Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye"

Transkript

1 Yükünüz emin ellerde. Axor Nakliye

2

3 Kamyonculuk yürek iflidir! Kamyonculuk hem güç hem gönül ister. fiehirleraras tafl mac l kta uzun süre araç kullanmak, sürekli iyi bir yol görüflü ve sürüfl hakimiyeti sa lamak, bozuk yollarla, rampalarla, kötü hava flartlar yla mücadele etmek, kamyonda gecelemek gibi sürücünün gücünü tüketen zorluklar vard r. ürücünün yollardaki en yak n dostu kamyondur. Bu yüzden, kamyonlar sürücülere tüm engelleri aflacak olanaklar sunmak zorundad r. Axor yükünüzü hafifletir! MercedesBenz, üretti i her kamyonda sürücülerin yükünü hafifletmeyi ve daha h zl, daha güvenli bir karayolu tafl mac l n hedefliyor. klim flartlar n, yollar, de iflen iflleri ve ihtiyaçlar araflt ran MercedesBenz, teknolojisiyle, güvenli iyle, konforuyla sizin için hep daha iyisini düflünür. Bu anlay fl do rultusunda Axor Nakliye kamyonlar nda, sürücülerin ihtiyac olan tüm konfor, güvenlik, ergonomi ve pratik özellikler vard r. Axor Nakliye kamyonlar, Aksaray'daki kamyon fabrikas nda* zorlu güvenlik flartlar n karfl layan ileri MercedesBenz teknolojisi ile üretilir. Türkiye'deki sat fl n n yan s ra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir. * MercedesBenz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas, 1994 y l nda Türk otomotiv ana sanayiinde I 9002 Kalite Belgesi ni alan ilk üretim tesisidir. 2003'te I tomotiv tandard n da alarak mevcut sistemini bir ad m ileriye götürmeyi baflarm flt r. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikas yla ayn teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan MercedesBenz Türk Aksaray fabrikas, 2001'de rta ve Do u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat Avrupa ülkelerine ihracata bafllam flt r. MercedesBenz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikas na parça verme olana na kavuflmufltur. 3

4 flinize gelir! Axor Nakliye kamyonlar her türlü üst yap ya uygundur. Aç k, kapal veya frigorifik kasalar n yan s ra, özel amaçl üst yap lar da Axor Nakliye kamyonlar na rahatl kla uygulanabilir. Axor Nakliye kamyonlar n n kabini, içerisinde ayakta durulabilecek kadar genifl ve feraht r. Gerekti inde daha fazla kullan m alan yaratacak özelliklere sahiptir. leri teknoloji ürünü sa lam ve dayan kl motorlar sayesinde, Axor Nakliye kamyonlar, kendi segmentinde periyodik bak m aral en uzun olan kamyonlard r. Axor, servise gitmek yerine çal fl r ve kazanc n z art r r. Farkl azami yüklü a rl k, aks konfigürasyonu ve motor seçenekleri ile Axor, de iflen ihtiyaçlara uyum sa lar. Axor Nakliye kamyonu sahibi olan kazan r. Axor filosu olan kâr eder. 4

5 Kolay bak m! Güvenli sürüfl! htiyaçlar n za göre donat lan Axor Nakliye ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcars n z. Gide gide bitmeyen garanti: Axor Nakliye'de garantinin süresi 2 y l, kilometre s n r yok. Garanti süresi boyunca serviste elinizi cebinize götürmek yok. Axor Nakliye kamyonlar, standart olarak sunulan Telligent Bak m istemi ile ne zaman servise gitmesi gerekti ini kendisi söyler. Böylelikle gere inden erken periyodik bak mlar n önüne geçilerek zaman ve paradan tasarruf sa lan r. Araçla ayn renge boyal tamponlar, hafif malzemeden üç parçal olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle de ifltirilir. Arac n serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azal r, olas ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlat l r. Axor Nakliye kamyonlar nda sürekli iyi yol görüflü ve sürüfl güvenli i sa layan pek çok özellik vard r. Ayr ca, Axor'da sürücünün araca inip binmesini kolaylaflt racak ayr nt lar bafltan sona düflünülmüfltür. Axor'da kendinizi özel hissedersiniz! Axor Nakliye'nin fleffaf caml, halojen farlar yolu mükemmel ayd nlat r. Farlar önden kolayca aç larak ampulleri de ifltirilebilir. Axor Nakliye'nin rüzgar kanallar, özellikle ya fll havalarda kap lar n ve kap kollar n n temiz kalmas n sa lar. Bluetooth lu radyo ve direksiyondan kumanda sayesinde sürücü cep telefonunu çok daha güvenli bir flekilde kullanabilir. Ön sütundaki spoilerler, ya fll havalarda cam ve aynalar temiz tutarak daha iyi bir görüfl kazand r r. En kötü hava ve yol flartlar nda dahi sürüfl güvenli i azalmaz. Axor'un sa ve sol camlar yla, yan aynalar elektriklidir. ürücü, kabin içinden istedi i gibi ayarlayabilir. Aynalar n s tmal oluflu, bu ulanma ve buzlanma sorununu ortadan kald r r. ürücü taraf ndaki aynaya ilave edilen genifl aç l ayna ile görüfl alan daha da genifller ve kör nokta neredeyse ortadan kalkar. Muavin taraf ndaki kald r m aynas ve ön taraftaki ön tampon aynas, arac park ederken güvenlik ve kolayl k sa lar, böylece olas hasarlar n önüne geçilir. 5

6 Hak etti iniz konfor! Kamyoncunun ifl yeri kamyonun kabinidir. fl yeriniz ne kadar rahat ve konforlu ise verimlili iniz o kadar artar. Axor, bu amaçla ön panelden kap içlerine, koltuktan tavana kadar sürücülerin sürüfl performans n art rmak için tasarlanm flt r. Axor, benzerlerinden çok daha kullan fll ve ergonomik bir kabine sahiptir. Hava süspansiyonlu koltuklar n yüksekli i ve minder e imi ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem derinlik hem de yükseklik ayar yap labilir. Böylece, Axor uzun yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa lar. ürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl r. Ön gö üs, sürücüye dönük aç l ergonomik yap s yla kullan m kolayl sa lar. Küresel hava ç k fl kanallar, kabin içinde daha iyi bir hava sirkülasyonu sa larken, yan camlardaki bu ulanmay da önler ve ayna sürücü taraf ndan daha net görülür. El freninin ön konsolda bulunmas sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder C ve 3240 C modellerinde üçüncü basama n üstüne entegre edilen kap uzatmas ile sürücünün ayakkab lar n koyabilece i ilave kullan m alan sa lanm flt r. Bu uygulama ile sürücüler, araç içinde istedikleri düzenli ve temiz ortama sahip olurken ayn zamanda aerodinamik yap n n iyileflmesiyle birlikte daha az yak t tüketirler. 6

7 Kullan m alan genifltir. lave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. Axor'un kabininde, farkl ifllevleri olan birçok cep ve göz, sürücünün evrak ve eflyalar n derli toplu tutar. Kap içindeki cep 1,5 litrelik bir su fliflesini alabilir. ki koltuk aras na konan eflya kutusu s k kullan lan eflyalar n el alt nda düzenli bir flekilde olmas n sa lar C ve 3240 C modellerinde kabin arka duvar ndaki ve tavandaki ilave s izolasyonu ile s ve ses yal t m iyileflen araçta, hava giriflç k fl minimum seviyede olur. Bu sayede Axor kullan c lar, s kayb olmayan araçlar nda k fl n so uk, yaz n da s cak havadan daha iyi korunurlar. El freni, radyo/cd/mp3 çalar ve takograf n kullan m çok daha kolayd r. ürücü, dikkati da lmadan kabin içinde istedi i her yere ulaflabilir. Bluetooth ile ça r yap labilir, araç kiti olarak kullan labilir. Araç hoparlörleri ve radyo mikrofonu devreye sokulabilir. a ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt lm fl basamaklar ve rahatça aç lan kap lar sürücülerin iniflbiniflini kolaylaflt r r. Ön gö üsteki bas nçl hava ba lant s, araç içini bas nçl hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolayl k sa lar ve h z kazand r r. Kabin içi ayd nlatma lambalar yüksek, düflük ve ambiyans olmak üzere farkl üç tipte fl k verir. ürücü, ihtiyac na göre istedi i miktarda fl a kavuflur. Kabin içinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik ba lant s vard r. ürücü istedi inde su s t c s, cep telefonu flarj cihaz gibi cihazlar ba layarak kullanabilir. Axor'un genifl yataklar, geceleme veya molalarda, sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini sa lar C ve 3240 C modellerindeki yeni jenerasyon ergonomik ve rahat yayl yatak ile sürücüler, daha keyifli ve sa l kl molalar verirken, yataktaki ç kar labilir ve y kanabilir koltuk kumafl ndan yap lm fl yatak k l f ile sürücünün dinlenme alan hem daha temiz hem de daha fl k görünür. Gösterge tablosundaki grafik menü, arac n donan m ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Ar za halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teflhis edilen ar za, daha büyük sorunlara yol açmadan giderilebilir. 7

8 3229 ADR! Kamyon sürücülerinin isteklerine göre donatılan AXR 3229 ADR, sürücülerin ve akaryakıt sektörünün ihtiyaçlarını karflılamak için üretilmifltir. Armatür dolabına yer açmak için yakıt ve AdBlue depoları sola alınmıfltır. Ayrıca daha fazla yakıt taflınabilmesi için janttan hava tüplerine kadar hafifletilebilecek tüm kapsamları de ifltirilmifltir. Akaryakıt taflımacılı ına özel ihtiyaçları karflılaması için klima ve flanzıman güç çıkıflı, seri donanımda sunulmaktadır. 8

9 Yollardaki güvenilir dostunuz! Axor Nakliye kamyonlar ileri teknoloji ürünü, sa lam MercedesBenz motoru ile güçlü; disk frenleri, AB, AR, ALB ve motor freni gibi özellikleriyle de güvenli araçlard r. Yüksek çekifl gücü, performans ve düflük yak t tüketimini bir araya getiren Axor'da motorun torku, hacmine göre çok yüksektir. Birbiriyle %100 uyumlu orijinal MercedesBenz aktarma organlar ile daha az yak t harcar. Gücünü yüksek fren bas nc ndan alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da l m n iyilefltiren ALB sistemi, tekerleklerin Axor Nakliye kamyonlar nda, tipine göre M 906 LA (Euro V) BG ve M 457 LA (Euro V) 401 BG ak ll motor bulunur. ilindir bafl na 3/4 supapl motor, yak t sarfiyat n ve emisyon de erlerini iyilefltirir. Motor kay fl n n gerginli i otomatik ayarl d r. EDC sistemi, motoru, en iyi verimi en az yak t sarfiyat yla sa layacak flekilde kumanda eder. Axor Nakliye kamyonlar nda B6 motorlarla birlikte G1319 çarpmal mekanik flanz man, Axor 3240 C ve Axor 2640 CL araçlar nda ise G28112 Mercedes Powershift flanz man kullan lmaktad r. Mercedes Powershift flanz man, sürücüye debriyajs z araç kullanma imkan sunmaktad r. Bu flanz man n vites de ifltirme sistemi, mümkün oldu unca düflük bir yak t tüketimi ve yüksek sürüfl konforu hedeflenerek tasarlanm flt r. Anahtar tasar m sa lam ve kullan fll d r. tandart olarak sunulan fianz man Ya o utucusu sayesinde flanz man n s l yüklenmesi azal r. Böylece, ya de iflimlerinden kaynaklanan bak m masraflar düfler ADR ve 2640 CL'de standart olarak sunulan ön ve arka aks stabilizatörü, arac n virajlarda savrulmas n önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa lar. 10 bar bas nçl frenlerle, sürücü pedala bast nda frenleme etkisi çok daha seri geliflir. ALB fren sistemi, kamyonun tafl d yükün a rl na göre fren gücünün da l m n ayarlay p ideal frenlemeyi, AB fren sistemi tekerleklerin frenleme an nda bloke olmas n önleyerek üst düzeyde güvenli i sa lar. AR ise her türlü zeminde patinaj önler ve savrulmadan optimum çekifl sa lar. Axor'un patentli motor freni sayesinde fren balatalar ve diskler çok daha uzun süre dayan r. Motor freni, direksiyonun sa ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa, gaza bas ld anda motor freni devreden ç karak bo ulmay önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde, motorun bo ulmas uzun rampa inifllerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildi i kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etkisi olmaks z n kullan labilir CL ve 3240 C'de Temposet/Tempomat sistemleriyle birlikte kullan labilen motor freni sayesinde rampalar h zl, emniyetli ve ekonomik olarak inmek mümkündür. bloke olmas n önleyen AB ve patinaj önleyen AR sistemleri sayesinde sürüfl güvenli i en üst düzeye ç kar. Uzun periyodik bak m aral klar, parça de ifltirmede kolayl k sa layan özellikleri ve sürücünün performans n art ran konforuyla Axor sürücüsüne ve filosuna çok kazand r r. Axor 2640 CL de standart olarak sunulan AB ve AR li Telligent ak ll fren sistemi, sensörleri sayesinde sürüfl ve yük koflullar n alg lay p buna göre AB, AR ve motor fren sistemlerini otomatik olarak kontrol ederek frenleme performans n optimize eder. Bas nçl hava sisteminde yer alan s tmal hava kurutucusu, nem oluflmas n ve frenlerin donmas n engeller. Axor'da bulunan s tmal su ayr flt r c s, mazottaki suyu ay rarak motoru korur, so uk havalarda filtrenin donmas n önleyerek arac n kolay çal flmas n sa lar. Axor'un hidrolik kriko ile 67 derece aç yla öne devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl l r. Kabin devrikken bile motor çal flt r labilir. 9

10 MercedesBenz at fl onras Hizmetleri Fark yaratan sadece ileri teknoloji ürünü araçlar m z de il, ayn zamanda sundu umuz at fl onras Hizmetleri dir. MercedesBenz Türk taraf ndan, sat fl sonras hizmetlerine yönelik teknik ve davran flsal e itimleri sertifikaland r lm fl servis personelimiz, MercedesBenz araçlar na özel el aletleri ve atölye ekipmanlar ile tam donan ml, en üst düzeyde onar m kalitesini ve en h zl servisi size birlikte sunmaktad r. MercedesBenz Türk, Daimler in global lojistik altyap s sayesinde, orijinal yedek parçalar en k sa sürede temin etmekte, tüm bayi ve yetkili servislerinde ihtiyaç duydu unuz anda bulman z güvence alt na almaktad r. MercedesBenz at fl onras Hizmetleri, bünyesindeki tüm faaliyetlerini en güncel teknik ve en üst kalite seviyesinde sunmak için sürekli gelifltirmekte ve hizmetlerini, Türkiye nin dört bir yan ndaki bayi ve yetkili servisleriyle MercedesBenz araç sahiplerine ulaflt rmaktad r. MercedesBenz rijinal Yedek Parçalar Arac n z, MercedesBenz orijinal yedek parçalar ile ilk günkü kadar yeni kal r. MercedesBenz kalite standard nda holograml ve garantili yedek parçalar, arac n z n uzun ömürlü iflletiminin güvencesidir. MercedesBenz 24h Yol Yard m Hizmeti ize, oluflabilecek bir ar za durumunda, y l n her günü 24 saat kesintisiz hizmet veren bir yol yard m servisidir. MercedesBenz 24h Ça r Merkezi Türkiye nin her yerinden: ize Özel ervis özleflmeleri Arac n z n veya filonuzun çal flma flartlar çerçevesinde bak m (ve afl nt parçalar ) maliyetlerini, sizin belirleyece iniz süre boyunca sabitleyebilirsiniz. Tüm servislerimizde ayn flartlarda geçerli avantajl sözleflmeler ile bak mlar n z bize b rak n. Gide Gide Bitmeyen Garanti Arac n z n fatura tarihi ile bafllayan garanti süresi, kilometre s n r olmaks z n iki y ld r. Genel garanti flartlar ve standart garantinize ek olarak, onar m sözleflmeleri (uzat lm fl garanti) hakk nda detayl bilgiyi bayi ve yetkili servislerimizden alabilirsiniz. onradan Montaj Donan m Paketleri MercedesBenz kamyon veya çekicinize orijinal donan m eklemeniz mümkün. Güncel montaj paketleri listesi için en yak n n zdaki bayi veya yetkili servisimiz ile irtibata geçmeniz yeterli. Araç Aksesuarlar ve MB Collection Kamyonunuzdan beklentileriniz ne kadar çeflitli ise MercedesBenz'in sundu u orijinal aksesuarlar da o kadar çok yönlüdür. Araç içi veya d fl, ifllevsel, ergonomik ve estetik detaylar ihtiyac n za göre tasarland. Mercedes ervice Card Avrupa'n n neresinde olursan z olun, Mercedes ervice Card ile acil servis ihtiyac durumunda "ödeme garantisi" hizmetinden faydalanabilirsiniz. Mercedes ervice Card baflvuru formlar yetkili servisler ve 10

11 MercedesBenz Finansal Hizmetler Daimler Financial ervices, 40' n üstünde ülkede Daimler Grubu araçlar na özel finansman deste i sa lamaktad r. Grubun Türkiye operasyonlar n yürütmek üzere 2000 y l nda kurulan MercedesBenz Finansman Türk A.fi. ile grup araçlar na finansman deste i, 2001'de kurulan MercedesBenz Finansal Kiralama Türk A.fi. ile finansal kiralama, 2007'de kurulan MercedesBenz igorta Arac l k Hizmetleri A.fi. ile sigorta hizmetleri sunmaktad r. MercedesBenz Finansal Hizmetler ile Tek Noktada Tam Hizmet in sundu u tüm avantajlardan yararlanarak ihtiyaçlar n za ve gelirinize en uygun ödeme plan ile kamyonunuza rahatl kla sahip olabilirsiniz. Hayallerinizdeki araca sahip olman n en uygun seçenekleri: Finansman Finansal Kiralama Ödeme Planlar : Finansman Bayi noktalar m zda arac n z seçti inizde yorulmadan kredi baflvurunuzu da yapabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ya da Üstyap Ödeme Modeli gibi birbirinden farkl ödeme plan alternatiflerinden birini tercih etti iniz takdirde kredinizi gelirinize ve ihtiyaçlar n za en uygun koflullarla kullanaca n zdan emin olabilirsiniz. Finansal Kiralama Hayallerinizdeki Daimler Grubu araçlar ndan birini al rken finansal kiralama alternatifini tercih etti iniz ilk an kazanmaya bafllayabilirsiniz. MercedesBenz Finansal Hizmetler in tandart Ödeme Plan, +3 Finansman Ödeme Plan, Mevsimsel Ödeme Plan ve Üstyap Plan paketlerinden birini tercih edebilir, vade sonunda ödemeleriniz bitti inde küçük bir bedel karfl l nda arac n z devralabilirsiniz. 2. El Finansman 2. El Daimler Grubu araçlar ndan birini almay düflünüyorsan z, 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac n za MercedesBenz Finansal Hizmetler in sundu u avantajlardan yararlanarak sahip olabilirsiniz. Tek yapman z gereken, bir yetkili bayimize u rayarak finansal hizmet alternatiflerimizden birini seçmek. igorta Hayallerinizdeki araca piyasadaki klasik alternatiflerden farklı olarak tek poliçeyle üstelik dört yıla kadar kasko yapabilme imkanıyla sahip olmak istemez misiniz? MercedesBenz Kasko nun yıldızım paketi ile aracınızın hak etti i korumayı sa layabilirsiniz. 2. El Finansman igorta tandart Ödeme Plan Mevsimsel Ödeme Plan tandart Ödeme Plan Geliriniz sabit ve düzenli ise tandart Ödeme Plan tam size göre olabilir. eçti iniz vade boyunca, ayl k tutar sabit geri ödemelerle diledi iniz araca sahip olabilirsiniz. tandart Ödeme Plan ile tandart D fl bir yaflam planlayabilirsiniz. Mevsimsel Ödeme Plan Ödemeleriniz gelirinize göre mevsimsel olarak de iflebilir. ize ve flirketinize özel ödeme koflullar ile gelirinizin artt dönemlerde yüksek tutarl, gelirinizin nispeten azald dönemlerde küçük tutarl ödemelerinizi yapabilirsiniz. Üstyap Modeli flinize en uygun ve size en yüksek verimi sa layacak arac n z sunarken üstyap n z da düflünüyoruz. Arac n z ile birlikte üstyap n z için de ödeme gücünüze özel olarak belirledi imiz koflullarla finansman deste i sa l yoruz. Yat r m n zla ilgili tüm çözümlere bir bütün olarak tek noktadan ulaflabilirsiniz. +3 Finansman Ödeme Plan +3 Finansman Ödeme Plan ile ödemelerinizin tutar n ve vadesini gelirinize uygun olarak belirleyebilirsiniz. Düflük tutarl düzenli ödemelerinizin ard ndan vade sonunda toplu bir ödemeyle arac n za rahatl kla sahip olabilirsiniz veya vade sonunda son ödeme tutar n z yeniden kredilendirebilirsiniz. Tercihiniz yepyeni bir araçsa eski arac n z geri verip kalan tutar için düflük ödemeli yeni bir kredi plan na sahip olabilirsiniz. Üst Yap Modeli +3 Finansman Ödeme Plan 11

12

13 2. El kamyonlarda MercedesBenz güveni MercedesBenz, kalitesini, 2. El araç al msat m nda sundu u hizmetlere de yans t yor. Trucktore markas ile araç sahibi olmay kolaylaflt ran hizmet yelpazesi ve uzman kadrosu, bireysel ihtiyaçlar n z anl yor ve çözümler üretiyor. MercedesBenz, tüm finansman ve sigorta çözümlerinde size en uygun ve esnek ödeme plan n yarat yor. Tek noktada verdi i Trucktore garanti, sigorta, kredi, geri sat n alma (buyback), kiralama hizmetleri ve kusursuz hizmet anlay fl yla 2. El al m sat m nda ayr cal k yaflat yor. Dünyada 15 ülkede, 33 sat fl noktas yla hizmet veren Trucktore, Türkiye'deki kamyon pazar nda da, di er ülkelerden edindi i bilgi ve deneyimle ihtiyaçlar n z karfl lamak için en uygun arac ve en iyi hizmet unsurlar n bir arada sunuyor. MercedesBenz standartlar nda faaliyet gösteren Trucktore, genifl bir yelpazede hizmet vermesinin yan s ra, takas yapabilme imkan da sa l yor. Çekiciden treylere kadar her yafl, tip ve modelde kamyonun yer ald Trucktore'daki tüm araçlar n ortak noktas, güvenebilece iniz Trucktore standartlar d r. Kamyonunuzu al rken ya da satarken Trucktore'a güvenebilirsiniz. Trucktore a nda bulunan tüm araçlara adresinden eriflebilirsiniz. Kamyon foto raflar n n, fiyatlar n n ve araçlarla ilgili detayl bilgilerin yer ald Trucktore sitesinde bulunan arama motoru sayesinde, istedi iniz kamyona kolayl kla ulaflabilirsiniz. 13

14 Donan m Özellikleri Kabin içi Çift yatakl, yüksek tavanl kabin Yatak önünde perde Grafik bilgi ekranl gösterge Takograf lave s t c Bluetooth lu radyo Elektrikli cam ve ayna kumandalar sol kap üzerinde Günlük bak m kontrol göstergesi Ön konsolda bas nçl hava ba lant s Motor tüneli üstünde evrak kutusu Yüksekli i ve e imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon Ön konsolda 24 voltluk çakmakl priz Ön konsolda 12 voltluk ilave priz Hava süspansiyonlu floför koltu u fioför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal ) ç günefllik Kap içinde flifle cebi (1,5 litrelik) Ön konsol üzerinde iki adet bardak tutucusu Muavin taraf nda tavanda tutunma kolu Elbise ask s Küllük ve çakmak Tüm kilitler için tek anahtar (yak t deposu hariç) Her iki tarafta elektrikli camlar Yatak alt nda evrak kutusu Yataktan ilave s t c kumandas Uzaktan kumandal merkezi kilitleme Çok fonksiyonlu direksiyon 2529 CD 2640 CL/RÖM 3229 C 3240 C 3229 C ADR 14 Kabin D fl Çelik tavan havaland rma kapa fieffaf d fl günefllik Üç parçal tampon Ön tampon alt spoyler Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar Ön aks denge çubu u a /sol s tmal ve elektrik kumandal d fl aynalar Her iki tarafta s tmal, genifl aç l ilave ayna Kald r m aynas Kilitlenebilir yak t deposu kapa Yak t tank dolum filtresi Kilitlenebilir AdBlue deposu kapa fieffaf caml halojen farlar Kabin üstünde pozisyon lambalar Basamak ayd nlatmas Kabin devrikken motoru çal flt rma dü mesi Telligent motor kumanda sistemi Telligent bak m sistemi fianz man ya so utucu D flar dan aç labilir eflya dolab (kabin içinden emniyet mandall, sadece yüksek kabinde) Römorkadaptör soketi 24 V15 kutuplu Römork çeki kancas (Rockinger) Ön koruyucu tampon Yak t tank 590 litre, alüminyum Yak t tank 500 litre, alüminyum Yak t tank 280 litre alüminyum, solda Hamak tipi üst raf Alüminyum jant Alüminyum hava tüpleri EG 96/20 normuna göre gürültü önleyici paket lave s ve ses izolasyonu Ayakkab l k Halojen sis far

15 Donan m Özellikleri Güvenlik Dekompresyon valfi motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) Immobilizer Direksiyon kilidi Geri vites ikaz düdü ü Yan iflaret lambalar H z s n rlay c tomatik kay fl gergi mekanizmas AR Tempomat + Temposet (h z sabitleme + h z s n rlama) psiyonel Bijon koruyucusu Arka aks diferansiyel kilidi PM (Programlanabilir Özel Modül) Klima Telefon, telsiz ön haz rl k fiasi yan nda stepne tafl y c Konforlu kabin yataklamas (1.8 Hertz) ADR (fiasi kaplamas + yanmayan elektrikli kablo + ADR/normlu araç) Yak t tank 400 litre, çelik Tek yatakl, alçak tavanl kabin Voith Retarder R115HV Yatak alt nda so utuculu bölme (buzdolab ) Haval korna (kabin üstünde) Metalik boya Motor ön s t c Turbo Brake (güçlendirilmifl motor freni) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1211b (N04) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1211c (N06) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1312c (NH2) PT (flanz man güç ç k fl ) NA 1312b (NH3) Motor güç ç k fl, tork kapasitesi 600 Nm elastik kavrama (motor güç ç k fl için) Arka aks denge çubu u Telligent flerit sistemi tandardize Telematik arayüzü Telligent yalpa dengeleme sistemi Telligent Ak ll Fren istemi, AB+AR li Axor güvenlik paketi Powershift Buzdolab Kuvvetlendirilmifl akü ürücü taraf nda hava yast Dijital takograf 2529 CD 2640 CL/RÖM 3229 C 3240 C 3229 ADR tarihinden itibaren ülkemizin de dahil oldu u Uluslararas Karayolu Tafl mac l Yapan Araçlarda Çal flan Personelin Çal flmalar na liflkin Avrupa Antlaflmas na (AETR) taraf olan ülkeler aras nda karayolu tafl mac l yapan ve an lan yönetmelik kapsam ndaki yeni tescil edilecek araçlara dijital takograf tak lmas zorunlu k l nm flt r. : tandart donan m : psiyonel donan m 15

16 Teknik Özellikler Motor Tip ilindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man 2529 CD (6x2) M 906 LA, Euro 5 ral, mm x 130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli, 395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14, CL/RÖM (6x2) M 457 LA, Euro 5 ral, mm x 155 mm cm kw/401 d/d ,50:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Powershift otomatik flanz man MB G 21112/ Akslar Ön aks 1. arka aks 2. arka aks 3. arka aks Tahvil oran Direksiyon üspansiyon Frenler Park freni Motor freni fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Bofl a rl k Maksimum yüklü a rl k Maksimum yüklü katar a rl Faydal yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi 3. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti T rmanma kabiliyeti (Römorklu40 t) VL 4/51 DC7,5 HL6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (kald r labilir) 4,300 L 8 hidrolik Ön ve arkada parabol makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AR/AB/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl katoforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar. U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9.00x22,5 2x12V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg %58 VL 4/51 DC7,5 HL6/3 DC13 NR 4/50 DCL7,5 (kald r labilir) 3,077 L 8 hidrolik Önde parabol makas, arkada hava süspansiyonlu Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu Telligent ak ll fren sistemi AB+AR li /ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Römork için çift hatl fren ba lant s Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir yatakl, çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar E500 TM U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 500 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/220 Ah 28 V/80 A 6,2 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg %80 %53

17 Teknik Özellikler Motor Tip ilindir dizilifli ve say s Çap ve strok Hacim Güç (DIN) Tork (DIN) k flt rma oran o utma Debriyaj fianz man Akslar Ön aks 1. arka aks 2. arka aks 3. arka aks Tahvil oran Direksiyon üspansiyon Frenler Park freni Motor freni fioför kabini fiasi Yak t sistemi AdBlue sistemi Lastikler Jantlar Elektrik Aküler Alternatör Marfl motoru A rl klar Bofl a rl k Maksimum yüklü a rl k Maksimum yüklü katar a rl Faydal yük Ön dingil kapasitesi 1. arka dingil kapasitesi 2. arka dingil kapasitesi 3. arka dingil kapasitesi T rmanma kabiliyeti T rmanma kabiliyeti (Römorklu40 t) 3229 C (8x2) M 906 LA, Euro 5 ral, mmx130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli,395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14,571,0 VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL 6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (Kald r labilir) L 8 hidrolik Önde parabol arkada trapez makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg % C (8x2) 3229 ADR M 457 LA, Euro 5 ral, mm x 155 mm cm kw/401 d/d ,50:1 Termostatl, su so utmal Tek diskli kuru tip, MFZ 430 Powershift otomatik flanz man MB G 21112/17,01.0 [psiyon: HL7 ile G 24016/11,70,69 MB 1312c PT] VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL6/3 DC13 [psiyon: HL7/055 DC13 (Cerli Aks)] NR4/52 DC8,5 (Kald r labilir) [psiyon: HL7 ile 3.714] L 8 hidrolik Önde parabol arkada trapez makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Retarder Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir yatakl, çelik kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar E500 TM U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 284x70 mm, 7 mm et kal nl 590 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 95 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 2x12 V/165 Ah 28 V/80 A 6,2 kw/24 V 9940 kg/hl kg/hl kg kg/hl kg/hl kg kg kg kg %73 M 906 LA, Euro 5 ral, mmx130 mm 6370 cm kw/ d/d d/d 17,4:1 Termostatl, su so utmal Tek kuru diskli,395 mm çap, hidropnömatik MB G 1319/14,571,0+NA 1211b PT VL 4/51 DC7,5 VD 4/40 DCL7.1. (Kald r labilir, kendinden dümenli) HL 6/3 DC13 NR 4/52 DC8,5 (Kald r labilir) L 8 hidrolik Ön ve arkada parabol makas Çift devreli haval sistem (10 bar) Is t c l hava kurutucu AB/AR/ALB Önde ve arkada disk frenler tomatik fren c rc r ayar Hava kumandal, yay kurmal Dekompresyon valfli motor freni (Direksiyonun yan nda koldan kumandal ) ECE R 29 normlar n sa layan, hidrolik olarak devrilebilir çelik yatakl kabin Paslanmaya karfl kataforez dald rma tekni iyle kabin boyama Araç renginde boyal tampon, basamak ve çamurluklar 90 derece aç lan kap lar U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi 286x70 mm, 8 mm et kal nl olda 280 lt alüminyum depo ve su ayr flt r c s 25 litre hacminde AdBlue deposu 315/80 R 22,5 9,00x22,5 alüminyum alafl ml 2x12 V/120 Ah 28 V/80 A 4 kw/24 V kg kg kg kg kg kg kg %43 17

18 Ölçüler (mm) 2524 CD/2529 CD 2640 CL/RÖM F I K F I K H G H G L P N C A B E1 D L N P C A B E1 D M Q M Q 3229 C/3240 C F I K 3229 ADR F I K H G H G L N P C E2 A B E1 D L N P C E2 A B E1 D M Q M Q 2524 CD 2529 CD 2640 CL 3229 C 3240 C 3229 ADR A : Dingil mesafesi B : fiasi boyu C : Ön sark nt D : Arka sark nt (tamponsuz) E1 : Arka akslar aras E2 : Ön ve arka akslar aras X X X F : Kabin uzunlu u G : Kabin arkas /flasi sonu H : Araç yüksekli i I : Ön flasi yüksekli i K : Arka flasi yüksekli i L : Ön kar n bofllu u M : Arka kar n bofllu u N : Araç geniflli i : Arka aks geniflli i P : z geniflli i, ön Q : z geniflligi, arka MercedesBenz Türk A.fi. teknik özellik ve donan mda önceden bildirmeden de ifliklik yapma hakk n sakl tutar.

19

20 MercedesBenz letiflim Hatt MercedesBenz Türk A.fi. Pazarlama Merkezi: Akçaburgaz Mahallesi, Mercedes Caddesi, Esenyurt stanbul Telefon Faks Üretici firman n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu doküman n bas m ndan (Aral k/2013) sonra üzerinde de ifliklikler olmufl olabilir. at c n n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal tan mlamak için kulland iflaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam d fl nda olmayan aksesuarlar ve özel donan mlar içerebilir. Renk farkl l klar bask tekni inden kaynaklanmaktad r.

Ekonomi ve konfor. Actros

Ekonomi ve konfor. Actros Ekonomi ve konfor. Actros Yollardaki gücünüz: Actros Çekici. Öyle bir araç istiyorsunuz ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak tla maksimum performans sa las n. Uzun ömürlü ve dayan kl olsun, ileri

Detaylı

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU

Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Aral k 2007 - Ocak 2008 Say : 22 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir D NAM K VE KONFORLU Kelefller A.fi. Uluyol cad. No:37 Bayrampafla- stanbul Santral: (212) 417 39 15 - Fax: (212) 545 67 83

Detaylı

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED

T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ON KAPAK 2.qxd 5/22/09 12:56 PM Page 1 May s - Haziran 2009 Say : 27 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir YEN FORD TRANS T CONNECT T CARET N ZORLU YOLLARI BÖYLE KONFOR GÖRMED ICINDEKILER_syf.qxd

Detaylı

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz

Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir. Kas m - Aral k 2009 Say : 30. B Z 60. YILA TAfiIDINIZ. Teflekkür ederiz Kas m - Aral k 2009 Say : 30 Kelefller Ford Plaza n n ücretsiz dergisidir B Z 60. YILA TAfiIDINIZ Teflekkür ederiz Ç NDEK LER Banu Kelefl Genel Yay n Yönetmeni Merhaba; Y l n son say s nda yeniden beraberiz.

Detaylı

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan.

Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kombi, Mixto ve Panelvan. Yeni Vito. Kendi işinin patronları da terfi eder. Hafif ticari araçların uzmanı Mercedes-Benz den gerçek ticaret erbapları ve işinin uzmanları için yepyeni bir araç:

Detaylı

On yıldır sizi ileriye taşıyor.

On yıldır sizi ileriye taşıyor. On yıldır sizi ileriye taşıyor. 1 2 10. yılında Travego S yollarda. Teknolojimizin ışığında sizin için her geçen gün gelişmeye devam ediyoruz. Mercedes-Benz olarak ürettiğimiz ilk otomobilden günümüze

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor.

Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Yeni Vito Select. Yeni Vito Select, çok özel hissetmeniz için ünlü olmanız gerekmiyor. Her türlü yol şartına uygun bir şekilde tasarlanmış olan yeni Vito Select, çok yönlülüğü, konforu ve her zaman güvenilir

Detaylı

FORD CARGO 1846T ÇEKİCİ

FORD CARGO 1846T ÇEKİCİ FRD CARG 1846T ÇEKİCİ Uzun yol taşımacılığının kısa yolu Uluslararası ve yurt içi uzun yol taşımacılığında kullanılmak üzere müşteri beklentileri doğrultusunda tasarlanan 1846T çekici, Ford Cargo nun yapı

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

FORD CARGO ÇEKİCİ VE NAKLİYE SERİSİ

FORD CARGO ÇEKİCİ VE NAKLİYE SERİSİ FORD CARGO ÇEKİCİ VE NAKLİYE SERİSİ Ford Cargo işini bilir... Üstün yakıt ekonomisi ve düşük işletme maliyetleriyle kazancınızı artırmak üzere geliştirilmiş Ford Cargo çekicileri ve nakliye kamyonları

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009

Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 2 o9 Phoenix Contact Müflteri Dergisi Ekim 2009 04 PIT: Push-In Teknolojisi PIT ile ba lant yapmak h zl ve zahmetsiz 06 Nursan Metalürji A.fi. Büyük sanayi kuruluflu Nursan Metalürji A.fi. Phoenix Contact'ı

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM

YENİ FORD TRANSIT CUSTOM YENİ FORD TRANSIT CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-21 Gövde tipleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur ve dinamik

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM

YENİ FORD TOURNEO CUSTOM YENİ FORD TOURNEO CUSTOM 1 2-5 Ford kinetik tasarım 6-9 Kalite 10-11 Çevre dostu 12-13 Güvenlik 14-17 Akıllı teknolojiler 18-23 Donanım seviyeleri Araçlarımızın heyecan verici tasarımının sırrı. Cesur

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı