Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE"

Transkript

1 Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca ile projeleri deðerlendirdi. Buna göre, proje ve ihale çalýþmalarý devam eden 12 ayrý proje ile Çorum'da toplam TOKÝ konut sayýsý yaklaþýk 5.000'e, yatýrým toplamý ise 450 Milyon TL'ye ulaþýyor. * HABERÝ 5 DE 6 AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Belediye Meclisi nde stadyum ve spor tesislerinin yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili alýnan karara tepki göstererek, Spor tesislerinin yok edilmesi amatör spora vurulacak en büyük darbedir. * HABERÝ 7 DE Hýrvatlar rüzgar enerjisine talip Çorum Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasýnda yer alan Rüzgar Enerjisi Santrali için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Belediye, 4 rüzgar türbininden yýlda yaklaþýk 14 milyon kwh üretecek. * HABERÝ 7 DE Saðlýk yöneticileri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile görüþtü. Hastanenin % 33 ü tamam * HABERÝ 5 DE Amatör spora darbe Orhan Sakýnmaz Hüseyin Bozok kazada vefat etti Çorum da bir otomobilin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda Çorum un tanýnmýþ simalarýndan DYP eski yöneticilerinden TES-ÝÞ eski Þube Baþkaný Hüseyin Bozok hayatýný kaybederken, 1 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 2 DE Hüseyin Bozok Hýrvat teknik uzmanlar toplantý yaptý. Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Ýkinci Bahar Lokantasý Genel Müdürü 23 yaþýndaki Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara ya teþekkür 9 aylýk Ali Ýhsan bebeðin vefatý yakýnlarýný derinden yaraladý. Kahreden kaza! Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 9 aylýk Ali Ýhsan bebek hayatýný kaybetti, 8 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 2 DE Caminin tefriþatý ve çevre düzenlemesini belediye yapacak. Hayýrlý imza Hz. Ýbrahim Camii inþaatý dün imzalanan protokolle Çorum Belediyesi'ne devredildi. * HABERÝ 6 DA Akkent Mahallesi bakýmsýzlýktan þikayetçi Akkent Mahallesi TOKÝ bloklarý sakinleri, ikamet ettikleri binalarýn bakýmsýzlýðýndan þikâyetçi. * HABERÝ 8 DE öðrenciye kaynaþtýrma eðitimi Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum genelinde toplam öðrenciye kaynaþtýrma eðitimi verildiðini açýkladý. Yurdanur Özzehinli * HABERÝ 8 DE 300 dekar serada 4 bin 200 ton üretim Çorum da toplam 300 dekar tarým arazisinde seracýlýk yapýldýðý açýklandý. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, seracýlýkla ilgili hazýrlanan araþtýrma Yusuf Kaya raporunu Meclis üyelerinin bilgisine sundu. * HABERÝ 8 DE Ramazan Bayramý nedeniyle Fransa dan Türkiye'ye gelen Yýlmaz Çalman adlý gurbetçi, Ýstanbul da soyuldu. Gurbetçinin tatili zehir oldu Fransa dan yýllýk izne Çorum'a gelen gurbetçinin aracýnda bulunan 24 bin 440 euro, Ýstanbul'da jammer (sinyal bozucu) kullandýðý iddia edilen kiþiler tarafýndan 24 saniyede çalýndý. * HABERÝ 3 DE

2 2 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Tesisten çýkarken otobüse çarptý, 8 yaralý Sungurlu da önceki akþam yaþanan kazada, dinlenme tesisinden çýkan bir otomobil, otobüsle çarpýþtý. Kazada otomobilde bulunan yolculardan 8'i de yaralanýrken, 7'si hayati tehlikeleri nedeniyle Çorum a sevk edildi. Y.Ö.(nün kullandýðý otomobil, dinlenme tesisinden çýkýþ yaparken, kavþak çýkýþýnda Ý.C.(57)'nin kullandýðý yolcu otobüsüne arkadan çarptý. Çarpýþmanýn þiddetiyle araçta bulunan B.Ö. (39), S.Ö. (61), E.Ö. (1), N.Ö. (33), S.Ö. (20) ev YA.Ö. (7) isimli yaralýlar Çorum'a sevk edilirken, kazayý hafif yaralanmayla atlatan B.K. (17) ise Sungurlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Çorum'a sevk edilen hastalarýn durumlarýnýn aðýr olduðu bildirildi. (Haber Merkezi) Anne kýz tarým ilacý içti Osmancýk ta anne ve kýzý tarým ilacý içerek zehirlendi. Birer saat arayla gerçekleþen zehirlenme vakasýnda, anne Þ.D. (45) ve 17 yaþýndaki kýzý H.D. hayati tehlike kaydýyla hastaneye kaldýrýldý. Ýlk olarak gece saat 12,00 de anne Çorum a sevk edilirken, bir saat sonra zehirlenen kýzý H.K. ise Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Hastanesi ne sevk edildi. Hastalarýn durumlarý aðýr olduðu için anne-kýzýn tarým ilacýný bilerek mi ya da farkýnda olmadan mý içtiði netlik kazanmadý. (Haber Merkezi) 52 çocuk istismara maruz kaldý Türkiye de 2014 yýlýnda güvenlik birimine maðdur olarak 131 bin 172 çocuk getirildiði, bu çocuklarýn 11 bin 95 inin de cinsel suçlara maruz kaldýðý bildirildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü nden alýnan verilere göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayýsý 2014 yýlýnda, 2013 yýlýna göre yüzde 6,2 oranýnda artarak 290 bin 414 oldu. Güvenlik birimlerine maðdur olarak getirilen çocuk sayýsý ise 131 bin 172 olarak belirlendi. Bu çocuklarýn yüzde 87,4 ünün suç maðduru, yüzde 12,4 ünün takibi gereken olay maðduru ve yüzde 0,2 sinin ise kabahat maðduru olduðu belirlendi. Suç maðduru çocuklarýn yüzde 55,6 sýnýn erkek, yüzde 44,4 ünün ise kýz kaydedildi. Bu çocuklarýn yüzde 64,6 sý yaralama, yüzde 9,7 si cinsel suçlar ve yüzde 7,8 i de aile düzenine karþý suçlardan maðdur oldu. EN FAZLA CÝNSEL SUÇ ÝSTANBUL DA 2014 yýlýnda Türkiye de bin 377 si erkek, 9 bin 718 i kýz çocuðu olmak üzere toplam 11 bin 95 çocuk cinsel suçlara maruz kaldý. Çocuklara karþý en fazla cinsel suç iþlenen il Ýstanbul olurken, Ýstanbul u Ýzmir ve Adana takip etti. Ýþte illere göre çocuklara karþý iþlenen cinsel suç sayýlarý: Ýstanbul bin 234, Ýzmir 786, Adana 528, Antalya 524, Mersin 463, Ankara 424, Kayseri 419, Diyarbakýr 334, Bursa 295, Aydýn 237, Sakarya 234, Balýkesir 231, Denizli 231, Þanlýurfa 223, Konya 193, Manisa 187, Tekirdað 182, Kocaeli 176, Hatay 170, Ordu 169, Muðla 163, Malatya 143, Düzce 124, Þýrnak 121, Mardin 116, Tokat 114, Samsun 111, Batman 108, Edirne 107, Afyonkarahisar 105, Van 102, Kýrklareli 89, Aksaray 87, Muþ 87, Zonguldak 87, Yozgat 83, Çanakkale 83, Adýyaman 81, Kahramanmaraþ 81, Erzurum 77, Giresun 77, Karaman 76, Kütahya 73, Kars 68, Siirt 68, Gaziantep 65, Eskiþehir 64, Isparta 63, Erzincan 60, Niðde 60, Amasya 59, Osmaniye 59, Nevþehir 57, Aðrý 54, Trabzon 53, Yalova 53, Çorum 52, Rize 51, Sinop 48, Sivas 47, Bitlis 46, Burdur 45, Bolu 42, Iðdýr 42, Karabük 42, Bilecik 40, Uþak 35, Bartýn 29, Ardahan 28, Elazýð 27,Hakkari 24, Kilis 23, Artvin 22, Bayburt 22, Bingöl 21, Kastamonu 21, Çankýrý 20, Kýrþehir 18, Gümüþhane 14, Kýrýkkale 12, Tunceli 6.(ÝHA) Hüseyin Bozok u kaybettik Hüseyin Bozok Çorum da bir otomobilin kamyonla çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 1 kiþi de yaralandý. Kaza, Çorum-Ankara karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yolundan þehir merkezine seyir halinde olan Hüseyin Bozok (69) yönetimindeki 19 FA 345 plakalý otomobil, Citroen kavþaðýna geldiði sýrada dönüþ yapmaya çalýþan Abdulkadir Çakmak yönetimindeki 19 KE 948 plakalý kamyona çarptý. Kazayý gören vatandaþlar polisi arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda ekip sevk edildi. Kazada sürücü Hüseyin Bozok ve araçta bulunan Mualla Þenol yaralandý. Kahreden kaza! Otomobile kamyonun çarpýþmasý sonucu ortalýk savaþ alanýna döndü. YARALIYI KURTARMAK ÝÇÝN SEFERBER OLDU- LAR Hurdaya dönen otomobilde araç içerisinde sýkýþan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve saðlýk ekipleri ile vatandaþlar seferber oldu. Çorum Belediyesi kaza kýrým ekibinin Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 9 aylýk Ali Ýhsan bebek hayatýný kaybetti, 8 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara- Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Ankara dan Çorum istikametine giden Musa Doðan yönetiminde ki 60 FH 693 plakalý otomobil ayný istikamette giden Muttalip Þaylý yönetimindeki 71 DK 557 plakalý otomobile çarptý. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 9 aylýk Ali Ýhsan Özkan hayatýný kaybetti. Kazada otomobil sürücüleri Muttallip Þaylý ve Musa Doðan ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ayþe Güngör, Tevfik Güngör, Zeynep Özkan, Zeyna Nur Özkan, Zekiye Þaylý, Özgür Doðan yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazada otomobilde bulunan ve yaralý olmasýna raðmen tedaviyi reddeden Hüsamettin Þaylý ölen yeðeni Ali Ýhsan Özkan ýn baþýndan saatlerce ayrýlmayarak gözyaþý döktü. Kaza yerine gelen yakýnlarý ise sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun karayolunda trafik kontrollü olarak saðlanýrken, kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Doðum gününde hayatýný kaybetti Çorum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda hayatýný kaybeden bir yaþýndaki bebeðin doðum gününde hayatýný kaybettiði ortaya çýktý. Dün Ankara-Samsun karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen trafik kazasýnda Ankara dan Çorum istikametine giden Musa Doðan yönetiminde ki 60 FH 693 plakalý otomobil, ayný istikamette giden Muttalip Þaylý yönetimindeki 71 DK 557 plakalý otomobile çarpmýþ ve kazada otomobilde bulunan Ali Ýhsan Özkan (1) hayatýný kaybetmiþti. Kazada yaralý olmasýna raðmen tedaviyi reddeden Hüsamettin Þaylý ölen yeðeni Ali Ýhsan Özkan ýn baþýndan saatlerce ayrýlmayarak gözyaþý dökmüþ, kaza yerine gelen yakýnlarý ise sinir krizi geçirmiþti. Ali Ýhsan bebeðin doðum gününde hayatýný kaybettiði ortaya çýktý.(ýha) Ankara Yolu nda yaþanan kazada bir kiþi hayatýný kaybetti. yaklaþýk 15 dakika süren çalýþmasýnýn ardýndan talihsiz sürücü bulunduðu yerden çýkarýlrýlmayaradý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan ambulansla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Sürücü Bozok, kaldýrýldýðý hastanede yapýlan müdahalelere raðmen kurta- hayatýný kaybetti. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma sürüyor.(ýha) Kazada 9 aylýk Ali Ýhsan bebek hayatýný kaybetti, 8 kiþi de yaralandý. 9 aylýk Ali Ýhsan bebeðin vefatý yakýnlarýný derinden yaraladý. Kazada hayatýný kaybeden bir yaþýndaki bebeðin doðum gününde hayatýný kaybettiði ortaya çýktý. (Ç.HAK:2502) Güreþ alaný hazýrlýðýnda elektrik çarptý Dodurga Çiftlik Köyü nde düzenlenecek güreþler için hazýrlýk yapan genç, alana hat çekerken elektrik akýmýna kapýldý. Kazayý hafif yanýklarla atlatan S.Y. (17), alanda bulunan kiþiler tarafýndan Dodurga Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Vücudunun çeþitli yerlerinde hafif yanýklar oluþan talihsiz genç, tedavisi yapýldýktan sonra taburcu edildi. (Haber Merkezi) Ýki pikap kavþakta çarpýþtý Alaca'da yaþanan trafik kazasýnda, iki pikap Sanayi Kavþaðý'nda çarpýþtý, kazada araç sürücüleri M.Y. (44), A.Ö.Y. (30) ve yolculardan R.E. (35) yaralandý. Yaralýlar sevk edildikleri Alaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Önündeki aracý görmedi Çorum-Amasya Yolu Elmapýnar mevkiinde yaþanan kazada, yol çalýþmasý nedeniyle duran otomobili geç fark eden sürücü, öndeki araca arkadan çarptý. Yol çalýþmasý nedeniyle aracýný durduran S.B. (41)'nin otomobiline arkadan gelen M.G.I. (62)'nin kullandýðý araç çarptý. Kazada her iki sürücü ve araçta bulunan N.E. (64) ve H.B. (51) isimli yolcular yaralandý. Yaralýlar Mecitözü Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Röfüje çarptý, iki çocuðu komada Çorum dan Ankara ya çocuklarý ile birlikte giden M.S. (36) Hamdiköy Kavþaðý nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun saðýnda bulunan refüje çarptý. Kazada, araçta bulunan 16 yaþýndaki S.S. ve 8 yaþýndaki F.C.S, aðýr yaralý olarak Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Yaralýlarýn tedavisinin devam ettiði öðrenildi. (Haber Merkezi) Ýnþaat iþçisi birinci kattan düþtü Ulukavak Mahallesi Söðütevler'de bir inþat iþçisi, inþaatýn birinci katýndan düþerek yaralandý. 55 yaþýndaki demir ustasý R. A., bir anlýk denge kaybý ile demir baðý atarken inþaatýn birinci katýndan zemine düþtü. Kafasýný da yerdeki kalasa çarpan inþaat iþçisi, kaldýrýldýðý hastanede tedavi edilerek, hayati tehlikesi olmadýðý kaydý ile taburcu edildi. (Haber Merkezi)

3 Fizik Tedavi Uzmaný hemþehrimiz Dr. Hayati Becer, son yolculuðuna uðurlandý. Dr. Hayati Becer topraða verildi Geçirdiði beyin kanamasý sonucu yaþamýný yitiren hemþehrimiz Fizik Tedavi Uzmaný Dr. Hayati Becer, son yolculuðuna uðurlandý. 6 aydýr Ýbni Sina Hastahanesi nde yoðun bakým ünitesinde kalan Dr. Hayati Becer, ailesinin ve sevenlerinin katýldýðý cenaze töreniyle Kocatepe Camii nden Karþýyaka Mezarlýðý na götürülerek topraða verildi. Merhumun cenazesine ailesinin yaný sýra mesai arkadaþlarý ve Türkiye nin farklý illerinden gelen çocukluk arkadaþlarý katýldý. Hayati Becer Merhumun cenazesine ailesinin yaný sýra mesai arkadaþlarý katýldý. Fransa dan yýllýk izne Çorum'a gelen gurbetçinin aracýnda bulunan 24 bin 440 euro, Ýstanbul'da jammer (sinyal bozucu) kullandýðý iddia edilen kiþiler tarafýndan 24 saniyede çalýndý. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramý nedeniyle Fransa dan Türkiye'ye gelen Yýlmaz Çalman adlý gurbetçi, Ýstanbul da Ýstoç Mahallesi'nde ailesiyle birlikte para bozdurmak için bir döviz bürosuna gitti. Bir süre dövizcide kalan Çalman, geri döndüðünde park ettiði arabasýnda býraktýðý cüzdanýný bulamayýnca soyulduðunu anladý. Yaþadýðý olay karþýsýnda þaþkýna dönen Çalman, Güneþli deki polis merkezine giderek þikayetçi oldu. Çalman, daha sonra ailesiyle birlikte memleketi Çorum'a geldi. Tatilinin zehir olduðunu dile getiren Yýlmaz Çalman, Para bozdurmak için döviz bürosuna gelmiþtim. Hýrsýzlar daha önceden beni takip etmiþler. Bunlar benim aracýmýn önüne kendi araçlarýný park etmiþler. Jammer diye bir sistem varmýþ. Ben aracýmý kilitlerken onlar devre dýþý býrakýyorlar. Para bozdurmaya gittim geldim baktým ki aracýma girmiþler. Aracýmda üç ayrý bölümde bulunan 24 bin 400 euroyu almýþlar. Güneþli Karakolu'nda þikayette bulundum. Gurbetçilere tek ricam var, geldiklerinde paralarýna dikkat etsinler. Emniyet görevlilerinden de tek ricam var. Bu hýrsýzlara göz açtýrmasýnlar. Bu iznim burnumdan geldi. Rezil oldum. Gurbetçilerden de isteðim izne geldiklerinde araçlarýný kilitlerken kontrol etsinler Soygun olayý ise bölgede bulunan güvenlik kameralarýna yansýdý. Görüntülerde döviz bozdurmak için arabasýný park eden Çalman, bir araç tarafýndan uzun süre takip ediliyor. 3 kiþi, araçlarýný Çalman ýn aracýnýn önüne park ettikten sonra beklemeye baþlýyor. Talihsiz gurbetçinin ailesiyle birlikte aracýnýn yanýndan uzaklaþmasýnýn ardýndan harekete geçen zanlýlar, Çalman ve ailesi otomobilden indikten sonra 24 saniyede araçta bulunan 24 bin 440 euroyu çalarak kayýplara karýþýyor. TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Gurbetçinin tatili zehir oldu Yaðýþ var, sýcaklýk deðiþmiyor Yapýlan son deðerlendirmelere göre, ülkemizin büyük bir bölümü parçalý, zamanla çok bulutlu, Trakya, Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Karadeniz, Ýç Anadolu'nun kuzeybatýsý, Yozgat, Kütahya ve Ardahan çevreleri ile Uþak ve Afyonkarahisar'ýn kuzey kesimleri, Manisa'nýn kuzeydoðusu, Kastamonu'nun kýyý ve Sinop'un batý ilçelerinin kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin ise az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn öðle saatlerinden sonra Rize çevreleri, Artvin'in kýyý kesimleri ile Kastamonu'nun doðu, Sinop'un iç ve Çorum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik olmayacak ve sýcaklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoðu, zamanla Akdeniz kýyýlarý ile Doðu ve Güneydoðu Anadolu'da batý ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kýyýlarý ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek. Bazý illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sýcaklýklarý ise þöyle: Ankara: Parçalý ve az bulutlu, öðle saatlerinden sonra çok bulutlu, kýsa süreli ve yerel olmak üzere saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 35 Ramazan Bayramý nedeniyle Fransa dan Türkiye'ye gelen Yýlmaz Çalman adlý gurbetçi, Ýstanbul da soyuldu. ÇORUM ANA BAYÝÝ

4 4 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu Göreve baþladýðý günden beri Valilik binasýnda birtakým yeniliklere imza atan Vali Kara, daha önce ek binanýn asansörlerini, Valilik binasýnýn tüm elektrik tesisatýný yeniletmiþ ve yemekhanenin onarýmýný saðlamýþtý. Vali Kara, þimdi de Valilik binasýna engelli asansörü yaptýrarak, Çorum'da bir ilke daha imza attý. HERKESÝN EN- GELLÝ ADAYI OL- DUÐUNU HATIR- LATTI Ýkinci Bahar Lokantasý Genel Müdürü 23 yaþýndaki Emre Çýtak, Vali Ahmet kara ya teþekkür etti. Valilik binasýna kurulan engelli asansörü Emre Çýtak ý da memnun etti. Herkesin engelli adayý olduðunu anlatan Vali Ahmet Kara, devlet olarak her yere eriþilebilirliðin saðlanmasý gerektiðine inandýðýný, bazý konularda geç kalýnmýþ olmasýna karþýn son yýllarda engellilik konusu baþta olmak üzere pek çok konuda ciddi mesafeler alýndýðýný dile getirdi. VALÝ'NÝN ÇOK ÖZEL BÝR ZÝYARET- ÇÝSÝ OLDU Vali Ahmet Kara'yý, Ýkinci Bahar Lokantasý Genel Müdürü 23 yaþýndaki Emre Çýtak, Valilik makamýnda ziyaret etti. Çorum Valisi Ahmet Kara'ya engelliler konusunda gösterdiði duyarlýlýktan dolayý teþekkür eden Emre Çýtak, engellilerin hayatýný kolaylaþtýran bu tip uygulamalarýn toplumun tüm kesimlerince desteklenmesi gerektiðini söyledi. ÝLGÝNÇ ANI ZÝ- YARET SIRASINDA GÜNDEME GELDÝ Vali Ahmet Kara'yý ziyareti sýrasýnda konuyla ilgili anýsýný da paylaþan Emre Çýtak, Vali Ahmet Kara'nýn Ýkinci Bahar'daki bir yemek sýrasýnda kendisine "Valiliðe asansör yaptýrýp seni de çaya davet edeceðim" dediðini hatýrlattý. Bu konuþmanýn üzerinden çok fazla zaman geçmeden Çorum Valiliði binasýna engelliler için asansör yapýlmasýnýn kendisini mutlu ettiðini belirten Emre Çýtak, Çorum Valisi Ahmet Kara'ya bu örnek duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür etti. Rektörler Ordu da toplanýyor YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ýn Baþkanlýðýnda 27 Üniversite Rektörü ODÜ de Toplanýyor Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan ilki Bingöl de gerçekleþtirilen Bölgesel Kalkýnmada Üniversitelerin Rolü toplantýsýnýn ikincisi Ordu Üniversitesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek. Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ýn baþkanlýðýnda yapýlacak olan toplantýda, ülkelerin geliþme ve kalkýnma odaklý stratejileri için hazýrlanan Bölgesel Geliþme Ulusal Stratejisi kapsamýnda Üniversitelerin Bulunduklarý Bölgelere Saðlayacaklarý Katkýnýn önemi üzerinde durulacak. Bölgesel geliþmenin en önemli gündem maddesi olacaðý toplantýya Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ýn yaný sýra, Yükseköðretim Kurul Üyeleri, Adana, Ahi Evran, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bilecik, Bozok, Bursa Teknik, Çankýrý Karatekin, Düzce, Giresun, Gümüþhane, Hitit, Karabük, Karamanoðlu Mehmet Bey, Kastamonu, Kýrklareli, Kilis 7 Aralýk, Mehmet Akif Ersoy, Namýk Kemal, Nevþehir Hacý Bektaþ Veli, Ordu, Osmaniye Korkut Ata, Recep Tayyip Erdoðan, Sinop, Uþak ve Yalova Üniversitelerinin Rektörleri katýlacak. Teknoloji transferi için yardým talebi Fikri Iþýk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Teknoloji Transferi Platformu sitesinde patent, faydalý model veya tasarým korumasýna sahip teknolojilerin transferiyle ilgili verilerin yayýmlandýðýný anýmsatarak, Bu kapsamda paydaþlardan, teknoloji transferiyle ilgili etkinlik duyurusu, haber, baþarý hikayesi, paydaþ bilgisi, her tür bilgi akýþý ve platform üzerinden sunulan, sunulacak hizmetlerin geliþtirilmesi ve devamý adýna eleþtiri, iyileþtirme önerileri konularýnda yardým bekliyoruz Iþýk, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 2011 yýlýnda gerçekleþtirilen 23 üncü toplantýsýnda, Yerli Patentlerin Lisanslanmasýný Teþvik Edecek Politika Araçlarýnýn Geliþtirilmesi kararýnýn alýndýðýný ve karar kapsamýnda yürütülen çalýþmalar sonucunda Teknoloji Transferi Platformu için internet sitesinin oluþturulduðunu hatýrlattý. Þubat 2015 itibarýyla hayata geçirilen söz konusu sitede patent, faydalý model veya tasarým korumasýna sahip teknolojilerin transferiyle ilgili verilerin yayýmlandýðýný anlatan Iþýk, Sahip olduklarý teknolojiyi lisans vermek veya devretmek isteyen taraflar Lisans/Devir Verme Teklifleri bölümü, belli bir teknolojiye ihtiyaç duyan taraflar Lisans/Devir Alma Teklifleri bölümü üzerinden ilan verebiliyor ve verdikleri ilanlara iliþkin güncelleme yapabiliyorlar. Koruma Süresi Dolan Buluþlar/Tasarýmlar bölümünde ise üçüncü kiþilerin ücretsiz faydalanabilecekleri Türkiye deki koruma süresi dolan patent, faydalý model ve tasarýmlar yayýmlanýyor diye konuþtu. - Sitede yok yok Iþýk, sitenin diðer fonksiyonlarý hakkýnda þu bilgileri verdi: Teknoloji Transferi Platformu sitesinde sýnai mülkiyet ve yönetimiyle ilgili konularda ülkemizde gerçekleþtirilen ulusal ve uluslararasý seminer, çalýþtay ve benzer faaliyetlere iliþkin program ve sunumlarýn yer aldýðý Etkinlikler bölümü bulunuyor. Bunun yanýnda ilgili konularda yerli ve yabancý kitap, makale, derleme gibi bilgi kaynaklarýyla anket ve analiz çalýþmasý sonuçlarýnýn paylaþýldýðý Yayýnlar kýsmý mevcut. Türkiye'den çýkan buluþ ve tasarýmlarla ilgili ticarileþtirme hikayelerinin anlatýldýðý Ticarileþme Hikayeleri, teknoloji transferiyle ilgili ulusal verilerin yayýmlandýðý Ýstatistikler, teknoloji transferiyle ilgili taraflarýn bilgilerinin yayýmlandýðý Teknoloji Paydaþlarý ve sitede yayýmlanan içeriðin periyodik olarak paylaþýldýðý Teknoloji Transfer Platformu E-Bülteni gibi bölümler de yer alýyor. - Online deðerleme motoru ve kamu spotu da var Iþýk, teknoloji transferiyle ilgili anlamlý tüm verilerin kamuoyuyla paylaþýlmasýný amaçlayan platform için ilgili paydaþlarýn bilgi paylaþýmlarýnýn hayati önem arz ettiðini vurgulayarak, Bu kapsamda paydaþlardan, teknoloji transferiyle ilgili etkinlik duyurusu, haber, baþarý hikayesi, paydaþ bilgisi, her tür bilgi akýþý ve platform üzerinden sunulan, sunulacak hizmetlerin geliþtirilmesi ve devamý adýna eleþtiri, iyileþtirme önerileri konularýnda yardým bekliyoruz çaðrýsýnda bulundu. Teknoloji Transferi Platformu sitesine e-posta adresi ve ad soyad bilgileriyle kolayca üye olunabileceðine deðinen Iþýk, sitede ilan yayýmlanabileceðini ve e-bülten gibi bilgilendirmelerden haberdar olunabileceðini belirtti. Yayýna baþladýðý yaklaþýk 5 aylýk süre zarfýnda Teknoloji Transfer Platformu sitesine 401 kiþinin üye olduðunu, 880 Lisans/Devir Verme Teklifi ilaný, 3 Lisans/Devir Alma Teklifi ilaný ve bin 928 Koruma Süresi Dolan Buluþ/Tasarým ilaný yayýmlandýðýný kaydeden Iþýk, þu deðerlendirmelerde bulundu: Ülkemizdeki patent, faydalý model veya tasarým korumalý teknolojilerin ticarileþtirilmesi çalýþmalarýna yardýmcý bir araç olan Teknoloji Transfer Platformu kapsamýnda önümüzdeki günlerde bazý yeni çalýþmalarý hayata geçirmeyi planlýyoruz. Lisans/Devir Verme veya Alma Teklifi ilaný veren taraflarla bir anket çalýþmasý yaparak, ilan süreci ve sonrasýnda yaþanan tecrübeleri ve önerileri tespit etmek bu çalýþmalardan biri olacak. Bir diðer çalýþma da lisans/devir verme teklifi verilen buluþ ve tasarýmlarýn niteliksel deðerlemesini yapacak online deðerleme motorunun geliþtirilmesiyle ilgili. Ayrýca Teknoloji Transfer Platformu için hazýrladýðýmýz kamu spotuyla sitenin tanýtýmýný yaparak herkesin site hakkýndaki farkýndalýðýný artýrmaya çalýþacaðýz. Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Eski Hatay Milletvekili mehmet Sýlay ile Zonguldak Milletvekili Fazlý Erdoðan, Vali Kara ýy ziyaret etti. Eski vekiller Vali yi ziyaret etti 20. Dönem Hatay Milletvekili Mehmet Sýlay, 22. ve 23. dönem Zonguldak Milletvekili Fazlý Erdoðan ve Yardýmeli Derneði Ankara Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Þükrü Can Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret ettiler. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Vali Ahmet Kara, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri için teþekkür etti. ÇESOB tan hemþehri ziyareti ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç CHP Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Av. Tufan Köse'yi makamýnda ziyaret ederek, hem 2. Dönem Milletvekili seçilmesinden hem de TBMM Ýdare Amiri olmasýndan dolayý kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum esnafýnýn içinde bulunduðu sorunlarý Milletvekili Köse'ye aktardý. Kýlýç ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Ankara Milletvekili hemþehrimiz Murat Alparslan ve Türkiye Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Nurettin Kulalý'yý ziyaret ederek bir süre görüþtüler. Ziyaretlerden duyduklarý memnuniyeti dile getiren Alparslan ve Kulalý, tüm hemþehrilerine kapýlarýnýn açýk olduðunu ifade ettiler. Ziyaretlerde Yalçýn Kýlýç'a ÇE- SOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Lütfi Barut, Duran Ongu ve Necmettin Uzun eþlik etti. Sürücülere sýcak uyarýsý ÇESOB yönetimi CHP Milletvekili Tufan Köse yi ziyaret etti. ÇESOB yöneticileri AK Parti Ankara Milletvekili hemþehrimiz Murat Alparslan ý ziyaret etti. Türkiye Elektrik Üretim A.Þ. Genel Müdür Yardýmcýsý hemþehrimiz Nurettin Kulalý yý ziyaret ettiler. Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, þehir içi ve þehirlerarasý yollarda araç kullanan sürücülere önemli uyarýlarda bulundu... Ülke genelinde sýcaklarýn aþýrý yüksek seyretmesinden sürücülerin etkilendiðini belirten Tahsin Þahin, yazýlý açýklamasýnda sürücülerin öðle vakti araba kullanmamasýný, mecburiyet halinde 2 saatte bir en az 20 dakika mola vermelerini tavsiye etti. RAKAMLAR KORKUTUCU 2015 Mayýs sonu itibarýyla Çorum'da toplam bin 359 trafik kazasý meydana geldiðini söyleyen Þahin, tatil mevsimi nedeniyle, karayollarýndaki araç trafiðinin yoðunlaþtýðýný, 40 dereceyi aþan sýcakla birlikte direksiyon baþýndaki insanlarýn sinir ve stresinin de yükseldiðine dikkat çekti. Þahin, böyle durumlarda sürücülerde azalan dikkat ve refleks zayýflýðýnýn, trafik kazalarýný arttýrdýðýný kaydetti. BU YOLLARA DÝKKAT EDÝN Öðle vakitlerinde sýcaktan eriyen asfalta ve yeni dökülen mýcýra dikkat edilmesi gerektiðini belirterek, mecbur kalýnmadýkça öðle sýcaðýnda yola çýkýlmamasýný isteyen Tahsin Þahin, Çorum'daki bazý kritik yollara da sürücülerin dikkat etmesini önerdi. Þahin, Kargý Beygircioðlu Kavþaðý, Osmancýk D100 Karayolu þehir içi geçisi, Alaca- Yozgat yol ayrýmý, Çorum-Sungurlu Karayolu Koparan mevkii ile Çorum-Osmancýk Yolu Kýrkdilim Bölgesinde yolculuk yapacak sürücülerin daha dikkatli olmalarýný tavsiye etti. TRAFÝKTE SAYGI ÖNEMLÝ Trafikte sürücülerin, diðer sürücülerin haklarýna saygý göstermesinin önemli olduðunu vurgulayan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, ''Trafik kazalarý istatistikleri raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalý trafik kazalarý en çok yaz ayýnda yaþanýyor. Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte maalesef kazalarda da büyük artýþ görülmektedir. Yolculuklarýmýzýn faciaya dönüþmemesi için trafik kurallarýna uymamýz gerekiyor. Sürücülerimizin trafikte birbirlilerine saygýlý ve dikkatli olmalarýný istiyoruz'' Tahsin Þahin

5 Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret ederek hayýrlý olsun dilekleri iletti. Ziyarette TOKÝ'nin Çorum'da yaptýðý ve yapacaðý projeler de ayrýntýlý olarak deðerlendirildi. Görüþme ve yapýlan deðerlendirmeler sonrasý þu açýklama yapýldý: TOKÝ Çorum'da toplam Sosyal Konutu Donatýlarý ile birlikte tamamlamýþ, yapýmý devam eden ve bitirilen Konut ve Sosyal Donatýlar için yaklaþýk 276 Milyon TL yatýrým yapýlmýþtýr. Alaca TOKÝ 2.Etap 220 Konut projesinin yapýmýný üstlenen yüklenici firma þantiyesini kurarak kazý çalýþmalarýna baþlamýþtýr. TOKÝ ÇORUM DA 12 AYRI PROJE ÇALIÞ- MASI YAPIYOR 1. Osmancýk TOKÝ 2.Etap Talep Organizasyon Projesi kapsamýnda tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. 2. Sungurlu TOKÝ 3.Etap için tespit edilen m2'lik arsanýn devri için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. 3. Dodurga TOKÝ 98 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý, arsa devri ve imar çalýþmasý devam ediyor. 4. Kargý TOKÝ 275 Konut için taslak proje hazýrlanmýþ, baþvurular alýnmýþ, Ýhale hazýrlýklarý ve arsa devri çalýþmasý devam ediyor. 5. Ýskilip TOKÝ 93 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. 6. Boðazkale TOKÝ Konut projesi için tespit edilen arsanýn büyütülmesi ve Ýmar deðiþikliði için Belediyemiz çalýþmalarýný sürdürmektedir. 7. Ortaköy TOKÝ Konut projesi için Belediyemiz yer tespiti ve talep organizasyonu ön hazýrlýk çalýþmalarýný yapmaktadýr. 8. Bayat TOKÝ Konut Projesi için Belediyemiz tarafýndan arsa tespit çalýþmasý devam etmektedir. 9. Uðurludað TOKÝ 98 Konut Projesi için taslak proje hazýrlanmýþ, Talep Toplama çalýþmasý 14 Aðustos tarihine tamamlanacaktýr. 10.Mecitözü TOKÝ Konut projesi için Kaymakamlýk tarafýndan arsa tespit ve anket çalýþmasý devam ediyor. 11.Hitit Üniversitesi TOKÝ Projesi için 289 talep alýnmýþ, tespit edilen arsanýn devri ve taslak proje çalýþmalarý devam ediyor. 12. Çorum Merkez'e planlanan Emekliler Derneði TOKÝ Konut Projesi için arsa araþtýrmasý çalýþmalarý devam ediyor. 5 BÝN KONUT, 450 MÝLYON TL YATIRIM Proje ve Ýhale çalýþmalarý devam eden 12 ayrý proje ile Çorum'da toplam TOKÝ konut sayýsý yaklaþýk 5.000'e, yatýrým toplamý ise 450 Milyon TL'ye ulaþýyor. Saðlýk yatýrýmlarý masada Kadýnlarýn çalýþmalarý göz ardý edilemez pasiteli Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanemizin yapýmý hýzla devam ediyor. Fiziki alanýn yüzde 33'ü tamamlanmýþ durumda. Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanemizin Ýkmal Ýhalesi gerçekleþtirildi. Ýnþaatýmýz hýzla devam ediyor. Alaca Toplum Saðlýðý ve 2 adet Aile Saðlýðý Merkezlerimizi hizmete açtýk. Osmancýk ve Mecitözü Toplum Sað- Saðlýk yöneticileri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile görüþtü. lýðý Merkezlerinin yapým hazýrlýklarý ile ilgi- yükseltildi. li de çalýþmalar sürüyor. Kargý Ahmet Hamdi Akpýnar Devlet Hastanemiz 15 gün içerisinde geçici kabulü Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel ve Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Ahmet Barýþ, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. 25. Dönem TBMM Baþkanlýk Divanýnda görev alan Uslu'yu tebrik eden heyet, saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Heyet, "Saðlýk alanýnda il merkezimiz ve ilçelerde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yapýlacak olan doktor atamalarýnda Çorum ilimizin taleplerinin de deðerlendirilmesini istiyoruz. dediler. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "800 Yatak Ka- Uðurludað Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Uyar ve Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Fatma Selvi, AK Parti Çorum Milletvekili ve yapýlacaktýr. Bayat Devlet Hastanemizde proje deðiþikliðine gidiliyor ikmal ihalesine çýkýlacak. Çorum Acil Saðlýk Hizmetleri'nin ambulans filosu, yeni teslim edilen ambulanslarla birlikte 59'a Uðurludað Kadýn Kollarý Baþkaný Zeynep Uyar ve Ýskilip Belediye Meclis Üyesi Fatma Selvi, Milletvekili Uslu yu ziyaret etti. Çorum'a saðlýk alanýnda hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Taleplerinizi aldýk. Bakanlýk nezdinde takip edeceðiz." Ýskilip e Toplum Saðlýðý Merkezi kazandýrýlmasý için de Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý arayan Uslu, uygun bir yer temin etmeleri halinde ilçeye merkezin kazandýrýlacaðýný söyledi. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek, "Yeniden TBMM Baþkanlýk Divanýnda görev almanýzdan dolayý tebrik ederiz" dediler. Ziyarette dolayý memnuniyet duyduðunu ifade eden Uslu, AK Kadýnlar olarak sizlerin seçim döneminde yapmýþ olduðunuz çalýþmalar ve destekler göz ardý edilemez. Kadýnlarýmýz seçim dönemlerinde ev ev, sokak sokak gezerek çalýþmalarýmýza her zaman destek oldunuz. Bizler de sizlerin þahsýnda tüm AK Partili bayanlarýmýza teþekkür ediyoruz." 3. Dönem toplu görüþmelerde kamu çalýþanlarý için talep edilen Kreþ Hizmeti ve Kreþ Yardýmý Ödeneði, çalýþan anneleri heyecanlandýrdý.toplu Sözleþme Masasýnda kamu çalýþanlarýnýn mali haklarý kadar sosyal haklarý da iyileþtirmeyi hedeflediklerini söyleyen Memur-Sen Konfederasyonu Genel Baþkaný Ali Yalçýn, toplu sözleþmede 300 TL kreþ yardýmý talep ettiklerini açýkladý. Toplu Sözleþme görüþmelerinde Kamu çalýþanlarýný temsil eden Memur-Sen Konfederasyonunun Genel Baþkaný Ali Yalçýn, dezavantajlý gruplara yönelik politikalarýn bu kesimin maðduriyetini giderecek nitelikte olmasýnýn sosyal devlet olmanýn en önemli gereklerinden biri olduðunu dile getirdi. Güçlü toplumun ancak güçlü aile ile gerçekleþebileceðini söyleyen Yalçýn, Aile kurumunun korunmasý ve güçlenmesine yönelik taleplerimiz, toplu sözleþme masasýnda hükümet tarafýndan mutlaka dikkate alýnmasý gereken, bizim de ýsrarcý olacaðýmýz PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Uslu dan yatýrýma teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Toplu Konut Ýdaresi Baþkaný Mehmet Ergün Turan'ý makamýnda ziyaret etti. Çorum ve ilçelerine yapýlan yatýrýmlar için Baþkan Turan'a teþekkür eden Uslu, TOKÝ bütün ilçelerimizin taleplerini deðerlendirerek yatýrýmlarýný yapmaya devam ediyor. Çorum'da konut, okul, cami, spor salonu, ticaret merkezi, kütüphane, saðlýk ocaðý, sosyal tesis, kamu hizmet binasý, Engelsiz Yaþam Merkezi ve Sevgi Evi gibi birçok projemiz tamamlandý. 12 yeni proje için de hazýrlýk çalýþmalarýmýz devam ediyor. Hemþehrimiz Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca da projelerimizin hýzlandýrýlmasý ve gerçekleþmesinde bizlere büyük katký saðlýyor" Yüzde 85 oranýnda sosyal konut yaptýklarýný Bayat ýn sorunlarý Baðcý da belirten TOKÝ Baþkaný Turan, "Türkiye genelinde þantiyede 'si sosyal konut olmak üzere konut rakamýna ulaþtýk. Toplamda 70,5 Milyar TL'lik Yapým ve Proje Ýþi ihalesi gerçekleþtirdik. Konut dýþýnda Sosyal Donatý Uygulamalarý Kapsamýnda; 992 okulda derslik, 14 üniversite ve kapasiteli 171 yurt/pansiyon, 989 spor salonu, 266 hastane, 95 saðlýk ocaðý ve 533 ticaret merkezi, 161 kamu hizmet binasý, 42 kütüphane, 520 cami ve 18 stadyumun yapýmýný gerçekleþtirdik. Yapýlan çalýþmayý sadece konut yapýmý olarak deðerlendirmemek gerekir. Çevre düzenlemeleri kapsamýnda 47 milyon m2 yeþil alan düzenlemesi, 17 milyon adet aðaç dikimini de saðladýk. Ayrýca yaptýðýmýz projelerle doðrudan ve dolaylý olmak üzere kiþinin istihdamý da saðlanmýþtýr. diye konuþtu. Öðretmenevi nin ödeneði çýktý Milletvekili Uslu, oplu Konut Ýdaresi Baþkaný Mehmet Ergün Turan'a teþekkür etti. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn giriþimleri sonucu Öðretmenevi tadilatýna 5 milyon lira ödenek çýkarýldý. Söz konusu ödeneðin 500 bin lirasý Özel Ýdare Müdürlüðü hesabýna aktarýldý. Yapýlan açýklamaya göre, 2014 yýlý sonunda Maliye Bakanlýðý'ndan temin edilen 5 Milyon TL ödeneðin 500 bin lirasýnýn Ýl Özel Ýdare yapýlan toplantý ve deðerlendirmeler sonucunda Öðretmenevi'nin tadilatý, bakým ve onarýmý, odalarýnýn yeniden yapýlmasý, ýsý yalýtýmý, çatý ve asansör yenilemesi, mutfak, lokanta ve düðün salonunun yeniden düzenlenmesi için ayrýlmýþ ve bir proje hazýrlanmýþ, projenin uygulanabilmesi için ek ödeneðe ihtiyaç duyulmuþ ve Milli Eðitim Bakanlýðý'na Ek Ödenek talebi yapýlmýþtý. AK Parti Ekonomi Bayat Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Bayat Yüksek Okulu Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, Milletvekili BAðcý yý ziyaret etti. Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý konuyu yakýndan takip ettiðini ve bir hafta gibi kýsa bir süre içinde Öðretmenevi tadilatý için gerekli olan ödeneðin çýkartýldýðýný bildirdi. Baðcý, yaptýðý açýklamada, projenin finansman sorununun tamamen çözüldüðünü, hali hazýrda Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü'nde ihale hazýrlýklarýnýn devam ettiðini ve Aðustos ayý içinde ihaleye çýkýlmasýnýn planlandýðýný belirterek; Çorum'a, hemþerilerine ve eðitim camiasýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Bayat Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý ve Bayat Yüksek Okulu Derneði Baþkaný Adem Okumuþ, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Okumuþ, ziyaretinde Baðcý'ya ilçe sorunlarý ve teþkilat çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Baðcý, ilçe sorunlarýný ve projelerini yakýndan takip ettiðini ve Bayat halkýnýn refahý ve kalkýnmasý için planlanan projelere destek verdiðini ve vermeye devam edeceðini belirterek, Okumuþ'a teþekkür etti. Çalýþan anneleri heyecanlandýran teklif konular arasýnda yer alýyor. Güçlü, büyüyen, kalkýnan bir Türkiye istiyorsak, bunun yolu aile kurumunu güçlenmesinden geçiyor. Bu nedenle Toplu sözleþmede taleplerimiz arasýnda eþ durumu özrü, kreþ ödeneði ve evlendirme yardýmý gibi hususlar yer alýyor þeklinde konuþtu.(haber7) Kreþ Hizmeti ve Kreþ Yardýmý Ödeneði, çalýþan anneleri heyecanlandýrdý.

6 6 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS 2015 Hz. Ýbrahim Camii'ni Belediye tamamlayacak BURAK YALÇIN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile cami derneði yönetimi ve muhtar arasýnda protokol imzalandý. Hz. Ýbrahim Camii nde protokol töreni düzenlendi. Caminin tefriþatý ve çevre düzenlemesini belediye yapacak. Baþkan Külcü, mahalle sakinleri ile sohbet etti. Hz. Ýbrahim Camii inþaatý dün imzalanan protokolle Çorum Belediyesi'ne devredildi. Buharaevler Mahallesi'nde yapýmý devam eden cami inþaatý önünde düzenlenen imza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper Zahir ve Ahmet Yabacýoðlu, Müftü Dr. Ahmet Akýn, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Belediye Meclisi Üyeleri Ýsmail Tekçam, Mehmet Döngel, Ýsmail Akgöz ve vatandaþlar katýldý. Mahalle sakinlerinin de katýldýðý törende Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Müftüsü Ahmet Akýn ve Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kadir Çakar birer konuþma yaptý. Hz. Ýbrahim Camii'nin belediye imkânlarý kullanýlarak daha çabuk tamamlanmasý için devir sözleþmesi yaptýklarýný belirten Muzaffer Külcü, 2012 yýlýnda çýkan yasaya göre belediyelere camiler için harcama yapma imkâný getirildiðini hatýrlattý. Bu yöndeki yasal düzenlemelere istinaden harekete geçtiklerini anlatan Külcü, "Bu memleketin evladý olarak eserler býrakmak için camilere yardým yapmaya çalýþýyoruz" Külcü, "Hz. Ýbrahim Camisi için bu zamana kadar 3 milyon 120 bin TL harcanmýþ. Bu tutarýn 1 milyon 620 bin TL'si belediyemiz tarafýndan karþýlandý. 1 milyon 500 bin TL'si ise ayni ve nakdi yardýmlarla saðlandý. Bundan sonra da 2 milyon TL daha yatýrým yapýlarak Hz. Camii tamamlanacak" diye konuþtu. Þehrin birçok yerinde hayýrlý hizmetler yapýldýðýný vurgulayan Külcü, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Belediyemiz daha önce de hayýrsever vatandaþlar tarafýndan inþaasýna baþlanan Akþemseddin Camii'ne 10 milyon TL harcama yaparak bu camimizi ibadete açmýþ olduk. Ne kadar harcasak az. Çünkü bu tür eserler, bu topraklarýn mührü. Bir yere girdiðiniz zaman, o topraklarýn, o ülkenin bir Hristiyan beldesi mi,bir Yahudi ülkesi mi, bir Müslüman ülkesi mi olduðunu ancak bu eserlerden ayýrt edersiniz. Bunun için biz de þehrimize cami ve mabetler yapmaya çalýþýyoruz. 14 MAHALLEYE 14 KUR'AN KURSU Programa çok sayýda vatandaþ katýldý. 14 mahallemize 14 Kuran Kursu için projelerimizi tamamladýk. 5,6 tanesinin ihalesini bu sene yapacaðýz. Bunun dýþýnda þu anda proje çalýþmalarýný büyük oranda tamamladýðýmýz iki büyük yatýlý Hafýzlýk Hz. Ýbrahim Camii Buharaevler Mahallesi'nde inþa ediliyor. Kuran Kursu çalýþmasý yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesinin yapýmý tamamlamak üzere olduðumuz Ýmam Hatip külliyesinin hemen yaný baþýnda 2.5 trilyon liraya arsasýný kamulaþtýrdýk. Yanýnda da inþallah 150 yatýlý öðrencinin barýnabileceði Hafýzlýk Erkek Kur'an Kursu yapacaðýz. Gülabibey Mahallemizde de proje çalýþmalarýmýz devam ediyor. 100 öðrenci ile 150 öðrenci arasýnda alabilecek yatýlý Hafýzlýk Kýz Kur'an Kursu inþallah Milletin fedakârlýðý ile yapýlan camileri, artýk devlet yapýyor. Bunlar da bize gösteriyor ki bugün devlet ve millet ayný istikamette buluþmuþtur." AKIN: 'ALLAH, DAHA GÜZEL HÝZMETLERDE BÝZÝ BÝR ARAYA GETÝRSÝN' Müftü Dr. Ahmet Akýn, camilerin inþaasýna saðladýðý katký nedeniyle Çorum Belediyesi'ne teþekkür etti. "Allah, bizleri daha güzel hizmetlerde de bir araya getirsin" diye dua onlara ivme kazandýrýyor. Müftülük olarak, din görevlileri olarak bizler de camilerin imarý ile ilgili maddi imarýnýn yanýnda, buralarýn daha cazip hale gelmesi için gayret sarf edeceðiz. Ecdadýmýz insaný yaþat ki devlet yaþasýn diyor. Bütün bu hizmetler, müminlerin, Müslümanlarýn bir araya gelmesi, kardeþliðin, dostluðun pekiþtirilmesi için. Osmanlý döneminde bir insan iyi mi veya kötü mü dedikleri zaman onun ölçüsü mahalle Cami cemaati belediyenin katkýlarýna müteþekkir. yapacaðýz. Bu dönemin sonuna gelmeden oralarý hizmete açmýþ olacaðýz. Ayrýca zaman zaman sosyal medya aracýlýðý ile paylaþtýðýmýz mahalle mescitlerimiz var. Yaklaþýk olarak her birisi 500 cemaat alacak. Kýsmen Osmanlý mimarisi, kýsmen Selçuklu mimarisi ama büyük oranda içinde ahþap mescitler yapacaðýz. 3 Buharaevler, 2 Gülabibey, 2 Ulukavak olmak üzere toplam 7 mescit yapacaðýz. eden Ahmet Akýn, camilerin Türk-Ýslam kültüründeki yeri ve önemine dikkat çekti. Akýn, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Eskiden belediye baþkanlarýmýza ÞehrülEmin derlerdi. O þehrin bütün güvenliði, maddi ve manevi kazanýmlarýnýn tamamý belediye baþkanlarýnýn uhdesindeydi. Çorum'umuz için bu bir þans. Belediye Baþkanýmýz'dan Allah razý olsun. Bu hizmetlerimize destek vererek, yardým ederek mescidine gidip gitmemesi ile ölçülürmüþ. Ecdadýmýz her þeyi Kur'an'dan, sünnetten alarak hayata geçirmiþler. Allah daha güzel hizmetlerde bizi bir araya getirsin. Bu hizmetlerin buraya gelmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.'' ÇAKAR'DAN KÜLCÜ'YE TEÞEKKÜR Hz. Ýbrahim Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kadir Çakar, inþaasý süren caminin yapýmýna katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. '' Hz Ýbrahim Camisi, yeni geliþen semtimizde mahallelinin desteði ile hayata geçirdiðimiz bir proje" diyen Kadir Çakar, bugüne kadar baðýþlarýyla inþaa çalýþmalarýný destekleyen hayýrseverlere de þükranlarýný ifade etti. Bölgede yýllardýr cami ihtiyacýmýz vardý. Burada cemaatimiz ile bu ihtiyacý hissettik. Camimizi birlikte bu hale getirdik. Bundan sonraki kýsmý ise Belediye Baþkanýmýz'ýn himmetiyle tamamen kendilerinin yapýmý ve donatýmý ile tamamlanacak. Camimizin þuana kadar yapýlan kýsmýna baktýðýmýzda yarýsý hayýrsever vatandaþlarýmýzýn katkýsýyla yarýsý da belediyemizin katkýlarýyla gerçekleþtirildi. Semtimize bu büyük iyiliði yapan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. Protokolümüzün hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." Yapýlan konuþmalarýn ardýndan hazýrlanan protokol Belediye Baþkaný Külcü, Müftü Akýn ve Dernek Baþkaný Çakar tarafýndan imzalandý. Tören sonrasý Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 6.Sokak'ta bulunan Hz. Ýbrahim Camii inþaatýný gezen Baþkan Külcü ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldý.

7 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Hýrvatlar rüzgar enerjisine talip Çorum Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasýnda yer alan Rüzgar Enerjisi Santrali için çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Belediye, 4 rüzgar türbininden yýlda yaklaþýk 14 milyon kwh üretecek. Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, daha önce ön hazýrlýk için Avrupa ülkelerinde Rüzgar Enerji Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni dönem projelerinde çalýþmalara baþladý Belediye den su kesintisi uyarýsý Hýrvat teknik uzmanlar toplantý yaptý. Hýrvatistanlý konuklar rüzgar enerjisi santrali kurmaya talip oldu. Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle 7 Aðustos Cuma günü saatleri arasýnda þehrin bazý bölgelerinde su kesintisine gidecek. Çorum Belediyesi Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada içmesuyu þebekelerinde yapýlan bakým ve onarým çalýþmalarýný vatandaþlarý maðdur etmeden yapmaya özen gösterdikleri belirtildi. Yapýlan açýklamada, "Eskiyen ve yetersiz olan su þebekelerinde zaruri olarak bu tür yenileme ve onarým çalýþmalarýný yapýyoruz. Bu çalýþmalar hemþerilerimizin saðlýklý su tüketmesi ve uzun süreli su maðduriyeti yaþamamasý açýsýndan çok önemli. Bakým ve onarým çalýþmalarý kapsamýnda 7 Aðustos Cuma günü Varinli Caddesi, Sakarya, Atalay Caddesi ve Atalay Sokaklar, Çiftlik Caddesi, Osmancýk Caddesi, Bayat Gediði, Ýkbalkent, Söðütlüevler, Özgürevler Sokaklar, Çiftlik Pýnarý ve Çiftlik Çayýrý Sokaklar, Ýbrahim Çayýrý, Mahmutevler Cadde ve Sokaklar, Buharaevler, Selçuk Cadde ve Sokaklar'da su kesintisine gidilecek. Belirtilen bölgelerde ikamet eden hemþehrilerimizin maðduriyet yaþamamalarý için su kesintisinin yapýlacaðý gün gerekli tedbirleri almalarý gerekmektedir." denildi. Konya Ýtfaiyesi nden Basýn-Yayýn Ödülleri Konya Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý, Türkiye'de ilk kez Ýtfaiye Basýn Ödülleri yarýþmasý düzenliyor. Basýn-yayýn organlarýnda yayýmlanan haber fotoðraflarý ve haber videolarýnýn katýlacaðý yarýþmaya son baþvuru tarihi 14 Eylül Konya Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, 2015 yýlý Ýtfaiye Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ilk kez Ýtfaiye Basýn Ödülleri yarýþmasý düzenliyor. Görev baþýnda þehit olan itfaiyecilerin anýlmasýný ve zor þartlarda çalýþan basýn mensuplarýný ödüllendirmeyi amaçlayan Ýtfaiye Basýn Ödülleri'ni Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirecek olan Konya Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, itfaiyecilik mesleðine dikkat çekmeyi hedefliyor. Haber fotoðrafý ve haber videosu olarak iki kategoride düzenlenecek Ýtfaiye Basýn Ödülleri'ne ülke genelindeki bütün muhabir ve kameramanlar, basýn-yayýn organlarýnda yayýmlanan haber fotoðraflarý ve haber videolarý ile katýlabilecek. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira ödülün verileceði yarýþmanýn son katýlým tarihi 14 Eylül 2015 olarak açýklandý. TRT Genel Müdürlüðü, Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Anadolu Ajansý'nýn üst düzey yetkillerinden oluþacak Seçici Kurul, ödül alacak basýn mensuplarýný 18 Eylül 2015 tarihinde belirleyecek. Yarýþmanýn þartnamesine adresinden ulaþýlabiliyor. ÝTFAÝYECÝLÝK SEMPOZYUM ÝLE ANLATILACAK Konya Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Dairesi Baþkanlýðý, Ýtfaiye Haftasý kapsamýnda ayrýca uluslararasý düzeyde bir sempozyum da düzenleyecek. 30 Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek sempozyuma Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Devlet Personel Baþkanlýðý, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü, Afet ve Acil Durum Baþkanlýðý gibi kurumlardan üst düzey yöneticiler, üniversitelerden akademisyenler, Santrallerini inceleyen Çorum Belediyesi teknik ekibi, Hýrvatistan'dan gelen ekiple bir toplantý gerçekleþtirdi. Çorum Belediyesi'nin kuracaðý Rüzgâr Enerji Santrali Projesi'ni incelemek üzere Hýrvatistan menþeli Koncar Firmasý yetkilileri ziyarette Belediye Baþkaný Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Hýrvat ekibin ziyaretinde konuþan Baþkan Külcü, böyle bir projeyi hayata geçirecek ilk belediyenin Çorum Belediyesi olacaðýný söyledi. Rüzgar Enerjisi Santrali Projesinin hem Çorum Belediyesi hem de Türkiye'deki belediyeler açýsýndan farklý bir tecrübe olacaðýnýn altýný çizen Külcü, "Bu projenin ekonomik tarafý olduðu gibi belediyeler açýsýndan birde prestij tarafý var. Ýþin bu kýsmýný da önemseyerek çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Rüzgâr Enerjisi Santrali Projesi'nin ihalesini yýlsonuna yapmayý planlýyoruz. Bu projede beraber çalýþacaðýmýz partnerimiz sadece bir yatýrým yapmýþ olmayacak, bu anlamda Türkiye'de ciddi bir referansa da sahip olmuþ olacak." Çorum Belediyesi'nin yenilikleri takip eden ve uygulayan bir belediye olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, kuracaklarý enerji santrali ile Belediyemizin tüm enerji tüketimini saðlayacaklarýný söyledi. Külcü, "Ýhtiyaç fazlasý elektrik enerjisini de satarak Belediyemize gelir elde edeceðiz. Çevreye ve doðaya duyarlý bir belediyecilik anlayýþý ile doðaya zarar vermeden, çevreyi kirletmeden elektriðimizi üreteceðiz. Ýnþallah çalýþmalarýmýzý en hýzlý þekilde tamamlayýp bir an önce elektrik üretimine baþlamak istiyoruz" Koncar Firmasý Yönetim Kurulu Üyesi Stjepan Dragicevic de Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek elektrik üzerine çok köklü bir firma olduklarýný vurguladý. Türkiye'de daha önce hidroelektrik santralleri üzerine çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Stjepan Dragicevic, "Türkiye'de de Rüzgar Enerjisi sektöründe de var olmak ve iþ yapmak istiyoruz. Ýþ yaptýðýmýz ülkelerde lokal bir partnerle çalýþmayý tercih ediyoruz. Böylece yerel sanayiye de destek veriyoruz. Bu projede de Çorum'un içinde imal edilecek olan parçalarý deðerlendireceðiz ve çalýþacaðýz" diye konuþtu. Ziyarette, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve belediye teknik personeli hazýr bulundu. Daha sonra Hýrvatistan Koncar Firmasý ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Rüzgâr Enerji Santrali projesinde görevli teknik personel ile toplantý yaptý. Amatör spora darbe Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, Belediye Meclisi nde stadyum ve spor tesislerinin yýkýlarak yerine konut yapýlmasý ile ilgili alýnan karara tepki göstererek, Spor tesislerinin yok edilmesi amatör spora vurulacak en büyük darbedir. Konuyla ilgili Mimarlar Odasý, Mühendisler Odasý, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Belediye nin bir araya gelerek Çorum a faydalý bir proje üretilebileceðine inandýklarýný kaydeden Sakýnmaz, þu açýklamalarda bulundu; Çorum þehir stadýmýzýn ve spor tesislerinin olduðu yerlerin yýkýlarak adeta bir müteahhit ve arsa sahibi iliþkisi ile halk dilinde yap sat mantýðý tam bir acýmasýz kapitalizmin þehirleþme anlayýþýdýr ve güzel þehrimiz Çorum a bu zihniyet yakýþmamaktadýr, bu zihniyetin de sonu yoktur. Karakeçili Mahallesi sýnýrlarý içindeki bu stad yerinin ama sadece stad yerinin yýkýlmasý doðru ama yerine yapýlmasý düþünülen konutlarýn yapýlmasý kanaatimizce yanlýþtýr. Zaten Sayýn Belediye Baþkanýmýzýn da bu projenin içine sinmediði yaptýðý açýklamadan da anlaþýlmaktadýr. O halde Orhan Sakýnmaz gelin bu konut projesinden vazgeçin, Çorum için iyi ve güzel olaný seçin. Yapýlacak olan adet konut en az 4-5 bin nüfus demektir ki bu da kanalizasyon, atýk su vb. kýsaca altyapý problemleri demektir. Ayrýca bir de o kadar konutun en az o kadar da aracý olacaðý kabul edilirse Gazi Caddesi nin hem trafiði hem de altyapýsý felç olacak, cadde çekilmez bir hâl alacaktýr. 250 bin nüfuslu bir þehrin maalesef tek bir caddesi olmasý ayrý bir problem olarak dururken ve bu yola paralel ikinci hatta üçüncü caddeler açýlmasý beklenirken hala alternatifsiz bir caddeye bu kadar yüklenmek ne kadar doðrudur? Bunlarýn yaný sýra buradaki spor tesislerinin yok edilmesi amatör spora vurulacak en büyük darbedir. Çorum da oturup da orada spor yapmayan hiç kimse yoktur, bu en azýndan amatörcedir. Çorumlu nun uðrak yeridir. Orasý ulaþýmý kolay amatör sporun toplanma merkezi, meslek yüksek okulunun futbol sahasýdýr. Yani güzel Çorumumuzun ortak paydasýdýr. Dolayýsý ile lütfen buralarý yok etmek yerine tam tersi muhafazasý için sahip çýkalým. Ayrýca metropol arsasý denilen yerin de konut olarak iþaretlenmesi ileriki yýllarda o mevkilerde emsal olarak gösterilerek yapýlaþmanýn artacaðý kaygýsýný taþýmaktayýz. Bu önemli konularda þehrimizin ilgili oda temsilcilerinin de görüþlerini açýklamasýný bekleriz. Ziraat ýn hedefi katma deðer üretmek Ziraat Bankasý Çorum Bölge Yöneticisi Halil Yüksel, Zafer Çarþýsý Þube Yöneticisi Erhan Kartal, Bahabey Þube Yöneticisi Abdullah Çandýr, Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu ve Kýrsal Kalkýnma Ýletiþim Uzmaný Bülent Uçar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, Ziraat Bankasý'nýn Çorum'da hizmete sunduðu son þube olan Hitit Þube ve bankanýn genel durumu hakkýnda bilgi vermek üzere gerçekleþtirilen ziyarette açýklamalarda bulunan Hitit Þube Yöneticisi Özlem Varlýoðlu, son þube ile birlikte Ziraat Bankasý'nýn il merkezinde Giriþimci Þube ile birlikte 5 þube ve bir Bölge Yöneticiliði ile hizmet verdiðini söyledi. Hitit Þubesi'nin 14 Temmuz 2015 tarihinde hizmet vermeye baþladýðýný ifade eden Varlýoðlu, Ýnönü Caddesi, Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý karþýsýnda bulunan þube merkezinde bütün bankacýlýk hizmetlerinin verildiðini aktardý. 'Bir bankadan daha fazlasý' sloganýyla hizmet veren Ziraat Bankasý'nýn, Türkiye'de en fazla þubesi bulunan banka olma özelliðini Hýrvatistan'dan gelen ekip Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile görüþtü. taþýdýðýný ifade eden Varlýoðlu, Hitit Þubesi olarak da 'bir þubeden daha fazlasý' sloganýyla hizmete baþladýklarýný belirterek, Çorum ekonomisine katma deðer üretmeyi hedeflediklerini kaydetti. Özlem Varlýoðlu, önceleri yalnýzca emekli bireylere ve kýrsal kesime yönelik hizmet verdiði þeklinde bilinen Ziraat Bankasý'nýn, yeni açýlan ihtisas þubeleri ile birlikte de toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir banka olduðunu sözlerine ekledi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, Ziraat Bankasý yetkilileri Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ettiler. Türkiye ekonomisinde bankalarýn önemli bir yere sahip olduðunu, Ziraat Bankasý'nýn da köklü geçmiþiyle ülkenin en önemli bankalarýndan bir tanesi olduðunu söyledi. Baþaranhýncal, Hitit Þube'nin Çorum'a ve iþ dünyasýna hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

8 8 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS 2015 Önerge teklifleri komisyonlara havale RECEP MEBET Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Yurdanur Özzehinli ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin görüþüldüðü toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam etti. YILDIRIM DAN BAL ÝKRAMI CHP Ortaköy Ýl Genel Meclisi Üyesi Dilaver Yýldýrým, tüm Meclis üyelerine bal ikram etti. Küçük paketler ha- linde hazýrlanan ballar toplantý öncesi Ýl Genel Meclisi Üyeleri ne daðýtýldý. Arýcýlýkla ilgilendiði öðrenilen Dilaver Yýldýrým ýn ikramý Meclis Üyeleri ni mutlu etti. Ýkram sýrasýnda basýn mensuplarýný da unutmayan Yýldýrým, toplantýnýn ardýndan teþekkürleri kabul etti. SIÐIR ÇÝÇEÐÝ HASTALIÐI ARAÞTIRILACAK Halk arasýnda sýðýr Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla sürdü. çiçeði olarak bilinen Modüler Ekzantem hastalýðýnýn Çorum da görülme durumu ve hayvancýlýða etkileri konusunda araþtýrma önergesi verildi. Yazýlý önerge hakkýnda bilgi veren AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Üzeyir Esenkaya, hastalýkla ilgili olarak yapýlacak araþtýrma ile kamuoyunun aydýnlatýlmasýný istedi. Meclis te görüþülen önerge araþtýrýlmak üzere oybirliðiyle Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu na havale edildi. Çorum Merkeze baðlý Mollahasan, Mustafaçelebi ve Küçükpalabýyýk köylerine ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespitinin görüþüldüðü toplantýda ayrýca Merkez ilçeye baðlý Kutluca ve Karakeçili Köylerine ait yerleþik alan ve civarý tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu nca hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek öðrenciye kaynaþtýrma eðitimi Toplantýda görüþülen önergeler, araþtýrýlmak üzere komisyonlara havale edildi. RECEP MEBET Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Çorum genelinde toplam öðrenciye kaynaþtýrma eðitimi verildiðini açýkladý. Kaynaþtýrma eðitiminin, engelli ve normal çocuklarýn eðitsel ve sosyal yönden bütünleþmelerini saðlayan bir uygulama olduðunu anlatan Yurdanur Özzehinli, komisyonun konuyla ilgili hazýrladýðý araþtýrma raporu hakkýnda bilgiler verdi. Kaynaþtýrma eðitiminin engelli çocuklar kadar normal öðrencilere, ailelere Yurdanur Özzehinli Dilaver Yýldýrým ve öðretmenlere yönelik faydalarýndan da bahseden Özzehinli, bu yöntemin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde uygulandýðýný kaydetti. Rehberlik Araþtýrma Merkezi nin uygulamalarý ve konuyla ilgili istatistiklerden de bahseden Özzehinli, Çorum merkezde 427, Alaca da 80, Bayat ta 116, Boðazkale de 12, Dodurga da 42, Ýskilip te 217, Kargý da 63, Laçin de 41, Mecitözü nde 244, Oðuzlar da 43, Ortaköy de 31, Sungurlu da 195, Osmancýk ta 136, Uðurludað da ise 51 öðrenciye kaynaþtýrma eðitimi verildiði bilgisini paylaþtý. 300 dekar serada 4 bin 200 ton üretim RECEP MEBET gelerden de bahseden Kaya, Çorum daki seralar barajlarýn çevresindeki köylerçorum da toplam 300 dekar tarým de yoðunlaþýyor. O nedenle Eþençay, Esarazisinde seracýlýk yapýldýðý açýklandý. kiköy, Çanakçý, Altýnbaþ, Üyük ve YerliÝl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýköy baþlýca üretim alanlarýný bünyelerinlýk Komisyonu Baþkaný Yusuf Kaya, serade topluyor cýlýkla ilgili hazýrlanan araþtýrma raporuseracýlýk için yüzde 50 ye varan nu Meclis üyelerinin bilgisine sundu. devlet teþviði, Tarým ve Kýrsal KalkýnGýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürmayý Destekleme Kurumu desteðinin lüðü verilerine göre Çorum daki sera uygulandýðýný hatýrlatan Kaya, Çorum daki seralarda hýyar, domates, bialanlarýnýn 230 dekarýnýn merkezde, 70 ber, ikinci ürün olarak ise marul, roka, dekarýnýn ise ilçelerde yer aldýðýný anlatan tere ve yeþil soðan üretiliyor diye koyusuf Kaya, seralardan elde edilen ürün Yusuf Kaya nuþtu. miktarýnýn ise 4 bin 200 ton olduðunu söykomisyon Baþkaný Kaya, seracýlýðýn geliþtirilledi. mesine yönelik önerilerini de rapor çerçevesinde dile Araþtýrma ve Geliþtirme Komisyonu nun da getirdi. desteðiyle hazýrlanan raporda seralarýn yer aldýðý böl- Hizmette 70 yýlý geride býrakan Adil Kayiþoðlu Müessesesi yeniliklerini sürdürüyor. Adil Kayiþoðlu ndan hediyelik ambalajlar RECEP MEBET Adil Kayiþoðlu Müessesesi, 70. yýlýna özel hediyelik ambalajlarýný müþterilerinin beðenisine sundu. Kuru kahve ve baharat için özel olarak dizayn edilen ambalajlar ve hediyelik kutular, Adil Kayiþoðlu Maðazalarý nda görücüye çýktý. Yeni tasarým ambalajlar hakkýnda açýklama yapan firma yöneticisi Adil Nezih Kayiþoðlu, Silindir hediyelik kutularýmýzýn yaný sýra kuru kahvenin uzun süre tazeliðini korumasýný saðlayan ilitli ambalajlar hazýrlattýk Sevdiklerine özel bir hediye sunmak isteyen müþterilerini de unutmadýklarýný vurgulayan Nezih Kayiþoðlu, Ýþlemeli ahþap kutu içinde 2 ikiþilik fincan takýmý, kuru kahve ve bakýr cezveden oluþan özel bir set hazýrlayarak satýþa sunduk diye konuþtu. Kayiþoðlu, hediyelik ambalajlarýný yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi nde hizmet veren Adil Kayiþoðlu maðazalarýna davet etti. Adil Kayiþoðlu, 70. yýlýna özel hediyelik ambalajlarýný müþterilerinin beðenisine sundu. Sevdiklerine özel bir armaðan sunmak isteyen müþteriler için hediye kutularý hazýrlandý. Akkent te TOKÝ sakinleri bakýmsýzlýktan þikayetçi RECEP MEBET Akkent Mahallesi TOKÝ bloklarý sakinleri, ikamet ettikleri binalarýn bakýmsýzlýðýndan þikâyetçi. Haber Merkezimizi arayarak þikâyetlerini dile getiren TOKÝ 2. Cadde K6/9 bloðu sakinleri, bina çevresini saran otlardan ve düzensiz altyapýdan dert yandýlar. Bina giriþlerindeki merdivenlerde göçükler oluþtuðuna iþaret eden vatandaþlar, TOKÝ taksitlerini ve aidatlarýmýzý düzenli olarak ödememize raðmen ilgisizlik yüzünden binalarýmýzýn çevresi adeta dökülüyor diye konuþtular. Yaþadýklarý sýkýntýlarýn bir an önce son bulmasýný isteyen vatandaþlar, yetkililerden acilen çözüm beklediklerini sözlerine eklediler.

9 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS 2015 Çilek üretimi yaygýnlaþýyor Eski Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan Çilek Yetiþtiriciliði Projesi 5. yýlýnda ilçe halkýnýn geçim kaynaðý olmaya devam ediyor. Mehmet Yýlmaz'ýn ilçeden tayin olmasýnýn ardýndan göreve atanan Ýskilip Kaymakam'ý Þuayip Gürsoy ise, çilek tarýmýnýn ilçe ve köylerde yaygýnlaþmasý için projeler üretiyor. Kaymakam Gürsoy, bu yýl ciddi anlamda çilek üretimine önem veren Ýskilip'e baðlý Seki Köyü'nü ziyaret ederek çilek bahçesini gezdi. Çilek tarýmýnýn ilçe merkezinin yaný sýra sürekli göç veren büyük nüfuslu köylerde yaygýnlaþmasýnýn halk için yeni Ýskilip in köylerinde çilek üretimi yaygýnlaþtý. bir umut kapýsý olduðuna dikkat çeken Gürsoy, "Þeyh köyünde dört yýl önce kaymakamlýk desteði ile modern ve organik çilek üretimine baþlandý. Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip olan köyün kaderi çilek ekiminin ardýndan deðiþti. Yýllarca sadece tahýl üretimi yapýlan köyde alternatif ürün olarak çilek üretimi yapýlabileceðinin anlaþýlmasý üzerine Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn destekleriyle çilek projesi hayata geçirildi. Artan üretim ve gelir getirici özelliði ile Þeyh köyünde göçün önüne geçildi. Ayrýca geçmiþ yýllarda iþ bulmak için büyük þehirlere giden köylüler, çilek üretimi ile tekrar köylerine döndü. Köylerine yeniden dönerek çilek tarlalarýnda çalýþan köylüler, doðduklarý topraklara karýnlarýný doyurmanýn mutluluðunu yaþýyor. Önlerine yeni hedefler koyan köylüler ilk etapta markalaþmak, daha sonra ise dýþ pazara açýlmanýn planlarýný yapýyor. Markalaþma konusunda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýskilip Kaymakamlýðý köylülere büyük bir destek veriyor. Temennim ve çabamýz çilek üreticiliði Ýskilip ve köylerinde yangýnlaþýr." Evlik köyüne asfalt Çilek Yetiþtiriciliði Projesi 5. yýlýnda ilçe halkýnýn geçim kaynaðý olmaya devam ediyor. Ýskilip in Evlik Köyü'nü ziyaret eden Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, asfalt çalýþmasý yapýlan yolu inceledi. Kaymakam Gürsoy, Fatih Sultan Mehmet'in hocasý Akþemseddin'in kendi yaptýðý caminin bulunduðu Dereseki Evlik köyü nde asfaltlama çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiðini, en kýsa zamanda yarým kalan kýsmýn tamamlanarak tarihi köye ulaþýmýn kolaylaþarak sorunun çözüleceðini söyledi. Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemseddin'in kurduðu tarihi Evlik Köyü Camii, eski Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz ýn büyük katkýsýyla restore edilmiþti. Restorasyon çalýþmalarý tamamlanan Evlik Köyü ziyaretçi akýnýna uðramýþ,yeni bakýþ açýsý ve vizyon kazandýran restorasyon çalýþmalarý Türkiye gündeminde geniþ yanký uyandýrmýþtý. Restorasyon çalýþma- larý kapsamýnda, Akþemseddin Hazretleri tarafýndan çivi kullanýlmadan yapýlan 600 yýllýk ahþap camii, çi- lehane ve Akþemseddin Hazretleri'nin oðullarýndan Nur-ul Hüda ve ailesinin türbeleri restore edilmiþti. Yoðun ziyaretçi akýnýna uðrayan köyün ulaþýmýnda yaþanan problemler þikayetlerene neden oluyordu. Ýçiþleri Bakanlýðý'nca Ýskilip Kaymakamlýðý emrine makam aracý tahsis edildi. Ýçiþleri Bakanlýðý her yýl gelen talepler doðrultusunda önceliðe araç daðýtýmý yapýyor. iskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, yaptýðý açýklamada, "Geçmiþ dönemde araç için talepte bulunulmuþ. Bu dönem de ayný talep yapýldý. Za- ten Bakanlýk 12 yýlý geçen araçlarý yeniliyor. Bizim daha önce kullandýðýmýz makam aracý 12 yýllýktý. Bu araç Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne aitti. Ben göreve baþlamadan önce talep edilmiþ ve araç geçtiðimiz hafta teslim edildi. Toyota marka bir araç gönderildi. Fiyatý Bakanlýk toplu alým yaptýðý için fiyatýný bilemiyoruz. Normal standartlarda bir araç gönderildi. Ýþlemler tamamlandý ve kullanýma baþladýk. Hayýrlýsý olmasýný diliyorum" 9 Ýskilip Belediyesi iddialý çalýþýyor Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, alt yapý çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, ilçede bir buçuk yýldýr devam eden altyapý çalýþmalarýnýn 2016 yýlýnda tamamlanacaðýný ve peþinden üstyapýda verdikleri sözleri yerine getireceklerine dair açýklamada bulunmuþtu. Yapýlan açýklamaya göre, yoðun siyasi ve bürokratik giriþimlerle birlikte kanalizasyon, yaðmursuyu, elektrik kablolarýnýn yeraltýna alýnmasý tamamlandý, þehir içi içme suyu altyapý yenileme inþaatý da yoðun bir tempo ile devam ediyor. Baþkan Çatma, alt yapýdan sonra üst yapý hizmetlerine baþlayacaklarýný belirtti. DOÐALGAZ BORULARI EYLÜL 2015'TE DÖÞENÝYOR Evlik Köyü nde asfalt çalýþmasý baþlatýldý. Bu çerçevede devam eden içme suyu altyapý çalýþmalarý ana yollarda yoðunlaþtýrýldý. Mevcut çalýþmanýn ardýndan ana yollara doðalgaz borularý da Eylül 2015'in ilk haftalarýnda döþenecek. Peþinden ana yollara önceden planlandýðý þekilde kýþ mevsimi gelmeden sýcak asfalt dökme çalýþmasý devreye girecek. KIÞTAN ÖNCE SICAK ASFALT DÖKÜLÜYOR Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, tarihi camide inceleme yaptý. Ýskilip te kýþ gelmeden alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý hedefleniyor. Çalýþmalarýn her aþamasýný adým adým takip eden Belediye Baþkaný Recep Çatma, altyapý çalýþmalarýnýn sabýr ve cesaret iþi olduðuna vurgu yaparak, Ýskilip'in beklemede olan 50 yýllýk altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmak üzere olduðunu kaydetti. Baþkan Çatma, gelecek kuþaða kentleþmiþ, saðlýklý, yaþanabilir Ýskilip hazýrladýklarýný, üstyapý projelerinin de uygulamaya Baþkan Çatma halk pazarýnda Makam araç tahsisi Ýçiþleri Bakanlýðý'nca Ýskilip Kaymakamlýðý emrine makam aracý tahsis edildi. hazýr olduðunu belirterek, Sabýr ve anlayýþla desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Ýskilip halkýna, Çorum Milletvekillerimize ve emeði geçenlere teþekkür ediyorum." Belediye Baþkaný Recep Çatma, pazarda vatandaþla buluþtu. Baþkan Çatma, esnaf ziyareti yaptý. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip'te her hafta Çarþamba günü kurulan pazarda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Baþkan, pazar denetlemelerinde alýþveriþ yapan hemþehrileri ve esnafla sohbet ederek talepleri dinledi. Pazar denetimleri ile birlikte çarþý esnafýna hayýrlý pazarlar temennisinde bulunan Baþkan Çatma, göreve geldikleri günden bu güne hiçbir zaman halktan kopmadýklarýný, Ýskilipli hemþerilerini hizmet, yatýrým ve hedefler konusunda sürekli bilgilendirdiklerini bildirdi.

10 10 PERÞEMBE Nikâhý teknede kýydýlar 6 AÐUSTOS 2015 Cihan Helva ve Esra Arslan evlilik akdini Oðuzlar Altýnkoz Sosyal Tesislerinde attýlar. Tüm çiftler Oðuzlar Altýnkoz Sosyal Tesislerine davet edildi. Oðuzlar Devlet Hastanesi personellerinden Cihan Helva ve Esra Arslan evlilik akdini Oðuzlar Altýnkoz Sosyal Tesislerinde attýlar. Damadýn annesi Kadriye Helva ile Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'in Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü nden mesai arkadaþý olmalarý nedeniyle Belediye Baþkaný Orhan Ateþ; genç çiftlere sürpriz yaparak çiftin nikâhýný baraj ortasýnda teknede kýydý. Törene çiftin aileleri ve mesai arkadaþlarý da katýldý. Genç çift ve aileleri Baþkan Ateþ in bu jestinden dolayý teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Baþkan Ateþ ise, evlenmek ve özel günlerini kutlamak isteyen tüm çiftleri Oðuzlar Altýnkoz Sosyal Tesislerine davet etti. Yerli pazara yoðun ilgi Organik ürünlerin satýþa sunulduðu yerli pazar, vatandaþlarýn yoðun ilgisini görüyor. Kargý ilçesinde yetiþen organik ürünlerin satýþa sunulduðu yerli pazar, vatandaþlarýn yoðun ilgisini görüyor. Haftada bir kez Cuma günleri açýk olan yerli pazarýnda domates, patlýcan, biber, kabak, bamya, böðürtlen, salatalýk, yeþillikler, þeftali, kavun, karpuz, mýsýr satýþa sunuluyor. Organik ve taze sebze ve meyvelerin bulunduðu yerli pazarýný tercih eden vatandaþlar, Yerli ürün olduklarý için rahatlýkla tüketebiliyoruz. diyorlar. (Kargý-Havadis) Pazarda organik ve taze sebze ve meyvelerin satýþý yapýlýyor. Vatandaþlar Yerli ürün olduklarý için rahatlýkla tüketebiliyoruz. diyorlar. Genç çift ve aileleri Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ e teþekkür etti. Bayat sinekle mücadelede Bayat Belediyesi Zabýta Komiserliði, birinci aþamasýna Mayýs ayýnda baþladýðý ilaçlama çalýþmalarýna, Haziran ve Temmuz aylarýnda ikinci ilaçlama aþamasýyla devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, ilçe genelinde ilaçlama faaliyeti yürüten belediye ekipleri, açýk ve kapalý alanlarda sinek, böcek baþta olmak üzere diðer haþerelere karþý mücadele baþlattý. Bayatlýlar ýn daha saðlýklý ve rahat bir yaz sezonu geçirebilmeleri için kollarý sývayan Bayat Belediyesi, sivrisinek, karasinek larva ve uçkunlarýna karþý mücadele etmek amacýyla ilaçlama ekibi kurdu. Ekipler hava koþullarýna baðlý olarak her gün akþam geç saatlerde ULV sistemi ile ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, her gün ilçenin cadde ve sokaklarýnýn yaný sýra, haþerelerin üreme kaynaðý olan yerleri ilaçlýyor. Zabýta Komiserliði ne baðlý ilaçlama birimi ekiplerinin ilçede kötü kokular ve sinekle mücadelesinin rutin olarak sürdüðünü ifade eden Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Zabýta Komiserliði ekiplerimiz gündüz saatlerinde koku oluþturabilecek yerleri temizleyerek ilaçlýyor, geceleri ise sokak aralarýnda sinek ilaçlamasý yapýyor. Ýlaçlama iþlemi üç aþamalý olarak gerçekleþtiriliyor. Ýlaçlamanýn birinci aþamasý olan larva ile mücadele çalýþmalarýnýn Mayýs aylarýnda uygulandý, ikinci aþamanýn da yaz boyu ilaçlamadan oluþuyor. Üçüncü aþamanýn ise yaz sonunda yapýlan uçkun mücadelesidir. Zabýta Komiserliðine baðlý olan ilaçlama ekipleri yaz aylarý boyunca Bayat'ýn Cadde ve sokaklarýnda sürdürülen ilaçlama çalýþmalarý özellikle geceleri sürdürülüyor. Sýcak günlerin baþ gösterdiði bu dönemde tüm kanalizasyon lagarlarý, yaðmur suyu giderleri, çöp konteynýrlarý ve su birikintilerini sürekli olarak sýrt pompalarý ve gezici araçlarla ilaçlayarak vatandaþlarýmýzýn rahat bir yaz mevsimi geçirmelerini saðlayacaðýz. Bu yöndeki ilaçlama ve dezenfekte çalýþmalarýmýz devam edecektir. Her þey vatandaþlarýmýzýn saðlýk ve huzuru için." Yapýlan ilaçlama çalýþmalarý nedeniyle vatandaþlar Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü'ye ve ekiplerine teþekkür ederek, bu çalýþmalarýn devamýný istedi. Haftada bir kez Cuma günleri açýk olan yerli pazarý ilgi görüyor. Kargý Emniyet Amirliði ne ziyaret Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Kargý Belediye Meclis Üyesi Nevzat Kuzu, Kargý Emniyet Amirliðine yeni atanan Komiser Dursun Çördük ve Polis Merkezi Amiri Komi- Bayat Belediyesi Zabýta Komiserliði sinekle mücadele çalýþmasý yapýyor. ser Yardýmcýsý Fatih Ertekin'i makamlarýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Hep birlikte çalýþarak, emniyetimize yardýmcý olaca- ðýz. Yeni görevlerinizde baþarýlar dilerim." diyerek ilçe hakkýnda bilgiler verdi. Nazik ziyaretlerinden dolayý memnun kaldýklarýný söyleyen Komiser Çördük ve Komiser Yrd. Ertekin, teþekkür ettiler. (Kargý-Havadis)

11 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:24 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Fakirlik, hâline þükredip kimseye þikâyet etmeyerek ihtiyacýný gizlemektir. Ýbrahim Havvâs Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýlk atom bombasý Hiroþima'ya atýldý (1945) - Pakistan'da büyük sel baskýný (1500 ölü) (2010) Okuyoruz.. Hayatý okuyoruz.. Önce kitabý.. Allah ýn kelamýný.. Ýnsanlýða bir rehber bir müjdeleyici olduðu için.. Bediüzzaman hazretleri.: "Elde Kur'an gibi bir bürhaný hakikat varken baþka bürhan aramak aklýma zait(manasýz) görünür" "Elde Kur'an gibi bürhaný hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sýklet mi (aðýrlýk mý) gelir" Derken, bir milyon üç yüz bin hadisi de ezberinde olduðunu ifade ediyor. O bir doktordu NÖBETÇÝ ECZANELER GAZÝ ECZANESÝ ÖZGÜR ZÝHAR (TEL: ) DR. ÝLHAN GÜREL CD. NO:27/17 - ÖZEL HAS- TANE CÝVARI - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK YANI METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Kur'an eczanesinden aldýðý ilaçlarý asrýmýza taþýdý.. Hem de ülkemiz de Hem de kendi dilimiz de.. Her þeyi Kur'an dan ve hadislerden aldý.. Doðrusuda bu idi.. Çünkü her þey onda yazýlý idi.. Üç yüz bin tefsir bu maksatla yazýldý ehli iman istifade etti. "Ben Mevlana zamanýn da gelsem mesneviyi yazardým, o bu zamanda gelse Risalei nurlarý yazardý" demiþti. Her asýrda bir müceddid bu maksatla gönderildi. Ehli imaný ikaz etti ve irþat ettiler. O zaman Kainatý okumaya baþladýk. Hadiseleri ve olaylarý. Çünkü bunlar kader kaleminin ince satýrlarý idi. Okumalýyýz Gerçekleri bilmeliyiz.. Yarýn olmadan.. Geç kalmadan.. Geç olmadan.. Baþka türlü hayatý anlayamayýz. SULAR ECZANESÝ ATÝLA SULAR (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:24 - ATA AÝLE HEKÝMLÝÐÝ YANI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 9 -Paþaköy- Paþaköy'e geldik. Büyük pýnarýn yanýna indik. Üzerinde gayet eski mimaride bir cami var. Pýnarýn üstünde de çok eski enkazdan taþlar var. Bir taþ da büyük bir pýnar göðsü olduðunu andýrýyor. Yine Rumca bir yazýlar, diðer bir taþta yine Begdili'de olduðu gibi üzüm salkýmý ve þapþak ve helke, sürahi, tabak resimleri kabartma olarak görülüyor. Pýnarýn lülesinin üstünde de ki bir taþta da sülüs bir yazý ile Hasan filanoðlu diye üç zatýn yaptýrdýðý ve sene 1260 senede olduðu yazýlý. Müdür Bey, iki film çekti. Oradan bahçeye indik. Yunakta köyün kadýnlarý çamaþýr yýkýyorlar. Bir dut aðacýna vardýk. Onun altýna oturduk. Lakin sýðýrcýklar üzerimizi kirletmeye baþladýlar, kalktýk. Bir ceviz aðacýnýn dibine gittik. Bizim halý seccadeyi serdik. Müdür Bey oturdu. O vakte kadar köylüler kilim- yatak getirdiler, serdiler, hep oturduk. Müdür Bey, Ýstanbul'dan Turhan Hikmet Daðlýoðlu'nun gönderdiði mektubu ve vesikalarý okudu. Çok beðendik. Hizmetçi kýz acýktýðýmýzý hatýrlattý. Sepetlerin otomobilden getirilmesini istedik, getirdiler. Ýbrahim Bey, Deliler köyünde bir baðýn keþfine gitmiþ, gelene kadar soðanýmýzý soydum, salatayý yaptým. Yemeði açtýk. Biraz yedik. Ýbrahim Bey geldi. Beraber yemeði yedik. Çay kaynattým, içtik. Birçok köylüler geldiler. Müdür Bey suallerini sordu. Cevaplarýný aldý, yazdý. Saat üçe geldi. Köyden çýktýk yola düþtük. Yarým saatte Kütüphaneye geldik. Þoföre iki lira daha verdik, gitti. * Bugün Sungurludan sporcular karþýlaþmaya gelmiþ. Saat dörtte Cumhuriyet meydanýna gittik. Akþama kadar seyrettik. Çorumlular dört, Sungurlular iki gol yapabildiler. * Eve geldim. Daha baðdan gelmemiþler. Anahtar yok. Kepekçinin çocuklarý kýyýdan aþýrtýp kapýyý açtýrdým. Çoban mallarý salmýþ, hayvanlar geldi. Ýçeri aldým. 14 Aðustos 1938 Pazar -Yakuparpa Köyü ve Kuþviran (Kuþören Kalesi) Gezisi- Bu sabah erkenden kalktým. Yýkandým, çamaþýr deðiþtim. Bir kâðýt torbaya biraz kömür koydurdum. Ufak halý seccadeyi alýp sepetle beraber hizmetçi kýzla kütüphaneye gittik. Kimse yok. Önce Mustafa Aða sonra geziye gidecek arkadaþlar Sadi Leblebici ve kayýn biraderi Selahaddin, Noter Ýhsan ve Tombuþ Nazmi Efendi geldiler. Çarþýdan gelecek ve alýnacak þeyleri alýp hazýr bekliyoruz. Otomobil geldi. Kapýnýn önünde durdu. Noter çok acele ediyor. Beni her yere sevke uðraþýyor. Nihayet dayanamadým, uzaklaþtým, geri döndüm. Biraz durunca Müdür Bey de geldi. Otomobile bindik. Doðru Park yolunda Sýhhiye Müdürü beyin evine vardýk. Otomobil durdu. Ýndim, bahçeye girdim. Ev kapýsýný vurdum. Hizmetçi kýz "Bey geliyor" Biraz bekledik. Ahmet Remzi Efendi ile Sýhhiye Müdürü kapýya kadar çýktý. Sýhhiye Müdürü makineyi verdi. "Birkaç film kaldý. Onlara gittiðiniz kale harabelerinin fotoðraflarýný alýnýz." diye tembih etti. Siz niçin gitmiyorsunuz, sualime "müshil aldým, beni affediniz." Otomobile bindim yürüdük. Yeni yapýlan Cezaevinin yanýndan Kürt Pýnarýna oradan eski Osmancýk caddesine çýktýk. Dörtoluklu'dan doðru Kuruçay baðlarý altýndan Ezil köyünün içinden yokuþa çattýk. Orada otomobil bir hendeðe çöktü. Hep indik. Biraz sonra manevra yapa yapa çýktý. Ýhtiyarlar bindiler. Bizim cabcýk Ýhsan Bey yürüttü gidiyor. Biz de Sadi ve Selahaddin ile yürüdük. Yokuþ çok dik imiþ. Epeyce ter döktük. Nihayet tepenin baþýna çýktýk. Otomobil orada durmuþ. Müdür fotoðrafýnýzý alacaðým, diye bir yerde toplanmamýzý söyledi. Bir de Çoban vardý. Þoför ve muavini arkadaþlar hepimiz beraber olduðumuz halde fotoðrafýmýzý aldý. Bindik yürüdük. Dereler tepeler üstünden daima yukarý giderek bir köye vardýk. Burasý Yakuparpa Muhacirler Mahallesi imiþ. Muhtarý sorduk. Yamacýn yukarýsýnda bir köy göstererek "muhtar orada" dediler. Yanýmýza biriniz geliniz de yol göstersin demeye kalmadý. Sakallý, çatýk alýnlý birisi geldi. "Buyurun efendim" diye iltifatlar yaptý. Mehmet Aða diyorlar. Ýhsan Bey'le tanýþtý. Yanýmýza bindi. Yolu tarif ederek bizi Kuþviran köyüne çýkardý. Köyde indik. -Kuþviran Köyü- Bir yapý dibine yatak-yorgan seriyorlardý. Bir pýnar baþý gölgelik aradýk. Beþ dakikalýk mesafede yukarda büyük bir aðaç gördük. Onun dibinde tatlý sulu bir pýnar olduðunu söylediler. Oraya gidelim, dedik. Yürüdük. Arkamýzdan köylüler sergileri de alýp geldiler. Noter'de bir kayaya çýkmýþ "at-eþek isteriz" diye köylüleri þaþýrtýyordu. Caným bir defa oturalým, bir soluk alalým. Biz dinleninceye kadar onlar da hayvanlarýný getirir, dedim. Yine durmuyor, tarlalarda gördüðü hayvanlarý gösterip "þunlarý getirin" diye zor kullanýp duruyordu. Pýnarýn önünde dikenlerle bir bahçe yeri çevirmiþler. Etrafýna kavak dikmiþler. Ýçerisi çimenlik. Oraya sergileri serip oturduk. Çay içelim dediler. Semaveri yaktým. Biraz da ekmek yiyelim, dediler. Peynir zeytin ve börek gibi þeyleri çýkardýk. Çay da kaynadý. Yediler, içtiler. Yemeðe ne hazýrlatacaðýz, dedim. Kimi tavuk alalým, kimi kuzu alalým diyorlardý. Mehmet Aða "ben size bir kuzu keseceðim, para filan istemem" Arkadaþlar hayýr derlerken: Remzi Efendi de "þu adamýn önüne durmayýn, mademki gönlünden kopmuþ, yapsýn. O da onun için bir þereftir" Otomobilin þoför muavini ile Mehmet Aða kuzuyu kesmeye gittiler. Biraz sonra atý-eþeði almýþ geldiler. Gidenler ayrýlsýn, dediler. Ben giderim ama hayvana binmem, yürüyerek giderim, dedim. Sadi'de ben de binmem Beraber yukarý doðru çýkýyorduk. Ýhsan doru bir ata binmiþ, diðerleri eþeklere binmiþler. Mehmet aða da kýr bir katýrý tutmuþ bizi çaðýrýyor. Binmemiz için ýsrar ediyordu. Sen bin, diye arkadaþlar da söylediler. Baktým olmayacak Mehmet aða bir tarafýna, Halil isminde atýn sahibi bir genç de diðer tarafýna yapýþarak bindirdiler. Üzengiler uzun geldi, kastýlar. Pýnarýn yanýnda bulunuyoruz. Meyilli yama bir yerdeyiz. Birkaç metre aþaðýda büyükçe bir göl var. Gölün içi de çevresi de çamur. Birden at baþýný yukarý kaldýrdý. Geri geri gitmeye baþladý. Mehmet aða atýn baþýný býrakmýyor ama atýn zapt olacaðý yok. Ben de artýk kendimden ümidimi kestim. Atýn yalýsýna sarýldým. Ne olacaðým diye düþünüyordum Birden at ile beraber yuvarlandým. Bir de baktým kendimi gölün ortasýnda atýn altýnda buldum. At da Mehmet Aða da hepimiz çamura gömülmüþüz. Yine de her þeye raðmen Mehmet Aða atýn baþýný býrakmamýþ. Hemen usulca atýn altýnda sýyrýldým, çýktým. Arkadaþlar yaþadýðýmýz manzara karþýsýnda sus-pus olmuþlar korku içinde neticeyi bekliyorlarmýþ. Hemen hepsi baþýma toplandýlar. "Geçmiþ olsun", " bir yerin acýdý mý?" diye soruyorlar. Bir de yeni elbisemin aldýðý çamurlu vaziyeti görerek gülmekten kendilerini alamýyorlardý. Belimden alt tarafý bütün çökek içine batmýþ, zýrýl zýrýl çamurlar akýyordu. Mehmet aða da atý kaldýrýp çamurdan çýkmýþtý. Ayakkabýsýnýn çamurun içinde kaldýðýný köylülere ayakkabýsýný çýkartmalarýný söylüyordu. Bizim Müdür de yine bu sýrada fotoðrafýmý almayý unutmamýþ. Aman atlýlar merkepliler þöyle bir araya geliniz de bir fotoðrafýnýzý alayým diyerek bizi topladý. Mehmet aða ile beni de atýn yanýna durdurup öylece fotoðrafýmýzý çekti. Mehmet aða da çamurlu ata bindi. Yokuþa yukarý dizgin vererek öfkesini aldý. Þoför muavini Mehmet bir sýrýk getirip çamuru karýþtýra karýþtýra Mehmet Aða'nýn ayakkabýsýný buldu, çýkarttý. Sonra benim elbiselerimi çýkarttýrdý. Köyden bir helke getirtip çoraplarýmý ve pantolonumu iyice yýkayýp güneþe astý. Ceket ve Eþref Ertekin ( ) delmenin etekleri çamur olduðundan onlarý da öylece kurutup öfeleme suretiyle temizledik. Donumun paçalarýný yýkayýp güneþe oturarak kuruttum. Müdür, Remzi Efendi, Nazmi Efendi gitmemiþlerdi. Cenabý Hak hýfzedip gölün kenarýndaki taþlara çarpýp bir yerimin kýrýlýp bir ziyan olmadýðýna çok þükür ediyorlardý. Ve bunun üstüne birçok kazalarýn hikâyelerini söyleyerek latife yapýyorlardý. Çay içelim dediler. Nazmi efendinin pardösüsünü üzerime örtünüp semaveri yaktým, kaynattým. Çayý yaptým. Bir iki kadeh çay içtiler. Ve Remzi Efendi'nin güzel güzel anlattýðý ilmi-edebi- tasavvufi kýssalarý dinleyerek vakit geçirdik. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Elbiselerim kurudu. Arkadaþlarda gittikleri Kuþören kalesi harabelerinden avdet ettiler. Temizlenmiþ, eski halimi almýþ buldular. Pantolonumun ütüsü bozulmuþ idi. Arkadaþlar gezip dolaþtýklarý yerlerde gördüklerini anlatýyorlar. Birçok taþ-kiremit getirmiþler, gösteriyorlardý. Kalenin temellerinin görünüþe göre çok geniþ olduðunu ve kapý yerinin toprakla dolup geçilmez bir hale geldiðini anlattýlar. Ufacýk tavla zarý gibi taþlar toplamýþlar. Bunlarýn mozaik olduðunu ileri sürüyorlardý. Yemek hazýr diye haber geldi. Vakitte epeyce olmuþ, saat üç buçuða gelmiþti. Salatalarý yaptýk. Bostanlarý kestik. Kuzu geldi. Sofraya oturduk. Ýyice piþmemiþ, içini doldurmuþlar, taþ gibi olmuþ. Yenecek halý yok. Þurasýndan burasýndan, dedik didikledik. Salata karpuz herkes ne yiyeceðini þaþýrmýþtý. Sonra helvayý açtýk. Millet kaþýkla yediler. Dolmayý açtýk. Koca bir kazan. Birer tane de ondan yedik. Çay kaynýyordu. Yemekten kalktýk. Otomobilciler ve köylüler de bir sofra oldular. Çoluk çocuk kim geldi ise sofraya oturttuk, onlarda yemeklerini yediler. Kaplarý kaldýrdým, yerleþtirdim. Çay içildi. Her þey tekmil. Herkes kuzuyu söylüyor, konuþuyor. Þenþatýr bir gün geçirdik. Gidelim, dediler. Bindik, yine ayný yoldan þehre geldik. Kütüphane kapanmýþ. Saat dört buçuk. Remzi Efendi'yi evine býraktýk. Yarýn Ankara'ya gideceðini söylediler. Vedalaþtýk. Arkadaþlar evlerine gittiler. Nazmi Efendi ile Kütüphaneyi açýp içeri girdik. Birer ayran ve kahve içtik. Kütüphaneyi kapatýp eve geldim. Kimse yok. Hayvanlar gelmiþ, içeri aldým, baðladým. Arkadaþ, baldýz ve çocuklar baðdan yatsýnýn önü sýra geldiler. 18 Aðustos 938 Perþembe -Alamaslý- Alacahöyük gezisi- Bu sabah saat altýda kalktým. Sepeti ve halýyý alýp kütüphaneye gittim. Çay takýmlarýný sepete yerleþtirdim. Ve ufak-tefek her þeyleri hazýrladým. Sadi ve Selahaddin geldiler. Mustafa Aða'yý yarým kilo kebapla yarým kilo helva al diye gönderdim. Helvayý teziye hazýrlayamamýþlar, bizi gözletti. Müdür Bey Maarif dairesi önünde bekliyor diye haber geldi. Otomobil gelmiþ hazýr, bindik. Mustafa Aða da geldi. Getirdiklerini sepete yerleþtirdim. Yürüdük, Müdür Bey hazýrmýþ, bindi. Diðer arkadaþlar yola çýkalý epeyce olmuþ. Biz de yürüdük. Kýþlanýn oradan Burun Çiftliðe çýkarak deðirmeni, derin çay köprüsünü, Çukur pýnar yokuþunu çýktýk. Sonra Bozboða haný geçtik. Yokuþu çýktýk. Hatap Fabrikasýna yakýn diðer otomobili gidiyor gördük. Hatap fabrikasýna vardýk. Bahri Efendi pencerede imiþ. "buyurun" Müdür Bey'e "bir çay içelim mi?" dedim. Muvafakat etti. Ýndik. Bahri Efendi'nin odasýna çýktýk, oturduk. Çay piþti, içtik. Bahri Efendi fabrikanýn garbýnda (batýsýnda) tepelerin üstünde sivri bir kayalýk tepe gösterdi. Oraya 'Kaletepe' diyorlar. Orada çok harap yerler var imiþ. Kiremit vesaire çýkýyormuþ, Kiremitlerden getirtmesini tembih ettik, kalktýk, binip yürüdük. Diðer otomobil gitmiþti. Hatap boðazýný aþtýk. Küre beline vardýk. Alaca'ya yakýn bir yerden saða saptýk. Güzel bir yol tesviye edilmiþ. Orada bulunan bir çay üstüne köprü de yapýlmýþ. Köprüden geçtik, doðru gittik. Bir köyün içinden geçerken otomobil durdu. Su alýyor, Köylüler birikti. Bir güzel kýz karþýma dikildi, gülüyor. Bizim Binhan yaþýnda. Seni þehre götüreyim, dedim. Yine güldü ve kaçtý. Köyün adýný köylülerden sual ettik. ALAMASLI dediler. Müdür Bey, türkü bileniniz var mý? Þairiniz yok mu? diye sordu. "Var ama þimdi hepsi Höyük'te çalýþýyor" deyip adlarýný söylediler. Yürüdük, Höyük'e vardýk. Yolun sað tarafýna beþ on tane yeni ev yapýlmýþ. Ýki göz, bir de abdesthaneleri var. hepsi bir sistemde. Ahýr samanlýk arama. Burada köylüler nasýl oturuyor, diye birbirimize soruyorduk. Höyük'e gelmiþiz, indik. Diðer arkadaþlarýn hepsi orada. Kazý yerlerinde bulunan memurlarýn eðlenmesi için yapýlan salonda oturuyorlarmýþ, çýktýlar. Biz de onlara karþý vardýk. Birleþtik. Kazý memurlarýnýn baþýnda Abdullah Bey ve birkaç da darülfünundan gelmiþ staj gören gençler var. Bir de ihtiyar fotoðrafçý var. Görüþtük. hepimiz birlikte salona girdik, oturduk. sigara ikram ettiler, kahve geldi içtik. Kazý yerini gezmeye gittik. Ýlerde büyük pýnarýn üstünde bulunan taþtan yapýlmýþ heykellere vardýk. Kazýya buradan baþlamýþlar. Hala kadar amele durmayýp toprak kazýyor ve çekiyorlar. Eski köy evlerinin kalktýðý yerleri beþ altý metre aþaðý derinlikte kazmýþlar. Birçok temel, kaldýrým, iskeletler çýkmýþ. Temelleri yeniden bütün olarak düzeltip çýkarýyorlar. Çok dikkat ve itina ile iþ görüyorlar. Hatta biz orada iken bir yerden bir diþ bulmuþlar. Buradan hiç memul (umulmazken) edilmezken bu diþ çýktý. Mutlaka bu yer bir iskelete mahsus mudur, diye dört beþ amele dikkatle oraya memur ettiler. Ufacýk demir çapalar ile kazýyorlar ve boyacý fýrçasý ile süpürüyorlar. Müdür Bey, heykellerin bulunduðu ilk methal denilen yerde bizlerin fotoðrafýný aldý. Abdullah Bey, fotoðrafçý bey birçok izahat verdi. Geri salona döndük. Ve müzeyi gezdik. Bir çok kiremitler, çanaklar, tuðlalar, çömlek kýrýklarý, lahitler, taþlar, demirler, ufak tefek þeylere baktýk. Bunlarýn çoðu PAZARLI mevki denilen ÇÝK- HASAN köyünde yapýlan kazýdan geldiðini haber verdiler. "Oraya da gidelim" dediler. Otomobilciler gitmediler. Abdullah Bey'le kardeþi de geldi. Çok iltifat gösterdiler. Abdullah Bey, öðleye bir ziyafet vereceðini söyledi. Zahmet etmeyin filan dedik ise de hazýrlandýklarýný söylediler. Öðleye kadar oturduk. Kataloglara, albümlere baktýk Nihayet öðle oldu. Sofra serildi. Gittim otomobilden yiyecekleri çýkarttým. Biraz þoförlere verdim. Getirdim aþçýya verdim. Sofraya oturduk. Ýbtida bir çorba, herkese birer yumurta, sonra patates, zeytin, karpuz geldi. Yedik içtik. yarý aç yarý tok çekildik. Bizim kebap ve helva meyve çýkmadý. Kahvemizi içtik. Kapý-ya çýktýk. Hepimiz harman yerlerine gittik. Bayanlar herkes bir düvene binmiþ, Feyzi Bey de birisine bindi. Öylece fotoðraflar alýndý. Sonra bulgur döven kadýnlarýn yanýna gittik. Altý kadýn bir sokuda tokmakla bulgur dövüyorlar, onlarýn da fotoðraflarý alýndý. Sonra kazý yerinin fotoðrafçýsý da topluca bizim fotoðrafýmýzý aldý. Geri köye bahçeye þadýrvanýn baþýna geldik. Orada oturduk. Saat üç buçuða kadar vakit geçirdik. Vedalaþtýk. Otomobillerimize bindik. Yürüdük. Yarým saat sonra Küre köyünün yol üzerinde ki pýnarýn yakýnýnda bulunan söðütler altýna indik. Semaveri yaktým. Herkes bir iþ görüyor. Bir çoban buldular. Çok türküler söyletip Sadi Bey yazýyor. Höyükte çalýþan saz þairinden de bir çok parçalar yazmýþtý. Bir saat kadar da orada kaldýk. Yemek yedik, çay içtik. Yürüttük. Yolda Sadi Bey keklik vurdu. Yine ayný yoldan avdetle akþamüzeri Çorum'a geldik. (Sürecek) 3,0285 3,0300 2,7859 2,7872 ALIÞ Gram 97,24 SATIÞ 97,28 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Eðitime yatýrýma devam Ortaköy Belediye Baþkanlýðý, Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda oyun gruplarý ve park alanlarý yaparak öðrencilerin hizmetine sunuyor. Eðitime desteklerinin artarak devam edeceðini belirten Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, þu açýklamalarda bulundu; Ýlçemizde 1 adet ilkokul, 1 Ortaköy Belediyesi eðitime destek veriyor. Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda oyun gruplarý ve park alanlarý yapýlýyor. Taþýma talebi Baþkan Karataþ ta Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Karatað ve Esnaf Odasý Baþkaný Bayram Çalýþkan, Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi üyeleri ile birlikte Belediye Baþkaný Hamza Karataþ'ý ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre ziyarette, Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi üyelerinin talepleri Baþkan Karataþ'a aktarýldý. Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Karatað, Osmancýk - Çorum arasýnda yolcu taþýmacýlýðýnýn Osmancýk Birlik Taþýyýcýlar Kooperatifi tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirtti. Osmancýk - Çorum güzergahýnýn yolcu taþýmacýlýðýnda kullanýlan en yoðun güzergahlardan birisi olduðunu belirten Karatað, þehir içi düzenlemeler ve il merkezinde karþýlaþýlan bazý sýkýntýlarla ilgili taleplerini dile getirdi. adet ilköðretim vardý. Okul bahçesinde yeterli alan olmasýna raðmen burada eðitim gören çocuklarýmýzýn kullanabileceði bir oyun park alaný ya da teneffüs arasýnda öðretmenlerimizin dýþarýda dinlenebileceði banklar dahi yoktu. Bizim acil politikalarýmýzdan bir tanesi eðitim ve öðretime her alanda destek vermektir. Belediye olarak zaten ücretsiz taþýma ile katkýda bulunuyoruz Yýl Ýlkokulu bahçesine 450 bin TL lik oyun grubu düzenlemesi, yürüyüþ parkurlarý, kondisyon aletlerinden oluþan hizmet yatýrýmý yapmýþtýk. Þimdi de Cumhuriyet Ýlköðretim sahasýna okulun yaþ grubuna hitaben oyun parký, dinlenme parký ve çevre düzenlemesi yaparak eðitim öðretime destek veriyoruz. Bu destekler karþýlýðýnda öðretmen, öðrenciler ve halkýmýzýn mutluluk ve memnuniyetini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Osmancýk Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý yönetimi Baþkan Karataþ ý ziyaret etti. Baþkan Karataþ ise Osmancýk esnafýnýn her zaman yanýnda olduðunu belirterek, yolcu taþýmacýlýðý yapan esnafýn taleplerinin en kýsa sürede karþýlanmasý için gerekenin yapýlacaðýný belirtti. Vatandaþlarýn huzur içerisinde yolculuk yapmalarý için sürücülerden daha hassas olmalarýný isteyen Karataþ, "Biz her zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Esnafýmýz ne kadar kaliteli hizmet verirse, vatandaþlarýmýz da o kadar rahat eder. Yolcu taþýmacýlýðýnda da vatandaþlarýmýzýn huzurla seyahat edebilmeleri için sürücülerimizden biraz daha hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Yolcu taþýmacýlýðý yapan esnaf kardeþlerimizin taleplerinin kýsa sürede karþýlanmasý için gerekli giriþimleri yapacaðýz." diye konuþtu. Kýrým Türkleri Þahiner e müteþekkir Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Sungurlu Þubesi Baþkaný ve dernek üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner e teþekkür ziyaretinde bulundu. Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Sungurlu Þubesi Baþkaný Baþkaný Adil Uzar ve yönetim kurulu üyeleri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette dernek hakkýnda bilgiler veren Baþkan Uzar, dernek olarak, Sungurlu da Kýrým kültürünü, örf, Çorum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner in engelli vatandaþlara yönelik hizmet ve çalýþmalarý hayat bulmaya devam ediyor. Fatih Mahallesinde oturan 16 yaþýndaki Hamdi Bulanýk annesiyle birlikte Baþkan Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Hamdi Bulanýk, Ben yarý özürlü bir öðrenciyim. Okullar kapandý. Zaman geçiremiyorum. Tabletim vardý kýrýldý. Baþkaným bana bir tablet alýrsanýz çok sevinirim Engelli öðren- Veysel Uysal hotmail.com Karanlýk Güçler Yine Devrede Barýþ ve çözüm süreci dendi, kardeþlikten dem vuruldu ve uzunca bir süredir de hain saldýrýlar olmuyor,þehit cenazeleri gelmiyor,ocaklara ateþler düþmüyor,çocuklarýmýz yetim kalmýyordu. Ülkemizdeki istikrar ve kardeþlik ortamýndan rahatsýz olan, ekonomik olarak güçlenmemizi istemeyen iþgalci ve sömürgeci güçler, kukla PKK terör örgütünü yine harekete geçirdiler. Ýslam coðrafyasýnda ki yer altý ve yer üstü zenginliklerini gören batýlý sömürgeci güçler bir takým entrikalarla Osmanlý'yý yýkmakla birlikte, müslümanlarýn gücünü ve birliðini de yok ettiler. Osmanlý'nýn yýkýlýþýyla birlikte, masa baþýnda cetvelle sýnýrlarýný çizerek, bugün bile nüfuslarý beþ altý milyonu geçmeyen ellinin üzerinde ülke oluþturarak baþlarýna da kendilerine itaat edecek devlet baþkanlarý (krallar, sultanlar ve emirler) getirdiler. Hani kraldan fazla kralcý diye bir tabir var ya, tayin ettikleri o kukla yöneticilerle bir asra yakýndýr Ýslam coðrafyasýnýn kaynaklarý sömürülüyor. Suudi Arabistan'da ki kuyulardan elde edilen petrolün 1930'dan bu tarafa %50'si ABD'ye %50'si de Suud Kraliyet ailesine gidiyor. B. Arap emirlikleri, Kuveyt vb.de diðerleri sömürüyor. Arap baharý ile müslümanlar kýyama kalkmýþlar Tunus,Libya ve Mýsýr olmak üzere bir çok ülkedeki diktatörler yýkýlmýþ,suriye deki diktatörün yýkýlmasýna da ramak kalmýþtý. Siyonist Ýsraile ve sömürgeci batýya tavýr koyan Türkiye nin elinin güçlendiðini ve dahada güçleneceðini gören iþgalci ve sömürgeci güçler Esad ýn gidiþini engelledikleri gibi ülkenin de parçalanmasýnýn zeminini hazýrladýlar. Daha çokta Mýsýrýn özgürlüðüne kavuþmasýna sevinmiþtik. Ýslam coðrafyasýndaki en büyük ülkelerden birisi ve halkýnýnda büyük bir çoðunluðu Ýslami bilinç ve þuura sahip, Kur'an ve sünnete baðlý kimselerdi. Ülkemizde gezi olaylar ile senaryosunu yazdýklarý ve sergilemek istedikleri oyunu tutturamayýnca,benzer oyunu Mýsýrda sergileyerek, kuklalarýna darbe yaptýrmak sureti ile halkýn iradesi yok sayýldý. Þu anda ise zulüm, katliam ve idamlar devam ediyor. Mýsýr'da yapýlan darbe ile Ýhvanýn kýsa demokrasi tecrübesi eski rejimin profesyonelleri tarafýndan çökertildi. Ýçerdeki ve dýþarýda ki iþ birlikçeler oyunlarýný sahneye koydular. Akabinde de darbe yaptýrarak Mýsýr ve halkýna en büyük kötülüðü ve ihaneti yaptýlar. Son olaylarda askerimizi ve polisimizi þehit eden teröristlere karþý yapýlan operasyonlara sesini yükselten sözde insan haklarý savunucularý, ülkemizdeki þehitlerimizi görmedikleri gibi islam coðrafyasýndaki oluk,oluk akan Müslüman kanýný da görmüyorlar. Müslüman'lar kendi aralarýnda ki problemlerini kendileri halledebilecek bir güce gelmedikçe, siyonistlerin ve batýlýlarýn baþýmýza sardýklarý musibetlerden kurtulmamýz mümkün gözükmüyor. Ýnþallah bütün bu olumsuzluklar Müslüman halklar üzerinde bir deprem etkisi yaparda önce baþlarýnda ki zalim diktatörlere karþý bir mücadele baþlatýrlar. Þunu gördük ve anladýk ki Müslüman'larýn baþlarýnda ki zalimlerden kurtularak halkýn iradesi hâkim olmadýkça, baðýmsýzlýklarýný elde ederek kendi benliklerini bulmalarý mümkün deðildir. Sömürgeci güçlerin bir asýrdýr Müslüman'lar üzerine kurduklarý baský, zulüm ve sömürü tuzaklarýný bozmalarý Kýrým Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði yönetimi Baþkan Þahiner i ziyaret etti. ciyi kýrmayan Baþkan Þahiner, yerel yönetimler olarak sorumlu olduklarý bölgede yaþayan engellilerin her an yanýnda olduklarýný VAHYÝN IÞIÐINDA adet ve geleneklerini yaþatmak için çalýþtýklarýný belirterek, bu baðlamda kendilerine destek olan Baþkan Þahiner e teþekkür ettiler. Baþkan Þahiner de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Kýrým kültürünü yakýndan takip ettiðini, bu kültürün gelecek kuþaklara aktarýlmasý gerektiðini dile getirerek, Kýrým Türkleri Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Adil Uzar ve dernek üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Engelli öðrencinin sevinci ifade ederek, Hamdi Bulanýk kardeþimizin isteðini yerine getirerek mutlu olmasýný saðladýk. Ýlçemizde yardýma muhtaç olan maðdur, engelli insanlarýmýzýn her zaman yanýnda olduk bundan sonrada olmaya devam edeceðiz þeklinde konuþtu.(ýha) Baþkan engelli vatandaþlara yönelik hizmet ve çalýþmalarý hayat bulmaya devam ediyor da þuanda zor gözüküyor. Bu zilletimizin ana nedeni ise referans kaynaklarýmýzýn ve hareket noktamýzýn merkezinde Kur'an ve sünnetin olmayýþýdýr. Ýnsanlarýmýz hacivat, karagöz oyununda iplerin perde arkasýnda birilerinin elinde olduðu gibi, perde arkasýnda ki rol bicicilerin bu güçler olduðunu, halkýna zulmeden diktatörlerin ise iradeleri olmayan yönlendirilen aciz,zavallý oyuncular olduklarýný artýk görmeye baþladý. Önceki yýlki yapýlan ümmetin birliðini saðlama amaçlý toplantýda oturum baþkaný M. Ali Teshiri "Osmanlý devleti ve hilafeti varken az çok ümmet birliði de vardý. Bu birlik Müslüman'lara güç veriyordu. Bu gücü yok etmek için batý Osmanlý'yý parçalayýp yýkmaya karar verdi. Bu kararý uygulamaya koyduklarý günden beri durmadan bölünüyor ve parçalanýyoruz. Hiç olmazsa bundan sonra onlarýn oyunlarýna gelmeyelim " demiþti. Müslüman halklarýn ezilmesi, sömürülmesi ve yerlerde süründürülmesinin ana nedenlerinden birisi de birlik ve beraberliðimizi saðlayacak, son sözü söyleyecek bir halifeden yoksun olmamýzdan kaynaklanmaktadýr. Ýngiltere demokrasinin beþiði ama sembolik olarak kraliyet ailesi devam ediyor. Hýristiyanlarýn ruhani liderleri papa bir açýklama yapýyor 100'lerce ülkenin tv leri anýnda canlý olarak veriyor. Zannediyorum güç zafiyetimiz birazda buradan kaynaklanýyor. Dün Irak'ý üçe böldüler. Bugün Suriye bölünmeyi yaþýyor. Yarýn sýrada hangi ülke var bilmiyoruz. Bazen etnik ýrki özellikleri, bazen de mezhep taassubunu öne çýkararak, Müslüman'larý birbirlerine düþürmek suretiyle hem bölünmeleri saðlanýyor, hem de ülkeleri daha da güçsüz hale getiriyorlar. Hem de sömürgeyi daha da kolaylaþtýrýyorlar. Ayný güçlerin etnik ýrkçýlýðý ön plana çýkararak PKK terörünü ülkemizin baþýna sarmalarýnda ki amaçta, güzelim Türkiye'miz ve insanlarýmýzý bölüp parçalamak ve gücünü zafiyete uðratmaktan baþka bir þey deðildir. Terör örgütünün arkasýnda gizli servislerin olduðu da biliniyor. Sömürgeci güçler þimdilik ayak oyunlarý ile iþi götürüyorlar. Ümmet ne zaman uyanýp güç birliði yaparak zalimlere yeter artýk der bilemiyoruz. Müslümanlarýn yer altý kaynaklarýndan beslenen batý, baþlarýna diktikleri diktatörler sayesinde Müslüman halklarýn gözlerini oymaya devam ediyorlar. Müslüman halklar el ele vererek baþlarýna musallat edilen zalimlerden kurtulup siyasi, ticari ve askeri güç birliði oluþturarak sömürgecilerin oyunlarýný bozmadýkça yarýnlarýmýzdan emin olmamýz mümkün deðildir. Dünyanýn neresinde bir mazlum varsa o müslüman'ým diyen herkesin derdi olmalýdýr. Ýnsanlarýn dertleriyle dertlenmek,haksýzlýða tavýr koymak, müslüman olmanýn gereklerindendir. Milletimiz artýk terörün arkasýnda ki derin yapýyý ve çirkin yüzleri biliyor. Yine bilinen bir þey daha var ki dýþ güçlerin desteði olmadan bir terör örgütünün ayakta durmasý mümkün deðildir. PKK da dýþ güçlerin piyonudur. Suçlularýn cezalandýrýlmalarý adalettir ve adaleti titizlikle ayakta tutmak gerekir. Devletimizin terör örgütüne karþý baþlatmýþ olduðu operasyon netice alýncaya kadar devam ettirilmelidir. Þehit yakýnlarýmýza da baþ saðlýðý ve sabrý cemil dileriz.

13 Judo da yeni þampiyonlar yetiþiyor Çorum ferdi branþlarý içinde Güreþ ten sonra en baþarýlýsý Judo da yeni þampiyonlar için çalýþmalar sürüyor. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu nda Ýl Spor Merkezleri bünyesinde açýlan çalýþmalara deðiþik yaþ kategorilerinde 60 civarýnda sporcu katýlýyor. Antrenörler Hüseyin Üstündað, Hakan Taþtan ve Ahmet Özdemir gözetiminde yapýlan çalýþmalar haftanýn her günü deðiþik saatlerde yapýlýyor. Judo Ýl Temsilcisi ve antrenör Hüseyin Üstündað Ýl Spor Merkezleri çocuklarýn branþlarla tanýþmasý adýna önem taþýdýðýný belirterek bu çalýþmalarda belirledikleri isimlerle yýl boyu çalýþmalara devam ettiklerini söyledi. Judo branþýnda alt yapýyý güçlendirmek için Ýl Spor Merkezlerinin büyük önem taþýdýðýný belirten Üstündað bunu en iyi þekilde deðerlendirmek istediklerini söyledi. Karþýmýzda kimse duramayacak Kastamonuspor 1966 nýn mimarý olan Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, bu sezon içinde çok iddialý konuþtu. Geçtiðimiz sezon yakalanan þampiyonlukla çýkýlan 3. Lig de de büyük baþarý yakalanacaðýna inandýðýný ifade eden Babaþ, Bizim takýmýmýzýn karþýsýnda kimse duramayacak. Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ Ilgaz Tüneli incelemeleri sýrasýnda Kastamonuspor 1966 hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Son yapýlan transferlerin takýma büyük katký yapacaðýný dile getiren Babaþ, Bizim takýmýmýzýn karþýsýnda kimse duramayacak. Alt yapý problemlerine de deðinen Babaþ, alt yapý sorunlarýnýn bir an önce halledeceklerini söyledi. Antrenman sahalarýnýn önemine dikkat çeken Babaþ, Bizim çim sahalara ihtiyacýmýz var. þeklinde konuþtu. Ilgaz Tüneli incelemeleri sýrasýnda Kastamonuspor 1966 hakkýnda deðerlendirmelerde bulunan Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, Kastamonuspor 1966 ýn önünde hiçbir takýmýn duramayacaðýný dile getirdi. Yapýlan transferlerle birlikte takýmýn güçlendiðini dile getiren Babaþ, Özellikle Sarýyerspor dan transfer edilen Yaþar Çetin çok iyi Çorum Belediyespor un grubunda þampiyonluk mücadelesi verecek olan ve ilk hazýrlýk devresini Bayburt'ta sürdürdükten sonra Erzurum'da Yüksek Ýrtifa Kampýna giden Bayburt Grup günde iki idman ile çalýþmalarýna devam ediyor. Erzurum'da kamp yapan Spor Toto 2.Lig Kýrmýzý Gurupta mücadele eden Kocaeli Birlik Spor ile bugün saat 17.30'da bir hazýrlýk maçý yapan Bayburt Grup, maçta dakika 87 de Ýlkay'ýn ayaðýndan kazandýðý gol ile maçtan 1-0 Kastamonu Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ çok iddialý açýklama yaptý bir futbolcu, göreceksiniz bu sezon bizi sýrtlayacak. þeklinde konuþtu. ÇOK ÝYÝ BÝR YÖNETÝME SA- HÝBÝZ Kastamonuspor 1966 nýn iyi bir yönetim kadrosuna sahip olduðunu söyleyen Babaþ, Yöneticilerimize gerekli görevlendirme yapýldý. Herkes sorumluluðunun farkýnda, hiçbir yöneticimiz sorumluluktan kaçmaz. Kulüp için gereken galip ayrýldý. 8 Aðustos'a kadar çalýþmalarýný Erzurum Palandöken'de sürdürecek olan takýmýmýz bir hazýrlýk maçý daha oynayarak Kamp'ý tamamlamýþ olacak. Ýþkar: "Her geçen gün iyiye gidiyoruz" Kamp programýný ve takýmýn son durumunu deðerlendiren Teknik Direktör Erdal Ýþkar ise, takýmýn her geçen gün daha iyiye gittiðini belirtti. Çift idman ve hazýrlýk maçlarý ile sezona hazýrlandýklarýný söyleyen Ýþkar, "Palandöken kampý takýmýmýz için oldukça verimli geçiyor. Futbolcularýmýz birbiriyle iyice kaynaþtý. Gün geçtikçe takým oyunu olarak üst seviyelere geliyoruz. Son olarak Kocaeli Birlik maçýnda iyi bir performans ortaya koyduk. Cuma günü de son hazýrlýk maçýmýzý yapacaðýz. Ýki günlük iznin ardýndan çalýþmalarýmýza Bayburt'ta devam edeceðiz" Teknik Direktör Ýþkar, yeni sezonda alýnan oyunculardan memnun olduðunu belirterek, transfer çalýþmalarýnýn da sürdüðünü kaydetti. bütün fedakarlýðý yapacaklardýr. ifadelerini kullandý. ALTYAPI SORUNUNU HAL- LETMEMÝZ LAZIM Kalýcý baþarýlarýn saðlanmasý için altyapý problemlerinin mutlaka halledilmesi gerektiðini dile getiren Babaþ, Altyapý problemlerini mutlaka halletmemiz lazým. Bunun için gerekli çalýþmalarý sürdürüyoruz. Altyapýmýzý çok iyi tamamlayacaðýz. diye konuþtu. ÇÝM SAHALARA ÝHTÝYACI- MIZ VAR Kastamonu da ki çim saha eksikliðine dikkat çeken Baþkan Babaþ, çim saha problemini bir an önce halletmeleri gerektiðini söyledi. Babaþ, Futbolda antrenman sahalarý çok önemli. Bizim de takýmýmýza iyi antrenmanlar sahlarý kazandýrmamýz lazým. diyerek konuþmasýný sonlandýrdý. Bayburt, Kocaeli Birlik i tek geçti Bayburtspor Teknik Direktörü Erdal Ýþkar takým olma yolunda hýzla ilerlediklerini ve sezona kadar çok daha iyi olacaklarýný söyledi. Ýþkar transfer görüþmelerinde üç isimle temas halinde olduklarýný belirtti. Ýþkar, 3 oyuncuyla daha görüþmelerin sürdüðünü dile getirdi. Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, 3. Lig'de mücadele eden Erzincan Refahiye Spor'un kongresine katýldý. 24 Erzincanspor olarak ismi ve yönetimi deðiþtirilen Refahiyespor, Erzincan ismi ile þehrin takýmý olarak ligde mücadele edecek. Vali Süleyman Kahraman, Erzincanlý Ýþ adamý Ahmet Tanoðlu'nun baþkanlýðýna getirildiði 24 Erzincanspor'a ve geçmiþten bu güne emeði geçen herkese teþekkürde bulunarak baþarýlar diledi. Iþýkpýnar Köyü Pembe Köþk Tesisleri nde kongresi yapýlan Batman Petrolspor da, Bolu kampý tamamlandý. Kýrmýzý-Beyazlý ekipte 32 kiþilik futbolcu kadrosu 26 futbolcuya düþürülecek. Takýmýn Bolu da iyi bir kamp dönemi geçirdiðini belirten Petrolspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu; Futbolcu kardeþlerim iyi çalýþtýlar. Eksiklerimizi giderme ve takým olma yolunda faydalý bir kamp dönemini geride býraktýk. Dört dörtlük bir kamp geçirdik. Takýmdaki futbolcular çabuk kaynaþtý. Kampta eksikliklerimizi görme þansýmýz oldu. Bolu daki çalýþmalarýmýzý noktalayýp futbolculara üç günlük izin verdik Bugün toplanýyorlar Bugün tek idmanla çalýþmalara baþlayacaklarýný belirten Teknik Direktör Kapucu; 7 Aðustos itibariyle çift idmanla çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Takýmda sistem oturmaya baþladý. Eksiklerimizin üzerinde iyi çalýþtýk. Ligdeki ilk maçýmýzý 23 Aðustos ta oynayacaðýz. Liglerin ertelenme durumu yok. Bu süreye kadar kalan zamaný da en iyi þekilde deðerlendirmek istiyoruz. Kalan sürede eksiklerimizi minimuma indirip lige iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Ýlk haftalarda zorlu maçlar oynayacaðýz. Bu maçlara iyi motive olup ilk haftalarda oynayacaðýmýz bu zorlu maçlardan en iyi sonuçlarý elde etmek istiyoruz. Bir seri yakalayýp bu havayý sürdürmenin peþinde olacaðýz diye konuþtu. PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Helal Olsun Kastamonu ya Alt yapý için bir araya geldiler Çorum da bugüne kadar profesyonel takým için bile bir araya gelmeyenler karþýsýnda Kastamonuspor un yeni sezonda geliþim ligine katýlmasý için ilin valisi, belediye baþkaný ve milletvekili gecenin geç saatlerine kadar görüþtüler. Kastamonuspor 1966 nýn Bölgesel Geliþim Ligleri ne katýlmasý için çalýþmalar sürüyor. Vali Þehmus Günaydýn, Belediye Baþkaný Tahsin Babaþ, Milletvekili Mustafa Gökhan Gülþen ve Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç önceki gün Þadibey Çiftliði nde biraraya geldi. Gündem, alt yapý oldu. Gece geç saatlere kadar süren toplantýda alt yapý için Kastamonuspor 1966 teknik ekibinin kamp dönüþünde bir toplantý daha yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Vali Günaydýn, Belediye Baþkaný Babaþ ve Milletvekili Gülþen, KSK Baþkaný Altýkulaç a alt yapýyla ilgili tam destek sözü verdi. Kastamonuspor 1966 Baþkaný Mahir Altýkulaç, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada Verimli bir toplantý gerçekleþtiðini düþünüyorum. Sayýn Valimiz, Belediye Baþkanýmýz ve milletvekilimiz Akademi Ligleri ne girilmesi için gereken desteði vereceklerini belirttiler. Bu oluþum üç yýl önce de yapýlmak istenmiþ ancak baþarýlý olunamamýþ. Kalýcý baþarýlar için alt yapýnýn þart olduðu açýk. Bunun için çalýþmalar yapýlacak. Teknik ekibimizin kamptan dönmesiyle birlikte bir toplantý daha gerçekleþtireceðiz. Amatör Spor Kulübü Baþkanlarý ný da bu toplantýya davet edeceðiz. Þuan 2. Lig için güçlü bir kadro kurduk. Ben alt yapýya sýcak bakýyorum. Sayýn Valimizin, belediye baþkanýmýzýn ve milletvekilimizin desteðiyle alt yapýyý kuracaðýmýzý düþünüyorum. Herkes taþýna altýna elini koymuþ durumda. Bu bizleri çok mutlu ediyor. diye konuþtu. Petrol da son etap bugün baþlýyor Erzincan Refahiyespor un bundan sonra ilçe takýmlýðýndan çýkarýlarak, il takýmý olarak yeni ismi ve yönetimi ile faaliyet göstermesine karar verildi Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ve Erzincan Belediye Baþkaný Cemalettin Baþsoy un öncülüðünde düzenlenen kongrede eski yönetim ile yeni yönetim bir araya geldi. Kongrede oy çoðunluðu ile yönetime getirilen Erzincanlý iþ adamý Ahmet Tanoðlu, Erzincanspor u hak ettiði yere taþýmak için geçmiþte olduðu gibi bu- Kastamonu valisi, belediye baþkaný ve milletvekili alt yapý için bir araya geldiler günde gereken özveriyi göstereceklerini söyledi. Her iki tarafa da hayýrlý olmasý dileklerinde bulunan Erzincan Belediye Baþkaný Cemalettin Baþsoy, Erzincan ýn en iyi þekilde temsil edilebilmesi adýna ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Kongre sonrasý konuþan Vali Kahraman; öncelikle bu kongrenin tüm kararlarýnýn il ve ilçelerimiz için hayýrlý olmasýný diliyorum. Erzincan Refahiyespor un Hazýrlýk maçý sýkýntýsý Diyarbakýr ve Cizrespor la görüþüp Batman da hazýrlýk maçý yapmak istediklerini belirten Teknik Direktör Kapucu, sözlerini þöyle sürdürdü; Bolu da iyi takýmlarla ciddi hazýrlýk maçlarý yaptýk. Eksiklerimizi görme imkanýmýz oldu. Gördüðümüz eksiklikler üzerinde çalýþtýk. Takýmýn kondisyonu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Futbolcularýmdan koþmalarýný ve mücadele etmelerini istiyorum. Batman da da hazýrlýk maçlarýný yapmayý planlýyoruz. Diyarbakýr ve Cizre deki takýmlarla görüþtük ama onlarýn programý yoðun. Batman da hazýrlýk maçý yapacak takým arayýþýndayýz. Evimizde de çift kale idmanlarýný artýrýp eksiklerimizi ve takýmdaki kaynaþmayý daha da artýracaðýz. Son transfer kaleci Burak Bolu kampýný tamamlayan Petrolspor kampýn son gününde Niðdespor dan kaleci Burak Saðkan ý transfer etti. Sezon öncesi hazýrlýklarýný Bolu da yaptýðý çalýþmalarla tamamlayan Petrolspor, kampýn son gününde kaleci Burak Saðkan ý Niðdespor dan transfer etti. Kaleci Burak, Petrolspor a geldiðinden dolayý mutlu olduðunu belirtirken, Petrolspor un baþarýsý için kaptan Süleyman ve Geylani Özturan ile birlikte çok çalýþacaklarýný belirtti. Petrolspor yöneticileri ise ligin uzun bir maraton olduðunu belirtirken, Burak ile birlikte kaleyi saðlama aldýklarýný sözlerine eklediler. Refahiyespor, Erzincanspor oldu geçmiþten günümüze kadar gelmesinde emeði geçmiþ olan herkese, tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyorum. Futbol iþi zor bir iþ, ihmale gelmez. Sürekli fedakarlýk isteyen bir iþ, zamandan fedakarlýk, iþten fedakarlýk, paradan fedakarlýk isteyen bir durum. Erzincan Refahiyespor yöneticileri bunu yaptýlar. Kendilerine yürekten, gönülden teþekkür ediyorum. Bundan sonra da 24 Erzincanspor un kapýlarýnýn kendilerine her zaman açýk olduðuna inanýyorum. Biz ilin Valisi olarak bugün varýz, yarýn yokuz. Biz burada olduðumuz müddetçe 24 Erzincanspor un yanýnda olmamýz gerekiyor. Bundan sonraki yönetimi çok büyük fedakârlýklar bekliyor. Ýnþallah iþleri zor olmaz, bizler de her zaman kendilerinin yanýnda olacaðýz. Erzincan hepimizin Erzincan ý, il içinde ve il dýþýndaki tüm Erzincanlýlarýn hepimizin fedakârlýk yapmasý gerekiyor. dedi

14 14 PERÞEMBE 6 AÐUSTOS Akýllý þebekeden önce akýllý toplum VEFAT EDENLER 1-Eskiceköy' den gelme, Merhum Mehmet BO- ZOK' un babasý, Eskiceköy' ü Muhtarý Ünal BOZOK' un amcasý, Tedaþ' tan emekli; Hüseyin BOZOK. 2-Hacýpaþa Köyü' nden, Turgut, Turgay ve Mehmet EKEN' in teyzesi; Mecrübe YÜCEL Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Uluslararasý platformda gerçekleþen ve dünyanýn enerji uzmanlarýnýn yer aldýðý ÝCSG Ýstanbul 2015'de oturum konuðu olan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Akýllý þebekelerden önce akýllý toplumu saðlamalýyýz. Önce insanlarda bu algý yaratýlmalý" dedi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý'nýn himayesinde gerçekleþen ve YEDAÞ'ýn da destek verdiði 3. Uluslararasý Ýstanbul Akýllý Þebekeler Kongre ve Fuarý (ICSG Ýstanbul 2015) Nisan tarihleri arasýnda Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleþti. Enerji sektörü üzerine oturumlarýn yapýldýðý ve dünyanýn farklý ülkelerinden Ýstanbul'a gelen enerji uzmanlarýnýn sunumlarýný paylaþtýðý ÝCSG Ýstanbul'da oturum konuðu olan YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, 'Akýllý Toplum' bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý konusunda katýlýmcýlara bilgi verdi. Kongre ve Fuar açýlýþýný Bilim ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz yaparken, EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz ve enerji sektörünün üst düzey yöneticileri, uluslararasý platformda gerçekleþen ICSG Ýstanbul 2015'de, dünyada ve Türkiye'deki enerji sektörünün önemli konu baþlýklarýný masaya yatýrdý. Akýllý Enerji Sistemleri baþlýklý oturumda katýlýmcýlara YE- DAÞ'ýn gerçekleþtirdiði IT yatýrýmlarýndan paylaþýmlarda bulunun YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Akýllý þebekelerden önce akýllý toplumu saðlamalýyýz. Önce insanlarda bu algý yaratýlmalý" KAMUSAL HAFIZA KAYIT ALTINA ALI- NIYOR "Akýllý þebekelerin birebir süreçlerini, faydasýný veya ne kadar gerekli olduðunu yaþayan elektrik daðýtým þirketleridir" diyen Türkoðlu, "Asýl mesele, akýllý þebekeler, bilgi teknolojileri, IT yatýrýmlarý gibi tüm bu süreçleri, sürdürülebilir bir þekilde yönetebiliyor olmak. Sürdürülebilirlik, misafiri olduðumuz þu dünyada, gelecek kuþaklarýn yaþam haklarýna saygý duymayý, çok müdahale etmeden, ekolojik dengeyi korumayý amaçlýyor. Enerji Bakanýmýz Sayýn Taner Yýldýz Bey'in söylediði gibi kamusal hafýzanýn bir þekilde kayýt altýna alýnmasý gerekiyordu ve þu anda bu hedef gerçekleþiyor. Bilgi teknolojileri dediðimiz unsurlarýn tamamý ölçme üzerine dayanýyor. Önemli bir söz var. Ölçemezsen yönetemezsin. Neyi ne kadar ve nasýl ölçtüðünüz, yönetiminizi ve sizin geleceðinizi belirleyen unsurlardýr" diye konuþtu. AKILLI TOPLUM BÝLÝNCÝ OLUÞTURUL- MALI Þu anda bizler burada 'Akýllý Þebekeler' konusunu tartýþýrken, Japonlarýn önderliðinde Avrupa'da 'Akýllý Toplum' yapýsýnýn oluþturulmasý ve konuþulduðuna dikkat çeken Genel Müdür Türkoðlu, "Tek baþýna þebekemiz istediði kadar akýllý olsun. Toplumun bu bilinçte olmamasý halinde sizin yaptýðýnýz yatýrým tüketiciye sadece maliyet anlamýnda yansýr. Dolayýsýyla akýllý þebekelerden ziyade akýllý toplum bilincini oluþturmalýyýz" "Özelleþtirilmenin amacý verimliliðin artýrýlmasý, müþteri memnuniyetinin saðlanmasýdýr" diyen Türkoðlu, "Ülkemizde 21 elektrik daðýtým þirketi var ve bu çok sesliliði, kargaþayý ve alternatif maliyetleri de beraberinde getiriyor. 21 deðil de, 1 þirket olarak, yani Kosova gibi tüm ülkenin elektrik daðýtýmý ayný þebeke üzerinden yönetebiliyor olursak, müþteri memnuniyeti ve verimlilik daha üst seviyelerde olacaktýr" þeklinde konuþtu. Kayýt altýna alýnmýþ bir sistemin çok daha iyi yönetileceði bilinciyle hareket ettiklerini ve Avrupa standartlarýndaki teknolojiyi sistemlerine entegre ettiklerini belirten Türkoðlu, "YEDAÞ olarak, Bilgi Teknolojileri tarafýný büyük oranda çözdük ve yýl sonunda tamamlamýþ olacaðýz" diye konuþtu. TÜRKOÐLU OTURUM KONUÐUYDU ÝCSG Ýstanbul 2015'de oturum konuðu olan YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nun yer aldýðý Akýllý Enerji Sistemleri baþlýklý oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Enerji Ýþleri Genel Müdürü Dr. Zafer Demircan, ORACLE Endüstri Strateji Direktörü Mike Ballard, ASELSAN Genel Müdür Yardýmcýsý Suat Bengür, SIEMENS AG Endüstri Altyapý ve Enerji Daðýtým Sektörü Teknoloji ve Strateji Bölümü Direktörü Dr. Rolf Apel, DNV GLEnerji CEO'su David Walker ve CLK Boðaziçi EDAÞ Ar- Ge Müdürü Ýlker Dursun da katýlýmcýlara sunum yaptý. ANKARA DSÝ V.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN Kadir Yüktaþýr com TAÞINMAZ MAL SATIÞ ÝLANI 1- Aþaðýda özellikleri belirtilen taþýnmaz mallarýn mülkiyeti 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45/c maddesi ve Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne ait Taþýnmaz mal Satýþ Yönetmeliði ne göre satýlacaktýr. 2- Ýhale AÇIK TEKLÝF USULÜ ile Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 Cadde ABlok no:24 (Eskiþehir yolu 8 km) Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSÝ V. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonunda aþaðýda belirtilen gün ve saatte yapýlacaktýr. 3- Taþýnmaz mallarýn Satýþ Þartnamesi Ýdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir. Þartnamede belirtilen koþullar çerçevesinde satýþ yapýlacaktýr. 4- Ýhaleye iþtirak edecek þirketler, þirketin imza sirküleri veya þirket namýna tekliflerde bulunacak kimselerin þirketin vekili olduðunu noterden onaylý vekaletname, þirketin idare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden ve siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret Odasýndan veya sair resmi makamlardan þirketin kayýtlý ve halen faaliyette bulunduðuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alýnmýþ) ile baþvuruda bulunmasý gerekmektedir. 5- Ýhaleye girebilmek için 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunun 5. Maddesinde yazýlý þartlara haiz olmak ve geçici teminatýn ihale günü ve saatinden önce DSÝ 5.Bölge Müdürlüðü, Ankara Muhasebe Müdürlüðü veznesine veya TC Vakýflar Bankasý Söðütözü Ankara Þubesinde bulunan TR Iban no.lu hesabýna yatýrýlarak komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir. 6- Ýsteklilerin istenilen tüm belgeleri kapalý zarfa konularak 20/08/2015 tarih ve ihale saatine kadar ihale Komisyonu Baþkanlýðýna teslim etmeleri gerekmektedir. 7- Gecikme halinde ihaleye iþtirak etmek mümkün deðildir. 8- Ýhale kesinleþinceye kadar geçici teminatlar iade edilmeyecek olup; 1. Ýsteklinin þartlarý yerine getirememesi durumunda, teklif ettikleri tutar üzerinden 2. veya 3. Ýstekliye satýþ iþlemi yapýlacaktýr. 9- Her türlü vergi, resim, harç ve diðer giderler alýcýya aittir. ÝLÝ : ÇORUM Köyü/ Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Tahmin edilen Geçici Tem. Ýhale Ýhale Ýlçesi : Mah. No. m2 Bedel TL. TL. ( %10 ) tarihi saati (KDV hariç) Merkez Ýbrahimçayýrý Arsa 663/21 600, , , :00 Merkez Ýbrahimçayýrý Arsa 663/29 762, , , :30 Resmi Ýlanlar: de Nurettin Türkoðlu (Basýn: ) Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Aðustos'ta 37 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný söyledi. 37 bin yeni öðretmen atanýyor ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 7 AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Bekir Aksoy Ýlkokulu onarým iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü sarf malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Aðustos'ta 37 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný söyledi. Avcý, spekülasyonlara da cevap verdi? Basýna açýklama yapan Avcý atamalarla ilgili þu ifadeleri kullandý: "Öðretmen atamalarý konusunda belirlenen bir tarih olup olmadýðý sorulan Avcý, Aðustos ayý içerisinde yapacaðýz. Onunla ilgili 47 bin dendi, 37 bin oldu; 10 bin nereye gitti gibi spekülasyonlar var. 47 bin, yasayla ihdas edilmiþ kadrodur. Bu kadrolar bütün kamu kuruluþlarýna yasayla ihdas edilir. Ýhdas edilen kadrolarýn ne kadarýnýn ne zaman kullanýma açýlacaðý Maliye Bakanlýðý'nýn iznine baðlýdýr. Bizim de ihdas edilmiþ olan 47 bin kadrodan 37 bininin bu yýl kullanýlabileceðine dair Maliye Bakanlýðý kararý var. Biz de bu karar doðrultusunda ihdas edilmiþ olan kadrolarýn 37 binini bu yýl aðustos ayýnda inþallah kullanacaðýz."(haber7) Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil labmikrobiyoloji (nefelometre)- antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 2030 ada no, 11 parsel no, Tepecik Mahalle/Mevkiinde bulunan 431,22 m2 imar planý içersindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, Merkez ilçe, 1435 ada no, 16 parsel no, Yavruturna Mah, Sülüklü Mahalle/Mevkii 3 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn staýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat:

15 KPSS ile atanan öðretmen 1 yýl aday öðretmen olacak. Performans deðerlendirmesinde 50 puan alamayan aday öðretmen memuriyetten atýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn, yüzbinlerce öðretmeni ilgilendiren Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Baþbakan Ahmet Davutoðlu nun onayýnýn ardýndan dün Resmi Gazete de yayýmlandý. Yeni yönetmelik, rotasyondan eþ durumu atamalarýna, öðretmenlere ek hizmet puaný teþvikinden aday öðretmenliðe getirilen performans sürecine kadar birçok yenilik getirdi. Taslaðý, Ekim 2014 te paydaþlarýn görüþ ve önerilerine açýlan, rotasyon þartý nedeniyle özellikle eðitimciler tarafýndan eleþtiri yaðmuruna tutulan yönetmeliði, Hürriyet mercek altýna aldý. Mevcut atama ve yer deðiþtirme esaslarýna birçok deðiþiklik getiren yönetmeliðinde öne çýkanlar özetle þöyle: ROTASYONA GEÇÝCÝ MADDE 30 Eylül 2015 ten itibaren ayný yerde 8 yýl görev yapan öðretmenler rotasyona tabi tutulacak. Yönetmeliðe eklenen geçici madde doðrultusunda rotasyon, eðitim öðretim yýlýnda kademeli olarak uygulanacak te 12 yýl, da 11 yýl, de 10 yýl, de 9 yýl, daha sonraki yýl ise 8 yýl görev yapanlar rotasyona tabi tutulacak. Þehit ve gazi yakýný, engelli ve özel eðitim okullardaki öðretmenler rotasyondan muaf tutulacak. Sýnýf öðretmenleri 8 yýllýk süreyi doldursalar bile atamalarý için ilkokul 4 üncü sýnýfý okuttuklarý eðitim yýlýnýn sonu beklenecek. Ayrýca adý deðiþen, dönüþen veya birleþtirilen eðitim kurumlarýnda geçen sürelerin tamamý 8 yýllýk görev süresi hesabýnda dikkate alýnacak. DOÐU DAKÝLERE EK PUAN Zorunlu hizmetinden sonra öðretmen ayný yerde kalýrsa ek hizmet puaný alacak. Azami çalýþma sürelerinin üzerinde geçen ilk yýl için yüzde 25, ikinci yýl için yüzde 50, üçüncü ve sonraki yýllar için yüzde 100 hizmet puaný verilecek. Bu özellikle puaný yüksek olan okullarda, görev yapan öðretmenlere tayin döneminde avantaj saðlayacak. ÖÐRETMEN OLMAK ZORLAÞIYOR KPSS puanýyla ilk atamada atanan öðretmen 1 yýl aday öðretmen olacak. Aday öðretmen performans deðerlendirilmesine tabi tutulacak. Performans deðerlendirmesini müfettiþ, okul müdürü ve bir danýþman öðretmen yapacak. Performans deðerlendirmesinde toplamda 50 puan alamayan öðretmen memuriyetten atýlacak. 50 puan alabilen öðretmen ise MEB in yapacaðý yazýlý ve sözlü sýnava girecek. Bu iki sýnavýn ortalamasýndan 60 alan öðretmenin aday öðretmenliði bitecek öðretmen olarak görevine devam edecek. DERSHANE ÖÐRETMENLERÝ Dershane öðretmenleri 1 Temmuz-1 Aðustos 2015 tarihleri arasýnda MEB e baþvuracaklar. Dershanelerde 6 yýl çalýþmýþ olan öðretmenler, MEB in açacaðý münhal Adaklýk, kurbanlýk, damýzlýk koyunlarýmýz TL den baþlayan fiyatlarla 7/24 hizmetinizde. Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) (Ç.HAK:2146) Satýlýk Hobi Bahçesi ve Devre Mülk * Ýbrahim Çayýrý mahallesi Tatkýrý mevki Alýnteri Hobi Bahçesinde ön cephe Çorum manzaralý, bakýmlý yetiþmiþ meyve fidanlý, suyu, tel örgüsü, güvenlik kamerasý mevcut hobi bahçesi sahibinden satýlýk. * Bolu Mudurnu Sarot Termal Evlerinden devre mülk sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Devren Satýlýk Çocuk Giyim ve Tuhafiye Dükkaný Osmancýk Caddesi nin iþlek bölümünde halen faal durumdaki iþyerimi yurtdýþýna çýkmam (Ç.HAK:2179) Kaynakçý Eleman Aranýyor Ýþyerimizde yetiþtirilmek üzere Kaynakçý USTA-KALFA-ÇIRAK alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:2157) Öðretmenlikte önemli kriter nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.S 69. Sk. No: 6/A YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Oðuzhan EREN Kerem oðlu 1998 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2193) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet AKTAÞ Muttalip oðlu 1988 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2195) yerler için tercihte bulunacaklar. KAYIP YAÞAYANA KOLAYLIK Eþi veya çocuðu ölen öðretmenler, eþ veya çocuklarýnýn ölüm tarihinden itibaren bir yýl içinde yer deðiþtirme isteðinde bulunabilecek. Ayrýca þehit ya da gazilerin eþ, çocuk, anne, baba ve kardeþlerinden öðretmen olanlara da kadro imkânlarý dahilinde tayinlerde öncelik verilecek. Afet bölgesi ilan edilen yerlerde görevli öðretmenlere bakanlýðýn uygun görmesi halinde yer deðiþtirme imkaný getiriliyor. Bu öðretmenlerden zorunlu hizmetini yapmayanlarýn, zorunlu çalýþma yükümlüðü bulunan illere tayinlerini istemeleri saðlanacak. EÞLERE ÜÇ YIL SGK ÞARTI Ýkisi de öðretmen olanlarýn eþ durumuna baðlý yer deðiþikliklerinde, ilde norm kadronun bulunmadýðý hallerde, eþleri öðretmen ihtiyacý bulunan üçüncü bir il ve ilçede buluþturulacak. Yönetmeliðin en merak edilen ve tartýþýlan maddesi eþ durumu tayinleriydi. Eþ durumuna baðlý yer deðiþikliklerinde, öðretmenin eþinin bulunduðu yerde kesintisiz üç yýl sigortalý olmasý gerekecek.(haber7) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2187) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) ELEMAN ARANIYOR Alzaymýrlý bayan hastaya pazar günleri hariç haftanýn 6 günü saatleri arasýnda bakabilecek tecrübeli bayan (Ç.HAK:2135) hasta bakýcý aranýyor. Ýrtibat Tel: Bay - Bayan Garson Aranýyor Ýþyerimizde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere sürekli çalýþacak BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:2147) (Ç.HAK:2176) (Ç.HAK:2169) ÇAYCI KAFE BÝSTRO Tel: Satýlýk S Plakalý Minibüs Mür. Tel: Eleman Aranýyor Dizel pompa enjektör servisinde çalýþtýrýlmak üzere çýrak ve kalfalar aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ece Uður Dizel Motorlu Araçlar Adres: K.S.Sitesi 77. Sok. No: 5/A Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2125) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2189) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzýn üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere ; CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. SMS Hidrolik Elemanlarý San.Tic.Ltd.Þti. Adres: Küçük Sanayi Sitesi (Ç.HAK:2167) Eleman Aranýyor Firmamýzýn makina bölümünde çalýþtýrýlmak üzere tornacý-borverkçi usta ve kalfalar ile cnc operatörleri, ayrýca döküm bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Dolgun maaþ+ssk+servis Altunan Makina Döküm Sanayi (Ç.HAK:2148) (Ç.HAK:2122) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ 93.Sok.No.:2-4 Çorum Tel.: Devren Satýlýk Halý Yýkama Fabrikasý K.S.Sitesinde halen faal durumda olan çok fonksiyonlu iþyeri deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: Ankara Yolu 8. Km. No: 1/3 Tel: Elemanlar Aranýyor Anadolu Apart ta çalýþtýrýlmak üzere kat görevlisi bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Teknosa üstü No: 24 (Ç.HAK:2168) PERÞEMBE 6 AÐUSTOS YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:2101) (Ç.HAK:2194) müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ulukavak Mah. Buharaevler Mahallesinde ikamet eden vasýfsýz apartman bay temizlik görevlisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Turkuaz Temizlik Hizmetleri Ltd. Þti. (Ç.HAK:2162) PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) Bayan Eleman Aranýyor En az lise mezunu, pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pars Temizlik (Ç.HAK:2184) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Eleman Aranýyor Ambarýmýzda çalýþtýrýlmak üzere C-D-E sýnýfý ehliyeti mevcut daðýtým elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Çorum Ambarý Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 97 Mür. Tel: Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. No: 26/A Mür. Tel: Adres: Yeniyol Mah. Eskisaray Sok. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel:

16 Balkan Þampiyonasý ve ardýndan Almanya da yapýlan Avrupa Kupasý nda kürsüye çýkmayý baþaran Merve Taþ Çorum Belediyespor adýna mücadele ediyor Çorum Belediye Meclisi beþ yýl önce güzel bir karar aldý ve Çorum adýna spor müsabakalarýnda derece yapan sporcularý ödüllendirme kararý aldý. Bu kararda elde edilen baþarýlara göre verilecek ödüllerde belirlendi. Bunlar güzel olanlar. Çorum Belediyespor un bir çok Ýþe bak;bakan kutladý kulübü kutlamadý! branþta faaliyet göstermesi güzel ve sonuçta baþarýlý branþlarda var. Ancak bu baþarýnýn karþýlýðýnda hem maddi hemde manevi olarak sporculara gereken deðerin verilmediðide kesin. Bir tek Güreþ branþýnda elde edilen baþarýnýn ardýndan ayný zamanda Belediyespor yöneticisi olan Güreþ Ýl Temsilcisi sayesinde ödül töreni düzenleniyor ve sporcu ile antrenörü onure ediliyor. Belediyespor un bünyesinde faaliyet gösteren Judo branþýnda Milli takým teknik heyeti tarafýndan Olimpiyatlara hazýrlýk kampýna çaðrýlan ve bu kadar baþarýlý görülen Merve Taþ malesef kulübü tarafýndan henüz hatýrlanmadý. Geçtiðimiz hafta sonunda Berlin de yapýlan Avrupa Kupasý nda kürsüye çýkan üç milli takým sporcusundan birisi oldu. Bu baþarýsýndan dolayý Merve Taþ ý Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç yayýnladýðý mesajla tebrik etti. Ancak ne Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ne kulübün onursal baþkaný Muzaffer Külcü arayýp bir tebrik etmediler. Bunlarýn yoðunluðu varsa kulüpten bu iþlere bakan bir isim arasa tebrik etse Olimpiyata hazýrlanan bu sporcuya büyük bir gurur vermez mi acaba. Merve Taþ bugüne kadar bir çok uluslararasý turnuvada madalya kazandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün böylesine baþarýlý sporcularý kabul etmesi onurlandýrmasýnýn daha büyük baþarýlara imza atmasý adýna çok büyük önem taþýdýðýna inanýyorum. Belediyespor güreþ takýmý çok baþarýlý ve ödüllendiriliyor. Sonuna kadarda hakediyorlar ancak diðer branþlarýnda ihmal edilmemesi gerekiyor diye düþünüyorum. Belediyespor 2. lig kantarýnda Çorum Belediyespor kamptaki üçüncü hazrlýk maçýnda bugün saat da 2. ligde mücadele eden Hatayspor önünde güç deneyecek. Yeni sezon hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam Patalya Otel de sürdüren Çorum Belediyespor üçüncü hazýrlýk maçýnda bugün 2. ligde mücadele eden Hatayspor ile yapacak. Kýzýlcahamam kampýndaki ilk hazýrlýk maçýnda Düzcespor a 1-0 maðlup olan Çorum Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýnda ise Gölbaþýspor u 3-1 yenmeyi baþarmýþtý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ýn bundan önceki iki hazýrlýk maçýnda da olduðu gibi Hatayspor karþýsýnda da her iki yarýda iki farklý onbir çýkartarak tüm futbolculara forma þansý vermesi bekleniyor. Kýrmýzý Siyahlý takým kamptaki son hazýrlýk maçýnda cumartesi günü Kýrýkhanspor ile karþýlaþacak ve pazar günüde kampý tamamlacak. PERÞEMBE 6 AÐUSTOS 2015 Engin Çetin Avrupa üçüncüsü Yýldýzlar Avrupa Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 46 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin grupta Ermeni rakibine son saniyede yenildi ve repesajda tüm maçlarýný kazanarak üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Çetin son iki maçtaki performansýyla ilk maçlarda nerdeydin dedirdi. Sabah dinlenme akþam çalýþma Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürdüðü Kýzýlcahamam da dünü tek antrenmanla geçirdi. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yoðun antrenman programý nedeniyle dün sabahki antrenmaný iptal etti. Kýrmýzý siyahlý futbolcular bu iptal kararýna son derece sevindiler. Akþam ise kamp yapýlan Patalya Otel in sahasýnda taktik aðýrlýklý çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Yaz Spor Okulu öðrencilerine konferans Çorum Belediyesi yaz spor okullarýnda çalýþma yapan sporcu ve antrenörlere Sevgi Evleri Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin tarafýndan konferans verildi. Þahin sporculardan ahlak kurallarýný iyi anlayýp benimsemeleri ve ahlaklý bir sporcu Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen yaz spor okullarýna katýlan gençler "Gençlerle Baþbaþa" konferansý ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansý Sevgi Evleri Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin verdi. Konferansý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, darbeye baðlý hafif sakatlýklarý bulunan Serkan ve Eþref takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar ve tedavilerini yaptýrdýlar. Taktik çalýþma sýrasýnda teknik direktör Fahrettin Sayhan hazýrlýk maçlarýnda tesbit ettiði hatalar üzerinde durdu ve bireysel olarak uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor bu sabah çalýþacak akþam ise Hatayspor ile hazýrlýk maçýnda karþý karþýya gelecek. olmalarýný istedi. Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak ve Belediyespor antrenörleri de izledi. Gençlere ahlaklý sporcu olmanýn öneminden bahseden Hüseyin Þahin, iyi bir sporcunun ayný zamanda ahlaklý da olmasý gerektiðini, sporun bireysel geliþimin yaný sýra ruhsal geliþime önemli katkýlar saðladýðýný söyledi. Gençlere, geçmiþte omuzlarda taþýnmýþ bir sürü sporcunun bugün ahlaki yönden sýkýntýlar çektiði için bataklýkta bir hayat sürdüðünü hatýrlatan Hüseyin Þahin, "Sizler daha hayatýn baþýndasýnýz ve her biriniz birer spor branþý ile uðraþýyorsunuz. Bu elbette çok güzel ama iþ burada bitmiyor. Ahlaklý bir Sýrbistan da devam eden Yýldýzlar Avrupa Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 46 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Engin Çetin bronz madalya kazandý. Dün sabah seansýnda ilk maçýnda Ukrayna dan Dzlehep önünde ilk yarýsýný 1-0 önde tamamladýðý maçýn ikinci yarýsýndada üstün oyununu sürdürürek minderden 5-0 galip ayrýlarak ikinci tura yükseldi. Ýkinci turda ise Ermenistan dan Harutyunlan ile karþýlaþan Engin Çetin rakibi önünde maçýn ilk yarýsýnda yaptýðý bir oyunla 4-0 öne geçti son bölümde bir puan vererek devreyi 4-1 önde tamamladý. Ýkinci devrede ise rakibi önünde Konferansý veren Hüseyin Þahin e Belediye Spor Müdürü Nadir Solak tarafýndan plaket verildi. sporcu olmak için manevi deðerlere sýký sýkýya baðlý olmanýz gerekiyor. Bunu da ancak Kur-an'ý öðrenerek yapabilirsiniz." Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da yaptýðý konuþmada sporun bireylerin geliþimi üzerindeki etkilerinden ve gerekliliðinden bahsetti. Candan, sporun saðlýklý ve güvenli ortamda yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek Çorum Belediyesi'nin bu konuda üzerine düþen görevi yerine getirmeye çalýþtýðýný, spor için uygun Engin Çetin madalya maçýnýn ardýndan antrenörleri ile türk bayraðý ile görülüyor hiç bir þey yapmayan skoru korumaya çalýþan Engin Çetin son dakika içinde rakibinin bastýrmasýna engel olamadý ve son saniyelere 4-3 önde giren Çetin bitime saniyeler kala yaþanan bir pozisyona hakemler puan vermedi ancak Ermenistan antrenörleri itiraz etti. Tekrar izleme sonunda Ermeni güreþçiye iki puan verilince maçý alanlar oluþturduðunu ifade etti. Turhan Candan, "Siz gençler de spor yaparak bedenen iyi bir geliþim saðlýyorsunuz. Fakat bugünkü þartlarda ruh saðlýðýnýzý olumsuz etkileyecek bir sürü unsur var. Sizler bu olumsuzluklardan etkilenmemek için ahlak kurallarýný iyi anlayýp benimsemeli ve ahlaklý birer sporcu olmak için gayret göstermelisiniz." Konferans sonunda Çorum Belediyesi Spor Ýþleri Müdürü Nadir Solak, Hüseyin Þahin'e plaket takdim etti. 5-4 kaybeden Engin Çetin final þansýný kaybetti. Ermeni güreþçinin çeyrek finalde Rus yarý finalde de Moldovalý rakiplerini yenerek finale yükselmesi üzerine Engin Çetin e repesajdan bronz madalya þansý doðdu. Ýlk repesaj maçýnda Alman Lehr H önünde ilk devreyi 4-2 maðlup tamamladý. Son saniyeyeye 5-4 geride giren Çetin bitime iki saniye kala yaptýðý kravat oyunu ile rakibini açýk düþürdü ve hakemler iki puan verdi. Alman sporcunun köþesi itiraz etti ancak izleme sonunda kabul edilmeyince maçý 6-4 kazandý. Ýkinci repesaj maçýnda ise sýkletin iddialý ismi Rus rakibi önünde ise yorgun olmasýna karþýn kelimenin tam anlamýyla bu tura kadar nerdeydin Engin dedirtti. Güçlü rakibi önünde maça fýrtýna gibi baþlayan Engin Çetin önce bastýrdý ardýndan yaptýðý çýrpmalarla maçý 1 dakika 4 saniyesinde sayý tuþu ile 10-0 kazanarak üçüncülük dördüncülük maçý oynamaya hak kazandý. Engin Çetin þampiyonanýn akþam seansýnda Moldova dan Giorgi Khachýdze ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk dakikada pasiviteden aldýðý puanla 1-0 öne geçen Engin Çetin devrenin son bir dakikasýnda önce rakibine salto ardýndan da iki kez çýrptý ve 9-0 öne geçti. Devreyi bu skorla önde tamamlayan Çetin ikinci devrede kontrollü bir müsabaka çýkardý. Rakibine bu devrede iki puan imkaný veren Engin Çetin maçtan 9-2 lik skorla galip ayrýlarak þampiyonayý bronz madalya ile tamamladý. Çetin son iki maçtaki performansý ile þampiyonluðu kaçýran isim olduðunu gösterdi. Ozan Öztürk Kýrklarelispor da Çorumspor eski kalecilerinden Özan Öztürk yeni sezon için Kýrklarelispor ile anlaþtý. 2. lig beyaz grupta mücadele edecek olan Kýrklarelispor Trabzonspor'dan Gökhan Yazýcý, Çaykur Rizespor'dan Þahin Ali Terzi, Keçiörengücü'nden Engin Güngör, Hatayspor'dan Ozan Öztürk ve Aydýnspor 1923'ten Aytek Aþýkoðlu'nu 2'þer yýllýðýna kadrolarýna kattý

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ 2016-YILI. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 2016-YILI AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı