BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 05 ARALIK 2014 YIL: 22 SAYI: 3430 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün dün geceden itibaren Sayaçlarý sýfýrlayýn çaðrýsýna iþçiler üreterek ve santrallere, maden iþletmelerine barikatlar kurarak yanýt verdi. 2.SAYFADA Yataðan'da 'süresiz eylem' Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik: BÖYLE ÝHALE GÖRÜLMEMÝÞTÝR ÝZTUZU NDA YÜRÜTME DURDURULDU konusunda ýsrar ediyorum. Son olarak tahliye kararýyla ilgili yürütmenin durdurulmasý kararý çýktý. Þimdi yeni bir hukuk süreci baþlamýþ oluyor. Bundan sonraki süreçte bütün siyasi partili arkadaþlarýmýzýn bizim yanýmýzda olmalarýný istiyorum. Süreçten sonra buranýn kamu eliyle iþletilmesi için desteklerinizi bekliyorum." Davalý idarenin savunmasý alýnacak Ortaca Belediyesinin Muðla Valiliði aleyhine Muðla 2. Ýdare Mahkemesinde açmýþ olduðu davanýn kararýnda ''Tahliyeye iliþkin olmasý ve iþletmenin ticari faaliyetinin mahallesi olmuþtur. Bununla birlikte ilçeye ilgili bakanlýktan gelen yazýda Dalyan belediyesinin iþlettiði yerlerin Ortaca Belediye'sine devredilmesi istendi. Bu yazýþmalardan sonra 3 Haziran 2014'te Valiliðe davet edildim. Bir beyefendi bana Ýiztuzu Plajýný ihaleye çýkaracaklarýný söyledi. O zaman da bu ihalenin hukuka uygun olmasý gerektðini söyledim. Bunu resmi yazýyla karþý taraftan bize bildirmelerini istedim. Bana Ýztuzu için ne kadar verebilisin? diye sordular. Bunun bu þekilde olamayacaðýný kendilerine ifade etmeme raðmen hiçbirþey deðiþmedi. 12 Haziran'da ise bana Ýztuzu'nun bir Ortaca dalyan daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesiyle ilgili Ortaca Belediyesi'nin Muðla Valiliði aleyhine Muðla 2. Ýdare Mahkemesinde açmýþ olduðu davada "yürütmenin durdurulmasý" kararý çýktý. Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneði'nin daveti üzerine konuyla ilgili Dalyan Mahallesi düðün salonunda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Veriliþ yönteminin hukuka uygun olmadýðý konusunda ýsrar ediyorum Bilgilendirme toplantýsýna katýlan Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, "Bu sürecin hiçbir þekilde siyasallaþmamasýný istiyorum. Veriliþ yönteminin hukuka uygun olmadýðý konusunda ýsrar ediyorum" dedi. Karaçelik, verdikleri hukuk mücadelesinde mahkemeden çýkan kararlar doðru yolda olduklarýnýn göstergesi olduðunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Vicdan sahibi kamu eliyle çalýþtýrýlmasýný istiyor Geçmiþ dönemde bu plajýn ilçeye kazandý-rýlmasýnda siyasi parti gözetmeksizin emeði geçen tüm belediye baþkanlarýna teþekkür eden Karaçelik þunlarý kaydetti: "Vicdan sahibi MHP, AK Parti ve diðer partili arkadaþlarýmýz buranýn gerçekten kamu eliyle çalýþtýrýlmasýný istiyorlar. Bu arkadaþlarýma da teþekkür ediyorum. Geçmiþ dönemde bu plajýn ilçemize kazandýrýlmasýnda emeðei geçen tüm belediye baþkanlarýmýza teþekkür ederim. Bu plaj için Ayrým yapmadan geçmiþ dönemlerdeki tüm baþkanlarýmýz çok çalýþmýþtý. Bu sürecin hiçbir þekilde siyasallaþmamasýný istiyorum. Veriliþ yönteminin hukuka uygun olmadýðý sürmemesinin telafisi güç zarar doðurabilecek olmasý nedeni ile davalý idarenin savunmasý ve ara kararý cevabý alýnýp ya da savunma ve ara kararýna cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu iþlemin YÜRÜTÜLMESÝNÝN DURDURULMASINA günü oy birliði ile karar verilmiþtir'' denilerek 2. idare mahkemesince yürütmeyi durdurma kararý alýndý. Böyle ihale görülmemiþtir Karaçelik, Ýztuzu nun verilmesi süreci ile ilgili ise þunlarý söyledi. Muðla'nýn büyükþehir olma-sýyla birlikte Dalyan beldesi Ortaca ilçesinin firmaya verildiðine yönelik bir telefon geldi. Kaça ve nasýl verildiðini sorduðumda ise 1 milyon 400 bin liraya verdiklerini söylediler. Böyle ihale görülmemiþtir. Neye göre verildiði konusunda ise halen bir açýklama alamadýk. Burada herhangi bir ihale olmadý sadece telefonla ve yetkiliyle görüþ alýþveriþinde bulunduk. Ýhalenin hangi þartnameye göre olduðu belli deðil. Konuþmanýn ardýndan, Karaçelik toplantýya katýlan vatandaþlarýn sorularýný yanýtladý. ORTACA BELEDÝYESÝ NÝN ACI GÜNÜ 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü Sayaca Müdahale Kaçak Su Kullanýmý Sayýlýr Ýkinci Göcek Tünelinde ýþýk göründü Ortaca belediyesinde makam þoförlüðü ve çeþitli birimlerde görev yapan Enver Öztürk (42) geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. 5.SF 7.SF 4.SF 8.SF

2 2 Ortaca Kent Konseyi nden Ýztuzu na destek çaðrýsý Yataðan'da 'süresiz eylem' Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün dün geceden itibaren Sayaçlarý sýfýrlayýn çaðrýsýna iþçiler üreterek ve santrallere, maden iþletmelerine barikatlar kurarak yanýt verdi. Yataðan ve Milas ta enerji ve maden iþçileri özelleþtirmeye karþý süresiz eyleme baþladý. Genel Müdürlüðün dün geceden itibaren Sayaçlarý sýfýrlayýn çaðrýsýna iþçiler üreterek ve santrallere, maden iþletmelerine barikatlar kurarak yanýt verdi. Ýþçiler dün geceden itibaren iþyerleri önünden ayrýlmayarak iþyerlerine her türlü giriþ çýkýþý yasakladý. Bunun termik santralin alýcýsý Elsan için yapýldýðýný ifade eden Yataðan Tes-Ýþ Þube Sekreteri Mustafa Koçak, Bizler vardiyalarda üretime devam edeceðiz. Fakat onun dýþýndaki tüm iþçiler evlerine gitmeyerek iþyerleri önünden ayrýlmayacak diye konuþtu. Yataðan Ýþyeri Temsilcisi Uður Kýlýç da sonuna kadar direneceklerini ve özelleþtirmecileri bu karardan vazgeçireceklerini dile getirdi. MUÐLA- MÝLAS KARAYOLU ULAÞIMA KAPATILDI Bugün sabah iþyerine gelen Yataðan Termik Santrali Ýdari Ýþler Müdürü Enver Çetin, iþçiler tarafýndan içeri alýnmadý. Bunu gören diðer memur ve yöneticiler de içeri girmeyerek nizamiye kapýsýndan döndü. Saat 08.00'de ise Yataðan Kömür Ýþletmesi'nin de bekleyen iþçiler arasýndan yaklaþýk 500 kiþi Yataðan Termik Santrali'ne yürüyüþ düzenledi. Yataðan Termik Santrali'ne 'Ölmek var dönmek yok', 'KÝT'ler vatandýr vatan satýlmaz', 'Direne derine kazanacaðýz' ve 'Bu daha baþlangýç mücadeleye devam' sloganlarý eþliðinde yürüyüþe geçen iþçiler, Muðla- Milas Karayolu'nu yaklaþýk 30 dakika her iki yönlü ulaþýma kapadý. Yaklaþýk 1 kilometrelik yürüyüþün ardýndan yolu açan iþçiler, Yataðan Termik Santrali'nin nizamisinde bekleyen enerji iþçileri arkadaþlarýnýn yanýna geldi. ÝL JANDARMA KOMUTANI ÝÞÇÝLERLE GÖRÜÞTÜ Bir süre sonra Muðla Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Yataðan Termik Santrali önüne gelerek Tes-Ýþ Sendikasý Yataðan Þube Baþkaný Fatih Erçelik ve Maden-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Süleyman Girgin ile görüþtü. Çelik, karayolunun ulaþýma kapatýlmamasý ve santral içindeki yangýna müdahale edilmesine izin verilmesini istedi. Bunun üzerine iþçiler itfaiyenin nizamiyeden girmesine ve yangýna müdahale etmesine izin verdi. EYLEMDE KARARLI OLDUKLARINI VURGULADI Ardýndan Tes-Ýþ Sendikasý Yataðan Þube Baþkaný Fatih Erçelik, basýn açýklamasý yaptý. Santralde üretimin durdurulmasý talimatýna raðmen üretime devam ettiklerini söyleyen Erçelik, "Ýþletmelerimizi özel sektöre devretmeyeceðiz. Cesedimizi çiðnemeden bu iþyerlerine giremeyecekler" dedi. Madencilerle enerji iþçilerinin santraldeki bekleyiþi sürüyor. (Muðla/ EVRENSEL) Ýztuzu Plajý: 2008 yýlýnda Dünya nýn en iyi korunan sahili ünvanýný kazanan Dalyan Ýztuzu Plajý, Daha önce Dalyan Belediyesi tarafýndan iþletilmekte idi. Dalyan Belediyesi nin Ortaca Belediyesi ne katýlmasý ile iþletme hakký Ortaca Belediyesi ne geçmiþ oldu. Ancak Haziran 2014 de öðrendiðimiz ve hukuki dayanaðý olmayan özelleþtirme uygulamasý ile Dalyanaðzý Günübirlik Alan ve Tesislerinin iþletme hakký MUÇEV LTD.ÞTÝ. tarafýndan özel kiþilere devredildi. Haziran ayýnda açýlan davalarda verilen yürütmeyi durdurma kararlarý Ekim 2014 kaldýrýldý. Bunu takiben Muðla Valiliði Ortaca Kaymakamlýðýna Ortaca Belediyesinin Ýztuzu plajlarýndan tahliyesini istedi. Yine Ortaca Kaymakamlýðý bu yazýya göre Ortaca Belediyesinin plajlarý tahliye etmesini istedi. Buna göre 20/11/2014 günü devir teslim yapýlmýþtýr. Ancak plajlarýn tahliyesi için 10 gün süre verilmiþtir. Bu süre, 01 Aralýk 2014 günü dolmaktadýr. Bizler Ortaca Kent Konseyi Üyeleri olarak hukuka ve bölge halkýnýn çýkarlarýna aykýrý olan bu sürecin sonlandýrýlmasý gerektiði ve Ýztuzu plajýnýn kamu eliyle halkýmýza hizmet etmeye devam etmesi gerektiðini düþünüyoruz. Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi baþta plajýn doðal ev sahipleri olan caretta carettalar ve mavi yengeçlerin doðal yaþam alanlarýný tehdit edecektir. Dalyan kanalýndaki çevre kirliliði denetlenemeyecek bu nedenle baþta bölgenin en önemli endemik bitki türü olan kum zambaklarý olmak üzere bölgenin ekolojik çeþitliliði tehdit altýna girecektir. Ýztuzu plajýnýn özel iþletmeye devredilmesi plaja giriþlerin ücretlendirilmesi ve bu nedenle halkýn plajlardan yararlanamamasýna neden olacaktýr. Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi bölgeye gelecek turist profilini deðiþtireceðinden küçük iþletmelerin ekonomik olarak yaþama þansý kalmayacaktýr. Özel iþletmenin plaj gelirlerini kullaným tasarrufu kendisine aittir. Ancak plajýn kamu eliyle iþletilmesi halinde plaj gelirleri halkýn yararýna kullanýlacaktýr. Özetle Ýztuzu plajýnýn özelleþtirilmesi plajýn ve bölgenin tüm deðerlerinin kar hýrsýnýn insafýna terk edilmesi anlamýna gelmektedir. Bu uygulamanýn dünyada örneði ancak geliþmemiþ ülkelerde yaþanmaktadýr. Geliþmenin insanlýðýn ortak amacý olmasý nedeniyle insanlýðýn ortak deðerleri çiðnenmektedir. Yaþam kaynaklarýnýn özel çýkar gruplarýna sunulmasý kamu yararýnýn ve hukukun kamu görevlileri tarafýndan çiðnenmesidir. Yukarýda saydýðýmýz tüm bu gerekçelerden dolayý Ýztuzu plajý mutlaka kamunun elinde kalmalýdýr. Bizler Ortaca Kent Konseyi mensuplarý olarak yerel ve ulusal bütün sivil toplum kuruluþlarýný, siyasi erkleri, basýn-yayýn kuruluþlarýný ve tüm halkýmýzý haklý mücadelemize destek olmaya çaðýrýyoruz. Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün ÞAHÝN, Ortaca Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Mehmet SERTKAYA ve üyeler Bayram AVCI, Günür KARAÐAÇ, Berna Babaoðlu ULUTAÞ, Ali KARAKUÞ, Zeynel ALTIN, Memet POLAT, Nurtekin ARAN (EGE HABER in Notu: Kent Konseyi nin yaptýðý bu açýklamadan iki gün sonra tahliye için yürütmeyi durdurma kararý çýktý. Ancak süreci açýklamasý ve Kent Konseyinin bu konudaki yaklaþýmýný belirtmesi açýsýndan yayýmlamayý uygun gördük) Muðla Barosu Ant 1.Kitap Fuarý Açýldý... Ýçme Töreni... Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý nýn organize ettiði 1. Kitap Fuarý açýldý. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi nde yapýlan fuar açýlýþýna Muðla Valisi Amir Çiçek, Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kurmay Albay Halil Çelik, Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Menteþe Kaymakamý Zeki Arslan, Ýl Emniyet Müdürü Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. Veysal Tipioðlu, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Ýl Saðlýk Müdürü Cihan Tekin katýldý. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün açýlýþta yaptýðý konuþmada, bu fuarýn bir demokrasi çalýþtayý olduðun belirtti. Baþkan Gürün; Farklý görüþleri öðrenmek önemlidir. Farklý görüþler sayesinde hayata daha geniþ bir pencereden bakabilir, karþý tarafa saygý duymayý öðreniriz. Bütün bunlarý en güzel kitaplar sayesinde yapabiliyoruz. Bu fuarýn eðitimli, hoþgörülü ve demokratik bir gençlik yetiþtirmek için faydalý olacaðýna inanýyorum. Dedi. Vali Amir Çiçek ise konuþmasýnda fuarý organizasyonunda emeði geçenlere teþekkür etti. Gençlerin gözünde okuma ýþýðýný görmek istediðini belirten Vali Çiçek; Toplum olarak okumaktan uzaklaþtýk. Aslýnda her þartta ve koþulda kitap okumak mümkün. Büyükþehir Belediyemizin düzenlediði bu fuar gibi etkinliklerin gençlerimizin okuma hevesini arttýracaðýna inanýyorum. Þeklinde konuþtu. Açýlýþýn ardýndan stantlarý gezen protokole, Mustafa Kemal Atatürk ün yazdýðý geometri kitabý hediye edildi. 31 yayýnevinin katýldýðý fuar 7 Aralýk Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. -Soner Aydýn Muðla Barosu Baþkaný Cumhur Uzun, toplumun bu mesleðin tek örgütü olan barolardan çok büyük bir beklenti içinde olduðunu ifade etti. Muðla Barosuna kayýtlý 7 stajyer avukat, düzenlenen törenle ant içerek avukatlýk mesleðine ilk adýmýný attý. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen Ant Ýçme Töreni ne Muðla Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, genç avukatlar, yakýnlarý ve meslektaþlarý katýldý. Törenin açýlýþýnda törene katýlanlara hitap eden Muðla Baro Baþkaný Avukat Cumhur Uzun, Deðerli meslektaþlarým, deðerli katýlýmcýlar. Yeni arkadaþlarýmýzýn katýlýmlarý ile güçlenen mesleðimizden ve bu mesleðin tek örgütü olan barolardan toplumumuz çok büyük bir beklenti içindedir. Yaþanan hukuka aykýrýlýklarýn ortadan kaldýrýcýsý ve hukukun üstün kýlýcýsý olarak siz deðerli avukatlarý ve barolarý görmektedirler diye konuþtu. Konuþmasýnda genç avukatlara mesleki tavsiyelerde bulunan Baro Baþkaný Uzun, sözlerini þöyle sürdürdü: Toplumumuzun bu beklentilere cevap verebilmek ve yaþanan hukuka aykýrýlýklarý ortadan kaldýrmak için yapmamýz gereken tek þey, evrensel hukuk normlarýný ülkemiz hukuk düzeninde de egemen kýlmaktýr. Bu uðurda yýlmadan yorulmadan çalýþacaðýz. Çünkü bu bizim hukuka ve ülkemize olan borcumuzdur. Bu duygularla hepinize katýlýmlarýnýz için teþekkür ediyor, saygýlar sunuyorum Baro Baþkaný Cumhur Uzun un konuþmasýnýn ardýndan avukatlýk mesleðine baþlayacak olan, Gamze Sevinç, Yeter Oruç, Kýymet Türk, Merve Zeytinci, Pýnar Zeybekoðlu, Hatice Muhiddin ve Sabriye Beste Kabaçam avukat cübbelerini giyerek ant içtiler. Ant içen avukatlara, Avukatlýk Ruhsatnameleri Muðla Baro Baþkaný Cumhur Uzun ve baro üyesi avukatlar tarafýndan takdim edildi. Ant içme töreni, törene katýlanlara yapýlan ikramlar ve fotoðraf çekimleriyle son buldu.

3 3 SGK uyardý: Son gün 11 Aralýk 2014 Hisse devri alan ya da satan kiþilerin 6552 sayýlý torba kanun ile getirilen AF tan faydalanýlabilmesi için son baþvuru tarihi 11 Aralýk Hisse devri alan ya da satan kiþilerin 6552 sayýlý torba kanun ile getirilen AF tan faydalanýlabilmesi için son baþvuru tarihi 11 Aralýk Ortaca SGK Merkez Müdürü Özkan Arslan, 01/10/2008 Tarihinden sonra hisse devri kiþi (alan yada satan) ve þirketleri AF tan faydalanabilmeleri için uyardý. Muhasebecilerin de konuya dikkatini çeken Arslan, Mükelleflerinizin dosyalarýný yeniden inceleyerek bu tür devir iþlemi yapmýþ olanlarý süresi içinde (11/12/2014) bildirilmesi halinde ÝPC lerden kurtulacaklardýr. Sonradan sýkýntý yaþanmamasý için bu konuya özen gösterilmesinde fayda görülmektedir. Konuyla ilgili olarak yönetmeliðin ilgili maddeleri ve bildirimde kullanýlacak iþe giriþ ve ayrýlýþ bildirge örnekleri Muhasebecilere gönderilmiþtir dedi. 01/10/2008 tarihinden sonra yapýlan ve özellikle SOSYAL SÝGORTAÝÞLEMLERÝ YÖNETMELÝÐÝ nin 11. Maddesinin 4. Fýkrasýnýn a bendinin 4 numaralý alt bendinde belirtilen Ýþe giriþ bildirgesiyle hisse devirlerinin, ve yine ayný yönetmeliðin 14. Maddesinin 2. Fýkrasýnýn 4. Bendinin 3 numaralý alt bendinde belirtilen Ýþten ayrýlýþ bildirgesiyle bildirilmesi gereken hisse devirlerinin süresinde bildirilmemesi ile ilgili uygulanan veya uygulanacak olan Ýdari Para Cezalarý (ÝPC) ile ilgili olarak 6552 sayýlý torba kanun ile getirilen AF tan faydalanýlabilmesi için 01/10/2008 tarihinden sonra yapýlmýþ hisse devirlerinin (iþe giriþ ve iþten ayrýlýþ olarak ayrý ayrý) 11/12/2014 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir. Bilindiði üzere; 11/09/2014 tarihli ve mükerrer sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 6552 sayýlý Kanun ile Ýþ Kanununun bazý kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deðiþiklikler yapýlmýþ ve bazý alacaklarýn yeniden yapýlandýrýlmasýna imkan saðlanmýþtýr. Söz konusu Kanunun yayýmý tarihinde yürürlüðe giren 61 inci maddesi ile 5510 sayýlý Kanuna Geçici 57 nci madde eklenmiþtir. Geçici 57 nci maddenin birinci fýkrasý uyarýnca, 5510 sayýlý Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda ve 9 uncu maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendinde belirtilenler için 9 uncu maddenin üçüncü fýkrasýnda belirtilen yükümlülüklerini bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirilmiþ olmasý halinde kanuni süresinde yerine getirilmiþ sayýlacaðý ve idari para cezasý uygulanmayacaðý, bu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarýnýn, kesinleþip kesinleþmediðine bakýlmaksýzýn terkin edileceði, ancak tahsil edilmiþ tutarlarýn red ve iade veya mahsup edilmeyeceði hükme baðlanmýþtýr sayýlý Kanunun 8 inci maddesinde sigortalý bildirimi ve tescili, 9 uncu maddesinde ise sigortalýlýðýn sona ermesi ile ilgili kiþi kurum ve kuruluþlarýn bildirim yükümlülüðü, 102 nci maddesinde de 8 inci ve 9 uncu maddelerde açýklanan yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezalarýna iliþkin hükümler açýklanmýþtýr. 8 ve 9 uncu maddeler uyarýnca kimlerin ne þekilde bildirim yükümlülüðü bulunduðu Sosyal Sigorta Ýþlemleri Yönetmeliðinin 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilmiþtir. Buna göre, sigortalýlýklarýnýn baþlangýcýna ve sonlandýrýlmasýna iliþkin; Ticari kazanç veya serbest meslek kazancý nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile þahýs þirketlerinden kollektif þirket ortaklarý, adi komandit þirketlerin komandite ve komanditer ortaklarý ve donatma iþtiraki ortaklarý ile ilgili vergi dairelerinin, Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayýtlý olanlarla ilgili esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerinin, Anonim þirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarý ile ilgili þirket yetkililerinin, Sermaye þirketlerinden limited þirket ortaklarý ile sermayesi paylara bölünmüþ komandit þirketlerin komantide ortaklarý ile ilgili ticaret sicil müdürlüklerinin, bildirim zorunluluklarý vardýr -SONER AYDIN TAHLÝYENÝN DURMASI KONSERLE KUTLANDI sokup aðaçlarý kestiler. Direndik sonuca ulaþtýk. Açtýðýmýz 15 davanýn 11 ini kazandýk. Önemli olan hukuk mücadelesinin yanýnda halkýmýzýnda buraya sahip çýkmasý dedi. Hukuki süreç devam edecek, eylemlerimizde devam edecek CHP Ortaca Ýlçe baþkaný ve Ortaca Kent Konseyi baþkan yardýmcýsý Mehmet Sertkaya ise; Yerel seçimlerin ardýndan, Seydikemer ilçesindeki Saklýkent kanyonunun kamu eliyle iþletildiðini, Fethiye, Akyaka, Dalyan, Datça, Ýztuzu Plajý nýn tahliye edileceði 1 Aralýk tarihinde tepki için plaja giden vatandaþlar mahkemenin yürütmeyi durdurma kararýný düzenlenen konserle kutladý. Ortaca Dalyan daki Ýztuzu Plajý'nýn iþletmeciliðinin belediyeden alýnarak özel bir þirkete verilmesiyle ilgili Ortaca Belediyesi'nin Muðla Valiliði aleyhine Muðla 2. Ýdare Mahkemesinde açmýþ olduðu davada "yürütmenin durdurulmasý" kararý sevinçle karþýlandý. Plajýn tahliye Mehmet Sertkaya edileceði 1 Aralýk tarihinde tepki için plaja giden vatandaþlar mahkemenin yürütmeyi Bulduðu 'Terrier' cinsi köpeði tedavi ettirdi HAYTAP Ýl temsilcisi Daðdelen: "Bu cins köpekler 'pet' adý altýnda alýnýyor. Hastalandýðý zaman da çöp gibi 'pat' diye sokaða atýlýyor" Hayvan Haklarý Federasyonu (HAYTAP) Ýl temsilcisi Türkan Daðdelen sokak hayvanlarý bakýmevinin yanýna tek edilmiþ 'Maltese Terrier' cinsi köpeði tedavi ettirdi. Daðdelen, yaptýðý açýklamada, köpeðin Ortaca Hayvan Dostlarý Derneði (HAYDOS) Sokak Hayvanlarý Rehabilitasyon Merkezi'nin yakýnlarýnda hasta bir þekilde ölüme terk edilmiþ vaziyette bulduðunu bildirdi. Köpeðin muhtemelen pet shoptan alýndýðýný ve hastalandýðý için sokaða atýldýðýný savunan Daðdelen, þunlarý kaydetti: "Cins köpekler sokakta yaþayamaz. Bu cins köpekler 'pet' adý altýnda alýnýyor. Hastalandýðý zaman da çöp gibi 'pat' diye sokaða atýlýyor. Her gün pet shoplardan alýndýktan sonra sokaklara atýlan onlarca hayvan var. Her zaman 'bakamayacaksanýz almayýnýz' diyoruz. Hasta bir köpeði ormana, sokaða terk etmek kadar kötü, insanlýk dýþý bir þey olamaz." Daðdelen, 'þeker' adýný koyduðu köpeði, uygun aile bulduðunda da sahiplendireceklerini ifade etti. durdurma kararýný düzenlenen konserle kutladý. Ýztuzu plajýna Ortaca, Dalaman, Dalyan ve Köyceðiz den de katýlýmlar oldu. Ýztuzu plajýyla ilgili hukuki süreci ve Yuvarlakçay a yapýlmasý planlanan HES ile ilgili davalarý yürüten Avukat Berna Babaoðlu Ulutaþ, Köyceðiz eski belediye baþkaný Salih Erbay Yuvarlakçay daki direniþi ve elde edilen zaferlerdeki tecrübelerini paylaþtýlar. 35 kiþiyle baþladýk, 3 bin kiþi olduk Ýztuzu plajýndaki eylemlere her zaman destek vereceklerini söyleyen Salih Erbay Yuvarlakçay eylemlerine 35 kiþiyle baþladýk, 200 olduk, 3 bin olduk. Önce orada yaþayanlar sahip çýktý, arkasýndan destek büyüyerek arttý. Mahkeme kararlarýna raðmen iþ makinalarýný Marmaris'teki yerler CHP'li belediyeler tarafýndan iþletildiði Salih Erbay için ellerinden alýnmaya çalýþýldýðýný söyledi. Hukuki süreçte açýlan 8 davanýn olduðunu, bunlardan da yavaþ yavaþ olumlu sonuçlar almaya baþladýklarýný ifade eden Sertkaya, hukuki süreç devam edecek, eylemlerimizde devam edecek. Özel sektörün kar hýrsýna buralar teslim edilmemelidir. Biz burada çocukluðumuzu yaþadýk. Bizden sonraki nesillerde o zevki yaþamalýdýr. Bu mirasý tüm dünyaya bizler býrakmak zorundayýz. Bu görev hepimizin. Sermayeyle mücadele etmek kolay deðil. Yorulacaðýz ama bu mücadeleyi sürdürmek zorundayýz. Burayý yýllarca Köyceðiz, Ortaca ve Dalyanlýlar birlikte kullandý, birlikte mücadele edeceðiz. Buralar halkýndýr, halkýn kalacaktýr diye konuþtu. Plaj eyleminde çevrecilere destek veren Sanatçý Koray Avcý þarkýlarýný sevenleriyle birlikte seslendirdi. Havalimanlarýnda Saðlýk Bakanlýðý hizmet verecek Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü (DHMÝ) Muðla Dalaman Havalimaný Baþmüdürü Yaþar Kasap tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, DHMÝ nin Saðlýk teþkilatý bulunmayan havalimanlarýnda saðlýk hizmetlerinin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan verileceði bildirildi. Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðü (DHMÝ) Muðla Dalaman Havalimaný Baþmüdürü Yaþar Kasap tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, DHMÝ nin Saðlýk teþkilatý bulunmayan havalimanlarýnda saðlýk hizmetlerinin, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan verileceði bildirildi. Yaþar Kasap, bazý gazete ve internet sitelerinde "42 Havalimanýnda özel saðlýk hizmeti durduruldu haberi ile kamuoyunda yanlýþ algýnýn oluþturulduðuna dikkat çekti. DHMÝ den yapýlan açýklamada, DHMÝ Genel Müdürlüðü yönetiminde bulunan Havalimanlarýnda, kuruluþun yapmýþ olduðu ihale sonucunda kazanan özel þirket tarafýndan verilen saðlýk hizmetleri, Danýþtay da açýlan bir davada Saðlýk hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesi gerektiði belirtilerek; özel sektörden hizmet alýmý suretiyle saðlýk hizmeti verilmesi uygulamasý durdurulmuþtur. Bunun üzerine; DHMÝ ile Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþmeleri sonucunda, Havalimanlarýnda saðlýk hizmetlerinde her hangi bir olumsuzluða sebebiyet vermeden, bahse konu hizmetlerin Saðlýk Bakanlýðý 112 Acil Yardým Baþtabiplikleri marifetiyle verilmesi saðlanmýþtýr. Havalimanlarýnda her hangi bir saðlýk hizmeti eksikliði söz konusu olmayýp, bundan böyle DHMÝ nin saðlýk teþkilatý bulunmayan tüm havalimanlarýnda saðlýk hizmetleri Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan verilecektir görüþlerine yer verildi. EGE HABER bayinizde & ÝNTERNETTE ortacahaber.com

4 4 Sayaca Müdahale Kaçak Su Kullanýmý Sayýlýr Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi(MUSKÝ) Genel Müdürlüðü Abone Ýþleri Daire Baþkaný Funda Kuþ, vatandaþlarý kaçak su kullanmamalarý konusunda uyardý. Kuþ, yaptýðý açýklamada Sayaca her türlü müdahale Kaçak Su kullanýmý sayýlýr dedi. Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi(MUSKÝ) Genel Müdürlüðü Abone Ýþleri Daire Baþkaný Funda Kuþ, vatandaþlarý kaçak su kullanmamalarý konusunda uyardý. Kuþ, yaptýðý açýklamada Sayaca her türlü müdahale Kaçak Su kullanýmý sayýlýr dedi. Kuruluþ aþamasýnda olan ve 6 ay içerisinde abone sayýmlarýnda son noktaya gelen Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (MUSKÝ) ekipleri, kaçak su tespit çalýþmalarýný da sürdürüyor. Muðla Büyükþehir belediyesine baðlý olarak çok geniþ bir alana hizmet veren MUSKÝ nin toplam 412 bin abonesi bulunuyor. Vatandaþlarý kaçak su kullanýmý konusunda uyaran MUSKÝ Genel Müdürlüðü Abone Ýþleri Daire Baþkaný Funda Kuþ, Ýl sýnýrlarýmýzda bu hizmetten faydalanan herkesin MUSKÝ ile abonelik sözleþmesi imzalayýp, kullandýðý hizmetin bedelini ödeme zorunluluðu bulunuyor dedi. Vatandaþlarýn su sayaçlarýna müdahale etmemesi konusunda uyarýlarda bulunan Funda Kuþ, Abone olmaksýzýn su kullanmak veya abone olduðu halde sayaçsýz ve sayacý devre dýþý býrakarak herhangi bir düzenekle su kullanmak veya kullandýrmak, sayacý ters baðlamak, mühür kýrmak, sayaca her türlü müdahalede bulunmak kaçak su olarak deðerlendirilir dedi. Kaçak su kullanýmý daha çok bahçe sulamalarýnda yaþanýyor Ýl genelinde yaptýklarý kontrollerde kaçak su kullanýlan yerlerin baþýnda öncelikle bahçe sulamalarý geldiðini belirten Kuþ, MUSKÝ tarafýndan kaçak su kullananlarla ilgili uyguladýklarý iþlemler hakkýnda bilgi verdi. Kaçak su kullananlarla ilgili yasal iþlem baþlatýldýðýnýn altýný çizen Kuþ, þunlarý kaydetti; Ýl genelinde kaçak su kullanýmý daha çok bahçe sulamalarýnda yaþanýyor. Bahçe sulamalarýnýn dýþýnda bazý iþletmelerde sýk yaþanýyor. Kaçak su kullandýðý tespit edilen yerin fotoðrafý çekilir ve tutanak tutulur, ilgili kiþi veya iþletmelere bu tutanak teblið edilerek kaçak su kullanan yerlerle ilgili yasal iþlem baþlatýlýr. Kuþ, vatandaþlarýn bu konuda daha duyarlý ve dikkatli olmalarý gerektiðini vurgularken kaçak su kullanýmýnýn ülke ekonomisine de zarar verdiðini belirtti. ÝLAN ORTACA MALMÜDÜRLÜÐÜNDEN 6000 LT 95 OKTANLI KURÞUNSUZ BENZÝN, LT MOTORÝN DÝÐER (EURO DÝZEL) ORTACA ÝLÇE EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI EMNÝYET GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 6000 LT 95 Oktanlý Kurþunsuz Benzin, LT Motorin Diðer (Euro Dizel) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : ATATÜRK MAH. ATATÜRK BULVARI ORTACA/MUÐLA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Litre 95 Oktanlý Kurþunsuz Benzin Litre Motorin Diðer (Euro Dizel) Ayrýntýlý bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne ait günlük akaryakýt teslim fiþi karþýlýðý araçlarýn depolarýna c) Teslim tarihleri : tarihinden itibaren tarihine kadar Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne ait resmi araçlara günlük akaryakýt teslim fiþi karþýlýðý araçlarýn depolarýna dolum yapýlmasý 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 5015 Sayýlý Petrol Kanunda ilgili mevzuat uyarýnca isteklinin akaryakýt daðýtým kuruluþu olmasý durumunda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulundan (EPDK) dan almýþ ve vize süresi geçmemiþ Daðýtýcý Lisansý, isteklinin akaryakýt ürünleri bayii olmasý durumunda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulundan (EPDK)'dan alýnmýþ ve vize süresi geçmemiþ Bayilik Lisansý ve Bayisi olduðu Akaryakýt Daðýtým Kuruluþundan alýnmýþ ihale tarihi itibariyle bayiliðin devam ettiðine Dalaman Havalimaný ÇSED Raporu görüþe açýldý YDA Havalimaný Yatýrým ve Ýþletme A.Þ. tarafýndan Dalaman daki mevcut olan Dalaman Havalimanýnda yapýmý planlanan "Yeni Ýç Hatlar Terminali"nin ÇSED Raporu paydaþ görüþüne açýldýðý bildirildi. YDA Havalimaný Yatýrým ve Ýþletme A.Þ. tarafýndan Dalaman daki mevcut olan Dalaman Havalimanýnda yapýmý planlanan "Yeni Ýç Hatlar Terminali"nin ÇSED Raporu paydaþ görüþüne açýldýðý bildirildi. Dalaman Havalimaný iþletme sahibi YDA Havalimaný Yatýrým ve Ýþletme A.Þ. ile proje sorumlusu MGS Proje Müþavirlik Mühendislik Ticaret Ltd. Þti. Tarafýndan yapýlan açýklama þu þekilde; Dalaman Havalimaný Yeni Ýç Hatlar Terminali projesi için ulusal ve uluslararasý mevzuata uygun olarak Çevresel ve Sosyal Etki Deðerlendirme (ÇSED) Raporu hazýrlanmýþtýr. Yeni Ýç Hatlar Terminali projesi hakkýnda ilgili paydaþlarý (yöre halký, sivil toplum örgütleri, kurumlar vb) bilgilendirmek, görüþ ve önerilerini almak amacýyla ÇSED Raporu paydaþ görüþüne açýlmýþtýr. ÇSED dokümanlarýna aþaðýdaki adreslerden ve internet adreslerinden ulaþýlabilecek YDA HAVALÝMANI YATIRIM VE ÝÞLETME A.Þ. Adres : Muðla Dalaman Havalimaný Ýç Hatlar Terminali Dalaman Telefon : +90 (0252) Faks: +90 (0252) ÝLÇE: KÖYÜ: MEVKÝÝ: ADA YÜZÖLÇÜMÜ HAZÝNE CÝNSÝ: TAHMÝNÝ GEÇÝCÝ ÝHALE TARÝHÝ PARSEL (m2): PAYI: BEDELÝ: TEMÝNATI: VE SAATÝ: ORTACA M erkez Mah / Tam Arsa 8.271,45 TL TL. 16/12/ :00 ORTACA Dalyan Horozlar -/ ,77 Tam Arsa TL TL. 16/12/ :30 ORTACA Dalyan Horozlar -/ Tam Arsa ,00 TL TL. 16/12/ :00 CÝNSÝ MARKASI FÝÝLÝ MODELÝ TAHMÝNÝ GEÇÝCÝ ÝHALE TARÝHÝ DURUMU BEDELÝ: TEMÝNATI: VE SAATÝ: OTOMOBÝL MURAT 131 DOÐAN L Tamir ile çalýþýr TL TL. 16/12/ :00 Yukarýda nitelikleri yazýlý olan taþýnýr ve taþýnmaz mallar 2886 Sayýlý Kanunun 45 nci maddesine göre Açýk Teklif Usulü ile yukarýda belirtilen muhammen bedel üzerinden Ortaca Malmüdürlüðünde toplanacak Komisyon huzurunda satýþ ihaleleri yapýlacaktýr. 1- Ýhaleye iþtirak etmek isteyenlerin, Geçici Teminat Makbuzu. Nüfus Cüzdan Örneði ve Ýkametgâh Belgesi, vekâletle katýlacaklarýn Noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kiþilerde ise yýlý içinde alýnmýþ Ticaret Sicil Belgesi, Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, gerçek kiþilerin T.C. Kimlik numarasýný, tüzel kiþilerin ise vergi kimlik numarasýný, ihale saatine kadar Komisyona teslim etmeleri gerekmektedir sayýlý Kanun gereðince Hazine tarafýndan yapýlan taþýnmaz mal satýþ iþlemlerin ve bu iþlemleri sýrasýnda düzenlenen belgeler resim ve harçlardan muaftýr. Taþýt satýþ ihalelerinde bedelleri üzerinden Kanuni nispette KDV alýnacak olup, taþýt satýþýnda her türlü vergi, harç. v.b. ile satýþý yapýlacak araçlarýn satýþ sonrasýnda trafiðe uygunluk belgesi ile piyasaya arz için alýnmasý gereken belgeler ve izinler alýcýya aittir Sayýlý Kanun gereðince Hazinece yapýlan taþýnmaz satýþ iþlemleri sýrasýnda düzenlenen belgeler KDV. vergi, resim ve harçtan ve satýþ tarihinden itibaren 5 yýl süreyle Emlak Vergisinden de muaftýr. 4- Ýhaleye ait Þartnameler mesai saatleri içerisinde Malmüdürlüðü Milli Emlak Servisinde görülebilir. 5- Posta ile yapýlacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden ihale Komisyonu sorumlu deðildir. 6- Komisyon ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. 7- Türkiye genelindeki ihale bilgileri adresinde görülebilir. Ýlan olunur. RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: 1911 dair belge veya Bayilik Sözleþmesi(Belgesinin aslý veya idare tarafýndan onaylanmýþ Aslý Görülmüþtür suretleri) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 1 (YÜZDE BÝR) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Ortaca Malmüdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Destek Büro Amirliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ GÜN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 25/11/2014 Ýsmail AYHAN Ýlçe Emniyet Müdürü-4. Sýnýf Emniyet Müdürü RESMÝ ÝLANLAR de BASIN NO.: Web : info(â)vda.aero / bilqe.barut(5)vda.aero : MGS PROJE MÜÞAVÝRLÝK MÜH.TÝC.LTD.ÞTÝ. Adres : Þehit Cevdet Özdemir mh. Öveçler 4.cd.1351.Sk No: 1/7 Çankaya/Ankara Telefon : +90 (312) Faks: +90 (312) Web : mqs(q)mqsmuhendislik.com / emre(5)mqsmuhendislik.com :

5 5 ORTACA BELEDÝYESÝ NÝN ACI GÜNÜ Ortaca belediyesinde makam þoförlüðü ve çeþitli birimlerde görev yapan Enver Öztürk (42) geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Ortaca belediyesinde makam þoförlüðü ve çeþitli birimlerde görev yapan Enver Öztürk (42) geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitirdi. Edinilen bilgiye göre; Ortaca belediyesinde makam þoförlüðü ve çeþitli birimlerde görev yapan evli ve bir çocuk babasý Enver Öztürk (42) evde fenalaþtý. Eve çaðýrýlan saðlýk ekipleri tarafýnda ilk müdahalesi yapýlan Öztürk ambulans ile Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Durumu aðýr olan ve kalp krizi geçirdiði belirlenen Öztürk yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Öztürk'ün cenazesi Ortaca da yapýlan ilk otopsinin ardýndan kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muðla Adli Týp Kurumuna gönderildi. Cumhuriyet meydanýnda tören Enver Öztürk için iki ayrý tören düzenlendi. Öztürk ün ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan cenazesi mesai arkadaþlarýnýn omuzlarýnda görev yaptýðý Ortaca belediyesi önüne getirildi. Burada Öztürk ün özgeçmiþi okundu. Enver Öztürk ün ani ölümüne üzüldüklerini ifade eden Ortaca belediye baþkaný Hasan Karaçelik, Öztürk ün 12 yýldýr Ortaca belediyesinde görev yaptýðýný ve arkadaþlarý tarafýndan sevilen biri olduðunu söyledi. Cenazesi topraða verildi Yakýnlarý tarafýndan Muðla Adli Týp Kurumunadan alýnan Enver Öztürk ün cenazesi düzenlenen törenin ardýndan Ortaca merkez mezarlýðýnda topraða verildi. Enver Öztürk ün, Antalya ya göreve giderken rahatsýzlandýðý ve geri döndüðü öðrenildi. DALAMAN DA SATRANÇ TURNUVASI Dalaman Bahçeþehir Koleji'nde, Açýk, Yýldýzlar, Küçükler, Minikler kategorilerinde 150 sporcunun katýlýmýyla Öðretmenler Günü Satranç turnuvasý yapýldý. Dalaman Bahçeþehir Koleji'nde, Açýk, Yýldýzlar, Küçükler, Minikler kategorilerinde 150 sporcunun katýlýmýyla Öðretmenler Günü Satranç turnuvasý yapýldý. Baþhakemliðini Salih Güzel'in yaptýðý turnuvaya, Dalaman, Fethiye, Ortaca, Köyceðiz, Marmaris, Akyaka, Muðla Merkez, Yataðan ve Bodrum'un yaný sýra Ýstanbul'dan sporcular katýldý. Dereceye giren sporcularýn kupa ve madalyalarý düzenlenen törenle verildi. Minikler kategorisi 70 sporcunun yarýþtýðý Minikler kategorisinde 1. Fethiye'den Furkan Ming Liang Hou, 2.Bodrum'dan Arda Uzgur, 3. Muðla Merkezden Kadir Erdemli oldu. Bu kategoride, Ortaca Belediyespor sporcularýndan Gülenay Güneþ 4.5 puan, Mert Balcý 4 puan, Ege Yiðit Karayel 4 puan, Efe Arda Aybars 4 puan, Ege Barýþ Gökcen 3 puan, Ýlkem Þahin 3 puanla madalya aldý. Küçükler kategorisi 50 sporcunun yarýþtýðý Küçükler kategorisinde 1. Fethiye'den Mihriban Hekimoðlu, 2. Muðla Merkezden Doðaç Fevzi Maden, 3. Fethiye'den Metehan Korkmaz oldu. Bu kategoride, Ortaca Belediyespor sporcularýndan Bengi Hafýzoðlu 4.5 puan, Furkan Özbek 4 puan, Mehmet Korkmaz Ekingen 3.5 puan, Ayberk Yýlmaz 3 puan, Cuma Aran Þimþek 3 puan, Tuana Þahin 2.5 puanla madalya aldý. Açýk ve Yýldýzlar kategorisi Açýk ve Yýldýzlar kategorisi 20 sporcu olduðundan birleþtirilerek yapýldý. Yýldýzlar kategorisinde 1. Dalaman'dan Bengü Barýþ Balkan, 2. Fethiye'den Mehmet Hekimoðlu, 3. Ýstanbul'dan Erdað Eryýlmaz oldu. Açýk kategorisi ise Ortaca Belediyespor sporcularýnýn galibiyetleriyle sonuçlandý. 1. Naci Özbek, 2.Þükrü Ersin Yýlmaz, 3. Hasan Güneþ oldu. Diðer taraftan, 6-7 Aralýk tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'nda Muðla Ýl Birinciliði ve Muðla Bayanlar Ýl Birinciliði Satranç turnuvasý nýn düzenleneceði bildirildi. -Tuncay Karaçelik T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/5181 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins. miktar vc deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 08/11/ Ýhale Tarihi : 11/12/2014 günü, saat 10:00-10:05 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 29/12/2014 günü, saat 10:00-10:05 arasý. Ýhale Yeri : Muðla Ýli, Ortaca Ýlçesi, Fethiye Karayolu Üzeri, Ortaca Adalet Sarayý,Ortaca Adliye Bina Giriþi - null nuii / null No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi Deðeri TL. (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 48 RM 030 Plakalý, 1954 Model. TENTELÝ Tipli, Motor No'lu. ATS1812 Þasi No'lu, Yakýt Tipi Benzin & Lpg, Rengi Yeþil. 48 RM 030 PLAKALI MODEL.YEÞÝL (PETROL) RENKLÝ, KULLANIM AMACI HUSUSÝ, WILLYS MARKA, TENTELÝ TÝPLÝ, BENZÝNLÝ-LPG'LÝ YAKIT CÝNSLÝ, RUHSAT VE ANAHTAR MEVCUT. ESKÝ, LASTÝKLER AÞINMIÞ, ARKASINDA STEPNE MEVCUT, BOYALARI AÞINMIÞ ÞEKÝLDE, ÇALIÞIR VAZÝYETTE. (ÝÝK m.114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: 1833

6 6 ORTACA KÜLTÜR PARK KÜTÜPHANESÝ AÇILDI Ortaca belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen Ortaca Kültür Park Kütüphanesi nin açýlýþý yapýldý. Ortaca belediyesi bünyesinde faaliyete geçirilen Ortaca Kültür Park Kütüphanesi nin açýlýþý yapýldý. Açýlýþýn ardýndan sanatçý Koray Avcý nýn vereceði konser Belediye personeli Enver Öztürk ün vefatý nedeniyle iptal edildi. Kütüphanenin açýlmasýnda destek verenlere teþekkür plaketi verildi. Yapýlan konuþmalardan sonra kütüphanenin açýlýþý Belediye baþkaný Hasan Karaçelik ve davetliler tarafýndan yapýldý. Hasan Karaçelik buranýn imar planýnda yeþil alan olmasýný saðlayan Kemal Þahin i rahmetle anýyor, bizden önceki belediye baþkanýmýz Salih Özdemir e de buranýn Orman Müdürlüðü ile takas yapýlýrken çabalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Halkýmýzýn buradan çok iyi bir þekilde faydalanacaðý ortam saðlandý. Emeði geçenlere teþekkür ediyorum dedi. Ortaca Kültür Park Kütüphanesi müdürü Leyla Akça, kütüphanede, çocuk ve yetiþkin okuma ve çalýþma bölümlerinin yaný sýra okuyucularýn internetten faydalanabilmeleri için bilgisayar odasý bulunduðunu söyledi. Kütüphanede genel ve yerel olmak üzere birçok kaynaða ulaþabileceklerini belirtti. BAÞKANLARDAN VALÝ ZÝYARETÝ Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Muðla Þube müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu, Dalaman'daki gazeteleri ziyaret etti. Kaymakamlýk toplantý salonunda ilçede çýkan gazete çalýþanlarýyla toplantý yapan Bahþiþoðlu, Muðla'nýn 6360 sayýlý kanunla Büyükþehir olmasýyla birlikte Basýn Ýlan Kurumu Muðla Þube Müdürlüðü nün de kurulduðunu bildirdi. Gazetelerin önceden ilanlarýný Kaymakamlýk vasýtasýyla aldýðýný ve yayýnladýðýný hatýrlatan Bahþiþoðlu, "Artýk resmi ilan ve reklamlarý bizim aracýlýðýmýzla Ortaca Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Baþkaný Muhammet Aktaþ, Muðla Valisi Amir Çicek i makamýnda ziyaret ettiler.. Ortaca Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin ve Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Baþkaný Muhammet Aktaþ, Muðla Valisi Amir Çicek i makamýnda ziyaret ettiler. Vali Çiçek e Dalyan ve kooperatifler hakkýnda bilgi veren Atilla Gültekin ve Muhammet Aktaþ, kooperatiflerin ana sorunlarýný ileterek destek istediler. Dalyan Tekne Kooperatifi Baþkaný Atilla Gültekin kooperatifin tiþörtünü ve þapkasýný hediye ederek Dalyan a davet etti. Vali Amir Çicek in kýsa zamanda Dalyan a geleceðinin sözünü verdiðini söyleyen Gültekin, sayýn valimiz kooperatiflerin yaþamasý ve desteklenmesi konusunda düþüncelerini ifade ettiler ve her zaman çözüm konusunda destek vereceklerini ve en kýsa zamanda Dalyan a gelerek kooperatifleri yerinde görmek istediðini belirttiler dedi. -Salih Cura BÝK Muðla Þube Müdürü Bahþiþoðlu Dalaman'da Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Muðla Þube müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu, Dalaman'daki gazeteleri ziyaret etti. yayýnlýyorsunuz. Size sadece resmi ilan ve reklamlarýn yayýnlanmasýnda aracýlýk eden bir kurum olmanýn ötesinde yardýmcý bir kurum olmaya çalýþýyoruz" dedi. Bahþiþoðlu, kurumun tek amacýnýn ilan ve reklam almada aracý bir kurum olmaktan ziyade, gazetelerin yaþadýðý sorunlarla daha kolay ve pratik baþ edebilmelerine yardýmcý olmak olduðunu ifade etti. Bahþiþoðlu, basýn anlamýnda il genelinde çýtanýn yükseltilmesi konusunda bir þeyler yapmak istediklerini dile getirdi. Toplantýnýn ardýndan Bahþiþoðlu gazetecilerin sorunlarýný yanýtladý ve gazeteleri ziyaret etti. BEDELLÝ ASKERLÝK ÇIKTI... Baþbakan Ahmet Davutoðlu, grup toplantýsýnda bedelli asker-lik müjdesi verdi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, grup toplantýsýnda bedelli askerlik müjdesi verdi. Sözleþmeli er ve erbaþ alýmlarýyla ilgili ciddi kolaylaþtýrmalar getirildiðini kaydeden Baþbakan Davutoðlu, "Silahlý kuvvetlerde askerlik yapmamýþ kiþilerden de sözleþmeli er ve erbaþ alýnabilecek. Sözleþmeli er ve erbaþ konusunda aldýðýmýz kararýn da getirdiði kolaylýkla biz bedelli askerlikle ilgili bir adým atmaya karar verdik. YAÞ yaptýðýmýz istiþareler, TSK'nýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnarak, dün Bakanlar Kurulumuzda 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaþýndan gün almýþ olan ya da 31 Aralýk 2014 tarihi itibariyle 27 yaþýný doldurmuþ olan vatandaþlarýmýn, askerlik yükümlülüðüne sahip vatandaþlarýmýza bedelli askerlik imkaný getiriliyor. Bu vatandaþlarýmýz 18 bin Türk Lirasý ödemek karþýlýðýnda askerlik görevlerini yapmýþ sayýlacaklar" dedi. BEDELLÝ ASKERLÝKTE TAKSÝT OLACAK MI? Baþbakan Davutoðlu, hesaplamalara göre bedelli askerlik uygulamasýndan yaklaþýk 700 bin kiþinin yararlanabileceðini belirterek, "Baþvurular 1 Ocak 2015 itibarýyla yapýlabilecek. Þimdilik taksit düþünülmüyor" dedi. HAMDÝ TOPÇUOÐLU KUM ZAMBAKLARININ GÖLGESÝNDEKÝ SEMENDER Onu görür görmez: -Ne iþin var burada, dedim. Evimin bodrumunda çoktu onlardan. Iþýðý yaktýðým an tedirgin olur, köþelere kaçar, büzüþürlerdi. -Kaçmayýn, korkmayýn benden, derdim. Bir süre sonra ýþýða mý alýþýrlardý, yoksa kaçacak yerleri olmadýðýndan mý kafalarýný kaldýrýr boþ gözlerle bakarlardý. Iþýðý söndürüp ayrýldýðýmda ne düþünürlerdi ki ardýmdan? *** Hüseyin Ünlü söz etmiþti Yahþi yalýsýndaki kum zambaklarýndan. Onlarý görmek için gelmiþtim onca yoldan. Kumlar, aðustos güneþini çoktan soðurmaya baþlamýþtý; ama sahil henüz boþtu. Az önce karþýlaþtýðým çiftin torbasýnda, çantasýnda belki de hasýrlarýnýn arasýnda gelmiþ olmalýydý buralara. Kim bilir, belki de dünden kalmýþtý. Yakýndan bakmak için eðildim. O an fark ettim kuyruðunun kopuk olduðunu. Ýçim acýdý. Dokunsam kuyruðunun bir parçasý daha ayrýlýrdý bedeninden. Hiç deðilse bir fotoðrafýný çekeyim, dedim. Cep telefonumu ona doðru tutarken, bir anda üç, beþ, on çoðalýverdiler. Kiminin ayaðý ezik, kiminin kuyruðu kopuk, iri gözleri daha bir irileþmiþ bana bakýyorlardý. Tuþa basamadým. Sanki tuþa bastýðým an tüm kum taneleri semender yavrusu olacak diye korktum. *** Dün gibi aklýmda. Seksenli yýllarýn sonuydu. Sevgili dostum, Petra, AB adýna Türkiye deki çocuk mahkemelerini ve çocuk ýslah evleri inceleme gezisinden yeni dönmüþtü. Gördüklerinden hiç de mutlu deðildi. Bokrijk i* geziyorduk. Türkiye den gelen bir konuðum adým baþý engelli çocuk grubuyla karþýlaþýnca Ne çok engelli çocuk var burada! deyivermiþti. Petra Türkçe bilirdi; ama tepkisini Hollandaca dile getirmeyi yeðledi: -Burada engelli çocuklar parklarda, sokaklarda, kýrlarda gezip dolaþýr, dolaþtýrýlýr. Oysa orada engelli çocuklar evlerde tutsaktýr. Bu yüzden beyefendinin Türkiye de engelli çocuk olmadýðýný sanmasý doðal. Pedra, öðretmen arkadaþa haksýzlýk etmiþti o gün; çünkü onun devletini yönetenler aradan geçen bir çeyrek asýr sonra Baþbakanlýk raporu Türkiye deki gerçek engelli sayýsýný olarak açýklýyor. Oysa dünyanýn neresine giderseniz gidin savaþ, salgýn hastalýk, doðal felaketler söz konusu deðilse toplumun %10-12 i engellidir. TC Baþbakanlýðý bu gerçeði bilmiyor olabilir mi sizce? *** Dünya Çocuk Haklarý Bildirgesi 20 Kasým 1959 da kabul edilmiþ. Türkiye: Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocuklarýn saygýnlýklarýný güvence altýna alan, özgüvenlerini geliþtiren ve toplumsal yaþama etkin biçimde katýlmalarýný kolaylaþtýran þartlar altýnda eksiksiz bir yaþama sahip olmalarýný kabul ederler. maddesini de uygulamaya söz vermiþ. Birçoklarýnýzýn: -Bizde sözden çok ne var. Biz, söz veririz vermesine de uygular mý, uygulamaz mýyýz, bilinmez, dediðini duyar gibiyim. *** Aç gözlü martýlarýn ekmek kýrýntýlarý için kum zambaklarýný, hatta semender yavrularýný da talan edeceklerini bile bile torbamdaki ekmekleri son kýrýntýsýna dek kum zambaklarýnýn üstüne boþaltmýþtým. Þimdi nerede bir engelli çocuk görsem, ne zaman engelli çocuklarla ilgili bir haber okusam kum zambaklarýnýn gölgesindeki semender yavrularý aklýma geliyor. * Belçika Limburg da bir açýk hava müzesi.

7 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ 7 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ 5 ÞEHÝRLÝK EGE TURNESÝ! CEM ADRÝAN 7 ARALIK TA MUÐLA DA SÝNAMATEK ORTACA 05 Aralýk 2014 Cuma Günü Saat: Ortaca Kent Konseyi Toplantý Salonu Halka Açýk ve Ücretsizdir "Umudunu Kaybetme" (2006) (The Pursuit of Happyness) YÖNETMEN : Gabriele Muccino SENARYO : Steve Conrad OYUNCULAR : Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith TÜR : Biyografi, Dram YAPIM : A.B.D. DÝL : Ýngilizce (TR Altyazýlý) SÜRE : 118 dk. KONU : Ýyi bir baba olan Chris Gardner, iþinde sorunlar yaþayan, maddi açýdan sarsýntýda olan ve ayný zamanda iyi bir eþ olan bir adamdýr. Ancak ne yazýk ki eþi sýkýntýlara daha fazla katlanamayacaðýna karar vererek onu terk eder. Christopher adýndaki oðullarý da babasýnýn yanýnda kalýr. Karýsýnýn terk ediþi de yetmezmiþ gibi bir de ev sahibi dýþarý atar baba oðulu. Sokaklarda kalýp, tuvaletlerde, düþkünler evinde çalýþarak ayakta durmaya çalýþýr. Oðlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her þeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaþý hiç þüphesiz, vakti geldiðinde en mükemmel kapýlarý açacaktýr. BODRUM-DATÇA ARASINDA 4,5 AYDA 43 BÝN KÝÞÝ Muðla Büyükþehir Belediyesi nin turizm sezonunun aksamamasý için 14 Haziran da baþlatmýþ olduðu Bodrum-Datça feribot seferleri sona erdi. 30 Mart yerel seçimlerinden sonra büyükþehir statüsüne geçen Muðla da il sýnýrlarýnda deniz yoluyla yapýlacak olan toplu taþýma hizmetleri Muðla Büyükþehir Belediyesi nin görev alanýna girmiþti. Ulaþým Daire Baþkanlýðý tarafýndan gerekli yasal düzenlemelerin hýzlý bir þekilde tamamlanmasý ile 14 Haziran tarihinde feribot seferleri baþlatýlmýþtý. Turizm sezonunun kapanmasý ile sona eren feribot seferlerinde 4.5 ay içinde yolcu ve araç bodrum-datça arasýnda seyahat etti. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, Deniz Hizmetleri Þube Müdürlüðümüzce yapýlan hýzlý çalýþmalar ile gerekli yasal düzenlemeler yapýlarak feribot seferlerimizi baþlatmýþtýk. 4.5 aylýk süreçte 3 adet arabalý feribot ile 712 tek yönlü sefer yapýlmýþ. Bu süreçte yolcu ve araba deniz yoluyla ulaþýmý tercih etmiþ. önümüzdeki dönemlerde ulaþým kalitesi, konfor ve güvenlik ön planda tutularak seferlerin iki ilçe arasýnda kesintisiz 12 ay süreyle devam etmesi için gerekli çalýþmalarýmýz devam ediyor. dedi. T.C. ORTACA 1.ÝCRA DAÝRESÝ 2009/148 ESAS DÜZELTME ÝLANI Müdürlüðümüz tarafýndan 48 DF 616 Plakalý araç satýþa çýkarýlmýþ olup, ilan kýsmýnda cins, mahiyeti ve önemli özellikleri belirtilen ilan metninde satýþa esas aracýn plakasýnýn 48 DF 616 yazýlmasý gerekirken sehven 48 RF 616 Plakalý olarak ilan metnine yazýlmýþ olup, satýþa çýkan aracýn özellikleri ayný olmak þartýyla satýþa çýkarýlan araç 48 DF 616 plakalý araç olup, sehven yazýlmýþ olan 48 RF 616 Plakalý araç satýþa esas araç olmadýðýndan düzeltme gereði duyulmuþtur. RESMÝ ÝLANLAR de Basýn No: Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla Ortaca'da düzenlenen etkinlikte engelli öðrenciler, ilçe merkezindeki kortej yürüyüþünün ardýndan Atatürk anýtý önünde toplanarak anýta çiçek býraktý. Michael Jackson'ýn müziði eþliðinde gösteri yaptýlar ve çeþitli müziklerle birlikte dans ettiler. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla Ortaca'da düzenlenen etkinlikte engelli öðrenciler, ilçe merkezindeki kortej yürüyüþünün ardýndan Atatürk anýtý önünde toplanarak anýta çiçek býraktý. Michael Jackson'ýn müziði eþliðinde gösteri yaptýlar ve çeþitli müziklerle birlikte dans ettiler. Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Þahin ve Ortaca Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Nurtekin Aran ýn açýlýþ konuþmalarý yaptýlar. Ortaca Kent Konseyi'nin Kültür Park'ta düzenlediði etkinlikte konuþan Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Kent Konseylerinin çalýþma alanlarýndan birisinin de bulunduðu yöredeki engellilerin yaþam kalitesini nasýl artýrýlabileceðine yönelik çalýþmalar yapmak olduðunu söyledi. Dünya gerçekten çok güzel ve yaþanasý bir yer olduðunu belirten Karaçelik, "Dünyayý yaþanýlmaz kýlan, savaþlarý çýkaran, biz kendini 'engelsiz' zannedenlerin hüneridir. Engelli kardeþlerimizin dünyanýn kötüye gitmesi konusunda hiçbir katkýlarý yoktur. Biz engelsizler bunu baþarýyoruz" dedi. Karaçelik, herkesin geçireceði kazayla bir gün engelli olabileceðini, onun için engellilerin yaþadýklarýný içselleþtirerek ve hissederek onlara destek çýkmasý gerektiðini kaydetti. Konuþmanýn ardýndan, engelli öðrenciler Michael Jackson'ýn müziði eþliðinde dans etti. Etkinlikte Down sendromlu öðrenciler "tonton aþçýlar" adlý tiyatro gösterisi yaptý. Çeþitli müzikler eþliðinde oynayan zihinsel engelli öðrenciler ise izleyenlerden büyük beðeni topladý. Baþaran Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ortaca Özel Eðitim Uygulama Merkezi I. Kademe ile Coþku Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi öðrencilerinin gösterilerini Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, protokol üyeleri ve vatandaþlar izledi. -ÖMER KUNDAKÇI Profesyonel müzik kariyerinin 10. yýlýna denk gelen yeni hikayesi Sana Bunlarý Hiç Bilmediðin Bir Yerden Yazýyorum u dinleyicilerle buluþturan Cem Adrian; Türkiye nin dört bir yanýnda ve yurtdýþýnda konserlerine de devam ediyor! Adrian; yeni albümünün þarkýlarýyla; 7 Aralýk 2014, Pazar akþamý 20:30 da Muðla Gazi Mustafa Kemal Kültür Merkezi nde. Konserin biletleri ise Pilav Express Kötekli, Ardore Önü Piyano Giþesi ve Reyhan Pastahanesi nden temin edilebilir. Diðer konserleri; 3 Aralýk ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi nde, 4 Aralýk ta Uþak Atatürk Kültür Merkezi nde, 5 Aralýk ta Ýzmir Ooze Venue de, 6 Aralýk ta Denizli Imagine Bar da, Cem Adrian ýn, 9. albümü Sana Bunlarý Hiç Bilmediðin Bir Yerden Yazýyorum ; Ekim ayýnda müzikseverlerle buluþtu. Prodüktörlüðünü yine Adrian ýn üstlendiði Sana Bunlarý Hiç Bilmediðin Bir Yerden Yazýyorum ; daha agresif bir sound ile hem tanýdýk, hem de baþka bir Cem Adrian albümü... Tüm þarký sözlerinin, büyük bir metnin parçasý olduðu ve bu parçalarýn bir mektubu oluþturduðu albüm; þarkýlarýn arasýnda kurulan bað ve Adrian ýn önceki þarkýlarýna yaptýðý göndermelerle farklý bir edebi anlayýþ sunuyor. DokuzSekiz Müzik etiketiyle yayýnlanan albümde; toplam 12 þarký bulunuyor. Kayýtlarý Ankara ve Ýstanbul da 3 ayda tamamlanan albümün mastering çalýþmasýný Tarýk Ceran gerçekleþtirdi. Albümün konuklarý Þebnem Ferah ve Sagopa Kajmer ise; Ýnce Buz Üstünde Yürüyorum ve Artýk Bitti þarkýlarýnda Cem Adrian a eþlik ediyorlar. Tüm þarkýlarýn söz, müzik ve aranjelerinin Cem Adrian a ait olduðu Sana Bunlarý Hiç Bilmediðin Bir Yerden Yazýyorum albümünün yeni klibi, Sana Sarýlýnca þarkýsýna çekildi. Klibin yönetmenliðini Cem Adrian, görüntü yönetmenliðini ise Mustafa Özen üstlendi. 1.Kitap Fuarý 7 Aralýk ta Kapanýyor Muðla Büyükþehir Belediyesi 1. Kitap Fuarý 28 Kasým Cuma günü baþladý. Muðla Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen 1. Kitap Fuarý na 24 yayýn evi katýldý. Fuarda ayrýca yazarlar, akademisyenler, üniversite kütüphaneleri ve Sivil Toplum Kuruluþlarýna da yer veriliyor. Kültür ve Sosyal Ýþler Dairesi Baþkan vekili Ali Ýnan tarafýndan yapýlan açýklamada Kitap Fuarý nýn amacýnýn Muðla ve ilçelerinin kültür yaþamýna katkýda bulunacak projelere katýlýmlarýný saðlamak ve sonunda üretim sürecine katkýda bulunacak bir platform yaratarak seçkin bir kitap fuarý haline getirmeyi amaçlamak olduðunu belirtti. 28 Kasým- 7 Aralýk tarihleri arasýnda açýk olan 1. Kitap Fuarý Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi nde kitapseverlerle buluþtu..

8 8 Ýkinci Göcek Tünelinde ýþýk göründü Dalaman-Fethiye arasýnda yapýmý devam eden ikinci Göcek Tünelinde ýþýk göründü. AK Parti Muðla Milletvekili Ali Boða: Mayýs ayýnda tünelin açýlýþýnýn yapýlacaðýný ve tamamen ücretsiz olacaðýný söyledi. Dalaman-Fethiye arasýnda yapýmý devam eden ikinci Göcek Tünelinde ýþýk göründü. AK Parti Muðla Milletvekili Ali Boða: Mayýs ayýnda tünelin açýlýþýnýn yapýlacaðýný ve tamamen ücretsiz olacaðýný söyledi. Uzunluðu 868 metre Ýlki, 2006 yýlýnda dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlan ve 3 bin 800 metrelik dar ve virajlý yolu 970 metreye düþüren tünelin ikizinin yapýmýna 2013 Aðustos ayýnda baþlandý. Yap-iþlet-devret modeli ile yapýlmasý nedeniyle geliþ ve gidiþte ücret alýnan ilk tünelin yanýna, devlet imkanlarýyla yapýlan ikizinden ücret alýnmayacak. Kazý iþleminin tamamlanmasýyla ilk ýþýðýn göründüðü 868 metrelik tünelin yarýsýnda betonlama iþlemi tamamlandý. 8 metre yüksekliði, 5 metre geniþliðiyle Dalaman-Fethiye karayolunu geliþ ve gidiþ olarak iki þeritli hale getirecek tünelin Fethiye kýsmýnda da duble yol çalýþmasý yapýldý. Kazý çalýþmalarýnda sona gelindi Ak Parti Muðla Milletvekili Ali Boða, yaptýðý açýklamada, 2006'da açýlýþý gerçekleþtirilen ilk tünelin yap-iþlet-devret modeli ile yapýldýðýný ve bu nedenle ücretli geçiþ saðlanan tek tünel olduðunu kaydetti. Uygulamaya son verebilmek için ilgili bakanlýk ve Karayollarý ile görüþmeler yaptýklarýný anlatan Boða, bunun sonucunda ikinci Göcek Tüneli Projesi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti. Boða, tüneldeki kazý çalýþmalarýnda sona gelindiðini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Mayýs ayýnda tünelin açýlýþýný yapacaðýz. Bu tünel tamamen ücretsiz olacaktýr. Bunda hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Mevcut tünelin durumunu ise hukuki süreç belirleyecektir. Ýkinci tünel ile hem vatandaþlarýmýz iki kez ücret ödememiþ olacak hem de daha kýsa ve güvenli þekilde gidecekleri yere ulaþacaklar Mevcut tünel kamuya devredilebilir Mevcut tünelin belli bir bedel karþýlýðýnda kamuya devredilip ücretsiz hale getirilebileceðini kaydeden Boða, tünelin yapýlmasý için Milletvekili Yüksel Özden ile büyük uðraþ verdiklerini anlattý. Milletvekili Boða, bakanlýk, Karayollarý ve tünelin yapýlmasýnda emeði geçenlere teþekkür ederek, hizmete açýlacak yeni tünelin bölgeye hayýrlý olmasýný diledi. Ege Bölgesi nde Kalkýnmanýn Etkisini Göremiyorum CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Kalkýnma Bakanlýðý bütç görüþmesinde Ege Bölgesinin sorunlarýný gündeme getirdi. CHP Muðla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, Kalkýnma Bakanlýðý bütç görüþmesinde Ege Bölgesinin sorunlarýný gündeme getirdi. Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz a baþta Muðla olmak üzere Ege Bölgesi ndeki çalýþmalarýný soran Demir, Ben bölge milletvekili olarak Ege Bölgesinde Kalkýnmanýn etkisini göremiyorum. Þu ilimize bunlar yapýldý, þu ilimiz þöyle geliþti diyemiyorum. Bölge illerimiz kendi çabalarýyla bir þeyler yapmaya çalýþýyor dedi. Ege Bölgesinde bulunan sanayi odalarýnýn bütüncül bir yaklaþýmla hareket etmesi gerektiðini vurgulayan Demir, bu konuda Bakanlýða, ilgili sivil toplum kuruluþlarýna ve milletvekillerine büyük iþ düþtüðünü belirtti. Kalkýnma konusunda en önemli sorununun bölge ürünlerinin taþýnmasý olduðunu söyleyen Demir, bölgenin ürünlerinin aktarýlmasý konusunda sadece Ýzmir Limaný ve Muðla Güllük Limaný var. Bir hafta, on beþ gün Ýzmir Limaný nda ihracat konusunda uzun süreli beklemeler oluyor. Bu konuda özellikle Denizli, Uþak, Burdur, Ýzmir, Aydýn, Muðla nýn ürünlerinin daha çok ihraç edebileceði Aydýn, Çine, Yataðan, Milas ve Güllük tren yolunun yeniden yapýlmasýný gündeme getirdim. diye belirtti. Demir, kalkýnma hareketinin hýzlandýrýlmasý ve ihracýn arttýrýlmasý için tarým, özellikle maden, feldspat, mermer taþýmacýlýðý oralarda çok yoðun bölgede ikinci bir liman açýlmasýnýn Ýzmir Limanýndaki yükü hafifleteceðini ifade etti. Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Yeterince Gerçekleþtirilemedi Bilgi toplumunun geliþtirilmesinin Kalkýnma Bakanlýðýnýn en önemli görevlerinden biri olduðunu dile getiren Demir, on üç yýllýk bu iktidar döneminizde özellikle üniversite ve sanayi, üretim iþ birliðinin hep söylenmesine raðmen, yeterince kalkýnamadýðýný, geliþtirilemediðini görüyoruz. Teknoparklar denildi, þunlar denildi, bunlar denildi ama büyük bir atýlýmýn, büyük bir hareketliliðin gelmediðini görüyoruz. dedi. Turizm Bölgesi Olan Muðla da Yaz Aylarýnda Elektrik Yoktu Muðla nýn önemli bir turizm bölgesi olduðunu söyleyen Demir, altyapýlarýn yapýlamamasý nedeniyle yaz aylarýnda elektriðin sýkça kesildiðini, bunun da turizmi olumsuz etkilediðini belirtti. Demir konuþmasýna þöyle devam etti: Yine, turizmde özellikle kalkýnmada büyük bir atýlýmýn yapýlmadýðýný ve kýþ turizminin geliþtirilememesi nedeniyle bölgemizde, bölge kalkýnmasýnda, baktýðýmýzda -Muðla, Aydýn, Ýzmir, Denizli- turizmde büyük bir hareketlilik göremiyoruz. Þimdi, 2 tane havaalanýmýz var. 2 havaalanýna baktýðýmýzda, uçak sayýlarý iyice düþtü. Dýþarýdan sadece Dalaman a bu kýþ gelecek uçak sayýsý -altý ayda, beþ ayda tane uçak için koskocaman bir havaalaný maalesef atýl bir þekilde çalýþacak. Bu konuda, turizmi kalkýndýracak, özellikle alternatif turizmi, kýþ turizmini kalkýndýracak Kalkýnma Bakanlýðýnýn bir planlamasý, bir programý var mýdýr; onu merak ediyorum. Özellikle de bu konuda bir çalýþma olacak mý? -Tuncay Karaçelik Öðrencilere Kiþiselleþtirilmiþ KentKart Muðla Büyükþehir Belediyesi öðrenciler için kiþiselleþtirilmiþ elektronik kent kart uygulamasýný baþlatýyor. Ulaþým Daire Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan uygulamada daha önceden kent kart kullanan öðrencilerden yenileme ücreti alýnmazken, daha önce kent kart kullanmayan öðrenciler 5 TL karþýlýðýnda kiþiselleþtirilmiþ kent kart sahibi olacak. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkaný Alper Kolukýsa konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, öðrencilerin kent kartlarýný rahat deðiþtirebilmeleri için Kötekli Açýk Pazar yerine Kentkart basým merkezi kurduklarýný açýkladý. Alper Kolukýsa; Öðrencilerimizin kentkartlarýný deðiþtirmeleri için bandrollü öðrenci kimlik fotokopisi, nüfus cüzdaný fotokopisi ve 1 adet vesikalýk fotoðraf ile gelmeleri yeterli olacak. Vatandaþlarýmýzýn daha rahat ve güvenli seyahat etmeleri

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI

ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3480 ORTACALI DÝREN ÝN ÝKÝNCÝ KÝTABI ÇIKTI Ortacalý yazar Diren Gümüþ Karalý nýn 2014 de yaymlanan ilk kitabý Zen Filler den

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur

TURÝZMCÝ. KAYGILI TÜRSAB: Rus Turistler Gelmezse Ekonomik Kaybýmýz Büyük Olur HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ ORTACA BELEDÝYE MUÐLA DEPLASMANINDA FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3481 Ortaca Belediyespor, 29 Kasým Pazar günü saat 13.30 da, Atatürk Stadý nda lider Muðlaspor

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan

ÖTV. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /58. Sirküler. Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan 2008-58 ÖTV Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/58 Sirküler Baz Yaðlar Ýle Tütün Ve Tütün Mamullerinden Alýnan Özel Tüketim Vergisi Bakanlar Kurulu'nun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı