SAYI 2 TÜRAP BÜLTENĀ 2013 SĀVĀL TOPLUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 2 TÜRAP BÜLTENĀ 2013 SĀVĀL TOPLUM"

Transkript

1 SAYI 2 TÜRAP BÜLTEN OCAK- UBAT-MART 2013 S V L TOPLUM KURULU LARI TÜRK YE A LE PLATFORMU TÜRAP Genel Sekreterlikten... Vizyonumuz Aile konusunda proje ve politikalar n olu turulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel dü ünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek;ba ar l çalmalar m z uluslararas düzeye tayarak güçlü, sa l kl aileler ve nesillerin ya ad - bir dünyaya ula makt r. STK Türkiye Aile Platformu ikinci bülteniyle karn zday z. Nisan ay nda kurulan Platformumuz, Türkiye nin farkl illerinde aile odakl çalmalar yapan STK lar ileti im, isti are ve i birli i zemininde ortak çalmalarda bulu turma amac yla yola ç kt. Platformumuz yeni kat l mlarla daha geni bir alanda hizmet verme imkan buluyor. Türkiye d ndan kat l mlarla da ba ar l projelerimizi yurt d nda uygulamay hedefliyoruz. Üç ayl k periyotlarla ç karmay planlad m z bültenimizde, TÜRAP çalmalar, ortak projeler ve kat l mc lar m z n faaliyetlerini sunacaz. Misyonumuz Bu bültenimizin haz rl nda çalmalar n bizimle payla an kat l mc lar m za katk lar ndan ötürü te ekkürlerimizi sunuyoruz. Vizyonumuz ve ilkelerimiz do rultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik (kad n, erkek, çocuk, genç, ya l, engelli) faaliyet gösteren STK lar aras nda; ileti im a TÜRAP Genel Sekreterli i olu turmak, bilgi, birikim ve deneyimleri payla mak, isti are/i birli i ile ortak çalma zemini haz rlamak, projeler üretmek, üretilmi olan proje ve politikalar etkileyecek çalmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.

2 Sayfa 2 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP STARE GRUBU I. L/KONYA TOPLANTISI Platform çalmalar n, Mutabakat Tutana ve çtüzük çerçevesinde yapmak, TÜRAP sti are Grubu 1. l toplant s 28 Eylül 2012 tarihinde Konya da Ça da Aile Derne i ev sahipli inde Bera Otel de Genel Koordinatör Ay e Serap AH NER moderatörlü ünde gerçekle tirildi. Programa, TÜRAP sti are Grubunda yer alan 22 STK dan 30 temsilci kat ld. Toplant ya misafir statüsünde 7 STK ve 7 Bas n-yay n kurulu- undan toplam 19 ki i i tirak etti. ALINAN KARARLAR TÜRAP a kat l m için ba vuran, Okul Öncesi E itim Kurumlar Platformu- stanbul, Hayat Sa l k Sosyal Hizmetler Vakf - stanbul, lköncüler E itim Kültür Sosyal Sa l k Yard mla ma ve Dayanma Derne i anl urfa, Ça da Aile Derne i-konya, K rçiçe i Aile Derne i-nev ehir in göndermi oldu u dokümanlar ve verilen bilgiler de erlendirildi. Oyçoklu uyla bu kurulu lar n-tercihleri do rultusunda- TÜRAP sti are Grubu üyelikleri kabul edildi. TÜRAP Kurucular ndan stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i ( KADDER) taraf ndan, medyan n aile ve aile bireyleri üzerindeki etkileri kapsam nda bir sivil hareket olarak haz rlanan Aile Odakl Medya zleme Projesi/Ailemiz P ortak proje olarak kabul edildi. TÜRAP Kurucular ndan A LEDER/ stanbul Yönetim Kurulu Ba kan Fatih KILI- ÇASLAN; TÜRAP ortak çalmas olarak kabul edilen Aile ve Sorunlar Sempozyumu; Aile ve Toplum Merkezi, Aile Danma Merkezi, Çocuk Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Projeleri hakk nda bilgi verdi. Projelerin tamam n n kat l mc larla paylalmas na karar verildi. sti are Grubu II. l Toplant s n n Mart veya Nisan aylar nda zmir de düzenlenmesine, stanbul un yedekte dü ünülmesine karar verildi.

3 SAYI 2 Sayfa 3 TÜRAP STARE GRUBU 1. L/KONYA TOPLANTISI ALINAN KARARLAR Mart ay nda Dünya Kad nlar Gününü aile odakl ele alan bir program ile May s ay nda aile haftas dolay s yla etkinlikler yap lmas konusu tart ld. Kat l mc lar m zdan stanbul da hizmet veren Han mlar lim ve Kültür Derne i nin kurulu unun 40. Y l münasebetiyle May s 2013 de düzenleyece i uluslararas program n, TÜRAP etkinlikleriyle birle tirilmesinin dü ünülmesine ve yap lan plan n Sosyo- Kültürel Etkinlikler Komisyonu taraf ndan raporlanarak sti are Grubuna sunulmas na karar verildi. TÜRAP kat l mc lar na yönelik e itim programlar isti are edildi. STK lar n e itim taleplerini ve e itmen kapasitelerini belirleyerek payla acaklar E itim Almak steyen/e itim Vermek steyen Kurulu Formlar de erlendirildi. üzerinden kat l mc larla paylalarak e itim alt yap çalmalar na ba lanmas na karar verildi. KURULAN KOM SYONLAR E itim Komisyonu olu turularak ki i ve kurumlar n kat l m talepleri do rultusunda bu komisyonda yer almalar na karar verildi:(nurten Ceceli Alkan /Ankara, Gönüllü E itimciler Derne i /Ankara, Gülten Akta /Bursa, Hayat Vakf / stanbul, Fatih K l çaslan/ stanbul, Necla Koytak/ stanbul, Habibe Kele / stanbul, Esma Yi en/konya, Emine Ta oluk/konya, Ça da Aile Derne i /Konya) Arzular d nda kat l mc lar herhangi bir göreve zorlamamak, bask yapmamak, sevgi, sayg ve ho görü ortam n muhafaza etmek Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu olu turularak ki i ve kurumlar n kat l m talepleri do rultusunda bu komisyonda yer almalar na karar verildi:(gülgen Dural /Ankara, Gülizar Erdo an/ankara, Nurten Ceceli ALKAN /Ankara, Hadiye K l ç /Ankara, Emine Türkan Özkul/Ankara, Gülden Akta / Bursa Habibe Kele / stanbul, Necla Koytak/ stanbul, Emel Y ld r m/ stanbul, Emine Ta oluk/konya, Saliha Yonar/ Konya, Ay e Betül GÜNDA / Konya, Mediha Ürkmez/Konya, EsmaYi en/konya, Hatice Cansu/ Konya, Leyla Bak/Konya, Sevgi Sula/ Samsun, Halise Mutlu/ Samsun) Aile odakl hizmet veren STK lar n kamu kurumlar yla olan ba lant lar, yasal düzenlemeleri, aile ve aile bireyleriyle ilgili geli melerin takibi vb. konulardaki çalmalar için Hukuk Komisyonu olu turulmas na karar verildi.

4 Sayfa 4 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP ORTAK PROJELER A LE ODAKLI MEDYA ZLEME VE DE ERLEND RME PROJES A LEM Z-P TÜRAP Kurucular ndan stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i ( KADDER) taraf ndan haz rlanan proje 28 Eylül 2012 tarihinde sti are Grubu 1. l/konya toplant s nda ortak proje olarak kabul edildi. Projenin amac ; bilinçli medya izleyici oran n art rmak, toplumun taraflar n temsil eden sivil bir inisiyatif olu turmak, bireylerin ilgili ki i/kurum/kurulu lara yay nlarla ilgili olumlu/olumsuz tepki göstermelerinde rehberlik etmek, böylece önce çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve de er kayb n önlemektir. Ailemiz Projesi ile T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n yürüttü ü Medya Eylem Plan kapsam nda 11 Ocak 2013 tarihinde KADDER ve Bakanl k bir protokol imzaland. Kat l mc lar n bams z, özgün yap lar n ve kimliklerini zenginlik kayna olarak kabul etmek Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin in yan s ra Bakan Yard mc s A k n Asan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu, Doç. Dr. Mustafa Can, Ay e Ke ir, Amber Türkmen ve Sivil Toplum Kurulu lar ndan kat l mc lar ile Proje Danman Av. Kezban Hatemi kat ld.fatma ahin bir konu ma yaparak unlara de- indi: Birçok kez sizlerle bir araya geldik, sizleri dinledik. Bu çalma için protokol imzalanmas gerekti ine inand k. Bunu sürdürülebilir k lmak durumunday z. De erlerimizi elde tutmal, olumsuzu olumluya birlikte çevirmeliyiz. STK lar ve kamunun i birli i yapmas yla daha ba ar l olacam za inan yoruz. Sessiz y nlar n sesini duyurmal y z. Zaman i birli i ve güç birli i zaman d r. Yap lacak çok i imiz var, ama azmimiz ve gücümüz de var. Niyet hay r, hay r ak bet olacak. dedi. Toplant Bakan Fatma ahin ve KADDER Yönetim Kurulu Ba kan Funda Akyol un protokolü imzalamalar yla son buldu. Proje kapsam nda 23 ubat 2013 tarihinde Han mlar lim ve Kültür Derne i (H KDE) ev sahipli inde ilk bilgilendirme toplant s gerçekle tirildi. Toplant ya 31 STK dan 46 temsilci ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan 4 ki i i tirak etti. KADDER Yönetim Kurulu Ba kan Funda Akyol, görsel sunumla projenin amac, gerekçesi ve hedeflerini anlatt. Ailemiz Proje Rehberi hakk nda kat l mc lar bilgilendirerek, projenin ilk ad m olan 7 li gruplar n olu turulma sürecini, bu süreçten sonra bireysel olarak nas l tepki vereceklerini ve bu a amada kullan lacak formlar tan tt. Kat l mc lar projenin uygulanmas, yayg nla mas noktas ndaki önerilerini, görü ve sorular n aktard. Proje çalmalar devam etmektedir.

5 SAYI 2 Sayfa 5 TÜRAP ORTAK PROJELER YA AM BOYU A LE ET M PROJES TÜRAP Kurucular ndan Türkiye Kad nlar Kültür ve Dayanma Birli i taraf ndan haz rlanan Ya am Boyu Aile E itimi Projesi yap lan sanal toplant yla 7 Kas m 2012 tarihinde ortak proje olarak kabul edildi. Projenin Kapsam : Hamilelik ve bebeklik dönemi geli im özellikleri ve e itimi, Okul öncesi dönem geli im özellikleri ve e itimi, Son çocukluk dönemi geli im özellikleri, alkanl klar ve e itimi, Gençlik dönemi geli im özellikleri; çalan anne baban n çocu u, E ler aras nda problem çözme, kar -koca ili kilerinden do an sorunlar, Yayg n anne-baba tutumlar, Çocukla sa l kl ileti im kurma, Çocuklarda uyum ve davran bozukluklar, Çocu un e itim ba ar s n yükseltmede ailenin rolü, Çocu un tüm geli im evrelerinde anne ve baban n rolünün bilimsel yöntemlerle uygulamal olarak anlat lmas, Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, kat l mc lar aras nda e itlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalmak yi bir anne- baba, e ve evlat olmaya aday bireylerin yeti mesine yard mc olmak, Çocuk sahibi olmaya karar veren e lere, bilinçli anne baba olma yolunu ö retmek. Proje kapsam nda 18 Aral k 2012 tarihinde Yozgat Valili i nde bir toplant gerçekle tirildi. Projenin Yozgat ta uygulanmaya ba lamas na karar verildi. TÜRAP Koordinatörü Ay e Serap ahiner in projeyle ilgili Milat Gazetesi ne verdi i röportaj 5 Ocak 2013 tarihinde Milat Gazetesi nde yay nland.

6 Sayfa 6 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP ORTAK PROJELER 14 GÜVENL K KURALI PROJES TÜRAP Aile ve Çocuk Genç Birimi, STK ÇOGEP ortak projesi olan stanbul Çocuk Suçlar n Önleme Derne i taraf ndan haz rlanan 14 Güvenlik Kural Projesi 11 ubat 2013 tarihinde yap lan sti are Grubu sanal toplant s yla TÜRAP ortak projesi olarak kabul edildi. A ada proje kapsam nda tüm ülke genelinde yayg nla t r lmas hedeflenen 14 Kural yer almaktad r. Ak ll y m, güçlüyüm, cesurum, kendimi güvende hissetmek en do al hakk m! 1. Kendi ad m, ailemin isimlerini, adresimi, telefon numaram ezbere bilirim. 2. Birinin benim ad m bilmesi, hatta aile fertlerimin ad n bilmesi, onu güvenilir birisi yapmaz. Platformdan ayr lmak isteyen kurulu lar, kat l mc olarak kalmaya zorlamamak ve k namamak 3. Bir yere giderken, yan mda tan d m biri bile olsa, yetkili bir yeti kine veya aileme haber verir, onlar n onaylar n al r m. 4. Birisinin bana dokunmas, beni herhangi bir ekilde tedirgin ediyorsa Hay r Dokunma Bana demekten çekinmem. 5. Herhangi bir durum içime sinmezse, hay r diyebilmek en do al hakk md r, bu kimseyi incitmez ve k zd rmaz. 6. Asla yaln z kalmam, arkada lar mla oynamak, yürümek ve birlikte olmak daha güvenlidir. 7. Güvenilir bir yeti kine veya aileme sormadan kimseden eker, hediye ve para almam. 8. Güvenilir yeti kinlerin d ndaki ki ilerden biri benden yard m isterse ailemin izni olmadan yard m etmem. 9. Güvenilir ki ilerin d ndaki birileri saklamam için bana s r veriyorsa, bunu ailemle paylar m. 10. Yaln zken yard ma ihtiyac m olursa, gözümle üniforma giymi bir polisin veya jandarman n olup olmad n arar m. 11. Sesim en güçlü silah md r, tehlikedeysem bar r m, sesimle yard m isterim. 12. Hiç bir araca ailem bana izin vermeden yakla mam, sebep ne olursa olsun asla binmem. 13. Yan mda beni denetleyen bir yeti kin olmadan denize, suya, göle, nehire, kuyuya, hiçbir suya yakla mam. 14. Bir ortamda tehlike hissedersem, hemen uzaklar m, hiç kimse için orada kalmam.

7 SAYI 2 Sayfa 7 T.C. A LE VE SOSYAL POL T KALAR BAKANLI I LE BA LANTILAR TÜRAP Kurucular ndan Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu (G KAP) taraf ndan 10 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen aile çalmalar na yönelik toplant ya TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin ve beraberinde bir heyet ile i tirak etti. Han mlar E itim ve Kültür Vakf (HEKVA/ stanbul) ev sahipli inde gerçekle tirilen toplant ya 70 STK ve kamu kurumu temsilcisi kat ld. Aç l konu mas n, HEKVA Yönetim Kurulu Ba kan Piyale Çitil yaparak, vak f çalmalar ve toplant gündemi hakk nda bilgi paylam nda bulundu. Ard ndan TÜRAP Genel Sekreteri Funda Akyol, aile ve aile bireylerine yönelik çat kurulu faaliyetleri ile STK-Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) deste i ile yap lan Aile Odakl Medya zleme Projesi ile ilgili bilgi paylam nda bulundu. Özlenen Çocuk Derne i (ÖZLENDER/ stanbul) Yönetim Kurulu Ba kan Ay e Pehlivan Aile Odakl Medya zleme ve De erlendirme Projesi A LEM Z-P tan t m n yapt. Bakan Fatma ahin program sonunda, olgunla m bir süreçle kar karya olduklar n, G KAP ile bir protokol imzalayarak çalmalar h zland rmay amaçlad klar n dile getirdi. TÜRAP Genel Koordinatörü, T KAD-B R ba kan, Ay e Serap ahiner ba kanl - nda bir heyet (Türkiye Kimsesizleri ve Güçsüzleri koruma Vakf Genel Ba kan Gülgen Dural, Büyük Anadolu Birli i Konfederasyonu Genel Ba kan Yusuf Çelik, ASTKP Genel Ba kan Mustafa K R, TUGEV Genel Ba kan brahim Erdo an, Proje Sorumlusu Tuna Çak r, e itim komisyonu üyesi Zehra Altun) 12 ubat 2013 tarihinde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Say n Fatma ahin e makam nda bir ziyaret gerçekle tirmi tir. Aile kurumunun yarar na yap lan çalmalar desteklemek; aile ve aile ile ili kili olan her türlü yanl politik karar ve uygulamalara kar ç kmak MAKEDONYA KADINLAR LERLEME DERNE VE G KAP KATILIMCILARI TANI MA TOPLANTISI 17 Ekim 2012 tarihinde Han mlar E itim ve Kültür Vakf (HEKVA) ev sahipli i nde Makedonya da çalmalar n sürdüren Kad nlar lerleme Derne i ve kurucular m zdan G KAP Kat l mc lar bir araya geldi. nsan Geli imi ve Toplumsal E itim Vakf ( GETEV) i birli i ile gerçekle tirilen tanma toplant s, Yönetim Kurulundan Necla Koytak n Her Anne Bir Okul konulu projenin sunumu ile ba lad. Kat l mc lar n n kendilerini ve çalmalar n anlatmas n n ard ndan dernek temsilcisi Esma Sherifi, derne i tan tarak çalmalar ndan bahsetti. 10 y l boyunca gençlik alan nda çalmalar yapan ekip, 2011 y l nda kad n alan nda çalmalar n devam ettirme karar ald. G KAP kat l mc s UKAD ile ileti im halinde olarak çalmalar n bizlerle payla ma imkân bulacak olan derne e TÜRAP a kat l m için sözlü davette bulunarak, ileti- im bilgilerine kat l m için gerekli dokümanlar gönderildi. Bu tanma toplant s n n ard ndan Makedonya Kad n lerleme Derne i TÜRAP kat l mc s oldu.

8 Sayfa 8 TÜRAP BÜLTEN H KMET KOCAMANER LE AKADEM K GÖRÜ ME 7 Kas m 2012 tarihinde Arizona Üniversitesi nden Hikmet Kocamaner ile TÜRAP Kat l mc lar ndan Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul ev sahipli inde Dr. Gülsen Ataseven (Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul), Piyale Çitil (Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul) ve Funda Akyol ( stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ stanbul) un da kat l m ile bir toplant gerçekle tirildi. Kurulu lar n k sa tan t mlar n n ard ndan, Hikmet Kocamaner aile çalmalar üzerine tez haz rlad n bu kapsamda bir seneyi a k n Türkiye de bulunarak aile üzerine çalmalar yapan kurulu larla görü tü ünü belirtti. Kendisine TÜRAP kapsam nda yap lan çalmalar, yap lanmas ve projeleriyle ilgili bilgi aktar ld. Siyasal kurum ve kadrolar kars nda bams z bir duru göstererek, tüm siyasal yap lara e it mesafede durmak PROF. DR. NEVZAT TARHAN I Z YARET TÜRAP Kat l mc lar ndan G KAP ad na Dr. Gülsen Ataseven, KADDER ad na Funda Akyol, Genç Diyalog Grubu ad na Firdevs Tavukçu, OKEP ad na Sevgi ahbaz, 22 ubat 2013 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ziyaret etti. Platformumuz ve kat l mc lar m z n çalmalar hakk nda bilgi aktar ld. Ailemiz-P, Toplumsal Cinsiyet ve e cinselli in yayg nla mas n önlemek konusunda ortak çalma teklifinde bulunuldu. Rektör Tarhan, kad n STK lar destekleme ve verimlili i art rmaya yönelik proje ve programlar geli tiren çalmalar yak ndan takip etti ini belirterek çalmalar m za destek sözü verdi. E cinsellik konusunun disiplinler aras ele al nmas için bir çaltay düzenlenmesine, program n organizasyonunun Üsküdar Üniversitesi taraf ndan yap lmas na karar verildi.

9 SAYI 2 Sayfa 9 II. ULUSLARARASI DE ERLER VE ET M SEMPOZYUMU Kas m 2012 tarihlerinde Ensar Vakf taraf ndan Bahariye Mevlevihanesi nde II. Uluslararas De erler ve E itimi Sempozyumu gerçekle tirildi. Türkiye den ve Dünya dan 100 e yak n akademisyenin kat ld programda Ahlak ve De erler Politikas ile De erler e itimi modelleri, de erlerde iyi örnekler, ö retmen yeterlilikleri, yöntem ve stratejiler, aile ve kültürler aras farkl l klar konusu, toplumsal de i im, medya, sosyal çevre gibi ba l klar tart ld. Programa kat l mc lar m zdan Özlenen Çocuk Derne i temsilcisi Hülya Azakl TÜRAP gözlemcisi olarak i tirak etti. YERYÜZÜNÜN DÂH LER N ARIYORUZ BA LIKLI SEMPOZYUM Marmara E itim Gönüllüleri Derne i taraf ndan 29 Aral k 2012 tarihinde Ba larba Kültür Merkezi nde düzenlenen programa TÜRAP Kat l mc lar ndan Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul, Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul ve Aile de erlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak Genç Diyalog Grubu/ stanbul temsilcileri TÜRAP gözlemcisi olarak i tirak ettiler. Programda TBMM Üstün Yetenekliler Komisyonu Ba kan Halide ncekara komisyon çalmalar hakk nda bilgi verdi. Üstün yeteneklilerde e itim konusu ve devletin rolü çok yönlü olarak ele al nd. Konu mac lar taraf ndan ülkemizde 6500 dahi oldu u, Rusya n n üstün yetenekli çocuklar n yeti tirilmesinde Osmanl n n Enderun E itim Sistemini kulland klar ifade edildi. air, yazar ve radyocu brahim Sadri: Bir Yetene in Ortaya Ç k - ba l kl sunumda kendi hayat hikâyesini payla t. Program üstün yetenekli iki çocu- un e itim ve sosyal hayatta ya ad klar yla ilgili sunumlar ile sona erdi.

10 Sayfa 10 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER ERDEM KÜLTÜR VE AHLAK DAYANI MA DERNE/ STANBUL ÇEY Z N Z HAZIR MI? EVL LE HAZIRLIK ET M PROGRAMI Erdem Kültür ve Ahlak Dayanma Derne i nin bilginin ayd nl nda erdemli olman n yüceli iyle, huzurlu, mutlu ve sa l kl aileler kurulmas na öncülük ederek, aile kurumunun güçlenmesini sa lamak için evlilik çana gelmi ya da evlilik haz rl içinde olan genç k zlar ve evli han mlara yönelik Çeyiziniz Haz r m Projesi 2004 y l ndan itibaren her y l, 3 bloktan olu an bir tam günlük e itimle 8-12 hafta aras de i en sürelerde uygulanmaktad r. Projenin amac ; mutlu aileler kurmalar ve evliliklerini ba ar yla yürütmeleri için gerekli olan ileti im, sa l k, temel ilmihal bilgileri, ev ekonomisi, ev dekorasyonu, ev idaresi gibi çe itli konularda e itimli, bilinçli, öz güvenini kazanm, çözüm üretebilen, hak ve sorumluluklar n n fark nda han mefendiler yeti tirmektir. Evrensel de erleri içinde bar nd ran kültürel kimli imiz ve öz de erlerimizin, aile aile kurumunda da ya anmas ve ya at lmas için ulusal ve uluslararas platformlarda çalmalar yapmak E itimlerin kat l mc lara kazan mlar n ölçmek amac ile ön test-son test uygulamas yap larak program sonunda kat l mc lara Çeyiziniz Haz r sertifikas verilmektedir. KIR Ç ÇE A LE DERNE FAAL YETLER 2007 y l nda faaliyetlerine ba layan K r Çiçe i Aile Derne i özellikle dezavantajl kesim olarak kabul edilen k zlar ve kad nlar için e itimini öncelikle tirmektedir. lkokuldan ba layarak üniversite ö rencileri de dâhil olmak üzere k zlar için bilgilendirme ve rehberlik etkinlikleri düzenlemektedir. Hafta sonu cumartesi günleri kad nlara Baciyan Seminerleri ad alt nda de i ik konularda seminer çalmalar ve evlilere yönelik aile içi mutlulu un sa lanmas amac yla zaman zaman bilgilendirme çalmalar yapmaktad r. Ekonomik olarak zorda olan insanlara ayni yard mlarda bulunmak, geliri hay rl çalmalarda kullan lmak üzere y lda bir kez kermes düzenlemek, geziler piknikler gibi sosyal etkinlikler tertip etmektedir.

11 SAYI 2 Sayfa 11 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER KADIN LERLEME DERNE/MAKEDONYA KADINA YÖNEL K DDET KONFERANSI Kad na Yönelik iddete Kar Uluslararas Mücadele Günü vesilesiyle, Kad n Beyan Derne i Kicevo ve Kumanovo SUT içerisinde farkl fakültelerin kat l m yla bir konferans düzenledi Kas m 2012 tarihlerinde düzenlenen konferans n amac aile bireylerini bilinçlendirmek. Konferansa kat lan Psikolog Aaliyah Alimi konu mas nda ailenin öneminden bahsederek kad na kar iddetin ailenin y k lmas na sebep oldu una de indi. Kad na yönelik iddet ve iddet unsurlar n vurgulayarak bu durumun nedenlerine dikkat çekti. Al nmas gereken tedbirler hakk nda bilgi verdi. Konu mas nda bu konferanslar n kad nlar n toplumdaki konumunu art rmaya yönelik oldu unu belirterek ayr ca AAG dernek faaliyetlerinin artacana de indi. DOST EL DERNE/KONYA TOPLUMDAK YER M PROJES Dost Eli Derne i 2012 y l içerisinde yürütmeye ba latt çi leri Bakanl onay yla yap lan Toplumda ki Yerim projesi ile Konya da ya ayan ve çe itli nedenlerden dolay bo anmak zorunda kalm 200 kad n ile 100 çocu a sosyal, ekonomik ve psikolojik destek vererek topluma kazand r lmalar sa lanacakt r. Proje süreci içerisinde bo anm E itlik ad na modernizmin, din ad na çarp k töre ve gelneklerin aile içinde kad na, erke e ve çocu a biçti i rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayr mc la kar ç kmak, hurafe ve yanl geleneklerle mücadele etmek kad nlara mesleki beceri kazanmalar yönünde KOSGEB arac l ile giri imcilik e itimi de verilecektir. Ayr ca; çocuklarla anneleri aras nda ya anan çatmalar n giderilmesi için e itici programlar gerçekle tirilecek ve bu annelerin çocuklar na el becerisi kazand rmaya yönelik çalmalar da yap lacakt r. Bu kapsamda çocuklarda öz güven duygusu ve ba arabilmenin fark ndal n olu turmak için ne Deli inden Foto raf Çekme e itimi verilecektir. Ayr ca çocuklar n akademik ba ar lar de erlendirilerek derslerinde sorun ya ayan çocuklara derslerinde ba ar lar n art rmalar için gerekli e itim deste i sa lanacakt r. Çocuklara yönelik yap lacak çalmalarla, toplumda örneklerine s kça rastlad m z parçalanm aile çocuklar n n suça meyli önlenecektir. Dost Eli Derne i nin 2012 Temmuz ay bandan itibaren çalmalar na ba lad bo anm kad nlar n toplumdaki statülerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayatta ya am becerilerinin art r lmas na yönelik proje 2013 y l n n Haziran ay sonunda tamamlanacakt r.

12 Sayfa 12 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER II.ULUSLARARASI A LE KONFERANSI:A LE VE DDET TÜRAP Kat l mc lar ndan Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu, Kas m 2012 tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde 2. Uluslararas Aile Konferans : Aile ve iddet konulu bir program gerçekle tirdi. TÜRAP, program n tüm görsel materyallerinde logosuyla yer ald. 14 ülkeden 50 konu mac n n kat ld konferansta aile ve iddet tart ld. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 14 ülkeden kat l mc lar n yan s ra çok say da akademisyen kat ld. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Aile kurumunu etkileyen tüm faaliyetleri aile odakl olarak izlemek, aile kurumuna olumlu etkisi olan çalmalar desteklemek ve ödüllendirmek. TÜRAP ad na programa Dr. Gülsen Ataseven (Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul), Firdevs Tavukçu (Genç Diyalog Grubu/ stanbul), Müleyke Leman ( stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ stanbul) gözlemci olarak i tirak etti. Konferansta ele al nan konular: Aile ve iddet Uluslararas Yaklamlar, Modernite Sürecinde Kad n, Aile ve iddet, Aile içi iddet ve Hukuki Boyutu, Çocu a Kar iddet ve Sonuçlar, Aile ve iddet: Dini Perspektifler, Aile içi iddet ve Toplumsal Boyutu. Aile ve iddet Konferans Sonuç Bildirgesi Kas m 2012, stanbul Sosyal hayat n her alan nda yayg nla an iddetin aileyi de ciddi ekilde etkiledi i bir dönemde stanbul'da Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu taraf ndan düzenlenen ve 14 ülkeden 30 konu mac n n kat ld Aile ve iddet konferans n n sonuç bildirgesidir: 1. Aile toplumun en önemli kurumudur. Toplumda yayg nla an iddet aileyi de tehdit etmektedir. Biz ailenin iddeti en aza indirecek ilk kurum oldu una ve iddetle mücadelede aile kurumunun güçlendirilmesi gerekti ine, 2. Aile birli inin korunmas ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi için iddet konusunda devletin aktif görev üstlenerek cayd r c ve önleyici her türlü tedbiri ivedilikle almas gerekti ine, 3. Bu tedbirler aras nda örne in iddet uygulayan failin psikolojik destek almas, özel ya da devlet çat s alt nda danmanl k ve terapi merkezlerinin aç lmas, aile ombudsmanl k sisteminin yayg nla t r lmas ; kolluk birimlerinde, topluma en yak n ilk müracaat yeri olan polis ve jandarma karakollar nda aile ve iddet konular nda e itim alm, tercihen bayan uzman personel görevlendirilmesi gerekti ine, çalmalara destek verilmesi gerekti ine inan yor ve kamuoyuyla sayg yla paylayoruz.

13 SAYI 2 Sayfa 13 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 4. Bu konuda sivil toplum kurulu lar n n duyarl l k ve çalmalar n destekledi imize, hem birbirleriyle hem de devletin ilgili kurumlar yla i birli ine gitmelerinin bizi sonuca götürmede daha etkin olaca- na, 5. Aileyi bir bütün olarak kabul etmekle birlikte, ailedeki her bir bireyin haklar oldu una ve korunmas gerekti ine, 6. Aile içi iddetin örtülü yap s, daha sürekli, sistematik ve bireyin ahsiyeti üzerindeki y k c etkisinden ötürü özel olarak ele al nmas gerekti ine, 7. iddetin yayg nla mas nda ve s radanla mas nda medyan n büyük etkisi oldu una, oysa toplumu en çok etkileyen medyan n iddetin önlenmesinde aktif rol almas gerekti ine, 8. E itimin her a amas nda, özellikle erken dönem e itim sürecinde iddetin toplumsal yay l m n n önlenmesi ve barç l çözüm alkanl klar n n kazand r lmas konusunun müfredat programlar nda yer almas gerekti ine, 9. Töre cinayetlerinin 'cinayet' oldu una, örf, adet ve dini inançlar n iddetin gerekçesi olmad na; aksine örf, adet ve dinî inançlar n toplumsal bar sa lamada olumlu rolünün olup bunun ön plana ç kar lmas gerekti ine, 10. Bir insan haklar ihlali ve haysiyet sorunu olan iddet ve istismar konusunda toplumun duyarl olup bu duyarl l n zihniyet de i imine sebebiyet vermesi için yap lacak çalmalara destek verilmesi gerekti ine inan yor ve kamuoyuyla sayg yla paylayoruz. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Aile kurumuna zarar veren faaliyet ve yay nlara bildiri, bas n toplant s vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak.

14 Sayfa 14 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER YUVA KURMA VE A LEY KORUMA DERNE/ADANA A LEDE MUTLULUK SANATI KONFERANSI Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derne i (Yuva-Kur) ile Çukurova lçe Müftülü ü i birli- iyle 18 Ocak 2013 tarihinde Ailede Mutluluk Sanat konulu konferans düzenlendi. Yuva-Kur'un E itim Danman E itimci Yazar Ali Erkan Kavakl taraf ndan verilen konferansta Kavakl, e lerin birbirlerinden beklentilerinin artt, ancak sorumluluk yüklenme ve fedakârl kta bulunmalar n n azald bir devirde ya ad m z belirterek aile ve aile ba lar n y pratmakta olan etkenler ve bunlar n çözüm yollar üzerinde durdu. Bir milletin mutlu ve huzurlu olmas, ileriye yönelik at l mlar yapmas n n ailelerin sa laml na ba l oldu unu, evlilikte mutlulu u yakalamak için her eyden önce kad n ve erke e sorumluluklar dü tü ünü, çözülmesi zor zannedilen problemlerin sevgi ve kar- l kl ho görü ile çözülebilece ini belirtti. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Kat l mc kurulu lardan gelen talep ve tavsiyeler do rultusunda, ana konu ba l klar yla çalan Birimlerden, ulusal düzeyde platformlar n olu mas na zemin haz rlamak. Bo anman n, toplumumuzu içten kemiren felaketlerden biri oldu unu ifade eden Kavakl, ülkemizde bo anma oranlar n n giderek artt n bunun nedeninin de yuvalar kurulurken daha zay f temeller üzerine kuruldu unu, maddi bir tak m ç karlar n ön planda tutuldu unu bu yüzden de y k lmas daha kolay oldu unu ifade etti. HANIMLAR L M VE KÜLTÜR DERNE (H KDE) 40. YIL KUTLAMA PROGRAMI Han mlar lim ve Kültür Derne i (H KDE) nin 40. y l münasebetiyle May s 2013 tarihleri aras nda bir kutlama program düzenlenecektir. Program detaylar a ada sunulmaktad r: PROGRAM 27 May s 2013 Pazartesi günü H KDE de; Kahvalt l Tanma Toplant s, Panorama 1453 Gezisi ve Sosyal Tesislerde Yemek, Eyüp Sultan Gezisi ve Eyüp Sosyal Tesislerinde Ak am Yeme i. 28 May s 2013 Sal günü Eyüp Belediyesi Nikah Saray nda; Dünden Bugüne Türkiye de Kad n STK lar Paneli, Ö le Yeme i, H KDE nin 40. Y l ile ilgili Sunumlar, Ak am Yeme i, Gala Program ve Konser. 29 May s 2013 Çar amba günü H KDE de; Brunch, Derne e Emek Veren Büyükleri Anma Program, Ö le Yeme i, Serbest Zaman, Bo azda Ak am Yeme i ve stanbul un Fethi Ik Gösterileri.

15 SAYI 2 Sayfa 15 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER OKUL ÖNCES ET M PLATFORMU/ STANBUL ET C ET MLER Okul Öncesi E itim Platformu (OKEP) ülkemizin gelece ine yön verecek olan çocuklar m z n daha iyi yeti tirilebilmesi amac yla platform bünyesinde her ay e itici e itimleri düzenlemektedir. Kat l mc lardan gelen talep ve ihtiyaç do rultusunda Çocuk stismar, Sa l kl Anne ve Çocuk, Ailede leti im, E itim Kurumlar nda Kalite, Aile Danmanl ve Temel lkeleri ba l klar nda e itimler düzenlenmi tir. OKEP ocak ay nda Sosyal Hizmet Uzman Fatih K l çaslan taraf ndan Aile Danmanl ve Temel lkeleri e itimi düzenlemi tir. 35 ki ilik bir kat l mla gerçekle en e itim program nda ailenin önemi, güçlendirme politikalar, aile bireylerinde sa l kl uyum, toplumsal geli imimizde ailenin i levi konular i lenmi tir. Al nan e itimlerin, e itim kurumlar yöneticileri ve e itimcileri üzerinde görülen olumlu etkisi hedef kitle olan veli ve çocuklara da iyile tirici bir katk olarak geri dönmektedir. Tekrarlanan e itimler ile hem platform sinerjisi güçlendirilmekte hem de ülkemizin temel e itim ayan te kil eden okul öncesi e itim kurumlar nda kalite artt r lmas hedeflenmektedir. SAMSUN HANIMLAR YARDIMLA MA VE KÜLTÜR DERNE KADIN SA LI I ET M POJES Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i'nde Kad n Sa l E itim Projesi bilgilendirme TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Çe itli sebeplerle aile kurumunun d nda (huzurevi kre, yeti tirme yurdu, s nma evi vb.) kalm bireylerin ya am ko ullar n iyile tirecek, onlara aile ortam n n s cakl n ve güvenini temin edecek çalmalar te vik etmek toplant s gerçekle tirildi. Toplant ya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy un e i proje koordinatörü Hülya Aksoy, Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i Ba kan Selma Ayd n ve vatanda lar kat ld. Hülya Aksoy, yapt konu mada, meme kanseri, menopoz, cinsel yolla bula an hastal klar gibi kad n sa l n ilgilendiren konularda bilgilendirme yapt klar n belirtti. Toplant larda verilen bilgilerin kad nlar taraf ndan uygulanmas gerekti ini ifade eden Aksoy, " Biz Samsun da kad nlar m z kad n sa l konusunda bilgilendirmek için bir proje ba latt k. Lütfen burada ö retilen burada kalmas n, kendinize uygulay n ve bildiklerinizi etraf n zda bu e itimi almam olanlarla paylan. Size datacam z bro ürleri etraf n zdaki kad nlarla paylarsan z onlar n da bilgilenmesine yard mc olmu olursunuz. Sa l kla ilgili hiçbir konuda kendinizi ihmal etmeyin" dedi. Konu man n ard ndan Halk Sa l Uzman Dr. Ayça Eser taraf ndan meme kanseri ve kad n sa l yla ilgili sunum gerçekle tirildi.

16 MART 2013 T BAR YLE KARAR ORGANIMIZ VE HABER A I GRUBUMUZ 1.Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derne i /YUVA-KUR- ADANA 2.Ankara STK Platformu-ANKARA 3.Görmeyenler Kültür ve Yard mla ma Derne i/ GÖRB R-ANKARA 4. lke lim Kültür ve Dayanma Derne i / LKDER- ANKARA 5.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yard m Vakf - ANKARA 6.Türkiye lahiyatç lar Birli i Vakf -ANKARA 7.Türkiye Kad nlar Kültür Dayanma Birli i T.KAD- B R ANKARA 8.Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat E itim Derne i-bursa 9.Han mlar Kültür Yard mla ma ve Dayanma Vakf - D YARBAKIR 10.Erzurumlar Giri imci Kad nlar Derne i /ER-KADIN- ERZURUM 11.Mahya Han mlar Derne i-hakkar 12.Aileyi Koruma ve Destekleme Derne i/akoder- STANBUL 13.Erdem Kültür Ahlak ve Dayanma Derne i/erdem -DER- STANBUL 14.Felakette Acil Yard m Derne i/fayder- STANBUL 15.Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu- STANBUL 16.Genç Diyalog Grubu/D YALOG-G STANBUL 17.Gülen Çocuk ve Gençlik Derne i/gülder- STANBUL 18.Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ G KAP- STANBUL 19.Han mlar E itim ve Kültür Vakf /HEKVA- STANBUL 20.Han mlar lim ve Kültür Derne i/h KDE- STANBUL 21.Hayat Sa l k ve Sosyal Hizmetler Vakf STANBUL 22. stanbul Aile Ara t rmalar E itimi ve Danmanl Derne i/a LE-DER- STANBUL 23. stanbul Fatihleri zci Kulübü Derne i ( F K)- S- TANBUL 24. stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ KADDER- STANBUL 25.Kad n Sa l kc lar Dayanma Derne i/kasad- STANBUL 26.Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derne i- STANBUL 27.Okul Öncesi E itim Kurumlar Platformu/OKEP- STANBUL 28.Özlenen Çocuk Derne i/özlender- STANBUL 29.S cak Yuva Vakf - STANBUL 30.STK Çocuk ve Gençlik Platformu- STANBUL 31.Uluslararas Kad n ve Aile Diyalog Grubu/UKAD- STANBUL 32. mam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulubü Derne i- ZM R 33. zmir Yard mla ma Derne i/ ZYAD- ZM R 34.Kardelen E itim ve Yard mla ma Derne i- KARAMAN 35.Ça da Aile Derne i-konya 36.Dost Eli Konya G da Bankas Yard mla ma ve Dayanma Derne i-konya 37. ehbal Malatya Kültür ve Sanat Derne i-malatya 38.K rçiçe i Aile Derne i-nev EH R 39.Dost E itim Kültür ve Sosyal Yard mla ma Derne i SAMSUN 40.Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i-samsun 41.Do u ve G.Do u Bölgesinde E. ve Sosyal Yard mla. Seven Kad n Derne i-srt 42.El Birli i Derne i ANLIURFA 43. lk Öncüler E itim Kültür Sosyal Sa l k Yard mla ma ve Dayanma Derne i/öncü-der - ANLIURFA 44. nsan Geli imi ve Toplumsal E itim Vakf / GETEV- STANBUL El Birli i Derne i- ANLIURFA 45.Lider Kad nlar ctimayi Birli i-azerbaycan 46.Makedonya Kad n lerleme Derne i/kid- MAKEDONYA STK TÜRK YE A LE PLATFORMU- TÜRAP Web:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı

TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı TÜRAP BÜLTENİ / 3. sayı NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU/TÜRAP Türkiye nin ilk STK Aile Platformu 1 Yaşında. Vizyonumuz Aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken

Önsöz. oyuncaklar güvenlik özelliklerine göre çe itli ba l klar alt nda ele al yor, dikkat edilmesi gereken Önsöz Y l:49 Say :572 OCAK 2010 Sahibi Türk Standardlar Enstitüsü Ad na Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yay n Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yaz leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yay na Haz rlayanlar O. Murat PERÇ

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz,

ED TÖRDEN. NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir. De erli okuyucumuz, NSAN YARDIM HH nsani Yard m Vakf Bültenidir Say : 38 Temmuz - A ustos - Eylül 2009 nsan Hak ve Hürriyetleri nsani Yard m Vakf ad na sahibi F. Bülent YILDIRIM Genel Yay n Yönetmeni Ali Ensar KILIÇO LU Editör

Detaylı

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES NE YAPMALI, NASIL YAPMALI? Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008

TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/4 06440 K z lay / ANKARA Tel : 0312 232 57 77 (PBX) Faks : 0312 230 85 74 e-posta : hkmo@hkmo.org.tr

Detaylı

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler

ELEV. 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV. stanbul Erkek Liseliler ELEV 2013-2014 Dönemi FAAL YET RAPORU ELEV stanbul Erkek Liseliler Eappleitim Vakf Yönetim Kurulu Ba kan m z dan Deappleerli Sar Siyahl lar, Medeniyeti olu turan en önemli ögelerden biri kurumlar. Kurumlar

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı