GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU"

Transkript

1 . GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU 1.1 Ürün tanýmlayýcý Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: r Ürün Parça Numarasý: (MOX-5), (MOX-40), (MOX-2) Saha 1: Wilhelmsen Ships Service AS Saha 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway Saha 3: Tel: Madde veya karýþýmýn ilgili tanýmlanan kullanýmlarý ve ikaz edilen kullanýmlarý Soluma gazý 1.3 Güvenlik veri formu saðlayýcýsýna ait detaylar Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat AB Rotterdam The Netherlands Telefon: Faks: Sorumlu Kiþi: Patrick Rijsdijk, Product HSE Manager, Tel.: : 1.4 Acil durum telefon numarasý **ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT** NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Madde veya karýþýmýn sýnýflandýrmasý - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. 2.2 Etiket elemanlarý - Sinyal Word: Tehlike - Simgeler: GHS03, GHS04, O Tehlike Ýfadeler - Yangýna yol açabilir ya da yangýný þiddetlendirebilir; yakýcý madde - Basýnç altýnda gaz içerir, ýsýnýrsa patlayabilir Ihtiyati Ýfadeler - Elbiselerden/.../yanici maddelerden uzakta tutun/saklayin. - Gün isigindan uzak tutun. Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. - Alev alma durumunda: Güvenliyse kaçagi durdurun. - Ayarlama valflerini gres ve yagdan arindirin. Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 1

2 Risk Ýfadeleri - Yanýcý materyalle temasý yangýna yol açabilir (R8) Güvenlik Ýfadeleri - Yanýcý materyalden uzak tutun (S17) 2.3 Diðer tehlikeler - Basýnçlý konteyner 3.1 Karýþýmlar Kimyasal Adý Konsantrasyon CAS Numarasý EC Numarasý R/H Ýfadesi* Simgeler Oxygen >99 % R8 - H270 GHS O *Bkz Bölüm Ýlk yardým önlemlerinin açýklamasý - Herhangi bir kuþkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, týbbi müdahale için baþvurun - Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal çikarin. - Yanýcý materyal içerir 4.2 Akut ve gecikmiþ olan en önemli semptom ve etkiler - Tehlikeli deðil 4.3 Acil týbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliði göstergesi 5.1 Yangýn söndürücü maddeler - Alev almaz. Yangýn çýkarsa, çevredeki koþullara uygun söndürme aracý kullanýn 5.2 Madde veya karýþýmdan kaynaklanan özel tehlikeler - Basýnçlý konteyner - Ýtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fýrlama tehlikesinden haberdar edin - Oksitleyici 5.3 Ýtfaiyeciler için öneri - Ateþe maruz kalan konteynerleri su sýkarak soðuk tutun - Ýtfaiyeyi potansiyel tüp patlama ve fýrlama tehlikesinden haberdar edin 6.1 Kiþisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri - Güvenli ise sýzýntý kaynaðýný kapatýn - Sigara içmeyin - Yanýcý materyale temas ettirmeyin 6.2 Çevresel Tedbirler - Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi - Güvenli ise sýzýntý kaynaðýný kapatýn - Alaný havalandýrýn Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 2

3 6.4 Diðer bölümlere referans - Bkz Bölüm Güvenli kullaným için önlemler - Uygun kaldýrma aygýtý kullanýnýz. - Yanýcý materyale temas ettirmeyin - Profesyonel kullanýcýlarla kýsýtlýdýr 7.2 Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koþullarý - Serin, kuru ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklayýn - Basýnçlý konteyner: güneþ ýþýðýndan uzak tutun ve 50 C dereceyi aþan sýcaklýklara maruz býrakmayýn 7.3 Özel nihai kullaným(lar) 8.1 Denetim parametreleri 8.2 Maruziyet kontrolleri - Özel þartlar bulunmuyor Mesleki Maruziyet kontrolleri - Sýnýrlý alanlarda veya hava sýrkülasyonu az bölgelerde oksýjen zengýnleþtýrmesýnden kaçýnýnýz. 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkýnda bilgi - Koku: Kokusuz - Görünüm: Sýkýþtýrýlmýþ gaz - ph - uygulanmýyor - Kaynama noktasý C, 760 mm /Hg de - Buhar basýncý - uygulanmýyor - Buhar Yoðunluðu (hava = 1) Erime noktasý C, 760 mm /Hg de - Suda çözünürlük 0.04 g/l - Alev almaz ancak yanmayý destekler - Kuvvetli oksitleyici madde, Baþka materyalle temasý yangýna yol açabilir 9.2 Diðer Bilgiler - Yok 10.1 Reaktiflik - Oksitleyici madde 10.2 Kimyasal stabilite - Herhangi bir bilgi bulunmamaktadýr Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 3

4 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasýlýðý - Yangýna yol açabilir ya da yangýný þiddetlendirebilir; yakýcý madde 10.4 Kaçýnýlmasý gereken durumlar - Aþýrý ýsýnmayý önleyin - Ýndirgeyici maddelere temas ettirmeyin 10.5 Uyumsuz malzemeler - Organiklerle uyuþmaz 10.6 Tehlikeli Ayrýþým Ürünleri - Yok 11.1 Toksikolojik etkiler hakkýnda bilgi - Toksik deðil Soluma Deriyle temas Gözle temas - Þiddetli maruziyet durumlarýnda iritasyon görülebilir Yeme - PotansÝyel koruyucusuz geçýþ olarak addedýlmez. Karsinojenisite - Karsinojenik etkiler üzerine kanýt bulunamamýþtýr Teratojenisite - Üremeyi etkilediðine dair kanýt bulunamamýþtýr Mutajenisite - Mutajenik etkiler üzerine kanýt bulunamamýþtýr 12.1 Toksisite - Mevcut verilerde, madde akuatik yaþama zararlý deðildir 12.2 Dayanýklýlýk ve parçalanabilirlik 12.3 Biyoakümülasyon Potansiyeli 12.4 Topraktaki hareketlilik - Bu madde uçucudur 12.5 PBT ve vpvb deðerlendirme sonuçlarý 12.6 Diðer Advers Etkiler - Çevre için tehlike teþkil etmez 13.1 Atýk arýtma yöntemleri - Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletiþime geçin Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 4

5 14.1 UN Numarasý - UN Uygun Nakliye Adý - Oxygen, compressed 14.3 Nakliye tehlike sýnýf(lar)ý (5.1) 14.4 Paketleme grubu - N/A 14.5 Çevresel tehlikeler Yanmayan Sýkýþtýrýlmýþ Gaz - Mevcut verilerde, madde çevreye zararlý deðildir 14.6 Kullanýcý için özel önlemler - Gaz tüplerýne naklýye esnasýnda valf koruyucu baþlýk takýlmalýdýr MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliðine göre toptan nakil Diðer Bilgiler Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) Oksitleyici Madde Uygun Nakliye Adý : Oxygen, compressed ADR UN No: UN1072 ADR Tehlike Sýnýfý: 2.2 ADR Ambalaj Grubu: N/A ADR alt risk: 5.1 ADR Parlama noktasý: - Deniz (IMDG) Uygun Nakliye Adý : Oxygen, compressed IMDG UN No: UN1072 IMDG Tehlike Sýnýfý: 2.2 IMDG Ambalaj Grubu: N/A IMDG EmS: F-C, S-W IMDG alt risk: 5.1 IMDG Parlama noktasý: - Hava (ICAO/IATA) Uygun Nakliye Adý : Oxygen compressed ICAO Un No.: UN1072 ICAO Tehlike Sýnýfý.: 2.2 ICAO Ambalaj Grubu: N/A ICAO alt risk: 5.1 ICAO Parlama Noktasý: - DOT / CFR (ABD Ulaþtýrma Bakanlýðý DOT Uygun Nakliye Adý : Oxygen, compressed Tehlikeli Materyal: Oxygen Tehlike Sýnýfý: 2.2 Kimlik Numarasý: UN1072 Ürün RQ (Ibs): - DOT alt risk: 5.1 DOT Parlama noktasý: Madde veya karýþýma özel güvenlik, saðlýk ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatý - This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU. Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 5

6 - Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. - Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations 15.2 Kimyasal Güvenlik Deðerlendirmesi Ýçerikler üzerine kompozisyon/bilgi bölümünde kullanýlan R ve S ifadelerinin metinleri: - H270: Yangýna yol açabilir ya da yangýný þiddetlendirebilir; yakýcý madde; R8: Yanýcý materyalle temasý yangýna yol açabilir. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileþenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiþtir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanýr. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik þartlarý açýsýndan inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnýzca uygun uygulama(lar) için kullanýldýðýnda geçerlidir. Ürün diðer uygulamalara uygun olarak satýlmamaktadýr - böyle bir durumda kullanýmý bu listede bahsedilmemiþ risklere yol açabilir. Üreticiye danýþmadan diðer uygulama(lar) için kullanmayýn. Son Deðiþiklik Tarihi 31/05/2011 6

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: COLORANTE VERDE TÝCARÝ KOD: PPVERDE

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleyiciler - Hassas 1.3 Güvenlik veri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Dressing fg Oluşturma tarihi 10.07.14 Version 2.0 Ref.No. BDS000035_28_20140710 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Dressing fg Aerosol 1.2.

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı HANDCLEANER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri işte cilt koruma 1.3 Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Grip Oluşturma tarihi 03.12.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000037_28_20131203 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Grip Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M«

óm2.1 : Yanıcı Gazlar M M« Sayfa : 1 óm2.1 : Yanıcı Gazlar Tehlikeli. M M«BÖLÜM 1. Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün Tanımı Ticari isim MSDS numarası Kimyasal tanımı Kayıt no Kimyasal Formülü : : : CAS No :1333-74-0

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 49750 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Motor yağı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı