tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları Üzerine Araştırmalar Sevcan ÖZTEMĐZ 1, Mustafa GÜLLÜ 1, Fatih ÖZDEMĐR 2, Hakan FĐDAN 1 Filiz BÜLBÜL 1 1 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü,. 2 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET: Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi yıllarında,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya da 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı önceki çalışmalar doğrultusunda önerilen yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı teknik elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Projenin yürütüldüğü bu tarlalarda periyodik aralıklarla incelemeler yapılarak zararlılar ve hastalıkların seyri takip edilmiş, zamanları belirlenmiştir. Teknik talimat doğrultusunda üreticilere önerileri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, entegre uygulanan tarlalarda mısırın ana zararlılarına karşı 1-2 ilaçlamanın yeterli olduğu, hatta parazitoit salımı yapılan tarlalarda hiç ilaçlamaya gerek kalmadığı, entegre uygulanmayan diğer alanlarda ise en az 2-4 ilaçlamanın yapıldığı gözlenmiştir. Mısır hastalıklarından rastık ve Fusarium %2 oranında tespit edilmiş, mekanik uygulanmıştır. Yabancıotlara karşı ise çıkış sonrası sadece bir kez kimyasal uygulama veya mekanik yapılmıştır. Entegre uygulanan alanlarda yaklaşık %25-30 oranında verim artışı tespit edilmiş, ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Proje kapsamında toplam 147 teknik eleman ve 1176 üretici eğitilmiştir. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mısırda entegre teknik talimatı hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Entegre Mücadele, Mısır, Zararlı, Hastalık, Yabancı ot. Investigation on Integrated Pest Management Research, Implementation and Training Studies in Maize in the Mediterranean Region ABSTRACT: Integrated pest management research, implementation and training project in maize was carried out in the first and second crop maize fields totally 7012 da in,, Osmaniye, Kahramanmaraş and Antalya provinces of the Mediterranean Region between the years of 2001 and This project was conducted onto the results of previous pest, disease and weed studies at the growers conditions together with training programs to technical staff and farmers. The control measures were recommended from technical instructions. The numbers of chemical applications were decreased (1-2 application) in the field of integrated pest management with respect to the conventional maize fields. Chemical control was not treated in biological control applied fields by releasing parasitoids. For maize diseases, only smut at a rate of 2 % and Fusarium wilt diseases were found, cultural and mechanical controls were applied. For weeds either one chemical treatment or cultivation was applied in post emergence. The yield was increased by % in the field of integrated pest management and approximately 75 % profit was obtained by decreasing of expenses depending on the numbers of chemical applications. Totally 147 technical personals and 1176 farmers were trained. In training programmes, radio and television programmes were made to introduce IPM programmes including biological control, field days were arranged, brochure with respect to biological control were prepared and distributed. Furthermore, technical instruction in maize was prepared. Key Words: Integrated Pest Management, Maize, Pest, Disease, Weed. GĐRĐŞ Mısır, ülkemizde tahıllar arasında üretim miktarı bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam mısır ekim alanı ha olup, üretim ise ton'dur (Anonim, 2005). Hemen hemen ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmesine rağmen ekiliş ve üretimde en büyük payı Akdeniz Bölgesi almaktadır. Mısırın özellikle II. ürün olarak Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilmeye başlanması ile ülke tarımındaki yeri ve önemi artmıştır. Bu nedenle, mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda bitki koruma sorunları önem kazanmıştır. Birçok tarımsal üründe olduğu gibi mısır üretiminde de kaliteli ve bol ürün alabilmek için tüm tarımsal işlemlerin en iyi ve en uygun şekilde yapılmasının yanı sıra zararlı, hastalık ve yabancıotlarla da en iyi şekilde edilmesi zorunludur. Günümüzde zararlılarla nin, agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması önem kazanmış olup, insan ve çevre sağlığı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Tüm bu unsurları dikkate alan entegre entegre ürün yönetimi, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımın temelini oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında yürütülen bu projede; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı yapılan çalışmalar doğrultusunda önerilen

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak; A) Bugüne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarından yararlanarak mısır zararlı, hastalıkları ile yabancıotların si için uygun bir entegre araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım programı oluşturulması ve geliştirilmesi, B) Zararlı, hastalık ve yabancıotlarla ilgili veri tabanı oluşturulması, C) Projede görev alan araştırıcı, teknik elamanlar ve üreticilerin eğitimi, D) Entegre uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması, E) Ülke genelinde entegre teknik talimatı hazırlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. MATERYAL ve METOT Mısırda entegre çalışmaları, Akdeniz Bölgesi nde mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya ve ilçelerinde toplam 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu entegre tarlalarının dışında diğer alanlarda da üreticilerin benimsediği uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mısır bitkisinin fenolojik dönemleri Howay (1966), mısırda ana zararlı, hastalık ve yabancıotların örnekleme zamanı, şekli ve aralıkları ile zarar eşikleri Öztemiz ve ark., (2004) e göre yürütülmüştür. Biyolojik uygulamalarında, salım zamanını belirlemek için Robinson tipi ışık tuzağında Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae) ergin populasyonu takip edilmiştir. Đlk O. nubilalis ergini görüldükten sonra yaprak alt ve üst yüzeyleri kontrol edilerek 200 bitkide yumurta sayımı yapılmıştır. Aynı gün zararlının 3. dölünün ovipozisyon başlangıcında parazitoit/ha gelecek şekilde salım çantacıkları ile Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera:Trichogrammatidae) salımı yapılmıştır (Hassan et al., 1986; Stein, 1987; Ciochia, 1990). Tarla kenarından 7 m, iki salım noktası arasında ise 14 m mesafe bırakılarak salım yapılmıştır (Şekil 1) (Hassan 1981, 1984). Salımdan üç gün sonra her çantacığının dört kenarındaki ikişer bitki kontrol edilerek zararlının yumurta sayımı yapılmıştır. Bulunan yumurta paketleri işaretlenerek bir sonraki sayımda kontrol edilmiş ve bu işlem yumurtadan çıkış başlayıncaya kadar devam etmiştir. Yaklaşık bir hafta ara ile ikinci salım yine aynı yöntemle yapılmıştır. Sayımlar periyodik olarak hasat zamanına kadar devam etmiştir. Mevsim boyunca sayımı yapılan yumurtalardaki parazitlenme oranı dikkate alınarak parazitoidin etkinliği belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). II ürün hasat döneminde, parazitoit salımının üretim miktarına olan etkisini incelemek amacıyla toplam 200 mısır bitkisi kök boğazından kesilerek sap ve koçanlar incelenmiş, bulaşık bitki ve larva sayısı, dekara verim ve 1000 tane ağırlıkları tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli Predatörlerin Örneklenmesi: Mısırın çıkışından hasadına kadar olan sürede periyodik çıkışlar yapılmış, 25 bitki gözle kontrol edilerek görülen predatörler emgi tüpü ile toplanmış ve kaydedilmiştir. Tarlanın büyüklüğüne göre atrap sallanarak örnekler toplanmıştır. Parazitoitlerin Örneklenmesi: Mısırkurdu nun yumurtalarının parazitlenme oranını belirlemek için periyodik olarak 200 er bitki kontrol edilerek yumurta paketi ve yumurta sayıları kaydedilmiş, parazitlenmiş yumurtalar sayılıp toplam yumurta sayılarına oranlanarak belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). Diğer parazitoitlerin belirlenmesi amacıyla tarladan parazitli olan larva ve pupalar toplanarak laboratuvarda kültüre alınmış ve çıkış yapan ergin parazitoitler teşhisi yaptırılarak kaydedilmiştir. Entegre programının başarısı, bu programın uygulandığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile bunlara bitişik veya yakın olan ancak entegre uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi sini yaptığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Proje kapsamında Eğitim çalışmaları ve Mısırda entegre teknik talimatın hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında mısırda entegre uygulamalarının yürütüldüğü iller ve alanlar Tablo 1 de verilmiştir yılında de sadece bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı zehirli yem uygulanmış, diğer iki tarlada ise Mısırkurtlarının populasyonunun yüksek olması ve ekonomik zarar eşiğini geçmesi nedeniyle 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Her iki ilde de tüm tarlalarda yabancıot si yapılmıştır. de sadece bir tarlada %2 oranında Ustilago maydis (DC.) Corda (Basidiomycotina, Ustilaginaceae) görülmüş, elle toplanarak imha edilmiştir (Tablo 2).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 1. Akdeniz Bölgesi mısır tarlalarında yılları arasında entegre uygulama çalışmalarının yürütüldüğü il ve alanlar Yıllar Đller I. Ürün (da) II. Ürün (da) Toplam (da) G.Toplam (da) Osmaniye Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Antalya Osmaniye Kahramanmaraş Antalya G.Top Tablo 2. I. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN Yüreği Ekim öncesi Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) Yabancıot si (atrazin 300 ml/da) Toprakaltı zararlılarına karşı (chlorpyrifos-ethyl 25 WP 3000 g/100 kg kepeğe; 5-6 kg zehirli yem/da) Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb- 90 gr/da)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (methomyl+diflubenzuron 250g/da)-kimyasal Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 50 ml/da)- kimyasal Mısır rastığı, U. maydis (%2)- mekanik II. ürün mısırda, üç ilde de toprakaltı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. da bir tarlada, de iki tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Mısırkurtlarına karşı ise da iki kez, de 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye/Merkezde Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlama yapılırken, Kadirli de herhangi bir ilaçlı uygulanmamıştır. Yeşilkurt sadece de iki tarlada görülmüş ve ilaçlı yapılmıştır. Yabancıotlardan Horoz ibiği (Amaranthus spp.), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium spp.), Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium), Kanyaş (Sorghum halepense), Su Ayrığı (Paspalum paspalodes) ve Çatal Otu (Digitaria sanguinalis) görülmüştür. Yabancıotlara karşı ve de birer tarlada çıkış sonrası herbisit ile ilaçlı uygulanmıştır. Fusarium spp. da bir tarlada görülmüş ve bundan dolayı verim çok düşük (600 kg/da) olmuştur (Tablo 2). /Ceyhan ve Kozan ile / da Mısırkurdu na karşı T. evanescens salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme Kozan, Ceyhan ve ta sırasıyla % 97.56, % 96.8 ve %94 olmuştur. Diğer bazı salım çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Hassan 1981, Hassan ve ark. 1986, Bigler 1986, Stein 1987, Seaman ve ark., 1996, Uzun ve ark., 1996, Coşkuntuncel ve Kornoşor, 1997, Öztemiz ve Kornoşor 1999). Hasatta, Kozan, Ceyhan ve ta verim sırasıyla 850, 900 ve 815 kg/da; bin tane ağırlığı ve g olarak belirlenmiştir. Salım tarlalarında %25-30 verim artışı elde edilmiştir. Bagar (1997) da Trichogramma maidis Pint. et Voeg.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile mısır veriminde %30 oranında artış olduğunu bildirmiştir yılında I. ürün mısırda her iki ilde de Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiğinin altında olduğundan kimyasal yapılmamıştır. de bir tarlada yabancı otlara karşı bir uygulama yapılmıştır. Her iki tarlada hastalıklara rastlanmamıştır. Entegre tarlalarında verim 1350 kg/da, karşılaştırma tarlasında ise 1200 kg/da olmuştur. II. ürün mısırda, ve de birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, ve Kahramanmaraş da birer tarlada Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Yeşilkurt sadece de bir tarlada görülmüş ve kimyasal yapılmıştır. Yabancı otlara karşı sadece K.Maraş ta bir kez ilaçlama yapılmış, diğer tarlalarda mekanik uygulanmıştır. Entegre uygulanan tarlalarda hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde ise Mısırkurtlarına karşı iki kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez olmak üzere toplam 4 kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim kg/da, karşılaştırma tarlalarında ise kg/da olmuştur (Tablo 3). Tablo 2 (devam). II. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Ekim Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan öncesi Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal O.nubilalis ve S.nonagrioides (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Merkez Cevdetiye Osmaniye-Kadirli Fusarium spp. Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl 200 g/100 kg tohum) O.nubilalis (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal Đlaçlama yapılmadı Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (nicosulfuron 125 g/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 3. I. ve II. ürün mısırda 2002 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Yüreğir-Karataş Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. I. ÜRÜN II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan Yumurtalık Yabancıot si (atrazine 300 ml/da) - Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik S. exiqua (cypermethrin 100 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik Osmaniye-Merkez Đlaçlama yapılmadı Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı S. exiqua ya karşı (carbaryl 300 g/da)-kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal Yabancıot si (foramsulfuron 200 ml/da) K.Maraş O.nubilalis e karşı (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal /Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık ta faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %94.5 oranında tespit edilmiştir. Kozan ve Ceyhan da biyolojik mücedele parsellerinde bulaşık bitki oranı Mısırkurdu için %1 ve %5, Mısır Koçankurdu için %5 ve %14 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrol parselde ise bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olarak belirlenmiştir. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %33-38 arasında değişkenlik göstermiştir. Krehbiel ve Wittwer (1979), Trichogramma salımı yapılan mısır parselinde bitkilerin %9'unun, kontrol parselinde ise %24'nün O.nubilalis larvaları ile bulaşık olduğunu; Qıan ve ark. (1984), Ostrinia furnacalis Guenée (Lepidoptera: Crambidae) e karşı Trichogramma ostriniae Pang & Chen (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ile yapılan salımda, salım parselinde larva sayısının larva/100 bitki, kontrolde ise larva/100 bitki olduğunu; Zanaty ve Shenishen (1991), O. nubilalis'e karşı T. evanescens salımı ile bulaşık bitki ve koçan sayısındaki azalmanın sırasıyla %63-95 ve % olduğunu bildirmişlerdir yılında I. üründe, de Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Entegre tarlalarında verim ortalama 1200 kg/da, karşılaştırma tarlasında 1100 kg/da olmuştur. II. üründe, Mısırkurtları na karşı /Kozan ve Ceyhan, Osmaniye/Kadirli ve Kahramanmaraş/Türkoğlunda 4 tarlada hiç ilaçlama yapılmamış, /Seyhan, Osmaniye/Merkez de 1, / da 1-2 kez ilaçlı uygulanmıştır. de 3 tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir, /Seyhan da toprakaltı zararlılarına karşı bir, ve K.Maraş ta birer tarlada yabancı otlara karşı bir kez ilaçlama yapılmış, diğer illerde mekanik yapılmıştır. ve Osmaniyede 3 tarlada hiç ilaçlama yapılmamıştır. Gözlemlerde hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-4, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 4).

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 4. I. ve II. ürün mısırda 2003 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN - -Kozan- Ceyhan Seyhan Osmaniye Kadirli Merkez K.Maraş Türkoğlu Toprak altı zararlısı Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Toprakaltı zararlılarına karşı Carbofuran 50 kg tohuma 1lt-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Mısrkurtlarının larvalarına karşı Habrobracon hebetor salımı (1000 adet) yapıldı- biyolojik O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cypermethrin 100 g/da) kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal Đlaçlama yapılmadı S. exigua ya karşı (carbaryl 300 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal Yabancıot si ( nicosulfuron 125 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (rimsulfuron 5 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. /Kozan, Ceyhan ve Seyhan da faydalı böcek salımı ile biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %87 olmuştur. Bulaşık bitki oranı Kozan ve Ceyhan da Mısırkurdu için %1 ve %4, Mısır Koçankurdu için %5 ve %13 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrolde bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olmuştur. Karadjov (1989), T. maidis 'in salımı ile O. nubilalis yumurtalarında parazitlenmenin %87'ye ulaştığını, Langenbruch ve Hassan (1984), O. nubilalis e T. evanescens 'in %80-94 oranında etkinlik sağladığını; Alam Nia (2002), parazitoid salımı ile Mısırkurdu populasyonunun %75 azaldığını bildirmişlerdir Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %31-36 arasında değişmiştir yılında I. üründe, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Bozkurt a karşı / da bir tarla hariç ilaçlama uygulanmamıştır. ve deki her üç tarlada da bir kez yabancı ot si yapılmıştır. Hasatta entegre tarlalarında verim 1100 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 1000 kg/da olmuştur. II. üründe, entegre tarlalarında Mısırkurtları na karşı Antalya hariç hiç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da ise Mısırkurtları na karşı bir tarla hariç (iki kez ilaçlama) bir kez ilaçlı uygulanmıştır. ve deki birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye ve Antalya da 6 tarlada yabancıotlara karşı mekanik, diğer illerde ise bir kez herbisit uygulaması yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3 kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na, toprakaltı zararlılarına ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 5).

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 /Kozan, Ceyhan Seyhan ve Yumurtalık ve / da entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 92 oranında tespit edilmiştir. Verim Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık da sırası ile 750, 975, 850 ve 825 kg/da olmuştur. Salım yapılan alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salım tarlalarında doğal parazitleme oranı %25-30 arasında değişkenlik göstermiştir. Tablo 5. I. ve II. ürün mısırda 2004 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN Karataş Yüreğir Yumurtalık Kozan Ceyhan Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (foramsülfuron 15 lt) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (acetochlor ml/da) Bozkurt ve Danaburnu (endosulfan 100 kg kepeğe 1500 g) Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancıot si ( foramsülfuron 15lt) S. exigua ya karşı (lufenuron3 lt)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Yabancıot si ( Foramsülfuron 15lt) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si (acetachlor g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si ( acetachlor g/da) Osmaniye Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (malathion 6000 ml/da)-kimyasal Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Seyhan K.Maraş Antalya Merkez O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (thiodicarb -90 g/da)-kimyasal Antalya-Merkez Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin, 30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (lambda-cyhalothrin, 0,72 kg/lt)-kimyasal Antalya Serik Antalya-Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (cypermethrin, 30cc/da)-kimyasal

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008, ve Osmaniye de üç tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir ilaçlı yapılmıştır. Mısırkurtları na karşı, Antalya hariç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da Mısır Koçankurdu na karşı iki tarlada bir, bir tarlada iki kez ilaçlama yapılmıştır., ve Kahramanmaraşta tüm tarlalarda yabancı ot si yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, toprakaltı zararlıları ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim 950 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 850 kg/da olmuştur (Tablo 6). /Kozan, Seyhan ve Yumurtalık ta entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 88 oranında tespit edilmiştir. Bu alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı ise yaklaşık %33 oranında tespit edilmiştir. Tablo 6. II. ürün mısırda 2005 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan -Karataş Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Yüreğir Yabancıot si (foramsülfuron 7,5 lt) Ceyhan Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) S. exigua ya karşı (lufenuron 6 lt)-kimyasal Seyhan Kozan Yumurtalık O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Osmaniye-Merkez S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal K.Maraş-Türkoğlu Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Antalya- Merkez-Aksu Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin -30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (beta-cyfluthrin,)-kimyasal Antalya Serik Antalya Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı (cypermethrin 30 cc/da,)-kimyasal Sonuç olarak, yıllarında entegre uygulanan tüm alanlarda toprak altı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. I. üründe 2001 ve 2004 yıllarında, II. üründe yıllarında toprakaltı zararlılarına karşı bir kez, Spodoptera exiqua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı her yıl bazı tarlalarda bir kez, mısırın ana zararlılarından, O. nubilalis ve Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) karşı 1-2 kez, Helicoverpa armigera Hbn (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı yıllarında de, 2003 yılında da bir kez ilaçlı yapılmıştır. Entegre uygulanmayan alanlarda ise 2 4 arasında değişen sayıda ilaçlamalar yapılmıştır. Görüldüğü gibi entegre uygulamaları ile ilaçlama sayısında azalmalar olmuştur. Mısır hastalıklarından, sadece 2001 yılında I.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 üründe U. maydis %2 oranında, II. üründe Fusarium spp. tespit edilmiş, imha edilerek mekanik uygulanmıştır. Hastalıklarla de kültürel önlemler ve dayanıklı çeşit kullanımı önerilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yabancıotlara karşı genellikle bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Đlaçlamanın yapılmadığı alanlarda ise çapa ile mekanik yapılmıştır. Biyolojik de parazitoidin salımı ile yıllarında O. nubilalis yumurtalarındaki parazitlenme oranı sırasıyla %94.0, %94.5, %87.0, %92.0 ve %88.0 olmuştur. Biyolojik tarlalarında %25-30 oranında ürün artışı görülmüştür. Entegre tarlalarında ana zararlılar dikkate alınarak genelde bir veya iki kez ilaçlı yapılmıştır. Parazitoit salımı yapılan tarlalarda kimyasal ye gerek kalmamıştır. Uygulama alanlarında diğer faydalı böceklerin sayısında da artış görülmüştür. Üst üste yapılan salımlar ile uzun vadede doğal dengenin kurulacağı, uygulama yapılan tarlalarda ilaçlama sayısının ve masraflarının azalacağı görülmektedir. Bu çalışmada da ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Đlaçlamanın maliyeti, çevreye ve doğal düşmanlara olan olumsuz etkileri de göz önüne alındığında biyolojik nin entegre nin temelini oluşturduğu görülmektedir. Li (1988), Çin 'de O. furnacalis'e karşı Trichogramma dendrolimi Matsumura (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile on yıllık süre içerisinde toplam ton pestisitten korunulduğunu; Voegele (1986), Fransa'da O.nubilalis e karşı kitle halinde salınan Trichogramma türleri ile elde edilen on yıllık sonuçların, bu zararlıya karşı uygulanan kimyasal sonuçları kadar etkili olduğunu bildirmiştir. Örneklemeler sırasında doğal düşmanların etkinliği de takip edilmiştir (Tablo 7). Zararlılara karşı kimyasal ye karar vermeden önce tarladaki faydalı böceklerin populasyonu dikkate alınmalıdır. Mevsim başında yoğun olan yararlı populasyonu, ilaçlamaların başlamasıyla hızla düşmektedir. Bu nedenle entegre prensiplerine uygun olan ilaçların kullanımını özendirilmesi yararlı olacaktır. Faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda, bir yıl sonra doğal parazitleme oranı yıllara bağlı olarak %25-38 arasında değişmiştir. Tablo 7. Mısır alanlarında tespit edilen doğal düşmanlar Doğal Düşmanlar Takım Familya Platytelenomus busseolae (Gahan) Scelionidae Trichogramma evanescens Westwood Trichogrammatidae Habrobracon hebetor Say.,Bracon brevicornis Wesmael, Cotesia ruficrus Braconidae Haliday, Iphialuse imposter Scopoli, Schizoprymnus obscurus Nees, Meteorus rubens Nees, Meteorus ictericus (Nees), Meteorus oculatus (L.), Macrocentrus collaris (Spincla), Microplitis tuberculifer Wesmael, Hymenoptera Microplitis rufiventris Kok. Sinophorus xanthostomus (Gravenhorst), Chelonus osculator Panzer Hyposoter didymator (Thbg.), Ichneumon sarcitorius L., Ichneumonidae Pimpla spuria Grav., Barichneumon sp., Eriborus terebrans (Grav), Diadegma crassicornis (Grav.) Lydella thompsoni Hert. Diptera Tachinidae Coccinella septempunctata L., Coccinella undecimpunctata L., Hypodamia Coccinellidae variegata (Goeze), Stethorus gilvifrons (Muls.), Stethorus punctillum Weise, Scymnus apetzoides Muls., Scymnus apetzi Muls. Coleoptera Orius niger (W.), Orius minutus (L.) Anthocoridae Nabis punctatus Costa, Nabis pseudoferus Rm. Nabidae Deraecoris pallens Reut Heteroptera Miridae Geocoris megacephalus (R.) Lygaeidae Anisochrysa carnea (Steph.) Neuroptera Chrysopidae Abrolophus sp. Acarina Erythraeidae Trichoderma spp. Deuteromycetes, Moniliales Gliocladium sp. Hyphomycetes., Moniliales Bacillus thrungiensis var. kurstaki, Beauveria bassiana (Bals) Bacillaceae Mısırda entegre ağı kurulması ve uygulanması amacı ile projenin uygulandığı yıllarda toplam 147 teknik eleman ile 1176 üretici eğitilmiştir. Bu eğitimlerde entegre kavramı, prensipleri, yararları, entegre uygulamasının organizasyonu, mısır tarlalarında bulunan zararlı, hastalık, yabancıotlar ve faydalı böceklerin tanıtımı, örnekleme ve sayım yömtemleri, ekonomik zarar eşikleri, biyolojik uygulamalarının önemi ve nin yönetimi konuları aktarılmıştır. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Zararlı, hastalık, yabancıot ve doğal düşmanların renkli fotoğraflarla tanıtıldığı ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin de dikkate alındığı bugüne kadar yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak mısır alanlarında entegre teknik talimatı hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın yürütülmesinde destek olan,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya Tarım Đl Müdürlüklerine, Tarım Đlçe Müdürlüklerine, maddi destek sağlayan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Đl Özel Đdare Müdürlüğüne, arazi çalışmalarının yürütüldüğü tarla sahipleri olan üreticilerimize, emeği geçen tüm teknik ve idari personelimize teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Alam Nia, S.M Taking Biological Control to Farmers. Environment. Tando Jam. Feb-18, p. 24. Anonim Tarım Đl Md. Proje Đstatistik Şube Md. (http://www.adanatarim.gov.tr). Bagar, M Evaluation of Efficacy of Parasitic Wasp Trichogramma maidis Pint. & Voeg. Used for Control of European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. in Corn in Biocont Laboratory S.R.O., Brno. MendelNET98, OBSAH, p. 2. Bigler, F Mass Production of Trichogramma maidis Pint et Voeg. and Its Field Aplication Against Ostrinia nubilalis Hbn. in Switzerland. Journal of Applied Entomology, 101 : Ciochia, V Some Aspects of the Utilization of Trichogramma sp. in Romania. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (Tx, USA), September 23-27, Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Coşkuntuncel, S., Kornoşor, S The effectiveness of inundative release of (Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera: Trichogrammatidae) against (Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera: Pyralidae) in Turkey. Proceedings of the XIX Conference of the International Working Group on Ostrinia nubilalis and Other Maize Pest (OILB/IOBC-IWGO), August 30 September 5, Guimaraes, Portugal, Hassan, S.A.1981.Mass Production and Utilization of Trichogramma : 2. Four Years Succesfull Biological Control of the European corn borer. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent., 46: Hassan, S.A Trichogramma News.Druck und Selbstverlag: Biologische Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft, Braunschweig, Vol: 2: p.27. Hassan, S.A., Heil, M Control of the European corn borer with a Single Release of the Egg Parasite Trichogramma evanescens. Nachrichtenblatt. Deuts. Pflanzenschutz, (Braunschweig ), 32: Hassan, S.A., Langenanbruch G.A., Neuffer, G Der Einfluss des Wirtes in der Massenzucht auf die Qualitaet des Eiparasiten Trichogramma evanescens bei der Bekampfung Desmaiszunslers, Ostrinia nubilalis. Entomophaga, 23: Hassan, S.A., Stein, E., Dannemann, K., Reichel, W Mass Production and Utilization of Trichogramma: 8. Optimizing the Use to Control the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn. Journal of Applied Entomology, 101: Howay, J.J Iowa State Univ. Department of Agriculture, Technicial Bulletin, 976p. Karadjov, S The Use of Trichogramma Species Against the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Bulgaria. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 24 : Krehbiel, O., Wittwer, H Experiments in the Commercial Aplication of Parasitic Wasps of the Genus Trichogramma on Maize Crop in Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft, 27: (From Biocontrol News and Information Abstract, 1981, 2: 579. Langenbruch, G.A., Hassan, S.A The European corn borer. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 36(3): Li, T.H Evaluation on the Effectiveness of Corn borer Control in Large Area with Trichogramma. In Trichogramma and Other Egg Parasites. Colloques de I'INRA, No:43: Öztemiz, S., Kornoşor, S Biological control of Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) by Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and its natural parasitization rate on maize in Çukurova region of Turkey. Proceedings of the XXth Conference of the International Working Group on Ostrinia and Other Maize Pests, September 4-10, -Turkey, Öztemiz, S., Göven, M.A., Güllü, M., Tatlı, F., Üremiş, Đ., Çetin, V., Aksoy, E., Bülbül, Z.F Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara, 101 s. Prokrym, D.R., Andow, D.A Fields Evaluation of Trichogramma nubilale Against Ostrinia nubilalis in Sweet Corn. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (tx, USA), September Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Qian, Y.Q., Cao, R.L., Li, G.Z Biology of Trichogramma ostriniae and Evaluation of Its Effectiveness in Controlling Corn borer on Spring Corn. Acta Entomologica Sinica, 27 (3):

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Rawensberg, W.J., Berger, H.K Biological Control of the European corn borer, (Ostrinia nubilalis Hbn. Lepidoptera: Pyralidae) with Trichogramma maidis Pintureau and Voegele in Austria in Trichogramma and Other Egg Parasitoids. II. nd Intern. Symp. Guangzhau (China), Nov , Seaman, A., Hoffmann, M., Gardner, J., Chenus, S Pilot Testing of Trichogramma ostriniae Releases in Fresh Market Sweet Corn for Control of European corn borer. New York State Vegetable Project Reports Relating to IPM. NY IPM Publication 121, Stein, E Die Biologische Bekampfung des Maiszünslers. Gesunde Pflanzen, 39 (5): Tran, L.C., Hassan, S.A Preliminary Results on the Utilization of Trichogramma evanescens Westw. to Control the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis Guenee in the Philippines. Journal of Applied Entomology, 101: Uzun, S., Kavut, H. Göven, M.A. Kartal, S Aydın da Mısır Alanlarında Zararlı Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep.; Crambidae) in Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.; Trichogrmmatidae) nin Salım Denemeleri. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri Eylül, Ankara, Voegele, J Biological Control in Industrial Crops: Trichogrammatids. Colloques de I'INRA, No: 34, Zanaty, E.M., Shenishen, Z Control of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hubner, by Utilization of Sterilized Moths and the Egg Parazitoid, Trichogramma evnescens Westwood. Bulletin of the Entomological Society of Egypt, Economic Series, No : 17,

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması

Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının Saptanması KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 111 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Kahramanmaraş İli ve Çevresinde Bazı Tarla Kültürlerinde Bulunan Avcı Böcek Türlerinin Yoğunluk ve Yaygınlıklarının

Detaylı

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2

Summary. Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, 31034 Hatay 2 Türk. entomol. derg., 1, 34 (2): 251-262 ISSN 11-696 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında farklı örnekleme yöntemleri ile Laodelphax striatellus (Fallen, 1826)

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN

BİYOLOJİK MÜCADELE. Dr. Bilgin GÜVEN BİYOLOJİK MÜCADELE Dr. Bilgin GÜVEN Biyolojik mücadele nedir? Biyolojik mücadele : Zararlıların populasyon yoğunluğunu azaltmak için faydalıların insan tarafından kullanılmasıdır zararlı yönetiminde başarılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. mgullu83@hotmail.com

KİŞİSEL BİLGİLER. mgullu83@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Mustafa GÜLLÜ Ünvan Mühendis Telefon 0322 344 17 84 E-mail mgullu83@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Adıyaman- 1950 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı

Detaylı

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri)

Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Trichogrammatidae (Yumurta Parazitoitleri) Sevcan ÖZTEMİZ 1, Fahriye SÜMER ERCAN 2 Trichogrammatidae familyası, ekonomik önemi olan çeşitli böceklerin yumurtalarını parazitleyen küçük parazitik arıların

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Ziraat Fakültesi/2006. Ziraat Fakültesi/2001 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. İbrahim CERİT Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/114 E-mail ibrahimcerit@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri Andırın-1967 Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1-) 3-3 (7) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 11-35 SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE)

Detaylı

1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012. Derleme / Review

1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012. Derleme / Review BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 1(2), 127-136, 2012 1(2), 127-136, 2012 Derleme / Review Mısır Koçan Kurdu, Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera:Noctuidae) ve Mısır Kurdu, Ostrinia

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 116 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Kahramanmaraş İlinde Önemli Kültür Bitkilerinde Sorun Olan Önemli Yabancı Ot Türleri ve Bunlarla Mücadelede

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU **

Summary. Yusuf KARSAVURAN ** Enver DURMUŞOĞLU ** Türk. entomol. derg., 4, 28 (4): 253-266 ISSN -69 Mustafakemalpaşa (Bursa) da sanayi domateslerinde Helicoverpa armigera (Hübn.) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı ilaçlama zamanının saptanmasında feromon

Detaylı

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler.

Çizelge 1. 1997 yılında patlıcan ve 1999 yılında domates serasına ait bilgiler. ÖRTÜALTI SEBZE YETĐŞTĐRĐCĐLĐĞĐNDE ENTEGRE MÜCADELE PROGRAMINDA ĐLAÇLAMA HACMĐNĐN DÜŞÜRÜLMESĐ AMACIYLA AKSU U.L.V. CĐHAZLARI ÜZERĐNDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR Seralarda ilaçlama hacminin düşürülmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü MISIR Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİHİ: 13.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 02.04.1978-Viranşehir/ ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: Narlıkuyu Mah. 1049. Sok.

Detaylı

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI

Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Hastalık Adı Etkili Madde Adı ve Oranı Ticari Adı Formülasyonu Doz İlaçlama Zamanı Hasat Aralığı (Gün) BUĞDAY PAS HASTALIKLARI Buğday Kahverengi Pası (Pucciniarecondita) Buğdayda Kara Pas (Pucciniagraministritici)

Detaylı

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ ZARARLILARI ARAŞTIRMALARI Sadettin KOCABUĞA Koordinatör Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı Görevler, Projeler ve Mevcut Durum Yürütülmekte Olan Önemli Çalışmalar Toplantı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1.GENEL ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ DÜZENLEME TARİİ: 25.01.2016 ADI SOYADI: Mehmet MAMAY SİCİL NO: 4096 DOĞUM YERİ: Viranşehir / ŞANLIURFA YAZIŞMA ADRESİ: arran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma

Detaylı

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2003, 13(1): 9-14 Geliş Tarihi : 19.04.2002 Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması

Detaylı

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul

Ahmet KİŞMİR Hektaş Tic. A. Ş. İstanbul Fen ve Mühendislik Dergisi 1, Cilt 4, Sayı 2 143 PAMUKTA BEYAZSİNEK, Bemisia tabaci GENN. (HOM., ALEYRODIDAE) MÜCADELESİNDE BÖCEK GELİŞME DÜZENLEYİCİLERİ (BUPROFEZIN VE PYRIPROXYFEN)'NİN KULLANIM OLANAKLARI

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator

Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator Besin Durumunun Helicoverpa armigera (Hüb.) (Lepidoptera: Noctuidae) Üzerinde Yetiştirilen Hyposoter didymator (Thun.) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erginlerinin Laboratuvar Koşullarında Yaşam Süresine

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK MÜCADELE. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. BİYOLOJİK MÜCADELE Kültür bitkilerinde zararlı organizmalarakarşı doğal düşmanlarının insan katkısıyla kullanılmasıdır. Doğada varolan canlı baskı unsurlarının zararlı popülasyonları üzerindeki etkinliğinin

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR

ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR ANTALYA İLİNDE NAR ZARARLILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: GÖVDE VE DALLARDA ZARAR YAPANLAR Ali ÖZTOP 1 Mehmet KEÇECİ 1 Mehmet KIVRADIM 2 1 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, 07100 - Antalya 2 Tarım

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (36): (2005) 59-65 MUT ( MESİN ) İLÇESİNDE ZEYTİN AĞAÇLARINDA BULUNAN YARARLI BÖCEK TÜRLERİNİN TESPİTİ VE ÖNEMLİ TÜRLERİN POPULASYON DEĞİŞİMݹ Hüseyin ÇETİN² Özdemir ALAOĞLU²

Detaylı

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı *

Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2003, 9 (3) 291-295 Van İ li ve Çevresinde Patates Ekili ş Alanlar ı ndaki Zararl ı Böcek Türleri ve Do ğal Dü ş manlar ı * Remzi ATLIHAN 1 E. Necip YARDIM 1 M. Salih ÖZGÖKÇE

Detaylı

Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi

Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in Farklı Biyolojik Dönemleri Üzerine Ultraviyole nin Etkisi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 2, 49-56 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Yumurta Parazitoidi Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Detaylı

Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon değişimleri 1

Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon değişimleri 1 Turk. entomol. derg., 2008, 32 (1): 21-32 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Diyarbakır ili ikinci ürün mısır alanlarında Cicadellidae (Homoptera) familyasına bağlı önemli türlerin populasyon

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 6 BAĞDA YABANCI OT VE KÜSKÜTE

Detaylı

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA

n.elekcioglu@bmi.gov.tr EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi- ADANA KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Naime Zülal ELEKÇİOĞLU Ünvan Telefon 322 3441784 E-mail n.elekcioglu@bmi.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969 -Tarsus Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması

Menemen (İzmir) Pamuk Üreticilerine Yönelik (Bitki Koruma Açısından) Bir Anket Çalışması Araştırma Makalesi (Research Article) Hasan DEMİRKAN 1 Ferhat UYSAL 2 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Bornova - İzmir e-posta: hasan.demirkan@ege.edu.tr 2Kasımpaşa Mah. Cami Sok.

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

MISIR MISIR ÖNSÖZ Mehmet Mehdi EKER

MISIR MISIR ÖNSÖZ Mehmet Mehdi EKER ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon.

ARTFONİL DEFOLLİANTLAR. 48 g/l Ethephon. ARTFONİL 48 g/l Ethephon Ürün Detayları: Sera veya açıkta yetiștirilen hibrit çeșitlerde sadece yeșil olgunluk așamasına gelmiș domates salkımlarına püskürtme biçiminde uygulama yapıldığında turfanda ürün

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 60 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 Kahramanmaraş Yöresinde Kızılçamlarda (Pinus brutia Ten.) Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.)

Detaylı

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ

MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ MISIR YETİŞTİRİCİLİĞİ Mısır dünyada ekim alanı bakımından buğday ve çeltikten sonra 3. sırada yer alırken üretim miktarı bakımından ilk sırada, ülkemizde 500-550 bin ha. ekim alanı, 2.300.000 ton üretim

Detaylı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde,

ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, Türk. Bit. Kor. Derg. (ı982) 6: 105-109 ED@ BÖıDesi koıollarına oydon bazı üzüm teıiflerinde, ~aıkım fiüvesi (l obes ia botra na![biff and Den.) üa: rortricidae )'nin zararı üzerinde gözlemler N. Kacar*

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI CİLT IV. ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI ALTIN KELEBEK Euproctis chrysorrhoea L (Lepidoptera: Lymantriidae) Dişinin abdomeni gayet iri olup, ucundaki sarı renkli kıl demeti nedeniyle, bu zararlıya Altın kelebek ismi verilmiştir

Detaylı

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları

Yabancı Ot Standart İlaç Deneme Metotları I II İÇİNDEKİLER Sayfa No: ANASON TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 1 ASPİR TARLALARINDA YABANCI OTLARA KARŞI STANDART İLAÇ DENEME METODU... 5 AYÇİÇEĞİ TARLALARINDA YABANCI

Detaylı

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu

İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri Projeksiyonu İç Anadolu Bölgesinin Bitki Koruma Makineleri u Bünyamin DEMİR Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kayseri e-posta: bunyamindemir@erciyes.edu.tr Geliş Tarihi/Received:12.05.2015

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary

Mahmut İSLAMOĞLU 1 * Summary Türk. entomol. derg., 2012, 36 (3): 391-399 ISSN 1010-6960 Orijinal araştırma (Original article) Gryon monspeliensis (Picard) (Hymenoptera: Scelionidae) in Süne (Eurygaster integriceps Put.) (Heteroptera:

Detaylı

ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun

ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun Türk. Bit. Kor. Derg. (1982) 6: 97-103 İZmir ilind! 2nginarlarda zarar yapan Enginar kurdu ( Pbra gma[oss ia aibida (fruboy.) (Lep.: [ossidae )'nun sava~ yöntemleri üzerinde ara~tırmalar N. Kaya* ş. Türkmen*

Detaylı

SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)

SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) CİLT IV BAĞ ZARARLILARI SALKIM GÜVESİ Lobesia botrana Den.et Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) 1. TANIMI VE YAŞAYIŞI Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Ön kanatların zemini gri renkte

Detaylı

Araştırma Makalesi (Research Article)

Araştırma Makalesi (Research Article) Araştırma Makalesi (Research Article) Yaşar Tuncer KAVUT A. Esen ÇELEN Gülcan DEMİROĞLU TOPÇU Behçet KIR 1 Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 35100 İzmir/Türkiye e-posta: tunver.kavut@ege.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Gülcan TARLA Doğum Tarihi : 10.04.1970 Öğrenim Durumu :Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çukurova Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Mustafa

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2): 52-59, 2008 ISSN 1304-9984 Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET

Halil BOLU 4 SUMMARY ÖZET BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 4, 44 (1-4):69-77 ISSN 46-397 Güneydoğu Anadolu Bölgesi antepfıstığı alanlarında bulunan avcı Coccinellidae türleri, yayılış alanları ve zararlı Agonoscena pistaciae nın populasyon

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI

ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI ADANA İLİ'NDE BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANILAN PESTİSİTLERİN ARAŞTIRILMASI Doç. Dr. Oya ZEREN Gökhan EREM Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, MERSİN ÖZET Adana İli,

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMACI BİLGİ FORMU Adı Soyadı Ünvan Kurumu Çalıştığı Birim Uzmanlık Alanı Telefon E-mail Doğum Tarihi

Detaylı

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ

ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ ÖRNEKLEME VE SAYıM YÖNTEMLERİ EKONOMİK ZARAR SEVİYESİ Herhangi bir zararlının ekonomik zarara neden olan en düşük populasyon yoğunluğuna ekonomik zarar seviyesi adı verilir. Zararlı populasyonunun bu seviyeye

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER

DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER DOĞAL DÜŞMANLAR YARARLI BÖCEKLER 1. UĞUR BÖCEĞİ (COCCİNELLİDAE) Uğur böceği (Coccinellidae), çok yaygın olarak görülen, kırmızı kanatlı bir böcektir. Uç uç böceği de denir. Tropiklerde mavi ve yeşil renklerine

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Dr. Rukiye KARA Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (0344) 2376020- Dahili: 130 E-mail Doğum Tarihi-Yeri rukiye.kara@gthb.gov.tr Kahramanmaraş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite

Detaylı

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region

Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Developing of Transgenic Production in the World and The Economic Effects of Proble to Using of Bt Seed on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Aktas Research Institute

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ SDÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2007, 2(2), 146-151 Pimpla turionellae (Linnaeus,1758) (Hymenoptera: Ichneumonidae) DA BAĞIL NEMİN YUMURTA VERİMİ, AÇILIMI VE LARVAL GELİŞİM SÜRESİNE ETKİSİ

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

Cafer MART KSÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş

Cafer MART KSÜ Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş Fen ve Mühendislik Dergisi 2001, Cilt 4, Sayı 2 156 AMİK OVASI'NDA PAMUK ALANLARINDA ZARARLI PEMBEKURT, Pectinophora gossypiella (SAUND.) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) 'UN DOĞAL DÜŞMANLARI, KONUKÇULARI VE

Detaylı

EGE BÖLGESİ VE ÇEVRESİ 2015-2016 DÖNEMİ PAMUK EKİLİ ALANLARININ VE ÜRÜN REKOLTESİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ-UYDU VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ

EGE BÖLGESİ VE ÇEVRESİ 2015-2016 DÖNEMİ PAMUK EKİLİ ALANLARININ VE ÜRÜN REKOLTESİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ-UYDU VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ EGE BÖLGESİ VE ÇEVRESİ 2015-2016 DÖNEMİ PAMUK EKİLİ ALANLARININ VE ÜRÜN REKOLTESİNİN UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ-UYDU VERİLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde İzmir Ticaret

Detaylı

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı (2011) - SINAV SORULARI S1 - Piyasada satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin etiket renkleri hangi mevzuata göre düzenlenmektedir? A) Bitki Koruma Ürünlerinin

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999

EĞİTİM BİLGİLERİ. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 2013. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi / 1999 KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı Osman Sedat SUBAŞI Unvan Dr. Telefon (0324) 518 00 52 İç hat: 128 E-posta sedatsbs@gmail.com Doğum Yeri- Gölbaşı - 1972 Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Çukurova

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü. Proje Teklif Formu EK-2 T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje Teklif Formu DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN PROJENİN BAŞLIĞI ARAŞTIRMA FIRSAT ALANI ARAŞTIRMA PROGRAMI

Detaylı

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. BU BELGE İSPANYA NIN ARAGON EYALETİNDE BULUNAN GENEL GIDA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİTKİ KORUMA MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Centro de Protección Vegetal Genel Gıda Müdürlüğü

Detaylı

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi

Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 1839 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin popülasyon değişimi Türk. entomol. bült., 11, 1 (): 79-9 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Doğu Akdeniz Bölgesi nar bahçelerinde Harnup güvesi [Ectomyelois ceratoniae Zell., 139 (Lepidoptera: Pyralidae)] nin ergin

Detaylı

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları

Bitki Zararlıları Standart İlaç Deneme Metotları I İÇİNDEKİLER Sayfa No: FINDIK ZARARLILARI STANDART İLAÇ DENEME METOTLARI... 1 DALKIRAN [Xyleborus dispar (Fabr.)] ve DALDELEN [Lymantor coryli (Perris) (Col.: Scolytidae)] STANDART İLAÇ DENEME METODU...

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi

Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Eski Köye Yenilikçi Çiftçi Zirai İlaç Alet Yaprak Gübreleri Tohumculuk SÖNMEZ 2001 / KATE 1 / BEZOSTAJA 1 / ÇEŞİT 1252 SÖNMEZ 2011 / KATE 1 / BEZOSJAJA 1 / ÇEŞİT 1252 EKMEKLİK / BUĞDAY / HAKKIMIZDA AL-KA

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 14 2 2009 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 13009362 Sahibi/Publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012

Sorumlu yazar Geliş Tarihi : 30 Mart 2012 e-posta: kibarak@yahoo.com Kabul Tarihi : 15 Mayıs 2012 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6 (1): 10-14, 2013 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Doğu Karadeniz Bölgesinde Yeni Bir Zararlı Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı