Anne, Memur, Kadın! Hukukta kadının konumu çok boyutlu bir sorundur ve beraberinde, eşitliğin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anne, Memur, Kadın! Hukukta kadının konumu çok boyutlu bir sorundur ve beraberinde, eşitliğin"

Transkript

1 Anne, Memur, Kadın! Kıvılcım Turanlı Yücel * Özet: Bu çalışmanın amacı, Medeni Kanun ile Devlet Memurları Kanunu arasındaki bazı çelişki/ere dikkat çekebilmektir. Bu çelişki/er sadece kadına ilişkin düzenlemelerle sınırlı tutulmuş; aile hukukunun belirlediği kadın algısının çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelere yansıması değerlendirilmiştir. Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet eşitliği, olumlu ayrımcılık, aylıksız izin hakkı. Giriş Hukukta kadının konumu çok boyutlu bir sorundur ve beraberinde, eşitliğin kurgulanışından adalet kavramına, hukukun zaman zaman üstlendiği yol göstericdikten genellikle üstlendiği mevcut yapıyı sürdürme işlevine, aile kavramından iş yaşamına kadar birçok sorun alanını getirmektedir. Bu çalışmanın amacı bütün sorunlara değinmek ya da teknik bir sorunmuş gibi duran kanunlar arası çelişkilerin tümüne işaret etmek değildir. Çalışmayla hedeflenen, Medeni Kanun ile Devlet Memurlan Kanunu (DMK) arasındaki bazı çelişkilere dikkat çekebilmektir. Bu çelişkiler sadece kadına ilişkin düzenlemelerle sınırlı tutulmuş; aile hukukunun belirlediği kadın algısının çalışma yaşamına İlişkin düzenlemelere yansıması değerlendirilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, kanunla korunan biçimselhukuki eşitliğin yol açtığı sorunlar, kanunlar arası çelişki bağlamında ele alınmıştır. İkinci bölümde, Anayasa'nın kadın-erkek eşitliğini düzenleme biçimi değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise, Yeni Medeni Kanun ile DMK arasındaki çatışma alanlan irdelenmiştir. Hukukun Sorunlu Öznesi: Kadın Hukuki ve ahlaki bir ilke olarak eşitlik, "modern" olmanın ve tüm modernleşme sürecinin ölçülerinden birisidir. Modern toplumlar, en azından biçimsel olarak, modernleşmenin yönünü, niteliğini tayin eden evrense1-eşitlikçi muamele değeri üzerine kurulmuştur. Eşitlik, modern bir değerdir ve ulus devletin gelişimine eşlik etmiştir. (Turner, 1997: 19) Bu gelişim sürecinde "eşit1ik"in en a zından biçimselolarak sağlanmasının en önemli araçlanndan birisi hukuktur. 1 Ancak toplumsal mücadelelerin sonucunda kazanılan hukuki zaferler, bir yandan mevcut yapının sorgulanmasını sağlarken, öte yandan hukukun kendisi, mevcut yapının sürdürülmesine hizmet etmektedir. Toplumsal yaşamı düzenle Araş. Gör., Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi. i Bu nedenle, ilk eşitlik taleplerinin "kanun önünde eşitlik" olması anlaşıhrdır. Amme İdaresi Dergisi, ent 40 Sayı 3 Eylül 1007, s

2 ı 00 Amme İdaresi Dergisi yen hukuk kuralları incelendiğinde, hukukun mevcut yapıyı sürdürme, yeniden üretme işlevi açıkça görülmektedir. Kadın-erkek eşitsizliği sorunu, bu işlevin görünürlüğünün arttığı alanlardan birisi olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Zira toplumsal yapıdan bağımsız olmayan hukukun, "dil"i de toplumsal yapıdan bağımsız değildir. Hukuk ile kadın sorunu, kadın haklan arasındaki ilişki çeşitli düzlemlerde değerlendirilebilir. Bunlardan ilki, ceza hukuku anlamında kadının cinselliğini düzenleyen kurallardır (Çağlar, 2002: 98). İkincisi, medeni hukuk anlamında kadını "eş" ve "anne" olarak tanımlayan, ona annelik ve eş olma statüleri çerçevesinde haklar ve ödevler yükleyen kurallardır. Üçüncüsü ise, çalışma yaşamında kadının konumunu düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kadına ilişkin hukuk kurallannın ortak özelliği, kadının konumunu cinsellik çerçevesinde ve/veya anne ve eş olarak düzenlemesidir. Böylece kadının korunması adına mevcut aynmcı yapı sürdürülmekte; sistemin hukuk aracılığıyla pekiştirilmesi sağlanmaktadır. Çünkü hukuka şekil veren toplumsal yapı erkek egemendir ve hukukun dili de kaçınılmaz olarak erildir. (Çağlar, 2002: 98) Bu noktada karşılaşılan ilk sorun, toplumsal dilin kadını sorunlu özne olarak kurmasıdır. Kadının toplumun diğer sorunlu gruplanyla (çocuklar, yaşlılar, sakatlar vb.) birlikte değerlendirilmesinin sonucu, kadına ilişkin düzenlemelerin sorunlu olmayan erkeklere, erkeklerin egemen olduğu kamu kurumlanna ya da devletin düzenleyici işlemlerine bırakılmasıdır (Üşür, 1998: 536). Kadınlar, kendilerine ilişkin sorun alanlannın tespiti ve düzenlenmesi sürecinde, kendi taleplerini dile getirebilmek için bile mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelenin dayandığı ilk ahlaki ilke eşitlik; amaçlanan ahlaki ilkenin en azından biçimsel-hukuki nitelik kazanmasıdır. Kadınlann eşitlik mücadelesi, özsel eşitlikten şartlarda, fırsatlarda ve sonuçlarda eşitliğe uzanan geniş bir mücadele alanını kapsamakta (Turner, 1997: 36-37) ve hukukun ve hukuk dilinin objektif ve tarafsız olduğu ön kabulünü yıkmaktadır. Zira sözü edilen tarafsızlığın temeli, toplumsal cinsiyetin erkekler arasında yarattığı koşulların kadınlar için de olduğu (MacKinnon, 2003: 190) varsayımına dayanmaktadır. Kadınlann eşitliği sağlama mücadelesinde karşılaştığı diğer sorun, anayasa ve kanunlarda yer alan cins eşitliğinin ya da ayrımcılık yasağının toplumsal yaşamda işlememesidir. Eşitlikçi politikalarla desteklenmeyen hukuki eşitlik, beraberinde toplumsal eşitliği getir(e)memektedir. z Üstelik eril dilin, atasözlerinden ders kitaplanna; meslek seçiminden günlük yaşamda ev işlerinin bölüşül- Z Bu noktada, Kadının Statüsü Genel Müdürlü~ü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı görüşülürken, Adana Milletvekili Gaye Erbatur'un Genel Müdürlük'ün kuruluş amacını belirleyen i. maddesinde "kadın-erkek eşitli~i perspektifinin tüm kamu politikalanna yerleştirilmesi ve kadın-erkek eşitliginin tüm yasalann hazırlanış ve uygulanma aşamasında gözetilmesi gereken temel bir ilke olarak ortaya konulması gibi bir ana amaçtan söz edilmemektedir." biçimindeki eleştirisi dikkate degerdir. (tbmm.gov.tr, 2004).

3 Anne, Memur, Kadın 101 mesine, kısaca toplumsal yaşamın tümüne yayılan etkinliği, mevcut aynmcı yapının "doğal" kabul edilmesini ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır. Eşitliğin anayasa ve kanunlarda yer alması, hem mücadele süreçlerinde hem de sonrasında sorunlann tartışılmasını ve mevcut yapının sorgulanmasını sağladığı için önemlidir. Biçimsel-hukuki eşitliğin sağlanması sürecinde karşılaşılabilecek bir başka sorun, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Eşitlik ilkesinin anayasada yer alması, her ne kadar kanun koyucuyu, kanun yaparken dikkatli olmaya zorlasa da, eski kanunlardaki aynmcı düzenlemeler (düzeltilinceye kadar) varlığını ve hukuki geçerliliğini korumaktadır. Eşitliğin kanunlarda yer alması ise, kimi zaman kanuni düzenlemelerin birbirleri ile çatışmasına yol açmaktadır. Cumhuriyet Anayasalarında Kadın-Erkek Eşitliği Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunda, ana hedef olan modernleşmenin en önemli araçlarından birisi hukuk olmuş, büyük bir hızla hukuk reformlan yapılmıştır. Eşitlik, 1924 Anayasası 'nın 69. maddesinde düzenlenmiş3 ve özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllannda "sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış kitle yaratma" idealinin temeli olmuştur. Seçme ve seçilme hakkı, kadınlara, kadın-erkek eşitliğinin, laikliğin ve modernliğin göstergesi olması nedeniyle, Avrupa'nın birçok ülkesine oranla erken bir tarihte tanınmıştır. 4 Bora 'nın işaret ettiği gibi, bazı kadınların özgürleşmelerini ve eşitlikten söz edebilmelerini mümkün kılan bu modernlik anlatısı ve pratiği olmuştur. Ancak bu modern kimlik, son derece katı bir kadınlık imgesi yaratmıştır: Kemalist modern kadın imgesi (Bora, 2004: 108). Cumhuriyet ile birlikte, modem Türk kadını laik rejimin simgesi haline gelmiş; bir yandan bilgili, egitimli, akıllı ve cumhuriyetçi ideoloji ile donanmış nesiller yetiştirmesi beklenen fedakar anne ve ev kadını, bir yandan balo elbiseleri içinde en yeni danslan yapabilen alımlı bir hanımefendi, diger yandan üretimi gerçek emek gücünün bir parçası olarak kabul görülmüştür. (Yaylacı, 2004: 65) Cumhuriyet'in kuruluş yıl1annda kadına yönelik eşitliği sağlama amacını taşıyan kanuni düzenlemeler bu çerçevede değerlendirilmelidir. s Öte yandan, devlet sadece zorunlu düzenlemeleri yapmakla yetinmiş; çocuk bakımı, ev işleri, yaşlı ve hasta bakımı, doğum gibi konularda kadına destek olacak mekanizmaları geliştirmekte sessiz kalmıştır (Yaylacı, 2004: 71). Cumhuriyet'in ilerleyen yıllarında da "eşitlik" kanunlann ve anayasalann temel ilkelerinden birisi olma 3 i 924 Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, md. 69 "Türkler kanun nazannda müsavi ve bilaistisna kanuna riayetle mükelleftirler. Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazlan mülga ve memnudur." 4 Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı i 934 yılında Anayasada yapılan bir de~işiklikle tanınmıştır. Buna göre; ı 924 Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, md. ı o"yirmi iki yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçmek hakkını haizdir."; md. i i ''Otuz yaşını bitiren kadın, erkek her Türk mebus seçilebilir."! Bu dönemdeki kanuni düzenlemelerin asli kaygısı, toplumsal cinsiyet aynmlannın ortadan kaldınlması de ~1, Cumhuriyet için yeni erkekler ve kadınlar yaratmaktır. Bu anlamıyla Cumhuriyet modernleşmesi, erkekler tarafından kurgulanmış bir modernleşme projesine dayanmaktadır. (Oktik ve Kökalan, : 224).

4 ı 02 Amme İdaresi Dergisi yı sürdünnüştür Anayasası'ndan sonraki anayasalarda eşitlik genel bir ilke olarak düzenlenmiş, 2004 yılına kadar kadın-erkek eşitliğine aynca vurgu yapılmamıştır yılında, 1982 Anayasasının 41. maddesinde yer alan "Aile Türk toplumunun temelidir." hükmüne "ve eşler arasında eşitliğe dayanır." ibaresi eklenmiştir yılında, büyük tartışmalar sonucu yapılan bir değişiklikle 1982 Anayasası'nın 10. maddesinde" Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür." hükmü eklenmiştir. Aslında 2004 değişikliği ile "olumlu aynmcılık'" ilkesinin anayasal bir hüküm haline getirilmesi hedeflenmiş ancak gerçekleştirilememiştir. Değişiklik, mevcut hukuki düzenlemeye yeni bir unsur eklememiş,' sadece 10. maddeden çıkarılabilecek anlamı peki ştinni ştir. Devletin kadın- erkek eşitliğini sağlamak için ne gibi tedbirler alacağı açık değildir. Dolayısıyla yeni düzenleme bir "temenni hükmü" olmaktan öteye geçememektedir (Gönenç, 2004). Düzenleme bu biçimiyle, ana muhalefet partisinin ve kadın örgütlerinin eleştirilerine maruz kalmıştır.' Zira Anayasa'nın 41. maddesinde yapılan değişiklik, 10. maddesiyle birlikte okunduğunda eşitliği vurgulamakta ama 10. maddede olduğu gibi kadın-erkek eşitliğinin nasıl sağlanacağı sorusuna yanıt vennemektedir. Anayasa'nın 41. maddesinde yapılan değişiklik daha sonra çıkarılan Medeni Kanun 'la uyumludur. Ancak daha sonra aynntılı olarak inceleneceği gibi, DMK'de yer alan düzenlemeler, hem Anayasa ile hem de Medeni Kanun hükümleri ile çelişmektedir. Kadın ve erkek arasında çeşitli yönleriyle eşitliği sağlama amacını taşıyan kanunlann birbirleri ile çatışması basit bir biçimde kanun koyucunun ihmali o larak değerlendirilemez. Kanunlar arasındaki çatışma, kadının aleyhine işleyen, Fırsatlarda ve sonuçlarda eşitlik anlamına gelen olumlu aynmcıhk, soyut eşitlik anlaytşının eleştirisi niteligindedir. Kuşkusuz olumlu ayrımcılıgın anayasada yer alması tek başına herhangi bir sorunu çözmez. Ancak kadın ve erkek arasındaki fırsatlarda ve sonuçlarda karşılaşılan eşitsizligin sorgulanması ve çözüm yollannın üretilmesini saglamak bakımından etkili olacagı açıktır. 7 Degişiklikten evvel 1982 Anayasasının 10. maddesi "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle aytnm gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organlan ve idare makamlan bütün işlemlerinde kanun ö nünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır." biçimindeydi., Kanun görüşüldükten sonra İzmir Milletvekili Canan Antrnan'ın "Mayts 2004'te anayasa degişikliginde, Cumhuriyet Halk Partisinin teklifi olan olumlu aynmcılık maddesini kabul etmediniz. (...) halbuki cinsiyet aynmcılıgını giderecek kadının statüsünü yükseltecek anahtar düzenleme oydu (...)" (tbmm.gov.tr, 2004) biçimindeki eleştirisi ile; Ankara milletvekili Oya Araslı'nın "Bizim Anayasamızın 10. maddesi 12. maddesi ile birlikte okundugu zaman kadının ve erkegin eşit haklar sahip oldugu zaten bu hükümlerden anlaşılıyor. (...) kadınlara karşı aynmcılıgı önlemek için Türkiye dahil pek çok ülke bir sözleşmenin altına imza koydu. Bu sözleşme taraf devletlere bir takım yükümlülilkler YÜkledi. Kadınlann da erkeklerle eşit haklara sahip oldugunu anayasalara geçirmek, cinsler arası eşitligi yaşama geçirmek görevinin devlette oldugunu açık seçik anayasasında ve hukuk düzeninde ifade etmek, hukuki eşitligin yanında fiili eşitligi saglamak için de engelleri kaldıracak birtakım özel geçici önlemler almak ve bunlann imtiyaz ve aynm sayılmayacagm) iç hukuk Iannda ifade etmek." biçimindeki eleştirisi dikkat çekicidir (tbmm.gov.tr, 2004).

5 Anne, Memur, Kadın 103 düzenlemelerin, daha önemlisi bu düzenlemelerin yapılmasını sağlayan zihniyetin etkisini yitirmediği anlamına gelir. Kadına İlişkin Düzenlemelerde Devlet Memurları Kanunu'nun Medeni Kanun İle Çelişen Hükümleri Medeni Kanun'un uygulama alanı, medeni hukuk bireylerin doğumdanölüme yaşamlannı düzenlediği için olduğu kadar, "kadın"ın konumunu belirlediği için de önemlidir. Zira bizatihi kan bağının biçimi toplumsal cinsiyet rol/erini yaratmakta; annelik ve babalığın kültürel ya da doğal anlamlan devlet tarafından belirlenmektedir. Kısaca, toplumsal cinsiyet rolleri, kişilere, devlet tarafından hukuk aracılığıyla biçilmektedir (Stevens, 2001: ). Eski Medeni Kanun 'un aile hukukuna ilişkin hükümleri bu durumun açık örneğidir. Kanun 'la, bir yandan kadın haklan hukukileşirken, öte yandan kadın haklannın sınırlan çizilmiş; kurumlar içinde aile, aile içinde de koca esas alınmıştır. Evli kadının aile içindeki konumu, kendisi karar alamayan, bu nedenle kocasına tabi ve yardıma muhtaç bir varlık olarak düzenlenmiştir (Asma vd., 1996: 36-37). Eski Medeni Kanun'da, erkeğin evin reisi olarak düzenlenmesi (md. 152), aileyi ilgilendiren tüm önemli sorunlarda erkeğin reyinin dikkate alınması, başkaca bir örnek gerektirmeksizin kadının ikincil konumunun kanıtıdır. Geçen zamanla, kadın mücadelesinin etkisi ve Avrupa Birliği'nin baskısıyla, Medeni Kanun' da kimi değişiklikler yapılmış; nihayetinde Medeni Kanun tümden değiştirilmiştir. Yeni Medeni Kanun, tarihinde kabul edilmiştir ve kadının konumuna ilişkin esaslı değişiklikler içermektedir. Kanun'la, aile reisliği kaldınlmış, aileyi ilgilendiren konularda eşlerin ortak karar alması esası getirilmiş/ mal rejimi değiştirilmiştir (Savran, 2001: 61).10 9 Kanun görüşülürken, Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün " ve devamı maddelerinde, kan-koca eşit1igi getiriliyor. Şimdiye kadar kocaya ait olan birçok görev ve sorumluluga kadın ortak ediliyor. Bu düzenleme "kadın-erkek eşitligi" adı altında, kadına, hak etmedigi birçok yükü yüklemekten, birçok yeni sorumluluklar getinnekten başka bir şey degildir.(...) Efendim, evlilik birliginin reisinin koca olacagına dair hüküm kaldınlmakta. Her birligin muhakkak bir başkanı olması lazım degeri i arkadaşlar; başkanı olmayan yerde başıbozukluk hakim olur. Dolayısıyla, bundan böyle, söz, kanda veya kocada degil, iki sözde bir mahkemede bitecektir. Bu düzenleme, aile kurumunu güçlendinnez; aksine, zayıflatır, birligi sarsar. Bunun en büyük zarannı da, tabii ki, çocuklar görür." (tbmm.gov.tr, 2001) biçimindeki sözleri kadını aciz gören zihniyetin devam ettigini göstennektedir. Daha önemlisi, ailenin her sorunda mahkemeye taşınacagı iddiası kadına duyulan güvensizligin göstergesidir. Yine kanun görüşülürken, çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın; ''Özellikle aile hukuku bölümünde önemli ve köklü degişiklikler getirilmiş, kadın-erkek eşitligi önplana çıkanimıştır. Toplumumuzda, aileyi cemiyetimizin çekirdegi ve biyolojik hücresi kabul eden temel bir felsefe hakimdir ve bu felsefe dogrudur da. Türk Mi\letinin, birligi, dirligi, düzeni ve gelecegi, çekirdek sayılan aile yapılannın her konuda, sagltkta, egitimde, varlıkta ve yoklukta saglam bir temele oturtulmasıyla kaimdir ve unutulmaması lazımdır ki, devletimizin ve mil1etimizin bekası, güçlü devlet idealini gerçekleştirecek, milli şuurla bezenmiş, imanlı gençlerimizin miman olacak olan ve ailenin iki temel direginden birini teşkil eden analann elindedir. Bu itibarla, Türk Medeni Kanununun kabulünde ailenin esasını teşkil eden kadın ve erkegin eşit haklarda sayılması, kadınlara karşı olan haksızhgın giderilmesi olumlu bir gelişmedir." biçimindeki sözlerinde, kadın-erkek eşitliginin saglanmasının, kadın için degil, ailenin ve devletin sürekliligi için gerekli oldugu vurgusu dikkat çekicidir (tbmm.gov.tr, 2001).

6 ı 04 Amme İdaresi Dergisi Yeni Medeni Kanun'un tümünde, özellikle de aile hukukundaki düzenlemelere, iki endişenin hakim olduğunu saptamak mümkündür. Bunlardan birincisi, Avrupa Birliği normlarına uygun, özellikle kadın-erkek eşitliğini temin eden bir kanun yapmak; ikincisi ise Türk örf ve adetlerini göz ardı etmemek. İkisi birbiriyle çelişkill.. (Dural ve Öğüz, 2004: 13). Örneğin, 19. maddede, evli kadının yerleşim yerinin kocanın yerleşim yeri olduğu hükmüne yer verilmemesi, kadına bağımsız bir yerleşim yeri seçme olanağı veriyor gibi görünmektedir. Oysa, 185. maddede yer alan "eşler birlikte yaşama(...) zorundadır" hükmü ile 164. maddede terkin boşanma nedeni sayılmasıli yerleşim yerini seçme hakkını fiilen işlevsiz kılmaktadır. Mal rejimine İ lişkin göreli iyileştirme, evli kadınlann büyük çoğunluğu için Yürürlük Kanunu'nun 10. maddesi ile kağıt üzerinde kalmıştır (Serozan, 2003: 9).12 Evli kadının kocasının soyadını alması zorunluluğu (md. 187) ile eşlerin çalışma hakkının "diğer bir eşin ve ailenin huzur ve yarannın" gözetilmesi biçiminde sınırlanması (md.192) bu çerçevede değerlendirilebilir. Üstelik, çalışma hakkına ilişkin düzenleme, soyut, eşitlikçi çerçevenin "eş" gibi cinsiyet körü kategorilerle nasıl kadının aleyhine işleyeceğinin tipik bir örneğidir. Eşitlik ve evrensellik lafzı altında yalnızca kadınlar için düşünülmüş ve onlann aleyhine işleyecek bir düzenleme getirilmiştir (Savran, 2001: 61). Özetle, Yeni Medeni Kanun, eşleri eşit kabul etse de, iddia edilen özgünlükten ve demokratik nitelikten yoksundur. Kadının konumunu Medeni Kanun'un belirlemesi, kadına ilişkin diğer hukuki düzenlemelerin, özellikle kadının ça1ış 10 Savran'ın belirttigi gibi kabul edilmeden evvel, Medeni Kanun Tasarısı'nın üzerinde en çok konuşulan iki maddesi, "aile reisligi"nin kaldınlması ile kanuni mal rejiminin "evlilik içinde edinilen mallara katılma" biçiminde degiştirilmesinin önerilmesi olmuştur. Bu iki madde Kanun'u daha eşitlikçi bir yönde ve kadınların daha çok bagımsızlaşması dogrultusunda degiştirmeyi amaçlamaktadır. Aile reisliginin erkekte oldugu durumda erkegin tekelinde olan birçok karar yetkisi bu tasarıyla ortak hale gelmiş, çocukların vesayeti vb. eşitlikçi bir yönde degişmiştir. Öte yandan "evlilik içinde edinilen mallara katılma" kadınların ev içindeki karşılıksız emeklerinin görünür hale gelmesine ve iş sayılmasına ve aynlık durumunda kadınların bu emegin karşılıgında maddi bir güvenceye kavuşmasına imkan veren bir rejimdir. Bu kadınların evlilik dışına daha kolay çıkabilmeleri; daha bagımsız hale gelmeleri anlamına da gelmektedir (Savran, 200 i : 6 I). 11 Gerçekten de, hakkını kullanarak bagımsız bir yerleşim yerinde oturan eşin evi terk ettigini iddia ve ispat güçtür. Aynntılı bilgi için bkz. (Dural ve ögüz, 2004: 16). 12 "4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlügü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un i O. maddesine göre; ı Ocak 2oo2'den evvel yapılmış evliliklerde, ediniimiş mallara katılma rejimi ancak i Ocak 2002 tarihinden sonrası için uygulanacaktır. Eger eşler isterse, ı Ocak 2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde, bu tarihten öncesi için ediniimiş mallara katılma rejimini mal rejimieri olarak seçebilecekti(r). Bu durum hem karışıkhga yol açmaktadır, hem de bir yıl içinde başvurmayan eşler açısından açık bir haksızlık yaratmaktadır. Kanunla amaçlanan kadını korumak olsaydı edinilmiş mallara katılma rejiminin, aksi talep edilmeyen bütün evliliklerde kanuni mal rejimi olması gerekirdi. Nitekim İstanbul Milletvekili Yücel Erdener, kanun görüşü Wrken şu sözleri ile bu haksızlıga dikkat çekmiştir." (...) yürürlüge ilişkin yasa tasarısının 10 uncu maddesi, bu sevincimize gölge düşürüyor. Bu tasarı, tek tek hepimizin, gruplarımızın, tüm kadınlarımızın ve onların kuruluşlarının çabasını boşa çıkarıyor. (...) Çünkü, ülkemizde tapulu malların ancak yüzde g'inin kadınlar üzerinde oldugunu ve yüzde 92'sine de erkeklerin sahip oldugunu çok iyi biliyoruz. Şu anda orta yaşlı binlerce kadının da, salt ev düzeni ve evliliginin huzuru için, meslek sahibi olmalarına karşın, evlerini tercih ettiklerini, böylece kişisel kazançtan yoksun olan kadınlarımızın da ne durumda oldugunu çok iyi biliyoruz. Aile hukuku ilişkileri, kamu yararı ilkesinden hareketle oluşturuldugu için, hukuk teknigi açısından da yasanın geriye yürümemesi, açıkça bir hukuk ihlalidir." (tbmm.gov.tr, 2001).

7 Anne, Memur, Kadın 105 ma hayatını düzenleyenıerin, büyük ölçüde medeni hukukun baskısı altında şekillenmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, temel ilke aile içindeki işbölümünün korunması ve kadının çalışma yaşamının bununla uyumlaştırılması olmaktadır (Koray, 1990: 82). DMK incelendiğinde, kadına ilişkin sınırlı düzenlemelerde kadın memurların konumlarının aile içindeki işbölümüne ve (eski) aile hukukuna uygun olarak düzenlendiği görülür. Bu düzenlemelerden ilki, "Mazeret izni" ve "Aylıksız i zin" başlıkları altında yer alır. DMK'nin 104. maddesine göre, kadın memura doğum yapmasından önce 3 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da 6 ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. Aynı maddeye göre, erkek memura da, karısının doğum yapması nedeniyle isteği üzerine üç gün izin verilir. DMK 'nin 108. maddesinde "aylıksız izin" hakkı düzenlenmektedir. Buna göre; devlet memuru bakmaya yükümlü olduğu yakınlarının hastalanması halinde isteği üzerine en çok on iki ay; eşinin yurt dışında görevli ya da öğrenci olması halinde her defasında on iki ay olmak üzere en çok dört yıl ayrılabilecektir. Muvazzaf askerlik yapan memurlar askerlik süresince aylıksız izinli sayılacaktır. Yine DMK'ye göre, on yılını doldurmuş memurlar bir kereliğine mahsus en çok altı ay ve doğum yapan kadınlar en çok on iki ay aylıksız izne ayrılabilecektir. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin kalkması halinde veya sürenin bitiminde görevine dönmeyen memurlar memuriyetten çekilmiş sayılacaktır. aylıksız izne Aylıksız izin hakkı, oldukça ayrıntılı düzenlenmiş; hakkın kullanımı ve sona ermesi katı şartlara bağlanmıştır. Doğum yapan kadın memurların en çok on iki aya kadar aylıksız izne ayrılabilecekleri hükmü DMK 'ye 2004 yılında eklenmi ştir. 13 Böylece, kanun koyucu, kadın memur açısından doğum yapmayı başkaca bir şart aramaksızın aylıksız izne ayrılabilmesi için yeterli görmüş; bu durumu, diğer hallerden, hastalıktan ya da on yılı dolduran memurun keyfıyetinden ayrı düzenlemiştir. Görüldüğü üzere, gerek mazeret izni gerekse aylıksız izin kullanmaya ilişkin düzenlemeler, doğrudan, erkek toplumunun kadına verdiği sosyal rollerden biri olan "analık"a ilişkindir (Akal, 2003: 224). Zira çocuk sahibi olmak toplumda değer görme adına önem taşır ve böylece kadın da "anne" olarak toplumsal a landa değer bulur. Bu bağlamda anneler çoğunlukla devlet müdahalesinin nesnesidir (Fidan, 2004: 34). Kuşkusuz, doğum izni bir haktır. Ancak doğum sonrası "aylıksız izin" gerçekten düşünüldüğü anlamıyla bir hak mıdır? Anneliğin aylıksız izinle ödüllendirilmesi, var olan düzenlemeye göre ödülden ziyade ceza gibidir. Öncelikle, kadının annelik mesaisi değerlendirilmemektedir. Kadın, anne olmakla bir yandan toplumsal değer kazanmakta, öte 13 Daha önceki düzenleme do~um yapan kadının en çok altı aya kadar aylıksız izne ayrılmasını öngörüyordu.

8 106 Amme İdaresi Dergisi yandan bizatihi kazandığı bu toplumsal değer, kadına görevler yüklemektedir. Başka deyişle, annelik kadının doğal sayılan görevi haline gelmekte ve kadının doğal sayılan görevlerini yerine getirebilmesi için ödemesi gereken bedel, aylığından vazgeçmek olmaktadır. Oysa aylık, ücret demek değildir. Aylık, memurun yaptığı işin karşılığı değil, işgal edilen memuriyetin karşılığıdır. Bu nedenle bir memur, memuriyetini işgal ettiği sürece çalışmasa bile maaş alır (Gözler, 2003: 671). Anneliği aylıksız izinle ödüllendirmek, aylığın bu niteliğini gözden kaçırmak anlamına gelir. Üstelik aynı kadın izin almak yerine istifa etse, eşi aile yardım ödeneğinden yararlanabilecektir. t4 Ancak, aylıksız izin aldığında, çocuk sahibi olduklan için sahip olması gereken maddi olanaklardan vazgeçmesi gerekecektir. Bu noktada, toplumun, devletin ve kanunun kadına aynı pencereden baktığı açıkça görülmektedir. Zira, toplum ve devlet başlı başına bir iş olan çocuk yetiştirmeyi sadece anneye hasrediimiş bir görevolarak kabul etmekte, bu kabulün sonucu kanun metni olarak karşımıza çıkmaktadır. Kanun, babaya, baba olduğu ve çocuk yetiştireceği için aylıklı ya da aylıksız, uzun izin hakkı tanımamaktadır. Dolayısıyla, yeni Medeni Kanun'da düzenlenen eşlerin aile sorumluluklannı birlikte taşıyacaklan, haklarda ve yükümlülüklerde eşit olacaklan hükmü, uygulamada bir başka kanun aracılığıyla anlamını yitirmekte; kadına ilişkin toplumsal zihniyet, devletin bizzat kendi çalışanlanna ilişkin düzenlemelerinde karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz aylıktan mahrum kalmak, kadının anne1iği dolayısıyla aylıksız izin alabilme karşılığında ödediği tek bedel değildir. Aylıksız izin alıp evinde oturan kadın salt bu nedenle ev işleri, bebeğin bakımı ve işe dönecek olmanın sıkıntılanyla tek başına uğraşmak zorunda kalmaktadır. Aylıksız izin kullanması, kademe ilerlemesinden emekliliğine uzanan bir çerçevede özlük haklannı doğrudan etkilemektedir. Anne olduğu için aylıksız izin kullanan kadın, izni boyunca primlerini ödemezse daha geç emekli olacak, aynı statüdeki erkek ve/veya kadın çalışma arkadaşlanndan daha az ücret alacaktır. Bir başka önemli sorun da bu iznin yekpare kullanılmak zorunda oluşudur. İznin, babayla paylaşılmasına yahut bölünerek kullanılmasına olanak tanınmamıştır. Dolayısıyla çocuk sadece bir yaşına kadar annesiyle zaman geçirebilecek, bir yaşından sonraki gerekli hallerde anne ya da baba izin alarak çocuğun yanında olmayacaktır. tll t4 Burada önemli olan "aile yardım ödenegi"nin günümüz koşullanndaki anlamsızhgı degildir. III Kuşkusuz çocugun hasta olması halinde anne ve baba mazeret izni ya da duruma göre aylıksız izin kullanarak çocugun yanında olabilecektir. Burada kast edilen hastalık dışındaki durumlardır. Bu baglamda İtalyan hukukundaki düzenleme önemli bir örnek olarak dikkate de~erdir. İtalyan hukukundaki düzenlemeye göre, do~um izni kadın için hem hak hem de yükümlülüktür. Dogum veya evlat edinme halinde, anne veya baba en az altı ay olmak üzere izin alabilir. Eger aile tek ebeveynli ise bu süre on aya çıkmaktadır. Anne ve baba isterlerse izni ortak (en fazla on bir ay) ya da çocuk sekiz yaşını tamamlayana kadar parçalı olarak kullanabilirler. (nordovest.it)

9 Anne, Memur, Kadın ıo7 DMK ile Medeni Kanun arasındaki bu ilk çelişki, eşitliğin hukuki kurgulanışındaki aksamalan da ortaya çıkarmaktadır. Gerçekten de gerek aile içinde gerekse çalışma yaşamında, kadın adına alınacak önlemlerin kadın-erkek eşitliği açısından değişebilmesi için bunlann yalnızca kadına yönelik önlemler olarak değerlendirilmemeleri gerekmektedir. Eğer toplum hem çalışan kadını hem de aileyi korumaya gereksinim duyuyorsa kadın ve erkeğe aynı açıdan bakmak ve "iki üyesi de çalışan aile" kavramıyla yola çıkmak durumundadır (Koray, 1990: 83). Nitekim, AB ülkelerinin kanunlannda, doğum ya da evlat edinme nedeniyle kullanılacak izin "ebeveyn izni"u; başlığı altında düzenlenmektedir. Kanunlann, iki üyesi de çalışan aile kavramından yola çıkılarak hazırlanması, mevcut yapının sorgulanması anlamında önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Çünkü kadınlar çalışarak aile ekonomisine katkıda bulundukları halde, erkek egemen işbölümü, birçok beraberlikte ve ailede hiçbir değişikliğe uğramadan sürmektedir (Agacinski, 1998: 70). Ev ve ev işleri, hala kadının temel etkinlik alanı olarak kabul edilirken; çalışma, kadın açısından temel bir etkinlik alanı kabul edilmemektedir (Fidan, 2004: 34). Erkekler, ailenin varlığını sürdürmesindeki katkılannı parasal edimlerinde görmekte ve eşleri çalışıyor olsa da "evin ekmeğini kazanan kişi" konumunu terk etmemektedir (Ankan, 1998: 52). Bu olgu, küçük yaşlardan itibaren kadınlar tarafından da içselleştirilmektedir. Türkiye 'de kadın "ev"siz "aile "siz düşünülemez. Çalışma yaşamı ancak bu birinci ve belirleyici öğeye ek olabilen ve birincinin gereksinimleri doğrultusunda her an vazgeçilebilecek olandır (Tannöver, 2000: 378). Medeni Kanun 'un, bütün eşitlikçi adımlanna rağmen, çalışmanın "diğer eşin ve ailenin huzur ve yarannın" gözetilerek sınırlanması hükmü, bu toplumsal zihniyetin yansıması olarak değerlendirilmelidir. DMK' de ise, erkeğin, evin ekmeğini kazanan, eski Medeni Kanun 'un diliyle "ailenin reisi" olduğu anlayışı; aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödeneğine ilişkin düzenlemelerinde hiçbir değişikliğe uğramadan sürmektedir. DMK'nin 202. maddesine göre; evli bulunan devlet memurlanna, eşi ve çocuklan için aile yardım ödeneği verilir. Memurun bu yardımdan yararlanabil- Hi Avrupa Konseyi'nin 96/34/EC sayılı direktifi ebeveyn iznini düzenlemektedir. Buna göre, bir çocuğun doğması veya evlat edinilmesi halinde ebeveynlerin en az üç aylık bir izin haklan olacaktır. Ebevyenler bu izni, çocuk, azami sekiz yaşına gelene kadar kullanabilecektir. (kssgm.gov.tr, 2007) Nitekim Almanya'da, ebeveyn izni üç yıldır ve çocuk üç yaşına gelinceye dek, ebeveynlerce ayn ayn veya birlikte ve aynı zamanda kullanılabilmektedir. Üçüncü yıl izin hakkı, işverenin onayıyla, çocuğun sekizinci yaş gününe dek kullanılmak üzere ertelenebilmektedir. İzin hakkı kuralolarak ücretsiz olsa da ebeveynlerden sadece biri doğumdan itibaren yinni dört ay süreyle, ailedeki her bir çocuk için, çocuk bakım ve ödeneğine hak kazanmaktadır. Evlat edinen veya bir çocuğun bakımını üstlenen ebeveynler de, çocuklan sekiz yaşına gelinceye dek azami iki yıl süreyle bu ödenekten yararlanmaktadır. Fransa'da da benzer biçimde, kamu çalışanlanna doğum veya üç yaşından küçük çocuk evlat edinme halinde, altı aylık sürelerle yenilenebilen Oç yıl süreli izin hakkı tanınmaktadır. Ebeveyn izni kuralolarak ücretsizdir. İki çocuk sahibi ebeveynlerin ikinci çocuğun doğumundan önceki beş yıl süresince; üç çocuk sahibi olanlann ise doğumdan önceki on yıl içinde kesintisiz yinni dört ay çalışmış olmalan koşuluyla, çocuklan üç yaşına gelinceye dek ebeveyn ödeneği alma haktan bulunmaktadır (Fırat, 2006).

10 ı 08 Amme İdaresi Dergisi mesi, eşinin menfaat karşılığı çalışmaması ya da bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almamasına bağlıdır. ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmernektedir. Eğer eşlerden birine, çocuklan için iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenmektedir. Boşanma veya aynlık halinde bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğine mahkeme karar verecektir. Kanun, öz çocuk üvey çocuk aynmı yapmamıştır maddeye göre; aile yardımı ödeneği, devlet memurlanna her ay aylıklanyla birlikte ödenir. Kan ve kocanın her ikisi de memursa, bu ödenek yalnızca kocaya verilir. DMK'nin 207. maddesine göre ise, çocuğu olan devlet memurlanna doğum yardımı ödeneği verilir. Ana ve babanın her ikisi de devlet memuruysa, ödenek yalnızca babaya verilir. Eğer eşlerden birine, iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise memur olan eşe aynca doğum yardımı ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen aynlık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. DMK'nin, öz çocuk-üvey çocuk aynmı yapmaması ve çalışmayan eşe ilişkin cinsiyetçi bir aynma gitmemesi oldukça önemli ve olumludur. Ne var ki, çocuklar için verilen aile yardımı kadın memurlara ödenmediği gibi, kadına özgü biyolojik bir durum olan doğum nedeniyle hak kazanılan doğum yardımı da kadın memurlara ödenmemektedir. Kanun koyucu aile reisliği kavramından yola çıkmış; yeni Medeni Kanun'u dikkate alarak yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı duymamıştır. İki Kanun arasındaki çelişki kadar, DMK'nin iç çelişkisi de dikkate değerdir. Kanun, bir yandan "analık" nedeniyle kadına aylıksız izin olanağı tanıyarak çocuk yetiştirmeyi sadece annenin görevi olarak görmekte; öte yandan çocuk sahibi olmak nedeniyle hak kazanılan yardımlann anneye değil babaya ödenmesini düzenlemektedir. Bu konudaki ilginç düzenlemelerden birisi de Maliye Bakanlığı 'nın "88 Seri No'lu Devlet Memurlan Kanunu Genel Tebliği"dir. Tebliğin 3. maddesinin (b) bendine göre; "Eşlerden biri memur, diğeri çalışmıyor ve çocuğun velayeti mahkeme karan ile çalışmayan eşe verilmiş ise aile yardımı ödeneği çalışan eşe verilecektir." Bu hükmün, uygulamada, özellikle, çalışmayan ama çocuğunun velayetini almış anneler açısından sıkıntı yaratacağı açıktır. DMK'nin uygulamasından kaynaklananjk:aynaklanabilecek sorunlar AB Divanının gizli cinsiyet aynmı 17 tanımına denk düşmektedir. Divan, gizli cinsiyet aynmını 31 Mart 1981 tarihinde verdiği Jenkins karanyla tanımlamıştır. Buna göre, "görünüşte nötr bir hüküm, bir ölçüt ya da uygulamanın bir cinsten olan kişileri oranilsız bir biçimde evlilik ya da ailevi durumuna referansla ve ilgili 17 Avrupa Konseyi'nin 2002l73IEC Sayılı Direktifine göre gizli cinsiyet ayrımcıh~ı; görünüşte tarafsız olan bir hüküm, kriter ya da uygulamanın, meşru bir amaçla yasallaştınlmamışsa ve bu amaca ulaşmak için uygun ve gerekli de~i1se, bir cinsiyettekilen di~er cinsiyettekilerle karşılaştınldı~ında daha aşa~l bir duruma getinnesidir. (kssgm.gov.tr, 2007)

11 Anne, Memur, Kadın 109 kişinin cinsiyetine bağlı olmayan bir şart ya da nedenle objektif olarak açıklanmaksızın avantajsız duruma düşürmesi durumunda" (Aktaran Tezcan, 1998: 189) gizli cinsiyet ayrımından söz edilebilir. Gizli cinsiyet ayrımı, açıkça cinsiyet üzerine kurulu olmayan ancak açıkça cinsiyet üzerine kurulu ayrımla aynı sonuca varan cinsiyet ayrımı olarak karşımıza çıkar. DMK'nin Anayasa ve Medeni Kanun'la çelişen hükümlerinin değiştirilmesi; daha açık bir ifadeyle kanunun dilinin değiştirilmesi, kadın memurlara yönelen gizli ya da açık cinsiyet ayrımcılığını önlemek için atılacak önemli adımlardan birisi gibi görünmektedir. Bu bağlamda, DMK'nin 108. maddesinde yer alan doğum nedeniyle aylıksız izin hakkı, "ebeveyn izni" başlığı altında ve çocuk yetiştirme sorumluluğunu eşler arasında bölüştürmeye olanak verecek biçimde ayrıca düzenlenmelidir. 1 ' Yine DMK'nin aile yardımı ödeneği ve doğum yardımı ödeneğini düzenleyen maddelerinde (203.md ve 207.md) değişiklik yapılarak, bu ödeneklerin "eşlerden birisine" verileceği hükme bağlanmalıdır. Boşanma ve ayrılık halinde ise, aile yardımı ödeneği, eşlerin her ikisinin de memur olması şartı aranmaksızın, çocukların velayetini alan eşe ödenmelidir. Sonuç Yukarıda incelenmeye çalışıldığı gibi, DMK ile Medeni Kanun özelinde kadın-erkek eşitliği sorunu, hukukun başlı başına sorun alanlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. DMK'nin aylıksız izni düzenleyen hükmü ile eşlerin ikisinin de memur olması halinde, yararlanılacak doğum yardımı ve aile yardımı ödeneklerinin babaya ödenmesini düzenleyen hükümleri Anayasa'nın 10. maddesine aykırıdır. Zira Anayasa kadın-erkek eşitliğini pekiştirmiş, eşitliğin sağlanması görevini devlete yüklemiştir. Aynı hükümler Medeni Kanun'un aile reisliğini kaldıran ve aileye ilişkin konularda eşler arasında eşitliği öngören hükümleri ile de çelişmektedir. DMK 'nin aile reisliği kavramından yola çıktığını ve kadını önce anne sonra personeli olarak değerlendirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Tarihi bakımdan yeni bir düzenleme olan analık nedeniyle aylıksız izin hakkının düzenlenişi, izin hakkını sadece anneye tanıyarak ve dolayısıyla çocuğa ilişkin sorumluluğu sadece anneye yükleyerek bu savı destekler niteliktedir. Kısaca, biçimsel-hukuki eşitliğin kanunlarda ve anayasalarda yer alması, sorunun ortaya konması ve çözüm yollarının zorlanması bakımından önemlidir. 18 Bu konuda İsveç'in kanuni düzenlemeleri, hukuk aracıh~ıyıa toplumsal yapıyı sorgulama ve dönüştürme çabasının somut örne~idir. İsveç'te ebeveynler, do~um ve evlat edinme yoluyla çocuk sahibi olmalan halinde, farklı biçimlerde kullanılabilen izin hakkına sahiptirler. Analık izni yedi haftadır. Aynca hem anne hem de babaya, çocu~n do~umundan itibaren on sekiz ay süreyle ücretsiz ebeveyn izni hakkı tanınmıştır. Ancak yüz seksen gün karşılı~ı prim ödeyen ebeveyn, dört yüz elli günü aşmamak kaydıyla, izin süresince gelirinin yüzde sekseni tutannda bir ödene~e hak kazanmaktadır. 1 Ocak 1995'te yürilrlüge giren kanun de~şikli~iyle, erkek ebeveyni izin almaya teşvik etmek için, iznin en az otuz günlük bölümünün baba tarafından kullanılmaması halinde, ebeveynlerin o aya ilişkin ödenekten yoksun kalması hükme ba~lanmıştır (Fırat, 2(06).

12 110 Amme idaresi Dergisi Öte yandan, biçimsel-hukuki eşitliğin sorunlan çözmeye yetmemesi, eşitlik anlayışına İlişkin yeni sorulan ve sorun alanlannı beraberinde getirmektedir. Kadına ilişkin hukuki düzenlemelerin birbirleri ile çelişmesi, teknik bir sorun gibi görünse de, özünde hukukun kadına ilişkin dilinin tarihsel duraklarının ve gizli aynmeılığın tespit edilmesi bakımından gereklidir. Kaynakça Agacinski, Sylvianne (1998), Cinsiyetler Siyaseti, (Çev. İsmail Yerguz), Dost Kitabevi, Ankara. Akal, Cemal Bali (2003), Iktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi, Ankara. Ankan, Gülay (1998), "Kadınlarda Sosyal Tabakalaşma ve Verimlilik", Çitçi, Oya (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara, s Asma, Türkay-Kaynak, Hatice-Tarakçı F. Mehtap (1996), "Medeni Hukuk ve Kadın", Çağdaş Hukuk, ÇHD Yayınları, Yıl 4/5, Sayı 46, s Bora, Aksu (2004), "Feminizm: Sınırlar ve İhlal İmkanı", Birikim, Sayı , s Çaglar, İrem (2002) "Feminist Hukuk Teorisine Kısa Bir Giriş", HFSA 4, İstanbul Barosu Yayınları, s Dural, Mustafa ve Ögüz, Tufan (2004), "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Genel Degerlendirmesi", Güncel Hukuk, Sayı 8, s Fidan, Fatma (2004), "Çalışan Kadın Aslında Çalışmak İstemiyor mu? Zorunluluk mu? Gereklilik mi?", Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Birinci Cilt, Güçhan, Ayşegül (Ed.), Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları, İstanbul, s Fırat, Hüseyin İrfan (2006), "Ülkemizde Erkek İşçiye Neden Dogum izni Yok?", ( ). Gönenç, Levent (2004), "2004 Anayasa Degişiklikleri", Degişikliği ( ) Gözler, Kemal (2003), Idare Hukuku Cilt ll, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. Koray, Meryem (1990), '''Kadın' Adına Gündem Oluşturmak", Amme Idaresi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, s La legislazione che regola il congedo matemit! ( ) MacKinnon, Catharine (2003), Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru, (Çev. Türkan Yöney-Sabir Yücesoy), Metis Yayınları, İstanbuL. Oktik, Nurgün ve Kökalan, Füsun ( ), "Feminizmden Kadın Çalışmalarına Devletin Fonksiyonu", Doğu Batı, Yıl 6, Sayı 21, s Savran, Gülnur Acar (2001), "Feminizmin İkilemleri (Teoride Aşılabilir mi?)", Defter, Yaz, Yıl: Ondört, Sayı: Kırk dört, s

13 Anne, Memur, Kadın ı ı ı Serozan, Rona (2003), "Yeni Medeni Kanun Neler Getirdi Neler Götürdü?", Günışığı, Sayı 2, s. 8-1 O. Stevens, Jacquline (2001), Devletin Yeniden Üretimi, (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınlan, İstanbuL. Tanrıöver, Hülya Tufan (2000), "Türkiye'de Kentli Kadınların Engellenen Çalışma Hakkı", Çitçi, Oya (Ed.), Türkiye 'de İnsan Hakları, TODAİE, Ankara, s TBMM Genel Kurul Tutanagı, 22. Dönem, 3. Yasama Yılı, 11. Birleşim, 27/Ekiml2004, lmhtm ( ). TBMM Genel Kurul Tutanagı, 22. Dönem, 2. Yasama Yılı, 83. Birleşim, 04/Mayıs12004, donem22/yii2/bas/083mhtm ( ) TBMM Genel Kurul Tutanagı, 21. Dönem, 4. Yasama Yılı, 1 ı. Birleşim, 25IEkiml2001, ( ) TBMM Genel Kurul Tutanagı, 21. Dönem, 4. Yasama Yılı, 28. Birleşim, 29/Aralıkl200 1, ( ) Tezcan, ErcÜInent (1998), "Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitligi ve Avrupa Birligi Çerçevesindeki Uygulamalar", Çitçi, Oya (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara, s Turner, Bryan (1997), Eşitlik, (Çev. B. Sina Şener), Dost Yayınevi, İstanbuL. Üşür, Serpil Sancar (1998), "Siyasal Alanda Cinsiyetçilik ve Kadınlann Söylemsel Kuşatılmışlıgı", Çitçi, Oya (Ed.), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara, s Yaylacı, Gaye Özdemir (2004), "Bu Meslegi Çok Zor Elde Ettim, Sevmek Hakkırndır!...: Cumhuriyetin Profesyonel Kadınlan ", Güçhan, Ayşegül (Ed.), Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Birinci Cilt, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar F akü1tesi Yayınlan, İstanbul, s ( )

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni

Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Son Değişikliklere Göre İşçi ve Memurların Doğum, Analık ve Süt İzni Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi Anayasanın 50 inci maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkıdır.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: Resmi Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ

13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir:

Çalışmanın devamında Yönetmelik in İş Kanunu na kıyasen farklılık taşıyan maddeleri değerlendirilmiştir: BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELERİN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz.

TEBLİĞ. b) Analık izninin kesintisiz kullanılması gerektiğinden, bu izin kısım kısım kullanılamaz. 13 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29683 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (Seri No: 6) 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ

ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ ESNAF VE SANATKAR KAVRAMINDA EMEK VE SERMAYE UNSURLARININ ÖNEMİ Ersen Yavuz Esnaf ve Sanatkârlar, genelde küçük işletmeler kategorisinde yer alan ve işveren ana başlığı altında incelenen sosyal bir kesimdir.

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ

KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR 41 ** 1. GİRİŞ 10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI

ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI ANALIK, DOĞUM VE EVLAT EDİNMEYE BAĞLI İŞÇİLİK HAKLARI I. GİRİŞ 4857 sayılı İş Kanunu nun ( İş Kanunu ) (10 Haziran 2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmi Gazete) Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA 8 KASIM 2016 TARİHLİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA HUKUK BÜLTENİ 4/18/2017 White Paper / PERYÖN Yayınlar 2017.20 Derleyen ve Yazan

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı. Aile Hukuku HUK 405 7 Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Aile Hukuku HUK 405 7 ECTS Kredisi Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) 4 3 1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI Özer DEMİRDİZEN* 63 ÖZ Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalının ölümü halinde kız çocuklarına yasada aranan şartların gerçekleşmesi

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik.

Biz de yazımızda bunu irdeleyelim, yani vergi aslında af olur mu sorusunun cevabını irdeleyelim istedik. Vergi barışı, Hazine'ye varlık barışından daha çok gelir getirir 23.11.2009 Bumin Doğrusöz Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereği bilgilerine

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ

Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ Ġġ KANUNUNDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER SONRASI MAZERET ĠZĠNLERĠ ÖZET 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4857 sayılı

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 10.02.2016/6-1 6663 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 6663 sayılı Kanun ile çalışma hayatına ilişkin özetle aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Erol GÜNER 80 I. GİRİŞ Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU KAMU PERSONEL HUKUKU 1- Konu Başlığı Kamu Hizmetinin Personeli (Onar, 1065-1283) Memur Hukuku- Amme Hizmetleri Personeli (Mukbil Özyörük) Kamu Görevlileri (Tan, 488) Kamu Görevlileri (Gözler, 614) İdarenin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER *

Çev.: Alpay HEKİMLER * Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü:

Detaylı

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? İŞYERİNDE 15 YIL VE 3600 GÜN ŞARTINI TAMAMLAYAN HER İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI? Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Kıdem tazminatı, İş Kanunu na tabi olarak çalışan işçilerin hizmet akitlerinin Kanun da

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE

HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Prof. Dr. Vecdi ARAL HUKUK VE HUKUK BİLİMİ ÜZERİNE Wenn wir die Menschen behandeln wie sie sind, so machen wir sie schlechter, wenn wir sie behandeln wie sie sein sollten, so machen wir sie zu dem, was

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/10 Karar Sayısı : 2015/93

Esas Sayısı : 2015/10 Karar Sayısı : 2015/93 Askerlik borçlanması yoluyla edinilen sürenin, ölüm aylığı koşulları kapsamında belirlenen sigortalılık süresi ve gün sayısında gözetilmeyeceğine ilişkin 5510 sayılı Yasanın 32. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2013 YILI) İlgili Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni Ceza Tutarı Madde 01.01.2013 30.06.2013 01.07.2013

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI İLGİLİ MADDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİL UYGULANACAK CEZA CEZA TUTARI (2017) /a 1) 8. maddenin birinci sında

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLEN DÜZENLEME Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi MADDE 7/A Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II

ÇALIŞMA EKONOMİSİ II ÇALIŞMA EKONOMİSİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı