Su için çözüm Koçhisar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Su için çözüm Koçhisar"

Transkript

1 Ýlkokul öðrencileri için Okul Sütü Projesi tekrar baþlatýldý. Ýlk süt Vali Kara dan HABERÝ DE Milönü esnafýnýn Uslu dan isteði Milönü nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. Esnaf Uslu ya taleplerini içeren bir dosya sundu. Milönü nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili ve HABERÝ 15 DE TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. ÇORUM 10 ÞUBAT 015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Rize-Artvin Havaalaný geliyor Ordu-Giresun Havaalaný ndan sonra Rize-Artvimn Havaalaný yatýrýmý hayata geçecek. HABERÝ DE Su için çözüm Koçhisar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum da içmesuyu problemi yaþanmamasý için bir dizi çalýþma yaptýklarýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak dün makamýnda basýn toplantýsý düzenleyen Muzaffer Külcü, su ihtiyacý hususunda halký tedirgin eden iddialara cevap verdi. Bahar ayý yaðýþlarýndan ümitli olduklarýný dile getiren Külcü, Koçhisar dan Yenihayat a, Hatap tan Çomar Barajý na kadar pek çok seçenek üzerinde çalýþma yaptýklarýný söyledi. HABERÝ 10 DA Baþkan Külcü, Koçhisar Barajý nýn tek baþýna Çorum un 50-0 yýllýk su ihtiyacýný karþýlayacaðýný söyledi. AÇIKLAMADAN BAÞLIKLAR Suda paniðe gerek yok Külcü den su tasarrufu çaðrýsý Çorum un can suyu kuyulardan Çomar da dip temizliði yapýlacak HABERLERÝ 10 DA SGDP kesintilerine düzenleme Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintilerine yeni düzenleme getirildiðini söyledi. HABERÝ 1 DA Duran Cesur Yiðitler, Uygurlar a destek verdi Çorum Alperen Ocaklarý'nýn yiðit delikanlýlarý, Kayseri'ye yerleþen Uygur Türkleri için baþlattýklarý yardým seferberliðini nihayetine ulaþtýrdý. Bir TIR dolusu yardým malzemesi ile Uygur kardeþlerimiz yola çýkan ekip, Çorumlu hayýr sahiplerinin desteðiyle toparladýklarý gýda ve temizlik malzemelerini kardeþlerimize teslim etti. HABERÝ 7 DE Gönül gözüyle Kur an okuyacaklar Çorum Müftülüðü, engellilere yönelik olarak sürdürdüðü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Görme engelliler için Kur'an Kursu düzenleyen müftülük, Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenmek isteyen tüm görme engellileri, Kur'an Kursu'na katýlmaya davet etti. HABERÝ DA Görme engelliler Kendisi de görme engelli olan Çatalhavuz Özrahman Camii Müezzini Hakan Duman'ýn kurs hocalýðýnda bir araya geldi. Naci Aðbal Aðbal ve Kaymakcan dan adaylýk istifasý Yaklaþan genel seçimlerde aday olmak için kamu çalýþanlarýndan istifa haberleri art arda gelmeye devam ediyor. ekonominin en güçlü bürokratý olarak görülen, Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal, AK Parti den siyasete girme kararý aldý. KYK Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan da aday adaylýðý için istifa eden isimler arasýnda. HABERÝ 3 DE AK Parti Genel Merkezi ne Çorumlu siyaset bilimci Çorumlu siyaset bilimci Berat Uzun, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Muþ un özel kalem müdürlüðü görevini yürütüyor. HABERÝ 11 DE Ýktidardan müjde bekliyoruz' Türk Büro Sen zamlarla ilgili hükûmetten müjde bekliyor. HABERÝ DA Recep Kaymakcan Berat Uzun Sami Çam

2 SALI 10 ÞUBAT 015 Ýlk süt Vali Kara dan Vali Ahmet Kara, süt daðýtým törenine katýldý. Okul sütü Haftanýn üç günü daðýtýlacak. Sungurlu da okul sütü daðýtýldý illi Eðitim Bakanlýðý, Saðlýk Ba- Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Mkanlýðý, Bakanlýðý nca ortak hazýrlanan ve eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci döneminde yürütülecek olan Okul Sütü Programý kapsamýnda Çorum'dun Sungurlu ilçesinde okul sütü daðýtýmýna baþlandý. Ýlçede Þehit Ýlhan Çaylan Anaokulu ve Mustafa Kemal Ýlkokulunda Okul sütü daðýtýmýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp öðrencilere okul sütü daðýttýlar. Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Süleyman Atcýoðlu, "Türk Gýda Kodeksi ne uygun ambalajlý, 00 ml. sade, yaðlý, UHT kutu sütler, Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri olmak üzere haftanýn 3 günü daðýtýlacak. Ýlköðretim çaðýndaki öðrencilere süt tüketim ve saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazandýrarak dengeli beslenmelerine katkýda bulunmak suretiyle zihinsel ve fiziksel olarak geliþimlerinin artýrýlmasýný hedefleyen Okul Sütü Projesi, çocuklarýn geliþimi amacýyla okul sütü uygulamasýný önemsiyoruz. Öðrencilerimizin de uygulamadan memnun olduklarýný ve sütleri tükettiklerini görüyoruz. Bizlere destek veren herkese teþekkür ederiz dedi.(ýha) EROL TAÞKAN lkokul öðrencileri Ýiçin Okul Sütü Projesi tekrar baþlatýldý. Albayrak Ýlkokulu'nda düzenlenen süt daðýtým törenine katýlan Vali Ahmet Kara, 3-E sýnýfý öðrencilerinin sütlerini teslim etti. Haftanýn üç günü daðýtýlacak olan sütlerin, Çorum genelinde 3 bin 450 öðrenciye toplam 1 milyon 45 bin 48 adet olacaðýný açýklayan Vali Ahmet Kara, öðrencilere sütün faydalarýný Ýlkokul öðrencileri için Okul Sütü Projesi tekrar baþlatýldý. anlattý. Süt daðýtým törenine Vali Ahmet Kara'nýn yanýsýra Vali Yardýmcýsý Ahmet Saçan, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Okul Müdürü Hasan Bekdemir, milli eðitim yetkilileri ve öðretmenler katýldý. Vali Ahmet Kara, çocuklara hitaben yaptýðý konuþmasýnda, ülkenin savaþ ve yokluk yýllarýndan örnek vererek, "Bizim çocukluðumuzda ülkemiz fakirlikle mücadele ediyordu. Bizlere daðýtýlmak üzere ABD'den süt tozu gelirdi ve biz onlarý içerdik. Bugün çok þükür ülkemiz kendi insanýna ve çocuklarýna bakabilecek düzeyde. Saðlýklý büyümek için gerekli olan sütü çocuklarýmýzla buluþturarak, hem bu alýþkanlýðý artýrmak hem de çocuklarýmýzýn saðlýklý olarak yarýnlara ulaþmalarýna katký saðlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz." dedi. Çocuklarýn yeni eðitim dönemlerini de kutlayan Vali Kara, çocuklara daðýtýlan sütlerden kendisini de içerek öðrencilere eþlik etti. Rize-Artvin Havaalaný geliyor O rdu-giresun Havaalaný ndan sonra Rize-Artvimn Havaalaný yatýrýmý hayata geçecek. hektar alandan oluþacak proje sahasýnda yaklaþýk hektarlýk alanda deniz dolgusu yapýlacak. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Rize-Artvin Havalimaný'ný öncelikli yatýrým programýna aldý. Martta açýlmasý planlanan Ordu- Giresun Havalimaný'ndan sonra Türkiye'de denize dolguyla inþa edilecek ikinci havaalaný Rize- Artvin'in yapýmýna yýlýn ikinci çeyreðinde baþlanacak. PROJE ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI Proje çalýþmalarý baþlatýlan havalimanýnýn tamamlanmasýyla, yýllýk ortalama bin yolcu ve günde ortalama 15-0 uçuþ kapasitesi oluþacak. Havaþ'ýn Rize'ye günde otobüs seferi düzenlediði ve özel araçlarý ile birlikte Trabzon Havalimaný'ný kullanan günlük yolcu sayýsýnýn ortalama bin 500 olduðu göz önüne alýnarak, Rize- Artvin Havalimaný'nýn inþasý kararlaþtýrýldý. 50 MÝLYON DOLARLIK PROJE Rize'nin Pazar ilçesi ile Yeþilköy yerleþim yerleri arasýnda yapýlmasý planlanan proje, 7 hektar alandan oluþacak. Proje sahasýnda yaklaþýk hektarlýk alanda deniz dolgusu yapýlacak. Rize-Artvin Havalimaný'nýn, 014 yýlý birim fiyatlarýyla altyapý için 400 milyon lira, üstyapý için ise 10 milyon lira olmak üzere 50 milyon liraya mal olmasý bekleniyor. Havalimanýnýn inþaatý aþamasýnda 300, iþletme aþamasýnda ise 1000 personelin çalýþmasý planlanýyor. Havalimaný Rize þehir merkezine 34, Artvin'e ise 13 kilometre uzaklýkta olacak. 0'DE HÝZMETE AÇILACAK Proje kapsamýnda saatte 3 uçaðýn iniþ kalkýþ yapabileceði 45 metre eninde ve 3 bin metre uzunluðunda pist, 40x10 metre boyutlarýnda 1 adet apron inþa edilecek. Genel olarak yolcu ve kargo uçaklarýna hizmet verecek Rize Havalimaný'nýn ayrýca kompozisyon sýnýfý D, türbülans sýnýfý aðýr, kalkýþ aðýrlýðý 150 bin kilogramdan fazla uçaklara hizmet vermesi bekleniyor. 0'de iþletmeye açýlmasý planlanan havalimanýnýn öngörülen ekonomik ömrünün 5 yýl olduðu belirtildi. Kaynak:ensonhaber Ýlçede Þehit Ýlhan Çaylan Anaokulu ve Mustafa Kemal Ýlkokulunda Okul sütü daðýtýldý. Okul sütü daðýtýmý törenle gerçekleþtirildi. Ahþap oymacýlýðý kursu baþlýyor Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü, geleneksel el sanatlarýmýzdan Ahþap Oymacýlýðý Kursu düzenleyecek. Kursa katýlmak isteyen vatandaþlarýn adet fotoðraf, nüfus cüzdaný fotokopisi ile birlikte 1 Þubat Perþembe günü mesai bitimine kadar Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne baþvurmalarý gerektiði belirtildi. Kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmemekle birlikte kurs malzemelerinin de kurum tarafýndan temin edileceði kaydedildi. (Ç.HAK:50)

3 Naci Aðbal istifa etti Y aklaþan genel seçimlerde aday olmak için kamu çalýþanlarýndan istifa haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle bürokrasi kesiminde görülen istifalar için son gün bugün... MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn vekillik için istifasý konusundaki tartýþmalar bitmeden, þimdi de ekonominin en güçlü bürokratý olarak görülen, Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal, siyasete girme kararý aldý. Aðbal, istifasýný Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'e sundu. Vekil olmak için görevinden ayrýlan Aðbal'ýn istifasý, bugünden itibaren geçerli olacak. BÜROKRASÝ ATAMALARINDAKÝ KÝ- LÝT ÝSÝM 009'tan bu yana Maliye bürokrasinin baþýnda bulunan Aðbal, Baþkent'te baþta ekonomi olmak üzere, bürokrat atamalarýndaki en kilit isimler arasýnda sayýlýyor. Aðbal'ýn, AK Parti'nin iktidarýný korumasý halinde, yeni hükümette ekonomi yönetiminden sorumlu bakanlýklardan birini alabileceði konuþuluyor. Çorum merkez doðumlu olan Müsteþar Aðbal Bayburt muhaciri.(haber Merkezi) Naci Aðbal SALI 10 ÞUBAT Hemþehrimiz MHP den aday nkara'da ikamet eden Osman Safcý, Ankara 1. Bölge AMHP Milletvekili Adayý Adayý oldu. kýnda görüþmeler yaptým. Þimdiye kadar Ankara'da büyük çoðunluða sahip olmalarýna raðmen ne yerel seçimlerde ne Ankara'da yaþayan Çorumlular'ý parlamentoda temsil de genel seçimlerde aday gösterilmedik. Oysa bu seçimde için aday olduðunu vurgulayan Osman Safcý, yaptýðý seçim Çorum, Yozgat, Kýrþehir, Çankýrý seçmenlerini temsilen aday görüþmelerinde olumlu tepkiler aldýðýný, Ankara'da yaþayan oldum. ve Parlamentoya girip seçileceðime inanýyorum. Ben hemþerilerinin güvenlerini boþa çýkarmayacaðýný, MHP þemsiyesi altýnda hemþehrilerini parlamentoda temsil edeceðini Osman Safçý olarak meclis çatýsý altýna gittiðim an bugüne kadar alýþýlmýþ bürokrat iliþkisini ortadan kaldýrýp arayanýn kaydetti. bulabileceði her gelen hemþehrimin görüþebileceði ve herkese kapýnýn sonuna kadar açýk olabileceði, meclisteki temsilciniz olmak için aday oluyorum. Bu taahhüdüm alýþýlmýþ vekil- Ülkenin içerisinde bulunduðu duruma dikkat çeken Osman Safçý, bölünme arefesinde olan ve bölünme provalarýnýn yapýldýðý bir döneme rastgelen milletvekilliði genel se- seçildiðim günde taahhüdümde bir eksiklik olursa bana hatýrlerimizin taahhüdü gibi olmayacak. Bu taahhüdümü saklayýn çimlerinde, halkýn parti ayrýmý gözetmeksizin milleti temsil latýn. Ben böyle bir aday olmak istiyorum." dedi. eden, milli birlikten yana partilerde birleþmesi gerektiðini, bunun içinde vatan sevgisine sahip herkesin 'önce vataným' Çorumlu nüfusun çoðunlukta olduðu Elmadað, Mamak, Etimesgut, Sincan olarak belirlenen 1. bölgeye giren il- sloganýndan yola çýkarak Çorumlu hemþehrilerinin tek bayrak altýnda toplanmalarýný, bu bayraðýn kurulduðu tarihten itibaren çizgisinden sapmayan, her zaman ve zeminde milli birçelerde zemin çalýþmalarý yaptýðýn vurgulayan Osman Safçý kendisine gösterilen yakýn ilgiye basýn aracýlýðýyla teþekkür lik ve beraberliði her þeyin üzerinde tutan milliyetçi hareket etti. Görüþmeler sýrasýnda iþçi kesiminden olsun, dini cemaatlar çevresinden olsun, esnaf kesiminden olsun büyük ilgi ve olduðunu ifade etti. Osman Safcý destek gördüðünü aktaran Safçý,kendisine gösterilen ilginin sandýða yansýmasý halinde seçilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu sözlerine ekledi. (Ha- Ankara'da yaþayan Çorumlu hemþerileri ile uzun zamandýr görüþmeler yaptýðýn belirten Osman Safçý, "Ankara'da bulunan Çorumlu kanaat önderleri ile çeþitli tarihlerde bir araya gelerek adaylýðý ve destekleri ber Merkezi) hak- Recep Kaymakcan aday adayý Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü hemþehrimiz Prof. Dr. Recep Kaymakcan, görevinden istifa etti. Aslen Ýskilipli olan Kaymakcan ýn AK Parti den Milletvekili Aday Adayý olmasý bekleniyor.(haber Merkezi) TEÞEKKÜR Yoðun çalýþma mesaisi arasýnda 05 Þubat 015 günü makamýnda bizleri kabul ederek çok samimi duygular içerisinde yakýndan ilgilenerek 'Vakýfbank Milönü Þubesi'nin' yerinde kalmasý için vermiþ olduðu destek ve katkýlarýndan dolayý Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Sayýn SALÝM USLU'ya Teþekkür ediyoruz. Milönü Semti Halký Esnaf Sanatkar ve Ticaret Sahipleri

4 4 SALI 10 ÞUBAT 015 Angaryaya karþýyýz nöbet ücreti istiyoruz ðitim-bir-sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Eöðretmenlere nöbet görevi için ücret istediklerini açýkladý. Karþýlýksýz nöbet görevine hayýr demek; ek ders esaslarýndaki adaletsizliðin giderilmesini haykýrmak; uzun süredir iyileþtirme yapýlmayan öðretmenlerin ek ders ücretlerinin iki katýna çýkarýlmasýný, sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasýný, halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesine yönelik taleplerini bir defa daha dillendirmek için toplandýklarýný belirten Eþgül, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "39 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu, sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu, 5 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve 439 sayýlý Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkýnda Kanun gibi, öðretmenlerin görev ve sorumluluklarýný tanýmlayan temel kanunlarda hiçbir þekilde yer almayan öðretmenin nöbet yükümlülüðü sadece üç yönetmelikte (Ortaöðretim Kurumlarý Yönetmeliði, Okul Öncesi Eðitim ve Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði ile Mesleki ve Teknik Eðitim Yönetmeliði) yer almaktadýr. Diðer bir ifadeyle, kanuni dayanaðý olmayan bir çalýþma koþulu yönetmelikle öðretmenlerimize dayatýlmaktadýr. Normlar hiyerarþisinde Anayasa ve kanunlarýn altýnda yer alan yönetmeliklerin kanuni düzenlemeleri geniþletmek ve deðiþtirmek gibi bir iþlevleri bulunmamasýna raðmen normlar hiyerarþisi içinde daha üst nitelikte norm olan Anayasa ve yasaya uygunluðu zorunlu bulunan yönetmeliðin, kanunda bulunmayan öðretmene nöbet görevini, yasal düzenlemeleri geniþleterek uygulanýr hale getiremeyeceði açýktýr. Kýsacasý öðretmenlerimiz, hukuka ve kanuna aykýrý bir þekilde karþýlýðý ödenmemiþ bir görevle baðlý kýlýnmýþlardýr. Diðer taraftan, bu görev için hiçbir ilave ücret ödenmemekte, yani karþýlýðý ödenmemiþ bir emek öðretmenlerimizden beklenmektedir. Öðretmenlik mesleðinin asli bir unsuru olmayan ancak buna raðmen sorumluluðu son derece geniþ olan bu görevin idari nitelikli bir görev olduðu, bu itibarla mesleðin ifasýný doðrudan ilgilendirmeyen bu türden tedbirlerin öðretmenlerin üzerine yýkýlmamasý gerektiði açýktýr. Bu nedenle, temizlik ve güvenlik gibi, okul ortamýnýn ve öðrencilerin güvenliðinin ve esenliðinin saðlanmasý noktasýnda eðitim-öðretime yardýmcý bir unsur niteliðinde olan bu görevin öðretmen haricindeki görevlilerce yürütülmesi kamu hizmetinin doðasý gereðidir. Anayasa'nýn "Ücrette adalet saðlanmasý" baþlýklý 55. maddesinde, "Ücret, emeðin karþýlýðýdýr. Devlet, çalýþanlarýn yaptýklarý iþe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diðer sosyal yardýmlardan yararlanmalarý için gerekli tedbirleri alýr" hükmü, "Zorla çalýþtýrma yasaðý" baþlýklý 18. maddesinde ise "Hiç kimse zorla çalýþtýrýlamaz. Angarya yasaktýr" hükmü yer almaktadýr. Hal böyleyken, yönetmelik zoruyla ceza tehdidi altýndan zorla nöbet görevi verilmesinin ve karþýlýk olarak hiçbir ücret ödenmemesinin angarya niteliðinde olduðuna kuþku yoktur. Kamu kurumlarýnda yapýlan her nöbet görevinin bir karþýlýðý bulunmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý eðitim kurumlarýnda nöbet görevinin bir karþýlýðýnýn olmamasýnýn izah edilecek bir tarafý yoktur. Toplu sözleþme masasýnýn yaný sýra Kasým 013, Mart 014 ve Kasým 014 Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýlarýna da taþýdýðýmýz 'Eðitim kurumlarýnda görevli yönetici ve öðretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karþýlýðýnda, nöbet tutulan her gün için ek ders ücreti ödenmesi' yönündeki talebimizin geçen süre zarfýnda karþýlanmasý noktasýnda somut bir adým atýlmamasý üzerine haklý davamýzda kamuoyu bilinci oluþturmak ve acil çözüm bekleyen sorunu konunun muhataplarýnýn dikkatine sunmak amacýyla böyle bir kampanya baþlattýk. Angaryaya hayýr diyor, nöbet görevi için ücret istiyoruz. 'Adaletsizlikler giderilmeli' Karþýlýksýz nöbet görevinin yanýnda bir baþka sorun ise ek ders esaslarýndaki adaletsizlik ve uzun süredir öðretmenlerin ek ders ücretlerinde iyileþtirme yapýlmamasýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, iki yýl önce sendikalardan da görüþ alarak ek ders esaslarýnda Eðitim-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, nöbet uygulamasýný deðerlendirdi. yapmayý planladýðý deðiþikliði bir türlü yapamadý. Ek ders esaslarýnda ücret dengesizliðine ve maðduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine raðmen hâlâ deðiþtirilmemiþtir. 00 yýlýnda köklü bir deðiþikliðe uðrayan ek ders esaslarý, dokuz yýla yakýn bir süredir uygulanmakta ve deðiþtiði günden beri bazý adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazýrlayýp bakanlýða sunduðumuz taslak dikkate alýnarak, gereken mevzuat deðiþiklikleri bir an önce yapýlmalýdýr. Öðretmenlerin branþlarýna göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahý mümkün olmayan ek ders ücreti farklýlýklarý sorunu bir an evvel çözüme kavuþturulmalýdýr. Hâlâ 10 TL'nin altýnda olan ek ders birim ücreti, iki katýna çýkarýlmalý, öðretmenlerin girebilecekleri ek ders saati üst limiti yeniden gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doðrultusunda artýrýlmalýdýr. Fazla çalýþmaya ücret Sýnav görev ücretlerinin artýrýlmasý, halk eðitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarýnda görev alan memur ve hizmetlilerin bu fazla çalýþmalarýnýn ücretlendirilmesi konusunda da ivedilikle düzenleme yapýlmalýdýr. Bu amaçla, Kamu Personeli Danýþma Kurulu Nisan Toplantýsý gündemine taþýmak üzere, imza kampanyamýzý baþlatmýþ bulunuyoruz." (Haber Merkezi) Hayvan haklarý kitapçýðý daðýtacaklar ilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekle- Derneði (B Baþkaný Hayati Çam, 100 Bme adet hayvan haklarý kitapçýðý daðýtýmý yapacçaklarýný bildirdi. Yaþadýðýmýz yüz yýlda çaðýn gereði Hayvan Haklarý alanýnda büyük ilerlemeler kaydedilmiþ olmasýna raðmen yeterli olmadýðýný belirten Çam, 5199 Sayýlý Hayvan Haklarý Koruma Kanunu çýkartýlmýþ, kanunun çýkarýlmasýnýn tek baþýna yeterli gelmediðini, toplumsal bilincinoluþturulmasý gerektiðini, ileri demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarýndan bir tanesinin de sivil toplum kuruluþlarý olduðunu ifade etti. Çorum'da Hayvan Haklarý konusunda çalýþan aktif bir dernek bulunmadýðýný vurgulayan Çam, yaptýðý açýklamada þöyle dedi: Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneðimizin "Toplumda hayvan sevgisi bilincini geliþtirmek, hayvan haklarý ihlallerinin önlenmesini saðlamak ve bu doðrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanlarý baþta olmak üzere tüm hayvanlarýn öncelikle yaþam haklarý ile refahlarýný saðlamaya yönelik çalýþmalarda bulunmak, doðal hayatýndan uzaklaþmýþ yahut uzaklaþtýrýlmýþ hayvanlarý korumak ve bu hayvanlarý doðal yaþam ortamlarýna geri kazandýrmak, yardýma muhtaç hayvanlarýn bakým ile tedavilerini saðlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve ayný dünyayý paylaþan hayvanlar ile insanlar arasýndaki bütünlük bilincini topluma kazandýrmak, bu konularda projeler hazýrlamak ve yürütmek. "hayvan haklarý ile ilgili tüzüðünde 4. Maddesine konulmuþtur. Samsun Ýli Canik Belediyesi ve Hayvan Haklarý Federasyonunca hazýrlanan Canik Belediyesince Derneðimize gönderilen Hayvan Haklarýnda Sýk Karþýlan Sorunlar ve Çözümleriyle ilgili Hayvan Haklarý El Kitapçýðý Ýlimizde bulunan hayvan severlere ve yerel basýnýmýza daðýtýmý yapýlacaktýr. 101 sayfalýk kitapçýkta Yol haritamýz, Tanýmlar 5199 Sayýlý Hayvan Haklarý Koruma Kanununda Tanýmlanan Hayvan Guruplarý, Acil Durumlarda Ýlk Yapýlacaklar, Baþvuru Yollarý ve Dilekçe Örnekleri, Mevzuatta Ýlgili Önemli Hatýrlatmalar, Suç Duyurusu Örnekleri, Kendi Hayvanýna Eziyet Eden Kiþi Hakkýnda Ne Yapýlabilir, Hayvan Haklarý Konusunda Ýzleyecekleri Yol, Yerel Yönetimlerin Yasal Zorunluluklarý, Sitelerde Kedilere Kötü Muamele Halinde Soruþturma Ýstek Yazýsý, Kaymakamlýða verilmek üzere sahipsiz hayvanlara müdahale için soruþturma talebi örnek yazý, Zabýtanýn sahipsiz hayvana müdahalesi halinde soruþturma istek yazýsý, zabýtanýn sahipli hayvana müdahalesi halinde soruþturma istek yazýsý, RTÜK'e hayvan haklarýyla ilgili yazýlabilecek dilekçe örneði, belediyenin yaralý ve hasta hayvanlar için hizmet alýmý yapma- Hayati Çam larý hakkýnda, hayvanat bahçesi açýlmamasý için dilekçe örneði, Maymunlara el koyulmasý istemi hakkýnda, TBMM de Yunus Parklarý ile ilgili soru önergesi, Köpek dövüþleri ile ilgili Bakanlýk genelgesi, Mesai saatleri dýþýnda yaralanan hayvanlarýn bakýmý için ne yapýlabilir?, Mahkemeler Neden Hayvan Haklarý halinde harekete geçmez, Bir hayvan koruma derneðinin görevi ne olmalýdýr?, Sahipsiz köpeklerin üremelerini kontrol altýna almazsak onlarýn sorunlarýný çözemeyiz, bir hayvan bakýmevi nasýl olmalýdýr?, Son bölüm sýkça sorulan sorular konularý bulunmaktadýr. 14 Þubat 015 tarihi saat 14:00 de Yunus Emre Ýþ Merkezi. Katta bulunan Altýnhamle Spor kulübünde gerçekleþtirilecek toplantýda hayvan haklarý ile ilgili karþýlaþýlan sorunlar, hayvan haklarý ile ilgili yeni bir dernek kurulmasý veya BÝKTUDER çatýsý altýnda devam edilmesi konularý ele alýnacaktýr. Ayrýca BÝKTUDER tarafýndan 100 adet Hayvan Haklarý el kitapçýðý daðýtýmý yapýlacaktýr. Yapýlacak olan kitap daðýtýmýna büyük katký saðlayan baþta Samsun Canik Belediye Baþkaný Osman GENÇ beye ve belediye yetkilerine, Hayvan Haklarý Federasyonu HAYTAP yetkilerine derneðimiz BÝKTUDER adýna çok teþekkür ederim. (Haber Merkezi) KAGEB projesine OKA onayý çýktý Kadýnlarý, Gençleri, Engellileri Bilinçlendirme Destekleme Derneði nin projesi OKA dan onay aldý. adýnlarý, Gençleri, Engellileri Bilinçlendirme KDestekleme Derneði (KAGEB) nin Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý na sunduðu proje kabul edildi. Kadýnlara Yönelik Etkili CV Hazýrlama ve Mülakat Teknikleri ni kapsayan eðitim, Çorum Halk Eðitim Merkezinde yapýldý. Eðitimle ilgili bilgi veren KAGEB Baþkaný Ýclal Poyraz, Derneðimiz KAGEB, toplumumuzun sosyo-ekonomik düzeyinin yükseltilmesini saðlama yolunda baþta dezavantajlý gruplar olmak üzere istihdamýna katký saðlamak için bilinçlendirmek ve desteklemek amacýyla proje uygulama faaliyetleri gerçekleþtirmektedir. Proje kapsamýnda gerçekleþtirilecek eðitimden yararlanacak olan 15 KAGEB Derneði üyeleri bu eðitim sonunda öðrendikleri bu bilgilerin yayýlmasýný saðlayacak olup bu proje sayesinde Ýþ Baþvuru Süreçlerinin Önemi konusunda farkýndalýk oluþacak, kadýnlarýn iþgücüne giriþleri kolaylaþacak ve iþgücüne katýlýmlarý artacaktýr. Katýlarýndan dolayý OKAve Çorum Halk Eðitim Merkezi ne teþekkür ederim. dedi. (Haber Merkezi) Mavi Marmara maðdurlarý huzursuz S Selim Özkabakçý avi Marmara Gemisi katýlýmcýsý Mve ÝHH Çorum Þube Baþkaný Selim Özkabakçý, Mavi Marmara davasýnda mahkemenin Ýsrailli komutanlar hakkýnda verdiði kararýn 9 aydýr sümen altý edildiði ortaya çýktý. HSYK 1. Daire eski Baþkaný Ýbrahim Okur'un eþi olan Nurdan Okur, Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði tutuklama kararýnýn Ýnterpol'e gönderilmesine engel oldu. dedi. Mavi Marmara maðdurlarý olarak huzursuz olduklarýný belirten Özkabakçý, açýklamasýnda þunlarý söyledi; Mahkemenin aldýðý kararýn bekletilmesi hukuka aykýrýdýr. Mavi Marmara saldýrýsýnda yakýnlarýný kaybeden onlarca þehit yakýnlarý, yaralýlar ve Ýsrail de iþkence görenler olarak hukuksuzluðun giderilerek dosya ile ilgili iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný bekliyoruz. Türkiye bu ateþ topunu kucaðýnda daha fazla tutmayarak uluslararasý alana taþýmalýdýr. Mavi Marmara Gemisine yapýlan saldýrý insanlýðýn ortak vicdanýna karþý yapýlmýþ bir eylemdir. Eylemin faillerinin acilen hak ettiði cezalarý almasý bizlerin ve uluslararasý toplumun beklentisidir. Mavi Marmara baskýnýnýn talimatýný veren Ýsrailli üst düzey komutanlar hakkýnda Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi nin verdiði tutuklama kararý 9 aydýr Ýnterpol e ulaþtýrýlmadý. Paralel yapýya takýlan Mavi Marmara dosyasýnýn, eski HSYK 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur un eþi olan Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürü Nurdan Okur tarafýndan sümen altý edilerek kasýtlý olarak Ýnterpol e gönderilmediði ortaya çýktý. Dosya Haziran da gönderildi Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi nin Mayýs ayýnda verdiði tutuklama kararýný Adalet Bakanlýðý nda o dönemde görev yapan paralel yapýya mensup bürokratlarýn 9 aydýr iþleme koymadýklarý ortaya çýktý. Mahkeme kararý, suçlu bulunan Ýsrailli komutanlarýn tutulmasý için gerekli iþlemlerin baþlatýlmasýný öngören yazýyý Haziran ayýnda Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü ne gönderdi. Nurdan Okur engelledi Baþlatýlan çalýþmadan 9 aydýr geliþme yaþanmamasý üzerine harekete geçen Mavi Marmara Maðdurlarý avukatlarýndan Uður Yýldýrým, mahkemenin kararýný eski HSYK 1. Daire Baþkaný Ýbrahim Okur un eþi olan eski Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürü Nurdan Okur un sümen altý edilerek kasýtlý olarak Ýnterpol e göndermediðini söyledi. Av. Yýldýrým, Türkiye nin deðiþik kurumlarýndaki onlarca dosya gibi Mavi Marmara dosyasý da paralel yapýnýn engeline takýldý. Dosyanýn hala bekliyor olmasý bizi üzüyor. Bir an önce dosyanýn Fransa nýn Lion kentindeki Ýnterpol merkezine gönderilmesini bekliyoruz dedi. Görevden alýndý dosya hýzlandý Adalet Bakanlýðý, bir kararname ile eski Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Daire Genel Müdürü Nurdan Okur u görevden alarak yerine Harun Mert i atadý. Av. Yýldýrým a bilgi veren Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi nin yeni Genel Müdürü Mert, dosyanýn Adalet Bakaný Bekir Bozdað ýn vereceði talimattan sonra en kýsa zamanda Ýnterpol e gönderileceðini ifade etti. Mavi Marmara maðdurlarý avukatý Uður Yýldýrým, dosyanýn 9 aydýr Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü nde bekliyor olmasýný maðdur yakýnlarýna anlatmakta zorlandýklarýný söyledi. (Haber Merkezi) SES, haftasonu nöbet uygulamasýna tepkili aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum de nöbet yazmýþlardý. Hastanelerin emekçilerine hastanelerin acillerin- Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, acil servis sorununun bu þekilde Aile Saðlýðý Merkezlerine getirilen hafta sonu nöbet uygulamasýna Çok deðil 5- ayda gördük ki çö- çözülemeyeceðini söylemiþtik. tepkimizi göstermek için 11 Þubat züm de olmadý ve ASM emekçilerine acillerde nöbet yazmaktan Çarþamba günü birinci basamakta hizmet üretmeyeceðiz. dedi. vazgeçtiler. Þimdi de hafta sonu Yarýn saat 1.30 da Pir Baba ASM lere nöbet koyup vatandaþa Parký nda toplanarak Halk Saðlýðý saðlýk hizmeti vereceklerini iddia Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý gerçekleþtireceklerini belirten na çýkýp nöbet uygulamasýný Pazar ediyorlar. Televizyon programlarý- Kocatüfek, nöbet uygulamasýna günleri bayramlar ve geceye de Merter Kocatüfek tepkilerini þöyle dile getirdi; AKP koyacaklarýný anlatýyorlar. iktidarýnýn Saðlýkta Dönüþüm Programý adý altýnda yürüttüðü piyasalaþtýrma ve çalýþanlara ramýna karþý itirazlarýmýzý ve önerilerimizi on- Bu zamana kadar saðlýkta dönüþüm prog- yönelik esnek ve kuralsýz çalýþtýrma uygulamalarý artarak sürmektedir. Bu uygulamadan birin- duyurmaya çalýþtýk. Bu eylem ve etkinlik kararlarca kez dile getirdik. Eylemlerimizle sesimizi ci basamak kamu saðlýk kurumlarý da (Aile larýmýzý da biz karar alalým teba uygulasýn mantýðý ile deðil bu alanda çalýþanlarýn ortak karar Saðlýðý Merkezleri-Toplum Saðlýðý Merkezleri)fazlasýyla nasibini almaktadýr. ve iradeleri ile aldýk. Özellikle son dönemde Aile Hekimliði alanýnda yaþanan ve günlük olarak deðiþen uygumedik, 1 Aralýk ta iþ býraktýk, 13 Aralýk ta An- 9 Nisan da baþlayan acil nöbetlerine gitlamalar nedeniyle sorunlar artarak devam etmektedir. Fazla çalýþmayý/angaryayý/esnek ku- Cumartesi nöbetlerine gitmedik-gitmiyoruz. kara da miting düzenledik, 3 Ocak ta baþlayan ralsýz çalýþmayý içerisinde barýndýran bu uygulamalara karþý fedakârca çalýþan saðlýk emekçidiði için rekabet ortamýnda 7/4 -kuralsýz-key- Fazla çalýþma /angarya genelgesi geri çekilmeleri geleceklerine dair belirsizlikler nedeniyle fi-esnek-çalýþmak istemeyen tüm saðlýk emekçilerini ve ücretsiz kamusal ulaþýlabilir koruyu- kaygýlarýný yüksek sesle ifade etmektedirler. Hükümet yine her seçim döneminde olduðu gibi saðlýkta yaptýðý düzenlemelerle oy avtaþlarýmýzý mücadelemize destek olmaya davet cu nitelikli bir saðlýk sistemi isteyen tüm yurtlamak istiyor. Bunun için ilk olarak ASM ediyoruz. (Haber Merkezi)

5 SALI 10 ÞUBAT 015 Mahalle muhtarlarý Baðcý ya müteþekkir O smancýk Temençe, Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir Mahallesi'nde öðrencilerin okullarýna taþýma problemini çözen Çorum Milletvekili ve AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Cahit Baðcý'ya teþekkür geldi. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza karataþ'a yaptýklarý baþvurudan sonuç alamayan muhtarlar, Milletvekili Baðcý'ya durumu ileterek yardým istedi. Temençe Mahallesi Muhtarý Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi Muhtarý Murat Bilinmez, Çiftlikler Mahallesi Muhtarý Celalettin Demirkan ile Eymir Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel, öðrencilerin maðdur olduklarýný ve okula gidiþ geliþlerinde her an tehlike ile karþý karþýya geldiklerini dile getirdiler. Osmancýk Temençe, Karapýnar, Çiftlikler ve Eymir Mahallesi Muhtarlarý, öðrencilerin okullarýna taþýma problemini çözen Cahit Baðcý'ya teþekkür geldi. Sosyal devlette hiç kimsenin maðdur edilemeyeceðine dikkat çeken Baðcý, öðrencilerin Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan taþýnacaðýný, yakýnda taþýma ihalesinin yapýlacaðýný bildirdi. 4 mahallenin öðrencilerinin öðrenim gördükleri okullara taþýnacaðý müjdesi mahallede sevinçle karþýlanýrken, Temençe Mahallesi Muhtarý Nihat Kuran, Karapýnar Mahallesi Muhtarý Murat Bilinmez, Çiftlikler Mahallesi Muhtarý Celalettin Demirkan ve Eymir Mahallesi Muhtarý Nihat Göbel, AK Parti Osmancýk ilçe Baþkaný Necmettin Tatar, Baþkan Yardýmcýsý Ercan Arslan Baðcý'ya teþekkür etti. (Haber Merkezi) ÝYC ye baþarý dileði AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile birlikte Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Genel Kurulu nu yaparak yeni yönetimini belirleyen Ýlim Yayma Cemiyeti ne Baþarýlar dileyen Milletvekili Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, ÝYC nin Çorum'un en büyük Sivil Toplum Kuruluþlarýndan olduðunu belirterek, her zaman STK'larýn yanýnda olduklarýný ve olmaya devam edeceklerini söylediler. Ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek söze baþlayan ÝYC Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Yönetim Kurulumuz ve AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ile birlikte Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette yeni yönetime baþarý dilekleri iletildi. öðrencilerimiz adýna sizlere ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyoruz. diyerek, þube faaliyetlerinin yanýnda Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi ve Buhara Erkek Öðrenci Yurdu nun çalýþmalarý hakkýnda kýsa bilgiler verdi. (Haber Merkezi) Emeklilerden AK Parti'ye ziyaret EMRE KUT E Hýdýr Kýnýklý, bundan sonraki çalýþmalarýnda Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri Rumi Bekiroðlu nu kutladý. mekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri dün AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, bundan sonraki çalýþmalarýnda Bekiroðlu'na baþarýlar diledi. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneði'nin her zaman yanýnda olacaklarýný söyledi. 5 Dodurga sezona hazýr AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Dodurga Belediyesi nin çalýþmalarýný inceledi. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, inceleme ve çalýþmalarda bulunmak üzere hafta sonu dodurga'yý ziyaret etti. Baðcý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal ve arkadaþlarý ile güne dut ve elma aðacý dikerek baþladý ve "Hep birlikte inþallah meyvesini de yeriz" dedi. Baðcý'nýn Dodurga ziyaretinde Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek þunlarý dedi: "Dodurga Belediyesi olarak 015 sezonuna çok iyi bir þekilde hazýrlandýk. Kum, Çimento, Yaðmur ve Ýçme suyu borularýmýz alýndý. Kilit taþ projelerimiz hazýr. Makine parkýmýz güçlendirildi, bakýmlarý yapýldý. Önümüzdeki haftalarda çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz. Geçtiðimiz aylarda boþ durmadýk, sel ve taþkýn koruma çalýþmalarýný yaptýk. Arazi ve yayla yollarýmýzý iyileþtirdik" Milletvekili Baðcý, Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a çalýþmalarý için teþekkür ederek; "Dodurga Belediye Baðcý ya Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal eþlik etti. Dodurga Belediyesi sezona hazýr. Baþkanýmýz Mustafa Aydýn'ý takdir ediyor, kendisine çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Baþkanýn 10 aylýk performansý takdir topluyor. TOKÝ konusuna öncülük etmiþtir. Ayrýca Belediye Meclis Üyelerimizi ve Belediye Çalýþanlarýný da tebrik ediyoruz. Sezona hazýrlar. Ýçme suyu, yol, yaðmur suyu ve çevre düzenlemeleri ile faal bir yýl olacak. Bu dönemde de çok daha güzel ve anlamlý projeleri birlikte yapacaðýz" diye konuþtu. Daha sonra Belediye Baþkaný, Ýlçe Baþkaný, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte TOKÝ projesinin uygulanacaðý arsada inceleme yapan Baðcý, hem genel hem de mahalli idare seçimlerinde Dodurgalý hemþerilerinin konut taleplerini aldýklarýný ve bu amaçla belediye tarafýndan baþlatýlan çalýþmalarý TOKÝ'ye taþýyarak gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný ve bu hafta itibariyle resmi baþvurularýn yapýlarak ilk ödemelerin yapýlmasýna baþlanacaðýný belirterek; "bir sözümüzü daha yerine getirmenin huzur ve mutluluðu içindeyiz. Ýnþallah hemþerilerimizi sýcak konutlarýnda huzurlu saðlýklý uzun bir ömür sürerler. Hayýrlý uðurlu olsun" dedi. (Haber Merkezi) Baðcý dan. dönem mesajý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, öðretimi ikinci yarýyýlýnýn baþlamasý nedeni ile bir mesaj yayýnladý. Baðcý mesajýnda, Ülke genelinde olduðu gibi içerisinde bulunduðumuz öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda ilimiz Çorum da da 97 bin öðrenci ve.53 öðretmenimiz ders baþý yapmýþtýr. Deðerli eðitimcilerimiz, öðrencilerimiz ve velilerimizle birlikte eðitim ve öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýna coþku ve heyecan içerisinde baþlamýþ bulunmaktayýz. AK Parti hükümetleri olarak geçtiðimiz 1 yýlda eðitime ayrýlan pay, derslik sayýsý, öðretmen sayýsý vb. bütün istatistiklerde Cumhuriyet döneminin iki katý kadar mesafe almýþ durumdayýz. Ýlimiz Çorum da derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýnýn 4'ün altýna düþtüðüne hep birlikte þahit olduk. Eðitimin kalitesini Cahit Baðcý, öðretimi ikinci yarýyýlýnýn baþlamasý nedeni ile bir mesaj yayýnladý. artýrmak ve eðitimde teknolojiyi maksimum kullanabilmek için ilimizde, baþta Ýl Milli Eðitim Müdürümüz olmak üzere tüm eðitim yöneticileri ve bütün Ýlçe Milli Eðitim Müdürlerimizle sürekli istiþare halinde olarak eðitimde Fatih Projesi baþta olmak üzere en iyiye ve en güzele doðru yol almaktayýz. Yeni Türkiye'nin inþasýnda, geleceðin Türkiyesi nin insan gücünün yetiþmesine emek veren, onlarý ideallere sevk eden, ufuk, vizyon ve misyonla donatan bütün idarecilerimize ve öðretmenlerimize teþekkür ederim. Öðretmen ve öðrencilerimize öðretim yýlýnýn ikinci yarýyýlýnda baþarýlar diler, selam ve sevgilerimi sunarým. dedi. (Haber Merkezi)

6 SALI 10 ÞUBAT 015 Kur'an Kursu düzenleyen müftülük, Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenmek isteyen tüm görme engellileri kursa davet etti. Gönül gözüyle Kur an okuyacaklar EROL TAÞKAN orum Müftülüðü, Çengellilere yönelik olarak sürdürdüðü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Görme engelliler için Kur'an Kursu düzenleyen müftülük, Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenmek isteyen tüm görme engellileri, Kur'an Kursu'na katýlmaya davet etti. Kendisi de görme engelli olan Çatalhavuz Özrahman Camii Müezzini Hakan Duman'ýn kurs hocalýðýnda bir araya gelen görme engelliler, Ç orum un Sungurlu ilçesinde tek katlý evde çýkan yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, polis ekipleri yangýna sebep olan ve olaydan sonra kaçan kiþilerin peþine düþtü. Edinilen bilgiye göre, yangýn öðle saatlerinde Örnekevler Mahallesi nde bulunan Necati Doðutekin e ait tek katlý müstakil evde meydana geldi. Doðutekin in þehir dýþýnda olmasýný fýrsat bilerek eve giren kimliði belirsiz kiþi yada Brail Alfabesi (kabartma alfabe) ile yazýlmýþ Elif Cüzleri'nden ilk dersi takip etti. Kur'an Kurslarý'ndan sorumlu Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen'in de katýldýðý kurs, Kulaksýz Camii Kur'an Kursu'nda baþladý. Pazartesi, Çarþamba ve Cuma günleri 13,30-15,30 saatleri arasýnda devam edecek olan kursun yaklaþýk ay sürmesi planlanýrken, kayýtlarýn devam ettiði duyurusu yapýldý. Kur'an Kursu'na bizzat gelerek müracaat yapýlabileceði gibi, Müftülük ve Altý Nokta Körler Derneði'nden de kurs ve kayýtlar hakkýnda bilgi edinilebilecek. Altý Nokta Körler Derneði'nin nolu telefonundan kurs hakkýnda detaylý bilgi alýnabileceði ifade etildi. Kursiyer sayýsýnýn artmasýnýn beklendiði bu özel kursta, gözleri görmediði halde gönül gözü ile Kur'an-ý Kerim'i okuyabilme þansý yakalayan görme engelli kursiyerler, ilk günün heyecanýyla derse baþladý. Duyarlý bir vatandaþ, bir ayaðý kopan ve bir gözü kör olan yavru kediyi tedavi ettirmek için çalmadýk kapý býrakmadý. Yaralý kediye sahip çýktý orum un Sungurlu ilçesinde duyarlý Çbir vatandaþ, bir ayaðý kopan ve bir gözü kör olan yavru kediyi tedavi ettirmek için çalmadýk kapý býrakmadý. Bahçelievler Mahallesi nde market iþleten Mehmet Akif Abanuzoðlu, iþyerinin önünde yaralý bir kedi fark etti. Abanuzoðlu, toplumda sýk görülmeyecek bir davranýþ sergiledi. Bir ayaðý kopan ve sol gözü kör olan yavru kedi için seferber olan Abanuzoðlu, yakýn bir veteriner kliniðini aradý. Akþam saatlerinde açýk veteriner kliniði bulamayan Abanuzoðlu, kediyi, en azýndan acýsýný dindirmek için bir iðne yapmalarý için 11 acil servisi aradý. Bu vaka karþýsýnda þaþýran saðlýk çalýþanlarý, biz hayvanlara deðil, insanlara bakýyoruz. diyerek, kendisini baþka adreslere yönlendirdi. Abanuzoðlu son çare olarak Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i arayarak yardým istedi. Konuya duyarsýz kalmayan Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Veteriner hekimine talimat verdi. Veteriner Paþa Enver Baysa tarafýndan teslim alýnan yavru kedi, tedavi altýna alýndý. Unutmayalým ki kedi de bir canlýdýr diyen Abanuzoðlu, acýnýn ne demek olduðunu çok iyi bildiðini vurguladý. Feci þekilde yaralanan kedinin de sonuçta bir can taþýdýðýný hatýrlatan Abanuzoðlu, O anki hislerimle yerde kývran kediyi olduðu yerde býrakmak istemedim. Kültürümüzde her canlýya yardým etmek var. Atalarýmýz hayvanlar için vakýflar kurmuþ. þeklinde konuþtu. Yardýmlarýndan dolayý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e ve Belediye Baþkan yardýmcýsý Bahri Sezen e teþekkür eden Abanuzoðlu, ilçede akþamlarý yaralý bir hayvaný götürecek bir merkezin olmamasýný önemli bir eksiklik olarak deðerlendirdi.(ýha) Polis ekipleri yangýna sebep olan ve olaydan sonra kaçan þüphelilerin peþine düþtü. Sungurlu da þüpheli yangýn kiþiler eþyalarý ateþe vererek bütün mahalleyi korkuttu. Evden çýkan dumanlarý gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný kontrol altýna alýndý. Polis ekipleri gördü þahitlerinin ifadelerine göre yangýna sebep olan ve olaydan sonra kaçan kiþilerin peþine düþtü.(ýha) Görme engelliler Kendisi de görme engelli olan Çatalhavuz Özrahman Camii Müezzini Hakan Duman'ýn kurs hocalýðýnda bir araya geldi. 'Ýktidardan müjde bekliyoruz' EMRE KUT ürk Büro Sen zamlarla ilgili Thükûmetten müjde bekliyor. Sendika merkezinde gerçekleþtirilen basýn toplantýsýnda konuþan Türk Büro Sen Baþkaný Sami Çam, Baþbakan'dan %1'lik ek zam, emeklilere ve asgari ücretlilere de müjde vermesini beklediklerini söyledi. Çam, Türkiye'nin seçim atmosferine girmiþ olmanýn verdiði heyecanla siyasi partilerden ve iktidar partisinden Salý günleri grup toplantýlarýnda müjdeler duymaya baþladýklarýný belirterek, "Her hafta Salý günü sayýn Baþbakanýmýz "müjde" adý altýnda toplumun çeþitli katmanlarýna müjdeler vermektedir. En son açýklamalarýnda sanayiciye, KOBÝ'lere, konuta ve bunun gibi çeþitli alanlara karþýlýðý olmayan bir çok müjde verdi. Biz kamu çalýþanlarý olarak 13 yýldýr ötekileþmenin, ötekileþtirmenin, yok sayýlmanýn ve maalesef bazý haklarý da elinden alýnmýþ olmasýna raðmen bizler haklý olarak sayýn Baþbakandan yarýn ki grup toplantýsýnda Türkiye Kamu Sen'in %1'lik ek zam talebini deðerlendirerek kamu çalýþanlarýna bir müjde vermesini istiyoruz." dedi. Emekliler için de müjde beklediklerini dile getiren Çam, "Çünkü ülkemizde açlýk sýnýrý 1.300,00 TLolduðu için en düþük emeklimizin TLmaaþ aldýðýný varsayarsak emeklimize en az %50 zam istiyoruz. Açlýk sýnýrýnýn üzerinde maaþ almasý gerektiðini düþünüyoruz. Hakeza asgari ücretlimizin de açlýk sýnýrýnýn üzerinde maaþ almasý için %50 zamda onlara istiyoruz. Veya asgari ücretlilerden vergi diliminin kaldýrýlmasýný talep ediyoruz." diye konuþtu. Sami Çam Çam, ülkenin somut gerçekleri arasýnda kamu çalýþanýnýn iþ güvencesi, emekliye zam, asgari ücretli ve taþeron þirket çalýþanlarýnýn sorunlarý, esnafýn sýkýntýlarý, 4/C'lilere kadro, çiftçilerin sorunlarý gibi sorunlar bulunduðunu hatýrlatarak, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu vesileyle toplumda bir algý operasyonuyla her þeyin sorumlusu, ayak baðý sanki bu anayasa veya bu sistemmiþ gibi bir algý oluþturulmak isteniyor. Oysa yazýlan kanunlar deðil yürütmenin çalýþmalarý ile çözülebilecek sorunlardýr. Nitekim 13 yýldýr iktidarda bulunan hükümet hangi yasayý geçirmek isteyipte geçiremediðini veya hangi kurumun müdürünü deðiþtirmek isteyipte deðiþtiremediðini, hangi kadroya yeteri kadar insan alýnmasý noktasýnda anayasanýn engel teþkil ettiðini veya hangi yatýrýmlarýn yapýlmasý noktasýnda sýkýntý yaþandýðýný anlamakta zorlanýyoruz. Türk Büro Sen olarak kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatleri noktasýnda bizler anayasanýn bu haliyle engel teþkil ettiðini düþünmüyoruz." Türk Büro Sen yöneticileri sendika merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. Fare zehirini su diye içti erkez e baðlý Çalkýþla Köyü nde yanlýþlýkla Mfare zehiri içen kiþi zehirlendi. Evin mutfaðýnda buzdolabýnýn üstünde bulunan fare zehiri devrilip su bardaðýna döküldü. Bardaktaki zehiri farketmeyen N.A. isimli kiþi, zehirin karýþtýðý suyu içti. Zehirlenen N.A. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Eski arkadaþýndan þikâyetçi oldu atih Caddesi nde oturan genç kýz, eski erkek Farkadaþýndan þikâyetçi oldu. A.G. isimli genç kýz, eski erkek arkadaþý Þ.A. ýn kendisini takip edip rahatsýzlýk verdiðini, en son da annesini aradýðýný belirterek Þ.A. hakkýnda þikâyetçi oldu. Þüpheli Þ.E. Emniyet te yapýlan sorgusunda suçlamayý kabul etti. (Haber Merkezi) Þarampole devrildi ungurlu-kýrýkkale yolundan meydana gelen Skazada araç þarampole devrildi. Y.S. isimli sürücü aracýyla Sungurlu dan Kýrýkkale ye giderken yolun. kilometresinde Akpýnar Köyü mevkiinde aracýn sað ön lastiði patladý. Bu sýrada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç þarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 3 kiþi yaralandý. Yaralýlardan S.S. ile K.S. Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevkedildi. (Haber Merkezi) Cip motosikletle çarpýþtý Ç orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde ciple, motosiklet çarpýþtý. 1'i aðýr iki kiþi yaralandý. Kaza, Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Hýdýrlýk Mahallesi'nde önceki akþam meydana geldi. 19 yaþýndaki Salih Potuk yönetimindeki 19 HF 077 plakalý motosiklet, yan yoldan caddeye çýkan 31 yaþýndaki Mahmut Kelleci yönetimindeki 19 HD 088 plakalý cipe çarptý. Çarpmanýn etkisiyle savrulan motosikletten düþen sürücü Potuk ile arkasýnda bulunan 1 yaþýndaki Eren Çalýþkan yaralandý. Yaralýlar ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Durumu aðýr olan Salih Potuk, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(dha) Soba gazýndan zehirlendi erkez e baðlý Babaoðlu Köyü nde soba gazý Myüzünden yaþlý adam zehirlendi. E.T. isimli 90 yaþýndaki adam, evnide sobadan sýzan karbonmonoksit gazýndan zehirlendi. Durumu aðýr olan yaþlý adam yoðun bakýmda tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Kaçak kazýya suçüstü ecitözü nün Söðütönü Köyü nde kaçak kazý Myapan 3 kiþi suçüstü yakalandý. Bir ihbarý deðerlendiren jandarma Kýzýlca Tepe mevkiinde yaptýklarý kontrolde H.A.K., H.K. ve E.G. isimli þahýslarý kaçak kazý yaparken yakaladý. Kazý alanýnda faturasýz kurusýký tabanca, av tüfeði, 3 kazma, 4 adet kürek, balyoz, levye, 14 adet av tüfeði fiþeði ve urgan ip ele geçirildi. Ýfadesi alýnan þüpheliler daha sonra serbest býrakýldý.(haber Merkezi)

7 SALI 10 ÞUBAT 015 Yiðit Alperenler den Uygur Türkleri ne anlamlý destek Ç EROL TAÞKAN orum Alperen Ocaklarý'nýn yiðit delikanlýlarý, Kayseri'ye yerleþen Uygur Türkleri için baþlattýklarý yardým seferberliðini nihayetine ulaþtýrdý. Bir TIR dolusu yardým malzemesi ile Uygur kardeþlerimiz yola çýkan ekip, Çorumlu hayýr sahiplerinin desteðiyle toparladýklarý gýda ve temizlik malzemelerini kardeþlerimize teslim etti. Dünyanýn gözü önünde yaþanan katliam ve soykýrýmdan kurtulmak için Tayland'a, oradan da Türkiye'ye kaçabilen 00'ün üzerindeki Uygur Türkü, Çorum'dan kendileri için koþup gelen genç kardeþlerini büyük bir muhabbetle karþýladý. Önceki gün TIR dolusu malzemeyi uðurlayan Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, gönüllü arkadaþlarý ile birlikte otobüsle TIR'ýn ardýndan yola çýktý. Büyük bir sevgi seline dönüþen buluþmada, Müslüman Uygur Türkleri, Çorum'dan kendileri için çarpan yüreklerle hasret giderirken, Çorumlu gençler, kardeþlerinin yaþadýðý zorluklar ve çaresizlikleri karþýsýnda duygusal anlar yaþadý. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný ve Dünya Uygur Kongresi Baþkan Yardýmcýsý Seyit Tümtürk tarafýndan karþýlanan gönüllü gençler, Uygur Türklerinin kaldýklarý evleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Uygur çocuklarýnýn Kur'an eðitimi aldýklarý sýnýflarý gezen grubun dikkatini tuvalet, banyo ve odalarda oluþan nem ve rutubet çekti. Ev ziyaretlerinin ardýndan Doðu Türkistan'a özgü Havuçlu pilav yemeðini yiyen gönüllüler Uygur çocuklarýna çikolata ve kek daðýtýp onlarla birlikte oyunlar oynayarak çocuklarla zaman geçirdi. Ziyaretin ardýndan Uygur Türkleri ile vedalaþan gönüllüler Kayseri'den Çoruma hareket etti. 100 ailenin 70 inde hafýz var Ç orum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yücel, Kayseri'de yaþadýklarýyla ilgili izlenimlerini paylaþýrken, Çin'in her türlü baský ve soykýrým uygulamalarýna karþýn Uygur Türkleri'nin dininden ve kültüründen hiç bir þey kaybetmediðini anlatarak, "Kayseri'de þu an yaklaþýk 100 aile gelmiþ. Bu ailelerin 70'in de hafýz var. Dinlerini mükemmel bir þekilde yaþayan bu kardeþlerimizin dini hassasiyetleri bizleri çok duygulandýrdý." dedi. Katil Çin'in oruç tutmayý, namaz kýlmayý dahi yasakladýðý bir ortamda, dini inançlarýndan hiç bir taviz vermeyen Uygur Türkleri'nden örnek alýnacak büyük erdemler olduðunun da altýný çizen Yücel, "Onlardan alacaðýmýz duanýn, yüzlerinde beliren gülümseme ve teþekkür ifadelerinin karþýlýðý ancak cennettir. Zira dünyanýn en büyük zulmüne dûçar olan bu kardeþlerimiz, bizim hem din kardeþimiz, hem de akrabalýk baðýyla baðlý olduðumuz kardeþlerimizdir. Allah için çýktýðýmýz bu yolda, eðer ki kardeþlik adýna bir görev ifa edebildiysek, bunun þükrüne nail olabilmeyi diliyoruz. Bu kampanyamýza destek olan tüm hayýr sahiplerine dua ve selamlar getirdik." diye konuþtu. 7

8 8 SALI 10 ÞUBAT 015 Umre Hatýralarý nsanlarýn hayatlarýnda bazý þeyler vardýr ki unu- mümkün deðildir. Dost, arkadaþ ve öð- Ýtulmasý rencilerimizle hayatýmýz boyunca bir hatýra olarak zihinlerimizde kalacak, zaman zaman hatýra olarak anlatabileceðimiz çokça güzel aný ve hatýralarýmýz oldu. Bir sonraki yazýmda bahsedeceðim Sevr daðýna çýkýþ hatýralarýmýzý unutmak mümkün mü? Biz talep ettik Rabbimiz de o kutsal beldelere gitmeyi, Beytullah'ý ve Resulullah'ý tekrar ziyaret etmeyi Hz. Adem'in, Hz. Ýbrahim'in, Hz. Ýsmail'in ve peygamberimizin hatýralarýnýn bulunduðu yerleri ziyaret etmeyi nasip etti. Elimizden geldiði kadar en güzel bir þekilde tavafýmýzý, sayýmýzý yaptýk sonunda da Rabbimize niyazda bulunarak iyi bir kul olma yolunda bizlere yardým etmesini talep edip, nefsimizin þerrinden þeytanýn vesvese ve tuzaklarýndan bizleri korumasý için, memleketimizin geleceðinin hayýrlý olmasý için, baþta ülkemiz ve halký Müslüman olan ülkelerin bazýlarýna kurulan tuzaklardan korunmasý Müslümanlarýn Allah'ýn dinine sýmsýký sarýlarak güç birliði yapýp sömürgeci batýya dur diyebilecek bir güce sahip olmasý için dua ve niyazda bulunduk. Umreye gidecek kardeþlerimin ziyaretleri genelde Arafat tan baþlar. Arafat, Hz. Adem ve Havva annemizin yeryüzüne býrakýldýktan sonra ilk buluþma yerleridir. Peygamberimizin vefatýndan yaklaþýk 3 ay önce Hac farizasýný yerine getirmek üzere Mekke'ye gelmiþ ve arife günüde Cebeli Rahme'ye çýkarak, Arafat vadisinde bulunan yaklaþýk 13 bin sahabeye Ýnsanlýk tarihinde meþhur olan veda hutbesini irad ederek adeta Ýslamý orada ana baþlýklar halinde özetlemiþtir. Hutbeye baþlarken "Ey insanlar bilmiyorum bu yýldan sonra bir daha sizinle burada buluþmam mümkün olmayacak." Diye baþlamýþtýr. Devamýnda ise "Bugün size dininizi tamamladým " (Maide 3) mealinde ki son ayette nazil olunca, Hz. Ebu Bekir gibi bir çok feraset sahibi sahabe peygamberimiz hutbenin baþýnda bir daha sizinle burada buluþmam mümkün olmayacak dedi. Son ayette nazil olup Kur'an-ý Kerim de tamamlandýðýna göre peygamber efendimizin vefatý da yakýndýr diyerek göz yaþlarýný tutamamýþlardýr. Hakikaten de sadece 8 gün sonra peygamberimiz hastalanmýþ,iki gün yattýktan sonra 3.gün rahmaný rahime kavuþmuþtur. Peygamberimiz ana baþlýklar halinde her konuya deðindiði veda hutbesini: "Ey müminler! 'Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp, uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler Allahýn kitabý Kur an-ý Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.' Ýnsanlar! 'Yarin beni sizden soracaklar ne diyeceksiniz?' Sahabe-i kiram hep birden þöyle dediler; 'Allah'ýn elçiliðini ifa ettiniz, vazifenizi hakkýyla yerine getirdiniz,bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz,diye þahadet ederiz.' Bunun üzerine Resul'i Ekrem Efendimiz þahadet parmaðýný kaldýrdý, sonrada cemaatin üzerine çevirip indirdi ve þöyle buyurdu; 'Þahid ol Yarab! Þahid ol yarab! Þahid ol yarab!'' diye hutbesini tamamlamýþtýr. Haç farizasýný yerine getirmek için giden kardeþlerimizde arife günü güneþin zevalinden kurban bayramý sabah'ý þafak sökünceye kadar kýsa Gençlere evlilik desteði evlet, kýz istemeye giderken 'bir mesleðin yok ki' Dcevabýný sýk sýk alan çiftçi çocuklarý için harekete geçiyor. Verilecek 'Ustalýk, uzmanlýk' sertifikasý ile 'onlarýn bir mesleði var' mesajý verecek. Projede amaç köyden þehre kaçan gençleri sektörün içinde tutmak. Köylünün evlenemeyen çocuklarý için devlet harekete geçiyor. Özellikle bir meslek sahibi olmadýðý gerekçesiyle kýz verilmeyen çiftçinin erkek çocuklarý için devlet iki aþamalý bir planý devreye sokacak. Proje ile hem tarým ve hayvancýlýk sektöründeki genç nüfusunun þehre göçü engellenecek hem de sektörün ihtiyacý olan genç iþ gücü sektörün dýþýna çýkmasýnýn önüne geçilecek. MESLEKLERÝ VAR MESAJI Proje þu þekilde iþleyecek. Bir mesleðin yok diyerek geri çevrilen gençler için ÝÞKUR bünyesinde kýsa bir eðitim ve sertifika çalýþmasý yapýlacak. Çalýþma kapsamýnda süt yetiþtiricisi, uzman tarým üreticisi gibi ismi henüz kesinleþmeyen uzmanlýk sertifikalarý verilecek. Böylece bir mesleði kabul edilmeyen çiftçi çocuklarýna bir meslek statüsü verilecek. Yaptýklarý iþin bir müessese iþi olduðu bilinci yerleþtirilecek. Çalýþma hakkýnda bilgi veren Tarým Kredi Kooperatifler Genel Müdürü Ýrfan Güvendi çocuklarýmýz mesleði olmadýðý için þehre göç ediyor. Kapýcý, güvenlikçi olarak çalýþmaya baþlýyor. Hem sektörümüz iþgücünü kaybediyor hem de çocuklarýmýz geleceklerine yeniden bir baþlangýç yapmak VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com zorunda kalýyorlar dedi. PLANLAMA AÞAMASINDA Çalýþma Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ÝÞKUR ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn desteði ile gerçekleþtirilecek. Ama daha plan aþamasýnda. Proje ile devlet Sizin bir mesleðiniz var mesajý vermiþ olacak. Projenin mimarý Tarým Kredi Kooperatifler Genel Müdürü Ýrfan Güvendi Bu insanlarýnýn bir mesleði olduðunu bir iþ yapan bu iþi bilen insan olduðunu göstermemiz lazým. Kýz istemeye gidildiðinde karþýdaki aile sen ne iþ yapýyorsun denildiðinde ben süt yetiþtiricilik uzmanýyým ben bu iþi meslek olarak yapýyorum demesi lazým diye konuþtu. KIZ ÝSTERKEN PROBLEM VAR Tarým Kredi Kooperatifler Genel Müdürü Ýrfan Güvendi konunun toplumun önemli bir sorunu olarak gördüklerini kaydetti. Güvendi þunlarý söyledi: Tarým ve hayvancýlýk sektöründe yapýlan iþin bir meslek olduðunu bunun bir iþ olduðunu herkese anlatmamýz gerekiyor. Bunun bir iþletme olduðunu bir bakkal sahibi olmakla bir ya da memur olmakla ayný olduðunu kabul ettirmemiz gerekiyor. Özellikle kýrsaldaki tarýmla uðraþan insanýmýzn erkek çocuklarý kýz istemeye giderken zorlanýyor. Kabul etmek lazým. Kýrsaldan göç ediyorlar.güvenlik görevlisi kapýcý, pazarcý veya inþaat iþçisi olmaya gidiyor. Tarým sektöründe genç nüfus hýzlý bir þekilde azalýyor. Kýrsalda yaþýyor gözüken nüfusumuzun büyük oranda yaþlý nüfus. Bu bizim gelecek açýsýndan önemli bir konu.(yeni Þafak) Sanayi üretim endeksi açýklandý ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 014 Aralýk ayý T Sanayi Üretim Endeksi ni açýkladý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi, geçen yýlýn aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde,, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi de bir önceki aya oranla yüzde 1, arttý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 014 yýlý aralýk ayýna iliþkin sanayi üretim endeksi sonuçlarýný açýkladý. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ hesaplamada, aralýkta bir önceki aya göre madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 3,, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1, artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi de aralýkta geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde, artýþ gösterdi. Sanayinin alt sektörleri incelendiðinde yýllýk bazda, madencilik ve taþocakçýlýðý sektörü endeksi yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde,8 arttý, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve daðýtýmý sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azalýþ kaydetti. Öte yandan, arýndýrýlmamýþ sanayi üretim endeksi, aralýkta geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,5 artýþ gösterdi. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretim endeksi, geçen yýlýn kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,7 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi ise bir önceki aya oranla yüzde 0,1 düþmüþtü. Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ ana sanayi gruplarýnda, geçen yýlýn aralýk ayýnda aylýk bazda en yüksek artýþ yüzde,5 ile sermaye malý imalatýnda görüldü. Ana sanayi gruplarýna bakýldýðýnda, aralýkta bir önceki aya göre mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ en yüksek artýþ yüzde,5 ile sermaye malý imalatýnda gerçekleþti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ imalat sanayisinde aralýkta bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 8, ile bilgisayarlarýn, elektronik ve optik ürünlerin imalatýnda oldu. Bu artýþý yüzde 9,3 ile temel eczacýlýk ürünlerinin ve eczacýlýða iliþkin malzemelerin imalatý, yüzde 8 ile motorlu kara taþýtý, treyler (römork) ve yarý treyler (yarý römork) imalatý izledi. Ýmalat sanayi alt sektörleri incelendiðinde, aralýkta bir önceki aya göre en fazla düþüþ ise yüzde, ile diðer ulaþým araçlarýnýn imalatýnda görüldü. Bu azalýþý, yüzde 10, ile kayýtlý medyanýn basýlmasý ve çoðaltýlmasý ve yüzde 5,8 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatý takip etti.(trthaber) KM verilerine göre yaz aylarýnda patlama ya- düðünler ve sonrasýnda yuva kurmak Bþanan için her yýl 30 milyar lira harcanýyor. Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 014 yýlýnda düðün, mobilya ve dekorasyon iþlemleri için 93,33 milyon lirasý banka kartýyla, 19 milyar 4 milyon lirasý kredi kartýyla olmak üzere 19 milyar 940 milyon lira harcandý. Bu dönemde, kuyumculuk sektöründe yapýlan kartlý harcamalarýn tutarý ise 10 milyar 951 milyon lira oldu. EVLENÝYORUZ, BORÇLANIYO- RUZ, MUTLU OLACAK MIYIZ? Geçen yýl mobilya ve dekorasyon sektörü için banka kartýyla yapýlan iþlem sayýsý 7 milyon 43 bin 747 olurken, kredi kartý ile 53 milyon 04 bin 77 iþlem gerçekleþti. Söz konusu yýlda kuyumcularda kredi kartlarýyla gerçekleþtirilen 13 milyon 3 bin 783 iþlemde, 9 milyar 85 milyon liralýk harcama yapýl- bir sürede olsa rabbimizin huzuruna durarak gönül baðý kurmaya çalýþýrlar. Arafat'ta vakfe durmak haccýn rükünlerindendir. Arafat'tan sonra gidilecek yer ise müzdelifedir. Yine orada hacýlar akþam ile yatsý namazýný birleþtirerek kýlarlar. Umreye gidenlerin veya hacca gidenlerin Arafat ve müzdelifeden sonraki duraklarý Mina'dýr. Ýslam tarihinde ve Müslümanlarýn hayatlarýnda bunlarýn ayrý ve nemli yerleri vardýr. Hz. Ýbrahim'in samimiyeti, Hz. Ýsmail'in ise Allah'ýn iradesine teslimiyeti burada teþt edilmiþtir. Nefisleri ve þeytanlarý ile mücadeleyi burada vermiþler ve kazanmýþlardýr. Bundan dolayýdýr ki hacýlar kurbanlarýný burada Allah adýna keserler ve sembolik olarak þeytana taþ atarak kendi nefis e þeytanlarýný taþlarlar. Mina, Müzdelife bölgelerinin Ýslam tarihinde önemli ayrý bir yeri daha vardýr ki, peygamberimiz doðmadan yaklaþýk ay önce vuku bulan Fil olayý da burada gerçekleþmiþ, Ebrehe ve ordusu burada helak olmuþtur. Habeþistan'ýn Yemen valisi Ebrehe Sana þehrine muhteþem bir kilise yaptýr. Amacý ise haram aylarýnda Mekke'ye gelen insanlar Sana'ya gelsinler ve orasý bir ticaret merkezi olsun diye. Fakat halkýn Sana'da ki kiliseye deðilde yine Kabe'ye ve Mekke'ye gittiklerini görünce de "Kabe'yi yýkarsam insanlar buraya gelmeye mecbur kalýrlar." Diyerek önünde filler bulunan ordusuyla birlikte yola çýkar. Mina bölgesine gelince akþam vakti olduðu için çadýrlar kurdurarak orada konaklar. Ertesi sabah Kabe'ye saldýracaktýr. Ebrehe bir deve sürüsünün otlaðýný görerek kime ait olduklarýný sorar. Oradakilerde Kabe'nin reisi Abdulmuttalip Bin Hiþam'a ait olduðunu söylerler. El koydum der. Bunu duyan peygamberimizin dedesi Abdulmuttalip ise Ebrehe'nin otaðýna giderek görüþme talebinde bulunur. Ebrehe de kabul ederek görüþme isteðinin nedenini sorar. O da develerimi gasp etmiþsin onlarý istemeye geldim deyince, Ebrehe çok þaþýrarak Kabe'nin hakemi olarak gözümde büyük idin. Bende zannetmiþtim ki etme, yapma, ne olur Kabe'mizi yýkma diye yalvarmaya geldiðini zannetmiþtim. Halbuki sen develerinin peþine düþmüþsün.þu anda benim yanýmda sineðin kanadý kadar deðerin kalmadý. Deyince, Abdulmuttalip vakarlý bir þekilde,ben develerin sahibiyim ve onlarý istemeye geldim. Kabe'nin sahibi ise Allah'týr. Ve o orayý koruyacaktýr. Der ve oradan ayrýlýr. Ertesi gün sabahla birlikte ordusunu Kabe üzerine süren Ebrehe'yi, Yüce rabbimiz, Kuran-ý Kerim de nasýl periþan ettiðini þöyle bildirir. "Görmedin mi Rabbin ne yaptý fil sahiplerine! Onlarýn tuzaklarýný boþa çýkarmadý mý? Üzerlerine sürü sürü kuþlar saldý. Onlara balçýktan piþirilmiþ sert taþlar atýyorlardý. Derken onlarý, yenilmiþ ekin yapraðý gibi kýlýverdi." (Fil Suresi) Allah'ýn iradesine teslim olan ve samimi bir þekilde ona sýðýnan hiç þüphe yok ki onun korumasý altýndadýr. Yeterki bizler imanýmýzda ve inancýmýzda samimi olalým ve þeksiz, þüphesiz Allah'ýn iradesine teslim olalým. Sürecek. Bu rakamlar evlenecekleri korkutuyor dý. Banka kartlarýyla ise milyon 511 bin 43 iþlemde 1 milyar 15 milyon 5 bin lira harcandý. Böylece 014'te kuyumcularda, toplam 15 milyon 748 bin 4 kartlý iþlem gerçekleþtirilmiþ oldu. KARTLI HARCAMALAR DÜÐÜN AYLARINDA ARTIYOR Kredi kartýyla yapýlan mobilya dekorasyon harcamalarý düðünlerin çoðaldýðý bahar ve yaz aylarýnda yoðunlaþýyor. Harcamalardaki artýþ kuyumculuk sektörü için de benzerlik gösteriyor. Kartlý ödemelerin en yoðun gerçekleþtiði dönem nisan, mayýs ve haziran aylarýný kapsayan yýlýn. çeyreði oldu. KARTLI HARCAMALAR 5 YILDA YÜZDE 150 ARTTI Kartla yapýlan mobilya ve dekorasyon ödemeleri 5 yýlda yüzde 147 artarak 19 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Kuyumcularda banka ve kredi kartlarýyla yapýlan harcamalarýn tutarý ise geçen yýl 010 yýlýna göre yaklaþýk yüzde 50 artarak 10 milyar 951 milyon liraya ulaþtý.(haber7) Türk dizileri Ýspanyolca ya çevrilecek umhurbaþkaný Erdoðan Güney Amerika ziyareti Ckapsamýnda Türk dizileri konusunda adýmlar atýlacaðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,Kolombiya'ya hareket etmeden önce Atatürk Havalimaný'nda gazetecilere açýklamalarda bulundu. Erdoðan, ziyareti sýrasýnda Türk dizilerinin Ýspanyolcaya çevirilmesi konusunda çalýþmalar kaydedeceðini söyledi. "TÜRK DÝZÝLERÝ ÝSPANYOLCAYA ÇEVÝRÝ- LECEK" Küba, Meksika ve Kolombiya ziyareti hakkýnda da bilgi veren Cumhurbaþkaný Erdoðan, þunlarý söyledi: "Bölgede Türk kültürüne, bilhassa da dizilerimize yönelik ilginin her geçen gün daha da arttýðýný görüyoruz. Ziyaretim kapsamýnda bizim deðerlerimizi, tarihimizi, kültürümüzü layýkýyla yansýtacak dizilerin Ýspanyolcaya çevirilmesi konusunda bazý adýmlar atacaðýz. Ciddi iþbirliði potansiyelimizin bulunduðuna inandýðým bu konularda inþallah mevkidaþlarýmýzla fikir alýþveriþinde bulunacaðýz."

9 Ýstifalar için son gün apýlacak seçimlerde kamudan milletvekili adayý Yolmak isteyenler, bugün saat.00'a kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. AK Gençlik AK partinin son kongrelerinde gördüðüm tablo öncekilere göre hayli heyecanlý geçiyor. Yapýlan konuþmalar, verilen vaatler yapýlan icraatlarla karþýlaþtýrýldýðýnda, birbiri ile örtüþüyor ve tutarlýlýk gösteriyor. En çok dikkat çeken husus da gençlerin hareketliliði ve heyecaný. Eski kongrelerle karþýlaþtýrýldýðýnda, partinin Prof.Dr. Yaþar AKBIYIK gençlik hareketinde büyük bir heyecan ve sinerji oluþmuþ görünüyor. Bu husus Ak Partinin geleceði açýsýndan olduðu kadar, ülkemiz geleceði açýsýndan da önemli bir geliþme. Zira ülkemizi gelecekte yönetecek olan gençlerdir ve bütün ümidimiz onlardadýr. AK Parti kurulduðunda ilkokula daha yeni baþlamýþ olan çocuklar þimdi 18 yaþýný aþmýþlar. Bir kýsmý liseyi bitirmiþ üniversite öðrencisi olarak oy kullanma hakkýna sahipler. Seçilme yaþý 30'dan 5'e indirildi, seçmen yaþý 18'e. Bu haklarý onlara AK Partinin saðladýðýnýn bilincinde olan gençler þimdi salonlarý inletiyor. Moralleri yüksek, idealleri var, geleceðe ümitle bakýyorlar. Bizim üniversite yýllarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda, daha olgun ve uzlaþmacý olduklarý görülür. Kavga yok, fikir var. Karamsarlýk yok, geleceðe ümitle bakýþ var. 1 Eylül yönetimi gençleri potansiyel anarþist görüp cezalandýrýrken, AK Parti onlarý öne çýkarmýþ, genç yaþlarda siyasetle tanýþtýrýyor. Artýk gençler, kýyafeti nedeniyle okullardan atýlmýyor: "Arabistan'a, Ýran'a, Rusya'ya gidin!" denmiyor. Gençlik sadece AK Parti saflarýnda deðil diðer partilerde de çok etkili. Partilerin gençlik kollarýna binlerce üniversite öðrencisi üye olmuþ, görevler üstlenmiþler ülkeye hizmet ediyor, geleceðe hazýrlanýyorlar. Siyasi partilerde kardeþlik içinde siyaseti öðreniyor, öðrenmekle kalmýyor kendi tarzlarýný oluþturuyor, geleceðin siyaset adamlarý olarak bizlere ümit veriyorlar. Gençlik hareketlerinin temelleri siyasetin gelip-geçici heyecanýnýn ötesinde bir fikri temele dayanýyorsa bu gençlik hareketi kalýcý oluyor. Bugün AK Parti iktidarýnýn kurmaylarý, Milli Görüþ gençlik teþkilatlarýndan ve özellikle Milli Türk Talebe Birliði (MTTB) çatýsý ve ideali içinde yetiþmiþ çevrelerden gelmektedir. Mehmet Akif Ersoy'un, Necip Fazýl Kýsakürek'in ve daha baþkan büyüklerimizin fikir, þahsiyet ve idealleri ile yetiþmiþ olan bu gençlik bugün Türkiye'yi yönetiyor. On birinci Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 1.Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan Türkiye'yi yönetmiþ ve yönetiyorlar. Özellikle mevcut cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn parti gençlik kollarýnda siyasete baþlamýþ olmasý gençlerin önünde en güzel hedef ve örnektir. Gençlik hareketleri, daha önce ifade ettiðim gibi siyaset heyecanýnýn ötesinde, milli kültürümüzün ve çaðdaþ bilimin ýþýðýnda, fikir ve ideallerle beslenmesi durumunda kalýcýlýðýný sürdürür. Kongrelerde bunun iþaretlerini görüyorum. Þurasý açýkça görülüyor ki: AK Parti bir siyasi parti olmanýn yanýnda ayný zamanda fikri bir harekettir. Davasý ve ülke için idealleri olan bir partidir. Bunun öncüsü de Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Baþbakan Sayýn Ahmet Davutoðlu'da ayný kaynaktan beslenen, arý duru fikirleriyle bir dava adamýdýr. Davalarý nedir diye sorarsanýz, Hakk'a ve millete hizmet davasýdýr. Gençler þunu iyi bilyor ki:"ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olanýdýr". Bu inanç ve ideallerle yetiþen gençliðimiz siyasetin kanallarýný zorluyor. Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul'u fethettiðinde yirmi iki yaþýndaydý. Arif Nihat Asya'nýn dediði gibi: Delikanlým iþaret aldýðýn gün atandan Yürüyeceksin; Millet yürüyecek arkandan Sana selam getirdim Ulubatlý Hasan'dan. Yürü hala ne diye oyunda oynaþtasýn Fatih'in Ýstanbul'u fethettiði yaþtasýn. Gençliðimiz en güzel þeylere layýktýr, onlar varsa bu ülke vardýr, onlar varsa biz varýz. Ülkemizin, vatanperver, çalýþkan ve azimli gençliðini caný gönülden selamlýyor gözlerinden öpüyorum. 7 Haziran'da yapýlacak seçimlerde kamudan milletvekili adayý olmak isteyenler, bugün saat.00'ye kadar görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. aliye, iþ dünyasýnýn sorunlarýna çözüm için zi- baþlýyor. Bakan Þimþek TÜSÝAD, Myaretlere MÜSÝAD ve TOBB ile biraraya gelineceðini söyledi. Maliye Bakanlýðý iþ dünyasýnýn sorunlarýna çözüm bulmak adýna ziyaretlere baþlýyor. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, maliye olarak özel sektör ile diyalog içerisinde olduklarýný belirterek, geçen ay YASED ile bir araya gelerek 50 sorun belirlendiðini kaydetti. YASED, TÜSÝAD ve TOBB un sorunlarýnýn ayný olduðunu dile getiren Bakan Þimþek, Biz sahadayýz mart ayýnda TOBB ile bir araya gelecekler. MÜSÝAD ve TÜSÝAD la bir araya gelecekler. Bu süreç devam edecek. Bu bizim iþimizi yaparken toplumdan iþ aleminden kopuk olarak deðil tam aksine olaya maksimum düzeyde vakýf olmasýný saðlýyor dedi. Maliye Bakaný Þimþek ayrýca, kayýt dýþý ekonomi paketini sivil toplum kuruluþlarý ve iþ alemiyle birlikte çalýþtýklarýný ifade ederek bu kapsamda turizm sektörü ile görüþtüklerini bildirdi. Þimþek, Turizm þirketleri yabancýlar konut alýyor, internet üzerinden kendi ülkelerinden yerel gazete ilanlarý ile kiraya veriyorlar. Bu haksýz rekabete yol açýyor dediler. Bu sorunu beraber çalýþalým dedik. Kim bir ticari faaliyette Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararýna göre, milletvekili adayý olmak için kanun gereði bugün saat.00'ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekenler þunlar: KÝMLER ÝSTÝFA ETMELÝ? "Hakim ve savcýlar, yüksek yargý organlarýnýn mensuplarý, yüksek öðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý, Yükseköðretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluþlarýnýn memur statüsündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet bakýmýndan iþçi niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri, belediye baþkanlarý, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu baþkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile sendikalar, kamu bankalarý ile üst birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn, katýldýklarý teþebbüs veya ortaklýklarýn yönetim ve denetim kurullarýnda görev alanlar." Karara göre ayrýca, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklarýn da en geç yarýndan geçerli olmak üzere emeklilik isteðini belirten belgeyi, yarýn saat.00'ye kadar vermeleri gerekiyor.(haber7) Maliye iþ dünyasýnýn ayaðýna gidecek bulunuyorsa yerli yabancý ayrýmý olmaz ticari kazancýn kanunlar çerçevesinde belli bir kýsmýný vergi olarak 78 milyonun hakký olarak ödemek zorunda diye konuþtu. Þimþek, kaçak akaryakýtla mücadele kapsamýnda da, 01 dan itibaren yazar kasa ile pos cihazýnýn entegre olduðu yeni bir kayýt sistemine geçileceðini aktardý. Þimþek 100 milyar kayýt altýna alýnmýþ olacak. Bu da 9-30 milyar TL lik bir vergi söz konusu olacak diyebilirsiniz dedi.(star) Astým için gizli tehlike! utluluk hormonu endorfin Msalgýlattýðý bilinen çikolata konusunda ise astýmlý hastalarýn çok dikkatli olmasý gerekiyor. ütlü ve bitter çikolatanýn içeriðindeki kafein mide baþýný gevþetiyor ve midede asit salgýsýný artýrýyor. Kilo aldýrmayacaðý düþünülerek tüketilen kakao oraný yüksek çikolatalar daha fazla sorun yaþanmasýna neden oluyor çünkü kafeinin kaynaðý kakao. Stresi yatýþtýrmak için tüketilen çikolata, kola, kahve gibi besinlerin astým ve reflü ataklarýný daha çok alevlendirdiðini söyleyen Çocuk Ýmmünolojisi ve Alerji Uzmaný Prof. Dr. Yonca Tabak, erkeklerin yüzde 5 i, kadýnlarýn yüzde 8 inde görülen astýmla baþa çýkmanýn yollarýný anlattý. Astýmýn görülme sýklýðý tüm dünyada giderek artarken hastalýðýn kadýnlarý daha çok etkilediði özellikle dikkat çekiyor. Astým hastalýðýnda stres faktörü önemli bir yer tutuyor ve genel anlamda kadýnlar, erkeklere oranla daha fazla psikolojik sorun ve stres yaþýyor. Stres, baðýþýklýk sistemine getirdiði olumsuz yükle yalnýzca astýma deðil, ayný zamanda alerjik nezle ve alerjik egzama gibi alerjik hastalýklara; depresyona, reflüye, yeme bozukluðuna ve obeziteye de neden olabiliyor. STRES REFLÜYÜ ALEVLENDÝRÝYOR Yaþanan stres ve psikolojik sorunlarla beynin istemeden vücuda zarar verdiði hastalýklardan kabul edilen reflü, mideden yukarý asit kaçmasýyla görülüyor. Önce yemek borusuna ardýndan soluk borusuna çýkan asit, akciðerlerde aþýrý bir hassasiyet oluþturuyor ve astýma sebep oluyor. Astým, doðasý gereði reflüyü artýrýcý bir özellik taþýyor. Reflü arttýkça astýmýn kötüleþtiðini, astým kötüleþtikçe reflünün arttýðýný söyleyen Prof. Dr. Yonca Tabak, bu iki hastalýðýn birbirini sürekli tetiklediðini belirtiyor. SORUNLARI ÇÖZMEK ASTIMI ÝYÝLEÞTÝRÝYOR Astým þikayetleri ile doktora baþvuran ve hastalýðýnýn altýnda psikolojik sorunlarýn yattýðýndan þüphe edilen hastalarda stresi oluþturan nedenin açýða çýkarýlmasý ve bu yönde geliþme saðlanmasý astýmýn iyileþmesine yardýmcý oluyor. Bu süreçte hastada reflü varsa beslenmesi buna uygun olarak düzenleniyor. ÇÝKOLATA VE KAHVEYE DÝKKAT! Kahve, kola reflüyü artýrýyor. Astým ve reflü hastalarýnýn özellikle stresli anlarýnda tetikleyici nitelikteki tüm bu gýdalardan uzak durmalarý gerekiyor. SAÐLIKLI PSÝKOLOJÝ HERÞEYÝN BAÞI Prof. Dr. Yonca Tabak, stres, astým, reflü üçgenindeki hastalarýn çok hassas davranmasý gerektiðini bir kez daha vurgulayarak Psikosomatik hastalýk grubunda yer alan astýmýn saðlýklý bir psikolojiden olumlu etkilendiði de göz önünde bulundurulduðunda kadýnlarýn en doðal psikolojik rahatlama yöntemi olan nefes alma çalýþmalarýna katýlmalarýnda fayda var. Çünkü karýndan baþlayan, diyafram nefesi bol oksijen alýmýna neden olan doðru nefes, beyinde doðal bir antidepresan, mutluluk verici etki yaratýyor. Artýk týp dünyasýnda, çocuk astýmý tedavisinde baþarýlý olunmasý için annenin ve babanýn psikolojik durumunun düzeltilmesinin de önemle üzerinde duruyoruz. Biz çocuk astým alerji uzmanlarý, bir yandan çocuðun astýmýný tedavi ederken diðer yandan annenin nefesini açarak ev içindeki ruhsal stresin giderilmesi yolunda çalýþmalar yapýyoruz. (AA) SALI 10 ÞUBAT Ýnternet ucuzlayacak ürksat AÞ Genel Müdürü Ensar Gül, Türksat 4B uy- haziran ayýnda uzaya fýrlatýlacaðýný belirtti. Tdusunun Türksat AÞ Genel Müdürü Ensar Gül, Türksat 4B uydusunun haziran ayýnda uzaya fýrlatýlacaðýný belirterek, "Türksat 4B uydusu, internet eriþimi için de kullanýlacak. Uydu ile hem kapasitemiz artacak hem de internet fiyatlarý düþecek" dedi. Gül, yaptýðý açýklamada, Japonya'da Mitsubishi Electric (MELCO) firmasýnýn Kamakura'daki uydu üretim merkezinde yapýmý, 4 Haziran 014'te tamamlanan Türksat 4B uydusunu en kýsa zamanda fýrlatmak ve iþletmeye almak istediklerini belirtti. Uydunun fýrlatacaðý Kazakistan'ýn Baykonur Uzay Üssü'ndeki proton roketinin, 1 Mayýs'ta Rusya'nýn haberleþme uydusunun fýrlatýlmasý sýrasýnda patladýðýný, bunun üzerine uydu fýrlatma iþlemlerinin durdurulduðunu ifade eden Gül, Baykonur'da 8 Eylül'de uydu fýrlatma çalýþmalarýnýn yeniden baþladýðýný kaydetti. Türksat 4B uydusunun fýrlatma iþlemlerinin MEL- CO'nun sorumluluðunda olduðunu belirten Gül, "Uydumuzun bir an önce fýrlatýlmasý ve iþletmeye alýnmasý için Rusya devleti nezdinde giriþimlerimiz oldu. Giriþimlerimizle uydumuz, haziran ayýnda fýrlatýlacak" dedi. Gül, haberleþme uydusunun, Baykonur Uzay Üssü'nden fýrlatýlmasýnýn ardýndan yörüngede teslim alýnacaðýný, uydunun Avrupa, Asya, Orta Doðu ile Türk Cumhuriyetlerini kapsayacaðýný söyledi. Türksat 4B uydusunun internet eriþimi için de kullanýlacaðýný bildiren Gül, "Diðer uydularýmýz üzerinden internet eriþimi zaten saðlýyoruz. 4B uydusu ile hem kapasitemiz artacak hem de internet maliyetleri düþecek" diye konuþtu. Uydu, yüksek hýzlý internet hizmetinin yaný sýra televizyonlarýn canlý yayýn geçiþlerinde de yoðun olarak kullanýlacak. Yaklaþýk 5 ton aðýrlýðýnda, 9 kilovat elektrik enerjisi gücüne sahip uydunun manevra ömrü ise 30 yýl olacak.(aa) Obama'nýn seçim ekibi Ýstanbul'a geliyor bama'ya Amerikan seçimlerinde baþarýnýn yolunu Oaçan ekip Ýstanbul'a geliyor. Twitter ýn Asya Direktörü Peter Greenberger, Barack Obama nýn 01 Baþkanlýk seçimlerinde Dijital Kampanya Direktörü Teddy Goff ve kampanyanýn Ulusal Saha Direktörü Jeremy Bird, Bill Clinton un Batý Eyaletleri Kampanya Sorumlusu-Obama nýn Denver - Colorado anketörü Rick Ridder,uluslararasý Ödüllü Anketör Joannie Braden Ýstanbul da düzenlenen bir konferansa katýlacak. Element Strateji Yönetimi ve Danýþmanlýk ýn kurucusu ve Uluslararasý Siyasi Danýþmanlar Derneði nin en genç yönetim kurulu üyesi Dr. Gülfem Saydan Sanver in öncülüðünde Mart ta gerçekleþecek Hedef Kitle adlý etkinliðin ana baþlýklarý þunlar: Seçim kampanyalarýnda kullanýlan iletiþim yöntemlerinin incelikleri, hedef kitleyi bulma; doðru mesajlarý üretme ve hedef kitleye doðru kanaldan ulaþma... Yani ülke için kader seçimi diye nitelendirilen 7 hazirana dönük baþarý tüyolarý. Çünkü: 01 Baþkanlýk Seçimlerinde Obama nýn Dijital Kampanya Direktörlüðü nü üstlenen ve Time dergisi tarafýndan Dünyayý deðiþtiren 30 yaþýn altýndaki 30 kiþi arasýnda gösterilen Teddy Goff, izlediði dijital strateji ile kampanya için kazandýrdýðý 90 milyon dolarýn üzerinde baðýþ ve bir milyondan fazla kayýtlý seçmenin yaný sýra Facebook ta 45 milyon, Twitter da da 33 milyon takipçi topladý. Ve Amerikan Baþkanlýk Seçimleri tarihinde rekor olarak tanýmlanan bu kazanýmlar Obama nýn ikinci dönem baþkanlýða seçilmesinde önemli rol oynadý. 01 seçimlerinde Obama nýn Ulusal Saha Direktörü olarak görev yapan Jeremy Bird ise, milyon gönüllüyle ABD seçim tarihindeki en büyük gönüllü organizasyonunu kurdu ve yönetti. Obama baþkanlýðýnýn ilk döneminde de kritik görevler üstlenen Bird, yýllarý arasýnda Obama Yönetimi nin yürüttüðü Wall Street Reformu ve Sosyal Saðlýk Reformu kampanyalarýnda etkin olarak görev aldý. Açýkçasý dememiz o ki; bizim siyasilerin bu konferansý dikkatle izlemesinde yarar var. Özellikle de baþkanlýk ve baraj tartýþmalarýyla kendi tabanlarýný hareketlendiren AKP ve HDP karþýsýnda henüz kitleleri heyecanlandýracak bir proje ya da söylem üretemeyen CHP nin... (Tunca Bengin -Milliyet )

10 10 SALI 10 ÞUBAT 015 Paniðe gerek yok, tedbirliyiz RECEP MEBET amaçlý kullanýlmamasý konusunda DSÝ Bölge Müdürlüðü çalýþma yürütüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum da içmesuyu problemi yaþanmamasý için bir dizi çalýþma KUYULARDAN ÇORUM A CAN SUYU yaptýklarýný açýkladý. Göreve geldiðimizde atýl durumdaki kuyulardan Konuyla ilgili olarak dün makamýnda basýn toplantýsý düzenleyen Muzaffer Külcü, su ihtiyacý husu- suyla beslemeye baþladýk. Pýnarbaþý, Konaklý, Mürsel, 10 tanesini aktif hale getirerek þehir þebekesini taze sunda halký tedirgin eden iddialara cevap verdi. Kuruçay ve Karaaðaç Köyleri nde bulunan kuyulardan 014 yýlýnda toplamda milyon metreküp su al- Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyr Tuncel in de hazýr dýk. Bu yýl da ayný kuyulardan su almaya devam edeceðiz. Böylece kullanýbalilir su rezervimizi böylece bulunduðu toplantýda basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Külcü, Su konusunda bir sorun ve risk var 50 günün üzerine çýkarmýþ oluyoruz. Bu kuyulara,5 ama bu felaket boyutunda deðil dedi. milyon TL yatýrým yaptýk. 014 te bu kuyular için 4 milyon TL elektrik faturasý ödedik. DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan ýn yeterli yaðýþ olmadýðý takdirde Çorum un 50 günlük içmesuyunun kaldýðý yönündeki açýklamalarýný deðerlendiren alýnan ve boþa akan sularý Yeni Hayat Barajý üzerin- Koparan Deresi derivasyonu projesiyle 4 koldan Baþkan Külcü, Paniðe gerek yok, tedbirlerimizi aldýk diye konuþtu. bu proje yüzde 80 oranýnda tamamlandý. Yarým kalan den þehre ulaþtýracaðýz. 11 milyon TL maliyetindeki yapým çalýþmalarý davet usulü ihale edilerek tamamlanacak. Böylece 3 milyon metreküplük ilave kaynak Çözüme iliþkin hayata geçirdikleri projelerden bahseden Külcü, bahar ayý yaðýþlarýndan ümitli olduklarýný dile getirerek Koçhisar dan Yenihayat a, elde edilmiþ olacak. Hatap tan Çomar Barajý na kadar pek çok seçenek ÇOMAR DA DÝP TEMÝZLÝÐÝ BÝR ÝLK OLAüzerinde çalýþma yaptýklarý bilgisini verdi. CAK Tüm tedbirlere raðmen Çorum halkýndan su tasarrufu konusunda duyarrak baraj dibinde temizlik yapacaðýz. Eðer bu yönde Çomar Barajý nda Türkiye de bir ilke imza atalýlýk beklediðini vurgulayan Külcü, bu hususta bilgilendirici ve bilinçlendirici bir kampanya baþlatmaya hazýrlandýklarýný kaydetti. Külcü, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: PANÝÐE GEREK YOK Çorum Valiliði tarafýndan düzenlenen Yerel Basýn Ýstiþare Toplantýsý nda gündeme gelen içmesuyu meselesiyle ilgili olarak halkta tedirginlik oluþtuðu düþüncesiyle açýklama yapma gereði hissettik. Devlet Su Ýþleri ile içmesuyu ihtiyacý konusunda uzun süredir deðerlendirmeler ve projeksiyon çalýþmalarý yürütüyoruz. Küresel ýsýnmadan Baþkan Külcü, Koçhisar Barajý nýn tek baþýna Çorum un 50-0 yýllýk su ihtiyacýný karþýlayacaðýný söyledi. dolayý dünya çapýnda bir iklim deðiþikliði söz konusu. çalýþma yapmazsak dip balçýðý savak seviyesine ulaþacaðýndan baraj ekonomik ömrünü tamamlamýþ ola- Su ihtiyacý konusunda Türkiye nin pek çok yerinde sýkýntý yaþanýyor. Çorum da da kritik bir süreç oldu; cak. Mevcut yaðýþlara baktýðýmýzda bu barajýmýzýn da ancak bu sadece þehrimizle sýnýrlý bir problem deðil. korunmasý ve kullanýlmaya devam etmesi gerekiyor. Üstelik mevcut barajlarýmýz içerisinde su rezervi açýsýndan dikkat çekici tek artýþ Çomar da oldu. Ýçmesuyu konusunda iki mesele var. Bunlardan ilki içmesuyu için gerekli yatýrým yapýlýp, yapýlmadýðý meselesi; ikincisi ise her türlü tedbire raðmen yeterli yaðýþ düþmüþ mü ona bakmak lazým. Çorum Bemalarda þehrin farklý yerlerinde tespit edilen kaçakla- Kayýp kaçak aracýyla bir yýl içinde yapýlan çalýþlediyesi olarak içmesuyu ile ilgili yatýrýmlarda bir ihmalimiz söz konusu deðil. DSÝ nin de desteði ile yatý- engellendi. 015 yýlýnda yapýlacak araþtýrmalar netirýn engellenmesiyle 1 milyon metreküp suyun kaybý rým konusunda gerekli adýmlar atýldý. Ýçmesuyu konusunda þuanki tartýþma, yaðýþ rejimindeki deðiþiklikten lýyoruz. cesinde bir bu kadar daha su kaçaðýný önlemeyi plan- kaynaklanýyor. ÇÖZÜM KOÇHÝSAR DA 55 YILIN EN DÜÞÜK SEVÝYESÝ Koçhisar Barajý ndan Çorum a 51 kilometrelik DSÝ ve Meteoroloji nin son 55 yýllýk yaðýþ grafiðine baktýðýmýzda 190, 197, 1984, 1994 ve 013 rum da 50-0 yýl boyunca içmesuyu problemi yaþan- isale hattý ile içmesuyu getireceðiz. Böylece Ço- yýllarýnda, yani her 10 yýlda bir sorun yaþanmýþ. Bu mayacak. Üstelik Koçhisar Barajý tek baþýna içmesuyu karþýlamaya yetecek. süreçte en düþük yaðýþ metrekareye 13 milimetre ile 013 yýlýnda gerçekleþti. Aralýk ayýnda yapýlan Koçhisar Barajý proje ihalesinin Þubat ayý sonuna kadar neticelenmesini bekli- Elimizdeki mevcut su rezervlerine baktýðýmýzda bu yýl yaðan karýn seneye barajlara yansýdýðýný söyleyebiliriz. 009 ve 010 yýllarýnda metrekareye düþen lýþmalarýna geçilecek. yoruz. Hemen ardýndan uygulama ihalesi ve inþaa ça- yaðýþ 33 ve 79 milimetre ile en yüksek seviyeye Bundan üç yýl önce, yani 01 yýlýnda bir öngörüde bulunarak Çorum Belediyesi olarak DSÝ ile bir- ulaþtý. O yýllarda barajlarýnda milyon metreküp su rezervi barýndýran bir kenttik. Son 3 yýlýn verilerine bakýldýðýnda 01 de barajlara gelen su miktarý saya yatýrdýk ve yukarýda sýraladýðýmýz adýmlarý bu likte büyük bir hassasiyetle içmesuyu meselesini ma metreküp ( metreküpü yani yüzde 5 i sayede attýk. Þubat, Mart ve Nisan aylarýnda), 013 te metreküp (8.341 metreküpü Þubat, Mart ve Nisanda) Eroðlu, Ýçmesuyu, sadece o þehrin belediyesinin im- Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Prof. Dr. Veysel olurken 014 yýlýnda ise sadece. milyon metreküp kanlarýna terkedilecek kadar önemsiz deðildir diyor. su gelmiþ. 014 ün Þubat, Mart ve Nisan aylarýnda BAHAR YAÐIÞLARINDAN ÜMÝTLÝYÝZ düþen 853 bin metreküp yaðýþ Çorum un sadece 0 günlük su tüketimine denk geliyor. Çorum da son üç Meteorolojik verilere göre bu hafta Çorum da senede tüketilen su miktarý ise yýlda ortalama 14,5 kar yaðýþý bekleniyor. Þubat tan Mayýs sonuna kadar milyon metreküp düzeyinde. 10 milyon metreküp yaðýþ bekliyoruz. SU TASARRUFU ÖNEMLÝ Ýçmesuyu konusunda bir sorun, risk var ama bir felaket durumu yok. O nedenle felaket tellallýðýna gerek yok. Su hayat kaynaðý ve ayak üstü konuþulacak Aralýk ayý Belediye Meclisi Toplantýsý nda konuyu gündeme taþýmýþ ve Çorum un 5- aylýk su rezervi kaldýðýný açýklayarak tasarruf konusuna dikkat çek- bir mevzu deðil. miþ, israftan kaçýnýlmasý gerektiðini dile getirmiþtim. Çorum Belediyesi olarak bir eylem planýmýz var. Su tasarrufu önemli. Zira su kolaylýkla elde edilebilen, sýnýrsýz bir kaynak deðil, yaðýþa baðlý olan kýt bir rajlarýmýz tam dolu olduðunda ise bu rakam 40 mil- Halen barajlarýmýzda milyon metreküp su var. Ba- kaynak. O nedenle elimizdeki rezervleri doðru kullanmalýyýz. Bu hususta þehrimizde yaþayan 43 bin kiþi- Çorum da 01 yýlýnda bin metreküp, yon metreküpü buluyor. ye görev düþüyor. Hemþehrilerimizi su tüketimi konusunda dikkatli ve özenli olmaya davet ediyorum bin metreküp su tüketildi. 013 yýlýnda bin metreküp, 014 yýlýnda ise Yeni tedbirler ve yatýrýmlar konusunda dikkatli Su konusundaki proje ve yatýrýmlarýmýzla yakýndan ilgilenen ve desteðini esirgemeyen Orman ve Su ve özenli bir çalýþma ortaya koyduk. Hatap Barajý ndan 15 kilometrelik isale hattý ile þehrin içmesuyu Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca ya da bu vesile ile teþekkür etmek potansiyelini besledik. Hatap Barajý nýn bu yýl sulama istiyorum. Makamýnda basýn toplantýsý düzenleyen Külcü, içmesuyu konusundaki bazý açýklamalarý deðerlendirdi. Baþkan Külcü, Çorum da içmesuyu problemi yaþanmamasý için bir dizi çalýþma yaptýklarýný açýkladý. DSÝ: Çorum da içmesuyu sýkýntýsý yaþanmayacak Çorum'un 50 günlük suyunun kaldýðýna yönelik bazý basýn yayýn organlarýnda çýkan haberler üzerine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'den sonra Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nden de açýklama geldi. Bazý basýn yayýn organlarýnda DSÝ Þube Müdürü'nün açýklamalarý üzerine Çorum'un 50 günlük suyu kaldýðýna dair haberler yer aldýðýný hatýrlatýlan açýklamada, þöyle denildi: DSÝ Þube Müdürü, haberlere konu olan açýklamayý vatandaþlarý su tasarrufuna yönlendirmek maksadýyla yapmýþ olup, Çorum'un susuz býrakýlmasý söz konusu deðildir. Çorum ve civarý için Þubat, Mart ve Nisan aylarý yaðýþlý dönem olup, barajlar en fazla suyu bu dönemde toplamaktadýr. Nitekim yýllarý arasýnda Yenihayat, Çorum ve Hatap Barajlarý rezervlerinin özellikle Þubat-Nisan aylarý arasýnda yükseldiði görülmektedir. DSÝ Genel Müdürlüðü bütün illerimizde olduðu gibi Çorum'a içme suyu temini ile alakalý olarak konuyu yakýndan takip etmekte ve gerekli tedbirleri almaktadýr. Ýlkbahar aylarýnda yeterli suyun gelmemesi halinde Koçhisar Barajýndan Yenihayat Barajý rezervuarýna su aktarýmýný saðlayacak derivasyon kanallarýnýn yapýmý için gerekli çalýþmalara baþlanmýþtýr. DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan alýnacak tedbirler sayesinde Çorum içmesuyu sýkýntýsý yaþamayacaktýr. Susuz þehrimiz kalmadý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olarak 81 ilimiz için Ýçmesuyu Eylem Planý hazýrlamýþ, böylece illerimizin 040, 050 ve hatta 071 yýllarýna kadar içmesuyu ihtiyacý planlanmýþ ve projeler süratle devreye alýnmýþtýr." (Haber Merkezi) Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunmuþtu. Sayýsal takograf kartý hizmeti baþladý vrupa Birliði'na üye ülkelerde AB'nin ilgili Amevzuatý uyarýnca karayolu taþýmacýlýðýnda yeni araçlarda sayýsal takograf kullanýlmasý zorunlu hale geldi. Mekanik ve elektromekanik takograf cihazlarý yerine kullanýlmaya baþlanan sayýsal takograf kartý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 4 Oda tarafýndan kullanýcýlarýna saðlanacak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý da, Çorum Oto Tamirciler Odasý ve Þoförler ve Nakliyeciler Odasý nýn talepleri doðrultusunda gerekli giriþimlerde bulunarak, TOBB'un onayýyla sayýsal takograf kartý hizmetini vermeye baþladý. Çorumlu kullanýcýlarýn önceleri Samsun Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan temin ettikleri sayýsal takograf kartý, 4 Þubat 015 tarihinden itibaren Çorum TSO tarafýndan verilmeye baþlandý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkan Vekili Recep Gür, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ederek, sayýsal takograf kartý hizmetini deðerlendirdi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, sivil toplum kuruluþlarýndan, meslek odalarýndan gelen taleplere kayýtsýz kalmadýklarýný, ilgili odalardan gelen talep doðrultusunda sayýsal takograf kartý hizmetini Çorum'a kazandýrdýklarýný söyledi. Bu konuda Çorum'daki STK'lar olarak güzel bir birliktelik sergilediklerini belirten Baþaranhýncal, hizmetin Çorum'a kazandýrýlmasý konusunda desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na teþekkür etti. SAYISAL TAKOGRAF KARTI EÐÝTÝMÝ VERÝLECEK TSO'da yapýlan görüþmede, sayýsal takograf kartýnýn kullanýmýnýn, ilgili çevrelerce tam olarak bilinmediði tespit edilerek, bu konuda bir eðitim programý hazýrlanmasý kararlaþtýrýldý. Söz konusu eðitim programýna katýlmak isteyenler, 0 Þubat 014 Cuma günü mesai bitimine kadar numaralý telefondan Çorum TSO Ýletiþim Uzmaný Gözde Atlamaz'a, ya da ÇESOB, Çorum Oto Tamirciler Odasý ile Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'na eðitim ile ilgili baþvuru taleplerini iletebilecek. 4 ÝÞ GÜNÜNDE BAÞVURU Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, sayýsal takograf kartý hizmetini saðlamak amacýyla gerekli yasal altyapýsýný tamamladý. Bu hizmetle ilgili TSO dan 3 personel, TOBB'dan eðitim aldý. Hizmetin verilmeye baþlandýðý 4 Þubat 014 tarihinden bu yana toplam sayýsal takograf kartý baþvuru talebi alýndý. Bu hizmet sayesinde kullanýcýlar, Samsun'a giderek ekonomik ve zaman açýsýndan kayýp yaþamaktan kurtulmuþ oldu. SAYISAL TAKOGRAF KARTI'NA NASIL BAÞVURULUR? Sayýsal Takograf Kartý'na baþvurular, TOBB'un staum.tobb.org.tr adresindeki internet sitesinden ön baþvuru yapýlmasý ile baþlýyor. Ardýndan, kart ücreti yatýrýldýktan sonra Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na baþvurulmasý gerekiyor. (Haber Merkezi)

11 SALI 10 ÞUBAT AK Parti Genel Merkezi ne Çorumlu siyaset bilimci RECEP MEBET Çorumlu siyaset bilimci Berat Uzun, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Muþ un özel kalem müdürlüðü görevini yürütüyor. Daha önce AK Parti Ankara Ýl Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýlýðý ve eski Genel Baþkan Yardýmcýsý Salih Kapusuz un özel kalem müdürlüðünü de yapan hemþehrimiz Berat Uzun, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý ndaki görevini sürdürüyor. BERAT UZUN KÝMDÝR? Dalýnda yüksek lisans yaparak Kentleþme ve Çevre Bilimleri Uzmanlýk ý derecesini elde etti. Yerel Yönetimler, Kentleþme, Kentsel Dönüþüm, Çevre Sorunlarý, Bölgesel Kalkýnma, Yenilenebilir Enerji gibi konularda çok sayýda araþtýrma ve inceleme yapan Uzun, bu alandaki birçok konferansa konuþmacý olarak katýlarak, makaleler kaleme aldý. Sivil Toplum Kuruluþlarýyla sürekli iç içe olan Uzun, bazý STK'larda aktif görevlerde bulundu. Özellikle AK Parti Halkla Ýliþkiler Baþkanlýðý ndaki görevi esnasýnda AK Parti'nin STK'larla olan diyaloðunu arttýrma üzerine birçok proje üretti ve paydaþlarla yürütülen 1984 yýlýnda Çorum da doðan Berat Uzun, ilk ve Berat Uzun ortaöðrenimini memleketinde tamamladý. projlerde yer aldý. 008 yýlýnda Doðu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Evrensel Sevgi ve Kardeþlik Derneði (ESKAD) Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nden mezun oldu. üyeliði, Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Ankara Þubesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Üyeliði, Çorum Ýmam Hatip Okullarý Mezunlarý ve Fakültesi nde yerel yönetimler alanýnda yüksek lisans Mensuplarý Derneði (ÇORÝMDER) Üyeliði ve kýsa yapan Uzun, aktif siyasete AK Parti de atýldý. adý ÝYMED olan Ýlmi Yaþam ve Medeniyet Derneði'nin Kurucu Baþkanlýðý görevini üstlendi. Türk Siyasi Hayatý, Siyasi Tarih, Uluslararasý Ýliþkiler, Siyasal Düþünceler Tarihi, Vatani görevini Karaman'da tamamlayan Uzun, Kýbrýs Sorunu gibi konularda çalýþmalar yapan söz konusu STK lardaki görevlerini sürdürüyor. Evli Uzun, Kentleþme ve Çevre Sorunlarý Anabilim olan Uzun, iyi derecede Ýngilizce biliyor. GSM Center dan yeni maðaza RECEP MEBET Vodafone ana bayii GSM Center, Çorum daki 4 üncü maðazasýný Gazi Caddesi numara 3/C de hizmete sundu. Ahmet Yakar ýn kurucusu olduðu GSM Center, iletiþim sektöründe 15 yýlý geride býrakýrken hizmet yelpazesine yeni bir halka daha ekledi. Çorum merkezde 3 ayrý Vodafone Shop la faaliyet gösterdiklerini anlatan GSM Center Þirket Müdürü Emin Okuyaz, Dördüncü maðazamýzý hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. 004 yýlýndan beri Vodafone bayiliðini yürüten GSM Center ýn 10 yýldýr Çorum halkýna kaliteli iletiþim imkaný sunduðunu dile getiren Emin Okuyaz, Gazi Caddesi ndeki yeni maðazalarýnda tanýtým amacýyla benzersiz indirimler uyguladýklarýný söyledi. Faturalý veya faturasýz hat sahiplerine 3 aya varan taksit seçeneðiyle cep telefonu sahibi olma fýrsatý sunuyoruz diyen Okuyaz, kýsa süreliðine geçerli olan kampanya dahilinde satýþa sunduklarý akýllý telefon ve aksesuar çeþitlerinin stoklarla sýnýrlý olduðunu kaydetti. Vodafone Shop larda abonelik iþlemleri, fatura tahsilatý ve cihaz satýþý yapýldýðýný hatýrlatan Okuyaz, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi GSM Center maðazalarýna bekliyoruz diye konuþtu. Þirket Müdürü Emin Okuyaz, yeni maðaza hakkýnda bilgiler verdi. Yýlmaz ýn cenazesine katýlan Abdulhey i canlandýran Kenan Çoban, taziye dileklerini iletti. Serkan Yýlmaz vefat etti Abdulhey den Çorumlu arkadaþýna son görev RECEP MEBET Ýstanbul da iþletmecilik yapan hemþehrimiz Serkan Yýlmaz (3) hayatýný kaybetti. Geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle bir süredir tedavi gördüðü öðrenilen Serkan Yýlmaz, yapýlan tüm týbbi müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi önceki gün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn Ýstanbul da iþletmecilik yapan Serkan Yýlmaz (solda) hayatýný kaybetti. ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. Cenaze namazýna Yýlmaz ýn yakýn arkadaþý ve Kurtlar Vadisi dizisinde Abdulhey karakterini oynayan Kenan Çoban da katýldý. HAKÝMÝYET, Serkan Yýlmaz a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Çorum da halkla iliþkiler araþtýrmasý MURAT ÇETÝN Tanýtým nedeniyle pek çok üründe cazip indirimler uygulandýðý belirtildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü öðrencisi Reyhan Metin, Çorum da Halkla Ýliþkiler konulu bir araþtýrma yaptý. Konuyla ilgili olarak geçtiðimiz günlerde gazetemizi ziyaret eden Reyhan Metin, çalýþmasý hakkýnda bilgiler verdi. Çorum da kamu ve özel sektörde görev yapan halkla iliþkiler sorumlularýyla röportaj yaptýðýný belirten Metin, yerel basýnda halkla iliþkiler hususunda arkadaþýmýz Recep Mebet ten bilgi aldý. Araþtýrmasýný rapor haline getirerek üniversitede sunacaðýný anltan Metin, çalýþmasýna destek veren herkese teþekkür etti. Reyhan Metin, arkadaþýmýzla da söyleþi yaptý. Budak ve Çalýþkan Aileleri nin mutlu günü Dilara ile Cüneyt evlendi Vodafone Shop ta sunulan hizmetler hakkýnda da bilgiler verildi. Vodafone ana bayii GSM Center, Çorum daki 4 üncü maðazasýný Gazi Caddesi nde hizmete sundu. Gönülçelen Restoran sahibi Çetin Budak ýn kýzý Avukat Dilara Budak, Eskiþehir esnafýndan Cüneyt Çalýþkan ile hayatýný birleþtirdi. Münire-Çetin Budak çiftinin kýzý Dilara, Seher-Engin Çalýþkan çiftinin oðlu Cüneyt ile dünyaevine girdi. Geçtiðimiz günlerde Eskiþehir de düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Budak ve Çalýþkan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan ikramlarla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Dilara-Cüneyt Çalýþkan çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi) Münire-Çetin Budak çiftinin kýzý Dilara, Seher-Engin Çalýþkan çiftinin oðlu Cüneyt le evlendi.

12 1 SALI 10 ÞUBAT 015 Milli gelirimiz 19 bin dolarý geçti Türkiye sanayi öncülüðünde büyüyecek ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fiki Iþýk, BTürkiye'nin sanayi üretiminin öncülüðünde büyümeye devam ettiðini söyledi. Iþýk yazýlý açýklamasýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan açýklanan Aralýk 014'e iliþkin sanayi üretim endeksini deðerlendirdi. Geçen yýl Aralýk ayýnda takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde, arttýðýný bildiren Iþýk, arýndýrýlmamýþ endeksteki artýþýn ise yüzde 4, olarak gerçekleþtiðini belirtti. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ sanayi üretiminde bir önceki aya göre yüzde 1, artýþ gözlemlendiðini ifade eden Iþýk, þunlarý kaydetti: "Sanayi üretimi arýndýrýlmamýþ rakamlarla son çeyrekte bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde,5 büyürken, 014 yýlýnýn tamamýnda yüzde 3, arttý. Türkiye sanayi üretiminin öncülüðünde büyümeye devam etmektedir. Bugün elde ettiðimiz rakamlar, 014 yýlý büyümesinin hem AB ülkeleri hem de OECD ortalamalarýnýn üzerinde olduðunu göstermektedir. Türkiye AB ülkeleriyle kýyaslandýðýnda en hýzlý büyüyen ülkeler arasýndadýr. 014 yýlý sanayi üretiminde, çevre ülkelerde Selam sabah kesilir oldu / Düðün bayram es geçilir oldu / Sahi bize böyle ne oldu? / Selamün aleyküm dostlar. Fomo: geliþmeleri kaçýrma korkusu / Hepimizi yaptý internet baðýmlýsý. Tarihten gereken ders alýnmamýþsa / Pehlivanlar sahaya denk salýnmamýþsa / Verilen söze sadýk kalýnmamýþsa / Durum vahim! Durum vahim! Allah'a emanet ol, sende emanet ol / Ne güzel emanet bu, ahirde kimse yemez gol. Ey dost, sýký baðlama gönül torbasýný / Gün gelir dökmek istersin de açamazsýn / Unutma, sana da yazýlmýþtýr bir yazý / Kaçmak istesen de kaçamazsýn. Lambada titreyen alev hoþ / Çay içerisinde bardak boþ / Derya da boþ yüzüyor sandal, koþ / Ýçinde çok büyük cevher var / Lakin dökülmeyince sayfa boþ. Haydi gel, tatile gidelim / Ama sahiller olmasýn / En güzel tatil yeri köyüm benim / Sakýn kimseler yadýrgamasýn. Camide, namazýn farzýnda epey oyun havasý çaldý telefon / Ýmam efendi kýzarak dedi: kýrk kere uyarýyom yine kapatmýyon. Gece saat 01.00, kimi mýþýl mýþýl uyur / Kimi de sofrayý kurmuþ, çay doldurur. Doðru her zaman acý mýdýr bilinmez / Yalnýz doðru söyleyenler de pek sevilmez. Not defterimden Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný yaþanan siyasi çalkantýlar belirgin þekilde etkili olmuþtur. Ayrýca, yýlýn ikinci yarýsýnda Avrupa ülkelerinde yaþanan durgunluk sanayi üretimi büyümesini etkilemiþtir. Bu duruma özellikle 014 yýlýnýn sonundan itibaren avro/dolar paritesindeki geliþmeler de eklenince sanayicimiz üzerinde aþaðý yönlü baskýlar artmýþtýr." ÝHRACAT YÜZDE 4 ARTTI Iþýk, sanayicilerin üretim artýþýný tüm bu olumsuz tablolara raðmen yakalayabildiklerini bildirdi. Geçen yýl dünya ticareti yüzde 3,8 büyürken, Türkiye'nin ihracatýnýn yüzde 4 arttýðýný belirten Iþýk, þu deðerlendirmede bulundu: "014 yýlý ülke büyümesinde dýþ talebin belirleyici olduðu bir yýl olmuþtur. Alýnan makro ihtiyati tedbirler baþarýyla uygulanmýþ, böylelikle iç talep baþarýyla yönetilerek ülke ekonomisinde kýrýlganlýklar azaltýlmýþtýr. 015 yýlý ise dýþ taleple birlikte iç talebin de canlandýðý ve büyümeye daha fazla katký vereceði bir yýl olacaktýr. Bu yýl petrol ve emtia fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte sanayide girdi maliyetleri düþecek, bu da sanayimizi daha rekabetçi hale getirecek, kar marjlarýnýn artmasýna yardýmcý olacak ve sanayinin daha hýzlý büyümesine imkan doðacaktýr. Gün biter, gün doðar / söyle bakalým, yarýn için ne planýn var? Yine soba zehirlenmesi, bir evden altý çocuk / Toplumda bilinçlenme yok, çok çok yazýk. Kimi belden, kimi boyundan çeker / Yaþ kemale erince, hastalýklar gelir teker teker. Dua en güzel hediye / Hele birde gýyabi olursa, deva olur her derde. Samimi selam verirsen alýnýr / Sen vefalý ol yeter ki her yerde dost bulunur. Falaný gördün mü? / Dün göreve geçti, bugün deðiþti / Memlekette deðiþim de bayaðý geliþti. Ömrün uzun, bedenin sýhhatli, akþamýn hayýrlý ola / Akýntýya kapýlýp ta köyden þehre gelmeseydik, nola. Dünyada; kimi film çekinir, kimi de film çevirir / Merak edersen arasýndaki farka ne denir? / Birine geçmiþ olsun, diðerine yapma ettiðini bulursun. Arap Türk 'süz yaþayamaz, kim ki yaþar derse delidir / Türk'e sýrt dönenin akýbeti dün de bugün de bellidir / Örnek mi istiyorsun, iþte Irak, iþte Suriye, iþte Mýsýr / Kim bilir, yarýn bu kervana daha kimler karýþýr. (yazar: ) aþbakan Ahmet Davutoðlu, birçok ülkenin BArap toplumu içerisinde Ortadoðu'da demokratik ve saðlýklý bir dönüþüm olsun diye çok çaba sarf ettiðini ve bu nedenle Arap gençliðinin demokratik taleplerini desteklediðini belirterek, "Ama maalesef Ortadoðu'da demokrasiyi desteklemek yerine bazý otokratik yaklaþýmlarý ve terörist gruplarý da destekleme durumlarý ortaya çýktý. Þimdi hem Türkiye için hem bölgedeki bütün ülkeler ve dünyadaki ülkelerin geri kalanlarý için çok önemli bir tehlike, tehdit var" dedi. Davutoðlu, Uluslararasý Finans Enstitüsü'nce The Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleþtirilen "Türkiye'nin Dönem Baþkanlýðýnda G-0 Gündemi" konferansý kapsamýndaki akþam yemeðinde konuklara hitap etti. EKONOMÝMÝZ BÜYÜYOR Davutoðlu, Türkiye'nin ekonomik performansý ile 001 yýlýndaki ekonomisi kýyaslandýðýnda müthiþ bir deðiþim görüleceðini dile getirerek, "Ama bütün perspektiflerden, tüm bakýþ açýlarýndan bütçe açýðýmýz sadece yüzde 1,4, borcumuzun gayrisafi yurt içi hasýlaya oraný yüzde 13'lerde. Daha önceleri yüzde 5-30'lardaydý. Bütün istatistikler gösteriyor ki Türkiye bir baþarý öyküsü yaratmýþtýr" diye konuþtu. Ýþsizliðin bütün ülkeler için çok büyük bir sýkýntý olduðunu ifade eden Davutoðlu, Türkiye'nin Ayrýca petrol ve emtia fiyatlarýndaki düþüþ enflasyon ve cari açýðýn düþmesine yardýmcý olacak, böylelikle Türkiye, bir yandan büyürken, bir yandan da kýrýlganlýklarýný azalttýðý bir dönemi yaþayacaktýr." BÜYÜME SANAYÝ ÖNCÜLÜÐÜNDE OLACAK Iþýk, avro bölgesindeki parasal geniþlemenin Türkiye'nin ihracat pazarlarýnda canlanma meydana getirdiðine deðinerek, þöyle devam etti: "Ülkemizde tüm kurumlar ülke büyümesi ve üretim kapasitesinin artýrýlmasý için seferber olmuþtur. Son olarak KOBÝ'lerimize dönük açýkladýðýmýz programlar da bunun bir neticesidir. Önümüzdeki dönem enflasyon ve cari açýk beklentilerinin düþtüðü bir dönem olacaktýr. KO- BÝ'lerimizin ve sanayicilerimizin üzerindeki finansman maliyetini daha da aþaðý çekebilmek için gerekli þartlar doðmuþtur. Türkiye tüm kurumlarýn desteði ve sanayicilerimizin dinamik yaklaþýmlarý neticesinde, 015 yýlýnda Orta Vadeli Program hedeflerini yakalayacak ve 015 büyümesi sanayi öncülüðünde olacaktýr."(aa) ürkiye'de obezite baðlý olarak Tkaraciðer yaðlanmasý görülen kiþi sayýsýnda artýþ gözlenmeye baþlandý. Türkiye'de obezite nedeniyle karaciðer yaðlanmasý görülen kiþi sayýsýnda son dönemde artýþ gözlendiði, karaciðer yaðlanmasýnýn da sirozu ve karaciðer kanserini tetiklediði belirtildi. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Dökmeci, dünyada en sýk görülen kanser türü arasýnda 'ýncý ve ölümcül kanser türleri arasýnda da 3'üncü sýrada bulunan karaciðer kanserinin Türkiye'de sýk görüldüðünü ve toplum saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Türkiye'de siroz ve karaciðer kanserinin en sýk görülen nedenlerinin sýrasýyla, ''Hepatit B, Hepatit C, alkol ve karaciðer yaðlanmasý'' olduðuna iþaret eden Dökmeci, Hepatit B ve C virüslerin karaciðer kanser geliþiminin üçte ikisini oluþturduðunu kaydetti. Alkole baðlý olmayan karaciðer yaðlanmasýnýn en önemli sebepleri arasýnda da obezite, insulin direnci, þeker hastalýðý, kolesterol ve trigliserid yüksekliði, kalýtsal faktörlerin yer aldýðýný belirten Dökmeci, þunlarý kaydetti: '' Obezite bir çok saðlýk sorununa neden oluyor. Karaciðer yaðlanmasý ve buna baðlý siroz ve kanserde eskiden obezitenin etkisi çok bilinmiyordu. Toplumda obezite nedeniyle karaciðer yaðlanmasý görülen kiþi sayýsýnda artýþ gözlenmeye baþlandý. Artýk her -7 kiþiden birinde karaciðer yaðlanmasý görülüyor. Karaciðer yaðlanmasý da karaciðer sirozu ve daha ileri aþamada karaciðer kanserine neden oluyor. Karaciðer kanserinin görülme sýklýðý da Türkiye'de obeziteyle birlikte giderek artýyor. Bu nedenle karaciðer saðlýðý için alkolden uzak durmanýn yaný sýra saðlýklý beslenmek de önem kazanýyor. '' HEPATÝT C TEHLÝKE OL- MAKTAN ÇIKACAK Karaciðer kanserine neden olan Hepatit B virüsünün de toplumun yüzde 4,5'inde, Hepatit C'nin ise yüzde 1'inde görüldüðüne iþaret eden Dökmeci, Hepatit B'yi önlemek için aþý programýnýn 1998'de ülkenin aþý takvimine girdiðini hatýrlattý. Hepatit C konusunda henüz aþý bulunmamasýna raðmen son 5 yýlda çok etkin, yüzde 95'e yakýn hastalýðý yok eden ilaçlarýn piyasaya çýktýðýný bildiren Dökmeci, ''Geliþtirilen yeni ilaçlarla Hepatit C yakýn gelecekte tehlike olmaktan çýkacak'' dedi. çok baþarýlý olduðunu ve geçen yýl 1 milyon 500 binin üzerinde yeni istihdam oluþturduklarýný söyledi. Davutoðlu, küresel krizden bu yana milyona yakýn yeni istihdam oluþturduklarýný vurgulayarak, "Gayrisafi yurt içi hasýlamýz neredeyse 800 milyar dolarý geçti. Kiþi baþýna düþen milli gelirimize baktýðýnýz zaman bu da 19 bin dolarý geçti. Türkiye þimdi üst orta gelir grubu ülkelerden birisi haline geldi. Gelecek için de gerçekten güzel bir vizyonumuz var. 03 vizyonu ki Cumhuriyetimizin kuruluþunun 100. yýl dönümü olacaktýr ve dünya ekonomisindeki önde gelen ülkelerden biri olacaðýz" deðerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin. en büyük turistik destinasyon olduðuna iþaret eden Davutoðlu, þöyle devam etti: "Turizmimiz de yükseliyor sizin de buraya gelmenizle birlikte. Ben bunun önerisini de yaptým toplantý öncesinde. Uluslararasý finans yerine baþka bir toplantý yapalým hem kendi turizmimizi hem uluslararasý finansal istikrarý destekleyelim. Esasýnda Avrupa'daki en büyük tarýmsal üreticiyiz. Dünyadaki en büyük. tarýmsal üreticiyiz. Bütün istatistiklerde ekonomimiz büyüyor. Þu anda cari açýðýmýz azalmakta, enflasyonumuz büyümekte. Bütün pozitif istatistikler gösteriyor ki Türk ekonomisi büyümeye devam edecek ve dünyadaki, Avrupa'daki ve OECD ülkeleri arasýndaki en hýzlý büyüyen ekonomilerden biri olacaðýz."(aa) Obezite karaciðer kanserini tetikliyor KARACÝÐER OLÝMPÝ- YATLARI GÜN SAYIYOR Öte yandan Dökmeci, baþkaný olduðu, dünyanýn en önemli 3 karaciðer derneðinden biri olan Asya Pasifik Karaciðer Araþtýrma Derneði'nin (APASL) yýllýk kongresinin, 1-15 Mart'ta Ýstanbul Harbiye Kongre Merkezi'nde yapýlacaðýný bildirdi. ''Karaciðer olimpiyatlarý'' olarak nitelendirdikleri kongreye, dünyadan yaklaþýk 5 bin bilim adamýnýn katýlýmýný beklediklerini belirten Dökmeci, bunun Türkiye'de gastroenteroloji ve hepatoloji alanýnda uluslararasý düzeyde yapýlan en büyük bilimsel etkinlik olacaðýný ifade etti. Türkiye'den çok sayýda bilim adamýnýn da konuþmacý olarak yer alacaðý kongreye özellikle Uzak Doðu, Avrupa, Amerika ve diðer ülkelerden de bilim adamlarýnýn katýlacaðýna iþaret eden Dökmeci, kongrede, ''karaciðer kanseri, siroz, karaciðer yaðlanmasý, karaciðer nakli, Hepatit B, C, aþý ve koruma yöntemleri yaný sýra yeni ilaçlarýn etkinliði'' gibi konularýn ele alýnacaðýný söyledi. Dökmeci, kongrede 100'e yakýn bilimsel çalýþma ve yeni araþtýrmalarýn katýlýmcýlara sunulacaðýný sözlerine ekledi.(aa)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:0 REBÝ-UL-ÂHIR: 143 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:8 Kânun-i Sâni 1430 Kasým: ÞUBAT Enver Ören'nin doðumu (1939) - Ýhlâs Vakfý'nýn kuruluþu (1975) - Sultan II.Abdülhâmid Hânýn vefâtý (1918) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýki zinnet insaný süsler:1-tevazu, - Haya, edep. Enver Ören Rahmetullahi Aleyh ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 11 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 15 Elektrik Arýza 18 Su Arýza 185 Telefon Arýza 11 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 5 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 7 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) 190- SALI 10 ÞUBAT Azap Ahmet Parký Yeniden Yapýlýrken Kültür Sitesi diye yirmi yýlý aþkýn bir süre varlýðýna tahammül gösterdiðimiz bina yýkýldý. Bu yýkýma hiç kimse hayan Azap Ahmet in mezarý da bu yerde idi. 19 da yapý- Azap Ahmet Sokaðý olarak bir sokaðýmýzda adý yaþayýr demedi. Hatta çoðumuz; kullanýþsýz, çirkin ve de yapý lan mezarlýk nakli sýrasýnda bu kiþiye ait olduðu söylenen kültürümüzden uzak bulduðumuz bu hantal binanýn yerle bir mezar burada býrakýlmýþtýr. Çocukluðumuzda (5-70 yýl önce) büyüklerimiz Azap Ahmet in mezar yerini bizlere gös- oluþunu sevinçle karþýladýk. Gerçi yapýmý için yapýlan harcamanýn karþýlýðý olacak beklenen kültür hizmetinde kullanýmý termiþlerdi. Þimdi bunlarý neden anlatýyorum, merak edenler olabilir. Azap Ahmet isimli Çorum Evliyalarý arasýnda saðlanamamýþ, ekonomik ömrünü doldurmamýþ olmasýna üzüntü de duymadýk deðil. Zira burasý yapýlýrken Ýl Özel Ýdaresi pek çok mülk satýþý yapmýþtý. Sevindiðimiz husus yýkýlan adý geçen ve helva rivayeti hafýzalarda yaþatýla gelen bu zatýn adýna yapýlacak park içinde hatýra bir taþ koyarak adýný belirtmek, böylelikle geçmiþle gelecek arasýna bir hafýza bina yerine bahçe yapýlacak olmasý oldu. Þimdi tasarlanan yeni park-bahçe uygulamasýna hazýrlýk köprüsü yerleþtirerek þehrin temeli, geçmiþi ile baðlantý kurmak. Kültür tarihimize mal olmuþ deðerlere sahip çýkmak, yapýlýyor. Buraya kadar ettiðimiz sözler son 0-5 yýl için. GÜNLÜK Bunun bir öncesi hafýzalarda yok. Ondan da öncesi ise hiç hatýrlanamaz gibi. Þehir imar tarihimiz içinde olagelen deðiþiklikleri yeni kuþaklarýn bilip öðrenmesi yaþanan þehrin tarihini Abdulkadir OZULU ileride geliþmesini mutlak gördüðümüz ülke içi inanç turizmine Çorum da bir nokta daha gösterebilmek adýna þimdiden bu konuda yetkililerin dikkatlerini çekmek istiyorum. bilmek bakýmýndan önem taþýr. Þehrin tarihi iyi bilinirse þehrin geçmiþi vardýr. Bilmiyorsanýz geçmiþiniz yok demektir. Geçmiþin bilinmezliði köksüzlük anlamýndadýr. Köksüz hayat, saðlýklý bir gelecek bir yere (Azap Ahmet Niþan Taþý) buraya konulmalýdýr. Böyle bir niþan (Azap Ahmet Kültür Parký) buraya isim olmalý ve park içinde uygun saðlayamaz. taþýnýn (iþaretin konulmasý) yapýlan parka manevi anlam katacak bir kültür zenginliði de olacaktýr. Benden teklif. Uygulama yetki sahiplerinin- Söz konusu ettiðimiz yer, þehir merkezi içinde, Gazi Caddesinin kuzeyinde, Albayrak Caddesi giriþinin batýsýnda kalan yer. Burasý 1894 tarihli Çorum haritasýnda Azap Ahmet Mezarlýðý olarak iþaretlenmiþtir. dir. 19 yýlýna kadar da bu mezarlýk ayaktadýr. O tarihte Belediye Meclisinin aldýðý bir kararla bu mezarlýk (Azap Ahmet Bahçesi) adýyla; bahçe larda Hakimiyet gazetesinde yayýnlandý. (Çorum Park) adýna da bir itira- NOT: Bu yazý (Çorum Park) levhasý konmadan önce geçtiðimiz yýl- (park) yapýlmak üzere mezarlýk topraðý baþtan sona eleklerden elenerek, zým yok. Tarihi ve çevre yönü ile Azap Ahmet Bahçesi veya Azap Ahmet Parký da uygun olurdu. Artýk Çorum Parkýn tarihi anlatýlýrken belki ele gelen iskelet kalýntýlarý, Ulu Mezarlýk ve Hýdýrlýk mezarlýðýna taþýnmýþtýr. bu bilgiler kullanýlýr. Burasý evvelce Azap Ahmet Mezarlýðý imiþ Sonra Cumhuriyet dönemi içinde Çorum þehir merkezi içinde daha önce kurulmasýna baþlanan Büyük Park tan (Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Saygýlar. Hastanesi batýsý) sonra yeþil alan olarak ihya ve inþa edilen ilk bahçe Azap Ahmet Bahçesi adýyla burada yapýlmýþtýr. Burada eski mezarlýktan açýlan alanýn bir kýsmýna ki (bugünkü Gazi Caddesi yolu içinde kalmýþtýr) havuzlu, küçük bir park yapýlmýþtýr. Halk bu yeni parka zaman içinde Küçük Park demiþtir. Mezarlýk alanýnýn kuzey kýsmýnda kalan arsaya da þehrin ihtiyaç duyduðu saðlýk tesisi Doðum Evi binasý yapýlmýþtýr. Doðum Evi binasýnýn dört bir tarafý da aðaçlandýrýlmýþ, özellikle yola bakan güney kýsmý çocuklar için yüzme havuzu ve zengin bir çiçek bahçesi haline getirilmiþtir. Doðum Evi, Devlet Hastanesi bahçesine yapýlan yeni binaya taþýndýktan sonra Doðumevi binasý Saðlýk Müdürlüðü olarak kullanýlmýþtýr yýlý baþýnda da (sözünü ettiðimiz yýkýlan) Kültür Sitesi 75. Yýl Cumhuriyet Kültür Sitesi binasý yapýlmýþtýr. Bu tarihi bilginin bir eksiðini burada vurgulamak istiyorum: Çok yaygýn olarak bilinen Azap Ahmet adýnda bir eren kiþinin bu mezarlýðýn bulunduðu çevreyi içine alan mahalleye (Azap Ahmet Mahallesi), buraya elli metre mesafedeki Mescid e (Azap Ahmet Mescidi) evvelce var olup þimdi olmayan Çeþme ye (Azap Ahmet Çeþmesi) adlarýnýn verilmesine ve yüzlerce yýl böyle anýlmalarýna adýný veren, halen de METEOROLOJÝ Gram ALIÞ 99, SATIÞ 99,5 VEFAT EDENLER 1-Karacaköy' den gelme, Hasan ÇELÝKKA- RA' ýn torunu, Fayans Ustasý Muharrem ÇELÝK- KARA' ýn oðlu; Muhammed Hasan ÇELÝKKA- RA. -Çatak Köyü' nden gelme, Þakir ÖZDE- MÝR' in ablasý, Hazýr Elbiseci Esnafýndan Nihat, Elvan ve Erdal KARADAÐ' ýn annesi, Ahmet ÜNEL' in kayýnvalidesi, Çorum Belediyesi Parkbahçeler Müdürlüðü çalýþaný Gökhan ÜNEL' in annannesi; Naciye KARADAÐ. 3-Güzelyurt Köyü' nden gelme, Osman, Seydi, Cemal ve Mehmet KOÇAK' ýn babasý; Ali KOÇAK. 4-Büyükdivan Köyü' nden gelme, Ali, Hüseyin, Veli ve Selami GÖKHAN' ýn babasý; Ýsmail GÖKHAN. 5-Kazýklýkaya Köyü' nden gelme, Yaþar ÖZ- KAYA' nýn eþi, Bahattin ve Mehmet ÖZKAYA' nýn annesi; Menþure ÖZKAYA. -Yoðunpelit Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Kemal SULUDERE' nin babasý, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza SULUDERE' nin amcasý, Almanya' dan emekli; Süleyman SULU- DERE. 7-Ahmet ve Menderes KARAARSLAN' ýn babasý; Ýhsan KARAARSLAN. 8-Baþçavuþ Hayrettin AYÖZ ve Çorum Belediyesi' nden emekli Alaattin GÜDER' in kayýnvalidesi, Terzi Esnafýndan Ýsmail KESER' in annesi; Dudu KESER. 9-Ortaköy, Cevizli Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Ali DEMÝR' in babasý, Emekli Öðretmen Ali YÜCELEN' in kayýnpederi; Yusuf DEMÝR. 10-Çamlýca Köyü' nden gelme, Karasörcü Esnafýndan Kemal YILMAZ' ýn oðlu, Yusuf ve Erkan YILMAZ' ýn kardeþi; Serkan YILMAZ. 11-Demirci Esnafýndan Ýbrahim ERDEN' in eþi, Sevim ERSÖZ ile Nejla ve Cömert ERDEN' in annesi; Hacer ERDEN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Vatan-ý Asli Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Her tanýþtýðýmýz kimse ile nereli olduðunu sorarýz. Kaldýðý yer ile beraber doðduðu yeri. Ýnsandýr, binlerle hissiyat ile doludur.. Atalar "kapýnýn ardý gurbettir" demiþler.. Oysa bizler bir anne ve babadan meydana gelmiþtik. Hayatýmýz böyle baþladý. Ýnsanlar çoðaldýkça, yer yüzü insanlar ile dolmaða baþladý.. Gurbet ve vataný asli o zaman sorulur oldu.. Ondan sonra baþladý gurbet þiirleri, türküleri ve aðýtlarý Fakat asýl gurbeti hep içimizde yaþadýk Ebu Hasan Sahibi þöyle tasvir etmiþti bunu: "Garip ona derler ki;vatanýn içinde iken vatanýna uzaktýr.." Kemalettin Kamu ise: "Ben gurbette deðilim, gurbet benim içim de" demiþ. Kendisinden uzak,yaradýlýþýna aykýrý hayat seyri sürdüren o kadar insan vardýr ki. Ýþte bizler böyle bir milletiz. Nice diyarlardan konup geçmiþiz.. Özellikle son yüz yýlýmýz bunun acý -tatlý bir çok hatýralarý ile doludur.. Ýþte Bediüzzaman.. Kaç çeþit gurbetleri ve yalnýzlýklarý Dünyasýnda yaþamýþ.. Erzurumlu Emrah ise efkarýný þöyle daðýtmýþ: "Gönül gurbet ele varma, Ya gelinir, ya gelinmez" Karacoðlan ise feryadýný þöyle seslendirmiþ: "Bakarým bakarým sýla görünmez, Aramýzda sýra daðlar var" Laedri ise: "Ömrümün neþesiz geçti baharý, Neyleyeyim baharý gülsüz olunca, Bir tutsam gerekir, yar u aðyarý, Gurbet illerinde öksüz olunca." demiþ Salihoðlu ise kalbinin figanýný þöyle seslendirmiþ: "Derin bir özlemle tutuþtun mu hiç? Çileli yollar da koþuþtun mu hiç? Gurbet kuþu gibi sýlaya doðru; Kanatlar çýrparak uçuþtun mu hiç?" Bediüzzaman bir çok hüznünü ve tesellilerini Vataný asli ile izale etmiþ. "yüzde doksan dokuz ahbabýn kabrin arkasýndadýr.oraya gitmek için niçin acele etmiyoruz" derken gerçek sýlanýn orasý olduðunu dile getiriyor.. Asýl hüzün ve gurbet, ahiret hayatýnda bütün aile fertlerinin ayrý ayrý mekanlarda bulunmasýdýr. Yoksa dünya. Bu gurbetler insaný yandýrýr ama yok etmez. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:5 Sayý: ÞUBAT 015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 00 Euro Baský Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 : 10 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00 15, 00 50, 00 50, 00 15, 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: 4 55 Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 10 ÞUBAT 015 Mecitözü ne hizmet sözü Parti eski Ýl Baþka- Ahmet Sami AKný Ceylan, ilçe turlarýný Mecitözü ile sürdürdü. Mecitözü'nde ilgiyle karþýlanan Ceylan, partililer ve ilçe halkýyla sohbet etti. Ahmet Sami Ceylan'a Mecitözü ziyaretined Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Ýl Genel Meclis Üyeleri, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve çok sayýda partili eþlik etti. Mecitözü Ýlçe Teþkilatý önünde Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve kadýn kollarý tarafýndan karþýlanan Ceylan, parti binasýnda sohbet toplantýsý düzenledi. Yoðun ilgi ve sevgi gösterileri eþliðinde karþýlanan Ceylan, partililerle bir süre sohbet ederek, birlikte yol yürüdüðü arkadaþlarýndan helallik istedi. 'Mecitözü'ne hizmet getirdi' AK Parti Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar, eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçeye çok büyük hizmetlerinin geçtiðini söyledi. Aliþan Yaþar, bir dönem merkez ilçe baþkanlýðý, iki dönemdir de il baþkanlýðý görevini yapan Ceylan'ýn davaya büyük emeðinin geçtiðini vurguladý. Mecitözü Ýlçe Teþkilatý olarak her zaman ve her koþulda Ceylan'ýn yanýnda olduklarýný vurgulayan Yaþar, "Bizler, hak eden kiþinin yanýnda oluruz. Ahmet Sami Ceylan da davranýþlarý, çalýþmalarý, teþkilatlara verdiði önem, hepimize bir aðabey, bir dost gibi davranýþý nedeniyle yanýnda olunmasý gereken bir insandýr. Ceylan bunu hak etmiþtir ve bizler Mecitözü olarak partinin deðerine deðer katanlarýn yanýnda olmayý bir görev kabul ediyoruz. Ceylan ile birlikte bu yolda yürümeye ve onun arkasýnda olmaya devam edeceðiz" dedi. Mecitözü Belediyesi'ni her seçimde büyük çabalar göstermelerine raðmen bir türlü alamadýklarýný hatýrlatan Yaþar, "Mecitözü Belediyesi içimizdeki acýdýr. Kadýn ve gençlik kollarýnýn çalýþmalarý, parti yöneticilerinin destekleri ile Mecitözü'nü almakta kararlýyýz" dedi. Mecitözü'nün hizmet fakiri bir ilçe olduðunun altýný çizen Yaþar, "Mecitözü'nün bir ayaðý topal. Bunu da hep birlikte gidereceðiz" diyerek Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'dan ilçe için destek istedi. Kaya ise "Mecitözü için ne yapýlmasý gerekiyorsa yapacaðýz, Mecitözü'nün emaneti bizde" diye konuþtu. Mecitözü'nü almazsak gözüm açýk gider AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar çok büyük çaba sarf etmelerine raðmen Mecitözü'nde belediye baþkanlýðý seçimlerini bir türlü kazanamadýklarýný belirterek, "Ahdettim, Mecitözü'nü alacaðýz. Almazsak gözüm açýk gider" dedi. Mecitözü Ýlçe Teþkilatýný ziyaret eden Ceylan, burada partililere hitaben bir konuþma yaptý. Ýl Baþkanlýðýný býrakmasý nedeniyle ilçelere helalleþme ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, Mecitözü'nde partililerle buluþtu. Mecitözü Ýlçe Baþkaný Aliþan Yaþar'ý baþarýlý çalýþmalarý nedeniyle tebrik eden Ceylan, 3 katlý bir parti binasýnýn hiçbir ilçede olmadýðýný, ancak Mecitözü'ne böyle bir binanýn Aliþan Yaþar sayesinde kazandýrýldýðýný anlatarak, Kadýn Kollarýný da aktif çalýþmalarý nedeniyle kutladý. Mecitözü'nün gelecek seçimlerde mutlaka AK Partili bir belediye baþkaný ile tanýþacaðýný vurgulayan Ceylan, "Gemiye güzel bir kaptan bulmuþuz. Kaptan ve ekibi baþarýlý olunca seçimleri almamak için hiçbir sebep yok. Mecitözü seçimlerini kazanmayý çok istedik ancak bir türlü olmadý. Ýki dönemdir kýlpayý kaçýrýyoruz. Eðer belediye baþkanlýðýný almazsak gözüm açýk gider" diye konuþtu. 00 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 5 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn mutluluðunu yaþadýðýný kaydeden Ceylan, "Hiçbir þaibeye bulaþmadým, kötü bir iþle anýlmadým. Bilerek yanlýþ yapmadým, yanlýþ yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim" ifadesini kullandý. Ceylan, yeni il baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun kendisinden devraldýðý bayraðý daha ileri noktalara taþýyacaðýna inandýðýný bildirdi. Bundan sonra da partililer ve teþkilatlar ne görev verirse o görevi yerine getireceðinin altýný çizen Ceylan, bu davaya hizmetlerinin süreceðini kaydetti. Ceylan, "Bugüne kadar bu davaya hizmet ettiniz, birlikte yol yürüdük, ekmek yedik su içtik. Eðer sizler üzerinde hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Partililerden helallik isteyen Ceylan, 015 Haziran seçimlerinin de önemine deðinerek, millete hizmetlerin devam etmesi, baþlayan reformlarýn devamý, milletin yönettiði bir devlet sisteminin rayýna oturmasý için, geliþmenin, özgür bir ülke haline gelmenin önünde engel teþkil eden Anayasanýn deðiþtirilmesi için en az 330 milletvekili ile güçlü bir þekilde iktidara gelmek zorunda olduklarýný anlattý. (Haber Merkezi) Ahmet Ölçer de aday adayý ðitimci Ahmet Öl- memuriyet gö- Eçer, revinden istifa etti. Ölçer, yaptýðý açýklamada, AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðu belirterek, "Ýstifa sürecinde beni yalnýz býrakmayan kýymetli eþim Burcu Longa Ölçer'e, Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil'e, Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Þevket Anar'a, Üçtutlar Mahallesi Muhtarý Mehmet Bölükbaþ'a, Yeniyol Mahallesi AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe turlarýný Mecitözü ile sürdürdü Muhtarý Sayýn Seydi Demiray'a, HÜMÖD Yönetim ve Ýstiþare Meclisi Üyleleri Muhlis Doðan ve Ahmet Tiryaki'ye, Hitit Hilal Eðitimci Ahmet Ölçer, memuriyet görevinden istifa etti. Bayat a sahip çýkmalýyýz ayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan BAktaþ ve eþi Murtaza Aktaþ, Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi Ýliþkileri Þube Müdürü hemþehrimiz Süleyman Okumuþ a ve Hukukçular Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Av. Fatih Maden i ziyaret etti. Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi Ýliþkileri Þube Müdürü Süleyman Okumuþ un bu göreve gelmesinden dolayý memnuniyetini dile getiren Aktaþ, ziyarette yaptýðý konuþmasýnda, Bayatlý hemþerilerimizin yüksek mevkilerde olmasý ilçemizin sorunlarýný çözümü açýsýndan çok büyük önem arz etmektedir ve bizlere de çalýþma azmi ve motivasyon vermektedir. Bayat hepimizin, Bayat'a sahip çýkýp destek olmamýz þart. dedi. Bayatýmýz küçük bir ilçe, her zaman desteðe ve yardýma ihtiyacý olacaktýr. diyen Okumuþ da, Bizler de elimizden geldiðince, dilimizin döndüðünce sorunlara çare olmaya ve gerekli makamlara bu sorunlarý aktarmaya çalýþýyoruz. Bir Bayatlý olarak ilçeme hizmet etmekten kývanç duyarým. Her zaman hemþehrilerimize kapýmýz açýktýr. diyerek ziyaretlerinden dolayý Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ ve eþine teþekkür etti. Daha sonra Hukukçular Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Av. Fatih Maden i ziyaret eden Aktaþ, Maden in Çorum da olduðu dönemde yaklaþýk olarak 4,5 yýl beraber çalýþma imkaný bulduðunu belirterek, Fatih Maden den çok þey öðrendim, kendisinden Allah razý olsun, bizlere iyi bir aðabeylik yaptý, bir derdimiz tasamýz olduðunda her zaman yanýmýzda olmuþtur. dedi. Ziyaretleri için Aktaþ çiftine teþekkür eden Maden, Bayat ýn kendisi için ayrý bir yeri olduðunu çünkü eþinin Bayatlý olduðunu belirterek, elinden geldiðince Bayat'ý ziyaret etmeye çalýþtýðýný ve bir sonraki geliþinde Aktaþ çiftini ziyaret edeceðini söyledi. (Haber Merkezi) Bayat Belediyesi Meclis Üyesi Canan Aktaþ ve eþi Murtaza Aktaþ, Orman Genel Müdürlüðü Ýþveren ve Ýþçi Ýliþkileri Þube Müdürü hemþehrimiz Süleyman Okumuþ u ziyaret etti. Bir Tv-KANAL 19'a, Ultraslan Çorum Ýl Koordinatörü Kerem Kutay Yýldýrým'a, Hitit Tv Genel Yayýn Yönetmen Erhan Þimþek'e beni yalnýz býrakmadýklarý için teþekkür ederim. Ayrýca Çorum Ýmam Hatip Lisesi Müdürümüz Hüseyin Kýr'a ilgi ve alakasý için teþekkür ederim. Millete vekalet etmek gibi onurlu bir görev için yola çýkmýþ bulunmaktayýz. Bu Süreçte hepinizin dualarýný ve desteklerini bekliyor, sizlere saygý, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Niyet hayýr, Satýlmýþ Köse güven tazeledi ecitözü Ziraat MOdasý Genel Kurulu Gazi Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kongreye Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz, AK Parti ilçe Baþkaný Aliþan Yaþar davetliler ve vatandaþlar katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Divan Baþkanlýðý'na Süleyman Çetinkaya seçildi. Genel kurulun açýlýþ konuþmasýný Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse yaptý. Konuþmalarýn ardýndan seçimlere geçildi. Satýlmýþ Köse ve Ýsmail Erdoðan'ýn Satýlmýþ Köse listelerinin yarýþtýðý seçimde, Satýlmýþ Köse 35, Ýsmail Erdoðan 3 oy aldý. Mecitözü Ziraat Odasý Baþkaný Satýlmýþ Köse yeniden baþkan seçildi. (Haber Merkezi) Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyelerinin siyasi partilerdeki son duraðý Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Þoförler Odasý ndan CHP ye ziyaret oförler ve Nakliyeciler Odasý Baþ- Tahsin Þahin ile yönetim ku- Þkaný rulu üyelerinin siyasi partilerdeki son duraðý Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Geçtiðimiz hafta AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Avukat Rumi Bekiroðlu ile MHP Ýl Baþkanlýðýna seçilen Avukat Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ile yönetim kurulu üyeleri, CHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'a da tebrik ziyaretinde bulundu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanvekili Arap Ali Altunkeser ile Yönetim Kurulu Üyesi Recep Gökgüney'in de katýldýðý ziyaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, CHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Gürsel Yýldýrým'ý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. "Çorum hepimizin ortak Tufan Köse den yangýnzedeye ziyaret paydasý" diyen Tahsin Þahin, oda olarak tüm siyasi partileri eþit gördüklerini, Çorum'un çýkarý ve menfaatleri doðrultusunda yapýlacak her çalýþmaya katký sunmaya hazýr olduklarýný bildirdi. ZOR BÝR GÖREVÝNÝZ VAR CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Parti olarak þoför ve nakliyeci esnafýný önemsediklerini ifade eden Gürsel Yýldýrým, "Gerçekten zor bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizim bakýþ açýmýz þöyle, bir doktor, bir asker ne kadar önemliyse þoför ve nakliyeci esnafýmýz da o kadar önemlidir. Her zaman þoför ve nakliyeci esnafýmýzýn yanýnda olmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi) CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Akpýnar köyünde evi yanan Kýlýç Çataroðlu na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. HP Çorum Milletvekili Tufan Kö- Akpýnar köyünde evi yanan Cse, Kýlýç Çataroðlu na geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Köse, elektrik kontaðýndan çýktýðý tespit edilen yangýnda evini ve içinde bulunan eþyalarýnýn tamamýnýn yandýðýný belirten Çataroðlu na ellerinden gelen desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. (Haber Merkezi) Çorum da kurulan Ses Ver Derneði yönetimi, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir i ziyaret etti. Ses Ver Derneði Ortaköy de çalýþacak orum da kurulan Ses Ver Derneði Çyönetimi, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir i ziyaret etti. Ziyarette çocuk, kadýn ve gençlikle ilgili sorunlarýn çözümü görüþüldü. Ziyarette dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Dernek Ýcra Kurulu Üyesi Semra Þahin, Dernek olarak vizyonumuz toplumsal sorunlarýn çözümünde yön veren bir sivil toplum kuruluþu olmaktýr. Misyonumuz ise çocuk, kadýn ve genç bireyleri yaþamýn her alanýnda destekleyerek yaþam standartlarýný iyileþtirmektir. Bu çalýþmalarý da Çorum ilimize baðlý tarih ve medeniyetlerin beþiði Hititler in baþkenti olan Ortaköy (Þapinuva) ilçemizde baþlatma kararý aldýk. Ortaköy tarih ve güzellikleri bakýmýndan en güzide ilçemiz olduðu halde maalesef sosyal, ekonomik bakýmdan geri kalmýþtýr. Amacýmýz bu geri kalmýþlýðýn bertaraf edilmesinde küçük de olsa bir katký saðlamaktýr. dedi. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir de, ziyaretleri için teþekkür ederek, Ortaköy ilçemiz ilimizin sosyal ve ekonomik yönden en geri kalmýþ yöresidir. Fakat tarihi ve doðal güzellikleri olan nadir ilçelerimizdendir. Her noktada geri kalmýþýzdýr. Duyarlý bir yaklaþýmla geri kalmýþlýðýmýzýn yok edilmesi hususunda ilçemizi tercih etmeniz bizi son derece memnun etmiþtir. Ortaköy halký misafirperverliði ve kadirþinaslýðý ile sizleri umut ýþýðý olarak görecek ve baðrýna basacaktýr. Þimdiden saðlayacaðýnýz hizmet ve katkýdan dolayý halkým adýna teþekkürlerimi sunarým. Ziyaret, ileri bir tarihte ilçedeki kadýnlarla toplantý yapýlarak sorunlarýnýn tespit edilmesi konusunda karar alýnmasýyla sona erdi. (Haber Merkezi)

15 Milönü esnafýnýn Uslu dan isteði M ilönü nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. Uslu nun yoðun mesai çalýþmalarý arasýnda Milönü bölgesi esnafý ile yakýndan ilgilendiðini ve çok samimi, halisane duygular içerisinde karþýladýðýný belirten esnaf, bulunduklarý bölgenin sorunlarý hakkýnda bilgiler verdi. Ýþyeri sahipleri, Vakýfbank Milönü Þubesi'nin mevcut yerinde kalmasý gerektiðini ve buranýn bölgeye hem ekonomik hem de sosyal canlýlýða pozitif katký saðladýðýný kaydetti. Milönü bölgesinde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri, ziyarette þu hususlara deðindi; Öncelikle 5 Þubat 015 günü Milönü esnaflarý olarak ziyaretine gittiðimizde kýymetli zamanlarýný ayýrarak bizleri makamýnda kabul eden AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ya teþekkür ederiz. Kendilerine ziyarette, Vakýfbank Milönü Þubesi nin kapatýlarak, Bahabey Caddesi ne taþýnmasýnýn bölgede ekonomik ve sosyal sýkýntýlar doðuracaðýna dair endiþeler taþýdýðýmýzý belirtmiþ ve aþaðýda içeriði yazýlý 45 esnafýn kaþeli imzasý bulunan dosya sunulmuþtur. Bizler Çorum da nüfusun ve ticaretin yoðun olduðu semtlerden biri olan Milönü semti ve bu semte baðlanan Uður Mumcu Caddesi - Emek Caddesi - Cengiz Topel Caddesi ve Kýbrýs Caddesi üzerinde ticaret yapan esnaf, sanatkâr, firma ve þirket sahipleriyiz. Sayýn Milletvekilimiz, sizler bu toplumun refahý için var olan, yaptýðýnýz hizmetlerle takdir ettiðimiz büyüklerimizdensiniz. Semtimizin Uður Mumcu Caddesi'nde Vakýfbank Milönü þubesi 30 Mart 00 tarihinde hizmete açýldý. Banka açýldýðý günden itibaren esnaf, sanatkâr ve þirket sahiplerine, emekli, dul ve yetim aylýðý alanlarýmýza, yurt dýþýnda çalýþanlarýmýza, elektrik, su, doðalgaz ödemelerinde, kadýn ve yaþlýlarýmýza verdiði hizmetlerle buraya bir canlýlýk ve bizlere de kolaylýk saðlamýþtýr. Son günlerde bu banka þubesinin ilimizdeki Bahabey Caddesi'ne taþýnacaðý basýn aracýlýðýyla duyurulmuþtu. Bu yörenin esnaf, sanatkâr ve ticaret erbaplarý olarak nedenini araþtýrmalarýmýzda; Bankanýn istenilen ciroya ulaþmadýðý yönünde duyumlar aldýk. Senelerdir kârda olan bir bankanýn son yýllarda cirosunun düþmesinin sebebinin, bankanýn yerinden ziyade, Milönü eski þube yönetiminin ilgisizliðinden kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Baþka semtlerdeki bankalar bizlerle çalýþmak için temsilcilerini iþ yerlerimize gönderip bizzat ilgileniyorlar, hatta kravat gömlek gibi hediyeler getiriyorlar. Biz þubemizden hediye deðil semtimizdeki bankanýn geliþmesi için hizmet istiyoruz. Vatandaþlarýn vergi, sigorta, bað-kur primleri; elektrik, su, doðalgaz ödemeleri saat 11.00'de sistem kapanýyor bahanesiyle alýnmýyordu. Geri çevrilen müþteriler Saat Kulesi civarýnda Ýnönü Caddesi üzerindeki baþka bankalara gidiyordu. Bu konularý bankamýza yeni gelen müdürümüz Muhsin Tunçkýlýç a hoþgeldin ziyaretimizde anlattýk. Bizi nezaketle dinledi, bankanýn performansýný arttýrmak için bizlerle diyaloðun sýký tutulacaðýný, bankanýn hizmet kalitesini yükselteceðini söyledi. Bizlerin de kendisine güvenip destek olmamýzý istedi ve bizler de kendisine çalýþacaðýmýza dair söz verdik. Bizler de, geldiði kýsa süre içerisinde gördüðümüz kadarýyla gerçekten çalýþkan bir yönetici olduðunu düþünüyoruz. Muhsin Tunçkýlýç ýn iþe baþladýðý günden bugüne kadar bankanýn performansýnda %100'ün üzerinde artýþ olduðu söylenmektedir. Sayýn Milletvekilimiz, Bahabey Caddesi'nde yeteri kadar banka þubesi vardýr. Vakýfbank bizim semtimizde bulunan tek þubedir. Bahabey Caddesi'ne taþýnacaðý söylentisinden dolayý bizler banka ile çalýþmalarýmýzý maalesef istediðimiz þekilde baþlatamadýk. Çorum'un sosyal yapýsý düþünüldüðünde bir ayrým yapmadýðýnýza ve yapmayacaðýnýza yürekten inancýmýz tamdýr. Tüm halkýmýzý ve Çorumlular ý kucaklayan kiþiliðiniz sayesinde bankanýn taþýnmayýp ayný yerde hizmete devamýný saðlayacaðýnýza da inanýyoruz. Gerçekten esnafa gerektiði gibi hizmet verilirse Milönü þubesinde, Bahabey þubesindeki iþ hacminden daha fazla bir iþ hacmine ulaþýlacaðýna inanýyoruz. Nedeni ise; Ýnönü Vakýfbank þubesine baðýmlý þube olarak açýlan Milönü þubesinin, ilk müdürünün dönemindeki iþ hacminin, Bahabey'deki Akbank ve Ýþ Bankasý þubelerinin iþ hacminden fazla oluþudur. Zaten bu sebeple de Milönü þubesi baðýmsýz þubeye dönüþtürülmüþtür. Bunlarýn yaný sýra, Milönü þubesinin de üzerinde bulunduðu Uður Mumcu Caddesi'ndeki mobilya ve beyaz eþya bayileri ve diðer tüm esnaflarýn banka ile çalýþmasý saðlandýðý takdirde, þubemiz iþ hacminin ilk dönemindekinden daha da fazla olacaðý aþikardýr. Bahabey Caddesi'nde dört ayrý bankanýn þubesi vardýr. Vakýfbank þubesi de giderse banka sayýsý beþe çýktýðýnda yeterli sayýda müþteri olmayacaðýný düþünüyoruz. Hali hazýrdaki yerinde kalýrsa, Vakýfbank tek þube olarak Milönü'ne, otopark sorunu da olmadýðý için, þehrin diðer kesimlerindeki esnaf ve bireysel müþterileri de beraberinde getirir. Bahabey'den çok daha iyi iþi olacaðý kanýsýndayýz. Örnek olarak kamu bankasý olan Ziraat Bankasý'ný ele alabiliriz. Bahabey Caddesi'ne açmýþ olduðu yeni þubesine, merkez þubeyi kullanan ve Bahabey civarýnda yaþayan müþterilerinin hesaplarýný, Bahabey þubesine aktarmýþtýr. Ve ayrýca adresleri Bahabey þubesine yakýn olmayan, uzak mahallelerdeki müþterilerinin hesaplarý da Bahabey þubesine aktarýlmýþtýr. Özel bankalardan Akbank ve Ýþ Bankasý da ayný yöntemi uygulamaktadýrlar. Sayýn Milletvekilimiz, Milönü semti insanlarý yaklaþýk 9 yýldýr banka hizmetleri için Vakýfbank Milönü þubesini benimseyip yakýn iliþkiler kurmuþlardýr. Bizler, Bahabey Caddesi'ne þube açýlmasýna karþý deðiliz, isteðimiz Milönü þubesinin aktif halde çalýþmasýna devam etmesidir. Mevcut banka yerini ihtiyaç duyulmasý halinde geniþletme imkaný vardýr. Zatýalinizden bu yönde çalýþmalarýn yapýlabilmesi için yardýmlarýnýzý beklemekteyiz. Yoðun iþleriniz arasýnda bizlere ayýrdýðýnýz zaman için öncelikle teþekkür ederiz. Bankanýn Milönü semtinde kalmasý için göstereceðiniz duyarlý ve özverili çalýþmalarýnýzý her zaman olduðu gibi takdirle anacaðýz. Umudumuz, sizlerin sayesinde böyle bir hizmetten inþallah yoksun býrakýlma yacaðýmýzdýr. Milönü semtimizde bulunan Vakýfbank Milönü þubesinin taþýnmayýp yerinde kalmasý için üst düzey yöneticimiz olan sizlerin desteðini istiyoruz. Vakýfbank'ýn bir kamu bankasý ve bizlerin de bu ülkenin birer vatandaþý olmasý sebebi ile bu kamu hizmetinden mahrum kalmak istemiyoruz. Bu semtin insanlarý, esnaf ve sanatkârlarý, ticaret erbaplarý, yaþlýlarý, yurt dýþý çalýþanlarý olarak bu istek ve arzumuza sahip çýkacaðýnýza güveniyor, yürekten inanýyor destek ve yardýmlarýnýzý bekliyoruz. Mevcut Bankamýz olan Vakýfbank Milönü Þubesinin Milönü'nde kapatýlmayarak hizmetine devam edeceðine dair karar çýktýðýnda, Banka Müdürümüz ve esnaflarýmýz birlikte özverili çalýþmalar yaparak, bankanýn hedefini daha yükseklere çýkarmasýnýn saðlanacaðý kanaatindeyiz." (Haber Merkezi) Milönü nde faaliyet gösteren iþyeri sahipleri önceki gün AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. Özdað ýn babasýnýn cenazesine katýldý AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'ýn babasý Halil Özdað tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'ýn babasý Halil Özdað tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Özdað'ýn Kýrýkkale Kesin Konur köyünde kýlýnan cenaze namazýna; Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Beþir Atalay, TBMM Baþkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekilleri, yakýnlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Uslu, Manisa Milletvekili Selçuk Özdað'a, "Acýnýzý derinden paylaþýyorum. Rahmeti rahmana kavuþan saygýdeðer babanýz Halil Özdað'a Allah tan rahmet, size ve acýlý ailenize sabýrlar dilerim. dedi. (Haber Merkezi) Akdoðan destek istedi Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý, oda delegelerine, skilip Ziraat Odasý Baþ- oda delegeleri- Ýkanlýðý, ne, muhtarlara ve çiftçilere yemek daveti verdi. Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Kurusaray köyünde delegeler ile bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajý verdi. Kurusaray köyü Çiftçi Ýstasyonu'nda verilen yemeðe Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat Gamzeli, 0'a yakýn delege, mahalle ve köy muhtarlarý, STK temsilcileri, çiftçiler ile birlikte 00'e yakýn vatandaþ katýldý. Yemekte delegelere ve çiftçilere kýsa bir konuþma yapan Ziraat Odalarý Bölge Baþkaný Nejat Gamzeli, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan'ýn baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný, kendilerinin Akdoðan'dan memnun olduklarýný ifade ederek, Biz Ziraat Odasý Baþkanýmýz Kamil Akdoðan'dan memnunuz. Ken- muhtarlara ve çiftçilere yemek daveti verdi. disi Ýskilip'te baþarýlý çalýþmalara imza atmýþtýr. Bugün burada bulunmamýn sebebi Kamil baþkanýmýzýn yanýnda olduðumuzu göstermek. Biz kendisini destekliyoruz" dedi. Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevini bu zamana kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdüðünü belirterek konuþmaya baþlayan Ziraat Odasý baþkaný Kamil Akdoðan da, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkanlýðý görevimizi bugüne kadar baþarýlý ve kararlýlýkla sürdürdük. Bundan sonra da ayný kararlýlýkla görevimizi yapacaðýmýza söz veriyoruz. Her ne þartlar altýnda olursa olsun Ýskilip tarýmý için her alanda durmadan, yýlmadan çalýþma kararlýlýðýmýzý bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 10 Þubat 015 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda þahsým ve meclis üyesi arkadaþlarýma vereceðiniz güvenden dolayý þimdiden teþekkür ederim. Genel kurulda tüm muhtar ve delegelerin desteðini bekliyor, genel kurulumuzun ilçemize Ýskilip tarýmýna hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. (Haber Merkezi) Ahlatcý Hakimiyet i kutladý MURAT ÇETÝN þadamý Ahmet Ah- Hakimiyet in Ýlatcý, 5. kuruluþ yýldönümünü tebrik etti. Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket HURÞÝT BOZKURT arým ve Kýrsal Kalkýnmayý TDestekleme Kurumu(TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Hakimiyet in 5. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Erzen ile Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer i arayan Ahlatcý, Hakimiyet e nice yýllar temennisinde bulunarak yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. SALI 10 ÞUBAT CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü ve iþadamý Tekin Kerman, Hakimiyet in 5. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar. 5. yaþýmýzý kutladýlar HP Çorum Milletvekili Aday CAdayý Turgut Ýlgü ve iþadamý Tekin Kerman, Hakimiyet in 5. kuruluþ yýldönümünü kutladýlar. Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in evsahipliðinde gerçekleþen ziyarette konuþan Ýlgü, Yerel basýnýmýzýn temsilcilerinden olan gazeteniz Hakimiyet'in 5. yýlýný kutlar, yayýn hayatýnýzýn geri kalanýnda da baþarýlarýnýn devamýný dilerim. dedi. Demokrasilerin ve sosyal devlet anlayýþýnýn vazgeçilmez kurumlarýndan olan basýn ve medya kuruluþlarýnýn, toplumun gözü, kulaðý ve sesi olmakla kalmayýp, ayný zamanda devletle toplum arasýnda köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütü olduðunu belirten Ýlgü, Siz deðerli basýn mensuplarý ise oldukça önemli olan toplumun bilgi edinme hakkýný yerine getirirken kamu görevi yapan önemli toplumsal aktörlersiniz. Günümüzde ülkelerin geliþmiþliði ve toplumlarýn kalkýnmasý ile basýn özgürlüðü arasýnda paralellik olduðu dikkatlerden kaçmamaktadýr. Bu nedenle kamuoyunda "dördüncü kuvvet" olarak ta algýlanan basýnýn; habercilik yaparken ilkeli, dürüst ve tarafsýz olarak yayýn yapmasý en büyük özelliði olmalýdýr. diye konuþtu. Gündeme iliþkin konularýn da görüþüldüðü ziyaret sonunda Erzen ve Demirer, ziyaretleri için Ýlgü ve Kerman a teþekkür ettiler. (Haber Merkezi) Ahmet Ahlatcý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu(TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Hakimiyet in 5. kuruluþ yýldönümünü kutladý. Hakan Körpýnar dan nice yýllar temennisi Hakimiyet i ziyaretinde Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen ve Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Körpýnar, gazetemizin 5. yýlýný tebrik ederek yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Ýskilip Ziraat Odasý seçimleri öncesi adaylarýn seçim çalýþmalarý devam ediyor. Ýstanbulluoðlu seçim turunda skilip Ziraat Odasý seçimleri Ýöncesi adaylarýn seçim çalýþmalarý devam ediyor. Ýskilip Ziraat Odasý Baþkan Adayý Selim Ýstanbulluoðlu seçim turunu sürdürüyor. Ýskilip'in Kurusaray Köyü'ne ziyarette bulunan Ýstanbulluoðlu, burada delegeler ve köylülerle bir araya geldi.

16 1 SALI 10 ÞUBAT 015 S Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintilerine düzenleme osyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Sosyal GüSosyal Güvenlik Kurumuna ibraz etmeleri halinde, venlik Destek Primi (SGDP) kesintilerine yeni dübelgede belirtilen tarihten itibaren SGDP tescili sonzenleme getirildiðini söyledi. landýrýlacaktýr. Konuyla ilgili açýklama yapan Cesur, þöyle dedi; Þirket ortaklarýnýn, ticaret sicil memurluðundan Bilindiði üzere Sosyal Güvenlik Kanunlarýna göre þirketin faaliyetine iliþkin belgeyi aldýktan sonra baðlý yaþlýlýk ve malullük aylýðý baðlananlardan, ticari kaolduklarý Vergi Dairesine müracaat ederek þirketin zanç veya serbest meslek kazancý dolayýsýyla gerçek gayri faal olduðunu belgelemeleri gelmektedir. Ticaret veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarýn aysicil memurluðundan temin edilecek belgeye istinaden lýklarýndan % 15 oranýnda SGDP (Sosyal Güvenlik vergi dairesinden alacaklarý gayri faal olduðuna iliþkin Destek Primi) kesintisi yapýlmaktadýr. belgeyi Kuruma ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren þirket ortaklarýnýn SGDP tescille5510 Sayýlý Kanunun geçici 14 ncü maddesinin biri sonlandýrýlacaktýr. rinci fýkrasýnýn (b) bendi hükmü doðrultusunda Kamu Denetçiliði Kurumunun aldýðý tavsiye kararýna göre, Yukarýda açýklanan þekilde SGDP tescili sonlansosyal Güvenlik Kurumu bundan böyle aþaðýda ki dýrýlanlardan yersiz tahsil edilen primler iade edilecekaçýklanan hususlar doðrultusunda iþlem tesis edecektir. Duran Cesur lerdir. Ayrýca, Müdürlüðümüz sigortalýlarýnýn emekliliðiticari Kazanç veya serbest meslek kazancý nedeniyle gerçek ne yýldan az kalanlar Ýl Müdürlüðümüze dilekçe vererek hizmetveya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, baðlý olduklarý lerini toplatmalarý halinde, emeklilik süreçlerini hýzlandýracaklarvergi Dairesinden alacaklarý gayri faal olunduðuna iliþkin belgeyi dýr. (Haber Merkezi) Umre yolcularýna seminer EMRE KUT Ç Kent Konseyi Mücahit Ahmet Köksal'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. MÜSÝAD ý önemsiyoruz K ent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, MÜSÝAD Çorum Þube Baþkanlýðý'na seçilen Mücahit Ahmet Köksal'ý ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette Kent Konse- yi'nin çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Candan, MÜSÝAD'ýn varlýðýný ve duruþunu önemsediklerini söyledi. MÜSÝAD'ýn demokrasi ve milli iradeden yana olan tavrýnýn saðlýklý yapýlarýn önemini gösterdiðine dikkat çeken Candan, "MÜSÝAD her zaman güçlü olmalý. Sizlere katký yapmayý orum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi tarafýndan düzenlenen umre semineri önceki gün Karakeçili Camii'nde gerçekleþtirildi. Seminere Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm yetkilisi Ýsmail Karal, Ali Karal ile din görevlisi Ýsmail Sakallý ve umre yolcularý katýldý. Çorum Hac Umre Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara gidecek umre adaylarýna yönelik düzenlenen seminerde umre ibadeti ve fazileti hakkýnda bilgiler verildi. Umre kafilesi 13 Þubat Cuma günü H saat 1.30'da Hýdýrlýk'tan Medine'ye hareket edecek. Umre ziyareti sonrasýnda kafile 11 Mart tarihinde Türkiye'ye dönecek. ESDER den giriþimcilik eðitimi Çorum Hac Umre Fuarcýlýk Turizm Seyahat Acentesi tarafýndan umre semineri düzenledi. E Umre semineri önceki gün Karakeçili Camii'nde gerçekleþtirildi. snaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý'nca Þubat 15 Mart 015 tarihleri arasýnda KOSGEB tarafýndan verilen 30 bin lira hibe, 70 bin lira faizsiz kredi desteði için 70 saat uygulamalý giriþimcilik eðitimi ile 10 saat kariyer planlama eðitimi düzenlenecek. ESDER'den yapýlan açýklamada, "Ýlkini 1-31 Aðustos 014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen ve üyemiz Uygulamalý Giriþimcilik Sertifikasý almaya hak kazanmýþtý. Ýkincisi BÝLMER Bilgisayar Mesleki Eðitim kursunda yapýlacak olan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Þubat-15 Mart 015 tarihleri arasýnda düzenlenecek. Eðitime yeni iþ kuracak ve KOSGEB tarafýndan verilen 30 bin lira hibe, 70 bin lira faizsiz iki yýlý ödemesiz beþ yýl vadeli kredi desteðinden istifade etmek isteyen giriþimcilerimizi Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesine bekliyoruz." denildi. (Haber Merkezi) arzu ederiz. Sizleri de Kent Konseyi çatýsý altýnda çalýþma yapmaya davet ediyorum." dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Mücahit Ahmet Köksal da birlikte Çorum'a faydalý iþler yapmayý istediklerini belirtti. (Haber Merkezi) Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e iade-i ziyarette bulundu. MÝSÝAD'a iade-i ziyaret Ý l Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Memleketçi Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÝSÝAD) Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer'e iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Kaya, Ezer ile bir süre görüþtü. Kaya, MÝSÝAD'ýn Çorum'a önemli kazanýmlar katacaðýna inan- dýðýný dile getirerek, Ýl Genel Meclisi olarak STK'lara her zaman önem verdiklerini söyledi. MÝSÝAD Çorum Þube Baþkaný Selahattin Ezer ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya nazik ziyareti nedeniyle te- þekkür etti. Ezer ayrýca Ýl Genel Meclisi'nin Kaya ile önemli çalýþmalara imza attýðýný belirterek, STK'lara verdiði önem nedeniyle de Ýl Genel Meclisi'ne teþekkürlerini iletti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Ezer, Ýl Genel Meclis üyeleri ile Kaya'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Hüsn-i Hat kursu yeniden H Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde verilen Hüsn-i Hat Kursu sona erdi. asan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde verilen Hüsn-i Hat Kursu sona erdi. Kurs Hocasý Mesut Karaca tarafýndan verilen derslere katýlan ve baþarýlý olan iki erkek ve bayan kursi- yere sertifikalarý verildi. Karaca öðreticiliðinde verilecek yeni Hüsn-i Hat kursu 9 Þubat Pazartesi günü itibariyle Hasan Paþa Yazma Eser Kütüphanesi'nde baþladý. (Haber Merkezi) Hastanenin yýkýlan totemi takýldý yerinden söktüðü Fýrtýnanýn Osmancýk Devlet Hastanesi'nin dev totemi ay sonra yeri- ne takýldý. Osmancýk Devlet Hastanesi'nin bahçesinde bulunan dev totem fýrtýna sebebiyle 014 Aðustos ayýnda yerinden sökülerek yýkýlmýþtý. Yýkýlan totem tabela ay sonra vinç yardýmýyla yeniden yerine takýldý. (Haber Osmancýk Devlet Hastanesi'nin dev totemi ay sonra yerine takýldý. Sungurlu da caddeler yýkandý S ungurlu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, son dönemlerde etkili olan yaðýþlardan dolayý kirlenen caddeleri suyla yýkayarak tozdan çamurdan arýndýrýyor. Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in talimatýyla ilçe genelinde yoðun bir temizlik çalýþmasý baþlattýklarýný belirten Temizlik Ýþleri Müdürü Dursun Kanmýþ, ana caddelerde yapýlan katý atýk ve çöp toplama iþleminin ardýndan, caddeleri yýkayarak ilçede genel temizlik çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti.(ýha) Sungurlu Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü temizlik yaptý. Matruþka haftasonu perde açacak Adana Devlet Tiyatrosu oyunu Matruþka Çorumlu tiyatroseverlerle buluþacak. A dana Devlet Tiyatrosu oyunu Matruþka Çorumlu tiyatroseverlerle buluþacak. 4 Sezon boyunca Adana Devlet Tiyatrosu'nda seyirciden büyük ilgi görerek, kapalý giþe oynayan oyun, 13 Þubat Cuma günü saat 0.00'de, 14 Þubat Cumartesi günü ise ve 0.00 de Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde perde açacak. Kadýn erkek iliþkileri, Tuncer Cücenoðlu nun usta kalemi, Hakan Boyav ýn sýmsýcak rejisi ile izleyenlere keyifli dakikalar geçirten, Gökhan Doðan ve Burçin Börü'nün rol aldýðý Matruþka adlý oyunun ýþýk tasarýmý Ýbrahim Karahan'a, dekor ve kostüm tasarýmý Ceren Karahan'a ait. (Haber Merkezi)

17 Esin ve Muhammed den evlilik yolunda ilk adým KK Kültür Sanat Ça- Grubu tarafýn- Blýþma dan bu sene ikincisi yapýlan 'Kültür Sanat Haftasý'nda, Osmanlý kaftanlarý ve Anadolu'daki gelin baþlýklarý konulu defile izleyenlerden tam not aldý. Bursa Kent Konseyi (BKK) Kültür Sanat Çalýþma Grubu'nun gönüllü katýlýmcýlarý tarafýndan bu sene ikincisi yapýlan 'BKK Kültür Sanat Haftasý' programýnda 'Osmanlý Kaftanlarý ve Anadolu'daki Gelin Baþlýklarý' konulu iki ayrý defile gösterisi sunuldu. BKK Kültür Sanat Çalýþma Grubu üyesi Hatice Hanedar Yüksel kreasyonu kýyafetlerden oluþan 'Osmanlý Kaftanlarý' ve 'Anadolu daki Gelin Baþlýklarý' konulu iki Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Kaya, Esin Ýnan ile niþanlanarak, evlilik yolunda ilk adýmý attý. OKA ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI'NIN 015 YILI BÝRÝNCÝ KALKINMA KURULU TOPLANTISI 10 MART 015 SALI GÜNÜ SAAT DA AMAS- YA'DA YAPILACAKTIR Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn 015 yýlý Birinci Kalkýnma Kurulu Toplantýsý 10 Mart 015 Salý günü saat 10.30'da Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Toplantý Salonunda yapýlacaktýr sayýlý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþu. Koordinasyonu ve Görevleri Hakkýndaki Kanuna göre yapýlacak Kalkýnma Kurulu toplantýsýnda gündeme iliþkin konular görüþülecektir. Toplantýya 31 Mayýs 013 tarih ve 883 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan. Kalkýnma Kuruluna üye Amasya, Çorum. Samsun ve Tokat illerinden belirlenmiþ olan kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de l Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbra- Kaya'nýn oðlu Muhammed Said Ýhim Kaya, Esin Ýnan ile niþanlanarak, evlilik yolunda ilk adýmý attý. Aysel Ýnan ýn kýzý Esin ile Ayþe ve Halil Ýbrahim Kaya'nýn oðlu Muhammed Said in niþan töreni, geçtiðimiz Cumartesi akþamý Öðretmenevi'nde gerçekleþtirildi. Niþan törenine Ýnan ve Kaya ailelerinin yakýnlarýnýn yaný sýra Vali Ahmet Kara, eþi Mesude Kara, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, eþi Ebru Ceylan ve davetliler katýldý. Evlilik yolunda ilk adýmý atan Esin ve Muhammed'in niþan yüzüklerini Vali Ahmet Kara ile Ahmet Sami Ceylan taktý. Vali Kara, genç çifti tebrik ederek, niþanýn hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Niþan töreni pasta kesilmesinin ardýndan müzik eþliðinde devam etti. Anadolu gelin baþlýklarý beðeni topladý. ayrý defile gösterisi sunuldu. 14 Osmanlý kaftaný çalýþmasý ile, Mardin, Bursa Keles, Aydýn, Kütahya, Çanakkale Biga, Çorum Alacahöyük, Çanakkale merkez gelin baþlýklarý ve Keles kadýn baþlýðý, özgün çalýþmadan oluþan 10 baþlýk çalýþmasý, izleyenlerden büyük ilgi gördü. BKK Baþkaný Semih Pala, Bursa Kent (Basýn: 45) Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya Çerkez oyunu oynadý Niþan töreninde, iki ailenin de Çerkez olmasý nedeniyle Çerkez oyunu da oynandý. Vali Ahmet Kara ile eþi Mesude Kara, niþan töreninde Çerkez oyunu oynayan gençleri de ilgiyle izledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, oðlunun bu mutlu gününde Çerkez oyunu oynadý. (Haber Merkezi) Anadolu gelin baþlýklarý defilesi Konseyi olarak gönüllü çalýþmalara destek veriyoruz. Hatice Yüksel kreasyonu ile gerçekleþen defile, kültür ve sanatýmýza önemli katkýlar saðlanmýþtýr dedi.(ýha) ESDER den KOSGEB ziyareti ESDER yönetimi KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu'na makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu snaf ve Sanatkarlar EDerneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Baþkan Yardýmcýsý Orhan Sakýnmaz, Þube sekreteri Haydar Kurtaran ve Muhasip Fikret Merdoðlu, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu'na makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ahmet Dursunoðlu, KOSGEB olarak esnafýn ve yeni iþ kuracak giriþimcilerin yanýnda olduklarýný ve desteklerinin devam edeceðini, esnaf ve sanatkarlarýn temsilcisi ESDER yönetimine teþekkür etti. ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut ise, dernek olarak vizyonlarýnýn genelde sivil toplum kuruluþu özelde Esnaf ve Sanatkarlar Derneði olarak hakkýn, hukukun barýþýn, güvenin adaletin ve eþitliðin, refahýn, mutluluðun, serbest rekabete dayalý ekonomik bir yapý ile demokratik bir toplumsal sistemin hakim olduðu, tarihe ve topluma mal olmuþ yerel ve evrensel deðerlerin korunup gözetildiði, kendi içinde tek vücut, bölgesinde lider ve dünyade etkin bir Türkiye için katkýda bulunmak olduðunu kaydetti. (Haber Merkezi) SALI 10 ÞUBAT 015 Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB) 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,80 ila 0,89 liradan iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ EN DÜÞÜK (LÝRA) EN YÜKSEK(LÝRA) BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday 0,80 0,89 Anadolu durum 0,89 0,930 Yemlik kýrmýzý 0,807 0,807 ARPALAR Arpa yemlik 0,74 0,771 DÝÐER HUBUBATLAR Yulaf 0,791 0,791 Fið 1,910 1,910(AA) SEL KONTROLÜ UYGULAMA PROJESÝ HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇÖLLEÞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Çorum ilinde Adet Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý Hizmet Alým iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 015/ Ýdarenin a) Adresi : Beþtepeler Mahallesi Söðütözü Caddesi 14/E 050 Yenimahalle YENÝMAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi -Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1- Çorum ili Sungurlu Merkez-Budaközü Deresi Sol Sahil Yandereleri Sel Kontrolü Uygulama Projesi Yapýmý Hizmet Alým Ýþi ile - Çorum-Kargý-Baðyüzü-Örencik-Zeytin Dereleri Sel Kontrol Uygulama Projesi Yapýmý Hizmet Alým Ýþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ýdarenin Adresinde bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 11. Kat B Blok Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler. Ýhale konusu iþ; tarihli ve 5531 sayýlý "Orman Mühendisliði, Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði Hakkýnda Kanun"un 4 üncü maddesi 1 inci fýkrasý (a) bendi kapsamýna giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin faaliyet konularýndan olmasý, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 48 inci maddesi ve Kamu Ýhale Genel Tebliði'nin 4 üncü maddesi uyarýnca danýþmanlýk hizmeti niteliðinde olmasý nedeniyle; bu iþin 5531 sayýlý Kanunun 5 inci maddesine göre. Orman Mühendisleri Odasýnca yetkilendirilen, danýþmanlýk hizmet sunucularý orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlý meslek mensuplarýnýn hak ve yetkisinde bulunmasý, bu meslek mensuplarýnýn 5531 sayýlý Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/009 ve 7194 sayýlý Resmi Gazate'de yayýmlanan, "Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði" nin 1 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurduklarý, Orman Mühendisleri Odasýnca tescilli, Serbest Ormancýlýk Bürolarý, Serbest Yeminli Ormancýlýk Bürolarý, Ortaklýk Bürolarý, Serbest Ormancýlýk Þirketleri ve Serbest Yeminli Ormancýlýk Þirketlerinin iþtigal sahalarýna girmektedir. Ýhale dokümanlarý hazýrlanýrken bu hususlarýn dikkate alýnmasý yasal zorunluluktur. Buna göre isteklinin, mevzuatý gereði ilgili odaya kayýtlý olarak faaliyette bulunduðunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduðunu kanýtlayan belgeler olarak; - Gerçek Kiþi Olmasý Halinde : Ýlk ilan tarihinin yada ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ilgili meslek odasý hükmünden "Orman Mühendisleri Odasýnýn", odaya kayýtlý olduðunu gösterir belgeden de, meslek mensubunun Odaya kayýtlý, ruhsatlý ve çalýþanlar listesine kayýt bilgilerini içeren ve ihale konusu iþ için düzenlenmiþ "Oda Kayýt Belgesi" verilmesi, - Tüzel Kiþi Olmasý Halinde : Tüzel kiþinin "Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Bürolarýnýn Kuruluþ ve Çalýþma Esaslarý Yönetmeliði"nin 1 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurulmuþ, Orman Mühendisleri Odasýndan tescilli "Serbest Ormancýlýk Þirketi" veya "Serbest Yeminli Ormancýlýk Þirketi" veya "Serbest/Serbest Yeminli Ormancýlýk ve Orman Ürünleri Ortaklýk Þirketi" olmak koþuluyla; mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baþvuru tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, "tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge" verilmesi zorunludur Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Ýdarenin Adresinde Bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 1. Kat B Blok Nolu Ofis - Ýhale ve Satýn Alma Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar idarenin Adresinde Bulunan Bakanlýk Ana Hizmet Binasý 1. Kat B Blok Nolu Ofis - Ýhale ve Satýn Alma Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 08)

18 18 SALI 10 ÞUBAT 015 Selim Kozan gümüþde kaldý Taraftara maç öncesi karanfil orum Belediyespor lu futbolcular Çmaç öncesinde taraftarlara karanfil attýlar. Zonguldak Kömürspor maçý için sahaya çýkan Çorum Belediyespor lu futbolcular ellerindeki karanfilleri stadýn tüm tribünlerine daðýlarak taraftarlara Kaçan golün üzüntüsü: Çorum Belediyespor, Zonguldak Kömürspor maçýnda bir çok net pozisyondan yararlanamadý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn ilk yarýnýn son dakikasýnda önce Berat ile ardýndan ise Çaðlar ile bir dakika içinde girdiði iki net pozisyondan yararlanamadýðý anlarda Dr. Turhan 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn sonuçlarý: Çimentospor - Çorumspor : -0 Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor : 0- Ýskilipgücüspor - HE Kültürspor : 3-1 Osmancýk Belediyespor -Ýskilipspor : -0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Osmancýkspor Çimentospor 3 Eti Lisesi 4 Hitit Gençlik 5 Ýl Özel Ýdare Ýskilipgücüspor 7 Osmancýk Bel. 8 Çorumspor 9 HE Kültürspor 10 Ýskilipspor Alaca Belediyespor ligden çekildi Önümüzdeki hafta programý 15 Ocak Pazar : Eti Lisesi Gençlik-Çimentospor. HE Kültürspor - Osmancýk Belediyespor. Ýskilipspor - Ýl Özel Ýdarespor. Osmancýkspor - Hitit Gençlikspor. verdiler. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ný son yýllardaki en büyük taraftar topluluðunun izlediði maçta takýmlarýna destek veren Çorumlular maç sonunda ise galibiyet sevinci yaþayamadan stadý üzgün terk ettiler. Baþkanlar dan maç öncesi jest Ç orum Belediyespor ile Zonguldak Kömürspor maçý öncesinde iki kulüp baþkanýndan karþýlýklý jestler yapýldý. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül konuk takým baþkaný Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyelerine leblebi ikram ederken konuk takým baþkan ve yönetim kurulu üyeleride Zonguldak ýn simgesi olan madende kömür çýkartan bir iþçiyi gösteren maket hediye ettiler. Maçý protokol tribününde izleyen iki kulüp baþkaný ve yönetim kurulu üyeleride maç boyunca büyük bir heyecan yaþadýlar. Maç sonunda sahadan birer puanla ayrýlan iki takým yöneticileri dostça sonraki maçlarýnda baþarýlar dileyerek ayrýldýlar. Ýki baþkan maç öncesi birbirlerine hediye verdiler Kg da Selim Kozan ikinci olarak aldý. enizli de -8 Þubat ta- yapýlan sý nda Çorum Belediyeskiye Güreþ Þampiyona- Drihlerinde Genç erkekler serbest güreþ Türkiye Þampiyonazandýðý bir gümüþ madalpor Selim Kozan ýn kasý nda Çorum a tek madalyayý Selim Kozan kazan- Gençlikspor ise bir puanla ya ile 11. sýrada yer alýrken dýrdý. 5. sýrada yer aldý. Üç gün Türkiye Þampiyonasý nda Çorum dan 1 grüreþçi mindere çýktý. 0 Kg da mücadele eden Selim Kozan eleme maçlarýný kazanarak finale yükseldi. Final maçýnda Ankara ASKÝspor dan Mehmet Erzincan lý ile son saniyelerine - berabere girilen maçta avantaj rakibinde olduðu için risk alan Selim Kozan rakibine iki puan daha verdi ve maçý kaybederek ikinci olarak gümüþ madalyanýn sahibi oldu. 9 kulüpten sporcularýn mücadele ettiði Tür- Kýlýçcýoðlu Stadý hop oturdu hop kalktý. Bu anlarda protokol tribününde de büyük bir heyecan vardý. Özellikle AK Parti eski Ýl Baþkaný ve milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan ýn kaçan golden sonraki görüntüleri hayli ilginçti. Futbol hastasý Ceylan kaçan golden sonra önce heyecan sonra büyük üzüntü yaþadý ve bu üzüntüsünü Belediyespor Baþkaný Zeki gül ile paylaþtý. Üstte ve altta heyecan artýyor 1. Küme de Osmancýkspor, Çimentospor ve Eti Lisesi haftayý üçer puanla kapatarak þampiyonluk iddialarýný devam ettirdiler. Ligde kalma mücadelesinde ise Ýskilipspor, HE Kültürspor, Çorumspor ve Osmancýk Belediyespor dan ikisi lige veda edecek gibi görünüyor.. Amatör Küme Büyükler liginde 1. hafta maçlarý 1 sonunda ilk iki sýra deðiþmedi. Lider Osmancýkspor ve ikinci sýradaki Çimentospor haftayý üçer puanla kapatarak yerlerini korudular. Eti Lisesi ise ayný puanla sýralandýðý rakibini yenerek üçüncü sýraya yükseldi. Osmancýkspor geçen hafta maç fazlasýyla yükseldiði liderlik koltuðunda geldiði Çorum da Ýl Özel Ýdarespor önünde -0 galip gelerek bu haftayýda lider kapattý. Geçen haftayý bay geçen ve liderliði kaybeden Çimentospor Çorumspor önünde -0 galip gelerek liderini takibini sürdürdü. Haftayý ayný puanla giren iki takým Eti Lisesi ile Hitit Gençlikspor arasýndaki maçý -0 kazanan Eti Lisesi rakibi önünde bir basamak yükseldi ve zirve takibine devam etti. Ligde alt sýralarý ilgilendiren iki maçta Ýskilipgücüspor, HE Kültürspor önünde 3-1 galip gelerek alt sýralardan iyice koptu ve üst sýralara tutundu. Diðer düþme hattýný ilgilendiren maçta ise Osmancýk Belediyespor, Ýskilipspor u -0 la geçerek düþme potasýndan biraz olsun uzaklaþtý. Ligde 13. hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Hafta sonu maçlarýnda zirveye oynayan dört takýmýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlar büyük önem taþýyor. Lider Osmancýkspor dördüncü sýrada bulunan Hitit Gençlikspor ile kendi sahasýnda mücadele edecek. Merkez de oynanacak önemli maçta ise ikinci sýradaki Çimentospor ile üçüncü sýrada yer alan Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu iki maç þampiyonluk yolunda bazý takýmlar için tamam yada devam niteliðinde. Haftanýn diðer iki maçýnda ise ligde kalma mücadelesi veren takýmlar açýsýndan önem taþýyor, Türkiye Gençler Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 1 güreþçi ile mücadele eden Çorum takýmýnda tek madalyayý 0 BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Bartýnspor - Ulukavakspor : -0 Güzel Orduspor- Kastamonuspor : -3 Kaptan DÇ Soðuksu Yenice-Termespor : 0-3 Ladik Belediye- Fatsa Belediyespor : -0 Sinopspor - Ünyespor : 0-1 Turhalspor - Çarþambaspor : Bafraspor - Yeni Amasyaspor : 3-4 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Ulukavak ateþ hattýna yaklaþtý Kastamonuspor Yeni Amasya Termespor Güzel Orduspor Bartýnspor Çarþambaspor Ladik Belediye Sinopspor Turhalspor Karabük Yenice Ünyespor 1 Ulukavakspor Bafraspor 14 Fatsa Belediye Önümüzdeki hafta programý 15 Þubat Pazar Ulukavakspor-1930 Bafraspor. Çarþambaspor- Kaptan DÇ Soðuksu Yenice. Fatsa Belediyespor-Turhalspor. Kastamonuspor - Bartýnspor. Termespor - Sinopspor. Ünyespor - Güzel Orduspor. Yeni Amasyaspor - Ladik Belediyespor orum Belediyespor- Zonguldak Kömürspor maçý- temsilcileri maç boyunca not aldýlar ve iki kulü- Çnýn bede ceza yolda görünüyor. Grupta haftanýn kritik maçýnda temsilciler Özcan Þaban Müftüoðlugil ve Ebutalip Aktaþ görev yaptýlar. Maç boyunca bir temsilci saha içinde görev yaparken diðeri ise tribünden notlar aldý. Maç sonunda ise iki temsilci saha içinde bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýlar. Özellikle maçýn bitiminden sonra saha içindeki Zonguldak taraftarlarý ile saha dýþýna çýkan Belediyespor taraftarlarý arasýndaki gerilim anlarýnda iki temsilcinin devamlý notlar tuttuðu gözlendi. Tribündeki temsilci maç boyunca yapýlanlarý not tuttu 0 Kg da sýkletinde ikinci olan Selim Kozan ýn madalyasýný verenler arasýnda Güreþ Ýl Temsilcisi ve Belediyespor Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke de yer aldý Bu taraftarlar ayný takýmý destekliyor! þaðýdaki fotoðraf Çorum Belediyespor maçýnda ta- destek vermek için Zonguldak dan gelen Akýmlarýna taraftarlara ait. Yaklaþýk 450 km yol gelen ve takýmlarýna destek vermek isteyen taraftarlar maç öncesinde Çorum da kendi aradýklarý kavgalar nedeniyle maçta Emniyet açýsýndan ayrý ayrý tribünlere alýndýlar. Bir takým Ýkinci yarýda dördüncü maçýnda üçüncü maðlubiyetini alan Ulukavakspor düþme potasýna yaklaþtý. ölgesel Amatör Lig 5. grupta. hafta maçlarý so- Kastamonuspor liderliðini devam ettirken Bnunda Ulukavakspor son haftalarda kaybettiði puanlarla sýralamada bir basamak geriledi. Ulukavakspor ikinci yarýda aldýðý bir galibiyetin ardýndan üç maçtan puansýz ayrýlýnca ateþ hattýna yaklaþtý. Bartýnspor deplasmanýndan ikinci yarýda yediði gollerle -0 maðlup dönen Ulukavakspor puanda kaldý ve bir basamak gerileyerek 1. sýraya indi. Mider Kastamonuspor zirve mücadelesi veren rakiplerinden Güzel Orduspor deplasmanýnda da 3- lik galibiyetle dönerek liderliðini açýk ara sürdürdü. Takipçisi Yeni Amasyaspor ise ligde düþme hattýndaki Bafraspor deplasmanýndan oldukça zorlansada 4-3 galip dönerek ikinci sýradaki yerini korudu. Termespor ise Karabük ten üç puaný üç golle alarak döndü. Temsilcimiz Ulukavakspor u yakýndan ilgilendiren maçta ise Ünyespor, Sinopspor deplasmanýndan üç puaný tek golle alarak döndü ve sýralamada siyah beyazlý takýmýzýn üzerine çýktý. Ulukavakspor Teknik Direktör Yusuf Aydemir, dar kadrolarý ile ligde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirterek Ýlk yarýda rakibe istediðimiz oyun düzenini kabul ettirdik. Ýkinci yarýda baský kurmak isteyeceklerini belirterek gerekli uyarýlarda bulunduk. Ancak ilk dakikalarda çýkarken kaptýrdýðýmýz bir topla kalemizde golü gördük. Sonraki bölümde puan için mücadele etti ettik ancak bir gol daha yiyince kapanan rakip önünde istediðimiz pozisyonlarý bulamadýk. Zor deplasmanda futbolcularýmý verdikleri mücadeleden dolayý kutluyorum. Artýk Bartýnspor maçýný unuttuk ve bizim içik çok daha önemli 1930 Bafraspor maçýný düþünüyoruz. Bizim için çok olacak ancak hedefimize ulaþmak için kazanmak baþka bir düþüncemiz yok dedi. Ligde 18. hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Ulukavakspor ligde düþme hattýnda bulunan ve kazanmak zorunda olan 1930 Bafraspor ile Çorum da karþýlaþacak. Temsilciler hep yazdýlar! Oldukça gergin geçen maçýn ardýndan iki temsilcinin tuttuðu raporlar doðrultusunda iki kulübünde ceza kuruluna sevk edilmesi bekleniyor. Maç sonunda ise saha içinde bir araya gelen iki temsilci taþkýnlýklarý not alarak yazacaklarý rapor hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundular

19 SALI 10 ÞUBAT Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK SAFKAN SÝVAS KANGAL YAVRULARI Profesyonelce yetiþtirdiðimiz safkan kangal erkek ve diþi yavrularý sahibinden satýlýktýr. Ýrtibat Tel: ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. /1 (Ziraat Odasý Yaný) 10 ÞUBAT Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi öðrenci ve personelinin 015 yýlý içerisinde Türkiye genelindeki yapacaðý þehirlerarasý sportif, kültürel, teknik ve ders geziler ile muhtelif diðer geziler için þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý otobüs kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 9 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 1 ÞUBAT 19 KD 934 plakalý, 1998 model, Volkswagen marka, panelvan.4 D tipli, yakýt tipi dizel, beyaz renkli aracýn ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: ÞUBAT T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 0 Ada No, 88 Parsel No, baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Esra KOÇ Ýsmet kýzý 1990 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:419) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý Bölümünden almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Erdal BEKER Mahmut oðlu 199 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:40) Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 41 Ada No, 40 Parsel No, Azemin baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu (Ç.HAK:4) (Ç.HAK:397) (Ç.HAK:70) Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.05,9 m miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: DEVREN SATILIK KURUYEMÝÞ DÜKKANI Bahabey Caddesi nde yüksek cirolu Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 10 m, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Kapasite arttýran iþ yerimizde istihdam edilmek üzere USTA KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. SSK + Yemek + Servis Adres : Küçük Sanayi Sitesi 37.Sokak No: 3-A ÇORUM Tel : ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tornacý, Tornacý Kalfasý, Usta alýnacaktýr. Kaynakcý, Kaynakcý Kalfasý, Çýrak ve Ustasý Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. (Ç.HAK:40) Elemanlar Aranýyor Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden anlayan 18-5 yaþlarýnda elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özkoç Toprak Sanayi (Ç.HAK:385) Ýskilip Yolu 3. Km. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK ÞAHÝN-S 1995 model, orjinal, masrafsýz, tüpü (Ç.HAK:384) No: 4 Tel: ruhsata iþli Þahin-S satýlýktýr. Mür. Tel: Kiralýk Ýþyeri Küçük Sanayi Sitesi 9. Sok. No: 1 (Damak Lokantasý altý) 300 m (Ç.HAK:415) kapalý alaný olan iþyeri kiralýktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:373) (Ç.HAK:9) ELEMAN ARANIYOR Makina Teknik Ressamlarý Aranan þartlar; Meslek Lisesi, Teknik Lise ve/veya ön lisans ilgili bölüm mezunu, Erkek adaylar için askerliðini yapmýþ, Sigara kullanmayan, En fazla 35 yaþýnda, Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese CV leri ile birlikte þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:414) (Ç.HAK:4) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: TOKÝ de 3+1 SATILIK DAÝRE Akkent TOKÝ giriþi, Sevgi Evleri Karþýsý nda doðu-güney-batý cepheli, 10 m, 3. kat, (Ç.HAK:380) ELEMANLAR ALINACAKTIR 0-30 yaþ arasý askerliðini yapmýþ son ayda sigortasý olmayan iþkur vasýtasý ile elemanlar alýnacaktýr. (BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.) BENKA ARICILIK MALZEMELERÝ ÝMALAT SANAYÝ KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5.CADDE NO: ÇORUM (Ç.HAK:404) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. km. ÇORUM 3+1, içi yapýlý daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Külcü nün yorumuna farklý tepkiler Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Zonguldak beraberliði sonrasýnda attýðý Þampiyonluk yolunda aðýr adýmlarla ilerliyor yorumuna Baþkan Zeki Gül ve Mali As Baþkan Fatih Özcan da katýldý orum Belediyespor Çikinci yarýda evinde oynadýðý ikinci maçtan da beraberlikle ayrýlarak zirve yolunda dört puan kaybetti. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn bu kaybettiði puanlar sosyal paylaþým sitelerinde farklý þekilde yorumlandý ve eleþtirildi. Külcü Þampiyonluk yolunda aðýr adýmlarla ilerliyor Kuþkusuz bu eleþtiriler ve yorumlar arasýnda en ilginç olaný ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den geldi.çorumspor davalarýndan yaþadýðý sýkýntýlar nedeniyle kýrgýn olduðunu belirterek stada gelmeyen Baþkan Külcü, Belediyespor ile ilgili yorum yapmazken Zonguldak Kömürspor maçýnýn ardýndan sosyal paylaþým sitesinden yazdýðý 3. Ligin en sorunsuz klüplerinden biri olan takýmýmýz evinde puanýn dördünü rakiplerine hediye ederek þampiyonluk yolunda aðýr adýmlarla ilerliyor sözleri gündem oluþturdu. Gül Herkes üzerine düþen mesajý almalý Aðýr adýmlarla ilerliyor cümlesiyle eleþtirisi dikkat çeken Baþkan Külcü nün bu açýklamasýna Belediyespor cephesinden de iki mesaj geldi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Çok doðru bir tesbit.en baþta bendeniz olmak üzere herkes üzerine düþen mesajý almalý.yavuz Incedal Hamit Isik Fatih Özcan Mustafa Ercan Mustafa Özbayram Mustafa Mertek Kerep Kahramantekin Fahri Yandýk Hasan Özer Gökmen Ismail Melendiz diyerek yönetim ve teknik heyetin isimlerini yazmasý dikkat çekti. Özcan Bir çalýþýyorsak bin çalýþacaðýz ve baþaracaðýz Mali As Baþkan Fatih Özcan ise bu olaya daha farklý yaklaþtý ve baþaracaklarý inancýný yeniledi. Özcan da yaptýðý yorumda Bizler bize güvenen insanlarýn verdiði güven ve cesaretle yola çýktýk. Yolumuzun uzun, mücadelemizin çetin olduðunun farkýndayýz. Bizlere güvenenlerin ve bizlerden desteðini esirgemeyenlerin güvenini ve desteðini heba etmeyeceðiz. Baþarý, bir hayal kýrýklýðýndan diðerine coþkunu kaybetmeden koþabilme yeteneðidir. Coþkumuzu kaybetmeden, geride býrakmýþ olduðumuz haftalardan dersler çýkarýp, 1 çalýþýyorsak 1000 çalýþacaðýz. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn ki Baþkanýmýz Zeki Gül, Yönetim kurulu arkadaþlarým, teknik ekibimiz, futbolcu kardeþlerim, malzemeciden masörüne, stad görevlilerinden kulüp çalýþanlarýna kadar TEK VÜ- CUT olup, baþarýya ulaþmak adýna gece demeden gündüz demeden çalýþacaðýz. Sonunda Allah'ýn izniylede BAÞARACAÐIZ!!! Evet zirve yolunda evinde iki maçta dört puan kaybeden Çorum Belediyespor cephesinde maç sonunda sosyal medyada yapýlan açýklamalar ve yorumlar böyle. SALI 10 ÞUBAT 015 Kýrmýzý Þimþekler den alkýþlanacak çalýþma orum Belediyespor- Belediyespor ile grupta daltonlara benzeterek duyulan üzüntüyü dile ÇZonguldak Kömürspor maçýnda sahada oydelesi veren takýmlara parkantý açtý. maz, hepimizin baþý sa- diðer þampiyonluk müca- Herkes Haddini Bilecek getiren Acýnýn rengi olnanan futboldan daha çok uyarlayan Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubu Ço- ise Zonguldakspor taraf- açan Kýrmýzý Þimþekler Diðer açýlan pankart ðolsun yazýlý pankarttý maç öncesi Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubunun rum Belediyespor u Redkit e diðer dört takýmý ise tarý genç bir lösemi hastasýnýn vefatýndan dolayý çalýþma ile büyük alkýþ taraftar grubu yaptýðý bu yaptýðý kareografi çalýþmasý gündem oluþturdu. Kapalý Tribünün sað tarafýndan yer alan Kýrmýzý Þimþekler grubunun maç öncesinde ve Ýstiklal Marþý okunurken iki kez açtýðý pankartlar büyük alkýþ oldu. Kareografi nin birinde çizgi film kahramaný Red-Kit ve Kýrmýzý Þimþekler taraftar grubunun açtýðý bu çalýþma izleyenlerden büyük alkýþ aldý Dalton kardeþleri Çorum Pozisyonlarý deðerlendiremedik Zonguldak maçýnda oyunun hakimi olduklarýný ancak girdikleri net beþ pozisyonu deðerlendiremediklerini belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal birde verilmeyen penaltýlarý olduðunu söyledi. Kaybedilen bu iki puana raðmen futbolcularýn mücadelesi ve kazanma isteðinden memnun olduðunu belirten Ýncedal ilk beþ hedefini sezon sonuna kadar kovalayacaklarýný belirterek taraftara teþekkür etti. orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Zonguldak Kömürspor kar- pozisyon bulduklarýný ancak son vuruþlarda baþarýlý olamadýklarýný belirte- Çþýsýnda rek ilk beþ mücadelelerin sezon sonuna kadar süreceðini söyledi. Ýncedal, Kýzýlcabölükspor maçýnda sadece bir iki pozisyon bulduklarýný ancak Zonguldak Kömürspor maçýnda 9-10 pozisyon bulduklarýný beþ tanesinin ise net pozisyonlar olduðunu belirterek Maçýn ilk dakikasýndan itibaren oyunu kontrol ettik ve pozisyon bulduk. Girdiðimiz bu pozisyonlardan birinde golü bulsak maçýn gidiþi çok farklý olurdu. Ýlk yarýda verilmeyen çok net pozisyonumuz verilse veya ilk yarýnýn son dakikasýndaki pozisyonda golü bulsak maçýn ikinci yarýsýnda farklý bir maç olurdu. Ben maç boyunca sahada kazanmak istekleri ve mücadelerinden dolayý futbolcularý kutluyorum. Gerçekten geçen maça göre çok daha istekli ve arzulu bir maç oynadýlar. Maçtaki tek eksiðimiz ise goldü. Tabiki asýl teþekkürüde taraftarlarýmýza yapmak istiyorum. Maç öncesinden baþlayarak takýmlarýna inanýlmaz destek verdiler ve görevlerini layýkýyla yerine getirdiler. Onlarýn bu coþkulu desteðine karþýlýk onlara galibiyet sevinci yaþatamadýðýmýz için onlardan özür diliyoruz. Onlarýn bu desteði devam ettiði sürece biz sezon sonunda hedefe ulaþacaðýmýza inanýyorum. Lig uzun bir maraton ve kaybedilmiþ bir þey yok. Ýlk beþ iddiamýz sezon sonuna kadar sürecek ve bin bu hedefe ulaþacaðýmýza inanýyorum. Aramýza geç katýlan arkadaþlarýnda fiziksel olarak hazýr hale gelmelerinden sonra daha alternatifli bir kadro olacaðýz ve buda bize baþarýyý getirecektir dedi. orum Belediyespor da Tire maçýnýn Çhazýrlýðý bugün baþlýyor. Zonguldak Kömürspor ile sahasýnda berabere kalarak çok önemli iki puan kaybeden Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan bugün yapacaðý antrenmanla hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Tire maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. kinci yarýda oynanan üç maç ikisi evinde be- biri deplasmanda oynamadan kazaný- Ýrabere lan üç puan ve iç sahada dört puan kayýp. Kazançlarý hesaplarsak hata yaparýz çün ki hedefe giden yolda kaybedilen puanlar çok daha önemli. Çorum Belediyespor ikinci yarý için kadrosuna dört yeni isim kattý. Takviyelerin dördünü hücum hattýna yönelik isimlerdi. Bu isimlerden ikisi maça ilk on birde baþladý diðer ikisi son bölümde oyuna girdi. Kýzýlcabölükspor maçýyla kýyaslandýðýnda daha çok pozisyon üreten ve isteyen bir takým vardý. Ancak hedefe ulaþmak için bu mücadele ve bu istek yeterli deðil. Son yýllarýn en fazla taraftar desteðinin saðlandýðý maç þehrin olaya inanmasý açýsýndan son derece önemliydi. Belediyespor maçta rakibi önünde genelde oyunu kontrol eden hükmeden takým görünümündeydi. Girilen net pozisyonlardan birini deðerlendirilse maçý kazanmak içten bile deðildi. Hücumda üretken olan ancak becerili olamayan Belediyespor savunmada da rakibine fazla olmasada pozizyonlar verdi. Doksan dakikalýk bölümde olayý bir tek pozisyona indirgeyerek diðerlerini görmemek gelecek adýna en büyük yanlýþ olur. Hakemin vermediði, görmediði penaltý kararýndan dolayý kaybedilen iki puanýn faturasýna hakeme kesmek en büyük yanlýþ olur. Konyaspor'un iki penaltýsý verilmedi ancak golünü attý ve maçý kazandý. Dördü bir arada.:: GÖZLEM ::. Önce birlik olmak gerek Zonguldak lý bir taraftar için açýlan baþsaðlýðý pankartýda oldukça beðeni topladý Halil ÖZTÜRK Futbolcu hata yapacaðý gibi hakemde hata yapacak ancak bir düdüðün arkasýna sýðýnmak diðer gerçekleri örtmemeli. Bir takýmýn baþarýlý olmasý için en önemli olay birlikte sevinmek birlikte üzelmektir. Çorum Belediyespor sezon baþýndan buyana bir türlü bu birlikteliði saðlayamadý. Yönetim kendi içinde, futbolcular kendi içinde istenilen birlikteliði bir türlü saðlayamadýlar. Baþkan Gül, rahatsýz olduðu konularla ilgili sohbet bölümlerinde düþündüklerini açýk yüreklilikle söylüyor. Ancak bu söylemler gerçek sahiplerine ulaþmadýðý takdirde fazla bir anlam ifade etmiyor. Bu noktada isim isim eleþtirmek yerine genel anlamda söylemek hem Çorum'un hemde Belediyespor'un yararýna. Çünki bu kadro ile sezonu bitireceðimize göre hedefe ulaþmak için kýrmamak dökmemek çok önemli. Yavuz hocanýn forma rekabeti oluþturmada çalýþma orum Belediyespor un Zonguldak Kömürspor ma- tribünden izleyenler arasýnda dikkat çeken bir Ççýný bölüm verdi. Protokol tribünün üst bölümünde maçý izleyen Çorum Belediyespor un dört futbolcusu bir arada arkadaþlarýný tribünden izliyordu. Maçý bir arada izleyen bu dört futbolcu geçen hafta içinde teknik heyetin raporuyla yönetim tarafýndan alt yapýla gönderilen isimlerdi. Mehmet Akif, Utku, Ali Kireþ ve Sefa Akýn yaþadýklarý olumsuz geliþmenin ardýndan maçý tribünden ve bir arada izleyerek hem kamuoyuna hemde yönetime olumlu mesaj gönderdiler. yapmasý gerekiyor. Futbolcular Türkiye liglerinde hem maddi hem de manevi olarak sorun yaþamayan ender kulüplerinden birinde forma giydiklerini unutmamalarý gerekiyor. Yönetim Kurulu'nun görevlerinin sadece para bulmak ve daðýtmak olmadýðýný bilmesi gerekiyor. Ýki yýldýr Genel Kaptan olarak görev yapan Hamit kardeþ futbolculuktan gelmenin verdiði duygusallýkla hareket etmemesi gerekiyor. Kýsacasý taþlarýn yerine oturmasý için camianýn elele vermesi gerekiyor. (Çorum'da bunu nasýl baþaracaðýz onu da bilmiyorum gerçi). Benim gözümde grubun þampiyonu belli. Diðerleri iki, üç, dört ve beþ olmak için mücadele edecekler. Çorum Belediyespor'da bunlardan bir tanesi. O yüzden iç sahada kaybedilen her puan bana göre altýn deðerinde. Ligin son bölümünde oldukça sýký maçlar oynayacak Belediyespor'un ilk beþ biletini erkenden cebine koymasý gerekiyor. Geçen sezon son iki maçta kaybedilenleri düþündüðümüzde tedbiri erken almak gerekiyor. Son bölümde taraftara bir iki söz söylemek gerekiyor. Gerçekten kapalý tribünde hazýrlanan kareografi mükemmeldi. Maç boyunca (bir iki çirkinlik dýþýnda) takýmlarýna destek olma çabalarýda alkýþý hak etti. Sahada ne olursa olsun taraftar güzelliklerini sahaya yansýttýðý sürece kýsa vadede olmasada uzun vadede kazanan Çorum olacaktýr.

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı