tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli"

Transkript

1 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Çalışmaları Üzerine Araştırmalar Sevcan ÖZTEMĐZ 1, Mustafa GÜLLÜ 1, Fatih ÖZDEMĐR 2, Hakan FĐDAN 1 Filiz BÜLBÜL 1 1 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü,. 2 T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: ÖZET: Akdeniz Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi yıllarında,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya da 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu çalışmada; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı önceki çalışmalar doğrultusunda önerilen yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı teknik elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Projenin yürütüldüğü bu tarlalarda periyodik aralıklarla incelemeler yapılarak zararlılar ve hastalıkların seyri takip edilmiş, zamanları belirlenmiştir. Teknik talimat doğrultusunda üreticilere önerileri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda, entegre uygulanan tarlalarda mısırın ana zararlılarına karşı 1-2 ilaçlamanın yeterli olduğu, hatta parazitoit salımı yapılan tarlalarda hiç ilaçlamaya gerek kalmadığı, entegre uygulanmayan diğer alanlarda ise en az 2-4 ilaçlamanın yapıldığı gözlenmiştir. Mısır hastalıklarından rastık ve Fusarium %2 oranında tespit edilmiş, mekanik uygulanmıştır. Yabancıotlara karşı ise çıkış sonrası sadece bir kez kimyasal uygulama veya mekanik yapılmıştır. Entegre uygulanan alanlarda yaklaşık %25-30 oranında verim artışı tespit edilmiş, ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Proje kapsamında toplam 147 teknik eleman ve 1176 üretici eğitilmiştir. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mısırda entegre teknik talimatı hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Entegre Mücadele, Mısır, Zararlı, Hastalık, Yabancı ot. Investigation on Integrated Pest Management Research, Implementation and Training Studies in Maize in the Mediterranean Region ABSTRACT: Integrated pest management research, implementation and training project in maize was carried out in the first and second crop maize fields totally 7012 da in,, Osmaniye, Kahramanmaraş and Antalya provinces of the Mediterranean Region between the years of 2001 and This project was conducted onto the results of previous pest, disease and weed studies at the growers conditions together with training programs to technical staff and farmers. The control measures were recommended from technical instructions. The numbers of chemical applications were decreased (1-2 application) in the field of integrated pest management with respect to the conventional maize fields. Chemical control was not treated in biological control applied fields by releasing parasitoids. For maize diseases, only smut at a rate of 2 % and Fusarium wilt diseases were found, cultural and mechanical controls were applied. For weeds either one chemical treatment or cultivation was applied in post emergence. The yield was increased by % in the field of integrated pest management and approximately 75 % profit was obtained by decreasing of expenses depending on the numbers of chemical applications. Totally 147 technical personals and 1176 farmers were trained. In training programmes, radio and television programmes were made to introduce IPM programmes including biological control, field days were arranged, brochure with respect to biological control were prepared and distributed. Furthermore, technical instruction in maize was prepared. Key Words: Integrated Pest Management, Maize, Pest, Disease, Weed. GĐRĐŞ Mısır, ülkemizde tahıllar arasında üretim miktarı bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. Toplam mısır ekim alanı ha olup, üretim ise ton'dur (Anonim, 2005). Hemen hemen ülkemizin tüm bölgelerinde yetiştirilmesine rağmen ekiliş ve üretimde en büyük payı Akdeniz Bölgesi almaktadır. Mısırın özellikle II. ürün olarak Akdeniz Bölgesi nde yetiştirilmeye başlanması ile ülke tarımındaki yeri ve önemi artmıştır. Bu nedenle, mısır yetiştiriciliğinin yapıldığı alanlarda bitki koruma sorunları önem kazanmıştır. Birçok tarımsal üründe olduğu gibi mısır üretiminde de kaliteli ve bol ürün alabilmek için tüm tarımsal işlemlerin en iyi ve en uygun şekilde yapılmasının yanı sıra zararlı, hastalık ve yabancıotlarla da en iyi şekilde edilmesi zorunludur. Günümüzde zararlılarla nin, agroekosistem ve sürdürülebilir tarımsal üretim dikkate alınarak yapılması önem kazanmış olup, insan ve çevre sağlığı ile biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Tüm bu unsurları dikkate alan entegre entegre ürün yönetimi, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımın temelini oluşturmaktadır. Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında yürütülen bu projede; mısırda zararlı, hastalık ve yabancıotlara karşı yapılan çalışmalar doğrultusunda önerilen

2 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yöntemlerinin üretici koşullarında uygulanması ve bu konuda çalışan uygulayıcı elamanların ve üreticilerin eğitimi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak; A) Bugüne kadar yapılmış olan araştırma sonuçlarından yararlanarak mısır zararlı, hastalıkları ile yabancıotların si için uygun bir entegre araştırma, uygulama, eğitim ve tanıtım programı oluşturulması ve geliştirilmesi, B) Zararlı, hastalık ve yabancıotlarla ilgili veri tabanı oluşturulması, C) Projede görev alan araştırıcı, teknik elamanlar ve üreticilerin eğitimi, D) Entegre uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması, E) Ülke genelinde entegre teknik talimatı hazırlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. MATERYAL ve METOT Mısırda entegre çalışmaları, Akdeniz Bölgesi nde mısır üretiminin yoğun olarak yapıldığı,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya ve ilçelerinde toplam 7012 dekarlık I. ve II. ürün mısır üretim alanlarında yürütülmüştür. Bu entegre tarlalarının dışında diğer alanlarda da üreticilerin benimsediği uygulanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mısır bitkisinin fenolojik dönemleri Howay (1966), mısırda ana zararlı, hastalık ve yabancıotların örnekleme zamanı, şekli ve aralıkları ile zarar eşikleri Öztemiz ve ark., (2004) e göre yürütülmüştür. Biyolojik uygulamalarında, salım zamanını belirlemek için Robinson tipi ışık tuzağında Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Crambidae) ergin populasyonu takip edilmiştir. Đlk O. nubilalis ergini görüldükten sonra yaprak alt ve üst yüzeyleri kontrol edilerek 200 bitkide yumurta sayımı yapılmıştır. Aynı gün zararlının 3. dölünün ovipozisyon başlangıcında parazitoit/ha gelecek şekilde salım çantacıkları ile Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera:Trichogrammatidae) salımı yapılmıştır (Hassan et al., 1986; Stein, 1987; Ciochia, 1990). Tarla kenarından 7 m, iki salım noktası arasında ise 14 m mesafe bırakılarak salım yapılmıştır (Şekil 1) (Hassan 1981, 1984). Salımdan üç gün sonra her çantacığının dört kenarındaki ikişer bitki kontrol edilerek zararlının yumurta sayımı yapılmıştır. Bulunan yumurta paketleri işaretlenerek bir sonraki sayımda kontrol edilmiş ve bu işlem yumurtadan çıkış başlayıncaya kadar devam etmiştir. Yaklaşık bir hafta ara ile ikinci salım yine aynı yöntemle yapılmıştır. Sayımlar periyodik olarak hasat zamanına kadar devam etmiştir. Mevsim boyunca sayımı yapılan yumurtalardaki parazitlenme oranı dikkate alınarak parazitoidin etkinliği belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). II ürün hasat döneminde, parazitoit salımının üretim miktarına olan etkisini incelemek amacıyla toplam 200 mısır bitkisi kök boğazından kesilerek sap ve koçanlar incelenmiş, bulaşık bitki ve larva sayısı, dekara verim ve 1000 tane ağırlıkları tespit edilmiştir (Hassan et al., 1978; Tran and Hassan, 1986; Prokrym and Andow, 1990). Şekil 1. Parazitoit salım şekli Predatörlerin Örneklenmesi: Mısırın çıkışından hasadına kadar olan sürede periyodik çıkışlar yapılmış, 25 bitki gözle kontrol edilerek görülen predatörler emgi tüpü ile toplanmış ve kaydedilmiştir. Tarlanın büyüklüğüne göre atrap sallanarak örnekler toplanmıştır. Parazitoitlerin Örneklenmesi: Mısırkurdu nun yumurtalarının parazitlenme oranını belirlemek için periyodik olarak 200 er bitki kontrol edilerek yumurta paketi ve yumurta sayıları kaydedilmiş, parazitlenmiş yumurtalar sayılıp toplam yumurta sayılarına oranlanarak belirlenmiştir (Bigler 1986; Rawensberg and Berger, 1986). Diğer parazitoitlerin belirlenmesi amacıyla tarladan parazitli olan larva ve pupalar toplanarak laboratuvarda kültüre alınmış ve çıkış yapan ergin parazitoitler teşhisi yaptırılarak kaydedilmiştir. Entegre programının başarısı, bu programın uygulandığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile bunlara bitişik veya yakın olan ancak entegre uygulanmayan ve üreticilerin kendi bildikleri gibi sini yaptığı tarlalardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Proje kapsamında Eğitim çalışmaları ve Mısırda entegre teknik talimatın hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. BULGULAR ve TARTIŞMA Akdeniz Bölgesi nde yılları arasında mısırda entegre uygulamalarının yürütüldüğü iller ve alanlar Tablo 1 de verilmiştir yılında de sadece bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı zehirli yem uygulanmış, diğer iki tarlada ise Mısırkurtlarının populasyonunun yüksek olması ve ekonomik zarar eşiğini geçmesi nedeniyle 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Her iki ilde de tüm tarlalarda yabancıot si yapılmıştır. de sadece bir tarlada %2 oranında Ustilago maydis (DC.) Corda (Basidiomycotina, Ustilaginaceae) görülmüş, elle toplanarak imha edilmiştir (Tablo 2).

3 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 1. Akdeniz Bölgesi mısır tarlalarında yılları arasında entegre uygulama çalışmalarının yürütüldüğü il ve alanlar Yıllar Đller I. Ürün (da) II. Ürün (da) Toplam (da) G.Toplam (da) Osmaniye Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Osmaniye Kahramanmaraş Antalya Osmaniye Kahramanmaraş Antalya G.Top Tablo 2. I. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN Yüreği Ekim öncesi Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) Yabancıot si (atrazin 300 ml/da) Toprakaltı zararlılarına karşı (chlorpyrifos-ethyl 25 WP 3000 g/100 kg kepeğe; 5-6 kg zehirli yem/da) Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb- 90 gr/da)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (methomyl+diflubenzuron 250g/da)-kimyasal Yabancıot si (acetochlor 200 ml/da) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 50 ml/da)- kimyasal Mısır rastığı, U. maydis (%2)- mekanik II. ürün mısırda, üç ilde de toprakaltı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. da bir tarlada, de iki tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Mısırkurtlarına karşı ise da iki kez, de 1-2 kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye/Merkezde Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlama yapılırken, Kadirli de herhangi bir ilaçlı uygulanmamıştır. Yeşilkurt sadece de iki tarlada görülmüş ve ilaçlı yapılmıştır. Yabancıotlardan Horoz ibiği (Amaranthus spp.), Semizotu (Portulaca oleracea), Sirken (Chenopodium spp.), Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium), Kanyaş (Sorghum halepense), Su Ayrığı (Paspalum paspalodes) ve Çatal Otu (Digitaria sanguinalis) görülmüştür. Yabancıotlara karşı ve de birer tarlada çıkış sonrası herbisit ile ilaçlı uygulanmıştır. Fusarium spp. da bir tarlada görülmüş ve bundan dolayı verim çok düşük (600 kg/da) olmuştur (Tablo 2). /Ceyhan ve Kozan ile / da Mısırkurdu na karşı T. evanescens salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme Kozan, Ceyhan ve ta sırasıyla % 97.56, % 96.8 ve %94 olmuştur. Diğer bazı salım çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir (Hassan 1981, Hassan ve ark. 1986, Bigler 1986, Stein 1987, Seaman ve ark., 1996, Uzun ve ark., 1996, Coşkuntuncel ve Kornoşor, 1997, Öztemiz ve Kornoşor 1999). Hasatta, Kozan, Ceyhan ve ta verim sırasıyla 850, 900 ve 815 kg/da; bin tane ağırlığı ve g olarak belirlenmiştir. Salım tarlalarında %25-30 verim artışı elde edilmiştir. Bagar (1997) da Trichogramma maidis Pint. et Voeg.

4 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile mısır veriminde %30 oranında artış olduğunu bildirmiştir yılında I. ürün mısırda her iki ilde de Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiğinin altında olduğundan kimyasal yapılmamıştır. de bir tarlada yabancı otlara karşı bir uygulama yapılmıştır. Her iki tarlada hastalıklara rastlanmamıştır. Entegre tarlalarında verim 1350 kg/da, karşılaştırma tarlasında ise 1200 kg/da olmuştur. II. ürün mısırda, ve de birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, ve Kahramanmaraş da birer tarlada Mısırkurtlarına karşı bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Yeşilkurt sadece de bir tarlada görülmüş ve kimyasal yapılmıştır. Yabancı otlara karşı sadece K.Maraş ta bir kez ilaçlama yapılmış, diğer tarlalarda mekanik uygulanmıştır. Entegre uygulanan tarlalarda hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde ise Mısırkurtlarına karşı iki kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez olmak üzere toplam 4 kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim kg/da, karşılaştırma tarlalarında ise kg/da olmuştur (Tablo 3). Tablo 2 (devam). II. ürün mısırda 2001 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Ekim Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl g/100 kg tohum) II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan öncesi Çıkış sonrası Yabancıot si (nicosulfuron- 125 g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) -biyolojik Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal ) O.nubilalis ve S.nonagrioides (cypermethrin 250 g/lt)-kimyasal O.nubilalis ve S.nonagrioides (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Merkez Cevdetiye Osmaniye-Kadirli Fusarium spp. Bozkurt, Agrotis sp. (tohum ilaçlaması chlorpyrifos-ethyl 200 g/100 kg tohum) O.nubilalis (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal Đlaçlama yapılmadı Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, S. exiqua (carbaryl 300 g/da)-kimyasal Bozkurt, Agrotis sp. (lamda-cyhalothrin 50 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (nicosulfuron 125 g/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal

5 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 3. I. ve II. ürün mısırda 2002 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan Yüreğir-Karataş Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. I. ÜRÜN II. ÜRÜN Ceyhan Kozan Seyhan Yumurtalık Yabancıot si (atrazine 300 ml/da) - Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu populasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik S. exiqua (cypermethrin 100 g/da)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)- biyolojik Osmaniye-Merkez Đlaçlama yapılmadı Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı S. exiqua ya karşı (carbaryl 300 g/da)-kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal Yabancıot si (foramsulfuron 200 ml/da) K.Maraş O.nubilalis e karşı (cypermethrin 30 ml/da)- kimyasal /Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık ta faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %94.5 oranında tespit edilmiştir. Kozan ve Ceyhan da biyolojik mücedele parsellerinde bulaşık bitki oranı Mısırkurdu için %1 ve %5, Mısır Koçankurdu için %5 ve %14 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrol parselde ise bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olarak belirlenmiştir. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %33-38 arasında değişkenlik göstermiştir. Krehbiel ve Wittwer (1979), Trichogramma salımı yapılan mısır parselinde bitkilerin %9'unun, kontrol parselinde ise %24'nün O.nubilalis larvaları ile bulaşık olduğunu; Qıan ve ark. (1984), Ostrinia furnacalis Guenée (Lepidoptera: Crambidae) e karşı Trichogramma ostriniae Pang & Chen (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ile yapılan salımda, salım parselinde larva sayısının larva/100 bitki, kontrolde ise larva/100 bitki olduğunu; Zanaty ve Shenishen (1991), O. nubilalis'e karşı T. evanescens salımı ile bulaşık bitki ve koçan sayısındaki azalmanın sırasıyla %63-95 ve % olduğunu bildirmişlerdir yılında I. üründe, de Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Entegre tarlalarında verim ortalama 1200 kg/da, karşılaştırma tarlasında 1100 kg/da olmuştur. II. üründe, Mısırkurtları na karşı /Kozan ve Ceyhan, Osmaniye/Kadirli ve Kahramanmaraş/Türkoğlunda 4 tarlada hiç ilaçlama yapılmamış, /Seyhan, Osmaniye/Merkez de 1, / da 1-2 kez ilaçlı uygulanmıştır. de 3 tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir, /Seyhan da toprakaltı zararlılarına karşı bir, ve K.Maraş ta birer tarlada yabancı otlara karşı bir kez ilaçlama yapılmış, diğer illerde mekanik yapılmıştır. ve Osmaniyede 3 tarlada hiç ilaçlama yapılmamıştır. Gözlemlerde hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-4, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 4).

6 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Tablo 4. I. ve II. ürün mısırda 2003 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN - -Kozan- Ceyhan Seyhan Osmaniye Kadirli Merkez K.Maraş Türkoğlu Toprak altı zararlısı Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır. O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da)-biyolojik Toprakaltı zararlılarına karşı Carbofuran 50 kg tohuma 1lt-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Mısrkurtlarının larvalarına karşı Habrobracon hebetor salımı (1000 adet) yapıldı- biyolojik O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cypermethrin 100 g/da) kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)-kimyasal Đlaçlama yapılmadı S. exigua ya karşı (carbaryl 300 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 g/da)- kimyasal Yabancıot si ( nicosulfuron 125 ml/da) O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (thiodicarb 90 g/da)- kimyasal O.nubilalis, S.nonagrioides ve H. armigera ya karşı (cyfluthrin 75 ml/da)- kimyasal Yabancıot si (rimsulfuron 5 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. /Kozan, Ceyhan ve Seyhan da faydalı böcek salımı ile biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme %87 olmuştur. Bulaşık bitki oranı Kozan ve Ceyhan da Mısırkurdu için %1 ve %4, Mısır Koçankurdu için %5 ve %13 olmuş, Mısırkurtları ile bulaşık koçana rastlanmamıştır. Kontrolde bulaşık bitki oranı Kozan da %98, Ceyhan da %88, bulaşık koçan sırası ile %34 ve %11 olmuştur. Karadjov (1989), T. maidis 'in salımı ile O. nubilalis yumurtalarında parazitlenmenin %87'ye ulaştığını, Langenbruch ve Hassan (1984), O. nubilalis e T. evanescens 'in %80-94 oranında etkinlik sağladığını; Alam Nia (2002), parazitoid salımı ile Mısırkurdu populasyonunun %75 azaldığını bildirmişlerdir Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı %31-36 arasında değişmiştir yılında I. üründe, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan ilaçlı yapılmamıştır. Bozkurt a karşı / da bir tarla hariç ilaçlama uygulanmamıştır. ve deki her üç tarlada da bir kez yabancı ot si yapılmıştır. Hasatta entegre tarlalarında verim 1100 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 1000 kg/da olmuştur. II. üründe, entegre tarlalarında Mısırkurtları na karşı Antalya hariç hiç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da ise Mısırkurtları na karşı bir tarla hariç (iki kez ilaçlama) bir kez ilaçlı uygulanmıştır. ve deki birer tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir kez ilaçlama yapılmıştır. Osmaniye ve Antalya da 6 tarlada yabancıotlara karşı mekanik, diğer illerde ise bir kez herbisit uygulaması yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3 kez, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na, toprakaltı zararlılarına ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır (Tablo 5).

7 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 /Kozan, Ceyhan Seyhan ve Yumurtalık ve / da entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 92 oranında tespit edilmiştir. Verim Kozan, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık da sırası ile 750, 975, 850 ve 825 kg/da olmuştur. Salım yapılan alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salım tarlalarında doğal parazitleme oranı %25-30 arasında değişkenlik göstermiştir. Tablo 5. I. ve II. ürün mısırda 2004 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan I. ÜRÜN II. ÜRÜN Karataş Yüreğir Yumurtalık Kozan Ceyhan Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (foramsülfuron 15 lt) Bozkurt, Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancı ot si (acetochlor ml/da) Bozkurt ve Danaburnu (endosulfan 100 kg kepeğe 1500 g) Mısırkurdu ve Mısır Koçankurdu popülasyonu ekonomik zarar eşiği altında olduğundan herhangi bir ilaçlamaya gerek kalmamıştır Yabancıot si ( foramsülfuron 15lt) S. exigua ya karşı (lufenuron3 lt)-kimyasal O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Yabancıot si ( Foramsülfuron 15lt) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si (acetachlor g/da) O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Yabancıot si ( acetachlor g/da) Osmaniye Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (malathion 6000 ml/da)-kimyasal Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) - Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Seyhan K.Maraş Antalya Merkez O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı-biyolojik Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (thiodicarb -90 g/da)-kimyasal Antalya-Merkez Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin, 30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (lambda-cyhalothrin, 0,72 kg/lt)-kimyasal Antalya Serik Antalya-Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (cypermethrin, 30cc/da)-kimyasal

8 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008, ve Osmaniye de üç tarlada Pamuk Çizgili Yaprakkurdu na karşı bir kez, Antalya/Serik de bir tarlada toprakaltı zararlılarına karşı bir ilaçlı yapılmıştır. Mısırkurtları na karşı, Antalya hariç ilaçlama yapılmamıştır. Antalya da Mısır Koçankurdu na karşı iki tarlada bir, bir tarlada iki kez ilaçlama yapılmıştır., ve Kahramanmaraşta tüm tarlalarda yabancı ot si yapılmıştır. Entegre tarlalarında hastalıklara rastlanmamıştır. Kontrol parsellerde Mısırkurtları na karşı 1-3, Pamuk Çizgili Yaprakkurdu, toprakaltı zararlıları ve yabancı otlara karşı birer kez ilaçlama yapılmıştır. Entegre tarlalarında verim 950 kg/da, karşılaştırma tarlalarında 850 kg/da olmuştur (Tablo 6). /Kozan, Seyhan ve Yumurtalık ta entegre tarlalarında faydalı böcek salımı yapılarak biyolojik uygulanmıştır. Mısırkurdu yumurtalarında parazitlenme % 88 oranında tespit edilmiştir. Bu alanlarda bulaşıklık oranı % 15 in altında olmuştur. Önceki yıl faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda doğal parazitleme oranı ise yaklaşık %33 oranında tespit edilmiştir. Tablo 6. II. ürün mısırda 2005 yılında yürütülen entegre çalışmaları sırasında görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar ve uygulanan Yer Tarih Hastalık, zararlı, yabancı otlar ile yararlıların yoğunlukları ve uygulanan -Karataş Yabancı ot si (nicosulfuron 200 ml/da) Yüreğir Yabancıot si (foramsülfuron 7,5 lt) Ceyhan Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 22,5lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) Yabancıot si (foramsülfuron 15 lt) S. exigua ya karşı (lufenuron 6 lt)-kimyasal Seyhan Kozan Yumurtalık O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik O.nubilalis e karşı T. evanescens salımı yapıldı (7.500 adet/da) Ayrıca, larva parazitoidi Habrobracon hebetor salımı yapıldı- biyolojik Osmaniye-Merkez S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal Osmaniye-Kadirli Đlaçlama yapılmadı Yabancıot si (acetachlor g/da) S. exigua ya karşı (cyfluthrin 150 ml/da)-kimyasal K.Maraş-Türkoğlu Yabancıot si (2,4 D Amin- 200 cc/da) Mısırkurtlarına karşı ilaçlama yapılmadı. Antalya- Merkez-Aksu Mısır Koçankurdu na karşı ilaçlama (lambda-cyhalothrin -30 ml/da)-kimyasal Danaburnu, Bozkurt a karşı (chlorpyrifos-ethyl 27 kg/lt) Mısır Koçankurdu na karşı (beta-cyfluthrin,)-kimyasal Antalya Serik Antalya Manavgat Mısır Koçankurdu na karşı (cypermethrin 30 cc/da,)-kimyasal Sonuç olarak, yıllarında entegre uygulanan tüm alanlarda toprak altı zararlılarına karşı tohum ilaçlaması yapılmıştır. I. üründe 2001 ve 2004 yıllarında, II. üründe yıllarında toprakaltı zararlılarına karşı bir kez, Spodoptera exiqua (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı her yıl bazı tarlalarda bir kez, mısırın ana zararlılarından, O. nubilalis ve Sesamia nonagrioides Lef. (Lepidoptera: Noctuidae) karşı 1-2 kez, Helicoverpa armigera Hbn (Lepidoptera: Noctuidae) ya karşı yıllarında de, 2003 yılında da bir kez ilaçlı yapılmıştır. Entegre uygulanmayan alanlarda ise 2 4 arasında değişen sayıda ilaçlamalar yapılmıştır. Görüldüğü gibi entegre uygulamaları ile ilaçlama sayısında azalmalar olmuştur. Mısır hastalıklarından, sadece 2001 yılında I.

9 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 üründe U. maydis %2 oranında, II. üründe Fusarium spp. tespit edilmiş, imha edilerek mekanik uygulanmıştır. Hastalıklarla de kültürel önlemler ve dayanıklı çeşit kullanımı önerilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Yabancıotlara karşı genellikle bir kez ilaçlı uygulanmıştır. Đlaçlamanın yapılmadığı alanlarda ise çapa ile mekanik yapılmıştır. Biyolojik de parazitoidin salımı ile yıllarında O. nubilalis yumurtalarındaki parazitlenme oranı sırasıyla %94.0, %94.5, %87.0, %92.0 ve %88.0 olmuştur. Biyolojik tarlalarında %25-30 oranında ürün artışı görülmüştür. Entegre tarlalarında ana zararlılar dikkate alınarak genelde bir veya iki kez ilaçlı yapılmıştır. Parazitoit salımı yapılan tarlalarda kimyasal ye gerek kalmamıştır. Uygulama alanlarında diğer faydalı böceklerin sayısında da artış görülmüştür. Üst üste yapılan salımlar ile uzun vadede doğal dengenin kurulacağı, uygulama yapılan tarlalarda ilaçlama sayısının ve masraflarının azalacağı görülmektedir. Bu çalışmada da ilaçlama sayısına bağlı olarak masraflar azalmış ve yaklaşık % 75 oranında kazanç elde edilmiştir. Đlaçlamanın maliyeti, çevreye ve doğal düşmanlara olan olumsuz etkileri de göz önüne alındığında biyolojik nin entegre nin temelini oluşturduğu görülmektedir. Li (1988), Çin 'de O. furnacalis'e karşı Trichogramma dendrolimi Matsumura (Hymenoptera: Trichogrammatidae) salımı ile on yıllık süre içerisinde toplam ton pestisitten korunulduğunu; Voegele (1986), Fransa'da O.nubilalis e karşı kitle halinde salınan Trichogramma türleri ile elde edilen on yıllık sonuçların, bu zararlıya karşı uygulanan kimyasal sonuçları kadar etkili olduğunu bildirmiştir. Örneklemeler sırasında doğal düşmanların etkinliği de takip edilmiştir (Tablo 7). Zararlılara karşı kimyasal ye karar vermeden önce tarladaki faydalı böceklerin populasyonu dikkate alınmalıdır. Mevsim başında yoğun olan yararlı populasyonu, ilaçlamaların başlamasıyla hızla düşmektedir. Bu nedenle entegre prensiplerine uygun olan ilaçların kullanımını özendirilmesi yararlı olacaktır. Faydalı böcek salımı yapılan tarlalarda, bir yıl sonra doğal parazitleme oranı yıllara bağlı olarak %25-38 arasında değişmiştir. Tablo 7. Mısır alanlarında tespit edilen doğal düşmanlar Doğal Düşmanlar Takım Familya Platytelenomus busseolae (Gahan) Scelionidae Trichogramma evanescens Westwood Trichogrammatidae Habrobracon hebetor Say.,Bracon brevicornis Wesmael, Cotesia ruficrus Braconidae Haliday, Iphialuse imposter Scopoli, Schizoprymnus obscurus Nees, Meteorus rubens Nees, Meteorus ictericus (Nees), Meteorus oculatus (L.), Macrocentrus collaris (Spincla), Microplitis tuberculifer Wesmael, Hymenoptera Microplitis rufiventris Kok. Sinophorus xanthostomus (Gravenhorst), Chelonus osculator Panzer Hyposoter didymator (Thbg.), Ichneumon sarcitorius L., Ichneumonidae Pimpla spuria Grav., Barichneumon sp., Eriborus terebrans (Grav), Diadegma crassicornis (Grav.) Lydella thompsoni Hert. Diptera Tachinidae Coccinella septempunctata L., Coccinella undecimpunctata L., Hypodamia Coccinellidae variegata (Goeze), Stethorus gilvifrons (Muls.), Stethorus punctillum Weise, Scymnus apetzoides Muls., Scymnus apetzi Muls. Coleoptera Orius niger (W.), Orius minutus (L.) Anthocoridae Nabis punctatus Costa, Nabis pseudoferus Rm. Nabidae Deraecoris pallens Reut Heteroptera Miridae Geocoris megacephalus (R.) Lygaeidae Anisochrysa carnea (Steph.) Neuroptera Chrysopidae Abrolophus sp. Acarina Erythraeidae Trichoderma spp. Deuteromycetes, Moniliales Gliocladium sp. Hyphomycetes., Moniliales Bacillus thrungiensis var. kurstaki, Beauveria bassiana (Bals) Bacillaceae Mısırda entegre ağı kurulması ve uygulanması amacı ile projenin uygulandığı yıllarda toplam 147 teknik eleman ile 1176 üretici eğitilmiştir. Bu eğitimlerde entegre kavramı, prensipleri, yararları, entegre uygulamasının organizasyonu, mısır tarlalarında bulunan zararlı, hastalık, yabancıotlar ve faydalı böceklerin tanıtımı, örnekleme ve sayım yömtemleri, ekonomik zarar eşikleri, biyolojik uygulamalarının önemi ve nin yönetimi konuları aktarılmıştır. Entegre çerçevesinde biyolojik nin önemini vurgulayan radyo konuşmaları ve TV çekimleri

10 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 yapılmıştır. Tarla günleri düzenlenmiş ve biyolojik ile ilgili broşür hazırlanarak yayımı gerçekleştirilmiştir. Zararlı, hastalık, yabancıot ve doğal düşmanların renkli fotoğraflarla tanıtıldığı ve sürdürülebilir tarım ilkelerinin de dikkate alındığı bugüne kadar yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak mısır alanlarında entegre teknik talimatı hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. TEŞEKKÜR Bu çalışmanın yürütülmesinde destek olan,, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Antalya Tarım Đl Müdürlüklerine, Tarım Đlçe Müdürlüklerine, maddi destek sağlayan Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, Đl Özel Đdare Müdürlüğüne, arazi çalışmalarının yürütüldüğü tarla sahipleri olan üreticilerimize, emeği geçen tüm teknik ve idari personelimize teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Alam Nia, S.M Taking Biological Control to Farmers. Environment. Tando Jam. Feb-18, p. 24. Anonim Tarım Đl Md. Proje Đstatistik Şube Md. (http://www.adanatarim.gov.tr). Bagar, M Evaluation of Efficacy of Parasitic Wasp Trichogramma maidis Pint. & Voeg. Used for Control of European corn borer Ostrinia nubilalis Hbn. in Corn in Biocont Laboratory S.R.O., Brno. MendelNET98, OBSAH, p. 2. Bigler, F Mass Production of Trichogramma maidis Pint et Voeg. and Its Field Aplication Against Ostrinia nubilalis Hbn. in Switzerland. Journal of Applied Entomology, 101 : Ciochia, V Some Aspects of the Utilization of Trichogramma sp. in Romania. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (Tx, USA), September 23-27, Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Coşkuntuncel, S., Kornoşor, S The effectiveness of inundative release of (Trichogramma evanescens Westwood Hymenoptera: Trichogrammatidae) against (Ostrinia nubilalis Hübner Lepidoptera: Pyralidae) in Turkey. Proceedings of the XIX Conference of the International Working Group on Ostrinia nubilalis and Other Maize Pest (OILB/IOBC-IWGO), August 30 September 5, Guimaraes, Portugal, Hassan, S.A.1981.Mass Production and Utilization of Trichogramma : 2. Four Years Succesfull Biological Control of the European corn borer. Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv. Gent., 46: Hassan, S.A Trichogramma News.Druck und Selbstverlag: Biologische Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft, Braunschweig, Vol: 2: p.27. Hassan, S.A., Heil, M Control of the European corn borer with a Single Release of the Egg Parasite Trichogramma evanescens. Nachrichtenblatt. Deuts. Pflanzenschutz, (Braunschweig ), 32: Hassan, S.A., Langenanbruch G.A., Neuffer, G Der Einfluss des Wirtes in der Massenzucht auf die Qualitaet des Eiparasiten Trichogramma evanescens bei der Bekampfung Desmaiszunslers, Ostrinia nubilalis. Entomophaga, 23: Hassan, S.A., Stein, E., Dannemann, K., Reichel, W Mass Production and Utilization of Trichogramma: 8. Optimizing the Use to Control the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hbn. Journal of Applied Entomology, 101: Howay, J.J Iowa State Univ. Department of Agriculture, Technicial Bulletin, 976p. Karadjov, S The Use of Trichogramma Species Against the European corn borer (Ostrinia nubilalis Hbn.) in Bulgaria. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 24 : Krehbiel, O., Wittwer, H Experiments in the Commercial Aplication of Parasitic Wasps of the Genus Trichogramma on Maize Crop in Mitteilungen für die Schweizerische Landwirtschaft, 27: (From Biocontrol News and Information Abstract, 1981, 2: 579. Langenbruch, G.A., Hassan, S.A The European corn borer. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 36(3): Li, T.H Evaluation on the Effectiveness of Corn borer Control in Large Area with Trichogramma. In Trichogramma and Other Egg Parasites. Colloques de I'INRA, No:43: Öztemiz, S., Kornoşor, S Biological control of Ostrinia nubilalis Hübner (Lepidoptera: Pyralidae) by Trichogramma evanescens Westwood (Hymenoptera: Trichogrammatidae) and its natural parasitization rate on maize in Çukurova region of Turkey. Proceedings of the XXth Conference of the International Working Group on Ostrinia and Other Maize Pests, September 4-10, -Turkey, Öztemiz, S., Göven, M.A., Güllü, M., Tatlı, F., Üremiş, Đ., Çetin, V., Aksoy, E., Bülbül, Z.F Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı. Ankara, 101 s. Prokrym, D.R., Andow, D.A Fields Evaluation of Trichogramma nubilale Against Ostrinia nubilalis in Sweet Corn. Trichogramma and Other Egg Parasitoids. San Antonio (tx, USA), September Ed. INRA, Paris 1991 (Les Colleques no:56), Qian, Y.Q., Cao, R.L., Li, G.Z Biology of Trichogramma ostriniae and Evaluation of Its Effectiveness in Controlling Corn borer on Spring Corn. Acta Entomologica Sinica, 27 (3):

11 KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(2), KSU Journal of Science and Engineering, 11(2), 2008 Rawensberg, W.J., Berger, H.K Biological Control of the European corn borer, (Ostrinia nubilalis Hbn. Lepidoptera: Pyralidae) with Trichogramma maidis Pintureau and Voegele in Austria in Trichogramma and Other Egg Parasitoids. II. nd Intern. Symp. Guangzhau (China), Nov , Seaman, A., Hoffmann, M., Gardner, J., Chenus, S Pilot Testing of Trichogramma ostriniae Releases in Fresh Market Sweet Corn for Control of European corn borer. New York State Vegetable Project Reports Relating to IPM. NY IPM Publication 121, Stein, E Die Biologische Bekampfung des Maiszünslers. Gesunde Pflanzen, 39 (5): Tran, L.C., Hassan, S.A Preliminary Results on the Utilization of Trichogramma evanescens Westw. to Control the Asian corn borer, Ostrinia furnacalis Guenee in the Philippines. Journal of Applied Entomology, 101: Uzun, S., Kavut, H. Göven, M.A. Kartal, S Aydın da Mısır Alanlarında Zararlı Ostrinia nubilalis Hbn. (Lep.; Crambidae) in Biyolojik Mücadelesinde Trichogramma brassicae Bezd. (Hym.; Trichogrmmatidae) nin Salım Denemeleri. Türkiye III. Entomoloji Kongresi Bildirileri Eylül, Ankara, Voegele, J Biological Control in Industrial Crops: Trichogrammatids. Colloques de I'INRA, No: 34, Zanaty, E.M., Shenishen, Z Control of the European corn borer, Ostrinia nubilalis Hubner, by Utilization of Sterilized Moths and the Egg Parazitoid, Trichogramma evnescens Westwood. Bulletin of the Entomological Society of Egypt, Economic Series, No : 17,

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004

KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-2004 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-2004 KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(2)-04 108 KSU. Journal of Science and Engineering 7(2)-04 Tarla Koşullarında Farklı Avcı:Av Yoğunluklarında Pamuk Bitkisi Üzerinde Amblyseius longispinosus (Evans) (Acarina:

Detaylı

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET

SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE) in FARKLI EVRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 3 (1-) 3-3 (7) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 11-35 SOĞUKTA DEPOLAMANIN FARKLI KONUKÇULARDA YETİŞEN Trichogramma evanescens Westwood (HYM: TRICHOGRAMMATIDAE)

Detaylı

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1

Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Türk. entomol. bült., 2011, 1 (2): 109-118 ISSN Orijinal araştırma (Original article) Çanakkale İli kiraz ağaçlarındaki fitofag ve yararlı türler ile bazı önemli zararlıların popülasyon değişimi 1 Serkan

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET KİTAPÇIĞI 1 Ülkemizde kuruluşlarının temel amacı, hastalık etmenleri, zararlı ve yabancı otların

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3

Celalettin GÖZÜAÇIK 2 Abdurrahman YİĞİT 3 Türk. biyo. müc. derg., 212, 3 (2): 145-156 ISSN 2146-35 Orijinal araştırma (Original article) Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) yumurta parazitoiti, Trissolcus semistriatus

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri

Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri Proceedings of the Fifth Turkish National Congress of Biological Control 4-7 Eylül 2002 4-7 September 2002 Editörler/Editors Prof.Dr. Hikmet ÖZBEK, Doç.Dr.

Detaylı

ÇELTİK ÜRETİMİNDE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

ÇELTİK ÜRETİMİNDE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(2): 79-88 ÇELTİK ÜRETİMİNDE KİMYASAL İLAÇ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ A. Semih UZUNDUMLU 1, Göksel TOZLU 2, Okan GEDİKLİ * ÖZET: Bu çalışmanın

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE ÇUKUROVA BÖLGESİNDE BAŞLICA TARLA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİM MALİYETLERİ VE PAZARLAMA YAPILARI * Yrd. Doç. Dr. Tuna ALEMDAR 1 Yrd. Doç. Dr. Arzu SEÇER 1

Detaylı

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları

Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları I İÇİNDEKİLER Bitki Zararlıları Zirai Mücadele Teknik Talimatları Sayfa No:... BAĞ THRİPSLERİ Rubiothrips vitis (Priesner), Tütün thripsi [(Thrips tabaci) Lindeman], Mycterothrips albidicornis Kenchtel,

Detaylı

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY ANADOLU, J. of AARI 6 (2) 1996, 36-53 MARA ĐZMĐR ĐLĐNDE ANASON ÜRETĐMĐ, MALĐYETĐ, PAZARLAMA VE SORUNLARI Turgay DĐZDAROĞLU Cem BALKAN Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü P.K. 9 Menemen 35661 Đzmir-TURKEY

Detaylı

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA

T.C.. SIRA OT. Aralık - 2012 KONYA T.C.. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİİ ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) DE FARKLI SIRA ÜZERİ MESAFELERİNİN VE V YABANCI OT MÜCADELESİNİN VERİM VE V KALİTEE ÜZERİNE ETKİSİ Nuri KUNT YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region

Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri. The Problems and Suggestions to Dry Bean Farming in Konya Region Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 143-148, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Konya İlinde Fasulye Tarımında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Mustafa ÖNDER 1* Mehmet

Detaylı

Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) The Principles of Disease Resistance in Cereals

Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) The Principles of Disease Resistance in Cereals Tahıllarda Hastalığa Dayanıklılığın Temelleri (Çağrılı Bildiri) Muzaffer TOSUN Özet Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bornova, İzmir Herhangi bir bitki üzerinde yaşayıp çoğalabilen

Detaylı

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi

Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Süne (Eurygaster integriceps Put.) nin Kışlamış Ergin Dönemine Bazı İnsektisitlerin Etki Sürelerinin Belirlenmesi Erhan KOÇAK 1 Mustafa KAN 2 Numan E. BABAROĞLU 1 Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü

Detaylı

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi

Bezelye de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Özlem ALAN 1 Hakan GEREN 2 1 Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Ödemiş, İzmir, e-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr 2 Ege Üniversitesi Ziraat

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 10 1-2 2005 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Prof.Dr. Ömer CAMCI, Dekan/Dean Yayın

Detaylı

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE NİN KEKİK ÜRETİM MERKEZİ OLAN DENİZLİ DE KÜLTÜR KEKİĞİNİN (Origanum onites L.)TARIMSAL VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ Hasan Baydar 1 Olcay Arabacı 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Alihan ÇOKKIZGIN GÜNEY VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNDEN TOPLANAN BAZI KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris MEDIK.) YEREL GENOTİPLERİNİN BİTKİSEL

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 CİLT/VOLUME SAYI/NUMBER YIL/YEAR 14 1 2009 Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty, MKU ISSN 1300-9362 Sahibi/Publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Orman Bakanlığı Yayın No: 164 DOA Yayın No: 19 ISSN:1300-7912 OKALİPTÜS (E. camaldulensis Dehn.) PLANTASYONLARINDA ARA TARIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI (ODC:305:561:562:651:761:762:913) The Investigation

Detaylı

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi

Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Süne Mücadelesinde Zamanlamanın Önemi Dr. Erhan KOÇAK Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Ülkemizde tahılın en önemli zararlısı olan Süne (Eurygaster spp., Hemiptera, Scutelleridae) ilk defa

Detaylı

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması*

Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Akademik Ziraat Dergisi 2(2): 75-82 (2013) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita nın Ordu ili kivi bahçelerindeki populasyon dalgalanması* Faruk

Detaylı

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ *

ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2002, 15(2),9-18 ŞEKER MISIRINDA (Zea mays saccharata Sturt.) KOLTUK VE UÇ ALMA İLE YAPRAK SIYIRMANIN VERİM VE KOÇAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ * Burhan KARA Zekeriya

Detaylı

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi *

Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu gübre form ve miktarının belirlenmesi * Akademik Ziraat Dergisi 1(2): 91-96 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Sivas ekolojik koşullarında ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) üst gübrelemede kullanılacak azotlu

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province

Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti. Production Cost of Sugar Beat in Erzurum Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(2,Ek:A): 41-50, 2012 Erzurum İlinde Şekerpancarı Üretim Maliyeti Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı