14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011"

Transkript

1 P301 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAPTIKLARI KLİNİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRMELERİ S. ERHAN DEVECİ, NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, YASEMİN AÇIK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Hemşirelik öğrencilerini mesleki yaşama hazırlamada mezuniyet öncesinde klinik eğitim önemli bir yer tutar. Klinik eğitim, hemşirelik öğrencilerinin meslekle ilgili uygulamalarında kendine güven açısından önemlidir. Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü nde öğretim yılı bahar döneminde uygulamalara çıkan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini öğretim yılı bahar dönemi Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu 2., 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören toplam 116 öğrenci oluşturmuştur. Ayrıca örneklem seçilmemiş, 116 öğrencinin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırma öncesi kurumdan yazılı izin alınarak öğrencilere direkt gözlem altında bir anket formu uygulanmıştır. Uygulanan anket iki bölümden oluşmuştur. İlk bölümde öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri, ikinci bölümde ise öğrencilerin gözüyle klinik uygulamalarının değerlendirileceği sorular yer almıştır. Verilerin değerlendirilmesinde X² ve t testi kullanılmıştır. Ortalamalar standart sapmalar ile birlikte verilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %78.4 i (91 kişi) kız, %21.6 sı (25 kişi) erkek öğrencidir. Yaş ortalamaları 21.0±1.8 dir. Öğrencilerin %60.3 ünün annesi, %37.1 inin babası ilkokul mezunudur. Öğrencilerin %64.7 si bölüme isteyerek gelmiştir. Öğrencilerin %89.7 si uygulama süresinin yeterli olmadığını, %48.3 ü teorik olarak aldığı bilgileri uygulamalarda kısmen yapabildiğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %54.3 ü hastanedeki personellerin (hemşire, doktor, diğer çalışanlar) kendilerine karşı davranış ve tutumlarının orta düzeyde olduğunu, %44.8 i hastalarla yeterli iletişim kurabildiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %60.3 ü klinik uygulama yaparken kendine güvendiğini, %92.2 si klinik uygulamada doktor ve/veya hemşirelerden yardım aldığını bildirmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça uygulama süresini yeterli bulma oranları azalmaktadır (p<0.05). Hastalarla yeterli iletişim kuran öğrenci sayısı arttıkça klinik uygulama yaparken güvensizlik yaşama oranları azalmaktadır (p<0.05). Sonuçlar: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin mezuniyet öncesinde klinik eğitimde meslekle ilgili uygulamalarında kendine güvenlerinin ortanın üzerinde olduğu ancak çoğunluğunun klinik uygulamalarda yardım aldığı görülmektedir. Uygulama süresinin artırılmasını isteyenlerin oranı yüksektir. Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrasında klinik uygulamaları ile ilgili güvenlerini artıracak, uygulama sürelerini yeterli hale getirecek düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğrenci, Klinik Uygulama

2 P302 UZMANLIK VE TIP ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI-ALTERNATİF TIP HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI AHMET ERGİN, CELİLE HATİPOĞLU, ALİ İHSAN BOZKURT, EMEL MİRZA, DUYGU KUNAK, CANAN KARAN, GÜLAY ÖZÇELİK, CÜNEYT TEĞİN, YAŞAR PAZIR, İLYAS PIRTI Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu araştırmanın amacı uzmanlık öğrencilerinin ve tıp öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi durumlarını anlamak ve tutumlarını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Bütünleştirici Tıp Tutum Anketi (Integrative Medicine Attitude Questionnaire) kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamıza katılan tıp fakültesi uzmanlık öğrencileri ve öğrenciler arasında TAT hakkında en iyi bilinen yöntem diyet tir. TAT a yönelik tutum puan ortalaması (ss) 118,3 (14,5) ve alınan minimum puan 85 ve maksimum puan 170 tir. Tüm grubun tutum puanlarının cinsiyete, yaşa, anne ve babanın öğrenim ve çalışma durumuna, aile tipine, kardeş sayısına ve sosyoekonomik duruma göre ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (tüm p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı bulunan tek ortalama en uzun yaşanılan yerleşim yeri değişkenidir (p<0,05). Sonuçlar: Tıp eğitim sürecindeki kişilerin bu konuda yeterli bilgilerinin olmadığı, tutum açısından uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri arasında fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu konuda eğitime ihtiyaçları olduğu açıktır. Eğitim isteyip istemedikleri konusunda ileri araştırmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: alternatif tıp, tamamlayıcı tıp, eğitim, tutum

3 P303 UZMANLIK ÖĞRENCİSİ (ASİSTAN HEKİM) GÖZÜYLE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ve EĞİTİM VEREN KURUMLARDA DURUM: GÖĞÜS CERRAHİSİ VE KALP-DAMAR CERRAHİSİ ASİSTAN ANKETİ SONUÇLARI NECATİ ÇİTAK, ÖZGE ALTAŞ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Zeytinburnu/İstanbul Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi eğitimi veren tüm eğitim kurumlarında bulunan asistanların, uzmanlık eğitimi programı-uygulamaları, çalışma koşulları, nöbet sistemi, kurumun eğitim ve sağlık hizmeti donanımı, eğiticilerin nitelikleri gibi eğitimin temel başlıklarındaki görüşlerinin araştırılması ve kurumların uzmanlık eğitimi açısından durumlarının asistan hekim bakış açısı ile saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Genel değerlendirme, cerrahi eğitimde durum, standardizasyon, hizmet içi eğitim ve rotasyon, çalışılan kurumun ve eğiticilerin değerlendirilmesi, uzmanlık eğitimi sonrası beklentiler-sıkıntılar başlıklı 6 bölümden oluşan, yedisinde aynı anda birden fazla cevap işaretlenebilen 34 temel soru ve 138 cevap şıkkı içeren bir anket formu hazırlandı. Asistan hekim sayısının azlığı göz önüne alınarak araştırmanın kesitsel ve randomize olması yerine tüm asistanları kapsamasına karar verildi. Meslek örgütlerinden ve ilgili dal derneklerinden eğitim gören tüm asistanların iletişim bilgileri alındı ve hepsine ankete ulaşabilecekleri web adresi bilgisi elektronik posta aracılığıyla iletildi. Katılımcılar ilgili bilim dalları olarak Göğüs Cerrahisi (GC) ve Kalp ve Damar Cerrahisi (KDC), çalışılan kurum olarak Sağlık Bakanlığı (SB) ve Üniversite (TF) gruplarına ayrıldılar. Bulgular: Toplam 204 asistan (GC=82, KDC=122, SB=125, TF=79) ankete katılmıştı. Şu an çalıştıkları kurum bazında TUS tercih sıralaması ve girilen TUS sayıları farklı değildi (p=0.571, p=0.216). TUT a göre uygulanan GC ve KDC eğitimi süresini %59.1 i yeterli bulmuştur. Asistan eğitim programı kurumların %78.2 sinde bulunmamaktaydı. En sık yapılan teoriksel/didaktiksel etkinlik %46.9 ile seminerken %31.5 kurumda hiçbir etkinlik yapılmıyordu. En çok aktif olarak yapılan rotasyon %.36.5 ile genel cerrahiyken, %34.7 asistan hiçbir rotasyona gidemediğini/gidemeyeceğini düşünmekteydi. Katılımcıların %18.3 ü eğiticilerini yeterli bulurken %41.3 ü yetersiz bulmaktaydı. SB dekilerin eğiticilerini daha fazla yetersiz bulduğu görüldü (p=0.001, p=0.002). Edindikleri bilgiyi en çok kıdemli asistandan (%63.7) aldıklarını belirtmişlerdi. Hem GC hem de KDC için SB dekiler TF ye göre daha çok ameliyata girmişti (p=0.001). Katılımcıların %98.3 ü GC ve KDC eğitiminde standardizasyon olmadığını söylemişti. %63.3 ü sadece hizmet verdiklerini, sadece %14.5 i eğitim-araştırma-hizmeti bir arada sunabildiklerini belirtmişti. %64.7 si haftada en az 90 saat çalışırken, %37.5 i ayda en az 9-10 nöbet tutuyordu. %77.8 i angaryalarla uğraştığını, %39 u sıkça mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Katılımcıların %79 u performans sisteminin uzmanlık eğitimine kötü yönde etki edeceğini düşünmektedir. Zorunlu hizmet ile gittikleri hastanede kendi dallarına özgü ameliyatları yapamayacağını düşünen SB asistanlarının nedeni postoperatif bakım

4 zorluğu (%63.9) ve ekipman eksikliğiyken (%74.5), TF asistanlarının nedeni teknik ve eğitimsel eksikliktir (%43). Sonuçlar: Göğüs Cerrahisi ve Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanlık eğitiminde standardizasyon yoktur. Asistan hekimler hizmet yükü altında ezilmekte ve gerekli eğitimi almadan uzmanlıklarını alabilmektedir. Yeni sağlık düzeniyle birlikte eğitim tamamen geri plana atılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uzmanlık öğrencisi, Eğitim, Standardizasyon

5 P304 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI EĞİTİM VE MESLEKİ GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ KEMAL MACİT HİSAR Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KONYA Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Topluma yararlı hekimler yetiştirmenin ana koşulu altı yıllık tıp eğitimi boyunca öğrenciyi çağdaş standartlarda eğitmek, mezun olduğunda bilgi ve beceri açısından kendini yeterli bulan; bu nedenle kendine güvenen bir hekim olmasını sağlamaktır. Bu altı yıllık eğitimin ilk üç sınıfı temel tıp bilgi ve becerilerini içermekte; 4., 5., 6. sınıfı ise kuramsal eğitimleri ve uygulamalı stajları içermektedir. Tıp fakültesi eğitiminin sonucunda hekim olarak mezun olacak bir kişinin birinci basamak sağlık hizmetlerin verilmesini yönetebilecek, mesleği ile ilgili birinci basamak hizmetleri verebilecek durumda olması beklenir. Bir tıp fakültesinin eğitimi ne kadar iyi olursa olsun bir hekimin mesleğini iyi bir biçimde icra edebileceği toplumsal ve mesleki koşulların da var olması gerekmektedir. Ancak bu koşullarda hekim olarak mezun olmuş bir kişi başarılı olabilir, geleceğe güvenle bakabilir. Bu bilgilerin ışığı altında bu çalışmanın amacı Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin (intern doktorlarının) aldıkları eğitim ve mesleki gelecekleri ile ilgili görüş ve önerilerini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Anket Selçuklu Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesinden yılı öğretim yılı sonunda mezun olacak toplam 50 intern doktora yüz yüze anket yöntemiyle eğitilmiş üç anketör tarafından 2011 Mayıs ayının son haftasında (fakülteyi bitirmelerine yaklaşık bir aya kala) uygulanmıştır. Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evreni mezun olacak 58 intern doktordur. Katılmayı reddeden 8 intern doktora bu araştırma uygulanamamıştır. Bu durumda evrenin % 86,2 sine ulaşılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde intern doktorlarla ilgili demografik ve bazı kişisel bilgiler yer almaktadır (5 soru). İkinci bölümde (39 soru) intern doktorların aldıkları eğitimle ve mesleki geleceklerini değerlendiren sorular yer almaktadır. 3. Bölümde ise çözüm önerilerini serbestçe ifade edebilecekleri bir yer bulunmaktadır. Sonuç olarak ankette toplam 44 kapalı uçlu ve bir açık uçlu soru bulunmaktadır. Veriler 5 li cevaplar numaralandırılarak ve gruplandırılarak (1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-kararsızım seçenekleri olumsuz kabul edilmiş; 4-kesinlikle katılıyorum, 5-katılıyorum seçenekleri ise olumlu kabul edilmiştir) Microsoft Office Excell programı kullanılmak suretiyle (ortalamalar alınarak) analiz edilmiştir. Kısaca, ortalamalar 3 puan ve altı ise olumsuz, 3 puanın üzeri ise olumlu kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan intern doktorların yaş ortalaması 24,6 olup % 50 si bayandır. İntern doktorların çoğu Anadolu Lisesi mezunudur (% 64). İkinci sırada normal lise mezunları gelmektedir (% 14). Fen Lisesi mezunu olanlar ise 3. sırada gelmektedir (% 12). Ankete katılan intern doktorlarının mezun olmalarına ortalama 33,7 gün kalmıştır. İntern doktorların çoğu (% 86) ilk 5

6 sınıfı Meram Tıp Fakültesinde okumuşlardır. Verilen cevaplara göre tıp fakültesini ve Selçuklu Tıp Fakültesi seçmenin bilinçli olarak yapıldığı ortaya çıkmıştır. Genel tıp fakültesi tercihi Selçuklu Tıp Fakültesi tercihine göre daha bilinçli olarak yapılmıştır. İlk 5 sınıfta aldığım teorik eğitim yeterlidir, ilk 5 sınıfta aldığım pratik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım teorik eğitim yeterlidir, internlikte aldığım pratik eğitim yeterlidir sorularına karşılık verilen cevaplara göre hiçbir eğitimle ilgili verilen cevapların ortalaması 3 puana erişmediği, yani bu eğitimlerden yeterli düzeyde memnun olunmadığı ortaya çıkmıştır. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet ortalamasının halk sağlığı stajında (4,22), en az memnuniyet ortalamasının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir (2,18). Mezun olduğumda mesleğimin gereğini rahatlıkla yapabilirim sorusuna verilen cevaplar dikkate alındığında (3,22 ortalama ile) intern doktorlar mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. Mezun olduğumda işim hazırdır sorusuna verilen cevapların ortalaması 3,95 tir. Buna göre intern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. İntern doktorlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. İntern doktorlar en çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu sorulduğunda Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlık Ocakları hakkında 3 ün altında puan verilmesine rağmen ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. Tıp eğitimiyle, uzmanlık eğitimi kıyaslandığında uzmanlık eğitimini yurt dışında yapma eğilimi daha kuvvetlidir (3,4). Mesleğimi yurt dışında icra etmeyi isterim sonucuna bakıldığında (2.86) yurt dışında tıp mesleğini icra etme isteği düşüktür. İmkân olduğu takdirde öğretim üyesi olmak isterim sonucuna bakıldığında (3.68) intern doktorlarımız çoğunlukla ilerde öğretim üyesi olmak istemektedirler. Sonuçlar: İntern doktorlar aldıkları kuramsal ve uygulamalı eğitimleri yeterli bulmamaktadırlar. 6. Sınıf stajları hakkındaki memnuniyet ortalamalarına bakıldığında en yüksek memnuniyet oranının halk sağlığı stajında, en az memnuniyet oranının ise çocuk sağlığı ve hastalıkları stajında olduğu görülmektedir. Buna rağmen mesleğinin gereğini yapabileceğini düşünmektedirler. İntern doktorların iş konusunda fazla kaygılarının bulunmadığı söylenebilir. İntern doktorlar gelecekte kendilerine yetebilecek ücreti (en yüksek oranda) uzman hekimlikte alabileceklerini düşünmektedirler. Onlara göre toplumsal açıdan ve kendileri açısından uzman olmak çok önemlidir. En çok kamu üniversitesi hastanelerinden uzmanlık almayı ve buralarda çalışmayı tercih etmektedirler. Türkiye için en uygun birinci basamak sağlık kuruluşu açısından bakıldığında ASM ler ve Sağlık Ocakları (her ikisi birden) uygun görülmemekle birlikte ASM lerin Sağlık Ocaklarına göre daha fazla tercih edildiği ortaya çıkmaktadır. Türkiye de hekimlik mesleğinin geleceği parlak görülmemektedir. İntern doktorlar (çoğunlukla) öğretim üyesi olmak istemektedirler. Bu konuyla ilgi öğrenciler tarafından (3. Bölümde) yapılan (araştırmacı tarafından da yeterli bulunan) öneriler gruplandırılarak şu şekilde özetlenebilir:1- Selçuklu Tıp Fakültesi yeni mezun veren bir fakültedir. Bu nedenle fakülte yönetimi tarafından fakültenin imkânları medya ve diğer yollarla kamuoyuna daha iyi tanıtılmalıdır. 2- Pratik ve teorik eğitimlere daha fazla önem verilmelidir. 3-Memnuniyetsizlik bildirilen stajlar genel olarak yoğun çalışılan stajlar olmasına rağmen acil stajından memnun kalınması yeterli sayıda eğitici olmasına bağlanabilir. 4-Yoğun çalışılan stajlarda intern doktorları hekimliğe hazırlayacak görevler verilmelidir (her staj için ayrı ayrı intern

7 doktorların yapacakları işler hakkında görev tanımı yapılmalıdır). 5-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin hangi yöntemlerle ve/veya sistemle daha iyi verilebileceği konusunda yeni çalışmalar yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi Eğitimi, Topluma Yararlı Hekim, İntern Doktorlar, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Tablo 1: Alınan Eğitim Konusunda Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Eğitim Ortalama İlk 5 sınıfta alınan teorik 2,52 eğitim İlk 5 sınıfta alınan pratik 2,44 eğitim İnternlikte alınan teorik 2,3 eğitim İnternlikte alınan pratik 2,78 eğitim Ortalama 2,51 Tablo 2: İntern Doktorların 6. Sınıf Stajları Hakkındaki Memnuniyet Düzeyleri Ortalamalarının Dağılımı Stajlar Memnuniyet düzeyleri ortalaması Çocuk sağlığı ve hastalıkları 2,18 Halk sağlığı 4,22 İç hastalıkları 3,06 Kadın hastalıkları 3,69 Genel cerrahi 3,06 Acil 3,64 Psikiyatri 3,72 Aile hekimliği 3,66 Seçmeli 4,10 Tablo 3: Pratisyenlik, Uzmanlık ve Öğretim Üyeliği Durumuna Göre Alınabilecek Ücretler Hakkında Görüş Ortalamalarının Dağılımı Statü Görüş düzeyleri ortalaması Pratisyen 2,98 Uzman 3,72 Öğretim üyesi 3,44

8 Tablo 4: İntern Doktorların Çalışmak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Çalışmak istenen kurum Tercih Düzeyleri Ortalaması ASM (Aile Sağlığı Merkezi) 2,34 TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) 1,98 Sağlık Bakanlığı hastaneleri 2,98 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,32 Özel (Vakıf) üniversite hastaneleri 2,52 Tablo 5: İntern Doktorların Uzmanlık Almak İstedikleri Kurumlara Göre Tercih Edilme Ortalamalarının Dağılımı Uzmanlık eğitimi veren kurum Tercih düzeyleri ortalaması Sağlık Bakanlığı hastaneleri 3,12 Devlet üniversitesi hastaneleri 3,48 Özel üniversite hastaneleri 2,12

9 P305 SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMAKTA OLAN HEMŞİRELERİN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YAKLAŞIMLARI SONGÜL DEMETGÜL, GÜL BALTACI, HÜSEYİN ZORA Sağlık Bakanlığı İstanbul Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Araştırma Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelere Uygulanan Hizmetiçi Eğitim Programları ile İlgili Görüşlerinizi Saptamak Amacıyla Tanımlayıcı Olarak Yapılmıştır. Yaşam Boyu Eğitimin Bir Gereği Olarak Hizmetiçi Eğitim,Çalişanlara Mesleklerİnde Daha Başarılı,Üretici ve Mutlu Olmasını Sağlayacak Bilgi,Beceri ve Tutumlar Kazandırmayı Amaçlanmaktadır.(Yalın 2001)Bu Çalışmada Hizmetiçi Eğitimlere Kurumda Çalışan Hemşirelerin Yaklaşımlarını Değerlendirmeyi Hedeflemektedir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini Sağlık Bakanlığı Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerden 120 kişi Oluşturmaktadır. Anket Yöntemi İle Veriler Toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 Paket Programına Aktarılarak Sıklık-Yüzdelik Testleri ile Analiz Edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 92 (%76.7) kişi kadın ve 28 (%23.3) kişi ise erkek olmak üzere 120 kişi katılmıştır. Katılımcılardan 12 ( %10) tanesi yaş aralığı, 77 ( % 64.2) tanesi yaş aralığı, 31 (%25.8) tanesi 36 yaşından büyüktür. Katılımcılardan 34 (%28.3) kişi 5 yıldan az, 60 (%50) kişi 5-20 yıl arası, 26 ( % 21.7) kişi ise 26 yıldan fazla bu meslekte çalıştıklarını belirtmişlerdir. 35 (%29.2) kişi lise mezunu, 42 (%35) kişi önlisans mezunu, 37(% 30.8) kişi lisans mezunu ve 6 (%5) kişi ise yüksek lisans mezunudur. Katılımcılardan 11 (%9.2) kişi yönetici hemşire, 60 (%50) kişi servis hemşiresi, 13 (% 10.8) kişi poliklinik hemşiresi ve 36 (% 30) kişi diğer birimlerde çalıştığını belirtmiştir.115 ( %95.8) kişi hizmetiçi eğitimlerin mesleki beceri ve uygulamalarında katkısı olduğunu düşünürken,86 (%71.7) kişi mesleki gelişimlerine en çok katkı sağlayan eğitim konularının enfeksiyon,hasta - çalışan güvenliği ve modül eğitimlerinin katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 77 (% 64.2) kişi hizmetiçi eğitim programlarının; bireysel ve kurumsal verimliliğin arttırılmasını sağladığını belirtmişlerdir. 109 (%90.8) kişi hizmetiçi eğitimlerde kullanılan yöntem ve tekniklerin mesleki gelişim hedeflerine uygun olduğunu ifade etmiştir. 111 (%92.5) kişi hizmetiçi eğitimleri gerçekleştiren eğitimcilerin (özel alan eğitimcileri de dahil) katılımcılarla iletişimde etkili olduklarını düşünmektedir. 101 (% 84.2) kişi hastanemizde uygulanan tek günlük, konuların toplu olarak sunulduğu eğitim programından memnun olduklarını ifade etmiştir. 71 (%59.2) kişi hizmetiçi eğitimlere katılımda sıkıntı yaşadıklarını ve eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların nedeni ile ilgili soruya cevap verenlerden, 82 (%68.3) kişi personel yetersizliğine bağlı olduğunu ifade etmiştir.76 (%63.3) kişi hastanemizde eğitim ortamı olarak kullandığımız konferans salonunun fiziksel şartlarının yeterli olduğunu düşünmektedir.110 (%91.7) kişi yönetimin hizmetiçi eğitimlere destek verdiğini ifade etmiştir.

10 Sonuçlar: Hastanemizde uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin hemşirelerin kurumsal ve bireysel verimliliğin arttırılmasında ve mesleki gelişimlerine önemli katkı sağladığı saptanmıştır. Bunun yanısıra hizmetiçi eğitimlere katılımda yaşanılan sıkıntıların giderilmesi eğitimlerin amacına ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: hizmetiçi eğitim, kurumsal verimlilik, mesleki beceri, kişiler arası iletişim, mesleki verimlilik

11 P306 HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI EĞİTİMİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE MUSTAFA ALPARSLAN BABAYİĞİT, SONGÜL ACAR VAİZOĞLU, DİDEM EVCİ, ÖMER FARUK TEKBAŞ, ÇAĞATAY GÜLER Genelkurmay Başkanlığı Bildiri Konusu: Sağlık Profesyonellerinin Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu derleme ile çevre sağlığı ve çevre hekimliği kavramları ile halk sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması gereken çevre sağlığı konuları, kavramsal bir çerçeve önerisiyle sunulmuştur. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 tarihleri arasında Didim de gerçekleştirilen 3'üncü Çevre Hekimliği Kongresinde organize edilen Çevre Sağlığı Çalıştayı ile katılımcıların çevre sağlığının özellikli konularına (Çevre epidemiyolojisi, Su, Hava, Biyosit) olan ilgisi ve becerisi arttırılmıştır. Çevre Sağlığı Çalıştayı Kursunun Asistan gözünden çevre sağlığı eğitimi konulu interaktif küçük grup çalışmasında katılımcılar tarafından uzmanlık eğitiminde yer alması önerilen çevre sağlığı uygulamalarına dair bir kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Bulgular: Çevre sağlığı hastalık ve sakatlıkların önlenmesi amacıyla, kişi ve toplum sağlığını, diğer canlıların varlığını ve gelecek nesilleri doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyokültürel ve psikolojik etkenlerin saptanması ve kontrol altına alınmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. Çevre-sağlık ilişkisinde en temel hastalık ve yaralanmaların küresel hastalık yükü içindeki yüzdesinin %10-90 arasında değiştiği bildirilmekte, dünya hastalık ve kaza yüküne çevre katkısının %23 olduğu tahmin edilmektedir. İnsanlık tarihinde 20. yüzyıla kadar daha çok sağlığı etkileyen temel faktörler doğal çevrede oluşan tehlikeler ve hastalık nedeni olan mikroorganizmalar iken, son yüz yılda hastalıklara karşı kazanılan başarılar sonucunda doğal ve biyolojik hastalık etkenleri yerini yapay ve fizikokimyasal etkenlere bırakmıştır. Endüstrileşme, küreselleşme, kent nüfusundaki hızlı artış, doğal kaynakların önlenemeyen tüketimi, kimyasal kullanımının artması çevresel etkilenim konusunda yeni güçlükler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan ve Halk Sağlığı uzmanlık eğitiminde yer alması öngörülen kavramsal çerçeve EK'te sunulmuştur. Sonuçlar: Çevresel etkilenimlerin insan sağlığına olan etkilerinin her geçen gün artmakta olduğu günümüzde, insanların çevreleriyle olan etkileşimlerinin değerlendirilmesi, yorumlanması ve topluma yönelik koruyucu uygulamalar şeklinde hayata geçirilmesi gerekliliği, halk sağlığı, özelinde çevre sağlığı, uzmanının da sorumluluğunu bir kat daha artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde önemi giderek artan çevre ve halk sağlığı sorunlarına Halk Sağlığı Uzmanının yaklaşımı, canlı ekosisteminin devamlılığı üzerine olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Çevre Sağlığı, Eğitim, Halk Sağlığı Uzmanı

12 P307 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YÜRÜTÜLEN AİLE PLANLAMASINDA DANIŞMANLIK DERSİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ IŞIL ERGİN, MELTEM ÇİÇEKLİOĞLU, ÖZLEM POLAT, ASLI DAVAS, HÜR HASSOY, RAİKA DURUSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinde üreme sağlığında danışmanlık hizmeti konusunda doğru bilgi, tutum ve davranışın geliştirilmesi, bireylere uygun yaklaşımı gösterebilmeleri ve doğru iletişimi kurabilmeleri açısından önemlidir. Danışmanlık becerisinin kazandırılması Aile planlaması(ap) hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini yükseltip hizmete erişebilirliği artıracaktır Bu çalışmada, Tıp Fakültesi üçüncü sınıftaki AP danışmanlığı ders programının tanıtımı ve bu eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp fakültesi (EÜTF) yılı üçüncü sınıf öğrencileri (n=273) evreni oluşturdu. Öğrencilerin 258(%94.5) ine ulaşıldı. Uygulamaya katılan öğrencilerin tamamı ders sonunda değerlendirme ve geri bildirim formunu doldurdu. Bulgular: Korunma ve toplum sağlığı bakış açısı ile şekillenen Toplum Sağlığı Alan dikey koridorunun bu blokta üreme sağlığına yönelik hedefleri açısından danışmanlık hizmetinin özelliklerine ve inceliklerine dair farkındalık yaratılması ve beceri geliştirilmesinde küçük grup uygulamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Uygulama kapsamı ve teknikleri bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Değerlendirme formu kapsamında AP nın tanımı ve yöntemlere ilişkin 14 önermeden 11 i %96 ve üzerinde doğrulukla yanıtlanmıştır. Eğitim tekniği başlığı olumlu geri bildirimler içinde öne çıkarken, bu teknikler içerisinde en olumlu bulunanlar sırasıyla oyunlaştırma, kısa film ve grup çalışmasıdır. Sonuçlar: Bu uygulama, bilginin aktarılması ve öğrencilerin uygun beceri ve tutumla tanıştırılması açısından yararlı olmuştur. Kullanılan eğitim teknikleri ve içeriğine ilişkin olumlu görüşler bu yöntemlerin öğrenmeye ve katılıma olumlu yansıdığını göstermektedir Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, aile planlaması, danışmanlık, oyunlaştırma

13 P308 KTÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I, II, III ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ SENEM ARI, BÜNYAMİN ARI, GAMZE ÇAN, MURAT TOPBAŞ KTU Tıp Fak. Halk Sağlığı AD, Trabzon Bildiri Konusu: Sağlık profesyonellerinin mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimleri Giriş ve Amaç: Bu çalışmada yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem I-II- III öğrencilerinin bazı sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi, eğitim programına yönelik görüş ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı tipte hazırlandı. Karadeniz Tıp Fakültesi Dönem I-II-III öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, tıp fakültesi eğitim sistemiyle ilgili bilgi, görüş ve beklentilerini içeren kapalı-açık uçlu ve likert tipi ölçekli soruları içeren anket Aralık 2010 tarihleri arasında amfi ve laboratuar ortamlarında ders öncesi veya sonrası olmak üzere intern hekimler tarafından uygulandı. Çalışmanın bulguları sayı, ortalama, yüzde dağılımları ve ki kare kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 417 öğrenci katıldı. Bunların %56.1 i kız, %43.9 u erkek öğrencilerden oluşmaktaydı. Öğrencilerin %46.3 ü Karadeniz Bölgesinden gelmekte, %52.3 ü Anadolu Lisesi mezunu, %35 i ailesi ile birlikte kalmaktadır. Öğrencilerin ailelerinin ortalama aylık geliri 2280 tl, öğrencilerin ortalama aylık gelirleri 525 tl.dir. Katılımcıların %81.8 i tıp fakültesine isteyerek gelmiş, %52.8 i puanı yettiği için KTÜ Tıp Fakültesini tercih etmiştir. %38.4 ü fakültemizin tıp eğitim sisteminin entegre sistem olduğunu bilmiş, %49.2 si tıp eğitim sisteminin iyi planlanmış fakat sorunlar olduğunu, %82.5 i müfredatı öğretim üyesinin, %69.8 öğrencinin hazırlaması gerektiğini söylemiştir. %62.8 i derslerin ezbere dayandığını, %54.7 si uygulamalı derslerin artırılması gerektiğini söylemiştir. %34.3 ü pratik uygulama sayısının yetersiz olduğunu, %43.2 si anfi derslerine düzenli devam ettiğini, %62.8 si devam nedenlerinin dinlemek ve öğrenmek olduğunun söylemişlerdir. Öğrencilerimizden laboratuarları sayı, içerik, kullanılan malzeme ve süre açısından değerlendirmelerini istediğimizde; sayı yönünden %30, içerik ve malzeme yönünden %36 oranında kısmen yeterli, süre yönünden yaklaşık %40 oranında yeterli cevabını vermişlerdir. Sonuçlar: Müfredatın hazırlanmasında öğrencilerin daha aktif rol almasının sağlanması öğrencilerin derslere olan ilgisini artıracak ve öğrencileri araştırma yapmaya yönlendirecektir. Ders anlatımlarının ezberden uzak, daha ilgi çekici yollar kullanılarak anlatılması derslere olan devamı artıracaktır. Öğretim üyelerinin ders notlarıyla sınırlı kalmayıp, öğrencileri kaynak kitaplara ve literatüre yönlendirmesiyle öğrencilerin farklı bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır. Beceri laboratuarları ve modellerin tıp eğitiminde kullanılmasıyla oluşacak tıbbi hatalar büyük oranda azalacak, daha iyi ve etkin bir sağlık hizmeti sunulması sağlanacaktır. Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, beklenti, eğitim programı

14 P309 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ MERVE AYDIN, GAMZE ÇAN KTÜ Trabzon Sağlık Yüksekokulu Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Türkiye de 2003 yılı itibariyle sağlık hizmetlerinde istenen değişimi sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programını başlatmıştır. Programın amaçları sağlık hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde organize edilmesi finansmanının sağlanması ve sunulması olarak ifade edilmiştir. Araştırmanın amacı, KTÜ Tıp Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin mezun olduktan sonra çalışma hayatlarında karşılaşacakları Sağlıkta Dönüşüm Programının kapsamı ve temel bileşenleriyle ilgili bilgi düzeylerini ölçmek ve bu konuyla ilgili düşüncelerini öğrenmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmaya tıp fakültesinden 98, sağlık yüksekokulundan 120 olmak üzere 218 kişi katılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı ve yüzdelerle tanımlanmış, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi uygulanmıştır. Ankette öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini ölçmeye yönelik olarak Sağlıkta Dönüşüm Programının temel bileşenlerinden aile hekimliği, aile sağlığı elemanlığı, genel sağlık sigortası, sevk zinciri, kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma, sağlık bilgi sistemi, planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı na yönelik sorulara yer verilmiştir. Bulgular: Araştırmada, genel olarak sağlık yüksekokulu öğrencileri bilgi sorularına tıp fakültesi öğrencilerine göre daha yüksek oranlarda doğru cevaplar vermiştir. Öğrenciler Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamalarını olumsuz olarak değerlendirmelerine rağmen tıp fakültesi öğrencileri aile hekimliği uygulamasını sağlık yüksekokulu öğrencilerine kıyasla daha olumlu değerlendirmiştir. Sonuçlar: Tıp fakültesi ve sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerinde sağlıkta dönüşüm programına yönelik mevcut uygulamalara yer verilmesi, eğitim programlarının sadece açıklanan programın teorik olarak tanıtımı boyutuyla kalmaması gerektiği, pratiğe yönelik değerlendirmeleri de içerecek biçimde farklı bakış açılarıyla şekillendirilmesi, böylece öğrencilerin yani geleceğin sağlık çalışanlarının açıklanan dönüşüm programının olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirebilmelerinin sağlanması ihtiyacının olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: sağlıkta dönüşüm programı, tıp fakültesi, sağlık yüksekokulu, öğrenci

15 Tablo 1. Öğrencilerin Cinsiyet, Yaş Grubu Ve İkamet Yeri Dağılımları Tıp fakültesi Sağlık yüksekokulu n % n % X² sd p Yaş Grubu P< Toplam Cinsiyet Kadın Erkek Toplam İkamet Yeri Ailesi ile Arkadaşı/Arkadaşları ile Yalnız Yurtta Toplam P< P< Tablo 2. Öğrencilerin Tedavi İçin İlk Olarak Kurum Tercihlerinin Dağılımı Kurum Tercihi Tıp Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Toplam n % n % n % Aile Hekimi Devlet Hastanesi Özel Hastane Üniversite Hastanesi Toplam X²= SD=3 ; p<

16 P310 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE YATARAK TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ HABİB SARIKAYA, CELALETTİN ÇEVİK, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Yatarak tanı ve tedavi hizmetleri kullanımı konusundaki bilgiler sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemlidir. Bu kesitsel çalışma kapsamında 2009 yılında Manisa kent merkezinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve hizmet kullanımı ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezinde 2009 yılında 2979 kişiden oluşan bir örnek grubuna ulaşılmıştır. Örnek seçiminde küme örnek seçimi yöntemi kullanılmıştır. Kişilerin son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı konusundaki bilgiler bir anket yardımı ile toplanmıştır. Veriler SPSS for Windows 11.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş, analizlerde ki kare testi, Fisher in kesin ki kare testi, oneway ANOVA post hoc bonferroni testi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Hane halkı bireylerinin %6.2 si son bir yıl içinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti gerektiren en az bir sağlık sorunu yaşamış ve %5.9 u son bir yıl içerisinde yatarak tanı ve tedavi hizmeti almıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi hizmeti kullanımı 0-14 yaş grubuna göre yaş grubundakilerde 1.67 kat (%95 GA, ), yaş grubundakilerde 2.13 kat (%95 GA, ) ve yaş grubundakilerde 4.50 kat (%95 GA, ), 75 ve üzeri yaş grubundakilerde 5.58 kat (%95 GA, ) daha fazla saptanmıştır. Son bir yılda yatarak tanı ve tedavi görülen hastaneler %65.0 ile devlet hastaneleri, %20.5 ile üniversite hastanesi ve %14.5 ile özel hastanelerdir. Özel hastanelerden alınan yatarak tanı ve tedavi hizmetleri yıllar içerisinde artmıştır. Manisa kent merkezinde özel hastanelerdeki cerrahi işlem oranı (%79.3) Manisa Devlet Hastanesi ne (%47.9), Merkez Efendi Devlet Hastanesi ne (%48.5) ve Üniversite Hastanesi ne (%31.7) göre çok yüksektir. Sonuçlar: Manisa kent merkezinde toplumun farklı grupları için yatarak tanı ve tedavi hizmetlerinin ulaşılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yatarak tanı ve tedavi, özel hastane, yatış süresi, bekleme süresi

17 P311 MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN KİŞİLERDE AYAKTA TANI VE TEDAVİ HİZMETİ KULLANIMI VE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ CELALETTİN ÇEVİK, HABİB SARIKAYA, GÖNÜL DİNÇ HORASAN, CEMİL ÖZCAN Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu kesitsel çalışma ile 2009 yılında Manisa kent merkezinde ayakta tanı ve tedavi hizmeti kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Manisa kent merkezini temsil eden 2979 kişiye küme örnek seçim yöntemiyle ulaşılmıştır. Veriler anketörler tarafından yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Bağımlı değişkenler, son 15 günde bir sağlık sorunu yaşama, son 15 günde bir sağlık kurumuna ayakta tanı ve tedavi amacıyla başvurma dır. Bulgular: Son 15 günde sağlık sorunu yaşama sıklığı %9,9, ayakta tanı ve tedavi hizmeti alma sıklığı %9,4 tür. Son 15 gün içinde sağlık sorunu yaşayanların %94,1 i sağlık kurumuna başvurmuştur. Son 15 günde sağlık kurumuna başvurma kadınlarda erkeklere göre 1,44 kat (1,11 1,86), sağlık güvencesi olanlarda olmayanlara göre 2,22 kat (1,19 4,16), kronik hastalığı olanlarda olmayanlara göre 2,59 kat (1,84 3,65) fazladır. Son 15 gün içinde sağlık kurumuna başvuranların %49,1 i devlet hastanesine, %29,2 si aile sağlığı merkezine, %10,1 i üniversite hastanesine, %0,9 u muayenehaneye, %10,1 i özel hastanelere başvurmuştur. Sonuçlar: Sağlık güvencesi olmayanlar ayakta tanı ve tedavi hizmetlerine daha az ulaşabilmektedir. Bu konuda toplumun tümünü kapsayacak bir sağlık güvence sisteminin geliştirilmesi önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Ayakta tanı ve tedavi, sağlık sigortası, eşitsizlik, kronik hastalık, bekleme süresi

18 P312 HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI ADLİ OLGULARA YAKLAŞIM VESİLE ŞENOL, GÜLSÜM NİHAL GÜLESER, MAHMUT ARGÜN Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar S.H.M.Y.O Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hastane öncesi süreçte ilk ve acil bakım müdahalelerini profesyonel düzeyde uygulayan Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının, adli olguyu tanımlama hasta/yaralıya gerekli tıbbi bakımı verme, saptanan travmatik lezyonları rapor halinde düzenleme sorumluluğunun yanı sıra, müdahale sırasında olay yeri, kurtarıcı ve hasta güvenliğini sağlama, delilleri koruma, toplama ve hasta ile birlikte ilgili merkeze taşıma, olguyu Güvenlik Birimleri ve ilgili Acil Tıp Sistemlerine haber verme gibi temel görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu çalışma hastane öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının karşılaştıkları adli olgulara yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini Kayseri il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Acil Yardım İstasyonları (Talas, Beyazşehir, Eskişehir Bağları, Ahmet Gündeş, Nuh Naci Yazgan, Belsin, Argıncık, Barbaros, Mevlüde Güldüoğlu) ve Komuta Kontrol Merkezinde (KKM) çalışan 150 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Örneklem grubunu ilgili çalışma birimlerinden mesleki tabaka ağırlığına göre seçilen 100 kişi oluşturmuştur. Veriler Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Anket Formunun yüz-yüze uygulanması şeklinde toplanmıştır. İstatistiksel analizde yüzde ve frekans dağılımı, ortalama ± standart sapma ve ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Acil sağlık çalışanlarının % 52.0 si yaş grubunda, % 56.0 sı kadın, % 46.0 sı Acil Tıp Teknisyeni (ATT), % 18.0 i Acil Tıp Teknikeri (Paramedik) ve % 20.0 si Hekim dir. Grubun % 69.0 nun meslekte çalışma süresi 1-5 yıl olup, % 85.0 i 24 saat nöbet usulü ile çalışmaktadır. Grubun % 67.0 si yaptıkları işten, % 90.0 ı ise çalışma ortamından memnundur. Acil Sağlık çalışanlarının % 26.0 sı adli vakalarda olay yerinde yapacakları birincil öncelikli işlemi olay yeri güvenliği, % 19.0 u ise kurtarıcı güvenliği olarak tanımlamıştır. Çalışanların % 54.0 ü trafik kazalarını, % 13.0 ü delici kesici alet yaralanmasını, % 12.0 si ise ası vakalarını en sık karşılaştıkları adli olgular olarak bildirmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 46.0 sı adli olgu ön tanısı koyma yetkisinin ambulans ekibinin sorumluluğunda olduğunu, % 45.0 i adli olgu yönetiminde yetkilerinin yetersiz olduğunu, % 64.0 ü şüpheli adli olgularda KKM ne danıştıklarını ifade etmişlerdir. Sağlık çalışanlarının % 89.0 u karşılaştıkları adli olgularda can güvenliği kaygısı yaşadığını, % 45.9 u kendi can güvenliğini koruyamadığını, % 62.0 si adli olgularda polise ulaşmada zorluk çektiğini, % 46.0 sı adli olguya müdahale ederken saldırıya maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Saldırıların % 52.2 ni sözlü tehdit, % 43.5 ni ise fiziksel şiddet oluşturmuştur.

19 Sağlık çalışanlarının % 81.0 i adli olguya müdahale sırasında görevli olmayan kişilerin olay yerine girişine izin vermediğini, % 65.0 i olay yerindeki kalabalığı genellikle uzaklaştırdığını, % 75.0 i kapalı alanda vaka müdahalesi sırasında kapıları kilitlemediğini bildirmiştir. Sağlık çalışanlarının % 57.0 si delillerin korunması konusunda eğitim aldıklarını, ancak % 70.0 i bu eğitimin yeterli olmadığını belirtmiştir. Sağlık çalışanlarının % 58.0 i olay yerindeki delilleri korumadığını, % 63.0 ü ise olay yerindeki delil olabilecek materyalleri toplamadığını belirtmiştir. Adli olgularda sağlık çalışanlarının % 16.0 sı basın mensuplarına sözlü bilgi verdiğini, % 30.0 u ise görüntü almalarına izin verdiğini ifade etmiştir. Sonuçlar: Sonuç olarak 112 Acil Sağlık Çalışanlarının yaklaşık yarıdan fazlası adli olguları tanımlama, delilleri koruma, toplama, gizlilik ilkesine bağlı kalma gibi mesleki etik sorumlulukları üstlenmede, kendi can güvenliğini sağlama, gerektiğinde öncelleme ve güvenli koşullarda hizmet sunma gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim programları ile Acil Sağlık Çalışanlarının adli olgulara ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılabilir. Can güvenliğini kontrol altına alacak bireysel, mesleki ve kurumsal donanımların sağlanması grubun iş motivasyonunu ve sosyal prestijini yükseltecektir. Anahtar Kelimeler: Acil sağlık çalışanı, adli olgu, hastane öncesi yaklaşım

20 P313 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE YATARAK BAKIM/TEDAVİ ALAN BİREYLERİN EBELİK/HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZLEM DURAN, SULTAN UÇUK, BERNA BULUT, MİHRİBAN GÖĞSU, NURCAN ŞAKI Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, SİVAS Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Hasta memnuniyeti, kaliteli sağlık bakımı açısından önemlidir. Sağlık alanında sunulan hizmetlere yönelik hasta memnuniyeti ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların çoğunluğu hastane hizmetleri ile ilgilidir. Ancak ebelik/hemşirelik bakımı ile ilgili yapılan çalışmalar tüm bu çalışmaların içerisinde çok az yer tutmaktadır. Bu nedenle araştırma, Sivas Devlet Hastanesi nde kadın hastalıkları ve doğum servislerinde yatarak bakım/tedavi alan kadınların ebelik/hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet düzeyini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak, tarihleri arasında Sivas Devlet Hastanesi Aseptik, Septik ve Ameliyathane Servis lerinde yürütülmüştür tarihleri arasında hastanenin bu servislerinde yatarak bakım ve/veya tedavi alan kadın sayısı 7010 dur. Araştırma örneklemi Yürümezoğlu (2007) tarafından kullanılan N > 50+8m formülünü ile hesaplanmıştır. Bu formüle göre m, bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Araştırmada kullanılan bağımsız değişken sayısı 21 dir. Buna göre örneklem büyüklüğü 218 olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın yapılacağı kliniklerdeki hasta yatış sürelerinin uzun olmaması dikkate alınarak toplam 318 kadın araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile kadınlara yönelik bilgi formu ve Hemşirelik (Ebelik) Hizmetlerinden Memnuniyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bilgi formu, kadınların sosyodemografik özellikleri, hastanede yatış, bakım ve tedaviye yönelik genel memnuniyet durumlarını içeren 29 sorudan oluşmaktadır. Ölçek ise Demir ve Eşer tarafından 2004 yılında geliştirilerek, geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 34 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Beşli likert tipinde düzenlen ölçekte verilecek yanıtlar için hiç memnun değildim 1, az memnundum 2, kararsızım 3, memnundum 4 ve çok memnundum 5 puan olacak şekilde hesaplama yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 34, en yüksek puan ise 170 dir. Alınan puan arttıkça memnuniyet düzeyinin de arttığı düşünülmektedir. Araştırmanın bağımlı değişkenini kadınların ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması, bağımsız değişkenlerini ise sosyo-demografik özellikleri ile ebelikhemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik hesaplaması, varyans analizi, ve kruskal-wallis testleri kullanılmıştır.

21 Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların % 67.9 u hastane çalışanlarının yatış sırasında kendilerine oldukça nazik davrandığını, % 52.2 si hastanede uyulacak kurallar konusunda açıklama yapılmadığını, % 80.5 yatış sırasında bekletilmediğini ifade etmiştir. Yattıkları odayı değerlendirmeleri istendiğinde; % 64.5 i gürültülü olmadığını, % 66.4 ü temiz olduğunu, % 81.4 ise odanın ısındığını ve havalandırıldığını belirtmiştir. Kadınların % 61 inin de hastane yemeklerinden memnun olduğu saptanmıştır. % 70.8 i ebe ve hemşirelik bakım hizmetlerinden memnun iken hekim tedavisinden memnuniyet sıklığı % 89.9 dur. Ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalaması ± olarak belirlenmiştir. Kadınların, hastane çalışanlarının nazik olması, yatılan odanın gürültülü olmaması, yatılan odaların temiz olması, iyi şekilde ısınması ve havalandırılması durumunda, hastanede yattıkları süre içerisinde hastane yemeklerinden, ebelikhemşirelik bakımından ve hekimin tedavisinden memnun oldukları durumlarda ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamalarının anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (p < 0.05). Sonuçlar: Kadınların Ebelik/Hemşirelik hizmetlerinden memnuniyet puan ortalamasının orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenirken, yatılan odanın fiziki özellikleri, hastane yemekleri, personelin nezaketi, ekip üyelerinden memnuniyetin ebelik-hemşirelik hizmetlerinden memnuniyete yansıdığı belirlenmiştir. Bu nedenle, hastane çalışanlarının sadece yatış işlemleri esnasında değil bakım ve tedavi sürecinin tüm aşamalarında kadınlara nazik davranmaları, hasta odalarının fiziki koşullarının önemsenmesi, verilen hizmetlerde ekip anlayışı ve hizmet kalitesine etkisinin göz önünde bulundurulması, konuya yönelik kapsamlı çalışmalarla etkisi ortaya konulmamış olan faktörlerinde değerlendirilmesi önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Kadın hastalıkları, doğum, ebelik-hemşirelik hizmetleri, memnuniyet

22 P314 ÖĞRENCİLERİN AİLE SAĞLIK BİRİMİ VE AİLE SAĞLIK ELEMANI HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ RABİA SOHBET, GÜLCİHAN ARKAN, MUSTAFA ÖZDEMİR ÇİĞDEM FIRAT, KAHRAMAN EŞİN Gaziantep Üniversitesi Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Gaziantep üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü öğrencilerinin aile sağlık birimi ve aile sağlık elemanı hakkında ki bilgi düzeylerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini 298 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 22 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 bilgisayar programında değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin; %67 si erkek, %33 ü kız; %41.9 u 20-21, %30.5 i yaşında; %59.7 si çekirdek aileye; %95.6 sı bekar; %48.7 si ilçede yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların; %48.3 ü 1. sınıf, %30.9 u 2. sınıf, %19.8 i 3. sınıf, %1 i 4. sınıf; %32.2 si SSK, %10.4 ü sosyal güvencesi olmadığını; %49.9 u ASE hakkında bilgisinin olduğunu; %63.9 u aile hekimini tanıdığını, %49.7 si aile hekimliği sisteminin ekip kavramını parçalamayacağını, %50.3 ü parçalayacağını; %27.5 i bu uygulamanın eşit uygulanmayacağını, %57 si bu uygulama ile hastalara gereken zamanın ayrılacağını, %28.5 i bu uygulamanın tedavi edici yönünün yanında koruyu olacağını,%52.3 ü kısmen koruyu olacağını, %29.5 i bireylerin kendi hekimlerine gitme zorunluluğunun geri bildirimleri olumsuz etkileyeceğini, %77.9 u halkın aile hekimliği sistemini bilmediğini, %56.7 si uygulamanın hekim-hasta ilişkisini güçlendireceğini, %57.7 si gelecekte aile sağlığı elemanı olarak çalışmak istediğini, %57.7 si uygulamada hemşire-doktor ilişkisini ekip çalışması, %42.3 ü usta-çırak ilişkisi olarak gördüğünü, %22.5 i ASB uygulamasının hastaneye başvuran hasta sayısının azalacağını, %48.7 si kısmen azalacağını, %70.2 i doktorun istediği zaman sözleşme feshi hakkını doğru bulduğunu, %27.5 i aile sağlığı elemanı olmanın avantajlı olduğunu, %73.5 i ASE denilince akla doktor, %15.1 i hemşire geldiğini belirtmiştir. Sonuçlar: Yapılan araştırmada kişilerin ve halkın aile hekimliği konusunda yeterli ve bu sistemin sağlığı yükseltme konusunda kısmen etkili olabileceği sonucuna varılmıştır. Halkı bu konuda bilgilendirme amacıyla yayın ve basınında yardımıyla sitem hakkında yeterli verilmeli, gerekirse halka seminer gibi eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca sistem içerisindeki eksiklikler de yetkili mercilerce tamamlanmaya çalışılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Birimi, Aile Sağlığı Elemanı

23 P315 DÖRT YILDIR AİLE HEKİMLİĞİ UYGULANAN BİR İLDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ VE İŞE BAĞLI GERGİNLİK ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ TAHSİN GÖKHAN TELATAR, İZZET ÇELTİKÇİ Sinop İl Sağlık Müdürlüğü Bildiri Konusu: Sağlık Sistemleri / Sağlık Örgütlenmesi / Sağlık Politikaları Giriş ve Amaç: Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı Çerçevesinde 2005 yılında Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hayata geçirilmiştir yılında Düzce de pilot olarak başlayan uygulama, 2010 yılı sonunda 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Sinop ilinde Aile Hekimliği Pilot Uygulaması 15 Ağustos 2007 tarihinde başlamış olup dört yıldır sürdürülmektedir. Aile Hekimliği Pilot Uygulaması ile birinci basamak sağlık hizmetleri iki ana birimde verilmeye başlanmıştır. Bunlardan ilki kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile tedavi edici hizmetlerin ayaktan sunulduğu Aile Sağlığı Merkezleri, ikincisi ise topluma ve çevreye yönelik koruyucu hizmetler asıl olmak üzere pek çok önemli faaliyeti bünyesinde barındıran Toplum Sağlığı Merkezleridir. Bu iki birim arasında, görev ve sorumluluklarının yanı sıra, içeriği ve işleyişi açısından da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde en az bir aile hekimi ile aile sağlığı elemanı sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ağırlıklı olarak yardımcı sağlık personeli bir arada bulunmakta ve Devlet memuru olarak çalışmaktadır. Aile Sağlığı Merkezleri kamuya ait binalarda kiralanabildiği gibi, aile hekiminin tercihine bağlı olarak kamu dışından da olabilmektedir. Toplum Sağlığı Merkezleri ise çoğunlukla eski Sağlık Ocağı ya da Sağlık Grup Başkanlığı binalarında yer almaktadır. Bu gibi işleyiş, alt yapı ve fiziksel farkların, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan personelin iş yaşamına bağlı etkilenimlerini belirlemek amacıyla bu çalışma tasarlanmış ve uygulanmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Sinop İl Merkezinde görev yapan; aile sağlığı merkezlerinde bulunan 16 aile hekimi ve 16 aile sağlığı elemanı ile Toplum Sağlığı Merkezi, AÇSAP Merkez Tabipliği, Verem Savaşı Dispanseri, Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu ve Komuta Kontrol Merkezinde ve İl Sağlık Müdürlüğü nde görev yapan 11 hekim ve 84 yardımcı sağlık personeli arasında yapılmıştır. Çalışmada yıllık izin, vb. nedenlerle ulaşılamayan personel dışarıda bırakıldığında, 15 aile hekimine, 15 aile sağlığı elemanına, 9 hekime ve 73 yardımcı sağlık personeline ulaşılmıştır. Katılımcılara sosyo demografik özellikleri, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve İşe Bağlı Gerginlik Ölçeğinden oluşan soru formu uygulanmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar ile diğer kurumlarda çalışanların ilgili ölçek puan ortalamaları T-testi ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Katılımcıların 30 u aile sağlığı merkezlerinde görev yaparken, 82 si diğer birinci basamak sağlık kurumlarında ve İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapmaktadır. İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği değerlendirmesinde Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları nın puan ortalaması 36,6±9,7, diğer grubun 39,7±7,4 oalrak hesaplanmıştır. Bu ölçeğe göre yüksek puan, işe bağlı gerginliğin de yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0,05).

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 13 Ekim 2003 8 Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Saadet Yazıcı ÖZET Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Bir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Meslek Hastalıkları Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Tülin Gönültaş 1, Necdet Aytaç 1, Didem Ata Yüzügüllü 1, Çağlar Cengizler 2 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire

Adı Soyadı Ünvanı. : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Adı Soyadı Ünvanı : Fatma Figen Uğurlu : Uzman Hemşire Doğum Tarihi : 08-09-1963 Doğum Yeri : Ankara Uyruğu : T.C. Medeni Durumu : Evli Yabancı Dili : İngilizce İş telefonu : 0212 660 11 25 / 27618 İş

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: HALK SAĞLIĞI STAJI BAŞLAMA TARİHİ HALK SAĞLIĞI STAJI

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU

BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Tokat Halk Sağlığı Müdürlüğü BĠRĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK ÇALIġANLARINDA YAġAM DOYUMU, Ġġ DOYUMU VE TÜKENMĠġLĠK DURUMU Yalçın Önder¹, Rıza Çıtıl¹, Mücahit Eğri¹,

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi

Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Klinik Kodlama Süreç Analizi Anket Değerlendirmesi Sağlık tesisleri tarafından verilen hizmetin tanımını sağlayan klinik kodlama; hastanın tesise kabul edilişinden taburcu edilişine kadar geçen süredeki

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara

Doç. Dr. Simten Malhan. Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Doç. Dr. Simten Malhan Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ankara Araştırıcı Simten Malhan Salih Pay Ayhan Dinç Şebnem Ataman Ediz Dalkılıç Eren Erken İhsan Ertenli Sedat Kiraz Esin Ertuğrul

Detaylı

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 1 İÜ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ NDEN 2 TIP KARİYER GÜNLERİ AFİŞİ 3 TIP KARİYER GÜNLERİ-III

Detaylı

KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ KARTAL YAVUZ SELİM DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTANE ENFEKSİYONLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HAFİZE ZORA CANAN EYÜBOĞLU GÜLLÜCE HÜSNİYE KARADAĞ 29/12/09 1 AMAÇ Bu çalışma ;

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel)

EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ. Hastane (Kamu, Üniversite ve Özel) EK-5 MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA REHBERİ Anket Uygulama Yöntemi Kurumlar, yüzyüze, internet, telefon, posta yolu gibi yöntemler ile anket uygulayabilirler. Anket Uygulanmayacak Kişiler 16 yaşından küçükler

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

EĞİTİM BİLGİLERİ. Ege Üniversitesi- Hemşirelik Yüksekokulu. Gaziantep Üniversitesi-Halk Sağlığı Hemşireliği ABD 2006 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM Ünvanı Adı-Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Fakülte Bölüm Öğretim Görevlisi N.Nesrin İPEKÇİ Adana/1976 Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım E-posta/Web nesrinipekci@kilis.edu.tr Telefon/Faks 348-813 93

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Program Koordinatörü Prof. Dr. Melikşah ERTEM 0232 246 49 49 / 208 meliksah.ertem@izmir.edu.tr Enstitü Sekreterliği Elif BADAKAL

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ İSTANBUL DA TEK TIP FAKÜLTESİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Zafer Güney Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Araştırma Serisi 9-2011 1 AİK- DSÖ TANIMI Hastaların ilaçları klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde,

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE

Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde. Öğrenci Hemşirelerin Eğitiminde STERİLİZASYON SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE SAĞLIK PERSONELİ YETİŞTİREN OKULLARDA STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON EĞİTİMİ UZM.HEM.NESİBE ÖZGEN SAYGIN A.Ü.T.F.İBN-İ SİNA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE MSÜ ÜNİTESİ SORUMLU HEMŞİRESİ STERİLİZASYON

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 7 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015tarih ve 2015/155sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Ön lisans

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE AİLE HEKİMLİĞİ 1 2 DÜNYA BANKASI 2004 TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU Aile Hekimliği Türkiye de birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin en önemli adımıdır. Bu nedenle

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI

EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI TOPLUM SAĞLIĞI ve TOPLUM YÖNELİMLİ HEKİMLİK BLOĞU HALK SAĞLIĞI 2016 2017 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI Araştırma Planlaması: 4 aylık Toplum Sağlığı bloğu süresince öğrencilerden bir araştırma projesi konusu

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ SİZDEN GELENLERLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ 99.Sayı 55.Sayı EKİM 206.Sayı ŞUBAT 203 AĞUSTOS 2008 Uzm. Hem. Kıymet YILMAZ Hemşirelik Gelişim Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Sorumlusu Acıbadem Hemşirelik

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK

ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK ECZACILIK FAKÜLTESİ KLİNİK ECZACILIK PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR, rdemirdamar@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EKE 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EKE 601 Klinik Eczacılık I S 5

Detaylı

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN KARİYER PLANLAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ Medicana İnternational Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Uz.Hem.Ayşe MUTLU KARİYER Kariyer kişisel ve örgütsel hedeflerle

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı