ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE"

Transkript

1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE ÖZ TÜTÜN, MÜSKİRAT, GIDA SANAYİİ VE YARDIMCI İŞÇİLERİ SENDİKASI ( ÖZ GIDA-İŞ ) ARASINDA AKDEDİLEN 13.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Y Ü R Ü R L Ü K

2 I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu işletme toplu iş sözleşmesi bir tarafta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası (TÜHİS), diğer tarafta Öz Tütün Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (ÖZ GIDA-İŞ) arasında kapsam maddesinde belirtilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerini kapsamak üzere tanzim ve akdolunmuştur. MADDE 2- TARAFLARIN İFADE ŞEKLİ: Bu toplu iş sözleşmesi metninde; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü "İŞVEREN", Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası "TÜHİS", Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası "ÖZ GIDA-İŞ", olarak ifade edilmişlerdir MADDE 3- SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu sözleşmenin amacı, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesiyle ilgili hususları düzenlemek, işçi işveren ve sendika münasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafların karşılıklı hak ve borçlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak ve taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların uzlaşma yollarını ve hal şekillerini göstermek, iş ahengini ve çalışma barışını sağlamak, işçinin refah seviyesi ile kalite ve verimliliğinin yükseltilmesini temin etmektir. MADDE 4- KAPSAM: A) Bu işletme toplu iş sözleşmesi Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bütün işyerleri ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerlerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda da uygulanır. B) Bu işletme toplu iş sözleşmesi işverenin bu sözleşme süresi ve işletme kapsamı içinde Gıda sanayi işkolunda açacağı işyerlerinde de uygulanır MADDE 5- TARAFLARIN TANINMASI VE TEMSİLİ: TÜHİS ve ÖZ GIDA-İŞ toplu iş sözleşmesi düzeninde birbirlerini üyelerinin temsilcisi olarak tanırlar. Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında; İşçi sendikasını ÖZ GIDA-İŞ Sendikası Genel Merkezi ile Bölge ve Şube Yöneticileri veya Genel Merkezin yazı ile görevlendireceği kimseler, İşvereni ise TÜHİS'in taraf olma hakkı saklı kalmak kaydı ile işveren veya işyerlerindeki işveren adına hareket eden işveren vekilleri, temsil ederler. MADDE 6- YARARLANMA: İşbu toplu iş sözleşmesinden 6356 sayılı Kanuna göre ÖZ GIDA-İŞ Sendikasına üyeliği gerçekleşenler yararlanırlar. Yararlanma usul ve esasları 6356 sayılı Kanunun 39. maddesi dâhilinde olur. Süresi belirli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler de sendikaya üye oldukları taktirde üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren daimi işçiler gibi bu toplu iş sözleşmesinden çalıştıkları süre ile orantılı olarak yararlanırlar. Mevsimlik işçilerin sözleşmeden yararlanmaları hususunda önceki dönem toplu iş sözleşmesi süresince yapılan uygulamaya devam edilir. 1

3 II. BÖLÜM SENDİKA TEMSİLCİ VE YÖNETİCİLERİ MADDE 7- SENDİKA TEMSİLCİLERİ: Sendika, işyerlerindeki temsilcilerini ve sendika yöneticilerini işyeri amirine yazılı olarak bildirir. Sendika temsilcileri arasından bir tanesini baştemsilci olarak tayin eder. Bu konuda yapılan tayinlerle her türlü değişiklikler yazılı olarak 15 gün içinde işverene bildirilir. İşverenin işyerlerinde 6356 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümlerine göre temsilci tayin edilir. MADDE 8- TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ: Sendika temsilcileri, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplu iş sözleşmesinin diğer maddelerinde kendilerine verilen vazifelerinden gayri işyerindeki sendika üyesi işçilerin resmi temsilcisi ve sözcüsü olup görev ve yetkileri şunlardır: a) İşyerinde, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma barışını sağlamak, b) İşçiler tarafından yapılan talep ve şikâyetleri tetkik ederek makul olmayan talep ve şikâyetlerde işçiyi ikna etmek, işverene kendi takdirine göre makul bulduğu talep ve şikâyetleri intikal ettirmek. (Bu şikâyetlerde kullanılan takdir hakkı sebebiyle temsilci tecziye edilemez.) c) İşçi, işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların dostça çözülmesine çalışmak, d) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda çıkabilecek pürüzlerin çözüm yollarını bulmak ve gerekirse işçilere danıştıktan sonra meseleyi işverene götürmek, e) Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi iktidarı dâhilinde önlemeye çalışmak, bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamak, f) Sendikalı işçilerin sendika ile münasebetlerini düzenlemek, g) Sözleşme tatbikatının aksaksız yürütümüne çalışmak, h) İşyerinde halledemediği konuları yazılı olarak bağlı bulunduğu şubesine intikal ettirmek, ı) Ara paydoslarda da temsilciler için tahsis edilen odada bireysel sendikal çalışmaları yürütmektir. MADDE 9- SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI: Sendika yönetici ve temsilcilerinin teminatı konusunda 6356 sayılı Kanunun 23 ve 24. maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleriyle ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler. Ücretini işyerinden almayan yöneticilerden bu sözleşmenin imzalanmasından önce ve sonra işyerlerinden ayrılmış olup da, işyerine dönmek isteyenler, emsallerinin ücreti ile işe alınırlar. İşyerinde çalışan sendika yönetici ve temsilcilerine ceza verilmesini gerektiren bir halin vukuunda işverence durum yazılı olarak sendika genel merkezine bildirilir. Taraflar kanuni haklarını kullanmakta serbesttirler. MADDE 10- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜYELER VE İŞVERENLE GÖRÜŞME YER VE ZAMANI: Sendika yöneticileri önceden işveren veya işveren vekiline haber vermek, iş akışını aksatmamak ve müsaade almak şartıyla iş saatleri içinde şikayet ve ihtilafları işveren yöneticileri veya sendika üyeleri ile görüşmek üzere işyerine girer ve görüşme yaparlar. Ancak, bu görüşmeler işi aksatmamak üzere yapılır. Sendikal temaslar için sendika yöneticileri, işveren veya yardımcılarının veya havale edeceği şubeye sözleşmenin uygulandığı işyeri amiri yahut yardımcılarına müracaat ederek öğle paydosunda işi aksatmamak ve iş disiplinini bozmamak şartıyla üyeler ile toplantı ve görüşmelerde bulunurlar. 2

4 Sendika görevlileri işverene haber vermek suretiyle sendika temsilcileriyle işyerinde her zaman görüşebilirler. Temsilcilerin sendika görevlileriyle olan bu görüşme süreleri haftalık sendikal izinlerinden mahsup edilir. MADDE 11- TEMSİLCİ ODASI: A) 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde sendika işyeri temsilcilerinin çalışabilmeleri için bir oda ayrıca lüzumlu demirbaş eşya ile santrale bağlı bir telefon tahsis edilir. B) İşveren 50 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde temsilcilerin sendikaya ait belge ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını sağlamak amacı ile oda tahsisi mümkün olmadığı takdirde kilitli bir dolap tahsis eder. MADDE 12- İLAN TAHTASI: İşyerinin uygun bir yerinde sendikanın üyelerine duyurmak istediği ilan, tebliğ ve bültenleri asmak maksadı ile bir ilan tahtası bulunur. İşyerlerindeki sendika ilan tahtasına asılacak yazının bir kopyası asılmadan önce bilgi için işveren veya vekiline verilir. Sendika ilan tahtasına bu sözleşme hükmü ve ilkelerine ve ilgili yasalara aykırı olmamak şartı ile sendikal çalışmalar ve sendikacılıkla ilgili her türlü haber, bildiri ve ilan ile kanunen yapılması gereken ilan ve tebliğler asılır. Sendika ilan tahtası kilitli olacaktır. Anahtarı baştemsilcide bulunacaktır. MADDE 13- SENDİKA AİDATI: İşveren veya işveren vekili yürürlükteki kanun gereğince kesmekle yükümlü oldukları üyelik aidatını toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu esasları dâhilinde üye olmuş ve işyerine intikal ettirilmiş olan üye kayıt fişlerine dayalı olarak keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde, sendikanın bildireceği banka hesabına yatırır. İşveren veya işveren vekili, sözleşmenin devamı müddetince üyelik hareketlerine göre ücretlerden aidat kesintisine ve ücretlerin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın banka hesabına yatırma işlemine devam eder. Bu madde uyarınca yapılan kesintiler ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun 39. maddesine uygun kesintileri gösterir listeyi Sendika Genel Merkezine gönderir. Bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf istenmez. III. BÖLÜM İŞ DÜZENİ VE İZİNLER MADDE 14- İŞ MÜDDETLERİ: A) Normal çalışma müddeti haftada 45 saattir. İş bu 45 saatlik müddetin iş günlerine dağıtımı vardiyalı çalışanlar hariç Cumartesi, Pazar günleri tatil olacak şekilde tanzim olunur. Ancak, işin gereği halinde işyeri amirinin teklifi ve genel müdürlüğün yazılı onaylaması ile söz konusu işyerindeki bütün işçiler Cumartesi günü de işgünü sayılacak şekilde çalışmaya geçebilirler bu durum sendika merkezine bildirilir. B) Cumartesi günleri hariç olmak üzere günlük çalışma süresinin ortalama ve uygun bir saatinde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Ayrıca kesim salonu, imalathane ve makina atölyelerinde bedenen çalışan personele (vardiya ile çalışan kısımlarda görevli bulunanlar iş ve işyeri emniyeti ile görevli olanlar hariç) işin durumuna göre öğleden önce ve sonra iki defa 15 er dakikalık ara dinlenmesi verilir. Ve bu süreler günlük iş sürelerinden sayılır. Personel 15 dakikalık ara dinlenme süresini kendilerine ayrılmış mahallerde geçirir işyeri dışına çıkamaz. İşyerinde esas işin bitiş saatinden önce tezgah ve işçinin şahsi temizliğini sağlamak üzere 15 dakikalık temizlik süresi verilir. Bu işler sebebiyle normal iş süresi uzatılamaz. 3

5 MADDE 15- İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİNİ GÖSTERİR CETVEL: İşveren, her kategoride çalışan işçinin işe başlama ve işi bitiriş saatlerini gösterir bir cetveli işyerinin işçi tarafından görülebilecek bir yerine asar. MADDE 16- İŞE BAŞLAMA VE PAYDOS SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: A) İşyerinde çalışan bütün işçilerin işbaşına geliş ve gidişleri işyerindeki mer'i usullere göre işverence tespit edilir. Ayda 4 defayı geçmeyen 10 dakikalık gecikmelerde işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İşçilerin belirli işbaşı ve mesai bitimi saatinde varsa devam kontrol kartlarını basmış olarak kendi kısımlarında hazır bulunmaları zorunludur. Ancak ayda 4 defayı geçmemek ve her defasında bir saatten fazla olmamak şartıyla geç kalanlar işbaşı yaptırılırlar. Ve bu işçilerin ücretleri geç kalındığı saat kadar noksan ödenir. İşe geç gelmelerde işçilerden gerekli ücret kesintilerinin yapılabilmesi için puantajlarına gerekli not konur. Yukarıda yazılı miktarın üstünde bir ay için vaki olacak gecikmeler için ayrıca Disiplin yönünden işlem yapılır. İşveren vasıtalarının gecikmesi halinde geç kalanlara bu madde hükmü uygulanmaz. B) Elektrik cereyanın kesilmesi, fırtına, sis ve sel gibi mücbir sebepler ve tabii afetlerin ulaştırma vasıtalarının işlemesine mani olması halinde geç gelen işçilere işyerlerine ilk vasıta ile gitmek kaydıyla işbaşı yaptırılır. Bu gecikme sebebiyle işçinin ücretinden kesinti yapılmaz. C) Vardiya postaları dâhil her nev'i işe başlama, işi bırakma, öğle ve ara dinlenme saatleri işveren tarafından tespit edilir. Ancak işveren sendikanın görüşünü alarak iş saatlerini düzenler. MADDE 17- İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER: a) İşçinin işinde ve işverenin her an vereceği görevi beklemeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler iş süresinden sayılır. b) İşe geldiği halde cereyan kesilmesi, hammadde yokluğu, su gelmemesi gibi vs. sebeplerle kendisine iş verilmeyen işçinin bu müddetlere ait ücretleri kendisine ödenir. c) İşyeri dışına görevli giden işçilerin yolda geçen süreleri iş süresinden sayılır. MADDE 18- GECE ÇALIŞMASI VE VARDİYA USULÜ İŞ: İşin niteliğine göre 2 veya 3 posta ile çalışılması gereken işlere vardiya usulü iş denir. Vardiya usulüne göre çalışan işçilere o hafta içinde 1 günde hafta tatili verilir. Aynı zamanda bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle vardiyalar sıraya konur. Gece süresinin lüzum görüldüğü hallerde 15 güne çıkarılması İş Kanunun 69. maddesine uyulmak suretiyle mümkündür. Vardiya ile yürütülmesi gerekli işlerde "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Vardiyalı işlerde normal yemek paydoslarında işin durdurulamaması halinde yemek paydosu münavebeli olarak yapılır ve münavebeli de olsa yemek paydosu verilemeyen işçilerin bu çalışması fazla mesai ödemesiyle karşılanır. Vardiyalı çalışılan işlerde, kanuni gece saatleri içinde (20:00-06:00) çalışan işçilere bu saatlerdeki çalışmaları için ücretleri % 15 zamlı ödenir. MADDE 19- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ: A) İşyerinde haftalık çalışma süresi işverence 45 saatin altına düşürüldüğü takdirde işçilere ücretleri 45 saat çalışılmış gibi ödenir. 4

6 B) Hafta Tatili ücretlerinin ödenmesinde, 1) İşveren tarafından 1 haftalık süre içinde kalmak üzere verilen izinler, 2) Hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış gibi nazara alınır ve bu hallerde işçinin hafta tatili ücreti ödenir. C) Hafta tatilinde çalışan işçilere (Bir normal yevmiye + iki zamlı yevmiye) toplam üç yevmiye ödenir. İşverence lüzum görülmesi halinde işçiler hafta tatilinde çalıştırılabilir. Şu kadar ki hafta tatili ücretleri, ücretleri ile birlikte kendilerine ödenir. MADDE 20- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ VE ÜCRETLERİ: A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır. B) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işverence lüzum görülmesi halinde işçiler çalıştırılabilir. Ancak bu gibi hallerde işçilerden muvafakatları önceden alınır. Bu günlerde tatil yapmayarak çalışan işçilere (bir normal yevmiye +2 zamlı yevmiye) toplam 3 yevmiye ödenir. C) Bu tatil günlerinin sonu Cuma gününe rastlarsa Cumartesi de tatil günü sayılır. IV. BÖLÜM İZİNLER MADDE 21- SENELİK ÜCRETLİ İZİNLER: Bu Toplu İş Sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde 4857 sayılı Kanunun 53. maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izinlerde hizmet süresi; a) 1-5 hizmet yılı çalışmış işçilere (5 yıl dahil) yılda 22 işgünü, b) 5-10 hizmet yılı çalışmış işçilere (10 yıl dahil) yılda 26 işgünü, c) 10 hizmet yılından yukarı çalışmış işçilere yılda 30 işgünü yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinler hakkında 4857 sayılı Kanunun ilgili maddeleri aynen uygulanır. Üyelerin bu izinleri yıllık ücretli izine hak kazanmalarından sonra Nisan-Ekim ayları arasında kullandırılır. Sendikalı üyelerin izine esas olacak hizmet sürelerinin hesabında kamu kesiminde geçen hizmetleri, işverenlikte geçen hizmet sürelerine eklenmek suretiyle nazara alınır. Bu toplu iş sözleşmesine göre yıllık izin verilen işçilere bu izin süresine ait ücretleri izine ayrılmadan 1 işgünü önce avans olarak ödenir. İznin hesabında Cumartesi günü işgünü sayılır. İşyerinde yıllık ücretli izne çıkan işçilerin, izin süreleri, izine çıkış zamanları, izin tespiti vb. konular için işyerinde Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre İzin Kurulu oluşturulur. MADDE 22- ÖLÜM VE TABİİ AFETLER İZNİ: a) Sendikalı işçinin ana, baba, eş, kardeş ve çocuklarının ölümü halinde (il hudutları dâhilinde vukua gelen ölümlerde bu izin defnin yapılacağı günü içinde bulundurmak suretiyle) 3 gün, il hudutları dışında ise yol hariç 3 gün ücretli izin verilir. Kayınpederin ve kayınvalidenin ölümü halinde ise 2 gün ücretli izin verilir. Ölüm olayının her halde tevsiki şarttır. İşyerinde çalışanlardan birinin ölümü halinde, ölenin işçi veya memur olmasına bakılmaksızın cenaze merasimine iştirak için işverence izin verilen işçilerin bu süre içinde ücretlerinden kesinti yapılmaz. İşveren cenaze merasimine katılan işçilere mevcut vasıtalardan yeteri kadarını tahsis edebilir. b) İkamet ettiği veya eşinin, ana ve babasının, kardeşlerinin veya kendisinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin, yangın, sel, zelzele ve diğer afetlerde maruz kalmış sendikalı işçiye ve salgın hastalıklar halinde o bölgede oturan işçilere 10 güne kadar ücretli izin verilir. İznin sonunda (ilgili makamdan, kaymakam, muhtar vs.) vesika ibraz edilmesi şarttır. 5

7 MADDE 23- EVDE EMZİRME İZNİ: Emzikli çocuğu olan kadın işçilere çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar bir işgünü içinde öğleden evvel ve öğleden sonra kullanılmak üzere yol dâhil toplam bir buçuk saatlik ücretli emzirme izni verilir. Cumartesi ve yarım çalışılan günler hariç öğleden önce ve öğleden sonraki emzirme izinleri birlikte kullanılabilir. MADDE 24- ASKERLİK YOKLAMASI: İşçinin bir fiil bulunması icap etmeyen askerlik yoklamaları işverence toplu olarak yaptırılır. MADDE 25- DOĞUM İZNİ: Sendikalı işçinin eşinin doğum yapması halinde işçiye 3 gün ücretli izin verilir. MADDE 26- EVLENME İZNİ: Sendikalı işçinin evlenmesi halinde işçiye 7 gün, çocuğunun evlenmesi halinde 1 gün, sünnetinde 1 gün ücretli izin verilir. MADDE 27- MANEVRA VE SİLAH ALTINA ALINMA İZNİ: İşveren muvazzaflık hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınan personeline silahaltına alındığı süre için ücretli izin vermeyi kabul eder. Ancak ücretli izin süresinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından maaş verilen personelin aldığı maaş, kurumdan aldığı maaştan az ise aradaki fark kurum tarafından ödenir. Bu amaçla verilen izinler yıllık ücretli izinden sayılmaz. MADDE 28- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ: İşçilere, meşru mazeretleri halinde ayda bir güne kadar ücretli mazeret izni verilir. İşçinin izine başlayacağı saatten önceki işgünü veya iş saatleri içinde izin belgesi alması sağlanır. MADDE 29- ÜCRETSİZ İZİNLER: İşçilere talepleri halinde meşru mazeretlerine istinaden bir takvim yılında azami üç aya kadar işyeri amirinin onayı ile ücretsiz izin verilebilir. Sendikal faaliyetler (Eğitim, kurs ve seminerler) için yabancı memleketlere giden sendika yöneticileriyle sendika üyelerine yılda 3 aya kadar ücretsiz izin verilir. Ancak bu maksatla ücretsiz izin verilecek yönetici ve üye adedi işverenin bütün işyerleri için yılda 2 kişiyi geçemez. MADDE 30- SENDİKAL İZİNLER: A) BAŞTEMSİLCİ İZNİ: Sendika baştemsilcisine, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için, aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir. İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 4 saat işçi çalıştıran işyerinde 6 saat işçi çalıştıran işyerinde 7,5 saat 501 ve fazlası işçi çalıştıran işyerinde 10 saat İşyerinde birden fazla işçi temsilcisi bulunması halinde baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilci, işyerinde çalışma açısından diğer işçilerin statüsüne tabidir. Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. 6

8 Ancak, sendika merkezi veya şube veya bölge temsilciliği işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir işçi çalıştıran işyerlerinde sadece baştemsilci izni kullanılır. Temsilci izni kullanılmaz. B) TEMSİLCİ İZİNLERİ: Sendika işyeri temsilcileri bu görevlerini yerine getirirken asıl işlerini aksatmamak zorundadır. Ancak sendika temsilcilerine aralarında toplantı yapabilmeleri için, aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir. İşyeri işçi Mevcudu Haftalık izin Süresi 50 kadar işçi çalıştıran işyerinde 2 saat kadar işçi çalıştıran işyerinde 3 saat kadar işçi çalıştıran işyerinde 4 saat 501 ve fazlası işçi çalıştıran işyerinde 5 saat C) Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir. Yıllık Toplam İşyeri İşçi Mevcudu Ücretli İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 20 gün işçi çalıştıran işyerinde 30 gün işçi çalıştıran işyerinde 40 gün işçi çalıştıran işyerinde 60 gün işçi çalıştıran işyerinde 80 gün 1001'den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının % 10'u kadar gün. Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5'inden fazla sayıda üyenin birden eğitim izini kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. V. BÖLÜM İŞE ALMA, NAKİL, İŞTEN ÇIKARMA MADDE 31- YENİ İŞÇİ ALINMASI VE POZİSYON DEĞİŞİMİ: Bu konuda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı olmak üzere, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 57 sayılı işçi yönetmeliği hükümleri uygulanır. Şu kadar ki pozisyon değiştirme imtihanlarında sendika bir temsilci bulundurabilir. Pozisyon değiştirme imtihanında başarı gösteren işçilere deneme süresini doldurduktan sonra bulundukları grup ile yeni geçtikleri grubun başlangıç ücretleri arasındaki fark ücretlerine ilave edilir. Ancak bu fark 50 Kr'dan fazla olamaz. MADDE 32- MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA VE İŞE BAŞLAMA: Muvazzaf askerlik sebebiyle askere alınan işçiler askerlik görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde eski işlerine dönmek için başvurdukları takdirde, evvelce işverenlikteki görevinde başarısı saptanmış bulunması şartıyla işe alınır. Ancak, işçinin eski kadrosunun münhal olmaması halinde durumuna uygun boş bir kadroya atanması yapılır. İşçi bu atamayı kabul etmediği taktirde işe alınma hakkı düşer. Askerden dönenler başlangıçta münhal kadro bulunmaması nedeniyle meslekleriyle ilgili olmayan bir kadro görevine atanmış bulunanlar meslekleri ile ilgili kadrolarda yer açılması halinde bu kadrolara muvafakatları alınmaksızın öncelikle atanırlar. Ve bu atanma pozisyon değişimi sayılmaz. 7

9 Bu işçiler askerlik sebebiyle işyerindeki eski işlerinden ayrılmış olmasalardı ücretleri toplu sözleşmelerle ve işçinin tümüne uygulanan çıplak ücret zamlarıyla hangi seviyeye gelecekse o ücretle işe başlar. MADDE 33- YURTDIŞINDA ÇALIŞMAK ÜZERE GİDECEK İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ: Yurtdışına Türkiye İş Kurumu kanalı ile gideceği istifa dilekçesine ekli olarak resmen tevsik eden işçilerden ihbar tazminatı istenmeksizin istifaları kabul edilir. MADDE 34- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ: Toplu işten çıkarma ve iş güvencesi konusunda ilgili yasa hükümleri uygulanır. MADDE 35- NAKİLLERDE İŞE BAŞLAMA VE HARCIRAH: İşbu toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılan nakillerde; a) Aynı il sınırları içinde, diğer bir işyerine nakil olanlar eski işyerleri ile en geç 3 gün içinde ilişiği kesmek suretiyle ayrıldığı tarihi takip eden ilk işgünü, b) Başka ildeki bir işyerine nakil olan işçilere yolluk avansını aldığı tarihi takip eden 15 gün içinde, Yeni işyerinde görevlerine başlamak zorundadırlar. Yolluk avansını aldıktan sonra hastalanan işçilerin işe başlama süresi istirahatlerine ait raporun sona erdiği tarihte başlar. Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 36- GEÇİCİ GÖREV: Geçici görev talimatı acil durumlar hariç 24 saat önce ilgiliye tebliğ edilir. Geçici görevle gönderilen işçilere Bütçe ve Harcırah Kanununa göre işlem yapılır. Yurt içi ve yurtdışı görevle gönderilen işçilerin geçici görevle sefer primi ödeme miktarı Yönetim Kurulu kararına göre belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu karar verirken mer'i mevzuata (Harcırah Kanunu) uymak zorundadır. Yurtdışı görevden ve yurt içinde 20 günden fazla süren görevden dönen şoförlere bir gün izin verilir. MADDE 37- HARCIRAH AVANSININ KAPATILMASI: Avans alan üye; a) Açıktan veya naklen atamalarda işe başlandıktan sonra, b) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlerde işyerine döndükten sonra, düzenleyeceği yol "masraf cetvelini" 15 gün içinde vermek zorundadır. Hesapların verilmesini takiben en geç 30 gün içinde işverence kapatılır. Yol masraf cetvelini süresinde makul bir mazerete dayanmaksızın vermeyen üye hakkında disiplin yönünden işlem yapılır. Ancak bu cetveli verinceye kadar o aya ait ücretinin yarısının ödenmesi ertelenir. MADDE 38- İŞ SÖZLEŞMESİ FESİHLERİNİN MAHKEMECE HAKSIZ GÖRÜLMESİNDE ÖDENECEK TAZMİNAT: Akit sendika üyelerinin iş sözleşmelerinin işverence fesh edilmesi üzerine üye yargı organlarından getireceği feshin haksızlığı sebebiyle tazminat ödenmesine dair kesinleşmiş kararı, kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde işverene ibraz etmesi halinde kararda belirtilen tazminatlar kendisine ödenir, bu durumda işveren dilerse işçinin mahkeme ilamında belirtilen tazminat hakkından vazgeçmesi şartı ile işçiyi işten çıkarma tarihindeki hakları ile işe geri alabilir. 8

10 MADDE 39-İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İHBAR MÜDDETLERİ: A) İş sözleşmesinin feshi ve sona ermesi konusunda yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bildirimli fesihlerde : a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra, b) İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra, c) İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 7 hafta sonra, d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 9 hafta sonra, feshedilmiş olur. B) Hastalık ve istirahat halinde 5510 sayılı yasada öngörülen sürelere göre işlem yapılır. C) Ancak tarihinden sonra işe ilk defa giren işçilere ihbar önelleri konusunda yasa hükümleri uygulanır. MADDE 40- KIDEM TAZMİNATI: A) Kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Bu çerçevede her kıdem yılı için kıdem tazminatı gün sayısı 40 gündür. B) Ancak tarihinden sonra ilk defa işe giren işçilere yasa hükümleri uygulanır. MADDE 41- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA: 1) Gözaltına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. 2) İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 4857 sayılı İş Kanunu nun 17. maddesindeki bildirim önellerini aştığı takdirde iş sözleşmesi münfesih sayılır. 4857/17. maddesinde sayılan süreler kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. 3) Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı, b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, c) Beraat kararı verilmesi, d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde de işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 4) Adi suçlardan (Bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) Yargılamaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır. 5) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden; a) 6 ay ve daha az ceza alan, b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler. 9

11 6) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin cezasının ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar. 7) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken vaki olmuş trafik ile ilgili suçlardan şoförün alkollü olmamak ve kusurun 4/8 ve daha az olması şartı ile 3 ay süreyle ücretli izinli ve tutukluluğu halinde ise 3 ay daha ücretsiz izinli sayılırlar MADDE 42- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ: İşçiler ihtiyaç halinde, işyeri içinde unvan veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları içindeki bir başka işyerine nakledilmeleri mümkündür. İşçilerin Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakillerinde işçinin nakle rıza göstermemesi halinde kıdem tazminatı ödenir. İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. VI. BÖLÜM ÜCRETLER VE SOSYAL ÖDEMELER: MADDE 43- ÜCRET ZAMMI: A) İYİLEŞTİRME İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 61,67.-TL/Gün ün altında olan taraf sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 61,67.-TL/Gün ü geçmemek kaydıyla 6,67- TL/Gün; iyileştirme yapılacaktır. B) BİRİNCİ YIL ZAMMI: a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilere (A) fıkrasındaki iyileştirme yapıldıktan sonra; tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayı için % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. Ancak bu zamlarla günlük brüt çıplak ücretleri tarihi itibari ile 50,00TL/Gün ün altında kalanların günlük brüt çıplak ücretleri bu seviyeye yükseltilerek uygulanır. b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayı için % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart/2014 indeks sayısının Eylül/2013 indeks sayısına göre değişim oranının % 4 ü (Yüzde dördü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. C) İKİNCİ YIL ZAMMI: a) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. 10

12 Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Eylül/2014 indeks sayısının Mart/2014 indeks sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. b) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart/2015 indeks sayısının Eylül/2014 indeks sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. D) İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ: İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra Et ve Süt Kurumuna yeni alınan işçiler yürürlükteki asgari ücretle işe başlatılırlar. Sendikaya üye olan ve üyeliği sendikaca işverene bildirilen işçiler, bildirim tarihinden itibaren Et ve Süt Kurumu iş değerlendirilmesi gruplarında hangi grubun işçiliğini yapıyorsa o iş grubunun aşağıda tespit edilen işe giriş ücretine yükseltilir. GRUPLAR Tarihleri Arasında İşe Giriş Ücreti (TL/Gün) GRUPLAR Tarihleri Arasında İşe Giriş Ücreti (TL/Gün) ,00 45,50 46,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50 49, ,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 Yukarıda belirlenen işe giriş ücretleri toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır. Yeni işe giren işçilere işe girdikleri dönemin zammı uygulanmaz. Bu işçiler işe girdikleri dönemin sonrasındaki ücret zamlarından yararlanırlar. Şu kadar ki bu uygulama sonucu bulunan günlük ücretleri emsali kıdemdeki işçilerin günlük ücretlerinden fazla olamaz. E) tarihi itibari ile işyerinde çalışmakta olan işçilere tarihinden itibaren günde 2,00 TL brüt kıdem zammı ödenir. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır. MADDE 44- İŞGÜÇLÜĞÜ PRİMİ: Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere fiilen yaptığı iş grubuna göre hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen miktarlarda iş güçlüğü primi verilir. Bu prim ücretsiz izin ve hastalık istirahatı hallerinde ödenmez. 11

13 GRUPLAR BİRİNCİ ALTI AY (TL/Gün) GRUPLAR İKİNCİ ALTI AY (TL/Gün) I II III IV V VI VII VIII IX 3,32 4,00 4,45 4,83 5,13 6,74 7,28 7,71 8,20 I II III IV V VI VII VIII IX 3,45 4,16 4,63 5,02 5,34 7,01 7,57 8,02 8,53 Tır şoförlerine yaz aylarında 24 saatte 500 km. kış aylarında 24 saat içinde 400 km. yol katetmeleri halinde verilecek olan teşvik priminin belirlenmesinde Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayı ile ikinci yıl ikinci altı ayında, aynı dönemlerde yapılacak ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir. MADDE 45- FAZLA MESAİLER: İşyerinde tespit edilen normal çalışma saatleri dışında fazla saatlerde yapılan mesai aşağıdaki hükümlere tabidir. İşveren veya işveren vekili 4857 sayılı Kanunun 41. maddesine göre çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükümleri dâhilinde sendika üyelerini fazla saatlerle çalıştırabilir. Üyeler, işveren veya işveren vekilinin işin icabı lüzum görmesi halinde ve normal çalışma saatleri dışında fazla mesai yapmayı kabul etmek zorundadır. Ancak, işveren fazla saatlerde çalıştırılacak üyeleri için gereğini dikkate alarak o işi görenlerden ehliyet bakımından uygun olanlar arasından münavebe ile tefrik eder. Münavebeli çalışma yapılamadığı takdirde kesim salonlarında haftada 4 gün dışında fazla mesai yaptırılmaz. Fazla mesai ücretleri esas saat ücretlerine nazaran % 100 zamlı ödenir. İşçinin talebi halinde fazla mesai serbest zaman olarak kullandırılabilir. İşyeri haricine görevli gidenlerin işin icabı olarak geçirdiği süreler ve çalışmalar içinde Genel Müdürlükten müsaade alınmak kaydı ile fazla mesai hükümleri uygulanır. MADDE 46- FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA: Normal çalışma süresinin bitiminden sonra ve fazla saatlerde çalışma başlamadan önce bir dinlenme fasılası verilir. Bu dinlenme süresi fazla saatlerde çalışma süresi içinde sayılır. Verilecek dinlenme süresi 10 dakikadır. MADDE 47- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE: İşveren işçilere 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre ilave tediye öder. İlave tediyenin ödeme tarihleri Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlerdir. Ayrıca, işçilere 30 günlük ücretleri tutarında yılda 2 ikramiye daha verilir. Bu ikramiyelerin birincisi 1 Haziran, ikincisi ise 1 Ekimde ödenecektir. 12

14 MADDE 48- ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ: Üyelerin ücretleri mer'i mevzuata göre çalıştığı ayı takip eden ayda işlemiş ve aylık olarak yurtta geçmesi zorunlu parayla ödenir. Mer'i mevzuata göre tespit edilen ödeme günü hafta tatili, ulusal bayram ve resmi tatil günlerine rastlarsa tatilden önceki iş gününde ödeme yapılır. MADDE 49- İŞÇİYE VERİLECEK HESAP PUSULASI VE YANLIŞ TAHAKKUK: Üyelere ücretlerinin ödenmesi sırasında bordrosuna uygun olarak ücretini veya yapılmış olan kesintileri gösteren ücret hesap pusulası verilmesi zorunludur. İşçiye her ödeme ile birlikte verilecek hesap pusulasında tahakkuk etmiş hesaplarda herhangi bir yanlışlığın yapıldığı kanısına varılırsa; İşçi durumu bizzat kendisi veya temsilcisi vasıtası ile tediyeden itibaren en geç 10 gün içerisinde işverene bildirecektir. İtiraz işverene yapıldığında hesapta işçi aleyhine tahakkuk etmiş bir yanlışlık var ise, işveren fark hesabını en geç itirazın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde tediye eder. İşçinin hesabı ile ilgili itirazına işveren cevap vermediği takdirde işçi şikâyetini doğrudan sendikasına yapacaktır. Artık bu itiraz sendika ile işveren arasında görüşülüp karara bağlanır. MADDE 50- KASA TAZMİNATI: A) Para ve malla ilgili olarak ayni ve mali sorumluluğu bulunan işçilere veya bunların yerine geçici olarak çalışanlara fiilen çalıştıkları süreler için, B) İnşaat ve montajlarda asli görevleri ne olursa olsun bir fiil para işlerini ifa eden personellere çalıştıkları sürelerle bağlı olarak sorumlu olmaları kaydıyla, C) İşyerleriyle satış mahalleri arasında mühürlenmemiş kamyonlarda et nakledip beraberinde tevzii memuru bulunmaması dolayısıyla tesellüm ve teslim etmek kaydıyla aynı zamanda tevziat işini de yapan sorumlu işçilere de bu görevi yaptıkları sürece, kasa tazminatı ödenir. D) Kasa tazminatı miktarları Devlet Memurları Kanunu gereğince her yıl çıkarılan yan ödeme kararnamesinde belirlenen katsayı üzerinden 250 puan esas olmak üzere brüt olarak ödenir. MADDE 51- BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL YARDIMLAR: İşveren, işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında brüt 187,20-TL/Ay; birinci yılının ikinci altı ayında ise brüt 194,69-TL/Ay sosyal yardım öder. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılın birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Bu yardımın ödenmesinde, her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz. MADDE 52- EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışmakta iken evlenen sendika üyesi her işçiye bir defaya mahsus olmak üzere, bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında evlenenlere brüt 94,40 TL; birinci yılının ikinci altı ayında evlenenlere brüt 98,18 TL evlenme yardımı ödenir. Evlenme olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmiş ise bu yardım ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. 13

15 MADDE 53- DOĞUM YARDIMI: Çocuğu doğan, sendika üyesi işçiye doğum olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında olmuş ise brüt 47,21-TL; doğum olayı sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 49,10- TL doğum yardımı ödenir. Bu yardım doğan çocuğun adedine göre verilir. Doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmiş ise bu yardım bu dönemdeki ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Muayyen müddet zarfında doğum yapanların çocuğu ölü dahi doğsa işçiler bu yardımdan istifade ederler. Karı kocanın her ikisi de aynı işyerinde çalıştıkları takdirde bu yardım yalnız kadın işçilere yapılır. Bu halde işçi ayrıca ölüm yardımından yararlanamaz. MADDE 54- ÖLÜM YARDIMI: a) İşçinin ölümü halinde yasal mirasçılarına ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında olmuş ise brüt 236,00-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 245,44 TL ölüm yardımı yapılır. b) İşçiye eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef olduğu, ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında brüt 141,60-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 147,26 TL ölüm yardımı yapılır. c) İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölmesi halinde kanuni varislerine bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında brüt 377,57-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 392,67 TL ölüm yardımı yapılır. Bu yardımlar ölüm olaylarının toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci veya ikinci altı aylarında meydana gelmesi halinde ise, ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. MADDE 55- YEMEK YARDIMI: a) İşyerinde çalışan işçilere çalışılan günlerde 2000 kalorili doyurucu bir öğün yemek verilir. b) Ramazan ayında oruç tutanlarla sağlık kurulu raporu ile perhizde olanlara ya da herhangi bir nedenle yemek verilemeyenlere, fiilen çalışılan her gün için toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında brüt 4,48-TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise brüt 4,66 TL yemek parası ödenir. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. c) Aynen iaşe olup da günlük müteferrik işler için belediye hudutları içinde vazifeli gönderilip öğle yemeğini dışarıda yemek mecburiyetinde kalan işçiye de (b) fıkrasındaki yemek bedeli ödenir. d) İşveren işçilere yemeklerini rahat yiyebilecekleri rahat bir yer tahsis eder. e) Yemek listesi iaşe yönetmeliğine göre işyerinde kurulan iaşe kurulunca hazırlanır. f) Diğer konularda da iaşe yönetmeliğine göre işlem yapılır. MADDE 56- İŞYERİNE TOPLU GİDİŞ VE GELİŞ: a) İşveren imkânları nispetinde kanunun cevaz verdiği hal ve yerlerde alınmış izine göre işverenliğin araçları ile işçileri taşıma hizmetine devam edecektir. b) Lojmanda oturanlara vasıta parası ödenmez. c) İstanbul teşkilatında çalışanlar ile Ankara satış mağazalarında ve işverenliğin diğer yerlerindeki satış mağazalarında çalışanlar ile vasıta tahsisi yapılmayan yerlerde çalışanlardan servisten yararlanmayanlara, çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere 1 gidiş 1 geliş olmak 14

16 üzere günde toplam 2 adet Belediye otobüs bileti verilir. Oturduğu yer itibariyle tek biletle gidip gelinemeyen yerler için günde 2 geliş 2 gidiş olmak üzere toplam 4 adet Belediye otobüs bileti verilir. Servisten yararlanmadığı için bu maddeye uygun olarak otobüs bileti verilmesi uygun görülen işçilerden belediye otobüsü çalışmayan yerlerde ikamet edenlerin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde otobüs bileti yerine, yasal kesintiler yapılmak suretiyle bilet ücreti nakdi olarak ödenebilir. MADDE 57- GIDA YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında her ay 43,38-TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında her ay 45,12 TL; gıda yardımı yapar. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. MADDE 58- İŞ GÖREMEZLİK HALİ: Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren uygulandığı işverene bağlı işyerinde çalışan sendika üyesi personele S.G. Kurumu Hastane Dispanser, Sağlık Kurulu veya kabul edilecek diğer mercilerden verilen istirahat sürelerinin aralıksız 2 günü aşması halinde bir takvim yılında toplam olarak en çok 6 ay (180 gün) iş göremezlik süresini aşmamak üzere istirahatinin başlama tarihinden bitimi tarihine kadar geçen günler için işçi SGK'dan almış olduğu geçici iş göremezlik ödeneğini işyeri veznesine yatırması halinde ücreti tama iblağ edilerek ödenir. Ayrıca kurum doktoru ve S.G. Kurumunca sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum veya kuruluşlarca verilen 2 günlük istirahatlara ait ücretleri yılda 12 günü geçmemek üzere işverence ödenir. Şu kadar ki; a) Aynı ay içinde başlayan ve biten istirahat günlerine ait iş göremezlik ödeneği o ayın mevcut istihkakı ile birlikte, b) O ay içinde başlayan ve fakat diğer ay içinde sona eren istirahat günlerine ait ödeneği ise istirahatın sona erdiği aya ait mevcut istihkakı ile birlikte, c) İstirahat devam ettiği takdirde ise, kanun ve mevzuat muvacehesinde bir sakınca olmamak kaydıyla her ayın sonunda ödenir. MADDE 59-GİYİM EŞYALARI VE ŞARTLARI: A) Et ve Süt Kurumu nun 405 sayılı işçi giyim yönetmeliğine göre mükerrer olmamak kaydıyla uygulama yapılır. Kışlık giyim eşyaları Eylül, yazlık giyim eşyaları ise Mayıs ayları içinde işçi giyim yönetmeliğine göre mevcut uygulama çerçevesinde belirlenen limitler dâhilinde kurum adına kesilen fatura karşılığında işçiye ödenir. B) İşçilerin emekliye ayrılması, kadro tasarrufları veya sıhhi durumları dolayısıyla hizmetlerine nihayet verilmesi veya istihkak sahibinin ölümü halinde, verilen zati giyim eşyası geri alınmaz. Servis (demirbaş) kaydıyla olan malzeme hariç. C) İşçilere verilecek giyim eşyasının renk, tip ve şekli işyeri sendika temsilcisinin görüş alınarak saptanır. D) İşçiler işyerinde veya hizmetin yapıldığı yerde bu toplu iş sözleşmesi gereğince verilmiş bulunan giyim eşyasını giyerler. Giyim eşyası kadro unvanına bakılmaksızın fiili hizmet esasına göre verilir. Bu giyim yardımlarının alımı ve fiyat tespiti sırasında Sendika Genel Merkez yetkilileri bizzat bulunur. Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile taraf sendika arasında Durum Tespit Tutanağı ile belirlenen giyim yardımı miktarı 2013 yılında ücret zamları oranında artırılarak ödenecektir. Nakdi ödeme yapılması halinde ayni ödeme yapılmayacaktır. Mevsimlik işçiler giyim yardımından çalıştıkları süreyle orantılı olarak yararlanırlar. 15

17 VII. BÖLÜM İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MADDE 60- SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURULMASI: İşveren kombinalarda iş saatleri içinde sağlık memuru ve yarım gün doktor bulundurur. Muayeneler saat 08.00'de başlar. Merkez atölyeleri kesim ve parçalama daireleri fazla mesai yaptığı takdirde işyerinde imkânlar nispetinde bir sağlık memuru görevlendirir. MADDE 61- MUAYENEYE ÇIKMA USULÜ VE MUAYENEDE GEÇEN ZAMANLAR: Hastalanan işçiler durumu ilk amirine haber vermek suretiyle işverenlik doktoruna müracaat eder. İşyerinin doktoru yoksa veya doktor mevcut olup da o anda orada bulunmuyorsa sigortalı SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluşlara gönderilir. İşçinin kusuru olmaksızın sağlık müessesesindeki muayene süresi bir günü aştığı veya işçi istirahat almadığı takdirde bu süre tevsik edilmek kaydıyla iş saatlerinden sayılır. SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluşlara giden işçilerin hastaneden ayrılıp işyerine gelecekleri zaman azami 3 saati geçmediği takdirde ücretlerinden kesinti yapılmaz. Eş, çocuk ana ve babasının muayenesi için refakatçi olarak bulunması gerekli olduğunu tevsik eden işçinin bu nedenle yılda 30 işgününe kadar olan süre için ücretinden kesinti yapılmaz. MADDE 62- SAĞLIK YÖNÜNDEN UYULMASI ZORUNLU HUSUSLAR: İşçilerin işyerinde sağlık yönünden uymaya zorunlu olduğu hususlar şunlardır: a) Salgın hastalıklara meydan vermeyecek şekilde bütün işçiler şahsi ve genel temizliğe son derece dikkat etmeleri şarttır. b) Personel kurum tarafından verilen giyim ve iş eşyasını temiz tutmak beden temizliğine dikkat etmekle yükümlüdür. c) Personel kendisinin ve birlikte oturduğu aile bireylerinden birinin zührevi veya bulaşıcı salgın bir hastalığa tutulması halinde bu durumdan işyeri amirine bilgi vermek zorundadır. d) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarından korunmak amacıyla işyeri ve mahalli resmi sağlık mercilerinin gördüğü lüzum üzerine veya devrevi olarak personele aşı ve serum yapılmasının gerekmesi halinde bütün personel buna uymaya zorunludur. (Tıbben sakınca bulunması hali hariçtir.) İşveren, lüzumu halinde diğer hizmetlerde çalışan işçileri de periyodik sıhhi kontrol muayenesine tabi tutabilir. MADDE 63- İŞÇİNİN RADYOGRAFİ VE MİKRO FİLM MUAYENESİ: İşveren ve işveren vekili işyerinin ve hizmetin özelliğine göre lüzum gördüğü veya mevzuatın gerektirdiği durumlarda işçileri ayrıca radyografi, radyoskopi veya seri halinde mikrofilm muayenesine tabi tutabilirler. MADDE 64- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İş sağlığı ve güvenliği konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanır. 16

18 MADDE 65- İŞYERİNDE BANYO VE TEMİZLİK LEVAZIMATI: İşveren 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve işçi niteliği taşıyan personelin günlük çalışma süresi sonunda işten çıkarken temizlenebilmeleri için lavabo, yıkanma ve duş yerleriyle bunlara münhasır diğer temizlik yerlerinde yeteri kadar mayi sabun bulundurulur. Ayrıca işçiye en büyük boy 12 ay miatlı banyo havlusu ile 60x40 cm. ebadında 6 ay miatlı yüz havlusu verilir. Şu kadar ki temizlik yerlerinde sarf edilecek sabun o işyerinde çalışmakta olan işçi başına iki kalıp ayda 500 gram olarak hesaplanır. Bu sabunlar, işyeri amirince tespit edilecek iyi kaliteli mamul olacaktır. Makine tamiratında çalışanlara ayrıca arap sabunu da verilir. MADDE 66- İŞÇİ DİNLENME YERLERİ: Kombinalarda işçilerin dinlenmelerini sağlamak amacıyla sıhhi şartlara elverişli yer ve lüzumlu eşya temin edilecektir. MADDE 67- KORUYUCU GIDA: Kurum işyerinde bünyeye zararlı ve yıpratıcı olan aşağıda yazılı işlerde fiilen çalışan personele, a) Dondurma tünelinde çalışanlara, donmuş muhafaza odasında çalışanlara, soğuk depolara girerek çalışanlara ve et taşıyanlara, Kesim salonu ve tavukhane mezbahasında bağırsak ve deri daireleri gibi fazla ıslak ve rutubetli yerlerde "piklaj hariç" çalışanlara, Fuel Oil ile çalışmayan mutfak, yemekhane ve çamaşırhanede çalışan işçilere, Padok işçilerine, Puantörlere, Ayrıca Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında soğukta, açıkta ve yağmur altında çalışan bekçilere, açıkta nöbet tutan itfaiyecilere, bahçe ve tahmil tahliye işlerinde çalışan ambar işçilerine, inşaat ve montaj işlerinde çalışanlara, şoför ve muavinlerine, hizmete çıktıkları günlerde günde 100 gram helva veya 150 gram pekmez veya 200 gram kuru üzüm. b) Kaynak işlerinde (oksijen ve elektrik) çalışanlara, Sıcak demirci veya yardımcılarına torna freze, taşlama tezgahlarında çalışanlara, Amonyak buharı ile yapılan işlerde kombinalar kazan ve genel müdürlük kalorifer dairesinde sabit dizel işletmelerinde, boya işlerinde çalışanlara, Rendering dairesinde çalışanlara, Akü şarj işlerinde çalışanlara, Oto onarımında çalışanlara, Matbaada çalışan matbaa ustası ve yardımcılarına, Atölye ve işletmelerinde çalışan elektrikçilere, İzole işlerinde çalışanlara, Marangozlara, Deney Hayvan Bakıcısına, Fuel-Oil ile çalışan mutfakların personeline (bunlara ayrıca (a) fıkrasında yazılı koruyucu gıda verilmez.) Takımcılara, damgacılara, deri pikle dairesinde çalışanlara günde 500 gram süt veya yoğurt verilir. Koruyucu gıdalar yukarda (a) ve (b) fıkralarında gösterilmiş işlerde fiilen çalışanlara işin devam süresince günlük verilir. Koruyucu gıdalardan hangisinin verileceğini işyeri amiri tayin ve takdir eder. Koruyucu gıdanın zamanında verilmemesi halinde (a) bendindeki işçiler için 200 gram üzüm bedeli (b) bendindeki işçiler için yarım kilo süt rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılır. Koruyucu gıda, iaşe heyeti bulunan işyerlerinde bu heyet tarafından mubayaa edilir ve hak eden işçilere işyeri amirinin uygun göreceği saatlerde görevlendireceği mesul bir şahıs nezaretinde dağıtılır. 17

19 İşçilerin geçici görevle gittiği yerde koruyucu gıda verilmesini gerektiren işi yapmasına rağmen kendisine yukarıda yazılı gıdalar verilmiyorsa o takdirde bedel olarak ödenir. Koruyucu gıda verilmesi icab eden yukarıda sayılan işlerde geçici olarak fiilen çalışan üyelere çalıştığı günlere münhasır olmak üzere gerekli koruyucu gıda aynen verilir. Koruyucu gıdaya müstehak işçilerin bu istihkakları oruçlu olup olmadıklarına bakılmaksızın Ramazan ayında da aynen verilir. Oruçlu olanların iftardan sonra kullanmalarını teminen dışarıya çıkarmalarına müsaade olunur. VIII. BÖLÜM DİSİPLİN MADDE 68- DİSİPLİN KURULLARI: Kanun ve mer'i mevzuata aykırı hareketi, görevinde ihmali görülen iş ve işyeri disiplinine uymayan ve bu toplu iş sözleşmesine aykırı davranışta bulunan sendika üyesi işçiler hakkında işveren, işveren vekili veya sendikanın isteği üzerine yapılacak kovuşturma sonucuna göre, bu toplu sözleşmede yazılı disiplin cezasını müstelzim konuları inceleyip karar verme yetkisi ve görevi disiplin kuruluna aittir. Şu kadar ki; işveren veya işveren vekillerinin gerektiğinde 4857 sayılı Yasanın 25. maddesinin II. bendi hükümlerini uygulama hakkı saklıdır. Bu durumda üye işçinin, işyeri ile ilişiği kesilmekle beraber üyenin işverenin bu tasarrufuna 7 iş günü içinde işyeri amiri kanalı ile itiraz etmesi halinde konu, Genel Müdürlük Disiplin Kurulunca incelenerek kesin karara bağlanır. Ancak, Genel Müdür bizzat tespit ettiği olayda toplu iş sözleşmesinde öngörülen cezaları re'sen verebilir. A) İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamına göre kurum işyerlerinde disiplin kurulları aşağıdaki şekilde kurulur. GENEL MÜDÜRLÜKTE: 1- Personel ve idari işler Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü (Başkan) 2- I.Hukuk Müşaviri veya II.Hukuk Müşaviri, 3- Mali işler Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü, 4- Sendika Yönetim Kurulundan üç üye, KOMBİNALARDA: 1- Kombina Müdürü veya Yardımcısı (Başkan) 2- Personel ve idari işler Şefi veya görevlendireceği memur, 3- İşletme ve üretim Şefi veya görevlendireceği memur, 4- Sendika Genel Merkezince görevlendirilecek üç üye, TAŞIMACILIK İŞLETMESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: 1- İşletme Şube Müdürü veya Yardımcısı (Başkan), 2- Personel ve idari işler Şefi veya görevlendireceği memur, 3- Araç işletme Şefi veya görevlendireceği memur, 4- Sendika Genel Merkezince görevlendirilecek üç üye, SOĞUK DEPOLARDA: 1- Depo Müdürü veya yardımcısı (Başkan) 2- Personel ve idari işler Şefi veya görevlendireceği memur, 3- Sendika Genel Merkezince görevlendirilecek iki üye, Disiplin Kuruluna işveren temsilcilerinden biri başkanlık yapar. Kurulların raportörlük hizmetleri personel işleri ile ilgili üyesi tarafından yürütülür. 18

20 Kovuşturma konusunda taraf olan üye kurula katılamaz, işyerinde taraf üye adedi birden fazla ise konu Genel Müdürlük Disiplin Kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Genel Müdürlük Disiplin Kurulunda kovuşturma konusunda taraf birden fazla üyenin olması halinde toplantıya katılamayanların yerine memur üyeler Genel Müdürlükçe, sendika temsilcisi üyeler de sendikaca seçilir. Müfettiş tarafından soruşturulan olaylar için toplanan Genel Müdürlük Merkez işçi disiplin kurulu toplantılarına, Teftiş Kurulu Başkanı veya Refakat Müfettişi katılır. Bu durumda Sendikadan da kurula bir üye fazla katılır, bu üyelerin birer oy hakkı vardır. B) Disiplin Kurullarının Toplantısı: İşveren veya işveren vekili, yaptırdığı disiplin kovuşturması sonucuna göre konuyu disiplin kuruluna gidecek nitelikte görürse yazılı olarak havale eder. İşverenin konuya ıttıla tarihi disiplin kurulu kararının işveren tarafından onaylandığı tarihtir. Disiplin Kurulları raportör üyenin yazılı daveti üzerine belirtilen yer, gün ve saatte çoğunlukla toplanır. Havale edilen konuyu gündeme aldıktan sonra en geç iki iş günü içinde karara bağlar. Kurul gerektiğinde ilgililerin dinlenmesine veya tahkikatın genişletilmesine karar verebilir. İstenen savunmanın yedi gün içinde verilmesi zorunludur. C) Disiplin Kurullarının Karar alması; Kurul kararlarını açık oy ve çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafa itibar edilir. Karar merkezde Genel Müdür veya Yardımcısının, Kombina ve Soğuk Depo Müdürlüklerinde müdürün onayı ile kesinleşir. Ancak kurula işyeri amiri başkanlık ediyorsa karar ayrıca onaylanmaz. İşyeri amirinin kurul kararlarına uymaması halinde kurul işyeri amirinin veya merkezde Genel Müdürün tensip edeceği en az Başkan veya Müdür seviyesindeki bir personelin başkanlığında toplanır. Bu toplantıda karar çoğunlukla alınır ve kesindir. Disiplin Kurulu kararlarının ilgililere yazılı olarak tebliği zorunludur. Üye karara tebellüğünden itibaren 6 işgünü içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz üzerine disiplin kurulu konuyu yeniden inceler, karara bağlar. Kesin olan bu karara itiraz edilemez. İş sözleşmesinin feshini gerektiren kararlar derhal uygulanır. Ve üyenin işyeri ile ilişiği kesilir. Ancak iş sözleşmesinin feshini gerektiren kararlara yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlük disiplin kurulunda incelenerek karara bağlanır. MADDE 69- DİSİPLİN CEZALARI: a) İhtar cezasını gerektiren haller: 1- Vazife başında ciddiyetle kabili telif olmayan laubali fiil ve hareketlerde bulunmak, 2- Açılan her türlü eğitim kurslarına alakasızlık ve meşru bir sebebe dayanmaksızın bir defadan fazla devamsızlık göstermek, 3- Ayda iki defadan fazla işe 10 dakikadan geç gelmek veya işini iş bitiminden önce terk etmek, 4- İşyerinde iş ahengini bozucu geçimsizlik yaratmak veya münakaşa etmek, 5- Aynı ay içinde izinsiz olarak veya meşru bir sebebe dayanmaksızın bir gün işe gelmemek, 6- İş saatleri içinde amirinden izin almadan özel ziyaretçi kabul etmek, 7- İş esnasında iş arkadaşlarını her ne sebeple olursa olsun fuzuli yere meşgul etmek, 8- İş saatlerinde etrafını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak, şamata yapmak, ıslık çalmak veya kitap dergi gazete vb. okumak, 9- İşverence lüzum gösterilen fazla saatlerde çalışmaya izin almaksızın kalmamak, 10- Özel veya resmi işler için merci tecavüzünde bulunmak, 19

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : İŞVEREN : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENDİKA : TEZ KOOP İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2012 30.06.2014 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE

Detaylı

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.01.2016 31.12.2017 I. BÖLÜM DÜZENLEYİCİ HÜKÜMLER MADDE 1- TANIMLAR MADDE 2- TARAFLAR

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE

AYEDAŞ KABUL EDİLEN - ERTELENEN- ÇIKARTILAN MADDELER MADDE MADDE TARAFLAR : TANIMLAR : UYGULAMA ALANI VE KAPSAM : SÖZLEŞMENİN AMACI : SÖZLEŞMENİN HÜKMÜ : UYGULAMA ESASLARI : MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN TEMİNATI : YÜRÜRLÜK VE SÜRE : İŞVERENİN SEVK VE İDARE HAKKI İLE

Detaylı

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : : TEZ-KOOP-İŞ YÜRÜRLÜK 01.07.2016 30.06.2018 MADDE 1- TARAFLAR VE TANIMLAR MADDE 2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ MADDE

Detaylı

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu İşletme Toplu İş Sözleşmesi bir tarafta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası (TÜHİS), diğer tarafta Öz Tütün Müskirat,

Detaylı

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur.

Temizlik mahallerinde ayrıca gerekli temizlik malzemesi bulundurulur. Taraflar Sendika teklifinin; 1. Temizlik Malzemesi başlıklı 56. maddesini, TEMİZLİK MALZEMESİ: Madde 56: Üyelere: a) Yılda bir adet banyo havlusu, (takriben 65 cm x 130 cm ebadında) ile bir adet yüz havlusu

Detaylı

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL:

MADDE 41 - ÜCRET ZAMMI VE AVANS A) BİRİNCİ YIL: ANLAŞMA TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 14.08.2012 Toplantı Yeri : MİKSEN Toplantı Salonu MİKSEN ve TES-İŞ Sendikası temsilcileri bugün saat 19:00 da bir araya gelerek, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK

TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI ARASINDA BAĞITLANACAK TMMOB MADEN MÜHENDĐSLERĐ ODASI ĐLE TÜRKĐYE TĐCARET, KOOPERATĐF, EĞĐTĐM, BÜRO VE GÜZEL SANATLAR ĐŞÇĐLERĐ SENDĐKASI (TEZ-KOOP-ĐŞ) ARASINDA BAĞITLANACAK ĐŞLETME TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMESĐ TEKLĐFĐ MADDE 1- TANIMLAR:

Detaylı

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

2. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN GELEN HAKLAR VE UYGULAMA ÖRNEĞİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKI HESABI Hazırlayan : AMP Yazılım Mevzuat ve Arge Departmanı 24.05.2017 Bu yazımızda; Kamuda taşeron işçi çalıştırılan hizmet işlerinde, sendikalı işçilere

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

Konut Kapıcıları Yönetmeliği

Konut Kapıcıları Yönetmeliği Konut Kapıcıları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile çalışma süresi, hafta tatili, ulusal bayram

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 90-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR I- GİRİŞ 5510 sayılı Kanun(1) un 80. maddesinde prime esas kazançlar düzenlenmiş olup, birinci fıkrasındaki; 4/a kapsamındaki sigortalılar ile ilgili

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ 2177 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/2/1973, No: 7/5941 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR :

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI: KAMU-İŞ KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-İŞ TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir;

GENELGE NO: 704. 1-25. Dönem TİS in TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE UYGULAMASI başlıklı 2. maddesine aşağıdaki (D) fıkrası ilave edilmiştir; T.C. TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 87338262-916.99/5805 19/08/2013 Konu : 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması GENELGE NO: 704 Kamu İşletmeleri İşverenleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/13-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2016 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*)

SİRKÜLER. Brüt AÜ Brüt AÜ Net AÜ İşverene Toplam Maliyeti (Aylık) (*) WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 14 Tarih-Sıra No 2.1.2014 2 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş

Detaylı

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜK 01.01.2014 31.12.2015 İMZA TARİHİ 02.01.2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN BORÇ DOĞURUCU HÜKÜMLERİ

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI

İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI II. HAFTA TATİLİ ÇALIŞMASININ ÜCRETİ VE HESAPLANMASI İŞÇİNİN HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞTIRILMASI HALİNDE ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İDARİ PARA CEZASI Umut TOPCU * I- GİRİŞ Hafta tatili, çalışma süresi kavramının ortaya çıkışı ve işçinin korunması bakımından sınırlandırılması

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Müdürlüğünde, 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine tabi olarak çalışan personelin Aile ve Çocuk Yardımı ödenmesi ile ilgili tereddüte düşülen konular hakkında. 1-657 Sayılı Devlet

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 06.01.2014/29-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2014 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ ( İDARİ PERSONEL) Madde 1-TARAFLAR : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER A. Gersan Elektrik Tic.Ve San.A.Ş. B. Madde 2- TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına

Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına Bu çalışmanın ş tüm yasal hakları Devlet Personel Başkanlığına aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. Bu çalışmada yer alan bilgiler, özelleştirme uygulamaları l nedeniyle işsiz i kalan ve Devlet Personel

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti

EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME. Akademik jüri ücreti EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME Akademik jüri ücreti Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik sınavlarında jüri üyesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI

AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI AÇIKLAMALAR İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET VE UNSURLARININ HESAPLANMASI Sözleşme ücreti; temel ücret, ikramiye, performans ücreti ve ilave ödemelerden oluşur. Temel ücret: Temel ücret tablosunda

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4523 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI İLE MALİ HAKLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9/10/2006 No : 2006/11103

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ 31.01.2017/25-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2017 yılında uygulanacak asgari ücret ve sosyal güvenlikle ilgili taban ve tavan ücret hesaplamaları. A- 2017 YILINDA

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER E-BÜLTEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Yıllık ücretli izin, işveren ve çalışan arasında sorunlara neden olabilen ve sürekli gündemde olan bir konudur. Hâlbuki bu konu,

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ. 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS ÜCRETLERİ Satım KAYA İLGİLİ MEVZUAT Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin

Detaylı

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR SİGORTALILARIN PRİM GÜN SAYISININ SGK YA BİLDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Resul KURT* I- GİRİŞ Sigortalının işe başlama, işten ayrılma tarihi ile çalışılan ayın kaç gün çektiği, Prim ödeme gün

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ PERSONEL (4/C) REHBERİ T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Bu çalışmanın tüm yasal hakları Başkanlığa aittir. Yayımlanması izne bağlıdır. GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜ NEDİR?

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu)

İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) İDARİ PARA CEZALARI (4857 Sayılı İş Kanunu) Fiil Ceza 2015 Maddesi Maddesi Ceza Uygulanan Fiil Ceza Tutarı 3 98 İşyerinin Açılmasını, Devir alınmasını, Çalışma Konusunun Kısmen veya Tamamen Değiştirilmesini,

Detaylı

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA

657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 657 SAYILI KANUN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ HESAPLAMA 2011 YILI 1.DÖNEM Aylık katsayı: 0,061954 A-GELİRLER 1-SÖZLEŞME ÜCRETİ KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan;

Bu bağlamda, sigorta primine tabi olan kazançlardan; AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HAK EDİLEN ÜCRET VE PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ İSTİHKAK IN AYRI GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN SGK AÇIKLAMASI SGK, uygulamalarda zaman zaman ortaya çıkan karışıklıkları ortadan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri

2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri 2013 Yılında Geçerli Olacak Ücret Bordrosu Parametreleri Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, ücret bordroların hesaplanmasına esas; gelir vergisi tarifesinden vergiden istisna kıdem tazminatı tavanına kadar

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı Mevlana Üniversitesi nde görev yapan akademik ve idari personelin izin işlemlerini

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2015027 Tarih : 11.05.2015 Konu : Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler ve Ücret ve Yardımlardan Yapılacak Kesintiler Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Ücret bordrosu

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı