14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011"

Transkript

1 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Hemşirelik öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada mezuniyet öncesinde klinik eğitim önemli bir yer tutar. Klinik eğitim, hemşirelik öğrencilerinin meslekle ilgili uygulamalarında kendine güven açısından önemlidir. Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nde öğretim yılı bahar döneminde uygulamalara çıkan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini öğretim yılı bahar dönemi Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören toplam 116 öğrenci oluşturmuştur. Ayrıca örneklem seçilmemiş, 116 öğrencinin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırma öncesi kurumdan yazılı izin alınarak öğrencilere direkt gözlem altında bir anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde ise öğrencilerin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirileceği sorular yer almıştır. Verilerin değerlendirilmesinde X² ve t testi kullanılmıştır. Ortalamalar standart sapmalar ile birlikte verilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %78.4 i (91 kişi) kız, %21.6 sı (25 kişi) erkek öğrencidir. Yaş ortalamaları 21.0±1.8 dir. Öğrencilerin %60.3 ünün annesi, %37.1 inin babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %64.7 si bölüme isteyerek gelmiştir. Öğrencilerin %89.7 si uygulama süresinin yeterli olmadığını, %48.3 ü teorik olarak aldığı bilgileri uygulamalarda kısmen yapabildiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %54.3 ü hastanedeki personellerin (hemşire, doktor, diğer çalışanlar) kendilerine karşı davranış ve tutumlarının orta düzeyde olduğunu, %44.8 i hastalarla yeterli iletişim kurabildiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %60.3 ü klinik uygulama yaparken kendine güvendiğini, %92.2 si klinik uygulamada doktor ve/veya hemşirelerden yardım aldığını bildirmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça uygulama süresini yeterli bulma oranları azalmaktadır (p<0.05). Hastalarla yeterli iletişim kuran öğrenci sayısı arttıkça klinik uygulama yaparken güvensizlik yaşama oranları azalmaktadır (p<0.05). Sonuçlar: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin mezuniyet öncesinde klinik eğitimde meslekle ilgili uygulamalarında kendine güvenlerinin ortanın üzerinde olduğu ancak çoğunluğunun klinik uygulamalarda yardım aldığı görülmektedir. Uygulama süresinin artırılmasını isteyenlerin oranı yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrasında klinik uygulamaları ile ilgili güvenlerini artıracak, uygulama sürelerini yeterli hale getirecek düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Klinik Uygulama

2 P302 UZMANLIK VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI-ALTERNATİF TIP HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI AHMET ERGİN, CELİLE HATİPOĞLU, ALİ İHSAN BOZKURT, EMEL MİRZA, DUYGU KUNAK, CANAN KARAN, GÜLAY ÖZÇELİK, CÜNEYT TEĞİN, YAŞAR PAZIR, İLYAS PIRTI Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı uzmanlık öğrencilerinin ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi durumlarını anlamak ve tutumlarını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Bütünleştirici Tıp Tutum Anketi (Integrative Medicine Attitude Questionnaire) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan tıp fakültesi uzmanlık öğrencileri ve öğrenciler arasında TAT hakkında en iyi bilinen yöntem diyet tir. TAT a yönelik tutum puan ortalaması (ss) 118,3 (14,5) ve alınan minimum puan 85 ve maksimum puan 170 tir. Tüm grubun tutum puanlarının cinsiyete, yaşa, anne ve babanın öğrenim ve çalışma durumuna, aile tipine, kardeş sayısına ve sosyoekonomik duruma göre ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (tüm p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı bulunan tek ortalama en uzun yaşanılan yerleşim yeri değişkenidir (p<0,05). Sonuçlar: Tıp eğitim sürecindeki kişilerin bu konuda yeterli bilgilerinin olmadığı, tutum açısından uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu konuda eğitime ihtiyaçları olduğu açıktır. Eğitim isteyip istemedikleri konusunda ileri araştırmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, eğitim, tutum

3 P303 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ (ASİSTAN HEKİM) GÖZÜYLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve EĞİTİM VEREN KURUMLARDA DURUM: GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP-DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN ANKETİ SONUÇLARI NECATİ ÇİTAK, ÖZGE ALTAŞ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında bulunan asistanların, uzmanlık eğitimi programı-uygulamaları, çalışma koşulları, nöbet sistemi, kurumun eğitim ve sağlık hizmeti donanımı, eğiticilerin nitelikleri gibi eğitimin temel başlıklarındaki görüşlerinin araştırılması ve kurumların uzmanlık eğitimi açısından durumlarının asistan hekim bakış açısı ile saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Genel değerlendirme, cerrahi eğitimde durum, standardizasyon, hizmet içi eğitim ve rotasyon, çalışılan kurumun ve eğiticilerin değerlendirilmesi, uzmanlık eğitimi sonrası beklentiler-sıkıntılar başlıklı 6 bölümden oluşan, yedisinde aynı anda birden fazla cevap işaretlenebilen 34 temel soru ve 138 cevap şıkkı içeren bir anket formu hazırlandı. Asistan hekim sayısının azlığı göz önüne alınarak araştırmanın kesitsel ve randomize olması yerine tüm asistanları kapsamasına karar verildi. Meslek örgütlerinden ve ilgili dal derneklerinden eğitim gören tüm asistanların iletişim bilgileri alındı ve hepsine ankete ulaşabilecekleri web adresi bilgisi elektronik posta aracılığıyla iletildi. Katılımcılar ilgili bilim dalları olarak Göğüs Cerrahisi (GC) ve Kalp ve Damar Cerrahisi (KDC), çalışılan kurum olarak Sağlık Bakanlığı (SB) ve Üniversite (TF) gruplarına ayrıldılar. Bulgular: Toplam 204 asistan (GC=82, KDC=122, SB=125, TF=79) ankete katılmıştı. Şu an çalıştıkları kurum bazında TUS tercih sıralaması ve girilen TUS sayıları farklı değildi (p=0.571, p=0.216). TUT a göre uygulanan GC ve KDC eğitimi süresini %59.1 i yeterli bulmuştur. Asistan eğitim programı kurumların %78.2 sinde bulunmamaktaydı. En sık yapılan teoriksel/didaktiksel etkinlik %46.9 ile seminerken %31.5 kurumda hiçbir etkinlik yapılmıyordu. En çok aktif olarak yapılan rotasyon %.36.5 ile genel cerrahiyken, %34.7 asistan hiçbir rotasyona gidemediğini/gidemeyeceğini düşünmekteydi. Katılımcıların %18.3 ü eğiticilerini yeterli bulurken %41.3 ü yetersiz bulmaktaydı. SB dekilerin eğiticilerini daha fazla yetersiz bulduğu görüldü (p=0.001, p=0.002). Edindikleri bilgiyi en çok kıdemli asistandan (%63.7) aldıklarını belirtmişlerdi. Hem GC hem de KDC için SB dekiler TF ye göre daha çok ameliyata girmişti (p=0.001). Katılımcıların %98.3 ü GC ve KDC eğitiminde standardizasyon olmadığını söylemişti. %63.3 ü sadece hizmet verdiklerini, sadece %14.5 i eğitim-araştırma-hizmeti bir arada sunabildiklerini belirtmişti. %64.7 si haftada en az 90 saat çalışırken, %37.5 i ayda en az 9-10 nöbet tutuyordu. %77.8 i angaryalarla uğraştığını, %39 u sıkça mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların %79 u performans sisteminin uzmanlık eğitimine kötü yönde etki edeceğini düşünmektedir. Zorunlu hizmet ile gittikleri hastanede kendi dallarına özgü ameliyatları yapamayacağını düşünen SB asistanlarının nedeni postoperatif bakım

4 zorluğu (%63.9) ve ekipman eksikliğiyken (%74.5), TF asistanlarının nedeni teknik ve eğitimsel eksikliktir (%43). Sonuçlar: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitiminde standardizasyon yoktur. Asistan hekimler hizmet yükü altında ezilmekte ve gerekli eğitimi almadan uzmanlıklarını alabilmektedir. Yeni sağlık düzeniyle birlikte eğitim tamamen geri plana atılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzmanlık öğrencisi, Eğitim, Standardizasyon

5 P304 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM VE MESLEKİ GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ KEMAL MACİT HİSAR Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KONYA Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Topluma yararlı hekimler yetiştirmenin ana koşulu altı yıllık tıp eğitimi boyunca öğrenciyi çağdaş standartlarda eğitmek, mezun olduğunda bilgi ve beceri açısından kendini yeterli bulan; bu nedenle kendine güvenen bir hekim olmasını sağlamaktır. Bu altı yıllık eğitimin ilk üç sınıfı temel tıp bilgi ve becerilerini içermekte; 4., 5., 6. sınıfı ise kuramsal eğitimleri ve uygulamalı stajları içermektedir. Tıp fakültesi eğitiminin sonucunda hekim olarak mezun olacak bir kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerin verilmesini yönetebilecek, mesleği ile ilgili birinci basamak hizmetleri verebilecek durumda olması beklenir. Bir tıp fakültesinin eğitimi ne kadar iyi olursa olsun bir hekimin mesleğini iyi bir biçimde icra edebileceği toplumsal ve mesleki koşulların da var olması gerekmektedir. Ancak bu koşullarda hekim olarak mezun olmuş bir kişi başarılı olabilir, geleceğe güvenle bakabilir. Bu bilgilerin ışığı altında bu çalışmanın amacı Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intern doktorlarının) aldıkları eğitim ve mesleki gelecekleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Anket Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesinden yılı öğretim yılı sonunda mezun olacak toplam 50 intern doktora yüz yüze anket yöntemiyle eğitilmiş üç anketör tarafından 2011 Mayıs ayının son haftasında (fakülteyi bitirmelerine yaklaşık bir aya kala) uygulanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evreni mezun olacak 58 intern doktordur. Katılmayı reddeden 8 intern doktora bu araştırma uygulanamamıştır. Bu durumda evrenin % 86,2 sine ulaşılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde intern doktorlarla ilgili demografik ve bazı kişisel bilgiler yer almaktadır (5 soru). İkinci bölümde (39 soru) intern doktorların aldıkları eğitimle ve mesleki geleceklerini değerlendiren sorular yer almaktadır. 3. Bölümde ise çözüm önerilerini serbestçe ifade edebilecekleri bir yer bulunmaktadır. Sonuç olarak ankette toplam 44 kapalı uçlu ve bir açık uçlu soru bulunmaktadır. Veriler 5 li cevaplar numaralandırılarak ve gruplandırılarak (1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kararsızım seçenekleri olumsuz kabul edilmiş; 4-kesinlikle katılıyorum, 5-katılıyorum seçenekleri ise olumlu kabul edilmiştir) Microsoft Office Excell programı kullanılmak suretiyle (ortalamalar alınarak) analiz edilmiştir. Kısaca, ortalamalar 3 puan ve altı ise olumsuz, 3 puanın üzeri ise olumlu kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan intern doktorların yaş ortalaması 24,6 olup % 50 si bayandır. İntern doktorların çoğu Anadolu Lisesi mezunudur (% 64). İkinci sırada normal lise mezunları gelmektedir (% 14). Fen Lisesi mezunu olanlar ise 3. sırada gelmektedir (% 12). Ankete katılan intern doktorlarının mezun olmalarına ortalama 33,7 gün kalmıştır. İntern doktorların çoğu (% 86) ilk 5

6 sınıfı Meram Tıp Fakültesinde okumuşlardır. Verilen cevaplara göre tıp fakültesini ve Selçuklu Tıp Fakültesi seçmenin bilinçli olarak yapıldığı ortaya çıkmıştır. Genel tıp fakültesi tercihi Selçuklu Tıp Fakültesi tercihine göre daha bilinçli olarak yapılmıştır. İlk 5 sınıfta aldığım teorik eğitim yeterlidir, ilk 5 sınıfta aldığım pratik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım teorik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım pratik eğitim yeterlidir sorularına karşılık verilen cevaplara göre hiçbir eğitimle ilgili verilen cevapların ortalaması 3 puana erişmediği, yani bu eğitimlerden yeterli düzeyde memnun olunmadığı ortaya çıkmıştır. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet ortalamasının halk sağlığı stajında (4,22), en az memnuniyet ortalamasının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir (2,18). Mezun olduğumda mesleğimin gereğini rahatlıkla yapabilirim sorusuna verilen cevaplar dikkate alındığında (3,22 ortalama ile) intern doktorlar mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. Mezun olduğumda işim hazırdır sorusuna verilen cevapların ortalaması 3,95 tir. Buna göre intern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. İntern doktorlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. İntern doktorlar en çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu sorulduğunda Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlık Ocakları hakkında 3 ün altında puan verilmesine rağmen ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. Tıp eğitimiyle, uzmanlık eğitimi kıyaslandığında uzmanlık eğitimini yurt dışında yapma eğilimi daha kuvvetlidir (3,4). Mesleğimi yurt dışında icra etmeyi isterim sonucuna bakıldığında (2.86) yurt dışında tıp mesleğini icra etme isteği düşüktür. İmkân olduğu takdirde öğretim üyesi olmak isterim sonucuna bakıldığında (3.68) intern doktorlarımız çoğunlukla ilerde öğretim üyesi olmak istemektedirler. Sonuçlar: İntern doktorlar aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitimleri yeterli bulmamaktadırlar. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet oranının halk sağlığı stajında, en az memnuniyet oranının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir. Buna rağmen mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. İntern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. Onlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. En çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu açısından bakıldığında ASM ler ve Sağlık Ocakları (her ikisi birden) uygun görülmemekle birlikte ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. İntern doktorlar (çoğunlukla) öğretim üyesi olmak istemektedirler. Bu konuyla ilgi öğrenciler tarafından (3. Bölümde) yapılan (araştırmacı tarafından da yeterli bulunan) öneriler gruplandırılarak şu şekilde özetlenebilir:1- Selçuklu Tıp Fakültesi yeni mezun veren bir fakültedir. Bu nedenle fakülte yönetimi tarafından fakültenin imkânları medya ve diğer yollarla kamuoyuna daha iyi tanıtılmalıdır. 2- Pratik ve teorik eğitimlere daha fazla önem verilmelidir. 3-Memnuniyetsizlik bildirilen stajlar genel olarak yoğun çalışılan stajlar olmasına rağmen acil stajından memnun kalınması yeterli sayıda eğitici olmasına bağlanabilir. 4-Yoğun çalışılan stajlarda intern doktorları hekimliğe hazırlayacak görevler verilmelidir (her staj için ayrı ayrı intern

7 doktorların yapacakları işler hakkında görev tanımı yapılmalıdır). 5-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin hangi yöntemlerle ve/veya sistemle daha iyi verilebileceği konusunda yeni çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi Eğitimi, Topluma Yararlı Hekim, İntern Doktorlar, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Tablo 1: Alınan Eğitim Konusunda Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Eğitim Ortalama İlk 5 sınıfta alınan teorik 2,52 eğitim İlk 5 sınıfta alınan pratik 2,44 eğitim İnternlikte alınan teorik 2,3 eğitim İnternlikte alınan pratik 2,78 eğitim Ortalama 2,51 Tablo 2: İntern Doktorların 6. Sınıf Stajları Hakkındaki Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Stajlar Memnuniyet düzeyleri ortalaması Çocuk sağlığı ve hastalıkları 2,18 Halk sağlığı 4,22 İç hastalıkları 3,06 Kadın hastalıkları 3,69 Genel cerrahi 3,06 Acil 3,64 Psikiyatri 3,72 Aile hekimliği 3,66 Seçmeli 4,10 Tablo 3: Pratisyenlik, Uzmanlık ve Öğretim Üyeliği Durumuna Göre Alınabilecek Ücretler Hakkında Görüş Ortalamalarının Dağılımı Statü Görüş düzeyleri ortalaması Pratisyen 2,98 Uzman 3,72 Öğretim üyesi 3,44

8 Tablo 4: İntern Doktorların Çalışmak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Çalışmak istenen kurum Tercih Düzeyleri Ortalaması ASM (Aile Sağlığı Merkezi) 2,34 TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) 1,98 Sağlık Bakanlığı hastaneleri 2,98 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,32 Özel (Vakıf) üniversite hastaneleri 2,52 Tablo 5: İntern Doktorların Uzmanlık Almak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Uzmanlık eğitimi veren kurum Tercih düzeyleri ortalaması Sağlık Bakanlığı hastaneleri 3,12 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,48 Özel üniversite hastaneleri 2,12

9 P305 SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEMŞİRELERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YAKLAŞIMLARI SONGÜL DEMETGÜL, GÜL BALTACI, HÜSEYİN ZORA Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Araştırma Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelere Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Programları ile İlgili Görüşlerinizi Saptamak Amacıyla Tanımlayıcı Olarak Yapılmıştır. Yaşam Boyu Eğitimin Bir Gereği Olarak Hizmetiçi Eğitim,Çalişanlara Mesleklerİnde Daha Başarılı,Üretici ve Mutlu Olmasını Sağlayacak Bilgi,Beceri ve Tutumlar Kazandırmayı Amaçlanmaktadır.(Yalın 2001)Bu Çalışmada Hizmetiçi Eğitimlere Kurumda Çalışan Hemşirelerin Yaklaşımlarını Değerlendirmeyi Hedeflemektedir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerden 120 kişi Oluşturmaktadır. Anket Yöntemi İle Veriler Toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 Paket Programına Aktarılarak Sıklık-Yüzdelik Testleri ile Analiz Edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 92 (%76.7) kişi kadın ve 28 (%23.3) kişi ise erkek olmak üzere 120 kişi katılmıştır. Katılımcılardan 12 ( %10) tanesi yaş aralığı, 77 ( % 64.2) tanesi yaş aralığı, 31 (%25.8) tanesi 36 yaşından büyüktür. Katılımcılardan 34 (%28.3) kişi 5 yıldan az, 60 (%50) kişi 5-20 yıl arası, 26 ( % 21.7) kişi ise 26 yıldan fazla bu meslekte çalıştıklarını belirtmişlerdir. 35 (%29.2) kişi lise mezunu, 42 (%35) kişi önlisans mezunu, 37(% 30.8) kişi lisans mezunu ve 6 (%5) kişi ise yüksek lisans mezunudur. Katılımcılardan 11 (%9.2) kişi yönetici hemşire, 60 (%50) kişi servis hemşiresi, 13 (% 10.8) kişi poliklinik hemşiresi ve 36 (% 30) kişi diğer birimlerde çalıştığını belirtmiştir.115 ( %95.8) kişi hizmetiçi eğitimlerin mesleki beceri ve uygulamalarında katkısı olduğunu düşünürken,86 (%71.7) kişi mesleki gelişimlerine en çok katkı sağlayan eğitim konularının enfeksiyon,hasta - çalışan güvenliği ve modül eğitimlerinin katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 77 (% 64.2) kişi hizmetiçi eğitim programlarının; bireysel ve kurumsal verimliliğin arttırılmasını sağladığını belirtmişlerdir. 109 (%90.8) kişi hizmetiçi eğitimlerde kullanılan yöntem ve tekniklerin mesleki gelişim hedeflerine uygun olduğunu ifade etmiştir. 111 (%92.5) kişi hizmetiçi eğitimleri gerçekleştiren eğitimcilerin (özel alan eğitimcileri de dahil) katılımcılarla iletişimde etkili olduklarını düşünmektedir. 101 (% 84.2) kişi hastanemizde uygulanan tek günlük, konuların toplu olarak sunulduğu eğitim programından memnun olduklarını ifade etmiştir. 71 (%59.2) kişi hizmetiçi eğitimlere katılımda sıkıntı yaşadıklarını ve eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların nedeni ile ilgili soruya cevap verenlerden, 82 (%68.3) kişi personel yetersizliğine bağlı olduğunu ifade etmiştir.76 (%63.3) kişi hastanemizde eğitim ortamı olarak kullandığımız konferans salonunun fiziksel şartlarının yeterli olduğunu düşünmektedir.110 (%91.7) kişi yönetimin hizmetiçi eğitimlere destek verdiğini ifade etmiştir.

10 Sonuçlar: Hastanemizde uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hemşirelerin kurumsal ve bireysel verimliliğin arttırılmasında ve mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun yanısıra hizmetiçi eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi eğitimlerin amacına ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: hizmetiçi eğitim, kurumsal verimlilik, mesleki beceri, kişiler arası iletişim, mesleki verimlilik

11 P306 HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI EĞİTİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE MUSTAFA ALPARSLAN BABAYİĞİT, SONGÜL ACAR VAİZOĞLU, DİDEM EVCİ, ÖMER FARUK TEKBAŞ, ÇAĞATAY GÜLER Genelkurmay Başkanlığı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu derleme ile çevre sağlığı ve çevre hekimliği kavramları ile halk sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması gereken çevre sağlığı konuları, kavramsal bir çerçeve önerisiyle sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 tarihleri arasında Didim de gerçekleştirilen 3'üncü Çevre Hekimliği Kongresinde organize edilen Çevre Sağlığı Çalıştayı ile katılımcıların çevre sağlığının özellikli konularına (Çevre epidemiyolojisi, Su, Hava, Biyosit) olan ilgisi ve becerisi arttırılmıştır. Çevre Sağlığı Çalıştayı Kursunun Asistan gözünden çevre sağlığı eğitimi konulu interaktif küçük grup çalışmasında katılımcılar tarafından uzmanlık eğitiminde yer alması önerilen çevre sağlığı uygulamalarına dair bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bulgular: Çevre sağlığı hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla, kişi ve toplum sağlığını, diğer canlıların varlığını ve gelecek nesilleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyokültürel ve psikolojik etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Çevre-sağlık ilişkisinde en temel hastalık ve yaralanmaların küresel hastalık yükü içindeki yüzdesinin %10-90 arasında değiştiği bildirilmekte, dünya hastalık ve kaza yüküne çevre katkısının %23 olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlık tarihinde 20. yüzyıla kadar daha çok sağlığı etkileyen temel faktörler doğal çevrede oluşan tehlikeler ve hastalık nedeni olan mikroorganizmalar iken, son yüz yılda hastalıklara karşı kazanılan başarılar sonucunda doğal ve biyolojik hastalık etkenleri yerini yapay ve fizikokimyasal etkenlere bırakmıştır. Endüstrileşme, küreselleşme, kent nüfusundaki hızlı artış, doğal kaynakların önlenemeyen tüketimi, kimyasal kullanımının artması çevresel etkilenim konusunda yeni güçlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan ve Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması öngörülen kavramsal çerçeve EK'te sunulmuştur. Sonuçlar: Çevresel etkilenimlerin insan sağlığına olan etkilerinin her geçen gün artmakta olduğu günümüzde, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi, yorumlanması ve topluma yönelik koruyucu uygulamalar şeklinde hayata geçirilmesi gerekliliği, halk sağlığı, özelinde çevre sağlığı, uzmanının da sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemi giderek artan çevre ve halk sağlığı sorunlarına Halk Sağlığı Uzmanının yaklaşımı, canlı ekosisteminin devamlılığı üzerine olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Çevre Sağlığı, Eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı

12 P307 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YÜRÜTÜLEN AİLE PLANLAMASINDA DANIŞMANLIK DERSİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ IŞIL ERGİN, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, ÖZLEM POLAT, ASLI DAVAS, HÜR HASSOY, RAİKA DURUSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinde üreme sağlığında danışmanlık hizmeti konusunda doğru bilgi, tutum ve davranışın geliştirilmesi, bireylere uygun yaklaşımı gösterebilmeleri ve doğru iletişimi kurabilmeleri açısından önemlidir. Danışmanlık becerisinin kazandırılması Aile planlaması(ap) hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini yükseltip hizmete erişebilirliği artıracaktır Bu çalışmada, Tıp Fakültesi üçüncü sınıftaki AP danışmanlığı ders programının tanıtımı ve bu eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp fakültesi (EÜTF) yılı üçüncü sınıf öğrencileri (n=273) evreni oluşturdu. Öğrencilerin 258(%94.5) ine ulaşıldı. Uygulamaya katılan öğrencilerin tamamı ders sonunda değerlendirme ve geri bildirim formunu doldurdu. Bulgular: Korunma ve toplum sağlığı bakış açısı ile şekillenen Toplum Sağlığı Alan dikey koridorunun bu blokta üreme sağlığına yönelik hedefleri açısından danışmanlık hizmetinin özelliklerine ve inceliklerine dair farkındalık yaratılması ve beceri geliştirilmesinde küçük grup uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Uygulama kapsamı ve teknikleri bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Değerlendirme formu kapsamında AP nın tanımı ve yöntemlere ilişkin 14 önermeden 11 i %96 ve üzerinde doğrulukla yanıtlanmıştır. Eğitim tekniği başlığı olumlu geri bildirimler içinde öne çıkarken, bu teknikler içerisinde en olumlu bulunanlar sırasıyla oyunlaştırma, kısa film ve grup çalışmasıdır. Sonuçlar: Bu uygulama, bilginin aktarılması ve öğrencilerin uygun beceri ve tutumla tanıştırılması açısından yararlı olmuştur. Kullanılan eğitim teknikleri ve içeriğine ilişkin olumlu görüşler bu yöntemlerin öğrenmeye ve katılıma olumlu yansıdığını göstermektedir Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, aile planlaması, danışmanlık, oyunlaştırma

13 P308 KTÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I, II, III ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ SENEM ARI, BÜNYAMİN ARI, GAMZE ÇAN, MURAT TOPBAŞ KTU Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Trabzon Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu çalışmada yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I-II- III öğrencilerinin bazı sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi, eğitim programına yönelik görüş ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte hazırlandı. Karadeniz Tıp Fakültesi Dönem I-II-III öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, tıp fakültesi eğitim sistemiyle ilgili bilgi, görüş ve beklentilerini içeren kapalı-açık uçlu ve likert tipi ölçekli soruları içeren anket Aralık 2010 tarihleri arasında amfi ve laboratuar ortamlarında ders öncesi veya sonrası olmak üzere intern hekimler tarafından uygulandı. Çalışmanın bulguları sayı, ortalama, yüzde dağılımları ve ki kare kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 417 öğrenci katıldı. Bunların %56.1 i kız, %43.9 u erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Öğrencilerin %46.3 ü Karadeniz Bölgesinden gelmekte, %52.3 ü Anadolu Lisesi mezunu, %35 i ailesi ile birlikte kalmaktadır. Öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri 2280 tl, öğrencilerin ortalama aylık gelirleri 525 tl.dir. Katılımcıların %81.8 i tıp fakültesine isteyerek gelmiş, %52.8 i puanı yettiği için KTÜ Tıp Fakültesini tercih etmiştir. %38.4 ü fakültemizin tıp eğitim sisteminin entegre sistem olduğunu bilmiş, %49.2 si tıp eğitim sisteminin iyi planlanmış fakat sorunlar olduğunu, %82.5 i müfredatı öğretim üyesinin, %69.8 öğrencinin hazırlaması gerektiğini söylemiştir. %62.8 i derslerin ezbere dayandığını, %54.7 si uygulamalı derslerin artırılması gerektiğini söylemiştir. %34.3 ü pratik uygulama sayısının yetersiz olduğunu, %43.2 si anfi derslerine düzenli devam ettiğini, %62.8 si devam nedenlerinin dinlemek ve öğrenmek olduğunun söylemişlerdir. Öğrencilerimizden laboratuarları sayı, içerik, kullanılan malzeme ve süre açısından değerlendirmelerini istediğimizde; sayı yönünden %30, içerik ve malzeme yönünden %36 oranında kısmen yeterli, süre yönünden yaklaşık %40 oranında yeterli cevabını vermişlerdir. Sonuçlar: Müfredatın hazırlanmasında öğrencilerin daha aktif rol almasının sağlanması öğrencilerin derslere olan ilgisini artıracak ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirecektir. Ders anlatımlarının ezberden uzak, daha ilgi çekici yollar kullanılarak anlatılması derslere olan devamı artıracaktır. Öğretim üyelerinin ders notlarıyla sınırlı kalmayıp, öğrencileri kaynak kitaplara ve literatüre yönlendirmesiyle öğrencilerin farklı bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır. Beceri laboratuarları ve modellerin tıp eğitiminde kullanılmasıyla oluşacak tıbbi hatalar büyük oranda azalacak, daha iyi ve etkin bir sağlık hizmeti sunulması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, beklenti, eğitim programı

14 P309 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ MERVE AYDIN, GAMZE ÇAN KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Türkiye de 2003 yılı itibariyle sağlık hizmetlerinde istenen değişimi sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programını başlatmıştır. Programın amaçları sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi finansmanının sağlanması ve sunulması olarak ifade edilmiştir. Araştırmanın amacı, KTÜ Tıp Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra çalışma hayatlarında karşılaşacakları Sağlıkta Dönüşüm Programının kapsamı ve temel bileşenleriyle ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve bu konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya tıp fakültesinden 98, sağlık yüksekokulundan 120 olmak üzere 218 kişi katılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzdelerle tanımlanmış, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi uygulanmıştır. Ankette öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini ölçmeye yönelik olarak Sağlıkta Dönüşüm Programının temel bileşenlerinden aile hekimliği, aile sağlığı elemanlığı, genel sağlık sigortası, sevk zinciri, kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, sağlık bilgi sistemi, planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı na yönelik sorulara yer verilmiştir. Bulgular: Araştırmada, genel olarak sağlık yüksekokulu öğrencileri bilgi sorularına tıp fakültesi öğrencilerine göre daha yüksek oranlarda doğru cevaplar vermiştir. Öğrenciler Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmelerine rağmen tıp fakültesi öğrencileri aile hekimliği uygulamasını sağlık yüksekokulu öğrencilerine kıyasla daha olumlu değerlendirmiştir. Sonuçlar: Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerinde sağlıkta dönüşüm programına yönelik mevcut uygulamalara yer verilmesi, eğitim programlarının sadece açıklanan programın teorik olarak tanıtımı boyutuyla kalmaması gerektiği, pratiğe yönelik değerlendirmeleri de içerecek biçimde farklı bakış açılarıyla şekillendirilmesi, böylece öğrencilerin yani geleceğin sağlık çalışanlarının açıklanan dönüşüm programının olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirebilmelerinin sağlanması ihtiyacının olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: sağlıkta dönüşüm programı, tıp fakültesi, sağlık yüksekokulu, öğrenci

15 Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet, Yaş Grubu Ve İkamet Yeri Dağılımları Tıp fakültesi Sağlık yüksekokulu n % n % X² sd p Yaş Grubu P< Toplam Cinsiyet Kadın Erkek Toplam İkamet Yeri Ailesi ile Arkadaşı/Arkadaşları ile Yalnız Yurtta Toplam P< P< Tablo 2. Öğrencilerin Tedavi İçin İlk Olarak Kurum Tercihlerinin Dağılımı Kurum Tercihi Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Toplam n % n % n % Aile Hekimi Devlet Hastanesi Özel Hastane Üniversite Hastanesi Toplam X²= SD=3 ; p<

16 P310 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE YATARAK TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ HABİB SARIKAYA, CELALETTİN ÇEVİK, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Yatarak tanı ve tedavi hizmetleri kullanımı konusundaki bilgiler sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemlidir. Bu kesitsel çalışma kapsamında 2009 yılında Manisa kent merkezinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve hizmet kullanımı ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezinde 2009 yılında 2979 kişiden oluşan bir örnek grubuna ulaşılmıştır. Örnek seçiminde küme örnek seçimi yöntemi kullanılmıştır. Kişilerin son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı konusundaki bilgiler bir anket yardımı ile toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 11.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizlerde ki kare testi, Fisher in kesin ki kare testi, oneway ANOVA post hoc bonferroni testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hane halkı bireylerinin %6.2 si son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti gerektiren en az bir sağlık sorunu yaşamış ve %5.9 u son bir yıl içerisinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti almıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı 0-14 yaş grubuna göre yaş grubundakilerde 1.67 kat (%95 GA, ), yaş grubundakilerde 2.13 kat (%95 GA, ) ve yaş grubundakilerde 4.50 kat (%95 GA, ), 75 ve üzeri yaş grubundakilerde 5.58 kat (%95 GA, ) daha fazla saptanmıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi görülen hastaneler %65.0 ile devlet hastaneleri, %20.5 ile üniversite hastanesi ve %14.5 ile özel hastanelerdir. Özel hastanelerden alınan yatarak tanı ve tedavi hizmetleri yıllar içerisinde artmıştır. Manisa kent merkezinde özel hastanelerdeki cerrahi işlem oranı (%79.3) Manisa Devlet Hastanesi ne (%47.9), Merkez Efendi Devlet Hastanesi ne (%48.5) ve Üniversite Hastanesi ne (%31.7) göre çok yüksektir. Sonuçlar: Manisa kent merkezinde toplumun farklı grupları için yatarak tanı ve tedavi hizmetlerinin ulaşılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yatarak tanı ve tedavi, özel hastane, yatış süresi, bekleme süresi

17 P311 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE AYAKTA TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELALETTİN ÇEVİK, HABİB SARIKAYA, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu kesitsel çalışma ile 2009 yılında Manisa kent merkezinde ayakta tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezini temsil eden 2979 kişiye küme örnek seçim yöntemiyle ulaşılmıştır. Veriler anketörler tarafından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Bağımlı değişkenler, son 15 günde bir sağlık sorunu yaşama, son 15 günde bir sağlık kurumuna ayakta tanı ve tedavi amacıyla başvurma dır. Bulgular: Son 15 günde sağlık sorunu yaşama sıklığı %9,9, ayakta tanı ve tedavi hizmeti alma sıklığı %9,4 tür. Son 15 gün içinde sağlık sorunu yaşayanların %94,1 i sağlık kurumuna başvurmuştur. Son 15 günde sağlık kurumuna başvurma kadınlarda erkeklere göre 1,44 kat (1,11 1,86), sağlık güvencesi olanlarda olmayanlara göre 2,22 kat (1,19 4,16), kronik hastalığı olanlarda olmayanlara göre 2,59 kat (1,84 3,65) fazladır. Son 15 gün içinde sağlık kurumuna başvuranların %49,1 i devlet hastanesine, %29,2 si aile sağlığı merkezine, %10,1 i üniversite hastanesine, %0,9 u muayenehaneye, %10,1 i özel hastanelere başvurmuştur. Sonuçlar: Sağlık güvencesi olmayanlar ayakta tanı ve tedavi hizmetlerine daha az ulaşabilmektedir. Bu konuda toplumun tümünü kapsayacak bir sağlık güvence sisteminin geliştirilmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Ayakta tanı ve tedavi, sağlık sigortası, eşitsizlik, kronik hastalık, bekleme süresi

18 P312 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM VESİLE ŞENOL, GÜLSÜM NİHAL GÜLESER, MAHMUT ARGÜN Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar S.H.M.Y.O Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hastane öncesi süreçte ilk ve acil bakım müdahalelerini profesyonel düzeyde uygulayan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının, adli olguyu tanımlama hasta/yaralıya gerekli tıbbi bakımı verme, saptanan travmatik lezyonları rapor halinde düzenleme sorumluluğunun yanı sıra, müdahale sırasında olay yeri, kurtarıcı ve hasta güvenliğini sağlama, delilleri koruma, toplama ve hasta ile birlikte ilgili merkeze taşıma, olguyu Güvenlik Birimleri ve ilgili Acil Tıp Sistemlerine haber verme gibi temel görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışma hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının karşılaştıkları adli olgulara yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Kayseri il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Acil Yardım İstasyonları (Talas, Beyazşehir, Eskişehir Bağları, Ahmet Gündeş, Nuh Naci Yazgan, Belsin, Argıncık, Barbaros, Mevlüde Güldüoğlu) ve Komuta Kontrol Merkezinde (KKM) çalışan 150 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Örneklem grubunu ilgili çalışma birimlerinden mesleki tabaka ağırlığına göre seçilen 100 kişi oluşturmuştur. Veriler Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Anket Formunun yüz-yüze uygulanması şeklinde toplanmıştır. İstatistiksel analizde yüzde ve frekans dağılımı, ortalama ± standart sapma ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Acil sağlık çalışanlarının % 52.0 si yaş grubunda, % 56.0 sı kadın, % 46.0 sı Acil Tıp Teknisyeni (ATT), % 18.0 i Acil Tıp Teknikeri (Paramedik) ve % 20.0 si Hekim dir. Grubun % 69.0 nun meslekte çalışma süresi 1-5 yıl olup, % 85.0 i 24 saat nöbet usulü ile çalışmaktadır. Grubun % 67.0 si yaptıkları işten, % 90.0 ı ise çalışma ortamından memnundur. Acil Sağlık çalışanlarının % 26.0 sı adli vakalarda olay yerinde yapacakları birincil öncelikli işlemi olay yeri güvenliği, % 19.0 u ise kurtarıcı güvenliği olarak tanımlamıştır. Çalışanların % 54.0 ü trafik kazalarını, % 13.0 ü delici kesici alet yaralanmasını, % 12.0 si ise ası vakalarını en sık karşılaştıkları adli olgular olarak bildirmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 46.0 sı adli olgu ön tanısı koyma yetkisinin ambulans ekibinin sorumluluğunda olduğunu, % 45.0 i adli olgu yönetiminde yetkilerinin yetersiz olduğunu, % 64.0 ü şüpheli adli olgularda KKM ne danıştıklarını ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 89.0 u karşılaştıkları adli olgularda can güvenliği kaygısı yaşadığını, % 45.9 u kendi can güvenliğini koruyamadığını, % 62.0 si adli olgularda polise ulaşmada zorluk çektiğini, % 46.0 sı adli olguya müdahale ederken saldırıya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Saldırıların % 52.2 ni sözlü tehdit, % 43.5 ni ise fiziksel şiddet oluşturmuştur.

19 Sağlık çalışanlarının % 81.0 i adli olguya müdahale sırasında görevli olmayan kişilerin olay yerine girişine izin vermediğini, % 65.0 i olay yerindeki kalabalığı genellikle uzaklaştırdığını, % 75.0 i kapalı alanda vaka müdahalesi sırasında kapıları kilitlemediğini bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının % 57.0 si delillerin korunması konusunda eğitim aldıklarını, ancak % 70.0 i bu eğitimin yeterli olmadığını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının % 58.0 i olay yerindeki delilleri korumadığını, % 63.0 ü ise olay yerindeki delil olabilecek materyalleri toplamadığını belirtmiştir. Adli olgularda sağlık çalışanlarının % 16.0 sı basın mensuplarına sözlü bilgi verdiğini, % 30.0 u ise görüntü almalarına izin verdiğini ifade etmiştir. Sonuçlar: Sonuç olarak 112 Acil Sağlık Çalışanlarının yaklaşık yarıdan fazlası adli olguları tanımlama, delilleri koruma, toplama, gizlilik ilkesine bağlı kalma gibi mesleki etik sorumlulukları üstlenmede, kendi can güvenliğini sağlama, gerektiğinde öncelleme ve güvenli koşullarda hizmet sunma gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programları ile Acil Sağlık Çalışanlarının adli olgulara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılabilir. Can güvenliğini kontrol altına alacak bireysel, mesleki ve kurumsal donanımların sağlanması grubun iş motivasyonunu ve sosyal prestijini yükseltecektir. Anahtar Kelimeler: Acil sağlık çalışanı, adli olgu, hastane öncesi yaklaşım

20 P313 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE YATARAK BAKIM/TEDAVİ ALAN BİREYLERİN EBELİK/HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZLEM DURAN, SULTAN UÇUK, BERNA BULUT, MİHRİBAN GÖĞSU, NURCAN ŞAKI Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, SİVAS Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hasta memnuniyeti, kaliteli sağlık bakımı açısından önemlidir. Sağlık alanında sunulan hizmetlere yönelik hasta memnuniyeti ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların çoğunluğu hastane hizmetleri ile ilgilidir. Ancak ebelik/hemşirelik bakımı ile ilgili yapılan çalışmalar tüm bu çalışmaların içerisinde çok az yer tutmaktadır. Bu nedenle araştırma, Sivas Devlet Hastanesi nde kadın hastalıkları ve doğum servislerinde yatarak bakım/tedavi alan kadınların ebelik/hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak, tarihleri arasında Sivas Devlet Hastanesi Aseptik, Septik ve Ameliyathane Servis lerinde yürütülmüştür tarihleri arasında hastanenin bu servislerinde yatarak bakım ve/veya tedavi alan kadın sayısı 7010 dur. Araştırma örneklemi Yürümezoğlu (2007) tarafından kullanılan N > 50+8m formülünü ile hesaplanmıştır. Bu formüle göre m, bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Araştırmada kullanılan bağımsız değişken sayısı 21 dir. Buna göre örneklem büyüklüğü 218 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın yapılacağı kliniklerdeki hasta yatış sürelerinin uzun olmaması dikkate alınarak toplam 318 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile kadınlara yönelik bilgi formu ve Hemşirelik (Ebelik) Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bilgi formu, kadınların sosyodemografik özellikleri, hastanede yatış, bakım ve tedaviye yönelik genel memnuniyet durumlarını içeren 29 sorudan oluşmaktadır. Ölçek ise Demir ve Eşer tarafından 2004 yılında geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 34 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde düzenlen ölçekte verilecek yanıtlar için hiç memnun değildim 1, az memnundum 2, kararsızım 3, memnundum 4 ve çok memnundum 5 puan olacak şekilde hesaplama yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 34, en yüksek puan ise 170 dir. Alınan puan arttıkça memnuniyet düzeyinin de arttığı düşünülmektedir. Araştırmanın bağımlı değişkenini kadınların ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması, bağımsız değişkenlerini ise sosyo-demografik özellikleri ile ebelikhemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik hesaplaması, varyans analizi, ve kruskal-wallis testleri kullanılmıştır.

21 Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların % 67.9 u hastane çalışanlarının yatış sırasında kendilerine oldukça nazik davrandığını, % 52.2 si hastanede uyulacak kurallar konusunda açıklama yapılmadığını, % 80.5 yatış sırasında bekletilmediğini ifade etmiştir. Yattıkları odayı değerlendirmeleri istendiğinde; % 64.5 i gürültülü olmadığını, % 66.4 ü temiz olduğunu, % 81.4 ise odanın ısındığını ve havalandırıldığını belirtmiştir. Kadınların % 61 inin de hastane yemeklerinden memnun olduğu saptanmıştır. % 70.8 i ebe ve hemşirelik bakım hizmetlerinden memnun iken hekim tedavisinden memnuniyet sıklığı % 89.9 dur. Ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması ± olarak belirlenmiştir. Kadınların, hastane çalışanlarının nazik olması, yatılan odanın gürültülü olmaması, yatılan odaların temiz olması, iyi şekilde ısınması ve havalandırılması durumunda, hastanede yattıkları süre içerisinde hastane yemeklerinden, ebelikhemşirelik bakımından ve hekimin tedavisinden memnun oldukları durumlarda ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.05). Sonuçlar: Kadınların Ebelik/Hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenirken, yatılan odanın fiziki özellikleri, hastane yemekleri, personelin nezaketi, ekip üyelerinden memnuniyetin ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyete yansıdığı belirlenmiştir. Bu nedenle, hastane çalışanlarının sadece yatış işlemleri esnasında değil bakım ve tedavi sürecinin tüm aşamalarında kadınlara nazik davranmaları, hasta odalarının fiziki koşullarının önemsenmesi, verilen hizmetlerde ekip anlayışı ve hizmet kalitesine etkisinin göz önünde bulundurulması, konuya yönelik kapsamlı çalışmalarla etkisi ortaya konulmamış olan faktörlerinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın hastalıkları, doğum, ebelik-hemşirelik hizmetleri, memnuniyet

22 P314 ÖĞRENCİLERİN AİLE SAĞLIK BİRİMİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RABİA SOHBET, GÜLCİHAN ARKAN, MUSTAFA ÖZDEMİR ÇİĞDEM FIRAT, KAHRAMAN EŞİN Gaziantep Üniversitesi Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Gaziantep üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğrencilerinin aile sağlık birimi ve aile sağlık elemanı hakkında ki bilgi düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 298 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 22 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin; %67 si erkek, %33 ü kız; %41.9 u 20-21, %30.5 i yaşında; %59.7 si çekirdek aileye; %95.6 sı bekar; %48.7 si ilçede yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların; %48.3 ü 1. sınıf, %30.9 u 2. sınıf, %19.8 i 3. sınıf, %1 i 4. sınıf; %32.2 si SSK, %10.4 ü sosyal güvencesi olmadığını; %49.9 u ASE hakkında bilgisinin olduğunu; %63.9 u aile hekimini tanıdığını, %49.7 si aile hekimliği sisteminin ekip kavramını parçalamayacağını, %50.3 ü parçalayacağını; %27.5 i bu uygulamanın eşit uygulanmayacağını, %57 si bu uygulama ile hastalara gereken zamanın ayrılacağını, %28.5 i bu uygulamanın tedavi edici yönünün yanında koruyu olacağını,%52.3 ü kısmen koruyu olacağını, %29.5 i bireylerin kendi hekimlerine gitme zorunluluğunun geri bildirimleri olumsuz etkileyeceğini, %77.9 u halkın aile hekimliği sistemini bilmediğini, %56.7 si uygulamanın hekim-hasta ilişkisini güçlendireceğini, %57.7 si gelecekte aile sağlığı elemanı olarak çalışmak istediğini, %57.7 si uygulamada hemşire-doktor ilişkisini ekip çalışması, %42.3 ü usta-çırak ilişkisi olarak gördüğünü, %22.5 i ASB uygulamasının hastaneye başvuran hasta sayısının azalacağını, %48.7 si kısmen azalacağını, %70.2 i doktorun istediği zaman sözleşme feshi hakkını doğru bulduğunu, %27.5 i aile sağlığı elemanı olmanın avantajlı olduğunu, %73.5 i ASE denilince akla doktor, %15.1 i hemşire geldiğini belirtmiştir. Sonuçlar: Yapılan araştırmada kişilerin ve halkın aile hekimliği konusunda yeterli ve bu sistemin sağlığı yükseltme konusunda kısmen etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Halkı bu konuda bilgilendirme amacıyla yayın ve basınında yardımıyla sitem hakkında yeterli verilmeli, gerekirse halka seminer gibi eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca sistem içerisindeki eksiklikler de yetkili mercilerce tamamlanmaya çalışılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Birimi, Aile Sağlığı Elemanı

23 P315 DÖRT YILDIR AİLE HEKİMLİĞİ UYGULANAN BİR İLDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TAHSİN GÖKHAN TELATAR, İZZET ÇELTİKÇİ Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde 2005 yılında Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hayata geçirilmiştir yılında Düzce de pilot olarak başlayan uygulama, 2010 yılı sonunda 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Sinop ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 15 Ağustos 2007 tarihinde başlamış olup dört yıldır sürdürülmektedir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetleri iki ana birimde verilmeye başlanmıştır. Bunlardan ilki kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici hizmetlerin ayaktan sunulduğu Aile Sağlığı Merkezleri, ikincisi ise topluma ve çevreye yönelik koruyucu hizmetler asıl olmak üzere pek çok önemli faaliyeti bünyesinde barındıran Toplum Sağlığı Merkezleridir. Bu iki birim arasında, görev ve sorumluluklarının yanı sıra, içeriği ve işleyişi açısından da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir aile hekimi ile aile sağlığı elemanı sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ağırlıklı olarak yardımcı sağlık personeli bir arada bulunmakta ve Devlet memuru olarak çalışmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri kamuya ait binalarda kiralanabildiği gibi, aile hekiminin tercihine bağlı olarak kamu dışından da olabilmektedir. Toplum Sağlığı Merkezleri ise çoğunlukla eski Sağlık Ocağı ya da Sağlık Grup Başkanlığı binalarında yer almaktadır. Bu gibi işleyiş, alt yapı ve fiziksel farkların, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin iş yaşamına bağlı etkilenimlerini belirlemek amacıyla bu çalışma tasarlanmış ve uygulanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Sinop İl Merkezinde görev yapan; aile sağlığı merkezlerinde bulunan 16 aile hekimi ve 16 aile sağlığı elemanı ile Toplum Sağlığı Merkezi, AÇSAP Merkez Tabipliği, Verem Savaşı Dispanseri, Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve Komuta Kontrol Merkezinde ve İl Sağlık Müdürlüğü nde görev yapan 11 hekim ve 84 yardımcı sağlık personeli arasında yapılmıştır. Çalışmada yıllık izin, vb. nedenlerle ulaşılamayan personel dışarıda bırakıldığında, 15 aile hekimine, 15 aile sağlığı elemanına, 9 hekime ve 73 yardımcı sağlık personeline ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo demografik özellikleri, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinden oluşan soru formu uygulanmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ile diğer kurumlarda çalışanların ilgili ölçek puan ortalamaları T-testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 30 u aile sağlığı merkezlerinde görev yaparken, 82 si diğer birinci basamak sağlık kurumlarında ve İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapmaktadır. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği değerlendirmesinde Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları nın puan ortalaması 36,6±9,7, diğer grubun 39,7±7,4 oalrak hesaplanmıştır. Bu ölçeğe göre yüksek puan, işe bağlı gerginliğin de yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0,05).

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Sağlık tesisleri tarafından verilen hizmetin tanımını sağlayan klinik kodlama; hastanın tesise kabul edilişinden taburcu edilişine kadar geçen süredeki

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği Doç. Dr. Orhan KOÇAK Arş. Gör. Aysel KAYA Çağrı KIRTAY Genel

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Koordinatörü Prof. Dr. Melikşah ERTEM 0232 246 49 49 / 208 meliksah.ertem@izmir.edu.tr Enstitü Sekreterliği Elif BADAKAL

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU KURSLAR APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course APLS kursunun gerçekleştiği iller; 1. İzmir (Mayıs 2009) 2. İstanbul (Ekim 2009) 3.

Detaylı

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE ICD-10 KODLAMA SĐSTEMĐNE AĐT HEKĐMLERĐN BĐLGĐ DÜZEYLERĐNE YÖNELĐK AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Nergis DEMĐRKAN 1 Levent EKER 1

Detaylı

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN LİDERLİK DAVRANIŞ BOYUTLARININ İNCELENMESİ Sevcan VELİOĞLU *, Fahriye VATAN ** Görev ve sorumlulukları gereği grupları doğru hedeflere, etkili biçimde yönlendirebilmeleri, hemşirelerin

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı. Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Candan DELİDUMAN Doğum Tarihi: 15.08.1979 E-Posta: candancandan2012@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Mezuniyet Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I

EBE TANIM BURSA A 1. 1. 2014/I TANIM Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU

MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep MANİSA DA KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ NİN MESLEKİ MEMNUNİYET DURUMU Vedat BAL 1, Buğra ÖZER 2, Murat ORTANCA 3 1 Celal Bayar

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ

Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma ÖZET Anahtar kelimeler: GİRİŞ Klinik Eğitim Hemşirelerinin Kendi Yetkinliklerini Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma *Aysun Çakır, **Sibel Yıldırım,**Süleyman Çırak, ** Figen Bozkurt, * Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI TANITIM Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Detaylı

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------

Açıklama 2011-2012. Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Açıklama 2011-2012 Araştırmacı:----- Danışman:------ Konuşmacı: ------ Asistan Hekim Kılavuzu Dr. İshak Sayğılı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbın diğer alanları ile

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM II TOPLUMA DAYALI TIP UYGULAMALARI ÖĞRENCİ REHBERİ TOPLUMA DAYALI TIP KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Onur URAL Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ

BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ BAŞETME GRUBU İLE SOSYAL DESTEK GRUBUNUN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNE ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Neslihan GÜNÜŞEN DANIŞMAN Prof.Dr. Besti ÜSTÜN Tanımlayıcı Tükenmişlik Araştırmaları Randomize değil Kesitsel

Detaylı

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI)

ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) ERÜ. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU (HEMŞİRELİK ESASLARI) No: Dersin Adı: DEĞERLENDIRME KRITERLERI Klinikler ı. PROFESYONEL DAVRANıŞLARıN 1 GELIŞTIRILMESI

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TERCİHİNİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Genel olarak sağlık, daha özelde tıp alanı ve tıp eğitimi hem verilen sağlık hizmeti hem de eğitim açısından en az 20-30 yıllık geçmişli ile

Detaylı

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DOĞUMA HAZIRLIK KURSUNUN GEBELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayfer Ayan(1) Cemile Aksoy(2) Hande Edizkan Budak(3) 1 Acıbadem Bursa Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü 2 Acıbadem Bursa Hastanesi, Eğitim ve

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VI. SINIF PSİKİYATRİ INTERN PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Mustafa Aydın Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Keser Doç. Dr. Nejat Demircan Baş

Detaylı

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ GERİBİLDİRİMLERİNİN SAYISINI VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK UYGULAMALAR Berna MUSAL, Sema ÖZAN, Yücel GÜRSEL, Türkan GÜNAY, Oğuz DİCLE, Şebnem ÖZKAN I. AKTİF EĞİTİM KURULTAYI

Detaylı

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ AHMET ARSLAN MESLEK KAVRAMI VE MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Meslek, kişilerin topluma yararlı mal ve hizmet üreterek geçimlerini temin etmek ve para kazanmak için yaptıkları, belli bir eğitimle kazanılan, sistemli

Detaylı

Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Bilgi Durumunun Değerlendirilmesi

Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve Kontrolüne Yönelik Bilgi Durumunun Değerlendirilmesi T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Hastane Çalışanlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi ve

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı