Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye"

Transkript

1 Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

2

3 Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa lamak, bozuk yollarla, rampalarla, kötü hava flartlar yla mücadele etmek, kamyonda gecelemek gibi sürücünün gücünü tüketen zorluklar vard r. ürücünün yollardaki en yak n dostu kamyondur. Bu yüzden, kamyonlar sürücülere tüm engelleri aflacak olanaklar sunmak zorundad r. Axor yükünüzü hafifletir! MercedesBenz, üretti i her kamyonda sürücülerin yükünü hafifletmeyi ve daha h zl, daha güvenli bir karayolu tafl mac l n hedefliyor. klim flartlar n, yollar, de iflen iflleri ve ihtiyaçlar araflt ran MercedesBenz, teknolojisiyle, güvenli iyle, konforuyla sizin için hep daha iyisini düflünür. Bu anlay fl do rultusunda Axor Nakliye kamyonlar nda, sürücülerin ihtiyac olan tüm konfor, güvenlik, ergonomi ve pratik özellikler vard r. Axor Nakliye kamyonlar, Aksaray'daki kamyon fabrikas nda* zorlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri MercedesBenz teknolojisi ile üretilir. Türkiye'deki sat fl n n yan s ra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir. * MercedesBenz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk otomotiv ana sanayiinde I 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te I tomotiv tandard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan MercedesBenz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de rta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. MercedesBenz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 3

4 flinize gelir! Axor Nakliye kamyonlar her türlü üst yap ya uygundur. Aç k, kapal veya frigorifik kasalar n yan s ra, özel amaçl üst yap lar da Axor Nakliye kamyonlar na rahatl kla uygulanabilir. Axor Nakliye kamyonlar n n kabini, içerisinde ayakta durulabilecek kadar genifl ve feraht r. Gerekti inde daha fazla kullan m alan yaratacak özelliklere sahiptir. leri teknoloji ürünü sa lam ve dayan kl motorlar sayesinde, Axor Nakliye kamyonlar, kendi segmentinde periyodik bak m aral en uzun olan kamyonlard r. Axor, servise gitmek yerine çal fl r ve kazanc n z art r r. Farkl azami yüklü a rl k, aks konfigürasyonu ve motor seçenekleri ile Axor, de iflen ihtiyaçlara uyum sa lar. Axor Nakliye kamyonu sahibi olan kazan r. Axor filosu olan kâr eder. 4

5 Kolay bak m! Güvenli sürüfl! htiyaçlar n za göre donat lan Axor Nakliye ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcars n z. Gide gide bitmeyen garanti: Axor Nakliye'de garantinin süresi 2 y l, kilometre s n r yok. Garanti süresi boyunca serviste elinizi cebinize götürmek yok. Axor Nakliye kamyonlar, standart olarak sunulan Telligent Bak m istemi ile ne zaman servise gitmesi gerekti ini kendisi söyler. Böylelikle gere inden erken periyodik bak mlar n önüne geçilerek zaman ve paradan tasarruf sa lan r. Araçla ayn renge boyal tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir. Arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r, olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. Axor Nakliye kamyonlar nda sürekli iyi yol görüflü ve sürüfl güvenli i sa layan pek çok özellik vard r. Ayr ca, Axor'da sürücünün araca inip binmesini kolaylaflt racak ayr nt lar bafltan sona düflünülmüfltür. Axor'da kendinizi özel hissedersiniz! Axor Nakliye'nin fleffaf caml, halojen farlar yolu mükemmel ayd nlat r. Farlar önden kolayca aç larak ampulleri de ifltirilebilir. Axor Nakliye'nin rüzgar kanallar, özellikle ya fll havalarda kap lar n ve kap kollar n n temiz kalmas n sa lar. Bluetooth lu radyo ve direksiyondan kumanda sayesinde sürücü cep telefonunu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak daha iyi bir görüfl kazand r r. En kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Axor'un sa ve sol camlar yla, yan aynalar elektriklidir. ürücü, kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. ürücü taraf ndaki aynaya ilave edilen genifl aç l ayna ile görüfl alan daha da genifller ve kör nokta neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, böylece olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Hak etti iniz konfor! Kamyoncunun ifl yeri kamyonun kabinidir. fl yeriniz ne kadar rahat ve konforlu ise verimlili iniz o kadar artar. Axor, bu amaçla ön panelden kap içlerine, koltuktan tavana kadar sürücülerin sürüfl performans n art rmak için tasarlanm flt r. Axor, benzerlerinden çok daha kullan fll ve ergonomik bir kabine sahiptir. Hava süspansiyonlu koltuklar n yüksekli i ve minder e imi ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem derinlik hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece, Axor uzun yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. ürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. Ön gö üs, sürücüye dönük aç l ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içinde daha iyi bir hava sirkülasyonu sa larken, yan camlardaki bu ulanmay da önler ve ayna sürücü taraf ndan daha net görülür. El freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder C ve 3240 C modellerinde üçüncü basama n üstüne entegre edilen kap uzatmas ile sürücünün ayakkab lar n koyabilece i ilave kullan m alan sa lanm flt r. Bu uygulama ile sürücüler, araç içinde istedikleri düzenli ve temiz ortama sahip olurken ayn zamanda aerodinamik yap n n iyileflmesiyle birlikte daha az yak t tüketirler. 6

7 Kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. Axor'un kabininde, farkl ifllevleri olan birçok cep ve göz, sürücünün evrak ve eflyalar n derli toplu tutar. Kap içindeki cep 1,5 litrelik bir su fliflesini alabilir. ki koltuk aras na konan eflya kutusu s k kullan lan eflyalar n el alt nda düzenli bir flekilde olmas n sa lar C ve 3240 C modellerinde kabin arka duvar ndaki ve tavandaki ilave s izolasyonu ile s ve ses yal t m iyileflen araçta, hava giriflç k fl minimum seviyede olur. Bu sayede Axor kullan c lar, s kayb olmayan araçlar nda k fl n so uk, yaz n da s cak havadan daha iyi korunurlar. El freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m çok daha kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Bluetooth ile ça r yap labilir, araç kiti olarak kullan labilir. Araç hoparlörleri ve radyo mikrofonu devreye sokulabilir. a ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt lm fl basamaklar ve rahatça aç lan kap lar sürücülerin iniflbiniflini kolaylaflt r r. Ön gö üsteki bas nçl hava ba lant s, araç içini bas nçl hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolayl k sa lar ve h z kazand r r. Kabin içi ayd nlatma lambalar yüksek, düflük ve ambiyans olmak üzere farkl üç tipte fl k verir. ürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur. Kabin içinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik ba lant s vard r. ürücü istedi inde su s t c s, cep telefonu flarj cihaz gibi cihazlar ba layarak kullanabilir. Axor'un genifl yataklar, geceleme veya molalarda, sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini sa lar C ve 3240 C modellerindeki yeni jenerasyon ergonomik ve rahat yayl yatak ile sürücüler, daha keyifli ve sa l kl molalar verirken, yataktaki ç kar labilir ve y kanabilir koltuk kumafl ndan yap lm fl yatak k l f ile sürücünün dinlenme alan hem daha temiz hem de daha fl k görünür. Gösterge tablosundaki grafik menü, arac n donan m ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Ar za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan giderilebilir. 7

8 3229 ADR! Kamyon sürücülerinin isteklerine göre donatılan AXR 3229 ADR, sürücülerin ve akaryakıt sektörünün ihtiyaçlarını karflılamak için üretilmifltir. Armatür dolabına yer açmak için yakıt ve AdBlue depoları sola alınmıfltır. Ayrıca daha fazla yakıt taflınabilmesi için janttan hava tüplerine kadar hafifletilebilecek tüm kapsamları de ifltirilmifltir. Akaryakıt taflımacılı ına özel ihtiyaçları karflılaması için klima ve flanzıman güç çıkıflı, seri donanımda sunulmaktadır. 8

9 Yollardaki güvenilir dostunuz! Axor Nakliye kamyonlar ileri teknoloji ürünü, sa lam MercedesBenz motoru ile güçlü; disk frenleri, AB, AR, ALB ve motor freni gibi özellikleriyle de güvenli araçlard r. Yüksek çekifl gücü, performans ve düflük yak t tüketimini bir araya getiren Axor'da motorun torku, hacmine göre çok yüksektir. Birbiriyle %100 uyumlu orijinal MercedesBenz aktarma organlar ile daha az yak t harcar. Gücünü yüksek fren bas nc ndan alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da l m n iyilefltiren ALB sistemi, tekerleklerin Axor Nakliye kamyonlar nda, tipine göre M 906 LA (Euro V) BG ve M 457 LA (Euro V) 401 BG ak ll motor bulunur. ilindir bafl na 3/4 supapl motor, yak t sarfiyat n ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. EDC sistemi, motoru, en iyi verimi en az yak t sarfiyat yla sa layacak flekilde kumanda eder. Axor Nakliye kamyonlar nda B6 motorlarla birlikte G1319 çarpmal mekanik flanz man, Axor 3240 C ve Axor 2640 CL araçlar nda ise G28112 Mercedes Powershift flanz man kullan lmaktad r. Mercedes Powershift flanz man, sürücüye debriyajs z araç kullanma imkan sunmaktad r. Bu flanz man n vites de ifltirme sistemi, mümkün oldu unca düflük bir yak t tüketimi ve yüksek sürüfl konforu hedeflenerek tasarlanm flt r. Anahtar tasar m sa lam ve kullan fll d r. tandart olarak sunulan fianz man Ya o utucusu sayesinde flanz man n s l yüklenmesi azal r. Böylece, ya de iflimlerinden kaynaklanan bak m masraflar düfler ADR ve 2640 CL'de standart olarak sunulan ön ve arka aks stabilizatörü, arac n virajlarda savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. 10 bar bas nçl frenlerle, sürücü pedala bast nda frenleme etkisi çok daha seri geliflir. ALB fren sistemi, kamyonun tafl d yükün a rl na göre fren gücünün da l m n ayarlay p ideal frenlemeyi, AB fren sistemi tekerleklerin frenleme an nda bloke olmas n önleyerek üst düzeyde güvenli i sa lar. AR ise her türlü zeminde patinaj önler ve savrulmadan optimum çekifl sa lar. Axor'un patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etkisi olmaks z n kullan labilir CL ve 3240 C'de Temposet/Tempomat sistemleriyle birlikte kullan labilen motor freni sayesinde rampalar h zl, emniyetli ve ekonomik olarak inmek mümkündür. bloke olmas n önleyen AB ve patinaj önleyen AR sistemleri sayesinde sürüfl güvenli i en üst düzeye ç kar. Uzun periyodik bak m aral klar, parça de ifltirmede kolayl k sa layan özellikleri ve sürücünün performans n art ran konforuyla Axor sürücüsüne ve filosuna çok kazand r r. Axor 2640 CL de standart olarak sunulan AB ve AR li Telligent ak ll fren sistemi, sensörleri sayesinde sürüfl ve yük koflullar n alg lay p buna göre AB, AR ve motor fren sistemlerini otomatik olarak kontrol ederek frenleme performans n optimize eder. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. Axor'da bulunan s tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. Axor'un hidrolik kriko ile 67 derece aç yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl l r. Kabin devrikken bile motor çal flt r labilir. 9

10 MercedesBenz at fl onras Hizmetleri Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz at fl onras Hizmetleri dir. MercedesBenz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, MercedesBenz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. MercedesBenz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. MercedesBenz at fl onras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle MercedesBenz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. MercedesBenz rijinal Yedek Parçalar Arac n z, MercedesBenz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. MercedesBenz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. MercedesBenz 24h Yol Yard m Hizmeti ize, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. MercedesBenz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: ize Özel ervis özleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Arac n z n fatura tarihi ile bafllayan garanti süresi, kilometre s n r olmaks z n iki y ld r. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. onradan Montaj Donan m Paketleri MercedesBenz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise MercedesBenz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes ervice Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes ervice Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes ervice Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 10

11 MercedesBenz Finansal Hizmetler Daimler Financial ervices, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan MercedesBenz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan MercedesBenz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan MercedesBenz igorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. MercedesBenz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Finansal Kiralama Ödeme Planlar : Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin olabilirsiniz. Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za MercedesBenz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. igorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? MercedesBenz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hak etti i korumayı sa layabilirsiniz. 2. El Finansman igorta tandart Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan tandart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise tandart Ödeme Plan tam size göre olabilir. eçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. tandart Ödeme Plan ile tandart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. ize ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Üstyap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. Üst Yap Modeli +3 Finansman Ödeme Plan 11

12

13 2. El kamyonlarda MercedesBenz güveni MercedesBenz, kalitesini, 2. El araç al msat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. Trucktore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. MercedesBenz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i Trucktore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren Trucktore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. MercedesBenz standartlar nda faaliyet gösteren Trucktore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald Trucktore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz Trucktore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken Trucktore'a güvenebilirsiniz. Trucktore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald Trucktore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz. 13

14 Donan m Özellikleri Kabin içi Çift yatakl, yüksek tavanl kabin Yatak önünde perde Grafik bilgi ekranl gösterge Takograf lave s t c Bluetooth lu radyo Elektrikli cam ve ayna kumandalar sol kap üzerinde Günlük bak m kontrol göstergesi Ön konsolda bas nçl hava ba lant s Motor tüneli üstünde evrak kutusu Yüksekli i ve e imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon Ön konsolda 24 voltluk çakmakl priz Ön konsolda 12 voltluk ilave priz Hava süspansiyonlu floför koltu u fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) ç günefllik Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) Ön konsol üzerinde iki adet bardak tutucusu Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu Elbise ask s Küllük ve çakmak Tüm kilitler için tek anahtar (yak t deposu hariç) Her iki tarafta elektrikli camlar Yatak alt nda evrak kutusu Yataktan ilave s t c kumandas Uzaktan kumandal merkezi kilitleme Çok fonksiyonlu direksiyon 2529 CD 2640 CL/RÖM 3229 C 3240 C 3229 C ADR 14 Kabin D fl Çelik tavan havaland rma kapa fieffaf d fl günefllik Üç parçal tampon Ön tampon alt spoyler Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar Ön aks denge çubu u a /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna Kald r m aynas Kilitlenebilir yak t deposu kapa Yak t tank dolum filtresi Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa fieffaf caml halojen farlar Kabin üstünde pozisyon lambalar Basamak ayd nlatmas Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi Telligent motor kumanda sistemi Telligent bak m sistemi fianz man ya so utucu D flar dan aç labilir eflya dolab (kabin içinden emniyet mandall, sadece yüksek kabinde) Römorkadaptör soketi 24 V15 kutuplu Römork çeki kancas (Rockinger) Ön koruyucu tampon Yak t tank 590 litre, alüminyum Yak t tank 500 litre, alüminyum Yak t tank 280 litre alüminyum, solda Hamak tipi üst raf Alüminyum jant Alüminyum hava tüpleri EG 96/20 normuna göre gürültü önleyici paket lave s ve ses izolasyonu Ayakkab l k Halojen sis far

15 Donan m Özellikleri Güvenlik Dekompresyon valfi motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Immobilizer Direksiyon kilidi Geri vites ikaz düdü ü Yan iflaret lambalar H z s n rlay c tomatik kay fl gergi mekanizmas AR Tempomat + Temposet (h z sabitleme + h z s n rlama) psiyonel Bijon koruyucusu Arka aks diferansiyel kilidi PM (Programlanabilir Özel Modül) Klima Telefon, telsiz ön haz rl k fiasi yan nda stepne tafl y c Konforlu kabin yataklamas (1.8 Hertz) ADR (fiasi kaplamas + yanmayan elektrikli kablo + ADR/normlu araç) Yak t tank 400 litre, çelik Tek yatakl, alçak tavanl kabin Voith Retarder R115HV Yatak alt nda so utuculu bölme (buzdolab ) Haval korna (kabin üstünde) Metalik boya Motor ön s t c Turbo Brake (güçlendirilmifl motor freni) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1211b (N04) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1211c (N06) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1312c (NH2) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1312b (NH3) Motor güç ç k fl, tork kapasitesi 600 Nm elastik kavrama (motor güç ç k fl için) Arka aks denge çubu u Telligent flerit sistemi tandardize Telematik arayüzü Telligent yalpa dengeleme sistemi Telligent Ak ll Fren istemi, AB+AR li Axor güvenlik paketi Powershift Buzdolab Kuvvetlendirilmifl akü ürücü taraf nda hava yast Dijital takograf 2529 CD 2640 CL/RÖM 3229 C 3240 C 3229 ADR tarihinden itibaren ülkemizin de dahil oldu u Uluslararas Karayolu Tafl mac l Yapan Araçlarda Çal flan Personelin Çal flmalar na liflkin Avrupa Antlaflmas na (AETR) taraf olan ülkeler aras nda karayolu tafl mac l yapan ve an lan yönetmelik kapsam ndaki yeni tescil edilecek araçlara dijital takograf tak lmas zorunlu k l nm flt r. : tandart donan m : psiyonel donan m 15

16 Teknik Özellikler Motor Tip ilindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man 2529 CD (6x2) M 906 LA, Euro 5 ral, mm x 130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli, 395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14, CL/RÖM (6x2) M 457 LA, Euro 5 ral, mm x 155 mm cm kw/401 d/d ,50:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Powershift otomatik flanz man MB G 21112/ Akslar Ön aks 1. arka aks 2. arka aks 3. arka aks Tahvil oran Direksiyon üspansiyon Frenler Park freni Motor freni fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Bofl a rl k Maksimum yüklü a rl k Maksimum yüklü katar a rl Faydal yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi 3. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti T rmanma kabiliyeti (Römorklu40 t) VL 4/51 DC7,5 HL6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (kald r labilir) 4,300 L 8 hidrolik Ön ve arkada parabol makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl katoforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar. U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9.00x22,5 2x12V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg %58 VL 4/51 DC7,5 HL6/3 DC13 NR 4/50 DCL7,5 (kald r labilir) 3,077 L 8 hidrolik Önde parabol makas, arkada hava süspansiyonlu Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu Telligent ak ll fren sistemi AB+AR li /ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Römork için çift hatl fren ba lant s Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir yatakl, çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar E500 TM U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 500 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/220 Ah 28 V/80 A 6,2 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg %80 %53

17 Teknik Özellikler Motor Tip ilindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man Akslar Ön aks 1. arka aks 2. arka aks 3. arka aks Tahvil oran Direksiyon üspansiyon Frenler Park freni Motor freni fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Bofl a rl k Maksimum yüklü a rl k Maksimum yüklü katar a rl Faydal yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi 3. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti T rmanma kabiliyeti (Römorklu40 t) 3229 C (8x2) M 906 LA, Euro 5 ral, mmx130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli,395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14,571,0 VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL 6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (Kald r labilir) L 8 hidrolik Önde parabol arkada trapez makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg % C (8x2) 3229 ADR M 457 LA, Euro 5 ral, mm x 155 mm cm kw/401 d/d ,50:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Powershift otomatik flanz man MB G 21112/17,01.0 [psiyon: HL7 ile G 24016/11,70,69 MB 1312c PT] VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL6/3 DC13 [psiyon: HL7/055 DC13 (Cerli Aks)] NR4/52 DC8,5 (Kald r labilir) [psiyon: HL7 ile 3.714] L 8 hidrolik Önde parabol arkada trapez makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Retarder Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir yatakl, çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar E500 TM U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/165 Ah 28 V/80 A 6,2 kw/24 V 9940 kg/hl kg/hl kg kg/hl kg/hl kg kg kg kg %73 M 906 LA, Euro 5 ral, mmx130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli,395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14,571,0+NA 1211b PT VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL 6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (Kald r labilir) L 8 hidrolik Ön ve arkada parabol makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl olda 280 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 25 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 alüminyum alafl ml 2x12 V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg %43 17

18 Ölçüler (mm) 2524 CD/2529 CD 2640 CL/RÖM F I K F I K H G H G L P N C A B E1 D L N P C A B E1 D M Q M Q 3229 C/3240 C F I K 3229 ADR F I K H G H G L N P C E2 A B E1 D L N P C E2 A B E1 D M Q M Q 2524 CD 2529 CD 2640 CL 3229 C 3240 C 3229 ADR A : Dingil mesafesi B : fiasi boyu C : Ön sark nt D : Arka sark nt (tamponsuz) E1 : Arka akslar aras E2 : Ön ve arka akslar aras X X X F : Kabin uzunlu u G : Kabin arkas /flasi sonu H : Araç yüksekli i I : Ön flasi yüksekli i K : Arka flasi yüksekli i L : Ön kar n bofllu u M : Arka kar n bofllu u N : Araç geniflli i : Arka aks geniflli i P : z geniflli i, ön Q : z geniflligi, arka MercedesBenz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

19

20 MercedesBenz letiflim Hatt MercedesBenz Türk A.fi. Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, Esenyurt stanbul Telefon Faks Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Aral k/2013) sonra üzerinde de ifliklikler olmufl olabilir. at c n n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal tan mlamak için kulland iflaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam d fl nda olmayan aksesuarlar ve özel donan mlar içerebilir. Renk farkl l klar bask tekni inden kaynaklanmaktad r.

Gözünüz arkada kalmaz. Atego.

Gözünüz arkada kalmaz. Atego. Gözünüz arkada kalmaz.. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye.

Mercedes-Benz Kamyonlar. Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. MercedesBenz Kamyonlar Yollar ondan sorulur. Axor Nakliye. Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü

Detaylı

Gözünüz arkada kalmaz. Atego

Gözünüz arkada kalmaz. Atego Gözünüz arkada kalmaz. Konforlu ve çevik! Yüksek manevra kabiliyetine sahip, her yolda zorlanmadan gider. Yak t ekonomik kullan r, verimlili i ve çal flma keyfini art r r. 'su olanlar onun güçlü motoruna,

Detaylı

Gücüne güvenin. Axor nflaat.

Gücüne güvenin. Axor nflaat. Gücüne güvenin. Axor nflaat. Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat ifli güçlü olmay

Detaylı

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego.

Çevikli ine ve konforuna güvenin. Atego. Çevikli ine ve konforuna güvenin.. Konforlu ve çevik! 'su olanlar bilirler ki, 'nun manevra kabiliyeti yüksektir, her yolda zorlanmadan gider. Yol arkadafl sa lam ve dayan kl d r, yak t ekonomik kullan

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat

Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Zorlu ifllerin arkas ndaki güç. Axor nflaat Güçlü olan kazan r! Maden ocaklar, da bafl ndaki hafriyat iflleri, tonlarca kum, çak l, tafl, haz r beton, kayalar, dik yamaçlar, afl lmas zor rampalar nflaat

Detaylı

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici

Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Yollardaki gücünüz. Axor Çekici Çekici bir teklif. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri teknoloji

Detaylı

flinize gelir. Axor Çekici.

flinize gelir. Axor Çekici. flinize gelir. Axor Çekici. Çok çekici Bir filonuz var ve kârl l n z art rmak istiyorsunuz. Yak t giderleriniz, araçlar n z n çekifl gücü, servis giderleri ve sürücülerin verimlili i sizin için çok önemli.

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Onun için engel yok. Conecto.

Onun için engel yok. Conecto. Onun için engel yok. Conecto. Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Kasım/2013) sonra üzerinde de

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ

FORD CARGO KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ FRD CARG KAMU HİZMET ÇÖZÜMLERİ Değişmez İş rtağınız: Ford Cargo Üst üste 10 yıldır Türkiye nin lider otomotiv markası Ford, 50 yılı aşkın tecrübesiyle kamu kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarına en uygun çözümleri

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi

Scania İnşaat Araçları. Damper Serisi Scania İnşaat Araçları Damper Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

Hyundai i20 1.2 Team

Hyundai i20 1.2 Team İlan no: 275333 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden İlk Sahibinden Yeni İ20 Style Pan MultiMadia Navigasyon 51.500 TL İlan tarihi: 5 Nisan 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Mamak, Mamak Model yılı

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi

Scania İnşaat Araçları. Mikser Serisi Scania İnşaat Araçları Mikser Serisi İnşaat Sektörünü İleriye Taşıyoruz. Dünyanın her yerinde şantiye sahalarında zor işlerde kullanılmakta olan Scania araçlarına her gün rastlayabilirsiniz. Dayanıklılık,

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli...

AVENUE LF KÖRÜKLÜ. Konforlu ve Keyifli... AVENUE LF KÖRÜKLÜ Konforlu ve Keyifli... Konforlu ve keyifli... TEMSA nın Adana daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen, çevreci motoru, yakıt tasarrufu, düşük işletme giderleri ve üstün teknolojik özellikleriyle

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

Vito Tourer Donanım Özellikleri

Vito Tourer Donanım Özellikleri Pro 114 / 116 114 ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) ASR (Antipatinaj Sistemi) BAS (Frenleme Kuvveti Yardım Sistemi) 9. Nesil adaptive ESP (Yüke Duyarlı Elektronik Dengeleme Programı) EBD (Elektronik

Detaylı

Renault Megane 1.6 16V Expression

Renault Megane 1.6 16V Expression Renault Megane 1.6 16V Expression İlan no: 269102 İlan detayları Sahibinden 35.250 TL 17 Şub 2016 35.250 TL 10 Şub 2016 35.500 TL 05 Şub 2016 35.750 TL 05 Şub 2016 36.500 TL sahibinden FULL Renault Megane

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar...

AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... AVENUE LF CNG Keyifli Yolculuklar... Yolculuklar Avenue LF CNG ile daha keyifli Doğalgazla çalışan Avenue LF CNG, çevreci özelliğinin yanı sıra güçlü ısıtma-soğutma sistemi ve ergonomik koltukları ile

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015.

BMW 3 Serisi 3.16i 35.490 TL. İlan detayları. Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket. Sahibinden. İlan tarihi: 11 Ekim 2015. BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Değişensiz Orjinal Salon Paket - M Paket İlan no: 247469 35.490 TL İlan tarihi: 11 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Bahçelievler, Hürriyet, Hürriyet Mah.

Detaylı

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram.

Yüksek yolcu kapasiteli flehir içi ulafl mda yepyeni bir kavram. fiehir içi ulafl m için gelifltirilen Mercedes-Benz marka araçlardan ve test edilmifl, ileri seviyedeki parçalardan faydalan larak üretilen, yüksek kapasiteli yolcu otobüsü Mercedes-Benz CapaCity, karmafl

Detaylı

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ

YANA OTOMOBILIN TARIHINI YAZAN BIRKA MARKA ARAS NDA YER AL YORUZ RENAULT FLUENCE NEDEN RENAULT? 2 2 FLUENCE AYRINTILAR RENAULT FLUENCE KUSURSUZ AYRINTILAR KONFORLU KONFORU ARTTIRAN DONANIMLAR FAYDALI Renault eco 2 2 2 ALANI 18 > 19 Önde oturan her yolcunun kendisine

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne her zaman

Detaylı

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T

YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T YENİ C4 1.4 VTi 95HP EASY M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1397 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 95/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 135/4000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4329-1789 Yükseklik - Dingil

Detaylı

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli...

PRESTİJ SX CITY. Yolculuklar Daha Prestijli... PRESTİJ SX CITY Yolculuklar Daha Prestijli... Sağlam gövde, ferah iç hacim... Prestij SX City, düşük yakıt tüketimi, güçlü performansı, yüksek yolcu kapasitesi ve düşük işletme giderleriyle operatörüne

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 302373 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden 2007 - TRIPTONIC - YENİ NESİL MOTOR 53.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Eskişehir, Odunpazarı Model

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Kasım 2016 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S BVM5 Manuel BVM5 Manuel BVM5 Manuel

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42

Actros Uzunyol. Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros Uzunyol Actros_Brosur_2016_17.indd 1 17/05/16 19:42 Actros_Brosur_2016_17.indd 2 17/05/16 19:42 Actros: Performansta zirvede Eğer işinizde bir adım önde olmak istiyorsanız size en yüksek performansı

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.28i Aut.

BMW 5 Serisi 5.28i Aut. BMW 5 Serisi 5.28i Aut. Sahibinden SAYILI TEMİZLİKTE M5 GÖRÜNÜM İlan no: 242778 35.500 TL İlan tarihi: 9 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Çekmeköy Model yılı Ocak 2000 Km 312.000

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

*Icon paketi ile * 1. Renault R-Link. 7 ekrana dokunarak ya da sesli komutlar ile onunla konușarak yenilikçi ve pratik ișlevlere erișin: multimedya, Tomtom navigasyon, telefon ve Bluetooth bağlantısı.

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat binişiniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. Park sensörleri.

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 Tam Otomatik LIVE, FEEL LIVE,

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

OPALİN. Standartların Dışında...

OPALİN. Standartların Dışında... OPALİN Standartların Dışında... Standartların dışında... Sağlam gövde yapısı, modern tasarımı, ferah iç hacmi ve konforu ile orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Opalin, yolculuğun standartlarını

Detaylı

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı...

MARATON. Uzun Yolların Yeni Starı... MARATON Uzun Yolların Yeni Starı... Maraton yeniden yollarda... Güç ve estetiği bir arada yansıtan çizgilerle donatılan Maraton, sürücü ve yolcularına eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmak için tasarlandı.

Detaylı

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT

Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Toyota Corolla Sedan 1.6 Elegant MMT Sahibinden Öğretmenden 1.6 toyota elegant lpg li ve otomatik İlan no: 249819 40.500 TL İlan tarihi: 7 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Polatlı, Çarşı,

Detaylı

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR

YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER VE DONANIMLAR YENİ CITROËN C3 TEKNİK ÖZELLİKLER Ağustos 2017 MODELLER 1.2 PureTech 82 HP 1.6 BlueHDi 75 HP S&S 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 1.6 VTi 115 HP EAT6 BVM5 Manuel BVM5

Detaylı

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI

SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI SCANIA ÇÖP ve TEMİZLİK KAMYONLARI Yüz yılı aşkın tecrübemizle emrinizdeyiz Scania olarak yüz yılı aşkın süredir çöp kamyonları ve temizlik araçları üretiyoruz. Bu alanda kazandığımız bu büyük tecrübeyle

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium

Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium İlan no: 243063 Ford Fiesta 1.4 TDCi 68 HP Titanium Sahibinden 2011 MODEL 1.4 TDCİ TİTANİUM X PAKET. FİYAT DÜŞTÜ ACİL. 38.200 TL İlan tarihi: 12 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl Karabük, Safranbolu,

Detaylı

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda...

SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP. Yepyeni Yüzüyle Yollarda... SAFİR PLUS ve SAFİR PLUS VIP Yepyeni Yüzüyle Yollarda... Safir Plus ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı...

SAFİR ve SAFİR VIP. Yolculuk Keyfinin Tanımı... SAFİR ve SAFİR VIP Yolculuk Keyfinin Tanımı... Safir VIP ile yolculuğunuz daha konforlu... Beklenti ve taleplerin her gün arttığı yolcu taşımacılığı sektöründe Temsa, yolculuk keyfinin tanımını değiştiriyor

Detaylı

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA

ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını sizin için açmaya hazır. 100 kilometrede 4,3 litre yakıt tüketimiyle* sınıfının

Detaylı

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı... PRESTİJ SD Rahatlığın Tanımı... Tasarruflu... Kısa ve orta mesafe taşımacılık alanında, personel taşımacılığı, transfer turları, VIP taşımacılığı ve özel turlara uygun olarak üretilen Prestij SD, konforu

Detaylı

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik

Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik İlan no: 236318 Honda Civic 1.6 Elegance Otomatik Sahibinden 2008 MODEL HONDA CiViC ELEGANCE F1 ŞANZUMAN HATASIZ 47.999 TL İlan tarihi: 30 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Ataşehir,

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Sahibinden Bravo 120 Bg 6 İleri 2010 Model 128000km İlan no: 386185 40.000 TL İlan tarihi: 20 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl Denizli Model yılı Ocak 2010 Km Kasa

Detaylı

MICRA BROSUR 22x15.indd :21

MICRA BROSUR 22x15.indd :21 MICRA BROSUR 22x15.indd 1 10.02.2012 11:21 MICRA BROSUR 22x15.indd 2 10.02.2012 11:21 ŞEHRİN ANAHTARI: NISSAN MICRA Sıradışı tasarım anlayışıyla bir moda ikonu haline gelen Nissan Micra, şehrin tüm kapılarını

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57

Arocs İnşaat. Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs İnşaat Arocs_Brosur_2016_43.indd 1 16/05/16 14:57 Arocs_Brosur_2016_43.indd 2 16/05/16 14:57 Her Koşulda İşinin Uzmanı Kamyonlar Mercedes-Benz Arocs İnşaat serisi kamyonları beton mikserden damperli

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı

Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Ford Focus 1.6 TDCi 109 HP Titanium 4 Kapı Sahibinden Ford Focus 1.6 TDCi 115 İlan no: 186963 İlan detayları 72.000 TL 17 Şub 2014 72.000 TL 15 Şub 2014 75.000 TL HP Titanium 4 Kapı (2013) İlan tarihi:

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı