Çevre Politikaları Ders Notları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Politikaları Ders Notları"

Transkript

1 - 1 - Çevre Politikaları Ders Notları Çevre sorunlarını Yerel Ulusal Bölgesel Küresel Olmak üzere dört ana başlık altında ele alabiliriz. Toprak Hava Su Isı Işın Gürültü Flora Fauna Đnsan Tarım alanları Gaz salınımları Okyanus deniz Đklim Nükleer ışınlar Türler Türler Đnsan sağlığı Kirlenmesi Asit yağmurları Göl Mor ötesi ışınlar Tuzlanması Sera etkisi Akarsu Kızıl ötesi ışınlar Zehirlenmesi Ozon tabakası Erozyon Çölleşmesi Kıyıların Bozulması Buzullar Sıcaksoğuk su akıntıları Deniz bitkileri, hayvanları Sulak alanlar Her türlü gürültü Çeşitlilik Ekosistem Doğal hayat Ormanlar yağmur ormanları Nesli tükenen canlılar Çeşitlilik Estetik Nesli tükenen canlılar Ekonomik yaşam kalitesi Nüfus Tüketim Açlık Göçler

2 - 2 - Tarihsel dönem içerisinde çevre ve insan toplum ilişkileri çeşitli dönemler altında toplanabilir: Boyun eğme Toplayıcılık Evcilleştirme Çobanlık Arıcılık ve bağcılık Tarım Bilgi yetiştirme Sanayi Kentleşme Kozmik patlama Đklim denetimi Eko biyolojik kaçış Çevre Politikası Tanım: Çevre sorunlarının önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacına yönelik olarak tercihler belirlenmesi, ilkeler belirlenmesi, bu ilkeler ışığında düzenlemeler ( mevzuat, örgüt vb. ) yapılması ilgili kara alma süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. ( müdahale sürecini ifade edebilir ) Çevre Politikalarının Ortak Hedefleri 1- Bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamalarının sağlanması. 2- Toplumun sahip oldukları çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi. 3- Çevre politikalarının uygulanmasının gerekli kıldığı yükün paylaşımında toplumsal adalet ilkelerinin uygunluğunun sağlaması. Çevre Yönetimi 1. Tanım: Tüm canlıların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamaları, doğal kaynakların korunması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerek kamusal gerek özel kesimde elverişli ir iletişim, planlama, eşgüdüm ve denetim sisteminin oluşturulması ve bu sistemi çalıştıracak bir örgütün kurulması sürecini kabul eder. 2. Tanım: Đnsan, bitki ve hayvan varlığının dengeli ve sağlıklı yaşaması için gerekli doğal kaynakların değerlendirilmesi, ulaşımı ve tüketimi sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara, sapmalara çözüm yolu bulmak ve yapılan planlama, eşgüdüm, haberleşme, denetim ve yürütme işlevlerinin bütününü ifade eder. Çevre Yönetiminin Araçları 1) Tüzel araçlar 2) Teknik araçlar 3) Ekonomik araçlar 4) Çevresel eğitim ve halkın katılımı 5) Çevre denetimi 6) Diğer araçlar

3 - 3 - Kozmik olarak yalnızız, tek bir dünyamız var ve bu dünyanın sınırları var. Bu sınırlar içerisinde kaynaklarımızda sınırlı, dünyada yalnız değiliz. Aldığımız her karar ve her edimde diğer insanlar ve canlılar etkilenmektedir. Çevre Sorunlarının Özellikleri Çok yönlü Birbirine bağlı Karmaşık Diğer toplumsal sorunlardan soyutlanamaz Evrensel ( mekân boyutu ) Uzun vadeli etkisinin olması ( zaman boyutu) Canlı ve cansızları etkilemekte olması Kalıcı etkilerinin olması Maliyetli olması Đnsan sağlığı ve psikolojisine etkisinin olması Toplumsal refahı etkilemesi Gelecek nesillerin yaşam olanaklarını etkilemesi ENERJĐ KAYNAKLARI Odun Kömür Petrol Doğalgaz Jeotermal enerji Nükleer enerji Hidro elektrik ( Dalga, gelgit depresyon ) Güneş Rüzgâr Biogaz Füzyon Başlıca Çevresel Etnik Yaklaşımlar 1) Đnsan merkezci bakış açısı 2) Yeni insan merkezcilik 3) Hayvan hakları etiği 4) Yaşama saygı etiği 5) Doğaya saygı etiği 6) Derin ekoloji ( öz gerçekleştirilim ) 7) Toprak etiği 8) Cankurtaran sandalı etiği 9) Ortak mera etiği 10) Ekolojik özgürlük etiği Ekolojini etiği 1- Doğanın bütünlüğü ilkesi 2- Doğanın sınırlılığı ilkesi 3- Doğanın özdenetim ilkesi

4 Doğanın çeşitliği 5- Doğada hiçbir şey yok olmaz yâda doğa sihirbaz değildir ilkesi 6- Doğaya karşı elde edilen her başarının bir bedeli vardır, yâda bedelsiz yarar olmaz ilkesi. 7- Doğanın geri tepme ilkesi 8- En uygun çözümü doğa bulmuştur ilkesi 9- Kültürel evrim ve geleneksel ekolojiye saygı ilkesi 10- Doğayla birlikte gitme ilkesi 11- Artan nüfus çevre sorunlarını sadece ağırlaştırır ilkesi Uluslar Arası Çevresel Rejimin Genel Kabul Görmüş Đlkeleri 1) Önleme ilkesi 2) Đşbirliği ve eşgüdüm ilkesi 3) Entegrasyon ilkesi 4) Kirleten öder ilkesi 5) Katılım ilkesi 6) Đhtiyat ilkesi 7) Önleme ilkesi 8) Yerindelik ilkesi 9) Açıklık ilkesi 10) Ortak ancak farklılaştırılmış sorun 11) Özen gösterme ilkesi 12) Kaynağında önleme ilkesi 13) Bütünleyicilik ilkesi 14) Baştanbaşalık ilkesi ÇEVRE HAKKI 1. Kuşak Haklar a) Klasik haklar ( Negatif statü hakları ) b) Siyasal haklar ( Aktif statü hakları ) 2. Kuşak Haklar Ekonomik, sosyal, kültürel haklar ( Pozitif statü hakları ) 3. Kuşak Haklar Dünya yâda grup hakları Statü konusu olmayan haklar Barış Çevre Gelişme Farklı olma Đletişim Đnsanlığın ortak mirasından faydalanma vs.

5 - 5 - Nesnel ve Bilimsel Çevre Politikaları Đçin Gerekli Şartlar 1) Çevre politikalarının ekolojik sistemler ve nüfus dağılışı üzerine ne gibi etkiler yapacağı hesaplanmalıdır. 2) Benimsenen politikaların kısa ve uzun dönemdeki etkileri hesaplanmalıdır. 3) Her yatırım projesinin kısa ve uzun dönem etkileri hesaplanmalıdır. ( özellikle gelecek kuşaklar açısından ). 4) Önerilen yatırım projesinin ve etkinliğinin geriyi dönüşü olmayan sonuçlarının olmadığı hesaba katılmalıdır. 5) Yatırım projelerinin farklı toplum kesimlerinin çıkarlarını nasıl etkileyeceği hesaba katılmalıdır. Ulusal Çevre Politikalarının Türleri ve Değişimi Đlk olarak onarıcı politikalar benimsenmiştir. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle zararlar ortaya çıkmadan önlenmesi hedeflenir. Önleyici çevre politikalarının gerekleri doğrultusunda çevre dostu teknolojiler kullanılmaya başlamıştır. Teknoloji, ekonomi, sanayi, tarım, hizmetler, ulaşım vb sektörlerde yapı değişikliğine gidilir. Değişim sonlara doğru çevre değerlerini esas alan bir yeniden yapılanma görünümünü alır. Ekolojik Gelişme ve Hedefleri 1) Tüm nüfusun temel gereksinimleri karşılanmalı ve insan varlığı güvence altına alınmalıdır. 2) Çevre dostu, insanın ruhsal ve fiziksel varlık nedenlerine sahiptir, doğal kaynakların korunmasına özen gösteren bir ekolojik taşıyabilirlik sağlamaktır. 3) Toplumsal yükümlülüklerin ve toplumsal kazancın toplumsal gruplara dengeli ve adil dağıtılması anlamında toplumsal taşıyabilirlik sağlanmalıdır. Ulusal Çevre Politikalarının Oluşum Evreleri 1. Evre ( Ön evre ) Çevre sorunları tek tek ve konular olarak ele alınır. 2. Evre Çevre ve çevre koruma siyasal kavramlar durumuna gelir. 3. Evre Çevre artık bağımsız bir politika alanındır. 4. Evre Çevre politikaları toplumsal çatışma konusu olur. 5. Evre Đlgili toplumsal grupları ve diğer aktörlerin katılımıyla çevre politikaları yeniden yönlendirilir.

6 - 6 - Ulusal Çevre Politikalarının Hedefleri Đnsanlara sağlıklı ve insan onuruna yaraşır bir çevrede yaşama güvencesi vermektedir. Hava, su, toprak ile bitki ve hayvan varlıklarının insanların zarar vereceği eylemlerden korumak, insan eylemleri sonucu ortaya çıkan zararları gidermek şeklinde özetlenebilir. Her sorunu çözebilecek belirli bir reçete ( sihirli değnek, formül yâda en iyi tek yol ) yoktur. Çeşitlendirilmiş yâda Farklılaştırılmış Politikalar 1) Çevre dostu teknolojilerin ve çevreye zarar vermeyen üretim süreçlerinin geliştirilmesi ( Ekolojik modernleştirme politikaları ) adı verilmektedir. 2) Doğal koruma alanları oluşturmak çevreye karşı duyarlı davranmak, çevreye zarar verecek üretim ve tüketim eylemlerinden kaçınmak vb süreçleri içeren ekolojik koruma politikalarıdır. Temel Eğilimler a) Koruma b) Kaçınma c) Tasarruf etme d) Özen gösterme e) Vazgeçme Toplumsal Kalkınma ve Çevre Duyarlılığı Bağlamında Genel Konsept Değişimi 1) Sürekli kalkınma 2) Sürdürülebilir kalkınma 3) Çevresel eksenli sürdürülebilir kalkınma 4) Sürdürülebilir yaşam 5) Sürdürülebilir gelecek 6) Küresel yaşam barışı Uluslar arası Çevre Politikalarının Oluşum Evreleri 1) 1960 yılına kadar olan evrede çevre koruma çabalarının yalnızca doğa koruma, hayvan ve bitki varlıklarının korunması ormanların korunması gibi sınırlı alanlarda gerçekleştiği görülür. 2) yılları arasında çevre konusunun daha çok düşünsel alanda tartışıldığı büyümenin sınırları, (sıfır büyüme ) gibi yeni düşüncelerin ortaya atıldığı ve araştırmaların yoğunlaştığı dikkatleri çeker. 3) yılları arasında ulusal çevre koruma çabalarının örgütlenmeye başladığı bir evre olarak kabul edilir. 4) 1980 li yılların başından itibaren uluslar arası işbirliğinin, çevre korumanın her alanında yoğunlaştığı yıllar olarak kabul edilebilir. Küresel Çevre Politikalarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Başlıca Ölçütler Etkililik Etkinlik

7 - 7 - Uygulanabilirlik Verimlilik Çevre Yönetiminin Araçları 1) Tüzel Araçlar Yasama, yürütme ve yargı organlarınca alınan bağlayıcı nitelikteki yasal metinler. Çevre boyutlu planlama Bölge planlaması Ruhsat, izin onay sistemleri Standartlar konması Emisyon izinleri verilmesi Sertifika sistemleri Çevre kalitesi, emisyon, hammadde, yakıt, ürün işleme, araç, gereç, makine, teçhizat vb. süreçleri kapsamaktadır. 2) Teknik Araçlar Karar alma uygulama denetim vb aşamalarda bilimsel bulgulardan yola çıkılarak oluşturulan yöntem ve teknikler sistemli ve düzenli olarak çevre boyutunu içerecek biçimde geliştirilmesi ve kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede kullanılan analiz ve modelleme teknikleri şunlardır. 1) Girdi Çıktı analizi 2) Karşılaştırmalı maliyet 3) Fayda maliyet 4) Fayda risk 5) Matematiksel programlama 6) Birleşik çevre 7) Çevresel Etki Değerlendirilmesi ( ÇED) 8) Eylem kompleksi 9) Yatırım dağılımı 10) Çok erekli modelleme 11) Artıklar Çevre kalite 12) Ar- Ge Faaliyetleri 13) Teknoloji geliştirme 14) Arıtma teknolojileri 15) Geri dönüşüm projeleri 16) Uydu gözlem teknolojileri 17) Ölçme ve değerlendirme tekliflerinin geliştirilmesi yer alabilir. 3) Ekonomik Araçlar Üretim, dolaşım, değişim, tüketimi aşamalarını fiyat maliyet üzerinde etki yaparak arz talep dengesini etkileme sürecini etkilemektedir. a. Mikro Ekonomik Araçlar Vergi, peşin harç, ceza, sübvansiyon, teşvik, depozito, sigorta, pazarlanabilir emisyon izinleri gibi araçları kapsamaktadır. b. Makro ekonomik Araçlar Fonlar, dış yardım, hibe, kredi, borç silme, tazminat gibi araçları içermektedir. 4) Çevre Eğitimi ve Halkın Katılımı

8 - 8 - Örgün eğitim, üniversiteler, yaygın eğitim, yaş kümeleri, duyarlı bölgeler ve kitleler, hizmet içi eğitim, bilgilendirme toplantıları, özel çevre bilgilendirme bürosu, görsel ve yazılı medya ve diğer yayınlar. Halkın katılımı yönünde; bilgi edinme, kara alma uygulama ve denetim aşamalarına halkın katılımı. Halk bireysel ve toplu olarak ( sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf, klüp, meslek odaları, kooperatifler gönüllü kuruluşlar vb yer almaktadır ). 5) Çevre Denetimi Sistemli, düzenli, periyodik, saydam, bütüncül, nesnel, etkin ve belgelere dayalı denetim sürecini ifade etmektedir. Kirliliğin ölçülmesi, izlenmesi ( uydu ), gözlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi ( laboratuar ) içermektedir. Denetim; yasal ( yönetsel, yargısal, halk denetimi, ombudsman ve özel ) denetim olarak sınıflandırılabilir. Bu denetim süreci sonucunda, durdurma, men etme, para, hapis ve tazminat hükümleri düşünülmelidir. 6) Diğer Araçlar Uluslar arası teknik yardım, teknoloji, transferi uluslar arası işbirliği ve iş gücü etiketleme, uzmanlaşma ve pazarlık. Çevre Nosyonu ve Çevre Yönetimine Đlişkin Paradigma Dönüşümü Klasik ve Modern Konseptde Post Modern Konseptde Sürdürülebililir kalkınma Sürdürülebilir yaşam Kirletene ödetme Kirletmeden önleme Đktisadi Mali bütçe Biyofiziksel bütçe Yer altı kaynaklarının zenginliği ve etkin kullanımı Yerüstü ve yer altı kaynaklarının zenginliği, korunması ve geliştirilmesi Đnsan merkezli çevre yaklaşımı Doğa merkezli duyarlı çevre yaklaşımı Çevre bilimler ( ayrışık analizler ) Çevre bilim ( bütünleşik sistemin analizleri ) Tüketim toplumu Ekolojik toplum Liberal çevreci eğilimler Radikal çevreci eğilimler Çevreyi yasayla korumak Çevreyi bütünleşik koruma Mekanik doğa görüşü Yeni organik dünya görüşü Sanayileşme kentleşme dönemi Đklimsel ve kozmetik dönem Đnsan haklar Yaşam hakları ( tüm canlılar için ) Vatandaşa yakın yönetim Vatandaşa uygun yönetim Yerel yönetim Yerelleşmiş yönetim Temsili demokrasi Taban demokrasi Çevre Standartları a) Çevresel Kalite Standartları Çevresel durumun tanımlanmasını amaçlar bu tür standartlar belli maddelerin, hava, su ve topraktaki konsantrasyon ölçümüyle açıklanmaktadır. b) Emisyon Standartları Yayılabilecek kesin emisyon miktarını tanımlar. Emisyon standartları çevreye zararlı emisyonların daha üretilmeden önlenmesinin, üretim sonunda çıkacak atık ve emisyonların yönetilme, zorunluluğundan daha kolay ve akılcı, olacağından hareketle üretim sürecinin doğrudan etkisi üzerinde yapılan düzenlemelerdir.

9 - 9 - c) Ürün Standartları Ürünün kullanımı ve son uzaklaştırımından doğabilecek çevresel zararların düşünülerek, ürün özelliklerinin belirlenmesidir. d) Süreç ve Üretim Standartları Üretim süreci, çevreye zarar vermeden ürünlerin işlenmesi sürecini ifade eder. e) Başlarım Standartları Çevresel değerlendirme gibi çevre yönetiminin gelişmesini sağlayıcı faaliyetlerin yerine getirilmesini kapsamaktadır. Bunun sonucunda TS - EN standartları geliştirilmiştir. TS-EN-ISO Çevre Yönetim Sistemi Standardları beş ana standarttan oluşmaktadır. Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş çevre politikasını tayin etmeli ve çevre yönetim sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır. Planlama: Kuruluş faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli, bunların önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler tespit etmeli, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. Uygulama ve Đşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek, amaç ve hedeflerine ulaşabilmek maksadıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve imkânlarla birlikte bir destek mekanizması geliştirmelidir. Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre icraatını ve bu icraattaki başarı derecesini ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir. Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre icraatını ve bu icraattaki genel başarı derecesini geliştirmek amacıyla, çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak geliştirmelidir. Çevre Politikaları A) Küresel Ölçekli Politikalar 1- Büyüme politikaları 2- Üretim ve tüketimde küçülmeye gidilmesi 3- Ülkeler arası ekonomik dengesizliklerin giderilmesi 4- Kültürel çeşitliliğin korunması 5- Kirletenin bedel ödemesi 6- Canlıların yaşama ortamlarının iyileştirilmesi 7- Kirletici teknolojilerin aşamalı olarak terk edilmesi B) Türkiye Ölçekli Politikalar B-A) Merkezi Ölçekli Politikalar 1- Geri dönüşümün özendirilmesi 2- Alternatif enerji politikalarının izlenmesi 3- Planlamada koruma politikalarına ağırlık verilmesi 4- Çevre eğitimi politikalarının yaygınlaştırılması 5- Çevre araştırma ve teknolojilerinin desteklenmesi

10 B-B) Yerel Ölçekli Politikalar 1- Düzenli kentleşme politikalarının izlenmesi 2- Atıkların değerlendirilmesi 3- Kentlerin yapısına uygun yeşil dokuların tesis edilmesi 4- Trafik sorunlarının ve gürültünün azaltılması 5- Çevre dostu teknolojilerin ve enerji kaynaklarının alt yapılarının hazırlanarak kullanılması C) Özel Sektör Politikaları CERES 7 Eylül 1989 da ABD de oluşturulan kısa adı CERES olan salt kâr amaçlı olmayan kuruluşların genel prensipleri 1- Biyosferin korunması 2- Doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması 3- Atıkların azaltılması ve yok edilmesi 4- Enerjinin tasarruf edilmesi 5- Çevre risklerinin azaltılması 6- Güvenli mal ve hizmet üretilmesi 7- Bozulan çevrenin yenilenmesi 8- Kamu oyununu bilgilendirilmesi 9- Yönetim taahhütlerinin verilmesi 10- Denetimlerin yapılması ve raporların düzenlenmesi Özel sektör politikaları ile 1- Kamu yönetimi ile toplum arasında köprü işlevi üstlenebilir. 2- Kamuyu bilinçlendirebilir. 3- Koruma alanlarının yönetiminde özel sektöre yetki ve sorumluluk verilebilir. 4- Sorunlara yerinde ve acil müdahale edilebilir. 5- Yeniden yapılanma gerçekleşebilir. 6- Gönüllü kuruluşların katkıları sağlanabilir.

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Akgün MALKOÇ AZMAN 050405001 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ KENTSEL ATIK SU ARITIMI DEŞARJ STANDARTLARI VE TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI Akgün MALKOÇ

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 131 ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUNUN GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selim Kılıç Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Günümüzde çevre

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10399 Ekli Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007-2013) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü;

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre

Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 19-33, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir Bir Çevre Şafak KAYPAK Mustafa

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı