2011/1 DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYIN ORGANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011/1 DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYIN ORGANI"

Transkript

1 2011/1 YAYIN ORGANI

2 Ç NDEK LER YEfi L MAV Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün Yay n Organ d r ki Ayda Bir Yay nlan r Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü ad na sahibi Yaflar DOSTB L (Genel Müdür) Genel Yay n Yönetmeni Mustafa AKINCIO LU (Genel Müdür Yard mc s ) Sorumlu Yaz flleri Müdürü M. Sinan DEL DUMAN (E itim Tan t m ve Halkla liflkiler fiube Müdürü) Yay n Kurulu Mustafa AKINCIO LU (Genel Müdür Yard mc s ) Haluk ÖZDER (Milli Parklar Dairesi Baflkan ) Turgut BALIK (Mesire Yerleri Dairesi Baflkan ) Cemal AKCAN (Av ve Yaban Hayat Dairesi Baflkan ) Nurettin TAfi (Do a Koruma Dairesi Baflkan ) M. Sinan DEL DUMAN (E itim Tan t m ve Halkla liflkiler fiube Müdürü) Bülten Haz rl k Mete ÖZER (Haber- Redaksiyon -Bülten Yap m) Gülser VGEN (Haber) brahim Ethem AVfiAR (Redaksiyon) Murat ÖZKAN (Foto raf-arfliv) Muhsin ATA (Foto raf) 2. STANBUL ULUSLARARASI SU FORUMU MAYIS ULUSLARARASI B YOLOJ K ÇEfi TL L K GÜNÜ BÜYÜK COfiKUYLA KUTLANDI TÜRK YE YABAN HAYATI FOTO RAF YARIfiMASI SERG S KEKL KLER TAB YAfiAM ALANLARINA KAVUfiTU NUH UN GEM S ULUSAL B YOLOJ K ÇEfi TL L K VER TABANI ORMAN VE B YOLOJ K ÇEfi TL L K Erdo an ERTÜRK FOTO SAFAR VE FOTO RAF YARIfiMASI A USTOS TAB AT PARKI YABAN HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAYALIM MES RE YERLER Can Hayat ÖZYURT ANKARA KED S Nihal YÜKSEK SARIÖZ KELAYNAK KÖPRÜLÜ KANYON M LL PARKI DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü NDEN B R LK YABAN HAYVANLARINA LK YARDIM VE NAK L ARACI Da t m fieref ÇEV K Yönetim Yeri Çevre ve Orman Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Sö ütözü/ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Tasar m-bask ICT Bas n Yay n Organizasyon Dan flmanl k A.fi. Biflkek Caddesi No: 83/4 Emek/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Bültende yer alan yaz larda sunulan fikirler yazarlara aittir. Redaksiyon Kurulu, yay n tekni ine uygun olmayan yaz lar üzerinde de ifliklikler yapabilir. Bültenin ad, yazar ve kayna verilmek flart yla yaz, haber ve resimler iktibas edilebilir. Kapak : Köprülü Kanyon Milli Park (A. nce)

3 Sunufl Y eflil Mavi Bültenimiz, Genel Müdürlü ümüzün türler ve alanlar üzerinde yapmakta oldu u tüm koruma çal flmalar n kamuoyuna duyurmak, kamuoyunda tabii kaynak de erlerimizin korunmas ve onlara sahip ç k lmas konular nda bilinç oluflturmak, ülkemize has zenginli imizi ve bu zenginli imizin korunmas nda izledi imiz metodlar siz de erli okurlar m zla paylaflmak ve sizleri de bu etkin koruma anlay fl n n bir parças haline getirmek gayesiyle yeniden yay n hayat na merhaba diyor. Ülkemiz bu güne dek yapt çal flmalarla do al alanlar n büyük ölçüde koruyabilmifltir. Pek çok ülkede özel tedbirlerle yapay bir flekilde varl n sürdürebilen birçok de er, hala ülkemizde tüm güzelli i ve do all yla yaflam n sürdürmektedir. Bu nedenle Ülkemiz tabii kaynak de erleri bak m ndan Avrupa ve Ortado u nun en zengin ülkelerinden birisidir. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü olarak bizlerin üzerine düflen vazife de, Ülkemizin tabii kaynak de erlerinin ve buna ba l olarak sahip oldu u ekolojik ve biyolojik zenginli inin ve çeflitlili inin korunmas ve gelecek kuflaklara aktar lmas maksad yla gereken çal flmalar yürütmektir li y llardan bu yana yaflanan sanayileflme, tar mda modernizasyon, kentleflme, alt yap yat r mlar gibi baz nedenlerle do al alanlar m z n zamanla azalma tehlikesiyle karfl karfl ya kald günümüz koflullar nda gerek biyolojik çeflitlilik bak m ndan sahip oldu umuz zenginlik, gerekse milli park, tabiat park, tabiat an t, tabiat koruma alan gibi tabii ve kültürel miras m z oluflturan de erlerimiz ile yaban hayat zenginli imiz sahip ç k lmas gereken ve varl yla övünç duyulan zenginliklerimizdir. flte varl bize emanet olan bu zenginli i Yeflil Mavi nin her say s nda yeniden keflfe ç kacak, Genel Müdürlü ümüzün, oldukça hassas bir öneme sahip de- erlerimizin korunmas konusunda kurdu u koruma zincirini görecek ve eminiz ki sizler de bu zincirin bir halkas olmak için u rafl vereceksiniz. Ülkemizi atalar m zdan miras ald m z zengin ve tabii yap s yla gelece e miras b rakmak hepimizin öncelikli vazifesidir. Gelin hep beraber bu de erleri koruyup, ço altmak için çal flal m. Yaflar DOSTB L Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 1

4 2. STANBUL ULUSLARARASI SU FORUMU Prof. Dr. Veysel Ero lu: ''Türkiye olarak, suyun, bar fl, istikrar ve kardefllik elçisi olmas için büyük çaba gösteriyoruz'' F orum un aç l fl nda konuflan Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, bu y l ikincisi gerçeklefltirilen forumun, 2012 y l nda Fransa'da yap lacak 6. Dünya Su Forumu'na önemli katk lar sa layaca n kaydetti. stanbul'da 2009 y l nda gerçeklefltirilen 5. Dünya Su Forumu'na 192 ülkeden 33 bin kiflinin bizzat, 18 bin kiflinin de internet üzerinden rekor bir kat l m sa lad n vurgulayan Prof. Dr. Veysel Ero lu, forumun yeni köprüler kurulmas na, su de erlerinin bütün insanlara ulaflmas na vesile oldu unu ifade etti. Mevlana'n n ''Sevgide günefl gibi ol, dostluk ve kardefllikte akarsu gibi ol'' sözüne vurgu yapan Prof. Dr. Veysel Ero lu, ''Türkiye olarak, suyun, bar fl, istikrar ve kardefllik elçisi olmas için büyük çaba gösteriyoruz'' dedi. Türkiye'nin ve bulundu u bölgenin su durumu hakk nda bilgi veren Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu Türkiye'nin su kaynaklar aç s ndan zengin olmad n, ancak fakir de say - lamayaca n belirterek, bu suyun ak ll bir flekilde tek elden yönetildi i takdirde yeterli olaca n söyledi. Bütün Dünyada k t olan tatl su kaynaklar n n ülkemiz ve bölge aç s ndan da çok de erli oldu unu ifade eden Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'nin yar kurak bir iklime sahip oldu unu, ya fl da l m n n oldukça düzensiz oldu unu bu sebeple ya fll mevsimlerdeki suyun biriktirilmesi ve kurak zamanlarda kullan labilmesi için baraj ve göletlerin yap lmas n n zorunlu oldu unu belirtti. stanbul'da 1994 y l öncesinde büyük su s k nt s yafland n ve baz yerlere 15 günde bir su verilebildi ini, su flebekesindeki kay plar n yüzde 65'lere vard n hat rlatan Prof. Dr. Veysel Ero lu, su flebekesinin tamamen yenilendi ini ve yeni su kaynaklar ilave edilerek, flehrin su meselesinin 2040 y l na kadar kökünden çözüldü ünü söyledi. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan olan Erdo an' n Baflbakan olmas ndan sonra flehrin, 2060 y l na kadarki su meselesinin çözüldü ünü anlatan Prof. Dr. Veysel Ero lu, flehirlerde su sorununun kal c olarak çözülebilece ine en güzel örne in stanbul oldu unu ifade etti. Bütün köylerin içme suyu meselesinin çözülmesi için 5 milyar dolarl k bir fon ayr ld n anlatan Prof. Dr. Veysel Ero lu, ''Türkiye'de suyu olmayan köy hemen hemen kalmad. Suyu olmayan flehir yok. Hedefimiz bütün flehirlerin ve köylerin 2060 y l na kadar olan su meselesini kökünden çözmektir'' dedi. Sulaman n modern tekniklerle yap lmas n n önemini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Dünyadaki su talebinin yaklafl k yüzde 70'inin sulamada kullan ld n, bütün Dünyada sulamada ya murlama, damla sulama gibi ileri teknolojilerin kullan lmas durumunda önemli ölçüde su tasarrufunun sa lanaca na dikkat çekti. Türkiye'de bu hususta çok h zl ad mlar at ld n belirten Prof. Dr. Veysel Ero lu, sulama sistemlerinin tamamen slah edildi ini böylece yüzde 40 nispetinde bir su tasarrufunun sa land - n söyledi. 2

5 2. stanbul Uluslararas Su Forumu 3-5 May s tarihleri aras nda Haliç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'de her y l sulama için 42 milyar metreküp su sarfiyat oldu unu bunun milyar metreküpünün sulamada kullan ld n ifade ederek, sadece yüzde 20'lik bir tasarruf neticesinde neredeyse bütün Türkiye'nin içme suyu ihtiyac n karfl layacak olan 6 milyar metreküp rakam na ulafl - laca n dile getirdi. stanbul'un flu anda Dünyan n en ileri içme suyu ar tma tesislerine ve ileri biyolojik ar tma tesislerine sahip oldu- unu kaydeden Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'de içme suyu teknolojisinde çok büyük geliflmenin oldu unu vurgulad. Suyun komflu ülkeler aras nda dostluklar n geliflmesine de vesile olmas gerekti inin alt n çizen Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'nin Dicle ve F rat için Suriye ile çok büyük iliflki içinde oldu- unu, suyun dostlu un pekiflmesine vesile oldu unu bizzat gösterdi ini kaydetti. Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye ve Suriye s n r nda infla edilecek Dostluk Baraj ile bu dostlu un daha da pekifltirilece ini ifade etti. ''Su meselesini çözmek istiyorsan z mutlaka büyük düflünmeniz gerekiyor'' diyen Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'nin özellikle Afrika ülkelerinin su meselelerini çözmelerinde büyük destek verdi ini belirtti. Küresel iklim de iflikli i ve s cakl k art fl n n da önemli oldu unu ve bununla mücadele edilmesi gerekti ini anlatan Prof. Dr. Veysel Ero lu, bu hususta yap - lacak en önemli ad m n a açland rma oldu unu söyledi. Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, Türkiye'nin bu çerçevede, 2008 y l nda büyük bir a açland rma seferberli i bafllatt n ve 2012 y l sonuna kadar 2,3 milyon hektarl k alanda a açland rma ve bozuk alanlar n slah - n n yap laca n söyledi. Fidan üretimi konusunda komflu ülkelere destek verildi ini kaydeden Prof. Dr. Veysel Ero lu, forumdaki her kat l mc için stanbul'da bir fidan dikilece ini ifade etti Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, forumun aç l fl konuflmalar n n ard ndan bas n mensuplar n n Kanal stanbul projesine iliflkin sorular n cevaplad. Projenin ekolojik dengeyi bozup bozmayaca na iliflkin bir soru üzerine Prof. Dr. Veysel Ero lu, bu elefltiriyi yapanlar n araflt rma yapmadan ve bilgi sahibi olmadan konufltu unu söyledi. Prof. Dr. Veysel Ero lu, bu proje için a aç kesilecekse, bunun 5 kat kadar a aç dikimi yapabileceklerini ifade ederek, ''Bunu incelemeden baz lar n n tenkit etmesini de anlamakta zorlan yorum. Bu hususta Say n Baflbakan m z uzun bir çal flma yapt. Geçmiflte Kanal stanbul gibi bir ç lg n projeyi düflünmek mümkün de ildi. Ama Türkiye çok büyüdü, ekonomik durumu çok güçlü, firmalar m z var kapasitemiz yeterli. Bu gibi projeler yapmak büyük Türkiye için zor de il'' fleklinde konufltu. 3

6 22 MAYIS ULUSLARARASI B YOLOJ K ÇEfi TL L K GÜNÜ BÜYÜK COfiKUYLA KUTLANDI 22 May s Dünya Biyolojik Çeflitlilik Günü, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nce Ankara Sö ütözü Mesire Yeri'nde Ankara l Milli E itim Müdürlü ü'nün de katk lar yla ilkö retim ö rencilerine yönelik olarak yap lan bir flölenle kutland. B irleflmifl Milletler, Dünya üzerinde 193 ülkenin taraf oldu u "Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesinin" kabul edildi i tarih olan 22 May s' "Dünya Biyolojik Çeflitlilik Günü" olarak kutlanmas karar n alm flt r. Ülkemizde de 1997 y l nda söz konusu sözleflme yürürlü e girmifltir. Biyolojik çeflitlili in korunmas, biyolojik kaynaklar n sürdürülebilir kullan m ve genetik kaynaklardan sa lanan faydalar n adil ve hakkaniyetli paylafl m n ön gören sözleflme dünyan n çeflitli ülkelerinde de çeflitli etkinliklerle kutlanmaktad r. Çocuklar m za ve kamuoyuna Biyolojik Çeflitlili in önemini anlatma ve onlar n biyolojik çeflitlili imizin korunmas hususunda bilinçlendirilmesinin ve bu konulara kat l mlar n n sa lanmas n n hedeflendi i kutlama merasiminde Çevre ve Orman Bakanl Müsteflar Yard mc s Mustafa Eldemir ve Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaflar Dostbil birer konuflma yapt. Müsteflar Yard mc Eldemir özellikle çocuklara seslendi i konuflmas nda biyolojik çeflitlili in unsurlar ndan olan flora ve fauna tan mlar ndan ve bunlar n birleflmesiyle biyolojik çeflitlili in olufltu undan bahsetti. Bu çeflitlilik büyük bir mana ifade ediyor, bu çay rlar, çimenler, a açlar ve bunlar n içindeki canl lar müfltereken bu dünyada yaflad m z paydafllar m z. Bu çeflitlilik ne kadar zenginse insan s hhati, hayat da o kadar zengindir. Bunlar insan hayat n n vazgeçilmez unsurlar d r fleklinde konuflan Eldemir; 2011 y l temas n n biyolojik 4

7 Çevre ve Orman Bakanl Müsteflar Yard mc s Mustafa ELDEM R: Sizlerin gelece i için sizlere yaflan labilir bir yurt emanet etmek bizim vazifemiz. Bu güzelli i artt r p sizlere emanet edece iz. çeflitlilik ve ormanlar oldu unu hat rlatarak, pek çok ülkedeki azalmaya nazaran ülkemizin orman varl n n artt n ve bunun müjdeyle ifade edilecek bir geliflme oldu unu vurgulad. Sizlerin gelece i için sizlere yaflan - labilir bir yurt emanet etmek bizim vazifemiz. Bu güzelli i artt r p sizlere emanet edece iz diyen Müsteflar Yard mc Eldemir, Uluslararas Biyolojik Çeflitlilik Günü nün dünyaya ve gelecek nesillere hay r getirmesini dileyerek sözlerine son verdi. Törende konuflan Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaflar Dostbil ise orman varl m za vurgu yapt konuflmas nda Ormanlar dünyam z n en enerjik ekosistemlerini bar nd r r. Pek çok kufl, hayvan ve bitki türüne ev sahipli i Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaflar DOSTB L: Biyolojik çeflitlilik bir taraftan insanlar n temel ihtiyaçlar n karfl larken, bir taraftan da uygun yaflama ortam oluflturur. yapar. Dünya ormanlar, aromatik ya lar, t bbi bitkiler, yak t, g da, mobilya, giysi gibi 5000 den fazla ürünü insanlar n kullan m na sunmaktad r. Ormanlar toprak erozyonunu önler, iklimi düzenler, temiz su sa lar. Yani ormanlar ve bar nd rd biyolojik çeflitlilik insan yaflam nda vazgeçilmez bir yere sahiptir dedi. Ayr ca biyolojik çeflitlili in ve bu zenginli in önemine de de inen Dostbil, Biyolojik çeflitlilik canl lar n ve yaflad klar ortamlar n çeflitlili ini ifade eder. Bu çeflitlilik insanlara sa l kl bir çevre ve g da güvencesi sunar. nsanlar n baflta g - da olmak üzere temel ihtiyaçlar n karfl lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çeflitliliktir. Canl lar n yaflad yaflam ortamlar sahip oldu u bütünlük ve çeflitlilik, iklim, ya fl rejimi gibi do al dengelerin devam nda önemli görevler üstlenir. Yani biyolojik çeflitlilik bir taraftan insanlar n temel ihtiyaçlar n karfl larken, bir taraftan da uygun yaflama ortam oluflturur. Biyolojik çeflitlilik demek, hastal klara karfl dirençlilik, de iflen iklim ve çevre flartlar na uyum kabiliyeti, verimli toprak, temiz su ve hava demektir fleklinde sözlerine devam etti. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü olarak ülkemizin sahip oldu u zengin biyolojik çeflitlili i korumak ve gelecek nesillere sa l kl bir do a b rakabilmek için tüm imkânlar m z kullanmaktay z diyen Dostbil, herkesin Uluslararas Biyolojik Çeflitlilik Günü nü kutlayarak sözlerine son verdi. Ö rencilerin haz rlad fliir sunumu, tiyatro ve folklor gösterilerinin yan - s ra Ankara Büyükflehir Belediyesi Kent Orkestras taraf ndan verilen konserin ard ndan yap lan piknik ile Uluslararas Biyolojik Çeflitlilik Günü kutlamalar son buldu. 5

8 2. TÜRK YE YABAN HAYATI FOTO RAF YARIfiMASI SERG S G enel Müdürlü ümüz taraf ndan düzenlenen, Foto raf Sanat Kurumu deste iyle, Sponsorlu u Borusan A.fi. taraf ndan yap - lan 2. Türkiye Yaban Hayat Foto raf Yar flmas Sergisinin aç l fl Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu taraf ndan gerçeklefltirildi. Serginin aç l fl nda konuflan Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, bu sergiyle Türkiye'nin yaban hayat türlerinin tabii yaflama ortamlar nda çekilmifl iyi kalitedeki foto raflar n tan tmay hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin yaban hayat n tan tmaya yönelik etkinliklere büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Ero lu, bu foto raf yar flmas n da uluslararas boyuta tafl may düflündüklerini söyledi. Ülkemizde 11 bin bitki, 132 memeli, 457 kufl, 106 sürüngen, 345 bal k türü bulundu unu kaydeden Prof. Dr. Ero lu, maksatlar n n bu zenginli i yaflatmak oldu unu vurgulayarak, "Biz bu türleri, zenginli i yaflatmazsak Türkiye'ye yaz k olur. Bizim hedefimiz bu zenginliklerin tahrip edilmesini, yok olmas n önlemek ve bu zenginlikleri bütün dünyaya tan tmak" fleklinde konufltu. Aç l flta Genel Müdür Yaflar Dostbil de bir konuflma yaparak; Türkiye Yaban Hayat Foto raf Yar flmas na bu y l 140 kat l mc n n 494 eserle kat ld n, yap lan de erlendirmeler neticesinde birincilik ödülüne Ümit Malkoço lu, ikincilik ödülüne Veysel Karakullukçu, üçüncülük ödülüne H. Yalç n Diker ve mansiyon ödülüne ise Bar fl Koca n n eserinin lay k görüldü ünü kaydetti ve ; Bu yar flma neticesinde ödüle lay k görülen arkadafllar ve di er tüm kat l mc lar yaban hayat na gösterdikleri yak n alakadan dolay tebrik ediyorum diyen Dostbil, sözlerine her y l düzenlemeyi planlad m z Türkiye Yaban Hayat Foto raf Yar flmas ndaki gayemiz bu yar flmay uluslar aras boyuta tafl yarak, Türkiye Yaban Hayat zenginli imizin dünyada ne kadar ayr cal kl bir konumda oldu unu göstermektir fleklinde devam etti. Dostbil Bizler, yaban hayat zenginli ini ve miras n, sanatla iflbirli i halinde ölümsüzlefltiren foto raflarla, Türk Foto raf Sanat ve Sanatç lar n n da deste- iyle gelece e tafl yaca z dedi. Konuflmalar n ard ndan dereceye giren foto raf sanatç lar na ve eme i geçenlere teflekkür belgeleri verildikten sonra kurdele kesilerek sergi aç ld. 6

9 DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KAZAN DA KEKL K SALIMI YAPTI KEKL KLER TAB YAfiAM ALANLARINA KAVUfiTU Ç evre ve Orman Bakanl n n 2011 y l Do aya Keklik ve Sülün Yerlefltirme Eylem Program çerçevesinde tarihinde Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nce Afyonkarahisar fiuhut K nal Keklik Üretme stasyonu ndan Ankara l Çevre ve Orman Müdürlü- ü ne tahsis edilen 500 adet k nal keklik, daha önceleri do al yaflama ortam olan Ankara li Kazan lçesi ne ba l Da yaka Köyü nde 17 May s tarihinde, Çevre ve Orman Bakanl Müsteflar Yard mc s Mustafa Eldemir in ifltirakiyle do aya sal nd. Yaklafl k on gündür tabiata adaptasyon süreçlerinin tamamlanmas gayesiyle voliyerlerde tutulan kekliklerin do aya sal m s ras nda, gerek yanl fl tar msal ilaçlama, gerek bilinçsiz avc l k gibi nedenlerle nesli tükenmekte olan keklikler için Bakanl m z n koruma ve üretme projeleri haz rlad n ve proje kapsam nda Bakanl k çal flanlar n n büyük bir özveriyle çal flt klar n söyleyen Eldemir; Do aya Keklik ve Sülün Yerlefltirme Eylem Program içerisinde 2011 y l na kadar 62 ilde, tabiata yaklafl k kanatl yaban hayvan sal nd n sözlerine ekledi y l içerisinde de, tabiata keklik sal nmas hedeflenmektedir. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaflar Dostbil, Kazan Kaymakam Veysel Beyru, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Av ve Yaban Hayat Daire Baflkan Cemal Akcan, Ankara l Çevre ve Orman Müdürü Zeki fialtu ile Ankara Avc l k ve At c l k Spor Kulübü, Baflkent Avc lar ve At c lar Kulübü gibi baz avc l k kulüplerinin de haz r bulundu u do aya keklik sal m merasiminde avc lar n taleplerini de dinleyen Müsteflar Yard mc s Eldemir, Do aya sal nan bu kekliklerin avc lar n sermayesi oldu unu, o nedenle bilinçsiz avlanmak yerine kekliklerin ço almas na f rsat vermeleri gerekti ini ve ilerleyen y llarda kekliklerin say lar ndaki art fl neticesinde kontrollü avlanma gayesiyle belli kotalarla bunlar n av na izin verilebilece ini ve bundan elde edilecek gelirin yine yöre halk na verilece ini kaydetti. Eme i geçen herkese teflekkür ettikten sonra, hay rl olsun dilekleriyle keklikleri do aya salan Eldemir, Önemli olan bu tür çal flmalar n ülkemizde yayg nlaflmas n sa lamakt r. Da yaka Köyü sakinleri gibi tabiat gönüllülerinin aras nda bulunmak mutluluk verici diyerek, köylülere de bu konudaki destek ve hassasiyetlerinden ötürü teflekkür etti. Kekliklerin do aya sal m s ras nda Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yaflar Dostbil de Genel Müdürlük olarak, nesli azalma gösteren keklik, sülün gibi türlerimizin üretilip, tabii yaflama ortamlar na yeniden yerlefltirilmesi konusunda büyük bir gayret sarf ettiklerini ve Da yaka Köylüleri gibi tüm vatandafllar m z n bu konuda ayn hassasiyeti göstermelerini beklediklerini söyledi. Eme i geçen herkese gayretlerinden dolay teflekkür eden Dostbil, bu flekilde tabiata hayvan sal mlar nda yeniden görüflme temennilerini iletti. 7

10 NUH UN GEM S ULUSAL B YOLOJ K ÇE Türkiye biyolojik çeflitlilik aç s ndan küçük bir k ta özelli i göstermektedir. T ürkiye, Biyolojik çeflitlilik bak - m ndan Avrupa ve Ortado- u nun en zengin ülkelerinden birisidir. Türkiye biyolojik çeflitlilik aç s ndan küçük bir k ta özelli i göstermektedir. Anadolu, kendi bafl na ayr bir k ta olmamakla birlikte, bir k tan n sahip olabilece i tüm ekosistem ve habitat özelliklerine tek bafl na sahiptir. Ülkenin 7 co rafi bölgesinin her biri ayr iklim, topo rafik yap ya, flora ve fauna çeflitlili ine sahiptir. Topo rafik, jeolojik, jeomorfolojik ve toprak çeflitlilikleri ile deniz, göl, akarsu, tatl, tuzlu ve sodal göller gibi de iflik sulak alan tiplerinin varl ülkemizin biyolojik çeflitlili ini zenginlefltirmifltir. Flora kelimesi bir bölgede yetiflen bitkilerin ortak ad, di er bir deyimle bitki örtüsü anlam na gelmektedir. Endemik Tür ise yaflam alanlar belirli bir ülke veya bölgeye ait, yerel olan türleri ifade etmektedir. Latince endemos (indigenous) kelimesinden gelir ve yerli anlam nda kullan l r. Türkiye, özellikle tohumlu bitkiler aç s ndan bulundu u iklim kufla göz önüne al nd nda bitki türleri aç s ndan oldukça zengin say labilecek bir konuma sahiptir. Avrupa da toplam bitki türü bulunmaktayken, Türkiye de toplam civar bitki bulunmaktad r. Ülkemiz 4000 e yak n endemik bitki türü ile bitki biyoçeflitlili i aç s ndan özel bir ülkedir. Yurdumuzun siyasi hudutlar içerisinde do al olarak yetiflti i halde baflka hiçbir yerde yetiflmeyen, di er bir deyiflle dünyada yaln z ülkemizde yetiflen bitkiler Türkiye endemikleri olarak adland r l r. Say lar da ülkemizin sahip oldu u türlerin yaklafl k %34 üne tekabül etmektedir. Bu tür zenginli i Avrupa n n hiçbir ülkesinde yoktur. Fauna belli bir bölgede yaflayan hayvanlar n tümü anlam na gelmektedir. Türkiye, flora aç s ndan zengin ve ilginç oldu u gibi fauna aç s ndan da bulundu- u kuflak itibariyle zengin ve ilginçtir. Bunun bafll ca sebebi Anadolu nun Avrupa ve Asya k talar aras nda köprü oluflturmas ve dolay s ile Anadolu nun göç yolu üzerinde bulunmas, farkl iklim ve ekosistem tiplerine sahip olmas, floras - n n zengin olmas ve dolay s ile besin ihtiyac olan birçok hayvan türünün kendisine uygun yaflam alan bulabilmesi say - labilir. Bütün bu zengin ekolojik faktörler faunan n zenginli ine de yans m flt r. Türkiye Omurgal faunas üzerine birçok çal flma yap ld için fauna büyük oranda ortaya ç km flt r. Son verilere göre Türkiye de 460 kufl, 161 memeli, 141 sürüngen, 480 deniz bal ve 236 tür de tatl su bal n n yaflad tespit edilmifltir. 8

11 fi TL L K VER TABANI Ülkemizin floras ve fauna yönünden tür çeflitlili i tablolardaki gibidir. Flora Çeflitlili i Bitki Gruplar Tan mlanm fl Türler Endemik Türler ve Alt Türler Algler Likenler Karayosunu E reltiler Aç k Tohumlular 35 5 Tek Çenekliler Çift Çenekliler Fauna Çeflitlili i Omurgas zlar: ~ endemik tür/alttür Omurgal lar: ~ endemik bal k türü 37 endemik memeli hayvan 16 sürüngen Tablolarda verilen ülkemizin biyoçeflitlili i hakk nda bilgilerden de anlafl laca gibi, ülkemiz bu bak mdan oldukça büyük bir öneme sahiptir. Ülkemiz biyolojik çeflitlili ine dair mevcut kaynaklar m z n envanterinin toplanmas, mevcut durumlar n n ortaya konmas, izlenmesi ve bu tabii kaynaklar n üzerindeki tehditlerin belirlenmesi yoluyla karar vericiler için acil önlemler al nmas n sa lamaya yönelik bir mekanizma olan Biyolojik Çeflitlilik zleme Sistemi içerisinde Biyolojik Çeflitlilik zleme Birimi (B B), GEF-II Projesi kapsam nda potansiyel korunan alanlar n belirlenmesi maksad yla Sistematik Koruma Planlamas çal flmalar ve Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Veritaban konusunda çal flmalar yürütmüfltür. Baflar l çal flmalar sebebiyle Birim, Çevre ve Orman Bakanl Makam n n tarihli olurlar ile Do a Koruma Milli Parklar Genel Müdürlü ü Koordinasyonunda, Bakanl k Bilgi fllem Dairesi Baflkanl alt nda yasal olarak yap land r lm flt r. adresinde hizmet veren Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Veritaban ile Türkiye nin biyolojik çeflitlili inin izlenmesi, Nuh un Gemisi Biyolojik Çeflitlilik Veritaban na yeni ara yüzler gelifltirilmesi ve di er veritabanlar ile uyumun sa lanmas, internet tabanl Nuh un Gemisi Biyolojik Çeflitlilik Veritaban n n gelifltirilmesi, tüm kamuoyuna aç k, üyelerinin kendilerine özgü s n rl haklarla verilere eriflebilmesi, biyolojik çeflitlilik, sulak alan, yaban hayat, yabanc ve istilac yay lmac türlerin izlenmesi, Co rafi Bilgi Sistemi altyap s n n Kurumun yap s na uygun hale getirilmesi hedeflenmifltir. Nuh un Gemisi Biyolojik Çeflitlilik Veritaban na omurgal lardan: memeliler, kufllar, sürüngenler, iki yaflaml lar ve bal klar; omurgas zlardan biyoçeflitlili- in göstergesi olan kelebekler, k zböcekleri ve bitkiler kaydedilmektedir. Buradaki veriler; Türkiye nin tabii de erlerinin korunmas na katk da bulunmak isteyen vatandafllar n, sivil toplum kurulufllar n n, bilim adamlar n n, araflt rmac lar n, her kifli ve kurumun kullan m na, veri girifline ve sorgulamas na aç kt r. Girilen bütün gözlem kay tlar, Veritaban na kabul edilir, ancak veriler Biyolojik Çeflitlilik zleme Birimi (B B) taraf ndan belirlenen Uzman Gruplar ve Bilimsel Dan flma Kurulu kararlar do rultusunda onay süzgecinden geçerek sisteme kaydedilir. Nuh un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Veritaban 18 Ekim 2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu taraf ndan hizmete aç lm fl ve Eber Sar s (Thermopsis turcica) olarak adland r lan türü bizzat kendisi bu veritaban na girmifltir y l nda veri giriflinin yap ld sistemde flu an biyolojik çeflitlilik verisi bulunmaktad r. Aktif kullan c say s ise 3200 civar ndad r. 9

12 Erdo an ERTÜRK Orman Yük. Mühendisi ORMAN VE B YOLOJ K ÇEfi TL L K D ünyadaki orman alanlar yaklafl k 4 milyar hektar kapsamakta ve bu oran toplam dünya karasal alan n n yaklafl k % 31 i ne tekabül etmektedir. Toplam 1.6 milyar dan fazla insan geçim kaynaklar için ormanlara ba ml olarak yaflamaktad r. Yeryüzündeki orman alanlar n n %53 ü befl ülkede bulunmaktad r (Brezilya, Çin, Kanada, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleflik Devletleri). Dünya üzerindeki orman alanlar n n da l m de iflken olmakla beraber 229 ülkenin 43 ünde orman varl ülke yüzölçümünün %50 sini geçmifl iken, 64 ülkede % 10 un alt nda kalm flt r. Ormans zlaflma ve orman bozulmas biyolojik çeflitlili i tehdit eden en önemli faktör olup, her dört saniyede bir futbol sahas büyüklü ünde orman alan bozulma sonucu yok olmaktad r y llar öncesi y ll k yaklafl k 16 milyon hektar olan orman bozulmas y llar aras nda y ll k 13 milyon hektara düflmüfltür. Bu rakam yap lan a açland rma çal flmalar dikkate al nd nda y ll k yaklafl k 5.2 milyon hektara kadar gerilemifltir.bu rakama göre ormans zlaflma ve orman bozulmas ndan kaynaklanan emisyon y ll k küresel sera gaz emisyonunun yaklafl k %15 artmas na sebep olabilmektedir. Yaklafl k 1 milyar hektar orman n ekosistem hizmetlerinin verimlili inin artt r lmas gerekmektedir. Ormans zlaflma oran son on y lda yavafllayarak devam etmekte ve dünya ormanlar n n yaklafl k % 13 ü yok olmakta veya bozulmaktad r y l nda yay nlanan Dünya Tehdit Alt ndaki A aç Türleri Listesi ne göre dünya üzerindeki a aç türlerinin %10 nuna tekabül eden yaklafl k 8,000 a aç türü tehdit alt nda ve yok olma tehlikesi ile karfl karfl yad r. Çam, mefle, göknar, sedir ve maun gibi ekonomik öneme sahip bir çok önemli a aç türü sürdürülebilir olmayan kullan mlardan dolay tehdit alt ndad r. Orman biyolojik çeflitlili i üzerinde tehdit oluflturan di er önemli etkenler ise orman yang nlar,orman alanlar n n tar m arazisine dönüfltürülmesi,orman alanlar ndaki istilac türler, afl r otlatma, asit ya murlar, üretim ve altyap yollar n n inflas, artan orandaki do al felaketler, enerji üretimi için oduna talebin artmas, biyoyak ta olan talebin artmas, savafllar, iklim de iflikli inin olumsuz etkileri, kaçak ve usulsüz avc l k ve sürdürülebilir bir orman yönetimi için yeterli finansman kayna n n bulunmamas olarak say - labilir. Küresel ölçekte 460 milyon (toplam orman alan - n n %12 si) hektardan fazla orman alan birincil amaç olarak biyolojik çeflitlili in korunmas için ayr lm flt r.yeryüzündeki karasal türlerin üçte ikisi ormanlarda bulunmaktad r. Bugün itibariyle bilimsel anlamda toplam yaklafl k 1.75 milyon olan bilimsel bitki, hayvan ve mantar türlerinin varl bilinmektedir. 10

13 Orman biyolojik çeflitlili i taraf ndan sa lanan ekosistem hizmetlerine örnekler: KÜLTÜREL H ZMETLER 1- Ruhsal zenginlik 2- Rekreasyon 3- Bilimsel keflif 4- Estetik deneyim TEDAR K H ZMETLER 1-Genetik kaynaklar 2-Kereste 3-Yiyecek ve tekstil 4-Eczac l k ürünleri 5-Biyokimyasal ürünler 6-Enerji 7-Tatl su DESTEKLEY C H ZMETLER 1- Biyokütle üretimi 2- Atmosferik oksijen üretimi 3- Toprak oluflumu ve muhafazas 4- Besin döngüsü 5- Su döngüsü 6- Habitat temini DÜZENLEY C H ZMETLER 1- Suyun temizlenmesi 2- Havan n temizlenmesi 3- klim düzenlemesi 4- Haflere ve salg n kontrolü 2011 y l n n Uluslararas Orman Y l olmas sebebiyle Dünya Biyolojik Çeflitlilik Günü nün bu y lki konusu Birleflmifl Milletler Biyolojik Çeflitlilik Sözleflmesi Sekretaryas taraf ndan Orman ve Biyolojik Çeflitlilik olarak ilan edilmifltir Ormanlar, biyolojik çeflitlili in korunmas, toprak koruma, su kalitesi ve temini, sel kontrolü, iklim düzenleme ve rekreasyon gibi sürdürülebilir kalk nma için ihtiyaç duyulan önemli ekosistem fonksiyonlar n n ve servislerinin devaml l aç s ndan önem arz etmektedir. Ekosistem ve Biyolojik Çeflitlilik Ekonomileri (EBÇE) raporuna göre ortalama 1 hektar tropik orman y lda 6,120 ABD dolarl k ekosistem hizmeti sa lamaktad r (EBÇE klim Konular 2009). Ekosistem Hizmet Bedeli yaklafl m ekosistemin fonksiyonlar n n devaml l n n sa lanmas için gerekli olan finansal kaynaklar n ekosistemin faydalan c lar ndan temin edilmesi anlam na gelmektedir. Türkiye, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve ran-turan olmak üzere üç Biyoco rafik Bölge den oluflmakta olup, yüksek biyolojik çeflitlilik de erlerlerine sahiptir. Ekosistem, habitat ve tür çeflitlili i bak m ndan ülkenin de- iflik bölgelerinde farkl flora ve fauna zenginli ine rastlanmaktad r. Özellikle orman ekosistemi dünyada oldu u gibi ülkemizde de biyolojik çeflitlili in en yo un oldu u ekosistemlerdir. Ülkemizdeki orman ekosistemi toplam hektar olup, bu miktar toplam ülke yüzölçümünün % 27.6 sine tekabül etmektedir. Orman ekosistemi içinde yaprakl (%61) ve i ne yaprakl (%39) a aç türleri mevcut olup, yaprakl a açlar daha genifl bir yay l ma sahiptir (Kaynak: OGM-2011). Avrupa-Sibirya Biyoco rafik Bölgesinde Kay n, Gürgen, Kestane, Mefle yaprakl ormanlar ile Karaçam, K z lçam ibreli ormanlar ve Maki bitki türleri; Akdeniz Biyoco rafik Bölgesinde Sandal, Sak z, Mersin a ac gibi çal formasyonu ile K z lçam, Sar çam, Karaçam, Göknar, Sedir ve Ard ç ibreli ormanlar ve Kestane, Kay n, Ihlamur, F nd k, Mefle, Gürgen yaprakl ormanlar; ran-turan (Anadolu) Biyoco rafik Bölgesi: Mefle yaprakl ormanlar ile Karaçam, Ard ç, Sar çam ibreli ormanlar yer almaktad r. Ülkemizin sahip oldu u bu zengin orman ekosistemleri çok say da endemik bitki türüne, önemli kufl türlerine ve bir çok yaban hayat türüne habitat sa lamaktad r. Yine bu ekosistemlerde tar msal biyolojik çeflitlilik bak m ndan önemli olan pek çok kültür bitkisinin yabani akrabalar bulunmaktad r. Türkiye endemik bitkiler aç s ndan çok zengin olmas na ra men, zenginli i oluflturan bu türlerin baz lar ciddi tehditlerle karfl karfl yad r. IUCN (Dünya Do ay Koruma Birli i) 2001 kriterlerine göre endemik türlerimizin yaklafl k 600 kadar Çok tehlikede (CR), 700 kadar da Tehlikede (EN) kategorisinde yer almaktad r. Türkiye floristik aç dan oldu u gibi fau- 11

14 nistik aç dan da çok zengindir. Omurgal hayvanlar üzerine birçok çal flma yap lm fl ve yap lmaya devam etmektedir. Bu nedenle omurgal hayvanlara ait endemizm durumu, tehlike s n flar ve koruma alt na al nan türlerle ilgili sa l kl - veriler bulunmaktad r. Buna göre Türkiye de yay l fl gösteren 141 sürüngen ve amfibi türünden16 s endemik olup bunlardan 10 u tehdit alt ndad r. Kufllardan Türkiye ye endemik tür yoktur. Bununla birlikte memelilerden 5 tür, 32 alt tür, sürüngenlerden 16 tür ve/veya alt tür, tatl su bal klar ndan ise 70 tür/alt tür bal k endemiktir. Türkiye deki büyük memelilerin ço- u orman ekosisteminde yaflar. Örne- in; ormanlar ay, tilki, kurt, çakal, vaflak, s rtlan, geyik, çengel boynuzlu da keçisi, yaban keçisi, yaban domuzu, porsuk, a aç sansar, kirpi, tavflan, gelincik, sincap gibi memeliler; y lan, bukalemun, kertenkele, kaplumba a türleri gibi sürüngenler ile sülün,ürkeklik, da horozu, a açkakan, kartal türleri, atmaca türleri, tuygun türleri, flahin türleri,do an türleri, alaca baykufl, kulakl orman baykuflu, paçal baykufl ile çok say da ötücü kufl türüne yaflama ortam oluflturmaktad r. Bu türlerden Çengel Boynuzlu Da Keçisi (Rupicapra rupicapra), Yaban Kedisi (Felis silvestris), Kara Akbaba (Aegypius monachus), fiah Kartal (Aquila heliaca), Büyük Orman Kartal (Aquila clanga) ve Küçük Orman Kartal (Aquila pomarina) gibi türler uluslararas sözleflmelerle koruma alt na al nm fl orman faunas türlerindendir. Ülkemizde yasal olarak koruma alt - na al nm fl olan bir çok Korunan Alan bulunmaktad r. Bunlar, milli parklar, tabiat parklar, tabiat an tlar, tabiat koruma alanlar, uluslararas öneme sahip sulak alanlar (Ramsar alanlar ), yaban hayat gelifltirme sahalar, muhafaza ormanlar, gen koruma sahalar, tohum bahçeleri ve özel çevre koruma alanlar d r. Bu korunan alanlar içindeki orman ekosistemlerinin toplam yaklafl k 2,000,000 hektar olup, bunun ülke yüzölçümüne oran % 2,5 dir. Avrupa da belirlenen 100 orman s cak noktas ndan dokuzu Türkiye de yer almaktad r. Bu dokuz orman s cak noktas toplam hektarl k bir alan kaplamaktad r. Bu alanlar n %30 u farkl koruma statüleri ile koruma alt ndad r. Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Stratejisi ve Eylem Plan na göre (UBSEP) Türkiye deki orman ekosistemlerinin yar dan fazlas tahrip edilmifltir. Ülkemizdeki korunan alanlarda biyolojik çeflitlili in azalmas na yol açan faktörlerin belirlenmesi amac yla 2005 y l nda gerçeklefltirilen Korunan Alanlarda H zl De erlendirme ve Önceliklendirme (RAPPAM) çal flmas sonuç raporundan elde edilen veriler ülkemizdeki orman korunan alanlar ndaki önemli tehditlerin s ras yla kontrolsüz turizm, afl r hayvan otlatma,arazi kullan m de iflikli i (tar m amaçl ), usulsüz ve kaçak avc l k ve orman yang nlar olarak ortaya ç km flt r y l nda gerçeklefltirilen di er bir RAPPAM çal flmas raporundan, turizmin özellikle Beyda lar Sahil Milli Park, Kaçkar Da lar Milli Park ve Uluda Milli Park nda; otlatman n Alada lar Milli Park nda; tar m alanlar na dönüfltürmenin Dilek Yar madas - Büyük Menderes Milli Park nda; Usulsüz ve kaçak avc l n Güllük Da Milli Park nda ve orman yang nlar n n Beyda lar Sahil Milli Park ve Güllük Da Milli Park nda önemli bir tehdit oldu u veya olaca belirtilmektedir. Yeryüzündeki karasal biyolojik çeflitlili in en az %80 inin ormanlarda bulundu u bugün birçok uluslararas dokümanlarda ifade edilmektedir. Türkiye kapsam fl oldu u üç önemli biyoco rafik bölgeden dolay bitki ve hayvan çeflitlili- i, habitat çeflitlili i ve ekosistem çeflitlili i aç s ndan zengin bir yap ya sahiptir. Ülkemizin % 27 sinin orman alan ile kapl olmas bu zenginli in önemli bir k sm - n n orman ekosistemlerinde oldu unun bir göstergesidir. Bu zengin yap ülke içinde yasal olarak koruma alt na al nm fl orman korunan alanlar nda mevcudiyetini sürdürmektedir. Ancak korunan orman alanlar n n toplam ülke yüzölçümüne mukayesesi yap ld nda bu miktar n çok düflük oldu u aç kça görülmektedir (yaklafl k %2,5). Ülkemiz biyolojik çeflitlili inin korunmas ve sürdürülebilir yönetiminin sa lanmas için bu oran n daha yukar seviyelere çekilmesi hiç flüphesiz ulusal düzeyde oldu u kadar küresel düzeyde de önem tafl maktad r. Bu yüzden orman alanlar ndaki biyolojik çeflitlili in koruma alt na al nmas için ilgili kurumlar n gerekli çal flmalar bafllatmas gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanl bünyesindeki ilgili kurulufllar taraf ndan orman alanlar ndaki biyolojik çeflitlilik envanter çal flmalar n n h zland r lmas ve korunan alan niteli ine sahip bulunan potansiyel orman alanlar n n gerekli yasal yap ya kavuflturulmas için ad mlar at lmas orman biyolojik çeflitlili inin korunmas na önemli destek sa layacakt r. Kaynaklar 1) Forest Biodiversity-Earth s Living Treasure, Secreteriat of the Convention on Biological Diversity, ) Policy Brief-Making forest work for people and nature,international Union of Forest Research Organizations (IUFRO),2010 3) Of Forest and Men,GoodPlanet Foundation, ) United Nations Forum on Forests-Eighth Session, May ) Türkiye Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Stratejisi ve Eylem Plan,Çevre ve Orman Bakanl, ) Türkiye de Korunan Alanlarda H zl De erlendirme ve Önceliklendirme Raporu, Çevre ve Orman Bakanl, 2005 ve

15 FOTO SAFAR VE FOTO RAF YARIfiMASI Kayseri Sultan Sazl Milli Park ve Ramsar Alan nda 6. Foto safari ve Foto raf Yar flmas Gerçeklefltirildi Gelenekselleflen ve bu y l 6.s düzenlenen Foto safari ve Foto raf Yar flmas Nisan 2011 tarihlerinde Sultan Sazl nda yap ld. Sultan Sazl Çevre Belediyeler Birli i ile ortaklafla gerçeklefltirilen organizasyona 70 foto raf sanatç s kat ld. Genel Do a- Yerel Yaflam konular nda, Sultan Sazl nda çekilen foto raflar içinden yap lan de erlendirme sonucu smail Develio lu do al yaflam konulu foto raf ile birincili i al rken, Mehmet Uçar ikinci, Yusuf Karabacak da üçüncü oldu. Ayr ca 20 foto raf da sergilenmeye de er bulundu. 1 2 SMA L DEVEL O LU MEHMET UÇAR 3 YUSUF KARABACAK 13

16 26 A USTOS TAB AT PARKI A fyonkarahisar 26 A ustos Tabiat Park arazisi Trakit, Tüf, Anglomera jeolojik formasyona sahip kuaterner (Karasal ayr lmam fl) zamanda oluflmufl, deprem bölgesi haritas na göre 2. derece deprem kufla nda yer almaktad r. 68,34 hektarl k alan tarihli Bakanlar Kurulu Karar ile 26 A ustos Tabiat Park olarak ilan edilmifltir. Afyonkarahisar - zmir - Antalya kavflak noktas nda bulunan 26 A ustos Tabiat Park, çok say da bitki türünü bünyesinde bar nd rmas n n yan s ra k fl mevsiminde ve erken baharda su ile dolan ve çeflitli kufl türlerinin u rak noktas olan Akören Gölü gibi tabii kaynak de erleri ile halk n aç k havada dinlenme ve e lenmesine imkan verecek, tabiat sevgisi ve çevre bilinci oluflturulmas na katk sa layacak bir alan özelli ine sahiptir. 14

17 Flora - Fauna çerisinde yer alan 140 adet de iflik bitki türü ile tabiat park n n bir k sm ayn zamanda rekreasyonel kullan mlara aç k bir aland r. Bir çok flora ve fauna elemanlar na yaflama ortam sunan Akören Gölü ile ziyaretçi kullan mlar aç s ndan potansiyel oluflturan tabiat park önemli bir peyzaj kaynak de erine sahiptir. Sosyal Tesisler Aç k havada dinlenme ve e lenmeye imkan sa layan yap, tesis ve saha düzenlemeleri ziyaretçilerin hizmetindedir. Tabiat Park, girifl kulübeleri, spor kompleksi, soyunma kabini, tenis kortu, hal saha, basket sahas, tribün, yer satranc, otopark, büfe, alt gen kameriye, bank, oturma grubu, seyir teras, ahflap köprü, hayvan bar na, midilli at bar na, piknik masas, yönlendirme, wc, flelale düzenlemeleri ile ziyaret hizmeti vermektedir. Mutlak Koruma Bölgesi ile en yo un ziyaretçi sirkülasyonunun yaflanaca kontrollü kullan m alan aras ndaki yer, tabii özellikleri ve göle yak nl nedeniyle s - n rl kullan m alan olarak ayr lm flt r. Alanda bisiklet ve fayton yolu ile koruma kontrol hizmetlerine iliflkin faaliyetler yer almaktad r. Tan t m ve teflhir birimlerinin yan s ra, tabiat park, tabiat n ve tabii kaynaklar n incelenmesi, korunmas ve kamuoyu bilincinin oluflmas aç s ndan önemli bir fonksiyonu da yerine getirmektedir. 26 A ustos Tabiat Park kaynak de erleri ile halk n aç k havada dinlenme ve e lenmesine imkan verecek, tabiat sevgisi ve çevre bilinci oluflturulmas na katk sa layacak bir alan özelli ine sahiptir. Nas l Gidilir? Afyonkarahisar a 17 Km. mesafededir. Afyonkarahisar - Antalya - zmir Karayolu kavfla nda bulunmaktad r. AFYONKARAH SAR VAL L L ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜ Ü DO A KORUMA ve M LL PARKLAR fiube MÜDÜRLÜ Ü Telefon : (0272) (Santral) Faks : (0272)

18 YABAN HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAYALIM A AÇLANDIRMA ÇALIfiMALARINDA YABAN HAYVANLARINI UNUTMAYALIM K fl aylar nda yaban keçisi, karaca, geyik, ay gibi büyük memeli türlerin k fl beslenmelerinde hayati öneme sahip olan yaprakl ve meyveli türdeki a açlar n dikimi ve bu nevi a açlar n tahribinin engellenmesi yaban hayat habitatlar n n tahribini ve yaban hayat türlerinin yerleflim yeri merkezlerine yaklaflmalar n engelleyecektir. 16

19 A v ve yaban hayat n koruyarak sürdürülebilirli ini sa lamak, yaban l kaynaklar gelecek kuflaklara aktarmak Çevre ve Orman Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün ana hedefleri aras nda yer al yor. Genel Müdürlükçe yap lan çeflitli araflt rma ve tespitlerle Ülkemizde yaban hayat n n azalmas ya da olumsuz etkilenmesinin sebeplerinin bafl nda, yaban hayvanlar n n yaflama alanlar n n tahrip edilmesi, plans z ve çarp k kentleflme, usulsüz avc l k gibi konular geliyor. Genel Müdürlük ise yaban hayat popülasyonunun art r lmas için çeflitli projeler gelifltirip ve bu projelerin uygulanmas aflamas nda köy tüzel kiflilikleri, avc dernekleri, kamu kurum ve kurulufllar ve sivil toplum kurulufllar ile iflbirli i yoluna gidiyor. Yap lan bu iflbirli i çerçevesinde Ülkemizde yaban hayat n n gelifltirilmesi maksad yla yürütülmekte olan çal flmalar n bafl nda; habitatlar n rehabilitasyonu geliyor. Çünkü çeflitli nedenlerle bozulmufl olan habitatlar n rehabilitasyonu, yaban hayvanlar n n beslenme ve bar nmas bak m ndan büyük önem arz ediyor. Özellikle k fl aylar nda yiyecek s - k nt s yaflayan yaban hayvanlar n n yerleflim merkezlerine inmesi ve insanlarla olan iliflkilerinin s k nt l hale gelmesinin önüne geçmek için Genel Müdürlü e ba l Av ve Yaban Hayat Daire Baflkanl taraf ndan l Çevre ve Orman Müdürlükleri ne talimat verilmifl ve yaban hayat yemleme çal flmalar yap lmaya bafllanm flt r. Ancak uzun vadede yaban hayvanlar na fayda sa lamak için yem takviyesi yapman n yan nda, bu bozulmufl habitatlar n yaban hayat aç s ndan yaflan labilir hale getirilmesi gereklidir. Ülkemizin sahip oldu u tabii kaynak de erlerinin en hassas ve ihtimam isteyen alanlar ndan birinin Yaban Hayat oldu u bir gerçektir. Yaban Hayat n n korunmas, gelifltirilmesi, bu alanlardan fluurlu, planl faydalan lmas, bu miras n sürdürülebilir bir yönetim anlay fl ile gelecek nesillere intikalinin sa lanmas Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu nun üzerinde hassasiyetle durdu u çal flmalar n bafl nda geliyor. Özellikle 2008 senesinden bu yana, Bakan Prof. Dr. Ero lu nun yaban hayat konusunda Bakanl m z n ilgili birimlerine verdi i talimatla, bu rehabilitasyon çal flmalar bünyesinde, her y l yüzbinlerce hektar alanda yap lan a açland rma çal flmalar içerisinde, yaban hayvanlar n n beslenme ve bar nma ihtiyaçlar için gerekli olan türlerin toprakla buluflturulmas ve ülkemiz genelinde yaban hayat habitatlar n n korunmas için çal fl l yor. K fl aylar nda yaban keçisi, karaca, geyik, ay gibi büyük memeli türlerin k fl beslenmelerinde hayati öneme sahip olan yaprakl ve meyveli türdeki a açlar n dikimi ve bu nevi a açlar n tahribinin engellenmesi yaban hayat habitatlar n n tahribini ve yaban hayat türlerinin yerleflim yeri merkezlerine yaklaflmalar n engelleyecektir. Yap lan bu bilinçli rehabilitasyon çal flmalar ve vatandafllar - m z n yaban hayat konusundaki hassasiyeti ile, Ülkemiz zengin co rafyas nda tabii ortamlar nda yaflama, bar nma ve beslenme imkan bulan canl lar, bu zenginli in ço almas nda büyük rol oynayacakt r. Ayr ca yaban hayat habitatlar n n rehabilitasyonu, hem habitatlar hem de ormanlar m z n biyolojik çeflitlili inin art r lmas bak m ndan büyük önem arz ediyor. Bakanl m z d fl nda yap lan ya da yap lacak olan a açland rma faaliyetlerinde yaban hayat habitatlar n n korunmas için gerekli f nd k, ahlat, yabani armut, yabani kiraz, al ç, da muflmulas, badem, üvez, dut.vs gibi meyveli türlerin de dikiminin yap lmas konusunda, a açland rma çal flmas yapan vatandafllar m za, yukar da bahsedilen sivil toplum kurulufllar na ve tüm do a severlere ça r yap yoruz. Bu konuda halihaz rda çal flmalar yapan A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü- ü nden de fidan temini yap labiliyor. Böylelikle yaban hayat -insan iliflkilerinde bozulmalar en aza indirilebilecek ve yaban hayat türleri tabii yaflam alanlar nda rahatça yaflama imkan bulabilecektir. 17

20 Can Hayat ÖZYURT Orman Endüstri Mühendisi Mesire Yerleri Dairesi Baflkanl MES RE YERLER B akanl m za ba l Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü sorumluluk ve yetki alan nda; Nisan 2011 itibar ile 68 limizde 294 adet mesire yeri mevcuttur. Mesire Yeri; Rekreasyonel ve estetik kaynak de erlerine sahip alanlarda halk n günübirlik ve/veya geceleme ihtiyaçlar n karfl layan ve arazi kullanma özelliklerine göre gerekli yap, tesis ve donat larla kullan ma aç lan veya aç lmak üzere Genel Müdürlükçe ayr lan orman ve orman rejimine tabi sahalar ile Orman Genel Müdürlü ü nün özel mülkiyetinde olup, iflletilmesi Genel Müdürlü e verilmifl sahalar olarak tan mlanmaktad r. Mesire Yerleri A ve B olmak üzere 2 tipte s n fland r l rlar. A Tipi mesire yerleri konaklama ve günübirlik kullan mlar, B Tipi mesire yerleri ise sadece günübirlik kullan m içermektedir. 294 adet olan mesire yerlerinin 103 adedi A Tipi, 191 adedi B Tipidir. Mesire Yerleri iflletmeciliklerinin özellikle 2003 y l ndan günümüze özel sektörce iflletilmesi sonucunda; Bakanl m z n denetim yaparak ziyaretçilere kaliteli hizmetin sunulmas, kamunun personel ve bak m onar m giderlerinin azalt lmas amaçlanmaktad r. Mesire Yerlerinin belirlenen yönetim politikalar - na uygun olarak, kuruluflu tamamlanan alanlar n bekletilmeden hizmetin özellefltirilmesinin gerçeklefltirilmesi için gerekli idari öngörülerle hareket edilmesine karfl n illerden ayn hassasiyetin olmad baz alanlar n hala daha darede kalmas n ve hizmet verememesi sonucunu do urmaktad r. Bu amaç do rultusunda süren çal flmalar neticesinde yine Nisan 2011 itibar ile 294 adet mesire yerinden 55 adedi daremiz uhdesinde olup, 239 adedinin iflletmecili i özel sektöre ihale edilmifl durumdad r. Burada yüzde 80 i aflan bir oranda iflletmecili in özel sektöre verildi i ortaya ç kmaktad r. Mesire Yerlerinin flu an itibar ile 55 olan dare uhdesindeki say s n n k sa süre içinde daha da azalarak iflletmeciliklerinin özel sektöre verilece i öngörülmektedir. S k nt lar ve olumsuzluklar paylaflman n, geliflen iletiflim araçlar yla daha da kolaylaflt günümüzde, Genel Müdürlü ümüze kayda de er bir oranda olumsuz geri dönüflün olmamas, oldukça iyi bir noktaya gelindi inin göstergesi olarak alg lanabilir. Mesire Yerlerinden kay tlar m za göre en eskisi 1958 y l tescilli olan Bolu Gölcük olarak görülmekle birlikte stanbul da Belgrad Ormanlar içinde yer alan mesire yerlerinin yaklafl k 200 y ld r ziyaretçilerini a rlad bilinmektedir. Mesire Yerleri; ahflap piknik masalar, çeflmeler, ya mur bar naklar, k r kahveleri, k r gazinolar, yürüyüfl yollar, çocuk oyun gruplar v.b. do al yap elemanlar ile donat lm fl tesisleri ile özellikle flehir yaflam n n yorucu ortam ndan bunalan ziyaretçilerini beklemektedir. 18

21 Dr. Veteriner Hekim Nihal YÜKSEK SARIÖZ Av ve Yaban Hayat Dairesi Baflkanl Hayvanlar Koruma fiube Müdürlü ü Çizen: Bünyamin ALTUN Ziraat Müh. Av ve Yaban Hayat Dairesi Baflkanl Etüt Envanter fiube Müdürlü ü Turkish Angora ANKARA KED S Dünyan n en sevilen safkan kedi rklar aras nda yer alan Ankara kedisi nesli tehlike alt nda olan rklar içerisinde yer almaktad r. Bu konunun milli duygular m z n öne ç kart lmas ve ülke standartlar kapsam nda ele al nmas gere i bir kez daha karfl m za ç kmaktad r. Ankara kedisi ülkemizin ulusal hazinelerinden biri say lmakta olup, Türkiye de üretilmifl do al ve saf bir kedi rk d r. Ankara AOÇ Hayvanat Bahçesi nde 1962 y l nda gerçeklefltirilen bir üretim program kapsam nda fark edilen bu kediler, dünyan n birçok yerinde de üretilmektedir. Nesiller boyu Ankara her zaman uzun tüylü kediyi nitelendirmek için kullan lan bir terim olmas na ra men tek safkan Ankara, atalar Türkiye den ç km fl olan Türk Ankara s d r. Di er yandan Ankara kedisinin kökeni ile ilgili olarak farkl görüfller olmakla birlikte Ankara kedisinin uzun tüylü olmas, kökeninin so uk bölgelerde yaflayan bir vahfli kediden gelmifl olma ihtimalini düflündürmektedir. Fiziksel özelliklerine bak ld - nda genel vücutyap s ; dengeli, uzun tüylü ve kasl d r. Kulak; büyük, dik, birbirine yak n ve bafltan yukar da yer al r. Tüylü ve d fl yüzü çok k sa tüylü olmakla beraber pembe renktedir. Gözleri; büyük, aç k, badem fleklinde ve etkileyicidir. Göz rengi ile postunun rengi aras nda herhangi bir iliflki yoktur. Belirgin ve zengin göz renklerine sahiptir. Mavi, kehribar sar s ya da yeflil renkte olabilir. Erkekleri diflilere göre daha büyüktür. Kuyru u, uzun, uzun tüylü ve uca do ru kal nlaflan ponponlu ve yürüyüfl halinde s rta paralel olarak büküktür. Pek çok kifli Türk Angoras n n beyaz oldu unu düflünür, ancak hibridizasyon sonucu; çikolata, krem, sar siyah gümüfli ya da kar fl k renklileri de de vard r. Ayr ca uzun tüylü kedilerin k sa tüylü kedilere göre hareketsiz oldu u söylense bile Ankara kedisi bunun tam tersi bir örnektir. Yavru kedilerin tüyleri daha k sad r ve bu durum 9 haftal kken de iflmeye bafllar. Ancak yavrular n uzun tüylü kedi yap s na bürünmeleri için iki y l kadar bir süreye ihtiyaç vard r. En iyi tüylere sahip Ankara kedileri genellikle üç yafl n geçmifl olanlard r. Sahibini çok seven ve onu her yerde takip eden Ankara kedisi enerjik, oyuncu, zeki, merakl ve bazen de çabuk sinirlenen bir kedidir. Evine oldukça düflkün olan Ankara kedileri insanlarla iliflkilerinde oldukça yak n ve uyumludur. Di er kedilerle tuvaletini paylaflmak istemezler, al flt klar yerde yatmak isterler. Çocuk gibi sevilmek ve ilgi görmek çok hofllar na gider. Ankara kedisi halk aras nda sa r olarak bilinir. Oysa bu kedilerde yüzde 30 oran nda bir sa rl k mevcuttur. Mavi gözleri ve beyaz tüyleri belirleyen genlerin ayn bireyde topland baz kedilerde sa rl a rastlanmaktad r. Bu nedenle fl k oyunlar na düflkündür. Bugün Amerika ve Avrupa da saf Ankara kedisi olarak üretim yap lmaktad r. Ankara kedileri uzun y llar boyunca ran kedisi ile melezlenmifl ve farkl renklerde uzun tüylü kediler elde edilmifltir. Bu nedenle soyu tükenme tehlikesi yaflayan Ankara kedilerinin saf rk özelli i olan beyaz renginin korunmas ve neslinin tükenmemesi için son y llarda üretimine özen gösterilmektedir. Kedi severler, Türkiye nin önemli ad mlar yla Ankara kedisinin yeniden gündeme geldi ini görünce mutlu olmaktad rlar. 19

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yellowstone Ulusal Park nda Do ay yilefltiren Kurtlar Dünyan n ilk ve en eski ulusal park olan ABD deki Yellowstone Ulusal Park, insanl a verilen inan lmaz bir yaflamsal denge

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi

Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli. Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli Prof. Dr. Mustafa Sözen Bülent Ecevit Üniversitesi Ekoturizm Uluslar arası Ekoturizm Topluluğu ekoturizmi şöyle tarif etmektedir:

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Veysel ERO LU Çevre ve Orman Bakan ÖNSÖZ Türkiye; topo rafik yap s, iklimi, uygulanan zirai yöntemleri, afl r mera ve orman tahribat ve topraklar n ço unlukla erozyona duyarl olmas dolay s yle Dünya da yüksek seviyede erozyona maruz kalan

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı