Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları"

Transkript

1 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları

2

3 Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Ankara İdare Mahkemesi Hakimi Teori ve Yargı Kararları Işığında İDARENİN SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT DAVALARI Danıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları İdarenin Sorumluluğunun Fransız ve Türk Hukuku Çerçevesinde Teori ve Temel Yargı Kararları İle Açıklanması İdarenin Memura Rücu Sivil ve Askeri İdare İle Kamu Kuruluşlarına Karşı Açılan Tazminat Davalarıyla İlgili Kararlar Tazminat Davalarında Adli-İdari-Askeri Yargı Yolu Uyuşmazlıkları İle İlgili Kararlar İdare ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne Başvuru Usulü ve Dilekçe Örnekleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesinin Hukukumuzdaki Yeri ve Mahkemeye Başvuru Usulü (Örnek Dilekçe) ve Örnek Kararlar Ankara, 2010

4 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları Ender Ethem Atay, Hasan Odabaşı Hukuk Kitapları Dizisi: 450 ISBN İkinci Baskı: Temmuz Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) / Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Annem Nemide Fikriye ATAY a en içten sevgi ve saygılarımla

6

7 İkinci Baskıya Önsöz Teori ve Yargı Kararlarının Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları adlı eserimizin ilk baskısından sonra geçen yedi yıllık süre içinde konuya ilişkin Türk ve Fransız literatüründe ve yargı kararlarında önemli ölçüde bir gelişme yaşanmıştır. İlk baskının kısa sürede bitmesine rağmen zaman yetersizliği nedeniyle yeni bir bası yapılamamıştır. Mevcut metne alandaki bütün gelişme ve değişmelerin aktarıldığını söylemek mümkün değildir. Birinci basıda yer almayan teorik açıklamalara ilişkin eksiklik tamamlanmaya çalışılmış aradan geçen sürede ortaya çıkan kararların yardımıyla yargı içtihatlarının güncellenmesi yapılmıştır. Hukukun bütün dallarının ortak bir özelliği; hukuk dünyasında değişiklik yapan işlem veya eylem şeklindeki açıklama ile bu açıklamaya bağlanan yada bu açıklamanın doğuracağı neticenin incelenip değerlendirilmesidir. Bu çerçevede idarenin sorumluluğu idari işlemlerin hukuki rejimi ile birlikte idare hukukunun temel konusunu oluşturur. İdare hukukunun diğer konuları bu iki konuyla doğrudan veya dolaylı alakalıdır. Nitekim bu husus idari yargıdaki temel davaların iptal davası ve tam yargı davası başlığı altında toplanmasıyla teyit ve tasdik edilmektedir. Bu anlamda idare hukukunun bu iki temel konusuna ilişkin sorunların çözümlenmesi, açıklığa kavuşturulması diğer konularının anlaşılması ve değerlendirilmesinde oldukça önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Belirtilen bu hususa mukayeseli hukuk penceresinden bakılabilmesi bahse konu noktaya yeni bir veçhe ve açılım sağlayacaktır. Ulaşılmak istenilen bu zenginlik mevcut kitabın hazırlanmasında ve güncellenip ikinci baskısının yapılmasında hep taşınmıştır. Ancak bu istemin tam anlamıyla karşılandığını söylemek oldukça güç gibi görünmektedir. Eksikliklerinin elde olan imkanlar ölçüsünde giderildiği ancak söylenebilir. Bu da kitapta bazı noktaların eksikliğini koruduğu anlamına gelir. Bütün bu eksikliklerine rağmen konuya ilgi ve ihtiyaç duyan herkesin belli ölçüde sorularına cevap verilmesine gayret gösterilmiştir. Umarız ki, bu gayret gerçekleştirilebilmiş olsun. Anıttepe-ANKARA Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Ankara İdare Mahkemesi Hakimi

8

9 Önsöz İdare hukuku kitaplarının idarenin sorumluluğuna ilişkin bölümlerindeki açıklamalar oldukça zayıf, bazen yetersiz ve bazen de ya çok teorik ya da sadece konuya ilişkin yargı kararlarının sıralanması yöntemi izlenerek kaleme alınmıştır. Bunun sebebi, idarenin sorumluluğuna ilişkin oldukça önemli sayılabilecek bir yelpazede yer alan çözümlerin söz konusu edilmesidir. Kamu kudretinin bireyler üzerinde kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne götürüldüğü idari yargıç, birbirine göre belirli ölçülerde farklılıklar gösteren sorunlarla içtihatlarını uyumlu kılmanın yol ve yöntemlerini aramaktadır. İdarenin sorumluluğuna ilişkin derli toplu ve genel anlamdaki hükümleri içeren bir metin ne Türk Hukukunda ne de Fransız Hukukunda mevcuttur. Bu alandaki ilkeler özellikle yargıçların eseridir. Bu neden idarenin sorumluluğuna ilişkin Türk ve Fransız öğretisi ve yargı kararlarını bir arada vermenin ne derecede gerekli olduğunu açıklamada yeterlidir. İdarenin sorumluluğu, sorumluluk hukukunun bir parçası olarak zarar verici bir idari işlem veya eylemin sonucunun idarece tazmini anlamına gelmektedir. İdari sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk geniş anlamda idarenin sorumluluğu kavramı içerisinde yer alsa da, dar anlamda ve inceleme konumuz açısından bu sorumluluk ele alınmayacaktır. Özel hukukta sorumluluk kusur kavramı etrafında oluşmuş ve gelişmiştir. İdarenin sorumluluğunun oluşumunda özel hukukun etkisi yadsınamaz. Ancak idarenin sorumluluğu idare hukukunun özerkliğinin bir sonucu olarak özel hukuktaki sorumluluktan farklıdır. İyi bir idare, etkinliklerini idare edenlerin fark etmediği bir idare olarak tanımlanıyorsa, aynı şekilde iyi bir idare, hizmetlerini ilgililerine zarar vermeden sürdürmeye özen gösteren ve fakat bazı durumlarda bu özen ve hassasiyete rağmen zarar verilmişse, bunları tazmin eden idaredir. Ülkemizde adli yargı idari yargı ayırımının anayasal ölçüde yapılmış olması ve aynı şekilde anayasal olarak idari yargının asker ve sivil olmak üzere ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Farklı yargı kollarının varlığı her bir yargı kolunun kendi görev ve yetkisi içerisindeki olaylardan kaynaklanan tazminat davalarını çözmek ve bu alanda içtihat üretmelerine sebebiyet vermektedir. İdarenin etkinliklerinin geniş bir alana yayılmış olması idari uygulamalar sonucu zararların oluşması ve bunların tazmini zorunluluğunu da gündeme getirir. Artık nasıl ki insan hakları sorununun ulusal boyutunun yanında ve hatta ona neredeyse hükmeden nitelikte uluslararası boyutu da bulunmaktadır. İdarenin sorumluluğu da aynı şekilde belli ölçülerde uluslararası hukuka taşınmıştır. Uluslararası boyut özellikle insan haklarını kabullendirmek ve geliştirmek gibi bir amaçla imzalanan anlaşmaların varlığı, bunun uygulanmasını etkili bir şekilde yansıtılması halinde önemli sorunlar doğmaz. Bu da ülkemizin taraf olduğu AİHS ve bu Sözleşmenin koruyucusu ve yorumlayıcısı olan AİHM kararlarının içeriğinin ve

10 10 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdareni Sorumluluğu ve Tazminat Davaları bağlayıcılığının ne tür bir anlamı kapsadığının da bilinmesi gereklidir. Son zamanlarda bu Mahkemenin verdiği kararların iç hukukta oldukça büyük ehemmiyeti haiz olduğunu ve hatta bazı yargılama dalları için yargılamanın yenilenmesi yolunu açtığı bilinmektedir. Artık idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmini iki ayrı merceğin süzgecinden geçirilmektedir. Bu da konuya ilişkin kararların iç hukuktaki kararlarla birlikte değerlendirilmesi zorunluluğuna gündeme getirmiştir. Kitabın ilk bölümünde idarenin sorumluluğu konusu idari rejimimizin kaynağını oluşturan Fransız İdare Hukuku öğretisi ve mahkeme kararlarıyla karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Diğer bölümlerde sırasıyla Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve AHİM in idarenin sorumluluğu ile ilgili kararları sistematik olarak sunulmaya çalışılmıştır. Kitapta sorumluluk hukuku ile ilgili olarak uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla idari mahkemelerde dava açmada dikkate alınacak temel bilgiler ve dilekçe örnekleri de yer almaktadır. İdarenin sorumluluğunun oluşumunda yargı kararlarının oynadığı asli rol bu alandaki gelişmenin lokomotifi olmuştur. Vermiş oldukları kararları ile idare hukukuna katkısı geçen tüm yargıçlara ve bu alanda eser veren yazarlara şükranlarımızı sunarız. Eserde kullanılan kararların temininde yardımcı olan Danıştay Daire Başkanı, hakimleri ve ilgilileri ile AYİM kararlarına ulaşmanın yolunu titiz ve özverili çalışmalarıyla gerçekleştiren AYİM Dergisini hazırlayan hakimlere ve ilgililere teşekkür ederiz. İdarenin sorumluluğuna ilişkin teorik açıklama ve zengin yargı kararlarını bir arada bulunduracak şekilde hazırlanan kitabın hukuk alanındaki araştırmacılara ve uygulamacılara yardımcı olacağını ümit ve temenni ediyoruz. Kitabın yayınlanmasını titiz çalışmalarıyla üstlenen SeçkinYayıncılık adına Aytaç- Koray ve Cem Seçkin ile değerli çalışanı Ömer Candan a teşekkür ediyoruz. ANKARA 08 NİSAN 2003 Doç Dr. E.Ethem ATAY G. Ü. Huk. Fak. İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Danıştay Tetkik Hakimi Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi

11 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz... 7 Önsöz... 9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Özeti Kısaltmalar BİRİNCİ BÖLÜM İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU TEORİSİ VE UYGULAMASI Birinci Kısım İDARENİN SORUMLULUĞU I. SORUMLULUK KAVRAMI VE İDARE HUKUKUNDAKİ ANLAMI A. Sorumluluk Kavramı Genel Olarak Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluk Türleri Sorumluluk ve Sigorta B. İdarenin Sorumluluğu Kavramı Kamu Kudretinin Sorumluluğu İlkesi Kamu Kudretinin Sorumluluğu İlkesinin Fransız Hukukunda Doğuşu ve Yaygınlaşması a. Sorumsuzluk İlkesinden Vazgeçmenin Zorluğu b. İdarenin Sınırlı Sorumluğunun Kabulü ve Bu Sorumluluğunun Uygulanma Alanının Genişlemesi İdarenin Hukuki Sorumluluğunun Hukuk Sistemimizdeki Gelişimi II. İDARENİN HİZMET KUSURU DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU A. Genel Olarak B. Kişisel Kusur ve Hizmet Kusuru Kavramları Hizmet Kusuru Kişisel Kusur İdare İle Zarara Uğrayan Arasındaki İlişki a. Birleştirme Teorisi (Théorie du cumul)... 86

12 12 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları b. Kusurların İçtimaı (cumul de fautes): Hizmet Kusuru İle Kişisel Kusurun Bir Arada Bulunması c. Sorumlulukların İçtimaı (cumul de responsabilités): Hizmet Kusuru İle Kişisel Kusurun İç İçe Girmesi İdare İle Ajanları Arasındaki İlişki Kusurlu Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu (İdarenin Kusurlu Memura Rücu Etmesi) C. Hizmet Kusuru Uygulamasında Basit ve Ağır Kusur (Faute simple et faute lourde) Kavramları ve Uygulama Alanı Kolluk (Police) Vergiler (Les impôts) Denetim (Le contrôle) III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ REJİMİ A. Kusursuz Sorumluluk İlkesinin Uygulama Alanı Bayındırlık Hizmetlerinin Sebep Olduğu Zararlar Kamu Görevlileri ve Kamu Hizmetlerinin Görülmesine Rastlantısal ya da Gönüllü Olarak Katılanlar (Agents publics et collabarateurs occasionnelles de l administration) Tehlikeli Şeyler ve Metotlar (Choses et méthodes dangeureuses) Takdir Yetkisi Sonucu Alınmış Hukuka Uygun İşlemler B. Kusursuz Sorumluluk İlkesinin Uygulanmasında Zarar Kavramı İkinci Kısım İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI I. ZARAR II. ZARARIN NİTELİĞİ (La nature du préjudice) A. Ekonomik Nitelikli Zararlar (Maddi Zararlar) (le préjudice économique) B. Manevi Zarar (Le préjudice moral) C. Zarar Verici Yaşam Sorunu (le problème dit de la vie préjudiciable) (wrongfull live) III. ZARARIN TAZMİNİ A. Tazminin Şekli B. Tazminatın Ödenmesi Yöntemi (Les méthodes d évaluation) C. Zararın Değerlendirilmesi, Hesaplamada Zararın Başlangıç Tarihi

13 İçindekiler Mallara İlişkin Zararlarda (les dommages aux biens) Kişilerin Uğramış Olduğu Zararlar (les dommages aux victimes) D. Tazminat Miktarının Hesaplanması E. Tazminat Hakkının İntikali IV. ZARARIN İSNAD EDİLEBİLİRLİLİĞİ: ZARARLA İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ (İLLİYET RABITASININ) KURULMASI (L imputabilité) A. Zararın Belirli Bir Kamu Tüzel Kişisinin Etkinliğine Bağlanması Gerekliliği B. Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN HALLER / SEBEPLER (les faits exonérant l administration de sa responsabilité / les causes d exoneration) A. Mücbir Sebep (la force majeure / casus majores) ve Beklenmeyen Durum (le cas forfuit) B. Zarara Uğrayan Kişinin Kusuru (la faute de la victime) C. Üçüncü Kişinin Davranışı (le fait d un tiers) Üçüncü Kısım TAM YARGI DAVASI AÇILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ I. İDARENİN SORUMLULUĞU SEBEBİYLE AÇILACAK TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN PRATİK NOTLAR II. TAM YARGI DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ A. İdari İşlemlere Yönelik Tam Yargı Davalarında İdari İşlemlere İlişkin Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması İdari İşlemlerin Uygulanmasından Kaynaklanan Zararlar İçin Tam Yargı Davası Açılması İdari İşlemlere Karşı İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması İdari İşlemlere Karşı İptal Davasının Sonuçlanması Sonrasında Tam Yargı Davası Açılması B. İdari Eylemlere Yönelik Tam Yargı Davalarında Tam Yargı Davası Açılmadan Ön Karar Alınması Zorunluluğu Tam Yargı Davası Açılması Anlamında Ön Karar Aranmayan Durumlar

14 14 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları III. TAM YARGI DAVALARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İKİNCİ BÖLÜM GENEL İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVALARI (DANIŞTAY KARARLARI) Birinci Kısım HUKUKİ SORUMLULUĞUN NEDENLERİ VE TAZMİNAT İLKELERİYLE İLGİLİ KARARLAR I. SORUMLULUK NEDENLERİYLE İLGİLİ KARARLAR A. Hizmet Kusurunu Tanımlayan Kararlar B. Kusursuz (Objektif) Sorumluluğu Tanımlayan Kararlar C. Sorumlulukta Hizmet Kusurunun Önceliği II. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE SORUMLULUĞUN KOŞULLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. Maddi Zarar ve Tazminatın Belirlenmesi Maddi Zararın Kapsamı ve Niteliği ile İlgili Kararlar Maddi Zararın Türleri ve Belirlenmesi Yöntemi ile İlgili Kararlar a. İdare ve Zarar Görenin Kusurunun Sorumluluğa Etkisi b. Eşyaya (Mala) Verilen Zarar ile İlgili Kararlar c. Beden Bütünlüğünün İhlâli Dolayısıyla Zarar (Çalışma Gücünün Geçici veya Sürekli Yitirilmesi, Efor Kaybı, Tedavi Gideri vb.) d. Destekten Yoksunluk Zararı ve Tazminatı aa. Destekten Yoksun Kalanlar (Davacı Sıfatı Bulunanlar) bb. Desteğin Gelir Durumunun Belirlenmesi Yöntemi cc. Destek Olma ve Destek Alma Sürelerine Etkileyen Faktörler aaa. Yaşam Süresi ve Çalışma Yaşı bbb. Evlenme Olasılığı ccc. Eğitim Süresi dd. Destekten Yoksunluk Zararından İndirim Nedenleri aaa. Elde Edilen Yararların İndirilmesi aaaa. SSK Ödemeleri bbbb. Bağ-Kur Ödemeleri cccc. Emekli Sandığınca Yapılan Ödemeler dddd. Nakdi Tazminat Kanunu (2330) Gereği Yapılan Ödemeler eeee. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları ffff. Afet Fonu Ödemeleri (7269 S.Kn.) gggg. Sigorta Ödemeleri bbb. Ölenin Kusuruna Dayalı İndirim

15 İçindekiler 15 B. Manevi Zararın Kapsamı, Niteliği ve Koşulları İle ilgili Kararlar C. İlliyet Bağının Varlığı D. İspat Yükü III. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER İLE İLGİLİ KARARLAR A. Davacı veya Ölenin Kusuru B. Üçüncü Kişinin Kusuru C. İlliyet (Nedensellik) Bağının Yokluğu IV. TAZMİNAT DAVALARINDA YASAL KOŞULLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. İdari Eylemlerde İdareye Başvuru (Ön Karar) Şartı ve Süresi B. Dava Açma Süresi C. Temyiz Süresi D. Karar Düzeltme Süresi E. Islah ve Ek Dava F. Harç ve Giderler G. Aynı Konuda Adli Yargı Mahkemesinde Tazminata Hükmedilmiş Olması H. Adli Yardım I. Ceza Mahkemesi Kararının Beklenmesi V. TAZMİNAT FAİZİ A. Maddi Tazminatta Faiz B. Manevi Tazminatta Faiz İkinci Kısım MUHTELİF NEDENLERE DAYALI İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI I. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE İLGİLİ KARARLAR A. Kültürel Faaliyetlere İzin Vermeme İşlemleri Tiyatroya İzin Verilmemesi Santraç Turnuvasına İzin Verilmemesi Basılı Eserlerin Yayını ve Dağıtımının Önlenmesi Konsere İzin Verilmemesi

16 16 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları B. Gümrük İşlemlerinden Doğan Zararlar C. Bankacılık Alanındaki İşlemlerinden Doğan Zararlar D. Sermaye Piyasası Alanındaki İşlemlerden Doğan Zararlar E. İmar Kadastro ve Tapu İşlemlerinden Doğan Zararlar F. Yasa Gereği veya Mahkeme Kararı ile El Konulan Eşyalardan Doğan Zararlar G. İşyeri Açılması ve Çalışma İzniyle İlgili İşlemlerden Doğan Zararlar H. Yargısal İşlem ve Kararlardan Doğan Zararlar I. Diğer Muhtelif Haksız İşlemlerden Doğan Zararlar Kişisel Bilgilerin Basına Sızdırılması Tasarrufu Teşvik Kesintilerinin Yatırılmaması Kendisini Görev Sırasında Yaralayan Kişinin Ceza Dosyasının Kaybolup İnfaz Edilmemesi Kablolu Televizyon Aboneliği Başvurusunun Gereği Yapılmadığı İçin Tazminat İsteği İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilen Şirketin Borsada İşlem Görmesine İzin Verilmemesinden Doğan Zarar Hazinenin Mal Tasfiyesi İşleminin İptali ve Tazmini İstemi Ceza Soruşturması ve Kişiliğe Saldırı Eylemleri Nedeniyle Tazminat İstemi Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi Mesaiye Uyulmasına İlişkin Uyarı Yazısı İle Hakaret Edildiği İddiası Hakkında Kaçakçılık İhbarında Bulunulması Emeklilik Teşvik Ödencesinin Geç Ödenmesi Spor Müsabakasının Canlı Yayınlanması İhracat Nedeniyle Kazanılan Hakedişlerin SSK Prim Borçlarına Mahsub Edilmesinden Doğan Zarar Resen Emekliye Sevk İşleminden Doğan Zarar Tütün Eksperlerinin Zamanında Görevlendirilmemesinden Doğan Zarar Gerçek Dışı Soruşturma Raporu Düzenlenip Basına Sızdırılması Ceza Davasında Beraat Etmesi Üzerine Açılan Tazminat Davası Afet Konutuna Kabul Edilmeme İşlemi Sözleşmeli Pesonelin Emekliye Ayrılmasında İş Sonu Tazminatı Ödenmesi Yurt Dışına Çıkışın Haksız Yere Engellenmesi Şikayetçi Olduğu Memurlar Hakkında Verilen Kovuşturmama İşleminin İptali ve Tazminat İstemi Kınama Cezası Nedeniyle Manevi Tazminat

17 İçindekiler İyileşmediği İçin Emekliye Sevk İşlemi Şirketin Birlik Üyeliğinden Çıkartılması İdarenin Mahkemeye Yanlış Bilgi Vermesi İdarenin Yasaya Aykırı Fiş Kayıtları Nedeniyle Tazminat İstemi Tabi Afetlerden Doğan Zararlar ve 2090 Sayılı Yasa Uygulaması Çöp Ev İddiasıyla Konuta Girilmesi Nedeniyle Zarar İddiası II. İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE İLGİLİ KARARLAR A. Kamu Görevlisinin Kasıt veya Kusurundan Doğan Zararlar Görevlinin Kasıtlı Eyleminden Doğan Zararlar a. İşkence ve Kötü Muamele Niteliğindeki Eylemlerden Doğan Zararlar b. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesinden Doğan Zararlar c. Güvenlik Görevlilerinin Kasıtlı Eylemleriyle Ölüm Olayları d. Aynı İşyerinde Çalışan İşçi Tarafından Öldürülme e. Geçici Köy Korucusunun Kasten Öldürme Eylemi f. Görevlinin Hakareti Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi Görev Sırasında Görevlinin Taksirli Eylemlerinden Doğan Zararlar a. Jandarma Erinin Açtığı Ateş İle Ölüm b. Güvenlik Güçlerine Ait Araçtaki Silahın Patlaması Sonucu Yaralanma c. Polis Memurlarının Ateşiyle Yaralanma d. Güvenlik Güçleriyle Çıkan Çatışmada İşyerinde Oluşan Maddi Zarar e. Jandarma Operasyonunda Hayvanların Ölümü f. Belediyeye Ait İşyerlerinda Kaza Sonucu ölüm g. Vergi Görevlisine Açılan Ateş Sonucu Ölüm ğ. Operasyonda Terörist Zannıyla Öldürülme h. Karakola Götürülürken Kaçtığı İçin Açılan Ateşle Ölüm ı. Askeri Yasak Sahada Nöbetçi Erin Ateşi ile Ölüm i. Kaçan Hırsızın, Bekçinin Ateşiyle Ölümü j. Nöbetçi Erin Kusuruyla Ölüm k. Askeri Aracın Çarpması Sonucu Yaralanma l. Cezaevindeki Hükümlünün Bir Ziyaretçi Tarafından Öldürülmesi m. Karakol Komutanının Hata İle Derede Bıraktığı Bombanın Patlaması İle Ölüm o. Okul Bahçesinde Park Halindeki Otomobilin Okul Duvarının Boyanması Sırasında Zarar Görmesi ö. İdarenin Sondaj Çalışmasına Katılan Köylünün Taksirle Ölümüne Neden Olunması B. Kamu Hizmetinin Kuruluşu veya Sürdürülmesinden Doğan Hizmet Kusuruna Dayalı Zararlar Karayolu Yapım ve İşletiminden Doğan Zararlar

18 18 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları 2. Demiryolu (Tren) İşletilmesinden Doğan Zararlar Su Kanalı, Baraj, Gölet vb. Tesis Yapım ve İşletilmesinden ya da Su Taşkınlarından Doğan Zararlar Elektrik İletim Hattının Tesisi ve İşletilmesinden Doğan Zararlar Sağlık ve Tedavi Hizmetlerinden Doğan Zararlar Tarım Hizmeti ve Hayvan Sağlığı Hizmetlerinden Doğan Zararlar Askeri Faaliyetlerden Doğan Zararlar Doğal Afetlere İlişkin Hizmet Kusurundan Doğan Zararlar Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Doğan Zararlar Güvenlik Hizmetlerinden Doğan Zararlar Eğitim Hizmetlerinden Doğan Zararlar Hizmet Kusuru Teşkil Eden Muhtelif Olaylardan Doğan Zararlar a. Üniversitenin Yaptırdığı İnşaatın Telekom Yeraltı Kablolarına Zarar Vermesi b. Zirai Kredi İle Alınan İneklerin Aşılanmasına Rağmen Şap Hastalığına Yakalanmaları c. Tütünlerin Gerektiği Gibi Muhafaza Edilememesi d. Taş Kırma Şantiyesinin Tozunun Meyve Ağaçlarına Zarar Vermesi e. Antik Alanda Mezar Taşının Düşmesi Sonucu Yaralanma f. İdarenin Bozuk Gıda Satması g. İnşaat Nedeniyle Su Kanalının İptalinden Dolayı Taşınmazın Zarara Uğraması ğ. Taş Ocağı Tozunun Bitişikteki Ürünlere Zararı h. Arı Kovanı ve Meraya Güvenlik Güçlerince Zarar Verilmesi ı. Hastane Asansörünün Kayması Sonucu Yaralanma i. Evin Güvenlik Güçlerince Yıkılması j. Denizde Yüzerken Tekne Çarpması k. Tarladaki Ürünün İdari Görev Sırasında Yakılması l. Tütün Mahsülünün Zamanında Alınmaması Nedeniyle Değerini Yitirmesi m. Mahkeme Salonunda Öldürülme Nedeniyle Zarar n. Yüksek Akım Sonucu Elektrikli Eşyaların Zarar Görmesi o. Akıl Hastasının Adam Yaralaması ö. Yurt Dışındaki Terör Olayında Aracın Zarar Görmesi p. Hac Sırasında İzdiham Sonucu Ölüm r. Görev Yerinde Sigara İçilmesinin Önlenmemesinden Doğan Zarar s. Uçağın Pistte Kayıp Kaza Yapmasından Doğan Zararlar ş. Depremde Kamu Binasının Yıkılması Nedeniyle Ölüm Olayı C. Sosyal Risk Gereği Karşılanması Gereken Zararlar Sorumluluk Nedeni Olarak Sosyal Risk Kavramı Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Kararlar

19 İçindekiler Terör Eylemlerinden Doğan Zararlarla İlgili Kararlar Toplumsal Olaylarla İlgili Kararlar III. KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV SIRASINDA UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ İLE İLGİLİ KARARLAR A Sayılı Yasa Gereği Nakdi Tazminat İsteklerinin Reddine Yönelik İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar B. Görevde Uğranılan Zararlar Nedeniyle Doğrudan Tazminat İstekleri Güvenlik Görevlilerinin Görevde Ölmeleri ve Yaralanmaları İle İlgili Kararlar Demiryolu Görevlilerinin Görevde Ölümü veya Yaralanması Orman Görevlilerinin Görevde Ölüm veya Yaralanmaları Görev Sebebiyle Trafik Kazasında Ölüm Görevde Sakatlanıp Emekli Edilme Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Görevlinin Hac Sırasında Ölümü Görev Sırasında Kaza İle Ölüm veya Yaralanmalar Görev Sırasında Deprem Sonucu Ölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN TAZMİNAT DAVALARI Birinci Kısım ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI VE BAŞVURU USULÜ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ I. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI II. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ III. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA KOŞULLARI A. Dava Açma Süresi B. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma C. İdareye Başvuru (Ön Karar) Koşulu D. Husumet IV. DAVANIN DURUŞMALI GÖRÜLMESİ

20 20 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VI. KANUN YOLLARI VII. HARÇ VE POSTA GİDERLERİ A. Harç Giderleri (Harç Pulu Olarak) B. Posta Giderleri (Posta Pulu Olarak) VIII. DİLEKÇELERİN BİÇİMİ VE GÖNDERME USULÜ IX. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ A. Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği B. İptal Davası Dilekçe Örneği X. TAZMİNAT HESABINDA AYİM TARAFINDAN GÖZETİLEN İLKELER A. Tazminat Hesabında Yarar Kabul Edilecek Hususlar B. Tazminat Hesabında Zarar Kabul Edilecek Hususlar C. Tazminat Davalarında Malul veya Dul ve Yetimlere Ödenip Yarar Kabul Edilmeyecek Hususlar D. Tazminat Hesabında Gözönünde Bulundurulması Gereken Genel Esaslar E. Subay ve Astsubaylar İçin Maddi Tazminat Hakediş Hesaplama Yöntemi Zarar Hesabı a. Her Rütbe Karşılığı Alacağı Hizmet Gelirleri (Maaşları) b. Kadrosuzluktan Emekliye Ayrıldığı Tarihten 65 Yaşını Doldurduğu 30 Ağustosun Sonuna Kadar Geçen Dönem c. 65 Yaşını Tamamladığı Yılın l Eylül Tarihinden Muhtemel Ömür Sonuna Kadar Olan Dönem d. Dul Aylığı e. Emekli İkramiyesi f. Oyak İkramiyesi g. Zorunlu Tasarruf Yarar Hesabı a. Aylıklar b. Emekli İkramiyesi Ödenmiş Kısmı c. Tütün İkramiyesi d. Maluliyet Halinde Çalışıp Kazanabileceği Varsayılan Gelir Denkleştirme

21 İçindekiler 21 a. (2330 SK.) Nakdi Tazminatın Veya (2629 SK.) Uçuş, b. Evlenme Şansı İndirimi c. Kusur Oranı İndirimi d. BK.43 Maddeye Dayandırılarak Yapılan İndirim F. P.M.F. Yaşama Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür (Population Masculine et Feminine) G. %5 Faiz Üzerinden Baliğ ve Peşin Değer Tablosu İkinci Kısım SORUMLULUK NEDENLERİ VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN AYİM KARARLARI I. SORUMLULUK NEDENLERİNE İLİŞKİN KARARLAR A. Hizmet Kusuruna Dayalı Davalar B. Kusursuz (Objektif) Sorumluluğa İlişkin Kararlar C. Kişisel Kusur Nedeniyle Görevliye Karşı Açılan Davalar D. İdarenin Görevliye Karşı Rücu Davası II. SORUMLULUK VE TAZMİNATIN ŞARTLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. İdareye Yüklenebilir Bir Eylem veya İşlem Olması B. Zararın Bulunması Koşulu C. İdari Eylem/İşlem ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması D. İlliyet Bağını Kesen Nedenlerin Varlığı Zarar Görenin Kusuru Üçüncü Kişinin Kusuru Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller E. Zamanaşımı / Ön Karar (İdareye Başvuru) Koşulu III. TAZMİNAT İLKELERİNE İLİŞKİN KARARLAR A. Zarardan Faydaların İndirilmesi B. Zarar Görenin Müterafik (Ortak) Kusuru C. Zararı İspat Yükü D. Faiz E. Gelişen Zararın Tazmini F. Ek Dava Açılabilmesi G. Maddi Tazminat İlkelerine İlişkin Genel Kararlar

22 22 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları IV. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI VE BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR A. Mala Karşı Zararlar Nedeniyle Maddi Tazminat B. Vücut Bütünlüğünün İhlâli Nedeniyle Maddi Tazminat Tedavi Giderleri Çalışma Gücünün Kaybı Efor Kaybı Ekonomik Geleceğin Sarsılması C. Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı D. Masraflar V. MANEVİ TAZMİNATIN KAPSAMI VE BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR Üçüncü Kısım ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN MUHTELİF İDARİ EYLEM VE İŞLEMLERDEN DOĞAN DAVA TÜRLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR I. İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN DAVALARLA İLGİLİ KARARLAR A. Zarara Yol Açan Görevlinin Kasıtlı Eyleminden Doğan Davalar B. Zarara Yol Açan Görevlinin Taksirli Eylemlerinden Doğan Davalar C. Zarar Görenin veya Ölenin Kusurundan Doğan Zararlar İntihar Nedeniyle Sorumluluk Kusur Sayılan Diğer Olaylar D. Askeri Hizmetin Bünyesinden Doğan Zararlar Askeri Aracın Çekilmesinde Erin Elinin Yaralanması Araç Lastiğinin Patlaması İle Erin Gözünden Yaralanması Birliğe Kömür Taşırken Trafik Kazasında Yaralanma Görev Sırasında Helikopter Kazasında Yaralanma E. Terör Olayları ve Operasyon Görevinden Doğan Zararlar F. Tazmin Borcu Doğuran Askeri Faaliyetler Eğitim Sırasında Oluşan Zararlar Spor Müsabakaları Nedeniyle Oluşan Zararlar Taşıt Araçlarının Yol Açtığı Zararlar Askeri Hava Araçlarının Yol Açtığı Zararlar

23 İçindekiler Tıbbi Hizmetler Nedeniyle Doğan Zararlar Askeri Görevlerin İfasından Doğan Zararlar II. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN DAVALARA İLİŞKİN KARARLAR A. Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Zararlar B. Diğer İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan Zararlar İdari İşlemin İptali İstenmeden Doğrudan Açılan Davalar İptal Davası ile Birlikte Açılan Davalar İptal Kararı Üzerine Açılan Davalar C. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ADLİ-İDARİ VE ASKERİ YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I. KAMU TAŞITLARININ YOL AÇTIĞI ZARARLAR A. Askeri Taşıtların Yol Açtığı Zararlar B. Diğer Kamu Taşıtlarının Yol Açtığı Zararlar II. DEMİRYOLU İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLAR III. KAMU GÖREVLİLERİNİN KASITLI VE TAKSİRLİ EYLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR IV. KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR V. TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDA VERİLEN ZARARLAR VI. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR A. Belediye İşlemlerinden Doğan Zararlar B. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar C. Çiftçi Mallarını Koruma Örgütü ve Sulama Birliği İşlemleri D. Askeri Eylem ve İşlemlerden Doğan Zararlar E. Bankaya El Konulması veya Banka Özelleştirilmesinden Doğan Zarar VII. RÜCU DAVALARINDA YARGI YOLU VIII. KAMU GÖREVLİLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR

24 24 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları IX. KAMU PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR BEŞİNCİ BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU USULÜ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI VE İÇ HUKUKUMUZDAKİ YERİ A. Mahkemenin Yetki Alanı B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri AİHS ve İç Hukukumuzdaki Yeri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin İç Hukuktaki Yeri ve Kararlarının Etkisi II. MAHKEMEYE BAŞVURU USULÜ A. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi ve Süre Şartı B. Mahkemenin Dili ve Başvuru Yöntemi III. BAŞVURU FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA A. Giriş B. Başvuru Formu Nasıl Doldurulur C. Mahkeme İç Tüzüğünün İlgili Hükümleri D. Üye Ülkelerin Sözleşme ve Pkrotokolü İmza Tarihleri IV. MAHKEMEYE BAŞVURU FORMU (DİLEKÇE) HAZIRLANMASI V. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN ÖRNEK KARARLARI A. Yaşam Hakkı İle İlgili Kararlar (Sözleşme Madde 2) Sözleşmenin 2. Maddesi Hakkında Genel Açıklamalar a. Genel Olarak b. Güvenlik operasyonlarıyla ilgili olarak AİHM ilkeleri Sözleşmenin 2. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları a. ABDULLAH YILMAZ/Türkiye Davası (Bşv.No: 21899/02) (2. Daire; Strazburg 17 Haziran 2008) b. BEKER/Türkiye Davası; (Başvuru No: 27866/03), 2. Daire Strazburg, 24 Mart

25 İçindekiler 25 B. İşkence Yasağı ile İlgili Kararlar (Sözleşme Md. 3) Sözleşmenin 3. Maddesiyle İlgili Genel Açıklamalar a. 3. Maddenin Kapsamı ve Hukuki Niteliği aa. Genel Olarak bb. Hukuki Nitelik cc. Kapsam dd. İspat Yükü b. İşkence Kavramı c. İnsanlık Dışı Muamele d. Onur Kırıcı/Küçültücü Muamele e. İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Ceza f. Üçüncü Maddenin İhlaline Kaynak Oluşturan Uygulamalar aa. Gözaltı Uygulamaları aaa. Gözaltındaki Kişiye Yapılan Davranışlar bbb. Gözaltı Koşullarının Yarattığı İhlaller bb. Ceza ve Tutukevlerindeki Uygulamalar cc. Suçluların Geri Verilmesi veya Yabancıların Sınırdışı İşlemleri dd. Kayıp Olayları ee. Ayrımcılık Yapılması ff. Etkin Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Usuli İhlaller AİHS nin 3. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları a. ÇAĞLAYAN/Türkiye Davası; (Başvuru No /02) 3.Daire, Strazburg, 21 Ekim b. ÇAMDERELİ/Türkiye kararı; (Başvuru No /02), 2.Daire, Strazburg, 17 Temmuz C. Hürriyet ve Güvenlik Hakkı İle İlgili Uygulama ve Kararlar (Sözleşme Md. 5) Sözleşmenin 5. Maddesinin Uygulanması a. Genel Olarak 5. Maddeyle İlgili AİHM İlkeleri b. AİHM Kararlarında Sözleşmenin İhlali Olarak Kabul Edilen kimi Olaylardan Örnekler Sözleşmenin 5. Maddesiyle İlgili AİHM Örnek Kararları a. ELĞAY/Türkiye Davası; (Başvuru No /03), 2.Daire, Strazburg 20 Ocak b. GÜRCEĞİZ VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası; (Başvuru No: 30245/02), Strazburg 20 Eylül c. NAİF DEMİRCİ/Türkiye Davası; (Başvuru No:17367/02), 2.Daire, Strazburg 26 Mayıs D. Adil Yargılanma Hakkı İle İlgili Uygulama ve Örnek Kararlar (Sözlş. Md. 6) Genel Olarak Sözleşmenin 6. Maddesinin Uygulanması

26 26 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları a. Altıncı Maddenin Kapsamı b. Adil Yargılanma Hakkıyla Sağlanan Güvenceler ve Uygulama aa. Yasal, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı bb. Aleni ve duruşmalı yargılanma hakkı cc. Davanın makul sürede görülmesi hakkı dd. Suçsuzluk/Masumiyet karinesi ee. Kendini suçlamama ve susma hakkı ff. Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi gg. Delillerin duruşmada sunulması ve tartışılması ilkesi ğğ. Avukat ile Temsil Hakkı hh. Gerekçeli Karar Hakkı Adil Yargılanma Hakkıyla İlgili Örnek AİHM Kararları a. AMAÇ VE OKKAN/Türkiye DAVASI; (Başvuru No: 54179/00 ve 54176/00), Strazburg, 20 Kasım b. AK/Türkiye Davası; (Başvuru No:27150/02), Strazburg, 31 Temmuz c. BÜKER / Türkiye Davası Strazburg (29921/96) (24 Ekim 2000) d. ARAS/Türkiye Davası; (Başvuru No:1895/05), 2.Daire, Strazburg, 17 Şubat e. ARICI VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası; (Başvuru No: 35528/03), 2. Daire, Strazburg, 28 Nisan E. Cezaların Kanuniliği İlkesi İle İlgili Karar (Sözleşme Md. 7) ECER ve ZEYREK / Türkiye Davası Strazburg (29295/95 ve 29363/95) (27 Şubat 2001) BAŞKAYA VE OKÇUOĞLU/Türkiye Davası; (23536/94 ve 24408/94), Strazburg, 8 Temmuz F. Özel Hayatın ve Aile Hayatın Korunması İle İlgili Karar (Sözleşme Md.8) SOPHIA GUDRUN HANSEN/Türkiye Davası; (36141/97), Strasbourg, 23 Eylül G. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü İle İlgili Karar (Sözleşme Md. 9) KALAÇ / Türkiye Davası Strazburg (61/1996/680/870) (1 Temmuz 1997) H. İfade Özgürlüğü İle İlgili Uygulama ve Örnek Kararlar (Sözleşme Md. 10) Sözleşmenin 10. Maddesiyle İlgili Genel Açıklama Maddeyle İlgili Örnek AİHM Kararları a. AYHAN ERDOĞAN/Türkiye Davası; (Başvuru No /03), 2. Daire, Strazburg, 13 Ocak b. AKTAN/Türkiye Davası; (Başvuru No:20863/02), 2. Daire Strazburg, 23 Eylül c. CEYLAN / Türkiye Davası Strazburg (23556/94) (8 Temmuz 1999) d. ŞENER / Türkiye Davası Strazburg (26680/95) (18 Temmuz 2000)

27 İçindekiler 27 I. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Kararlar (AİHS Md.11) ENERJİ YAPI-YOL SEN/Türkiye Davası; (Başvuru No:68959/01), 3. Daire, Strazburg, 21 Nisan METİN TURAN/Türkiye Davası; (Başvuru No:20868/02), Strazburg, 14 Kasım İ. Mülkiyet Hakkı İle İlgili Karar lar (1 No.lu Protokol Md. 1) ÇIRAK VD. /Türkiye Davası, (Başvuru No:33433/02), 4. Daire, Strazburg, 22 Temmuz AKKUŞ / Türkiye Davası Strazburg (60/ /869) (09 Temmuz 1997) İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Genel Türkçe Kaynakça İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Genel Türkçe Kaynakça Dizin

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT DAVALARI A- YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 17 1- Yetkili Mahkeme 17 2- Görevli Mahkeme 35 Yasal Düzenleme ve İçtihatlar 40 B- DAVADA

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri

Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Türkiye Futbol Federasyonu nun Türk Hukukundaki Yeri Aytaç ÖZELÇİ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU NUN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ Spor ve Hukuk Türk Spor Yönetiminin Tarihsel Gelişimi Bir Spor Dalı Olarak Futbol

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu

CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Murat USLU Avukat CMR HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU Ankara 2010 CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU

Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU Doç. Dr. Didem ALGANTÜRK LIGHT DENİZDE ÇATMA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv BİBLİYOGR AFYA... xvii 1. GİRİŞ...1 2. TARİHİ GELİŞİM...3 I. İlk Çağlar...3 II. Ortaçağ Dönemi...4

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu

Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Avrupa Birliği Yargı Düzeninde Savcılık Kurumu Mustafa İberya ARIKAN AVRUPA BİRLİĞİ YARGI DÜZENİNDE SAVCILIK KURUMU Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Adalet Divanı Savcısı Savcı Mütaalası Avrupa Birliği

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29

İçindekiler. Önsöz. İkinci Baskıya Önsöz. Üçüncü Baskıya Önsöz. Kısaltmalar. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 İçindekiler Önsöz İkinci Baskıya Önsöz Üçüncü Baskıya Önsöz Kısaltmalar 7 9 1 3 2 5 Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 29 Birinci Bölüm MUVAZAA KURUMUNUN ETİMOLOJİSİ, TARİHÇESİ, TANIMI, UNSURLARI, TÜRLERİ

Detaylı

Bireysel Başvuru Yolu

Bireysel Başvuru Yolu Dr. Ebru KARAMAN Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup (Grup Tazminat) Grup Başkanı : Canan KÜÇÜKALİ (İstanbul Hâkimi) Grup Sözcüsü : Aslı

Detaylı

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN

Ceza İnfaz Hukuku. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında. Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Yard. Doç. Dr. Fatma KARAKAŞ DOĞAN Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Düzenlemesi Işığında

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ

Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Dr. Adil NAS BELEDİYE GELİRLERİ Türkiye de Belediye Gelirleri Ankara, 2011 Belediye Gelirleri Adil NAS Hukuk Kitapları Dizisi: 1067 ISBN 978-975-02-1412-7 Birinci Baskı: Ocak - 2011

Detaylı

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat)

SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI. 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) SERTİFİKALI SORUMLULUK HUKUKU VE BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI 06.11.2015 15.11.2015 (30 Saat) Çelik Ahmet Çelik İsmet Demirağ Programın Amacı: Bedeni zararlar sebebiyle ortaya çıkan zararların hesaplanması

Detaylı

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İLYAS GÖLCÜKLÜ MONTREAL SÖZLEŞMESİ UYARINCA TAŞIYICININ ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAVA

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI...

İçindekiler. Önsöz...7. Kısaltmalar...15. Giriş... 17. Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... İçindekiler Önsöz...7 Kısaltmalar...15 Giriş... 17 Birinci Bölüm TEMEL KAVRAMLAR I. GENEL OLARAK... 19 İL PARA DEĞERİ KAVRAMI... 19 A. Genel Olarak Para Kavramı...19 1. Paraya İlişkin Genel Ayrımlar...21

Detaylı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberi İmar Davaları Rehberi Cafer ERGEN Ankara İdare Mahkemesi İMAR DAVALARI REHBERİ 2. Baskı İmar Davalarının Açılması, Yürütmenin Durdurulması İmar Hukukunda Dava Açma Süreleri İmar Davaları Açılırken Dikkat

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:75834/01) COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE ŞENOL ULUSLARARASI NAKLİYAT, İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:75834/01) KARAR STRAZBURG 20 Mayıs

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI

HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI HÜLYA ATLAN MANEVİ ZARARI TAZMİN YOLLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Konunun Sınırlandırılması...3 III. Plan...4 BİRİNCİ BÖLÜM KİŞİLİĞİN

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur)

Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) Yard. Doç. Dr. Başak BAYSAL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Bülteni 26 Mart 2015 Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

İÇİNDEKİLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

İÇİNDEKİLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ SUNUŞ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ A. İLGİLİ YASALAR B. İLGİLİ YÖNETMELİKLER C. HAKLARIN DÜZENLENDİĞİ DİĞER MEVZUAT II. İLGİLİ YASALAR TARFINDAN TANINAN HAKLAR A. TERÖRLE MÜCADELE

Detaylı

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi

Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi Dr. Murat TOPUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı İsviçre ve Türk Borçlar Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Roma Borçlar Hukukunda Maddî Zarar ve Bu Zararın Belirlenmesi İÇİNDEKİLER

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar.

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. Önsöz içindekiler. Yararlanılan Eserler Kısaltmalar. III V XIII XVII GİRİŞ '. 1 I. GENEL OLARAK TAŞIMA 1 1. Taşıma Fiili (İşlemi) 1 2. Taşımanın Konusu 2 3. Taşıma Türleri (Kategorileri) 6 4. Taşımada

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1.

BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1. BİRİNCİ BÖLÜM İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDATEMEL KAVRAMLAR I. -GENEL ANLAMDA KAZA VE HASTALIK KAVRAMLARI-1 A. -KAZA KAVRAMI VE UNSURLARI-1 1. -KAZA KAVRAMI-1 2. -KAZANIN UNSURLARI-2 a. -Kişiye Veya

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep

4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep 4857 Sayılı İş Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshinde Geçerli Sebep Doç. Dr. Hakan KESER 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YARGITAY UYGULAMASINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİNDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma Mirastan Mal Kaçırma Avukat Erhan GÜNAY Yargıtay Kararları Eşliğinde Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı TAPU KAYDININ İPTAL, TESCİL DAVALARI MİRASTAN MAL KAÇIRMA (TAPULU TAŞINMAZLARDA MURİS MUVAZAASI)

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali Özkan GÜLTEKİN (Öğretide ve Uygulamada) KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu, 5941 Sayılı Çek Kanunu ve En Son Yargıtay Kararları Işığında Genişletilmiş

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56

İkinci Bölüm CEZA MUHAKEMESİNİN EURELERİ UE YÜRÜYÜŞÜ 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI... 56 İçindekiler 9 ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR... 47 ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR...51 ÇÖZÜMLENMEMİŞ SORU... 51 YARGITAY KARARLARI...52 7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI... 55 8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI...

Detaylı

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları Ömer KARAGÖL KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BEDEL TESPİT ESASLARI Keşif Bilirkişi İncelemesi Bedel Tespiti Ankara, 2009 Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK I- TANIMI... 19 II- RİSK KAVRAMI... 19 A- FİZYOLOJİK RİSKLER... 20 B- MESLEKİ RİSKLER... 20 C- SOSYO-EKONOMİK RİSKLER... 21 III- SOSYAL GÜVENLİĞİN YÖNTEMLERİ...

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı

İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI. Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı İKİ SATIR HECELEME ÇALIŞMASI Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bulunan bankalara yatırılan her

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI

YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI 2004 YAŞANAN İŞ KAZALARI VE HUKUKİ SONUÇLARI OKTAY TAN (MSc) Öğr. Gör UZUV KAYIPLI İŞ KAZALARI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI İş Kazası yükleyen: Khaine Yayınladığı Tarih: 19 Temmuz 2009 Paletli kepçede ezilen

Detaylı