İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır."

Transkript

1 1.GİRİŞ Günümüz dünyasının en önemli sorunlardan biri de hızla artan dünya nüfusudur. FAO'nun raporlarına göre her yıl insanlara milyon ton gıda maddesi gerekmektedir. Dünyanın yüzölçümü sınırlı olduğundan bu ihtiyacı karşılayacak üretim için yeni alanların tarıma açılması mümkün değildir. Mevcut alanlardan daha fazla üretim yapılabilmesi için tarım ilaçları bugün bütün dünyada kullanılmasından vazgeçilemeyecek maddeler olarak kabul edilmektedir. Dünyada tarım ilacı üretimi 3 milyon ton civarında, yıllık satış tutarı ise milyar dolar arasında değişmektedir (Dağ ve ark., 2000). Tarımsal ürünlerde hastalıklara dayanıklı çeşitler konusunda yapılan ıslah çalışmalarına rağmen üretim ve verimdeki artış hastalık ve zararlılarla yapılan kimyasal, biyolojik vb. tarımsal mücadele yöntemlerine bağlıdır. Pestisit kalıntıları konusunda olduğu gibi, organizmaların pestisitlere duyarlılıklarının azalışıyla ilgili çalışmalar da yetersiz düzeydedir. Yoğun bir biçimde tarım yapılan arazilerde kullanılan tarım ilaçları genellikle doğal ortamdaki etki süresi uzun olduğundan, bunların parçalanarak kaybolması yıllarca sürebilmektedir. Bunlar hem toprak, hem de dolaylı olarak su kaynaklarının önemli ölçüde kirlenmelerine neden olmaktadırlar (Kubaş ve ark., 2000). Tarım ürünlerinin de sanayi ürünleri gibi nitelik ve nicelik olarak pazarın taleplerine uygun olması çağdaş tarımsal pazarlamanın bir gereğidir. Bunun için de üretimden tüketime kadar geçen süreçlerin pazarın taleplerini karşılayacak tazda şekillenmesi gerekmektedir. Son yıllarda hububat alımlarında özel sektörün payın artması ile pazarın taleplerine uyan niteliklerde ürün yetiştirme konusu önem kazanmıştır. Buna örnek olarak geçmiş yıllarda herhangi bir un fabrikası buğday tedariğinde ağırlıklı olarak ürünün bir kaç fiziksel (safiyet, vs..) değerlerine öncelik verirken, nihai tüketicinin alışkanlıklarının değişip şekillenmesi sebebiyle, son yıllarda birden çok fiziksel özelliğin yanı sıra bazı teknolojik değerlerin de ürünün alım fiyatlarında öncelik kazandığı görülmektedir. Gümrük duvarlarının alçalması ile birlikte hububat üreticilerin artan yerel ve global rekabette ayakta kalabilmeleri için kendilerinden talep edilen nitelikte ve nicelikte 1

2 mahsülleri talep edilen yerlere arz etmeleri gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmakta özen gösterilmesi gereken en önemli unsurlardan biri de yabancı ot kontrolüdür. Bu sayede elde edilecek olan mahsülün nitelik ve nicelik olarak pazarın taleplerine uygun şekilde üretilmesinde önemli bir ödev yerine getirilmiş olacaktır. Trakya bölgesinde tarım arazilerinin büyük kısmında buğday, ayçiçeği, arpa, mısır ve çeltik tarımı yapılmaktadır. Bu araştırmanın amacı bölge kadar Türkiye üretimi içerisinde de önem arz eden buğday, arpa, mısır ve çeltik tarımında kullanılan herbisitlerin etkinliğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma on bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan alan giriş bölümünde araştırmanın önemi ve amacı ortaya konulmuştur. İkinci bölümde, araştırmada kullanılan materyallerin nereden ve nasıl toplandığı anlatılmıştır. Üçüncü bölümde Türkiye de pestisit kullanımından bahsedilmişir. Bu bölüm içerisinde Türkiyedeki pestisit kullanımının yanı sıra pestisitlerde kalıntı çalışmaları ve pestisitlere karşı duyarlılık azalışından ayrıntılı bir şekilde bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde yabancı ot ve yabancı otlarla mücadele konusunda teknik detaylar üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde herbisitlerde kimyasal reaksiyonların öneminden bahsedilmiştir. Altı, Yedi ve sekizinci bölümlerde buğday,arpa, mısır ve çeltik tarımının Trakya Bölgesindeki yeri ve bu ürünlerde problem olan yabani otlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Dokuzuncu bölümde araştırma bulguları verilmiştir. Onuncu bölümde önceki bölümlerde yer alan bulgulara dayanılarak araştırmanın sonucu hakkında genel değerlendirme yapılarak önerilerde bulunulmuştur. 2

3 2. MATERYAL VE METOD 2.1.Materyal Araştırmanın orijinal materyali Trakya Bölgesi nde buğday, arpa, mısır ve çeltik üreticileri ile yapılacak olan anket çalışmalarından elde edilecek birincil verilere dayanmaktadır. İkincil verileri ise herbisitler ile ilgili istatistiksel bilgiler ve bu konuda yapılmış yerli ve yabancı literatür çalışmalardır Metod Araştırmada kullanılan metod; örneklemede kullanılan ve verilerin analizinde kullanılan metot olmak üzere iki grupta toplanır Örneklemede Kullanılan Yöntem Bu çalışmada yargıya dayalı örnekleme yapılmıştır. Trakya Bölgesi içerisinde yer alan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin yanı sıra İstanbul ve Çanakkale illerinin Trakya da kalan yerleşimleri anket çalışması için seçilmiştir. Bu amaçla Trakya coğrafi sınırları içerisinde kalane 65 adet köyde anket yapılmıştır. Buğday, arpa ve mısır üreticileri ve çeltik üreticileri iki ayrı grup olarak incelenmiştir. Toplam anklet yapılan üretici sayısı buğday, arpa ve mısır için 274 iken, çeltik için ise 57 dir. Analizde kullanılan metoda göre ise araştırmamız çerçevesinde örnek kitleden anket yolu ile temin bilgi ve veriler, bir plan dahilinde ve kullanılacak olan analize uygun olarak kodlanmıştır. Daha sonra veriler bilgisayara girilmiştir Verilerin Analizinde Kullanılan Yöntem Araştırmanın amacı doğrultusunda öncelikle tarif edici istatistiki analizler ve daha sonraki aşamalarda varyans analizi ve faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Faktör analizi karşılıklı ilişkileri inceleyen bir analizdir. Bağımlı yada bağımsız değişken ayrımı yoktur. Faktör analizi iki temel amaca dayanmaktadır (Aaker, 1981); bunlardan ilki veri azaltmak (p tane değişkeni p den az sayıda faktör setine indirgemek, gruplamak) ve daha temel bir yorumlama yapmaktır. Diğeri ise, veride direkt olarak gözlenemeyen faktörlerin tanımlanmasıdır. Faktör analizindeki önemli istatistikler aşağıda verilmiştir; 3

4 Bartlett s test of sphericity: Değişkenler ile populasyan ait birimler arasında korelasyon olup olmadığını test eder (ki-kare yöntemiyle). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy: KMO değeri verilerin faktör analizine uygun olup olmadığını test eder. Değerin 0,5 den büyük çıkması beklenir. 4

5 3. TÜRKİYEDE PESTİSİT KULLANIMI Türkiye de tarım ilacı (pestisit) tüketimi etkili madde olarak, 1979 a göre 2002 yılında %45,29 luk bir artış göstermiştir. Bu artışa karşın ülkemizde pestisit tüketimi gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. Ancak, entansif tarım yapılan Akdeniz ve Ege gibi bölgelerin tüketimi Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye de genel olarak az pestisit tüketilmesine karşın, en yoğun tüketilen pestisitler çevre ve sağlık açısından önemli riskler taşımaktadır. Türkiye de pestisit kullanımını gerçek biçimiyle ortaya koyabilmek için, ülkedeki pestisit tüketim miktarlarının ve tüketilen pestisitlerin niteliklerinin üzerinde durulması gerekmektedir. Ancak bu konu birlikte incelenirse, ülkenin pestisit kullanımı daha iyi değerlendirilir. Çizelge 3.1. Türkiye de yıllara göre pestisit tüketimi (kg veya litre)* Pestisit Grupları İnsektisitler Akarisitler Yağlar Fumigant ve Nematisitler Rodentisit ve Mollusisitler Fungisitler Herbisitler TOPLAM * Göztaşı ve toz kükürt dahil değildir. Kaynak: Delen ve ark.,

6 3.1. Pestisit Tüketimi 1979 dan 2002 ye kadar, etki ettikleri canlı gruplarına göre pestisitlerin tüketimleri Çizelge 3.1 de özetlenmiştir. Çizelge 3.1 de görüldüğü gibi, 1979 da kg veya litre olan tüketim, 2002 de kg veya litre ye ulaşmıştır. 22 yıllık sürede, ekonomik duruma, hastalık ve zararlıların epidemi yapmasına göre, tüketim bazı inişler ve çıkışlar göstermekle birlikte, tüketimde %45,29 luk bir artış olmuştur. Bu da, ortalama %2,05 lik yıllık artışı göstermektedir. Durum parasal olarak düşünüldüğünde tüketimde değer olarak insektisitlerin %31, herbisitlerin %26 ve fungisitlerin de %20 lik payı ortaya çıkmaktadır. Dünya pestisit tüketimindeki artış her ne kadar son yıllarda bir duraklama trendine girdiyse de (Anonim, 2003), döneminde %3,4, de ise %18,5 lik yıllık artış hızına ulaşmıştır (Lorbeer ve ark., 2001). Bu değerlere göre, Türkiye nin 22 yıldaki pestisit tüketimindeki ortalama yıllık artış, özellikle yıllarındaki dünya pestisit tüketimindeki yıllık artışın altında kalmaktadır. Eğer ülkemizin yılları pestisit tüketimi temel alınırsa, 1983 yılında kg veya litre pestisit tüketilmesine karşın, 1995 yılında tüketim kg veya litre ye düşmüştür. Diğer bir deyişle 1983 e oranla 1995 de, yani 12 yıllık periyotta Türkiye de pestisit tüketimi yaklaşık %5 kadar azalmıştır. Konuya parasal açıdan bakıldığında, dünya pestisit üretiminin yıllık 3 milyon ton civarında olduğu, yıllık satış tutarının da ortalama 30 milyar Euro ya ulaştığı görülür. Bu miktar içinde Türkiye nin payı ancak %0,6 kadardır (Öztürk, 1997). Türkiye de tüketilen pestisitlerin yıllık satış tutarlar yılları arasında yaklaşık 200 Milyon Dolar ile 300 Milyon Dolar arasında değişmektedir (Dağ ve ark., 2000). Turabi (2004) ye göre, bu tüketim değer olarak; 1993 de 2,513 Trilyon TL, 1994 de 5,675 Trilyon TL, 1995 de 13,370 Trilyon TL, 1996 da 22,133 Trilyon TL, 1997 de 33,654 Trilyon TL, 1998 de 65,130 Trilyon TL, 1999 da 69,037 Trilyon TL ve 2000 de de 144,618 Trilyon TL dir. 6

7 Çizelge 3.2. AB ülkelerinde tüketimlerine göre hektara isabet eden ortalama pestisit miktarları Ülkeler Pestisit tüketimi (kg/ha) Almanya 2,6 Avusturya 4,0 Belçika 1,2 Danimarka 1,7 Finlandiya 1,2 Fransa 5,6 Hollanda 13,8 İngiltere 6,4 İrlanda 8,0 İspanya 2,3 İsveç 4,4 İtalya 9,3 Lüksembourg 4,4 Portekiz 6,0 Yunanistan 13,5 Kaynak: Delen ve ark., 2005 Türkiye nin pestisit tüketimi AB ülkeleriyle karşılaştırılacak olursa, AB ülkelerinin ortalamalarına göre hektara pestisit tüketimleri Çizelge 3.2 de görülmektedir (Oskam ve ark., 1997). Çizelge 3. 2 de görüldüğü gibi, Hollanda ve Yunanistan AB nin en yoğun, Belçika ve Finlandiya ise en az pestisit tüketen ülkeleridir. Türkiye nin tüketimi ise, yıllara göre hektara gr düzeyindedir. Hektara düşen etkili madde miktarı döneminde en düşük değere 490 gr ile 1994 de ve en yüksek değere de 706 gr ile 1997 de ulaşmıştır (Turabi, 2004). Bu değerler, Türkiye nin AB ülkelerine göre oldukça az pestisit 7

8 tükettiğini göstermektedir. Ancak bilindiği gibi, Türkiye de oldukça heterojen bir pestisit tüketimi vardır (Delen ve ark., 1995). Çizelge 3.3. Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin Türkiye pestisit tüketimindeki preparat olarak payları Yıllar ve bölgelerin payları (%) Bölgeler Ege 19, ,5 18,6 17,1 17,1 Akdeniz 21,3 25,5 26,4 15,8 22,3 24,9 Ege ve Akdeniz in toplam payı 40,7 44,5 41,9 34,3 39,4 42 Doğu Anadolu 2,92 2,61 3,71 3,9 3,72 4,86 Güney Doğu Anadolu 8,7 6,93 7,58 6,64 7,2 7,1 Doğu ve Güney Doğu Anadolu nun top. payı 11,6 9,54 11,3 10,5 10,9 12 Kaynak: Delen ve ark., 2005 Örneğin, ülkemizin entansif tarım yapılan bölgelerinden olan Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile ekstansif tarım yapılan Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin yıllarında ülke pestisit tüketimindeki preparat olarak payları Çizelge 3.3. de verilmiştir. Çizelge 3.3 de görüldüğü gibi, Ege ve Akdeniz Bölgeleri preparat olarak ülke tüketiminin 1/3 ünden fazlasına, hatta bazı yıllar yarısına yakınına sahip iken, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerindeki kullanım ülke tüketiminin ancak %10 u kadardır. Bu konuda bir örneği de entansif tarım yapılan illerimizden İzmir den verebiliriz. İzmir Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre, İzmir de 2000 yılında kg veya litre (etkili madde olarak) pestisit tüketilmesine karşın 2002 de bu tüketim kg veya litre ye ulaşmıştır. Bu verilere göre, İzmir de pestisit tüketimi üç yılda %20,38 yada ortalama yıllık %6 dan fazla atmıştır. Oysa, 2000 yılında Türkiye deki pestisit tüketimi kg veya litre iken, 2002 yılında kg veya litre ye düşmüştür. Buna 8

9 göre, Türkiye de pestisit tüketimi üç yılda %2,12 azalırken, 2000 yılında Türkiye pestisit tüketiminde İzmir in %4,42 olan payı 2002 de %5,44 e yükselmiştir. Konuya parasal açıdan bakıldığında da, Türkiye'de ilaç kullanımı daha çok polikültür tarımın yapıldığı Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Eldeki verilere göre Türkiye'de yıllık pestisit tüketiminin % 40'ı Adana, İçel ve Antalya olmak üzere 3 ilde yoğunlaşmaktadır. İzmir ve yöresi de bu değerlere ilave edildiğinde bu oran % 65'i aşmaktadır (Dağ ve ark., 2000). Yukarıdaki değerlendirmelere göre, ülkemizde entansif tarım yapılan bölgelerde pestisit kullanımının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğu ve bu yörelerin tüketiminin gelişmiş ülkeler düzeyine ulaştığı söylenebilir. Yoğun pestisit tüketilen Ege ve Akdeniz Bölgelerinin beslenmemizde büyük yeri olan sebze ve meyvelerin entansif biçimde yetiştirildiği alanlar olması yanı sıra, ihracata yönelik gıda endüstrimizin hammaddeleri de büyük ölçüde bu bölgelerimizden sağlanmaktadır. Üzerinde durulması gereken bir nokta da, bu iki bölgemizin yurdumuzun en kalabalık bölümlerinden olmasıdır. Çizelge de Türkiye de en yoğun tüketilmiş insektisitler, Akut Oral LD 50 değerleri ve insektisit tüketimindeki payları İnsektisit LD50 değerleri (mg/kg)* Yıllara göre insektisit tüketimindeki payları (%) Methamidophos 13 19,35 17,24 12,99 14,52 Chlorpyrifos-ethyl ,72 14,09 31,94 12,76 Parathion-methyl 9 10,95 12,97 9,81 10,96 Dichlorvos (DDVP) 25 7,72 10,22 8,91 8,08 Endosülfan 18 7,2-6,14 - Carbaryl 307-5,8 - - Azinphos-methyl ,08 TOPLAM 58,94 60,32 69,79 53,4 (-) ilk beş fungisit arasında değildir. (*)Ware (1994) e göre Kaynak: Delen ve ark.,

10 3.2. Tüketilen Pestisitlerin Nitelikleri Bir ülkede tüketilen pestisitlerin sağlık ve çevre gibi kriterler açısından nitelikleri, toplam pestisit tüketimine oranla daha ciddi bir konudur. Ülkemiz pestisit tüketimi bu açıdan değerlendirildiğinde, oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır yıllarında Türkiye de en çok tüketilen beş insektisit ve bu insektisitlerin oral (ağızdan) LD (populasyonun yarısında ölüm meydana getiren doz) değerleri Çizelge de görülmektedir. Çizelge 3.4 de özetlendiği gibi, yıllarında 7 etkili madde yıllara göre en çok tüketilen 5 insektisit arasına girmiştir. Bu insektisitlerden methamidophos, parathionmethyl, dichlorvos, endosülfan ve azinphos-methyl çok zehirli, chlorpyrifos-ethyl ve carbaryl ise zehirli pestisitler grubuna girmektedirler (Ware, 1994). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, piyasada 1999 ve 2000 yıllarında 68, 2001 yılında 63 ve 2002 yılında da 62 insektisit etkili maddesi bulunmasına karşın, her yıl 5 etkili madde toplam insektisit tüketimi içinde yarıdan fazla paya sahip olmuşlardır. Diğer yandan, döneminde methamidophos Türkiye de en yoğun tüketilen insektisitlerden biridir. Oysa methamidophos ülkemizde yalnızca pamukta ve tütünde kullanım iznine sahiptir (Aydınoğlu ve ark., 2002; Yüceer, 2003). EPA verileri, Coats (1991), Sumasanduram ve Coats (1991) e göre, methamidophos, chlorpyrifos-ethyl, parathion-methyl, DDVP, endosülfan yer altı sularına bulaşma riski olan pestisitlerdendir. Parathion-methyl, DDVP ve carbaryl ise soluduğumuz havayı kirletme potansiyelindedir. Ayrıca, parathion-methyl ve DDVP nin insanlarda kanser yapıcılık riski vardır. Chlorpyrifos-ethyl, parathion-methyl, endosülfan insanlarda endokrin (iç salgı bezleri) sistemini etkileyebilen bileşiklerdir (Bucker-Davis, 1998; Colborn, 1998). Methamidophos un kromozomlar üzerinde etkisinin olabileceği de belirtilmektedir (Karabay, 2000). 10

11 Çizelge yıllarında Türkiye de en yoğun tüketilmiş fungisitler ve bu fungisitlerin yıllara göre fungisit tüketimindeki payları Fungisit Yıllara göre fungisit tüketimindeki payları (%) Bakır Tuzları 31,05 34,96 26,89 25,85 Mancozeb 18,31 13,89 14,37 14,53 Elementer Kükürt 9,42-11,63 8,39 Propineb 7,71 7,35 6,60 8,54 Thiram 4,92 4,66-5,58 Maneb - 6, Bronopol - - 6,24 - TOPLAM 71,41 67,31 65,73 62,89 (-) ilk beş herbisit arasında değildir. Kaynak: Delen ve ark., de Türkiye de en yoğun kullanılmış beş fungisit ve bu fungisitlerin yıllara göre fungisit tüketimindeki payları Çizelge 3.5. de görülmektedir. Çizelge 3.5 de görüldüğü gibi, periyodunda 7 etkili madde yıllara göre en yoğun kullanılan fungisiti oluşturmuştur. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, piyasada 1999 da 56, 2000 de 68, 2001 de 60, 2002 de 62 ruhsatlı fungisit etkili maddesi bulunmasına karşın, söz konusu 5 fungisit, tüm fungisit tüketiminde hemen hemen 2/3 den fazla paya sahip olmuşlardır. İnsektisitlerin aksine, fungisitlerin akut toksisite yönünden ciddi bir risklerinin bulunmamasına karşın, kronik toksisiteleri önemlidir (Anonim, 1987). Çizelge 3.5 deki 7 fungisitten 4 ü, mancozeb, propineb, thiram ve maneb dithiocarbamate grubu üyesidirler. Bu fungisitler sağlık ve çevre açısından ciddi riskler taşımaktadırlar. Örneğin EPA ve FAO verilerine göre mancozeb, propineb, maneb insanlarda kanser yapıcılık açısından riskli fungisitlerdir. Mancozeb, maneb ve thiram insanlarda endokrin sistemine de etkilidir, thiram ın ise sinir sistemine etkisi vardır ve teratojenik (doğum kusuru oluşturma) riski olan bir fungisittir (Bucker-Davis, 1998; Colborn, 1998; FAO, 1993; Karabay, 2000). EPA verilerine göre, dithiocarbamate grubunun söz konusu fungisitlerinin soluduğumuz havayı, Coats (1991), Somasundaram ve Coats (1991) a göre 11

12 ise, yer altı sularını kirletme potansiyeli vardır. Her ne kadar organik tarımda da önerilmekteyse de, AB nin EEC 2092/91 No lu ve Ek EEC 1488/97 No lu yönetmeliklerine göre, bakırın bir ağır metal oluşu nedeniyle kullanımının göz altında tutulması ve uzman kişilerin kontrolünde uygulanması öngörülmektedir. Yoğun bakır alınımı kan, karaciğer gibi organlarda olumsuz etkiler oluşturabilmektedir (Anonim, 1998). Çizelge yıllarında Türkiye de en yoğun kullanılan herbisitler ve herbisit tüketimindeki payları Yıllara göre herbisit tüketimindeki payları Herbisit (%) ,4-D 45,3 44,3 47,5 33,6 Trifluralin 27 27,9 20,2 24,6 Molinate 7,1 6,44 3,69 3,5 Propanil 4,54 3, Glyhposate isopropylamin 4,1 6,94 9,08 7,57 Chloridazon - - 5,38 - Metalochlor ,1 Kaynak: Delen ve ark., yıllarında en yoğun kullanılan 5 herbisit ve herbisit tüketimindeki payları Çizelge 3.6 de özetlenmiştir. Çizelge 3.6 da görüldüğü gibi, periyodunda Türkiye de 7 herbisit yıllara göre en yoğun kullanılan 5 etkili maddeyi oluşturmuştur. Bu 5 etkili maddenin tüm herbisit tüketimindeki payı yıllara göre, %89,20 ile %74,39 arasında değişmektedir. Oysa, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, piyasada 1999 da 61, 2000 de 60, 2001 de 62, 2002 de 65 herbisit etkili maddesi bulunmakta idi. Herbisitler de fungisitler gibi, genelde akut toksisitelerine oranla kronik toksisiteleri daha önemli olan bileşiklerdir (Anonim, 1987). Herbisitler içinde olduğu gibi, tüm pestisitler içinde de ülkemizde en yoğun tüketilen etkili maddelerden biri 2,4-D dir. Bu etkili maddenin sentezlenme aşamasında dioksinlerle bulaşabilme tehlikesi vardır. Bilindiği 12

13 gibi dioksinler hem çok zehirli ve hem de kanser yapıcılık riski olan bileşiklerdir (Anonim, 1995; Blair, 2002). Bu sorun nedeniyle bir çok ülke, örneğin ABD, ülkelerinde tüketilecek 2,4-D li preparatların dioksinlerden arındırılmış olma koşulunu getirmişlerdir (Ware, 1994). Ancak Türkiye de böyle bir koşul yoktur. Yapılan bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, ülkemizde tüketilen 2,4-D li preparatlarda dioksin kirlenmesi olabileceği kuşkusunu akla getirmektedir (Alpöz ve ark., 2001). Yoğun tüketilen bir diğer herbisit trifluralin in EPA verilerine göre kanser yapıcılık riski vardır. Yine EPA verilerine göre molinate üreme toksisitesine, propanil ise dalakta olumsuz etkilere yol açmaktadır. 2,4-D, trifluralin tehlikeli birer hava kirleticileri olduklarına EPA tarafından işaret edilmektedir. Çizelge 3.7. Zehirliliği yüksek pestisitlerin Türkiye deki 2002 yıllı tüketimleri Pestisit Akut Oral LD 50 değeri (mg/kg) Tüketimleri (kg veya litre) Azinphos-methyl Cadusafos Carbofuran Dichlorvos (DDVP) Dimethoate (Dermal) Dinitrocresol (DNOC) Endosülfan Ethoprophos (Dermal) Fenamiphos Methamidophos Methidathion Methiocarb Methomyl Methyl-bromide (Dermal) Monocrotophos Oxydemeton-methyl (Dermal) Oxamyl Parathion-methyl TOPLAM İnsektisit, nematisit ve fumigant tüketimindeki payı % 45,41 Pestisit tüketimindeki payı % 14,18 Kaynak: Delen ve ark.,

14 Tüketilen pestisitlerden özellikle insektisitler, nematisit ve fumigantlar üzerinde önemle durulması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, oral LD değeri mg/kg a ve deriden (dermal) LD değeri ise 200 mg/kg a kadar olanlar akut zehirliliği 50 yüksek pestisitler olarak kabul edilmektedirler (Ware, 1994). Böyle zehirliliği yüksek pestisitlerin Türkiye deki tüketimleri 2002 yılı verilerine göre Çizelge 3.7 de verilmiştir. Çizelge 3.7. de görüldüğü gibi, Türkiye de 2002 yılında tüketilen insektisit, nematisit ve fumigantların yarıya yakınını, tüm pestisitlerin ise %14,18 ini çok zehirli etkili maddeler oluşturmaktadır. EPA ya göre söz konusu pestisitlerden DDVP, DNOC, endosülfan, methyl-bromide ve parathion-methyl tehlikeli hava kirleticileridir. Soluduğumuz havayı kirletme potansiyeli olan bu 5 pestisit Çizelge 3.7. de yer alan 18 pestisitin tüketiminin yarısından fazlasına sahiptirler. Ayrıca yine EPA ya göre, endosülfan, methamidophos, methyl-bromide ve parathion-methyl yer altı sularını kirletebilmektedir. Çizelge 3.8. ABD ve AB de yasaklanmış, kısıtlanmış yada geri çekilmiş pestisitler ile bunların 2002 yılında Türkiye deki tüketimleri Pestisit Türkiye de ABD de AB de tüketimi kullanımı kullanımı (kg veya L) Atrazin Kısıtlanmıştır Benomyl - Geri çekilmiş Biphenthrin Kısıtlanmıştır Carbofuran Kısıtlanmıştır DNOC Yasaklanmıştır Geri çekilmiş Fenvalerate - Geri çekilmiş Methamidophos Kısıtlanmıştır Monocrotophos Yasaklanmıştır Oxydemeton-methyl Kısıtlanmıştır Parathion-methyl Kısıtlanmıştır Phorate Kısıtlanmıştır TOPLAM Türkiye nin tüm pestisit tüketimindeki payı % 6,47 Kaynak: Delen ve ark.,

15 2002 yılı sonuna kadar ABD de yasaklanmış ya da kısıtlanmış ve AB de ruhsatı geri çekilmiş pestisitlerden Türkiye de kullanılanların 2002 yılı tüketimleri Çizelge 3.8 de özetlenmiştir. Çizelge 3.8 de özetlendiği gibi, ABD de veya AB de kullanımı yasaklanmış, kısıtlanmış yada geri çekilmiş pestisitlerin, 2002 yılı tüketimi temel alındığında, ülkemiz pestisit tüketimindeki paylarının %6,47 olduğu görülmektedir. Yine ülkemizde ruhsatlı pestisitlerden acephate ın, aldicarb ın, metalaxyl in ve parathion-methyl in AB deki kullanımları 2003 de durdurulmuştur. EPA tarafından bazı pestisitler düşük riskli yada çevre dostu olarak nitelendirilmektedir. Böyle etkili maddelerin ruhsatlandırılması daha hızlı yapılmakta ve kullanımları desteklenmektedir (EPA, 1999 a, b). EPA ya göre düşük riskli yada çevre dostu pestisitlerde bulunması gerekli kriterler şöyle özetlenebilir; insan sağlığına düşük etki, hedef dışı organizmalara düşük zehirlilik, yer altı sularını kirletme potansiyelinin düşüklüğü, uygulama dozunun daha düşük olması, zararlı organizmalarda dayanıklılık potansiyelinin düşüklüğü, entegre zararlı yönetimi (IPM) ne uygun olması. 15

16 Çizelge 3.9. Düşük riskli yada çevre dostu pestisitlerden ülkemizde ruhsatlı olanların 2002 yılı tüketimleri Pestisit Türkiye de tüketimi (kg veya litre) Acetamiprid Azoxystrobin 856 Cyprodinil Fenhexamid Glyphosate* Hymexazole Imazamox 289 Indoxacarb Lambda cyhalothrin Mefenoxam (Metalaxyl M) Pymethrozine Spinosad 927 Thiamethoxam Trifloxystrobin TOPLAM Türkiye pestisit tüketimindeki payları % 4,45 * Glyphosate amonium, glyphosate isopropylamin tuzu ve glyphosate trimesyum toplamı Kaynak: Delen ve ark., 2005 Bu kriterlere göre düşük riskli pestisitlerden ülkemizde ruhsatlı olanların 2002 yılı tüketimleri Çizelge 3.9 da verilmiştir. Çizelge 3.9. de görüldüğü gibi, 2002 pestisit kullanımına göre, Türkiye de tüketilen etkili maddelerin ancak %4,45 i düşük riskli yada çevre dostu pestisitlerdir Türkiye de Pestisit Kalıntı Çalışmaları Ülkemizde pestisit kalıntılarıyla ilgili çalışmalar 1959 yılında Ankara Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Enstitüsü Kalıntı Analiz Laboratuarı nın kurulmasıyla başlamıştır ve ilk çalışma Otacı ve Güvener (1959) tarafından yapılmıştır. 16

17 Literatür araştırmaları sonucunda Türkiye de gıda ürünlerindeki pestisit kalıntıları üzerinde bugüne kadar yaklaşık 90 çalışma yayınlandığı görülmektedir (Durmuşoğlu, 2004). Konuyla ilgili çalışan kişiler ile yapılan görüşmeler sırasında sonuçları henüz yayınlanmamış veya devam eden başka araştırmalar da olabileceği anlaşılmış ancak bunlar bu sayıya dahil edilmemiştir. Ayrıca, burada sadece gıdalardaki pestisit kalıntıları ile ilgili araştırma ve yayınlar ele alınmış, insan dokusu ve anne sütü ile çevresel örneklerdeki pestisit kalıntıları ile ilgili araştırmalar dikkate alınmamıştır. Bu çalışmalardan 8 i yılları arasında, 30 u yılları arasında, 17 si yılları arasında, 26 sı yılları arasında gerçekleşmiştir yılları arasında ise 9 çalışma yapılmıştır. Kalıntı analiz çalışmalarının 48 yıl önce başladığı düşünüldüğünde bu sayıların oldukça az olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde yürütülen çalışmaların yaklaşık 30 tanesi pestisitlerin parçalanma sürelerinin saptanmasına yönelik rutin analizlerdir. Genelde, analizlerde kullanılan yöntemler yabancı kaynaklıdır ve metot geliştirme konusunda yapılmış oldukça az sayıda çalışma vardır ( Durmuşoğlu ve Çelik, 2001). Gıdalardaki pestisit kalıntılarını saptamaya yönelik piyasa kontrol niteliğindeki saptayabildiğimiz çalışmaların sayısı yaklaşık 50 kadardır. Bu çalışmalardan 30 unda pestisit kalıntıları toleransların altında, 15 inde biraz üzerinde, 5 tanesinde ise endişe verici boyutlarda saptanmıştır. Üzerinde en çok analiz yapılan ürünler, 32 araştırmayla, yaş meyve ve sebzelerdir. Ayrıca, buğday veya unlarda 9 çalışma, çeşitli yağlarda 8 çalışma, balıklarda 6 çalışma, üzümlerde 6 çalışma ve zeytinde de 5 çalışma yapılmıştır. İl Gıda Kontrol Laboratuarlarının ortaklaşa yürüttükleri bir proje kapsamında, yılları arasında Antalya, Fethiye ve İzmir çevresinden elde edilen domates, biber ve hıyar örnekleriyle, toptancı hallerinden toplanan üzüm, elma, şeftali ve armut örnekleri analiz edilmiştir (Anonim, 1996). Projede toplam 1920 örnek insektisit ve fungisit kalıntıları açısından değerlendirilmiştir. Seralardan alınan domates, hıyar ve biber örneklerinden %89 u insektisitler açısından toleranslara uygun bulunmuştur. Dithiocarbamate grubu fungisitler yönünden domates ve biber örneklerinin tümü, hıyar örneklerinin ise %96 sı toleranslar içinde oldukları saptanmıştır. Yine kapsamlı diğer bir 17

18 projede ise, 1996 yılında Isparta, Çanakkale, Antalya, Ankara, İzmir, İçel, Konya, Denizli den sağlanan elma, armut, yaş üzüm örnekleri ile çalışılmış ve 311 numune analiz edilmiştir. Aynı proje kapsamında 1997 de 273, 1998 de yukarıdaki illere Antalya nın da katılımı ile 280 ve 1999 yılında ise Ankara, İzmir, Bursa illerinden alınan domates, hıyar ve biberlerden elde edilen 135 örnekten analizler yapılmıştır (Anonim, 2002). Analizler sonucu, 429 elma örneğinden 6 tanesinde ve 137 armut örneğinden de 2 tanesinde toleranslar üzerinde dithiocarbamate grubu fungisit kalıntıları saptanmıştır. 180 yaş üzüm örneği ile 63 şeftali örneğinde ise dithiocarbamate li fungisitlerin kalıntısı bulunmamıştır. 45 şer tane sera domatesi, sera hıyarı ve sera biberinde de toleranslar üzeri kalıntıya rastlanmamıştır. Örneklerin hiç birinde insektisitler açısından bir sorun saptanamamasına karşın, 12 yaş üzüm örneğinde toleranslar üzerinde fungisit kalıntısı saptanmıştır. Az sayıda da olsa, yapılan analizlerde kimi endişe verici bulgulara da rastlanmıştır. Örneğin Özgün, (1997) yaptıkları çalışmada toplam 203 adet örnekten hiçbirinde organik fosforlu ve karbamatlı pestisit kalıntısına rastlamazken, 26 örnekte, tamamı yıllarca önce yasaklanmış olan klorlandırılmış hidrokarbonlu insektisitlerin kalıntılarına rastlanılmıştır. Aynı şekilde Durmuşoğlu (2003), 32 çilek örneğinin 21 inde dichlorvos kalıntılarının tolerans üzeri düzeylerde olduğunu göstermiştir. Bu yüksek kalıntı, bazı örneklerde kat tolerans üstü değerlere kadar ulaşmıştır. Yukarıda özetlendiği gibi, pestisit kalıntıları konusundaki çalışmaların büyük kısmı insektisitlerle ilgilidir. Çalışmaların büyük bölümünde, örneklerde özellikle organik fosforlu ve klorlandırılmış hidrokarbonlu insektisitler aranmıştır. Fungisitlerle ilgili çalışmalar daha az olup, analizler genelde dithiocarbamate lılar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu sonuçlar da, özellikle ülkemizin AB ye girme aşamasına geldiği günümüzde çalışmaların çok yetersiz olduğunu göstermektedir. Oysa, gelişmiş ülkelerde bu yöndeki çalışmalar büyük bir yoğunluk kazanmıştır ve gıdalarda rutin olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde izleme programlarının oluşturulması ve bu programlar çerçevesinde kalıntı analizlerinin rutin olarak yapılması gerekmektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bu programların 18

19 oluşturulması, kalıntı analiz ve laboratuarların akreditasyonu ile ilgili çalışmaların başlaması sevindirici bir gelişmedir Organizmalarda Pestisitlere Karşı Duyarlılık Azalışı Pestisitlerin piyasa ömrünü, insan sağlığını ve çevreye etkinliğini en fazla etkileyen olayların başında pestisitlere karşı organizmaların duyarlılık azalışı gelmektedir. Bir pestisite organizmaların duyarlılığı azaldıkça, o pestisitin etkinliği de düşmektedir. Uygulayıcı ise, eski etkinliği elde edebilmek için devamlı doz yükseltmesine gitmektedir. Böylece artan dozlara paralel olarak çevrede pestisit kalıntıları daha fazla yoğunlaşmaya başlamaktadır. Pestisitlere karşı duyarlılık azalışı iki yolla olur; adaptasyon ve dayanıklılık. Adaptasyonda, bir organizmanın genetik yapısında değişiklik olmaksızın, bir kimyasal maddeye uyum göstermesi sonucu duyarlılığın azalmasıdır. Ancak dayanıklılıkta, organizmanın duyarlılığı genetik yapısındaki bir değişiklik sonucu azalmaktadır. Buna göre, dayanıklılık bir mutasyondur ve genelde geri dönüşümü yoktur. Adaptasyonda ise, söz konusu pestisitin kullanımının durdurulmasıyla organizma yavaş yavaş tekrar eski duyarlılığını kazanabilir. Türkiye gibi, pestisitlerin bir ölçüde bilinçsiz ve kontrolsüz kullanıldığı ülkelerde dayanıklılık kadar adaptasyon da ekonomik açıdan önem taşımaktadır. Dayanıklılığın ortaya çıkışına en fazla etki eden faktörlerin başında, pestisitin dayanıklılık açısından riski ile pestisitlerin kullanım biçimi gelmektedir. Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanım, duyarlılık azalışlarının daha hızlı ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Delen ve Tosun, 1996). Pestisitlere duyarlılık azalışı konusunda ülkemizde gereken yoğunlukta araştırma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar ışığında duyarlılık azalışı, insektisit ve akarisitler, fungisitler, herbisitler açısından aşağıda özetlenmiştir İnsektisit ve Akarisitlere Karşı Duyarlılık Azalışı Türkiye de insektisit ve akarisitlere dayanıklılık ile ilgili çalışmalar sentetik organik pestisitlerin kullanımının yaygınlaşmasının hemen ardından yani 1960 lı yıllarda başlamıştır. Dayanıklılık üzerine Türkiye de yapılan ilk çalışmalar konuyu aydınlatan, 19

20 yurtdışındaki durumları rapor eden derlemeler şeklinde olmuştur (Düzgüneş, 1953, Alkan, 1960). Ülkemizde insektisit ve akarisitlere dayanıklılık ile ilgili toplam 30 araştırma saptanmıştır (Durmuşoğlu, 2004). Bunlar içinde en çok araştırma organik fosforlu ve klorlandırılmış hidrokarbonlu insektisitler üzerine olmuştur. Gerçekleştirilen araştırmalardan 26 tanesinde dayanıklılık saptanamazken, sadece 4 araştırmada dayanıklılık veya duyarlılık azalışı bildirilmiştir. Dayanıklılık en çok halk ve çevre sağlığı kapsamında kullanılan insektisitlere karşı sivrisinek ve kara sinek türleri için rapor edilmiştir (Şişli ve ark., 1983; Kence ve Kence, 1985; Kasap ve ark.,1999). Dayanıklılık üzerine yapılan çalışmalarda en çok sivrisineklere ve kırmızı örümceklere karşı kullanılan ilaçlar konu edilmiştir. Üzerinde sıkça çalışılan diğer zararlılar ise patates böceği, pamuk yaprak kurdu, bambul ve kımıl olmuştur ile 1980 yılları arasında insektisit ve akarisitlere dayanıklılık üzerine 16 çalışma saptanmış olup bunlardan sadece bir tanesinde Şeftali yaprakbitinin parathionethyl e (Zümreoğlu, 1978) ve bir diğerinde de pamuk yaprak kurdunun monocrotophos a (Öden ve ark., 1975) dayanıklılık kazandığı bildirilmiştir yılları arasında sadece 7 çalışma bulunabilmiştir. Bunlardan 5 tanesinin sivrisinek ve karasinek üzerinde diğer ikisinin de kırmızıörümcekler üzerinde yapıldığı dikkati çekmiştir. Sadece bir çalışmada Ankara da karasineğin malathion a karşı direnci bildirilmiştir (Şişli ve ark., 1983) yılları arasında da 7 çalışma tespit edilmiştir. Bunlardan ikisinde patates böceğinin ikisinde de yine sivri sineklerin organik fosforlu ve sentetik piretroidli insektisitlere dayanıklılık kazanıp kazanmadığı üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu 7 çalışma içinde yine sadece tek bir araştırma sonucunda patates böceğinin delthamethrin e karşı duyarlılık azalışı bildirilmiştir (Erdoğan ve Gürkan, 1997). Yukarıda açıklandığı gibi Türkiye de insektisit ve akarisitlere dayanıklılık ile ilgili çalışmalar çok sınırlı sayıda olmuştur. Yapılanların da güncel çalışmalar olmadığı dikkat çekmektedir. Yurdumuzda kullanılan insektisitlerin 80 li yıllara kadar ağırlıkla klorlandırılmış hidrokarbonlardan olması, 80 li yıllardan itibaren yurdumuzda bunların endosülfan hariç yasaklanması, ikibinli yılların başına kadar yaygın bir şekilde kullanılan 20

21 organik fosforlu ve karbamatlıların yerini 90 lı yıllardan itibaren sentetik piretroidlilere bırakması ve bunların da günümüzde kullanımının azalma eğilimine girmesiyle, diğerleri grubundan pek çok insektisit ve akarisitin piyasada önemli yer edinmesi dayanıklılık riskini azaltmıştır. Kanımızca sürekli değişen insektisit pazar payları nedeniyle insektisit ve akaristlere karşı dayanıklılık konusu hem çok çalışılmamış hem de yapılan çalışmalarda fazla bir duyarlılık azalışı saptanamamıştır Fungisitlere Karşı Duyarlılık Azalışı Ülkemizde fungisitlere karşı duyarlılık azalışı konusunda ilk çalışma 1979 da yapılmıştır (Nemli, 1979). Günümüze kadar yapılan çalışmalar genelde kurşuni küf hastalığı etmeni Botrytis cinerea da yoğunlaşmıştır. Kültür bitkisi olarak bakıldığında ise, en fazla çalışma sebzelerde yürütülmüştür. Yapılan bu çalışmalara göre, ülkemizde ruhsatlı fungisitlerden benzimidazole türevi benomyl e sera sebzelerinden elde edilen B. cinerea izolatlarının tümüne yakınının duyarlılığını kaybettiği görülmüştür (Delen ve Yıldız, 1981). B. cinerea nın bağ izolatlarıyla yapılan benzer bir çalışmada da patojenin yine benzimidazole grubundan carbendazim e duyarlılığının önemli ölçüde azaldığı saptanmıştır(yıldız, 1999). Ülkemizde B. cinerea ya karşı domateslerde ruhsatlı fungisitlerin patojenin seralardan sağlanmış domates izolatlarına etkililiği konusunda yapılan çalışmada, izolatların dicarboximide grubu üyesi ipradion a anilinopyrimidine lerden pyrimethanil e yıldan yıla duyarlılığının azaldığı ve duyarlılığı azalmış izolatların söz konusu fungisitlerin önerilen dozları ile önlenemediği anlaşılmıştır (Delen ve ark., 2004). Yine B. cinerea ile bağlarda yürütülen diğer bir araştırmada, izolatların yıldan yıla artan biçimde ipradion a duyarlılığının azaldığı ortaya konmuştur (Koplay, 2004). Yukarıda da değinildiği gibi, duyarlılık azalışı ile pestisit kullanım biçimi arasındaki ilişkiyi en güzel gösteren örnek olarak, sebze seralarından elde edilen B. cinerea izolatlarının dayanıklılık oluşturma riski çok düşük olan captan a, thiram a ve mancozeb e de duyarlılık azalışları verilebilir (Delen ve ark., 1999;Delen ve ark., 2000). B. cinerea dışındaki çalışmalar ise domateslerde Alternaria solani, bağlarda külleme, turunçgillerde depo çürüklüklerine yol açan Penicillium spp., sert çekirdekli 21

22 meyvelerde Sclerotinia spp., karanfillerde Rhizoctania solani ve ayçiçeği mildiyösü etmeni Plasmopara helianthi izolatları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmalara göre, patojenlere ait izolatlar, söz konusu hastalık etmenlerine ruhsatlandırılmış önemli fungisitlere karşı ya duyarlılıkları düşme eğilimindedir yada duyarlılıkları önemli ölçüde azalmıştır (Arı ve Delen, 1988; Benlioğlu, 1991; Delen ve ark., 1985, 1991, 1994; Demir, 1991; Özbek, 1993; Tosun ve Delen, 1986). Ancak burada ilginç yan, turunçgillerde depo çürüklüklerine yol açan Penicillium spp. izolatları 1986 yılında imazalil e son derece duyarlı iken (Tosun ve Delen, 1986), 1993 yılında imazalil e duyarlılıklarında bir azalma saptanmıştır (Özbek, 1993) de yapılan son araştırmada, söz konusu patojene ait izolatların büyük bir bölümünün imazalil e duyarlılığı önemli düzeyde azalmıştır (Kınay ve ark., 2004). Yine aynı çalışmaya göre, ülkemizde ruhsatlı olmamasına rağmen turunçgil paketleme evlerinde kullanılan guazitine e de Penicillium spp. izolatlarının belli bir bölümü duyarlı bulunmamıştır Herbisitlere Karşı Duyarlılık Azalışı Herbisitlere karşı fuyarlılık bir yabancı ot türünün bazı bireylerinin, bir herbisitin devamlı kullanılmasından dolayı, bu herbisitin normal uygulama dozunda kontrol edilemez hale gelmesidir. Bunu Çukurova da yabani yulaf (şifenak) örneği ile açıklayabiliriz. Neredeyse 20 yıldır buğday tarlalarında yabani yulafa karşı ilaçlama yapılmaktadır. Bu amaçla en çok Diclofob(illoxan) kullanıldığı görülmektedir. Daha sonra daha etkin, daha güvenilir, hesaplı, uygulama için dönem aralığı geniş olan Fenoxaprop (puma süper) ve Clodinafob (topik) in kullanıldığı görülmektedir. Diğer şartlarla birlikte bu herbisitlerin en önemli yabancı ot olan yabani yulafı kontrolü münavebenin kalkmasında rol oynamıştır, dolayısıyla Çukurova da yaklaşık olarak 10 yıldır kesintisiz olarak buğday ekilmekte ve bu ilaçlardan en az biri uygulanmaktadır (Uludağ, 2002). Çiftçiler sonuçlardan memnun olmasına ve ilacı etkili bulmasına rağmen çok iyi ilaçlama yapılsa bile her zaman tarlada bir kaç tane, yabani yulafın yaşadığı da gerçektir. Bu bitkilerin tohumları bir sonraki sene de çimlenir ve ilaçlar bunlardan gelen yabani yulafları yine öldüremez. Bu bitkiler yıllardan beri kullanılan herbisitlere karşı dayanıklı olan bitkilerdir ve yıldan yıla çiftçiler farkında olmadan dayanıklılık bu tarlada yayılmaktadır. Bir süre sonra artık bu ilaçların normal 22

23 uygulama dozları ve hatta birkaç katı dahi bu yabancı otları kontrol edemez hale gelir. Nitekim Çukurova da durum tam bu şekli ile gerçekleşmiştir(uludağ, 2002). Yabancı otların herbisitlere duyarlılıklarının azalışı oldukça yeni bir sorundur. Bu nedenle de bu konuda ülkemizde çok az çalışma yapılmıştır. Örneğin, Demirci ve Nemli (1997) tarafından Setari verticillata nın trifluralin e dayanıklılığı araştırılmış ancak bir duyarlılık azalışı saptanamamıştır. Diğer bir çalışmada ise, aryloxyfenoxypropionate grubu üyesi cladinafob un sürekli kullanıldığı yerlerde yabani yulafı yeterince önleyemediği gözlenmiştir (Uludağ ve ark., 2001). Ancak daha sonra yürütülen bir araştırmanın sonucuna göre, yabani yulafın Doğu Akdeniz Bölgesi nde fenoxaprop a dayanıklı populasyonunun bulunduğu ve bu populasyonun, farklı oranlarda olsa bile, clodinafop a çapraz dayanıklı oldukları saptanmıştır (Uludağ, 2003). Daha uzun süredir kullanılan bazı herbisitlere yabancı otların dayanıklılık oluşturmaması herbisitlerin kimyasal özelliği ve yabancı otun genetik özelliği ile ilgilidir. Bütün herbisit gruplarına karşı aynı derecede dayanıklılık oluşmayabilir. Bu arada farkında olmadığımız bir şekilde dayanıklılığın başlamış olması da muhtemeldir. 23

24 Çizelge Yabancı Otlarla Yapılacak Uygulamaların Dayanıklılık Oluşturma Riski UYGULAMA DAYANIKLILIK OLUŞMA RİSKİ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Herbisit münavebesi ve karışımların kullanılması 2 veya daha fazla farklı etki mekanizmasına sahip herbisit kullanımı 2 farklı etki mekanizmasına sahip herbisit kullanımı Tek etki mekanizmasına sahip herbisit kullanımı Yabancı ot kontrol yöntemi kültürel, mekanik ve kimyasal yöntemler Kültürel ve kimyasal yöntemler Sadece kimyasal yöntem Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin bir üretim döneminde kullanım sayısı Bir kez Birden fazla Bir çok kere Üretim sistemi Tam bir münavebe Sınırlı münavebe Münavebesiz Kullanılan etki mekanizmasının dayanıklılık Bilinmiyor Sınırlı Yaygın durumu Yabancı ot yoğunluğu Düşük Orta Yüksek Son 3 yıldaki kontrol oranı İyi Azalma eğiliminde Zayıf Kaynak: Uludağ, A.,2002. Tarlada Dayanıklılığın Oluşmasını Teşvik eden Unsurlar: Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin devamlı kullanılması, kimyasal mücadeleye dayalı münavebelerin uygulanması ve kimyasal mücadele dışındaki yöntemlerin uygulanmaması dayanıklılığı teşvik eden unsurlardır. Yukarıdaki çizelgede uygulamaların dayanıklılığa etkisi özetlenmiştir(çizelge 3.10.). Tarlada Dayanıklılığın Oluşması Engellenmesi: Uygun teknik yöntemlerle tarlada yabani otların herbisitlere dayanıklılık kazanması engellenebilmektedir. Bunun için bütün yöntemlerin bir arada ele alındığı entegre yabancı ot yönetimi öngörülmektedir. Bu 24

25 yöntemler birlikteliği, uygulanabilir bütün yöntemleri içermektedir. Entegre anlayışta yapılacak yabancı ot mücadelesinde aşağıdaki uygulamalar yer alır: Münavebe Yabancı ot mücadelesi için münavebenin esası aynı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin ard arda kullanılmamasıdır. Aksi halde münavebeden dayanıklılık açısından istenilen fayda temin edilemez.münavebe sadece farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin kullanılması ile dayanıklılığı engellemez: ayrıca: yabancı otun gelişme dönemi kesintiye uğratılır, farklı tarım işlemleri uygulandığı için yabancı otun gelişimi farklı olur, ve bazı ürünler daha rekabetçi olduğu için yabancı otun yoğunluğu azalır. Kültürel İşlemler Tarlada yetiştiricilik tekniği açısından uygulanan bir çok yöntem bu grup içerisinde yer alır.yetiştirme tekniklerinin de müsaade ettiği nispette bu yöntemler uygulanabilir. Bunların arasında yağışlardan sonra sürüm ve ekim yapılarak çimlenen yabancı otların ortadan kaldırılması, geç ekim yaparak yabancı otun bir total herbisit ile öldürülmesinden sonra ekim yapılması, yabancı ot tohumlarından ari sertifikalı tohumluk kullanılması gibi yöntemler sayılabilir. Tarladan tarlaya geçerken aletlerin temizlenmesi de önemli tedbirlerden birisidir. Mekanik Mücadele Yabancı otun yoğun olduğu kısımlarda yabancı otlar tohum vermeden biçilebilir. Müsait şartlarda elle ot alımı, çapalama gibi yöntemlere yer verilmelidir. Kimyasal Mücadele - Herbisitlerin münavebesi: Aynı etki mekanizmasına sahip herbisitleri aynı yılda veya birbirini takip eden yıllarda kullanmak yerine farklı etki mekanizmasına sahip herbisitler kullanılmalıdır. - Herbisit karışımlarının kullanılması: Farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin karıştırılarak kullanılması önerilmektedir. - Ekonomik eşiklere uyulması: Yabancı otlar tanınmalı, yabancı ot yoğunluğu ve ekonomik eşiklere göre mücadele edilmelidir. - İlaç etiketlerine uyulması: Verilen dozlara ve ilaçlama zamanına riayet edilmelidir., 25

26 Ayrıca arazideki işlemleri kaydetmek ve araziyi devamlı kontrol altında tutmak gelecek yıllarda planlama yapılabilmesi ve sorunun tam olarak belirlenebilmesi için önem arz etmektedir. 26

27 4. YABANCIOTUN TANIMI VE ÖNEMİ Yabancı otlar, kısaca kültür alanlarında istenmeyen bitkiler olarak tarif edilebilir. Örneğin mercimek tarlasında gökbaş, ballıbaba, şahtere ve yabani hardal gibi bitkilerin yanı sıra bir kültür bitkisi olan kendi gelen buğday da mercimek için bit yabancı ottur. Yabancı otlar kültür bitkisi ile besin, su ve ışık için rekabet etmekte, allelopatik etki ve gölge tesiri ile bitki gelişmesini engelleyerek verimi düşürmekte, sulama kanallarını işgal ederek suyun akışını yavaşlatmakta, sulama süresini azaltmaktadır. Yabancı otların kültür bitkisinde meydana getirdiği ürün kayıpları tarım sistemlerine ve kültür bitkisine göre değişmekle birlikte ülkemizde ortalama % 20 olarak kabul edilmektedir(anonim,2005). Yabancı otların kültür alanlarına yayılışı ve yerleşmesi temiz tohumluk kullanma, toprak işleme, çapalama, ekim nöbeti ve ilaçlı mücadele yöntemleri ile önlenmelidir. Yabancı ot mücadelesinde Dünyada olduğu gibi Türkiye de de artan oranda Herbisit kullanımının önemli bir yeri vardır Yabancı Ot Mücadelesinde Kullanılacak Alet ve Makinalar Yabancı ot mücadelesinde basınçlı sırt pülvarizatörü, yatay kollu, kuyruk milinden hareketli, motorlu püskürtücüler kullanılmalıdır Meme Çeşitleri Bir ilaçlama aletinin en önemli parçalarından birisi olan meme (veya memeler), en basit şekilde iki grup altında toplanabilir: Tarla Tipi Memeler Bahçe Tipi Memeler Tarla uygulamalarında genellikle tarla memeleri kullanıldığı için ağırlıklı olarak tarla tipi memeler üzerinde durulacaktır. Tarla memeleri; kısa fakat geniş püskürtme yapan, değişik çapta ve tipte imal edilen memelerdir. Konik huzmeli (ortası boş ve dolu) memeler ile yelpaze huzmeli memeler (Tee-jet) en yaygın tiplerdir. Makina püskürtme çubuğu üzerinde yer alan püskürtme memelerinin ne tip memeler olduğu çok önemlidir. Makina üzerindeki meme tipine göre, hangi memenin hangi ilaçlama işinde daha başarılı olduğu 27

28 Çizelge 4.1. ve Çizelge 4.2 den görülebilir. Yapılacak ilaçlama işinin türüne göre uygun meme tipi kullanılmalı ve farklı tipteki memeler aynı çubuk üzerine takılmamalıdır. Bu memeler üzerinde bulunan rakamların anlamları önemlidir. Örneğin: F yazılı bir yelpaze memede F yelpaze püskürtmeyi, 03 memenin debisi(03 Lt/Dakika), 080 memenin püskürtme açısını ifade etmektedir. Değişik açılı memeler olmakla beraber 80 o ve 110 o açılı memeler en uygundur. İlaçlama kolu üzerinde 50cm aralıkla yerleştirildiğinde 80 o açılı memeler yerden 46 cm yükseklikte, 110 o açılı memeler yerden 50cm yükseklikte kullanılmalıdır. Yelpaze memeler ilaçlama koluna 5-10 o açı ile yerleştirilmelidir. Bu surette yelpaze memeden çıkan ilaçlı suyun birbirine çarpıp çok küçük damlacıkların oluşması önlenerek sürüklenme riski azalır. Çizelge 4.1. Yüzey ilaçlamalarında değişik meme tiplerinin başarı durumları Meme tipi Standart yelpaze huzmeli Sürüklenmeyi önleyen yelpaze huzmeli İçi dolu konik (Geniş açılı) İçi boş konik (Raindrop) Toprakla birleşik ÇOK İYİ ÇOK İYİ Kaynak: Tozan ve Güler, Herbisit Fungusit İnsektisit (Yabancı ot ilacı) (Mantar ilacı) (Böcek ilacı) Çıkış sonrası Çıkış öncesi Değme Değme Tesirli Sistemik Tesirli Sistemik Değme Tesirli Sistemik İYİ İYİ İYİ İYİ İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ İYİ İYİ İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ 28

29 Çizelge 4.2. Bant ilaçlamalarında ve direkt uygulamalarda meme tiplerinin durumları başarı Meme tipi Düz yelpaze hüzmeli İçi boş konik İçi dolu konik Herbisit Fungusit İnsektisit Çıkış sonrası Çıkış öncesi Değme Değme Tesirli Sistemik Tesirli ÇOK İYİ İYİ Kaynak: Wilkinson, İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ İYİ İYİ Sistemik Değme Tesirli Sistemik ÇOK İYİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ Büyüme Düzenleyiciler İYİ ÇOK İYİ Yeni bir memenin verimi zaman içerisinde aşınma sonucu artar veya eksilir. Bu nedenle, meme verimleri periyodik olarak aynı şartlar altında kontrol edilmesi ve ilk verim(debi) e göre %10 bir değişme görüldüğü zaman yenilenmesi gerekir. Bu konuda yapılan bir çalışmanın sonuçları Çizelge 4.3. te gösterilmiştir. Buna göre tüm malzemelerin debilerinde bir değişim söz konusundur. Bu sebeple ilaçlama yapılmasından önce memelerin debilerinin kontrolünün yapılması büyük önem arz etmektedir. Aksi hallerde birim alan düşürülen su miktarı ve damla çapları değiştiği için ilaçlamadan beklenen sonuçların alınması güçleşmekledir. Ayrıca bitkilerde fitotoksite problemleri ve çevre kirliliği riskleri de olasıdır. 29

30 Çizelge psi basınç altında, içine %2,5 kaolin karıştırılmış su püskürten memelerde, 60 saat sonra ortaya çıkan verim(debi) değişimleri. Memenin Malzemesi % Değişim Pirinç 26 Paslanmaz Çelik 15 PVDF 12 Polyacetal 8 Kaynak: Kaygısız, Yabancı Ot Mücadelesinde İlaçlama Tekniği ve Kalibrasyon Yabancı ot mücadelesi yapılan alanlarda önerilen herbisitler su ile karıştırılarak pülverize edilir. Dekara atılacak su miktarı püskürtücünün tipine göre değişir. Aletler tarla koşullarında ayarlanarak gerekli su miktarı saptanır. Eğer ilaçlamada basınçlı sırt pülverizatörü kullanılıyorsa atılacak ilaç miktarı kalibrasyon yapılarak bulunur. İlaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmadan önce şu konuların göz önünde bulundurulması gereklidir. 1. Aletin deposu temiz su ile yıkanıp temizlenmelidir. 2. Tüm memeler çıkarılarak temizlenmelidir. Bunun için eski bir diş fırçası veya kibrit çöpü kullanılarak meme çapı genişletilmeden temizlik işlemi tamamlanır. Temizlik için kesinlikle tel veya bıçak gibi sert maddeler kullanılmamalıdır. 3. Memeler ilaçlama kolu üzerine takılmalı ve tüm memelerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 4. Bağlantı yerlerinde akıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra kalibrasyon işlemine başlanmalıdır. 30

31 İlaçların etkinliği hava sıcaklıkları ile yakından ilgilidir. Bu nedenle ilaçlama sırasında hava sıcaklığı 8 o C den az 25 o C den fazla olmamalıdır. İlaçlamalar sakin havalarda yapılmalı, rüzgar çıktığında ilaçlamalara ara verilmelidir. Kapalı, bulutlu ve yağış olasılığı olan devrelerde, uzun süren kuraklık devreleri sırasında ilaçlama yapılmamalıdır. 2-4 D Amin lerle yapılan ilaç uygulamasından 6 saat, 2-4 Ester bileşikli herbisitlerin uygulanmasından sonra 1 saatlik sürenin yağmursuz geçmesi gereklidir. Aksi halde istenilen sonuç alınmaz. Diğer sistemik etkili herbisitlerde uygulamadan sonra 1 saatlik süre içinde yağmur yağar ise ilaçlarda etkisizlik görülür. Toprağa atılıp 5-7cm derinliğe karıştırılması gereken ilaçlarda uygulamadan hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır. Tarla keseksiz olmalı ve toprakta yeterli nem bulunmalıdır. Herbisitler, ilaçlama alanı çevresinde ilaca hassas bitkilerde önemli zararlara yol açabilir. İlaçlı su veya ilaç buharlarının bu bitkilere ulaşmasını önlemek için rüzgar hızına bağlı olarak aşağıdaki güven sınırlarına uyulmalıdır (Çizelge 4.4.). Çizelge 4.4. Herbisit İlaçlamalarında Rüzgar Hızına Bağlı Güven Sınırları Rüzgar Güven Sınırı (metre) Hızı Rüzgar esişi yönündeki Rüzgar esişi yönünün ters yönündeki (km/saat) ilaçlamalarda ilaçlamalarda m 800m m 200m m 75m Kaynak: Anonim, Yabancı Ot Mücadelesinde İlaçların Uygulama Zamanı ve Şekilleri Yabani ot mücadelesinde herbisitlerin uygulama zamanları ve şekilleri üç ana bölüme ayrılmaktadır (Anonim,1995). 31

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

EGE BÖLGESİ BAĞLARINDAN ELDE EDİLEN YAŞ VE KURU ÜZÜMLERDE BAZI PESTİSİT KALINTILARININ VE RİSK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

EGE BÖLGESİ BAĞLARINDAN ELDE EDİLEN YAŞ VE KURU ÜZÜMLERDE BAZI PESTİSİT KALINTILARININ VE RİSK DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI ZBK YL 2008 0002 EGE BÖLGESİ BAĞLARINDAN ELDE EDİLEN YAŞ VE KURU ÜZÜMLERDE BAZI PESTİSİT KALINTILARININ VE RİSK DURUMUNUN

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele

Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele www.tarim.gov.tr 1 2 Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele Teoriden Pratiğe BİYOLOJİK MÜCADELE Editör: Dr. Nevzat BİRİŞİK Yazarlar: Dr. Nevzat BİRİŞİK Dr. Halil KÜTÜK Uzm. Mehmet KARACAOĞLU Uzm. Ferda YARPUZLU

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI

TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI 1 TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI CEM AKGÜN Haziran 2001 ~~------------------~~ ı 1 içindekiler SAYFA NO. 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. TÜRKiYE'DEKi ZiRAi MÜCADELE UYGULAMA ÇALIŞMALARI 1.1.1. PESTiSiT

Detaylı

TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ S. Semih Dağ 1, V. Taner Aykaç 2, Ahmet GÜNDÜZ 3, Murat Kantarcı 4, Nezih Şişman 2 ÖZET: Günümüz dünyasının en önemli sorunlardan biri de hızla artan dünya

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMA ÜRETİMİ YAPAN TARIM İŞLETMELERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDA YAYIM YAKLAŞIMLARI; KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ H. Feyza KARAÇAYIR YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 ÜRÜNÜN ORİJİNİ, TANIMI VE KAPSAMI...4 1.1 ÜRÜNÜN TARİHÇESİ, ORİJİNİ VE YAYILIŞI...4 1.2 ÜRÜNÜN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ...4

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE

SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA MÜCADELE HAZIRLAYAN Süreyya ALTUNIŞIK Ziraat Mühendisi İ.B.B. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bitki Koruma, Zirai Mücadele ve Bitki Besleme Şefliği 662 SÜS BİTKİLERİ HASTALIKLARIYLA

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI

T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI T.C. HÜYÜK KAYMAKAMLIĞI 1 HÜYÜK TE ORGANİK ÇİLEK ÜRETİMİNİN MARKALAŞMASI, PAZARLANMASI VE İHRACAAT KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Kasım-2012 "Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği HÜYÜK TE

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr

BUĞDAY TARIMI. Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr BUĞDAY TARIMI Dr. Sami SÜZER Yetiştirme Tekniği Böl. Başk. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e-mail : samisuzer@ttae.gov.tr 1. Buğday ın Türkiye, Trakya ve Edirne İçin Önemi: Hızla artan ülke nüfusumuzun

Detaylı

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KİMYA EĞİTİMİ DERS SORUMLUSU : Prof.Dr. İnci MORGİL HAZIRLAYANLAR : ERKAM UYGUR UĞUR ALAKEL PROJE SORUSU TARIMDA KULLANILAN ZİRAİ İLAÇLARIN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler

Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler Türkiye Kırmızı Et Sektör Değerlendirmesi 2008 Yılı ve Sonrası Beklentiler Türkiye Ziraat Odaları Birliği Haziran 2008 - Ankara 1 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 6 2.Türkiye de Yapılan Besi Faaliyetleri 7 3.Türkiye

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATLICAN Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı