Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85"

Transkript

1

2 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85

3 Abdul lah ÖCA LAN Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn: 85 İ çin d e k i ler Önsöz...7 Birin ci baskı: Haziran 1997 Sa vaş ve sa nat İl kel ve uy gar olan Kür dis ta ni ve ev ren sel Sa nat, ede bi yat ve ruh Sa na tın dev rim ci iş le vi Na sıl ya şa ma lı? Kür dis tan ro ma nı Ger çe ğin di li ola rak ede bi yat Kürt ti pi Kür dis tan da ve her yer de, ölü mü öl dür mek Pey gam ber le rin iş le ri Sı nır sız lık ve ya Me zo po tam ya lı ol mak Göç, göç Yal nız lık ve ger çe ğin dik ta tör lü ğü Aşk? Zey nep Kı na cı... 91

4 Dev şir me ede bi ya tı İki mi li tan: Apê Os man ve Mu sa Gü zel lik ya pı cı la rı Aş kı ya ka la ma dan ede bi yat çı olu na maz Dü şün ce, ka lem ve kı lıç Üç yüz yıl: Ede bi ya tın sa va şın dan sa vaş ede bi ya tı na Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Ateş ten dü şün ce ler Kök ler ve ka vuş ma sa va şı Kür dis tan, in san lı ğın ül ke si dir Önsöz Biz, ki şi li ği mi zi öy le uy gar lık esas la rı na gö re ele al ma dık, do ğal esas la ra gö re ele al dık. Ya ni sı nıf lı top lum ge liş me si nin ku ral la rı na gö re de ğil, çok do - ğal esas lar. Ne dir bu do ğal esas lar? Ba zen ço cuk luk esas la rı, ba zen ilk in sa nın ya şam esas la rı. Biz bu nu gö zar dı et me dik. Be nim ha re ket tar zım da bu var dır. Dev rim za man la rı, hep ola ğa nüs tü za man lar ol muş lar dır. Bü tün bel li baş lı dev rim le rin bu an lam da ken di le ri ne has özel lik le ri ya nın da, yi ne or tak özel lik - le ri var dır. Kür dis tan dev ri mi de ola ğa nüs tü, ken di si ne has özel lik le re sa hip ve yi ne ay nı za man da di ğer tüm dev rim ler le or tak özel lik le re sa hip tir. Bi zi bu ra da il gi len di ren Kür dis tan dev ri mi nin ken di ne has özel lik le ri dir. Bu da, ge rek ide o lo jik an lam da, ge rek se de po li tik uy gu la ma da, en et ki li bi çim de ken di ni du yu ran bir ön der lik tar zıy la ka rak te ri ze edil miş tir. PKK ön der li ği nin, par ti nin ya da onun yön len dir di ği son 20 kü sür yıl lık sü - re cin ger çek leş me tar zı üze rin de ki et ki si tar tı şıl maz. Bu tar zın ne ol du ğu ve et - ki le di ği sü re cin han gi ya sa la ra gö re iş le di ği, el bet te de rin lik li bir göz le min ko - nu su ola cak tır. PKK de önderliktarzı ola rak sı nır lan dı rı lan kav ram, her şey den ön ce bir top lum sal çö züm le me yön te mi ni açık lar; ar dın dan bu nun la bağ lan tı lı ola rak uy gu la ma yön tem ve tek nik le ri, ya ni ey le mi ge lir. An cak söz ko nu su tar zın ve - ya yön te min, ge le nek sel yak la şım lar dan çok fark lı ve dik kat çe ki ci ifa de le ri bu lun mak ta dır. Dev rim de yön tem, bir si la hın kul la nıl ma bi çi mi ni çağ rış tı rır. Bir si la hın ça lış ma man tı ğı ne dir? İki nes ne ara sın da ki şid det li çe liş ki yi tes bit eder si niz. Son ra on la rı bir ara ya 5

5 ge ti rir si niz. Çe liş ki yi or ta ya çı kar ma dan ön ce, onun çö zül me sin den açı ğa çı ka - cak ener ji yi, amaç la rı nı za uy gun bir he de fe yön len di rir si niz. Bu nun için ge rek - li ka nal la rı oluş tu rur su nuz, ge rek li me ka niz ma la rı ha zır lar sı nız. Çe liş ki nin çö - zül me sin den or ta ya çı ka cak ener ji yi en ve rim li bir bi çim de ve amaç la rı nız doğ rul tu sun da kul la na cak bir dü zen le me yi yap tık tan son ra, pat la ma yı ger çek - leş ti rir si niz. Böy le ce ateş ile ba rut ara sın da ki çe liş ki bir pat la may la çö zül dü - ğün de, bu an laş maz lık tan or ta ya çı kan ener ji, si zin da ha ön ce ki ha zır lık la rı nız sa ye sin de, amaç la rı nı za hiz met et miş olur. He de fi vu rur ve ya he de fe va rır sı nız. Kla sik bir si la hın ça lış ma man tı ğı kı sa ca bun dan iba ret tir. PKK, Kür dis tan da ki ve gi de rek Or ta do ğu da ki top lum sal ener ji nin, PKK ma ni fes to sun da kı sa ca be lir len miş amaç lar doğ rul tu sun da de ğer len di ril me si için dü zen len miş bir si lah tır. Yi ne PKK, en ba sit bir ba kış açı sıy la; insanın, kendisine ait ve yine kendisine karşı yabancılaştıran çelişkilerin, Kür dis tan ül ke si ve Kürt hal kı nın ye ni den ya ra tıl ma sı doğ rul tu sun da en ve rim li bir tarz da de ğer len di ril me si için ha zır lan mış bir ide o lo jik-po li tik dü zen le me ler di zi si dir. An cak, çe liş ki le rin bu tarz da de ğer len di ril me si, in sa noğ lu nun si ya sal-top - lum sal bir var lık ol ma sın dan baş la ya rak kul la na gel di ği bir yön tem dir. Ger çek - ten de, bir ok ile bir ro ket ara sın da bü yük fark ol ma sı na rağ men, en ba si tin den en kar ma şı ğı na ka dar bü tün si lah lar ay nı te mel ya sa la ra gö re ça lı şır lar. Fa kat si lah la rı kul la nan la rın ye te nek le ri ve bu si lah lar ara cı lı ğıy la var mak is te dik le ri amaç, ay nı si lah la rın de ği şik el ler de çok fark lı, hat ta bir bi ri ne zıt so nuç la ra var ma sı na yol açar. İde o lo ji ve po li ti ka, özel lik le dev rim dö nem le rin de, top lum la rın en te mel si - la hı dır. İde o lo ji nin de ğer len di ril me tar zı, ya ni po li ti ka, onun bir uy gu la ma bi çi mi ola rak ayır de di ci dir. Bu, şu an la ma ge lir: Ay nı ide o lo ji, çok fark lı po li ti ka lar bi çi min de uy gu la ma ya ge çi ri le bi lir. Ay nı ide o lo ji, çok fark lı he def le re gö tü re - bi lir, onun ha ya ta ge çi ril me sin de ki özel lik ler, de ği şik du rum lar da bir bi ri ne ters so nuç la ra gö tü re bi lir. Öy ley se, her han gi bir ide o lo ji, ge rek li ol sa da, ten ba şı na be lir le yi ci ola maz; be lir le yi ci olan onun ey lem sel ifa de si dir. Bu du rum da, or ta - ya ide o lo ji nin gö re li -iza fi- bir ni te li ği ol du ğu or ta ya çı kı yor. Sa de ce ide o lo ji - nin de ğil, ey le min de gö re li bir ni te li ği var dır. Ey le min gö re ce li ği de, onu ger - çek leş ti ren gü ce bağ lı dır. So nuç ta in sa na iliş kin olan her şey gö re ce li dir. (1) Bu na, dev ri min ko nu su olan halk top lu luk la rı, ulus lar, sı nıf lar; gi de rek or - du lar, par ti ler ve cep he ler de gir mek zo run da dır. Bu sa da ce, bu ol gu la rın ken - di le ri dı şın da ki fark lı ba kış açı la rın dan fark lı bi çim ler de de ğer len di ril me le ri ne iliş kin bir kap sam de ğil dir; ama ay nı za man da on la rın öz ya pı la rı na iliş kin dir ve esas olan da bu dur. Na sıl? Ya kın ta ri hi miz de sık ça gö rül dü ğü gi bi, her han gi bir si ya sal olu şum çok kor kunç bir ko lay lık la ken di zıt tı na dö nü şe bi lir, ken di - si ne düş man bir iş lev gör me ye baş la ya bi lir ve ken di si ni ger çek leş tir mek adı na, ken di si ni im ha ede bi lir. Re el sos ya list dev let ve par ti ler ile, yi ne ya kın dö nem - de oluş tu ru lan çe şit li si ya sal ör güt len me le rin gü nü müz de gel dik le ri nok ta, bu - nu deh şet le ka nıt la mış tır. Pe ki, her han gi bir si ya sal olu şu mu, ko şul la rı el ve riş li ol ma sı na rağ men, ger çek leş mek ten ve öz gün he de fi ne var mak tan alı ko yan ne - dir? El bet te onu he de fin den alı ko yan en gel ler, ken di dı şın dan kay nak lan sa da, te mel de onun bu gö re li ni te li ği ne iliş kin dir. Ya ni bir si ya sal top lu luk için de, hem onu öz amaç la rı na ulaş tı ra cak güç, hem de bu nun ter si bir so nu ca dü şü re - cek güç mev cut tur. Bu za ten di ya lek ti ğin te mel bir ya sa sıy dı: Bir şey, ken di si dı şın da ki düş ma nı nın ya nı sı ra, ay nı an da hem ken di si dir, hem de ğil dir. Hem ken di dos tu dur, hem düş ma nı dır. Anım sat tı ğı mı zın ye ni bir şey ol ma dı ğı ne ka dar doğ ruy sa, bu nun PKK ye ka dar ki ve ya onun çağ da şı olan di ğer dev rim ci güç ler ce tam an la mıy la an la şıl - dı ğı da o ka dar yan lış tır. Şim di ye ka dar ki çer çe ve si için de tar tı şıl dı ğın da so run yok gi bi dir. Ama toplumsal çözümleme yöntemine iliş kin bir çer çe ve de, bu bil gi nin uy gu lan ma sı ge le nek sel yak la şım la rı al tüst et mek te dir. Sa de ce bi rey le - rin ve ya te kil ol gu la rın de ğil, ay nı za man da sı nıf la rın da ken di ken di le ri ne düş - man ola bi le cek le ri, ulus la rın ken di le ri ni im ha sü re ci ne en bü yük kat kı yı su na - bi le cek le ri, par ti le rin ken di le ri ni ko ru mak adı al tın da ken di le ri ni tas fi ye ede bi - le cek le ri, or du la rın za fer ka zan ma adı al tın da aman sız ye nil gi ler ala bi le cek le ri ger çe ği or ta ya çı kar ki, dev rim gi bi ta rih sel so rum lu luk is te yen bir ola yı ger - çek leş ti ren le rin bun la rı gö zö nü ne al ma ma la rı dü şü nü le mez. Sı nıf lar ku ra mı na söy lem de ne re dey se hiç il gi gös ter me yen PKK ön der li ği - nin, par ti için de ki -ve ge nel de ki- sı nıf sa va şı mı na eşi gö rül me miş bir tarz da ağır lık ver me si ve onu en az düş ma na kar şı yü rü tül dü ğü de re ce de şid det le yü - rüt me si nin bir ne de ni ol ma lı dır. Çün kü ge le nek sel top lum sal sı nıf lar ku ra mı, bu gün dev rim he de fi ne var ma ya hiz met ede cek bir yön tem sun mak tan uzak tır. (1) Elbette bu öner me da ha da ile ri ye gö tü rü le bi lir. İn sa na iliş kin olan her şe yin gö re ce li ol ma sı, gör me ye, gi de rek onun tar tış ma gö tür mez bir ke sin lik le ba ğım lı ol du ğu ışı ğa, onun te mel ni te lik le ri ne bağ la nır. De ğil mi ki ışık do ğa - nın te me li dir, biz de ora dan do ğa nın ken di si ne bağ lan mak zo run da yız. Bun dan son ra sı fi zik bi li mi ile fel se fe nin or tak bir ala nı ola rak ka lır. Oy sa bu ra da ko - nu muz yal nız ca top lum bi lim le ri ne, gi de rek onun da ha öz gün bir çer çe ve sin de ki top lum sal dev rim le re iliş kin dir. 6 7

6 Ge le nek sel çö züm le me, sı nıf la rı hem ya pı ve hem de iş lev ba kı mın dan bir bir - le rin den ne re dey se ke sin hat lar la ayı rır ken; PKK tar zı çö züm le me ne re dey se bü tün top lu mu sı nıf la rın içi çe geç miş bir bü tü nü ola rak de ğer len dir miş tir. Bu çö züm le me yön te min de, sı nıf la rı bir bir le rin den ayı ran te mel bir çiz gi, bir hat yok tur. En alt sı nıf lar için de, bir bir le ri ne en ya kın her han gi iki un sur ara sın da - ki çe liş ki nin yo ğun luk de ğe ri ile, yi ne en üst sı nıf lar için de bir bir le ri ne en ya - kın iki un sur ara sın da ki çe liş ki le rin yo ğun luk de ğer le ri bir bir le ri ni çağ rış tı rır, hat ta eş de ğer li dir ler. Ay nı bi çim de, her han gi bir sı nıf için de ki lo kal çe liş ki ler ile, iki sı nıf ara sın da ki nis pe ten ev ren sel çe liş ki ler ara sın da da bir ba ğın tı var - dır. Ba ğın tı la rın bu bi çi mi, top lum sal sı nıf la rın bir tayf -içi çe gi ri şim- bi çi min - de ör güt len miş ol ma la rın dan kay nak la nır. Tayf ti pi top lum sal ya pı lan ma lar da, sı nıf lar bir bir le ri nin içi ne gi rer ler; her han gi bir top lum sal alan da ki sı nıf sal öge - ler, ay nı an da bir den faz la sı nı fın özel lik le ri ni gös te rir ler. Üs te lik, tayf ti pi top - lum sal ya pı lan ma, sa de ce sı nıf lar için ge çer li de ğil dir; ay nı za man da ka vim ler için de ge çer li dir. Ve ri li du rum da Türk ve Kürt ulus la rı nın ara sın da ke sin bir hat koy ma nın güç lü ğü de bu ra dan gel mek te dir. Ge nel ge çer man tık ku ral la rı çer çe ve sin de Türk ve yi ne Kürt ola rak ni te len di ri le bi le cek top lum sal ya pı la rın ne re dey se her bir ya nı bü yük lü ğün de bir gi ri şim böl ge si bu lun mak ta dır ki, bu ala na gi ren ler her iki ulu sun özel lik le ri ni bir den gös ter mek te dir ler. Bu nun da öte sin de, içi çe gi ri şim sa de ce ara böl ge nin bir ni te li ği de ğil dir; en saf de ni le bi - le cek ulu sal böl ge ler de bi le, içi çe gi ri şim de vam eder. Bu tür den bir ve ri li du rum te mel alı na rak el de edi le cek bir top lum sal çö - züm le me yön te mi, sa de ce top lum sal ya pı la rın içi çe gi ri şim ha lin de ol duk la rı nı gös ter mez; ay nı an da ta rih sel dö nem le rin, çağ la rın da içi çe gi ri şim ha lin de ol - duk la rı nı ka bul ede rek, on la rı bu te mel de ay rış tır ma ya ça lı şır. Bu nun an la mı şu dur: Bu yön tem, tarihi; geç miş, olup bitmişbirolaylardizisideğil, bu gün ha la ya şa yan biretkingerçekliklerbütünü ola rak ka bul eder. Ta rih te ya şan mış olan hiç bir şey, kay bol muş ve ya bit miş de ğil dir; ya şan mış olan her şey, bu gün kü ya şa mın da bir içe ri ği dir ve et ki li ol ma ya de vam et mek te dir. İn san, sa de ce biz - zat ken di ya şa dık la rı nın bir top la mı ola rak de ğil, ay nı za man da so nu cu ol du ğu ta ri hin de bir top la mı ola rak ele alı nır; bu çer çe ve için de de ğer len di ri lir ve dev - ri min bir ko nu su ola rak yar gı la ma ya ta bi tu tu lur. İlk etap ta bu ra da bir ada let - siz lik var mış gi bi gö rü nü yor sa, bu; gü nü müz top lu mu nu hüc re le ri ne dek par ça - la mış olan gün cel em per ya list kül tü rün da yat tı ğı bir iz le nim dir. Çün kü doğ ru ya da ha ya kın olan, in sa nın çev re sin den ve za ma nın dan so yut bir ol gu ola rak ele alın ma sı de ğil, ak si ne onun çev re si ve za ma nıy la bü tün lük için de bir süreç olarakele alın ma sı dır. Felsefemde ön ce lik ve son ra lık, ilk ve son yok tur. Her kes, için de gö mü lü in sa nı ben de bu lur. Ben de bir par ça yı sen tem sil edi yor sun der. Onun fi zi ğe vu ran, gö rü nüş te ya şa yan ki şi li ği baş ka dır. Yü re ği nin bir kö şe sin de kal mış, ya - şa ya ma dı ğı bir in san var, o da be nim. Bu, çok ya kın dır, ama gö mü lü dür. Yü rek - le ri nin kü çük bir ye rin de dir. On la rın bir top la mı ola rak be ni dü şü ne bi lir si niz. İl ginç bir şey, ama ben bu nu ken dim için esas alı yo rum. A. Öca lan ın tem sil et ti ği in san, ay nı za man da ide o lo jik ola rak sa vun du ğu in san dır. Fa kat dik kat edi lir se bu sı ra dan bir po li tik ve ya as ke ri tem sil ol mak - tan çok uzak tır. Ken di si dı şın da her han gi bir ne den le ve her han gi bir de re ce ye ka dar iliş ki de bu lun duk la rı nı içer di ği ni ka bul et mek te dir. Bir ta rih sel tem sil ola rak ele alı na bi lir. Öte yan dan, yar gı la yan bir tem sil dir ve sa va şı tem si lin bu bi çim de ki ya pı lan ma sı üze ri ne kur mak ta dır. Ön der lik ki şi li ği nin, top lum sal ki - şi lik le içi çe gi ri şim yap tı ğı bu ko num; ay nı za man da sa va şı mın te mel ola rak yü rü tül dü ğü dü ze yi ifa de et mek te dir. Sa va şın yü rü tül me man tı ğı da, bu ko - num lan ma ya gö re ge liş mek te dir. Na sıl? Top lum la bu de re ce de tayf ( tayf: Arap ça da ke li me an la mı ha ya let tir, İng.: phan tom) bağ la rı ku ran ve bu çer - çe ve de bir ya şam ve sa vaş man tı ğı üze rin de yük se len bir po li tik ve as ke ri ön - der li ğin; ge le nek sel ger çek çi bir ba kış açı sıy la an la şıl ma sı da ola nak sız dır. Za - ten ken di si de, ken di hal kı nın im ha sı üze rin de ku rul muş ge le nek sel ger çe ğin ve do la yı sıy la ge le nek sel ger çek çi li ğin red di üze ri ne ge liş miş tir. An cak bu red, ger çek ten bir ka çış de ğil, ona da ha faz la, da ha de rin lik li yak laş ma nın bir so nu - cu dur. Ge le nek sel ger çek çi li ğin red di ko nu su nu, yi ne fi zik ten bir ör nek le aç mak ye rin de ola cak tır. Araç sız in sa nın ge le nek sel man tı ğı çer çe ve sin de, be yaz ışık ge nel bir gö rü - nüm dür. Işı ğın bir priz may la ay rış tı rıl mış tüm renk le ri içe ren bi çi mi ise, bi ze onun çe şit li dal ga boy la rın da ki gö rü nüm le ri ni ve rir. Ya ni tek bir dü ze yi oluş tu - ran çe şit li dü zey le ri gös te rir ki; bu dü zey le rin bir bir le rin den en uzak iki nok ta - sı, ör ne ğin kı zıl ile mor düzeylerarasındakifarklılığınniteliği ile, kır mı zı dü - zey de yan ya na bu lu nan iki nok ta nın farklılığının nitelikleri aynıdır. Ge nel düz le min hiç bir nok ta sı di ğe ri ile eş de ğil dir, her nok ta gi de rek yük se len ve ya dü şen bir dal ga bo yu nu, do la yı sıy la de ğe ri tem sil eder. Bu nun an la mı ise, ha re - ket ten ve hareketileoluşandengedenbaşka bir şey de ğil dir. Top lum da, bir sı - nıf lar bi le şi mi ola rak ele alın dı ğın da, çö züm le me yön te mi nin priz ma sın dan ge - çi ri le rek ay rış tı rı la bi lir. An cak hiç bir za man, her han gi bir sı nıf sta tik bir özel - lik gös ter mez. Sta tik ol ma yı şı, onun bi lin ci dı şın da ge li şir. Hareketlidenge, PKK nin sos yal-po li tik ve hat ta sa vaş pra ti ğin de gö rü len 8 9

7 en önem li bir tarz ola rak ka bul edi le bi lir. Bu ra da, tek den ge un su ru ola rak ha - re ket alın mak ta, ve ya mev cut bir den ge siz li ği sü re ğen bir den ge ha li ne ge tir - mek için ha re ket özel li ği kul la nıl mak ta dır. PKK de ha re ket, ne re dey se her şe - yin, bü tün ge liş me le rin esa sı dır. Bu kav ra mın en ba sit bi çim de kav ran ma sı için bir bi sik let ör ne ği ye ter li dir. Bu ba sit ay gıt, ha re ket siz kal dı ğın da den ge si ni kay be de cek bi çim de dü zen len miş tir. Ona et ki eden kuv vet le ri den ge le mek için, onu bel li bir doğ rul tu da ha re ket ha lin de tut mak ye ter li dir. Ha re ket dur du - ğu an da, den ge bo zu lur ve bu nun dı şın da sa de ce ya pı nın yı kıl ma sıy la den ge sağ la na bi lir. Top lum la rı düş mek ten alı ko yan da, on la rın si ya sal-sos yal ha re ket - le ri dir. Bi ten bir hal kı ye ni den di ril ten, onu var kı lan; onun ölü mü ne da ya lı bir den ge yi, sa vaş la yak la şık ay nı an lam da ol mak üze re ha re ket sa ye sin de onun di ri mi ne da ya lı bir den ge ha li ne ge tir me yi ba şa ran PKK; sos yal-po li tik bir ha - re ket ola rak ça ğı mı zın in ce len me si ge re ken en önem li olay la rı ara sın da yer al - mak ta dır. Hareketlidenge, sa de ce top lum sal-si ya sal an lam da bir dav ra nış bi çi mi de - ğil, ay nı za man da ev ren sel dav ra nı şın özü dür. Ev re nin ken di si, son çö züm le - me de bir ha re ket bü tü nü, ha re ke tin bir den ge ha li ve ya mut la ğa da ha ya kın bir den ge ara yı şı dır. Top lum lar, ni te lik le ri ve bi linç dü zey le ri ne olur sa ol sun, si - ya sal ve sos yal dav ra nış esas la rı nı ga ip ten icat et mez ler; on la rı ev re nin, do ğa - nın ken di sin den öğ re nir ler ve ger çek leş ti rir ler. Araziyi de rin li ği ne ve ge niş li ği ne kul lan mak, bir lik le rin ça pı nı çok el ve riş - li bir dü zey de, giz li, ha re ket li ve cep he ça tış ma la rı na gir me yen bir ey lem an la - yı şıy la dü zen le mek. Ne re de ve ne za man vu ra ca ğı bel li ol ma yan, he men her yer de olan ve hiç bir yer de ol ma yan bir ge ril la yı uy gu la mak... Be yaz ışık ay nı za man da bir kör lük bi çi mi ola rak de ğer len di ri le bi lir mi? Onu ay rış tır ma yön te min den yok sun olan lar için, -el bet te. Ay nı za man da, her - han gi bir renk ten ışı ğı, be yaz ışı ğın da ha alt bir dü ze yi ola rak gör me yen ler için de kör dür ler de ne bi lir mi? El bet te de ne bi lir. Çün kü gör me yi de rin leş ti re cek araç lar dan yok sun olan her göz, bu yok sun lu ğu de re ce sin de kör dür. İde o lo ji, dün ya gö rü şü, ya şa ma yak la şım yön tem ve ya di sip li ni vb. araç lar dan yok sun in san lar dan da kör ola rak bah set mek yan lış ol ma sa ge rek tir. Prob le mi faz la kar ma şık laş tır ma dan, bir yar gı ya va ra bi li riz. Top lu mu sı nıf - lar bi çi min de çö züm le yen ge le nek sel yön tem ile onu dü zey ler bi çi min de çö - züm le yen PKK yön te mi ara sın da ki iliş ki; New ton fi zi ği nin açık la dı ğı ev ren ile Eins te in fi zi ği nin açık la dı ğı ev ren ara sın da ki iliş ki nin ay nı dır. İkin ci yön tem bi rin ci si ni an cak bel li bir çer çe ve için de ka bul ede bi lir, onun dı şın da da ha ge - niş bir çer çe ve de red de der. Top lu mun PKK de si ya sal dü zey ler bi çi min de çö züm len me si, sa de ce Kür - dis tan ulu sal kur tu luş mü ca de le si nin ulu sal ni te lik li ol ma sın dan do la yı de ğil, ay nı za man da ge nel bi lim sel ge liş me le rin et ki siy le dir. PKK Ön der li ği nin bir par ti ola rak PKK ve onun ge liş tir di ği bir ey lem ola - rak son 20 yıl için de ki ge liş me ler, sa de ce Kür dis tan ül ke si ve Kürt hal kı nın kur tu lu şu için de ğil, ay nı za man da bü tün in san lık için, top lum sal ya şa ma ye ni bir yak la şım tar zı nı ifa de et mek te dir. Bu dev rim ci bir yak la şım dır; ger çek leş - me ala nı ne ka dar sı nır lı olur sa ol sun, öz gün he def le ri ne ka dar bir ül ke ve onun hal kıy la il gi li olur sa ol sun; ev ren sel ni te lik te bir yar gı la ma yı içe rir ve bu yar gı la ma so nu cun da yık tı ğı ya pı üze ri ne, ye ni bir ya pı mo de li su nar. Ge nel ge - çer olan ya şam tarz la rı nı yar gı la ma nın ya nı sı ra, ye ni bir ya şam tar zı nı ifa de eder. Ta ri hi nin ge nel bir top la mı olan in sa nı yar gı la ya rak, ye ni bir in san ya rat - ma yı he def ler. Bü tün bun la rı da, bir yön tem da hi lin de ger çek leş ti rir. PKK yak la şı mı, Kür dis tan ı yer yü zü ger çek leş me si nin oda ğı ve Kürt in sa - nı nı da ça ğı mız in sa nı nın kris ta li ze ol muş, onun en ge nel ve doğ ru ta nı mı nı ta - şı yan bir in san ti pi ola rak ele al mak ta dır. Ta rih sel ve ri ler ta ra fın dan da sağ lam bi çim de des tek le nen bu PKK te zi, bir yan dan bu tür den ger çek le rin en sağ lam bir ze mi ni ne otu rur ken, öte yan dan ken di si ni bu ger çek li ğin kök ten ci bir red di te me lin de ge liş ti rir. Bu red, uy gar lı ğın gü nü müz de ki dü ze yi nin kök lü bir eleş - ti ri si ni de içe rir. Eli niz de ki ki tap, PKK Ge nel Baş ka nı Ab dul lah Öca lan ın çe şit li za man lar - da ki ko nuş ma, di ya log ve çö züm len me le rin den alın mış tır ve onun in sa na, onun ta ri hi ne ve gün cel ya şa mı na iliş kin fel se fi yak la şım la rı ko nu sun da ba zı ipuç la rı ver mek te dir. Ya yın lan mış olan on lar ca sı gi bi bu ki ta bın da, tek ba şı na Öca lan ın fel se fi yak la şı mı nı bir bü tün ola rak ver mek ten uzak sa da; onun asıl fel se fe si ni giz le di ği ey le mi ni an la mak, ona bi raz ol sun yak laş mak için şu an için eli miz de ki en el ve riş li eser ler den bi ri ola ca ğı nı umu yo ruz. Weşanên Serxwebûn Ha zi ran

8 Gİ RİŞ Duy gu lar da doğ rul tu, duy gu lar da de rin lik, duy gu lar da kes kin lik, duy gu lar da çar pı cı lık ol ma dan; böy le si ne bir ölü ya ta ğın da, bir di ri li şe yol açı la maz. Abdullah Öcalan Sa vaş ve sa nat Ön der lik sel çı kış ta en te mel esin kay na ğı, bir an la yış; ya şa mın iha ne te uğ ra dı ğı ve bu ha liy le ya şan ma ya değ me ye ce ği hu su suy du. Ken di ni PKK bi çi min de bir par ti ola rak ka rar laş tır ma sü re cin den çok ön ce le ri -da ha doğ ru-dü rüst top lum la, hat ta ai le ile ta nış ma mışki şi lik çı kı şın da ya şa mın pek de ar zu lan dı ğı gi bi ya şa na ma ya ca ğı, bu nun özel lik le top lum sal teh dit al tın da ol du ğu nun, düş man la rı nın çok ol du ğu nun, ol duk ça çir kin leş ti ril di ği nin bi lin ci ne va rıl mış tı. Do la yı sıy la çok da ha son ra la rı bi lim sel ola rak da ka nıt la na cak ül ke - nin ha ra bi ye ti ka dar, hal kın kim lik siz leş me si ve kla sik kö le ci lik te da ha kö tü bir ko nu ma dü şü rül me si nin bir ürü nü olan bu ya şa ma tep ki li yak la şım, bel ki de 70 li yıl lar te me lin de ya ka la nan ilk cid di doğ ruy du, -ön der lik sel çı kı şın te mel doğ rul tu suy du. Eğer o za ma - nın mev cut ya şam yak la şı mı böy ley se, ön der lik sel ya şa mın da bu na kar şı sa va şım ola rak ge li şe ce ği, her sa vaş ta ol du ğu gi bi, bu nun da en in ce bir sa nat ola rak ken di si ni sür dür mek zo run da ol du ğu ger çe - ği or ta ya çık tı. Bu gün Kür dis tan adı na çok söy le ni yor, sa nat tan, kül tür den, fel - se fe den bah se di li yor. Şüp he siz, bu nun böy le di le gel me si ya şa mın sa nat özel li ğin den ile ri gel mek te dir

9 Ön der lik sel ger çek leş me bir sa nat ey le mi dir. Eğer Kür dis tan da ya şam hak kın da bu gün çok şey söy le ni yor, ya zı lı yor, as ker li ğin den tu ta lım, halk dans la rı na ka dar ye ni bi çim ler ka zan dı rıl mak is te ni yor sa; bu, ya şa nan ki şi li ğin ken di sin de bu nu her şey den da ha ön ce yo ğun laş tır dı ğı ger çe ği ne da ya nır. Şüp he siz eğer ya şam, düş ma nı bu ka dar çok olan ve ya şa mın so nuç ola rak her ba kım dan öl dü rül dü ğü, ya şan ma ya değ me di ği bir top lum sal ger çek lik için de an lam bul mak is ti yor sa; da hi ce bir sa nat ola rak bu - nu di rilt me, ya şan ma ya de ğer kıl ma ve en önem li si de düş man la rı - na kar şı bu nu sa vun ma, iler let me ve bu nun müt hiş sa va şı nı ver mek ka dar sa vun ma da, bir zo run lu luk tur. Ta bii bu da sa va şı mın za fer tar zıy la bağ lan tı lı dır. Za fe rin de ken di si, en in ce sa nat çı yak la şı mı nı şart kı lar. Her za man söy len di ği gi bi, sa vaş lar en bü yük sa nat olay la rı nın ana sı dır. Ve en zor, en den ge siz ko şul lar da bir sa va şa so yu nul muş sa ve bu sa vaş bir halk için eğer ye nil gi ile so nuç la na cak sa, bu bi le bir ba şa rı dır. Hiç ol maz sa iğ renç ya şa mın bir nok ta lan ma sı dır; fa kat eğer bir ih ti mal, ka zan ma ya doğ ru bir şans el de et miş se ve ya bu nun im ka nı nı ya rat mış sa, bu nun da mev cut ge nel ge çer be yin le rin ve yü - rek le rin çok üs tün de, ola ğa nüs tü bir olay ol du ğu ve ta rih te sık ça pey gam ber lik ger çe ğin de di le ge ti ri len mu ci ze vi bir çı kış ol du ğu de ğer len dir me si ya pı la bi le cek tir. Mu ci ze za ten gün cel bey nin ve yü re ğin duy ma dı ğı, du ya ma ya ca - ğı ka dar çok ile ri, çok fark lı olan bir ge liş me yi or ta ya çı kar ma ya ve ri len kav ram kar şı lı ğı dır. Gü nün öl çü le ri ne gö re dü şün mek ve ya şa mak, mu ci ze vi olan la çe li şir. Mu ci ze vi olan, tam ter si ne gün cel dü şün me ve duy ma nın çok üs tün de hat ta ona çok ters bir du ru mu ya ka la mak an la mı na ge - li yor. Bu gün ol duk ça an la şıl mış tır ki, sı ra dan bir in sa ni de ğer le iliş ki si olan la rın bi le mev cut ya şam tar zın dan mem nun kal ma sı müm kün de ğil dir. Bu nun de rin sı kın tı sı, öf ke si, acı sı için de dir. Bu va ro lan de ğil, ger çek le şen dir, bi lin ce de ça kıl mış tır. Ön der lik sel ger çe ğe en kar şıt olan la rın bi le ar tık pay laş tı ğı bir du rum dur. Bur da da ha önem li olan şüp he siz bir tek ki şi li ğin bu çı kı şı na sıl sağ la ya bil di ği hu su su dur. Sa nat ta nı mı bu ra da mev cut in ce li ği ya - ka la ya bi lir se bel ki ken di si le hi ne önem li so nuç lar çı ka ra bi lir. Bu; araş tır ma-in ce le me ka dar, duy ma yı da ge rek ti rir. Hat ta biz zat bu ger çe ği ya şa yan ki şi nin söy le di ğin den, duy du ğun dan da ha faz la an - la ma yı ve duy ma yı da ge rek ti re bi lir. Bu nu tem sil eden ki şi lik mut - lak doğ ru dü şün ce ve duy gu de ğil dir, ye ter siz de ola bi lir; ama en yo ğun ki şi li ği ol du ğu için, bü yük bir sa nat ola yı gi bi in ce len me si ol duk ça ye rin de dir. Du yum san ma sı da ha ke za son de re ce he ye can - lan dı rı cı dır. Yi ne ger çek li ğe gün cel lik için de ba kar sak, en bü yük he ye ca nın böy le bir ön der lik sel ki şi lik et ra fın da ya şan dı ğı; bü yük öf ke le rin ona yö nel me si ka dar, sev gi le rin de ona yö nel di ği; yü rek - le rin aman sız bü yük lü ğü ka zan ma sı ka dar, cü ce li ğin de bu nun et ra - fın da ger çek leş ti ği; kah ra man ca ki şi lik le rin ger çek leş me sin de ol du - ğu ka dar, en aşa ğı lık ki şi le rin de bu çe liş ki li ön der lik sa va şı mın da or ta ya çık tı ğı çok açık tır. Bu nun muh te va sı ve bi çi mi ne ka dar kap - sam lıy sa, ta bii ki et ra fın da ki ar tık sa de ce dü şün cey le izah edi le me - ye cek duy gu an la tı mıy la, ya ni sa nat sal yak la şım la rın da gi de rek an - lam bul ma sı im kan da hi li ne gi re cek tir. İd di a lı olan lar ge rek ken di le ri için, ge rek yü rüt mek is te dik le ri her han gi bir top lum sal, si ya sal, as ke ri fa a li ye tin de bu ger çek leş me - yi bü tün yön le riy le de ğer len dir mek zo run da dır lar, -hem de en in ce bir sa nat ola rak. Ak si hal de aşa ma yı ya ka la ya ma dık la rı, ya sa ğın - dan, ya so lun dan te ğet geç tik le ri için, ba şa rı lı ol ma şans la rı yok tur. Böy le bir çe liş ki de ya şa nı yor. Söz ko nu su ola nın, en kap sam lı ve ken di ni en çok açık la yan bir ön der lik ol du ğu açık tır. Bin ler ce ki ta - ba ko nu ola bi le cek de rin lik li açık la ma lar her ke se şu nu de dirt yi yor: Eğer ben an la ma mış sam, en bü yük şuç lu be nim. Ne den? Çün kü in kar cı ya nı ağır ba san gün cel li ğe, hat ta onun düş man ger çe ği ne müt hiş bat mış tır. Bey ni bat mış tır, yü re ği bat mış tır ve an la ya maz. Söz ler, göz ler, ku lak lar hep ya lan tar zın da iş lev gö rür. Do la yı sıy la, eğer il le ön der lik ki şi li ği ve sa nat, ön der lik ki şi li ğin de as ke ri sa nat, si ya si sa nat, top lum sal alan lar da ki çok çe şit li sa nat çı yak la şım la rıy - la bağ ku rul mak is te ni lir se; or ta ya çı kı şın gü nü mü ze ka dar de rin le - şen, kap sam lı la şan ve bi çim ka za nan bü tün özel lik le ri ne, eleş ti rel ol du ğu ka dar duy gu bo yut la rıy la yak laş mak; ger çek le rin izah edil

10 me sin de, gün ce li li ğin de; hem kav ra nıp, hem de on da et kin bir yer tut ma sın da id di a sı olan la ra son de re ce bü yük güç ka zan dı ra bi lir. Ön der lik de ha sı nın duy gu kay nak lı bir de ha ol du ğu bi çi min de ki bir id dia ge nel bir id di a dır. Her ön der de duy gu lar şüp he siz bü yük bir rol oy nar, ama ken di ger çek li ği miz de ki duy gu dü ze yi ol duk ça yi ne in ce le me yi ge rek ti rir. Ve ri li öl çü ler le bu duy gu dü ze yi ni izah et mek pek zor gö rül mek te - dir. Ön der lik te ki de ha nın duy gu sal kay nak lı ol ma sı bir de fa ne de - mek tir? De ha, da ha çok dü şün sel ya nı çağ rış tı rır. Duy gu ise azim, he ye - can, kin, öf ke, sev gi, tut ku, vel ha sıl ira de di ye ge nel leş ti re bi le ce ği - miz kav ra mı il gi len di rir. Bu ra da de ha nın dü şün ce kay na ğı ka dar, duy gu kay na ğı nın ve bun la rın bir bir le ri ni na sıl bes le di ği an la şıl ma - ya ih ti yaç gös te rir. Duy gu kay na ğı ne ka dar dü şün ce kay na ğı na gö tür dü, dü şü ne bil - mek ne ka dar duy gu ge li şi mi ne yol aç tı? Yan lış yap ma mak açı sın dan kay na ğı ve ara la rın da ki bağ lan tı la rı ger çek çi de ğer len dir mek önem ta şır. Şu çok açık, duy gu ya nı çok ağır ba san bir ki şi lik ol ma dan ne re dey se yü rek le rin ku ru du ğu, göz - le rin ger çe ği en il kel bir ya ra tık ka dar bi le ol sa an lam lı gö re me di ği, yan lış gör dü ğü, düş ma nın is te di ği gi bi gör dü ğü, ay nı bi çim de ku la - ğın da düş ma nın is te dik le ri ni duy du ğu, bü tün duy gu yük lü ye te nek - le rin de böy le çü rü dü ğü, nor mal iş le vi ni ye ri ne ge tir mek ten çok uzak ol du ğu bir ko num da; duy gu ya bü yük bir yer ver mek ka çı nıl - maz dır. Duy gu lar da doğ rul tu, duy gu lar da de rin lik, duy gu lar da kes - kin lik, duy gu lar da çar pı cı lık ol ma dan; böy le si ne bir ölü ya ta ğında, bir di ri li şe yol açı la maz. Hal kı mı zın ya şa dı ğı top lum sal ze min, bir ölü ler ya ta ğı dır. Ha ni ba zen iş te, Hit ler kat li a mı nın ger çek leş ti ril di ği kamp lar da ki ke mik yı ğın la rı nı gö rü rüz. Ba na gö re o gö rü nüş bi le bi zim ger çe ği - miz de ya şa nan dan da ha çok ib ret ve ri ci de ğil dir. Bi zim keş ke öy le bir ke mik yı ğı nı gi bi kal ma yö nü müz ol say dı! İş ler biz de da ha aman sız dır. Ya şar gi bi dir, ama için de yüz dü ğü ke nef te tek bir dam la te miz su yok tur. Gırt la ğı na ka dar bat mış tır, ama of di yor, ne ka - dar yu dum te miz su iç tim! Ku la ğı na ge len ses ler de öy le, göz le ri ne gi ren gö rün tü ler de öy le. Ar tık bu na alış tı rıl mış tır. De mek ki bu tarz bir ölüm ya ta ğı ol mak son de re ce deh şet ve ri ci dir. İş te ön der lik te böy le bir duy gu nun ol du ğun dan bah set mek müm kün dür. Ya ni top - lum sal ger çe ğe böy le duy gu yük lü bir yak la şım için de ol mak; her şe yin ko kuş tu ğu, gö ze gö rü ne ne, ku la ğa ses le ne ne pek ta ham mül edi le me ye ce ği; ama il le gör mek ten, duy mak tan, işit mek ten ve ya bir bü tün ola rak in san du yar lı ğın dan vaz ge çil mek is ten mi yor sa, duy gu gü cü ne yük len mek ten baş ka ça re yok tur. As lın da önderlik ki şi li ği çok iyi gö rü yor, da hi gi bi ses ler den, duy gu lar dan an lam çı ka rı yor de mek, ba na gö re abart ma dır. Yal nız bu ra da ger çek le şen bir du rum var dır. Ölüler de ni zinde ve ya ba tak lık ta ya şa yan la rın ya şam ger çe - ğin den bir fark or ta ya koy muş tur. Ben bu de niz de yüz me ye ce ğim, ben bu ba tak ta gez me ye ce ğim. Bu fark iş te duy gu de ha sı de ni len du ru mu açık la ya bi lir. As la si zin gi bi ya şan ma ya cak tır. Eğer bir de - ha il ke si var sa, o da her hal de bu ola bi lir. Ta bii bu nu her kes söy lü - yor, ama ya şa mın da, duy gu la rın da ger çek leş ti re mi yor. Ye nik dü şü - yor kı sa ca. Bu ko nu da en id di a lı yım di ye nin bi le çok ye nik düş tü ğü nü be - lirt mem ye rin de dir. Bir de fa var sa ba zı olum lu duy gu la rı za yıf tır, ba şa rı şan sı yok tur ve ço ğu da kir li lik le içi çe dir, faz la ay rış tır dı ğı nı söy le ye me yiz ve bu an lam da da ön der lik te fark bü yük tür. Sa nı yo rum bir ül ke ve ya ül ke de ki hal kın ya şam ger çe ği ile bu ön der li ği kar şı laş tı rır sak, mev cut duy gu lar bir ba tak ha ne de ki kir li su lar da yü zen, ama son ne fe si ni ve ren, ne re dey se ha öl dü-öle cek ba lık la rın du ru mu na ben zi yor. Ama yi ne mu ci ze vi bir sıç ra ma mı de sek, bu ba lık ar tık fır lı yor ve ken di si ne gö re bir te miz kay nak bu - lu yor. Bur da ya şa ma id di a sı nı sür dü rü yor. Da ha da söy len me si ge - re ken çok şey var. Ge liş ti ri le cek hay li eleş ti ri ler var duy gu la ra yö - ne lik. Ba zı la rı ne ka dar sev dik le ri ni, hat ta ka ra sev da lı ol duk la rı nı çok söy ler ler, çok göz ya şı dö kü lür. Bi zim top lum sal ger çek lik için de inat lar, kıs kanç lık lar diz bo yu dur; biz den üs tü nü yok tur; ama bü tün bun la rın ifa de et ti ği sa de ce bu sığ, pis ba tak ta ki, bu ya şan maz su - lar da ki çır pı nış lar dır

11 Bun la ra ma a le sef ben duy gu di ye mem, say gı lı da ola mam ve her hal de ba na gö re en güç lü yan la rım dan bi ri ola rak da bu nu gö rü - rüm. Siz ler gi bi ya şa ma ya ca ğım. Bu nun içi ne her şey gi rer. Ol duk ça ay kı rı ola ca ğım. Al ter na ti fi ni bul dum mu, bu la bil di ğim ka dar ya şa rım. Hiç bul maz sam, hiç ol - maz sa bir tak va sa hi bi, bir zi kir sa hi bi ki şi gi bi, her ke sin ya nın dan bi le ge çe me ye ce ği so yut bir tar zı ter cih ede rim, sa de ce so yut ya şa - rım. Bu kir li so mu ta ka tıl mam. Da ha da yi ne söy le ne bi le cek olan - lar, her ne ka dar acısı, göz ya şı, sö zü mo na yü rek ya nı çok çar pı lan ki şi ler den olu şu yo ruz, duy gu la rı mız ka ba rı yor sü rek li de nil se de; vur gu lan dı ğı gi bi yü ce duy gu la ra iha net ke sin dir ve ol dum ola sı ben ken di min de önem li oran da ol mak kay dıy la bir çok söz de duy gu gös te ri sin den nef ret edi yo rum. Ya şan ma ya değ mez bu lu yo rum. Ben de yi ne ikin ci te mel bir doğ ru dur. Böy le ya şa ma ma, ama na sıl ya şa nı lır so ru su na da ken di ne gö re bü yük bir duy gu ya ra dı lı şı ile ce vap ve re bil me. Bu nun sı nır lı ya ra tı lı şın dan bah se de bi li riz. Bu be - ni bi raz tat min edi yor. Ama ta bii bu nun ulu sal laş ma sı, bü tün bir ül - ke ye ege men ol ma sı da bü yük bir sa vaş is ti yor. Za ten bu yü rü tü len sa vaş da bu nun için dir. Sa vaş, ay nı za man da duy gu la rın ya ra tıl ma sı ey le mi dir, bü yük ve doğ ru duy gu la rın. Ay nı za man da sa vaş ate şi, için de yü zü len kir li su la rı arın dır ma ey le mi dir. Bu; bu lun du ğu muz kül tü rü te miz, ar tık için de yü zü lür, içi lir ha le ge tir me; ya ni top lum sal ya ta ğı mı zı bu du - ru ma ge tir me ey le mi dir. Yü ce li ği de bu ne den le dir. Adı na bü yük kah ra man lık la rın ser gi len me si nin de böy le an la şıl ma sı ge re kir. Özel lik le ta ri he mal ol muş ka dın-er kek şa ha det le ri miz var. Zilan, Maz lum, Ke mal, Hay ri lerden tu ta lım, Agitle re ka dar bin ler ce sa vaş kah ra man lı ğı böy le bir an la mı tem sil edi yor lar. İlkelveuygarolan Sa vaş ve ya şam fel se fe miz de, il kel ile bu gü nü bir leş ti ren bir ba - kış açı sı şüp he siz se zi le bi li nir. Uy gar lık sal iler le me yi ben her za - man hay ran lık la kar şı la ya mı yo rum. Bu nun için de bir çok ki rin, in - san lı ğa kar şıt ge liş me le rin ol du ğu nu gö rü yo rum. Ve bu tu za ğa düş - me mek için il kel kal ma yı, en azın dan bir çok ya nım la il kel ol ma yı ter cih edi yo rum. İl kel lik ten vaz geç me nin bü yük bir teh li ke ola ca ğı - nı dü şü nü yo rum. Bü tü nüy le gün cel ol mak, ba na gö re önem li oran - da in san ol mak tan vaz geç mek tir. Şüp he siz bu çok önem li il ke sel bir yak la şım dır. Ken di ni bu gü ne kap tır mak, bü yük in san lık kö ke nin den ay rıl mak de mek tir. Hat ta çağ lar ve her ça ğın şu aşa ma sı, ta ri hi böy le bö lüm - le re ayır mak, san ki en il kel baş lan gıç dö ne mi çok kö tüy müş de on - dan kur tu lu yor mu şuz gi bi bir fel se fi yak la şım, son de re ce teh li ke li - dir. Bir bit ki ye bi le bak tı ğı mız da, ta ze bir fi dan, her hal de çü rü müş bir ağaç tan da ha de ğer li dir ve ya şam va ad eder. Ne ma lum ki bu - gün kü uy gar lık ta ma men çü rü müş, güç ten düş müş ve ar tık mey ve ver me ye te ne ği ol ma yan bir ağaç ol ma sın? Za man akı şı nın hep bir iler le me ol du ğu nu id dia et mek bi lim fel - se fe si açı sın dan da pek müm kün de ğil dir. İlk ve son, di ğer bir de yiş le baş lan gıç ve so nuç ara sın da ter cih ya pıl dı ğın da; han gi si nin çok iyi, han gi si nin çok kö tü ol du ğu nu söy - le mek yi ne müm kün de ğil dir. Baş lan gıç lar da mü kem mel ola bi lir, so nuç lar da. Do la yı sıy la ta ri he yak la şım da il kel ola nın hep kö tü len me si vahşi dö nem, ge ri dö nem ola rak de ğer len di ril me si, bu gü nün ise sü rek - li yü cel til me si, teh li ke li bir fel se fi yak la şım dır. İş te, bu gün post-mo der nizm bi çi min de kar şı mı za çı kı yor. Ön der - lik ki şi li ğin de ke sin lik le bu na kar şı il kel ol ma yı sa vun mak da ha de - ğer li dir. Kı sa ca in san ne ka dar baş lan gıç ha lin dey se, o ka dar so nuç ol ma lı dır. Baş lan gıç la bu gü nü, hat ta dü nü an lam lı bir leş tir mek; bir fel se fi yak la şım ola rak da ha de ğer li dir. Bu an lam da uy gar lık, si vi li zas yon de ğer len dir me le ri ne şid det li bir eleş ti ri miz var dır. Çün kü hep sin de in san lı ğın baş lan gı cı na bir say gı sız lık, hat ta onu in kar et me ya nı ağır ba sı yor. Her uy gar lık ken di ni mü kem mel sa yı yor, her so nuç bir baş lan gı cı gör mez lik ten ge li yor, bi raz da ha so mut söy ler sek in san bir tür ola rak or ta dan kal - kın ca ya ka dar bü yük oran da baş la dı ğı gi bi ola cak tır. Olu şum sü re ci onun bü tün ge le ce ği ni be lir le ye cek tir. Ağır lık lı ola rak baş lan gıç 18 19

12 özel lik le ri ne ler ise öy le so na gi de cek tir. Eğer ba şa ka bir tür in san - dan çık tıy sa o ar tık in san ol maz. Eğer bu gün kü in san, il kel in san - dan çok fark lıy sa ba na gö re da ha in san olan in san dır. İn san dan çı - kan ise bu gün kü in san dır. Do la yı sıy la eleş ti ril me si ge re ken; da ha çok teh li ke li bir bi çim de ken di kay na ğı nı in kar eden bu gün kü söz de ile ri ci lik le, tek nik üs tün lük le ken di ni şi şi ren ve tü ke tim ca na va rı ha li ne ge ti ren bir in san dır. Bu tü ke tim can va rı nın ta ri hi na sıl yok et - ti ği; yi ne do ğa yı, ye ral tı ve ye rüs tüy le na sıl ya şan maz du ru ma ge - tir di ği ve eğer ted bir alın maz sa tü müy le in sa nı yu ta ca ğı ar tık bi lim - sel bir ger çek lik tir. Do la yı sıy la il kel in sa na dö nüş, onun ya şam tar zı na dö nüş; bir ge - ri le me de ğil, ilk çağ la rı anım sa ma de ğil, kur tu lu şun vaz ge çil mez te - mel yak la şım la rın dan bi ri si ol sa ge rek tir. Ak si hal de bu gün kü in san; ken di ya rat tı ğı ve in san lı ğı bü tün yön le riy le; ta ri hiy le, ge le ce ğiy le teh dit eden en bü yük tek nik le re ve onun top lum sal tar zı na sa hip tir ve bu bir im ha ara cı du ru mun da dır. Eleş ti ri miz bu ne den le şid det li dir ve önem le üze rin de du rul ma yı ge rek ti rir. Ken di kim li ği miz et ra fın da mü ca de le ile ta ma men yoğ rul mu şuz. Bu an lam da ne re dey se bir ya ra tı lış öğe si ola rak hiç şüp he siz top - lum sal laş mak is te ye ce ğiz, do la yı sıy la Kürt in sa nı nın ve ya ge nel de et ki len mek du ru mun da olan in san la rın fark lı la şa ca ğı açık tır. Ma - dem ki bu ka dar sert bir top lum sal eleş ti ri var, hat ta ma dem ki uy - gar lık eleş ti ri si bi le çok il ke li ya pı lı yor ve bu nun için müt hiş bir dö - nü şüm sa va şı ve ri li yor, o hal de olu şa cak ki şi lik mut la ka bel li bir öz gün lü ğü içe re cek tir. Bel ki de ta ma men te mel in sa ni özel lik le rin - den kop muş, sa de ce fi zi ki an lam da in sa na ben ze yen le rin esas an la - mın da in san laş ma sı ger çek le şe bi le cek tir. Bu sa va şı mın ba şa rı sı; ön - der lik kim li ğin de ki sa vaş tan tu ta lım ya şa mın en in ce hu sus la rı na ka dar, in sa na, bi re ye ba kış tar zın da ve onun na sıl ko ru na ca ğı, ge liş - ti ri le ce ği ger çe ğin de ya tı yor. Es ki nin in sa nı, toplumsal te mel amaç ne dir? so ru su na ce vap ver me nin çok uza ğın da dır. Ne re dey se her bi re yin ken di ne gö re bir uy du ruk ama cı var dır di ye lim, ona ulaş mak için bir tar zı, tem po su var dır. Ama so nuç ta sı fı ra sı fır. Ta ma men do lap bey gi ri tü rün den, bir top lu mun ge ri lik le ri et ra fın da, hiç li ği et ra fın da dö nü yor. Me sa fe sı fır. Tar zı, tem po su; hiç bir şe yi kur ta ra ma ya cak ka dar za val lı ca ve ağır dır. Do la yı sıy la ye ni in sa nın; ama ca bağ lı lı ğı ve bu bağ lı lı ğın ge rek tir di ği top lum sal, si ya sal, ulu sal ve ev ren sel özel lik le re sa hip ol ma sı, en önem li si bu nun sa vaş la ya ra tıl ma sı ne de niy le, sa vaş sü - re ci nin ör güt lü lü ğü, sa va şın stra te jik hu sus la rın dan tu ta lım tak tik hu sus la rı na ka dar özüm sen me si, çok ya ra tı cı ol du ğu ka dar ken di ni sa vun ma yı bil me si, çok güç lü duy gu lar ka dar du ru mu kur ta ra cak kap sam lı bir dü şün ce gü cü nü gös ter me si, duy gu zen gin li ği ka dar do la yı sıy la dü şün ce zen gin li ği ne sa hip ol ma sı ka çı nıl maz dır. Çün kü sa vaş tı ğı yal nız bir sö mür ge ci lik de ğil, ev ren sel bir ge ri - ci lik tir. Ev ren sel ge ri ci li ğe ve onun en gad dar bir tem sil ci si ne kar şı ölüm cül nok ta dan kal kıp ken di si ni ye ni le yen ve ya ra tan in san; bu ne den le, ev ren sel ge ri ci li ğe kar şı ile ri ci, ve ya öz gür lük di ye bi le ce - ği miz in sa nın do ğa sı na da ha uy gun olan özel lik le ri özüm se ye cek tir. Bu; bel ki de in san lık ai le si için de ge ri ci li ğin en sığ, en teh li ke li tem sil ci le ri ne kar şı da sa va şı mın tüm ge rek le ri ni ken di ki şi lik le rin - de ya rat mış ve bu an lam da son de re ce ye ni-öz gün bir bi re yin ger - çek leş me si an la mı na ge li yor. Bu nu ya ka la ya ma yan la rın ya şa ma şan sı yok tur. Ya şam şan sı ol ma dı ğı gi bi, ka bul edi le bi lir bir in san ol ma şan sı da yok tur. Bu nok ta da ta ma men hem ulu sal, hem ev ren - sel bir ti pin ya ra tıl ma sı, sa vaş için de ve onun aman sız ba şa rı ku ral - la rı na gö re ger çek le şe cek tir. Bu na ulaş ma yan la rı, bu na an lam ve re - me yen le ri ise, hiç ol maz sa es ki nin çok aşa ğı lık ya şa mak ye ri ne, şe - ref li bir ölüm bek le ye cek tir. Ve bu an lam da ölü me gi diş te de, ya şa - mın kur ta rıl ma sın da da olup-bi ten ler, in sa nı mız için, ken di so mu tu - muz da in san lık için çok de ğer li dir ve her hal de en bü yük ger çek leş - me dir. Kürdistaniveevrensel Şüp he siz Kürt in sa nı hak kın da ya pı lan çö züm le me esas ta gün cel ka pi ta liz me ol du ğu ka dar, es ki nin ta ri hi ne ve top ra ğı na ya ban cı laş - mış in sa na kar şı dır da. Çö züm le me bu an lam da çok ra di kal ol du ğu ka dar, ken di in sa nı nı ya rat mak ka dar, ge nel de ba zı ev ren sel in san 20 21

13 özel lik le ri ni de so mut laş tı rır. Tıp kı her din de, yi ne her fel se fe eko - lün de ol du ğu gi bi, bu ra da da bir önem li ger çek lik le kar şı kar şı ya - yız. Her ne ka dar bu gün dün ya nın unut tu ğu ve çok öz gül gi bi olan Kür dis ta ni bir ger çek lik pek ev ren sel lik le bağ lan tı lı ola rak gö rü le - mi yor sa da; bi raz da ha özün den yak la şı lır sa, ger çek le şe nin as lın da tam bir ev ren sel lik ol du ğu or ta ya çı ka cak tır. He le bu top rak lar in sa - nın be şi ği ise; bu be şik ten bu ka dar ko pan, onun de ğe ri ni tak dir et - me yen in sa nın as lın da ev ren sel lik ten uzak ol du ğu, ye ni den bu be - şik te bü yü yen in sa nın da ev ren sel li ğe en ya kın in san ol du ğu an la şı - la cak tır. Ne ka dar mev cut gün cel öl çü le re gö re il kel gi bi al gı lan sa da, ye şer til me ye ça lı şı lan, in san lık ta ri hi nin şa fak vak tin de ki ev ren - sel in san ka dar, ev ren sel ol ma ya doğ ru bir an la ma ka vuş tu ğu öl çü - de, bu nun bü tün ya şam sal il ke le ri ka dar, mo ral de ğer le ri ne de sa - hip tir. Amaç la nan bu dur, Kür dis tan da ki sa va şım da bu tip eğer za - fer ka za nır sa, şüp he siz ev ren sel et ki si nin de ben zer ni te lik te ola ca ğı ke sin dir. Bu top rak lar ta rih te bu na çok ça yol aç mış tır, bir kez da ha yol aç ma ma sı için hiç bir kar şı ne den yok tur. So nuç ola rak ön der lik ger çek leş me sin de bi lin me si ge re ken en te - mel bir kav ra yış şu dur; as la es ki si gi bi ya şa ya maz sın! Ama ye ni di ye ta bir edi len ve ya in sa ni olan, öz gün olan, öz gür ola na gö re ya şa mak is ti yor san, onun bir sa va şım la ta yin edi le ce ği ni bi le rek, ken di ne an lam ve re cek sin. Dü şün mek mi is ti yor sun, ön der lik ger çek leş me sin de ki sa vaş ta ol man ge re kir. Du yu mak mı is ti yor sun, sev mek mi is ti yor sun, aşık mı ol mak is - ti yor sun, bü yük bir ko mu tan ol mak mı is ti yor sun? Bü tün bu so ru la ra ve re ce ğin kar şı lık, yi ne bu la ca ğın, ala ca ğın kar şı lık, böy le si ne bir ger çek leş me nin esas alın ma sı ge rek ti ği dir. Bu ra da bir bi re yin ken di si ni ya rat ma sın dan bah se di yo ruz, bir bi re - yin şah sın da ger çek ten ya şan ma sı ge re ken or ta ya çı kı yor. Bu nun için bü tün es ki ya şa mı ame li yat ma sa sı na ya tı ra cak sın, bü tün has ta - lık la rı nı gö rüp, acı da gel se, ge rek ti ğin de ba zı yer le ri ni ke sip ata - cak sın, tuz la ya cak sın, ilaç la ya cak sın, muh te me len da ha sağ lık lı bir bi çim de di ri si or ta ya çı ka bi le cek tir. Ya şan ma ya de ğer ola nı, yi ne da ha de ği şik bir an la tım la bi re yin, ai le nin, ka dın-er kek iliş ki le ri nin ta ma men yep ye ni mo ral de ğer ler üze ri ne in şa edil me sin den tu ta lım bü yük bir dev let leş me ye ka dar, onun tüm iç ve dış po li ti ka sı na, top - lu mun eko no mik te me lin den mo ral de ğer le ri ne ka dar, ön der lik ola - yın da bü yük bir sa va şım ger çek le şi yor. Öy le dar, yü zey sel bak ma - nın hiç bir an la mı yok ve bu müt hiş bir ira de, duy gu yük lü ol ma sı ka dar, yi ne dü şün ce yo ğun lu ğuy la ger çek le şi yor. Ay nı za man da tam bir as ke ri de ha ile ger çek leş ti ği gi bi, si ya se tin, ör güt len me nin in ce - lik le ri ne ka dar an lam ve re rek ger çek le şi yor. Bel ki de hiç bir sa va - şım da, hiç bir ön der lik ki şi li ğin de kar şı la şıl ma ya cak dü zey de, çok kap sam lı sa vaş amaç la rı, tarz la rı, tem po la rıy la ger çek le şi yor. Böy - le si ne bir er mey da nı dır. Bu mey dan da so nuç al mak is te yen, onun sa vı şım an la mı na ve tarz la rı na da an lam ve re rek yü rü me yi bil mek zo run da dır. Ak si hal de ken di si ni ya kar. Sı nır lı bir ger çek leş mey le or ta ya çı kar dı ğı mız bu hu sus la rı, sa va - şı mı mı zın bo yut lan dı rıl ma sıy la, yi ne az çok nasıl ya şa ma lı sorusuna gi de rek da ha yet kin ve re ce ği miz kar şı lık lar la, top lum sal çap ta bir bo yut lan ma yı düş man la rı mı za ol du ğu ka dar, dost la rı mı za, hal kı - mı za ol du ğu ka dar bü tün in san lı ğa kar şı da gös te re bi le ce ğiz. Bu ko - nu da inanç, mo ral hiç bir za man ek sik ol ma dı. En di şe, ba şa rı tar zı - nın yol-yön tem le ri üze ri ney di, bun da da yet kin leş me var dır. Do la - yı sıy la ar tık bu ra da fi zi ki ola rak var olup ol ma mak da önem li de ğil - dir. Or ta ya çı kan ger çek leş me yi sı ra dan bir de ğer len dir me ile esas alan la rın bü yü me me si, bü yü yüp de ba şa ra ma ma sı için hiç bir ne den yok tur. Her şey her za man kin den da ha faz la bu te mel de ger çek leş me ye ba şa rı ve ya şa ma şan sı ve ri yor. Ma yıs

14 Sa nat, ede bi yat ve ruh Top lum sal ge liş me, terk edil me si ge re ken ki şi li ği her yö nüy le ko nuş tu ran top lum sal ger çek li ğin aman sız eleş ti ri si te me lin de or ta - ya çı kar. Böy le ce ka bul gö ren ki şi li ği ko nuş tu ra cak top lum iliş ki le - ri nin top lam so nu cu olan ya şam bi çi min de, ol duk ça çö züm le yi ci ve dö nüş tü rü cü bir ger çe ği ifa de eder. Ulu sal şe kil len me ler de ni te lik sel dö nü şüm an la rı, dev rim an la rı dır. Her top lum sal olu şu mun ger çek leş ti ril me si için kök lü bir al tüst oluş an la mı na ge len dev rim, ön ce lik le bi lim sel alan da ge li şir. Bi - lim sel ge liş me, be ra be rin de da ha so mut ola rak ör güt sel ve ey lem - sel lik le bir lik te; dar ge len, ar tık ya şa mın önün de en gel teş kil eden üst ya pı iliş ki le ri ni tas fi ye et me yi de önem li bir gö rev ola rak önü ne ko yar. Hiç şüp he siz dev rim ci ha re ket dü şün sel ça ba la rı nı, es ki dü şün ce - le re, ide o lo ji le re kar şı mü ca de le si ni kök lü ver di ği oran da, ken di ide o lo jik muh te va sı nı, çiz gi si ni or ta ya çı ka rır. Yi ne bu mü ca de le si - ni, mev cut üst ya pı ku rum la rı na kar şı pra tik bir ça ba ya in dir ge di ğin - de, ar tık ya sa la rın ka bu ğu na sığ maz. Ya sal ve ba rış çıl yön tem ler le ye ti ne mez. Şid det li yön tem ler le si ya si doğ rul tu su nu aç ma ya ça lı şır. Si ya si ge liş me si ni ge rek li gö rür. Böy le lik le dev rim ci le rin ön ce ide

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17

Türkçe Dil Bilgisi B R N C BÖ LÜM SES B L G S. a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER. Gazi Üniversitesi 17 B R N C BÖ LÜM SES B L G S a b c ç d e f g h i j k l m n o ö p r s t u ü v y z TÖMER Gazi Üniversitesi 17 1-ALFABE Tür ki ye Türk çe sinin alfabesinde 29 harf var d r. A a (a) ayakkab B b (be) bebek C

Detaylı

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu

Sı nıf Pu su la sı Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek Si ya sal Is la mın Ge li şi mi ve Gün cel Du ru mu SUNU Sı nıf Pu su la sı nın eli niz de ki 7. sa yı sıy la mer ha ba. Gü cü mü ze Da ya na rak Dev ri mi Ör güt le mek ya zı mız da, ko mü nist le rin ne den ken di le ri ne gü ven dik le ri nin ide olo

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri,

Meh med Uzun. (Kürt Ede bi yat An to lo ji si), An to lo ji, iki cilt, 1995; Bî ra Qe de rê (Ka der Ku yu su), Ro man, 1995; Nar Çi çek le ri, Meh med Uzun MO DERN Kürt ede bi ya tı nın en önem li isim le rin den olan Meh med Uzun, 1953 Si ve rek do ğum lu. 1977 yı lın dan bu ya na Av ru pa da, İs veç te ya şı yor. Kürt çe, Türk çe ve İs veç

Detaylı

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması

Yoğun Bakımda Ekip Çalışması DERLEME Yoğun Bakımda Ekip Çalışması a a Hemşirelik Bölümü, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 25.12.2011 Ka bul Ta ri hi/ac cep ted: 08.08.2012 Bu makale

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek

30 MALİ BORÇLAR *** En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek 30 MALİ BORÇLAR *** 3.. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR En çok bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödenmeleri dönen varlıklarla gerçekleştirilecek olan borçlardır. 30 Mali Borçlar 14 32 Ticari Borçlar 33

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM

ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM ÜL KE MİZ DE EN GEL Lİ LER GER ÇE Ğİ VE İS LÂM (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) 20-21 Ara lık 2003 An ka ra Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı Ya yın la rı /630 İl mi Eser ler / 19 Redaksiyon Doç. Dr. İs ma

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü

1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1997 de Siyasal Gelişmeler ve 1998 Sınıf Hareketinin Yönü 1998 yı lı na adı mı mı zı at tı ğı mız bu günler de, hem 1997 yı lı nın, hem de bi raz da ha ge ri ye gi de rek iş

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

SUNU. Sınıf Pusulası /1

SUNU. Sınıf Pusulası /1 SUNU Merhaba; Bir Yüz yı lın Ar dın dan baş lık lı ya zı, 20. yüz yı lı iki dün ya gö rü şü açı sın dan ele alı yor. Bir ta raftan 21. yüz yı la gi rer ken ka pi ta list dün ya ve em per ya liz min ge

Detaylı

DEVLET KRİZİ. l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri:

DEVLET KRİZİ. l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri: l999 a gi rer ken iç si ya sal du ru mun ana çiz gi le ri: DEVLET KRİZİ l998 yı lı, Cum hu ri ye tin 75. yı lı nın şa ta fat lı kut la ma la rı na ta nık lık et ti. Fa kat 29 Eki m e, 75 ya şın da ki bur

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ

YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ YETİŞKİNLİK DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 975-6324 -06-6 Kitabın Adı Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi Yazarı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Köylü

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

www.islamic-invitation.com F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres

Detaylı

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer:

Azad Ziya Eren Kitapları Şi ir: Diğer: SAKIZKÖY GÜNCELER Azad Ziya Eren 27 Ekim 1976 da Diyarbakır da doğdu. Bijar ve Mari Jiyan adında iki çocuğu var. Kültür sanat politikaları üzerine makaleleri Avrupa Birliği Yayınları nda yayımlandı. Uluslararası

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri

İçindekiler. Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır. Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması. İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri İçindekiler Zindanlar, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Tavır Kadroların Eğitimi ve Hazırlanması İSŞP nin Geliştirilmesi Perspektifleri Brüksel den Dublin e Cezayir Savaşında Yaşananlar ve Cumhuriyette Bozulmanın

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi

Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Paradigmatik Bir Açıklama Kategorisi Olarak Medeniyet ve Medeniyet-Din İlişkisinin Sosyolojik Analizi Doç.Dr. Celaleddin ÇELİK a a Din Sosyolojisi AD, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri Ya

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II

Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II Gelişmekte Olan Ülkelerde Gelirin Yeniden Dağılımı Açısından Kamusal Harcama Politikalarının Analizi II CUMHUR İNAN BİLEN Hesap Uzmanı VII. Tür ki ye'de Sos yal Har ca ma la rın Ge li şi mi, Ge lir Da

Detaylı

Hemşirelikte Güçlendirme

Hemşirelikte Güçlendirme DERLEME Hemşirelikte Güçlendirme Sevim ULUPINAR a a Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Öğretimi AD, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 30.05.2012 Ka bul Ta

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar

Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar OLGU SUNUMU Bir Ceza Yargılamasında Yapılan Hatalar Dr. Jale BAFRA, a Dr. Gönül FİLOĞLU, b Dr. Havva ALTUNÇUL b a Sosyal Bilimler AD, b Fen Bilimleri AD, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İSTANBUL

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Beyaz Diş. Jack London

Beyaz Diş. Jack London Jack London Beyaz Diş Jack London: Maceraperest-yazar. Bir müddet John Barleycorn kimliğiyle de yaşadı. İntihal ettiği iddia ediliyor: Şüyuu vukuundan beter. İntihar ettiği kabul ediliyor: Şüyuu vukuundan

Detaylı

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele

PUSULASI. Başkanlık Konseyi. Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim. Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele S I N I F PUSULASI İki Aylık Teorik Dergi Ağustos-Eylül 1999 Fiyatı: 500.000 TL (kdv dahil) Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Paket ve Tahkim Başkanlık Konseyi Nereye? Tasfiyeciliğe Karşı Mücadele Türk fiovenizminin

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13

İçindekiler. TKP nin Tarihi Mirası Sayfa Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 İçindekiler TKP nin Tarihi Mirası Sayfa 5 1971 Devrimci Çıkışı ve Leninist Parti Anlayışı Sayfa 13 Birlik Devriminin Dersleri, Partinin Kuruluşu ve Gelişimi Sayfa 33 Komünist Partinin Bolşevikleştirilmesi

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han

Nü ket Esen Ya yım lan mış ki tap la rı: Ne zi he Sey han MAHKEMELERDE Nüket Esen 1949 da İs tan bul da doğ du. Ar na vut köy Ame rikan Kız Ko le ji ni bi tir di. Bo ğa zi çi Üni ver si te si İn gi liz Ede bi ya tı Bö lü mü nde oku du. Ay nı üni ver si te nin

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı