14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011"

Transkript

1 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Hemşirelik öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada mezuniyet öncesinde klinik eğitim önemli bir yer tutar. Klinik eğitim, hemşirelik öğrencilerinin meslekle ilgili uygulamalarında kendine güven açısından önemlidir. Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nde öğretim yılı bahar döneminde uygulamalara çıkan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini öğretim yılı bahar dönemi Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören toplam 116 öğrenci oluşturmuştur. Ayrıca örneklem seçilmemiş, 116 öğrencinin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırma öncesi kurumdan yazılı izin alınarak öğrencilere direkt gözlem altında bir anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde ise öğrencilerin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirileceği sorular yer almıştır. Verilerin değerlendirilmesinde X² ve t testi kullanılmıştır. Ortalamalar standart sapmalar ile birlikte verilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %78.4 i (91 kişi) kız, %21.6 sı (25 kişi) erkek öğrencidir. Yaş ortalamaları 21.0±1.8 dir. Öğrencilerin %60.3 ünün annesi, %37.1 inin babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %64.7 si bölüme isteyerek gelmiştir. Öğrencilerin %89.7 si uygulama süresinin yeterli olmadığını, %48.3 ü teorik olarak aldığı bilgileri uygulamalarda kısmen yapabildiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %54.3 ü hastanedeki personellerin (hemşire, doktor, diğer çalışanlar) kendilerine karşı davranış ve tutumlarının orta düzeyde olduğunu, %44.8 i hastalarla yeterli iletişim kurabildiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %60.3 ü klinik uygulama yaparken kendine güvendiğini, %92.2 si klinik uygulamada doktor ve/veya hemşirelerden yardım aldığını bildirmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça uygulama süresini yeterli bulma oranları azalmaktadır (p<0.05). Hastalarla yeterli iletişim kuran öğrenci sayısı arttıkça klinik uygulama yaparken güvensizlik yaşama oranları azalmaktadır (p<0.05). Sonuçlar: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin mezuniyet öncesinde klinik eğitimde meslekle ilgili uygulamalarında kendine güvenlerinin ortanın üzerinde olduğu ancak çoğunluğunun klinik uygulamalarda yardım aldığı görülmektedir. Uygulama süresinin artırılmasını isteyenlerin oranı yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrasında klinik uygulamaları ile ilgili güvenlerini artıracak, uygulama sürelerini yeterli hale getirecek düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Klinik Uygulama

2 P302 UZMANLIK VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI-ALTERNATİF TIP HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI AHMET ERGİN, CELİLE HATİPOĞLU, ALİ İHSAN BOZKURT, EMEL MİRZA, DUYGU KUNAK, CANAN KARAN, GÜLAY ÖZÇELİK, CÜNEYT TEĞİN, YAŞAR PAZIR, İLYAS PIRTI Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı uzmanlık öğrencilerinin ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi durumlarını anlamak ve tutumlarını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Bütünleştirici Tıp Tutum Anketi (Integrative Medicine Attitude Questionnaire) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan tıp fakültesi uzmanlık öğrencileri ve öğrenciler arasında TAT hakkında en iyi bilinen yöntem diyet tir. TAT a yönelik tutum puan ortalaması (ss) 118,3 (14,5) ve alınan minimum puan 85 ve maksimum puan 170 tir. Tüm grubun tutum puanlarının cinsiyete, yaşa, anne ve babanın öğrenim ve çalışma durumuna, aile tipine, kardeş sayısına ve sosyoekonomik duruma göre ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (tüm p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı bulunan tek ortalama en uzun yaşanılan yerleşim yeri değişkenidir (p<0,05). Sonuçlar: Tıp eğitim sürecindeki kişilerin bu konuda yeterli bilgilerinin olmadığı, tutum açısından uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu konuda eğitime ihtiyaçları olduğu açıktır. Eğitim isteyip istemedikleri konusunda ileri araştırmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, eğitim, tutum

3 P303 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ (ASİSTAN HEKİM) GÖZÜYLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve EĞİTİM VEREN KURUMLARDA DURUM: GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP-DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN ANKETİ SONUÇLARI NECATİ ÇİTAK, ÖZGE ALTAŞ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında bulunan asistanların, uzmanlık eğitimi programı-uygulamaları, çalışma koşulları, nöbet sistemi, kurumun eğitim ve sağlık hizmeti donanımı, eğiticilerin nitelikleri gibi eğitimin temel başlıklarındaki görüşlerinin araştırılması ve kurumların uzmanlık eğitimi açısından durumlarının asistan hekim bakış açısı ile saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Genel değerlendirme, cerrahi eğitimde durum, standardizasyon, hizmet içi eğitim ve rotasyon, çalışılan kurumun ve eğiticilerin değerlendirilmesi, uzmanlık eğitimi sonrası beklentiler-sıkıntılar başlıklı 6 bölümden oluşan, yedisinde aynı anda birden fazla cevap işaretlenebilen 34 temel soru ve 138 cevap şıkkı içeren bir anket formu hazırlandı. Asistan hekim sayısının azlığı göz önüne alınarak araştırmanın kesitsel ve randomize olması yerine tüm asistanları kapsamasına karar verildi. Meslek örgütlerinden ve ilgili dal derneklerinden eğitim gören tüm asistanların iletişim bilgileri alındı ve hepsine ankete ulaşabilecekleri web adresi bilgisi elektronik posta aracılığıyla iletildi. Katılımcılar ilgili bilim dalları olarak Göğüs Cerrahisi (GC) ve Kalp ve Damar Cerrahisi (KDC), çalışılan kurum olarak Sağlık Bakanlığı (SB) ve Üniversite (TF) gruplarına ayrıldılar. Bulgular: Toplam 204 asistan (GC=82, KDC=122, SB=125, TF=79) ankete katılmıştı. Şu an çalıştıkları kurum bazında TUS tercih sıralaması ve girilen TUS sayıları farklı değildi (p=0.571, p=0.216). TUT a göre uygulanan GC ve KDC eğitimi süresini %59.1 i yeterli bulmuştur. Asistan eğitim programı kurumların %78.2 sinde bulunmamaktaydı. En sık yapılan teoriksel/didaktiksel etkinlik %46.9 ile seminerken %31.5 kurumda hiçbir etkinlik yapılmıyordu. En çok aktif olarak yapılan rotasyon %.36.5 ile genel cerrahiyken, %34.7 asistan hiçbir rotasyona gidemediğini/gidemeyeceğini düşünmekteydi. Katılımcıların %18.3 ü eğiticilerini yeterli bulurken %41.3 ü yetersiz bulmaktaydı. SB dekilerin eğiticilerini daha fazla yetersiz bulduğu görüldü (p=0.001, p=0.002). Edindikleri bilgiyi en çok kıdemli asistandan (%63.7) aldıklarını belirtmişlerdi. Hem GC hem de KDC için SB dekiler TF ye göre daha çok ameliyata girmişti (p=0.001). Katılımcıların %98.3 ü GC ve KDC eğitiminde standardizasyon olmadığını söylemişti. %63.3 ü sadece hizmet verdiklerini, sadece %14.5 i eğitim-araştırma-hizmeti bir arada sunabildiklerini belirtmişti. %64.7 si haftada en az 90 saat çalışırken, %37.5 i ayda en az 9-10 nöbet tutuyordu. %77.8 i angaryalarla uğraştığını, %39 u sıkça mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların %79 u performans sisteminin uzmanlık eğitimine kötü yönde etki edeceğini düşünmektedir. Zorunlu hizmet ile gittikleri hastanede kendi dallarına özgü ameliyatları yapamayacağını düşünen SB asistanlarının nedeni postoperatif bakım

4 zorluğu (%63.9) ve ekipman eksikliğiyken (%74.5), TF asistanlarının nedeni teknik ve eğitimsel eksikliktir (%43). Sonuçlar: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitiminde standardizasyon yoktur. Asistan hekimler hizmet yükü altında ezilmekte ve gerekli eğitimi almadan uzmanlıklarını alabilmektedir. Yeni sağlık düzeniyle birlikte eğitim tamamen geri plana atılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzmanlık öğrencisi, Eğitim, Standardizasyon

5 P304 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM VE MESLEKİ GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ KEMAL MACİT HİSAR Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KONYA Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Topluma yararlı hekimler yetiştirmenin ana koşulu altı yıllık tıp eğitimi boyunca öğrenciyi çağdaş standartlarda eğitmek, mezun olduğunda bilgi ve beceri açısından kendini yeterli bulan; bu nedenle kendine güvenen bir hekim olmasını sağlamaktır. Bu altı yıllık eğitimin ilk üç sınıfı temel tıp bilgi ve becerilerini içermekte; 4., 5., 6. sınıfı ise kuramsal eğitimleri ve uygulamalı stajları içermektedir. Tıp fakültesi eğitiminin sonucunda hekim olarak mezun olacak bir kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerin verilmesini yönetebilecek, mesleği ile ilgili birinci basamak hizmetleri verebilecek durumda olması beklenir. Bir tıp fakültesinin eğitimi ne kadar iyi olursa olsun bir hekimin mesleğini iyi bir biçimde icra edebileceği toplumsal ve mesleki koşulların da var olması gerekmektedir. Ancak bu koşullarda hekim olarak mezun olmuş bir kişi başarılı olabilir, geleceğe güvenle bakabilir. Bu bilgilerin ışığı altında bu çalışmanın amacı Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intern doktorlarının) aldıkları eğitim ve mesleki gelecekleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Anket Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesinden yılı öğretim yılı sonunda mezun olacak toplam 50 intern doktora yüz yüze anket yöntemiyle eğitilmiş üç anketör tarafından 2011 Mayıs ayının son haftasında (fakülteyi bitirmelerine yaklaşık bir aya kala) uygulanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evreni mezun olacak 58 intern doktordur. Katılmayı reddeden 8 intern doktora bu araştırma uygulanamamıştır. Bu durumda evrenin % 86,2 sine ulaşılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde intern doktorlarla ilgili demografik ve bazı kişisel bilgiler yer almaktadır (5 soru). İkinci bölümde (39 soru) intern doktorların aldıkları eğitimle ve mesleki geleceklerini değerlendiren sorular yer almaktadır. 3. Bölümde ise çözüm önerilerini serbestçe ifade edebilecekleri bir yer bulunmaktadır. Sonuç olarak ankette toplam 44 kapalı uçlu ve bir açık uçlu soru bulunmaktadır. Veriler 5 li cevaplar numaralandırılarak ve gruplandırılarak (1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kararsızım seçenekleri olumsuz kabul edilmiş; 4-kesinlikle katılıyorum, 5-katılıyorum seçenekleri ise olumlu kabul edilmiştir) Microsoft Office Excell programı kullanılmak suretiyle (ortalamalar alınarak) analiz edilmiştir. Kısaca, ortalamalar 3 puan ve altı ise olumsuz, 3 puanın üzeri ise olumlu kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan intern doktorların yaş ortalaması 24,6 olup % 50 si bayandır. İntern doktorların çoğu Anadolu Lisesi mezunudur (% 64). İkinci sırada normal lise mezunları gelmektedir (% 14). Fen Lisesi mezunu olanlar ise 3. sırada gelmektedir (% 12). Ankete katılan intern doktorlarının mezun olmalarına ortalama 33,7 gün kalmıştır. İntern doktorların çoğu (% 86) ilk 5

6 sınıfı Meram Tıp Fakültesinde okumuşlardır. Verilen cevaplara göre tıp fakültesini ve Selçuklu Tıp Fakültesi seçmenin bilinçli olarak yapıldığı ortaya çıkmıştır. Genel tıp fakültesi tercihi Selçuklu Tıp Fakültesi tercihine göre daha bilinçli olarak yapılmıştır. İlk 5 sınıfta aldığım teorik eğitim yeterlidir, ilk 5 sınıfta aldığım pratik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım teorik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım pratik eğitim yeterlidir sorularına karşılık verilen cevaplara göre hiçbir eğitimle ilgili verilen cevapların ortalaması 3 puana erişmediği, yani bu eğitimlerden yeterli düzeyde memnun olunmadığı ortaya çıkmıştır. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet ortalamasının halk sağlığı stajında (4,22), en az memnuniyet ortalamasının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir (2,18). Mezun olduğumda mesleğimin gereğini rahatlıkla yapabilirim sorusuna verilen cevaplar dikkate alındığında (3,22 ortalama ile) intern doktorlar mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. Mezun olduğumda işim hazırdır sorusuna verilen cevapların ortalaması 3,95 tir. Buna göre intern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. İntern doktorlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. İntern doktorlar en çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu sorulduğunda Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlık Ocakları hakkında 3 ün altında puan verilmesine rağmen ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. Tıp eğitimiyle, uzmanlık eğitimi kıyaslandığında uzmanlık eğitimini yurt dışında yapma eğilimi daha kuvvetlidir (3,4). Mesleğimi yurt dışında icra etmeyi isterim sonucuna bakıldığında (2.86) yurt dışında tıp mesleğini icra etme isteği düşüktür. İmkân olduğu takdirde öğretim üyesi olmak isterim sonucuna bakıldığında (3.68) intern doktorlarımız çoğunlukla ilerde öğretim üyesi olmak istemektedirler. Sonuçlar: İntern doktorlar aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitimleri yeterli bulmamaktadırlar. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet oranının halk sağlığı stajında, en az memnuniyet oranının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir. Buna rağmen mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. İntern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. Onlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. En çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu açısından bakıldığında ASM ler ve Sağlık Ocakları (her ikisi birden) uygun görülmemekle birlikte ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. İntern doktorlar (çoğunlukla) öğretim üyesi olmak istemektedirler. Bu konuyla ilgi öğrenciler tarafından (3. Bölümde) yapılan (araştırmacı tarafından da yeterli bulunan) öneriler gruplandırılarak şu şekilde özetlenebilir:1- Selçuklu Tıp Fakültesi yeni mezun veren bir fakültedir. Bu nedenle fakülte yönetimi tarafından fakültenin imkânları medya ve diğer yollarla kamuoyuna daha iyi tanıtılmalıdır. 2- Pratik ve teorik eğitimlere daha fazla önem verilmelidir. 3-Memnuniyetsizlik bildirilen stajlar genel olarak yoğun çalışılan stajlar olmasına rağmen acil stajından memnun kalınması yeterli sayıda eğitici olmasına bağlanabilir. 4-Yoğun çalışılan stajlarda intern doktorları hekimliğe hazırlayacak görevler verilmelidir (her staj için ayrı ayrı intern

7 doktorların yapacakları işler hakkında görev tanımı yapılmalıdır). 5-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin hangi yöntemlerle ve/veya sistemle daha iyi verilebileceği konusunda yeni çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi Eğitimi, Topluma Yararlı Hekim, İntern Doktorlar, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Tablo 1: Alınan Eğitim Konusunda Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Eğitim Ortalama İlk 5 sınıfta alınan teorik 2,52 eğitim İlk 5 sınıfta alınan pratik 2,44 eğitim İnternlikte alınan teorik 2,3 eğitim İnternlikte alınan pratik 2,78 eğitim Ortalama 2,51 Tablo 2: İntern Doktorların 6. Sınıf Stajları Hakkındaki Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Stajlar Memnuniyet düzeyleri ortalaması Çocuk sağlığı ve hastalıkları 2,18 Halk sağlığı 4,22 İç hastalıkları 3,06 Kadın hastalıkları 3,69 Genel cerrahi 3,06 Acil 3,64 Psikiyatri 3,72 Aile hekimliği 3,66 Seçmeli 4,10 Tablo 3: Pratisyenlik, Uzmanlık ve Öğretim Üyeliği Durumuna Göre Alınabilecek Ücretler Hakkında Görüş Ortalamalarının Dağılımı Statü Görüş düzeyleri ortalaması Pratisyen 2,98 Uzman 3,72 Öğretim üyesi 3,44

8 Tablo 4: İntern Doktorların Çalışmak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Çalışmak istenen kurum Tercih Düzeyleri Ortalaması ASM (Aile Sağlığı Merkezi) 2,34 TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) 1,98 Sağlık Bakanlığı hastaneleri 2,98 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,32 Özel (Vakıf) üniversite hastaneleri 2,52 Tablo 5: İntern Doktorların Uzmanlık Almak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Uzmanlık eğitimi veren kurum Tercih düzeyleri ortalaması Sağlık Bakanlığı hastaneleri 3,12 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,48 Özel üniversite hastaneleri 2,12

9 P305 SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEMŞİRELERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YAKLAŞIMLARI SONGÜL DEMETGÜL, GÜL BALTACI, HÜSEYİN ZORA Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Araştırma Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelere Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Programları ile İlgili Görüşlerinizi Saptamak Amacıyla Tanımlayıcı Olarak Yapılmıştır. Yaşam Boyu Eğitimin Bir Gereği Olarak Hizmetiçi Eğitim,Çalişanlara Mesleklerİnde Daha Başarılı,Üretici ve Mutlu Olmasını Sağlayacak Bilgi,Beceri ve Tutumlar Kazandırmayı Amaçlanmaktadır.(Yalın 2001)Bu Çalışmada Hizmetiçi Eğitimlere Kurumda Çalışan Hemşirelerin Yaklaşımlarını Değerlendirmeyi Hedeflemektedir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerden 120 kişi Oluşturmaktadır. Anket Yöntemi İle Veriler Toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 Paket Programına Aktarılarak Sıklık-Yüzdelik Testleri ile Analiz Edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 92 (%76.7) kişi kadın ve 28 (%23.3) kişi ise erkek olmak üzere 120 kişi katılmıştır. Katılımcılardan 12 ( %10) tanesi yaş aralığı, 77 ( % 64.2) tanesi yaş aralığı, 31 (%25.8) tanesi 36 yaşından büyüktür. Katılımcılardan 34 (%28.3) kişi 5 yıldan az, 60 (%50) kişi 5-20 yıl arası, 26 ( % 21.7) kişi ise 26 yıldan fazla bu meslekte çalıştıklarını belirtmişlerdir. 35 (%29.2) kişi lise mezunu, 42 (%35) kişi önlisans mezunu, 37(% 30.8) kişi lisans mezunu ve 6 (%5) kişi ise yüksek lisans mezunudur. Katılımcılardan 11 (%9.2) kişi yönetici hemşire, 60 (%50) kişi servis hemşiresi, 13 (% 10.8) kişi poliklinik hemşiresi ve 36 (% 30) kişi diğer birimlerde çalıştığını belirtmiştir.115 ( %95.8) kişi hizmetiçi eğitimlerin mesleki beceri ve uygulamalarında katkısı olduğunu düşünürken,86 (%71.7) kişi mesleki gelişimlerine en çok katkı sağlayan eğitim konularının enfeksiyon,hasta - çalışan güvenliği ve modül eğitimlerinin katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 77 (% 64.2) kişi hizmetiçi eğitim programlarının; bireysel ve kurumsal verimliliğin arttırılmasını sağladığını belirtmişlerdir. 109 (%90.8) kişi hizmetiçi eğitimlerde kullanılan yöntem ve tekniklerin mesleki gelişim hedeflerine uygun olduğunu ifade etmiştir. 111 (%92.5) kişi hizmetiçi eğitimleri gerçekleştiren eğitimcilerin (özel alan eğitimcileri de dahil) katılımcılarla iletişimde etkili olduklarını düşünmektedir. 101 (% 84.2) kişi hastanemizde uygulanan tek günlük, konuların toplu olarak sunulduğu eğitim programından memnun olduklarını ifade etmiştir. 71 (%59.2) kişi hizmetiçi eğitimlere katılımda sıkıntı yaşadıklarını ve eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların nedeni ile ilgili soruya cevap verenlerden, 82 (%68.3) kişi personel yetersizliğine bağlı olduğunu ifade etmiştir.76 (%63.3) kişi hastanemizde eğitim ortamı olarak kullandığımız konferans salonunun fiziksel şartlarının yeterli olduğunu düşünmektedir.110 (%91.7) kişi yönetimin hizmetiçi eğitimlere destek verdiğini ifade etmiştir.

10 Sonuçlar: Hastanemizde uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hemşirelerin kurumsal ve bireysel verimliliğin arttırılmasında ve mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun yanısıra hizmetiçi eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi eğitimlerin amacına ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: hizmetiçi eğitim, kurumsal verimlilik, mesleki beceri, kişiler arası iletişim, mesleki verimlilik

11 P306 HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI EĞİTİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE MUSTAFA ALPARSLAN BABAYİĞİT, SONGÜL ACAR VAİZOĞLU, DİDEM EVCİ, ÖMER FARUK TEKBAŞ, ÇAĞATAY GÜLER Genelkurmay Başkanlığı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu derleme ile çevre sağlığı ve çevre hekimliği kavramları ile halk sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması gereken çevre sağlığı konuları, kavramsal bir çerçeve önerisiyle sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 tarihleri arasında Didim de gerçekleştirilen 3'üncü Çevre Hekimliği Kongresinde organize edilen Çevre Sağlığı Çalıştayı ile katılımcıların çevre sağlığının özellikli konularına (Çevre epidemiyolojisi, Su, Hava, Biyosit) olan ilgisi ve becerisi arttırılmıştır. Çevre Sağlığı Çalıştayı Kursunun Asistan gözünden çevre sağlığı eğitimi konulu interaktif küçük grup çalışmasında katılımcılar tarafından uzmanlık eğitiminde yer alması önerilen çevre sağlığı uygulamalarına dair bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bulgular: Çevre sağlığı hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla, kişi ve toplum sağlığını, diğer canlıların varlığını ve gelecek nesilleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyokültürel ve psikolojik etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Çevre-sağlık ilişkisinde en temel hastalık ve yaralanmaların küresel hastalık yükü içindeki yüzdesinin %10-90 arasında değiştiği bildirilmekte, dünya hastalık ve kaza yüküne çevre katkısının %23 olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlık tarihinde 20. yüzyıla kadar daha çok sağlığı etkileyen temel faktörler doğal çevrede oluşan tehlikeler ve hastalık nedeni olan mikroorganizmalar iken, son yüz yılda hastalıklara karşı kazanılan başarılar sonucunda doğal ve biyolojik hastalık etkenleri yerini yapay ve fizikokimyasal etkenlere bırakmıştır. Endüstrileşme, küreselleşme, kent nüfusundaki hızlı artış, doğal kaynakların önlenemeyen tüketimi, kimyasal kullanımının artması çevresel etkilenim konusunda yeni güçlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan ve Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması öngörülen kavramsal çerçeve EK'te sunulmuştur. Sonuçlar: Çevresel etkilenimlerin insan sağlığına olan etkilerinin her geçen gün artmakta olduğu günümüzde, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi, yorumlanması ve topluma yönelik koruyucu uygulamalar şeklinde hayata geçirilmesi gerekliliği, halk sağlığı, özelinde çevre sağlığı, uzmanının da sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemi giderek artan çevre ve halk sağlığı sorunlarına Halk Sağlığı Uzmanının yaklaşımı, canlı ekosisteminin devamlılığı üzerine olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Çevre Sağlığı, Eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı

12 P307 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YÜRÜTÜLEN AİLE PLANLAMASINDA DANIŞMANLIK DERSİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ IŞIL ERGİN, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, ÖZLEM POLAT, ASLI DAVAS, HÜR HASSOY, RAİKA DURUSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinde üreme sağlığında danışmanlık hizmeti konusunda doğru bilgi, tutum ve davranışın geliştirilmesi, bireylere uygun yaklaşımı gösterebilmeleri ve doğru iletişimi kurabilmeleri açısından önemlidir. Danışmanlık becerisinin kazandırılması Aile planlaması(ap) hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini yükseltip hizmete erişebilirliği artıracaktır Bu çalışmada, Tıp Fakültesi üçüncü sınıftaki AP danışmanlığı ders programının tanıtımı ve bu eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp fakültesi (EÜTF) yılı üçüncü sınıf öğrencileri (n=273) evreni oluşturdu. Öğrencilerin 258(%94.5) ine ulaşıldı. Uygulamaya katılan öğrencilerin tamamı ders sonunda değerlendirme ve geri bildirim formunu doldurdu. Bulgular: Korunma ve toplum sağlığı bakış açısı ile şekillenen Toplum Sağlığı Alan dikey koridorunun bu blokta üreme sağlığına yönelik hedefleri açısından danışmanlık hizmetinin özelliklerine ve inceliklerine dair farkındalık yaratılması ve beceri geliştirilmesinde küçük grup uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Uygulama kapsamı ve teknikleri bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Değerlendirme formu kapsamında AP nın tanımı ve yöntemlere ilişkin 14 önermeden 11 i %96 ve üzerinde doğrulukla yanıtlanmıştır. Eğitim tekniği başlığı olumlu geri bildirimler içinde öne çıkarken, bu teknikler içerisinde en olumlu bulunanlar sırasıyla oyunlaştırma, kısa film ve grup çalışmasıdır. Sonuçlar: Bu uygulama, bilginin aktarılması ve öğrencilerin uygun beceri ve tutumla tanıştırılması açısından yararlı olmuştur. Kullanılan eğitim teknikleri ve içeriğine ilişkin olumlu görüşler bu yöntemlerin öğrenmeye ve katılıma olumlu yansıdığını göstermektedir Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, aile planlaması, danışmanlık, oyunlaştırma

13 P308 KTÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I, II, III ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ SENEM ARI, BÜNYAMİN ARI, GAMZE ÇAN, MURAT TOPBAŞ KTU Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Trabzon Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu çalışmada yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I-II- III öğrencilerinin bazı sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi, eğitim programına yönelik görüş ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte hazırlandı. Karadeniz Tıp Fakültesi Dönem I-II-III öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, tıp fakültesi eğitim sistemiyle ilgili bilgi, görüş ve beklentilerini içeren kapalı-açık uçlu ve likert tipi ölçekli soruları içeren anket Aralık 2010 tarihleri arasında amfi ve laboratuar ortamlarında ders öncesi veya sonrası olmak üzere intern hekimler tarafından uygulandı. Çalışmanın bulguları sayı, ortalama, yüzde dağılımları ve ki kare kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 417 öğrenci katıldı. Bunların %56.1 i kız, %43.9 u erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Öğrencilerin %46.3 ü Karadeniz Bölgesinden gelmekte, %52.3 ü Anadolu Lisesi mezunu, %35 i ailesi ile birlikte kalmaktadır. Öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri 2280 tl, öğrencilerin ortalama aylık gelirleri 525 tl.dir. Katılımcıların %81.8 i tıp fakültesine isteyerek gelmiş, %52.8 i puanı yettiği için KTÜ Tıp Fakültesini tercih etmiştir. %38.4 ü fakültemizin tıp eğitim sisteminin entegre sistem olduğunu bilmiş, %49.2 si tıp eğitim sisteminin iyi planlanmış fakat sorunlar olduğunu, %82.5 i müfredatı öğretim üyesinin, %69.8 öğrencinin hazırlaması gerektiğini söylemiştir. %62.8 i derslerin ezbere dayandığını, %54.7 si uygulamalı derslerin artırılması gerektiğini söylemiştir. %34.3 ü pratik uygulama sayısının yetersiz olduğunu, %43.2 si anfi derslerine düzenli devam ettiğini, %62.8 si devam nedenlerinin dinlemek ve öğrenmek olduğunun söylemişlerdir. Öğrencilerimizden laboratuarları sayı, içerik, kullanılan malzeme ve süre açısından değerlendirmelerini istediğimizde; sayı yönünden %30, içerik ve malzeme yönünden %36 oranında kısmen yeterli, süre yönünden yaklaşık %40 oranında yeterli cevabını vermişlerdir. Sonuçlar: Müfredatın hazırlanmasında öğrencilerin daha aktif rol almasının sağlanması öğrencilerin derslere olan ilgisini artıracak ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirecektir. Ders anlatımlarının ezberden uzak, daha ilgi çekici yollar kullanılarak anlatılması derslere olan devamı artıracaktır. Öğretim üyelerinin ders notlarıyla sınırlı kalmayıp, öğrencileri kaynak kitaplara ve literatüre yönlendirmesiyle öğrencilerin farklı bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır. Beceri laboratuarları ve modellerin tıp eğitiminde kullanılmasıyla oluşacak tıbbi hatalar büyük oranda azalacak, daha iyi ve etkin bir sağlık hizmeti sunulması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, beklenti, eğitim programı

14 P309 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ MERVE AYDIN, GAMZE ÇAN KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Türkiye de 2003 yılı itibariyle sağlık hizmetlerinde istenen değişimi sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programını başlatmıştır. Programın amaçları sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi finansmanının sağlanması ve sunulması olarak ifade edilmiştir. Araştırmanın amacı, KTÜ Tıp Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra çalışma hayatlarında karşılaşacakları Sağlıkta Dönüşüm Programının kapsamı ve temel bileşenleriyle ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve bu konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya tıp fakültesinden 98, sağlık yüksekokulundan 120 olmak üzere 218 kişi katılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzdelerle tanımlanmış, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi uygulanmıştır. Ankette öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini ölçmeye yönelik olarak Sağlıkta Dönüşüm Programının temel bileşenlerinden aile hekimliği, aile sağlığı elemanlığı, genel sağlık sigortası, sevk zinciri, kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, sağlık bilgi sistemi, planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı na yönelik sorulara yer verilmiştir. Bulgular: Araştırmada, genel olarak sağlık yüksekokulu öğrencileri bilgi sorularına tıp fakültesi öğrencilerine göre daha yüksek oranlarda doğru cevaplar vermiştir. Öğrenciler Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmelerine rağmen tıp fakültesi öğrencileri aile hekimliği uygulamasını sağlık yüksekokulu öğrencilerine kıyasla daha olumlu değerlendirmiştir. Sonuçlar: Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerinde sağlıkta dönüşüm programına yönelik mevcut uygulamalara yer verilmesi, eğitim programlarının sadece açıklanan programın teorik olarak tanıtımı boyutuyla kalmaması gerektiği, pratiğe yönelik değerlendirmeleri de içerecek biçimde farklı bakış açılarıyla şekillendirilmesi, böylece öğrencilerin yani geleceğin sağlık çalışanlarının açıklanan dönüşüm programının olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirebilmelerinin sağlanması ihtiyacının olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: sağlıkta dönüşüm programı, tıp fakültesi, sağlık yüksekokulu, öğrenci

15 Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet, Yaş Grubu Ve İkamet Yeri Dağılımları Tıp fakültesi Sağlık yüksekokulu n % n % X² sd p Yaş Grubu P< Toplam Cinsiyet Kadın Erkek Toplam İkamet Yeri Ailesi ile Arkadaşı/Arkadaşları ile Yalnız Yurtta Toplam P< P< Tablo 2. Öğrencilerin Tedavi İçin İlk Olarak Kurum Tercihlerinin Dağılımı Kurum Tercihi Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Toplam n % n % n % Aile Hekimi Devlet Hastanesi Özel Hastane Üniversite Hastanesi Toplam X²= SD=3 ; p<

16 P310 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE YATARAK TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ HABİB SARIKAYA, CELALETTİN ÇEVİK, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Yatarak tanı ve tedavi hizmetleri kullanımı konusundaki bilgiler sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemlidir. Bu kesitsel çalışma kapsamında 2009 yılında Manisa kent merkezinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve hizmet kullanımı ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezinde 2009 yılında 2979 kişiden oluşan bir örnek grubuna ulaşılmıştır. Örnek seçiminde küme örnek seçimi yöntemi kullanılmıştır. Kişilerin son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı konusundaki bilgiler bir anket yardımı ile toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 11.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizlerde ki kare testi, Fisher in kesin ki kare testi, oneway ANOVA post hoc bonferroni testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hane halkı bireylerinin %6.2 si son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti gerektiren en az bir sağlık sorunu yaşamış ve %5.9 u son bir yıl içerisinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti almıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı 0-14 yaş grubuna göre yaş grubundakilerde 1.67 kat (%95 GA, ), yaş grubundakilerde 2.13 kat (%95 GA, ) ve yaş grubundakilerde 4.50 kat (%95 GA, ), 75 ve üzeri yaş grubundakilerde 5.58 kat (%95 GA, ) daha fazla saptanmıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi görülen hastaneler %65.0 ile devlet hastaneleri, %20.5 ile üniversite hastanesi ve %14.5 ile özel hastanelerdir. Özel hastanelerden alınan yatarak tanı ve tedavi hizmetleri yıllar içerisinde artmıştır. Manisa kent merkezinde özel hastanelerdeki cerrahi işlem oranı (%79.3) Manisa Devlet Hastanesi ne (%47.9), Merkez Efendi Devlet Hastanesi ne (%48.5) ve Üniversite Hastanesi ne (%31.7) göre çok yüksektir. Sonuçlar: Manisa kent merkezinde toplumun farklı grupları için yatarak tanı ve tedavi hizmetlerinin ulaşılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yatarak tanı ve tedavi, özel hastane, yatış süresi, bekleme süresi

17 P311 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE AYAKTA TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELALETTİN ÇEVİK, HABİB SARIKAYA, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu kesitsel çalışma ile 2009 yılında Manisa kent merkezinde ayakta tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezini temsil eden 2979 kişiye küme örnek seçim yöntemiyle ulaşılmıştır. Veriler anketörler tarafından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Bağımlı değişkenler, son 15 günde bir sağlık sorunu yaşama, son 15 günde bir sağlık kurumuna ayakta tanı ve tedavi amacıyla başvurma dır. Bulgular: Son 15 günde sağlık sorunu yaşama sıklığı %9,9, ayakta tanı ve tedavi hizmeti alma sıklığı %9,4 tür. Son 15 gün içinde sağlık sorunu yaşayanların %94,1 i sağlık kurumuna başvurmuştur. Son 15 günde sağlık kurumuna başvurma kadınlarda erkeklere göre 1,44 kat (1,11 1,86), sağlık güvencesi olanlarda olmayanlara göre 2,22 kat (1,19 4,16), kronik hastalığı olanlarda olmayanlara göre 2,59 kat (1,84 3,65) fazladır. Son 15 gün içinde sağlık kurumuna başvuranların %49,1 i devlet hastanesine, %29,2 si aile sağlığı merkezine, %10,1 i üniversite hastanesine, %0,9 u muayenehaneye, %10,1 i özel hastanelere başvurmuştur. Sonuçlar: Sağlık güvencesi olmayanlar ayakta tanı ve tedavi hizmetlerine daha az ulaşabilmektedir. Bu konuda toplumun tümünü kapsayacak bir sağlık güvence sisteminin geliştirilmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Ayakta tanı ve tedavi, sağlık sigortası, eşitsizlik, kronik hastalık, bekleme süresi

18 P312 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM VESİLE ŞENOL, GÜLSÜM NİHAL GÜLESER, MAHMUT ARGÜN Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar S.H.M.Y.O Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hastane öncesi süreçte ilk ve acil bakım müdahalelerini profesyonel düzeyde uygulayan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının, adli olguyu tanımlama hasta/yaralıya gerekli tıbbi bakımı verme, saptanan travmatik lezyonları rapor halinde düzenleme sorumluluğunun yanı sıra, müdahale sırasında olay yeri, kurtarıcı ve hasta güvenliğini sağlama, delilleri koruma, toplama ve hasta ile birlikte ilgili merkeze taşıma, olguyu Güvenlik Birimleri ve ilgili Acil Tıp Sistemlerine haber verme gibi temel görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışma hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının karşılaştıkları adli olgulara yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Kayseri il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Acil Yardım İstasyonları (Talas, Beyazşehir, Eskişehir Bağları, Ahmet Gündeş, Nuh Naci Yazgan, Belsin, Argıncık, Barbaros, Mevlüde Güldüoğlu) ve Komuta Kontrol Merkezinde (KKM) çalışan 150 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Örneklem grubunu ilgili çalışma birimlerinden mesleki tabaka ağırlığına göre seçilen 100 kişi oluşturmuştur. Veriler Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Anket Formunun yüz-yüze uygulanması şeklinde toplanmıştır. İstatistiksel analizde yüzde ve frekans dağılımı, ortalama ± standart sapma ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Acil sağlık çalışanlarının % 52.0 si yaş grubunda, % 56.0 sı kadın, % 46.0 sı Acil Tıp Teknisyeni (ATT), % 18.0 i Acil Tıp Teknikeri (Paramedik) ve % 20.0 si Hekim dir. Grubun % 69.0 nun meslekte çalışma süresi 1-5 yıl olup, % 85.0 i 24 saat nöbet usulü ile çalışmaktadır. Grubun % 67.0 si yaptıkları işten, % 90.0 ı ise çalışma ortamından memnundur. Acil Sağlık çalışanlarının % 26.0 sı adli vakalarda olay yerinde yapacakları birincil öncelikli işlemi olay yeri güvenliği, % 19.0 u ise kurtarıcı güvenliği olarak tanımlamıştır. Çalışanların % 54.0 ü trafik kazalarını, % 13.0 ü delici kesici alet yaralanmasını, % 12.0 si ise ası vakalarını en sık karşılaştıkları adli olgular olarak bildirmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 46.0 sı adli olgu ön tanısı koyma yetkisinin ambulans ekibinin sorumluluğunda olduğunu, % 45.0 i adli olgu yönetiminde yetkilerinin yetersiz olduğunu, % 64.0 ü şüpheli adli olgularda KKM ne danıştıklarını ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 89.0 u karşılaştıkları adli olgularda can güvenliği kaygısı yaşadığını, % 45.9 u kendi can güvenliğini koruyamadığını, % 62.0 si adli olgularda polise ulaşmada zorluk çektiğini, % 46.0 sı adli olguya müdahale ederken saldırıya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Saldırıların % 52.2 ni sözlü tehdit, % 43.5 ni ise fiziksel şiddet oluşturmuştur.

19 Sağlık çalışanlarının % 81.0 i adli olguya müdahale sırasında görevli olmayan kişilerin olay yerine girişine izin vermediğini, % 65.0 i olay yerindeki kalabalığı genellikle uzaklaştırdığını, % 75.0 i kapalı alanda vaka müdahalesi sırasında kapıları kilitlemediğini bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının % 57.0 si delillerin korunması konusunda eğitim aldıklarını, ancak % 70.0 i bu eğitimin yeterli olmadığını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının % 58.0 i olay yerindeki delilleri korumadığını, % 63.0 ü ise olay yerindeki delil olabilecek materyalleri toplamadığını belirtmiştir. Adli olgularda sağlık çalışanlarının % 16.0 sı basın mensuplarına sözlü bilgi verdiğini, % 30.0 u ise görüntü almalarına izin verdiğini ifade etmiştir. Sonuçlar: Sonuç olarak 112 Acil Sağlık Çalışanlarının yaklaşık yarıdan fazlası adli olguları tanımlama, delilleri koruma, toplama, gizlilik ilkesine bağlı kalma gibi mesleki etik sorumlulukları üstlenmede, kendi can güvenliğini sağlama, gerektiğinde öncelleme ve güvenli koşullarda hizmet sunma gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programları ile Acil Sağlık Çalışanlarının adli olgulara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılabilir. Can güvenliğini kontrol altına alacak bireysel, mesleki ve kurumsal donanımların sağlanması grubun iş motivasyonunu ve sosyal prestijini yükseltecektir. Anahtar Kelimeler: Acil sağlık çalışanı, adli olgu, hastane öncesi yaklaşım

20 P313 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE YATARAK BAKIM/TEDAVİ ALAN BİREYLERİN EBELİK/HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZLEM DURAN, SULTAN UÇUK, BERNA BULUT, MİHRİBAN GÖĞSU, NURCAN ŞAKI Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, SİVAS Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hasta memnuniyeti, kaliteli sağlık bakımı açısından önemlidir. Sağlık alanında sunulan hizmetlere yönelik hasta memnuniyeti ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların çoğunluğu hastane hizmetleri ile ilgilidir. Ancak ebelik/hemşirelik bakımı ile ilgili yapılan çalışmalar tüm bu çalışmaların içerisinde çok az yer tutmaktadır. Bu nedenle araştırma, Sivas Devlet Hastanesi nde kadın hastalıkları ve doğum servislerinde yatarak bakım/tedavi alan kadınların ebelik/hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak, tarihleri arasında Sivas Devlet Hastanesi Aseptik, Septik ve Ameliyathane Servis lerinde yürütülmüştür tarihleri arasında hastanenin bu servislerinde yatarak bakım ve/veya tedavi alan kadın sayısı 7010 dur. Araştırma örneklemi Yürümezoğlu (2007) tarafından kullanılan N > 50+8m formülünü ile hesaplanmıştır. Bu formüle göre m, bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Araştırmada kullanılan bağımsız değişken sayısı 21 dir. Buna göre örneklem büyüklüğü 218 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın yapılacağı kliniklerdeki hasta yatış sürelerinin uzun olmaması dikkate alınarak toplam 318 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile kadınlara yönelik bilgi formu ve Hemşirelik (Ebelik) Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bilgi formu, kadınların sosyodemografik özellikleri, hastanede yatış, bakım ve tedaviye yönelik genel memnuniyet durumlarını içeren 29 sorudan oluşmaktadır. Ölçek ise Demir ve Eşer tarafından 2004 yılında geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 34 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde düzenlen ölçekte verilecek yanıtlar için hiç memnun değildim 1, az memnundum 2, kararsızım 3, memnundum 4 ve çok memnundum 5 puan olacak şekilde hesaplama yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 34, en yüksek puan ise 170 dir. Alınan puan arttıkça memnuniyet düzeyinin de arttığı düşünülmektedir. Araştırmanın bağımlı değişkenini kadınların ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması, bağımsız değişkenlerini ise sosyo-demografik özellikleri ile ebelikhemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik hesaplaması, varyans analizi, ve kruskal-wallis testleri kullanılmıştır.

21 Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların % 67.9 u hastane çalışanlarının yatış sırasında kendilerine oldukça nazik davrandığını, % 52.2 si hastanede uyulacak kurallar konusunda açıklama yapılmadığını, % 80.5 yatış sırasında bekletilmediğini ifade etmiştir. Yattıkları odayı değerlendirmeleri istendiğinde; % 64.5 i gürültülü olmadığını, % 66.4 ü temiz olduğunu, % 81.4 ise odanın ısındığını ve havalandırıldığını belirtmiştir. Kadınların % 61 inin de hastane yemeklerinden memnun olduğu saptanmıştır. % 70.8 i ebe ve hemşirelik bakım hizmetlerinden memnun iken hekim tedavisinden memnuniyet sıklığı % 89.9 dur. Ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması ± olarak belirlenmiştir. Kadınların, hastane çalışanlarının nazik olması, yatılan odanın gürültülü olmaması, yatılan odaların temiz olması, iyi şekilde ısınması ve havalandırılması durumunda, hastanede yattıkları süre içerisinde hastane yemeklerinden, ebelikhemşirelik bakımından ve hekimin tedavisinden memnun oldukları durumlarda ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.05). Sonuçlar: Kadınların Ebelik/Hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenirken, yatılan odanın fiziki özellikleri, hastane yemekleri, personelin nezaketi, ekip üyelerinden memnuniyetin ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyete yansıdığı belirlenmiştir. Bu nedenle, hastane çalışanlarının sadece yatış işlemleri esnasında değil bakım ve tedavi sürecinin tüm aşamalarında kadınlara nazik davranmaları, hasta odalarının fiziki koşullarının önemsenmesi, verilen hizmetlerde ekip anlayışı ve hizmet kalitesine etkisinin göz önünde bulundurulması, konuya yönelik kapsamlı çalışmalarla etkisi ortaya konulmamış olan faktörlerinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın hastalıkları, doğum, ebelik-hemşirelik hizmetleri, memnuniyet

22 P314 ÖĞRENCİLERİN AİLE SAĞLIK BİRİMİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RABİA SOHBET, GÜLCİHAN ARKAN, MUSTAFA ÖZDEMİR ÇİĞDEM FIRAT, KAHRAMAN EŞİN Gaziantep Üniversitesi Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Gaziantep üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğrencilerinin aile sağlık birimi ve aile sağlık elemanı hakkında ki bilgi düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 298 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 22 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin; %67 si erkek, %33 ü kız; %41.9 u 20-21, %30.5 i yaşında; %59.7 si çekirdek aileye; %95.6 sı bekar; %48.7 si ilçede yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların; %48.3 ü 1. sınıf, %30.9 u 2. sınıf, %19.8 i 3. sınıf, %1 i 4. sınıf; %32.2 si SSK, %10.4 ü sosyal güvencesi olmadığını; %49.9 u ASE hakkında bilgisinin olduğunu; %63.9 u aile hekimini tanıdığını, %49.7 si aile hekimliği sisteminin ekip kavramını parçalamayacağını, %50.3 ü parçalayacağını; %27.5 i bu uygulamanın eşit uygulanmayacağını, %57 si bu uygulama ile hastalara gereken zamanın ayrılacağını, %28.5 i bu uygulamanın tedavi edici yönünün yanında koruyu olacağını,%52.3 ü kısmen koruyu olacağını, %29.5 i bireylerin kendi hekimlerine gitme zorunluluğunun geri bildirimleri olumsuz etkileyeceğini, %77.9 u halkın aile hekimliği sistemini bilmediğini, %56.7 si uygulamanın hekim-hasta ilişkisini güçlendireceğini, %57.7 si gelecekte aile sağlığı elemanı olarak çalışmak istediğini, %57.7 si uygulamada hemşire-doktor ilişkisini ekip çalışması, %42.3 ü usta-çırak ilişkisi olarak gördüğünü, %22.5 i ASB uygulamasının hastaneye başvuran hasta sayısının azalacağını, %48.7 si kısmen azalacağını, %70.2 i doktorun istediği zaman sözleşme feshi hakkını doğru bulduğunu, %27.5 i aile sağlığı elemanı olmanın avantajlı olduğunu, %73.5 i ASE denilince akla doktor, %15.1 i hemşire geldiğini belirtmiştir. Sonuçlar: Yapılan araştırmada kişilerin ve halkın aile hekimliği konusunda yeterli ve bu sistemin sağlığı yükseltme konusunda kısmen etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Halkı bu konuda bilgilendirme amacıyla yayın ve basınında yardımıyla sitem hakkında yeterli verilmeli, gerekirse halka seminer gibi eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca sistem içerisindeki eksiklikler de yetkili mercilerce tamamlanmaya çalışılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Birimi, Aile Sağlığı Elemanı

23 P315 DÖRT YILDIR AİLE HEKİMLİĞİ UYGULANAN BİR İLDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TAHSİN GÖKHAN TELATAR, İZZET ÇELTİKÇİ Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde 2005 yılında Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hayata geçirilmiştir yılında Düzce de pilot olarak başlayan uygulama, 2010 yılı sonunda 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Sinop ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 15 Ağustos 2007 tarihinde başlamış olup dört yıldır sürdürülmektedir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetleri iki ana birimde verilmeye başlanmıştır. Bunlardan ilki kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici hizmetlerin ayaktan sunulduğu Aile Sağlığı Merkezleri, ikincisi ise topluma ve çevreye yönelik koruyucu hizmetler asıl olmak üzere pek çok önemli faaliyeti bünyesinde barındıran Toplum Sağlığı Merkezleridir. Bu iki birim arasında, görev ve sorumluluklarının yanı sıra, içeriği ve işleyişi açısından da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir aile hekimi ile aile sağlığı elemanı sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ağırlıklı olarak yardımcı sağlık personeli bir arada bulunmakta ve Devlet memuru olarak çalışmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri kamuya ait binalarda kiralanabildiği gibi, aile hekiminin tercihine bağlı olarak kamu dışından da olabilmektedir. Toplum Sağlığı Merkezleri ise çoğunlukla eski Sağlık Ocağı ya da Sağlık Grup Başkanlığı binalarında yer almaktadır. Bu gibi işleyiş, alt yapı ve fiziksel farkların, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin iş yaşamına bağlı etkilenimlerini belirlemek amacıyla bu çalışma tasarlanmış ve uygulanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Sinop İl Merkezinde görev yapan; aile sağlığı merkezlerinde bulunan 16 aile hekimi ve 16 aile sağlığı elemanı ile Toplum Sağlığı Merkezi, AÇSAP Merkez Tabipliği, Verem Savaşı Dispanseri, Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve Komuta Kontrol Merkezinde ve İl Sağlık Müdürlüğü nde görev yapan 11 hekim ve 84 yardımcı sağlık personeli arasında yapılmıştır. Çalışmada yıllık izin, vb. nedenlerle ulaşılamayan personel dışarıda bırakıldığında, 15 aile hekimine, 15 aile sağlığı elemanına, 9 hekime ve 73 yardımcı sağlık personeline ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo demografik özellikleri, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinden oluşan soru formu uygulanmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ile diğer kurumlarda çalışanların ilgili ölçek puan ortalamaları T-testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 30 u aile sağlığı merkezlerinde görev yaparken, 82 si diğer birinci basamak sağlık kurumlarında ve İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapmaktadır. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği değerlendirmesinde Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları nın puan ortalaması 36,6±9,7, diğer grubun 39,7±7,4 oalrak hesaplanmıştır. Bu ölçeğe göre yüksek puan, işe bağlı gerginliğin de yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0,05).

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

T.C. TSHD. Tı bbi S osya l H iz met D erg isi 2013 sayı:1

T.C. TSHD. Tı bbi S osya l H iz met D erg isi 2013 sayı:1 T.C. TSHD Tı bbi S osya l H iz met D erg isi 2013 sayı:1 /5 Derginin Künyesi SAHİBİ Prof.Dr. İrfan ŞENCAN T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü YAYIN KURULU BAŞKANI Uzm. Dr. Arif KAPUAĞASI

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ

TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ TIP DEKANLAR KONSEYİ VE DiCLE ÜNİVERSiTESİ TIP EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE GÜNCEL YAKLAŞIM SEMPOZYUMU TUTANAK ÖZETİ Tarih: 05 06 Aralık 2013 Yer: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ KONGRE ONURSAL KURULU Prof.Dr. Uğur ERDENER Prof.Dr. Halit Tanju BESLER Prof.Dr. Lütfiye Ömür DEMİREZER Prof.Dr. Sarp SARAÇ Prof.Dr. Celal

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 2013 APRIL SUPPLEMENT 1 ABSTRACTS OF THE ATATURK UNIVERSITY MEDICAL FACULTY STUDENTS CONFERENCE OF RESEARCH

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EVDE SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNİN TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN HEKİMLERİN GÖRÜŞLERİ

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr. Erol

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitim mi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr.

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı