(İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.)"

Transkript

1 (İKİNCİ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.) 2. ALMANYA DA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Almanya da sivil toplum kuruluşlarının sınıflandırılması ve bir yelpaze üzerinde yayılması, her devlette olduğu gibi, kendi yönetim şekli ve gelenekleriyle belirlenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde sivil toplum kavramı anlatıldı ve özetle tarihsel sürecine bakıldı. Bu noktada Alman sivil toplumunun tarihsel gelişimine girilmeyecek; ancak yeri geldikçe dernek ve sendikalarla ilgili bu bilgiler aktarılacaktır. Almanya da sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme şekilleri şu şekilde sınıflandırılabilir: Vakıflar, yerel sulh mahkemesine kayıtlı ve kar amacı gütmeyen dernekler (ideal dernekler), sosyal dernekler (kayıtlı ve hukuki tüzel kişiliği olmayan), kar amacı gütmeyen kısa vadeli sermaye şirketleri ve anonim şirketleri, tüketiciyi koruma örgütleri, yurttaş hareketleri, gruplar ve yurttaşlık girişimleri, hakları savunma örgütlenmeleri: Partiler, sendikalar, konut ve sosyal kooperatifler, kendilerine yardımlaşma kurumları, dini cemaatler ve ilgili kuruluşlar, iktisadi dernekler, yabancılara ait dernekler ve yabancı dernekler (Yardımcı, İç İşleri Bk., 2013: 11). Görüldüğü gibi Almanya da sivil toplum alanındaki sınıflandırma bir hayli karmaşık görünmektedir. Bu çalışmada daha anlaşılır olabilmesi açısından; sendikalar, vakıflar, dernekler ve meslek kuruluşları olarak ele alınarak anlatılacak olan Alman sivil toplum kuruluşları; daha kolay anlaşılması açısından örneklerle açıklanacaktır. Genel anlamda sivil toplumu açıklayabilmek için Alman hukuk sisteminin bu konuya bakış açısını bilmek gerekir. Dernek kavramı, Alman Kamusal Dernekler Hukukunun Düzenlenmesi Hakkında Kanunda: Bu kanunda adı geçen dernek, hukuki düzenlemelerine bakılmaksızın, birden fazla gerçek veya tüzel kişinin uzun bir süre için ortak bir amaç etrafında ve gönüllü olarak bir araya geldikleri ve organize bir irade oluşumuna tabii olan her türlü teşekkülü ifade eder. Şeklinde tanımlanmıştır. Alman hukukunda, Alman vatandaşlarının dernek kurma özgürlüğü, Alman anayasasının 9. Maddesinde Her Almanın, dernek ve birlik kurma hakkı vardır. Denilerek ifade edilmiştir (Yardımcı, İç İşleri Bk., 2013: 16). Buradan da anlaşıldığı üzere Almanya da sivil toplum örgütleri genel anlamda dernek kavramı ile ifade edilmektedir. Yerel, bölgesel ve eyaletler ile federal düzeyde örgütlenmiş dernek, vakıf ve sendikalar görülebildiği gibi, uluslararası alanda kendilerini ifade etmek için örgütlenmiş olanları da bulunmaktadır. Almanya da yaklaşık civarında dernek bulunmaktadır. Bunların tümünü incelemek mümkün olamayacağından, basit bir sınıflandırma altında örneklendirme yoluna gidilerek tanıtılacaklardır.

2 Bu noktada son olarak Almanya da sivil toplum alanında görev yapan kurumları saymak gerekirse; - Maliye Bakanlıkları (Bundesministerium der Finanzen): Almanya da faaliyette bulunan derneklerin iş ve işlemleri ile ilgili asıl denetim, Maliye Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Eyaletlerde bu görevler genellikle Maliye Bakanlıkları adına vergi dairelerince yapılır. - Sulh Mahkemeleri (Amtsgericht): Alman Hukuku na göre derneğin iktisadi bir amacı yoksa tüzel kişiliğini kazanması tescil sistemine tabidir. Alman Medeni Kanunu nun tescille yetkili kıldığı organ ise derneğin yerleşim yerinin yargı çevresinde görev yapan sulh mahkemeleridir. - Federal Anayasayı Koruma Dairesi (Bundesamt für Verfassungsshutz): Almanya da faaliyette bulunan dernekler, eyalet İçişleri Bakanlıkları bünyesinde kurulan Anayasayı Koruma Dairesince denetlenmektedir. Bu daireler, eyaletler bazında teşkilatlanan bir birim olur, eyalette bulunan derneklerin faaliyetlerinin anayasaya aykırı, şiddet ağırlıklı veya terör kapsamında olup olmadığını değerlendiren bir dairedir (Yardımcı, İç İşleri Bk., 2013: 13-15) Dernek Kavramı Dernek, çoğu durumda genel bir yarar için çalışmak, sorumluluklar almak ve sosyal gelişmeler karşısında bir ölçüde etkili olmak üzere kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan, gönüllülük esasına dayanan ve kar amacı gütmeyen kişi topluluğudur. Bir başka tanım uyarınca, dernek az çok kalabalık bir kişi topluluğunun belirli bir amacı sağlamak veya ortak olan bir menfaati gerçekleştirmek üzere oluşturduğu tüzel kişidir (Sezer, 2008: 4). Dernekler kişi topluluğu olarak bir çok farklı alanda faaliyet göstermektedirler. Dernek terimi üst bir tabir olarak bir çok sivil toplum kuruluşunu ifade etse de, bunları birbirinden ayırma noktasında amaçlarından faydalanıldığı görülür. Sosyoloji olarak sendikalar ve siyasi partiler de dernek türü örgütlenmeyi esas alırlar. Hukuksal açıdan ise parti ve sendikalar kural olarak dernekler hukuk rejimine bağlıdırlar. Bu nedenle sendikalar için mesleki dernek, siyasi partiler için de siyasi dernek ifadeleri kullanılmaktadır. Birer özel hukuk tüzel kişisi olan bu örgütlenmelerin ortak bir kategoride toplanmaları, tarihsel açıdan gelişimleriyle bağlantılıdır. Tarihsel olarak dar anlamda derneksel örgütlenme siyasi parti ve sendikalardan önce ortaya çıkmış, sendika ve siyasi partiler de süreç içinde buradan evrimleşmişlerdir. Derneklerin amaçları birbirinden çok farklıdır. Dernek türlerinin en ayırıcı özelliği amaç unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Dar anlamda derneklerin amacı çok çeşitli olabilir ve sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, edebi, ideolojik, siyasi, mesleki ya da dinsel amaçlarla dernek kurulabilir. Sendikalarda mesleki amaç, siyasi partilerde ise siyasi amaç ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda sendikalar, işçi ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik-sosyal hak ve menfaatlerini geliştirmek için geliştirdikleri kuruluşlardır. Siyasi

3 partiler ise, halkın desteğini sağlamak suretiyle devlet mekanizmasının kontrolünü ele geçirmeye veya sürdürmeye çalışan, sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip dernek türleridir (Sezer, 2008: 5-6). İşte tam da buradan hareketle çalışmanın ikinci bölümü altında sivil toplum kuruluşları anlatıldıktan sonra son bölümde siyasi partiler, Almanya daki örnekleriyle tanıtılmaya çalışılmıştır Almanya da Dernekler Almanya da bugünkü anlamıyla dernekler ilk defa 19. Yüzyılda kurulmaya başlanmıştır. İlk başlarda sadece siyasi amaçlı dernekler kurulmuş, ancak çok geçmeden sosyal amaçlı dernekler de kurulmaya başlanmıştır. Bugün itibariyle eğitim ve spor alanında faaliyet gösteren derneklerin sayısı daha fazladır, siyasi amaçlı olanlar ise yok gibidir (www.dernekler.gov.tr) tarihli Alman Medeni Kanunu derneklere ilişkin düzenleme getirmiştir. Kamusal dernek hukukuna ilişkin ilk düzenleme 1908 tarihli İmparatorluk Dernek Kanunu ile yapılmıştır Weimar Anayasası (md ) dernek özgürlüğünü güvence altına almıştır. Weimar Anayasası aynı zamanda sosyal haklara yer veren ilk birkaç anayasadan bir tanesidir ve bu Anayasa ile işçilere ve işverenlere sendika kurma özgürlüğü tanınmıştır yılının başında başbakan olan Hitler, öncelikle sosyalist ve komünist partileri kapatmış, ardından tüm işçi ve işveren sendikalarının faaliyetlerine son vermiştir. Nazi iktidarı ilk icraatlarından biri olarak anayasanın 123. ve 124. Maddelerini askıya alarak dernek ve toplantı özgürlüğünü ortadan kaldırmıştır tarihli Alman Anayasası nın 9. Maddesi dernek kurma özgürlüğü başlığını taşımaktadır. İlk iki fıkraya göre Bütün Almanlar dernek, ortaklık ve şirket kurma hakkına sahiptirler. Amaçları ya da eylemleri ceza hukukuna aykırı olan ya da anayasal düzene ya da ulusların anlaşması düşüncelerine aykırı olan dernekler kapatılırlar. 3. Fıkra ise çalışma ve ekonomik koşulları geliştirmek ve korumak amacıyla her bireye ve tüm mesleklere örgütlenme özgürlüğü tanımıştır. Yürürlükte olan bu anayasada sendikal örgütlenmeler genel olarak dernek kurma özgürlüğüne ilişkin madde içinde ayrı bir bentte garanti altına alınırken, siyasi partiler ayrı bir maddede güvence altına alınmış ve sınırları belirtilmiştir (Sezer, 2008: 27 28). Alman dernekler kanununa göre derneklerin sınıflandırılması ilk olarak iki başlıkta ele alınmaktadır: - Hak Ehliyeti Olan Dernekler (Tüzel kişiliğine sahip), - Hak Ehliyeti Olmayan Dernekler (Tüzel kişiliği olmayan). Hak ehliyeti olan dernekler de kendi içerisinde: - İktisadi Dernekler,

4 - İktisadi Olmayan (ideal) dernekler olarak ayrılmaktadırlar. Kayıtlı derneklere ilişkin kısım düşünüldüğünde, kayıtlı ve kayıtlı olmayan dernekler şeklinde bir ayrım daha yapmak mümkündür. Bunun dışında Alman Medeni Kanununun derneklere ilişkin kısmında yabancı derneklerden söz edilmektedir. Ancak bu konudaki asıl düzenleme Alman Dernekler Kanununda bulunmaktadır. Sonuç olarak Almanya da yerli, yabancı derneklerden söz edilebilir (İkizler, 2008: ). Bir derneğin yabancı dernek kategorisine girip girmediğine karar vermek için üye sayısından ziyade derneğin karar vericilerinin uyruklarına ve eğer varsa farklı uyruklardaki karar verici üyelerin, yerlilere oranına bakılmaktadır. Derneklerin kuruluşunda tüzel kişiliğe sahip ve sahip olmayan dernekler arasında ayrım yapılmaktadır. Alman Medeni Kanunu na göre hak ehliyeti olan derneklerin kurulabilmesi için öncelikle kurucular arasında bir kuruluş sözleşmesi yapılması gerekir. Bu sözleşme dernek tüzüğünü oluşturan sözleşmedir. Bu şekilde kurulan ve tüzel kişiliği kazanmayı amaçlayan dernek, en az 7 gerçek veya tüzel üyeye sahip olması ve tüzüğünün de uygun olması halinde, noter tarafından derneği temsil etmeye yetkili kişileri gösterir belge ve tüzük örneği ile birlikte dernek yönetim işlerinin yapıldığı yerdeki sulh mahkemesine dernekler kütüğüne tescil için başvuru yapması gerekir. Yerel sulh mahkemesinin dernekler kütüğüne kayıtla birlikte dernek, hukuki tüzel kişiliği kazanıp kayıtlı bir dernek statüsüne haiz olmaktadır. Dernekler kütüğüne kaydolduktan sonra, derneğin adına kütüğe kayıtlı olduğunu belirtmek üzere e.v. (kütükte tescilli dernek) ibaresi eklenir. İktisadi dernekler, kayıtlı olan derneklerden farklı olarak hak ehliyetlerinin kazanılmasında izin sistemine tabi kılınmıştır. Bu iznin verilmesinde yetkili mercii, Almanya nın yönetim yapısı içinde eyalet kanunlarına göre farklılık arz etmektedir. İktisadi dernekler, eyalet kanunlarında belirtilen ilgili resmi makamın izni ile (başbakanlık, iç işleri bakanlığı, kaymakamlık, il veya ilçe emniyet müdürlüğü) tüzel kişilik kazanır. Bu tip derneklerin kurulabilmesi için kayıtlı olan diğer dernekler gibi en az 7 gerçek veya tüzel kişinin üye olması gereklidir. Alman hukukuna göre hak ehliyeti olmayan bir derneğin kurulması için iki kişi yeterlidir. Ancak bu şekilde kurulan dernekler adi ortaklık niteliğinde olup Alman dernekler kütüğünde kayıtlı olamazlar. Ayrıca bu derneklerin tüzel kişiliğe ve dolayısıyla da hak ehliyetlerine sahip olmadıkları kabul edilmektedir. Bununla birlikte Alman Federal Yüksek Mahkemesinin 2001 tarihli içtihat kararı ile bu derneklerin gerçekleştirdikleri işlemlerden dolayı dernek üyelerinin dışında derneğin de dava edilebileceği kabul edilmiştir. (Yardımcı, İç İşleri Bk., 2013: 16 18). İktisadi olmayan derneklere, ideal dernekler de denilmektedir. İdeal dernekler, iktisadi derneklerin aksine, asıl amacı iktisadi bir işletmenin işletilmesi, bu yolla mal varlıksal bir kazancın elde edilmesi olmayan derneklerdir. İktisadi bir işletmenin ideal amaca ulaşmak için işletilmesi ise iktisadi olmama özelliğine zarar vermez. Bu anlamda bir musiki derneğinin

5 üyelerine ucuz musiki kitapları sağlamaya ve satmaya yönelik iktisadi faaliyetleri onu iktisadi dernek kapsamına sokmaz. Yeter ki bu faaliyet yan amaç niteliğini aşmasın. Alman hukukunda iktisadi olmayan derneklere bu şekilde iktisadi faaliyetlerde bulunma olanağı (ayrıcalığı) da tanınmaktadır, bu durum doktrinde yan amaç muafiyeti şeklinde adlandırılmaktadır. İdeal derneğin hak ehliyetinin kazanmasında dernek siciline kayıt, kurucu etkiye sahiptir. Dernek, dernek siciline kayıtla hak ehliyetini/tüzel kişiliğini elde eder. Oysa iktisadi dernekler için hak ehliyeti kazanma anı ilgili yetkili makamdan alınan izin anıdır, sonraki aşama olan sicile kayıt yalnızca bildirici etkiye sahiptir. Böyle bir anın olmadığı derneklere ise hak ehliyeti olmayan dernekler karşılık gelir. (İkizler, 2008: 416). Yabancılara ait dernekler, Alman hukukunda, Alman Dernekler Kanununun 14. maddesinde anlatılmaktadır. Üyelerinin tümü veya çoğunluğu Avrupa Birliği ne üye bir ülkenin yabancı vatandaşlarından oluşuyor ise bu dernekler yabancı dernekler olarak kabul edilemez. Alman Hukukunda; bir derneği oluşturan kişilerin yerleşim yeri Almanya, fakat uyruğu yabancı bir devlet ise; Almanya da kurulan, örgüt ve faaliyeti Almanya da olan bu dernek, bir Alman derneği değil, yabancılara ait dernek sayılmaktadır. Örneğin Almanya da ikamet hakkına sahip Türk vatandaşlarının kuracağı dernek yabancılara ait dernek sayılmaktadır. Bu derneklere uygulanan yasaklar, Alman derneklerine uygulananlardan daha geniş tutulmuştur (Yardımcı, İç İşleri Bk., 2013: 19 20). Aşağıdaki tablolarda Almanya da sivil toplum durumunun ve derneklerin genel durumuyla ilgili 2013 yılına ait güncel bilgiler elde edilebilinir.

6 Dernekler Hak Ehliyeti Olan (Tüzel Kişiliğe Sahip) Hak Ehliyeti Olmayan (Tüzel Kişiliği Bulunmayan) İktisadi Dernekler İktisadi Olmayan Dernekler (İdeal Dernekler) Tablo 1: Almanya da derneklerin sınıflandırılması. Ülke Sivil Toplum Kuruluşu Sayısı Nüfus STK Başına Düşen Kişi Sayısı Almanya Türkiye Tablo 2: Almanya ve Türkiye de Sivil Toplum Kuruluşları Hakkında Sayısal Bilgiler.

7 Ülke Düzenleyici Kurumlar Denetleyici Kurumlar Almanya - Yerel Sulh Mahkemesi - Federal Meclis - Eyalet Üst Düzey İdari Merci - Maliye Bakanlığı - Anayasayı Koruma Dairesi Türkiye - İçişleri Bakanlığı - Mülki İdare Amirlikleri - İçişleri Bakanlığı - Mülki İdare Amirlikleri Tablo 3: Almanya ve Türkiye de Dernekleri Düzenleyen ve Denetleyen Kurumlar

8 Tablo 4: Almanya ve Türkiye de Derneklerin Kuruluşlarına İlişkin Genel Bilgiler.

Uluslararası Sivil Toplum Araştırması

Uluslararası Sivil Toplum Araştırması Uluslararası Sivil Toplum Araştırması www.dernekler.gov.tr Özer KAYA İhsan ÇİMEN Bekir VATANSEVER Fikriye ÇETİN İbrahim AŞAR Huzeyfe ÇALKIN T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca oluşturulan

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi

Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Reform Önerisi Türkiye de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ

MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT MAAŞ SİSTEMİ VE 1990 SONRASI PERSONEL GİDERLERİNİN BÜTÇE İLE İLİŞKİSİ FERHAT AYDOĞDU DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU ANKARA Nisan

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YEREL YÖNETİMLER Dr. Ufuk AYHAN * I. GİRİŞ Amerika Birleşik Devletleri, çoğulcu demokrasiye dayalı, başkanlık sistemiyle yönetilen federal bir cumhuriyettir. Yönetim sistemi

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI. (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1

TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI. (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1 TÜRK HUKUKUNDA SİYASİ PARTİ SİCİLLERİNİN TUTULMASI (Keeping of the Political Parties Record in Turkish Law.) İsmail Hakkı ŞENTÜRK 1 ÖZ Ülkemizde 1960 yılında çok partili siyasi hayata geçtikten sonra siyasi

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı

Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Yargı ve Temel Haklar Faslı Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No: 4 06510 Bilkent / ANKARA Tel : 0312 218 13 00 Faks : 0312 218

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör i Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Mevzuatı ISBN 978-605-5110-10-9 Süleyman Serhat KIRTILOĞLU Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Editör Sporcu Sağlığı Danışma Merkezi Yayın No 4 Konya 2014 ii İçindekiler

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2887 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1844 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Doç.Dr. Salim ŞENGEL (Ünite 1, 6, 7) Prof.Dr. Seval SELİMOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Ercan BAYAZITLI

Detaylı

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU İŞYERİ TEMSİLCİSİ EL KİTABI & 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU EKİM 2012 Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Ahmet Kesik (Genel Başkan) Yazı İşleri

Detaylı

(DÖRDÜNCÜ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.)

(DÖRDÜNCÜ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.) (DÖRDÜNCÜ PARÇA) (NOT: Bu çalışma parçalar halinde paylaşılmakta olup, kaynakçası son bölüm ile birlikte verilecektir.) 2.3. Almanya da Vakıflar İlk olarak özetle vakıf kavramını, yine çalışmanın kapsamının

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

DERNEKLER MEVZUATI ANKARA

DERNEKLER MEVZUATI ANKARA DERNEKLER MEVZUATI ANKARA 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 SUNUŞLAR... 6 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER... 8 (İLGİLİ HÜKÜMLER) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Hükümler)... 8

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara Embassy of the Kingdom of the Netherlands, Ankara 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

Üçüncü Değerlendirme Turu

Üçüncü Değerlendirme Turu İNSAN HAKLARI VE HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DİREKTÖRLÜĞÜ Strazburg, 26 Mart 2010 Greco Eval III Rep (2009) 5E Tema II Üçüncü Değerlendirme Turu Parti Finansmanında Şeffaflık hakkında Türkiye Değerlendirme

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI

SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2860 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1817 SAĞLIK KURUMLARI MEVZUATI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Ünite 2,

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi

2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı. 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 1 GİRİŞ 1- TMMOB Yasası nda Birliğin Amaçları 2- TMMOB nin Temel İlkeleri ve Çalışma Anlayışı 3- TMMOB Mesleki Denetim Uygulamaları Tarihçesi 4- Mesleki Denetim Nedir? 5- Neden Mesleki Denetim? 6- İdare

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI Erhan YALÇIN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I. BÖLÜM VAKIF HAKKINDA

Detaylı