ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE"

Transkript

1 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNE İLİŞKİN OLARAK TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI ( T Ü H İ S ) İLE ÖZ TÜTÜN, MÜSKİRAT, GIDA SANAYİİ VE YARDIMCI İŞÇİLERİ SENDİKASI ( ÖZ GIDA-İŞ ) ARASINDA AKDEDİLEN 13.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ Y Ü R Ü R L Ü K

2 I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: İşbu işletme toplu iş sözleşmesi bir tarafta Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu işverenleri Sendikası (TÜHİS), diğer tarafta Öz Tütün Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (ÖZ GIDA-İŞ) arasında kapsam maddesinde belirtilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerini kapsamak üzere tanzim ve akdolunmuştur. MADDE 2- TARAFLARIN İFADE ŞEKLİ: Bu toplu iş sözleşmesi metninde; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü "İŞVEREN", Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası "TÜHİS", Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası "ÖZ GIDA-İŞ", olarak ifade edilmişlerdir MADDE 3- SÖZLEŞMENİN AMACI: Bu sözleşmenin amacı, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesiyle ilgili hususları düzenlemek, işçi işveren ve sendika münasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafların karşılıklı hak ve borçlarını tespit etmek ve bunların uygulanmasını sağlamak ve taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların uzlaşma yollarını ve hal şekillerini göstermek, iş ahengini ve çalışma barışını sağlamak, işçinin refah seviyesi ile kalite ve verimliliğinin yükseltilmesini temin etmektir. MADDE 4- KAPSAM: A) Bu işletme toplu iş sözleşmesi Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün bütün işyerleri ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerlerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlarda da uygulanır. B) Bu işletme toplu iş sözleşmesi işverenin bu sözleşme süresi ve işletme kapsamı içinde Gıda sanayi işkolunda açacağı işyerlerinde de uygulanır MADDE 5- TARAFLARIN TANINMASI VE TEMSİLİ: TÜHİS ve ÖZ GIDA-İŞ toplu iş sözleşmesi düzeninde birbirlerini üyelerinin temsilcisi olarak tanırlar. Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında; İşçi sendikasını ÖZ GIDA-İŞ Sendikası Genel Merkezi ile Bölge ve Şube Yöneticileri veya Genel Merkezin yazı ile görevlendireceği kimseler, İşvereni ise TÜHİS'in taraf olma hakkı saklı kalmak kaydı ile işveren veya işyerlerindeki işveren adına hareket eden işveren vekilleri, temsil ederler. MADDE 6- YARARLANMA: İşbu toplu iş sözleşmesinden 6356 sayılı Kanuna göre ÖZ GIDA-İŞ Sendikasına üyeliği gerçekleşenler yararlanırlar. Yararlanma usul ve esasları 6356 sayılı Kanunun 39. maddesi dâhilinde olur. Süresi belirli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler de sendikaya üye oldukları taktirde üyeliklerinin sendikaca işverene bildirildiği tarihten itibaren daimi işçiler gibi bu toplu iş sözleşmesinden çalıştıkları süre ile orantılı olarak yararlanırlar. Mevsimlik işçilerin sözleşmeden yararlanmaları hususunda önceki dönem toplu iş sözleşmesi süresince yapılan uygulamaya devam edilir. 1

3 II. BÖLÜM SENDİKA TEMSİLCİ VE YÖNETİCİLERİ MADDE 7- SENDİKA TEMSİLCİLERİ: Sendika, işyerlerindeki temsilcilerini ve sendika yöneticilerini işyeri amirine yazılı olarak bildirir. Sendika temsilcileri arasından bir tanesini baştemsilci olarak tayin eder. Bu konuda yapılan tayinlerle her türlü değişiklikler yazılı olarak 15 gün içinde işverene bildirilir. İşverenin işyerlerinde 6356 sayılı Kanunun 27. maddesi hükümlerine göre temsilci tayin edilir. MADDE 8- TEMSİLCİLERİN GÖREVLERİ: Sendika temsilcileri, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplu iş sözleşmesinin diğer maddelerinde kendilerine verilen vazifelerinden gayri işyerindeki sendika üyesi işçilerin resmi temsilcisi ve sözcüsü olup görev ve yetkileri şunlardır: a) İşyerinde, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma barışını sağlamak, b) İşçiler tarafından yapılan talep ve şikâyetleri tetkik ederek makul olmayan talep ve şikâyetlerde işçiyi ikna etmek, işverene kendi takdirine göre makul bulduğu talep ve şikâyetleri intikal ettirmek. (Bu şikâyetlerde kullanılan takdir hakkı sebebiyle temsilci tecziye edilemez.) c) İşçi, işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların dostça çözülmesine çalışmak, d) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda çıkabilecek pürüzlerin çözüm yollarını bulmak ve gerekirse işçilere danıştıktan sonra meseleyi işverene götürmek, e) Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi iktidarı dâhilinde önlemeye çalışmak, bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamak, f) Sendikalı işçilerin sendika ile münasebetlerini düzenlemek, g) Sözleşme tatbikatının aksaksız yürütümüne çalışmak, h) İşyerinde halledemediği konuları yazılı olarak bağlı bulunduğu şubesine intikal ettirmek, ı) Ara paydoslarda da temsilciler için tahsis edilen odada bireysel sendikal çalışmaları yürütmektir. MADDE 9- SENDİKA YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİNİN TEMİNATI: Sendika yönetici ve temsilcilerinin teminatı konusunda 6356 sayılı Kanunun 23 ve 24. maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, yönetici ve temsilciler rızaları dışında meslekleriyle ilgili olmayan bir işe nakledilemez veya başka bir işyerine daimi olarak bir aydan fazla gönderilemezler. Ücretini işyerinden almayan yöneticilerden bu sözleşmenin imzalanmasından önce ve sonra işyerlerinden ayrılmış olup da, işyerine dönmek isteyenler, emsallerinin ücreti ile işe alınırlar. İşyerinde çalışan sendika yönetici ve temsilcilerine ceza verilmesini gerektiren bir halin vukuunda işverence durum yazılı olarak sendika genel merkezine bildirilir. Taraflar kanuni haklarını kullanmakta serbesttirler. MADDE 10- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜYELER VE İŞVERENLE GÖRÜŞME YER VE ZAMANI: Sendika yöneticileri önceden işveren veya işveren vekiline haber vermek, iş akışını aksatmamak ve müsaade almak şartıyla iş saatleri içinde şikayet ve ihtilafları işveren yöneticileri veya sendika üyeleri ile görüşmek üzere işyerine girer ve görüşme yaparlar. Ancak, bu görüşmeler işi aksatmamak üzere yapılır. Sendikal temaslar için sendika yöneticileri, işveren veya yardımcılarının veya havale edeceği şubeye sözleşmenin uygulandığı işyeri amiri yahut yardımcılarına müracaat ederek öğle paydosunda işi aksatmamak ve iş disiplinini bozmamak şartıyla üyeler ile toplantı ve görüşmelerde bulunurlar. 2

4 Sendika görevlileri işverene haber vermek suretiyle sendika temsilcileriyle işyerinde her zaman görüşebilirler. Temsilcilerin sendika görevlileriyle olan bu görüşme süreleri haftalık sendikal izinlerinden mahsup edilir. MADDE 11- TEMSİLCİ ODASI: A) 50'den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde sendika işyeri temsilcilerinin çalışabilmeleri için bir oda ayrıca lüzumlu demirbaş eşya ile santrale bağlı bir telefon tahsis edilir. B) İşveren 50 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde temsilcilerin sendikaya ait belge ve kayıtlarını muhafaza edebilmeleri ve çalışmalarını sağlamak amacı ile oda tahsisi mümkün olmadığı takdirde kilitli bir dolap tahsis eder. MADDE 12- İLAN TAHTASI: İşyerinin uygun bir yerinde sendikanın üyelerine duyurmak istediği ilan, tebliğ ve bültenleri asmak maksadı ile bir ilan tahtası bulunur. İşyerlerindeki sendika ilan tahtasına asılacak yazının bir kopyası asılmadan önce bilgi için işveren veya vekiline verilir. Sendika ilan tahtasına bu sözleşme hükmü ve ilkelerine ve ilgili yasalara aykırı olmamak şartı ile sendikal çalışmalar ve sendikacılıkla ilgili her türlü haber, bildiri ve ilan ile kanunen yapılması gereken ilan ve tebliğler asılır. Sendika ilan tahtası kilitli olacaktır. Anahtarı baştemsilcide bulunacaktır. MADDE 13- SENDİKA AİDATI: İşveren veya işveren vekili yürürlükteki kanun gereğince kesmekle yükümlü oldukları üyelik aidatını toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu esasları dâhilinde üye olmuş ve işyerine intikal ettirilmiş olan üye kayıt fişlerine dayalı olarak keserek, işçi ücretlerinin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde, sendikanın bildireceği banka hesabına yatırır. İşveren veya işveren vekili, sözleşmenin devamı müddetince üyelik hareketlerine göre ücretlerden aidat kesintisine ve ücretlerin ödendiği günü takip eden 10 gün içinde sendikanın banka hesabına yatırma işlemine devam eder. Bu madde uyarınca yapılan kesintiler ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nun 39. maddesine uygun kesintileri gösterir listeyi Sendika Genel Merkezine gönderir. Bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf istenmez. III. BÖLÜM İŞ DÜZENİ VE İZİNLER MADDE 14- İŞ MÜDDETLERİ: A) Normal çalışma müddeti haftada 45 saattir. İş bu 45 saatlik müddetin iş günlerine dağıtımı vardiyalı çalışanlar hariç Cumartesi, Pazar günleri tatil olacak şekilde tanzim olunur. Ancak, işin gereği halinde işyeri amirinin teklifi ve genel müdürlüğün yazılı onaylaması ile söz konusu işyerindeki bütün işçiler Cumartesi günü de işgünü sayılacak şekilde çalışmaya geçebilirler bu durum sendika merkezine bildirilir. B) Cumartesi günleri hariç olmak üzere günlük çalışma süresinin ortalama ve uygun bir saatinde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Ayrıca kesim salonu, imalathane ve makina atölyelerinde bedenen çalışan personele (vardiya ile çalışan kısımlarda görevli bulunanlar iş ve işyeri emniyeti ile görevli olanlar hariç) işin durumuna göre öğleden önce ve sonra iki defa 15 er dakikalık ara dinlenmesi verilir. Ve bu süreler günlük iş sürelerinden sayılır. Personel 15 dakikalık ara dinlenme süresini kendilerine ayrılmış mahallerde geçirir işyeri dışına çıkamaz. İşyerinde esas işin bitiş saatinden önce tezgah ve işçinin şahsi temizliğini sağlamak üzere 15 dakikalık temizlik süresi verilir. Bu işler sebebiyle normal iş süresi uzatılamaz. 3

5 MADDE 15- İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİNİ GÖSTERİR CETVEL: İşveren, her kategoride çalışan işçinin işe başlama ve işi bitiriş saatlerini gösterir bir cetveli işyerinin işçi tarafından görülebilecek bir yerine asar. MADDE 16- İŞE BAŞLAMA VE PAYDOS SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: A) İşyerinde çalışan bütün işçilerin işbaşına geliş ve gidişleri işyerindeki mer'i usullere göre işverence tespit edilir. Ayda 4 defayı geçmeyen 10 dakikalık gecikmelerde işçinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. İşçilerin belirli işbaşı ve mesai bitimi saatinde varsa devam kontrol kartlarını basmış olarak kendi kısımlarında hazır bulunmaları zorunludur. Ancak ayda 4 defayı geçmemek ve her defasında bir saatten fazla olmamak şartıyla geç kalanlar işbaşı yaptırılırlar. Ve bu işçilerin ücretleri geç kalındığı saat kadar noksan ödenir. İşe geç gelmelerde işçilerden gerekli ücret kesintilerinin yapılabilmesi için puantajlarına gerekli not konur. Yukarıda yazılı miktarın üstünde bir ay için vaki olacak gecikmeler için ayrıca Disiplin yönünden işlem yapılır. İşveren vasıtalarının gecikmesi halinde geç kalanlara bu madde hükmü uygulanmaz. B) Elektrik cereyanın kesilmesi, fırtına, sis ve sel gibi mücbir sebepler ve tabii afetlerin ulaştırma vasıtalarının işlemesine mani olması halinde geç gelen işçilere işyerlerine ilk vasıta ile gitmek kaydıyla işbaşı yaptırılır. Bu gecikme sebebiyle işçinin ücretinden kesinti yapılmaz. C) Vardiya postaları dâhil her nev'i işe başlama, işi bırakma, öğle ve ara dinlenme saatleri işveren tarafından tespit edilir. Ancak işveren sendikanın görüşünü alarak iş saatlerini düzenler. MADDE 17- İŞ SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER: a) İşçinin işinde ve işverenin her an vereceği görevi beklemeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler iş süresinden sayılır. b) İşe geldiği halde cereyan kesilmesi, hammadde yokluğu, su gelmemesi gibi vs. sebeplerle kendisine iş verilmeyen işçinin bu müddetlere ait ücretleri kendisine ödenir. c) İşyeri dışına görevli giden işçilerin yolda geçen süreleri iş süresinden sayılır. MADDE 18- GECE ÇALIŞMASI VE VARDİYA USULÜ İŞ: İşin niteliğine göre 2 veya 3 posta ile çalışılması gereken işlere vardiya usulü iş denir. Vardiya usulüne göre çalışan işçilere o hafta içinde 1 günde hafta tatili verilir. Aynı zamanda bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin ondan sonra gelen ikinci iş haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle vardiyalar sıraya konur. Gece süresinin lüzum görüldüğü hallerde 15 güne çıkarılması İş Kanunun 69. maddesine uyulmak suretiyle mümkündür. Vardiya ile yürütülmesi gerekli işlerde "Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. Vardiyalı işlerde normal yemek paydoslarında işin durdurulamaması halinde yemek paydosu münavebeli olarak yapılır ve münavebeli de olsa yemek paydosu verilemeyen işçilerin bu çalışması fazla mesai ödemesiyle karşılanır. Vardiyalı çalışılan işlerde, kanuni gece saatleri içinde (20:00-06:00) çalışan işçilere bu saatlerdeki çalışmaları için ücretleri % 15 zamlı ödenir. MADDE 19- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ: A) İşyerinde haftalık çalışma süresi işverence 45 saatin altına düşürüldüğü takdirde işçilere ücretleri 45 saat çalışılmış gibi ödenir. 4

6 B) Hafta Tatili ücretlerinin ödenmesinde, 1) İşveren tarafından 1 haftalık süre içinde kalmak üzere verilen izinler, 2) Hekim raporu ile verilen hastalık ve dinlenme izinleri, çalışılmış gibi nazara alınır ve bu hallerde işçinin hafta tatili ücreti ödenir. C) Hafta tatilinde çalışan işçilere (Bir normal yevmiye + iki zamlı yevmiye) toplam üç yevmiye ödenir. İşverence lüzum görülmesi halinde işçiler hafta tatilinde çalıştırılabilir. Şu kadar ki hafta tatili ücretleri, ücretleri ile birlikte kendilerine ödenir. MADDE 20- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ VE ÜCRETLERİ: A) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri hakkında yasa hükümleri uygulanır. B) Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işverence lüzum görülmesi halinde işçiler çalıştırılabilir. Ancak bu gibi hallerde işçilerden muvafakatları önceden alınır. Bu günlerde tatil yapmayarak çalışan işçilere (bir normal yevmiye +2 zamlı yevmiye) toplam 3 yevmiye ödenir. C) Bu tatil günlerinin sonu Cuma gününe rastlarsa Cumartesi de tatil günü sayılır. IV. BÖLÜM İZİNLER MADDE 21- SENELİK ÜCRETLİ İZİNLER: Bu Toplu İş Sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde 4857 sayılı Kanunun 53. maddesinde sözü geçen yıllık ücretli izinlerde hizmet süresi; a) 1-5 hizmet yılı çalışmış işçilere (5 yıl dahil) yılda 22 işgünü, b) 5-10 hizmet yılı çalışmış işçilere (10 yıl dahil) yılda 26 işgünü, c) 10 hizmet yılından yukarı çalışmış işçilere yılda 30 işgünü yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinler hakkında 4857 sayılı Kanunun ilgili maddeleri aynen uygulanır. Üyelerin bu izinleri yıllık ücretli izine hak kazanmalarından sonra Nisan-Ekim ayları arasında kullandırılır. Sendikalı üyelerin izine esas olacak hizmet sürelerinin hesabında kamu kesiminde geçen hizmetleri, işverenlikte geçen hizmet sürelerine eklenmek suretiyle nazara alınır. Bu toplu iş sözleşmesine göre yıllık izin verilen işçilere bu izin süresine ait ücretleri izine ayrılmadan 1 işgünü önce avans olarak ödenir. İznin hesabında Cumartesi günü işgünü sayılır. İşyerinde yıllık ücretli izne çıkan işçilerin, izin süreleri, izine çıkış zamanları, izin tespiti vb. konular için işyerinde Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre İzin Kurulu oluşturulur. MADDE 22- ÖLÜM VE TABİİ AFETLER İZNİ: a) Sendikalı işçinin ana, baba, eş, kardeş ve çocuklarının ölümü halinde (il hudutları dâhilinde vukua gelen ölümlerde bu izin defnin yapılacağı günü içinde bulundurmak suretiyle) 3 gün, il hudutları dışında ise yol hariç 3 gün ücretli izin verilir. Kayınpederin ve kayınvalidenin ölümü halinde ise 2 gün ücretli izin verilir. Ölüm olayının her halde tevsiki şarttır. İşyerinde çalışanlardan birinin ölümü halinde, ölenin işçi veya memur olmasına bakılmaksızın cenaze merasimine iştirak için işverence izin verilen işçilerin bu süre içinde ücretlerinden kesinti yapılmaz. İşveren cenaze merasimine katılan işçilere mevcut vasıtalardan yeteri kadarını tahsis edebilir. b) İkamet ettiği veya eşinin, ana ve babasının, kardeşlerinin veya kendisinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin, yangın, sel, zelzele ve diğer afetlerde maruz kalmış sendikalı işçiye ve salgın hastalıklar halinde o bölgede oturan işçilere 10 güne kadar ücretli izin verilir. İznin sonunda (ilgili makamdan, kaymakam, muhtar vs.) vesika ibraz edilmesi şarttır. 5

7 MADDE 23- EVDE EMZİRME İZNİ: Emzikli çocuğu olan kadın işçilere çocukları bir yaşını dolduruncaya kadar bir işgünü içinde öğleden evvel ve öğleden sonra kullanılmak üzere yol dâhil toplam bir buçuk saatlik ücretli emzirme izni verilir. Cumartesi ve yarım çalışılan günler hariç öğleden önce ve öğleden sonraki emzirme izinleri birlikte kullanılabilir. MADDE 24- ASKERLİK YOKLAMASI: İşçinin bir fiil bulunması icap etmeyen askerlik yoklamaları işverence toplu olarak yaptırılır. MADDE 25- DOĞUM İZNİ: Sendikalı işçinin eşinin doğum yapması halinde işçiye 3 gün ücretli izin verilir. MADDE 26- EVLENME İZNİ: Sendikalı işçinin evlenmesi halinde işçiye 7 gün, çocuğunun evlenmesi halinde 1 gün, sünnetinde 1 gün ücretli izin verilir. MADDE 27- MANEVRA VE SİLAH ALTINA ALINMA İZNİ: İşveren muvazzaflık hizmeti dışında, manevra veya herhangi bir nedenle silahaltına alınan personeline silahaltına alındığı süre için ücretli izin vermeyi kabul eder. Ancak ücretli izin süresinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından maaş verilen personelin aldığı maaş, kurumdan aldığı maaştan az ise aradaki fark kurum tarafından ödenir. Bu amaçla verilen izinler yıllık ücretli izinden sayılmaz. MADDE 28- ÜCRETLİ MAZERET İZNİ: İşçilere, meşru mazeretleri halinde ayda bir güne kadar ücretli mazeret izni verilir. İşçinin izine başlayacağı saatten önceki işgünü veya iş saatleri içinde izin belgesi alması sağlanır. MADDE 29- ÜCRETSİZ İZİNLER: İşçilere talepleri halinde meşru mazeretlerine istinaden bir takvim yılında azami üç aya kadar işyeri amirinin onayı ile ücretsiz izin verilebilir. Sendikal faaliyetler (Eğitim, kurs ve seminerler) için yabancı memleketlere giden sendika yöneticileriyle sendika üyelerine yılda 3 aya kadar ücretsiz izin verilir. Ancak bu maksatla ücretsiz izin verilecek yönetici ve üye adedi işverenin bütün işyerleri için yılda 2 kişiyi geçemez. MADDE 30- SENDİKAL İZİNLER: A) BAŞTEMSİLCİ İZNİ: Sendika baştemsilcisine, temsilcilik görevlerinin gerektirdiği faaliyetlerde bulunabilmesi için, aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir. İşyeri İşçi Mevcudu Haftalık İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 4 saat işçi çalıştıran işyerinde 6 saat işçi çalıştıran işyerinde 7,5 saat 501 ve fazlası işçi çalıştıran işyerinde 10 saat İşyerinde birden fazla işçi temsilcisi bulunması halinde baştemsilci gündüz vardiyasında çalıştırılır. Baştemsilci, işyerinde çalışma açısından diğer işçilerin statüsüne tabidir. Baştemsilcinin izin süresini işyerinde geçirmesi asıldır. 6

8 Ancak, sendika merkezi veya şube veya bölge temsilciliği işverene yapacağı yazılı veya sonradan yazı ile doğrulamak koşulu ile sözlü çağrısı üzerine bu süreyi çağrı yapılan yerde de geçirebilir işçi çalıştıran işyerlerinde sadece baştemsilci izni kullanılır. Temsilci izni kullanılmaz. B) TEMSİLCİ İZİNLERİ: Sendika işyeri temsilcileri bu görevlerini yerine getirirken asıl işlerini aksatmamak zorundadır. Ancak sendika temsilcilerine aralarında toplantı yapabilmeleri için, aşağıda düzenlenen şekilde ücretli izin verilir. İşyeri işçi Mevcudu Haftalık izin Süresi 50 kadar işçi çalıştıran işyerinde 2 saat kadar işçi çalıştıran işyerinde 3 saat kadar işçi çalıştıran işyerinde 4 saat 501 ve fazlası işçi çalıştıran işyerinde 5 saat C) Sendika temsilci ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, onur kurulu, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine aşağıdaki düzenlenmiş şekline göre ücretli izin verilir. Yıllık Toplam İşyeri İşçi Mevcudu Ücretli İzin Süresi işçi çalıştıran işyerinde 20 gün işçi çalıştıran işyerinde 30 gün işçi çalıştıran işyerinde 40 gün işçi çalıştıran işyerinde 60 gün işçi çalıştıran işyerinde 80 gün 1001'den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının % 10'u kadar gün. Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının % 5'inden fazla sayıda üyenin birden eğitim izini kullanması işverenin onayına tabidir. Ancak genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz. V. BÖLÜM İŞE ALMA, NAKİL, İŞTEN ÇIKARMA MADDE 31- YENİ İŞÇİ ALINMASI VE POZİSYON DEĞİŞİMİ: Bu konuda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı olmak üzere, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 57 sayılı işçi yönetmeliği hükümleri uygulanır. Şu kadar ki pozisyon değiştirme imtihanlarında sendika bir temsilci bulundurabilir. Pozisyon değiştirme imtihanında başarı gösteren işçilere deneme süresini doldurduktan sonra bulundukları grup ile yeni geçtikleri grubun başlangıç ücretleri arasındaki fark ücretlerine ilave edilir. Ancak bu fark 50 Kr'dan fazla olamaz. MADDE 32- MUVAZZAF ASKERLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMA VE İŞE BAŞLAMA: Muvazzaf askerlik sebebiyle askere alınan işçiler askerlik görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde eski işlerine dönmek için başvurdukları takdirde, evvelce işverenlikteki görevinde başarısı saptanmış bulunması şartıyla işe alınır. Ancak, işçinin eski kadrosunun münhal olmaması halinde durumuna uygun boş bir kadroya atanması yapılır. İşçi bu atamayı kabul etmediği taktirde işe alınma hakkı düşer. Askerden dönenler başlangıçta münhal kadro bulunmaması nedeniyle meslekleriyle ilgili olmayan bir kadro görevine atanmış bulunanlar meslekleri ile ilgili kadrolarda yer açılması halinde bu kadrolara muvafakatları alınmaksızın öncelikle atanırlar. Ve bu atanma pozisyon değişimi sayılmaz. 7

9 Bu işçiler askerlik sebebiyle işyerindeki eski işlerinden ayrılmış olmasalardı ücretleri toplu sözleşmelerle ve işçinin tümüne uygulanan çıplak ücret zamlarıyla hangi seviyeye gelecekse o ücretle işe başlar. MADDE 33- YURTDIŞINDA ÇALIŞMAK ÜZERE GİDECEK İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ: Yurtdışına Türkiye İş Kurumu kanalı ile gideceği istifa dilekçesine ekli olarak resmen tevsik eden işçilerden ihbar tazminatı istenmeksizin istifaları kabul edilir. MADDE 34- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ: Toplu işten çıkarma ve iş güvencesi konusunda ilgili yasa hükümleri uygulanır. MADDE 35- NAKİLLERDE İŞE BAŞLAMA VE HARCIRAH: İşbu toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapılan nakillerde; a) Aynı il sınırları içinde, diğer bir işyerine nakil olanlar eski işyerleri ile en geç 3 gün içinde ilişiği kesmek suretiyle ayrıldığı tarihi takip eden ilk işgünü, b) Başka ildeki bir işyerine nakil olan işçilere yolluk avansını aldığı tarihi takip eden 15 gün içinde, Yeni işyerinde görevlerine başlamak zorundadırlar. Yolluk avansını aldıktan sonra hastalanan işçilerin işe başlama süresi istirahatlerine ait raporun sona erdiği tarihte başlar. Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri saklıdır. MADDE 36- GEÇİCİ GÖREV: Geçici görev talimatı acil durumlar hariç 24 saat önce ilgiliye tebliğ edilir. Geçici görevle gönderilen işçilere Bütçe ve Harcırah Kanununa göre işlem yapılır. Yurt içi ve yurtdışı görevle gönderilen işçilerin geçici görevle sefer primi ödeme miktarı Yönetim Kurulu kararına göre belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu karar verirken mer'i mevzuata (Harcırah Kanunu) uymak zorundadır. Yurtdışı görevden ve yurt içinde 20 günden fazla süren görevden dönen şoförlere bir gün izin verilir. MADDE 37- HARCIRAH AVANSININ KAPATILMASI: Avans alan üye; a) Açıktan veya naklen atamalarda işe başlandıktan sonra, b) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlerde işyerine döndükten sonra, düzenleyeceği yol "masraf cetvelini" 15 gün içinde vermek zorundadır. Hesapların verilmesini takiben en geç 30 gün içinde işverence kapatılır. Yol masraf cetvelini süresinde makul bir mazerete dayanmaksızın vermeyen üye hakkında disiplin yönünden işlem yapılır. Ancak bu cetveli verinceye kadar o aya ait ücretinin yarısının ödenmesi ertelenir. MADDE 38- İŞ SÖZLEŞMESİ FESİHLERİNİN MAHKEMECE HAKSIZ GÖRÜLMESİNDE ÖDENECEK TAZMİNAT: Akit sendika üyelerinin iş sözleşmelerinin işverence fesh edilmesi üzerine üye yargı organlarından getireceği feshin haksızlığı sebebiyle tazminat ödenmesine dair kesinleşmiş kararı, kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde işverene ibraz etmesi halinde kararda belirtilen tazminatlar kendisine ödenir, bu durumda işveren dilerse işçinin mahkeme ilamında belirtilen tazminat hakkından vazgeçmesi şartı ile işçiyi işten çıkarma tarihindeki hakları ile işe geri alabilir. 8

10 MADDE 39-İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İHBAR MÜDDETLERİ: A) İş sözleşmesinin feshi ve sona ermesi konusunda yasa hükümleri uygulanır. Şu kadar ki bildirimli fesihlerde : a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra, b) İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 5 hafta sonra, c) İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 7 hafta sonra, d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 9 hafta sonra, feshedilmiş olur. B) Hastalık ve istirahat halinde 5510 sayılı yasada öngörülen sürelere göre işlem yapılır. C) Ancak tarihinden sonra işe ilk defa giren işçilere ihbar önelleri konusunda yasa hükümleri uygulanır. MADDE 40- KIDEM TAZMİNATI: A) Kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır. Bu çerçevede her kıdem yılı için kıdem tazminatı gün sayısı 40 gündür. B) Ancak tarihinden sonra ilk defa işe giren işçilere yasa hükümleri uygulanır. MADDE 41- GÖZALTINA ALINMA, TUTUKLULUK VE MAHKÛMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA: 1) Gözaltına alınan işçiler bunu belgeledikleri takdirde yasal gözaltı süresinde ücretsiz izinli addedilir. 2) İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 4857 sayılı İş Kanunu nun 17. maddesindeki bildirim önellerini aştığı takdirde iş sözleşmesi münfesih sayılır. 4857/17. maddesinde sayılan süreler kadar süren tutukluluk hallerinde, tutuklu kalınan süreler kadar işçi ücretsiz izinli kabul edilir. 3) Tutukluluğun; a) Kovuşturmaya yer olmadığı, b) Son tahkikatın açılmasına gerek olmadığı, c) Beraat kararı verilmesi, d) Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması, nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve işçinin bu tarihten itibaren bir hafta içinde de işine dönmeyi talep etmesi halinde işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. 90 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş yer varsa işe alınırlar. Bu halde işe tekrar alınan işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 4) Adi suçlardan (Bu maddenin 6. bendindeki suçlamalar hariç) Yargılamaları tutuklu olarak devam ederken 90 gün içinde tahliye edilenlerin bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işveren tarafından tekrar işe alınırlar. Bilahare hüküm giymeleri halinde iş sözleşmeleri münfesih sayılır. Şu kadar ki 5. fıkranın (a) ve (b) bentleri saklıdır. 5) Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden; a) 6 ay ve daha az ceza alan, b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen işçiler, bir hafta içinde başvurması ve işyerinde durumuna uygun münhal kadro bulunması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilirler. 9

11 6) Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milleti ile bütünlüğüne, milli güvenliğe, kamu düzenine, Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin cezasının ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması hallerinde dahi hiçbir suretle tekrar işe alınmazlar. 7) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken vaki olmuş trafik ile ilgili suçlardan şoförün alkollü olmamak ve kusurun 4/8 ve daha az olması şartı ile 3 ay süreyle ücretli izinli ve tutukluluğu halinde ise 3 ay daha ücretsiz izinli sayılırlar MADDE 42- İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ: İşçiler ihtiyaç halinde, işyeri içinde unvan veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde veya yerlerde geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilirler. Görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartı ile işçilerin aynı işverene bağlı ve Belediye hudutları içindeki bir başka işyerine nakledilmeleri mümkündür. İşçilerin Belediye hudutları dışındaki işyerlerine nakillerinde işçinin nakle rıza göstermemesi halinde kıdem tazminatı ödenir. İş ve işyeri değişikliği ceza mahiyetinde olamaz. VI. BÖLÜM ÜCRETLER VE SOSYAL ÖDEMELER: MADDE 43- ÜCRET ZAMMI: A) İYİLEŞTİRME İşbu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde yürürlük başlangıç tarihinde çalışmakta olan ve günlük brüt çıplak ücretleri 61,67.-TL/Gün ün altında olan taraf sendika üyesi işçilerin günlük brüt çıplak ücretlerine; günlük 61,67.-TL/Gün ü geçmemek kaydıyla 6,67- TL/Gün; iyileştirme yapılacaktır. B) BİRİNCİ YIL ZAMMI: a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilere (A) fıkrasındaki iyileştirme yapıldıktan sonra; tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayı için % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. Ancak bu zamlarla günlük brüt çıplak ücretleri tarihi itibari ile 50,00TL/Gün ün altında kalanların günlük brüt çıplak ücretleri bu seviyeye yükseltilerek uygulanır. b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayı için % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart/2014 indeks sayısının Eylül/2013 indeks sayısına göre değişim oranının % 4 ü (Yüzde dördü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. C) İKİNCİ YIL ZAMMI: a) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. 10

12 Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Eylül/2014 indeks sayısının Mart/2014 indeks sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir. b) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: tarihinde işyerinde çalışmakta olan taraf sendika üyesi işçilerin tarihindeki günlük brüt çıplak ücretlerine, tarihinden geçerli olmak üzere % 3 (Yüzde üç) oranında zam yapılacaktır. Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Mart/2015 indeks sayısının Eylül/2014 indeks sayısına göre değişim oranının % 3 ü (Yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir. D) İŞE GİRİŞ ÜCRETLERİ: İşbu toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihinden sonra Et ve Süt Kurumuna yeni alınan işçiler yürürlükteki asgari ücretle işe başlatılırlar. Sendikaya üye olan ve üyeliği sendikaca işverene bildirilen işçiler, bildirim tarihinden itibaren Et ve Süt Kurumu iş değerlendirilmesi gruplarında hangi grubun işçiliğini yapıyorsa o iş grubunun aşağıda tespit edilen işe giriş ücretine yükseltilir. GRUPLAR Tarihleri Arasında İşe Giriş Ücreti (TL/Gün) GRUPLAR Tarihleri Arasında İşe Giriş Ücreti (TL/Gün) ,00 45,50 46,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50 49, ,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50 49,00 49,50 50,00 Yukarıda belirlenen işe giriş ücretleri toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır. Yeni işe giren işçilere işe girdikleri dönemin zammı uygulanmaz. Bu işçiler işe girdikleri dönemin sonrasındaki ücret zamlarından yararlanırlar. Şu kadar ki bu uygulama sonucu bulunan günlük ücretleri emsali kıdemdeki işçilerin günlük ücretlerinden fazla olamaz. E) tarihi itibari ile işyerinde çalışmakta olan işçilere tarihinden itibaren günde 2,00 TL brüt kıdem zammı ödenir. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacaktır. MADDE 44- İŞGÜÇLÜĞÜ PRİMİ: Bu toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilere fiilen yaptığı iş grubuna göre hiçbir ödemeyi etkilememek ve müktesep hak sayılmamak kaydıyla, aşağıda belirtilen miktarlarda iş güçlüğü primi verilir. Bu prim ücretsiz izin ve hastalık istirahatı hallerinde ödenmez. 11

13 GRUPLAR BİRİNCİ ALTI AY (TL/Gün) GRUPLAR İKİNCİ ALTI AY (TL/Gün) I II III IV V VI VII VIII IX 3,32 4,00 4,45 4,83 5,13 6,74 7,28 7,71 8,20 I II III IV V VI VII VIII IX 3,45 4,16 4,63 5,02 5,34 7,01 7,57 8,02 8,53 Tır şoförlerine yaz aylarında 24 saatte 500 km. kış aylarında 24 saat içinde 400 km. yol katetmeleri halinde verilecek olan teşvik priminin belirlenmesinde Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu ödeme toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl birinci altı ayı ile ikinci yıl ikinci altı ayında, aynı dönemlerde yapılacak ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılarak ödenecektir. MADDE 45- FAZLA MESAİLER: İşyerinde tespit edilen normal çalışma saatleri dışında fazla saatlerde yapılan mesai aşağıdaki hükümlere tabidir. İşveren veya işveren vekili 4857 sayılı Kanunun 41. maddesine göre çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükümleri dâhilinde sendika üyelerini fazla saatlerle çalıştırabilir. Üyeler, işveren veya işveren vekilinin işin icabı lüzum görmesi halinde ve normal çalışma saatleri dışında fazla mesai yapmayı kabul etmek zorundadır. Ancak, işveren fazla saatlerde çalıştırılacak üyeleri için gereğini dikkate alarak o işi görenlerden ehliyet bakımından uygun olanlar arasından münavebe ile tefrik eder. Münavebeli çalışma yapılamadığı takdirde kesim salonlarında haftada 4 gün dışında fazla mesai yaptırılmaz. Fazla mesai ücretleri esas saat ücretlerine nazaran % 100 zamlı ödenir. İşçinin talebi halinde fazla mesai serbest zaman olarak kullandırılabilir. İşyeri haricine görevli gidenlerin işin icabı olarak geçirdiği süreler ve çalışmalar içinde Genel Müdürlükten müsaade alınmak kaydı ile fazla mesai hükümleri uygulanır. MADDE 46- FAZLA SAATLERDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMA: Normal çalışma süresinin bitiminden sonra ve fazla saatlerde çalışma başlamadan önce bir dinlenme fasılası verilir. Bu dinlenme süresi fazla saatlerde çalışma süresi içinde sayılır. Verilecek dinlenme süresi 10 dakikadır. MADDE 47- İLAVE TEDİYE VE İKRAMİYE: İşveren işçilere 6772 sayılı Kanun hükümlerine göre ilave tediye öder. İlave tediyenin ödeme tarihleri Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlerdir. Ayrıca, işçilere 30 günlük ücretleri tutarında yılda 2 ikramiye daha verilir. Bu ikramiyelerin birincisi 1 Haziran, ikincisi ise 1 Ekimde ödenecektir. 12

14 MADDE 48- ÜCRET ÖDEME ŞEKLİ: Üyelerin ücretleri mer'i mevzuata göre çalıştığı ayı takip eden ayda işlemiş ve aylık olarak yurtta geçmesi zorunlu parayla ödenir. Mer'i mevzuata göre tespit edilen ödeme günü hafta tatili, ulusal bayram ve resmi tatil günlerine rastlarsa tatilden önceki iş gününde ödeme yapılır. MADDE 49- İŞÇİYE VERİLECEK HESAP PUSULASI VE YANLIŞ TAHAKKUK: Üyelere ücretlerinin ödenmesi sırasında bordrosuna uygun olarak ücretini veya yapılmış olan kesintileri gösteren ücret hesap pusulası verilmesi zorunludur. İşçiye her ödeme ile birlikte verilecek hesap pusulasında tahakkuk etmiş hesaplarda herhangi bir yanlışlığın yapıldığı kanısına varılırsa; İşçi durumu bizzat kendisi veya temsilcisi vasıtası ile tediyeden itibaren en geç 10 gün içerisinde işverene bildirecektir. İtiraz işverene yapıldığında hesapta işçi aleyhine tahakkuk etmiş bir yanlışlık var ise, işveren fark hesabını en geç itirazın yapıldığı tarihten itibaren bir hafta içinde tediye eder. İşçinin hesabı ile ilgili itirazına işveren cevap vermediği takdirde işçi şikâyetini doğrudan sendikasına yapacaktır. Artık bu itiraz sendika ile işveren arasında görüşülüp karara bağlanır. MADDE 50- KASA TAZMİNATI: A) Para ve malla ilgili olarak ayni ve mali sorumluluğu bulunan işçilere veya bunların yerine geçici olarak çalışanlara fiilen çalıştıkları süreler için, B) İnşaat ve montajlarda asli görevleri ne olursa olsun bir fiil para işlerini ifa eden personellere çalıştıkları sürelerle bağlı olarak sorumlu olmaları kaydıyla, C) İşyerleriyle satış mahalleri arasında mühürlenmemiş kamyonlarda et nakledip beraberinde tevzii memuru bulunmaması dolayısıyla tesellüm ve teslim etmek kaydıyla aynı zamanda tevziat işini de yapan sorumlu işçilere de bu görevi yaptıkları sürece, kasa tazminatı ödenir. D) Kasa tazminatı miktarları Devlet Memurları Kanunu gereğince her yıl çıkarılan yan ödeme kararnamesinde belirlenen katsayı üzerinden 250 puan esas olmak üzere brüt olarak ödenir. MADDE 51- BİRLEŞTİRİLMİŞ SOSYAL YARDIMLAR: İşveren, işçilere her ay olmak üzere sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında brüt 187,20-TL/Ay; birinci yılının ikinci altı ayında ise brüt 194,69-TL/Ay sosyal yardım öder. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılın birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Bu yardımın ödenmesinde, her türlü ücretli izinler ile iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle istirahat halleri ve bir ayı aşmayan diğer hastalık istirahat hallerinde kıstelyevm yapılmaz. MADDE 52- EVLENME YARDIMI: İşyerinde çalışmakta iken evlenen sendika üyesi her işçiye bir defaya mahsus olmak üzere, bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında evlenenlere brüt 94,40 TL; birinci yılının ikinci altı ayında evlenenlere brüt 98,18 TL evlenme yardımı ödenir. Evlenme olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmiş ise bu yardım ödendiği dönemin ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. 13

15 MADDE 53- DOĞUM YARDIMI: Çocuğu doğan, sendika üyesi işçiye doğum olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında olmuş ise brüt 47,21-TL; doğum olayı sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 49,10- TL doğum yardımı ödenir. Bu yardım doğan çocuğun adedine göre verilir. Doğum olayı toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının birinci veya ikinci altı aylarında gerçekleşmiş ise bu yardım bu dönemdeki ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. Muayyen müddet zarfında doğum yapanların çocuğu ölü dahi doğsa işçiler bu yardımdan istifade ederler. Karı kocanın her ikisi de aynı işyerinde çalıştıkları takdirde bu yardım yalnız kadın işçilere yapılır. Bu halde işçi ayrıca ölüm yardımından yararlanamaz. MADDE 54- ÖLÜM YARDIMI: a) İşçinin ölümü halinde yasal mirasçılarına ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında olmuş ise brüt 236,00-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 245,44 TL ölüm yardımı yapılır. b) İşçiye eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla mükellef olduğu, ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde sözleşmenin birinci yılının birinci altı ayında brüt 141,60-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 147,26 TL ölüm yardımı yapılır. c) İşçinin iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle ölmesi halinde kanuni varislerine bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında brüt 377,57-TL; ölüm olayı bu toplu iş sözleşmesinin birinci yılının ikinci altı ayında olmuş ise brüt 392,67 TL ölüm yardımı yapılır. Bu yardımlar ölüm olaylarının toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci veya ikinci altı aylarında meydana gelmesi halinde ise, ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. MADDE 55- YEMEK YARDIMI: a) İşyerinde çalışan işçilere çalışılan günlerde 2000 kalorili doyurucu bir öğün yemek verilir. b) Ramazan ayında oruç tutanlarla sağlık kurulu raporu ile perhizde olanlara ya da herhangi bir nedenle yemek verilemeyenlere, fiilen çalışılan her gün için toplu iş sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında brüt 4,48-TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında ise brüt 4,66 TL yemek parası ödenir. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. c) Aynen iaşe olup da günlük müteferrik işler için belediye hudutları içinde vazifeli gönderilip öğle yemeğini dışarıda yemek mecburiyetinde kalan işçiye de (b) fıkrasındaki yemek bedeli ödenir. d) İşveren işçilere yemeklerini rahat yiyebilecekleri rahat bir yer tahsis eder. e) Yemek listesi iaşe yönetmeliğine göre işyerinde kurulan iaşe kurulunca hazırlanır. f) Diğer konularda da iaşe yönetmeliğine göre işlem yapılır. MADDE 56- İŞYERİNE TOPLU GİDİŞ VE GELİŞ: a) İşveren imkânları nispetinde kanunun cevaz verdiği hal ve yerlerde alınmış izine göre işverenliğin araçları ile işçileri taşıma hizmetine devam edecektir. b) Lojmanda oturanlara vasıta parası ödenmez. c) İstanbul teşkilatında çalışanlar ile Ankara satış mağazalarında ve işverenliğin diğer yerlerindeki satış mağazalarında çalışanlar ile vasıta tahsisi yapılmayan yerlerde çalışanlardan servisten yararlanmayanlara, çalıştıkları günlere münhasır olmak üzere 1 gidiş 1 geliş olmak 14

16 üzere günde toplam 2 adet Belediye otobüs bileti verilir. Oturduğu yer itibariyle tek biletle gidip gelinemeyen yerler için günde 2 geliş 2 gidiş olmak üzere toplam 4 adet Belediye otobüs bileti verilir. Servisten yararlanmadığı için bu maddeye uygun olarak otobüs bileti verilmesi uygun görülen işçilerden belediye otobüsü çalışmayan yerlerde ikamet edenlerin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde otobüs bileti yerine, yasal kesintiler yapılmak suretiyle bilet ücreti nakdi olarak ödenebilir. MADDE 57- GIDA YARDIMI: İşveren, işyerinde çalışan sendika üyesi işçilere sözleşmesinin birinci yılının birinci altı ayında her ay 43,38-TL; sözleşmenin birinci yılının ikinci altı ayında her ay 45,12 TL; gıda yardımı yapar. Bu yardım toplu iş sözleşmesinin ikinci yılının, birinci ve ikinci altı aylarında ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak uygulanır. MADDE 58- İŞ GÖREMEZLİK HALİ: Bu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren uygulandığı işverene bağlı işyerinde çalışan sendika üyesi personele S.G. Kurumu Hastane Dispanser, Sağlık Kurulu veya kabul edilecek diğer mercilerden verilen istirahat sürelerinin aralıksız 2 günü aşması halinde bir takvim yılında toplam olarak en çok 6 ay (180 gün) iş göremezlik süresini aşmamak üzere istirahatinin başlama tarihinden bitimi tarihine kadar geçen günler için işçi SGK'dan almış olduğu geçici iş göremezlik ödeneğini işyeri veznesine yatırması halinde ücreti tama iblağ edilerek ödenir. Ayrıca kurum doktoru ve S.G. Kurumunca sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum veya kuruluşlarca verilen 2 günlük istirahatlara ait ücretleri yılda 12 günü geçmemek üzere işverence ödenir. Şu kadar ki; a) Aynı ay içinde başlayan ve biten istirahat günlerine ait iş göremezlik ödeneği o ayın mevcut istihkakı ile birlikte, b) O ay içinde başlayan ve fakat diğer ay içinde sona eren istirahat günlerine ait ödeneği ise istirahatın sona erdiği aya ait mevcut istihkakı ile birlikte, c) İstirahat devam ettiği takdirde ise, kanun ve mevzuat muvacehesinde bir sakınca olmamak kaydıyla her ayın sonunda ödenir. MADDE 59-GİYİM EŞYALARI VE ŞARTLARI: A) Et ve Süt Kurumu nun 405 sayılı işçi giyim yönetmeliğine göre mükerrer olmamak kaydıyla uygulama yapılır. Kışlık giyim eşyaları Eylül, yazlık giyim eşyaları ise Mayıs ayları içinde işçi giyim yönetmeliğine göre mevcut uygulama çerçevesinde belirlenen limitler dâhilinde kurum adına kesilen fatura karşılığında işçiye ödenir. B) İşçilerin emekliye ayrılması, kadro tasarrufları veya sıhhi durumları dolayısıyla hizmetlerine nihayet verilmesi veya istihkak sahibinin ölümü halinde, verilen zati giyim eşyası geri alınmaz. Servis (demirbaş) kaydıyla olan malzeme hariç. C) İşçilere verilecek giyim eşyasının renk, tip ve şekli işyeri sendika temsilcisinin görüş alınarak saptanır. D) İşçiler işyerinde veya hizmetin yapıldığı yerde bu toplu iş sözleşmesi gereğince verilmiş bulunan giyim eşyasını giyerler. Giyim eşyası kadro unvanına bakılmaksızın fiili hizmet esasına göre verilir. Bu giyim yardımlarının alımı ve fiyat tespiti sırasında Sendika Genel Merkez yetkilileri bizzat bulunur. Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile taraf sendika arasında Durum Tespit Tutanağı ile belirlenen giyim yardımı miktarı 2013 yılında ücret zamları oranında artırılarak ödenecektir. Nakdi ödeme yapılması halinde ayni ödeme yapılmayacaktır. Mevsimlik işçiler giyim yardımından çalıştıkları süreyle orantılı olarak yararlanırlar. 15

17 VII. BÖLÜM İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MADDE 60- SAĞLIK PERSONELİ BULUNDURULMASI: İşveren kombinalarda iş saatleri içinde sağlık memuru ve yarım gün doktor bulundurur. Muayeneler saat 08.00'de başlar. Merkez atölyeleri kesim ve parçalama daireleri fazla mesai yaptığı takdirde işyerinde imkânlar nispetinde bir sağlık memuru görevlendirir. MADDE 61- MUAYENEYE ÇIKMA USULÜ VE MUAYENEDE GEÇEN ZAMANLAR: Hastalanan işçiler durumu ilk amirine haber vermek suretiyle işverenlik doktoruna müracaat eder. İşyerinin doktoru yoksa veya doktor mevcut olup da o anda orada bulunmuyorsa sigortalı SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluşlara gönderilir. İşçinin kusuru olmaksızın sağlık müessesesindeki muayene süresi bir günü aştığı veya işçi istirahat almadığı takdirde bu süre tevsik edilmek kaydıyla iş saatlerinden sayılır. SGK nın sigortalı adına sağlık hizmeti satın aldığı kurum ve kuruluşlara giden işçilerin hastaneden ayrılıp işyerine gelecekleri zaman azami 3 saati geçmediği takdirde ücretlerinden kesinti yapılmaz. Eş, çocuk ana ve babasının muayenesi için refakatçi olarak bulunması gerekli olduğunu tevsik eden işçinin bu nedenle yılda 30 işgününe kadar olan süre için ücretinden kesinti yapılmaz. MADDE 62- SAĞLIK YÖNÜNDEN UYULMASI ZORUNLU HUSUSLAR: İşçilerin işyerinde sağlık yönünden uymaya zorunlu olduğu hususlar şunlardır: a) Salgın hastalıklara meydan vermeyecek şekilde bütün işçiler şahsi ve genel temizliğe son derece dikkat etmeleri şarttır. b) Personel kurum tarafından verilen giyim ve iş eşyasını temiz tutmak beden temizliğine dikkat etmekle yükümlüdür. c) Personel kendisinin ve birlikte oturduğu aile bireylerinden birinin zührevi veya bulaşıcı salgın bir hastalığa tutulması halinde bu durumdan işyeri amirine bilgi vermek zorundadır. d) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarından korunmak amacıyla işyeri ve mahalli resmi sağlık mercilerinin gördüğü lüzum üzerine veya devrevi olarak personele aşı ve serum yapılmasının gerekmesi halinde bütün personel buna uymaya zorunludur. (Tıbben sakınca bulunması hali hariçtir.) İşveren, lüzumu halinde diğer hizmetlerde çalışan işçileri de periyodik sıhhi kontrol muayenesine tabi tutabilir. MADDE 63- İŞÇİNİN RADYOGRAFİ VE MİKRO FİLM MUAYENESİ: İşveren ve işveren vekili işyerinin ve hizmetin özelliğine göre lüzum gördüğü veya mevzuatın gerektirdiği durumlarda işçileri ayrıca radyografi, radyoskopi veya seri halinde mikrofilm muayenesine tabi tutabilirler. MADDE 64- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İş sağlığı ve güvenliği konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanır. 16

18 MADDE 65- İŞYERİNDE BANYO VE TEMİZLİK LEVAZIMATI: İşveren 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve işçi niteliği taşıyan personelin günlük çalışma süresi sonunda işten çıkarken temizlenebilmeleri için lavabo, yıkanma ve duş yerleriyle bunlara münhasır diğer temizlik yerlerinde yeteri kadar mayi sabun bulundurulur. Ayrıca işçiye en büyük boy 12 ay miatlı banyo havlusu ile 60x40 cm. ebadında 6 ay miatlı yüz havlusu verilir. Şu kadar ki temizlik yerlerinde sarf edilecek sabun o işyerinde çalışmakta olan işçi başına iki kalıp ayda 500 gram olarak hesaplanır. Bu sabunlar, işyeri amirince tespit edilecek iyi kaliteli mamul olacaktır. Makine tamiratında çalışanlara ayrıca arap sabunu da verilir. MADDE 66- İŞÇİ DİNLENME YERLERİ: Kombinalarda işçilerin dinlenmelerini sağlamak amacıyla sıhhi şartlara elverişli yer ve lüzumlu eşya temin edilecektir. MADDE 67- KORUYUCU GIDA: Kurum işyerinde bünyeye zararlı ve yıpratıcı olan aşağıda yazılı işlerde fiilen çalışan personele, a) Dondurma tünelinde çalışanlara, donmuş muhafaza odasında çalışanlara, soğuk depolara girerek çalışanlara ve et taşıyanlara, Kesim salonu ve tavukhane mezbahasında bağırsak ve deri daireleri gibi fazla ıslak ve rutubetli yerlerde "piklaj hariç" çalışanlara, Fuel Oil ile çalışmayan mutfak, yemekhane ve çamaşırhanede çalışan işçilere, Padok işçilerine, Puantörlere, Ayrıca Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında soğukta, açıkta ve yağmur altında çalışan bekçilere, açıkta nöbet tutan itfaiyecilere, bahçe ve tahmil tahliye işlerinde çalışan ambar işçilerine, inşaat ve montaj işlerinde çalışanlara, şoför ve muavinlerine, hizmete çıktıkları günlerde günde 100 gram helva veya 150 gram pekmez veya 200 gram kuru üzüm. b) Kaynak işlerinde (oksijen ve elektrik) çalışanlara, Sıcak demirci veya yardımcılarına torna freze, taşlama tezgahlarında çalışanlara, Amonyak buharı ile yapılan işlerde kombinalar kazan ve genel müdürlük kalorifer dairesinde sabit dizel işletmelerinde, boya işlerinde çalışanlara, Rendering dairesinde çalışanlara, Akü şarj işlerinde çalışanlara, Oto onarımında çalışanlara, Matbaada çalışan matbaa ustası ve yardımcılarına, Atölye ve işletmelerinde çalışan elektrikçilere, İzole işlerinde çalışanlara, Marangozlara, Deney Hayvan Bakıcısına, Fuel-Oil ile çalışan mutfakların personeline (bunlara ayrıca (a) fıkrasında yazılı koruyucu gıda verilmez.) Takımcılara, damgacılara, deri pikle dairesinde çalışanlara günde 500 gram süt veya yoğurt verilir. Koruyucu gıdalar yukarda (a) ve (b) fıkralarında gösterilmiş işlerde fiilen çalışanlara işin devam süresince günlük verilir. Koruyucu gıdalardan hangisinin verileceğini işyeri amiri tayin ve takdir eder. Koruyucu gıdanın zamanında verilmemesi halinde (a) bendindeki işçiler için 200 gram üzüm bedeli (b) bendindeki işçiler için yarım kilo süt rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılır. Koruyucu gıda, iaşe heyeti bulunan işyerlerinde bu heyet tarafından mubayaa edilir ve hak eden işçilere işyeri amirinin uygun göreceği saatlerde görevlendireceği mesul bir şahıs nezaretinde dağıtılır. 17

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İŞYERLERİ İÇİN İŞVERENİN ÜYESİ BULUNDUĞU TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE ORMAN TOPRAKSU

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI (ANT) İŞYERLERİ İÇİN TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI (TÜHİS) İLE TÜRKİYE HARB SANAYİ VE YARDIMCI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN. TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN. TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġYERLERĠNE ĠLĠġKĠN TÜRK AĞIR SANAYĠĠ VE HĠZMET SEKTÖRÜ KAMU ĠġVERENLERĠ SENDĠKASI (T Ü H Ġ S ) Ġ L E ÖZ ORMANCILIK VE TARIM, AVCILIK VE BALIKÇILIK

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER TANIMLAMALAR: Madde 1: Bu Toplu İş Sözleşmesinin metni içinde: a) Bu sözleşmede taraf olan, Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi 1. Sok No:7/A Yenimahalle-

Detaylı

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR: Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI nın üyesi olduğu YEREL YÖNETİMLER KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI - YERELSEN ile HİZMET-İŞ

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 11.

Detaylı

YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞININ 17.09.2009 TARİH VE E.2009/106 K.2009/164 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN (01.01.2009 31.12.

YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞININ 17.09.2009 TARİH VE E.2009/106 K.2009/164 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN (01.01.2009 31.12. YÜKSEK HAKEM KURULU BAŞKANLIĞININ 17.09.2009 TARİH VE E.2009/106 K.2009/164 SAYILI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN (01.01.2009 31.12.2010) YÜRÜRLÜK SÜRELİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER I. KISIM TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-Hukuki Niteliği: Türkiye Şeker Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş), aralarında imzaladıkları

Detaylı

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.

İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I. İZBAN İZMİR BANLİYÖ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ TİCARET A.Ş. İLE TÜRKİYE DEMİRYOLU İŞÇİLERİ SENDİKASI (DEMİRYOL-İŞ) ARASINDA AKDEDİLEN I.DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASARISI 01.07.2012 30.06.2014 I. BÖLÜM

Detaylı

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ONDOKUZ MAVIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKA : ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ : TEZ-KOOP-İŞ (Uyuşmazlık Konusu Maddeleri Yüksek Hakem

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THY A.O.) İLE TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) ARASINDA AKTEDİLEN 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 01.01.2013-31.12.2015 1 2 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN)

CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) CAM ÇİMENTO SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE CAM ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI (CAM İŞVEREN) XXIII. DÖNEM GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ (1.1.2012-31.12.2013)

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ

Pratt&Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi 2.DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK SENDİKASI (HAVA-İŞ) İLE PRATT&WHİTNEY THY TEKNİK UÇAK MOTORU BAKIM MERKEZİ LİMİDET ŞİRKETİ ARASINDA AKDEDİLECEK 1. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK

Detaylı

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş.

YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. CAM, ÇİMENTO, SERAMİK VE TOPRAK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (KRİSTAL-İŞ) TÜRKİYE TOPRAK, SERAMİK, ÇİMENTO VE CAM SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI YAPI MERKEZİ PREFABRİKASYON A.Ş. 11. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ

Detaylı

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ

T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ T.C. KULTUR VE TURİZM BAKANLIĞI VE BAĞLI İŞYERLERİ İSLETME TOPLU İS SÖZLEŞMESİ TARAFLAR İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-IS KAMU İSLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI : TEZ-KOOP-IS TÜRKİYE KOOPERATİF,

Detaylı

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013-31.12.2014 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İZMİR TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013 30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 8. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin işveren

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ İLE SOSYAL İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.11.2012-31.10.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ Tesco Kipa Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Sanayi A.Ş. Ve Bağlı İşyerleri Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (TEZ-KOOP-İŞ) İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEKLİFİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ

Resmî Gazete Sayı : 26361. YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ 29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26361 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TÜRKĠYE PETROLLERĠ ANONĠM ORTAKLIĞI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ANSET ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM KÜLTÜR İNŞ. PETROL TİC. ŞTİ. İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2012-31.12.2013 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 1. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 TARAFLAR:

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013-30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 4. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013-30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 4. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTANBUL TABİP ODASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.07.2013-30.06.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 4. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 - TARAFLAR: Bu toplu iş sözleşmesinin

Detaylı

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DİSK GENEL-İŞ SENDİKASI İLE SOSYAL-İŞ SENDİKASI ARASINDA BAĞITLANAN 01.01.2013 31.12.2015 YÜRÜRLÜK SÜRELİ 7. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TARAFLAR ve TANIMLAR Madde - 1 Bu Toplu İş

Detaylı

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ

THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ İTHY A.O 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ MADDELER 23. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ THY A.O 24. DÖNEM HAVA-İŞ SENDİKASI TEKLİFLERİ 24. DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı