Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı"

Transkript

1 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı The Right of Individual Application Against Violation of Rights During Capture and Detention Arş. Gör. Köroğlu KAYA 1 Özet Herkesin hukuki güvenlik içerisinde yaşadığı, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı ve mezkûr kuralların denetiminde bulunduğu sistemi anlatan hukuk devleti 2 idealinin; temel hak ve özgürlüklerin tanınması, korunması ve böylece yaşatılmasıyla sağlanabileceği yadsınamaz bir gerçektir. 3 Temel hak ve özgürlükleri kamu gücü tarafından ihlal edilen herkese Anayasa Mahkemesine başvurma imkânı tanıyan bireysel başvuru hakkı 2010 yılı itibariyle hukuk sistemimize kazandırılmıştır. Temel hak ve özgürlükler bağlamında birçok ihlali meydana getirme potansiyeli taşıyan yakalama ve gözaltı tedbirleriyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Türkiye aleyhine verilmiş onlarca ihlal kararı bulunmaktadır. AİHM e giden başvuruları azaltmak gerekçesiyle kabul edilen bireysel başvuru hakkı çerçevesinde, yakalama ve gözaltı tedbirlerinin uygulanması sırasında Anayasa da güvence altına alınan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Ek Protokoller kapsamındaki hakları ihlal edilen herkes ihlalin giderilmesi için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilecektir. Bu çalışmada yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal edebilecek yakalama ve gözaltı uygulamaları AİHM kararları ışığında ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Devletin sorumluluğu, kamu görevlisine rücu, insan hakları, kusur, kararların icrası. Abstract It is an undeniable fact that the ideal of constitutional state describing, where everyone living in the legal security, the acts and transactions of the system are subject to the rule of law and under the control of the aforementioned rules can be only achieved by the recognition and protection and thus maintaining of fundemental rights and freedoms. The right of individual petition which recognize the opportunity to everyone whose fundemental rights and freedoms have been violated by a public force to apply the constitutional court is accepted in our legal system by the year of There are dozens of violation decisions given by the European Court of Human Rights against Turkey related to measures of capture and detention which have potential to led the occurance of violations in context of fundemental rights and freedoms. Within the framework of the right of individual petition that is accepted on the grounds to reduce the applications to the European Court of Human Rights, everyone whose rights are violated during implementation of arrest and detention measures may individually apply to the Constitutional Court to remedy the violation. In this study, implementations of capture and detention measures which may violate the right to life, the right to liberty and security are discussed in the light of the decisions of the European Court of Human Rights. Keywords: Responsibility of the State, recourse to the public officials, human rights, fault, execution of judgements. 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı 2 Özbudun, Ergun; Türk Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011, s Gören, Zafer; Anayasa Şikâyeti: Külfetsiz, Masrafsız ve Sonuçsuz?, Prof.Dr. Ergun Özbudun a Armağan, Cilt 2, 2008, s.293; Sabuncu, Yavuz/ Arnwine, Selin Esen; Türkiye İçin Anayasa Şikâyeti Modeli Türkiye de Bireysel Başvuru Yolu, Anayasa Yargısı Dergisi, Nisan, 2004, s.229. akademikteklif Sayı 1, Temmuz 2013, ss ISSN:

2 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı I. GİRİŞ İnsanın var olduğu yerde menfaat çatışmalarının ve buna bağlı olarak hukuka aykırılıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Suç kapsamında değerlendirilen fiiller aynı zamanda insanların en temel haklarını ihlal eden fiillerdir. Modern hukuk sistemlerinde devlet, bu türden hak ihlallerini önlemek, suç olgusunu asgariye indirmek böylece hukuki güvenliği sağlamak ve bireylerin refah ve huzur içinde yaşamalarını temin etmekle yükümlüdür. 1 Devlet suçlulukla mücadele ederken hukuki bir sınırı olacak mıdır sorusu oldukça hayati bir önemi haizdir. Zira devletin suçla mücadele politikası doğrudan temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren bir konudur. Devlet suçla ve suçluyla mücadeleyi dilediği şekilde ve yoğunlukta gerçekleştiremez. Zira iş öyle bir yere gelir ki suçla mücadele, suçtan daha fazla sıkıntı verecek kritik bir noktaya ulaşabilir. İnsanlık tarihi bunun acı örnekleriyle doludur. Bu sebeple, suçlulukla mücadelede dozun iyi ayarlanması hakkaniyetin ve adaletin bir gereğidir. Zira hukuk devleti, suç ve suçlulukla insan hakları ihlallerine yol açmadan mücadele eden, maddi gerçeğe bu türden hak ihlallerine sebebiyet vermeden ulaşabilen devlettir. 2 Hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi ve insan haklarının daha etkin bir şekilde korunması bağlamında özel bir önemi haiz olan bireysel başvuru hakkı, 7 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilip, 13 Mayıs 2010 tarihli halkoylamasından geçtikten sonra yürürlüğe giren 5982 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun ile kabul edilmiştir. Anılan 5982 sayılı Yasa nın 18. maddesiyle Anayasa nın 148. maddesi değiştirilmiş ve Anayasa Mahkemesinin görevleri arasına pek çok Avrupa ve Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi bireysel başvuruların karara bağlanması da eklenmiştir. 3 1 Özboyacı, Alper; Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil Yasakları, Ankara, Kazancı Hukuk Yayınevi, 2008, s Öztürk, Bahri; Yeni Yargıtay Kararları Işığında Delil Yasakları, Ankara, AÜSBF. İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1995, s.3 3 Oder, Bertil Emrah; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda (Anayasa Şikayeti) Etkin ve Etkili Kullanım Sorunları, Bireysel Başvuru Anayasa Şikayeti, HUKAB Yayınları, 2011, Ankara, s.89; Atasoy, Hakan/ Çağatay, Mustafa/ Kılınç Bahadır; Bireysel Başvuru, Türkiye Adalet Akademisi, 2012, s.8-9; Ural, Sami Sezai; Bireysel Başvurunun Anayasa Mahkemesi ve Diğer Yüksek Mahkemeler Arasındaki İlişkiye Etkisi, Hukuk akademikteklif 123

3 Arş. Gör. Köroğlu KAYA 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun un, yürürlük başlıklı 76/1.a maddesine göre, bireysel başvuruya ilişkin 45. ve 51. maddeler 23 Eylül 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bireysel başvuru mekanizmasıyla insan hak ve ihlallerinin önemli bir oranda azalması beklenmektedir. Yakalama ve gözaltı tedbirleri, özü itibariyle ve özgürlük hakkını kısıtlaması cihetiyle temel hak ve özgürlüklerle yakın bir ilişki içerisindedir. Zira yakalama koşullarının gerçekleşmiş olması doğal olarak zor kullanma yetkisini de doğurur. Ancak kullanılan gücün yakalamanın amacına uygun düşmeyecek bir şekilde aşırı olması durumunda orantısız güç kullanımı, ortaya çıkan neticeye ve verilen zarara göre anayasal hakların ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin ilgili maddelerinin ihlaline sebebiyet verebilir. 4 Kuşkusuz kullanılan gücün orantısız olup olmadığı, amacını aşıp aşmadığı her somut olayın özelliklerine ve koşullarına göre değerlendirilmesi gereken hususlardır. Aynı şekilde, gözaltına alınmasına karar verilen kişinin gözaltındayken maruz kaldığı muamele veya uğradığı akıbet çeşitli insan hakları ihlallerine yol açabilir. Yakalama, ceza muhakemesinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için suç şüphesi altında olan kişilerin özgürlüklerinin, bir hâkim kararı olmaksızın kısıtlanmasıdır. 5 Gözaltına almayı ve tutuklamayı mümkün kılmak için başvurulan bir koruma tedbiri olan yakalama, ancak zorunlu hallerde başvurulması gereken geçici nitelikte bir tedbirdir. 6 Ceza Muhakemesi Kanunu nda ayrı bir koruma tedbiri olarak düzenlenen gözaltı, kolluk tarafından yakalanan veya suçüstü yakalanıp kolluğa teslim edilen kişinin savcı tarafından bırakılmaması Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, Cilt 1, Samsun, Ekim 2012, s.784; Özcan, Hüseyin; Etkin Bir İç Hukuk Yolu Olarak Bireysel Başvuru Yolu, Hukuk Biliminin Güncel Sorunları III. Uluslararası Kongre Bildiri Kitabı, Editörler: Erdal Abdulhakimoğulları, Mübariz Yolçiyev, Yalçın Şahinkaya, Cilt 1, Ekim 2012, Samsun, s.593; Özbey, Özcan; Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara, Adalet Yayınevi, 2012, s Cengiz, Serkan; Demirağ, Fahrettin; Ergül, Teoman; McBride, Jeremy; Tezcan, Durmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Ankara, Şen Matbaa, 2008, s Centel, Nur/ Zafer, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Kasım 2010, s ; Toroslu, Nevzat/ Feyzioğlu, Metin; Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara, Savaş Yayınevi, Eylül 2009, s.235; Kunter, Nurullah; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 9. Baskı, İstanbul, 1989, s.655; Kunter, Nurullah / Yenisey, Feridun / Nuhoğlu, Ayşe; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınları, 14. Baskı, 2006, İstanbul, s ; İpekçioğlu, Pervin Aksoy; Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt:9, 2007, s Kunter/ Yenisey/ Nuhoğlu, a.g.e., s.815; Centel/ Zafer, a.g.e., s ; Toroslu/ Feyzioğlu, a.g.e., s.235; İpekçioğlu, a.g.m., s akademikteklif

4 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı durumunda başvurulan tedbir türüdür. 7 Kişinin gözaltına alınmasına karar verilebilmesi için, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olması ve kişinin bir suç işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığı 8 gereklidir. Yakalama ve gözaltı arasında yakın bir ilişki olmasına karşın gözaltı, yakalamadan farklı olarak Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen ayrı bir karar ile yapılan bir işlem olarak düzenlemiştir. 9 Yakalama ve gözaltı sırasında birçok insan hakkı ihlali meydana gelebilmektedir. Yakalama sırasında orantısız güç kullanılması, gözaltında ölüm, intihar veya kaybolma, gözaltındayken işkence veya insanlık dışı muameleye maruz kalma ihlale sebebiyet veren uygulamalardır. İhlalin ortadan kaldırılması ve haksızlığın giderilmesi için öngörülen bütün kanun yolları tüketildiği halde ihlalin varlığı devam ediyorsa kişiler bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesinden ihlalin giderilmesini talep edebilirler. Bu makalede, yakalama ve gözaltı tedbirlerinin uygulanması esnasında doğabilecek insan hakları ihlalleri ve bu ihlallere karşı bireysel başvuru yoluna gidildiğinde Anayasa Mahkemesinin verebileceği kararlar AİHM in konuyla ilgili kararları ışığında ve AİHS te tanzim edilen yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkı çerçevesinde ele alınacaktır. AİHM e yapılan başvuru sayısını azaltmak gayesiyle getirilen bireysel başvuru mekanizmasının etkili bir şekilde uygulanabilmesi açısından AİHM kararlarını incelemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 2. Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Yakalama ve Gözaltı Ceza muhakemesinde yargılamanın yapılabilmesi, şüpheli veya sanığın hazır bulunmasının sağlanması, delillerin karartılmasının önlenmesi veya verilecek olan hükmün yerine getirilebilmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekebilir. 10 Ceza Muhakemesi Kanunu ceza muhakemesinin gecikmeksizin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi sağlayan, geçici olma ve araç olma özelliği taşıyan tedbirleri koruma tedbirleri olarak tanzim etmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu nda düzenlenen koruma tedbirlerinden birisi olan yakalama kısaca, ceza muhakemesinin maddi gerçeğe ulaşma amacının gerçekleşmesi, kamu düzeni ve güvenliği için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde 7 Centel, Zafer; a.g.e., s ; Toroslu-Feyzioğlu; a.g.e., s sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, m.91/2 9 Kunter/ Yenisey/ Nuhoğlu, a.g.e., s Centel/ Zafer, a.g.e., s akademikteklif 125

5 Arş. Gör. Köroğlu KAYA kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan kişinin özgürlüğünün gözaltına alınmadan önce muvakkaten ve fiilen ortadan kaldırılması şeklinde tanımlanabilir. 11 Kişi özgürlüğünü hâkim kararı olmaksızın sınırlayan yakalama tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulabilir. Bundan sebeple yakalamanın şartları Anayasa da ve kanunlarda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 12 Anayasa nın 19. maddesinin 3. fıkrasında, yakalamanın ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabileceği belirtilmiştir. CMK. m. 90/1 e göre ise yakalama, suçüstü halinde ve ayrıca tutuklama kararının verilmesini veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir. Yakalamanın müzekkereli (CMK m. 90) ve müzekkeresiz (CMK m. 98) olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Herhangi bir emre dayanmaksızın ve bir şekle tabi olmaksızın kişinin hareket özgürlüğünün ortadan kaldırılması şeklinde cereyan eden yakalama müzekkeresiz yakalamadır ve kural olarak herkes tarafından yapılabilir. 13 Herkes tarafından yapılabilen müzekkeresiz yakalama için suçüstü halinin bulunması, 14 failin kaçma tehlikesinin bulunması ile kimliğinin hemen belirlenememesi 15 ve şikâyete tabi suçlar bakımından şikâyetin bulunması gerekmektedir. 16 Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından tanzim edilen yakalama emriyle (CMK m.98/1) yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilen yakalama ise müzekkereli yakalamadır. Gecikmede tehlike bulunması, cumhuriyet savcısına veya ilgili amire ulaşılamaması durumlarında ise yakalama emri olmaksızın yetkili kişiler tarafından yakalama işlemi gerçekleştirilir ve durum cumhuriyet savcısına bildirilir. 17 Kovuşturma evresinde ise mahkeme, sanığın hazır bulunmasına ve zorla veya yakalama emriyle getirilmesine her zaman karar verebilmektedir (CMK m.199). Hâkim veya mahkeme tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine soruşturma veya kovuşturma 11 Öztürk, Bahri/ Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan; Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4.Baskı, Ekim 2012, s.424; Ayrıca bkz. Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliği, m İpekçioğlu, a.g.m., s İpekçioğlu, a.g.m., s ; Centel/ Zafer, a.g.e., s Şencan, Gonca; Ceza Muhakemesinde Yakalama ve Gözaltına Alma, Anakara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, s Şencan, a.g.t., s Centel/ Zafer, a.g.e., s Şencan, a.g.t., s akademikteklif

6 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı aşamasında yakalanan kişi en geç yirmi dört saat içerisinde yetkili bir hâkim veya mahkeme önüne çıkarılmalıdır. Yetkili bir hâkim veya mahkeme önüne çıkarılması mümkün olmayan hallerde aynı sürede sulh ceza hâkimi önüne çıkarılması gerekmektedir (CMK m.94). Yakalanan kişinin susma hakkı, müdafiden yararlanma hakkı, yakınlarına haber verme hakkı ve hakkındaki isnadı öğrenme hakkı gibi yasal ve Anayasal hakları bulunmaktadır. 18 İsnadın öğrenilmesi savunma hakkının temelini oluşturur ve yakalanma sebeplerinin yakalanan kişiye izah edilmesini ifade eder. 19 Yakalama tedbiri iki şekilde sona erebilir. Yakalanan kişi cumhuriyet savcısı tarafından ya serbest bırakılır veya gözaltına alınır. Dolayısıyla gözaltı, yakalama tedbirini sona erdiren bir hukuki işlemdir. 20 Gözaltı ise, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kişinin hakkındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla, yetkili hâkim önüne çıkarılmasına veya serbest bırakılmasına kadar ki kanuni süre içinde sağlığına zarar vermeyecek şekilde özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanıp alıkonulmasını ifade eder (CMK m.91, YGİY m.4). Gözaltı tedbirine başvurulabilmesi için, gözaltına almanın soruşturma açısından zorunluluk arz etmesi gerekmektedir. Gözaltının soruşturma yönünden zorunlu olması, gözaltı tedbirinin uygulanmaması durumunda soruşturmanın hiç yapılamayacak veya yapılsa dahi maddi gerçeğe ulaşılamayacak olmasını ifade eder. 21 Bunun yanı sıra kişinin bir suç işlediğini düşündürebilecek emarelerin bulunması da kişinin gözaltına alınmasına sebep olabilir. 22 Kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin bulunması, işlendiği iddia edilen suçu genel hatlarıyla ortaya koyabilecek delillerin bulunması anlamına gelmektedir. 23 Gözaltı tedbiri için öngörülen yasal ve Anayasal süre dolduğunda kişi derhal serbest bırakılmalıdır. 3. Yaşam Hakkı Bakımından Yakalama ve Gözaltı İnsan haklarının temelini oluşturan ve varlık sebebi olan yaşam hakkı, 18 Anayasa m.19/4, CMK m.90/4, Yakalama, Gözaltı ve İfade Alma Yönetmeliği m.6/4. 19 Er, Deniz Erol; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Hukukumuzda Sanık Hakları, Turhan Kitapevi, Ankara, 2002, s ; İpekçioğlu, a.g.m., s İpekçioğlu, a.g.m., s Öztürk/ Tezcan/ Erdem; a.g.e., s Şencan, a.g.t., s Öztürk/ Tezcan / Erdem; a.g.e., s.539. akademikteklif 127

7 Arş. Gör. Köroğlu KAYA gerek ulusal gerekse uluslar arası düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. 24 Kişilerin hak ve özgürlüklerini kullanabilmesi, yaşamını sürdürebilmesine bağlı olduğu için yaşam hakkının diğer hak ve özgürlüklerin ön şartı olduğu söylenebilir. Bütün hak ve özgürlüklerin varlık sebebi olan, kutsal addedilen 25 ve hakların sert çekirdeğini oluşturan yaşam hakkı, 26 AİHS ve sair metinlerde 27 dokunulmaz haklar arasında düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. İnsan hakları içinde değer sıralaması bakımından ilk ve en temel hak olan yaşama hakkı, kamusal makamlar tarafından öldürülememe ve yaşama yönelik tehlike ve risklere karşı yine kamusal otoriteler tarafından korunma hakkını içerir. 28 Anayasamızın 15/2, 17/1 ve 38/9 maddeleriyle AİHS nin 2. maddesi yaşam hakkının dokunulmaz olduğunu düzenlemiş olmakla birlikte istisnalarını da hüküm altına almıştır. Yakalama veya gözaltı sırasında kişinin yaşam hakkına yönelebilecek her türlü hukuka aykırı uygulamanın önlenmesi, devletin yaşam hakkı bakımından borçlu olduğu dikkatin, özenin ve aynı zamanda yükümlülüğün bir ifadesidir. Yaşam hakkının ihlali sonucunu doğuran kamu gücü eylem ve işlemleri bireysel başvuru konusu olabilecektir. Böylece yaşam hakkına yönelik kanun yollarında giderilemeyen ihlallerin bireysel başvuru mekanizmasıyla giderilmesi gündeme gelecektir. Devlet, yakalanan ve gözaltında bulunan kişilerin yaşamlarına yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek makul önlemleri almak zorundadır. Yakalanan ve gözaltında bulunan kişilerin hayat haklarının kendilerine, üçüncü kişilere, topluma ve devlete karşı korunması yine devletin sorumluluğundadır. 29 Devlet kişiyi yakalamaya çalışırken bile belirli ölçüler dâhilinde hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde yaşam hakkı gibi en temel bir hakkın dahi basit bir yakalama işleminde ihlal edilme riski mevcuttur. AİHM e intikal eden bir olayda, güvenlik güçlerinin kişiyi gözaltına almak isterken orantısız güç kullanması neticesin- 24 Çiftçioğlu, Cengiz Topel; Yaşama Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:103, 2012, s Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Sancaktar, Oğuz; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, TC Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s Çavuşoğlu, Naz; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, 1994, s.8-10; Ergül, Ergin; Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Ankara, Yargı Yayınevi, 2012, s İnsan Hakları Evrensel Bildirisi/ Madde 3: Yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. ; Maddi ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşme/ Madde 2: Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla korunacaktır. Hiç kimsenin yaşamı keyfi olarak elinden alınamaz. 28 Çiftçioğlu, a.g.m., s Çiftçioğlu, a.g.m., s akademikteklif

8 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı de gözaltına alınmak istenen kişinin ölümüyle gerçekleşen bir operasyon, 2. madde anlamında yaşama hakkının ihlaliyle neticelenmiştir. Yakalanmak istenen şahsın öldürülmesi olayında, gece yarısı ev araması uygulaması kapsamında, şahsın kapısına gelen özel tim dışarıdan ateş ederek şahsın ölümüne sebep olmuştur. Polisler, evden kendilerine ateş edildiği, evde iki adet silah bulunduğu iddiasını ileri sürmüşlerse de iddialarını tutanakla ispat edememişlerdir. Özellikle Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), kadın ve çocukların bulun duğu bir yerleşim biriminde, görünmeyen bir hedefe doğru otomatik silahlarla atış yapılmasını, orantısız bir güç kullanımı şeklinde değerlendirmiş ve sonuç olarak kullanılan gücün yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verilmiştir. 30 Yaşam hakkı bakımından, devletin pozitif ve negatif olmak üzere iki tür yükümlülüğü bulunmaktadır. 31 Pozitif yükümlülük, yakalama ve gözaltı sırasında devletin yaşam hakkını korumaya yönelik önleyici her türlü tedbiri almasını gerektirirken; negatif yükümlülük, devletin Sözleşmede sayılan meşru durumlar dışında kişinin hayatına son verememesi anlamına gelir. 32 Geniş manada tedbir, bir kişinin yaşamına yönelik gerçek ve kaçınılmaz bir tehlike varsa devletin bu kişiyi korumasını; alınan bütün tedbirlere rağmen yakalamaya çalışırken veya gözaltındayken kişi ölmüşse, devletin olaya ilişkin etkin, etkili, hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapmasını gerektirmektedir. Aksi halde, yaşam hakkına ilişkin 2. maddenin ihlal edildiği kabul edilmektedir. 33 Yaşam hakkı bakımından özellikle yakalama esnasında kişilerin hayatlarını kaybetmelerine yol açacak uygulamalardan, gözaltında gerçekleşen ölüm, intihar veya kaybolma olaylarından ve yine gözaltında gerçekleşen işkence ve kötü muamele sebebiyle devlet sorumlu tutulabilmektedir. AİHM e göre, görevleri gözaltında bulunan kişileri korumak, denetlemek ve intihar etmelerini önlemek 30 Gül Türkiye Davası, 14 Aralık 2000, Başvuru Numarası: 22676/93. Bkz. Law/hof.nsf/e4ca7ef017f8c045c f5/9d5135a58cd8ce11c12569b6003a6aa5?OpenDocument, Erişim Tarihi: ; Başak, Cengiz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Gözaltında İnsan Hakları İhlalleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 4, 2012, s Kocabaş, Sadık; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nin Taraf Devletlere Yüklediği Pozitif Yükümlülükler, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Isparta, 2009, s.17-21; Tezcan, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Sancaktar, Oğuz/ Önok, Rıfat Murat; İnsan Hakları El Kitabı, Ankara, 2010, s Turabi, Selami; Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2013, s Çiçekli, Bülent; Eryılmaz, M.Bedri; Yılmaz, Ömer; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Kararlarının Analizi ( ), Uluslar arası Hukuk ve Politika, 2007, Cilt: 3, No: 9, s.40; Turabi, a.g.e., s.46; Tezcan/ Erdem/ Sancaktar/ Önok; a.g.e., s.159. akademikteklif 129

9 Arş. Gör. Köroğlu KAYA olan yetkili makamların, gözaltındaki bir kişinin intihar etme riskini bildikleri veya bilmeleri gerektiğinde, bu tehlikeyi bertaraf edebilecek önlemleri yetkileri dâhilinde almış olmaları gerekir. 34 Gözaltında bulunan kişiler son derece hassas bir konumdadır ve yetkili makamlar onları korumakla görevlidir. Bu bağlamda, örneğin sağlıklı olarak gözaltına alınan bir kişinin serbest bırakıldığında yaralı olduğu anlaşılırsa, bu yaralarla ilgili makul bir açıklama yapmak Devletin sorumluluğundadır. 35 Yetkili makamların bir kişinin gözaltındayken karşılaştığı muameleyle ilgili hesap verme zorunluluğu, özellikle ilgili kişinin hayatını kaybettiği dolayısıyla yaşam hakkının ihlal edildiği durumlarda çok daha büyük bir önem kazanır. 36 Türkiye ile ilgili bir davada, sağlıklı bir durumda yani herhangi bir hastalığı veya yarası bulunmayan bir şahıs gözaltında ölmüştür. Yapılan incelemede, ayaklardaki yara, morluk, şişlik ve göğüs kemiğindeki kırıklar için Devlet tarafından makul bir açıklama yapılamamıştır. Mahkeme, şahsın emniyet müdürlüğünde bulunduğu sırada kalbinin durması suretiyle gerçekleşen ölümünü açıklayamamış olmasından dolayı devletin sorumlu olduğu sonucuna varmış, başka bir ifadeyle yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. 37 Bununla birlikte yakalandıktan ve gözaltına alındıktan sonra kaybolan ve yaklaşık dört buçuk yıl kendisinden haber alınamayan oğlunun yaşam hakkının ihlali iddiasıyla yapılan başvuruda Mahkeme, kişinin gözaltındayken veya daha sonraki bir aşamada yetkililer tarafından öldürüldüğü sonucuna varmak için makul şüphenin ötesinde somut herhangi bir delil bulunamadığından ve gösterilen delillerin anılan iddiaya yeterli dayanak teşkil etmediğinden bahisle yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. 38 Mahkeme, birçok davada delilleri değerlendirirken makul şüphenin ötesinde bir ispat ölçütünü uygulamıştır. 39 Benzer başka bir olayda AİHM, davanın koşullarının gözaltına alınan kişilerin öldüğü karinesine yol açtığını belirterek davalı Devletin yaşam hak- 34 Tanrıbilir Türkiye Davası, 16 Kasım 2000, Başvuru No: 21422/ Selmouni Fransa Davası, 28 Haziran 1999, Başvuru No: 25803/94, p Dutertre, Gilles; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Ankara, Avrupa Konseyi Yayınları, Eylül, 2007, s Salman Türkiye Davası, 27 Haziran 2000, Başvuru No: 21986/ Arslan, Mustafa; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2006, s.77; Kurt Türkiye Davası, 25 Mayıs 1998, Başvuru No: 15/1997/799/ İrlanda Birleşik Krallık Davası, 18 Ocak 1978, Başvuru No: 5310/71, p akademikteklif

10 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı kının ihlali bakımından sorumlu tutulması gerektiği kanaatine varmıştır. Söz konusu olayda, yakalanıp gözaltına alınan kişilerden altı buçuk yıl boyunca haber alınamamıştır. Kişilerin devlet yetkilileri tarafından bir gözaltı merkezine götürüldüğü tespit edilmiştir. Mahkeme, gözaltına almanın inkâr edilmesinin ve bu kadar uzun bir süre boyunca kişilerin nerede olduklarına dair herhangi bir bilginin verilmemiş olmasının, bunların ölmüş veya öldürülmüş oldukları yönündeki düşünceyi güçlendirdiğine, dolayısıyla kişilerin gözaltı süresinden sonra öldüklerinin varsayılabileceğine ve bu sebeple davalı Devletin sorumlu tutulabileceğine karar vermiştir. 40 Gözaltına alındıktan sonra kaybolan, gerek içeride gerekse serbest bırakıldıktan sonra dışarıda ölü bulunan kişilerin akıbeti hakkında ikna edici bir açıklama yapma mecburiyeti, 41 aynı zamanda etkili soruşturma yapma yükümlülüğünün de bir gereğidir. 42 Gözaltında yaşanan ölüm olayları Türkiye nin başını ziyadesiyle ağrıtmış bir husustur. AİHM gözaltında gerçekleşen ölüm olaylarıyla ilgili yeterli ve etkili bir soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Türkiye aleyhine birçok kez ihlal kararı vermiştir. 43 İhlal kararlarının verilmesinde kişinin son olarak güvenlik güçlerinin elindeyken görülmesi ve bir daha kendisinden haber alınamaması yeterli görülmüştür. 44 Örneğin, bir çatışma sırasında yaralı ele geçirilen bir kişinin kaybolmasıyla ilgili, çatışma esnasında kaçtığının söylenmesi Devleti sorumluluktan kurtarmaya yetmemiştir. 45 Mahkeme, somut olayın koşullarına göre, davalı Devletin yakalanan kişiye ne olduğuyla ilgili inandırıcı, makul 46 bir açıklamada bulunamadığını belirtmiştir. Ayrıca Mahkemeye göre, şahsın kaybolmasından sonraki soruşturma hızlı, etkili ve yeterli olmadığından 2. madde ihlal edilmiştir Çiçek Türkiye Davası, 27 Şubat 2001, Başvuru No: 25704/94, p ; Arslan, a.g.t., s Süheyla Aydın Türkiye Davası, 24 Mayıs 2005, Başvuru No: 25660/94. Bu davada, maktul Necati Aydın a eşlik eden polislerin kimliklerinin bildirilmemesi, serbest bırakıldığına dair belgenin sunulamaması karşısında Mahkeme, kişinin salıverildiği iddiasının ispatlanamadığı sonucuna varmıştır. Dolayısıyla kişi gözaltında kalmaya devam etmiştir. Bu durumda, söz konusu şahsın devlet görevlilerinin elindeyken nasıl öldürüldüğünü açıklama yükümlülüğü devlettedir. Bu hususta ikna edici bir açıklama yapamadığı için de Devlet, kişinin ölümünden sorumlu tutulmuştur. 42 Başak, a.g.m., s Arslan, a.g.t., s Çiftçioğlu, a.g.m., s Turabi, a.g.e., s Tanış ve Diğerleri Türkiye Davası, 2 Ağustos 2005, Başvuru No: 65899/ Taş Türkiye Davası, 14 Kasım 2000, Başvuru No: 24396/94. akademikteklif 131

11 Arş. Gör. Köroğlu KAYA 4. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Bakımından Yakalama ve Gözaltı Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edilmemesi, hukuk devletinin sağladığı önemli güvencelerden birisidir. 48 Özgürlük ve güvenlik hakkı anayasal (m.19 ve m.40/3) ve sözleşmesel (AİHS m.5) güvence altındadır. Özgürlük ve güvenlik hakkını tanzim eden maddenin hemen her fıkrasıyla ilgili AİHM tarafından bir mahkûmiyet kararı verilmiş olmakla birlikte, mahkûmiyetlerin genel itibariyle gözaltı sürelerinin uzunluğu ve yakalama ve tutuklama üzerine kişinin sahip olduğu hakları kullan(a)maması, ile ilgili olduğu gözlemlenmektedir. Bireysel başvuruya konu olabilmeleri itibariyle, ülkemizdeki yakalama uygulamalarının ve tutuklama kararlarının makul sebeplere dayanmadığına ilişkin yapılan yoğun eleştiriler düşünüldüğünde yakalama ve tutuklama kararlarının bu anlamda özel bir öneme sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. 49 Sözleşmeye göre bir kimsenin yakalanması ve gözaltına alınabilmesi için suç işlediği yönünde makul bir şüphenin varlığı gereklidir. Sübjektif bir nitelikte olan makul şüphe koşulu birçok AİHM kararında yorumlanmıştır. 50 Mahkemeye göre kuşkunun makul sayılabilmesi için kişinin suç işlemiş olabileceği konusunda objektif üçüncü bir kişiyi inandıracak bulgu ve bilgilerin varlığı gereklidir. 51 Yakalama ve gözaltı tedbirleri, kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması anlamına gelmektedir. Özgürlükten yoksun bırakılmak ile özgürlüğün sınırlanması arasında Mahkemeye göre, öz veya nitelik açısından değil, sadece derece veya yoğunluk bakımından fark bulunmaktadır. Somut olayın türü, süresi, incelenen tedbirin icra usulleri ve infaz koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekir. 52 Güvenlik hakkı bakımından mutlak bir koruma söz konusu iken kişi özgürlüğü bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira Sözleşmenin 5. maddesinde, özgürlüğün kısıtlanabileceği altı kategori belirlenmiştir. Buna göre devlet, sayılan altı durumdan birinin vaki olması halinde toplumsal dü- 48 Başak, a.g.m., s Tunç, a.g.m., s Berktay Türkiye Kararı, 1 Mart 2001, Başvuru No: 22493/ Arslan, a.g.t., s Ashingdane Birleşik Krallık Davası, 28 Mayıs 1985, Başvuru No: 8225/78; Engel ve Diğerleri Hollanda Davası, 8 Haziran 1976, Başvuru No: 5100/71; Austin ve Diğerleri Birleşik Krallık Davası, 15 Mart 2012, Başvuru No: 39692/09, 40173/09 ve 41008/ akademikteklif

12 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı zenin korunması bakımından tehlikeli görülen kişilerin yakalanması ve gözaltına alınması söz konusu olabilecektir. 53 Mahkeme, bu istisnai durumları dar yorumlayarak maddenin uygulanması bakımından devletlere çok sınırlı bir değerlendirme payı veya takdir marjı 54 bırakıldığını belirtmektedir. Bireylerin özgürlüğüne getirilen sınırlamaların iç hukukta yasal bir zemine dayandırılması ve bu zeminin konuyla ilgili Sözleşme ilkeleriyle uyumlu olması zorunludur. 55 Mahkeme tarafından kanuna uygun olarak verilen cezasını çekmek için kişinin hukuka uygun bir şekilde yakalanması ve gözaltına alınması, 56 bir mahkeme kararının veya yasada öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak kişinin yakalanması (m.5/1-b), bir kimsenin suç işlediğine veya işlemekte olduğuna veya suçu işledikten sonra kaçacağına dair makul bir şüphenin bulunması üzerine, suçun önlenmesi, suç işleyen kişinin kaçmasının engellenmesi ve yetkili adli mercilerin önüne çıkarılması düşüncesiyle yakalanması ve gözaltına alınması (m. 5/1-c), AİHS nin 5. maddesinin birinci fıkrasına göre bireylere karşı yakalama veya gözaltı tedbirinin uygulanabileceği başlıca durumlardır. 57 Başka bir deyişle Sözleşmenin 5. maddesi, belirtilen bu haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimsenin özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağını vurgulamaktadır. 58 Yasada belirlenen yolların gözetilmesi bakımından AİHM in, iç hukuka uygunluğu dikkate aldığı ve bu bağlamda maddi hukuk ve usul hukuku kurallarını esas tuttuğu gözlemlenmektedir. 59 Özgürlükten yoksun bırakılmayı kabul edilebilir kılan mahkeme kararı, iç hukuka uygun olmalı ancak işin içinde keyfilik bulunmamalıdır. Zira usule uygun her işlem hukuka, insan haklarına uygun olmayabilir. Fransa ya karşı yapılan bir başvuruda, İtalyan hükümetinin Fransa da mukim kişinin iadesine ilişkin talebi Fransız mahkemelerince kabul görmeyip reddedilmiştir ancak daha sonra Fransız hükümeti anılan kişiyi yakalayarak İtalya ya iadenin kolaylıkla yapılabildiği İsviçre ye sınır dışı etmiştir. AİHM bunun, iade talebinin reddine ilişkin kararı aşmak maksadıyla yapılmış örtülü bir iade işlemi olduğu gerekçesiyle, 53 Ergül, a.g.e., s Ergül, a.g.e., s Kemmache Fransa Davası, 24 Kasım 1994, Başvuru No: 17621/ Ciulla İtalya Davası, 22 Şubat 1989, Başvuru No: 11152/84, p Turabi, a.g.e., s Dutertre, a.g.e., s Wassink Hollanda Davası, 27 Eylül 1990, Başvuru No: 12535/86, p.24; Benham Birleşik Krallık Davası, 10 Haziran 1996, Başvuru No: 19380/92. akademikteklif 133

13 Arş. Gör. Köroğlu KAYA işlemi özgürlük ve güvenlik hakkının ruhuna aykırı bulmuş ve 5. maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. 60 İç hukuktaki düzenlemelere uyulması ve bu düzenlemelerin yorumlanmasının herhangi bir zorluk arz etmediği basit durumlarda (belirli sürelere uyulması gereken haller gibi), yasalarda belirlenen şartlara (süre vb.) uyulmaması 5. maddenin ihlali sonucunu doğuracaktır. 61 Almanya ile ilgili bir başvuruda Mahkeme, belli şartlarda, alıkonulan kişinin serbest bırakılmasına kadar belirli bir sürenin geçebileceğini kabul etmektedir. Mezkûr davada, kimlik tespiti amacıyla on iki saatlik alıkoyma süresi yasalarla belirlenmiş olup mutlaktır. Azami alıkoyma süresi önceden bilindiği için işlemden sorumlu makamlar, izin verilen azami sürenin aşılmamasını sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde Mahkeme, azami sürenin aşılmış olması nedeniyle Sözleşmenin 5/1-c maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir. 62 Sözleşmenin 5/1-b maddesinde de bir mahkeme kararıyla kişinin yakalanması veya tutuklanmasından bahsedilmektedir. Burada zikredilen mahkeme kararı, m.5/1-a daki gibi mahkûmiyet kararı olmayıp duruşmalarda düzenin sağlanması için Mahkemece verilen kararlarıdır. Hükmün devamında zikredilen kanundan kaynaklı bir yükümlülüğün gereği olarak yakalama veya tutuklama ise, özgürlüğün önleme amaçlı olarak kısıtlanmasıdır. 63 Hakkında en çok başvuru yapılan ve ihlal kararı verilen fıkralardan bir diğeri, bir kimsenin suç işlediğine veya işlemekte olduğuna veya suçu işledikten sonra kaçacağına dair makul bir şüphenin bulunması üzerine suçun önlenmesi, suç işleyen kişinin kaçmasının engellenmesi ve yetkili adli mercilerin önüne çıkarılması düşüncesiyle yakalanması ve gözaltına alınmasını düzenleyen 1-c fıkrasıdır. Buna göre, yakalama ve gözaltı tedbirinin uygulanabilmesi, suç işleme şüphesi, suçu önleme gayesi veya kaçma şüphesi şartlarından en az birinin varlığına bağlıdır. Bunlar dışındaki herhangi bir sebeple yakalama veya gözaltı tedbirine başvurulması Sözleşmeye aykırılık teşkil eder. 64 Sayılan nedenlerin cezai nitelikte olması sebebiyle Mahkeme, 1-c fıkrasının yalnızca bir ceza ko- 60 Bozano Fransa Davası, 18 Aralık 1986, Başvuru No: 9990/ Dutertre, a.g.e., s K. F. Almanya Davası, 27 Kasım 1997, Başvuru No: 25629/ Ergül, a.g.e., s Tunç, a.g.m., s akademikteklif

14 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı vuşturması kapsamında özgürlüğün kısıtlanmasına imkân verecek mahiyette olduğuna vurgu yapmıştır. 65 Yakalama ve gözaltı tedbirinin en bilinen gerekçesi olan suç işlenmesini önleme, genel manada bir suç siyaseti şeklinde anlaşılmamalıdır. Basit ve herhangi bir olguya dayanmayan soyut şüphe anılan koruma tedbirlerinden birine karar verilebilmesi için yeterli değildir. 66 Suç işlenmesinin önlenmesinden maksat, somut ve belli bir suçun yakın bir gelecekte işlenmesini önleyecek tedbirlerin alınmasıdır. Böyle bir durumda Sözleşemeye göre, en azından makul şüphenin bulunması zorunludur. 67 AİHM e göre, şüphenin makul sayılabilmesi için kişinin suç işlemiş olabileceği konusunda tarafsız bir gözlemciyi inandırabilecek delil veya herhangi bir belgenin bulunması zorunludur. 68 Yakalama, gözaltı veya tutuklamayı haklı gösteren sebeplerin ortadan kalkmasıyla birlikte kişi, vakit kaybedilmeksizin serbest bırakılmalıdır. Tutulan bir kimsenin salıverilmesiyle ilgili işlemlerde asgari düzeyde bir gecikme yaşanması anlayışla karşılanabilir. Ancak asgari ve makul sürenin aşılmamasına dikkat edilmelidir. Nitekim AİHM bir kararında, beraat ettikten sonra idari formalitelerin yerine getirilmesi için tekrar cezaevine götürülen başvuru sahibinin, kayıt memuru bulunmadığı için gece yarısından sabaha kadar tutulmasını 5/1 maddesinin ihlali olarak değerlendirmiştir. 69 Yine AİHM e göre alıkoyma tedbiri makul olmaktan çıktığı anda kişinin serbest bırakılması gerekir. 70 Özgürlük ve güvenlik hakkı ilgili madde, bir yönüyle bu hakkın kısıtlanabileceği halleri belirlerken diğer bir yönüyle de yakalama ve gözaltı yoluyla özgürlüğü kısıtlanan kişilerin sahip oldukları hakları düzenlemektedir. Gerekli koşullar oluşmadan yakalama ve gözaltı tedbirlerine başvurmak kadar yakalama ve gözaltına alma suretiyle özgürlüğü kısıtlanan kişilerin sahip oldukları hakları bildirmemek veya bu haklara riayet etmemek de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali anlamına gelmektedir. 65 Ciulla İtalya Davası, 22 Şubat 1989, Başvuru No: 11152/84, p.38. Bu kararında AİHM, göz hapsine alma amacıyla kişinin tutulması, m.5/1 de tadat edilen durumların hiçbirisine girmediğinden Sözleşmenin ihlal edildiğine karar vermiştir. 66 Ergül, a.g.e., s Fox, Campbell ve Hartley Birleşik Krallık Davası, 30 Ağustos 1990, Başvuru No: 12244/86, 12245/86 ve 12383/ Kazancı, Behiye Eker; AİHS ve AİHM Kararları Çerçevesinde Yakalama ve Tutuklama Koruma Tedbiri İle Kişi Hürriyeti ve Güvenliğinin Sınırlandırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 98, Ocak, 2012, s Labita İtalya Davası, 6 Nisan 2000, Başvuru No: 26772/95, p Aquilina Malta Davası, 29 Nisan 1999, Başvuru No: 25642/94, p.47. akademikteklif 135

15 Arş. Gör. Köroğlu KAYA AİHS in 5/2 maddesine göre özgürlüğü kısıtlanan kişiye, özgürlüğünü kısıtlamayı gerekli kılan sebepler ve kendisine yöneltilen suçlamalar anladığı bir dilde derhal bildirilir. 71 Yabancıların yerel dili bilmeme olasılığı yüksek olduğundan, bu hakkın yabancılar için ayrı bir önem arz ettiği söylenebilir. 72 İnsan Hakları Mahkemesi ne göre bu, sadece ceza muhakemesiyle ile ilgili olarak yakalanan ve gözaltına alınan kişilerin değil, birinci fıkra bağlamında yakalanan ve gözaltına alınan herkesin ileri sürebileceği bir haktır. 73 Özgürlüğü kısıtlanan kişiye verilmesi gereken bilgileri düzenleyen bu hükmün amacı, kişinin özellikle 4.fıkrada düzenlenen başvuru hakkını etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlamaktır. 74 Bu yüzden bilgilendirme, yakalanan ve gözaltına alınan kişinin anılan hakkı kullanmasına imkân verecek mahiyette olmalıdır. 75 Bu bağlamda verilecek bilginin kapsamı ve veriliş şekli önem arz eder. Buna göre bilgilendirme, yakalama ve gözaltına almanın temel maddi ve hukuki sebeplerini teknik olmayan basit bir dille ortaya koymalıdır. 76 Bir yakalama ve gözaltı tedbirinin sadece hangi yasa hükmü çerçevesinde gerçekleştirildiğinin bildirilmesi yeterli değildir. 77 Yakalanan kişilere verilecek bilginin fiili ve hukuki konularla ilgili ve yeterli olması gerekir. 78 Mahkemenin bilgilendirme hakkıyla ilgili, ilki verilen bilginin yeterliliği ikincisi ise ne zaman verildiği olmak üzere iki temel noktayı özellikle denetlediği gözlemlenmektedir. 79 Mahkeme bir kararında, bilginin en kısa zamanda verilmesi gerektiğini vurguladıktan sonra bilgilendirmenin tümüyle yakalama anında, yakalamayı gerçekleştiren görevli tarafından yapılmasının zorunlu olduğu şeklinde anlaşılmayacağını belirtmektedir. Ayrıca verilen bilginin yeterli olup olmadığı veya en kısa sürede verilip verilmediği her somut olayın şartlarına ve özelliklerine göre değerlendirilmesi gereken hususlardır. Söz konusu 71 Başak, a.g.m., s.60; X. Birleşik Krallık Davası, 5 Kasım 1981, Başvuru No: 7215/75, p Ergül, a.g.e., s Van der Leer - Hollanda Davası, 21 Şubat 1990, Başvuru No: 11509/85, p Ergül, a.g.e., s Shamayev ve Diğerleri Gürcistan Davası, 12 Nisan 2005, Başvuru No: 36378/ Doğru, Osman; Kişi Özgürlüğü: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 5. Maddesinin İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Yorumu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu, TBB Yayını, Ankara, 2004, s Murray Birleşik Krallık Davası, 28 Ekim 1994, Başvuru No: 14310/88, p Fox, Campbell ve Hartley Birleşik Krallık Davası, 30 Ağustos 1990, Başvuru No: 12244/86, 12245/86 ve 12383/86, p Doğru, a.g.m., s akademikteklif

16 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı davada Mahkeme, başvuru sahiplerinin yakalandıktan birkaç saat sonra yakalanma sebepleri hakkında bilgilendirilmiş olmalarının 5. maddeyi ihlal etmediğine karar vermiştir. 80 Bununla birlikte, ülkeye yasal olmayan yollarla giriş yapmak isteyenlerin engellenmesi amacıyla alıkonulması ve kendilerine alıkonulma sebeplerinin 76 saat sonra bildirilmesi, en kısa zamanda bilgilendirme yükümlülüğünün ihlali olarak görülmüştür. 81 Yeterli bilgi verilip verilmediği konusunda somut olayın özelliklerine göre hareket etmekte yarar vardır. Sahte kimlik taşıdığı için yakalanıp gözaltına alınan ve sorgulanan kişinin, gözaltına alınma sebebini bilmediğini ve kendisinden duyulan kuşkunun sebebi hakkında bilgilendirilmediğini iddia etmesi haklı görülemez. Çünkü böyle bir durumda, dile getirdiği kuşkuların sebebini hemen anlamasını sağlayacak yeterli delil mevcuttur. 82 Başka bir olayda başvuru sahibinin, hakkındaki dolandırıcılık suçlamasına cevap verebilmesi için kendisine bir tutuklama müzekkeresinin gösterilmesi veya başvuru sahibine tebliğ edilen geri verme amaçlı geçici tutuklama müzekkeresinde kişinin arandığı suçların yazılı olması, Sözleşmenin 5/2 nci fıkrası bağlamında yeterli bir bilgilendirme olarak değerlendirilmiştir. 83 AİHS in 5/3 maddesi uyarınca, bir suç şüphesiyle özgürlüğü kısıtlanarak yakalanan veya gözaltına alınan herkesin, talebe bağlı kalmaksızın derhal bir hâkim veya kanunla yetkili kılınmış bir adli görevli önüne çıkarılması, makul bir sürede yargılanması veya serbest bırakılması gerekir. Hiç kimse kanunen belirtilen gözaltı süresi dolduğu halde 84 hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 85 Bu hükmün amacı, keyfi uygulamaları asgariye indirmek, 86 gözaltı süresinin gereğinden fazla uzamasının önüne geçmek ve masumiyet karinesini ihlal edecek şekilde uzun tutukluluk ve gözaltı süreleriyle, cezanın bir tür önceden infazı, ihtimalini ortadan kaldırmaktır Fox, Campbell ve Hartley Birleşik Krallık Davası, 30 Ağustos 1990, Başvuru No: 12244/86, 12245/86 ve 12383/86, p Saadi Birleşik Krallık Davası, 29 0cak 2008, Başvuru No: 13229/05, p Dikme Türkiye Davası, 11 Temmuz 2000, Başvuru No: 20869/ Ergül, a.g.e., s Shamayev ve Diğerleri Gürcistan Davası, 12 Nisan 2005, Başvuru No: 36378/02, p Arslan, a.g.t., s.81; Turabi, a.g.e., s Brogan ve Diğerleri Birleşik Krallık Davası, 29 Kasım 1988, Başvuru No: 11209/84, 11234/84, 11266/84 ve 11386/ Ergül, a.g.e., s.222. akademikteklif 137

17 Arş. Gör. Köroğlu KAYA Yakalanan veya gözaltına alınan kişinin huzuruna çıkarılması gereken yetkilinin bir kürsü hâkimi olması zorunlu değildir. Mahkeme, maddede geçen kanunla yetkili kılınmış adli görevli ibaresinin, kürsü hâkimlerinin yanı sıra yürütme ve taraflar karşısında bağımsız olması, önüne getirilen kişiyi bizzat dinleme ve tutuklama talebini inceleme yetkisinin olması koşuluyla savcıları da kapsadığını belirtmiştir. 88 Sözleşmenin 5/3 maddesine göre, yakalanan ve gözaltına alınan kişiler hakkında tutuklama kararı verilmesi durumunda, tutuklanan kişilerin makul bir süre içinde yargılanmaları veya serbest bırakılmaları gerekmektedir. Makul süreden ne anlaşılması gerektiği somut olaya göre değişebilecek bir mahiyeti haiz iken makul sürenin, kişinin polis tarafından yakalanmasından itibaren başlayacağı kabul edilmektedir. Makul olup olmadığı değerlendirilecek olan sürenin ne zaman sona erdiği de üzerinde durulması gereken başka bir konudur. Mahkemeye göre sanığın fiilen serbest bırakıldığı veya tutuksuz yargılanmış olması durumunda ilk derece mahkemesince hükmün verildiği tarih, makul olup olmadığı değerlendirilecek olan sürenin sona erdiği tarihtir. 89 Sözleşmenin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesi bağlamında değinilmesi gereken bir diğer husus, 5. maddenin dördüncü fıkrasında düzenlenen mahkemeye başvurma hakkıdır. Buna göre, yakalanma veya gözaltına alınma nedeniyle özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, özgürlük kısıtlamasının kanuna uygunluğu hakkında karar vermesi ve kanuna uygun değilse serbest bırakılmasını sağlamak için mahkemeye başvurma hakkına sahiptir. 90 Sözleşmenin anılan fıkrasında, tutulmanın hukukilik 91 denetiminin bir mahkeme tarafından süratle yapılması düzenlenmiştir. 92 Bu bağlamda örneğin, sınır dışı edilmek üzere yakalanmış olan bir kişi, çekişmeli bir yargılama usulünden yararlanmayı temin eden 93 ve keyfi uygulamalara karşı gerekli ve yeterli koruma sunan 94 ve yakalamanın ve gözaltında 88 Schiesser İsviçre Davası, 4 Aralık 1979, Başvuru No: 7710/ Ergül, a.g.e., s Başak, a.g.m., s Buradaki hukukilik denetimi, başvuru sahibinin alıkonulmasının sadece iç hukuk bakımından değil, aynı zamanda AİHS nin içerdiği ilkelere ile m.5/1 inci fıkrasında izin verilen sınırlamaların amacı bakımından da denetime tabi tutulmasını ifade eder. Bkz. S.D. Yunanistan Davası, 11 Haziran 2009, Başvuru No: 53541/07, p Doğru, a.g.m., s.283; Ergül, a.g.e., s Sanchez/ Reisse İsviçre Davası, 21 Ekim 1986, Başvuru No: 9862/ Khaydarov Rusya Davası, 20 Mayıs 2010, Başvuru No: 21055/09,p.149; Chahal Birleşik Krallık Dava- 138 akademikteklif

18 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı tutmanın yasal olduğunun tespit edilmesini sağlayan yargısal bir denetim hakkını haizdir. 95 Ancak yakalamanın veya gözaltının kanuna uygunluğunu denetleyecek olan mahkemenin, yakalama veya gözaltı tedbirinin kanunlara uygun olmaması durumunda, kişinin serbest bırakılmasına karar verme yetkisini de haiz olması iktiza eder SONUÇ Temel hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında hayati bir önemi haiz olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, yapılan Anayasa değişikliği ve kabul edilen 6216 sayılı Yasa ile Türk hukuk sistemindeki yerini almıştır. Devletin, insan onurunu korumak adına borçlu olduğu dikkatin bir ifadesi olan bireysel başvurunun en köklü ve en önemli işlevi, temel hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde hayata geçirilmesini sağlamaktır. Temel hak ve özgürlükleri korumak, sair anayasal yargı yollarının dolaylı ve muhtemel bir sonucu iken, bireysel başvuru yolunun kesin ve doğrudan amacını ifade eder. Devlet, bu mekanizmayla, temel hak ve özgürlükleri korumak suretiyle her nevi hak ihlalinin takipçisi olacağını göstermektedir. Bireysel başvurunun, temel hak ve özgürlüklerin, kişiler tarafından dolaysız kullanımını sağlayan bu işlevi, bireylere anayasal bir hak sahibi olma ve demokratik bilinci geliştirme imkânı sağlamaktadır. Devletten hak talep etme imkânına ve bilincine sahip olan bireyler, anayasadaki temel hak ve özgürlüklerin, mevzuat kitaplarının sayfalarında kaybolmuş, içi boş hukuk kuralları olmadığını bireysel başvuru yoluyla bizzat tecrübe etmekte ve hukuk sistemine olan güvenleri artmaktadır. Ceza muhakemesi süreçleri insan hak ve özgürlükleriyle yakından ilgili hatta çoğu zaman temel haklara müdahaleyi gerektiren hukuki enstrümanlarla doludur. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruların ekseriyetinin ceza davalarıyla ilgili olması şaşırtıcı olmamakta bilakis bu tespitin yerindeliğini gözler önüne sermektedir. Yakalama ve gözaltı tedbirleri kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve dolayısıyla yaşam hakkı ile özgürlük ve güvenlik hakkı başta olmak üzere birçok temel hakkın ihlale maruz kalması sonucunu doğurabilsı, 15 Kasım 1996, Başvuru No: 22414/ Ergül, a.g.e., s ; Naklen: Frédéric Sudre, Droit international et européen des droits de l homme, Paris, P.U.F., 2008, s Weeks Birleşik Krallık Davası, 2 Mart 1987, Başvuru No: 9787/82, p.61; Abdolkhani ve Karimnia Türkiye Davası, 27 Eylül 2009, Başvuru No: 30471/08. akademikteklif 139

19 Arş. Gör. Köroğlu KAYA mektedir. Bu çerçevede hukuk sistemimizde kabul edilmiş olan bireysel başvuru yolunun temel hakların korunması bağlamında önemli bir işlevi yerine getireceği söylenebilir. Kuşkusuz yeni bir uygulama olmasının getirdiği birtakım zorluklar olacaktır. Bununla birlikte AİHM e yapılan başvuru sayısını azaltmayı yasama organının aksine bireysel başvuru hakkının gerekçesi değil sadece sonuçlarından birisi olarak gören, temel hak ve özgürlükleri korumak suretiyle insanı ve insanlığı yüceltmeyi bireysel başvuru hakkının tanınması için esas gerekçe ittihaz eden, yıllardan beri bireysel başvuru hakkını uygulayan ülkelerin tecrübelerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin teraküm eden içtihatlarını kendi özgün ama insan odaklı yorumu ve yaklaşımıyla süsleyen bir Anayasa Mahkemesinin insan haklarının en büyük bekçisi ve denetçisi olarak hukuk sistemindeki yerini aldığını görmek hayal olmayacaktır. 140 akademikteklif

20 Yakalama Ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı KAYNAKÇA AKBULUT, Ramazan; Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır, ARSLAN, Mustafa; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukukunda Kişinin Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2006 ATASOY, Hakan/ ÇAĞATAY, Mustafa/ KILINÇ Bahadır; Bireysel Başvuru, Türkiye Adalet Akademisi, BAŞAK, Cengiz; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Gözaltında İnsan Hakları İhlalleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, Sayı: 4, 2012 CENGİZ, Serkan; DEMİRAĞ, Fahrettin; ERGÜL, Teoman; McBride, Jeremy; TEZ- CAN, Durmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Ankara, Şen Matbaa, CENTEL, Nur/ ZAFER, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, Kasım ÇAVUŞOĞLU, Naz; İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Avrupa Topluluk Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, ÇİÇEKLİ, Bülent; ERYILMAZ, M.BEDRİ; YILMAZ, Ömer; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Kararlarının Analizi ( ), Uluslar arası Hukuk ve Politika, Cilt: 3, No: 9, ÇİFTÇİOĞLU, Cengiz Topel; Yaşama Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:103, DOĞRU, Osman; Kişi Özgürlüğü: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 5. Maddesinin İnsan Hakları Mahkemesi Tarafından Yorumu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu, TBB Yayını, Ankara, DOĞRU, Osman; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Legal Yayıncılık, Cilt: 1, İstanbul, Eylül, DOĞRU, Osman; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları, Legal Yayıncılık, Cilt: 2, İstanbul, Eylül, DUTERTRE, Gilles; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Ankara, Avrupa Konseyi Yayınları, Eylül, 2007 ER, Deniz Erol; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Hukukumuzda Sanık Hakları, Turhan Kitapevi, Ankara, ERGÜL, Ergin; Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru ve Uygulaması, Ankara, Yargı Yayınevi, GÖREN, Zafer; Anayasa Şikâyeti: Külfetsiz, Masrafsız ve Sonuçsuz?, Prof.Dr. Ergun akademikteklif 141

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI:

SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: SANIĞIN TEMYİZ AŞAMASINDAKİ TUTUKLULUK HALİNİN AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA İFADE ETTİĞİ ANLAM VE BUNUN İÇ HUKUKUMUZDAKİ YANSIMASI: I- KARAR: Hazırlayan: Mecnun TÜRKER * Bu çalışmada

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri 1215 YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Dr. Pervin AKSOY ĐPEKÇĐOĞLU * GĐRĐŞ Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yürütülmesini sağlamaya, muhakeme

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014

İTİRAZ USULLERİ. BMMYK Kasım 2014 İTİRAZ USULLERİ BMMYK Kasım 2014 İtiraz Usülleri Etkili çare Son karara kadar ülkede kalma hakkı Sınırdışı edilmeme İdari ve yargısal itiraz hakkı İdari süreçler: İlk aşamada dosyayı inceleyen kişiden

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG. 13 Nisan 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KESHMIRI/TÜRKİYE (Başvuru no. 36370/08) KARAR STRAZBURG 13 Nisan 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE. (Başvuru No /07) KARAR STRASBOURG. 24 Temmuz 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE MEHMET MANSUR DEMĐR v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 54614/07) KARAR STRASBOURG 24 Temmuz 2012 Đşbu karar kesin olup, sekli düzeltmelere tabi olabilir. Mehmet Mansur Demir Türkiye davasında, 3 Temmuz

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.00) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 80 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme

CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme CMK 102 deki Tutukluluk Süresiyle İlgili Değerlendirme Halit Dönmez *1 GİRİŞ 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK nın 102. maddesindeki tutukluluk süreleriyle ilgili Türkiye nin değişik yerlerindeki

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Kasım 2011 Nr. Ref.: RK159/11 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Dava No: KI 16/11 Başvurucu Shemsedin Ademi 14/2009 sayı ve 14 Eylül 2009 tarihli Araç Kayıt Genelgesinin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı.

EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. BÖLÜM I ADLÎ KOLLUK TARAFINDAN DOLDURULUR* EK-1 ŞÜPHELİ - SANIK KARAR TAKİP FORMU... nın...tarihli ve...sayılı yazısı. Şüpheli T.C.Kimlik No** Adı ve Soyadı Doğum Tarihi (Gün, Ay,Yıl) Nüfusa Kayıtlı Olduğu

Detaylı

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ

ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ 299 ZORLA KAYIP EDİLMEYE KARŞI HERKESİN KORUNMASINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulun 18 Aralık 1992 tarih ve 47/133 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Genel Kurul BM Şartı'nda ve diğer uluslararası

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 06.11.2012 Sayısı : C-286/12 Çev: Alpay HEKİMLER * Emeklilik yaşının, geçiş süreci öngörülmeden radikal bir biçimde düşürülmesi, yaş

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım

Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Ankara, 2010 Suça Sürüklenen Çocuklara Hukuki Yardım Eğitimci El Kitabı 3 YAZARLAR (İsimlerine göre sıralanmıştır) - Ahmet TÜYSÜZ (Avukat, Şanlıurfa Barosu) - Feridun YENİSEY (Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi)

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 26 Eylül 2012 Nr. Ref.: RK 305/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 75/10 Başvurucu Blerim Hoxha Kosova Yüksek Mahkemesi nin A.nr. 942/2009 sayı ve 24 Mart 2010 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA HUKUKÎ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya (bundan böyle "Akit Taraflar" olarak anılacaklardır), Ulusal egemenlik, haklarda eşitlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Mart 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28933 Mükerrer TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Şubat 2013 Nr. Ref.: RK 381/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI24/11 Başvurucu Ali Buzhala Prizren Bölge Mahkemesi nin Ac. nr. 593/2010 sayı ve 20 Ocak 2011 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı