AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE ÇEVRE VE İNSAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE ÇEVRE VE İNSAN"

Transkript

1 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE ÇEVRE VE İNSAN Çevreyle ilgili yayınlar ın, ayn ı do ğrulttudaki örgütlenme giri şimlerinin, kamuoyunu ayd ınlatmak amac ıyla segilenen etkinliklerin kesin çizgilerle birbirlerinden ayr ılmalarma olanak bulunmamaktad ır. Bunlar çoğu kez iç içe geçebilmektedir. Aç ıkladığımız nedenlerle Mahkeme'nin çevresel konularla ili şkilendirilebilecek ba şvurular nedeniyle verdiği kararlarından derlediğimiz örnekleri, birbirlerini bütünleyen üç alt ba şlık altında sunmaktay ız: 1. Dü şünceyi Aç ıklama ve İletişim Özgürlüğü Çevreye verilen zararlar ba şlıca iki kaynaktan ileri beslenmektedir. Bunlarda birincisi, sanayi kurulu şlarıdır. İkinci neden ise, her düzeydeki kamu yöneticilerinin görevlerini yapmayarak do ğal kaynakların yağmalanmas ı- na göz yummalar ıdır. A İHM'nin en atak kararlar verdiği alan, düşünceyi aç ıklama özgürlüğüne getirilen k ı s ıtlamalard ır. Avrupa demokrasilerinin bir gere ği olarak ileti şim olanakları, Mahkeme'nin, özgürlüklerin ç ıtasm ı yükselten kararlar ı ile her olayda bir ad ım daha ileriye götürülmektedir. Buna kar şın Mahkeme, ticaret ve sanayi kurulu şlarıyla ilgili yayınlar karşısında zaman zaman " say ılabilecek kararlar vermektedir. Cizlili ğin ve basma getirilen yasakların nedenleri aras ında bulunan kamu güvenli ği, ulusal savunma, devlet s ırları, toplum sa ğl ığı, yargısal soruşturmanın gerekleri gibi bir çok konuda oldukça atak kararlar verebilen Mahkeme'nin, Avrupa'n ın ortak değerleri aras ında bulunan kapitalizme yönelik ele ştiriler kar şıs ında aynı etkinliği gösteremediği sapyanmaktad ır. Mahkeme, ekonomik konulardaki yay ınlar ın denetinüıde, ulusal organlar ın daha geniş takdir hakk ına sahip olduklar ı görüşündedir. Ticari bilgilerin, patent haklar ımn izinsiz d ışa vurulmas ı, çe şitli ekonomik etkinlikler içindeki kurulu şlar ın müşteri çevresi ve kamuoyu önünde küçük dü şürülmesi gibi konularda Mahkeme, ulusal de ğerlendirmelerle çeli şen kararlar vermek istememektedir. Mahkeme'ye göre DÜ Ş ÜNCEY İ AÇIKLMAA VE İ LET İŞİ M OZGURLUGU 347

2 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEY İ "Ticari konularla ilgili bir olay ın yay ı nlanmadan önce çok özen- AÇIKLWM le ara ş tırılmas ı gerekli olup, aksi halde yanl ış bir örneğin, gene! VE uygulamaya kan ı t olu ş turmas ı gibi yanl ış sonuçlar ç ıkarılabilir. İıEri ŞİM Başvuru konusu olayda sözü edilen makale, bir tak ım gerçekle- ÖİGÜRIÜ ĞÜ re da yanmas ına karşın, şikayet henüz yeterince ara ş t ırılmadan ve hani bir biçimde yay ınlan ırken, bunun an ılan firma üzerinde olumsuz sonu çları olabileceğini dü şünmeleri gerekirdi." (Markt İntern Vertag ve Beerman / Almanya, 1989) Buna karşıl ık Mahkeme, kamu yöneticilerine yönelik eleştirilere çok daha geni ş bir özgürlük alanı tanımaktad ır. "...Özelliksiz kişilere göre kamusal kimliği ile hareket eden bir politikac ıya yönelik ele ştirinin hoş görülebilir s ı n ı rlar ı daha gen i ştir. Bir politikac ı, bilerek ve kaç ı n ılmaz olarak her sözünü ve davran ışın ı bas ın ı n ve halk ı n yak ı n denetimine açm ış olduğundan, özellikle eleştiriye elverişli söylemleri nedeniyle, daha da hoşgörülü olmak zorundad ır." (Oberschl ıck 1 / Avusturya, 1991) A İHM, başka bir olay nedeniyle do ğruluk ko şulunun aranmas ın ın ak ılc ı olmayan, hatta gerçekle şmesi olanaks ız bir istem oldu ğunu vurgulayarak, "...bas ı n ın yaln ız tümü kan ı tlanrn ış olgular ı yay ınlama zorunluğu ile karşı karşıya bı rak ılmas ı durumunda, hemen hemen hiç bir konuda yay ın yapamaz duruma dü şürüleceğini... belirtmiştir.(thorgeirs on / İrlanda, 1992) Bas ından, yorumlar ımn doğruluğunu kan ıtlamas ı da beklenemez. "Olguların varl ığı kan ı tlanabilir; ancak değer yarg ılarının doğruluğu kah ı tlanamaz... Değer yargıları aç ıs ından böyle bir talepte bulunmak, gerçekleştirilemeyecek bir edimi istemektir. Böyle bir anlay ış, A İHS' nin 10. maddesinin güvencesi alt ında bulunan dü şünceyi aç ıklama özgürlüğünü büyük ölçüde yok etmek anlam ına gelir." (Lingens / Avusturya, 1986) Gazetecilik mesleğinin gereği olan "haber kaynağı n ı açıklama ına" ilkesi de, Mahkemece benimsenmi ş- tir. Haber kayna ğının korurımamas ı bilgi ak ışın ı engelleyeceğinden, bas ın ın doğru ve güvenilir bilgi vermesini olumsuz yönde etkileyebilecektir. (Goodwir ı / İngiltere, 348

3 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE Vi İ NSAN 1996) İletişim araçlar ının çevresel konularla ilgili yay ınlar ı, DU ŞÜNCEY İ Mahkeme'nin yukar ıda de ğindiğimiz iki yorum yöntemi- AÇ İ KLM VE nin çatıştığı bir alanda bulunmaktad ır. İ teiişi M a. Canl ı Foklar ın Derilerinin Yüzülmesi OİGURiUGU Biadet Tromso ve Stensaas/Norveç Canl ı foklar ın derilerinin bozulmamas ı için, yakaland ıktan sonra henüz ölmeden yüzüldüklerine ili şkin haber ve görüntüler zaman zaman bas ında yer almaktad ır. Norveç'te, yay ınlad ığı yazıda, MİS Harmoni ad ındaki gemide çal ışanların foklar ı canl ı olarak yüzdüklerini ileri süren bir gazete ve yöneticisine kar şı yargılama süreci ba şlat ılmıştır. Soru şturma konusu yay ın, olaylar ı araştıran gizli bir müfetti ş raporuna dayand ır ıl ıyordu. Gazeteci, haberi ve yorumlar ın ı, rapordan yapt ığı al ınt ılarla belgelemi şti. Bu olayla ilgili ulusal yarg ılama süreci A İHM'nce değerlendirilmiştir. Karar ın geniş bir özetini aşağıya aktar ıyoruz. "1. Temel Olaylar Dava iki ba şvurucu tarafindan Mahkeme önüne getirilen bir uyu şmazl ıktır. İlk başvurucu s ı n ırl ı sorumlu bir şirket olan ve Norveç'in kuzeyinden bulunan Troınsa adlı kasabada Bladet Tromso adl ı gazeteyi yay ınlayan Bladet Troms A/S adl ı şirkettir. Gazete konuyla ilgili zaman diliminde yakla şık 9000 nüsha satmaktad ır. İkinci ba şvurucu Pdl Stensaas, gazetenin editörüdür ve Norveç yurtta şı olup 1952 y ı l ında doğmu ştur. Oslo yak ınlanndaki Nesbrua kasabas ı nda yaşamaktad ır. Bay Lindberg 2988 y ıl ının Mart ve Nisan aylar ı nda IVVS Harmoni ad ındaki deniz ta şı tında fok av ı denetçisi olarak görev yapmak üzere Bal ıkçılık Bakanl ığı tarafindan atanm ış t ır. Denetçi, 30 Haziran 2988 günlü raporunda fok av ı yönetmelikleri aç ı s ından bir dizi ihlalin oldu ğunu ileri sürmü ş ve 5 gemi çal ışa- 349

4 6üney D İNÇ OÜ Ş ÜN[FY İ n ıyla ilgili baz ı suçlamalrda bulunmu ş tur. 'Rapor, diğer olun ı - AÇIKtMiA suzluklar ın yan ı s ı ra, foklar hayatta iken derilerinin yüzüldü- VE ğünü de iddia etmektedir. Sonras ında Bal ıkçılık Bakanl ığı 1970 fterişim tarihli Resmi Evraklara Halk Tarafindan Ula şma Yasas ın ın bir OZGÜRIÜ ĞU maddesine dayanarak raporun yay ı nlanmamas ı gerektiğine karar vermiş tir. İlgili madde içeriğine göre suç işlendiği savlar ını içeren raporlar ın halk ın erişimine aç ılmamas ı gerekmektedir. 25 Temmuz 1988 günü Bladet Troms, Bay Linberg tara- Jindan gazeteye ula ş tı r ılan raporun da yer verdiği baz ı savlan yineleyen bir makale yay ınlam ış t ı r. Bladet Tromse 19 Temmuz 1988 ve 20 TemmUZ günlü say ılar ında da, raporun geri kalan bölümlerini yay ınlam ışt ır. Söz konusu 5 gemi çal ışan ın? adlar ın ı ise sakl ı tutmu ş tur. 1-larmoni adl ı deniz arac ında çal ışanlardan S'i, 1991 y ıl ı Mayıs ay ında, kişilik haklar ına hakaret edildiği gerekçesiyle ba ş- vuruculara karşı dava açtılar. Nord-Tron ıs Bölge Mahkemesi 4 Mart 1992 günlü karar ı ile Bladet Tromsc'nun 15 Temmuz 1988 günü yay ınlad ığı iki haber ve 20 Temmuz'da yay ınladığı 4 haberin kişilik haklarına sald ı r ı niteliğinde bulundu ğuna, yasaya ayk ırı olduğuna ve ileri sürülen savlar ın doğruluğunun kan ı tlanamad ığına karar vermiştir. Karann gerekçelerine göre, "Foklar canl ıyken derileri yüzülü yor" adl ı söylem, fok avc ılarının hayvanlara karşı acı mas ızca davrandıkları n ı duyurmayı amaçlam ış tı r. Başka bir yaz ıda da, fok avc ılar ı n ın suç işledikleri ve fok av ı denetçilerini tehdit ettikleri biçiminde anla şılm ıştı r. Diğer yaz ılar, adlar ı verilmeyen baz ı avcılarca 1988 y ı l ında avlanmas ı yasak olan korunma alt ındaki dört fokun öldürülmü ş olduğunu belirtmektedir. Bölge Mahkemesi bu haberlerin geçersiz ve gerçek d ışı olduğunu, özel bir karalama amac ı izlediğini de gözeterk, gazete ve editörünün, onyedi davac ı n ın her birine s ıras ıyla tazminat ve Norveç Kronu ile yarg ılama giderlerini ödemelerine karar vermiştir. Başvurucular ın Temyiz Mahkemesi'ne yapt ıklan itirazlar ı da reddedilmi ş tir. 350

5 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESi'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN 2. Yöntem ve Mahkeıne'nin Oluşumu Başvuru 10 Aral ık 1992'de Avrupa İnsan Hakları Koınisyonu'na gönderilmi ştir. Başvuruyu 24'e karşı 7 oyla kabul edilebilir bulan Komisyon, 10. maddenin ihlal edildi ği görü şünü içeren raporunu 9 Temmuz 1998'de yay ınlam ışt ır. Ba şvuru 24 Eylül 1998'de Mahkeme'yegönderilmi ştir. Uyuşmazl ığı Mahkeme önüne getiren Norveç Hükürneti'dir. DÜ ŞÜNcEYİ AÇIK LMM VE İ LETİŞİM OLGU RWGU Sözleşmenin 11 Numaral ı Protokol'ünün geçici maddeleri uyar ı nca, dava, an ılan protokolün 1 Kas ım 1998'de yürürlüğe girmesi nedeniyle Büyük Kurul'a gönderilmi ştir. Aşağıda gerekçeleri aç ıklanan karar, 17 yargıçtan olu şan Büyük Kurul'ca verilmiş tir. 3. Davanın Özeti Ba şvurucular, 4 Mart 1992 günü Bölge Mahkemesi kararın ın Sözleşmenin 10. maddesi tarajindan korunan anlat ım özgürlüğü hakları açıs ından haks ız bir müdahale olu şturduğu ve bu nedenle söz konusu maddenin ihlal edilmi ş olduğu yak ınmas ında bulundular. Mahkemenin Kartın Sözleşmenin 10. Maddesi Mahkeme, yargılama nedeni olan söz konusu yay ınların yap ıldığı dönemin ardalan ını, özellikle de fok avc ılığın ın o yıllarda Norveç'te ve Tromso'da yarattığı tartışmay ı, halk ın bu konulara gösterdiği ilgiyi göz önünde bulundunnu ştur. Mahkeme'nin görü şüne göre, söz konusu edilen haberin yaz ılma biçimi, yaln ızca. 15 ve 20 Temmuz 1988 günlerinde Bladet Tromso'da yay ımlanan tartışmalı makaleler bağlam ında ele al ınmamal ıdı r. Mahkeme, haber yapma tutumunun daha çok gazetenin tart ışma konusu yap ılan fok avcılığına ilişkin haberleri bağlam ında ele al ınmas ı gerektiği dü şüncesindedir

6 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEY İ Temmuz'dan 23 Temmuz 2988'e kadar gazete, hemen hemen her AÇIKLMIA gün kendi yoru ınlarına, Bal ıkç ı l ık Bakanl ığı 'n ın, Norveç Deniz- VE ciler Federasyonu'nun, Greenpeace'in ve hepsinden önemlisi fok LEJİŞİM avcıları da içinde olmak üzere, tan ı farkl ı bakış aç ılar ına yay ınla- Ö?GÜRLÜU r ında yer vermiştir. Bu bağlamda görünüm ün bütün ü ile gazetenin dengeli haber verme uygulamalar ı aras ında üst ölçekte bir uyum bulunmaktad ı r. Tartışmal ı makalelerin temel amac ın ın,fok avc ılığı yönetmeliklerini çiğneyen veya hayvanlara karşı acımas ız davranan baz ı bireylerin suçlanmas ı olmadığı söylenebilir. Durum böyle olmakla birlikte 10. madde, halk ı ilgilendiren önemli konulara ili şkin bas ının haber yapma açısından s ını rs ız bir anlat ım özgürlüğünü güvence alt ına almamaktad ı r. Mahkenıe bu davada, bireylerce yap ılm ış olan ve gerçek olaylara dayanan yay ınların doğruluğunun denetlenmesi aç ıs ından, gazetenin olağan yükümlülüğünden ayr ı lmas ına ilişkin bir tak ım özel gerekçelerin var olup olmad ığını incelemi ştir. Bu inceleme, özellikle ele al ınan kişisel haklara sald ırının doğas ına ve derecesine bağl ıdır. Suçlamalar ın baz ıları ciddi olsa da, tart ışmal ı söylemlerin her fok anas ının sayg ınhğı veya hakları üzerindeki olas ı olumsuz etkileri, çe şitli nedenlerle önemli ölçüde azalt ılm ıştır. Özellikle gazetede yer alan ele ştiri, tüm gemi çal ışanlar ına veya belirli say ıdaki denizciye yöneltilmi ş bir saldır ı niteliğinde değildir. İnceleme ayrı ca, olaylar ın geçtiği dönemde bilgilerin gazeteye ulaştırılma biçimine ilişkin gelişmelerin ışığında Bladet Tromso'nun Linberg Raporu'nu dava konusu edilen savlar açıs ından hangi ölçüde güvenilir bulabileceği konusuna bağlıdı r. Rapor, Harn ıoni mürettebat ı n ın 1988 sezonunda yürüttüğü fok avın ı izlemesi konusunda Bal ıkçı l ık Bakanl ığı taraj-indan denetçi olarak atanan Bay Lindberg tarafindan kamusal bir kimlikle düzenlenmiştir. Mahkeme'nin görü şüne göre bas ı n olağan koşullarda, özellikle de meşru kayg ılar içeren konular hakk ında kamuoyunu bilgilendirdiği zamanlarda, bağıms ız bir araştırma yapmaks ızın söz konusu raporların içeriğine dayanma l ıakk ına 352

7 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESi'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN sahiptir. Aksi takdirde bas ı n ın ya şamsal önem ta şıyan kainusal DÜ ŞÜNCEY İ deneticilik görevinin alt ı oyulmu ş olur. AÇIKWAA Kabul etmek gerekir ki gazete, bay Lindberg'in 1988 Nisan VE LU İŞİM ay ındaki değerlendirmelerinde mürettebat ın "canavarca öldü,'- ÖZGÜRLÜ ĞÜ me yön terıı leri" savlann ı n doğruluğu ve denetlemenin yeterliliği konusundaki tepkileri bilmektedir. Dahas ı, bunlara karşın itiraz edilen 15 Temmuz 1988 günlü yay ın öncesinde, Bakanl ık luılka aç ık olarak ele ştirinin doğruluk olas ıl ığı veya Bay Linderg'in yeterliliğinin sorgulanmas ı konulannda herhangi bir ku şku ileri sürmemi ştir. 20 Temmuz 1988 öncesinde Bakanl ık tarajindan ortaya konulan tutum, raporun içerdiği bilginin gazete tarajindan güvenilir olarak ele al ınmamas ı gerektiğini önennemektedir. Gazetenin gizlilik hakk ındaki yasaya ayk ırı hareket ettiğine dair herhangi bir iddiada da bulunulmam ıştı r. Her fok avc ıs ın ın sayg ınlığına yönelik olas ı ihlali s ın ırland ıran çeşitli etkenleri ve konuyla ilgili zaman dilimi içerisinde olayın Bladet Tromso'ya sunulu ş biçimini de göz önüne alarak Mahkeme, gazetenin rapordaki ola ylann do ğruluğuna ilişkin kendi ara ş t ı rmas ın ı yapnıaks ı z ı n Linberg raporuna uygun bir biçimde dayanabileceği dü şüncesindedir. Mahkeme bu aç ıdan gazetenin kötü niyetle hareket ettiğine ilişkin herhangi bir ku ş- kunun bulunmadığın ı belirtmektedir. K ısaca dayal ı Devlet tarajindan dayan ılan gerekçeler, her ne kadar uyu şmazlıkla ilgili de olsalar, şikayet edilen müdahalenin "demokratik bir toplumda zorunlu" olduğunu gösterecek yeterlikte değildir. Başvurucunun anlat ım özgürlüğü üzerine getirilen s ın ı rlamalar ile "fok avc ılar ı n ın sayg ınlığın ın veya haklann ın" korunmas ı meşru amac ı aras ında uygun bir orant ı l ılık ili şkisi mevcut değildir. Dolay ıs ıyla Mahkeme, olayda sözle şmenin 10. maddesinin ihlali bulunduğunu tespit etmiştir. 353

8 Güney DiNÇ BÜ Ş ÜN[EYt AÇiKLM VE keri ş im OlGU RtUGU Sözleşmenin 47. Maddesinin Uygulanmas ı Başvurucular Bölge Mahkemesinin karar ıyla davac ılara zararlar ı nedeniyle NOK ve masraflar ı için NOK ödemeye mahkum edildikleri gerekçesiyle tazminat isteminde bulunmu ştur. Mahkeme söz konusu tazminat talebini tümüyle kabul etmi ş tir. Ba şvurucular ayr ıca Strasburg'taki ve ulusal organlardaki yarg ılama nedeniyle ortaya ç ıkan 652,229 NOK'un ödenmesini talep etmiş, Mahkeme, NOK yarg ılama giderini kabul etmiş tir. Başvurucular NOK faiz talebinde bulunmu ş- lar ve bu ba şlık altında Mahkeme NOK ödenmesine karar venniş tir." (Biadet Tromse ve Stensaas / Norveç, 1999) A İHM'ne iletilen başvurucular ın görüntüdeki amaçları, ulusal yarg ı yerlerinde kararla ştırılan yapt ır ımlann neden olduğu "müdahale"nin Sözleşme'ye ayk ırılığımn saptanmas ıd ır. Gerçek beklentileri ise, do ğaya zarar veren giri şimler karşısmdaki eleştirilerini özgürce topluma ula ş- tırma olana ğını koruyabilmeleridir. Kamuoyunu ayd ınlatmalar ı nedeniyle öngörülen yapt ırım, para cezas ıdır. Suç sayılan eylemleri, özel bir yasa dayanak gösterilerek, gizli oldu ğu belirtilen raporu yay ınlamalar ıd ır. Bu gerekçelerle, foklar ın kurallara ayk ırı biçimde öldürülmesini ele ştirdikleri yay ınları suç say ılmıştır. İlgili yasaya göre göre suç i ş- lendiği savlarım içeren raporlar ın, halkm erişimine aç ılmamas ı gerekmektedir. Böyle olaylarda yerel Mahkeme'ler, yak ınma konular ının hiçbir kuşkuya yer b ırakmayacak açıkl ıkta kamtlanmas ım isterler. A İHM ise, kamuoyunca payla şılan olgulardan yola ç ıkmışt ır. Savunmas ız foklarım canl ı canl ı derilerinin yüzüldü ğü bilinen bir gerçektir. Gazetecinin elinde, yazd ıklar ını doğrulayan "kamusal kimlikle Serkan Cengiz çevirisi. 354

9 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE Vt İ NSAN düzenlenmiş" bir rapor da bulunmaktad ır. Bu ko şullarda DU Ş UNCEY İ yaymc ının kötü niyetli oldu ğu ileri sürülemeyece ği gibi, AÇ İ KWM gizli raporun ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayaca ğı VE benimsenmiştir. Başvurucu, raporun do ğruluğunu araş- İ Ii İI Ş 1M tımakla yükümlü görülmemi ştir. Kamuya ait bir görevin Ö76ÜR[Ü Ğ Ü başvucudan istenmesinin yanl ışlığı da karar ın gerekçesinde yer almıştır. Görülüyor ki Mahkeme, anlat ım özgürlüğünden yola ç ıkarak, çevresel de ğerlerin korunmas ı sonucunu getiren bir karar vermi ştir. b. Hayvan Haklar ı Savunucularına Yay ın Yasağı Verem Gegen Tıerfabrıken Schwe ız (Vgt/ İsviçre Hayvanların korunmas ı için ileri sürülen görü şler, hayvansal besin üretimi yapan kurulu şların ç ıkarlarına zarar verebildiği gibi, yerine göre insanlar ın beslenmesi aç ı- sından da sak ıncal ı görülebilecek yakla şımlara kaynakl ık edebilmektedir. İsviçre'de kurulu "Verem Gegen Tıerfabr ı- ken Schwe ız" (Vgt) admdaki hayvan koruma derneği, diğer etkinliklerinin yanıs ıra, hayvanlar üzerindeki deneylere ve hayvanlara kötü davranılan üretim çiftliklerine kar şı kampanyalar düzenleyerek kamuoyu olu şturmaya çaba göstermektedir. Dernek, et endüstrisi tarafından et tüketimini özendirmek için yap ılan çe şitli reklamlara kar şıl ık olarak, toplama kamplar ındaki koşullara. yollamada bulunan bir televizyon reklam filmi hazırlamıştır. Filmde, domuzlar ın kapatıldığı küçük kafeslerin bulunduğu, gürültülü bir koridor görüntüsü yer almakta, sunum, "Kendi sağliğın ızın, hayvanlann ve çevrenizin yararı için, daha az et yiyin" tümcesi ile bitmektedir Reklamın yayınlaması, 24 Ocak 1994'de, Ticari Televizyon Şirketi (AG für das Werbefernsehen - şimdiki ad ı Publisuisse SA.) tarafından uygun görülmemi ş Ve Federal 355

10 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEYİ AÇ 1K LMIA VE IL ET İŞ 1M OZGURLUGU Mahkeme, 20 Ağustos 1997 tarihinde, ba şvurucu dernek tarafından yap ılan yöntemsel itiraz ı reddetmi ştir. Ba şvurucu derne ğin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı birinci (na 24699/ 94) ba şvuru sonucunda, Mahkeme, 28 Haziran 2001 günlü kararı ile İsviçre yetkililerinin, reklam ın yay ınlanmasını reddetırıelerini, derneğin anlat ım özgürlü ğünün ihlali olduğuna karar vermi ştir. 10. Madde'nin ihlal edildiğini saptayan Mahkeme, ba şvurucu derneğe, gider ve ücretler nedeniyle İsviçre frank ı (yaklaşık Euro) ödenmesine karar vermi ştir. laral ık200l tarihindeba şvurucudernek,mahkeme'nin bu kararına dayanarak, reklam ın yay ınlanmas ın ı yasaklayan yerel kararm düzeltilmesi için, Federal Mahkeme'ye ba şvurmu ştur. 10 Ocak ve 15 Şubat 2002 günlerinde, ba ş- vurucu derneğe yöntemsel kurallar doğrultusunda bildirildiği üzere, Federal Çevre, Ta şıma, Enerji ve İletişim Dairesi ile İsviçre Radyo ve Televizyon Kurumu, düzeltme icin yap ılan ba şvurunun reddedilmesi gerekti ğine ilişkin kendi görü şlerini sunmu şlard ır. Federal Mahkeme, 29 Nisan 2002 günü verdi ği kararla; başvurucu derneğin, "kararın düzeltilmesi ve öngörülen giderimin" yapıs ı hakkmda yeterli aç ıklama sağlamamas ı ve karar ın düzeltilmesinin, zararlar ının kar şılanmas ı için tek yol olduğunu kan ıtlayamamas ı nedenlerine dayanarak, karar düzeltme istemini reddetmi ştir. Ayrıca, derneğin, üzerinden yakla şık sekiz y ıl geçmi ş olmas ını gözönüne alarak, gündemden dü ştüğünden hareketle, reklarmn yay ınlamas ındaki ç ıkarm ı, yeterli derecede kan ıtlayamad ığını eklemi ştir. Mahkeme kararlar ının uygulanmas ını denetlemekle görevli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Federal Mahkeme'nin karar düzeltmenin reddine ili şkin karar ı hakkında bilgilendirilmemi ş ve Federal Mahkeme, derne ğin ilk IcMl

11 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE Ş MES İ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN DÜ Ş ÜNCEY İ başvurusunun (na 24699/94) incelenmesini Temmuz 2002 tarihli karar ı ile tamamlam ışt ır. AÇ İ KEAMA Temmuz 2002'de başvurucu dernek, eldeki dosya ile İ EEIS İM başvuruda bulunarak karar düzeltme ba şvurusunun red- ÖZG[RÜ ĞÜ dine itiraz etmi ştir. Mahkeme, özellikle, Federal Mahkeme tarafından belirtilen, ba şvurucu derneğin, televizyon reklamn ıı yay ınlamasmdaki ç ıkarma ilişkin nedenlerin, anlatim özgürlü ğüne dair yeni bir engel olu şturdu ğuna dikkat çekmektedir. Bu nedenle A İHM, derneğin 10. madde'ye dayanarak yaptığı "Federal Mahkeme'nin 20 Ağustos 1997 tarihli karar ın ın düzeltilmesi talebini reddetmesine" ilişkin başvurusunun, yeni bir yakınma olarak görülmesi gerekti ğini ve bu sorunun Mahkeme'nin 28 Haziran 2001 günlü karar ında çözümlenmedi ğini belirtmiştir. Ba şvurucu dernek, Mahkeme'nin anlat ım özgürlüğünün ihlalini bulguladi ğı sözkonusu televizyon reklam ının yayınianmamasma ilişkin yasa ğın devam edegelmesini, bir kez daha 10. madde kapsamında anlat ım özgürlü ğünün engellemesi oldu ğunu ileri sürmü ştür. Mahkeme, Federal Mahkeme'nin ba şvurucu derneğin düzeltme istemini, "karar ın düzeltilmesi ve ön görülen gideriminin" yap ıs ı hakk ında yeterli aç ıklama sağlamamas ı gerekçesiyle reddetti ğini dikkate almıştır. Bu yakla şım fazlas ıyla biçimci görünmektedir ve bütünüyle Federal Mahkeme'nin, kendisi tarafından 20 Ağustos 1997 tarihinde hakk ında yasaklama karar ı verilen reklamm yaymlanmasina ili şkin konulara odaklanm ıştır. Mahkeme ayr ıca, Federal Mahkeme'nin, ba şvurucu derne ğin, söz konusu reklamm orjinal yap ımın ı yay ınlamasmın, halen ç ıkarma oldu ğunu yeteri derecede kan ıtlayamadığını belirttiğini gözetmiştir. Bu değerlendirmeleri yaparken, Mahkeme, reklam ın halen gerekli olup olmad ı- ğına ili şkin karar ı dernek yerine kendisi vermi ş ancak bu kararı verirken, hayvanlara eziyet edilen üretim çiftlikle- VE 357

12 Güney D İ NÇ DÜ ŞÜNaYI rine ili şkin kamuoyu dü şüncesinin değişip değişmediğini AÇ İ KLMAA ya da 1994'ten bu yana konunun daha önemsiz olup olma- VE dığını aç ıklamamıştır. İ L E İŞ İ M ÖZGÜRLÜ ĞÜ Mahkeme, Isviçre Federal Mahkemesi'nce; dosyaya bir bütün olarak yakla şılmas ı ve demokratik bir toplumda anlatım özgürlü ğünün sağlanması ve korunmas ı için kamuoyu ç ıkarına dayand ırdığı nedenlerin, bu olayda yap ılan engellemeyi hakl ı gösterecek derecede "anlaml, ve yeterli" olmad ığım dikkate almıştır. Dolay ıs ıyla 10. addenin ihlali bulunmaktad ır26 (Verem Gegen T ıerfabhken Schwe ız (Vgt) / İsviçre, 200 7) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, gerek tartışılan olayla ilgili olarak, gerekse Mahkeme kararlar ının ilgili ülkelerce yerine getirilmesi konular ında çok önemli bir karar üretmiş bulunmaktad ır. Başvurucunun 1994 y ılında hazırladığı reklam filminin aradan 8-10 y ıl geçtikten sonra gösterime girmesini amaçlayan çabalar ı, Federal Mahkemece, "gündemden dü şmü ş bir girişim" biçiminde ele almmıştır. Federal Mahkeme. bu yakla şımı ile "yerindelik denetimi" diyebileceğimiz bir değerlendirme yapmakta, kendisini reklamın yaymlanmas ınm "gerekli olup olmadığına" karar vermek durumanda görmektedir. Oysa, A İHM'rıin de belirttiği gibi, bu konuda bir seçim yapmak, Federal Mahkeme'nin yetkisi içinde bulunmamaktad ır. Ortada AK'ne üye ülkelerin uymakla yükümlü olduklar ı bir karar vard ır ve Federal Mahkeme'nin görevi bu karar ın uygulanmamas ını kararlaştırmak değildir. Uyuşmazl ığın kapsamı dışmda kalan bu konu, ba şvurucunun yetkisi içindedir. Oysa Federal Mahkeme, kendisini derne ğin yerine koymu ştur. Orçun Ulusoy çevirisi. 358

13 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESİ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN Karar ın ikinci önemli yan ı, üye ülkelerin A İHM karar- DU Ş ÜNGYI larını yerine getirmemeleri durumunda uygulanacak yön- AÇ İ K temlerle ilgilidir. Yukar ıda da değindi ğimiz ve sözle şme- VE nin 46. maddesinde belirtildi ği gibi, taraf devletlerin AİHM ilet İŞİ M kararlarına uymalar ı insan haklarmm korunup geli ştiril- ÖIGURLÜ ĞÜ mesi aç ısndan yaşamsal önem ta şımaktad ır. Bir başvuru sonuçlanıp karar kesinle ştiği zaman, art ık AİHM'nin i şi bitmektedir. A İHM, verdiği kesin kararın ard ından, ulusal ölçekte yarg ılamanın yenilenmesi sürecinde ula şılan sonucu da inceleme konusu yapmamaktad ır. Daha önce ba ş- vuruyu sonuçlandırırken kendi görü şünü ortaya koymas ı nedeniyle, aynı konuya tekrar dönmeye gerek görmemektedir. Bu a şamadan sonra kararlar ın uygulanmasının denetlenmesi, Sözleşme'nin 46/2. maddesi uyar ınca Bakanlar Komitesi'nin sorumluluk alanına girmektedir. Üye devletlerin Mahkeme kararlar ının gereğini yapmamalan durumunda öngörülen yapt ırımların neler olduğu, hangi organ tarafmdan uygulanaca ğı Avrupa Konseyi Anlaşması'nın 3. ve 8. maddelerinde belirtilnıiştir. Mahkeme kararlarını uygulamamakta direnen devletler, a şamal ı olarak Avrupa Konseyi'nden ç ıkanlmaya kadar uzanabilen bir dizi yapt ı- runla karşı karşıya kalabilmektedirler. Verem Gegen T ıerfabr ıken Schwe ız/ İsviçre olay ında Mahkeme al ışılagelen tutumundan uzakla şmış ve ilk karar ının ardından olumsuz kararla sonuçlanan ulusal düzeyde yarg ılamanın yenilenmesi biçiminde nitelenebilecek olan ikinci a şamadaki uyuşmazl ığı da, yetki adanmda görmü ştür. Böylece Mahkeme, bir yürütme organı gibi ilk kararına sahip ç ıkmış ve başvuru konusu olayda ikinci kez Sözleşme'nin ihlal edildiğini kararlaştırm ıştır. Bu durum, Mahkeme'nin önceki de ğerlendirmelerinde yer alan "sürekli ihlal" saptamalar ından oldukça farkl ı ve yeni bir yakla şımd ır. Gelinen aşamay ı daha bir somutlaştırmak aç ısından, Ma}ıkeme'nin Bergama alt ın madem konusundaki Ta şkın, Öçkan, Lemke, Gökova yöresindeki termik santrallarla ilgili Okyay başvuruları sonucunda 359

14 Güney D İ NÇ DÜ ŞÜNCEY İ verdiği Sözle şme ihlali kararlar ını örnek alabiliriz. Bu ka- AÇ İKLA rarlar, tazminat ödenmesini gerektiren sonuçlar ı d ışında, VE Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince uygulanmam ıştır. ftet İŞİM Günümüzde de sözle şmeye ayk ır ıl ıklar sürdürülmekte- DZGÜRLUÖU dir. Demek ki böylesi Sözle şme ihlallerinde, ilgili devletler Bakanlar Komitesi'nin ola ğan denetimi alt ında kalacaklar ı gibi, uygulamad ıklar ı kararlar nedeniyle A İHM'nde tekrar tekrar yargılanabileceklerdir. c. Krallar da Ele ştirilir Colombani ve Diğerleri/Fransa Le Monde gazetesinin iki çal ışan ı, Jean-Marie Colombani ve Eric Incyan, Paris'te ya şamaktad ırlar. Colombani'nin yay ın müdürü görevini yürüttü ğü Le Monde'un 3 Kas ım 1995 günlü say ısında, Eric Incyan' ın; Fas'taki uyu şturucu imalatı ve ticareti hakk ında Jeopolitik Uyu şturucu Gözlemevi Geopolitical Drugs Observatory; OGD) taraf ından haz ırlanan bir raporun gizli versiyonu hakk ında yazd ığı bir makale yay ınlanmıştır. Sözkonusu rapor, Fas' ın Avrupa Birliği'ne üyelik ba şvurusunun ardmdan, Avrupa Topluluğu Komisyonu'ndan gelen istek üzerine haz ırlanm ış ve uyu şturucu tacirlerinin isimlerinin gizlendi ği bir bölümü, 1994 y ıl ında yay ınlanmışt ır. Raporda, di ğer bulguların yanı s ıra, kenevir üretim miktar ın ın ve bu üretimdeki artışın, "Fas' ı, dünyan ın en büyük ha şha ş ihracat ç ılar ından biri ünvan ın ı elde etmek için yar ışanlardan biri durumuna getirdiği" belirtilmi ştir. Gazetenin ön sayfadaki "Fas: dünyan ın en büyük ha şhaş ihracatç ısı" manşetinin alt ında, Bay Icnyan' ın makalesinin bir özeti yeralm ış ve makalenin tamamı "gizli bir rapor Kral Hassan [I'nin maiyetindekiler ile ilgili ku şkular içeriyor" alt-ba şlığı alt ında yeralmıştır. Makale, ba şta Kral olmak üzere, Fas yetkililerinin kararl ılıklar ını aç ıkca belirttikleri, 360

15 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN Fas topraklar ında artan uyu şturucu ticareti ile mücadeleyi sorgulamaktayd ı. 23 Kas ım 1995'de, Fas Kral ı, Fransa D ış işleri Bakanlığı'na, Le Monde gazetesi hakk ında cezai i şlem uygulanması için, resmi bir ba şvuruda bulunmu ştur. Bay Colombani ve Bay Incyan, 29 Haziran 1881 tarihli yasan ın 36. bölümü uyar ınca, yabanc ı bir devlet ba şkanım a şağilamak suçu nedeniyle yargılanm ışlard ır. Paris Ceza Mahkemesi'nin 5 Haziran 1996 günlü karar ı ile suçsuz bulunmu şlar ve gazetecinin iyiniyetle hareket etti ği, me şru bir amaç güttüğü ve güvenilirliği tart ışmas ız olan bir raporu kaynak gösterdi ği belirtilmiştir. Fas Kral ı ve savc ı kararı temyiz etmişlerdir. Paris Temyiz Mahkemesi, bu olay ile ilgili olarak kamuoyunun dikkatini, Kral' ın maiyetindekilerin sorumlulu ğuna ve Kral' ın tolerans ına çekme arzusunun, kötü niyetten kaynakland ı- ğına hükmetmiştir. Ayrıca gazetecinin, bilgilerin do ğru ve güncel olup olmad ığın ı kontrol etmemesini ele ştirmiş ve dosyadaki olguların bir bütün olarak incelendiğinde, iyiniyet olmad ığına karar vermi ştir. Sonuç olarak, ba şvuruculan, yabanc ı bir devlet adammı a şağilamaktan suçlu bulan mahkeme, 5000 Frans ız Frangı (FF) cezaya hükmetmi ş ve Kral Hassan II'ye zarar ı nedeniyle 1 FF ve Ceza Usul Yasası'nın maddesi uyarınca da EF ödenmesine karar vermiştir. Ayrıca, mahkumiyetin gerekçelerinin Le Monde taraf ından yay ımlanmas ını kararlaştırmıştır. Başvurucular, Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesi' ne itirazda bulunmu şlarsa da, istemleri 20 Ekim 1998 günlü kararla, yorumlar ının sald ırgan oldu ğu ve okuyucular ın dikkatini, kötüniyetle, Kral'ın kişiliğine yönlendirdikleri gerekçeleriyle reddedilmi ştir. Başvurucular, sözle şmenin 10. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürerek, 19 Nisan 1999 günlü dilekçeleri ile Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ne ba şvurmu şlardır. Mahkeme, 4 Eylül 2001'de ba şvuruyu k ısmi olarak kabul edile- DÜ Ş ÜNCEY İ VF i ııri ş im OLGU RLU BU 361

16 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEY İ bilir bulunmuştur. Yedi yargıçtan olu şan 2. Daire AÇIKLMI\A günü aşağıda özetlenen karar ı vermi ştir. VE iliri şim Ö?GÜRLÜ ĞÜ "Mahkemenin Karar ı Madde 10 Mahkeme, demokratik bir toplumda, bas ın ın oynad ığı rolün önemini bir kez daha vurgulayarak, ba şvurucular ın mahkumiyet/erinin, anlatım özgürlüğü hakların ın ihlaline yol açan bir uygulama olduğuna karar verıtı iştir. Mahkeme, Frans ız n ıahkemelerinin kararlar ın ı 29 Haziran 1881 tarihli Bas ın Özgürlüğü hakk ındaki yasaya dayand ırdıklar ını ve kişilerin sayg ın t ık ve kişilik haklann ı korumaya yönelik olarak bu dosya özelinde Fas Kralı 'n ı n haklar ı n ı n gözetildiğini belirtmiş tir. Müdahalenin, deniokratik bir toplumda hakl ı ve gerekli olup olmad ığı konusunda, Mahkeme öncelikle, Avrupa Toplulu ğu Komisyonu tarafindan, Avrupa Birliği'ne üyelik talep eden bir ülkedeki uyu şturucu üretimi ve ticareti hakk ında yap ılan değerlendirmeden, bu olay özelinde başta Frans ız kamuoyu olmak üzere, kamuoyunun bigi edinmesinde, hukuksal bir yarann bulundu ğunu belirtmi ştir. Mahkeme, 10. maddenin korumas ından yararlanabilmek için, habercilerin, doğru olgu lara dayanan ve habercilik etiği ile uyum içerisinde güvenilir ve kesin bilgilerle, iyi niyet/e hareket etmeleri gerektiğini tekrar belirtınektedir. Bu bağlamda Mahkeme, "Jeopolitik Uyu şturucu Gözlemevi"nin (Geopolitical Drugs Observatory; OGIJ) raporunun doğruluğundan kuşku edilmediğini ve içerdiği savlar ın, hukuken güvenilir olarak nitelendirilerek, kaynak gösterilebileceğini belirtmektedir. Meşru ilginin bulunduğu kamuoyu tartışmalanna kat ılımda, bas ın, ilkesel olarak, kendi özel ara ş tı rmas ın ı yapmaya gerek duymaks ız ın, resmi raporlara güvenebilmelidir. Mahkeme, Le Monde'un, doğruluk oran ın ı kontrol etmeksizin, rapora güvenmesini uygun bulmu ştur. Mahkeme aynca, iftira sebebiyle aç ılan davalarda yeralan san ıkların aksine, yabanc ı devlet başkanların ı aşağılamakla suç- 362

17 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN lanan kişilerin, iddialar ının doğruluğunu teyit edecek delilleri DÜ Ş ÜNCEY İ mahkemeye sunarak, kendilerini savunmalanna izin verilmedi- AÇKEMM ğini dikkate alm ış t ı r. Böyle bir kusurun kovu şturulmas ı, ilgili VE kişiler, devlet veya hükümet ba şkanlar ı da olsa, ba şkalar ın ın say- İ EEI Ş IM gınl ık ve haklar ın ı koruma anlam ında orant ısız bir yol olmu ş- Ü İ GÜRLÜ Ğ Ü tur. Buna ek olarak, Paris Yüksek Yarg ı Divan ı 'n ın 25 Nisan 2001 tarihli karar ından bu yana, yerel mahkemeler, 29 Haziran 1881 tarihli yasan ın 36. bölümünün, A İHS'in 10. maddesinde koruma alt ına al ınan anlatım özgürlüğünü ihlal ettiğini kabul etn ıe eğilimindedirler. Ayrıca, yerel mahkemeler, ister devlet başkan ı olsun isterse olağan vatandaş, kendilerine karşı aşağılay ıcı sözler kullan ıldığında, onurlan veya sayg ınl ıklan zarar gördüğünde, yap ılan saldırıyla orant ı l ı karşı l ıklann mevcut olduğunu, ıftira ve a şağılama nedeniyle kovu ş turmalann yeterli yaptınmlar içerdiğinden hareketle, demokratik bir toplumda, sözkonusu yasan ı n ilgili bölümünün kullan ı mas ı n ı n, izlenen çıkar açıs ı ndan gerekli olmadığını kabul etmektedirler. Mahkeme, 29 Haziran 1882 tarihli yasan ın 36. bölümünün, devlet başkan ın ın özel statüsüne atfen, genel huk ı.ıktan kaynaklandığını ve görevleri veya statüleri nedeniyle ele ş tiriden, bu eleş tiri hakl ı dahi olsa, tamam ıyla muaf tutulmalar ına yönelik olduğu için, modern uygulamalar ile politik kavramlarla uzla şamayacağını kaydetmiş tir. Mahkemeye göre bu ayncal ık, öngördüğü amac ı aşmaktad ı r. Mahkeme, sonuç olarak, Bas ın Özgürlüğü Yasas ı 'n ın ilgili uygulamalannda yer alan koruma ve özel doğas ı gereği, bu türde bir yasaklamay ı hakl ı gösterecek "toplumsal gereksinim" sözkonusu olmaks ız ı n, yabanc ı devlet başkan ın ı aşağılamak suçlamas ın ın, anlat ım özgürlüğünün çiğnenmesine yol açt ığını belirtmi ştir. Gözetilen hukuki yarar ile ba şvurucular ın anlat ım özgürlüklerine getirilen k ısı tlamalar aras ında, kabul edilebilir düzeyde orantı l ı bir ili şkinin bulunmad ığına karar vermiştir. 363

18 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEY İ Mahkeme, oybirliği ile, Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesi'nin AÇ İftWM 10. maddesinin ihlal edildiğine karar venni ştir. Sözleşmenin 41. VE maddesi uyar ınca, Mahkeme, ba şvuruculara maddi yitikleri için LETİŞiM 4, Euro ile gider ve harcamalar için 21, Euro öden- OIGURIÜGÜ mesini kararlaş tı rm ış tı r. (Colombani ve diğerleri / Fransa,.2002) A İHM'nin karar ında, Fransa yargı organ ın ın değerlendirmeleri başl ıca üç konuda Sözle şme'yle uyumsuz bulunmu ştur. Birincisi, kamuoyunda yeterince bilinmeyen geli şmelerin sergilenmesinde, her ko şulda toplumlarm yararları bulundu ğu gerçe ğidir. Bu görev de, bas ın eliyle yerine getirilecektir. Avrupa Birli ği'ne üye olmak isteyen bir ülkedeki uyu şturucu üretimi ve ticareti konusunda yap ılan yay ınlar, kamuoyunu yak ından ilgilendirmektedir. İkinci konu, yabanc ı devlet başkanlar ına özel bir korunma sağlanmas ıdır. Bu tür yay ınlar yapan gazeteciye, yarg ıland ığı mahkemede sözlerinin do ğruluğunu ortaya koyacak kan ıtiar ını sunma olanağının tan ınmaması, savunma hakk ına ayk ır ı düşmektedir. " İspat hakk ı " deyimi ile an ılan ve bas ın özgürlüğü aç ısında önemli bir güvence olu şturan bu kurum, özellikle hakaret ve iftira davalar ında gerçeğin ayd ınlahimas ına yard ımc ı olmaktad ır. Üçüncü ele ştiri de, 1881 y ı l ından kalan bir yasan ın, devlet ba şkanlarını özel konumları nedeniyle, görevleriyle ilgili olas ı ele ştirilerden ba ğışık tutmas ıdır. Böyle bir yasan ın demokrasilerde yeri olamaz. A İHM'de 1881 y ılından günümüze sarkan feodal görünümdeki korumay ı, çağda ş değerlerle bağdaşmaz bulmu ştur. Kararda yaz ıl ı olmayan, gerçekte ise son derece önemli olan bir ba şka konu da, devlet ba şkanlar ın ın kendi ülkelerinde olu şturduklar ı özel korunma kalkanlar ıdır. Hele Orçun uıusoy çevirisi. 364

19 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE vr İ NSAN adlarm ın önüne "kral" nitelemesini yak ıştiranlar, ya da DU Ş UNCEY İ böyle bir yetkileri olmamakla birlikte toplun ılarını sindi- AÇlKMM rerek ki şisel egemenliklerini kuranlar, ulusal ortamlarda VE her türlü ele ştirilerin d ışında kalmalan amac ıyla, yasalar ı ILEr İŞ im ve bunlar ın uygulanmalar ını kendi beklentilerine uyarla- DZGÜRIUGÜ yabilmektedirler. Böyle durumlarda d ış bas ın ın ele ştirileri, susturulan, sesi k ı s ılan halklar ın gerçekleri görmelerine yard ımc ı olabilmektedir. d. İleti şim Özgürlüğü ve Malvarl ığı Hakları Appleby ve Diğerleri/ İngiltere Dü şünceyi aç ıklama özgürlüğünün belli bir yerde toplumsal ileti şime aç ılmas ı ile, özel bir ticari kurulu şun malvarl ığı haklar ının kar şı kar şıya geldi ği durumlarda, hukuk hangi ç ıkarlar ı korunmaya değer bulacaktır? Böyle bir karşıtlık, Ingiltere'nin Washington kentinde ya şamwştır. İngiliz vatanda şları 1952 do ğumlu Mary Eileen Appleby, 1966 doğumlu Pamela Beresford, Irlanda vatandaşı 1947 doğumlu Robert Alphonsus Duggan ile "Washington First Forum" ad ındaki çevreci bir grup, Washington kent merkezinin yakınındaki halka aç ık tek oyun alamna in şaat yap ılmamas ı için bir kampanya ba şlatmışlard ır y ılı Mart ve Nisan aylar ında ba şvurucular, projeyi geri çekmesi için Kent Konsey'ni etkilemek amac ıyla haz ırlad ıklar ı toplu bir dilekçeyi imzaya açm ışlard ır. Ba şvurucular, kentin en önemli al ışveriş ve topianma yerleri aras ında bulunan "The Galleria"mn giri şinde kurduklar ı küçük bir bölmede imza toplamaya ba şlamışlard ır. "The Gaileria" bir kamu kurulu şu tarafından yap ıld ıktan sonra Postel ad ındaki özel bir i şletmeye devredilen, içinde çok say ıda mağazanın bulunduğu büyük bir al ışveri ş merkezidir. Özel şirket, kendi malvarl ığı içindeki bir yerde ba şvurucular ın stand kurup imza toplamalarma engel olmu ştur. İşletme- 365

20 Güney D İ NÇ DÜ Ş UNCEY İ cinin bu tutumunun yerel yasalara da uygun dü ştüğü be- AÇIKLNM lirtilmektedir. VE İ LET İŞİ M "The Galleria"daki dükkanlardan birisinin yöneticisi, kendi i şyerinde stantlar ını kurmalar ı için başvııruculara izin vermiştir. Ancak bu izin de, ba şvurucular ın Nisan 1998'de haz ırlad ıkları dilekçe doğrultusunda yap ılaşma girişimine karşı imza toplamalar ı için yeterli gelmiyordu. Son söz, al ışveriş merkezini i şleten Galleria yönetiminindi. Postel yöneticisi, stand açacaklar ı işletmenin kesinlikle bütün siyasal ve dinsel söylemlere kar şı yans ız bir tutum izleme kararl ılığı içinde bulunmas ı nedeniyle izin istemlerinin reddedildi ğini başvuruculara bildirdi. Ba şvurucular ise, daha başka örgütlere olanak tan ındığı ölçüde kendilerine de izin verilmesi gerektiği yolundaki görüşlerini sürdürdüler. İç hukukta çözüm yolunu bulamad ıkları bu olay nedeniyle başvurucular, sözle şmenin 10, 11 ve 13. maddelerinin çi ğnendiği say ı ile AİHM'ne ba şvurdular. Mahkeme, karar ında ileti şim özgürlü ğünün önemli bir hak olduğunu belirtmekle birlikte, s ın ırs ız olmad ığmı vurgulamıştır. Mahkeme'ye göre al ışveriş merkezi sahibinin malvarl ığı haklar ının da gözetilmesi gerekmektedir. Mahkeme, ileti şim özgürlüğünün korunmas ı amac ıyla da olsa, özel mülk olan bir ta şmmaza serbestçe girilebilme hakk ının varl ığı konusunda yeterince ikna edilemediğini belirtmi ştir. Mablceme'ye göre devletin, dü şünceyi aç ıklama özgürlü ğü aç ısından olduğu kadar, malvarl ığı haklarının korunmas ı yönünden de objektif yükümlükleri bulunmaktad ır. Tartışılan olayda ba şvurucularm, görü şlerini halka iletmeleri aç ı sından daha ba şka seçenekleri bulunuyordu. Ba şvurucular bu yollardan kamuoyuna ulaşmaya çal ışsalard ı, al ışveri ş merkezi sahibinin koydu ğu engellerle karşılaşmadan etkinliklerini sürdürebilirlerdi. Buna kar şıl ık 366

21 AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE GÖRE ÇYRE VE İNSAN başvurucular ın dilekçelerini al ışveri ş merkezinde kentlilere sunabilmeleri durumunda daha çok imza toplayabi- AÇKLMiA lecekleri yolundaki savlar ı ise, kan ıtlanmantış bir varsa- VE y ım düzeyinde kald ığı için Mahkeme'ce yerinde bulunfteiiş im mamıştır. Başvurucularm anlat ım özgürlü ğünü korumak aç ısından hükümetin, pozitif yükümlülüklerini yerine getirmekte herhangi bir ba şarıs ızlığı olmamıştır. Ba şkalarının haklar ının korunmas ı da, en az aynı ölçüde özen gösterilmesini gerektirmektedir. Bu nedenlerle Mahkeme, sözle şmenin 10. maddesinin çi ğnendiği yolundaki savlara katılmamıştır. Başvurucular, anlatım özgürlüğünün engellenmesi kar şısmda etkili bir hukuk yolu bulamamaktan yakm ıyorlard ı. İngiltere iç hukukunda "Hunian Rights Act"('İrısan Hakları Yasası)nırı yürürlü ğü girdiği Ekim 2000 tarihinden önce böyle bir yol bulunmamas ı nedeniyle Mahkeme, Sözleşme'rıirı 13. maddesinin ulusal yasan ın tanımad ığı bir hakkı olu şturma yetkisini içermedi ği gerekçesiyle başvurucular ın, 13. maddeye dayand ırdıkları istemlerini de yerinde bulmamıştır. Sonuçta Mahkeme, sözle şmenin 10, 11 ve 13. maddelerinin çi ğnenmediğine oybirliği ile karar vermi ştir. 98 (Appleby ve Diğerleri / İngiltere,2003) Özetlenen karar, halka aç ık, her türlü ürünün sat ıldığı yerde sürdürülen etkinliklerle ilgilidir. Malvarl ığı sahibinin izni olmadan girilebilecek bir konut veya özel bir işyeri niteliğinde değildir. "The Galleria", i şletme kurallarma, kamu düzenine ve kamu güvenli ğine ayk ır ı olmamak ko şuluyla her isteyenin girip dola şabilece ği genel bir sunum alanıdır. Böyle yerlerdeki dükkanların camlar ına, vitrinlerine kentin ba şka bölümlerinde gerçekle şecek konser, tiyatro, resim sergisi, spor gösterileri ya da belli amaçlar ı bulunan toplantıların duyurular ı as ılabilmekte, yerine göre yazılı belgeleri dağıtılabilmektedir. Gidip yerinde DÜ Ş ÜNCEYİ ÖZGÜRLÜ ĞÜ '

22 Güney D İ NÇ DÜ Ş ÜNCEY İ görmedik ama çok büyük olas ı l ıkla, tüm al ışveri ş yerlerin- AÇ İKLNM de rastlanan bu tür sessiz sunumlara, "The Galleria"da da VE rast!anabilecektjr. ilet İŞİ M ÖZGÜRW Ğ Ü "The Gallerin" yöneticisinin, ba şkalar ının katlanmalar ı gerekmeyecek düzeyde olumsuz görünüm ve davran ışlar sergilemeyen, ola ğan koşullardaki insanlar ın i şletmeye girmelerini önleme yetkisi var m ıd ır? Örneğin, derisinin rengini beğenmediklerini, yabanc ı ve yerli olu şunu, ola ğan ölçülerle çelişmeyen giyim biçimini, bıyığırıı, saç ını, sakal ını ileri sürerek al ışveri ş yapmalar ına engel olabilir mi? Böylesi engellemeleri, mülkiyet hakk ı ba ğlam ında da olsa, hukuk korur mu? Bu sorulara olumlu yan ıt veremiyoruz. "The Gaileria" yöneticisinin kentlilerin ya şam ı aç ıs ından önem taşıyan halka aç ık bir oyun alan ının yap ılaşmaya aç ılmas ı karşıs ında kamuoyu olu ştumak amac ıyla başlattı klar ı imza kampanyas ına engel olmas ının temel nedeni, işyerinin düzeniyle ilgili değildi. Olumsuz kararın gerekçesi, "i şletmenin kesinlikle bütün siyasal ve dinsel söylemlere kar şı yans ız bir tutum izleme kararl ılığı" biçiminde aç ıklan ıyordu. Oysa tartışma ne dinsel ne de siyasal içerikteydi. Kentlilerh- ı esenliği aç ıs ından, yanl ış bir giri şimin önlenmesi isteniyordu. Aslında işletmecinin bu tutumu da, ba şvurucular ın amaçlarına karşı ç ıkan bir dü şüncenin açığa vurulmas ı oluyordu. Sonuçta A İHM, malvarl ığı haklar ın koruma gerekçesiyle "The Gaileria" işletmecisinin görü şünü üstün tutan bir karar vermi ş bulunuyordu. Bu tür genel nitelikteki kamuya aç ık satış ve al ışveriş yerlerinde işletmecinin yetkilerinin nerelere kadar uzanabileceği konusunun daha ayr ıntılı ve çok yönlü olarak tart ışılas ı gerektiği düşüncesindeyiz. 368

onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir. Sonuçta 8. madde, çevreye yönelik ağır sald ırılara karşı, "korunma

onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir. Sonuçta 8. madde, çevreye yönelik ağır sald ırılara karşı, korunma Güney D İ NÇ İABAKHANELERLE mıştır. Mahkeme buna rağmen, Lopez Ostra ailesinin bir- KOMŞULUK kaç y ıl boyunca ya şadığı koşullar ın 3. madde anlam ında onur kırıcı uygulama oldu ğunu kabul etmemi ştir.

Detaylı

na karşı devletlerin objektif yükümlülü ğünü öne ç ıkaran önemli bir değerlendirmedir. 5. Muğla'y ı ve Gökova Körfezi'ni Karartan Üç Termik Santral

na karşı devletlerin objektif yükümlülü ğünü öne ç ıkaran önemli bir değerlendirmedir. 5. Muğla'y ı ve Gökova Körfezi'ni Karartan Üç Termik Santral AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMESİ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN na karşı devletlerin objektif yükümlülü ğünü öne ç ıkaran önemli bir değerlendirmedir. 5. Muğla'y ı ve Gökova Körfezi'ni Karartan Üç Termik Santral

Detaylı

3. Halk ı Riskler Konusunda Bilgilendirmeme

3. Halk ı Riskler Konusunda Bilgilendirmeme AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İNSAN Aare nehri üzerindeki Mühleberg ve Beznau İİ nükleer santralleri, birbirlerinin çok yak ınında bulunmaktad ır Her iki kurulu ş ta, birçok i şlemlerinde,

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

3. Rusya'da Sanayi Kirlili ğinden Kimler Sorumlu

3. Rusya'da Sanayi Kirlili ğinden Kimler Sorumlu SANAY İ çevresel bir çözüme yönlendirmi ştir. Mahkeme'nirı bu ATIKLiR İYLA açıkl ıktaki kararlar ı, ba şvurucularm çevresel yararlar ı ile SAVAŞ Sözleşme'nin 8. maddesinin korudu ğu haklann örtü şmesinden

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Kasım 2011 Nr.ref: RK 162/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 24/09 Başvurucular Shaqir Prevetica Priştine Belediye Mahkemesinin CI. Nr. 46/02 sayı ve 10 Eylül 2002 tarihli kararının; Priştine

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN 111. SANAY İ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ 1. Tabakhanelerle Kom şuluk Lopez Ostra/ Ispanya Teknoloji ve sanayi alan ındaki denetimsiz geli şmeler arttıkça,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 24 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 333/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 164/11 Başvurucu Jetullah Mustafa Yüksek Mahkeme nin Rev. 538/2008 sayı ve 28 Haziran 2011 tarihli hakkında anayasal

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE. (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KEPENEKLİOĞLU VE CANPOLAT - TÜRKİYE (Başvuru no: 35363/02) KARAR STRAZBURG 6 Eylül 2005 Bu karar, AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır. Üzerinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 319/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 03/12 Başvurucular Kastriot Gerbeshi Yüksek Mahkeme nin PKL. Nr. 88/2011 sayı ve 21 Eylül 2011 tarihli kararı hakkında

Detaylı

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI

TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI TÜRKiYE BAROLAR B İRLİĞİ T.B.B. REKLAM YASAĞI.. _,. YONETMELIGI ANKARA - 2001 TÜRK İYE BAROLAR B İ RLIĞI T.B.B. REKLAM YASAI.. '. YONETMELIGI ANKARA - 2001 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasa ğı Yönetmeliği

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Mayıs 2012 Nr. Ref.: RK247/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 95/11 Başvurucu Hajrije Behrami ve reşit olmayan kızı Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. nr. 1230/2010 sayı ve 15 Şubat 2011

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ LEMKE- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:17381/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 5 Haziran 2007

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ LEMKE- TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:17381/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 5 Haziran 2007 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ LEMKE- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:17381/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 5 Haziran 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ MEHMET MÜBAREK KÜÇÜK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:7035/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRASBOURG 20 Ekim 2005 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK169/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 17/11 Başvurucular Shefkat Perdibuka ve Suhejla Morina Kosova Yüksek Mahkemesinin Rev. nr. 228/2007 sayı ve 13 Mayıs 2010

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAR İNCELEMESİ Zülâl BAYRAKTAR ve Köksal BAYRAKTAR / TÜRKİYE KARARI (Başvuru no: 11837/13) 01-05 Eylül 2014 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun gerçekleştirdiği

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK159/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 16/11 Başvurucu Shemsedin Ademi 14/2009 sayı ve 14 Eylül 2009 tarihli Araç Kayıt Genelgesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 31 Ekim 2016 Nr. Ref.: RK989/16 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI146/15 Başvurucu Azem Brajshori Kosova Özelleştirme Ajansıyla ilgili davalara ilişkin Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Temmuz 2012 Nr. Ref.: RK 273/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 39/12 Başvurucu Selver Dërmaku Kosova Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi nin A.nr. 639/2011 sayı ve 23 Eylül 2011 tarihli kararı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN

AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN AVRUPA İ NSAN HAKLARI SÖZLE ŞMES İ 'NE GÖRE ÇEVRE VE İ NSAN t ıda, uyu şmazl ığın yanlar ına uygun bir çözüme ulaşabilmeleri için yaln ızca öneriler getirilmektedir. Toplant ının, uyuşmazl ığın çözümü

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz.

İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 7.12.2006 Sayısı : 2 AZR 400/05 Alpay HEKİMLER İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz. Özü: İşçiler, işverenleri aleyhine

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

3. Çevre İçin Sava şanlara Yaptırımlar a. Rusya'da Çevre Dostu Olmak, "Zor Zanaat" m ış

3. Çevre İçin Sava şanlara Yaptırımlar a. Rusya'da Çevre Dostu Olmak, Zor Zanaat m ış Güney D İ NÇ ÇEVRE IÇ İN başvurucu demek, bir davay ı yitirme ııin olas ı yüküm- ÖRGÜTLENME lükleri aras ında bulunan ödemelerden kendisinin ba ğışık tutulmasmı istemektedir. Üstelik tek bir kurulu şa

Detaylı

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER ALMANYA DA 2012 KASIM AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası 2012 Kasım ayında çalaışanların sayısı, bir ay öncesine göre 2.000 artarak

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MUSTAFA VE ARMAĞAN AKIN/TÜRKĐYE (Başvuru no. 4694/03) STRAZBURG. 6 Nisan 2010

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MUSTAFA VE ARMAĞAN AKIN/TÜRKĐYE (Başvuru no. 4694/03) STRAZBURG. 6 Nisan 2010 CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE MUSTAFA VE ARMAĞAN AKIN/TÜRKĐYE (Başvuru no. 4694/03) KARAR STRAZBURG 6 Nisan 2010 Đşbu karar AĐHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI

KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI Priştine, 5 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK456/13 KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI Başvuru No: KI16/13 Başvurucu Priştine merkezli Morina Films Müdürü Armond Morina Priştine Ticaret Bölge Mahkemesi nin II C. Nr. 13/2011

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 12 Aralık 2011 Nr. Ref.: RK175/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 92/11 Başvurucu Muhamet Bucaliu Devlet Savcılığının KMLC. nr. 37/11 sayı ve 2 Haziran 2011 tarihli tebligatının Anayasaya

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 13 Haziran 2011 Nr.ref: RK 120/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 124/10 Başvurucu Shkurte Krasniqi Kosova Yüksek Mahkemesi A.nr.771/2010 sayı ve 27 Ekim 2010 tarihli kararının Anayasaya

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 342/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/12 Başvurucular Faton Sefa Yüksek Mahkeme nin Rev. nr. 106/2010 sayı ve 2 Mayıs 2012 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 19 Ekim 2011 Nr.ref: RK 143/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 67/11 Başvurucular Selim Berisha Kosova Yüksek Mahkemesinin A.nr. 85/2011 sayı ve 31 Mart 2011 tarihli kararının Anayasaya uygunluğunun

Detaylı

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları

CEZA HUKUKU. 27 aralık 1968 tarihli ve 13086 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış 1072 sayılı «Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinaları KRONİKLER MEVZUAT KRONİĞİ CEZA HUKUKU 1 Ateşli silâh ve bıçak taşıma izni : 27 mart 1968 tarihli ve 12859 sayılı Resmî Gazetede, 19/3/1963 tarihli ve 11359 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış yönetmelikte

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

heyetine cevap vermekten kaçınarak 3 Şubat, 7 Nisan ve 12 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan duruşmalara katılmamıştır.. HUKUK AÇISINDAN I. AİHS NİN 10.

heyetine cevap vermekten kaçınarak 3 Şubat, 7 Nisan ve 12 Mayıs 1994 tarihlerinde yapılan duruşmalara katılmamıştır.. HUKUK AÇISINDAN I. AİHS NİN 10. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYĐ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mehdi ZANA (No: 2) -TÜRKİYEDAVASI (Başvuru no:26982/95) 6 Nisan 2004 NİHAİ KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Mehdi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 29 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 359/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 69/12 Başvurucu İkinci Dünya Savaşı Sivil Malulleri Birliği Kosova Yüksek Mahkemesi nin KRJA nr. 6/2011 sayı ve 8 Mayıs

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 6 Mart 2013 Nr. Ref.: RK399/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI95/12 Başvurucu Daut Jemin Hoxha Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin C-III-12-274 sayı ve 23 Ağustos 2012 tarihli emirnamesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 15 Temmuz 2013 Nr. Ref.: RK452/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI63/13 Başvurucu Safet Voca Kosova Yüksek Mahkemesi Özel Dairesi nin başvurucularda tüm evrakın İngilizce çevirisinin talebi

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07),

ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07), ERDEM VE EGİN - ERDEM / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 28431/06), SAYGI / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 5559/07), KARADAĞ / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 2642/08), SEMRA GÜNEY / TÜRKİYE DAVASI (Başvuru No: 38143/68),

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 I TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 İORKİYE TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ REKLAM

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Muhakemat üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Dava Takibi Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ceza Davaları Takip

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 25 Ocak 2013 Nr. Ref.: RK 364/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 116/12 Başvurucu Lulzim Ramaj Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu nun 1218/2/12 sayı 12 Haziran 2012 tarihli kararı hakkında

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR

BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR Priştine, 7 Kasım 2016 Nr. Ref.: RK996/16 BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN KARAR Başvuru No: KI71/16 Başvurucu: Ramadush Mjaku Kamu otoritesinin belirtilmemiş olan kararı hakkında anayasal denetim başvurusu

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU

KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 30 DENEME K TABI / 295. SAYFA / 49. SORU KPSS 2008 GK (49) 30 DENEME K TABI / 338. SAYFA / 59. SORU 49. Bir ülkede, yetkili bir makam taraf ndan konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallar n tümüne ne ad verilir? A) Pozitif hukuk B) Tabii

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

3 Q Ekim ZU14. T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği

3 Q Ekim ZU14. T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği T.C. SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BA ŞKANLIĞI Hukuk Mü şavirliği Say ı : 72044944/10 Z. Konu : 6552 say ı l ı Kanuna ili şkin dava ve icra takibi uygulamalar ı 3 Q Ekim ZU14 GENELGE 2014/30 6552 say ıl ı İş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE NİN SARAR / TÜRKİYE KARARI * ** (Başvuru no. 1947/09, Karar Tarihi: 27 Mart 2012) Sarar / Türkiye davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Daire), komite

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel,

Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Bu toplantının düzenleyicisi olan kurumları temsilen dost ve kardeş ülke Kazakistan Barolar Birliği nin Saygıdeğer Başkanı Anuar Tugel, Diğer katılımcı dost Ülkeler Barolar Birliklerinin Sayın Başkanları

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 244/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 108/11 Başvurucular Myrteza Dyla Yüksek Mahkeme nin PN. Nr. 372/2011 sayı ve 13 Temmuz 2011 tarihli kararlarının Anayasaya

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Haziran 2011 Nr.ref: RK 123/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava no: KI 115/10 Başvurucu Gjokë Dedaj Kosova Emanet Ajansı davalarıyla ilgili Yüksek Mahkeme Özel Dairesinin SCC-04-0104 sayı ve 23

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13364) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BÜLENT UĞURLU VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13364) Karar Tarihi: 5/1/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucular

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı