LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME"

Transkript

1 LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME 1-TARAFLARIN KISA İSİMLERİ : Sözleşme metninde KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKET NAKLİYECİ FİRMA olarak ifade edilecektir. 2-İŞİN KONUSU : ± % 25 Toleranslı Ton Linyit Kömürü nün( T.K.İ nin 2015 yılı için Kayseri Şeker e bu miktarın altında ya da üstünde kömür tahsis etmesi durumunda T.K.İ. nin verdiği miktar şartname/sözleşme için geçerli olacaktır.) T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün (Tunçbilek / KÜTAHYA) ilgili ocak veya depolarından teslim alınarak şirketimizce belirlenen temrin programına uygun bir şekilde tamamının bu sözleşme esasları dâhilinde, Şirketimiz sahasına taşınması ve teslimi işin konusunu teşkil eder. 3-TOLERANS HAKKI : Teslimatın hitamına kadar taşınacak miktarın ± % 25 oranında arttırılıp eksiltilmesi, Şirketin ihtiyarında olup, bu hususa nakliyeci firma itiraz edemeyeceği gibi herhangi bir talepte de bulunamayacaktır. 4-TAŞIMA FİYATI, TUTARI VE FİYAT FARKI : a) Taşıma Fiyatı : Ton/.. (. ) a/1) Taşıma fiyatı T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün (Tunçbilek / KÜTAHYA) kömür ocağından Şirketimiz sahasına kadar yapılacak K.D.V. hariç nakliye ücretidir. Tekliflerde TCDD Yolları ile ilgili tüm ödemeler dâhil fiyat verildiği kabul edileceği için, nakliye dışında herhangi bir fark bedel ödenmeyecektir. Vagonlarda kullanılacak brandalar firma tarafından temin edilecektir. Teklif fiyatı branda masrafları dahil verilecek olup, firma brandalar için ek ücret talep edemez. Taşımanın nakliyeci firmaya tebliğini müteakip, hizmet, verilen talimata uygun bir şekilde talep edilen yer ve vasıta ile aynen ifa edilecektir. Taşıma esnasında kömür herhangi bir yerde doldurboşalt işlemi uygulanmadan yüklendiği şekli ile fabrikamıza getirilecektir. Taşımanın aksaması durumunda Şirket herhangi bir taşıma şekliyle sevkıyatı gerçekleştirecek, nakliyeci firma böyle durumlarda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Taşıma fiyatı sözleşme süresi içerisinde olmak kaydıyla ve aşağıdaki esaslar dahilinde değişebilecektir. 1

2 Taşıma sadece karayolu ile yapılacak ise taşıma fiyatı için yalnız akaryakıt (motorin) fiyatlarındaki değişiklikler nazarı itibara alınacaktır. Demiryolu taşımaları için herhangi bir fiyat farkı dikkate alınmayacaktır. b) Taşıma Tutarı : Toplam/. (.... ) c) Fiyat Farkı : Teklif veya sözleşme akdi tarihinden sonra akaryakıt fiyatlarında vuku bulacak artış veya eksilişlerin nakliye fiyatlarına yansıması teslimatın yapıldığı kömür ocağı veya deposunun bulunduğu yerdeki en ucuz akaryakıt perakende satış fiyatı tespit edilerek (Katma Değer Vergisi arındırıldıktan sonra) yürürlülük tarihinden itibaren teşekkülümüz tarafından bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanmak suretiyle nakliye fiyatlarına yansıtılacaktır. Nakliye karayolu ile yapılacak olur ise, 10 tonluk bir kamyonun 1 km. (bir kilometrede) 0,310 litre mazot sarf edeceği esasına göre yalnız gidiş mesafesi için uygulanacaktır. 5-TEMİNAT : Geçici Teminat teklif tutarlarının %5 i, kati teminat ise ihale bedelinin %10 u kadardır.teminatlar (TL veya Döviz ) veya banka teminat mektubu şeklinde olacaktır.teminat mektuplarına hiçbir şekilde ihtiyari tedbir kararı konulamayacaktır. 6-TEKLİFLERİN DÜZENLENME ŞEKLİ ve TEKLİF EKİNDE ZORUNLU EVRAKLAR: BULUNDURULMASI _Geçici Teminat Mektubu _Nakliyeci Firmanın,Ticaret odasından en az 15 gün önce alınmış Ticaret Sicil kayıt belgesi, _İmza Sirküleri, yetki belgeleri _ Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamına giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde bulunacakların yetki belgesi almadan karayolu taşımacılığı, acentelik ve taşıma faaliyetlerinde bulunamayacakları belirtilmektedir.tüm taşımalar için a)piyasadan temin etmiş oldukları araçların K1 Yetki Belgesi olması, b)kendi Şirketlerine kayıtlı araçlarla taşıma yapmak isteyen firma araçlarının K2 yetki belgesi olması c)herhangi bir nakliye,lojistik şirketi ve komisyoncular aracılığı ile taşıma temin ediliyor ise söz konusu firmanın L1,R1,H1,N1 ve/veya N2 belgelerinin edinmiş olması ve taşıma yapacak K1 belgeli araçların bu belgelere kiralık olarak kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. _işbu şartname ve sözleşmenin tüm maddelerini kabul ettiği anlamına gelen her sahifesinin imza ve kaşelenerek teklif ekinde verilmesi _İş bitirme belgesi 7- OPSİYON Teklifler, son teklif verme tarihinden itibaren 30 gün süreyle opsiyonludur. Nakliyeci firma bu süre zarfında teklifinden hiçbir şekilde rücu edemez. Ayrıca Şirketin ihale sonuçlanıncaya kadar her teklif istemesinde opsiyon yenilenir. 8-ŞARTNAMEYE UYMAYAN TEKLİFLER : Sözleşme ve Şartname şartları dışında verilen teklifleri değerlendirmeye alıp almamak Şirketin yetkisinde olup, Nakliyeci firma bu durum karşısında bir hak 2

3 talebinde bulunamaz. 9- TEDİYE : a) Nakliye ücreti her 1000 (bin) lik partinin ikmalinde nakliyeci firmanın, Şirketimiz adına tanzim ve tevdi edeceği bir asıl üç suret faturaya iliştirilmiş aşağıda sayılan vesaik mukabili, fabrikamızca 30 gün içerisinde şirketimiz ilk ödeme gününde tediye edilecektir. b) Nakliyeci firma; kömür ocağı ve depo müdürlüklerinden alacağı kömürlere ait imzalı belge ve tartı kartelâlarını, çıkış belgelerini fatura eki olarak ibraz etmeye ve teslim ettiği mal için Şirketimizce usulüne uygun olarak düzenlenmiş tesellüm belgesini ve tartı kartelâlarını faturasına eklemeye mecburdur. c) Ödeme nakliyeci firmanın banka hesaplarına havale edilecektir. Havale masrafı nakliyeci firmaya ait olacaktır. d) Navlun ödenmesine ve fatura tanzimine esas ağırlık: Her parti sevkiyatında, kömür taşıma araçlarının fabrikada dolu- boş tartısı bulunacak net ağırlığı yüklemeyi yapan işletmenin çıkış belgelerinde gösterilen ağırlığından: 1- Noksan ise: sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uygulanacaktır. 2- Fazla ise; bu fazlalık, dikkate alınmayarak sevk tartısı üzerinden ödeme yapılacaktır. 10- İŞE BAŞLAMA, SEVK PROGRAMI, SEVK PROGRAMININ AKSAMASI VE MÜDDET: a) İşe başlama : tarihidir. b) Sevk Programı: Ağustos 5000 ton Eylül 6000 ton Ekim ton olup ± %25 toleranslı İşe başlama tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde nakliyeci firma sevkiyata başlayacaktır. Belirtilen günde sevkiyata başlanılmaması halinde gecikilen her gün için nakliyeci firma Şirkete. (... ) ödeyecektir. Gecikme hiçbir şekilde beş günü aşmayacaktır. Gecikme beş günü aştığı takdirde sözleşmenin 19.uncu maddesi tatbik edilir. c) Sevk programının aksaması: Sözleşmenin akdini müteakip; Sevk programına başlanacaktır. Lüzumu halinde Şirket sevk programında gerekli değişikliği yapmakta serbesttir. Yeni sevk programı nakliyeci firmaya yazılı olarak bildirilir. d) Sevk programının aksaması: Şirketçe takdir edilecek herhangi bir sebep yüzünden sevkiyatın durdurulması halinde durum yazılı ve şifahi olarak derhal nakliyeci firmaya bildirilecektir. Nakliyeci firma taşımanın program mucibince veya hiçbir suretle yapılmamasından veya geçici olarak inkıtaa uğramasından dolayı Şirketimize karşı herhangi bir hak iddia edemeyeceği gibi zarar ziyan talebinde de bulunmayacaktır. Ancak, nakliyeci firmanın kusurundan dolayı sevk programında aksaklık vuku bulması halinde sözleşmenin ilgili maddeleri aynen ve noksansız olarak uygulanır. e) Müddet: 3

4 Nakliyeci firma kendisine verilen programda öngörülen tarihe kadar malın sevk ve teslimatını ikmal etmeye mecburdur. Ancak, teslimatçı firmanın Şirketimize tahsis ettiği kömürün tamamını veya bir kısmını çeşitli nedenlerle zamanında veya hiçbir şekilde verememesi halinde Şirket dilerse; Teslimatçı firmanın geçici bir süreden sonra yeniden teslimata başlaması halinde, nakliyeci firma bu tarihten itibaren taahhüt ettiği tahsis miktarı kömürü tamamlayıncaya kadar sevkiyata bu sözleşme şart ve hükümleri dahilinde aynen devam etmeye ve tahsis bakiyesi kömürü noksansız bir şekilde ikmal etmeye mecburdur. Teslimatçı firmanın işletme zorunlulukları ve başka nedenlerle taahhüt ettiği kömürün tamamını veya bir kısmını hiçbir şekilde verememesi halinde Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi feshe yetkili olacaktır. Her iki halde de nakliyeci firma Şirketin talebini aynen kabul edecek ve Şirketten bu uygulama nedeniyle zarar, ziyan ve her ne nam ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacaktır. 11- MALIN KORUNMASI: Karayollarında brandasız malzeme sevkine trafikçe müsaade edilmiş olsa dahi, işletme kantarlarında tartılıp, sevkiyata hazır duruma gelen kömür vasıtalarının üzeri branda ile kapatılacaktır. Yükleme mahallinde kömürün nakliyeci firma vasıtalarına tesliminden sonra sorumluluk tamamen nakliyeci firmaya ait olacak ve kömürler depodan yüklendiği şekil ve vasıfta ve de en geç 48 saat içerisinde Şirkete teslim edilecektir. Nakliye esnasında teslimatı geciktirecek herhangi bir arıza veya kaza olduğu takdirde vuku bulan kaza veya arızayı nakliyeci firma en seri şekilde Şirkete bildirilecektir. Vasıtanın arıza veya kaza yaptığı yerde kalması gerekiyorsa nakliyeci firma Şirketin iznini almak suretiyle veya Şirketçe görevlendirilecek personel nezaretinde arızalı vasıtadaki kömürü derhal başka vasıtaya aktararak sevk edecektir. Nakliyeci firmanın arıza veya kazayı zamanında bildirmemesi sonucu kömürün ziyan olması halinde iş bu sözleşmenin 28 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanacaktır. 12- TAŞIMA ARAÇLARININ YÜKLEME VE BOŞALTILMASI : I- Yükleme: Taşıma araçları, teslimatı yapan firma deposunda, kömür ocağında, firma veya işletmenin belirteceği gün ve saatler içerisinde boş ve dolu tartıları yapılmak suretiyle teslimatçı işletme veya firma tarafından yüklenecektir. II-Boşaltma: Nakliyeci firma taşıma araçlarının Şirketimiz kantarlarında dolu ve boş tartıları yapılmak suretiyle; a) Kampanya haricinde: Cumartesi, Pazar ve tatil günleri hariç Mesai saatleri dahilinde ( ) tahliye ve tesellüm edilecektir. b) Kampanya dahilinde: Her gün, günün her saatinde gelen kömür vasıtaları dolu ve boş tartıları yapılmak suretiyle Şirketimizce tahliye ve tesellüm edilecektir. Nakliyeci firma günlük sevk programının üstünde sevkiyat yaptığı takdirde tahliyesi geciken taşıma araçları için Şirketten herhangi bir tazminat vesaire talebinde bulunmayacaktır. Şirket gerekli gördüğü durumlarda tesellüm zamanlarında değişiklik yapabilir. 13- TARTI VE TESELLÜM: 4

5 I-Tartı: a) Yüklemeyi yapan işletmede tartı: Yüklemeyi yapacak işletmenin kömür ocaklarında taşıma araçlarının boş ve dolu tartıları yapılacak ve işletme kantarınca düzenlenecek taşıma araçları kantar fişinde veya yollama kağıdında kömürün cins ve miktarı, teslim tarihi, taşıma aracı numara / plakası dolu-boş ve net tartı miktarı ayrı, ayrı belirtilmek suretiyle behemehal gösterilecektir. Bu esaslar dahilinde düzenlenecek fiş ilgili Şirkete tevdi edilmek üzere taşıma araçlarının ilgilisine şoförüne verilecektir. Bu fiş yetkililere ibraz edilmeden gelen kömürler tahliye edilmeyecek ve teslim alınmayacaktır. b) Şirketimizde tartı: 12.inci madde hükmü uyarınca kampanya harici ve kampanya dahili olmak üzere Şirketimize gelen kömür taşıma araçları her seferinde Şirket veya Şirketin bildireceği tartı istasyonlarında dolu ve boş tartı esasına göre kontrol tartısına tabi tutulacak ve net ağırlığı bulunacaktır. II- Tesellüm: Tesellüm raporunda; -Tesellüm tarihi, -Tartı kartela numarası, -Taşıma Aracı numarası / plakası, -Dolu-boş tartı ağırlığı, -Kömür cinsi ile, -Sipariş numarası da, Derç edilmek suretiyle behemehal belirtilecektir. 11.inci maddede belirtilen hususlar dışında her ne sebeple olursa olsun brandasız olan taşıma araçlarındaki kömürler tesellüm edilmeyecektir. Şirketimizce düzenlenecek tesellüm raporunun bir nüshası nakliye faturalarına iliştirilmek üzere taşıma aracına, bir nüshası da nakliyeci firmanın adresine derhal postalanacaktır. İşbu tesellüm raporunu ihtiva etmeyen nakliye faturaları hiçbir şekilde tediye edilmeyecektir. 14-FİRE NİSBETİ: Çıkış ve varış merkezleri arasında yapılacak olan her 1000 tonluk kömür sevkıyatı için azami % 1,5 (yüzde bir buçuk) nispetinde fire teşekkülce kabul edilecektir. Şirket tarafından her 1000 tonluk partilerde kömürün tesellümünde tesellüm protokollerine bakılacak olup toplam sevkiyat bitiminde de fire nispetine bakılacaktır Fire nispeti düşüldükten sonra hala bir noksanlık mevcut ise, noksan kısım için navlun ödenmeyeceği gibi noksan kömürün bedeli Şirketimiz satın alma fiyatı üzerinden % 50 fazlasıyla nakliyeci firmanin istihkakından derhal kesilecektir. Her ne suretle olursa olsun yukarıda belirtilen fire kontrollerinin seçimi ve uygulanması şirket yetkisindedir. 15-SİGORTA: Söz konusu kömürlerin nakliye sigortası Nakliyeci firma tarafından yaptırılacaktır. Nakliyeci sigorta tarafından kabul edilmeyen her türlü hasar, ziyan ve noksan teslimattan mes uldür. Her türlü hasar, ziyan ve noksan teslimatta teslim edilmeyen kömürlerin bedeli sözleşmenin 28.inci maddesi hükümlerine göre nakliyeciden tahsil edilecektir. Nakliyeci firma sigorta ile ilgili bilgileri (taşıma araçları numarası / plakası, miktarı) Şirketimize bildirecektir. Nakliyeci firma, sigorta muameleleri ile tatbikatından dolayı Şirketten hiçbir istekte bulunamaz. 5

6 16- İFA GARANTİSİ (KAT İ TEMİNAT) : İş bu sözleşmenin akdi ile birlikte nakliyeci firma nakliyeden mütevellit her türlü vecibelerini noksansız yerine getireceğine dair ifa garantisi olarak ihale bedelinin %10 u tutarındaki kat i ve süresiz banka teminat mektubunu Şirkete tevdi edecektir. Her ne sebeple olursa olsun teminat mektubu hacz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir kararı aldırılamaz. Nakliyeci firma istenilen teminatı süresi içerisinde Şirkete tevdi etmediği takdirde Şirketçe hiçbir kanuni merasime ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, geçici teminatı nakde tahvil ettirilerek bloke edilecektir. Nakliye işinin üçüncü şahıslara verilmesi nedeniyle meydana gelecek fiyat farkı vs. ile bilumum zarar, ziyan bloke edilen teminata mahsup edilecek, bunların teminatı aşan kısmı nakliyeci firmadan ayrıca talep ve tahsil edilecektir. Teminat, fiyat farkı ve zarar, ziyan tutarından fazla ise, artan kısmı nakliyeci firmaya iade edilmeyip irad kaydedilecektir. Kat i teminat mektubu, nakliyeci firmanın iş bu sözleşmeden mütevellit Şirkete olan bütün ilişkileri kesildikten sonra ve sosyal sigortalar kurumundan alacağı ilişiksiz belgesini teşekküle tevdi ettikten sonra nakliyeciye iade edilecektir. 17-CEZAİ ŞART Verdiği gecikmelerin ( Durumu resmen tevsiki şartıyla) dışında, her ne sebeple olursa olsun bir noksanlık vuku bulduğunda, programa göre teslim edilmeyen beher ton kömüre karşılık nakliyeci firmanın ilk istihkakından ton başına 65,00 TL +KDV tenzil edilir. Noksan taşımanın devam ettiği veya geçici bir düzelmeden sonra tekrar noksan taşıma hallerinde yukarıdaki madde hükmü uygulanmakla beraber, Şirket dilerse 20.inci madde esasları dâhilinde sözleşmeyi fesh edebilir veya bakiye hizmeti nakliyeci firma nam ve hesabına başka bir nakliyeci firmaya yaptırabilir. 18- FORSMAJÖR: Harp, zelzele, büyük yangınlar, seferberlik halleri, ocağın kömür vermemesi ile bunların dışında hukuki mevzuatın tanıdığı haller forsmajör kabul edilecektir. Her ne sebeple olursa olsun nakliyeci firmanın vasıta, işçi ve malzeme tedarik edememesi mazeret olarak kabul edilmeyecektir. 19-İDARENİN NAKLİYATI BAŞKA YÜKLENİCİYE YAPTIRMA YETKİSİ: Taahhüdün verilen program dahilinde zamanında yerine getirilmemesi veya taahhüdün yerine getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olması halinde; Şirket dilerse, sözleşmenin feshi cihetine gitmeyerek, nakliyeci firma nam ve hesabına başka bir nakliyeci firmaya veya üçüncü şahıslara yaptırmaya yetkili olacak ve bundan doğacak fiyat farkı ile Şirketin düçar olacağı bilumum zarar ve ziyanı nakliyeci firmanın tahakkuk eden ve edecek istihkakından, yetmediği kat i teminatından kesecek, aşan kısmı Şirketin ilk talebinde nakliyeci firma tarafından itirazsız tediye edilecektir. 20- SÖZLEŞMENİN FESHİ: Şirket, nakliyeci firmanın iş bu sözleşmeden mütevellit her türlü vecibelerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğine veya getiremeyeceğine kanaat getirdiği takdirde, protesto keşidesine hüküm istihsaline ve hiçbir kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. Sözleşme bu suretle fesh edildiği takdirde nakliyeci firmanın kat ı teminatı nakde tahvil ettirilerek bloke edilir. Ayrıca, nakliyeci firmanın mevcut istihkakları işin başka bir nakliyeci firmaya yaptırılmasından doğacak fiyat farkları ile zarar, ziyana mahsup edilmek üzere bloke edilir. Nakliyeci firmanın geri kalan kısmının (± % 25 toleransı dahil) nakliyeci firma nam ve hesabına 6

7 Şirketçe başka nakliyeci firma veya nakliyeci firmalara yaptırılmasından meydana gelecek fiyat farkı ile zarar, ziyanın tutarı: a) Öncelikle nakliyeci firmanın nakde tahvil ettirilip bloke edilen kat i teminatından karşılanır. b) Fiyat farkı ile zarar, ziyan tutarı kat i teminat miktarını aşarsa aşan kısım nakliyeci firmanın bloke edilen istihkaklarından karşılanır. Yetmediği takdirde, ayrıca nakliyeci firmadan talep ve tahsil olunur. c) Nakliyeci firmanın bloke edilen kat i teminatı, fiyat farkı ve zarar, ziyan tutarından fazla ise veya fiyat farkı ve zarar, ziyan doğmamışsa nakliyeci firmaya iade edilmez, irad kaydolunur. 21- İŞİN BAŞKA YÜKLENİCİLERE YAPTIRILMASI VEYA SÖZLEŞME FESHİNDE İHALE USULÜ: 19. veya 20 inci madde hükmünün uygulanması halinde ilk ihale usulüne bakılmaksızın Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimizde belirtilen kapalı teklif, sınırlı ihale, pazarlık usulü veya açık eksiltme gibi ihale usullerinden herhangi birine göre ihale yapılması Şirketimiz ihtiyarında olacaktır. 22- YÜKLENİCİYE YAPILACAK TEBLİGAT: Nakliyeci firma her türlü idari ve adli tebligatın her an kendisine yapılabilmesi için iş bu sözleşmede yazılı adresini kanuni ikametgâh olarak göstermiştir. Şirket bu adrese tebligat yapmakla muhtardır. Nakliyeci firma yükleme mahallinde yetkili bir personelini nakliye işinin sonuna kadar bulunduracak ve bu şahsa yapılacak her türlü idari ve adli tebligat dahi kendisine yapılmış sayılacaktır. Nakliyeci firma yetkili adamını sarih adresi ile birlikte sözleşmenin akdini müteakip en geç bir hafta içerisinde Şirkete yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Personel ve adres değişiklikleri Şirkete yazılı olarak bildirilmediği takdirde eski şahısa ve adrese yapılacak tebligat hüküm ifade edecektir. 23- YÜKLENİCİNİN İŞ VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI: Nakliyeci firmanın çalıştırdığı kimseler için iş kanununun işverenlere yüklediği mükellefiyetleri nakliyeci firmaya ait olacağı gibi, bunlara ait her türlü işçi sigorta primleri keza nakliyeci firma tarafından ödenecektir. Bunun için gereken ihbarların zamanında yapılmamasından ve sigorta primlerinin müddetinde ödenmemesinden ve işçi sigortaları ile ilgili bordroların tanzim edilerek vaktinde ilgili makamlara verilmemesinden ve zayiinden mütevellit her türlü mes uliyet ve cezalar nakliyeci firmaya ait olacaktır. 24-YÜKLENİCİNİN İŞİ DEVİR YASAĞI: Nakliyeci firma taahhüt ettiği işi Şirketin yazılı muvafakatini almadan kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik edemez. Şirketin yazılı muvafakatini almaksızın işi kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik ettiği takdirde, nakliyeci firmanın taahhüt ve mesuliyetleri tamamen baki kalacağı gibi Şirket, sözleşmeyi hiçbir kanuni merasime ihtarname gönderilmesine ve mahkemeden hüküm istihsaline hacet kalmaksızın feshe ve sözleşmenin 20 inci maddesi hükümlerinin tamamını uygulamaya yetkili olacaktır. 25- HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE SÖZLEŞME MASRAFLARI: Nakliyeci firmanın üçüncü şahıslar ile diğer mercilere karşı mes uliyetleri Şirketi ilzam etmez. Bu nedenle ika edilen bilumum zarar ve ziyanın sorumluluğu ve derhal tazmini nakliyeci firmaya ait olacaktır. Nakliyatın ifasına ait her türlü vergi, resim, sözleşme damga vergisi ile gerekirse noter masrafları nakliyeci firmaya, Katma Değer Vergisi Şirkete aittir. 7

8 26- İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ: İş bu sözleşmenin tatbikatından mütevellit bilumum ihtilafların haline Kayseri Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflar şimdiden kabul etmişlerdir. 27- DELİLLER: Bu sözleşmede yazılı bütün işler, işlemler ve taahhütlerin ifa edilip, edilmediği, taraflar ile alacak ve borç hesapları hakkında, Şirketin alakalı memurları tarafından tanzim edilecek evrak ve Şirketin tasdikli defterleri, bunların muavin kayıtları, vesair her nev i Şirket belgeleri, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 287 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince taraflarca yegane esas ve delil kabul edilmiştir. 28-YÜKLENİCİNİN TESLİMAT DURUMU: Yükleme mahallinde kömürün nakliyeci vasıtalarına tesliminden sonra sorumluluk tamamen nakliyeci firmaya ait olacaktır. a) Nakliyeci firmanın kusursuz olması hali: Taşıma esnasında nakliyeci firmanın kusuru olmaksızın (trafik kazaları vs. gibi) irade dışında meydana gelecek olaylar, vuku bulacak zayiat için, satın alma fiyatı üzerinden Şirketçe hesap edilecek kömür bedeli nakliyeci firmadan tahsil edilecektir. Böyle bir halin vukuunda nakliyeci firmanın derhal Şirkete haber vermesi ve hadiseyi resmi makamlardan alacağı belgelerle tevsik etmesi şarttır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde 28/b maddesine göre işlem yapılacaktır. b) Nakliyeci firmanın kusurlu olması hali: Nakliyeci firmanın fabrikalarımıza teslim edilmek üzere Garp Linyit İşletmeleri ocaklarından teslim aldığı kömürü teslim etmemesi halinde, teslim etmediği kömür bedeli Şirketin satın alma fiyatı üzerinden % 100 fazlasıyla nakliyeci firmanın önce istihkakından, istihkakı yoksa veya kafi gelmiyorsa Teminatından kesilecektir. 29- İŞ DİSİPLİNİNE RİAYET: Nakliyeci firma ve personeli gerek yükleme, gerekse boşaltma yerindeki iş disiplinine ve kurallarına aynen uymak zorundadır. Aksi halde doğacak zarar, ziyan ve hadiselerden nakliyeci bizzat sorumlu olacaktır. 30- YÜKLENİCİ İLE PERSONELİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: Nakliyeci firma ile personeli arasında yasalardan ya da bu sözleşmenin uygulanmasından mütevellit doğan ilişkilerden Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Şirket nakliyeci firmanın personelinden herhangi birinin değiştirilmesini gerekli gördüğü takdirde, nakliyeci firma bu isteği aynen tatbike mecburdur. 31- NİZAMİ KAPASİTELERE UYGUNLUK: Nakliyeci firma vasıtalarının yasal kapasitelerine ve karayolları trafik tüzüğüne uygun olarak yükleme (branda ile örtülmesi) ve seyirlerinden bizzat sorumludur. 32- ŞAHISLARA, MALA VE TESİSLERE KARŞI YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU: Sözleşme konusu işin ifası sırasında üçüncü şahıslara, nakliyeci firma personeli veya vasıtaları tarafından verilecek bilumum zarar ve ziyanlardan sorumlu ve muhatap nakliyeci firma olacaktır. 8

9 33- GENEL ŞARTLAR: Nakliyeci firma bu sözleşmede tayin ve tespit olunan hüküm ve vecibelerle bunların getirdiği bütün mali, hukuki, cezai ve söz konusu hizmetin ifasını gerektiren bütün hususları etrafı ile incelemiş, iş mahallini görmüş ve deruhte ettiği taahhüdün teferruatına vakıf olmuş ve sözleşme ile teklif alma şartnamesinde yazılı olan hususları kabul ve tasdik etmiş sayılır. Taahhüt sırasında sözlü anlaşmalar yazı ile doğrulanmadıkça hüküm ifade etmez. 34- SÖZLEŞMENİN TADİLİ: İş bu sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalar sözleşmeyi tadil edemeyeceği gibi sözleşme hükümleri aksine de tarafları bağlamayacaktır. Sözleşme ancak karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık irade beyanları veya değişikliği ihtiva eden bir belgenin imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir. 35- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: İş bu sözleşmenin süresi.tarihine kadar olup, Şirket dilerse bu tarihe kadar taşınmayan tahsis bakiyesi kömürün tamamlattırılmasına yetkilidir. İşbu sözleşme /./. Tarihinde Şirketi temsilen.ve ile Nakliyeci Firmayı temsilen.arasında bir nüsha akit ve imza edilmiştir.. NAKLİYECİ FİRMA ŞİRKET KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 9

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER: TİCARİ ŞARTNAME 1. TEKLİF VERME TARİHİ VE OPSİYONU: Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek belirtilen tarih ve saate kadar Osman Kavuncu Cad. Ankara Yolu 7. Km Kocasinan/

Detaylı

: Osman Kavuncu Cad.Ankara Yolu 7.Km Kocasinan/KAYSERİ

: Osman Kavuncu Cad.Ankara Yolu 7.Km Kocasinan/KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ TİCARİ ŞARTNAMESİ 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: Adı : KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Adresi : Osman Kavuncu Cad.Ankara Yolu 7.Km Kocasinan/KAYSERİ Telefon Numarası : 0 352 331 24 00

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ

2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ 2014 YILI PEŞİN BEDELLİ SANAYİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Ç.L.İ. İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLE LİNYİT KÖMÜRÜ TESLİMİ İLE İLGİLİ YILLIK/DÖNEMLİK (12 AYLIK) SÖZLEŞME MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı:

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU

KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU KABUKLU FINDIĞIN NAKLİYE DÂHİL NATÜREL İÇ FINDIĞA İŞLENMESİ İŞİNE AİT TEKLİF MEKTUBU Bakanlar Kurulunun 26.05.2011 tarih 2011/1812 sayılı kararı doğrultusunda, Birliğimize tahsis edilen 50.000 ton yağlık

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR NAKLİYE SÖZLEŞMESİ

2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR NAKLİYE SÖZLEŞMESİ 2017/2018 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR NAKLİYE SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. bundan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde)

NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) NOTER ÖNÜNDE RE SEN TANZĐM EDĐLECEK TAAHHÜTNAME (Yurt Đçi Görevlendirmelerde) 2547 Sayılı Yasanın 35.maddesi ile 657 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

2015-2017. KİREÇT AŞı İSTİHRAC NAKLİYE VE İSTİF HİZMET SÖZLEŞMESİ

2015-2017. KİREÇT AŞı İSTİHRAC NAKLİYE VE İSTİF HİZMET SÖZLEŞMESİ 2015-2017 KİREÇT AŞı İSTİHRAC NAKLİYE VE İSTİF HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. İşİN KONUSU: Kayseri Şeker Fabrikası'nda ve Boğazhyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nde 2015-2016 ve 2016-2017 kampanya dönemlerinde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER 1 1. TANIM 2 2. AMAÇ 2 3. SÖZLEŞME PROTOKOL İLİŞKİSİ 2 4. SORUMLULUKLAR 2 4.1. KONSORSİYUM LİDERİNİN SORUMLULUKLARI 2 4.2.1. KONSORSİYUM ÜYESİNİN SORUMLULUKLARI 3 4.2.2.

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ

TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TÜRK KIZILAYI EGE BÖLGE KAN MERKEZİ PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A) İŞİN TANIMI VE GENEL ESASLARI Derneğimizce aşağıda belirtilen güzergahlar için karşılarında belirtilen kapasitelerdeki

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ DEMİRYOLU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR: İşbu Demiryolu Taşıma Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. İsdemir 31319 İskenderun Hatay (bundan sonra İSDEMİR

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI *BD04203351* 01/10/2012 Sayı : B.30.2.İEÜ.0.73.00.00-934.99-12000342/12004883 Konu : Otobüs Kiralanması Sayın İlgili ; İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MAL/HİZMET ALIMI Üniversitemiz Alım Satım Yönetmeliği 3.

Detaylı

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA RÜZGÂR SANTRALİ KURULMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEKLERİ Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ T. C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA... (Yurt genelinde/bölgesinde/illerinde/ilinde) (Toptan Satış / Perakende

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. 81 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BOZTEPE TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VALENCİA PORTAKAL SATIŞ İHALESİ ŞARTNAMESİDİR ------------------------------------------------------------------------------------------------- Bu şartnamede Tarım İşletmeleri

Detaylı

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir.

SİRKÜLER (2015/46) 456 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Elektronik Tebligat sistemine ilişkin yapılan açıklamalara yer verilmiştir. İSTANBUL, 28.08.2015 Konu : Elektronik Tebligat Usul ve Esasları SİRKÜLER (2015/46) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi ile mali konulardaki tebligatların elektronik (mail) olarak yapılabilecektir.

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.)

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. ( AKSA ile MÜŞTERİ, aşağıda birlikte kısaca TARAFLAR olarak anılacaklardır.) SATIŞ SÖZLEŞMESİ AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Miralay Şefikbey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL E-mail: www.aksa.com Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası: İstanbul, 100775

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL ALIM TİP SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ 1.1. ALICI Adı : GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş Adres : OSB Avar Cad.No:4 SİNCAN/ANKARA Telefon : 0 (312)

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2015-6 08.09.2015, ANKARA KONU: 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan V e r g i U s u l K a n u n u G e n e l T e b l i ğ i ( S ı r a N o : 4 5 6 ) H k. 27.08.2015

Detaylı