DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ. ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015

2 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...2 I- GENEL BĠLGĠLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...3 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler...16 II- AMAÇ ve HEDEFLER...33 A- Başkanlığımız Amaç ve Hedefleri...33 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...33 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler...34 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler...36 B- Zayıflıklar...36 C- Değerlendirme...36 V- ÖNERĠ ve TEDBĠRLER.37 VI- HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

3 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41 inci maddesi hükmü kapsamında bütçeyle kendisine ödenek tahsis edilen Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Stratejik planda belirtilen ilkeler doğrultusunda tabi olduğu kanun, mevzuat ve yönetmelik kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle sorumlu olduğu faaliyet alanlarında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede, raporda güvence olarak belirlemiştir Mali yılı Faaliyet raporumuz da bunun bir parçasıdır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarını mal ve hizmet alım yoluyla üzerine düşen görevin bilinci ve sorumluluğu doğrultusunda tüm personeli ile her işlevini kamuoyu ve üst yönetim ile paylaşan bir birimdir. Raporun içeriğinde de görüleceği üzere; israfı önleyici tasarrufa yöneltici, birimler arası paylaşımcı bir gider politikası Başkanlığımızın ana ilkelerini oluşturmuştur. Başkanlığımız sorunları öteleyici değil çözümleyici, bir yaklaşımla talep edilen birimlerin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı, en iyisini en uygun fiyatla temin etmek için çalışılmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlara bağlı yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında, Üniversitemizin gereksinimleri, Rektörlük ve bağlı birimlerin zorunlu ihtiyaçları gibi unsurlar her zaman olduğu gibi 2014 mali yılı içerisinde de bir arada değerlendirilmiştir Tüm bunlardan hareketle; Daire Başkanlığımız, Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet ihtiyaçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde satın alma yoluyla karşılayan, tüm personeli ile üzerine düşen sorumluluğu görev bilincinden hareketle her işlemini kamuoyu ve üst yönetim ile paylaşan bir birimdir. Daire Başkanlığımız 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden üst yönetimin ve ilgililerin bilgi sahibi olması amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan 2014 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu muzun Üniversitemizin gelişmesine yönelik karar verme sürecinde ve yapılacak planlamalarda faydalı olmasını diler, faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alan tüm arkadaşlarıma, titiz ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. HASAN YAVUZ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanı 2

4 I- GENEL BİLGİLER A- MĠSYON ve VĠZYON MĠSYONUMUZ Başkanlığımız talepler doğrultusunda ihtiyaçları en ekonomik biçimde ve en kısa sürede maksimum fayda sağlayabilecek şekilde gerçekleştirmektedir. Şeffaflığı ve eşitliği ön planda tutan Başkanlığımız kamu kaynağını etkin, ekonomik ve verimli kullanmayı prensip olarak kabul etmiştir. Üniversitemiz çeşitli birimlerinden gelen talepleri ve Üniversitemizin genel ihtiyaçlarını yasalara uygun olarak önem sırasına ve bütçe durumuna göre karşılamaya çalışmaktadır. VĠZYONUMUZ Üniversitede işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık personeliyle temin ettiği kaynakları ihtiyaca göre yerinde ve her zaman kurumun menfaatini ön planda tutarak, gerek mali işlemlerde ve gerekse idari işlemlerdeki kayıtlardan da anlaşılacağı üzere her zaman hesap vermeyi, sorumluluğu, gerçekçiliği ve katılımcılığı adil ve ilkeli olmayı vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır. B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Harcama Yetkilisi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesinde tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. GerçekleĢtirme Görevlileri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33 üncü maddesinde de tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. 3

5 Bu yetki ve sorumluluğun kullanılmasında Daire Başkanlığımızın tabi olduğu yasal mevzuatlar ise; Kanunlar: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 6536 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve buna bağlı düzenlemeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer vergi kanunları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usullü Hakkındaki Kanun 237 sayılı Taşıt Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu Yönetmelikler : Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik Taşınır Mal Yönetmeliği Kurumsal düzeyde gerçekleşen ortak mal ve hizmet alımların gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler Destek talebinde bulunan birimlere sunulan hizmetler Resmi Mühür Yönetmeliği Taşınır işlemlerinde tüm birimlere sunulan eğitim, bilgilendirme, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti Karayolları Trafik Yönetmeliği Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik Taşıt Kullanabilecek Kamu Görevlileri ile İlgili 2006/10194 sayılı Kararname Diğer İlgili Mevzuat şeklinde sıralanabilir. 4

6 Görev ve Sorumluluklar Görevler : Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi için, mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Destek hizmeti talep eden Rektörlük İdari Teşkilatının mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek. Mamul mal alımlarına ilişkin sermaye ödeneklerinden Rektörlük, İdari Birimler, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ait hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek. (Tüm Birimler, Bina ve çevre temizlik hizmeti, personel servis hizmeti, güvenlik hizmeti vb. ) Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin yolluk giderlerinin gerçekleştirmesini destek hizmeti kapsamında sağlamak sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine göre yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak üzere görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ile akademik ve idari personellerin, yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Rektörlüğümüzün üyesi olduğu sendika, komite ve birliklerin mali yükümlülüklerini yerine getirmek. Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek. Personel servis hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz resmi araçlarının, ihtiyaçlar ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili yerlere sevk ve görevlendirilmesi ile araçların bakım ve onarımları, muayene ve sigorta işlemleri, akaryakıt alımları, otoyol gişelerinden geçiş ücretleri, vb. işlemleri yürütmek. 5

7 Tesis içerisinde bulunan, konut veya hizmet binalarının çevresi, bahçe ve diğer kısımların düzeltilmesi, çok yıllık ağaçların dikilmesi, budanması, gübrelenmesi, mevsimlik çiçeklerin dikilmesi ile bunların sulama ve bakım işlerini yürütmek. Çevre düzenlenmesi, temizliği ve buna bağlı araçların temini, sevk ve kullanımı işleri koordine etmek. İlgili mevzuatlar ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde birim faaliyet raporunu düzenleyerek, Üst Yöneticiye (Rektör) sunmak. Yetki ve görevlerin kötüye kullanılmaması için gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasında, sorumluluk üstlenmiş olup, almış olduğu bu sorumluluğa ilişkin verilen yetkiler dahilinde kaynakları etkili, ekonomik, verimli olarak kullanarak iş ve işlemlerini yürütmekte, hesap verme zorunluluğunun bilinci ile hareket etmektedir Sorumluluklar: Başkanlık bünyesinde, görevi dahilinde, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle yükümlülükleri bulunmaktadır. Harcama Yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanunlar çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Destek hizmeti kapsamında yürütülen işlemlerin zamanında ve noksansız yerine getirilmesinden ilgili birime karşı idari sorumluluk, destek hizmetini gerçekleştiren gerçekleştirme görevlilerin de destek hizmeti talep eden ilgili harcama yetkilisine karşı mali sorumluluğu bulunmaktadır. 6

8 C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1-Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Üniversitemiz yerleşkesindeki Rektörlük binasının 3. katında bulunmaktadır. Başkanlığımız Satın Alma Şube Müdürlüğü, Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü, Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü ve Taşınır Kayıt Kontrol Birimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 889 m²lik alanda yer alan Başkanlığımız ve bağlı birimler; 15 çalışma ofisi, 2 arşiv odası, 4 malzeme ambarı,1 Atölye ile 1 toplantı salonunda oluşmaktadır. 7

9 Adet m² Adet Kapasite m² Adet Kapasite m² Adet m² Adet m² Adet m² m² Tablo-1.1- Fiziki Kaynaklar Tablo1: Fiziki Kaynaklar Birimler Ofis Sayısı Eğitim Salonu Toplantı Salonu Depo Arşiv Odası Atölye Topla m Alan (m²) Başkanlık Satın Alma Şube Müdürlüğü Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü Çevre Ağaçlandır ma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Toplam Örgüt Yapısı Başkanlığımız aşağıda belirtilen birimler eliyle faaliyetlerini sürdürmekte ve Üniversite genelindeki tüm birimler için destek birimi olarak hizmetini yürütmektedir. Satın Alma Şube Müdürlüğü Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi 8

10 2.1-Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Örgüt ġeması Tablo 2: Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Örgüt ġeması 9

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Başkanlığımız; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sunduğu internet hizmetinden yararlanmaktadır. Başkanlığımızın idari ve mali işlemleri yapılırken aşağıdaki yazılımlardan faydanılmaktadır. TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ 10

12 3.2- Bilgisayarlar ve Teknolojik Kaynaklar DONANIM Tablo: 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Açıklamalar Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Telefon Faks Foto kopi Ġnternet Swich Güç Kayna ğı Başkanlık Satın Alma Şube Müdürlüğü Taşıt İşletme Şube - Müdürlüğü Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Toplam Araç Listesi Tablo :4 Araç Listesi ARAÇ CĠNSĠ Markası Tipi Plaka No 1-Taksi (2011) Toyota Verso 21 EF Taksi (2010) Fiat Liena 21 GD Taksi (2001) Ford Focus 21AE Taksi (2001) Ford Focus 21AE806 5-Taksi ( 2001) Ford Focus 21AE808 6-Taksi (2001) Ford Focus 21EG Taksi (1999) Renault Megane 21 EJ Taksi (1999) Renault 19 21EJ

13 9- Taksi (1999) Renault 12 21AE Taksi (1999) Renault AE Taksi (1991) Renault Concorde 21 AU Taksi (1993) Tofaş Kartal 21 DF Taksi (1993) Tofaş Kartal 21 DF Taksi (1993) Tofaş Kartal 21DF Taksi (1990) Tofaş Kartal 21AL Taksi (1990) Tofaş Kartal 21AL Taksi (1990) Tofaş Kartal 21 AL Taksi (1992) Tofaş Kartal 21 AV Taksi (1992) Tofaş Kartal 21 AV Taksi (1992) Tofaş Kartal 21 AV Pikap (2011) Mazda BT FP Pikap (2001) Ford Rangers 21 AE Pikap (2001) Ford Transit 21EE Pikap (2001) Ford Transit 21EE Minibüs (2001) Ford Transit 21 AE Minibüs (2001) Ford Transit 21AE Cenaze Aracı (1993) BMC Minibüs 21DH Midibüs (1993) Isuzu 21 DF Midibüs (1993) Isuzu 21 DF Midibüs (1991) Isuzu 21 AV Midibüs (2001) Isuzu 21 EE

14 32- Midibüs (2001) Isuzu 21 EE Midibüs (2013) Otokar 21 kn Midibüs (2014) Isuzu Nova 21 BA Otobüs (2012) Mercedes Tourisma 21 KD Otobüs (1986) Mercedes 21 DY Otobüs (1991) Mercedes 21 AV Otobüs (1991 ) Mercedes 21 AV Otobüs (1992) BMC 21 DH Otobüs (2001) BMC 21 EC İtfaiye (1992) BMC Fatih 21 AV İtfaiye (2011) BMC Fatih 21 FU Tanker (2001) Ford Cargo 21AF Traktör (1986) Stayer DR Traktör (1986) Stayer DR Traktör (1984) Stayer 21 AZ Traktör (1984) Stayer 21 AZ Traktör (1978) Ford AAB Traktör (1978) Ford AAB Traktör (1978) Ford AAB Kepçe (2001) Beko Loder - 52-Kepçe (2014) Hiromek HMK

15 4- Ġnsan Kaynakları Başkanlığımızda 2014 yılı sonu itibari ile toplam 42 kadrolu 51 Geçici personelle hizmet vermektedir Personelin Eğitim Durumu Tablo :5 Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yük.Lis / Doktora Kişi Sayısı Yüzde 21, ,5 16,5 7,5 4.2-Personelin Hizmet Süresi Tablo :6 BaĢkanlığımız Personeli Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı Tablo 7 : Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 YaĢ ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde BaĢkanlığımız Bünyesinde ÇalıĢan Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Tablo :8 BaĢkanlığımız Bünyesinde ÇalıĢan Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı S.NO BĠRĠMLER Erkek CĠNSĠYET Kadın Başkanlık Satın Alma Şube Müdürlüğü 21 - Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi TOPLAM

16 Hizmet Alım Yoluyla ÇalıĢan (Geçici ) Personelin Eğitim Durumu Tablo :9 Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yük.Lis / Doktora Kişi Sayısı Yüzde 82,5 15,5 2 Hizmet Alım Yoluyla ÇalıĢan (Geçici ) Personelin Hizmet Süresi Tablo :10 Personeli Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde ,5 21,5 23,5 25,5 Hizmet Alım Yoluyla ÇalıĢan (Geçici ) Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ Tablo :11 Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı YaĢ YaĢ YaĢ YaĢ 51 YaĢ ve üzeri Kişi Sayısı Yüzde 2 11,5 23,5 17, ,5 Hizmet Alım Yoluyla ÇalıĢan (Geçici )Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Tablo :12 Hizmet Alım Yoluyla ÇalıĢan (Geçici )Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı S.NO BĠRĠMLER Erkek CĠNSĠYET Kadın Satın Alma Şube Müdürlüğü Taşıt İşletme Şube Müdürlüğü 17 - Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi - 1 TOPLAM

17 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Mali Hizmetler Başkanlığımızın mali hizmetler olarak yürüttüğü görevler şunlardır: Satın Alma ġube Müdürlüğü Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi için, mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. Destek hizmeti talep eden Rektörlük İdari Teşkilatının mal ve hizmet alımına ilişkin sürecin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek. Mamul mal alımlarına ilişkin yatırım ödeneklerinden Rektörlük, Fakülte, Enstitü Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek. Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ilişkin hizmet alımlarını gerçekleştirilmesini sağlamak. ( Genel temizlik hizmeti, Güvenlik Hizmeti, personel taşıma hizmeti, yemek hizmeti vb. ) Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmesini sağlamak. Başkanlık bünyesinde gerekli olan mal ve hizmet alımlarına ilişkin sürecin yürütülmesini sağlamak ve gerçekleştirme görevliliğini yürütmek. Daire Başkanlığı birim faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin daire bünyesinde yapılacak ortak çalışmaya katılmak ve buna ilişkin bilgi ve belgeleri Daire Başkanına sunmak. 16

18 Tablo: Yılı Satın Alma ġube Müdürlüğü Tarafından Alınan Malzemelerin Listesi Malzeme Adı Adet Malzeme Adı Adet 46 Adet Bilgisayar Masa Takımı 7 Adet Çalışma Masası 29 Adet Yemek Masası 100 Adet Misafir Koltuğu 210 Adet Çalışma Koltuğu 159 Adet Okul Sırası 437 Adet Masa 145 Adet Sandalye 300 Adet Bilgisayar Masası 300 Adet Dolap 140 Adet Sehpa 111 Adet Çelik Dosya Dolabı 5 Adet Kamera 19 Adet Konferans Koltuğu 440 Adet 17

19 15 Adet 64 Adet Tarayıcı Yazıcı 8 Adet 1 Adet Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi Araç Kaldırma Lifti 16 Adet 1 Adet Klima Kepçe 1 Adet 1703 m² Midibüs Perde 18

20 5.1.2-TaĢıt ĠĢletme ġube Müdürlüğü Üniversite personelinin çeşitli semtler ile yerleşkemiz arasındaki ulaşımını sağlamak, mensup ve öğrencilerin ders, teknik gezi, sportif, kültürel faaliyetlerinde şehir içi ulaşım hizmeti vermek, ihtiyaç duyulması durumunda şehir dışı araç görevlendirme işlemlerini yapmak ve kampüs içi ring seferlerini düzenlemektedir. Ayrıca birimlerin ulaşım, malzeme taşıma hizmetlerini de yerine getirmektedir. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm birimlerin personel servis hizmetlerini aksatmadan yapılması, Üniversitemiz personel servislerini düzenli olarak yerine getirmek Üniversitemize bağlı birimlerin araç ihtiyaçlarını sağlıklı olarak yerine getirmek. Üniversitemizin sosyal aktiviteleri, spor ve kütüphane servislerini yapmak. Mesai sonrası nöbetçi şoför ve araç bulundurmak. Öğrenci yurt servisi, öğrencilerin eğitimle ilgili araştırma gezilerine araç tahsisi yapmak. Birimlerin taleplerine göre alınan malzemelerin naklini yapmak. İhtiyaç duyulması durumunda Güvenlik Amirliğine araç takviyesi sağlamak. Yeşil Saha Müdürlüğünde görevli traktörlerin bakım ve onarımını yapmak. Müdürlüğümüz atölyesinde tüm araçların bakım-onarımını düzenli bir şekilde yaparak araçları aktif halde tutmak. Müdürlüğümüz atölyesinde araçların boya, kaporta elektrik ve döşeme işlerini yapmak. Araçların aylık takiplerini düzenli bir şekilde yapmak ve istatistik çıkarmak. Araçların yıllık fenni muayene, sigorta poliçesi ve trafik işlemlerini düzenli yapmak. Araç hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek. Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Üniversitemizde Yapılan Etkinlikler Kapsamında Görevlendirilen Araç Sayıları Tablo: 14 Üniversitemizde Yapılan Etkinlikler Kapsamında Görevlendirilen Araç Sayıları Etkinlik Türü Görevlendirme Sayısı Görevlendirilen Araç Sayısı 1 Kongre Seminer Toplantı Teknik ve Eğitim Gezisi

21 Çevre Ağaçlandırma ġube Müdürlüğü Kampüs içerisinde bulunan, konut veya hizmet binalarının çevresi, bahçe ve diğer kısımların düzeltilmesi, çok yıllık ağaçların dikilmesi, budanması, gübrelenmesi, mevsimlik çiçeklerin dikilmesi ile bunların sulama ve bakım işleri yapılır. Çevre düzenlenmesi, temizliği ve buna bağlı araçların temini, sevk ve kullanımı işleri koordine eder. Mevcut yeşil alanların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme,temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak. Kampüsümüzdeki mevcut Fidanların ara sürümünü yapmak muhtemelen çıkabilecek yangınlara önlem almak. Üniversite için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak, Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak. Yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek. Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp - geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. Üniversitemizin kutlama, tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olmak bunun için diğer birimlerle koordineli çalışarak destek sağlamak Yılı Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Faaliyet Çizelgesi Tablo: 15 Çimlendirme Çalışmaları 1 Piknik Alanı 8000 m2 2 Silvan Nizamiye 2000 m2 3 Hastane Kavşağı 500 m2 4 Edebiyat Fakültesi 2000 m2 TOLAM M2 1 Tablo:16 Çimlendirme Çalışmaları Mimarlık Fakültesi ile Enstitüler arası TRT Ormanı 800 adet İran Kızılçamı ve Mavi Servi dikildi. 2 Enstitüler arkası ve yanı GS Hatıra Ormanı 3 Edebiyat Fakültesi İle İİBF arası 2000 adet İran Kızılçamı ve Mavi Servi dikildi. 200 adet İran Kızılçamı ve Mavi Servi dikildi. 4 Özel Ağaçlandırma Sahası adet TOPLAM Adet 20

22 Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü Bünyesinde Üretimim Yapılan Bitkiler Tablo : Bitki Listesi Sıra No Bitki Adı Adet 1 Bodur Gül Hatmi Kuş Dili ( Biberiye ) Kızılcık Leylak Amerikan Sarmaşığı Acem Borusu Hanımeli Lugustrum Kokulu Gül Lavantin Ardıç Oya 216 TOPLAM 5325 Adet Tablo: Bitki Listesi Sıra No Bitki Adı Adet 1 İran Kızılçamı Mavi Servi Kara Servi Katalpa Akçaağaç Süs Eriği Kara Ağaç Dut 15 9 Top Akasya 15 TOPLAM 4005 Adet 21

23 Tablo: Bitki Listesi Sıra No Bitki Adı Adet 1 Yediveren Gül Sarmaşık Gül 90 3 Leylak Ateş Dikeni Lugustrum Kuş Dili Ardıç Hatmi Oya Acem Borusu Acem Borusu Amerikan Sarmaşığı Kara servi Mavi servi Çit Mazı Taflan İran Kızılçamı 1700 TOPLAM

24 Çevre ve Ağaçlandırma ġube Müdürlüğün Kampus Alanında Yaptığı ÇalıĢmalar Foto:1 Konukevi 2 Kavşağı Foto:2 Kongre Merkezi Önü 23

25 Foto:3 Piknik Alanı Çimi Foto:4 Piknik Alanı Çimi 24

26 Foto:5 Piknik Alanı Çimi Foto:6 Silvan Nizamiye 25

27 Foto:7 Silvan Nizamiye Foto:8 Silvan Nizamiye 26

28 Foto:9 Silvan Nizamiye Foto:10 Hastane Kavşağı 27

29 Foto:11 Hastane Kavşağı Foto:12 Kongre Merkezi 28

30 Foto:13 Kale Nizamiye Kavşağı Foto:14 Kale Nizamiye Kavşağı 29

31 Foto:15 Temizlik Çalışmaları Foto:16 Üretim Çalışmaları 30

32 Foto:17 Üretim Çalışmaları Foto:18 Üretim Çalışmaları 31

33 TOPLAM Taşınır kodu TaĢınır Kayıt Kontrol Birimi Başkanlığımızın Taşınır Kayıt Kontrol Birimi; taşınır kayıt işlemlerini tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve bu kanunun Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapmaktadır.2013 Yılında elektronik ortam da Maliye Bakanlığının KBS. Taşınır programı kullanılmaya başlamıştır. Böylece Taşınır işlemlerinde farklılıklar kaldırılarak standart getirilmiştir. Harcama birimleri bu programı kullanmakta olup, programın kullanımı aşamasında ilgili harcama birimlerine merkez olarak yardımcı olunmuştur. Birimimiz, 2 Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 1 ambar memuru ile görevlerini yürütmektedir. Birimimizde oluşturulan komisyonlar Muayene ve kabul komisyonu, malzeme Takdir, satış ve imha komisyonudur mali yılı içinde ayniyata konu olan mal ve hizmetler depolarda depolanmak yerine birimlerin ihtiyacı olan kalemler en kısa zamanda alınıp veya temin edilip ihtiyaç sahibi birime ulaştırılmış olup malzemelerin gereksiz depolanması önlenmiştir. Birimlerin tespit ettiği Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileriyle hizmet yapma işlemleri içerisinde Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı birimlerinin malzeme istek doğrultusunda demirbaş kapsamına giren iç birimlere ait zimmet, dış birimlere ait devretme çıkış işlemleri yapılmıştır. Sarf malzeme kapsamına giren malzemeler ambarımızda mevcut olanlar doğrultusunda ihtiyaçlar giderilmiş olup tüketim çıkış işlemleri yapılmıştır. Bu işlemler sonucunda gerekli bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmiştir yılı içerisinde yapılan işlemler sorunsuz bir şekilde 2015 yılına devir işlemleri yapılmıştır. TaĢınır Kayıt Kontrol Depo Durumu Tablo: 20 TaĢınır Kayıt Kontrol Depo Durumu GEÇEN YILDAN DEVREDEN YIL İÇİNE GİREN TOPLAM YIL İÇİNDE ÇIKAN GELECEK YILA DEVREDEN Miktar Tutar Miktar Tutar TL Miktar Tutar TL Miktar Tutar TL Miktar Tutar

34 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- BAġKANLIĞIMIZ AMAÇ VE HEDEFLERĠ Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-1.1. Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesini Stratejik Amaç :1- Çalışanların memnuniyetini sağlayarak Kurum ve birim kimliği ile kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmek. Başkanlığımızın çalışmalarında müşterinin memnuniyetine önem verdiği kadar çalışanların da memnuniyetine önem vermek. Hedef-1.2: Personelin düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime alınması için, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, yıllık eğitim planlarının hazırlanmasını Hedef-1.3: Çalışanların arasında güçlü bir birlik ve uzlaşma ortamının yaratılmasını Hedef-1.4: Emek ve başarıya saygı duyulması ve desteklenmesini Hedef-1.5 Üstün gayretle çalışan, öneri ve yenilik getiren personele her türlü desteğin verilmesinin, sağlanmasını hedefliyoruz Hedef-2.1 Bütçe ile tahsis edilen kaynakları, bütçe hedefleri ve sınırları içinde etkin kullanılmasını Stratejik Amaç: 2-Kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği, verimliliği, hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamak Hedef-2.2 Temin edilen kaynakların ihtiyaca göre yerinde her zaman kurumun menfaatini ön planda tutarak fayda sağlayabilecek şekilde gerçekleştirilmesini Hedef-2.3: Telefon, elektrik, su, doğalgaz ve akaryakıt gibi tüketimlerde tasarrufun sağlanmasını hedefliyoruz. B- TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER Yürürlükte olan yasalara, kanun ve yönetmeliklere, tüzüklere riayet etmek Kurumumuzun menfaatlerini her daim gözetmek, Disiplin, görev bilinci ve sorumluluk duygusuna sahip olarak kamunun ve kurumumuzun menfaatini ön planda tutmak, Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi yapmak, Çağdaş, akılcı, demokratik ve sosyal adaleti ön planda tutan duygu ve düşünceye sahip olmak, Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendini yenileyen bir birim olmak, Çevreyi ve doğal kaynakları korumak, Takım ruhuna sahip olmak. 33

35 Sıra No: III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER MALĠ BĠLGĠLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları: Tablo: Yılı Genel Hizmet Harcama Detayları Bütçe Tertibi Bütçe Tertibi Tanımı Harcama Yapılan Birim/Biri mler KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği) 2014 Yılı Eklenen Ödenek 2014 Yılı Toplam Ödenek 2014 Yılı Harcama Tutarı 2014 Yılı Artan Ödenek Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Rektörlük ve Bağlı Birimler , , , , , Mamul Mal Alımları Rektörlük ve Bağlı Birimler , , , , , Yolluklar Rektörlük ve Bağlı Birimler ,00 0, , , , Görev Giderleri Rektörlük ve Bağlı Birimler , , , , , Hizmet Alımları Rektörlük ve Bağlı Birimler , , , , , Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alımları Bakım Ve Onarım Giderleri Rektörlük ve Bağlı Birimler , , , , ,35 TOPLAM , , , , ,23 34

36 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar: Başkanlığımız ekonomik kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde, Üniversitemizin politikaları doğrultusunda hareket etmektedir. Hizmet binalarının ısınma, temizlik, personelinin öğle yemeği, makine teçhizat ve donatım, sarf malzemeleri temini ve araçların sevk idaresini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmıştır. Daire Başkanlığımıza 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile ,00.-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Birimimize yıl içinde ,00.-TL. ödenek eklenmiş ve ,00.-TL si düşülmüştür. Toplam Ödeneğimiz ,00.-TL. olup bu ödeneğin ,01.-TL. si harcanmıştır. Söz konusu bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğünde bulunmakta ve raporlanmaktadır Tablo: Yılı Bütçe Tertiplerin Ödenek Durum Listesi TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN 35 TOPLAM ÖDENEK TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA ,00 0, , , , , ,76 231, , ,00 0, ,00 0, , ,80 274, , ,00 0, ,00 0, , ,96 265, ,00 0, , , , , ,43 620, ,00 0, , , , , ,50 907, , ,00 0, ,00 0, , ,77 783, , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,64 280, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,36 390, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,40 751, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , ,71 933, , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , , , ,64 223, ,00 0, , , , , ,12 648, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,05 623, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 TOPLAM , , , , , , , KALAN

37 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Bilgi ve belgelerin, elektronik ortamda işlenmesi ve saklanması Daimi internet bağlantısının bulunması Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerinde hiyerarşik yapının bulunması Personelin yetki ve sorumluluk alanlarında yeterli donanıma sahip olması. Özverili ve çalışkan bir personel kadrosunun bulunması, Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlüklerinde iş bölümü ve koordinasyonun iyi bir düzeyde olması, Personelin değişime ve gelişime açık olması, Personeller arasında görev dağılımının açık ve net şekilde yapılmış olması B- Zayıflıklar Eğitim seminerlerinin yeterli düzeyde olmaması. Görevlendirme ile başkanlığımızda çalışan personelin birim değiştirmesi sonucunda, Nitelikli eleman temininde yaşanan güçlükler Mevzuatın yoğun ve değişken olması Mevzuatlara bağlı olarak işleyişteki bürokratik işlemler sürecin işlerini yavaşlatmaktadır. Sosyal aktivite eksikliği Satın Alma Şube Müdürlüğünde dış hat telefonunun bulunmaması Birimimiz üzerinde bulunan ve kanunla verilen sorumluluklar dışında Daire Başkanlığımızın destek birimi olması dayanak gösterilerek diğer birimlerin de sorumluluklarını yüklemesi. İdari ve Mali konularda diğer birimlerin araştırma ve inceleme yapmaksızın tüm konuları başkanlığımıza göndermesi C- Değerlendirme Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkanlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı elemanların vereceği hizmet ile örnek gösterilen bir Başkanlık olarak hizmet yürütmekte ve bu hizmetin devamlılığını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, üstün yönlerimizin geliştirilmesi ve zayıf yönlerimizin iyileştirilmesi Başkanlığımız tarafından üretilen hizmet kalitesini, hizmet alan ve çalışan memnuniyetini olumlu yönde etkileyecek ve Başkanlığımızın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. 36

38 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER Faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle Başkanlığımızın yapmayı planladığı değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Başkanlığımız bütçesinin önemli bir kısmını oluşturan hizmet nitelikli bütçe kalemlerinin verilen hizmet alanlarının her geçen gün büyümesi ve Üniversitemizde ilave tesisler açılması münasebetiyle bu kalemlerdeki ödenekler artırılmalıdır. Üniversitemizin bilgi birikimini ve tecrübesini artırmaya yönelik kurs veya seminerlere katılımının artırılması tüm personelin kendi alanında uzmanlaşmasının sağlanması gerekmektedir Kamu zararına hiçbir şekilde meydan vermeden titizlikle çalışan başkanlığımızın mali bir birim olması nedeni ile çalışanlarımızca yapılacak ufak hatanın bile büyük bir risk doğuracağı düşünülerek, personelin çalışma konsantrasyonunu artırmak amacıyla sosyal aktivitelerin düzenlenmesi. Başkanlık çalışanlarının kapasitelerini artırmaya yönelik programlar geliştirilebilir.(hizmet içi eğitim, Seminer vb.) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kaynakların etkin kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim, izleme ve paylaşım gibi konularda yaşanabilecek sıkıntıları etkili bir uygulama ile minimuma indirmek gerekmektedir. 37

39 VI- HARCAMA YETKĠLĠSĠNĠN ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, göreve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler ile harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Hasan YAVUZ Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 38

40 Adres: Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Rektörlük Binası 3. Kat Kampüs / DİYARBAKIR Telefon: (0 412) Fax: (0 412) Mail adresi: 39

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TOKAT 2015 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Tabi Olunan ve Yararlanılan

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T. C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 0 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.2 I-GENEL BİLGİLER GİRİŞ.... 4 1. Misyon ve Vizyon....

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı