KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 11 HAZRAN 2006 Saat: 10.00"

Transkript

1 T.. MLLÎ ETM KNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖREN SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 11 HZRN 2006 Saat: day%n d% ve Soyad% : day Numaras% (T.. Kimlik No) : DKKT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan kitapçn deitirilmesi için salon sorumlularna bavurunuz. 2. Test kitapçnn ön ve arka yüzündeki açklamalar okuyunuz. 3. Snavda hesap makinesi, cep telefonu ve çar cihaz kullanlmas yasaktr. u cihazlar snav balamadan önce salon bakanna teslim ediniz. EVP KÂIDI LE LGL ÇIKLM 1. evap kâd üzerine yapacanz iaretlemelerde siyah kurun kalemden baka kalem kullanmaynz. 2. evap kâ9%d%ndaki bilgilerin size ait olup olmad%9%n% kontrol ediniz. evap kâd kullanlamayacak durumdaysa veya size ait deilse verilecek yedek cevap kâdna, kimliinizle ilgili bilgileri, salon bakannn açklamalarna göre yaznz. 3. Kitapç%k türünü cevap kâ9%d%n%z%n ilgili bölümüne mutlaka iaretleyiniz. 4. evap kâdnda TÜRKÇE, MTEMTK, FEN LGS ve SOSYL LGLER testleri için dört ayr sütun bulunmaktadr. evaplarnz cevap kâdndaki ilgili sütunlara aadaki örnekte olduu gibi yuvarla, dna tarmadan iaretleyiniz. Yanl karalamalarnz düzeltirken yuvarlan içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM D TEST KTPÇII LE LGL ÇIKLM 1. u test kitapçnda TÜRKÇE testinde 25, MTEMTK testinde 25, FEN LGS testinde 25 ve SOSYL LGLER testinde 25 olmak üzere toplam 100 soru bulunmaktadr. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 120 dakikad%r. 2. Her sorunun dört seçenei vardr. Dört seçenekten sadece bir tanesi doru cevaptr. Doru bulduunuz seçenei cevap kâdnda o soru için ayrlan yerde bularak iaretleyiniz. 3. Size ayr bir karalama kâd verilmeyecektir. Test kitapçnzn içindeki bo alanlar karalama yapmak için kullanabilirsiniz. 4. evabn bilmediiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden dier sorulara geçiniz. Zamannz kalrsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 5. Puanlamada her soru grubu için yanl cevap saysnn üçte biri, do9ru cevap say%s%ndan ç%kar%larak geçerli cevaplara kar gelen ham puan tespit edilecektir. u nedenle rastgele cevaplama yapmaynz. 6. Snavn bitiminde cevap kâdnz ve soru kitapçnz salon sorumlularna teslim etmeyi unutmaynz. LYINIZ DENLMEDEN TEST KTPÇIINI ÇMYINIZ.

2 TÜRKÇE TEST 1. Söylenmek sözcü9ü aa9%dakilerin hangisinde, ilgisayar, reklamlarda söylendi9i gibi ucuz de9il. cümlesindeki anlam%yla kullan%lm%t%r? ) Yapt%9%m kötülü9ü anlay%nca bana söylendi. ) ugün tarlalarda ilaçlama yap%laca9% söylendi. ) ir kere söylenmeye balad% m% susmazd%. D) Senin, çocu9a neden söylendi9ini ö9renmek istiyorum. 2. Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayaz%na yenik dümedim. Yorgunluktan yataklar%nda s%z%p kalanlar% uyand%rmakla ie balad%m. iraz acele edersek güne yükselmeden yola ç%kabilirdik. Parçada alt% çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlam%yla kullan%lm%t%r? ) Nihayet ) Yükselmeden ) S%z%p D) Keskin ütün eyalar%n% toplay%p bize yerleti. 2- Çocuk, bozukluklar% istemeyince ona bütün para verdi. 3- ütün bir ekme9i, bir ö9ünde bitirdi. 4- ilgisayarla ilgili bütün dergileri takip ederdi. ütün sözcü9ü yukar%daki cümlelerde kaç de9iik anlamda kullan%lm%t%r? ) 1 ) 2 ) 3 D) 4 4. a9%daki cümlelerin hangisinde alt% çizili sözcükler birbiriyle kar%t anlaml% olarak kullan%lmam%t%r? ) Pazarlama iinden iyi para kazand%; ama kötü harcad%. ) Kaba tezgâhlarda dokunan kilimlerin ince motifleri vard%. ) nsan dostunu da düman%n% da zor günlerinde tan%yor. D) Yokuta zorlanan atlar%m%z inite rahat etti. 5. a9%daki cümlelerin hangisinde ayn% sözcü9ü di9erlerinden farkl% anlamda kullan%lm%t%r? ) u davetlerde devaml% ayn% kiileri görürdük. ) u mobilyalar, ayn% bizim evdekilerdendi. ) li Efendi, ayn% paltoyu y%llard%r giyiyordu. D) Dönüp dola%p ayn% soka9a geliyorduk. 6. a9%daki atasözlerinin hangisinde, nicelik ve nitelik birlikte verilmitir? ) K%sa günün kâr% az olur. ) E9ri otur, do9ru söyle. ) z olsun öz olsun. D) Horozu çok olan köyün sabah% geç olur. 7. a9%daki cümlelerin hangisinde sorunu kapatma anlam% vard%r? ) u paray% verelim gitsin. ) Madem kalemi istiyorsun verdim gitti. ) Ona bu kitab% verirsen gitti gider. D) Sen gelinceye kadar çekti gitti. 8. E9er bir kimse iyi bir kitap yazarsa, iyi sözler söylerse, yahut da komusununkinden iyi bir fare kapan% yaparsa, yuvas%n% ormanlar içinde bile kursa, insanlar ona ula%rlar. sözüyle anlat%lmak istenen düünce aa9%dakilerden hangisidir? ) nsan, isminin kal%c% olmas%n% istiyorsa, kal%c% eserler ortaya koymal%d%r. ) Gerçek baar%, insanl%9%n yarar%na yap%lan ilerden elde edilir. ) nsanlar sadece kendileri için de9il, toplum için de çal%mal%d%r. D) aar%l% iler yapanlar nerede olsa aran%p bulunur. 9. Üzere sözcü9ü aa9%daki cümlelerin hangisine koul anlam% katm%t%r? ) Yeniden yollara dümek üzere evden ayr%ld%. ) nlamada belirtildi9i üzere ödemeler zaman%nda yap%ld%. ) Yar%n getirmek üzere istedi9in kitab% alabilirsin. D) Ümitler ümitsizli9e dönümek üzere iken geldi. -2-

3 TÜRKÇE TEST Sadece kendine hayr% dokunan%n, kimseye hayr% yoktur. 2- Kartal%n be9enmedi9ini kargalar payla%r. 3- Kendini be9enmek, insan%n yarad%l%%nda vard%r. 4- Yaln%z kendini düünen adam, yumurtas%n% piirmek için komusunun evini yakar. Yukar%daki sözlerden hangileri birbiriyle yak%n anlaml%d%r? ) 1-2 ) 2-3 ) 3-4 D) a9%daki cümlelerin hangisinde gerçekte olmay%p öyle san%lan bir durum söz konusudur? ) K%z% da annesi gibi güzel resimler çiziyor. ) hap ev, bana, temelinden sallan%yor gibi geldi. ) Güne, bulutlar%n aras%ndan ç%kacak gibi oldu. D) Paras% pulu yokmu gibi eski püskü eyler giyiyor. 12. a9%daki cümlelerin hangisinde deyim aç%klamas%yla verilmemitir? ) Eline geçen bütün kitaplar% gözden geçirdi; ama arad%9%n% bulamad%. ) en bu kanepeleri vermeye raz%y%m; zaten onlar% gözden ç%kard%m. ) nsan sokulgan ve sevimli, yani cana yak%n olursa, elbette sevilir. D) irisi ötekine, o da bakas%na söyleyince söz, a9%zdan a9%za yay%ld%. 13. çimden hep iyilik geliyor Yaad%9%m%z dünyay% seviyorum Kin tutmak benim harc%m de9il Çekti9im bütün s%k%nt%lar% unuttum Paras%z pulsuzum ne ç%kar Gelecek güzel günlere inan%yorum Necati UMLI Dizelerden airle ilgili olarak aa9%dakilerin hangisi ç%kar%lamaz? 14. Yeni iir, eski iirin büyük heyecanlar%n%n, önemli konular%n%n yan% ba%nda yer alan küçük, s%radan olaylar% ve s%radan insanlar% anlatmaktayd%. ma yeni iir yay%l%p pek çok kimse taraf%ndan tutulunca i de9iti. Genç okuryazarlar hatta bu ile u9raanlar sand%lar ki iir yaln%z olaylar%n geliigüzel bir dille anlat%lmas%yla oluur. öylece bu basitlik iirin tarifi oldu. Paragrafta aa9%dakilerin hangisinden yak%n%lmam%t%r? ) Yeni iirin yanl% anla%lmas%ndan ) Yeni iirin s%radan olaylar% anlatmas%ndan ) Genç okuryazarlar%n iire yakla%mlar%ndan D) Yeni iirin dilindeki özensizlikten 15. Füruzan %n hikâyelerindeki en belirgin özellik, hikâyeyi okuyup bitirdikten sonra kahramanlar%n sözlerinden çok görünüleriyle, davran%lar%yla, tutkular%yla, vazgeçemedikleri al%kanl%klar%yla haf%zalarda capcanl% kalmalar%d%r. Parçada as%l anlat%lmak istenen aa9%dakilerden hangisidir? ) Kahramanlar%n hikâyelerde baar%l% bir biçimde yans%t%ld%9% ) Füruzan %n iyi bir hikâye yazar% oldu9u ) Hikâyelerdeki kahramanlar%n belirgin özelliklere sahip oldu9u D) Füruzan %n hikâyelerindeki kahramanlar%n sevildi9i 16. en kendimi air sanarak de9il, air olman%n gere9ine inanarak ve iirin gere9ini yerine getirmek için bu alanda s%k% ve düzenli bir çal%ma yürütülebilece9ini kabul ederek ie balad%m. diyen bir kii için aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) nand%9% eylerin peinden gitti9i ) Sorumluluk sahibi oldu9u ) Disiplinli çal%maya karar verdi9i D) aar%l% bir air oldu9u ) Kendisiyle bar%%k oldu9u ) Umutlu oldu9u ) Piman oldu9u D) ç%k yürekli oldu9u -3-

4 TÜRKÇE TEST 17. Sen insans%n! Derinde dur ama k%y%y% da kaybetme, k%y%n%n pek de uza9%na düme. Ç%k ma9arandan, kuytudan kaç, genili9e gel, ferahl%kta dur, ufka bak. Parçada aa9%dakilerden hangisi önerilmemitir? ) Yard%msever olmak ) Toplumla birlikte yaamak ) Karanl%ktan ç%kmak D) Gelece9i düünmek Hiç olmad%k bir zamanda tahammül gücümü zorlayan, içimi geren bu kuat%c% sesin gitmesini sab%rla bekledim. 2- Ç%9%rtkan öfkeler saçarak sanki da9lar% yara yara gelen bir motosiklet, çatal kap%n%n önünde durdu. 3- O mavi sessizli9i dayan%lmaz esmer bir gürültüyle kirletip duruyordu. 4- Yayla evimizde, gölgesi balkona dökülen ceviz a9ac%n%n alt%ndaki yaz% masama henüz oturmutum. 5- ma gitmedi. Yukar%daki cümlelerle anlaml% bir paragraf oluturmak için s%ralama nas%l olmal%d%r? ) ) ) D) Yeryüzünde insanlar%n meydana getirdikleri en muhteem, en ömürlü eserler ehirlerdir. ir ehrin kimin taraf%ndan yap%ld%9% da belli de9ildir. Onlarla milletler övünç duyarlar. Herkes onu kendi eseri sayar. öyle sayd%9% için de büyük bir sevgi ile ehrine, kasabas%na ölünceye kadar ba9l% kal%r. Eski bir filozof E9er ehirler bir kii taraf%ndan yap%lsayd% daha güzel olacakt%. demitir. elki daha güzel olurdu. ncak, as%rlar boyunca, nesilden nesile milletin eme9i ile meydana gelmi olan ehirler gibi sevilmezdi. Parçada aa9%daki sorulardan hangisinin cevab% yoktur? ) ehirlerin belirgin özellikleri nelerdir? ) ir insan%n oluturaca9% ehir neden daha güzel olur? ) Övünç duyulan ehirler nas%l meydana getirilmitir? D) ehirlere duyulan ba9l%l%9%n temelinde ne vard%r? 20. (1) k%lc%l%kla bilim ve teknoloji aras%nda s%k% bir iliki vard%r. (2) unlar birbirinin bütünleyicisidir. (3) u de9ime ve gelimelere ayak uydurmak gerekir. (4) k%lc%l%9%n olmad%9% yerde bilim ve teknolojiden, bilim ve teknolojinin olmad%9% yerde de ak%lc%l%ktan söz edilemez. (5) Olaylara ak%lc%l%kla yaklamayan, bilim ve teknolojiye s%rt çeviren toplumlar hiçbir zaman ilerleyemez. Paragraf%n ak%%n% bozan cümle aa9%dakilerden hangisidir? ) 2 ) 3 ) 4 D) en fikrimi de9itirdim, imdi eskisi gibi düünmüyorum. diyen adam az görülür. ugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile: en de9imedim, dün de böyle düünüyordum, de9iti9imi sananlar beni anlamam%. derler. Parçan%n ana düüncesi aa9%dakilerden hangisidir? ) nsanlar düüncelerini ifade etmekte ço9u zaman güçlük çekerler. ) nsan%n düüncelerinde günden güne de9i- iklikler görülebilir. ) Yaam artlar% de9itikçe insanlar%n düünceleri de de9iir. D) Fikirleri de9ise de insanlar%n bunu dile getirmesi zordur. 22. da, de aa9%daki cümlelerin hangisine a%r%l%k anlam% katm%t%r? ) O gömlek üzerine hiç de yak%mam%. ) Sustu sustu da sonradan iyi konutu. ) Önerdi9in kitab% okudum da anlayamad%m. D) ilge gelecek de tiyatroya gidece9iz. 23. Çiçek açar, domur domur dal verir, 1 Kimi uzar, birbirine el verir, 2 Kimi meyve verir, kimi gül verir; 3 9açlar üstünde dillenir kular. 4 Dizelerdeki alt% çizili sözcüklerden hangilerinin çeidi ayn%d%r? ) 1-2 ) 2-3 ) 3-4 D)

5 TÜRKÇE TEST 24. a9%daki cümlelerin hangisinde eylemin yönü bellidir? ) Sat%c%n%n yapt%klar%na kar% çok ey söyleyebilirdik. ) Yorgunluktan ancak sabaha kar% uyuyabildim. ) iire kar% ilgim çocuk yalarda balad%. D) Köyün yal%lar% günee kar% oturmulard% Giri kap%s%n% bu kartla açabilirsin. 2- Ya9murun balamas%yla herkes kaç%t%. 3- Y%llard%r görmedi9i arkada%na hasretle sar%ld%. u cümlelerde, ile aa9%daki anlam ilgilerinden hangisini kurmam%t%r? ) Neden - Sonuç ) Nitelik ) irliktelik D) raç TÜRKÇE TEST TT. MTEMTK TESTNE GEÇNZ. -5-

6 MTEMTK TEST , : ileminin sonucu kaçt%r? 0, ) ) ) D) Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625 metre kotu9una göre, beinci gün kaç metre komutur? 2. a9%daki Venn emalar%nda üçgensel bölge ile, dörtgensel bölge ile ve çembersel bölge de ile gösterilmektedir. una göre, ( \ ) ( \ ) kümesi Venn emalar%n%n hangisinde bo kümedir? ) 900 ) 1080 ) 1250 D) (0,055) 2 (0,045) 2 = (0,0001).a oldu9una göre, a n%n de9eri kaçt%r? ) ) ) 0,001 ) 0,01 ) 1 D) a eitli9inde abc üç basamakl% bir abc do9al say% oldu9una göre, a + b + c aa9%dakilerden hangisine eittir? 7. = 3 ) D) ) 12 ) 13 ) 14 D) eril 6 puan daha fazla, Selin 4 puan daha az alsayd%, eril in puan% Selin in puan%ndan 2 puan fazla olacakt%. una göre, eril ve Selin in ald%9% puanlar aa9%dakilerden hangisinde verilmitir? , 7 6, 8 3 say%lar%n%n do9ru olarak s%ralan%% aa9%dakilerden hangisidir? ) 7 6 > 8 3 > 6 5 ) 8 3 > 7 6 > 6 5 ) 8 3 > 6 5 > 7 6 D) 7 6 > 6 5 > Meteoroloji bilgilerine göre, nkara daki s%cakl%k 6 iken Erzurum daki s%cakl%k nkara dakinden 13 ; Kars taki de zmir dekinden 18 daha azd%r. yn% anda Kars ve Erzurum daki s%cakl%klar%n ortalamas% 5 oldu9una göre, zmir deki s%cakl%k kaç dir? ) 7 ) 15 ) 21 D) 25 eril Selin ) ) ) D) a9%dakilerden hangisi a 2 + b 2 4a + 4b 2ab ifadesinin çarpanlar%ndan biridir? ) a b 4 ) a b + 4 ) a + b + 4 D) a + b ki do9al say%n%n birbirine oran% 3 2 tür. u do9al say%lar%n e.k.o.k. u 48 oldu9una göre, e.b.o.b. u kaçt%r? ) 2 ) 4 ) 8 D) 16-6-

7 11. ir kounun ilk 15 dakikas% tamamland%9%nda, ilk üç s%rada yer alan atletlerden hmet kou MTEMTK TEST pistinin ünü, Mehmet ini ve Eren ünü komutur. tletler h%zlar%n% de9itirmeden komaya devam ederlerse 1,5 saatin sonunda en h%zl% koan atlet kaç%nc% turunu kouyor olacakt%r? E 40? 25 O D ) 3 ) 4 ) 5 D) say%s%n%n yakla%k de9eri 3,87 oldu9una göre, ( 27 ) ileminin sonucunun yakla%k de9eri aa9%dakilerden hangisidir? ) 38,7 ) 52 ) 150 D) 201,24 ekildeki,, E,,, D noktalar% O merkezli [D] çapl% çember üzerindedir. s() = 40 ve s(o) 25 = oldu9una göre, E yay%n% gören merkez aç%n%n ölçüsü kaç derecedir? ) 40 ) 50 ) 75 D) kiinin a9%rlanaca9% bir restoranda 9 kiilik, 7 kiilik ve 4 kiilik masalar vard%r. Oturulan masalarda hiç bo sandalye kalmayacak biçimde, bu misafirler en az kaç masaya yerletirilebilir? ) 9 ) 10 ) 11 D) Sözlü s%nav% yapacak olan bir beden e9itimi ö9retmeni 5 ö9renciden, yüzleri kendisine dönük olarak tek s%raya geçmelerini istiyor. u ö9rencilerden ikisi ayn% boydad%r. u ö9rencilerin ö9retmene göre, soldan sa9a ve k%sadan uzuna do9ru bir boy s%ras% oluturma olas%l%9% kaçt%r? 1 ) 120 ) 60 1 ) Yandaki daire grafi9i, bir tarlan%n bo b%rak%lan alan% ile bu9day ve m%s%r ekili alanlar%n% göstermektedir. M%s%r ekili alan, bo b%rak%lan alan%n 2 kat% ve bu9day ekili alan%n gösterdi9i merkez aç%n%n D) 15 1 o b%rak%lan alan u9day 120 M%s%r ölçüsü 120 dir. Grafi9e göre, bo alan%n yüzde kaç%na daha bu9day ekilirse bu9day ekili alan %30 artm% olur? ) 36 ) 44 ) 45 D) E T K Verilen ekilde; T // [D, F? o s (TK) = 75 o s (EKF) = 45 dir. a9%daki çizimlerden hangisinin tek ba%na yap%lmas%, KD n%n ölçüsünü bulmak için yeterli olmaz? ve ) [D n%n, K do9rusunu kesecek ekilde uzat%lmas% ) T noktas%ndan K do9rusuna paralel do9ru çizilmesi ) noktas%ndan K do9rusuna paralel do9ru çizilmesi D) [K n%n, T do9rusunu kesecek ekilde uzat%lmas% D -7-

8 ip x x yay Yukar%daki II. ekil, I. ekildeki yay%n daha fazla gerilmi bir durumudur. Yay%n ipinin uzunlu9u sabit olup, ip ve ok aras%nda oluan aç%lar%n ölçüsü x ve y dir. una göre, aa9%daki ifadelerden hangisi yanl%t%r? ) sin x > sin y ) cot x < cot y ) cos x > cos y D) tan x > tan y F ok y y I. ekil II. ekil MTEMTK TEST 20. ekildeki D dikdörtgeninde, D merkezli D D E yar%çapl% çember yay% ile merkezli yar%çapl% çember yay%, [D] üzerindeki E noktas%nda kesimektedir. 6 D = 6 cm oldu9una göre, say%s% 3 al%narak, aa9%daki s%rayla yap%lan ilemler sonucunda, hangi taral% bölgenin alan% cm 2 cinsinden bulunmutur? I- = II- [E] çizilir. 6.6 III- 27 = IV = (6 2). 45 V- 9 = G 7 12 H E D ) D E ) D E ekilde birbirine e olan EFGH ve DE dikdörtgenlerinin E köeleri ortakt%r. = 7 cm, D = 12 cm ve GF = 8 cm oldu9una göre, HE dörtgensel bölgesinin çevresinin uzunlu9u kaç cm dir? ) 29 ) 30 ) 31 D) 32 ) D E D) D E 21. ir futbol sahas%nda yap%lan antrenman s%ras%nda, antrenör futbolcular%n pozisyonlar%n% belirleyerek taktik vermektedir. Mehmet, Hasan %n 18 m do9usunda; li, Hasan %n 16 m güneyinde ve an, Mehmet in 8 m kuzeyinde olacakt%r. una göre, li ile an aras%ndaki en k%sa uzakl%k kaç m dir? ) 16 ) 20 ) 24 D) 30-8-

9 22. Yar%çap uzunlu9u 8 cm ve merkez aç%s%n%n 8 ölçüsü 270 olan O ekildeki daire diliminden, dik koni 270 biçiminde bir külah oluturuluyor. u külah aa9%dakilerden hangisidir? MTEMTK TEST 24. Yandaki eklin ok yönünde 270 dönmesi ile aa9%daki ekillerden hangisi oluur? ) ) ok ) O ) O 8 8 D = 12 cm D E EF = 14 cm F ) D) ) O D) O G H K L GH = 16 cm KL = 18 cm 23. ekildeki üçgeninde; [D], n%n aç%ortay%, [DE] ise D n%n aç%ortay%d%r. = 8 cm, E = 4 cm ve s(d) = s(de) oldu9una göre, kaç cm dir? 8 4 E D ekildeki küp, ayn% büyüklükteki 125 tane küçük küpten oluturulmutur. Oluan bu küpün, taban% d%%ndaki tüm yüzleri boyan%yor. Hiçbir yüzü boyal% olmayan küçük küplerle, kaç farkl% kare prizma oluturulabilir? ) 1 ) 4 ) 9 D) 36 ) 16 2 ) 12 2 ) 8 2 D) 4 2 MTEMTK TEST TT. FEN LGS TESTNE GEÇNZ. -9-

10 FEN LGS TEST 1. K Su L Su 3. F 2. ekildeki eit bölmeli, a9%rl%9% önemsenmeyen çubuk, içlerinde su bulunan K ve L kaplar% ile yatay konumda dengededir. a9%daki ilemlerden kaç%n%n yap%lmas% hâlinde denge bozulur? Kaplara eit miktarlarda su eklenmesi Kaplardan eit miktarlarda su al%nmas% K kab%n%n yerine L, L kab%n%n yerine K kab%n%n konulmas% Kaplar%n eit mesafede deste9e yaklat%r%lmas% ) irinin ) kisinin ) Üçünün D) Dördünün 50 km/h L Destek 0 K 20 km/h h Üç kitap ve uzun bir tahta ile ekildeki rampa oluturuluyor. rabaya tak%lan dinamometre ile araba rampa boyunca ok yönünde sabit h%zla 3. kitab%n üst hizas%na kadar çekiliyor. u etkinli9e göre aa9%dakilerin hangisi yanl%t%r? ) raban%n kazand%9% potansiyel enerji, araban%n a9%rl%9% (G) ile kitaplar%n yüksekli9i (h) çarp%larak bulunur. ) Uygulanan kuvvetin yapt%9% i, tahtan%n uzunlu9u ( l ) ile uygulanan kuvvet (F) çarp%larak bulunur. ) raban%n kazand%9% potansiyel enerjinin, uygulanan kuvvetin yapt%9% ie eit oldu9u görülür. D) Etkinlik, araba daha h%zl% çekilerek yap%ld%- 9%nda araban%n kinetik enerjisinin, sabit h%zla çekildi9indeki kinetik enerjisi ile ayn% oldu9u bulunur. G l ekildeki ayn% do9rultulu z%t yönlü K ve L hareketlileri ile ilgili aa9%daki ifadelerden hangisi yanl%t%r? ) 0 noktas%ndaki sabit gözlemciye göre K negatif yönde 50 km/h h%zla gitmektedir. ) 0 noktas%ndaki sabit gözlemciye göre L pozitif yönde 20 km/h h%zla gitmektedir. ) L nin sürücüsü K yi kendisi ile ayn% yönde 30 km/h h%zla gidiyormu gibi görür. D) K nin sürücüsü L yi kendisine göre z%t yönde 70 km/h h%zla gidiyormu gibi görür. 4. Negatif yüklü tarak ve nötr bir iletken etkiyle elektriklenecek kadar yaklat%r%ld%klar%nda aa9%daki durumlardan hangisi gerçeklemez? ) Nötr iletken negatif (-) yükle yüklenir. ) Nötr iletkenin yüklü tara9a yak%n olan k%sm%nda pozitif (+) yükler birikir. ) Nötr iletkenin, yüklü tara9a uzak olan k%sm%nda negatif (-) yükler birikir. D) Nötr iletken içindeki negatif (-) ve pozitif (+) yükler etkiyle elektriklenerek birbirlerinden ayr%l%rlar. -10-

11 FEN LGS TEST Sokak lambas% K + ir elektrik devresinde ak%m en küçük dirençli yolu izler. una göre ekildeki devrede K anahtar%n%n aç%k ve kapal% olmas% durumlar%nda, devrede %%k veren ampul say%s% hangi seçenekte do9ru verilmitir? Gece, bir kii ok yönünde ekildeki sokak lambas%n%n alt%ndan geçerek ilerliyor. u kiinin gölgesinin boyunun zamanla de9iim grafi9i hangisindeki gibi olur? K anahtar% K anahtar% aç%kken kapal%yken ) 3 1 ) 2 2 ) 1 3 D) Resimlerdeki Güne (G), Dünya (D) ve y %n () konumlar%na göre altlar%nda yer alan y %n evrelerine ait çizimlerden hangisi yanl%t%r? Gölge Gölge ) boyu ) boyu 0 Zaman 0 ) D) Gölge Gölge boyu boyu Zaman ) G ) G D 0 Zaman 0 Zaman D ) G D) D G D 8. a9%dakilerden hangisi ses yal%t%m%n%n sa9lanmas% amac%yla yap%lan uygulamalardan de9ildir? ) Pencerelerde çift cam kullan%lmas% ) Otomobillerin egzozuna susturucu tak%lmas% ) Kalorifer peteklerinin pencere altlar%na konulmas% D) inalar%n duvar aralar%na köpük ve lâstik gibi malzemeler konulmas% -11-

12 9. K h h M Eit hacim bölmeli ortas%nda dikey konumda su geçirmeyen bir bölme bulunan ekildeki kap K muslu9u aç%ld%9%nda 12 saniyede doluyor. Kap dolu hâlde iken K muslu9u kapat%l%p K ile özde olan L muslu9u aç%ld%9%nda M noktas%na uygulanan bas%nc%n zamanla de9iim grafi9i hangisindeki gibi olur? ) as%nç ) as%nç L FEN LGS TEST 11. Madde Erime Kaynama s%cakl%9% ( ) s%cakl%9% ( ) X Y Z 6 79 T Çizelgeye göre, X, Y, Z ve T maddelerinin 1 atm bas%nç ve oda s%cakl%9%ndaki (25 ) fiziksel hâli aa9%dakilerin hangisinde do9ru verilmitir? X Y Z T ) S%v% Gaz Gaz S%v% ) S%v% Gaz S%v% Gaz ) Kat% S%v% Gaz S%v% D) Kat% S%v% S%v% Gaz 0 Zaman (s) ) as%nç D) as%nç Zaman (s) 10. Ortadaki K m%knat%s% halat ile ba9l% olup yukar% yönde çekilmektedir. K m%knat%s%n%n üstündeki çocuk bolu9a dümeden duvarlara sabitlenmi olan m%knat%slar%n hangisi ya da hangilerine geçebilir? (Tüm m%knat%slar özdetir.) ) Yaln%z 1 ) Yaln%z 5 ) 2 ve 6 D) 3 ve N S S N 6 S N N S N K S Zaman (s) Zaman (s) S N N S Madde K L M N Özellikleri Suda ve alkolde çözünüyor Yaln%z alkolde çözünüyor Suda ve alkolde çözünmüyor Yaln%z suda çözünüyor Çizelgede, çözünme özellikleri verilen K, L, M ve N maddelerinin oluturdu9u kar%%mdan maddeleri ay%rmak için, kar%%ma önce su ilave edilip I. süzme ilemi yap%l%yor. Süzgeç kâ9%d% üzerinde kalanlar al%n%p, alkol ile kar%t%r%ld%ktan sonra II. süzme ilemi yap%l%yor. una göre, I. ve II. süzme ileminde süzgeç kâ9%d%nda kalan maddeler hangileridir? I. II. ) K, L ve M K ve M ) L ve M M ) K ve N L D) L ve M K ve N 13. Periyodik çizelgede elementlerin s%ralan%% artan atom numaralar%na göre yap%lm%t%r. Tanecik Kütle numaras% Proton say%s% Nötron say%s% Elektron say%s% K L M N una göre, çizelgedeki elementlerin s%ralan%% hangisinde do9ru verilmitir? -12- ) N - L - M - K ) K - M - L - N ) M - N - L - K D) L - N - M - K

13 FEN LGS TEST 14. Metaller ile ametaller aras%nda iyonik ba9, ametaller aras%nda ise kovalent ba9 oluur. 15. Elementler ileikler Kimyasal ba9 K L M N Çizelgedeki elementler ile ilgili aa9%dakilerden hangisi do9rudur? K L M N ) metal Metal metal Metal ) metal Metal Metal metal ) Metal metal metal Metal D) Metal metal Metal metal Hidroklorik asit KL ML NM lüminyum yonik ba9 Kovalent ba9 yonik ba9 Tüp Su ir ö9renci, ekildeki gibi kapal% bir kapta bulunan alüminyum metalinin üzerine, hidroklorik asit ekledi9inde bir reaksiyon meydana geldi9ini ve tüpteki su seviyesinin azald%9%n% gözlüyor. una göre, ö9renci deney ile ilgili aa9%dakilerden hangisini söyleyemez? 16. ir maddenin ph s% 0-7 aras%nda ise asit, 7-14 aras%nda ise baz, 7 ise nötrdür. Çözelti ph de9eri X 2 Y 5 Z 7 T 10 una göre, çizelgede ph de9erleri verilen çözeltiler ile ilgili aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) Z çözeltisi, X ile Y çözeltilerinin kar%%m%ndan oluur. ) X çözeltisine mavi turnusol kâ9%d% bat%r%ld%9%nda k%rm%z% renge dönüür. ) T çözeltisi ile Y çözeltisi kar%t%r%ld%9%nda tepkime oluur. D) Z nin sulu çözeltisi elektri9i iletir. 17. az% midye türleri, balinan%n s%rt%na tutunup dümanlar%ndan korunarak yaarken; balina bundan etkilenmez. Yukar%da verilen midye ve balina aras%ndaki ilikinin benzeri, aa9%dakilerin hangisinde vard%r? ) Kular%n a9aca hiçbir zarar vermeden dal ve kovuklar%nda yuva yapmas% ) Sivrisine9in, kan%n% emdi9i insana hastal%k bulat%rmas% ) Çöpçü bal%9%n%n, deniz levre9inin derisindeki at%k maddelerle beslenirken; levre9in temizlenmesini sa9lamas% D) Ökse otunun, üzerinde yaad%9% a9açtan su emerken, onun geliimini engellemesi ) Tepkimede gaz ç%k%%n%n oldu9unu ) lüminyumun miktar%n%n azald%9%n% ) Gaz%n öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük oldu9unu D) Tüpte toplanan gaz%n oksijen gaz% oldu9unu -13-

14 FEN LGS TEST 18. I%kl% ve nemli ortam 20. Hava s%cakl%9% 19. Selma, yukar%daki deneyden elde etti9i sonuçlara göre, rda n%n K bakterisi ile ilgili aa9%daki görülerinden hangisinin yanl% oldu9unu göstermitir? ) En fazla ekmek üzerinde ço9al%r. ) Kendi besinini üretir. ) Nemli ve besinli her ortamda ço9al%r. D) Oksijenli solunum yapar. S%zd%rmaz kapak am tüp Ekmek üzerine b%rak%lan bakteriler ço9ald%. Su K bakterisi o cam kaba b%rak%lan bakteriler yaamad% yn% bitki türü kullan%larak haz%rlanan yukar%daki düzeneklerden baz%lar%yla deney yap%lacakt%r. Su iletiminde yaprak m%, kök mü daha etkilidir? sorusuna cevap arayan bir ö9rencinin, kaç numaral% düzenekleri seçmesi yeterlidir? 21. Sabah Topraktan al%nan su Ö9le Terleme miktar% kam Yukar%daki grafik çizilirken aa9%daki bilgilerden hangileri kullan%lm%t%r? I- itkide terleme miktar% artt%kça, bitkinin topraktan ald%9% su miktar% artar. II- Havan%n s%cak oldu9u ö9le saatlerinde bitkide terleme en fazlad%r. III- itkinin %%k almad%9% zamanlarda terleme en alt düzeydedir. ) I - II ) I - III ) II - III D) I - II - III 150. metre K L M N ekil-1 Zaman Gama %%n% kayna9% 0 ) 3-6 ) ) D) ekil-2 K, L, M, N bitki türlerinin bulundu9u bir ormana ekil-1 deki gibi gama %%n% kayna9% konularak radyasyonun bitkiler üzerindeki etkisi arat%r%l%yor. ir süre sonra ekil-2 deki durum gözlendi9ine göre K, L, M, N bitkilerinden hangisi radyasyona daha dayan%ks%zd%r? ) K ) L ) M D) N -14-

15 FEN LGS TEST Yetikin a9%rl%9%n%n yüzdesi 200 Lenf sistemi 0 Sinir sistemi Vücut büyüklü9ü Üreme organlar% Ya Yukar%daki grafikte, insan geliimi s%ras%nda baz% organ sistemlerinin büyüme h%zlar% verilmitir. una göre, aa9%dakilerden hangisi 0-12 ya aras%nda genel olarak durgun olup, sonra 18 ya%na kadar h%zl% geliim gösterir? ) Lenf sistemi ) Sinir sistemi ) Vücut büyüklü9ü D) Üreme organlar% 24. nsanlarda tek yumurta ikizlerinin genleri birbirinin ayn%, çift yumurta ikizlerinin ise genellikle farkl%d%r. yr% ortamlarda yetitirilen tek yumurta ikizlerinde, kal%tsal olmayan farkl%l%klar gözlenebilir. P ve R tek yumurta, S ve çift yumurta ikizleri oldu9una göre tablodaki bilgilerden hangisi yanl%t%r? kizler Özellikleri P R S insiyet K%z K%z Erkek K%z Göz rengi Mavi Siyah Mavi Mavi Kan grubu 0 Kilo ) P ve R nin cinsiyeti ) P ve R nin göz rengi ) S ve nin kan grubu D) S ve nin kilosu 23. Günlük tuz ihtiyac%m%z, terlemeyle kaybedilen tuz miktar%na da ba9l%d%r. una göre aa9%dakilerden hangisine tuzlu ayran içmesi önerilir? ) Tuzlu bisküvi yiyen sa9l%kl% çocu9a ) Tuzsuz yemek yemesi gereken yal% hastaya ) S%cak havada a9%r yük ta%yan sa9l%kl% genç içiye D) Hafif tempoda 10 dakika yürüyü yapan yal% insana 25. Kularda akci9ere ba9l% hava keseleri vard%r. lveol yoktur. Memeli canl%lardan olan ve akci9erinde hava kesesi bulunmay%p, alveol bulunan yarasa uçabilir. ncak kendisiyle ayn% büyüklükteki bir kuun uçabildi9i çok yüksek yerlerde uçamaz. Çünkü yükseklerde oksijen miktar% azd%r. Yukar%daki bilgilerden hangi yoruma ula%- labilir? ) Vücut büyüklü9ü, uçmada en önemli faktördür. ) Yaln%zca hava keselerine sahip olan canl%lar uçabilir. ) Kularda hava keseleri, yükseklerde oksijen ihtiyac%n% kar%lar. D) lveol, uçmay% engelleyici bir yap%d%r. FEN LGS TEST TT. SOSYL LGLER TESTNE GEÇNZ. -15-

16 SOSYL LGLER TEST 1. surlular, kurduklar% ticaret kolonileri arac%- l%9%yla kulland%klar% çivi yaz%s%n% nadolu ya getirmilerdir. Girit in Ege den kdeniz e uzanan deniz yolu üzerinde bir u9rak yeri olmas%, Girit kültürünün çevreye yay%lmas%na ve di9er kültürlerin de buraya ta%nmas%na neden olmutur. Mezopotamya uygarl%9%, kadlar%n düzenledikleri seferlerin etkisiyle Ön sya ya yay%lm%t%r. u bilgilere göre lk Ça9 uygarl%klar% aras%ndaki kültürel etkileimlerde aa9%dakilerden hangisinin rolü yoktur? ) Savalar%n ) o9rafî konumun ) Dini inançlar%n D) Ekonomik ilikilerin 2. lk Türk devletlerinde hükümdarlar devleti yönetmenin kutsal bir görev oldu9una ve bu görevin kendilerine Tanr% taraf%ndan verildi- 9ine inan%rlard%. Devleti yönetirken töreye uygun davranmak zorundayd%lar. Töre ise, Türk gelenek ve göreneklerinden meydana geliyordu. u bilgilere göre aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%labilir? ) Toplumda yaz%l% hukuk kurallar% uygulan%rd%. ) Devlet, din kurallar%na göre yönetilirdi. ) Hükümdarlar%n yetkileri s%n%rs%z de9ildi. D) Yöneticiler seçimle belirlenirdi. 3. I- vrupa da derebeylik rejimi zay%flay%p merkezi krall%klar güçlendi. II- Kilise ve papazlara duyulan güven sars%ld%. III- arut, pusula, matbaa ve kâ9%t gibi bulular vrupal%larca tan%nd%. Haçl% Seferlerinin yukar%da verilen sonuçlar% s%ras%yla din, kültür ve yönetim alanlar% ile ilikisi bak%m%ndan, aa9%dakilerden hangisinde do9ru olarak gruplanm%t%r? 4. Yavuz Sultan Selim in M%s%r Seferi sonucunda Kutsal Emanetler stanbul a getirildi. Hicaz emiri Mekke ve Medine nin anahtarlar%n% Osmanl%lara teslim etti. aharat Yolunun denetimi Osmanl%- lar%n eline geçti. yr%ca M%s%r ve Suriye, Osmanl% topraklar%na kat%ld%. u bilgilere göre aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%lamaz? ) Osmanl% Devleti nin gelir kaynaklar% artm%t%r. ) Osmanl% s%n%rlar% genilemitir. ) Osmanl% Devleti slam dünyas%n%n lideri olma konumuna yükselmitir. D) Uzun süren savalar Osmanl% ordusunu zay%flatm%t%r. 5. Osmanl% Devleti nde 17. yüzy%ldan itibaren eyaletlerde ve tara tekilat%nda kendi ba%na hareket eden ve halk üzerinde bask% kurmaya çal%an devlet memurlar% ortaya ç%kmaya balam%t%r. u duruma en çok aa9%dakilerden hangisi yol açm%t%r? ) E9itim sisteminin bozulmas% ) Merkezi otoritenin zay%flamas% ) T%mar sisteminin bozulmas% D) Savalar%n uzun sürmesi 6. Tanzimat Ferman% na göre; ütün vatandalar%n can ve mal güvenli9i devlet taraf%ndan sa9lanacakt%. Mahkemeler halka aç%k olacak ve hiç kimse yarg%lanmadan cezaland%r%lmayacakt%. u bilgiler %%9%nda aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%labilir? ) Kanun üstünlü9ü ilkesi benimsenmitir. ) Vergiler, kiilerin kazanc%na göre al%nacakt%r. ) Halk%n yönetime kat%lmas% sa9lanm%t%r. D) Toplumun tüm kesimlerine siyasi haklar verilmitir. Din Kültür Yönetim ) I II III ) II III I ) III II I D) II I III -16-

17 SOSYL LGLER TEST 7. irinci Dünya Sava% sonunda; I- vusturya - Macaristan mparatorlu9u nun parçalanmas% ve topraklar% üzerinde yeni devletlerin kurulmas% II- lmanya da krall%9%n y%k%larak cumhuriyetin ilan edilmesi III- vrupa haritas%n%n yeniden çizilmesi IV- Dünya bar%%n% korumak amac%yla Milletler emiyeti nin kurulmas% durumlar%ndan hangisi veya hangileri, savatan yenik ç%kan devletlerin toprak kaybetti9inin bir göstergesidir? ) Yaln%z I ) Yaln%z II ) I ve III D) III ve IV 8. masya Genelgesi nin maddelerinden baz%lar% unlard%r: Vatan%n bütünlü9ü, milletin ba9%ms%zl%9% tehlikededir. stanbul daki hükûmet üzerine ald%9% sorumlulu9un gereklerini yerine getirememektedir. Milletin ba9%ms%zl%9%n% yine milletin azim ve karar% kurtaracakt%r. Milletin haklar%n% dile getirip bütün dünyaya duyurmak için millî bir kurulun varl%9% gereklidir. u maddelere göre, Millî Mücadele ile ilgili olarak aa9%daki sorulardan hangisinin cevab%na ula%lamaz? ) Millî direni niçin balamal%d%r? ) Kurtulu Sava% n%n önderi kim olmal%d%r? ) Millî Mücadele de nas%l bir yol izlenmelidir? D) Millî Mücadele nas%l yönetilecektir? 10. tatürk, Dünyan%n her türlü ilminden, bulular%ndan, ilerlemelerinden yararlanal%m, fakat as%l temeli kendi içimizden ç%karmak zorunday%z. sözü ile e9itimin özellikle hangi niteliklere sahip olmas%n% istemitir? 11. ) Ça9da ve millî ) Karma ve eitlikçi ) Paras%z ve zorunlu D) Geleneksel ve demokratik K.K.N G.K.N. ralar%nda 4 saatlik yerel saat fark% bulunur. Ekvator çizgisine eit uzakl%ktad%rlar. 21 Haziranda farkl% mevsimleri yaarlar. ekilde 1, 2, 3, 4 numaralar%yla belirtilen noktalardan hangileri aras%nda yukar%daki özelliklerin tamam% gözlemlenir? ) 1-2 ) 1-4 ) 2-4 D) Erzurum Kongresi nde; Manda ve himaye kabul olunamaz. Millî s%n%rlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuva-yi Milliye yi etken ve millî iradeyi egemen k%lmak esast%r. Millî Meclisin hemen toplanmas%na çal%%lacakt%r; kararlar% al%nm%t%r. u kararlar; I- a9%ms%zl%k II- Ça9dal%k III- Millî egemenlik IV- Millî birlik ve beraberlik ilkelerinden hangisinin veya hangilerinin benimsendi9ine kan%t olabilir? 12. Deri ve deri ürünleri fabrikas% kurmak isteyen i adam% yat%r%m için Kars ilini tercih etmitir. adam% bu karar% al%rken, sanayi tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan aa9%daki artlardan hangisini daha çok göz önünde bulundurmutur? ) Enerji teminini ) Ula%m imkanlar%n% ) Pazarlama kolayl%9%n% D) Hammaddeye yak%nl%9%n% ) Yaln%z I ) Yaln%z IV ) II ve III D) I, III ve IV -17-

18 SOSYL LGLER TEST Zeytin üretimi (1000 ton) 9aç say%s% Zeytin üretimi Yukar%da co9rafî konumu taranarak verilen yer ile Türkiye kar%lat%r%ld%9%nda aa9%dakilerden hangisi söylenemez? ) ulundu9u yar%mküre Türkiye ile ayn%d%r. ) Yüzölçümü Türkiye den daha küçüktür. ) Ekvatora Türkiye den daha yak%nd%r. D) Yerel saati Türkiye den daha geridir. 14. a9%daki ifadelerden hangisinde, bir yerin günlük hava durumundan çok, iklim özellikleri hakk%nda daha belirgin ipucu bulunmaktad%r? ) u ovalarda kar, alt% ay boyunca erimez. ) ns%z%n balayan ya9mur, trafi9i felç etti. ) Tepedeki orman sabahleyin sisten görünmez oldu. D) kam üzeri ya9an dolu, ürünlere zarar verdi aç say%s% (milyon) Yukar%daki grafikte y%llar% aras% Türkiye zeytin üretim miktar% ve zeytin a9ac% say%s% gösterilmitir. Grafikteki bilgilere dayanarak aa9%dakilerden hangisine ula%lamaz? ) Zeytin üretim miktar%nda büyük de9iiklikler görülmütür. ) Verimin en yüksek oldu9u y%l 1996 d%r. ) Zeytin a9ac% say%s%nda önemli bir de9iiklik yaanmam%t%r. D) Zeytin üretiminin en az oldu9u y%l, üretim miktar% yakla%k 86 milyon tondur. 16. ahçe ve tarlalar%n cam veya naylon örtülerle kapat%lmas%yla oluturulmu yerlere sera, buralarda çeitli tar%msal ürünlerin yetitirilmesine de serac%l%k denir. Özellikle zmir in güneyi ile skenderun Körfezi aras%nda kalan sahil kua- 9%nda yo9unlaan serac%l%k zamanla yurdumuzda önemli bir ekonomik faaliyet hâline gelmitir. öylece yaz%n yetien çeitli ürünler k% aylar%nda da tüketilebilmektedir. Metinden yararlanarak serac%l%k ile ilgili aa9%dakilerden hangisi söylenebilir? ) Serac%l%ktaki as%l amaç ihracat yapmakt%r. ) Seralar%n tamam% güney k%y%lar%m%zda bulunur. ) Seralarda üretim maliyetleri düüktür. D) kdeniz ikliminin görüldü9ü yerlerde yayg%nd%r. -18-

19 17. Üretim pay% (%) Grafikte bir tar%m ürününün co9rafî bölgelere göre üretim paylar% (1999 y%l%) gösterilmitir. Grafikteki bilgilere göre bu ürünün üretim alanlar% hangi haritada tarand%9% gibi olabilir? (Verim her yerde eit kabul edilecektir.) ) Ege. kdeniz. Güneydo9u nd.. 0 ölgeler KRDENZ Marmara. SOSYL LGLER TEST Do9u nd Genel olarak tar%m ürünleri, ayn% iklim özelliklerine sahip olan illerde benzer iken, de9iik iklim özelliklerini gösteren illerde farkl%d%r. una göre aa9%da eletirilen illerden hangilerinde yetitirilen tar%m ürünleri daha çok benzerlik ta%r? ) Mu - Rize ) Konya - Kayseri ) Trabzon - Diyarbak%r D) dana - Sivas 19. nsan, sahip oldu9u özelliklerin ço9unu sürekli ve düzenli toplumsal yaamla kazan%r. Örne9in insan%n; di9er insanlarla sözlü ve yaz%l% iletiim kurma, ö9renme ve ö9rendiklerini gelecek kuaklara aktarabilme, aile ve devlet kurma gibi özellikleri toplumsal yaamla birlikte ortaya ç%km%t%r. Parçaya göre, toplumsal yaam%n aa9%dakilerden hangisine neden oldu9u söylenebilir? ) KDENZ KRDENZ km ) nsanlar%n biyolojik ihtiyaçlar%n%n de9imesine ) nsan%n kültürel özelliklerinin gelimesine ) nsanlar aras%ndaki anlamazl%klar%n artmas%na D) nsanlar%n do9a kaynaklar%n% tüketmesine ) KDENZ KRDENZ km 20. Gerçe9in çok yönlü oldu9u, bu nedenle dü- ünce ayr%l%klar%n%n normal görülmesi ve bizden farkl% düünenlere sayg% gösterilmesi gerekti9i bilinci, bireylerde aa9%daki özelliklerden öncelikle hangisinin gelitirilmesiyle kazand%r%labilir? KDENZ km ) Eletirel düünme ve hogörü ) Çal%kan ve dürüst olma ) Duygu ve düüncelerini ifade edebilme D) Do9ay% ve canl%lar% tan%ma D) KRDENZ KDENZ km -19-

20 SOSYL LGLER TEST 21. ir toplumdaki insanlar%n; Kendilerini gelitirebilmeleri, ar%sever ve hogörülü olabilmeleri, nsanca bir yaam sürdürebilmeleri, o toplumda aa9%dakilerden öncelikle hangisinin bir de9er olarak kabul edilmesine ba9l%d%r? ) ireyleri i ve meslek sahibi yapmak. ) nsan davran%lar%ndaki olumsuzluklar% düzeltmek. ) ireylere, özgürce davranabilece9i bir ortam yaratmak. D) Toplumun gelenek ve göreneklerini korumak. 24. nsan do9um, yaam, ölüm ve tabiat olaylar%ndaki düzeni düündü9ü zaman, bunlar%n bir rastlant% sonucu olmad%9%n% anlar. Kendini güçsüz hissetti9i anlarda bir Yüce Varl%9a inanma ihtiyac%n% fark eder. u aç%klamalar %%9%nda aa9%daki yarg%lardan hangisine ula%lamaz? ) nsan yaam% ve do9ada bir düzen vard%r. ) Üstün bir güce inanma insan%n do9as% gere- 9idir. ) Evrenin yap%s% yarat%c%n%n varl%9%n% gösterir. D) hlakl% yaam, llah inanc%n%n gere9idir. DN KÜLTÜRÜ ve HLK LGS DERSN OKUYNLR IDK SORULRI EVP- LYKLR. OKUMYNLR UNUN YERNE, YNI NUMRLI SOSYL LGLER SORULRINI EVPLYKLR. 22. Kur an bir seferde bütün olarak gelmemi, yakla%k 23 y%l boyunca ayet ayet sûre sûre indirilmitir. u durum aa9%dakilerden hangisini sa9lamam%t%r? ) Kur an %n Hz.Peygamber zaman%nda ço9alt%lmas%n% ) Kur an %n güncel meselelere getirdi9i çözümlerin iyi anla%lmas%n% ) Kur an %n yaz%ya geçirilmesinin kolaylamas%n% D) Kur an %n Müslümanlar taraf%ndan kolayca ezberlenmesini 23. Peygamberimiz; Müslüman olmak için gelen ancak kendilerinin namazdan muaf tutulmalar%n% isteyen Taif heyetine Rüku olmayan dinde hay%r yoktur (bni Hanbel IV 218) buyurmutur. Hz.Peygamberin bu sözünü aa9%dakilerden hangisi en iyi destekler? ) Namaz uykudan hay%rl%d%r. ) Namaz dinin dire9idir. ) O halde rabbin için namaz k%l. D) Namaz sizi kötülüklerden al% koyar. 25. Ey iman edenler!... Do9rularla beraber olun K.Kerim Hile Yapmay%n. Tevrat Ne mutlu yüre9i temiz olanlara! ncil Nirvanaya ulaman%n ilk art% do9ruluktur. udizm Do9ruluktan ayr%lma, yanl%lar%n% düzelt! Konfüçyanizm Yukar%da verilenlerden ç%kar%labilecek ortak sonuç aa9%dakilerden hangisidir? ) Do9ruluk slam %n prensiplerindendir. ) Kalp temizli9i H%ristiyanl%9%n bir özelli9idir. ) Do9ruluk evrensel bir ilkedir. D) ldatmamak Tevrat %n emirlerindendir. DN KÜLTÜRÜ ve HLK LGS DERSN OKUMYNLR, IDK SOSYL LG- LER SORULRINI EVPLYKLR. DN KÜLTÜRÜ VE HLK LGS DERSN OKUYNLR EVPLMYKLR. 22. nsanlar Kabata Devrinde tüketici bir hayat sürmülerdir. Günlük hayatlar%nda ihtiyaçlar%n% giderirken nesneleri ilemeden do9al hâliyle kullanm%lard%r. ilal% Ta Devrinde ise üretici duruma geçerek, do9adaki maddeleri ileyip yeni ürünler elde etmilerdir. una göre Tarih öncesi devirlerde; I- Ta ve kerpiçten evler yap%lmas% II- vc%l%k ve toplay%c%l%kla beslenilmesi III- itki liflerinden giysiler yap%lmas% IV- Korunma ve s%9%nma için ma9aralar%n kullan%lmas% gelimelerinden hangisi veya hangileri ilal% Ta Devrinin özelliklerini yans%tmaktad%r? -20- ) I ve III ) I ve IV ) Yaln%z I D) Yaln%z II

21 SOSYL LGLER TEST 23. umhuriyet Döneminde hukuksal ve toplumsal alanda yap%lan ink%laplarla herkes yasalar önünde eit kabul edilmitir. Hiçbir kiiye, aileye ve zümreye ayr%cal%k tan%nmam%t%r. öylece, ç%karlar% ortak ve dayan%ma içinde olan ça9da bir toplum oluturulmak istenmitir. u bilgilere göre hukuksal ve toplumsal alanda yap%lan ink%laplar; I- umhuriyetçilik II- Laiklik III- Halkç%l%k ilkelerinden daha çok hangisi veya hangileriyle ilikilendirilebilir? ) I ve II ) II ve III ) Yaln%z I D) Yaln%z II 25. Demokraside halk%n egemen durumda olmas%; bireylerin her alandaki görülerinin önem kazanmas%na, yönetimde halk%n düünce ve tercihleri do9rultusunda uygulamalar yap%lmas%na neden olmutur. a9%dakilerden hangisi, demokrasinin bu özelli9iyle çelien bir durumdur? ) Yöneticilerin, halk%n ç%karlar%n% ön plânda tutmas% ) yn% düünceyi paylaan insanlar%n bir araya gelerek örgütlenebilmesi ) Ülkenin, yöneticilerin istek ve arzular%na göre yönetilmesi D) Kamuoyunun görülerini özgürce ifade edebilmesi 24. KRDENZ nkara KDENZ km TEST TT. EVPLRINIZI KONTROL EDNZ. Yukar%daki haritada Türkiye nin y%l boyunca en fazla turist çeken yerleri taranarak gösterilmitir. u durumun olumas%nda aa9%dakilerden hangisinin katk%s% daha azd%r? ) Tarihi eser ve do9al güzellikler bak%m%ndan zengin olmas% ) Çok say%da plaj ve kumsallara sahip olmas% ) Yaz mevsiminin uzun sürmesi D) Çeitli el sanatlar%n%n devam ettirilmesi -21-

22 Soracanz bir ey var m? Varsa imdi sorunuz; snav baladktan sonra sorularnza cevap verilmeyecektir.hazr msnz? Snav, okulun bütün salonlarnda ayn anda balayaca için balama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baar%lar dileriz. (Salon bakan% balama ve biti saatini tahtaya yazacakt%r.) u testin her hakk% sakl%d%r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam%n%n veya bir k%sm%n%n Millî E9itim akanl%9% E9itim Teknolojileri Genel Müdürlü9ünün yaz%l% izni olmadan kopya edilmesi, foto9raflar%n%n çekilmesi, bilgisayar ortam%na al%nmas%, herhangi bir yolla ço9alt%lmas%, yay%mlanmas% veya baka bir amaçla kullan%lmas% yasakt%r. u yasa9a uymayanlar, do9abilecek cezaî sorumlulu9u ve testlerin haz%rlanmas%ndaki malî külfeti peinen kabullenmi say%l%r.

23 11 HZRN 2006 TRHNDE YPILN ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENE SEÇME ve YERLETRME SINVI TEST EVP NHTRI UYRI : Gazeteler, 2006 Orta Ö'retim Kurumlar+ Ö'renci Seçme ve Yerle/tirme S+nav+ Testi soru ve cevap anahtar+n+, a/a'+daki uyar+ metni ile birlikte yay+nlayacakt+r. Testlerin her hakk+ sakl+d+r. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamam+n+n veya bir k+sm+n+n Millî E'itim akanl+'+ E'itim Teknolojileri Genel Müdürlü'ünün yaz+l+ izni olmadan kopya edilmesi, foto'raflar+n+n çekilmesi, bilgisayar ortam+na al+nmas+, herhangi bir yolla ço'alt+lmas+, yay+mlanmas+ veya ba/ka bir amaçla kullan+lmas+ yasakt+r. u yasa'a uymayanlar, do'abilecek cezai sorumlulu'u ve testlerin haz+rlanmas+ndaki malî külfeti pe/inen kabullenmi/ say+l+r. TÜRKÇE TEST D D D D D D 25. MTEMTK TEST 1. D 2. D D 6. D D D FEN LGS TEST 1. D D D D D D D SOSYL LGLER TEST D D D D 16. D D /06/2006

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM BKNLII KTPÇIK TÜRÜ ORT ÖRETM KURUMLRI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINVI TEST KTPÇII 0 HZRN 2007 Saat: 0.00 day%n d% ve Soyad% : day Numaras% : DKKT:. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHNESÝ 7. SINIF DENEME SINVI / 12. SYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Renk sözcüðü, öncül cümleye neþe, mutluluk anlamlarýný katmaktadýr. Bu nedenle sözcük mecaz anlamýyla kullanýlmýþtýr. Yanýt

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 0707200700 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 016 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI 7 NİSN 016 Saat: 10.10 dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII. ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 10 HAZRAN 2007 Saat: 10.00 T.C. MLLÎ ETM AKANLII KTAPÇIK TÜRÜ ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 0 HAZRAN 2007 Saat: 0.00 Aday%n Ad% ve Soyad% : Aday Numaras% : DKKAT:. Test kitapçklarn kontrol ederek,

Detaylı

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI

LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI LEVENT KOLEJ BURS SINAVI ÖRNEK TÜRKÇE SORULARI 1- Az önce bana getirdi#in kimin telefonuydu? cümlesinde kaç0nc0 kelime Türkçe de#ildir? a) 1. b) 4. c) 5. d) 6. 2- A2a#0da verilen cümlelerin hangisinde

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSNS YRLTRM SINVI GOMTR TST SORU KTPÇII 9 HZRN 00. bir üçgen 80 = m() = m() m() = 80 m() = Yukardaki verilere göre kaç derecedir? ) 40 ) 45 ) 50 ) 60 ) 75. bir üçgen m() = 90 = 9 cm = 4 cm Yukardaki ekilde

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ H 250820071100 3. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika

5E MODEL NE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI. Fen ve Teknoloji. 6. S n f. Fiziksel De i im. 40 dakika 5E MODELNE GÖRE HAZIRLANMI DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Ad: Snf: Ünitenin Ad/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 6. Snf Maddenin Tanecikli Yaps/3. Ünite Fiziksel Deiim 40 dakika BÖLÜM 2 Örenci Kazanmlar:

Detaylı

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2

5. Kesiflen iki ayna. α = 180 2α 3α = 180 α = 60 o olur. ESEN YAYINLARI G 1. ve G 2 DÜZE AAA TEST -. flnnn aynasndan kendi üzerinden geri dönebilmesi için flnn aynasna dik gelmesi B gerekir. 40 40 ABC üçgeninden, + 40 + 90 = 80 + 30 = 80 = 50 o bulunur. A C CEVA E 5. esiflen iki ayna

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER

Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini ara t r n z. 9. FORMÜLLER ÖRENME FAALYET-9 AMAÇ ÖRENME FAALYET-9 Gerekli atölye ortam ve materyaller salandnda formülleri kullanarak sayfada düzenlemeler yapabileceksiniz. ARATIRMA Matematiksel denklemlerin çözüm yöntemlerini aratrnz.

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Bu cümlede geçen kalburüstü sözcüðü; seçkin, sivrilmiþ, baþarl anlamnda kullanlmþtr. Rehberlik etmek, yeni bir akm yaratmak ya da çaðlara seslenmek anlamlar yoktur. B seçeneðinde

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETC BLGSYR FORMTÖR ÖRETMEN DYI SEÇME SINVI 17 HZRN 2006 Saat: 10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu

Excel Sorular? 1. Excel Sorular? 1. A Grubu Excel Sorular? 1. A Grubu 1. A?a??dakilerden hangisi hücreye girilen yaz?n?n içeri?ini biçimlendirmek için kullan?lamaz? a. Biçim-Yaz? tipi b. Biçim-Hücreler-Yaz? tipi c. Sa? tu?-hücreleri biçimlendir

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII SERTFKA TÜRÜ A-A2 0707200700. GRUP T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl KTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TACIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI TEST KTAPÇII

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU

TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 E M Ö RET M YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU TED ANKARA KOLEJ VAKFI ÖZEL ANAOKULU 2011-2012 EM ÖRETM YILI 1. DÖNEM SU KONULU EKO OKULLAR RAPORU EKM Ekim aynda düzenlenen ilk toplantda, okulumuz öretmenlerine program hakknda bilgilendirme yapld. Okulumuzda,

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST YÜKSEKÖRETME GEÇ SINAVI (YGS) 11 NSAN 010 TEMEL MATEMATK TEST 1. 0, 0,0 0,. 6 1 ileminin sonucu kaçtr? ileminin sonucu kaçtr? A) D) 8 B) E) 1 C) 7 0 A) B) C) 1 D) 1 E) 1.. a1 a1 ileminin sonucu kaçtr?

Detaylı

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3.

TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. TEOG DENEME SINAVI Adı Soyadı : Sınıf : No : 1. 3. Bir ekosistemde beslenme ilişkisini gösteren besin zinciri yukarıdaki gibidir. Buna göre 1 ve 2 numaralı canlılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 9. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (3 ŞUBAT 03, CUMARTESİ) 0 3 9. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün cevaplarını

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 13 HAZRAN 2004 Saat: 10.00

KTAPÇIK TÜRÜ A ORTA ÖRETM KURUMLARI ÖRENC SEÇME VE YERLETRME SINAVI TEST KTAPÇII 13 HAZRAN 2004 Saat: 10.00 T.C. MÎ ETM BNII TPÇI TÜRÜ ORT ÖRETM URUMRI ÖRENC SEÇME VE YERETRME SINVI TEST TPÇII 13 HZRN 2004 Saat: 10.00 day&n d& ve Soyad& : day Numaras& : DT: 1. Test kitapçklarn kontrol ederek, bask hatas olan

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme

Atlas KPSS 23 Dvd+10 Deneme Yan?nda 10 Adet Deneme S?nav? Kitab? + 1 Adet Cevap Çözümleme Kitab? - Tarih Atlas KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Seti 23 DVD + 10 Kitap Atlas KPSS E?itim Seti?le Kurslara Son... Sizler?çin 23 DVD'ile

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) MTEMTİ TESTİ (Mat ). u testte srasyla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardr.. evaplarnz, cevap kâğdnn Matematik Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.. armaşk saylar kümesi üzerinde işlemi,

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S R İ M Y ÖZL SRVRGZİ LİSLRİ VI. İ L K Ö Ğ R T İ M OKU L L R I R S I MT M Tİ K YRIŞMSI ÇIKLMLR u sınav çoktan seçmeli 5 ve klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 50 dakikadır. Tavsiye edilen süre (5*=05

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI:

HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: HAYAT BİLGİSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ADI SOYADI: 09.04.2010 1. Vücudumuzdaki şeker oranını aşağıdaki organlarımızdan hangisi ayarlar? A) Kalp B) Böbrek C) Karaciğer 2. Sağlıklı bir yaşam için en önemli seçenek

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Ba"kanl

T.C. MLLÎ ETM BAKANLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve Açköretim Kurumlar Daire Bakanl T.C. MLLÎ ETM BKNLII ETM TEKNOLOJLER GENEL MÜDÜRLÜÜ Ölçme Deerlendirme ve çköretim Kurumlar Daire Ba"kanl KTPÇIK TÜRÜ ETM KURUMLRIN MÜDÜRLÜK ÇN DÜZEY BELRLEME SINVI 30 HZRN 2006 Saat:10.00 dayn d ve Soyad

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM

NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM NSAN HAKLARI DÜÜNCESNN GELM A. Kadir Çüçen nsan haklar düüncesinin geliimini açklarken belli bir bak açsndan hareket edeceim. Benim konuya bak açm, yani insan haklar kavramnn tarihsel geliimini ortaya

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır

Fizik ve Ölçme. Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik ve Ölçme Fizik deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanır Fizik kanunları temel büyüklükler(nicelikler) cinsinden ifade edilir. Mekanikte üç temel büyüklük vardır; bunlar uzunluk(l), zaman(t)

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı