REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 REAKTİF TURUNCU 16 VE ASİT TURUNCU 7 AZO BOYARMADDELERİNİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI * yazışma yapılacak yazar Gülistan Deniz TURHAN 1, Özlem Esen KARTAL 2* 1 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi, Malatya, e-posta: 2 Kimya Mühendisliği Bölümü, İnönü Üniversitesi, Malatya, e-posta: ÖZET Tekstil endüstrisi, işlenen hammaddelerin boyanmasında kullanılan kimyasal ve yardımcı maddelerin çeşitlilik göstermesinden dolayı farklı özellikte ve fazla miktarda atık su oluşturmaktadır. Bu çalışmada tekstil endüstrisinde yaygın olarak kullanılan C.I. Reaktif Turuncu 16 ve C.I. Asit Turuncu 7 azo boyarmaddelerinin İleri Oksidasyon Prosesleri nden TiO 2 /UV prosesi ile renk giderimi amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar pyrex camdan yapılmış bir fotoreaktörde UVA lamba varlığında gerçekleştirilmiştir. Renk giderimine ph, boyarmadde başlangıç derişimi ve TiO 2 derişimi gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Farklı ph (3-6-9) aralıklarında yapılan çalışmalarda, C.I. Reaktif Turuncu 16 ve C.I. Asit Turuncu 7 için sırasıyla ph 3 ve ph 6 da en yüksek giderim elde edilmiştir. Boyarmadde derişiminin artmasıyla % renk gideriminin azaldığı, katalizör miktarının artırılması ile de arttığı gözlenmiştir. Reaksiyon süresinin 120. dakikasında renk giderimi, C.I. Reaktif Turuncu 16 için % 61 e ve C.I. Asit Turuncu 7 için ise % 62 ye ulaşmıştır. UV lamba gücü arttıkça % renk gideriminin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca C.I. Reaktif Turuncu 16 ve C.I. Asit Turuncu 7 için % renk giderimine H 2 O 2 derişimi, S 2 O 8 ve Cu + iyonlarını etkisi araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda her iki boyarmadde için % renk gideriminin TiO 2 / S 2 O 8 /Cu/UV prosesinin TiO 2 /UV prosesine göre daha etkili olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İleri Oksidasyon Prosesleri, Azo Boyarmaddeler, TiO 2 /UV Prosesi, Renk Giderimi GİRİŞ Tekstil endüstrisinde boyama ve bitim işlemleri aşamalarında ortaya çıkan renkli atık sular, hem doğrudan alıcı su ortamlarına verilmeleri durumunda kontrolsüz anaerobik koşullarda toksik ve kanserojen aromatik aminleri oluşturmaları hem de estetik görünümleri bozmaları bakımından çevreye zarar vermektedir. Tekstil endüstrisi atık sularının arıtımına yönelik olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler geliştirilmiştir. Atık suyun özelliklerine göre bu yöntemlerden biri ya da birkaçı seçilip uygulanabilir. Tekstil endüstrisinde, doğal ve sentetik malzemeleri boyamada yaygın olarak kullanılan azo boyarmaddeler; azot-azot çift bağ (-N=N-) yapısındadır. Biyolojik olarak aerobik koşullarda giderilemeyen azo boyarmaddelerin anaerobik koşullarda renk giderimi azo bağların kırılması ile sağlanmakta, ancak bu durumda boyarmaddeden daha toksik aminler oluşmaktadır[1]. Son yıllarda organik bileşiklerin CO 2 ve H 2 O gibi toksik olmayan bileşiklere ya da biyolojik olarak giderilebilecek bileşiklere parçalanabildiği bir yöntem olan İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) geliştirilmiştir[6]. İOP lerinden TiO 2 /UV fotokatalitik oksidasyon yöntemiyle organik bileşiklerin giderimi, UV ışığı varlığında ve yarı iletken TiO 2 ün katalizörlüğünde sağlanmaktadır. Yarı iletkenlerin 1

2 molekül orbitalleri band yapısındadır. Elektronlarla dolu olan düşük enerjili bölgelere değerlik bandı, tümüyle boş ya da elektronlarla kısmen dolu olan yüksek enerjili bölgelere ise iletkenlik bandı denir. Bu iki band arasında enerji aralığı adı verilen bir bölge bulunmaktadır. Bir yarı iletkende değerlik bandı küçük bir boş yük bölgesi ile iletkenlik bandından ayrıldığından elektronlar kolayca iletkenlik bandına uyarılabilir. Elektronların iletkenlik bandına uyarılması için gerekli minimum enerjiye eşik enerjisi denir. Bir yarı iletken eşik enerjisine eşit ya da daha büyük bir enerji ile uyarıldığında elektronlar değerlik bandından iletkenlik bandına geçer ve böylece değerlik bandında boşluklar oluşarak elektron (e - ) ve boşluk (h + ) çiftleri meydana gelir. Oluşan h + yüzeyde adsorplanmış olan H 2 O ve OH - ile reaksiyona girerek OH. radikalini oluşturur. e - ise yüzeyde adsorplanmış olan O 2 ile reaksiyona girerek süperoksit anyon radikalini ( O -. 2 ) oluşturur. Oluşan e - - h + çiftlerinden bazıları da tekrar birleşebilir. DENEYSEL Deneysel çalışmalarda boyarmadde olarak C.I. Reaktif Turuncu 16 (RT16) ve C.I. Asit Turuncu 7 (AT7) azo boyarmaddeleri, katalizör olarak TiO 2 (Degussa P25) ve ışın kaynağı olarak 6W UV-A (Topbulb) lamba kullanılmıştır. Ayrıca Na 2 S 2 O 8 (Merck), H 2 O 2 (% 35, Merck) ve CuCl (Merck) kimyasal maddeleri kullanılmıştır. Çizelge 1. C.I. Reaktif Turuncu 16 ve C.I. Asit Turuncu 7 Azo Boyarmaddelerinin Özellikleri RT16 AT7 *C. I Açık Formülü Mol Kütlesi, g/mol Dalga Boyu(λ max ), nm C.I. : Colour İndex Deneysel çalışmalar, pyrex camdan yapılmış ceketli bir fotoreaktörde gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Manyetik karıştırıcı üzerine konulan fotoreaktörün etrafına dalga boyu 352 nm olan 4 adet 6 W lık UVA lamba yerleştirilmiştir. Belirlenen derişimde hazırlanan boyarmadde çözeltisine TiO 2 eklenerek elde edilen süspansiyonun ph ı NaOH ve H 2 SO 4 çözeltileri kullanılarak ph metre ile ayarlanmıştır. Rotametre ile akışı düzenlenen oksijen, sisteme camdan 2

3 yapılmış bir gaz dağıtıcı ile beslenmektedir. RT16 ve AT7 boyarmaddelerinin fotokatalitik oksidasyonuna ph, H 2 O 2 etkisi, UV lamba gücü, S 2 O 8 ve Cu + iyon derişimleri gibi parametrelerin etkileri incelenmiştir. Belirlenen derişimde hazırlanan boyarmadde çözeltisine, TiO 2 eklenerek 30 dakika karıştırılmaktadır. Lamba açılmadan önce katalizör varlığında belirli aralıklarda 15 mm H 2 O 2, 0.5 mm S 2 O 8 ve 0.5 mm Cu + doğrudan eklenmiştir. Reaksiyon süresince alınan örnekler şırınga tipli membran filtre ile süzülüp UV/Vis Spektrofotometresi ile RT16 boyarmaddesi için maksimum 493 nm ve AT7 boyarmaddesi için nm dalga boyunda analizler yapılarak % renk giderimi hesaplanmıştır (Eşitlik 1). Şekil 1. Deney Düzeneği (a) Oksijen Tüpü; (b) Rotametre; (c) Manyetik Karıştırıcı; (d) Pyrex Fotoreaktör; (e) 8 W UV-A Lamba; (f) ph Metre; (g) Sıcaklık Probu; (h) Gaz Dağıtıcı Co Ct % Giderim = 100 C o (1) C o = t 0 anındaki boyarmadde derişimi C t = t anındaki boyarmadde derişimi SONUÇLAR ph, fotokatalitik oksidasyon ile gideriminde önemli parametrelerden biridir. TiO 2 nin yüzey özellikleri ph a bağlı olarak değişmektedir. TiO 2 in izoelektrik noktası ph=6.8 dir[7]. Buna göre, TiO 2 in yüzeyi asidik ortamlarda (ph< 6.8) artı yüklü, bazik ortamlarda (ph>6.8) ise eksi yüklü olmaktadır. Bu durum aşağıdaki tepkimelerle gösterilmiştir: TiOH + H + + TiOH 2 ph< 6.8 (2) TiOH + OH - TiO - + H 2 O ph> 6.8 (3) 3

4 ph 3, 6 ve 9 da gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar Şekil 2 de verilmiştir. Fotoreaktöre konulan TiO 2 süspansiyonu, UV lamba açılmadan 30 dakika karıştırılarak adsorpsiyonla giderim farklı ph değerlerinde incelenmiştir. RT16 boyarmaddesi için ph 3, 6 ve 9 da sırasıyla 30 dakika sonunda % 10, % 0.9 ve % 0.6 adsorpsiyonla giderim elde edilirken, AT7 boyarmaddesi için aynı ph değerlerinde sırasıyla 30 dakika sonunda % 79, % 33 ve % 0.1 adsorpsiyonla giderim elde edilmektedir. RT16 ve AT7 azo boyarmaddelerinin anyonik boyarmaddeler sınıfındandır. Bu boyarmaddeler eksi yüklü sülfonik gruplar (-SO 3 -) içermektedir. 6.8 den küçük ph değerlerinde TiO 2 in yüzeyi artı yüklü olduğundan, eksi yüklü RT16 ve AT7 boyarmaddelerin tanecikleri elektrostatik kuvvetlerle çekilerek yüzeye adsorplanmaktadır. 6.8 den büyük ph değerinde ise TiO 2 yüzeyi eksi olarak yüklendiğinden eksi yüklenen boyarmadde tanecikleri aynı yüke sahip yüzey tarafından itilmekte ve adsorpsiyon azalmaktadır [8]. RT16 için uygun ph değeri 3, AT7 için ise ph 3 de adsorpsiyonla giderim yüksek olduğundan dolayı ph 6 değeri seçilmiştir. [TiO 2 ]= 2 g/l, ph=3 olduğu deney koşullarında 120 dakika sonunda, boyarmadde derişimi 25 mg/l olduğunda RT16 giderimi % 70 iken, 100 mg/l için RT16 giderimi % 41 olarak belirlenmiştir. [RT16]= 50 mg/l, ph=3 deney koşullarında, 0.25 g/l TiO 2 derişimi değerinde 120 dakika sonunda % 24 RT16 giderimi elde edilirken, derişim 2 g/l ye çıkarıldığında bu değer % 89 a yükselmiştir. Sonuç olarak, RT16 için belirtilen ph değerinde boyarmadde derişimi arttıkça % renk gideriminin azaldığı, TiO 2 derişiminin artırılmasıyla ise % renk gideriminin arttığı gözlenmiştir[9,10]. Şekil 2. % RT16 Giderimi Üzerine ph Etkisi [RT16]= 50 mg/l, [TiO 2 ]= 2 g/l 4

5 Adsorpsiyon Şekil 3. % AT7 Giderimi Üzerine ph Etkisi [AT7]=50 mg/l, [TiO 2 ]= 2 g/l Kullanılan UV lamba gücü arttıkça % RT16 ve % AT7 giderimlerinde artma görülmektedir. UV ışığı kullanılmadan yapılan deneyde RT16 ve AT7 boyarmaddeleri için 120 dakika sonunda sırasıyla % 5 ve % 4 renk giderimi elde edilmiştir. Şekil 4 de görüldüğü gibi, UV lamba gücü arttıkça renk giderimi artmaktadır. 24 W lık UV lamba varlığında RT16 ve AT7 boyarmaddeleri için 120 dakika sonunda renk giderimi sırasıyla % 61 ve % 62 iken, 68 W lık UV lamba kullanıldığında bu değer % 83 ve % 97 ye yükselmiştir[11]. Şekil 4. % RT16 ve % AT7 giderimine UV Lamba etkisi [TiO 2 ]= 2 g/l, [RT16]= 50 mg/l, [AT7]= 50 mg/l Literatürde H 2 O 2 derişiminin etkisi azo boyarmaddelerin TiO 2 /UV prosesi ile renk giderimi üzerine etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Soutsas et al., Remazol Red RR, 5

6 Remazol Yellow RR, Procion Crimson H-exl ve Procion Yellow H-exl azo boyarmaddelerini kullanarak yaptığı çalışmada, fotokatalitik renk giderimi üzerine H 2 O 2 derişiminin farklı ph(3-6- 9) aralıklarındaki etkisini incelemişlerdir. Sonuç olarak H 2 O 2 derişiminin ph 3 de bu azo boyarmaddeler için renk giderimi üzerinde daha etkili olduğu gözlenmiştir[12]. Kaur et al., çalışmalarında Reactive Red 198 azo boyarmaddesinin TiO 2 /UV prosesi ile giderimini araştırmış ve asidik koşullarda H 2 O 2 in eklenmesiyle renk gideriminin arttığı gözlenmiştir[13]. Bu çalışmada, TiO 2 /UV prosesine H 2 O 2 eklenmesiyle, ph 3 te RT16 giderimi % 61 den % 64 e, ph 6 da AT7 giderimi % 62 den % 79 a yükselmiştir. Bunun nedenlerinden biri H 2 O 2 in elektron alıcı olmasından dolayı ortamda bulunan e - ve h + çiftlerinin tekrar birleşmesini önlemesidir (Eşitlik 2). Buna ek olarak H 2 O 2 in UV ışını ile fotoliz tepkimesi vererek OH. radikalini oluşturmasıdır (Eşitlik 3). H 2 O 2 + e - OH - + OH. (2) H 2 O 2 + hv OH. + OH. (3) Şekil 5 de de görüldüğü gibi TiO 2 /H 2 O 2 /UV prosesi ile renk giderim ph arttıça azalmaktadır. Asidik ortamlarda hem boyarmaddelerin özellikleri hem de TiO 2 yüzeyinin özelliğinden dolayı fotokatalitik giderim daha yüksek olmaktadır[14]. ph 3 de AT7 için, TiO 2 /UV prosesi ile renk giderimi % 87 dir. TiO 2 /UV prosesine H 2 O 2 nin eklenmesiyle giderim % 93 e yükselmiştir. Aynı ph koşullarında RT16 için, TiO 2 /UV prosesi ile giderim % 61 iken bu değer TiO 2 / H 2 O 2 /UV prosesiyle % 64 e yükselmiştir. ph 6 da AT7 için, TiO 2 /UV prosesi ile renk giderimi % 62 iken TiO 2 /H 2 O 2 /UV prosesiyle % 79 a, RT16 için, TiO 2 /UV prosesi ile giderim % 18 den % 35 e artmıştır. ph 9 da ise RT16 ve AT7 boyarmaddeleri için, TiO 2 /UV prosesine H 2 O 2 eklenmesiyle % giderimde azalma gözlenmiştir. Şekil 5. ph ın H 2 O 2 Üzerine Etkisi [TiO 2 ]= 2 g/l, [RT16]= 50 mg/l, [AT7]= 50 mg/l, [H 2 O 2 ]= 15 mm 6

7 Şekil 6 de görüldüğü gibi TiO 2 / H 2 O 2 /UV prosesine Cu + iyonunun eklenmesiyle 120 dakika sonunda, RT16 giderimi % 64 den % 88 e, AT7 için ise giderim % 93 den % 98 e artmıştır. Cu + iyonları H 2 O 2 ile reaksiyona girerek OH. radikali oluşturur (Eşitlik 4). H 2 O 2 eklenmeden TiO 2 /UV prosesine yalnızca Cu + iyonlarının eklenmesi durumunda, TiO 2 / H 2 O 2 /UV prosesi göre daha az renk giderimi elde edilmektedir. Bunun nedeni ise anyonların TiO 2 yüzeyine adsorplanmasıdır[15]. Cu + + H 2 O 2 Cu 2+ + OH. + OH - (4) Şekil 6. % Giderim Üzerine H 2 O 2 derişimi ve Cu + İyonu Etkisi [TiO 2 ]= 2 g/l, [RT16]= 50 mg/l, [AT7]= 50 mg/l, [H 2 O 2 ]= 15 mm ve [Cu + ]=0.5 mm Şekil 7 de görüldüğü gibi, TiO 2 /UV prosesine S 2 O 8 anyonunun eklenmesiyle renk giderimi artmaktadır.bunun nedeni, S 2 O 8 anyonu güçlü bir oksidant olup Sülfat radikali (SO -. 4 ) oluşturmasıdır. Oluşan bu radikal ile boyarmaddeler bozunmaktadır (Eşitlik 5-8)[16]. S 2 O 8 moleküler oksijenden daha etkili elektron alıcıdır. Bu özellikten dolayı, ortamdaki elektron ve boşluk çiftlerinin birleşmesi önlenerek daha çok radikal oluşmaktadır[17]. S 2 O 8 + e - SO SO4 (5) SO H2 O OH. + SO H + (6) SO 4 -. Boyarmadde SO Ara ürünler (7) Ara ürünler Bozunma ürünleri (8) RT16 için ph 3 de, TiO 2 /UV prosesine S 2 O 8 anyonunun eklenmesiyle renk giderimi % 61 den % 62 ye yükselmiştir. TiO 2 /S 2 O 8 /UV prosesine Cu + iyonunun eklenmesiyle, RT16 giderimi % 62 den % 96 ya artmıştır. RT16 boyarmaddesi için TiO 2 /H 2 O 2 /UV prosesinin TiO 2 / S 2 O 8 /UV prosesine göre daha etkili giderim sonuçları elde edilmiştir. 7

8 AT7 için ph 6 da, TiO 2 /UV prosesine S 2 O 8 anyonunun eklenmesiyle renk giderimi % 62 den % 81 e ulaşmıştır. TiO 2 /S 2 O 8 /UV prosesine Cu + ın eklenmesiyle giderim % 81 den % 100 e artmıştır. Bunun nedeni ise Cu + -. iyonlarının S 2 O 8 ile reaksiyona girerek SO 4 radikalini oluşturmasıdır (Eşitlik 9-12)[16]. Sonuç olarak TiO 2 /S 2 O 8 /Cu + /UV prosesi renk gideriminde en etkili prosestir. Cu + + S 2 O 8 CuS 2 O 8 - (9) CuS 2 O 8 - Cu 2+ + SO 4 + SO4 -. (10) Cu + + SO 4 -. Cu 2+ + SO 4 (11) Cu 2+ + S 2 O 8 Cu 3+ + SO 4 + SO4 -. (12) Şekil 7. % Giderim Üzerine S 2 O 8 İyonu Etkisi [TiO 2 ]= 2 g/l, [RT16]= 50 mg/l, [AT7]= 50 mg/l, [S 2 O 8 ]= 0.5 mm ve [Cu + ]=0.5 mm 8

9 KAYNAKLAR [1] Konstantinou, I., K., Albanis, T., A., TiO 2 -Assisted Photocatalytic Degradation of Azo Dyes in Aqueous Solution: Kinetic And Mechanic İnvestigations, Applied Catalysis B: Environmental, 49, 1-14, [2] Andreozzi, R., Caprio, V., İnsola, A. and Marotta, R., Advanced Oxidation Processes (AOP) for Water Purification and Recovery, Catalysis Today, 53, 51-59, [3] Robinson, T., McMullan, G., Marchant, R. and Nigam, P., Remediation of Dyes in Texile Effluent: A Critical Review on Current Treatment Technologies With a Proposed Alternative, Bioresource Technology, 77, , [4] Legrini, D., Oliveros, E. and Braun, A.M., Photochemical Processes for Water Treatment, Chemical Reviews, 93:2, ,1993. [5] Grupta, A.K, Pal, A. and Sahoo, C., Photocatalytic Degradation of A Mixture of Crystal Violet (Basic Violet 3) and Methyl Red Dye in Aqueous Suspensions Using Ag + Doped TiO 2, Dyes and Pigments, 69, , [6] Akpan, U.G. and Hameed, B.H., Parameters Affecting The Photocatalytic Degradation of Dyes Using TiO 2 -Based Photocatalysts: A Review, Journal of Hazardous Materials, 170, , [7] Cho, II-H. and Zoh, K.D., Photocatalytic Degradation Of Azo Dye ( Reactive Red 120) in TiO 2 /UV System: Optimization and Modeling Using A Response Surface Methodology (RSM) Based on The Central Composite Desing, Dyes and Pigments, 75, , [8] Goncalves M.S.T., Pinto E.M.S., Nkeonye P. and Oliveira-Campos A.M.F., Degradation of C.I.Reactive Orange 4 and its Simulated Dye Bathwastewater by Heterogeneous Photocatalysis, Dyes and Pigments, 64, , [9] Wu, C.H., Effects of Operatioal Parameters on The Decolorization of C.I. Reactive Red 198 in UV / TiO 2 Based Systems, Dyes and Pigments, 77, 31-38, [10] Wu, C.H. and Yu C.H., Effects of TiO 2 Dosage, ph and Temperature on Decolorization of C.I. Reacrive Red 2 in a UV/US/TiO 2 system, Journal of Hazardous Materials, 169, , [11] Muruganandham, M. and Swaminathan M., TiO 2 UV Photocatalytic Oxidation of Reactive Yellow 14: Effect of Operational Parameters, Journal Of Hazardous Materials, B135, 78-86, [12] Soutsas K., Karayannis V., Poulious I., Ntampegliotis, Spiliotis X. and Papapolymerou G., Decolorization and Degradation of Reactive Azo Dyes Via Heterogeneous Photocatalytic Processes, Desalination, 250, , [13] Kaur S. and Singh V., TiO 2 Mediated Photocatalytic Degradation Studies of Reactive Red 198 by UV irradition, Journal of Hazardous Materials, 141, ,

10 [14] So C.M., Cheng M.Y., Yu J.C. and Wong P.K., Degradation of Azo Dye Procion Red MX-5B by Photocatalytic Oxidation, Chemosphere, 46, , [15] Wu C.H., Effects of Operational Parameters on The Decolorization of C.I. Reactive Red 198 in UV/TiO 2 -Based Systems, Dyes and Pigments, 77, 31-38, [16] Muruganandham M. and Swaminathan M., Photocatalytic Decolourisation And Degradation of Reactive Orange 4 by TiO 2 -UV Process, Dyes and Pigments, 68, , [17] Tariq M.A., Faisal M. and Muneer M., Semiconductor-Mediated Photocatatalysed Degradation Of Two Selected Azo Dye Derivatives, Amaranth And Bismarck Brown in Aqueous Suspension, Journal of Hazardous Materials B127, 17179,

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme

Fonksiyonel Tekstiller III: Tekstil yüzeylerinde Fotokatalitik Etki ile Kendi Kendini Temizleme Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (35-50) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (35-50) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI SU VE ATIKSU ARITIMINDA İLERİ ARITMA TEKNOLOJİLERİ- ARITILMIŞ ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Görevlisi Eğitimi Ders Notları Doç.Dr. Mehmet KİTİŞ Yrd.Doç.Dr. Nevzat Özgü

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ Ramazan ORHAN a, Gülbeyi DURSUN b Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119,

Detaylı

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1

CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 CEV 303 TEMEL İŞLEMLER -1 Bu ders notunun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar: - Eroğlu V. (008) Su Tasfiyesi, 5. Basım, Başak Matbaa, Ankara. - Reynolds T.D., Richards P.A, Unit Operations and Processes

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2006/4 Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi AN OPTION FOR SPECIAL SEPARATION OPERATIONS: MEMBRANE PROCESSES

Detaylı

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları

Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 7(1)-2004 26 KSU Journal of Science and Engineering 7(1)-2004 Tekstil ve Ekolojiye Genel Bakış, Karsinojen ve Allerjik Etki Yapabilen Tekstil Kimyasalları urcan KURTOĞLU,

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite

Atom ve Periyodik Sistem. Ünite Ünite 2 Atom ve Periyodik Sistem KİMANIN TEMEL KANUNLARI 44 ATOMUN TEMEL TANECİKLERİ 67 ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL SERÜVENİ 89 PERİODİK SİSTEMİN GELİŞİMİ 102 ÖZELLİKLERDE PERİODİK DEĞİŞİM 128 43 KİMANIN

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı