TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI"

Transkript

1 TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ Kasım 2009, Đzmir ÖZET TÜRKĐYE BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMIYLA ĐZLENMESĐ: NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI E. Akgündüz 1, O. Çekiç 2, E. Özüdoğru 3, S. Erdoğan 4, E.S. Karauz 5, D. Tezel 6, E. Toru 7 1 Şube Müdürü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü 2 Orman End. Mühendisi, Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi 3 Orman Yüksek Mühendisi, Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi 4 Veritabanı Uzmanı, Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi 5 Biyolog, Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi 6 Harita Yüksek Mühendisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi 7 Harita Mühendisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Türkiye nin, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında yer alması ve Afrika Kıtası nın etki alanında bulunmasının yanında; üç tarafının denizlerle çevrili olması, sıradağların denizlere paralel veya dik durumda oluşması, deniz seviyesinden 5000 m. yi aşan yükseklik farklılıklarının oluşması sonucu ortaya çıkan engebeli arazi yapısına sahip olması; iklim çeşitliliğini dolayısı ile de biyolojik çeşitliliğin zenginliğini beraberinde getirmiştir. Bunlarla birlikte buzul dönemlerdeki hareketliliklerin de biyolojik çeşitliliğin ülkemizde zenginleşmesine katkısı olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle Türkiye, Akdeniz kıyılarından karlı dağlara, derin vadilerden yüksek zirvelere, verimli ovalardan kayalıklara çok farklı ekosistemleri bir arada bulundurmaktadır. Bu ekosistem mozaiği çoğu endemik olan binlerce bitki ve hayvan türünü, bunların oluşturduğu ırk ve popülasyonları barındırmaktadır. Çok sayıda ve farklı bitki ve hayvan türünün meydana getirdiği yaşam alanları, farklı topluluk tiplerini ve habitat mozaiklerini oluşturmuştur. Tüm bu etmenlerden dolayı, biyolojik çeşitliliğinin zenginliği bakımından Türkiye tek başına bütün Avrupa Kıtası ile kıyaslanabilir bir ülkedir. Son yüzyılda görülen hızlı nüfus artışı ve sanayileşme çabaları ile ortaya çıkan kentleşme sonucunda, artan kirletici salımı ve deşarjı, erozyon gibi etkenler orman, mera ve sulak alan gibi yaban yaşam alanlarını daraltırken, makineli tarım, ziraî mücadele ilaçları, aşırı ve bilinçsiz avcılık ile yabancı türler ve yaban hayatı olumsuz etkilenmiştir. Böylece, bazı memeli ve bitki türleri yok olurken bazılarının ise nesli tehlike altına girmiştir. Bu süreçte birçok gelişmiş ülke bitki ve hayvan tür tespitlerini tamamlamış ve coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Doğal değerlere ait verilerin sektörler arası kullanılmasını sağlamış ve karar destek sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu ülkeler ayrıca, doğal değerlerin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve korunması konularında etkin alan yönetimini gerçekleştirmişler ve ulusal kalkınma stratejilerini belirlemişlerdir. Buna karşın, Türkiye de flora ve fauna türlerinin tespiti ve kayıt altına alınması çalışmaları oldukça yenidir. Ancak günümüzde Türkiye de biyolojik çeşitliliğin izlenmesi ve gerektiğinde acil önlemler alınması amacıyla bir izleme sisteminin oluşturulması gerekliliği bu konuda çalışan tüm kişi ve kuruluşlarca anlaşılmış durumdadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ve potansiyel korunan alanların belirlenmesi için metodoloji geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında GEF-II Projesi kapsamında Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi (BĐB) oluşturulmuştur. Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi nin potansiyel korunan alanların belirlenmesine yönelik geliştirdiği bilimsel bir metodoloji ve biyolojik çeşitlilik izleme veritabanı üzerine gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar neticesinde; Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi yasal olarak yapılandırılmıştır. Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Sistemi, Türkiye biyolojik çeşitliliğine dair kaynakların envanterinin toplanması, mevcut durumlarının ortaya konması, izlenmesi ve bu doğal kaynakların üzerindeki tehditlerin belirlenmesi yoluyla karar vericiler için acil önlemler alınmasını sağlamaya yönelik bir karar destek sistemidir. Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi nin geliştirdiği Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna açık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, sadece biyolojik çeşitliliğin izlenmesi temelinde bir veritabanıdır. Sözkonusu Veritabanında türler, habitatlar ve alanlar özelinde sorgulama yapılabilmektedir. Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; internet tabanlı bir biyolojik çeşitlilik veritabanıdır. Đnternet üzerinden tüm kullanıcılar veri girişi yapabilmektedir. Bu veritabanı ile Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ile ilgili veriler, ilk kez bir araya getirilmiştir. Veri tabanına sınırsız sayıda biyolojik çeşitlilik verisi girilebilecektir. Sistemdeki biyolojik çeşitlilik verileri; incelenmek istenilen alan, bölge, habitat tipi ya da korunan

2 Türkiye Biyolojik Çeşitliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Đzlenmesi: Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı alanlardan süzülebilecektir. Türlerin dağılım haritalarına ulaşılabilecektir. Türlerin kırmızı liste statülerindeki zaman içerisindeki değişimleri izlenebilecektir. Ülkenin bütün türlerinin popülâsyonlarının zaman içerisindeki değişimleri izlenebilecektir. Bütün korunan alanlar Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında veri tabanında mevcut olup, alanların zaman içerisindeki değişimleri (hangi türlerin mevcut olduğu, türlerin zaman içerisindeki değişimi vb.) izlenebilecektir. Tüm türlere yönelik popülasyon ve kırmızı liste katalogları oluşturulabilecektir. Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; oldukça zengin bitki ve hayvan tür kaynaklarına sahip olan Türkiye ye, Küreselleşme sürecinde yükselen değer olan çevre koruma ve alan yönetimi için gerekli karar destek mekanizmasını sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini sağlayacaktır. Bitki ve hayvan türlerine ait öznitelik ve mekansal verilerin yer aldığı Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile, doğal kaynaklara ilişkin yönetim kararlarının, tek elden yürütülmesi, doğru ve zamanında gerçekleşmesi çevre koruma ve izleme faaliyetlerinin hız kazanması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: Biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar, habitat, coğrafi veri tabanı, izleme 1.GĐRĐŞ Tarihi, mitolojik, antropolojik, etnografik ve sosyolojik yönden oldukça zengin olan ülkemizin flora, fauna ve ekosistemlerle beraber jeolojik ve jeomorfolojik oluşumlar, hidrolojik ve limnolojik özelliklerin açılımı bakımından da zengin olduğu bilinen bir gerçektir. Ülkemiz estetik ve rekreasyonel kaynak çeşitliliği açısından dünyanın ender ülkelerinden biri durumundadır (Arda, 2003:37). Türkiye nin Asya ve Avrupa kıtalarının kesişme noktasında yer alması, Afrika Kıtası nın etki alanında bulunması yanında; üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, sıradağların denizlere paralel veya dik durumda oluşması, deniz seviyelerinden 5000 m. yi aşan yükseklik farklılıkları sonucu ortaya çıkan engebeli arazi yapısı; iklim çeşitliliğini dolayısı ile de biyolojik çeşitliliğin zenginliğini beraberinde getirmiştir (UBÇSEP, 2001:8). Gene bunlarla birlikte aynı kaynakta buzul dönemlerindeki hareketliliklerin de biyolojik çeşitliliğin ülkemizde zenginleşmesine katkısı olduğu ifade edilmektedir. Türkiye, Akdeniz kıyılarından karlı dağlara, derin vadilerden yüksek zirvelere, verimli ovalardan kayalıklara çok farklı ekosistemleri bir arada bulundurmaktadır. Bu ekosistem mozaiği çoğu endemik olan binlerce bitki ve hayvan türünü, bunların oluşturduğu ırk ve popülâsyonları barındırmaktadır. Çok sayıda ve farklı türün meydana getirdiği karışımlar, farklı topluluk tiplerini ve habitat mozaiklerini oluşturmuştur. Yukarıda da bahsedildiği gibi tüm bu etmenlerden dolayı Türkiye biyolojik çeşitliliğinin zenginliği bakımından tek başına Avrupa Kıtası ile hâlâ kıyaslanabilir. Çünkü omurgalı hayvanlardan amfibi ve sürüngenler bakımından Türkiye de yaşayan türlerin sayısı Avrupa da yaşayanlara eşittir. Tüm Avrupa da 500 civarında kuş türünün kaydının verilmesine karşın Türkiye de bu sayı 460 dir. Avrupa da yaklaşık bitki türü tespit edilmişken bu sayı Türkiye de civarındadır ve bunların 1/3 ü endemiktir (UBÇSEP, 2007). Anadolu nun, aynı şekilde 'in üzerinde tür içeriğiyle fauna açısından da son derece zengin olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir (UBÇSEP, 2007). Aynı kaynakta alageyik (Cervus dama dama) ve sülünün (Phasianus colchicus) anavatanının Anadolu olduğu belirtilmektedir. Bir zamanlar aslan, kaplan ve leoparların serbestçe dolaştığı ülkemizde, halen millî parklarda ve dağlarda bozayı, yaban domuzu ve kurt gibi yabanî ve nesli tehlikede olan hayvanlara rastlanılmaktadır Tüm Avrupa da bulunan bitki türlerinin % 75 i kadar türe sahip olan ülkemiz kiraz, kayısı, badem ve incir gibi türlerin anavatanıdır. Türkiye florası, kültürü yapılmış önemli tarımsal bitki türlerinin yabanî akrabalarını ve bu türlerle ilgili genetik çeşitliliği de kapsar; örneğin buğday, nohut, mercimek, elma, armut, kayısı, kestane ve antep fıstığı bu türler arasında yer almaktadır (UBÇSEP, 2007). Buna karşın, yurdumuzda fauna ve flora türlerinin durumunun hiç de iç açıcı olmadığı gerçeği de dile getirilmektedir. Son yüzyılda görülen hızlı nüfus artışı ve sanayileşme çabaları ile ortaya çıkan kentleşme; kirletici salımı ve deşarjı; erozyon başta olmak üzere orman, mera ve sulak alan gibi yaban yaşam alanlarını daraltırken makineli tarım, ziraî mücadele ilaçları ile aşırı ve bilinçsiz avcılık yaban hayatını olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle; bazı memeli ve bitki türleri yok olurken bazılarının nesli tehlike altına girmiştir (Mardinli ve Özüdoğru, 2005:137). Ormanlarımızın durumu açısından da durum iç açıcı değildir. Türkiye de orman alanlarının azalmasının dünyadaki gelişmelerle paralellik gösterdiği, M.Ö yıllarında Anadolu yarımadasının % 72 sinin orman, % 17 sinin bozkır (step) olmasına karşın bugün % 26.6 sının orman, % 35 nin ise step haline geldiği bildirilmektedir (DPT, 2001:33). Ormansızlaşma sürecinin halen devam etmekte olduğu, 2

3 Akgündüz, Çekiç, Özüdoğru, Erdoğan, Karauz, Tezel ve Toru Türkiye nin yüzölçümünün % 26,6 sını ormanların oluşturduğu, bozuk orman olarak tanımlanan orman alanının ülkemiz orman yüzölçümünün % 51.7 sini meydana getirdiği kaydedilmektedir (Konukçu, 2001). Doğal kaynaklarımızın tahrip edilmesinde en önemli etken olarak gösterilen erozyonun ülkemizin % 7.2 sinde hafif düzeyde, % 20.0 ında orta derecede ve % 58.7 sinde ise şiddetli ve çok şiddetli derecede etkinliğini sürdürdüğü devletin resmî belgelerinde bildirilmektedir (Anonim, 2005:32). Gene aynı kaynakta erozyona uğrayan topraklarımızın % 99 nun su erozyonundan ve % 1 nin ise rüzgâr erozyonundan etkilendiği ifade edilmektedir. Diğer bir kaynakta ise Türkiye nin akarsularla kaybettiği yıllık toplam toprak miktarının 500 milyon ton, hektarda taşınan toprağın ise yılda ortalama 6 ton olduğu bildirilmektedir (Konukçu, 2001:5). Bu rakam Kuzey Amerika da 2.5, Güney Amerika da 1.6, Asya da 15.3, Avrupa da 0.9 ve dünya genelinde 3.7 tondur. Tarım Bakanlığı nın yalnızca tarımsal erozyonla çölleşme sonucu verimlilik kaybı zararının açıklandığı gazete haberine atıfta bulunan Duygu (2006: ), 2001 de verimlilik kaybının 42 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade etmektedir. 19. ve 20. yüzyılda ülkemizdeki 11 endemik bitki türünün soyunun tükendiği kesinlik kazanmıştır (UBÇSEP, 2007) yılında yayınlanan Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı nda 171 türün çok tehlikede (critically endangered), 774 türün tehlikede (endangered) ve 688 türün ise zarar görebilir (vulnerable) kategorisinde olduğu bildirilmiştir (Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van 100. Yıl Üniversitesi, 2000). Türkiye'deki soyu tükenmiş fauna türleri hakkında bilgi çok sınırlıdır. Bununla birlikte bazı omurgalı türlerinin ortadan kaybolduğuna dair bilgiler mevcuttur (UBÇSEP, 2001:16). Memeli türlerinden ve tatlısu balıklarından dörder türün soyu tükendiği bildirilmektedir (UBÇSEP, 2007). Kaybolan türlerimizin en çarpıcı örnekleri, memeli hayvanlar grubundan verilebilir. Asya fili (Elephas maximus asurus) (MÖ 1. yy), yabani sığır (Bos primigenionus primigenionus) (MÖ 1. yy), yaban eşeği (Equus hemionus anatoliensis) (12. yy), aslan (Panthera leo persicus) (13. yy), çita (Acinonyx jubatus) (19. yy), kaplan (Panthera tigris virgata) gibi türleri bunlara örnek vermek mümkündür. Prof. Dr. Turhan BAYTOP un Uludere de 1970 yılında vurulan hayvanı 1973 yılında bilim dünyasına tanıtmasından sonra, henüz somut bir kanıt yoksa da kaplanın Hakkari, Şırnak, Siirt, Uludere ve Çukurca çevrelerinde, Đran-Irak sınırındaki dağlık bölgelerde var oluş savaşını sürdürdüğü bazı yazarlarca tahmin edilmektedir (Atakol, 2000:35). Anadolu parsı (Felis pardus tulliana), yeryüzündeki pars (panter ya da leopar) türlerinin en güzellerinden biriydi, ama bugün yalnızca adı kalmıştır. Batı, Güney, Kuzeybatı ve Güneydoğu Anadolu'nun ormanlık ve sarp bölgelerinde 1970'li yılların ortalarına kadar varlıklarını sürdürdülerse de en son olarak 1967'de Bolu'da, 1971'de Dilek Yarımadası'nda, 1974'te Beypazarı'nda görülmüş ve öldürülmüş olduğu bildirilmektedir. Neslinin tükenip tükenmediği henüz bilinememektedir. Kunduz (Castor fiber) geçtiğimiz yüzyılın başlarında yok olan bir başka türümüzdür (Atakol, 2000:34-35). Kışlalıoğlu ve Berkes biyolojik çeşitliliğimiz konusunda Tarımcılık tarihçesi on bin yıl kadar önceye giden Anadolu, dünyanın en eski uygarlık merkezlerinden birisidir. Avcı ve devşirmeci bir yaşam biçiminden tarımcılığa geçişte önemli etkenlerden biri, tarıma uygun tür ve çeşitlerin o yerde doğal olarak bulunması olayıdır. Đlk kez Anadolu'da yetiştirildiği bilinen çeşitli bitki ve hayvanların anayurtlarının Anadolu olması doğaldır. Dünyadaki çeşitli bilimsel kuruluşlar, tohum ıslah çalışmalarında yıllar boyu Anadolu'dan toplanan yerel çeşitleri kullanmışlardır. Çünkü ıslah çalışmalarıyla üretilmeye çalışılan yüksek vasıflı çeşitler için gerekli genler bu bitkilerin anayurtlarındaki yabanî akrabalarından gelir görüşünü dile getirmektedir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 1992:13 14). Bu yazarların belirttiği üzere ve atıfta bulundukları diğer birçok bilimcinin ve tarım ekonomistinin görüşüne göre ülkemizin dünya açısından en büyük önemi, sakladığı biyolojik çeşitlilikle ilgilidir. Bu anlamda, biyolojik çeşitliliğin korunması, hem uzun vadeli bir yatırım hem de canlı doğal kaynakların sigortası olmaktadır. Gene aynı yazarlar biyolojik çeşitliliğin sosyo-ekonomik önemine de değinerek gelecekte hangi canlıların ne gibi bir ekonomik önem kazanacağını önceden bilmenin olanaksız olduğunu ve bugünün önemsiz bir çiçeğinin yarının eşi bulunmaz bir kanser ilacı olabileceğini söylemekle birlikte, ekosistemlerin örneğin erozyon yoluyla köklü biçimde değişip çoraklaştığında, ihtiyacımız olduğunda arayacağımız canlıların orada olmayacağını ifade etmişlerdir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 1992:15). 2. ÜLKEMĐZ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐĞĐNĐN COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ YARDIMI ĐLE DEPOLANMASININ VE ĐZLENMESĐNĐN ÖNEMĐ: Bu süreçte birçok gelişmiş ülke bitki ve hayvan tür tespitlerini tamamlamış ve coğrafi bilgi teknolojilerinden yararlanarak türlere ait ilişkisel veri tabanlarını oluşturmuştur. Doğal değerlere ait verilerin sektörler arası kullanılmasını sağlamış ve karar destek sistemlerini oluşturmuşlardır. Bu ülkeler ayrıca, doğal değerlerin belirlenmesi, kayıt altına alınması ve korunması konularında etkin alan yönetimini gerçekleştirmişler ve ulusal kalkınma stratejilerini belirlemişlerdir. Yukarıda da bahsedildiği üzere ülkemizin dünya açısından en büyük öneminin biyolojik zenginliğinden kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu anlamda bu özel zenginliğimizin 3

4 Türkiye Biyolojik Çeşitliliğinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Đzlenmesi: Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı korunması, geliştirilmesi, bilgilerinin depolanması ve izlenmesi de özel olmak durumundadır. Bu şekilde bir değerlendirme yapıldığında biyolojik çeşitliliğe ait grafik ve grafik olmayan (sözel) verilerin depolanması, değerlendirilmesi, sorgulanması ve izlenmesinde çağdaş bir yöntem olan coğrafi bilgi sistemleri öne çıkmaktadır. Bilindiği üzere coğrafi bilgi sistemleri çok fazla sayıda verinin üretimini, yönetimini ve analizini sağlayabilecek teknolojiye sahiptir. 3. NUH UN GEMĐSĐ BĐYOLOJĐK ÇEŞĐTLĐLĐK VERĐTABANI: Ülkemizde flora ve fauna türlerinin tespiti ve kayıt altına alınması çalışmaları oldukça yeni olmasına karşın, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ve potansiyel korunan alanların belirlenmesi için metodoloji geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında GEF-II Projesi kapsamında Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi (BĐB) oluşturulmuştur. Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi nin potansiyel korunan alanların belirlenmesine yönelik geliştirdiği bilimsel bir metodoloji ve biyolojik çeşitlilik izleme veritabanı üzerine gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar neticesinde; Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi yasal olarak yapılandırılmıştır. Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Sistemi, Türkiye biyolojik çeşitliliğine dair kaynakların envanterinin toplanması, mevcut durumlarının ortaya konması, izlenmesi ve bu doğal kaynakların üzerindeki tehditlerin belirlenmesi yoluyla karar vericiler için acil önlemler alınmasını sağlamaya yönelik bir karar destek sistemidir. Bildirinin bu aşamasında biyolojik çeşitlilik izleme sisteminin en önemli araçlarından birisi olan, Biyolojik Çeşitlilik Đzleme Birimi nin geliştirdiği Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ndan bahsetmek gerekli görülmektedir. Hâlihazırda adresinde hizmet vermeye devam eden Veritabanı; internet tabanlı, kamuoyuna açık, üyelerin kendilerine özgü sınırlı haklarla verilere erişebildiği, sadece biyolojik çeşitliliğin izlenmesi temelinde yapılandırılan bir veritabanıdır. Sözkonusu Veritabanı nda türler, habitatlar ve alanlar özelinde sorgulama yapılabilmektedir. Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; internet tabanlı bir biyolojik çeşitlilik veritabanıdır. Đnternet üzerinden tüm kullanıcılar veri girişi yapabilmektedir. Bu veritabanı ile Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ile ilgili veriler, ilk kez bir araya getirilmiştir. Veri tabanına sınırsız sayıda biyolojik çeşitlilik verisi girilebilecektir. Sistemdeki biyolojik çeşitlilik verileri; incelenmek istenilen alan, bölge, habitat tipi ya da korunan alanlardan süzülebilecektir. Türlerin dağılım haritalarına ulaşılabilecektir. Türlerin kırmızı liste statülerindeki zaman içerisindeki değişimleri izlenebilecektir. Ülkenin bütün türlerinin popülâsyonlarının zaman içerisindeki değişimleri izlenebilecektir. Bütün korunan alanlar Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında veri tabanında mevcut olup, alanların zaman içerisindeki değişimleri (hangi türlerin mevcut olduğu, türlerin zaman içerisindeki değişimi vb.) izlenebilecektir. Tüm türlere yönelik popülasyon ve kırmızı liste katalogları oluşturulabilecektir. Bu Veritabanı ile internet üzerinden tüm kullanıcılar veri girişi yapabilmektedir. Böylece Türkiye biyolojik çeşitliliğinin izlenmesi ile ilgili veriler, ilk kez bir araya getirilmiştir. Veri tabanına sınırsız sayıda biyolojik çeşitlilik verisi girilebilecektir. Sistemdeki biyolojik çeşitlilik verileri; incelenmek istenilen alan, bölge, habitat tipi ya da korunan alanlardan süzülebilecektir. Türlerin dağılım haritalarına ulaşılabilecektir. Türlerin kırmızı liste statülerindeki zaman içerisindeki değişimleri izlenebilecektir. Ülkenin bütün türlerinin popülâsyonlarının zaman içerisindeki değişimleri değerlendirilebilecektir. Bütün korunan alanlar Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında veri tabanında mevcut olup, alanların zaman içerisindeki değişimleri (hangi türlerin mevcut olduğu, türlerin zaman içerisindeki değişimi vb.) izlenebilecektir. Tüm türlere yönelik popülasyon ve kırmızı liste katalogları oluşturulabilecektir. Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı, Bakanlık ve ülkemiz ihtiyaçlarına göre yeni arayüzlerin hazırlanması çalışmaları BĐB tarafından sürdürülmektedir. Veritabanı dört arayüzle açılacaktır: Yaban Hayatı Arayüzü, Korunan Alanlar Arayüzü, Sulakalanlar Arayüzü, Özel Çevre Koruma Bölgeleri Arayüzü. Yaban Hayatı Arayüzü çalışmaları tamamlanmış olup yakın bir tarihte hizmete sunulacaktır. Bu arayüzle, herhangi bir yaban hayatı geliştirme sahası veritabanında açıldığında, orman katmanı, boşluk analizi katmanı, EUNIS gibi farklı habitat katmanları altlık olarak sorgulanabilecektir. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ulusal ölçekte çevresel veriye erişimi sağlamak üzere 2010 yılı sonunda tamamlanması planlanan Türkiye Çevresel Veri Değişim Ağı ( TEIEN) Projesi kapsamında Biyolojik Çeşitlilik Veritabanının da entegrasyonu sağlanarak ulusal bazda veri paylaşımı sağlanacaktır. 4

5 Akgündüz, Çekiç, Özüdoğru, Erdoğan, Karauz, Tezel ve Toru 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER: Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı; oldukça zengin bitki ve hayvan tür kaynaklarına sahip olan Türkiye ye, Küreselleşme sürecinde yükselen değer olan çevre koruma ve alan yönetimi için gerekli karar destek mekanizmasını sağlayarak, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesini sağlayacaktır. Bitki ve hayvan türlerine ait öznitelik ve mekansal verilerin yer aldığı Nuh un Gemisi Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile, doğal kaynaklara ilişkin yönetim kararlarının, tek elden yürütülmesi, doğru ve zamanında gerçekleşmesi çevre koruma ve izleme faaliyetlerinin hız kazanması sağlanacaktır. KAYNAKÇA: Anonim, 2005, Çölleşme Đle Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, Ankara. ARDA, Serhat, 2003, Türkiye de Doğa Koruma Alanı Uygulamaları ve Avrupa Birliği Mevzuatı Đle Karşılaştırılması, Basılmamış Master Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevrebilimleri Anabilim Dalı, Ankara. ATAKOL, Ayhan, 2000, Tehlikedeki Türler-Tükenen Hayvanlar, Yeşil Atlas-Tufandan Sonra Biyolojik Çeşitlilik (Atlas ın özel eki), sayı:3, s.34 41, Đstanbul. DPT (Devlet Plânlama Teşkilatı), 2001, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Ormancılık Özel Đhtisas Komisyonu Raporu ( ), Ankara. DUYGU, A. Ergin, 2006, Đklim Değişikliği, Kuraklaşma ve Çölleşme Đle Savaşımın Önemi ve Bazı Örnekler, TMMOB Đnşaat Mühendisleri Odası Su Politikaları Kongresi (21 23 Mart 2006) Bildiriler Kitabı 1. Cilt, s , Ankara. KIŞLALIOĞLU, Mine ve BERKES, Fikret, 1992, Biyolojik Çeşitlilik, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara. KONUKÇU, Mustafa, 2001, Ormanlar ve Ormancılığımız, DPT Yayını, Ankara. MARDĐNLĐ, Zafer ve ÖZÜDOĞRU, Erdal, 2005, Sürdürülebilir Yaban Hayatı ve Envanter, Türkiye Ulusal Orman Envanteri Sempozyumu Bildirileri (24 28 Eylül 2002), s , Đstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Đstanbul. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Van 100. Yıl Üniversitesi, 2000, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Ankara. UBÇSEP (Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Plânı), UBÇSEP (Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Plânı),

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME RAPORU 2011 Mustafa Kemal ATATÜRK Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL

Detaylı

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Ulusal

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Şube

Detaylı

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU

TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU TÜRKİYE GIDA VE TARIM BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ DURUMU Gıda ve Tarım için Bitki Kaynaklarının Muhafazası ve Sürdürülebilir Kullanımına İlişkin TÜRKİYE İkinci Ülke Raporu Dr. Ayfer TAN Ege tarımsal Araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mustafa ARTAR KARATEPE-ASLANTAŞ MİLLİ PARKI ÖRNEĞİNDE KORUNAN ALANLAR İÇİN BİR İZLEME YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

Detaylı

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020)

TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI. ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI (2015-2020) ANKARA - 2014 TÜRKİYE HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI ULUSAL STRATEJİ ve EYLEM PLANI Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER DOĞA KORUMANIN TARİHÇESİ ve TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER The History of Nature Conservation and Developments of Nature Conservation in Turkey Muzaffer YÜCEL Deniz BABUŞ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR Ormanın Kitabı Bu kitap, orman muhafaza memurlarına ithaf edilmiştir. Ormanın Kitabı Editör ve Tasarımcı: Tuğba Can Yayın Yönetmeni: Başak Avcıoğlu

Detaylı

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI

NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI / BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İZLEME BİRİMİ NUH UN GEMİSİ Ulusal Biyolojik Çeşitlilik VERİTABANI Ülkemiz Biyolojik Çeşitlilik Zenginliği Açısından

Detaylı

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya

Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya Korunan Alanlar ve Ekoturizm Özellikle biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların devamlılığının sağlanmasına ve korunmasına hizmet eden, yasal veya diğer etkili yollarla yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL ÇÖLLEŞME VE EROZYON ARAŞTIRMA MERKEZİ D.Ali ÇARKACI Çetin PALTA Ufuk KARADAVUT ÖZET Değişen iklim şartları önümüzdeki yıllarda daha belirgin olarak kendini gösterecek, hem bizlerin hem de çevremizin

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II.

Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 1, Haziran 2011, 9-24 Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri

Detaylı

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE KULLANIMI (The Use of National Parks for Recreational Activities in the Province of Isparta) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 81-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONEL FAALİYETLERDE

Detaylı

DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR

DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR DOĞAL VE YAPAY GÖLLERİMİZİN YAŞAM VE GELİŞME KAYNAĞI OLARAK KORUMA-KULLANMA AMAÇLI YÖNETİLEBİLİNMESİNDE BİLİMSEL VE İDARİ YAKLAŞIMLAR Mustafa Karabatak Prof. Dr. Limnolog (Göl Bilimci) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fatmagül BOLAT ÇUKUROVA DELTASI İÇİN BİYOSFER REZERVİ BİLGİ AĞI VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA,2006 ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı. TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) Bölge Planı 2014 2023 Ağustos 2013 Sunuş Dünya da, özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde sosyal ve ekonomik

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI)

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) 1 Bu rapor WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. Editör: Deniz Şilliler Tapan Metinler:

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ

TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 5.BİLDİRİMİ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bu yayın, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS)

SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) SİT ALANLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) Dilek TEZEL 1, İbrahim ÖZDEMİR 2, İmren YENİPINAR 3 1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, dilek.tezel@csb.gov.tr 2 Çevre

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı