Not: tutanaklarda işin adı, kaç kopya olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve tutanak numarası kesinlikle belirtilmelidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Not: tutanaklarda işin adı, kaç kopya olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve tutanak numarası kesinlikle belirtilmelidir."

Transkript

1 ŞANTİYEDE TUTULAN TUNAKLAR ve DEFTERLER Bir şantiyede işe başlarken ve devam ederken iş bitimine kadar idare ile müteahhit arasında her zaman sözleşme ve ekleri icabı birlikte sayılmak, tartılmak, ölçülmek veya durumunu tespit koşulu ile bedelleri ödenecek imalat miktarı ve kullanılacağı yerlerde, kontrol mühendisi başkanlığında en az iki kişilik bir kurul ve müteahhitle birlikte düzenlenir ve imza altına alınır. Bu tutanaklar şunlardır; 1-İş yeri teslim tutanağı 3-Taşıma birim fiyat analizi 5-Paçal fiyat analizi 7-Tartı tutanağı 9-Fiyat farkı tutanağı 11-Hasar tutanağı 13-Kesin kabul tutanağı Not: tutanaklarda işin adı, kaç kopya olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve tutanak numarası kesinlikle belirtilmelidir. 2-İşe başlama tutanağı 4-Klas tespit tutanağı 6-İş kazası tutanağı 8-Nakliye fiyat tutanağı 10-İhzarat tespit tutanağı 12-Geçici kabul tutanağı 14-Seviye tespit tutanağı 15-Nakliye mesafe tutanağı

2 İş yeri teslim tutanağı; Taahhüt edilen iş için, yüklenici ile işveren arasında sözleşmenin imzasından sonra, işyerinin teslimi için yapılan bir işlem olup, kontrol mühendisi ve yüklenici tarafından imzalanan tutanakla geçerlilik kazanır. Yer teslimi sırasında, inşaatın yapılacağı arsanın köşe ve eksen kazıkları çakılır, plankotenin bağlandığı röper noktaları gösterilir ve malzeme ocakları müteahhide veya vekiline gösterilerek yer teslimi tutanağı tutulur. Yer teslim tutanağı 6 suret olarak düzenlenir ve ilgililerince imzalandıktan sonra bir sureti müteahhide verilir, bir sureti işyerindeki dosyasında, diğer suretleri ise idaredeki dosyasında muhafaza edilir. İdare yer teslimini geciktirdiği takdirde, müteahhidin süre uzatımı hakkı doğacağından, bu hususta gerekli özen gösterilmelidir.

3 İşe başlama tutanağı; Çeşitli ihale şekillerinden biri le alınmış taahhütlerin yüklenici ile işveren arasında sözleşmenin imzalanmasından sonra, fiilen işe başlamak için yapılan bir işlemdir ve tutanakla belirlenir. Malzeme tutanaklarının hazırlanması; Alınan bir ihalede sözleşme ve eklerinde nakliye bedelleri sabit olarak %10-12 olarak belirlenmemiş ise nakliyeye esas malzemelerin nakliye bedellerini almak için malzemenin alındığı yer ile şantiye arasındaki mesafelerin bilinmesi gerekmektedir. Rayiç cetvellerinde hangi malzemenin nereden temin edileceği belirtilmiştir. Mesafe tutanakları malzeme ocaklarının tespitinden sonra yapılır. Malzeme temin yeri ile şantiye arasında her türlü yol kaplama ve meyil durumları basit kroki ile gösterilmelidir. Bu krokiye ek olarak nakliye mesafe tutanağı düzenlenmeli ve yapılacak her hakedişe eklenmelidir.

4 Nakliye ve nakliye bedellerinin hesaplanması; İnşaat yapımında kullanılan malzemelerin iş yerine getirilmesi için müteahhitçe ödenen bedelin, idare tarafından belli esaslar dahilinde müteahhitçe ödenen bedelin, idare tarafından belli esaslar dahilinde karşılanmasına nakliye bedeli denilmektedir. Taşıma bedeli ödenecek malzemeler şuanlardır; Bütün kazılar (kazıdan çıkan malzeme) Kum, çakıl, hafif agrega Çimento Taş (blok, moloz, kırma) Tuğla (delikli, harman, fabrika) Madeni, betonarme veya plastik boru Her tür ve cins stabilize Mermer tozu ve pirinç Kireç (sönmemiş) Kiremit Demir (düz, nervürlü, hasır) Direk Genleşmiş perlit Yol, baraj dolgularında sıkıştırılması için kullanılacak su

5 Klas tespit tutanağı; Zemin durumu: bu bölümde hangi projenin uygulandığı, kazının yapılıp yapılmadığı ya da ne kadar yapıldığı arazinin topoğrafik durumu ile yapılan kazılar sonucu oluşan kazı şevleri ile çevredeki yarma ya da açtırılacak muayene çukurlarında yapılacak incelemeler sonucunda zemin birimlerinin yatay ya da düşey değişimi, tabaka kalınlıkları, dayanımı gibi. Kazı sınıfının belirlenmesi: kazılar serbest, derin ve dar derin kazılar olmak üzere üçe ayrılmalı ve her biri için yukarıda tanımlanan zemin birimleri de göz önüne alınarak gerekli kazı sınıflamaları yapılmalıdır. Zemin durumu kısmında: belirlenen zemin birimlerinin mukavemeti göz önüne alınarak emniyetli taşıma gücü değeri belirtilmelidir. Kazılarda iksa ya ya da şev e gerek olup olmadığı: varsa ne tür iksa ya da hangi oranda şev uygulanması gerektiği belirtilmelidir. Çalışma payının ne kadar olacağı metre cinsinden belirtilmelidir. Kazılardan çıkan malzememin dolgu olarak kullanılıp kullanılmayacağı belirlenir.

6 Paçal fiyat analizi; Klas tespitinden sonra kazıya ödenmesi gerekli tutarın, her kazı cinsi için top yekûn yüzdeleri oranında ödenmesi işine paçal analiz denir. Dolayısıyla hakedişlere tüm kazı grupları için tek bir fiyat ödenir. Klasın çok değişik olduğu durumlarda kullanılır. İş kaza tutanağı; Olayın meydana geliş şeklini izah eden ve mümkün olduğu takdirde görgü tanıklarının imzalarını kapsayan bir tutanak üç nüsha olarak tanzim edilir. Ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazaları için matbu olan, kaza bildirim kağıdından üç suret doldurularak bir sureti hemen olay yerindeki C.savcılığına bir sureti en geç 48 saat zarfında sosyal sigortalar kurumuna gönderilip üçüncü sureti ise iş yerine saklanır. Hasar tespit tutanağı; Olayın meydana geliş şeklini izah eden ve mümkün olduğu takdirde görgü tanıklarının imzalarını kapsayan bir tutanak üç nüsha olarak tanzim edilir.

7 ŞANTİYEDE TUTULAN DEFTERLER Bayındırlık işleri kontrol yönetmeliğine göre, inşaatın yapımı sırasında, şantiyede yapılan işi kontrol etmek ve müteahhit ile idarenin münasebetlerini normal usulünde yürütmek için aşağıdaki defterler tanzim edilir; 1- Şantiye protokol defteri 2- Günlük şantiye defteri 3- Röleve defteri 4- Ataşman defteri 5- Yeşil defter 6- Puantaj defteri 7- Sürveyan defteri 8- Yapı iş defteri (teftiş defteri)

8 Şantiye Protokol Defteri Kontrollük ve yüklenici ile birlikte şantiyeyi ilgilendiren tüm işler, çeşitli kararların alındığı, yazılı talimatların bulunduğu çift nüsha olarak düzenlenmiş bir defter olup, ilerdeki anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak amacıyla tutulması gereken bir defterdir. Günlük Şantiye Defteri Şantiye mahallinde yapılan tüm imalatların, gelen ve giden malzemelerin, günlük hava ve işçi durumlarının işin ilerleyişinin kısaca günlük olayların kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde; Şantiyeye gelen günlük malzeme miktarları Günlük hava durumu, iççi durumu İşin ilerleyişi ve gelişmesi İşte çıkan engeller Fiyat farkına tabi malzemelerden şantiyeye gelenlerin çeşit ve miktarları Şantiyede tutulması gereken müteahhit teknik elemanların o gün iş başında bulunup bulunmadıkları Müteahhit ile yapılan önemli görüşme ve sonuçları Çalışan işçi, makine ve teçhizat çeşidi ve miktarları Yöneticilerden şantiyeye gelenlerin isimleri, konuşulan konu ve karaların müteahhide verilen talimatlar ve belgelendirilmesi gereken günlük diğer olaylar kaydedilir.

9 Röleve Defteri İş yerinde yapılan tespitlerin ve alınan ölçülerin işlendiği defterdir. Sonradan bu kroki ve ölçüler ataşman veya kesin hesap metraj cetvellerine geçirilerek hesaplar yapılır. Bu defterde; Kesin projesi olmayan ancak sözleşme ve eki şartnameler gereğince tiplere ve takımlara göre yapılması zorunlu bulunan imalat ve inşaata ait şekil, kroki ve her türlü ölçümler Her türlü kazı, depo yerlerine ait kroki, uzaklık, kot ve ölçülen boyutları yazılır. Her türlü malzemenin figüre ve istiflerine ait kroki ve ölçmeler Şartnamelere göre tartılarak, ölçülerek veya sayılarak saptanacak miktarlar yazılır İş yerinde bulunup ta şartnamelerine göre kaldırılması veya bedeli ölçülere göre ödenmesi gereken her türlü yapı, geçici köprü, tesis, yol ve kanallar ile ağaç kesimi gibi ilerde saptanması ve ölçülmesi olanaksız her türlü ölçü, kroki ve şekiller kaydedilir.

10 Ataşman Defteri İmalat safhasında, projelerinde bulunmayan ancak fennen ve teknik olarak yapılması gerekli olan hususların, mahallinde yapılan ölçümlerin kaydedildiği bir defterdir. Bu defterde; Röleve defterlerine kaydedilen ancak plan ve projelerinde ölçülerinin kontrolü mümkün olmayan işler kaydedilir. Sözleşme eki şartnameye göre zamanında tutulması gereken yerinde ölçü, tespit ve benzeri diğer tutanaklar günlük olarak kaydedilir. Ataşman defterinin tutulmasında dikkat edilecek hususlar; Yazı ve şekiller mürekkep veya sabit kalem kullanılarak tutulmalı ve çizilmeli, kazıntı ve silinti yapılmamalı. Röper ve eksen kazıkları, iş sonuna kadar değişmeyecek noktalara bağlanmalı, krokisi, gereç ve itibari kotları kaydedilmeli. Plankote, temel tabanı, su yüzeyi, kazı tesviye kotları vb. kotlar röper kotuna bağlı olarak kaydedilmeli. Plankote, temel tabanı, su yüzeyi, kazı tesviye kotları vb. kotlar röper kotuna bağlı olarak kaydedilmeli. Ölçüler, bilgiler, şekiller ve krokiler tek rakamlı sayfaya, ölçekli ve teknik resim kurallarına uygun olarak yazılmalı. Kayıtlar günü gününe kaydedilmeli, ataşman defterini kontrol örgütü muhafaza etmeli ve ataşman projeleri yetkililerce onaylanmalıdır.

11 Yeşil Defter Kontrol mühendisi tarafından her hakediş için bir önceki yeşil defterdeki miktarlarda göz önüne tutularak üç kopya olarak düzenlenir. Hakedişe eklenecek bu deftere, yapılan ve birim fiyatı bulunan her bir iş kalemine ait miktarlar belirtilir. Puantaj Defteri Şantiyede müteahhit, çalışanların hakedişlerini tespit için bordrolara esas olmak üzere puantaj yapar. Bunun dışında kontrol mühendisi işte çalışan eleman ve makine miktarına iş programının aksamaması için yakından takip etmek üzere kendisinin ayıracağı vazifelere günlük bir puantaj defteri tanzim edilir. Sürveyan Defteri Şantiyede kontrol mühendisi emrinde çalışan ve yapılan işleri miktar ve özellik bakımından kontrol mühendisi adına denetleyen ve kendisine verilen kısımda çalışan işçi makine miktarı ile yapılan işin miktarı günlük olarak tutulan sürveyanların tuttukları defterdir.

12 Teftiş Defteri İşveren şantiyede her sayfası mühürletilerek onaylatılmış yapı iş defteri veya teftiş defteri bulundurur. Bu defter asıl ve bir suret olacak şekilde şantiye şefi veya teknik uygulama sorumlusu tarafından tutulur. Çalışma bölge müdürlüğüne başvurularak yapı işlerinin adı, yeri inşaatın özellikleri, ortalama çalıştırılacak işçi sayısı, araç tertibatı gibi bilgiler beyanname olarak bildirilir. Şantiyede her çalışma günü için çalışan ekipler, yapılan iş safhaları ve mevzuat gereği alınan güvenlik önlemleri bu deftere işlenerek imza edilir. Teftiş defteri fenni yeterliliği bulunan kişilerin teknik gözetimi ve sorumluluğu altında yürütmesinin yasal zorunluluk olan sorumlu kişi tarafından tutulur. İnşaat tamamlanıp yapı kullanma izni alınıncaya kadar şantiye iş müfettişlerinin denetimindedir. İş güvenliği müfettişi belirli zamanlarda yaptığı denetimlerin sonuçlarını şantiyede bir tutanakla belirler ve şantiye şefine imzalatır.

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR?

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? TANIMI: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH.

AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. AHMET YÜKSEL KARAHAN İNŞ.YÜK.MÜH. Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ HAKEDİŞLER VE İŞ TESLİMATI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI

YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI YAPI İŞLETMESİ DERS NOTLARI Şehir içi kazılarında kazı yapanların yan binaya karşı sorumlulukları ve yan binaların bu çerçevede sorumlulukları; 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu ve yönetmeliklerinde de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN İNŞAAT İŞLETMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü ŞANTİYE YÖNETİMİ Şantiye (construction site), inşaat yapım işlerinin yürütüldüğü alana

Detaylı

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538 Mükerrer Madde 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Bu yönerge, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı