LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME"

Transkript

1 LİNYİT KÖMÜRÜ NAKLİYE ŞARTNAME VE SÖZLEŞME 1-TARAFLARIN KISA İSİMLERİ : Sözleşme metninde KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKET NAKLİYECİ FİRMA olarak ifade edilecektir. 2-İŞİN KONUSU : ± % 25 Toleranslı Ton Linyit Kömürü nün( T.K.İ nin 2015 yılı için Kayseri Şeker e bu miktarın altında ya da üstünde kömür tahsis etmesi durumunda T.K.İ. nin verdiği miktar şartname/sözleşme için geçerli olacaktır.) T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün (Tunçbilek / KÜTAHYA) ilgili ocak veya depolarından teslim alınarak şirketimizce belirlenen temrin programına uygun bir şekilde tamamının bu sözleşme esasları dâhilinde, Şirketimiz sahasına taşınması ve teslimi işin konusunu teşkil eder. 3-TOLERANS HAKKI : Teslimatın hitamına kadar taşınacak miktarın ± % 25 oranında arttırılıp eksiltilmesi, Şirketin ihtiyarında olup, bu hususa nakliyeci firma itiraz edemeyeceği gibi herhangi bir talepte de bulunamayacaktır. 4-TAŞIMA FİYATI, TUTARI VE FİYAT FARKI : a) Taşıma Fiyatı : Ton/.. (. ) a/1) Taşıma fiyatı T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü nün (Tunçbilek / KÜTAHYA) kömür ocağından Şirketimiz sahasına kadar yapılacak K.D.V. hariç nakliye ücretidir. Tekliflerde TCDD Yolları ile ilgili tüm ödemeler dâhil fiyat verildiği kabul edileceği için, nakliye dışında herhangi bir fark bedel ödenmeyecektir. Vagonlarda kullanılacak brandalar firma tarafından temin edilecektir. Teklif fiyatı branda masrafları dahil verilecek olup, firma brandalar için ek ücret talep edemez. Taşımanın nakliyeci firmaya tebliğini müteakip, hizmet, verilen talimata uygun bir şekilde talep edilen yer ve vasıta ile aynen ifa edilecektir. Taşıma esnasında kömür herhangi bir yerde doldurboşalt işlemi uygulanmadan yüklendiği şekli ile fabrikamıza getirilecektir. Taşımanın aksaması durumunda Şirket herhangi bir taşıma şekliyle sevkıyatı gerçekleştirecek, nakliyeci firma böyle durumlarda herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Taşıma fiyatı sözleşme süresi içerisinde olmak kaydıyla ve aşağıdaki esaslar dahilinde değişebilecektir. 1

2 Taşıma sadece karayolu ile yapılacak ise taşıma fiyatı için yalnız akaryakıt (motorin) fiyatlarındaki değişiklikler nazarı itibara alınacaktır. Demiryolu taşımaları için herhangi bir fiyat farkı dikkate alınmayacaktır. b) Taşıma Tutarı : Toplam/. (.... ) c) Fiyat Farkı : Teklif veya sözleşme akdi tarihinden sonra akaryakıt fiyatlarında vuku bulacak artış veya eksilişlerin nakliye fiyatlarına yansıması teslimatın yapıldığı kömür ocağı veya deposunun bulunduğu yerdeki en ucuz akaryakıt perakende satış fiyatı tespit edilerek (Katma Değer Vergisi arındırıldıktan sonra) yürürlülük tarihinden itibaren teşekkülümüz tarafından bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanmak suretiyle nakliye fiyatlarına yansıtılacaktır. Nakliye karayolu ile yapılacak olur ise, 10 tonluk bir kamyonun 1 km. (bir kilometrede) 0,310 litre mazot sarf edeceği esasına göre yalnız gidiş mesafesi için uygulanacaktır. 5-TEMİNAT : Geçici Teminat teklif tutarlarının %5 i, kati teminat ise ihale bedelinin %10 u kadardır.teminatlar (TL veya Döviz ) veya banka teminat mektubu şeklinde olacaktır.teminat mektuplarına hiçbir şekilde ihtiyari tedbir kararı konulamayacaktır. 6-TEKLİFLERİN DÜZENLENME ŞEKLİ ve TEKLİF EKİNDE ZORUNLU EVRAKLAR: BULUNDURULMASI _Geçici Teminat Mektubu _Nakliyeci Firmanın,Ticaret odasından en az 15 gün önce alınmış Ticaret Sicil kayıt belgesi, _İmza Sirküleri, yetki belgeleri _ Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Kapsamına giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetlerinde bulunacakların yetki belgesi almadan karayolu taşımacılığı, acentelik ve taşıma faaliyetlerinde bulunamayacakları belirtilmektedir.tüm taşımalar için a)piyasadan temin etmiş oldukları araçların K1 Yetki Belgesi olması, b)kendi Şirketlerine kayıtlı araçlarla taşıma yapmak isteyen firma araçlarının K2 yetki belgesi olması c)herhangi bir nakliye,lojistik şirketi ve komisyoncular aracılığı ile taşıma temin ediliyor ise söz konusu firmanın L1,R1,H1,N1 ve/veya N2 belgelerinin edinmiş olması ve taşıma yapacak K1 belgeli araçların bu belgelere kiralık olarak kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. _işbu şartname ve sözleşmenin tüm maddelerini kabul ettiği anlamına gelen her sahifesinin imza ve kaşelenerek teklif ekinde verilmesi _İş bitirme belgesi 7- OPSİYON Teklifler, son teklif verme tarihinden itibaren 30 gün süreyle opsiyonludur. Nakliyeci firma bu süre zarfında teklifinden hiçbir şekilde rücu edemez. Ayrıca Şirketin ihale sonuçlanıncaya kadar her teklif istemesinde opsiyon yenilenir. 8-ŞARTNAMEYE UYMAYAN TEKLİFLER : Sözleşme ve Şartname şartları dışında verilen teklifleri değerlendirmeye alıp almamak Şirketin yetkisinde olup, Nakliyeci firma bu durum karşısında bir hak 2

3 talebinde bulunamaz. 9- TEDİYE : a) Nakliye ücreti her 1000 (bin) lik partinin ikmalinde nakliyeci firmanın, Şirketimiz adına tanzim ve tevdi edeceği bir asıl üç suret faturaya iliştirilmiş aşağıda sayılan vesaik mukabili, fabrikamızca 30 gün içerisinde şirketimiz ilk ödeme gününde tediye edilecektir. b) Nakliyeci firma; kömür ocağı ve depo müdürlüklerinden alacağı kömürlere ait imzalı belge ve tartı kartelâlarını, çıkış belgelerini fatura eki olarak ibraz etmeye ve teslim ettiği mal için Şirketimizce usulüne uygun olarak düzenlenmiş tesellüm belgesini ve tartı kartelâlarını faturasına eklemeye mecburdur. c) Ödeme nakliyeci firmanın banka hesaplarına havale edilecektir. Havale masrafı nakliyeci firmaya ait olacaktır. d) Navlun ödenmesine ve fatura tanzimine esas ağırlık: Her parti sevkiyatında, kömür taşıma araçlarının fabrikada dolu- boş tartısı bulunacak net ağırlığı yüklemeyi yapan işletmenin çıkış belgelerinde gösterilen ağırlığından: 1- Noksan ise: sözleşmenin 14. Maddesi hükümleri uygulanacaktır. 2- Fazla ise; bu fazlalık, dikkate alınmayarak sevk tartısı üzerinden ödeme yapılacaktır. 10- İŞE BAŞLAMA, SEVK PROGRAMI, SEVK PROGRAMININ AKSAMASI VE MÜDDET: a) İşe başlama : tarihidir. b) Sevk Programı: Ağustos 5000 ton Eylül 6000 ton Ekim ton olup ± %25 toleranslı İşe başlama tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde nakliyeci firma sevkiyata başlayacaktır. Belirtilen günde sevkiyata başlanılmaması halinde gecikilen her gün için nakliyeci firma Şirkete. (... ) ödeyecektir. Gecikme hiçbir şekilde beş günü aşmayacaktır. Gecikme beş günü aştığı takdirde sözleşmenin 19.uncu maddesi tatbik edilir. c) Sevk programının aksaması: Sözleşmenin akdini müteakip; Sevk programına başlanacaktır. Lüzumu halinde Şirket sevk programında gerekli değişikliği yapmakta serbesttir. Yeni sevk programı nakliyeci firmaya yazılı olarak bildirilir. d) Sevk programının aksaması: Şirketçe takdir edilecek herhangi bir sebep yüzünden sevkiyatın durdurulması halinde durum yazılı ve şifahi olarak derhal nakliyeci firmaya bildirilecektir. Nakliyeci firma taşımanın program mucibince veya hiçbir suretle yapılmamasından veya geçici olarak inkıtaa uğramasından dolayı Şirketimize karşı herhangi bir hak iddia edemeyeceği gibi zarar ziyan talebinde de bulunmayacaktır. Ancak, nakliyeci firmanın kusurundan dolayı sevk programında aksaklık vuku bulması halinde sözleşmenin ilgili maddeleri aynen ve noksansız olarak uygulanır. e) Müddet: 3

4 Nakliyeci firma kendisine verilen programda öngörülen tarihe kadar malın sevk ve teslimatını ikmal etmeye mecburdur. Ancak, teslimatçı firmanın Şirketimize tahsis ettiği kömürün tamamını veya bir kısmını çeşitli nedenlerle zamanında veya hiçbir şekilde verememesi halinde Şirket dilerse; Teslimatçı firmanın geçici bir süreden sonra yeniden teslimata başlaması halinde, nakliyeci firma bu tarihten itibaren taahhüt ettiği tahsis miktarı kömürü tamamlayıncaya kadar sevkiyata bu sözleşme şart ve hükümleri dahilinde aynen devam etmeye ve tahsis bakiyesi kömürü noksansız bir şekilde ikmal etmeye mecburdur. Teslimatçı firmanın işletme zorunlulukları ve başka nedenlerle taahhüt ettiği kömürün tamamını veya bir kısmını hiçbir şekilde verememesi halinde Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi feshe yetkili olacaktır. Her iki halde de nakliyeci firma Şirketin talebini aynen kabul edecek ve Şirketten bu uygulama nedeniyle zarar, ziyan ve her ne nam ile olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacaktır. 11- MALIN KORUNMASI: Karayollarında brandasız malzeme sevkine trafikçe müsaade edilmiş olsa dahi, işletme kantarlarında tartılıp, sevkiyata hazır duruma gelen kömür vasıtalarının üzeri branda ile kapatılacaktır. Yükleme mahallinde kömürün nakliyeci firma vasıtalarına tesliminden sonra sorumluluk tamamen nakliyeci firmaya ait olacak ve kömürler depodan yüklendiği şekil ve vasıfta ve de en geç 48 saat içerisinde Şirkete teslim edilecektir. Nakliye esnasında teslimatı geciktirecek herhangi bir arıza veya kaza olduğu takdirde vuku bulan kaza veya arızayı nakliyeci firma en seri şekilde Şirkete bildirilecektir. Vasıtanın arıza veya kaza yaptığı yerde kalması gerekiyorsa nakliyeci firma Şirketin iznini almak suretiyle veya Şirketçe görevlendirilecek personel nezaretinde arızalı vasıtadaki kömürü derhal başka vasıtaya aktararak sevk edecektir. Nakliyeci firmanın arıza veya kazayı zamanında bildirmemesi sonucu kömürün ziyan olması halinde iş bu sözleşmenin 28 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanacaktır. 12- TAŞIMA ARAÇLARININ YÜKLEME VE BOŞALTILMASI : I- Yükleme: Taşıma araçları, teslimatı yapan firma deposunda, kömür ocağında, firma veya işletmenin belirteceği gün ve saatler içerisinde boş ve dolu tartıları yapılmak suretiyle teslimatçı işletme veya firma tarafından yüklenecektir. II-Boşaltma: Nakliyeci firma taşıma araçlarının Şirketimiz kantarlarında dolu ve boş tartıları yapılmak suretiyle; a) Kampanya haricinde: Cumartesi, Pazar ve tatil günleri hariç Mesai saatleri dahilinde ( ) tahliye ve tesellüm edilecektir. b) Kampanya dahilinde: Her gün, günün her saatinde gelen kömür vasıtaları dolu ve boş tartıları yapılmak suretiyle Şirketimizce tahliye ve tesellüm edilecektir. Nakliyeci firma günlük sevk programının üstünde sevkiyat yaptığı takdirde tahliyesi geciken taşıma araçları için Şirketten herhangi bir tazminat vesaire talebinde bulunmayacaktır. Şirket gerekli gördüğü durumlarda tesellüm zamanlarında değişiklik yapabilir. 13- TARTI VE TESELLÜM: 4

5 I-Tartı: a) Yüklemeyi yapan işletmede tartı: Yüklemeyi yapacak işletmenin kömür ocaklarında taşıma araçlarının boş ve dolu tartıları yapılacak ve işletme kantarınca düzenlenecek taşıma araçları kantar fişinde veya yollama kağıdında kömürün cins ve miktarı, teslim tarihi, taşıma aracı numara / plakası dolu-boş ve net tartı miktarı ayrı, ayrı belirtilmek suretiyle behemehal gösterilecektir. Bu esaslar dahilinde düzenlenecek fiş ilgili Şirkete tevdi edilmek üzere taşıma araçlarının ilgilisine şoförüne verilecektir. Bu fiş yetkililere ibraz edilmeden gelen kömürler tahliye edilmeyecek ve teslim alınmayacaktır. b) Şirketimizde tartı: 12.inci madde hükmü uyarınca kampanya harici ve kampanya dahili olmak üzere Şirketimize gelen kömür taşıma araçları her seferinde Şirket veya Şirketin bildireceği tartı istasyonlarında dolu ve boş tartı esasına göre kontrol tartısına tabi tutulacak ve net ağırlığı bulunacaktır. II- Tesellüm: Tesellüm raporunda; -Tesellüm tarihi, -Tartı kartela numarası, -Taşıma Aracı numarası / plakası, -Dolu-boş tartı ağırlığı, -Kömür cinsi ile, -Sipariş numarası da, Derç edilmek suretiyle behemehal belirtilecektir. 11.inci maddede belirtilen hususlar dışında her ne sebeple olursa olsun brandasız olan taşıma araçlarındaki kömürler tesellüm edilmeyecektir. Şirketimizce düzenlenecek tesellüm raporunun bir nüshası nakliye faturalarına iliştirilmek üzere taşıma aracına, bir nüshası da nakliyeci firmanın adresine derhal postalanacaktır. İşbu tesellüm raporunu ihtiva etmeyen nakliye faturaları hiçbir şekilde tediye edilmeyecektir. 14-FİRE NİSBETİ: Çıkış ve varış merkezleri arasında yapılacak olan her 1000 tonluk kömür sevkıyatı için azami % 1,5 (yüzde bir buçuk) nispetinde fire teşekkülce kabul edilecektir. Şirket tarafından her 1000 tonluk partilerde kömürün tesellümünde tesellüm protokollerine bakılacak olup toplam sevkiyat bitiminde de fire nispetine bakılacaktır Fire nispeti düşüldükten sonra hala bir noksanlık mevcut ise, noksan kısım için navlun ödenmeyeceği gibi noksan kömürün bedeli Şirketimiz satın alma fiyatı üzerinden % 50 fazlasıyla nakliyeci firmanin istihkakından derhal kesilecektir. Her ne suretle olursa olsun yukarıda belirtilen fire kontrollerinin seçimi ve uygulanması şirket yetkisindedir. 15-SİGORTA: Söz konusu kömürlerin nakliye sigortası Nakliyeci firma tarafından yaptırılacaktır. Nakliyeci sigorta tarafından kabul edilmeyen her türlü hasar, ziyan ve noksan teslimattan mes uldür. Her türlü hasar, ziyan ve noksan teslimatta teslim edilmeyen kömürlerin bedeli sözleşmenin 28.inci maddesi hükümlerine göre nakliyeciden tahsil edilecektir. Nakliyeci firma sigorta ile ilgili bilgileri (taşıma araçları numarası / plakası, miktarı) Şirketimize bildirecektir. Nakliyeci firma, sigorta muameleleri ile tatbikatından dolayı Şirketten hiçbir istekte bulunamaz. 5

6 16- İFA GARANTİSİ (KAT İ TEMİNAT) : İş bu sözleşmenin akdi ile birlikte nakliyeci firma nakliyeden mütevellit her türlü vecibelerini noksansız yerine getireceğine dair ifa garantisi olarak ihale bedelinin %10 u tutarındaki kat i ve süresiz banka teminat mektubunu Şirkete tevdi edecektir. Her ne sebeple olursa olsun teminat mektubu hacz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir kararı aldırılamaz. Nakliyeci firma istenilen teminatı süresi içerisinde Şirkete tevdi etmediği takdirde Şirketçe hiçbir kanuni merasime ve hüküm istihsaline hacet kalmaksızın, geçici teminatı nakde tahvil ettirilerek bloke edilecektir. Nakliye işinin üçüncü şahıslara verilmesi nedeniyle meydana gelecek fiyat farkı vs. ile bilumum zarar, ziyan bloke edilen teminata mahsup edilecek, bunların teminatı aşan kısmı nakliyeci firmadan ayrıca talep ve tahsil edilecektir. Teminat, fiyat farkı ve zarar, ziyan tutarından fazla ise, artan kısmı nakliyeci firmaya iade edilmeyip irad kaydedilecektir. Kat i teminat mektubu, nakliyeci firmanın iş bu sözleşmeden mütevellit Şirkete olan bütün ilişkileri kesildikten sonra ve sosyal sigortalar kurumundan alacağı ilişiksiz belgesini teşekküle tevdi ettikten sonra nakliyeciye iade edilecektir. 17-CEZAİ ŞART Verdiği gecikmelerin ( Durumu resmen tevsiki şartıyla) dışında, her ne sebeple olursa olsun bir noksanlık vuku bulduğunda, programa göre teslim edilmeyen beher ton kömüre karşılık nakliyeci firmanın ilk istihkakından ton başına 65,00 TL +KDV tenzil edilir. Noksan taşımanın devam ettiği veya geçici bir düzelmeden sonra tekrar noksan taşıma hallerinde yukarıdaki madde hükmü uygulanmakla beraber, Şirket dilerse 20.inci madde esasları dâhilinde sözleşmeyi fesh edebilir veya bakiye hizmeti nakliyeci firma nam ve hesabına başka bir nakliyeci firmaya yaptırabilir. 18- FORSMAJÖR: Harp, zelzele, büyük yangınlar, seferberlik halleri, ocağın kömür vermemesi ile bunların dışında hukuki mevzuatın tanıdığı haller forsmajör kabul edilecektir. Her ne sebeple olursa olsun nakliyeci firmanın vasıta, işçi ve malzeme tedarik edememesi mazeret olarak kabul edilmeyecektir. 19-İDARENİN NAKLİYATI BAŞKA YÜKLENİCİYE YAPTIRMA YETKİSİ: Taahhüdün verilen program dahilinde zamanında yerine getirilmemesi veya taahhüdün yerine getirilemeyeceği kanaatinin hasıl olması halinde; Şirket dilerse, sözleşmenin feshi cihetine gitmeyerek, nakliyeci firma nam ve hesabına başka bir nakliyeci firmaya veya üçüncü şahıslara yaptırmaya yetkili olacak ve bundan doğacak fiyat farkı ile Şirketin düçar olacağı bilumum zarar ve ziyanı nakliyeci firmanın tahakkuk eden ve edecek istihkakından, yetmediği kat i teminatından kesecek, aşan kısmı Şirketin ilk talebinde nakliyeci firma tarafından itirazsız tediye edilecektir. 20- SÖZLEŞMENİN FESHİ: Şirket, nakliyeci firmanın iş bu sözleşmeden mütevellit her türlü vecibelerini kısmen veya tamamen yerine getirmediğine veya getiremeyeceğine kanaat getirdiği takdirde, protesto keşidesine hüküm istihsaline ve hiçbir kanuni merasime hacet kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmeye yetkilidir. Sözleşme bu suretle fesh edildiği takdirde nakliyeci firmanın kat ı teminatı nakde tahvil ettirilerek bloke edilir. Ayrıca, nakliyeci firmanın mevcut istihkakları işin başka bir nakliyeci firmaya yaptırılmasından doğacak fiyat farkları ile zarar, ziyana mahsup edilmek üzere bloke edilir. Nakliyeci firmanın geri kalan kısmının (± % 25 toleransı dahil) nakliyeci firma nam ve hesabına 6

7 Şirketçe başka nakliyeci firma veya nakliyeci firmalara yaptırılmasından meydana gelecek fiyat farkı ile zarar, ziyanın tutarı: a) Öncelikle nakliyeci firmanın nakde tahvil ettirilip bloke edilen kat i teminatından karşılanır. b) Fiyat farkı ile zarar, ziyan tutarı kat i teminat miktarını aşarsa aşan kısım nakliyeci firmanın bloke edilen istihkaklarından karşılanır. Yetmediği takdirde, ayrıca nakliyeci firmadan talep ve tahsil olunur. c) Nakliyeci firmanın bloke edilen kat i teminatı, fiyat farkı ve zarar, ziyan tutarından fazla ise veya fiyat farkı ve zarar, ziyan doğmamışsa nakliyeci firmaya iade edilmez, irad kaydolunur. 21- İŞİN BAŞKA YÜKLENİCİLERE YAPTIRILMASI VEYA SÖZLEŞME FESHİNDE İHALE USULÜ: 19. veya 20 inci madde hükmünün uygulanması halinde ilk ihale usulüne bakılmaksızın Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimizde belirtilen kapalı teklif, sınırlı ihale, pazarlık usulü veya açık eksiltme gibi ihale usullerinden herhangi birine göre ihale yapılması Şirketimiz ihtiyarında olacaktır. 22- YÜKLENİCİYE YAPILACAK TEBLİGAT: Nakliyeci firma her türlü idari ve adli tebligatın her an kendisine yapılabilmesi için iş bu sözleşmede yazılı adresini kanuni ikametgâh olarak göstermiştir. Şirket bu adrese tebligat yapmakla muhtardır. Nakliyeci firma yükleme mahallinde yetkili bir personelini nakliye işinin sonuna kadar bulunduracak ve bu şahsa yapılacak her türlü idari ve adli tebligat dahi kendisine yapılmış sayılacaktır. Nakliyeci firma yetkili adamını sarih adresi ile birlikte sözleşmenin akdini müteakip en geç bir hafta içerisinde Şirkete yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Personel ve adres değişiklikleri Şirkete yazılı olarak bildirilmediği takdirde eski şahısa ve adrese yapılacak tebligat hüküm ifade edecektir. 23- YÜKLENİCİNİN İŞ VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINDAN DOĞAN SORUMLULUKLARI: Nakliyeci firmanın çalıştırdığı kimseler için iş kanununun işverenlere yüklediği mükellefiyetleri nakliyeci firmaya ait olacağı gibi, bunlara ait her türlü işçi sigorta primleri keza nakliyeci firma tarafından ödenecektir. Bunun için gereken ihbarların zamanında yapılmamasından ve sigorta primlerinin müddetinde ödenmemesinden ve işçi sigortaları ile ilgili bordroların tanzim edilerek vaktinde ilgili makamlara verilmemesinden ve zayiinden mütevellit her türlü mes uliyet ve cezalar nakliyeci firmaya ait olacaktır. 24-YÜKLENİCİNİN İŞİ DEVİR YASAĞI: Nakliyeci firma taahhüt ettiği işi Şirketin yazılı muvafakatini almadan kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik edemez. Şirketin yazılı muvafakatini almaksızın işi kısmen veya tamamen başka birine devir veya temlik ettiği takdirde, nakliyeci firmanın taahhüt ve mesuliyetleri tamamen baki kalacağı gibi Şirket, sözleşmeyi hiçbir kanuni merasime ihtarname gönderilmesine ve mahkemeden hüküm istihsaline hacet kalmaksızın feshe ve sözleşmenin 20 inci maddesi hükümlerinin tamamını uygulamaya yetkili olacaktır. 25- HUKUKİ VE MALİ YÜKÜMLÜLÜK VE SÖZLEŞME MASRAFLARI: Nakliyeci firmanın üçüncü şahıslar ile diğer mercilere karşı mes uliyetleri Şirketi ilzam etmez. Bu nedenle ika edilen bilumum zarar ve ziyanın sorumluluğu ve derhal tazmini nakliyeci firmaya ait olacaktır. Nakliyatın ifasına ait her türlü vergi, resim, sözleşme damga vergisi ile gerekirse noter masrafları nakliyeci firmaya, Katma Değer Vergisi Şirkete aittir. 7

8 26- İHTİLAFLARIN HAL MERCİİ: İş bu sözleşmenin tatbikatından mütevellit bilumum ihtilafların haline Kayseri Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu taraflar şimdiden kabul etmişlerdir. 27- DELİLLER: Bu sözleşmede yazılı bütün işler, işlemler ve taahhütlerin ifa edilip, edilmediği, taraflar ile alacak ve borç hesapları hakkında, Şirketin alakalı memurları tarafından tanzim edilecek evrak ve Şirketin tasdikli defterleri, bunların muavin kayıtları, vesair her nev i Şirket belgeleri, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 287 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince taraflarca yegane esas ve delil kabul edilmiştir. 28-YÜKLENİCİNİN TESLİMAT DURUMU: Yükleme mahallinde kömürün nakliyeci vasıtalarına tesliminden sonra sorumluluk tamamen nakliyeci firmaya ait olacaktır. a) Nakliyeci firmanın kusursuz olması hali: Taşıma esnasında nakliyeci firmanın kusuru olmaksızın (trafik kazaları vs. gibi) irade dışında meydana gelecek olaylar, vuku bulacak zayiat için, satın alma fiyatı üzerinden Şirketçe hesap edilecek kömür bedeli nakliyeci firmadan tahsil edilecektir. Böyle bir halin vukuunda nakliyeci firmanın derhal Şirkete haber vermesi ve hadiseyi resmi makamlardan alacağı belgelerle tevsik etmesi şarttır. Bu şartın yerine getirilmemesi halinde 28/b maddesine göre işlem yapılacaktır. b) Nakliyeci firmanın kusurlu olması hali: Nakliyeci firmanın fabrikalarımıza teslim edilmek üzere Garp Linyit İşletmeleri ocaklarından teslim aldığı kömürü teslim etmemesi halinde, teslim etmediği kömür bedeli Şirketin satın alma fiyatı üzerinden % 100 fazlasıyla nakliyeci firmanın önce istihkakından, istihkakı yoksa veya kafi gelmiyorsa Teminatından kesilecektir. 29- İŞ DİSİPLİNİNE RİAYET: Nakliyeci firma ve personeli gerek yükleme, gerekse boşaltma yerindeki iş disiplinine ve kurallarına aynen uymak zorundadır. Aksi halde doğacak zarar, ziyan ve hadiselerden nakliyeci bizzat sorumlu olacaktır. 30- YÜKLENİCİ İLE PERSONELİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER: Nakliyeci firma ile personeli arasında yasalardan ya da bu sözleşmenin uygulanmasından mütevellit doğan ilişkilerden Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Ancak; Şirket nakliyeci firmanın personelinden herhangi birinin değiştirilmesini gerekli gördüğü takdirde, nakliyeci firma bu isteği aynen tatbike mecburdur. 31- NİZAMİ KAPASİTELERE UYGUNLUK: Nakliyeci firma vasıtalarının yasal kapasitelerine ve karayolları trafik tüzüğüne uygun olarak yükleme (branda ile örtülmesi) ve seyirlerinden bizzat sorumludur. 32- ŞAHISLARA, MALA VE TESİSLERE KARŞI YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU: Sözleşme konusu işin ifası sırasında üçüncü şahıslara, nakliyeci firma personeli veya vasıtaları tarafından verilecek bilumum zarar ve ziyanlardan sorumlu ve muhatap nakliyeci firma olacaktır. 8

9 33- GENEL ŞARTLAR: Nakliyeci firma bu sözleşmede tayin ve tespit olunan hüküm ve vecibelerle bunların getirdiği bütün mali, hukuki, cezai ve söz konusu hizmetin ifasını gerektiren bütün hususları etrafı ile incelemiş, iş mahallini görmüş ve deruhte ettiği taahhüdün teferruatına vakıf olmuş ve sözleşme ile teklif alma şartnamesinde yazılı olan hususları kabul ve tasdik etmiş sayılır. Taahhüt sırasında sözlü anlaşmalar yazı ile doğrulanmadıkça hüküm ifade etmez. 34- SÖZLEŞMENİN TADİLİ: İş bu sözleşmenin akdinden sonraki yazışmalar sözleşmeyi tadil edemeyeceği gibi sözleşme hükümleri aksine de tarafları bağlamayacaktır. Sözleşme ancak karşılıklı olarak gönderilecek birbirine uyan açık irade beyanları veya değişikliği ihtiva eden bir belgenin imza edilmesi suretiyle değiştirilebilecektir. 35- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: İş bu sözleşmenin süresi.tarihine kadar olup, Şirket dilerse bu tarihe kadar taşınmayan tahsis bakiyesi kömürün tamamlattırılmasına yetkilidir. İşbu sözleşme /./. Tarihinde Şirketi temsilen.ve ile Nakliyeci Firmayı temsilen.arasında bir nüsha akit ve imza edilmiştir.. NAKLİYECİ FİRMA ŞİRKET KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 9

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME-

İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- İÇ PİYASADAN YAPILACAK SATIN ALMALARA AİT - TİCARİ ŞARTNAME- Tanımlar Madde 1- (1) Bu şartnamede geçen; a) "Ofis" Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünü, b) "İstekli" Mal veya hizmet alımları ihalesine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR.

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 2011/2012 işyılında

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU G.L.İ. MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ARASINDA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1-SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu Sözleşme Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu G.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü (bundan

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI:

TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-İŞİN TANIMI: TTK KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARIN DA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN (DÖKME VEYA PAKETLİ) BİR KISMININ TTK NIN GEREK GÖRDÜĞÜ ZAMANLARDA KOZLU VE ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ LAVVARI

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızıl ay ı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı