KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00"

Transkript

1 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 2. Test kitapçnn ön ve arka yüzündeki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. u cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. EVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. evap kâd üzerine yapacanz iaretlemelerde siyah kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 2. evap kâ9%d%ndaki bilgilerin size ait olup olmad%9%n% kontrol ediniz. evap kâd kullanlamayacak durumdaysa veya size ait deilse verilecek yedek cevap kâdna, kimliinizle ilgili bilgileri, salon bakannn açklamalarna göre yaznz. 3. Kitapç%k türünü cevap kâ9%d%n%z%n ilgili bölümüne mutlaka iaretleyiniz. 4. evap kâdnda TÜRKÇE, MTEMTK, FEN LGS ve SOSYL LGLER testleri için dört ayr sütun bulunmaktadr. evaplarnz cevap kâdndaki ilgili sütunlara aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. u test kitapçnda TÜRKÇE testinde 25, MTEMTK testinde 25, FEN LGS testinde 25 ve SOSYL LGLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikad%r. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. evabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl cevap saysnn üçte biri, do9ru cevap say%s%ndan ç%kar%larak geçerli cevaplara kar gelen ham puan tespit edilecektir. u nedenle rastgele cevaplama yapmaynz. 6. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. LYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 TÜRKÇE TEST 1. Söylenmek sözcü9ü aa9%dakilerin hangisinde, ilgisayar, reklamlarda söylendi9i gibi ucuz de9il. cümlesindeki anlam%yla kullan%lm%t%r? ) Yapt%9%m kötülü9ü anlay%nca bana söylendi. ) ugün tarlalarda ilaçlama yap%laca9% söylendi. ) ir kere söylenmeye balad% m% susmazd%. D) Senin, çocu9a neden söylendi9ini ö9renmek istiyorum. 2. Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayaz%na yenik dümedim. Yorgunluktan yataklar%nda s%z%p kalanlar% uyand%rmakla ie balad%m. iraz acele edersek güne yükselmeden yola ç%kabilirdik. Parçada alt% çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlam%yla kullan%lm%t%r? ) Nihayet ) Yükselmeden ) S%z%p D) Keskin ütün eyalar%n% toplay%p bize yerleti. 2- Çocuk, bozukluklar% istemeyince ona bütün para verdi. 3- ütün bir ekme9i, bir ö9ünde bitirdi. 4- ilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi. ütün sözcü9ü yukar%daki cümlelerde kaç de9iik anlamda kullan%lm%t%r? ) 1 ) 2 ) 3 D) 4 4. a9%daki cümlelerin hangisinde alt% çizili sözcükler birbiriyle kar%t anlaml% olarak kullan%lmam%t%r? ) Pazarlama iinden iyi para kazand%; ama kötü harcad%. ) Kaba tezgâhlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vard%. ) nsan dostunu da düman%n% da zor günlerinde tan%yor. D) Yokuta zorlanan atlar%m%z inite rahat etti. 5. a9%daki cümlelerin hangisinde ayn% sözcü9ü di9erlerinden farkl% anlamda kullan%lm%t%r? ) u davetlerde devaml% ayn% kiileri görürdük. ) u mobilyalar, ayn% bizim evdekilerdendi. ) li Efendi, ayn% paltoyu y%llard%r giyiyordu. D) Dönüp dola%p ayn% soka9a geliyorduk. 6. a9%daki atasözlerinin hangisinde, nicelik ve nitelik birlikte verilmitir? ) K%sa günün kâr% az olur. ) E9ri otur, do9ru söyle. ) z olsun öz olsun. D) Horozu çok olan köyün sabah% geç olur. 7. a9%daki cümlelerin hangisinde sorunu kapatma anlam% vard%r? ) u paray% verelim gitsin. ) Madem kalemi istiyorsun verdim gitti. ) Ona bu kitab% verirsen gitti gider. D) Sen gelinceye kadar çekti gitti. 8. E9er bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komusununkinden iyi bir fare kapan% yaparsa, yuvas%n% ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ula%rlar. sözüyle anlat%lmak istenen düünce aa9%dakilerden hangisidir? ) nsan, isminin kal%c% olmas%n% istiyorsa, kal%c% eserler ortaya koymal%d%r. ) Gerçek baar%, insanl%9%n yarar%na yap%lan ilerden elde edilir. ) nsanlar sadece kendileri için de9il, toplum için de çal%mal%d%r. D) aar%l% iler yapanlar nerede olsa aran%p bulunur. 9. Üzere sözcü9ü aa9%daki cümlelerin hangisine koul anlam% katm%t%r? ) Yeniden yollara dümek üzere evden ayr%ld%. ) nlamada belirtildi9i üzere ödemeler zaman%nda yap%ld%. ) Yar%n getirmek üzere istedi9in kitab% alabilirsin. D) Ümitler ümitsizli9e dönümek üzere iken geldi. -2-

3 TÜRKÇE TEST Sadece kendine hayr% dokunan%n, kimseye hayr% yoktur. 2- Kartal%n be9enmedi9ini kargalar payla%r. 3- Kendini be9enmek, insan%n yarad%l%%nda vard%r. 4- Yaln%z kendini düünen adam, yumurtas%n% piirmek için komusunun evini yakar. Yukar%daki sözlerden hangileri birbiriyle yak%n anlaml%d%r? ) 1-2 ) 2-3 ) 3-4 D) a9%daki cümlelerin hangisinde gerçekte olmay%p öyle san%lan bir durum söz konusudur? ) K%z% da annesi gibi güzel resimler çiziyor. ) hap ev, bana, temelinden sallan%yor gibi geldi. ) Güne, bulutlar%n aras%ndan ç%kacak gibi oldu. D) Paras% pulu yokmu gibi eski püskü eyler giyiyor. 12. a9%daki cümlelerin hangisinde deyim aç%klamas%yla verilmemitir? ) Eline geçen bütün kitaplar% gözden geçirdi; ama arad%9%n% bulamad%. ) en bu kanepeleri vermeye raz%y%m; zaten onlar% gözden ç%kard%m. ) nsan sokulgan ve sevimli, yani cana yak%n olursa, elbette sevilir. D) irisi ötekine, o da bakas%na söyleyince söz, a9%zdan a9%za yay%ld%. 13. çimden hep iyilik geliyor Yaad%9%m%z dünyay% seviyorum Kin tutmak benim harc%m de9il Çekti9im bütün s%k%nt%lar% unuttum Paras%z pulsuzum ne ç%kar Gelecek güzel günlere inan%yorum Necati UMLI Dizelerden airle ilgili olarak aa9%dakilerin hangisi ç%kar%lamaz? 14. Yeni iir, eski iirin büyük heyecanlar%n%n, önemli konular%n%n yan% ba%nda yer alan küçük, s%radan olaylar% ve s%radan insanlar% anlatmaktayd%. ma yeni iir yay%l%p pek çok kimse taraf%ndan tutulunca i de9iti. Genç okuryazarlar hatta bu ile u9raanlar sand%lar ki iir yaln%z olaylar%n geliigüzel bir dille anlat%lmas%yla oluur. öylece bu basitlik iirin tarifi oldu. Paragrafta aa9%dakilerin hangisinden yak%n%lmam%t%r? ) Yeni iirin yanl% anla%lmas%ndan ) Yeni iirin s%radan olaylar% anlatmas%ndan ) Genç okuryazarlar%n iire yakla%mlar%ndan D) Yeni iirin dilindeki özensizlikten 15. Füruzan %n hikâyelerindeki en belirgin özellik, hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanlar%n sözlerinden çok görünüleriyle, davran%lar%yla, tutkular%yla, vazgeçemedikleri al%kanl%klar%yla haf%zalarda capcanl% kalmalar%d%r. Parçada as%l anlat%lmak istenen aa9%dakilerden hangisidir? ) Kahramanlar%n hikâyelerde baar%l% bir biçimde yans%t%ld%9% ) Füruzan %n iyi bir hikâye yazar% oldu9u ) Hikâyelerdeki kahramanlar%n belirgin özelliklere sahip oldu9u D) Füruzan %n hikâyelerindeki kahramanlar%n sevildi9i 16. en kendimi air sanarak de9il, air olman%n gere9ine inanarak ve iirin gere9ini yerine getirmek için bu alanda s%k% ve düzenli bir çal%ma yürütülebilece9ini kabul ederek ie balad%m. diyen bir kii için aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) nand%9% eylerin peinden gitti9i ) Sorumluluk sahibi oldu9u ) Disiplinli çal%maya karar verdi9i D) aar%l% bir air oldu9u ) Kendisiyle bar%%k oldu9u ) Umutlu oldu9u ) Piman oldu9u D) ç%k yürekli oldu9u -3-

4 TÜRKÇE TEST 17. Sen insans%n! Derinde dur ama k%y%y% da kaybetme, k%y%n%n pek de uza9%na düme. Ç%k ma9arandan, kuytudan kaç, genili9e gel, ferahl%kta dur, ufka bak. Parçada aa9%dakilerden hangisi önerilmemitir? ) Yard%msever olmak ) Toplumla birlikte yaamak ) Karanl%ktan ç%kmak D) Gelece9i düünmek Hiç olmad%k bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuat%c% sesin gitmesini sab%rla bekledim. 2- Ç%9%rtkan öfkeler saçarak sanki da9lar% yara yara gelen bir motosiklet, çatal kap%n%n önünde durdu. 3- O mavi sessizli9i dayan%lmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz a9ac%n%n alt%ndaki yaz% masama henüz oturmutum. 5- ma gitmedi. Yukar%daki cümlelerle anlaml% bir paragraf oluturmak için s%ralama nas%l olmal%d%r? ) ) ) D) Yeryüzünde insanlar%n meydana getirdikleri en muhteem, en ömürlü eserler ehirlerdir. ir ehrin kimin taraf%ndan yap%ld%9% da belli de9ildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. öyle sayd%9% için de büyük bir sevgi ile ehrine, kasabas%na ölünceye kadar ba9l% kal%r. Eski bir filozof E9er ehirler bir kii taraf%ndan yap%lsayd% daha güzel olacakt%. demitir. elki daha güzel olurdu. ncak, as%rlar boyunca, nesilden nesile milletin eme9i ile meydana gelmi olan ehirler gibi sevilmezdi. Parçada aa9%daki sorulardan hangisinin cevab% yoktur? ) ehirlerin belirgin özellikleri nelerdir? ) ir insan%n oluturaca9% ehir neden daha güzel olur? ) Övünç duyulan ehirler nas%l meydana getirilmitir? D) ehirlere duyulan ba9l%l%9%n temelinde ne vard%r? 20. (1) k%lc%l%kla bilim ve teknoloji aras%nda s%k% bir iliki vard%r. (2) unlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) u de9ime ve gelimelere ayak uydurmak gerekir. (4) k%lc%l%9%n olmad%9% yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmad%9% yerde de ak%lc%l%ktan söz edilemez. (5) Olaylara ak%lc%l%kla yaklamayan, bilim ve teknolojiye s%rt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez. Paragraf%n ak%%n% bozan cümle aa9%dakilerden hangisidir? ) 2 ) 3 ) 4 D) en fikrimi de9itirdim, imdi eskisi gibi düünmüyorum. diyen adam az görülür. ugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: en de9imedim, dün de böyle düünüyordum, de9iti9imi sananlar beni anlamam%. derler. Parçan%n ana düüncesi aa9%dakilerden hangisidir? ) nsanlar düüncelerini ifade etmekte ço9u zaman güçlük çekerler. ) nsan%n düüncelerinde günden güne de9i- iklikler görülebilir. ) Yaam artlar% de9itikçe insanlar%n düünceleri de de9iir. D) Fikirleri de9ise de insanlar%n bunu dile getirmesi zordur. 22. da, de aa9%daki cümlelerin hangisine a%r%l%k anlam% katm%t%r? ) O gömlek üzerine hiç de yak%mam%. ) Sustu sustu da sonradan iyi konutu. ) Önerdi9in kitab% okudum da anlayamad%m. D) ilge gelecek de tiyatroya gidece9iz. 23. Çiçek açar, domur domur dal verir, 1 Kimi uzar, birbirine el verir, 2 Kimi meyve verir, kimi gül verir; 3 9açlar üstünde dillenir kular. 4 Dizelerdeki alt% çizili sözcüklerden hangilerinin çeidi ayn%d%r? ) 1-2 ) 2-3 ) 3-4 D)

5 TÜRKÇE TEST 24. a9%daki cümlelerin hangisinde eylemin yönü bellidir? ) Sat%c%n%n yapt%klar%na kar% çok ey söyleyebilirdik. ) Yorgunluktan ancak sabaha kar% uyuyabildim. ) iire kar% ilgim çocuk yalarda balad%. D) Köyün yal%lar% günee kar% oturmulard% Giri kap%s%n% bu kartla açabilirsin. 2- Ya9murun balamas%yla herkes kaç%t%. 3- Y%llard%r görmedi9i arkada%na hasretle sar%ld%. u cümlelerde, ile aa9%daki anlam ilgilerinden hangisini kurmam%t%r? ) Neden - Sonuç ) Nitelik ) irliktelik D) raç TÜRKÇE TEST TT. MTEMTK TESTNE GEÇNZ. -5-

6 MTEMTK TEST , : ileminin sonucu kaçt%r? 0, ) ) ) D) Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625 metre kotu9una göre, beinci gün kaç metre komutur? 2. a9%daki Venn emalar%nda üçgensel bölge ile, dörtgensel bölge ile ve çembersel bölge de ile gösterilmektedir. una göre, ( \ ) ( \ ) kümesi Venn emalar%n%n hangisinde bo kümedir? ) 900 ) 1080 ) 1250 D) (0,055) 2 (0,045) 2 = (0,0001).a oldu9una göre, a n%n de9eri kaçt%r? ) ) ) 0,001 ) 0,01 ) 1 D) a eitli9inde abc üç basamakl% bir abc do9al say% oldu9una göre, a + b + c aa9%dakilerden hangisine eittir? 7. = 3 ) D) ) 12 ) 13 ) 14 D) eril 6 puan daha fazla, Selin 4 puan daha az alsayd%, eril in puan% Selin in puan%ndan 2 puan fazla olacakt%. una göre, eril ve Selin in ald%9% puanlar aa9%dakilerden hangisinde verilmitir? , 7 6, 8 3 say%lar%n%n do9ru olarak s%ralan%% aa9%dakilerden hangisidir? ) 7 6 > 8 3 > 6 5 ) 8 3 > 7 6 > 6 5 ) 8 3 > 6 5 > 7 6 D) 7 6 > 6 5 > Meteoroloji bilgilerine göre, nkara daki s%cakl%k 6 iken Erzurum daki s%cakl%k nkara dakinden 13 ; Kars taki de zmir dekinden 18 daha azd%r. yn% anda Kars ve Erzurum daki s%cakl%klar%n ortalamas% 5 oldu9una göre, zmir deki s%cakl%k kaç dir? ) 7 ) 15 ) 21 D) 25 eril Selin ) ) ) D) a9%dakilerden hangisi a 2 + b 2 4a + 4b 2ab ifadesinin çarpanlar%ndan biridir? ) a b 4 ) a b + 4 ) a + b + 4 D) a + b ki do9al say%n%n birbirine oran% 3 2 tür. u do9al say%lar%n e.k.o.k. u 48 oldu9una göre, e.b.o.b. u kaçt%r? ) 2 ) 4 ) 8 D) 16-6-

7 11. ir kounun ilk 15 dakikas% tamamland%9%nda, ilk üç s%rada yer alan atletlerden hmet kou MTEMTK TEST pistinin ünü, Mehmet ini ve Eren ünü komutur. tletler h%zlar%n% de9itirmeden komaya devam ederlerse 1,5 saatin sonunda en h%zl% koan atlet kaç%nc% turunu kouyor olacakt%r? E 40? 25 O D ) 3 ) 4 ) 5 D) say%s%n%n yakla%k de9eri 3,87 oldu9una göre, ( 27 ) ileminin sonucunun yakla%k de9eri aa9%dakilerden hangisidir? ) 38,7 ) 52 ) 150 D) 201,24 ekildeki,, E,,, D noktalar% O merkezli [D] çapl% çember üzerindedir. s() = 40 ve s(o) 25 = oldu9una göre, E yay%n% gören merkez aç%n%n ölçüsü kaç derecedir? ) 40 ) 50 ) 75 D) kiinin a9%rlanaca9% bir restoranda 9 kiilik, 7 kiilik ve 4 kiilik masalar vard%r. Oturulan masalarda hiç bo sandalye kalmayacak biçimde, bu misafirler en az kaç masaya yerletirilebilir? ) 9 ) 10 ) 11 D) Sözlü s%nav% yapacak olan bir beden e9itimi ö9retmeni 5 ö9renciden, yüzleri kendisine dönük olarak tek s%raya geçmelerini istiyor. u ö9rencilerden ikisi ayn% boydad%r. u ö9rencilerin ö9retmene göre, soldan sa9a ve k%sadan uzuna do9ru bir boy s%ras% oluturma olas%l%9% kaçt%r? 1 ) 120 ) 60 1 ) Yandaki daire grafi9i, bir tarlan%n bo b%rak%lan alan% ile bu9day ve m%s%r ekili alanlar%n% göstermektedir. M%s%r ekili alan, bo b%rak%lan alan%n 2 kat% ve bu9day ekili alan%n gösterdi9i merkez aç%n%n D) 15 1 o b%rak%lan alan u9day 120 M%s%r ölçüsü 120 dir. Grafi9e göre, bo alan%n yüzde kaç%na daha bu9day ekilirse bu9day ekili alan %30 artm% olur? ) 36 ) 44 ) 45 D) E T K Verilen ekilde; T // [D, F? o s (TK) = 75 o s (EKF) = 45 dir. a9%daki çizimlerden hangisinin tek ba%na yap%lmas%, KD n%n ölçüsünü bulmak için yeterli olmaz? ve ) [D n%n, K do9rusunu kesecek ekilde uzat%lmas% ) T noktas%ndan K do9rusuna paralel do9ru çizilmesi ) noktas%ndan K do9rusuna paralel do9ru çizilmesi D) [K n%n, T do9rusunu kesecek ekilde uzat%lmas% D -7-

8 ip x x yay Yukar%daki II. ekil, I. ekildeki yay%n daha fazla gerilmi bir durumudur. Yay%n ipinin uzunlu9u sabit olup, ip ve ok aras%nda oluan aç%lar%n ölçüsü x ve y dir. una göre, aa9%daki ifadelerden hangisi yanl%t%r? ) sin x > sin y ) cot x < cot y ) cos x > cos y D) tan x > tan y F ok y y I. ekil II. ekil MTEMTK TEST 20. ekildeki D dikdörtgeninde, D merkezli D D E yar%çapl% çember yay% ile merkezli yar%çapl% çember yay%, [D] üzerindeki E noktas%nda kesimektedir. 6 D = 6 cm oldu9una göre, say%s% 3 al%narak, aa9%daki s%rayla yap%lan ilemler sonucunda, hangi taral% bölgenin alan% cm 2 cinsinden bulunmutur? I- = II- [E] çizilir. 6.6 III- 27 = IV = (6 2). 45 V- 9 = G 7 12 H E D ) D E ) D E ekilde birbirine e olan EFGH ve DE dikdörtgenlerinin E köeleri ortakt%r. = 7 cm, D = 12 cm ve GF = 8 cm oldu9una göre, HE dörtgensel bölgesinin çevresinin uzunlu9u kaç cm dir? ) 29 ) 30 ) 31 D) 32 ) D E D) D E 21. ir futbol sahas%nda yap%lan antrenman s%ras%nda, antrenör futbolcular%n pozisyonlar%n% belirleyerek taktik vermektedir. Mehmet, Hasan %n 18 m do9usunda; li, Hasan %n 16 m güneyinde ve an, Mehmet in 8 m kuzeyinde olacakt%r. una göre, li ile an aras%ndaki en k%sa uzakl%k kaç m dir? ) 16 ) 20 ) 24 D) 30-8-

9 22. Yar%çap uzunlu9u 8 cm ve merkez aç%s%n%n 8 ölçüsü 270 olan O ekildeki daire diliminden, dik koni 270 biçiminde bir külah oluturuluyor. u külah aa9%dakilerden hangisidir? MTEMTK TEST 24. Yandaki eklin ok yönünde 270 dönmesi ile aa9%daki ekillerden hangisi oluur? ) ) ok ) O ) O 8 8 D = 12 cm D E EF = 14 cm F ) D) ) O D) O G H K L GH = 16 cm KL = 18 cm 23. ekildeki üçgeninde; [D], n%n aç%ortay%, [DE] ise D n%n aç%ortay%d%r. = 8 cm, E = 4 cm ve s(d) = s(de) oldu9una göre, kaç cm dir? 8 4 E D ekildeki küp, ayn% büyüklükteki 125 tane küçük küpten oluturulmutur. Oluan bu küpün, taban% d%%ndaki tüm yüzleri boyan%yor. Hiçbir yüzü boyal% olmayan küçük küplerle, kaç farkl% kare prizma oluturulabilir? ) 1 ) 4 ) 9 D) 36 ) 16 2 ) 12 2 ) 8 2 D) 4 2 MTEMTK TEST TT. FEN LGS TESTNE GEÇNZ. -9-

10 FEN LGS TEST 1. K Su L Su 3. F 2. ekildeki eit bölmeli, a9%rl%9% önemsenmeyen çubuk, içlerinde su bulunan K ve L kaplar% ile yatay konumda dengededir. a9%daki ilemlerden kaç%n%n yap%lmas% hâlinde denge bozulur? Kaplara eit miktarlarda su eklenmesi Kaplardan eit miktarlarda su al%nmas% K kab%n%n yerine L, L kab%n%n yerine K kab%n%n konulmas% Kaplar%n eit mesafede deste9e yaklat%r%lmas% ) irinin ) kisinin ) Üçünün D) Dördünün 50 km/h L Destek 0 K 20 km/h h Üç kitap ve uzun bir tahta ile ekildeki rampa oluturuluyor. rabaya tak%lan dinamometre ile araba rampa boyunca ok yönünde sabit h%zla 3. kitab%n üst hizas%na kadar çekiliyor. u etkinli9e göre aa9%dakilerin hangisi yanl%t%r? ) raban%n kazand%9% potansiyel enerji, araban%n a9%rl%9% (G) ile kitaplar%n yüksekli9i (h) çarp%larak bulunur. ) Uygulanan kuvvetin yapt%9% i, tahtan%n uzunlu9u ( l ) ile uygulanan kuvvet (F) çarp%larak bulunur. ) raban%n kazand%9% potansiyel enerjinin, uygulanan kuvvetin yapt%9% ie eit oldu9u görülür. D) Etkinlik, araba daha h%zl% çekilerek yap%ld%- 9%nda araban%n kinetik enerjisinin, sabit h%zla çekildi9indeki kinetik enerjisi ile ayn% oldu9u bulunur. G l ekildeki ayn% do9rultulu z%t yönlü K ve L hareketlileri ile ilgili aa9%daki ifadelerden hangisi yanl%t%r? ) 0 noktas%ndaki sabit gözlemciye göre K negatif yönde 50 km/h h%zla gitmektedir. ) 0 noktas%ndaki sabit gözlemciye göre L pozitif yönde 20 km/h h%zla gitmektedir. ) L nin sürücüsü K yi kendisi ile ayn% yönde 30 km/h h%zla gidiyormu gibi görür. D) K nin sürücüsü L yi kendisine göre z%t yönde 70 km/h h%zla gidiyormu gibi görür. 4. Negatif yüklü tarak ve nötr bir iletken etkiyle elektriklenecek kadar yaklat%r%ld%klar%nda aa9%daki durumlardan hangisi gerçeklemez? ) Nötr iletken negatif (-) yükle yüklenir. ) Nötr iletkenin yüklü tara9a yak%n olan k%sm%nda pozitif (+) yükler birikir. ) Nötr iletkenin, yüklü tara9a uzak olan k%sm%nda negatif (-) yükler birikir. D) Nötr iletken içindeki negatif (-) ve pozitif (+) yükler etkiyle elektriklenerek birbirlerinden ayr%l%rlar. -10-

11 FEN LGS TEST Sokak lambas% K + ir elektrik devresinde ak%m en küçük dirençli yolu izler. una göre ekildeki devrede K anahtar%n%n aç%k ve kapal% olmas% durumlar%nda, devrede %%k veren ampul say%s% hangi seçenekte do9ru verilmitir? Gece, bir kii ok yönünde ekildeki sokak lambas%n%n alt%ndan geçerek ilerliyor. u kiinin gölgesinin boyunun zamanla de9iim grafi9i hangisindeki gibi olur? K anahtar% K anahtar% aç%kken kapal%yken ) 3 1 ) 2 2 ) 1 3 D) Resimlerdeki Güne (G), Dünya (D) ve y %n () konumlar%na göre altlar%nda yer alan y %n evrelerine ait çizimlerden hangisi yanl%t%r? Gölge Gölge ) boyu ) boyu 0 Zaman 0 ) D) Gölge Gölge boyu boyu Zaman ) G ) G D 0 Zaman 0 Zaman D ) G D) D G D 8. a9%dakilerden hangisi ses yal%t%m%n%n sa9lanmas% amac%yla yap%lan uygulamalardan de9ildir? ) Pencerelerde çift cam kullan%lmas% ) Otomobillerin egzozuna susturucu tak%lmas% ) Kalorifer peteklerinin pencere altlar%na konulmas% D) inalar%n duvar aralar%na köpük ve lâstik gibi malzemeler konulmas% -11-

12 9. K h h M Eit hacim bölmeli ortas%nda dikey konumda su geçirmeyen bir bölme bulunan ekildeki kap K muslu9u aç%ld%9%nda 12 saniyede doluyor. Kap dolu hâlde iken K muslu9u kapat%l%p K ile özde olan L muslu9u aç%ld%9%nda M noktas%na uygulanan bas%nc%n zamanla de9iim grafi9i hangisindeki gibi olur? ) as%nç ) as%nç L FEN LGS TEST 11. Madde Erime Kaynama s%cakl%9% ( ) s%cakl%9% ( ) X Y Z 6 79 T Çizelgeye göre, X, Y, Z ve T maddelerinin 1 atm bas%nç ve oda s%cakl%9%ndaki (25 ) fiziksel hâli aa9%dakilerin hangisinde do9ru verilmitir? X Y Z T ) S%v% Gaz Gaz S%v% ) S%v% Gaz S%v% Gaz ) Kat% S%v% Gaz S%v% D) Kat% S%v% S%v% Gaz 0 Zaman (s) ) as%nç D) as%nç Zaman (s) 10. Ortadaki K m%knat%s% halat ile ba9l% olup yukar% yönde çekilmektedir. K m%knat%s%n%n üstündeki çocuk bolu9a dümeden duvarlara sabitlenmi olan m%knat%slar%n hangisi ya da hangilerine geçebilir? (Tüm m%knat%slar özdetir.) ) Yaln%z 1 ) Yaln%z 5 ) 2 ve 6 D) 3 ve N S S N 6 S N N S N K S Zaman (s) Zaman (s) S N N S Madde K L M N Özellikleri Suda ve alkolde çözünüyor Yaln%z alkolde çözünüyor Suda ve alkolde çözünmüyor Yaln%z suda çözünüyor Çizelgede, çözünme özellikleri verilen K, L, M ve N maddelerinin oluturdu9u kar%%mdan maddeleri ay%rmak için, kar%%ma önce su ilave edilip I. süzme ilemi yap%l%yor. Süzgeç kâ9%d% üzerinde kalanlar al%n%p, alkol ile kar%t%r%ld%ktan sonra II. süzme ilemi yap%l%yor. una göre, I. ve II. süzme ileminde süzgeç kâ9%d%nda kalan maddeler hangileridir? I. II. ) K, L ve M K ve M ) L ve M M ) K ve N L D) L ve M K ve N 13. Periyodik çizelgede elementlerin s%ralan%% artan atom numaralar%na göre yap%lm%t%r. Tanecik Kütle numaras% Proton say%s% Nötron say%s% Elektron say%s% K L M N una göre, çizelgedeki elementlerin s%ralan%% hangisinde do9ru verilmitir? -12- ) N - L - M - K ) K - M - L - N ) M - N - L - K D) L - N - M - K

13 FEN LGS TEST 14. Metaller ile ametaller aras%nda iyonik ba9, ametaller aras%nda ise kovalent ba9 oluur. 15. Elementler ileikler Kimyasal ba9 K L M N Çizelgedeki elementler ile ilgili aa9%dakilerden hangisi do9rudur? K L M N ) metal Metal metal Metal ) metal Metal Metal metal ) Metal metal metal Metal D) Metal metal Metal metal Hidroklorik asit KL ML NM lüminyum yonik ba9 Kovalent ba9 yonik ba9 Tüp Su ir ö9renci, ekildeki gibi kapal% bir kapta bulunan alüminyum metalinin üzerine, hidroklorik asit ekledi9inde bir reaksiyon meydana geldi9ini ve tüpteki su seviyesinin azald%9%n% gözlüyor. una göre, ö9renci deney ile ilgili aa9%dakilerden hangisini söyleyemez? 16. ir maddenin ph s% 0-7 aras%nda ise asit, 7-14 aras%nda ise baz, 7 ise nötrdür. Çözelti ph de9eri X 2 Y 5 Z 7 T 10 una göre, çizelgede ph de9erleri verilen çözeltiler ile ilgili aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) Z çözeltisi, X ile Y çözeltilerinin kar%%m%ndan oluur. ) X çözeltisine mavi turnusol kâ9%d% bat%r%ld%9%nda k%rm%z% renge dönüür. ) T çözeltisi ile Y çözeltisi kar%t%r%ld%9%nda tepkime oluur. D) Z nin sulu çözeltisi elektri9i iletir. 17. az% midye türleri, balinan%n s%rt%na tutunup dümanlar%ndan korunarak yaarken; balina bundan etkilenmez. Yukar%da verilen midye ve balina aras%ndaki ilikinin benzeri, aa9%dakilerin hangisinde vard%r? ) Kular%n a9aca hiçbir zarar vermeden dal ve kovuklar%nda yuva yapmas% ) Sivrisine9in, kan%n% emdi9i insana hastal%k bulat%rmas% ) Çöpçü bal%9%n%n, deniz levre9inin derisindeki at%k maddelerle beslenirken; levre9in temizlenmesini sa9lamas% D) Ökse otunun, üzerinde yaad%9% a9açtan su emerken, onun geliimini engellemesi ) Tepkimede gaz ç%k%%n%n oldu9unu ) lüminyumun miktar%n%n azald%9%n% ) Gaz%n öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük oldu9unu D) Tüpte toplanan gaz%n oksijen gaz% oldu9unu -13-

14 FEN LGS TEST 18. I%kl% ve nemli ortam 20. Hava s%cakl%9% 19. Selma, yukar%daki deneyden elde etti9i sonuçlara göre, rda n%n K bakterisi ile ilgili aa9%daki görülerinden hangisinin yanl% oldu9unu göstermitir? ) En fazla ekmek üzerinde ço9al%r. ) Kendi besinini üretir. ) Nemli ve besinli her ortamda ço9al%r. D) Oksijenli solunum yapar. S%zd%rmaz kapak am tüp Ekmek üzerine b%rak%lan bakteriler ço9ald%. Su K bakterisi o cam kaba b%rak%lan bakteriler yaamad% yn% bitki türü kullan%larak haz%rlanan yukar%daki düzeneklerden baz%lar%yla deney yap%lacakt%r. Su iletiminde yaprak m%, kök mü daha etkilidir? sorusuna cevap arayan bir ö9rencinin, kaç numaral% düzenekleri seçmesi yeterlidir? 21. Sabah Topraktan al%nan su Ö9le Terleme miktar% kam Yukar%daki grafik çizilirken aa9%daki bilgilerden hangileri kullan%lm%t%r? I- itkide terleme miktar% artt%kça, bitkinin topraktan ald%9% su miktar% artar. II- Havan%n s%cak oldu9u ö9le saatlerinde bitkide terleme en fazlad%r. III- itkinin %%k almad%9% zamanlarda terleme en alt düzeydedir. ) I - II ) I - III ) II - III D) I - II - III 150. metre K L M N ekil-1 Zaman Gama %%n% kayna9% 0 ) 3-6 ) ) D) ekil-2 K, L, M, N bitki türlerinin bulundu9u bir ormana ekil-1 deki gibi gama %%n% kayna9% konularak radyasyonun bitkiler üzerindeki etkisi arat%r%l%yor. ir süre sonra ekil-2 deki durum gözlendi9ine göre K, L, M, N bitkilerinden hangisi radyasyona daha dayan%ks%zd%r? ) K ) L ) M D) N -14-

15 FEN LGS TEST Yetikin a9%rl%9%n%n yüzdesi 200 Lenf sistemi 0 Sinir sistemi Vücut büyüklü9ü Üreme organlar% Ya Yukar%daki grafikte, insan geliimi s%ras%nda baz% organ sistemlerinin büyüme h%zlar% verilmitir. una göre, aa9%dakilerden hangisi 0-12 ya aras%nda genel olarak durgun olup, sonra 18 ya%na kadar h%zl% geliim gösterir? ) Lenf sistemi ) Sinir sistemi ) Vücut büyüklü9ü D) Üreme organlar% 24. nsanlarda tek yumurta ikizlerinin genleri birbirinin ayn%, çift yumurta ikizlerinin ise genellikle farkl%d%r. yr% ortamlarda yetitirilen tek yumurta ikizlerinde, kal%tsal olmayan farkl%l%klar gözlenebilir. P ve R tek yumurta, S ve çift yumurta ikizleri oldu9una göre tablodaki bilgilerden hangisi yanl%t%r? kizler Özellikleri P R S insiyet K%z K%z Erkek K%z Göz rengi Mavi Siyah Mavi Mavi Kan grubu 0 Kilo ) P ve R nin cinsiyeti ) P ve R nin göz rengi ) S ve nin kan grubu D) S ve nin kilosu 23. Günlük tuz ihtiyac%m%z, terlemeyle kaybedilen tuz miktar%na da ba9l%d%r. una göre aa9%dakilerden hangisine tuzlu ayran içmesi önerilir? ) Tuzlu bisküvi yiyen sa9l%kl% çocu9a ) Tuzsuz yemek yemesi gereken yal% hastaya ) S%cak havada a9%r yük ta%yan sa9l%kl% genç içiye D) Hafif tempoda 10 dakika yürüyü yapan yal% insana 25. Kularda akci9ere ba9l% hava keseleri vard%r. lveol yoktur. Memeli canl%lardan olan ve akci9erinde hava kesesi bulunmay%p, alveol bulunan yarasa uçabilir. ncak kendisiyle ayn% büyüklükteki bir kuun uçabildi9i çok yüksek yerlerde uçamaz. Çünkü yükseklerde oksijen miktar% azd%r. Yukar%daki bilgilerden hangi yoruma ula%- labilir? ) Vücut büyüklü9ü, uçmada en önemli faktördür. ) Yaln%zca hava keselerine sahip olan canl%lar uçabilir. ) Kularda hava keseleri, yükseklerde oksijen ihtiyac%n% kar%lar. D) lveol, uçmay% engelleyici bir yap%d%r. FEN LGS TEST TT. SOSYL LGLER TESTNE GEÇNZ. -15-

16 SOSYL LGLER TEST 1. surlular, kurduklar% ticaret kolonileri arac%- l%9%yla kulland%klar% çivi yaz%s%n% nadolu ya getirmilerdir. Girit in Ege den kdeniz e uzanan deniz yolu üzerinde bir u9rak yeri olmas%, Girit kültürünün çevreye yay%lmas%na ve di9er kültürlerin de buraya ta%nmas%na neden olmutur. Mezopotamya uygarl%9%, kadlar%n düzenledikleri seferlerin etkisiyle Ön sya ya yay%lm%t%r. u bilgilere göre lk Ça9 uygarl%klar% aras%ndaki kültürel etkileimlerde aa9%dakilerden hangisinin rolü yoktur? ) Savalar%n ) o9rafî konumun ) Dini inançlar%n D) Ekonomik ilikilerin 2. lk Türk devletlerinde hükümdarlar devleti yönetmenin kutsal bir görev oldu9una ve bu görevin kendilerine Tanr% taraf%ndan verildi- 9ine inan%rlard%. Devleti yönetirken töreye uygun davranmak zorundayd%lar. Töre ise, Türk gelenek ve göreneklerinden meydana geliyordu. u bilgilere göre aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%labilir? ) Toplumda yaz%l% hukuk kurallar% uygulan%rd%. ) Devlet, din kurallar%na göre yönetilirdi. ) Hükümdarlar%n yetkileri s%n%rs%z de9ildi. D) Yöneticiler seçimle belirlenirdi. 3. I- vrupa da derebeylik rejimi zay%flay%p merkezi krall%klar güçlendi. II- Kilise ve papazlara duyulan güven sars%ld%. III- arut, pusula, matbaa ve kâ9%t gibi bulular vrupal%larca tan%nd%. Haçl% Seferlerinin yukar%da verilen sonuçlar% s%ras%yla din, kültür ve yönetim alanlar% ile ilikisi bak%m%ndan, aa9%dakilerden hangisinde do9ru olarak gruplanm%t%r? 4. Yavuz Sultan Selim in M%s%r Seferi sonucunda Kutsal Emanetler stanbul a getirildi. Hicaz emiri Mekke ve Medine nin anahtarlar%n% Osmanl%lara teslim etti. aharat Yolunun denetimi Osmanl%- lar%n eline geçti. yr%ca M%s%r ve Suriye, Osmanl% topraklar%na kat%ld%. u bilgilere göre aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%lamaz? ) Osmanl% Devleti nin gelir kaynaklar% artm%t%r. ) Osmanl% s%n%rlar% genilemitir. ) Osmanl% Devleti slam dünyas%n%n lideri olma konumuna yükselmitir. D) Uzun süren savalar Osmanl% ordusunu zay%flatm%t%r. 5. Osmanl% Devleti nde 17. yüzy%ldan itibaren eyaletlerde ve tara tekilat%nda kendi ba%na hareket eden ve halk üzerinde bask% kurmaya çal%an devlet memurlar% ortaya ç%kmaya balam%t%r. u duruma en çok aa9%dakilerden hangisi yol açm%t%r? ) E9itim sisteminin bozulmas% ) Merkezi otoritenin zay%flamas% ) T%mar sisteminin bozulmas% D) Savalar%n uzun sürmesi 6. Tanzimat Ferman% na göre; ütün vatandalar%n can ve mal güvenli9i devlet taraf%ndan sa9lanacakt%. Mahkemeler halka aç%k olacak ve hiç kimse yarg%lanmadan cezaland%r%lmayacakt%. u bilgiler %%9%nda aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%labilir? ) Kanun üstünlü9ü ilkesi benimsenmitir. ) Vergiler, kiilerin kazanc%na göre al%nacakt%r. ) Halk%n yönetime kat%lmas% sa9lanm%t%r. D) Toplumun tüm kesimlerine siyasi haklar verilmitir. Din Kültür Yönetim ) I II III ) II III I ) III II I D) II I III -16-

17 SOSYL LGLER TEST 7. irinci Dünya Sava% sonunda; I- vusturya - Macaristan mparatorlu9u nun parçalanmas% ve topraklar% üzerinde yeni devletlerin kurulmas% II- lmanya da krall%9%n y%k%larak cumhuriyetin ilan edilmesi III- vrupa haritas%n%n yeniden çizilmesi IV- Dünya bar%%n% korumak amac%yla Milletler emiyeti nin kurulmas% durumlar%ndan hangisi veya hangileri, savatan yenik ç%kan devletlerin toprak kaybetti9inin bir göstergesidir? ) Yaln%z I ) Yaln%z II ) I ve III D) III ve IV 8. masya Genelgesi nin maddelerinden baz%lar% unlard%r: Vatan%n bütünlü9ü, milletin ba9%ms%zl%9% tehlikededir. stanbul daki hükûmet üzerine ald%9% sorumlulu9un gereklerini yerine getirememektedir. Milletin ba9%ms%zl%9%n% yine milletin azim ve karar% kurtaracakt%r. Milletin haklar%n% dile getirip bütün dünyaya duyurmak için millî bir kurulun varl%9% gereklidir. u maddelere göre, Millî Mücadele ile ilgili olarak aa9%daki sorulardan hangisinin cevab%na ula%lamaz? ) Millî direni niçin balamal%d%r? ) Kurtulu Sava% n%n önderi kim olmal%d%r? ) Millî Mücadele de nas%l bir yol izlenmelidir? D) Millî Mücadele nas%l yönetilecektir? 10. tatürk, Dünyan%n her türlü ilminden, bulular%ndan, ilerlemelerinden yararlanal%m, fakat as%l temeli kendi içimizden ç%karmak zorunday%z. sözü ile e9itimin özellikle hangi niteliklere sahip olmas%n% istemitir? 11. ) Ça9da ve millî ) Karma ve eitlikçi ) Paras%z ve zorunlu D) Geleneksel ve demokratik K.K.N G.K.N. ralar%nda 4 saatlik yerel saat fark% bulunur. Ekvator çizgisine eit uzakl%ktad%rlar. 21 Haziranda farkl% mevsimleri yaarlar. ekilde 1, 2, 3, 4 numaralar%yla belirtilen noktalardan hangileri aras%nda yukar%daki özelliklerin tamam% gözlemlenir? ) 1-2 ) 1-4 ) 2-4 D) Erzurum Kongresi nde; Manda ve himaye kabul olunamaz. Millî s%n%rlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuva-yi Milliye yi etken ve millî iradeyi egemen k%lmak esast%r. Millî Meclisin hemen toplanmas%na çal%%lacakt%r; kararlar% al%nm%t%r. u kararlar; I- a9%ms%zl%k II- Ça9dal%k III- Millî egemenlik IV- Millî birlik ve beraberlik ilkelerinden hangisinin veya hangilerinin benimsendi9ine kan%t olabilir? 12. Deri ve deri ürünleri fabrikas% kurmak isteyen i adam% yat%r%m için Kars ilini tercih etmitir. adam% bu karar% al%rken, sanayi tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan aa9%daki artlardan hangisini daha çok göz önünde bulundurmutur? ) Enerji teminini ) Ula%m imkanlar%n% ) Pazarlama kolayl%9%n% D) Hammaddeye yak%nl%9%n% ) Yaln%z I ) Yaln%z IV ) II ve III D) I, III ve IV -17-

18 SOSYL LGLER TEST Zeytin üretimi (1000 ton) 9aç say%s% Zeytin üretimi Yukar%da co9rafî konumu taranarak verilen yer ile Türkiye kar%lat%r%ld%9%nda aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) ulundu9u yar%mküre Türkiye ile ayn%d%r. ) Yüzölçümü Türkiye den daha küçüktür. ) Ekvatora Türkiye den daha yak%nd%r. D) Yerel saati Türkiye den daha geridir. 14. a9%daki ifadelerden hangisinde, bir yerin günlük hava durumundan çok, iklim özellikleri hakk%nda daha belirgin ipucu bulunmaktad%r? ) u ovalarda kar, alt% ay boyunca erimez. ) ns%z%n balayan ya9mur, trafi9i felç etti. ) Tepedeki orman sabahleyin sisten görünmez oldu. D) kam üzeri ya9an dolu, ürünlere zarar verdi aç say%s% (milyon) Yukar%daki grafikte y%llar% aras% Türkiye zeytin üretim miktar% ve zeytin a9ac% say%s% gösterilmitir. Grafikteki bilgilere dayanarak aa9%dakilerden hangisine ula%lamaz? ) Zeytin üretim miktar%nda büyük de9iiklikler görülmütür. ) Verimin en yüksek oldu9u y%l 1996 d%r. ) Zeytin a9ac% say%s%nda önemli bir de9iiklik yaanmam%t%r. D) Zeytin üretiminin en az oldu9u y%l, üretim miktar% yakla%k 86 milyon tondur. 16. ahçe ve tarlalar%n cam veya naylon örtülerle kapat%lmas%yla oluturulmu yerlere sera, buralarda çeitli tar%msal ürünlerin yetitirilmesine de serac%l%k denir. Özellikle zmir in güneyi ile skenderun Körfezi aras%nda kalan sahil kua- 9%nda yo9unlaan serac%l%k zamanla yurdumuzda önemli bir ekonomik faaliyet hâline gelmitir. öylece yaz%n yetien çeitli ürünler k% aylar%nda da tüketilebilmektedir. Metinden yararlanarak serac%l%k ile ilgili aa9%dakilerden hangisi söylenebilir? ) Serac%l%ktaki as%l amaç ihracat yapmakt%r. ) Seralar%n tamam% güney k%y%lar%m%zda bulunur. ) Seralarda üretim maliyetleri düüktür. D) kdeniz ikliminin görüldü9ü yerlerde yayg%nd%r. -18-

19 17. Üretim pay% (%) Grafikte bir tar%m ürününün co9rafî bölgelere göre üretim paylar% (1999 y%l%) gösterilmitir. Grafikteki bilgilere göre bu ürünün üretim alanlar% hangi haritada tarand%9% gibi olabilir? (Verim her yerde eit kabul edilecektir.) ) Ege. kdeniz. Güneydo9u nd.. 0 ölgeler KRDENZ Marmara. SOSYL LGLER TEST Do9u nd Genel olarak tar%m ürünleri, ayn% iklim özelliklerine sahip olan illerde benzer iken, de9iik iklim özelliklerini gösteren illerde farkl%d%r. una göre aa9%da eletirilen illerden hangilerinde yetitirilen tar%m ürünleri daha çok benzerlik ta%r? ) Mu - Rize ) Konya - Kayseri ) Trabzon - Diyarbak%r D) dana - Sivas 19. nsan, sahip oldu9u özelliklerin ço9unu sürekli ve düzenli toplumsal yaamla kazan%r. Örne9in insan%n; di9er insanlarla sözlü ve yaz%l% iletiim kurma, ö9renme ve ö9rendiklerini gelecek kuaklara aktarabilme, aile ve devlet kurma gibi özellikleri toplumsal yaamla birlikte ortaya ç%km%t%r. Parçaya göre, toplumsal yaam%n aa9%dakilerden hangisine neden oldu9u söylenebilir? ) KDENZ KRDENZ km ) nsanlar%n biyolojik ihtiyaçlar%n%n de9imesine ) nsan%n kültürel özelliklerinin gelimesine ) nsanlar aras%ndaki anlamazl%klar%n artmas%na D) nsanlar%n do9a kaynaklar%n% tüketmesine ) KDENZ KRDENZ km 20. Gerçe9in çok yönlü oldu9u, bu nedenle dü- ünce ayr%l%klar%n%n normal görülmesi ve bizden farkl% düünenlere sayg% gösterilmesi gerekti9i bilinci, bireylerde aa9%daki özelliklerden öncelikle hangisinin gelitirilmesiyle kazand%r%labilir? KDENZ km ) Eletirel düünme ve hogörü ) Çal%kan ve dürüst olma ) Duygu ve düüncelerini ifade edebilme D) Do9ay% ve canl%lar% tan%ma D) KRDENZ KDENZ km -19-

20 SOSYL LGLER TEST 21. ir toplumdaki insanlar%n; Kendilerini gelitirebilmeleri, ar%sever ve hogörülü olabilmeleri, nsanca bir yaam sürdürebilmeleri, o toplumda aa9%dakilerden öncelikle hangisinin bir de9er olarak kabul edilmesine ba9l%d%r? ) ireyleri i ve meslek sahibi yapmak. ) nsan davran%lar%ndaki olumsuzluklar% düzeltmek. ) ireylere, özgürce davranabilece9i bir ortam yaratmak. D) Toplumun gelenek ve göreneklerini korumak. 24. nsan do9um, yaam, ölüm ve tabiat olaylar%ndaki düzeni düündü9ü zaman, bunlar%n bir rastlant% sonucu olmad%9%n% anlar. Kendini güçsüz hissetti9i anlarda bir Yüce Varl%9a inanma ihtiyac%n% fark eder. u aç%klamalar %%9%nda aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%lamaz? ) nsan yaam% ve do9ada bir düzen vard%r. ) Üstün bir güce inanma insan%n do9as% gere- 9idir. ) Evrenin yap%s% yarat%c%n%n varl%9%n% gösterir. D) hlakl% yaam, llah inanc%n%n gere9idir. DN KÜLTÜRÜ ve HLK LGS DERSN OKUYNLR IDK SORULRI EVP- LYKLR. OKUMYNLR UNUN YERNE, YNI NUMRLI SOSYL LGLER SORULRINI EVPLYKLR. 22. Kur an bir seferde bütün olarak gelmemi, yakla%k 23 y%l boyunca ayet ayet sûre sûre indirilmitir. u durum aa9%dakilerden hangisini sa9lamam%t%r? ) Kur an %n Hz.Peygamber zaman%nda ço9alt%lmas%n% ) Kur an %n güncel meselelere getirdi9i çözümlerin iyi anla%lmas%n% ) Kur an %n yaz%ya geçirilmesinin kolaylamas%n% D) Kur an %n Müslümanlar taraf%ndan kolayca ezberlenmesini 23. Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalar%n% isteyen Taif heyetine Rüku olmayan dinde hay%r yoktur (bni Hanbel IV 218) buyurmutur. Hz.Peygamberin bu sözünü aa9%dakilerden hangisi en iyi destekler? ) Namaz uykudan hay%rl%d%r. ) Namaz dinin dire9idir. ) O halde rabbin için namaz k%l. D) Namaz sizi kötülüklerden al% koyar. 25. Ey iman edenler!... Do9rularla beraber olun K.Kerim Hile Yapmay%n. Tevrat Ne mutlu yüre9i temiz olanlara! ncil Nirvanaya ulaman%n ilk art% do9ruluktur. udizm Do9ruluktan ayr%lma, yanl%lar%n% düzelt! Konfüçyanizm Yukar%da verilenlerden ç%kar%labilecek ortak sonuç aa9%dakilerden hangisidir? ) Do9ruluk slam %n prensiplerindendir. ) Kalp temizli9i H%ristiyanl%9%n bir özelli9idir. ) Do9ruluk evrensel bir ilkedir. D) ldatmamak Tevrat %n emirlerindendir. DN KÜLTÜRÜ ve HLK LGS DERSN OKUMYNLR, IDK SOSYL LG- LER SORULRINI EVPLYKLR. DN KÜLTÜRÜ VE HLK LGS DERSN OKUYNLR EVPLMYKLR. 22. nsanlar Kabata Devrinde tüketici bir hayat sürmülerdir. Günlük hayatlar%nda ihtiyaçlar%n% giderirken nesneleri ilemeden do9al hâliyle kullanm%lard%r. ilal% Ta Devrinde ise üretici duruma geçerek, do9adaki maddeleri ileyip yeni ürünler elde etmilerdir. una göre Tarih öncesi devirlerde; I- Ta ve kerpiçten evler yap%lmas% II- vc%l%k ve toplay%c%l%kla beslenilmesi III- itki liflerinden giysiler yap%lmas% IV- Korunma ve s%9%nma için ma9aralar%n kullan%lmas% gelimelerinden hangisi veya hangileri ilal% Ta Devrinin özelliklerini yans%tmaktad%r? -20- ) I ve III ) I ve IV ) Yaln%z I D) Yaln%z II

21 SOSYL LGLER TEST 23. umhuriyet Döneminde hukuksal ve toplumsal alanda yap%lan ink%laplarla herkes yasalar önünde eit kabul edilmitir. Hiçbir kiiye, aileye ve zümreye ayr%cal%k tan%nmam%t%r. öylece, ç%karlar% ortak ve dayan%ma içinde olan ça9da bir toplum oluturulmak istenmitir. u bilgilere göre hukuksal ve toplumsal alanda yap%lan ink%laplar; I- umhuriyetçilik II- Laiklik III- Halkç%l%k ilkelerinden daha çok hangisi veya hangileriyle ilikilendirilebilir? ) I ve II ) II ve III ) Yaln%z I D) Yaln%z II 25. Demokraside halk%n egemen durumda olmas%; bireylerin her alandaki görülerinin önem kazanmas%na, yönetimde halk%n düünce ve tercihleri do9rultusunda uygulamalar yap%lmas%na neden olmutur. a9%dakilerden hangisi, demokrasinin bu özelli9iyle çelien bir durumdur? ) Yöneticilerin, halk%n ç%karlar%n% ön plânda tutmas% ) yn% düünceyi paylaan insanlar%n bir araya gelerek örgütlenebilmesi ) Ülkenin, yöneticilerin istek ve arzular%na göre yönetilmesi D) Kamuoyunun görülerini özgürce ifade edebilmesi 24. KRDENZ nkara KDENZ km TEST TT. EVPLRINIZI KONTROL EDNZ. Yukar%daki haritada Türkiye nin y%l boyunca en fazla turist çeken yerleri taranarak gösterilmitir. u durumun olumas%nda aa9%dakilerden hangisinin katk%s% daha azd%r? ) Tarihi eser ve do9al güzellikler bak%m%ndan zengin olmas% ) Çok say%da plaj ve kumsallara sahip olmas% ) Yaz mevsiminin uzun sürmesi D) Çeitli el sanatlar%n%n devam ettirilmesi -21-

22 Soracanz bir ey var m? Varsa imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir.hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baar%lar dileriz. (Salon bakan% balama ve biti saatini tahtaya yazacakt%r.) u testin her hakk% sakl%d%r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam%n%n veya bir k%sm%n%n Millî E9itim akanl%9% E9itim Teknolojileri Genel Müdürlü9ünün yaz%l% izni olmadan kopya edilmesi, foto9raflar%n%n çekilmesi, bilgisayar ortam%na al%nmas%, herhangi bir yolla ço9alt%lmas%, yay%mlanmas% veya baka bir amaçla kullan%lmas% yasakt%r. u yasa9a uymayanlar, do9abilecek cezaî sorumlulu9u ve testlerin haz%rlanmas%ndaki malî külfeti peinen kabullenmi say%l%r.

23 11 HZRN 2006 TRHNDE YPILN ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENE SEÇME ve YERLETRME SINVI TEST EVP NHTRI UYRI : Gazeteler, 2006 Orta Ö'retim Kurumlar+ Ö'renci Seçme ve Yerle/tirme S+nav+ Testi soru ve cevap anahtar+n+, a/a'+daki uyar+ metni ile birlikte yay+nlayacakt+r. Testlerin her hakk+ sakl+d+r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam+n+n veya bir k+sm+n+n Millî E'itim akanl+'+ E'itim Teknolojileri Genel Müdürlü'ünün yaz+l+ izni olmadan kopya edilmesi, foto'raflar+n+n çekilmesi, bilgisayar ortam+na al+nmas+, herhangi bir yolla ço'alt+lmas+, yay+mlanmas+ veya ba/ka bir amaçla kullan+lmas+ yasakt+r. u yasa'a uymayanlar, do'abilecek cezai sorumlulu'u ve testlerin haz+rlanmas+ndaki malî külfeti pe/inen kabullenmi/ say+l+r. TÜRKÇE TEST D D D D D D 25. MTEMTK TEST 1. D 2. D D 6. D D D FEN LGS TEST 1. D D D D D D D SOSYL LGLER TEST D D D D 16. D D /06/2006

CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA

CEVAP KÂIDI LE LGL AÇIKLAMA T.C. MLLÎ ETM AKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire a"kanl FEN LSELER, SOSYAL LMLER LSELER, SPOR LSELER, ANADOLU LSELER ÖRETMENLERNN SEÇME SINAVI 5 MAYIS

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR

KAR HUKUKU VE SOSYAL DE ME SLÂM ARISINDA AKLAIMLAR )! $L$KK$N+K SOSYAL DE ME KAR ARISINDA SLÂM HUKUKU VE YEN YAKLA AKLAIMLAR * Prof.Dr.Hamdi DÖNDÜREN ** 9&:;>8Q7#8M;* 0&1 '( O PH83 # # "1&"(## 0( "1&"&( &(&##&(&1&"() # &&9#(0&& &$& & & (& 0& 1 3' $ & ##

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar

Walter Lübeck Reiki Üstad ve The Complete Reiki Handbook un yazar Önsöz Bazen bir kitaba acilen ihtiyaç duyulur ve olaylar doru zamanda doru insanlar uygun bir yolla bir araya getirir. Bu çalmada da böyle bir ey oldu. Reiki nin içine girdiimden beri, bu tedavi sanatnn

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET

ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM ÖZET ORGAN NAKLLER VE ORGAN BAIININ ÖNEM Elif YETER, Sava DEMRTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E!itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö!retmenli!i elif_164@hotmail.com, savasdemirtas89@hotmail.com ÖZET Organ yetmezli!i

Detaylı

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006

NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 1 NAL MORAN ATLETZM ETM VAKFI 1. BEBESTAD ATLETZM OYUNLARI 2006 lkçalardan günümüze çocuklar, oyunda boy ölçümekten ve kendilerini akranlaryla kyaslayacak durumlar yaratmaktan holanrlar. Atletizm, içerdii

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR)

KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) KIMYASAL MADDELER(DETERJANLAR, ILAÇLAR, BOYALAR) Hasan CEYLAN, Mutlu TEZCAN, Pakize ÇIVRILLI, Mehmet Ali KORKUT Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E*itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö*retmenli*i mutlu_te@hotmail.com,

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

Politik ktisadn lkeleri. David Ricardo

Politik ktisadn lkeleri. David Ricardo Politik ktisadn David Ricardo Çeviren Yahya Sezai Tezel çindekiler: DEER ÜSTÜNE 2 RANT ÜSTÜNE 23 DI TCARET ÜSTÜNE 32 Doal Fiyat ve Piyasa Fiyat Üstüne 44 Ücretler Üstüne 47 Kârlar Üstüne 55 1 DEER ÜSTÜNE

Detaylı

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION

TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER THE POSITION OF TOBACCO SECTOR IN TURKEY, PROBLEMS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye TÜRKYE DE TÜTÜN SEKTÖRÜNÜN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERLER ÖZET Dr. dris Özkul * Dr. Yaar Sar ** Türkiye nin tarmsal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE AÇIKÖĞRETİM KURUMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU TESTİ (6. sınıfta öğrenim görecekler)

Detaylı

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR

YABANCI KELMELERE KARILIKLAR YABANCI KELMELERE KARILIKLAR absürt : Franszca absurde (saçma, zrva, anlamsz). Kelimenin karlklar dilimizde zaten vardr: saçma, anlamsz. Örnek: Modaclar bu anlamsz (saçma) tasarmlardan para kazanmay beklemiyorlar.

Detaylı

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER

TEMMUZ 2007 SEÇ MLER YASAL LETM YÖNTEMLERN SEÇMEN DAVRANIINA ETK VE 22 TEMMUZ 2007 SEÇMLER Doç. Dr. Zeynep Karahan Uslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi T Bölümü Bakan Siyaset sklkla satranç metaforuna dayanlarak tanmlanan

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI

11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Aybast-Kabata Kurultay Yaynlar No: 12 Bilimin Inda Yerel Kalknmaya Doru 11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Yörenin Organik Tarm Potansiyeli Editörler Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Doç. Dr. Salim ENGEL Ankara, 2010

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI

Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY. 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI Ahmet ARAN Döküm Teknolojisi ÇNDEKLER 1 GR 1.1. DÖKÜM TEKN 1.2 TARHÇE 1.3 TÜRKYE DE DÖKÜM SANAY 2. ERTME, DÖKME ve KATILAMANIN ESASLARI 2.1 ERTME 2.2 GAZ ÇÖZÜNÜRLÜÜ VE GAZ GDERME 2.3 KALIBIN DOLDURULMASI

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r.

(*) SPD Kurultaylar, kurultay n yap ld! kentin ad yla an lmaktad r. Hamburg Program (*) Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin Temel!lkeler Program 28 Ekim 2007 tarihinde SPD nin Hamburg Federal Kurultay nda kabul edilmi!tir. Yay mlayan: Almanya Sosyal Demokrat Partisi Merkez

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı