Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları"

Transkript

1 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları

2

3 Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Ankara İdare Mahkemesi Hakimi Teori ve Yargı Kararları Işığında İDARENİN SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT DAVALARI Danıştay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları İdarenin Sorumluluğunun Fransız ve Türk Hukuku Çerçevesinde Teori ve Temel Yargı Kararları İle Açıklanması İdarenin Memura Rücu Sivil ve Askeri İdare İle Kamu Kuruluşlarına Karşı Açılan Tazminat Davalarıyla İlgili Kararlar Tazminat Davalarında Adli-İdari-Askeri Yargı Yolu Uyuşmazlıkları İle İlgili Kararlar İdare ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ne Başvuru Usulü ve Dilekçe Örnekleri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Mahkemesinin Hukukumuzdaki Yeri ve Mahkemeye Başvuru Usulü (Örnek Dilekçe) ve Örnek Kararlar Ankara, 2010

4 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları Ender Ethem Atay, Hasan Odabaşı Hukuk Kitapları Dizisi: 450 ISBN İkinci Baskı: Temmuz Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli İSTANBUL Tel: (0-212) Şube: Strazburg Cd. No:23 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) / Web Adresi: E posta: Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312)

5 Annem Nemide Fikriye ATAY a en içten sevgi ve saygılarımla

6

7 İkinci Baskıya Önsöz Teori ve Yargı Kararlarının Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları adlı eserimizin ilk baskısından sonra geçen yedi yıllık süre içinde konuya ilişkin Türk ve Fransız literatüründe ve yargı kararlarında önemli ölçüde bir gelişme yaşanmıştır. İlk baskının kısa sürede bitmesine rağmen zaman yetersizliği nedeniyle yeni bir bası yapılamamıştır. Mevcut metne alandaki bütün gelişme ve değişmelerin aktarıldığını söylemek mümkün değildir. Birinci basıda yer almayan teorik açıklamalara ilişkin eksiklik tamamlanmaya çalışılmış aradan geçen sürede ortaya çıkan kararların yardımıyla yargı içtihatlarının güncellenmesi yapılmıştır. Hukukun bütün dallarının ortak bir özelliği; hukuk dünyasında değişiklik yapan işlem veya eylem şeklindeki açıklama ile bu açıklamaya bağlanan yada bu açıklamanın doğuracağı neticenin incelenip değerlendirilmesidir. Bu çerçevede idarenin sorumluluğu idari işlemlerin hukuki rejimi ile birlikte idare hukukunun temel konusunu oluşturur. İdare hukukunun diğer konuları bu iki konuyla doğrudan veya dolaylı alakalıdır. Nitekim bu husus idari yargıdaki temel davaların iptal davası ve tam yargı davası başlığı altında toplanmasıyla teyit ve tasdik edilmektedir. Bu anlamda idare hukukunun bu iki temel konusuna ilişkin sorunların çözümlenmesi, açıklığa kavuşturulması diğer konularının anlaşılması ve değerlendirilmesinde oldukça önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Belirtilen bu hususa mukayeseli hukuk penceresinden bakılabilmesi bahse konu noktaya yeni bir veçhe ve açılım sağlayacaktır. Ulaşılmak istenilen bu zenginlik mevcut kitabın hazırlanmasında ve güncellenip ikinci baskısının yapılmasında hep taşınmıştır. Ancak bu istemin tam anlamıyla karşılandığını söylemek oldukça güç gibi görünmektedir. Eksikliklerinin elde olan imkanlar ölçüsünde giderildiği ancak söylenebilir. Bu da kitapta bazı noktaların eksikliğini koruduğu anlamına gelir. Bütün bu eksikliklerine rağmen konuya ilgi ve ihtiyaç duyan herkesin belli ölçüde sorularına cevap verilmesine gayret gösterilmiştir. Umarız ki, bu gayret gerçekleştirilebilmiş olsun. Anıttepe-ANKARA Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Ankara İdare Mahkemesi Hakimi

8

9 Önsöz İdare hukuku kitaplarının idarenin sorumluluğuna ilişkin bölümlerindeki açıklamalar oldukça zayıf, bazen yetersiz ve bazen de ya çok teorik ya da sadece konuya ilişkin yargı kararlarının sıralanması yöntemi izlenerek kaleme alınmıştır. Bunun sebebi, idarenin sorumluluğuna ilişkin oldukça önemli sayılabilecek bir yelpazede yer alan çözümlerin söz konusu edilmesidir. Kamu kudretinin bireyler üzerinde kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların önüne götürüldüğü idari yargıç, birbirine göre belirli ölçülerde farklılıklar gösteren sorunlarla içtihatlarını uyumlu kılmanın yol ve yöntemlerini aramaktadır. İdarenin sorumluluğuna ilişkin derli toplu ve genel anlamdaki hükümleri içeren bir metin ne Türk Hukukunda ne de Fransız Hukukunda mevcuttur. Bu alandaki ilkeler özellikle yargıçların eseridir. Bu neden idarenin sorumluluğuna ilişkin Türk ve Fransız öğretisi ve yargı kararlarını bir arada vermenin ne derecede gerekli olduğunu açıklamada yeterlidir. İdarenin sorumluluğu, sorumluluk hukukunun bir parçası olarak zarar verici bir idari işlem veya eylemin sonucunun idarece tazmini anlamına gelmektedir. İdari sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk geniş anlamda idarenin sorumluluğu kavramı içerisinde yer alsa da, dar anlamda ve inceleme konumuz açısından bu sorumluluk ele alınmayacaktır. Özel hukukta sorumluluk kusur kavramı etrafında oluşmuş ve gelişmiştir. İdarenin sorumluluğunun oluşumunda özel hukukun etkisi yadsınamaz. Ancak idarenin sorumluluğu idare hukukunun özerkliğinin bir sonucu olarak özel hukuktaki sorumluluktan farklıdır. İyi bir idare, etkinliklerini idare edenlerin fark etmediği bir idare olarak tanımlanıyorsa, aynı şekilde iyi bir idare, hizmetlerini ilgililerine zarar vermeden sürdürmeye özen gösteren ve fakat bazı durumlarda bu özen ve hassasiyete rağmen zarar verilmişse, bunları tazmin eden idaredir. Ülkemizde adli yargı idari yargı ayırımının anayasal ölçüde yapılmış olması ve aynı şekilde anayasal olarak idari yargının asker ve sivil olmak üzere ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Farklı yargı kollarının varlığı her bir yargı kolunun kendi görev ve yetkisi içerisindeki olaylardan kaynaklanan tazminat davalarını çözmek ve bu alanda içtihat üretmelerine sebebiyet vermektedir. İdarenin etkinliklerinin geniş bir alana yayılmış olması idari uygulamalar sonucu zararların oluşması ve bunların tazmini zorunluluğunu da gündeme getirir. Artık nasıl ki insan hakları sorununun ulusal boyutunun yanında ve hatta ona neredeyse hükmeden nitelikte uluslararası boyutu da bulunmaktadır. İdarenin sorumluluğu da aynı şekilde belli ölçülerde uluslararası hukuka taşınmıştır. Uluslararası boyut özellikle insan haklarını kabullendirmek ve geliştirmek gibi bir amaçla imzalanan anlaşmaların varlığı, bunun uygulanmasını etkili bir şekilde yansıtılması halinde önemli sorunlar doğmaz. Bu da ülkemizin taraf olduğu AİHS ve bu Sözleşmenin koruyucusu ve yorumlayıcısı olan AİHM kararlarının içeriğinin ve

10 10 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdareni Sorumluluğu ve Tazminat Davaları bağlayıcılığının ne tür bir anlamı kapsadığının da bilinmesi gereklidir. Son zamanlarda bu Mahkemenin verdiği kararların iç hukukta oldukça büyük ehemmiyeti haiz olduğunu ve hatta bazı yargılama dalları için yargılamanın yenilenmesi yolunu açtığı bilinmektedir. Artık idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararların tazmini iki ayrı merceğin süzgecinden geçirilmektedir. Bu da konuya ilişkin kararların iç hukuktaki kararlarla birlikte değerlendirilmesi zorunluluğuna gündeme getirmiştir. Kitabın ilk bölümünde idarenin sorumluluğu konusu idari rejimimizin kaynağını oluşturan Fransız İdare Hukuku öğretisi ve mahkeme kararlarıyla karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Diğer bölümlerde sırasıyla Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi ve AHİM in idarenin sorumluluğu ile ilgili kararları sistematik olarak sunulmaya çalışılmıştır. Kitapta sorumluluk hukuku ile ilgili olarak uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla idari mahkemelerde dava açmada dikkate alınacak temel bilgiler ve dilekçe örnekleri de yer almaktadır. İdarenin sorumluluğunun oluşumunda yargı kararlarının oynadığı asli rol bu alandaki gelişmenin lokomotifi olmuştur. Vermiş oldukları kararları ile idare hukukuna katkısı geçen tüm yargıçlara ve bu alanda eser veren yazarlara şükranlarımızı sunarız. Eserde kullanılan kararların temininde yardımcı olan Danıştay Daire Başkanı, hakimleri ve ilgilileri ile AYİM kararlarına ulaşmanın yolunu titiz ve özverili çalışmalarıyla gerçekleştiren AYİM Dergisini hazırlayan hakimlere ve ilgililere teşekkür ederiz. İdarenin sorumluluğuna ilişkin teorik açıklama ve zengin yargı kararlarını bir arada bulunduracak şekilde hazırlanan kitabın hukuk alanındaki araştırmacılara ve uygulamacılara yardımcı olacağını ümit ve temenni ediyoruz. Kitabın yayınlanmasını titiz çalışmalarıyla üstlenen SeçkinYayıncılık adına Aytaç- Koray ve Cem Seçkin ile değerli çalışanı Ömer Candan a teşekkür ediyoruz. ANKARA 08 NİSAN 2003 Doç Dr. E.Ethem ATAY G. Ü. Huk. Fak. İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi Hasan ODABAŞI Danıştay Tetkik Hakimi Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi

11 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz... 7 Önsöz... 9 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Özeti Kısaltmalar BİRİNCİ BÖLÜM İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU TEORİSİ VE UYGULAMASI Birinci Kısım İDARENİN SORUMLULUĞU I. SORUMLULUK KAVRAMI VE İDARE HUKUKUNDAKİ ANLAMI A. Sorumluluk Kavramı Genel Olarak Sorumluluk Kavramı ve Sorumluluk Türleri Sorumluluk ve Sigorta B. İdarenin Sorumluluğu Kavramı Kamu Kudretinin Sorumluluğu İlkesi Kamu Kudretinin Sorumluluğu İlkesinin Fransız Hukukunda Doğuşu ve Yaygınlaşması a. Sorumsuzluk İlkesinden Vazgeçmenin Zorluğu b. İdarenin Sınırlı Sorumluğunun Kabulü ve Bu Sorumluluğunun Uygulanma Alanının Genişlemesi İdarenin Hukuki Sorumluluğunun Hukuk Sistemimizdeki Gelişimi II. İDARENİN HİZMET KUSURU DOLAYISIYLA SORUMLULUĞU A. Genel Olarak B. Kişisel Kusur ve Hizmet Kusuru Kavramları Hizmet Kusuru Kişisel Kusur İdare İle Zarara Uğrayan Arasındaki İlişki a. Birleştirme Teorisi (Théorie du cumul)... 86

12 12 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları b. Kusurların İçtimaı (cumul de fautes): Hizmet Kusuru İle Kişisel Kusurun Bir Arada Bulunması c. Sorumlulukların İçtimaı (cumul de responsabilités): Hizmet Kusuru İle Kişisel Kusurun İç İçe Girmesi İdare İle Ajanları Arasındaki İlişki Kusurlu Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu (İdarenin Kusurlu Memura Rücu Etmesi) C. Hizmet Kusuru Uygulamasında Basit ve Ağır Kusur (Faute simple et faute lourde) Kavramları ve Uygulama Alanı Kolluk (Police) Vergiler (Les impôts) Denetim (Le contrôle) III. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ REJİMİ A. Kusursuz Sorumluluk İlkesinin Uygulama Alanı Bayındırlık Hizmetlerinin Sebep Olduğu Zararlar Kamu Görevlileri ve Kamu Hizmetlerinin Görülmesine Rastlantısal ya da Gönüllü Olarak Katılanlar (Agents publics et collabarateurs occasionnelles de l administration) Tehlikeli Şeyler ve Metotlar (Choses et méthodes dangeureuses) Takdir Yetkisi Sonucu Alınmış Hukuka Uygun İşlemler B. Kusursuz Sorumluluk İlkesinin Uygulanmasında Zarar Kavramı İkinci Kısım İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI I. ZARAR II. ZARARIN NİTELİĞİ (La nature du préjudice) A. Ekonomik Nitelikli Zararlar (Maddi Zararlar) (le préjudice économique) B. Manevi Zarar (Le préjudice moral) C. Zarar Verici Yaşam Sorunu (le problème dit de la vie préjudiciable) (wrongfull live) III. ZARARIN TAZMİNİ A. Tazminin Şekli B. Tazminatın Ödenmesi Yöntemi (Les méthodes d évaluation) C. Zararın Değerlendirilmesi, Hesaplamada Zararın Başlangıç Tarihi

13 İçindekiler Mallara İlişkin Zararlarda (les dommages aux biens) Kişilerin Uğramış Olduğu Zararlar (les dommages aux victimes) D. Tazminat Miktarının Hesaplanması E. Tazminat Hakkının İntikali IV. ZARARIN İSNAD EDİLEBİLİRLİLİĞİ: ZARARLA İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ (İLLİYET RABITASININ) KURULMASI (L imputabilité) A. Zararın Belirli Bir Kamu Tüzel Kişisinin Etkinliğine Bağlanması Gerekliliği B. Sorumlu Kamu Tüzel Kişisinin Belirlenmesi V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN HALLER / SEBEPLER (les faits exonérant l administration de sa responsabilité / les causes d exoneration) A. Mücbir Sebep (la force majeure / casus majores) ve Beklenmeyen Durum (le cas forfuit) B. Zarara Uğrayan Kişinin Kusuru (la faute de la victime) C. Üçüncü Kişinin Davranışı (le fait d un tiers) Üçüncü Kısım TAM YARGI DAVASI AÇILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ I. İDARENİN SORUMLULUĞU SEBEBİYLE AÇILACAK TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN PRATİK NOTLAR II. TAM YARGI DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ A. İdari İşlemlere Yönelik Tam Yargı Davalarında İdari İşlemlere İlişkin Doğrudan Tam Yargı Davası Açılması İdari İşlemlerin Uygulanmasından Kaynaklanan Zararlar İçin Tam Yargı Davası Açılması İdari İşlemlere Karşı İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması İdari İşlemlere Karşı İptal Davasının Sonuçlanması Sonrasında Tam Yargı Davası Açılması B. İdari Eylemlere Yönelik Tam Yargı Davalarında Tam Yargı Davası Açılmadan Ön Karar Alınması Zorunluluğu Tam Yargı Davası Açılması Anlamında Ön Karar Aranmayan Durumlar

14 14 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları III. TAM YARGI DAVALARI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İKİNCİ BÖLÜM GENEL İDARİ YARGIDA TAZMİNAT DAVALARI (DANIŞTAY KARARLARI) Birinci Kısım HUKUKİ SORUMLULUĞUN NEDENLERİ VE TAZMİNAT İLKELERİYLE İLGİLİ KARARLAR I. SORUMLULUK NEDENLERİYLE İLGİLİ KARARLAR A. Hizmet Kusurunu Tanımlayan Kararlar B. Kusursuz (Objektif) Sorumluluğu Tanımlayan Kararlar C. Sorumlulukta Hizmet Kusurunun Önceliği II. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE SORUMLULUĞUN KOŞULLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. Maddi Zarar ve Tazminatın Belirlenmesi Maddi Zararın Kapsamı ve Niteliği ile İlgili Kararlar Maddi Zararın Türleri ve Belirlenmesi Yöntemi ile İlgili Kararlar a. İdare ve Zarar Görenin Kusurunun Sorumluluğa Etkisi b. Eşyaya (Mala) Verilen Zarar ile İlgili Kararlar c. Beden Bütünlüğünün İhlâli Dolayısıyla Zarar (Çalışma Gücünün Geçici veya Sürekli Yitirilmesi, Efor Kaybı, Tedavi Gideri vb.) d. Destekten Yoksunluk Zararı ve Tazminatı aa. Destekten Yoksun Kalanlar (Davacı Sıfatı Bulunanlar) bb. Desteğin Gelir Durumunun Belirlenmesi Yöntemi cc. Destek Olma ve Destek Alma Sürelerine Etkileyen Faktörler aaa. Yaşam Süresi ve Çalışma Yaşı bbb. Evlenme Olasılığı ccc. Eğitim Süresi dd. Destekten Yoksunluk Zararından İndirim Nedenleri aaa. Elde Edilen Yararların İndirilmesi aaaa. SSK Ödemeleri bbbb. Bağ-Kur Ödemeleri cccc. Emekli Sandığınca Yapılan Ödemeler dddd. Nakdi Tazminat Kanunu (2330) Gereği Yapılan Ödemeler eeee. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yardımları ffff. Afet Fonu Ödemeleri (7269 S.Kn.) gggg. Sigorta Ödemeleri bbb. Ölenin Kusuruna Dayalı İndirim

15 İçindekiler 15 B. Manevi Zararın Kapsamı, Niteliği ve Koşulları İle ilgili Kararlar C. İlliyet Bağının Varlığı D. İspat Yükü III. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER İLE İLGİLİ KARARLAR A. Davacı veya Ölenin Kusuru B. Üçüncü Kişinin Kusuru C. İlliyet (Nedensellik) Bağının Yokluğu IV. TAZMİNAT DAVALARINDA YASAL KOŞULLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. İdari Eylemlerde İdareye Başvuru (Ön Karar) Şartı ve Süresi B. Dava Açma Süresi C. Temyiz Süresi D. Karar Düzeltme Süresi E. Islah ve Ek Dava F. Harç ve Giderler G. Aynı Konuda Adli Yargı Mahkemesinde Tazminata Hükmedilmiş Olması H. Adli Yardım I. Ceza Mahkemesi Kararının Beklenmesi V. TAZMİNAT FAİZİ A. Maddi Tazminatta Faiz B. Manevi Tazminatta Faiz İkinci Kısım MUHTELİF NEDENLERE DAYALI İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI I. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE İLGİLİ KARARLAR A. Kültürel Faaliyetlere İzin Vermeme İşlemleri Tiyatroya İzin Verilmemesi Santraç Turnuvasına İzin Verilmemesi Basılı Eserlerin Yayını ve Dağıtımının Önlenmesi Konsere İzin Verilmemesi

16 16 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları B. Gümrük İşlemlerinden Doğan Zararlar C. Bankacılık Alanındaki İşlemlerinden Doğan Zararlar D. Sermaye Piyasası Alanındaki İşlemlerden Doğan Zararlar E. İmar Kadastro ve Tapu İşlemlerinden Doğan Zararlar F. Yasa Gereği veya Mahkeme Kararı ile El Konulan Eşyalardan Doğan Zararlar G. İşyeri Açılması ve Çalışma İzniyle İlgili İşlemlerden Doğan Zararlar H. Yargısal İşlem ve Kararlardan Doğan Zararlar I. Diğer Muhtelif Haksız İşlemlerden Doğan Zararlar Kişisel Bilgilerin Basına Sızdırılması Tasarrufu Teşvik Kesintilerinin Yatırılmaması Kendisini Görev Sırasında Yaralayan Kişinin Ceza Dosyasının Kaybolup İnfaz Edilmemesi Kablolu Televizyon Aboneliği Başvurusunun Gereği Yapılmadığı İçin Tazminat İsteği İmtiyaz Sözleşmesi İptal Edilen Şirketin Borsada İşlem Görmesine İzin Verilmemesinden Doğan Zarar Hazinenin Mal Tasfiyesi İşleminin İptali ve Tazmini İstemi Ceza Soruşturması ve Kişiliğe Saldırı Eylemleri Nedeniyle Tazminat İstemi Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi Mesaiye Uyulmasına İlişkin Uyarı Yazısı İle Hakaret Edildiği İddiası Hakkında Kaçakçılık İhbarında Bulunulması Emeklilik Teşvik Ödencesinin Geç Ödenmesi Spor Müsabakasının Canlı Yayınlanması İhracat Nedeniyle Kazanılan Hakedişlerin SSK Prim Borçlarına Mahsub Edilmesinden Doğan Zarar Resen Emekliye Sevk İşleminden Doğan Zarar Tütün Eksperlerinin Zamanında Görevlendirilmemesinden Doğan Zarar Gerçek Dışı Soruşturma Raporu Düzenlenip Basına Sızdırılması Ceza Davasında Beraat Etmesi Üzerine Açılan Tazminat Davası Afet Konutuna Kabul Edilmeme İşlemi Sözleşmeli Pesonelin Emekliye Ayrılmasında İş Sonu Tazminatı Ödenmesi Yurt Dışına Çıkışın Haksız Yere Engellenmesi Şikayetçi Olduğu Memurlar Hakkında Verilen Kovuşturmama İşleminin İptali ve Tazminat İstemi Kınama Cezası Nedeniyle Manevi Tazminat

17 İçindekiler İyileşmediği İçin Emekliye Sevk İşlemi Şirketin Birlik Üyeliğinden Çıkartılması İdarenin Mahkemeye Yanlış Bilgi Vermesi İdarenin Yasaya Aykırı Fiş Kayıtları Nedeniyle Tazminat İstemi Tabi Afetlerden Doğan Zararlar ve 2090 Sayılı Yasa Uygulaması Çöp Ev İddiasıyla Konuta Girilmesi Nedeniyle Zarar İddiası II. İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR İLE İLGİLİ KARARLAR A. Kamu Görevlisinin Kasıt veya Kusurundan Doğan Zararlar Görevlinin Kasıtlı Eyleminden Doğan Zararlar a. İşkence ve Kötü Muamele Niteliğindeki Eylemlerden Doğan Zararlar b. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesinden Doğan Zararlar c. Güvenlik Görevlilerinin Kasıtlı Eylemleriyle Ölüm Olayları d. Aynı İşyerinde Çalışan İşçi Tarafından Öldürülme e. Geçici Köy Korucusunun Kasten Öldürme Eylemi f. Görevlinin Hakareti Nedeniyle Manevi Tazminat İstemi Görev Sırasında Görevlinin Taksirli Eylemlerinden Doğan Zararlar a. Jandarma Erinin Açtığı Ateş İle Ölüm b. Güvenlik Güçlerine Ait Araçtaki Silahın Patlaması Sonucu Yaralanma c. Polis Memurlarının Ateşiyle Yaralanma d. Güvenlik Güçleriyle Çıkan Çatışmada İşyerinde Oluşan Maddi Zarar e. Jandarma Operasyonunda Hayvanların Ölümü f. Belediyeye Ait İşyerlerinda Kaza Sonucu ölüm g. Vergi Görevlisine Açılan Ateş Sonucu Ölüm ğ. Operasyonda Terörist Zannıyla Öldürülme h. Karakola Götürülürken Kaçtığı İçin Açılan Ateşle Ölüm ı. Askeri Yasak Sahada Nöbetçi Erin Ateşi ile Ölüm i. Kaçan Hırsızın, Bekçinin Ateşiyle Ölümü j. Nöbetçi Erin Kusuruyla Ölüm k. Askeri Aracın Çarpması Sonucu Yaralanma l. Cezaevindeki Hükümlünün Bir Ziyaretçi Tarafından Öldürülmesi m. Karakol Komutanının Hata İle Derede Bıraktığı Bombanın Patlaması İle Ölüm o. Okul Bahçesinde Park Halindeki Otomobilin Okul Duvarının Boyanması Sırasında Zarar Görmesi ö. İdarenin Sondaj Çalışmasına Katılan Köylünün Taksirle Ölümüne Neden Olunması B. Kamu Hizmetinin Kuruluşu veya Sürdürülmesinden Doğan Hizmet Kusuruna Dayalı Zararlar Karayolu Yapım ve İşletiminden Doğan Zararlar

18 18 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları 2. Demiryolu (Tren) İşletilmesinden Doğan Zararlar Su Kanalı, Baraj, Gölet vb. Tesis Yapım ve İşletilmesinden ya da Su Taşkınlarından Doğan Zararlar Elektrik İletim Hattının Tesisi ve İşletilmesinden Doğan Zararlar Sağlık ve Tedavi Hizmetlerinden Doğan Zararlar Tarım Hizmeti ve Hayvan Sağlığı Hizmetlerinden Doğan Zararlar Askeri Faaliyetlerden Doğan Zararlar Doğal Afetlere İlişkin Hizmet Kusurundan Doğan Zararlar Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Doğan Zararlar Güvenlik Hizmetlerinden Doğan Zararlar Eğitim Hizmetlerinden Doğan Zararlar Hizmet Kusuru Teşkil Eden Muhtelif Olaylardan Doğan Zararlar a. Üniversitenin Yaptırdığı İnşaatın Telekom Yeraltı Kablolarına Zarar Vermesi b. Zirai Kredi İle Alınan İneklerin Aşılanmasına Rağmen Şap Hastalığına Yakalanmaları c. Tütünlerin Gerektiği Gibi Muhafaza Edilememesi d. Taş Kırma Şantiyesinin Tozunun Meyve Ağaçlarına Zarar Vermesi e. Antik Alanda Mezar Taşının Düşmesi Sonucu Yaralanma f. İdarenin Bozuk Gıda Satması g. İnşaat Nedeniyle Su Kanalının İptalinden Dolayı Taşınmazın Zarara Uğraması ğ. Taş Ocağı Tozunun Bitişikteki Ürünlere Zararı h. Arı Kovanı ve Meraya Güvenlik Güçlerince Zarar Verilmesi ı. Hastane Asansörünün Kayması Sonucu Yaralanma i. Evin Güvenlik Güçlerince Yıkılması j. Denizde Yüzerken Tekne Çarpması k. Tarladaki Ürünün İdari Görev Sırasında Yakılması l. Tütün Mahsülünün Zamanında Alınmaması Nedeniyle Değerini Yitirmesi m. Mahkeme Salonunda Öldürülme Nedeniyle Zarar n. Yüksek Akım Sonucu Elektrikli Eşyaların Zarar Görmesi o. Akıl Hastasının Adam Yaralaması ö. Yurt Dışındaki Terör Olayında Aracın Zarar Görmesi p. Hac Sırasında İzdiham Sonucu Ölüm r. Görev Yerinde Sigara İçilmesinin Önlenmemesinden Doğan Zarar s. Uçağın Pistte Kayıp Kaza Yapmasından Doğan Zararlar ş. Depremde Kamu Binasının Yıkılması Nedeniyle Ölüm Olayı C. Sosyal Risk Gereği Karşılanması Gereken Zararlar Sorumluluk Nedeni Olarak Sosyal Risk Kavramı Sayılı Kanunun Uygulanması İle İlgili Kararlar

19 İçindekiler Terör Eylemlerinden Doğan Zararlarla İlgili Kararlar Toplumsal Olaylarla İlgili Kararlar III. KAMU GÖREVLİLERİNİN GÖREV SIRASINDA UĞRADIKLARI ZARARLARIN TAZMİNİ İLE İLGİLİ KARARLAR A Sayılı Yasa Gereği Nakdi Tazminat İsteklerinin Reddine Yönelik İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar B. Görevde Uğranılan Zararlar Nedeniyle Doğrudan Tazminat İstekleri Güvenlik Görevlilerinin Görevde Ölmeleri ve Yaralanmaları İle İlgili Kararlar Demiryolu Görevlilerinin Görevde Ölümü veya Yaralanması Orman Görevlilerinin Görevde Ölüm veya Yaralanmaları Görev Sebebiyle Trafik Kazasında Ölüm Görevde Sakatlanıp Emekli Edilme Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Görevlinin Hac Sırasında Ölümü Görev Sırasında Kaza İle Ölüm veya Yaralanmalar Görev Sırasında Deprem Sonucu Ölüm ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANINA GİREN TAZMİNAT DAVALARI Birinci Kısım ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI VE BAŞVURU USULÜ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ I. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI II. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE AÇILABİLECEK DAVA TÜRLERİ III. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA KOŞULLARI A. Dava Açma Süresi B. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma C. İdareye Başvuru (Ön Karar) Koşulu D. Husumet IV. DAVANIN DURUŞMALI GÖRÜLMESİ

20 20 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VI. KANUN YOLLARI VII. HARÇ VE POSTA GİDERLERİ A. Harç Giderleri (Harç Pulu Olarak) B. Posta Giderleri (Posta Pulu Olarak) VIII. DİLEKÇELERİN BİÇİMİ VE GÖNDERME USULÜ IX. DİLEKÇE ÖRNEKLERİ A. Tam Yargı Davası Dilekçe Örneği B. İptal Davası Dilekçe Örneği X. TAZMİNAT HESABINDA AYİM TARAFINDAN GÖZETİLEN İLKELER A. Tazminat Hesabında Yarar Kabul Edilecek Hususlar B. Tazminat Hesabında Zarar Kabul Edilecek Hususlar C. Tazminat Davalarında Malul veya Dul ve Yetimlere Ödenip Yarar Kabul Edilmeyecek Hususlar D. Tazminat Hesabında Gözönünde Bulundurulması Gereken Genel Esaslar E. Subay ve Astsubaylar İçin Maddi Tazminat Hakediş Hesaplama Yöntemi Zarar Hesabı a. Her Rütbe Karşılığı Alacağı Hizmet Gelirleri (Maaşları) b. Kadrosuzluktan Emekliye Ayrıldığı Tarihten 65 Yaşını Doldurduğu 30 Ağustosun Sonuna Kadar Geçen Dönem c. 65 Yaşını Tamamladığı Yılın l Eylül Tarihinden Muhtemel Ömür Sonuna Kadar Olan Dönem d. Dul Aylığı e. Emekli İkramiyesi f. Oyak İkramiyesi g. Zorunlu Tasarruf Yarar Hesabı a. Aylıklar b. Emekli İkramiyesi Ödenmiş Kısmı c. Tütün İkramiyesi d. Maluliyet Halinde Çalışıp Kazanabileceği Varsayılan Gelir Denkleştirme

21 İçindekiler 21 a. (2330 SK.) Nakdi Tazminatın Veya (2629 SK.) Uçuş, b. Evlenme Şansı İndirimi c. Kusur Oranı İndirimi d. BK.43 Maddeye Dayandırılarak Yapılan İndirim F. P.M.F. Yaşama Tablosuna Göre Muhtelif Yaşlarda Ortalama Ömür (Population Masculine et Feminine) G. %5 Faiz Üzerinden Baliğ ve Peşin Değer Tablosu İkinci Kısım SORUMLULUK NEDENLERİ VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN AYİM KARARLARI I. SORUMLULUK NEDENLERİNE İLİŞKİN KARARLAR A. Hizmet Kusuruna Dayalı Davalar B. Kusursuz (Objektif) Sorumluluğa İlişkin Kararlar C. Kişisel Kusur Nedeniyle Görevliye Karşı Açılan Davalar D. İdarenin Görevliye Karşı Rücu Davası II. SORUMLULUK VE TAZMİNATIN ŞARTLARI İLE İLGİLİ KARARLAR A. İdareye Yüklenebilir Bir Eylem veya İşlem Olması B. Zararın Bulunması Koşulu C. İdari Eylem/İşlem ile Zarar Arasında İlliyet Bağının Bulunması D. İlliyet Bağını Kesen Nedenlerin Varlığı Zarar Görenin Kusuru Üçüncü Kişinin Kusuru Mücbir Sebep ve Umulmayan Haller E. Zamanaşımı / Ön Karar (İdareye Başvuru) Koşulu III. TAZMİNAT İLKELERİNE İLİŞKİN KARARLAR A. Zarardan Faydaların İndirilmesi B. Zarar Görenin Müterafik (Ortak) Kusuru C. Zararı İspat Yükü D. Faiz E. Gelişen Zararın Tazmini F. Ek Dava Açılabilmesi G. Maddi Tazminat İlkelerine İlişkin Genel Kararlar

22 22 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları IV. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI VE BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ KARARLAR A. Mala Karşı Zararlar Nedeniyle Maddi Tazminat B. Vücut Bütünlüğünün İhlâli Nedeniyle Maddi Tazminat Tedavi Giderleri Çalışma Gücünün Kaybı Efor Kaybı Ekonomik Geleceğin Sarsılması C. Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı D. Masraflar V. MANEVİ TAZMİNATIN KAPSAMI VE BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARLAR Üçüncü Kısım ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN MUHTELİF İDARİ EYLEM VE İŞLEMLERDEN DOĞAN DAVA TÜRLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR I. İDARİ EYLEMLERDEN DOĞAN DAVALARLA İLGİLİ KARARLAR A. Zarara Yol Açan Görevlinin Kasıtlı Eyleminden Doğan Davalar B. Zarara Yol Açan Görevlinin Taksirli Eylemlerinden Doğan Davalar C. Zarar Görenin veya Ölenin Kusurundan Doğan Zararlar İntihar Nedeniyle Sorumluluk Kusur Sayılan Diğer Olaylar D. Askeri Hizmetin Bünyesinden Doğan Zararlar Askeri Aracın Çekilmesinde Erin Elinin Yaralanması Araç Lastiğinin Patlaması İle Erin Gözünden Yaralanması Birliğe Kömür Taşırken Trafik Kazasında Yaralanma Görev Sırasında Helikopter Kazasında Yaralanma E. Terör Olayları ve Operasyon Görevinden Doğan Zararlar F. Tazmin Borcu Doğuran Askeri Faaliyetler Eğitim Sırasında Oluşan Zararlar Spor Müsabakaları Nedeniyle Oluşan Zararlar Taşıt Araçlarının Yol Açtığı Zararlar Askeri Hava Araçlarının Yol Açtığı Zararlar

23 İçindekiler Tıbbi Hizmetler Nedeniyle Doğan Zararlar Askeri Görevlerin İfasından Doğan Zararlar II. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN DAVALARA İLİŞKİN KARARLAR A. Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Zararlar B. Diğer İdari İşlemler Nedeniyle Uğranılan Zararlar İdari İşlemin İptali İstenmeden Doğrudan Açılan Davalar İptal Davası ile Birlikte Açılan Davalar İptal Kararı Üzerine Açılan Davalar C. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ADLİ-İDARİ VE ASKERİ YARGI YOLU UYUŞMAZLIKLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I. KAMU TAŞITLARININ YOL AÇTIĞI ZARARLAR A. Askeri Taşıtların Yol Açtığı Zararlar B. Diğer Kamu Taşıtlarının Yol Açtığı Zararlar II. DEMİRYOLU İŞLETİLMESİNDEN DOĞAN ZARARLAR III. KAMU GÖREVLİLERİNİN KASITLI VE TAKSİRLİ EYLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARLAR IV. KAMU HİZMETİNİN YÜRÜTÜLMESİ NEDENİYLE VERİLEN ZARARLAR V. TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDA VERİLEN ZARARLAR VI. İDARİ İŞLEMLERDEN DOĞAN ZARARLAR A. Belediye İşlemlerinden Doğan Zararlar B. Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlar C. Çiftçi Mallarını Koruma Örgütü ve Sulama Birliği İşlemleri D. Askeri Eylem ve İşlemlerden Doğan Zararlar E. Bankaya El Konulması veya Banka Özelleştirilmesinden Doğan Zarar VII. RÜCU DAVALARINDA YARGI YOLU VIII. KAMU GÖREVLİLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALAR

24 24 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları IX. KAMU PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR BEŞİNCİ BÖLÜM AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU USULÜ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI VE İÇ HUKUKUMUZDAKİ YERİ A. Mahkemenin Yetki Alanı B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İç Hukukumuzdaki Yeri AİHS ve İç Hukukumuzdaki Yeri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin İç Hukuktaki Yeri ve Kararlarının Etkisi II. MAHKEMEYE BAŞVURU USULÜ A. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi ve Süre Şartı B. Mahkemenin Dili ve Başvuru Yöntemi III. BAŞVURU FORMU HAKKINDA AÇIKLAMA A. Giriş B. Başvuru Formu Nasıl Doldurulur C. Mahkeme İç Tüzüğünün İlgili Hükümleri D. Üye Ülkelerin Sözleşme ve Pkrotokolü İmza Tarihleri IV. MAHKEMEYE BAŞVURU FORMU (DİLEKÇE) HAZIRLANMASI V. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN ÖRNEK KARARLARI A. Yaşam Hakkı İle İlgili Kararlar (Sözleşme Madde 2) Sözleşmenin 2. Maddesi Hakkında Genel Açıklamalar a. Genel Olarak b. Güvenlik operasyonlarıyla ilgili olarak AİHM ilkeleri Sözleşmenin 2. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları a. ABDULLAH YILMAZ/Türkiye Davası (Bşv.No: 21899/02) (2. Daire; Strazburg 17 Haziran 2008) b. BEKER/Türkiye Davası; (Başvuru No: 27866/03), 2. Daire Strazburg, 24 Mart

25 İçindekiler 25 B. İşkence Yasağı ile İlgili Kararlar (Sözleşme Md. 3) Sözleşmenin 3. Maddesiyle İlgili Genel Açıklamalar a. 3. Maddenin Kapsamı ve Hukuki Niteliği aa. Genel Olarak bb. Hukuki Nitelik cc. Kapsam dd. İspat Yükü b. İşkence Kavramı c. İnsanlık Dışı Muamele d. Onur Kırıcı/Küçültücü Muamele e. İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Ceza f. Üçüncü Maddenin İhlaline Kaynak Oluşturan Uygulamalar aa. Gözaltı Uygulamaları aaa. Gözaltındaki Kişiye Yapılan Davranışlar bbb. Gözaltı Koşullarının Yarattığı İhlaller bb. Ceza ve Tutukevlerindeki Uygulamalar cc. Suçluların Geri Verilmesi veya Yabancıların Sınırdışı İşlemleri dd. Kayıp Olayları ee. Ayrımcılık Yapılması ff. Etkin Soruşturma Yapılmaması Nedeniyle Usuli İhlaller AİHS nin 3. Maddesiyle İlgili AİHM Kararları a. ÇAĞLAYAN/Türkiye Davası; (Başvuru No /02) 3.Daire, Strazburg, 21 Ekim b. ÇAMDERELİ/Türkiye kararı; (Başvuru No /02), 2.Daire, Strazburg, 17 Temmuz C. Hürriyet ve Güvenlik Hakkı İle İlgili Uygulama ve Kararlar (Sözleşme Md. 5) Sözleşmenin 5. Maddesinin Uygulanması a. Genel Olarak 5. Maddeyle İlgili AİHM İlkeleri b. AİHM Kararlarında Sözleşmenin İhlali Olarak Kabul Edilen kimi Olaylardan Örnekler Sözleşmenin 5. Maddesiyle İlgili AİHM Örnek Kararları a. ELĞAY/Türkiye Davası; (Başvuru No /03), 2.Daire, Strazburg 20 Ocak b. GÜRCEĞİZ VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası; (Başvuru No: 30245/02), Strazburg 20 Eylül c. NAİF DEMİRCİ/Türkiye Davası; (Başvuru No:17367/02), 2.Daire, Strazburg 26 Mayıs D. Adil Yargılanma Hakkı İle İlgili Uygulama ve Örnek Kararlar (Sözlş. Md. 6) Genel Olarak Sözleşmenin 6. Maddesinin Uygulanması

26 26 Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları a. Altıncı Maddenin Kapsamı b. Adil Yargılanma Hakkıyla Sağlanan Güvenceler ve Uygulama aa. Yasal, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkı bb. Aleni ve duruşmalı yargılanma hakkı cc. Davanın makul sürede görülmesi hakkı dd. Suçsuzluk/Masumiyet karinesi ee. Kendini suçlamama ve susma hakkı ff. Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi gg. Delillerin duruşmada sunulması ve tartışılması ilkesi ğğ. Avukat ile Temsil Hakkı hh. Gerekçeli Karar Hakkı Adil Yargılanma Hakkıyla İlgili Örnek AİHM Kararları a. AMAÇ VE OKKAN/Türkiye DAVASI; (Başvuru No: 54179/00 ve 54176/00), Strazburg, 20 Kasım b. AK/Türkiye Davası; (Başvuru No:27150/02), Strazburg, 31 Temmuz c. BÜKER / Türkiye Davası Strazburg (29921/96) (24 Ekim 2000) d. ARAS/Türkiye Davası; (Başvuru No:1895/05), 2.Daire, Strazburg, 17 Şubat e. ARICI VE DİĞERLERİ/Türkiye Davası; (Başvuru No: 35528/03), 2. Daire, Strazburg, 28 Nisan E. Cezaların Kanuniliği İlkesi İle İlgili Karar (Sözleşme Md. 7) ECER ve ZEYREK / Türkiye Davası Strazburg (29295/95 ve 29363/95) (27 Şubat 2001) BAŞKAYA VE OKÇUOĞLU/Türkiye Davası; (23536/94 ve 24408/94), Strazburg, 8 Temmuz F. Özel Hayatın ve Aile Hayatın Korunması İle İlgili Karar (Sözleşme Md.8) SOPHIA GUDRUN HANSEN/Türkiye Davası; (36141/97), Strasbourg, 23 Eylül G. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü İle İlgili Karar (Sözleşme Md. 9) KALAÇ / Türkiye Davası Strazburg (61/1996/680/870) (1 Temmuz 1997) H. İfade Özgürlüğü İle İlgili Uygulama ve Örnek Kararlar (Sözleşme Md. 10) Sözleşmenin 10. Maddesiyle İlgili Genel Açıklama Maddeyle İlgili Örnek AİHM Kararları a. AYHAN ERDOĞAN/Türkiye Davası; (Başvuru No /03), 2. Daire, Strazburg, 13 Ocak b. AKTAN/Türkiye Davası; (Başvuru No:20863/02), 2. Daire Strazburg, 23 Eylül c. CEYLAN / Türkiye Davası Strazburg (23556/94) (8 Temmuz 1999) d. ŞENER / Türkiye Davası Strazburg (26680/95) (18 Temmuz 2000)

27 İçindekiler 27 I. Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Kararlar (AİHS Md.11) ENERJİ YAPI-YOL SEN/Türkiye Davası; (Başvuru No:68959/01), 3. Daire, Strazburg, 21 Nisan METİN TURAN/Türkiye Davası; (Başvuru No:20868/02), Strazburg, 14 Kasım İ. Mülkiyet Hakkı İle İlgili Karar lar (1 No.lu Protokol Md. 1) ÇIRAK VD. /Türkiye Davası, (Başvuru No:33433/02), 4. Daire, Strazburg, 22 Temmuz AKKUŞ / Türkiye Davası Strazburg (60/ /869) (09 Temmuz 1997) İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Genel Türkçe Kaynakça İnsan Hakları Hukukuna İlişkin Genel Türkçe Kaynakça Dizin

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku

Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku Hasan Tahsin GÖKCAN Yargıtay Tetkik Hakimi HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ve TAZMİNAT HUKUKU Destekten Yoksunluk Tazminatı, Tedavi-Bakım ve Yol Giderleri, Zamanaşımı,

Detaylı

Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU

Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Askerî Ceza Hukuku Yrd. Doç Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi ASKERÎ CEZA HUKUKU Ankara 2010 Askerî Ceza Hukuku Zeynel T. KANGAL Hukuk

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55)

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi 1383 BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish

Detaylı

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2013 MEVLÂNA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt (Volume): 1 Sayı (Number): 1 Yıl (Year): 2013 ISBN: Sahibi (Owner): Mevlâna Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ

SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 SENDİKAMIZIN HUKUK MÜCADELESİ 1 Ocak 2011 Eğitim-Bir-Sen Yayınları : 48 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi Ahmet GÜNDOĞDU Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Hıdır YILDIRIM Genel

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri

Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Bilişim Suçları ve Soruşturma -Kovuşturma Evreleri Doç. Dr. Ali KARAGÜLMEZ BİLİŞİM SUÇLARI ve SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA EVRELERİ Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı Ankara, 2011 Bilişim Suçları

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Belediye Sorunları Rehberi

Belediye Sorunları Rehberi Belediye Sorunları Rehberi Sadettin DOĞANYİĞİT Sayıştay Uzman Denetçisi Av. M. Lamih ÇELİK Belediye Hukuk İşleri Müd. İrfan GÜVENDİ E. Sayıştay Baş Denetçisi Emsal Yargı Kararları Işığında BELEDİYE SORUNLARI

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları

Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Halide SAVAŞ YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI Tıbbi Malpraktis Tıbbi Davaların Seyri ve Sonuçları Emsal

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI

HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI HAKSIZ YAKALAMA VE TUTUKLAMADAN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 209 Haksız Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları ISBN: 978-605-5316-06-8 Türkiye

Detaylı

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ. Seçkin TOYDEMİR 106612022

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ. Seçkin TOYDEMİR 106612022 ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE TÜRK İDARİ YARGI SİSTEMİ Seçkin TOYDEMİR 106612022 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNSAN HAKLARI HUKUKU) Tez Danışmanı

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı

Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı. 3. Baskı TIP HUKUKU Hakan HAKERİ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı TIP HUKUKU 3. Baskı Tıbbi Müdahaleden Dolayı Hukuksal Sorumluluk Sağlık Kuruluşlarının

Detaylı

HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU... 11 Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 . HUKUK GENEL KURULU E. 2012/11-550 K. 2012/820 T. 21.11.2012 İNTERNET BANKACILIĞI ARACILIĞI İLE HESAPTAN 3.KİŞİLERCE PARA ÇEKİLMESİ (Davalı Bankanın Davacının Müterafik Kusurunu ve Suç Teşkil Edebilecek

Detaylı