SAYI 2 TÜRAP BÜLTENĀ 2013 SĀVĀL TOPLUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 2 TÜRAP BÜLTENĀ 2013 SĀVĀL TOPLUM"

Transkript

1 SAYI 2 TÜRAP BÜLTEN OCAK- UBAT-MART 2013 S V L TOPLUM KURULU LARI TÜRK YE A LE PLATFORMU TÜRAP Genel Sekreterlikten... Vizyonumuz Aile konusunda proje ve politikalar n olu turulma sürecinde aktif rol üstlenerek küresel dü ünüp, yerel ve özgün çözümler üretmek;ba ar l çalmalar m z uluslararas düzeye tayarak güçlü, sa l kl aileler ve nesillerin ya ad - bir dünyaya ula makt r. STK Türkiye Aile Platformu ikinci bülteniyle karn zday z. Nisan ay nda kurulan Platformumuz, Türkiye nin farkl illerinde aile odakl çalmalar yapan STK lar ileti im, isti are ve i birli i zemininde ortak çalmalarda bulu turma amac yla yola ç kt. Platformumuz yeni kat l mlarla daha geni bir alanda hizmet verme imkan buluyor. Türkiye d ndan kat l mlarla da ba ar l projelerimizi yurt d nda uygulamay hedefliyoruz. Üç ayl k periyotlarla ç karmay planlad m z bültenimizde, TÜRAP çalmalar, ortak projeler ve kat l mc lar m z n faaliyetlerini sunacaz. Misyonumuz Bu bültenimizin haz rl nda çalmalar n bizimle payla an kat l mc lar m za katk lar ndan ötürü te ekkürlerimizi sunuyoruz. Vizyonumuz ve ilkelerimiz do rultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik (kad n, erkek, çocuk, genç, ya l, engelli) faaliyet gösteren STK lar aras nda; ileti im a TÜRAP Genel Sekreterli i olu turmak, bilgi, birikim ve deneyimleri payla mak, isti are/i birli i ile ortak çalma zemini haz rlamak, projeler üretmek, üretilmi olan proje ve politikalar etkileyecek çalmalar yaparak ailenin statüsünü yükseltmektir.

2 Sayfa 2 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP STARE GRUBU I. L/KONYA TOPLANTISI Platform çalmalar n, Mutabakat Tutana ve çtüzük çerçevesinde yapmak, TÜRAP sti are Grubu 1. l toplant s 28 Eylül 2012 tarihinde Konya da Ça da Aile Derne i ev sahipli inde Bera Otel de Genel Koordinatör Ay e Serap AH NER moderatörlü ünde gerçekle tirildi. Programa, TÜRAP sti are Grubunda yer alan 22 STK dan 30 temsilci kat ld. Toplant ya misafir statüsünde 7 STK ve 7 Bas n-yay n kurulu- undan toplam 19 ki i i tirak etti. ALINAN KARARLAR TÜRAP a kat l m için ba vuran, Okul Öncesi E itim Kurumlar Platformu- stanbul, Hayat Sa l k Sosyal Hizmetler Vakf - stanbul, lköncüler E itim Kültür Sosyal Sa l k Yard mla ma ve Dayanma Derne i anl urfa, Ça da Aile Derne i-konya, K rçiçe i Aile Derne i-nev ehir in göndermi oldu u dokümanlar ve verilen bilgiler de erlendirildi. Oyçoklu uyla bu kurulu lar n-tercihleri do rultusunda- TÜRAP sti are Grubu üyelikleri kabul edildi. TÜRAP Kurucular ndan stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i ( KADDER) taraf ndan, medyan n aile ve aile bireyleri üzerindeki etkileri kapsam nda bir sivil hareket olarak haz rlanan Aile Odakl Medya zleme Projesi/Ailemiz P ortak proje olarak kabul edildi. TÜRAP Kurucular ndan A LEDER/ stanbul Yönetim Kurulu Ba kan Fatih KILI- ÇASLAN; TÜRAP ortak çalmas olarak kabul edilen Aile ve Sorunlar Sempozyumu; Aile ve Toplum Merkezi, Aile Danma Merkezi, Çocuk Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Projeleri hakk nda bilgi verdi. Projelerin tamam n n kat l mc larla paylalmas na karar verildi. sti are Grubu II. l Toplant s n n Mart veya Nisan aylar nda zmir de düzenlenmesine, stanbul un yedekte dü ünülmesine karar verildi.

3 SAYI 2 Sayfa 3 TÜRAP STARE GRUBU 1. L/KONYA TOPLANTISI ALINAN KARARLAR Mart ay nda Dünya Kad nlar Gününü aile odakl ele alan bir program ile May s ay nda aile haftas dolay s yla etkinlikler yap lmas konusu tart ld. Kat l mc lar m zdan stanbul da hizmet veren Han mlar lim ve Kültür Derne i nin kurulu unun 40. Y l münasebetiyle May s 2013 de düzenleyece i uluslararas program n, TÜRAP etkinlikleriyle birle tirilmesinin dü ünülmesine ve yap lan plan n Sosyo- Kültürel Etkinlikler Komisyonu taraf ndan raporlanarak sti are Grubuna sunulmas na karar verildi. TÜRAP kat l mc lar na yönelik e itim programlar isti are edildi. STK lar n e itim taleplerini ve e itmen kapasitelerini belirleyerek payla acaklar E itim Almak steyen/e itim Vermek steyen Kurulu Formlar de erlendirildi. üzerinden kat l mc larla paylalarak e itim alt yap çalmalar na ba lanmas na karar verildi. KURULAN KOM SYONLAR E itim Komisyonu olu turularak ki i ve kurumlar n kat l m talepleri do rultusunda bu komisyonda yer almalar na karar verildi:(nurten Ceceli Alkan /Ankara, Gönüllü E itimciler Derne i /Ankara, Gülten Akta /Bursa, Hayat Vakf / stanbul, Fatih K l çaslan/ stanbul, Necla Koytak/ stanbul, Habibe Kele / stanbul, Esma Yi en/konya, Emine Ta oluk/konya, Ça da Aile Derne i /Konya) Arzular d nda kat l mc lar herhangi bir göreve zorlamamak, bask yapmamak, sevgi, sayg ve ho görü ortam n muhafaza etmek Sosyo-Kültürel Etkinlikler Komisyonu olu turularak ki i ve kurumlar n kat l m talepleri do rultusunda bu komisyonda yer almalar na karar verildi:(gülgen Dural /Ankara, Gülizar Erdo an/ankara, Nurten Ceceli ALKAN /Ankara, Hadiye K l ç /Ankara, Emine Türkan Özkul/Ankara, Gülden Akta / Bursa Habibe Kele / stanbul, Necla Koytak/ stanbul, Emel Y ld r m/ stanbul, Emine Ta oluk/konya, Saliha Yonar/ Konya, Ay e Betül GÜNDA / Konya, Mediha Ürkmez/Konya, EsmaYi en/konya, Hatice Cansu/ Konya, Leyla Bak/Konya, Sevgi Sula/ Samsun, Halise Mutlu/ Samsun) Aile odakl hizmet veren STK lar n kamu kurumlar yla olan ba lant lar, yasal düzenlemeleri, aile ve aile bireyleriyle ilgili geli melerin takibi vb. konulardaki çalmalar için Hukuk Komisyonu olu turulmas na karar verildi.

4 Sayfa 4 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP ORTAK PROJELER A LE ODAKLI MEDYA ZLEME VE DE ERLEND RME PROJES A LEM Z-P TÜRAP Kurucular ndan stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i ( KADDER) taraf ndan haz rlanan proje 28 Eylül 2012 tarihinde sti are Grubu 1. l/konya toplant s nda ortak proje olarak kabul edildi. Projenin amac ; bilinçli medya izleyici oran n art rmak, toplumun taraflar n temsil eden sivil bir inisiyatif olu turmak, bireylerin ilgili ki i/kurum/kurulu lara yay nlarla ilgili olumlu/olumsuz tepki göstermelerinde rehberlik etmek, böylece önce çocuklar olmak üzere aile kurumunu korumak, desteklemek ve de er kayb n önlemektir. Ailemiz Projesi ile T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n yürüttü ü Medya Eylem Plan kapsam nda 11 Ocak 2013 tarihinde KADDER ve Bakanl k bir protokol imzaland. Kat l mc lar n bams z, özgün yap lar n ve kimliklerini zenginlik kayna olarak kabul etmek Programa T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin in yan s ra Bakan Yard mc s A k n Asan, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozo lu, Doç. Dr. Mustafa Can, Ay e Ke ir, Amber Türkmen ve Sivil Toplum Kurulu lar ndan kat l mc lar ile Proje Danman Av. Kezban Hatemi kat ld.fatma ahin bir konu ma yaparak unlara de- indi: Birçok kez sizlerle bir araya geldik, sizleri dinledik. Bu çalma için protokol imzalanmas gerekti ine inand k. Bunu sürdürülebilir k lmak durumunday z. De erlerimizi elde tutmal, olumsuzu olumluya birlikte çevirmeliyiz. STK lar ve kamunun i birli i yapmas yla daha ba ar l olacam za inan yoruz. Sessiz y nlar n sesini duyurmal y z. Zaman i birli i ve güç birli i zaman d r. Yap lacak çok i imiz var, ama azmimiz ve gücümüz de var. Niyet hay r, hay r ak bet olacak. dedi. Toplant Bakan Fatma ahin ve KADDER Yönetim Kurulu Ba kan Funda Akyol un protokolü imzalamalar yla son buldu. Proje kapsam nda 23 ubat 2013 tarihinde Han mlar lim ve Kültür Derne i (H KDE) ev sahipli inde ilk bilgilendirme toplant s gerçekle tirildi. Toplant ya 31 STK dan 46 temsilci ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ndan 4 ki i i tirak etti. KADDER Yönetim Kurulu Ba kan Funda Akyol, görsel sunumla projenin amac, gerekçesi ve hedeflerini anlatt. Ailemiz Proje Rehberi hakk nda kat l mc lar bilgilendirerek, projenin ilk ad m olan 7 li gruplar n olu turulma sürecini, bu süreçten sonra bireysel olarak nas l tepki vereceklerini ve bu a amada kullan lacak formlar tan tt. Kat l mc lar projenin uygulanmas, yayg nla mas noktas ndaki önerilerini, görü ve sorular n aktard. Proje çalmalar devam etmektedir.

5 SAYI 2 Sayfa 5 TÜRAP ORTAK PROJELER YA AM BOYU A LE ET M PROJES TÜRAP Kurucular ndan Türkiye Kad nlar Kültür ve Dayanma Birli i taraf ndan haz rlanan Ya am Boyu Aile E itimi Projesi yap lan sanal toplant yla 7 Kas m 2012 tarihinde ortak proje olarak kabul edildi. Projenin Kapsam : Hamilelik ve bebeklik dönemi geli im özellikleri ve e itimi, Okul öncesi dönem geli im özellikleri ve e itimi, Son çocukluk dönemi geli im özellikleri, alkanl klar ve e itimi, Gençlik dönemi geli im özellikleri; çalan anne baban n çocu u, E ler aras nda problem çözme, kar -koca ili kilerinden do an sorunlar, Yayg n anne-baba tutumlar, Çocukla sa l kl ileti im kurma, Çocuklarda uyum ve davran bozukluklar, Çocu un e itim ba ar s n yükseltmede ailenin rolü, Çocu un tüm geli im evrelerinde anne ve baban n rolünün bilimsel yöntemlerle uygulamal olarak anlat lmas, Bireysel ve kurumsal dayatmalardan, otoriter tutumlardan uzak durmak, kat l mc lar aras nda e itlik prensibiyle hareket etmek, demokratik kurallarla çalmak yi bir anne- baba, e ve evlat olmaya aday bireylerin yeti mesine yard mc olmak, Çocuk sahibi olmaya karar veren e lere, bilinçli anne baba olma yolunu ö retmek. Proje kapsam nda 18 Aral k 2012 tarihinde Yozgat Valili i nde bir toplant gerçekle tirildi. Projenin Yozgat ta uygulanmaya ba lamas na karar verildi. TÜRAP Koordinatörü Ay e Serap ahiner in projeyle ilgili Milat Gazetesi ne verdi i röportaj 5 Ocak 2013 tarihinde Milat Gazetesi nde yay nland.

6 Sayfa 6 TÜRAP BÜLTEN TÜRAP ORTAK PROJELER 14 GÜVENL K KURALI PROJES TÜRAP Aile ve Çocuk Genç Birimi, STK ÇOGEP ortak projesi olan stanbul Çocuk Suçlar n Önleme Derne i taraf ndan haz rlanan 14 Güvenlik Kural Projesi 11 ubat 2013 tarihinde yap lan sti are Grubu sanal toplant s yla TÜRAP ortak projesi olarak kabul edildi. A ada proje kapsam nda tüm ülke genelinde yayg nla t r lmas hedeflenen 14 Kural yer almaktad r. Ak ll y m, güçlüyüm, cesurum, kendimi güvende hissetmek en do al hakk m! 1. Kendi ad m, ailemin isimlerini, adresimi, telefon numaram ezbere bilirim. 2. Birinin benim ad m bilmesi, hatta aile fertlerimin ad n bilmesi, onu güvenilir birisi yapmaz. Platformdan ayr lmak isteyen kurulu lar, kat l mc olarak kalmaya zorlamamak ve k namamak 3. Bir yere giderken, yan mda tan d m biri bile olsa, yetkili bir yeti kine veya aileme haber verir, onlar n onaylar n al r m. 4. Birisinin bana dokunmas, beni herhangi bir ekilde tedirgin ediyorsa Hay r Dokunma Bana demekten çekinmem. 5. Herhangi bir durum içime sinmezse, hay r diyebilmek en do al hakk md r, bu kimseyi incitmez ve k zd rmaz. 6. Asla yaln z kalmam, arkada lar mla oynamak, yürümek ve birlikte olmak daha güvenlidir. 7. Güvenilir bir yeti kine veya aileme sormadan kimseden eker, hediye ve para almam. 8. Güvenilir yeti kinlerin d ndaki ki ilerden biri benden yard m isterse ailemin izni olmadan yard m etmem. 9. Güvenilir ki ilerin d ndaki birileri saklamam için bana s r veriyorsa, bunu ailemle paylar m. 10. Yaln zken yard ma ihtiyac m olursa, gözümle üniforma giymi bir polisin veya jandarman n olup olmad n arar m. 11. Sesim en güçlü silah md r, tehlikedeysem bar r m, sesimle yard m isterim. 12. Hiç bir araca ailem bana izin vermeden yakla mam, sebep ne olursa olsun asla binmem. 13. Yan mda beni denetleyen bir yeti kin olmadan denize, suya, göle, nehire, kuyuya, hiçbir suya yakla mam. 14. Bir ortamda tehlike hissedersem, hemen uzaklar m, hiç kimse için orada kalmam.

7 SAYI 2 Sayfa 7 T.C. A LE VE SOSYAL POL T KALAR BAKANLI I LE BA LANTILAR TÜRAP Kurucular ndan Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu (G KAP) taraf ndan 10 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen aile çalmalar na yönelik toplant ya TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin ve beraberinde bir heyet ile i tirak etti. Han mlar E itim ve Kültür Vakf (HEKVA/ stanbul) ev sahipli inde gerçekle tirilen toplant ya 70 STK ve kamu kurumu temsilcisi kat ld. Aç l konu mas n, HEKVA Yönetim Kurulu Ba kan Piyale Çitil yaparak, vak f çalmalar ve toplant gündemi hakk nda bilgi paylam nda bulundu. Ard ndan TÜRAP Genel Sekreteri Funda Akyol, aile ve aile bireylerine yönelik çat kurulu faaliyetleri ile STK-Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) deste i ile yap lan Aile Odakl Medya zleme Projesi ile ilgili bilgi paylam nda bulundu. Özlenen Çocuk Derne i (ÖZLENDER/ stanbul) Yönetim Kurulu Ba kan Ay e Pehlivan Aile Odakl Medya zleme ve De erlendirme Projesi A LEM Z-P tan t m n yapt. Bakan Fatma ahin program sonunda, olgunla m bir süreçle kar karya olduklar n, G KAP ile bir protokol imzalayarak çalmalar h zland rmay amaçlad klar n dile getirdi. TÜRAP Genel Koordinatörü, T KAD-B R ba kan, Ay e Serap ahiner ba kanl - nda bir heyet (Türkiye Kimsesizleri ve Güçsüzleri koruma Vakf Genel Ba kan Gülgen Dural, Büyük Anadolu Birli i Konfederasyonu Genel Ba kan Yusuf Çelik, ASTKP Genel Ba kan Mustafa K R, TUGEV Genel Ba kan brahim Erdo an, Proje Sorumlusu Tuna Çak r, e itim komisyonu üyesi Zehra Altun) 12 ubat 2013 tarihinde, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Say n Fatma ahin e makam nda bir ziyaret gerçekle tirmi tir. Aile kurumunun yarar na yap lan çalmalar desteklemek; aile ve aile ile ili kili olan her türlü yanl politik karar ve uygulamalara kar ç kmak MAKEDONYA KADINLAR LERLEME DERNE VE G KAP KATILIMCILARI TANI MA TOPLANTISI 17 Ekim 2012 tarihinde Han mlar E itim ve Kültür Vakf (HEKVA) ev sahipli i nde Makedonya da çalmalar n sürdüren Kad nlar lerleme Derne i ve kurucular m zdan G KAP Kat l mc lar bir araya geldi. nsan Geli imi ve Toplumsal E itim Vakf ( GETEV) i birli i ile gerçekle tirilen tanma toplant s, Yönetim Kurulundan Necla Koytak n Her Anne Bir Okul konulu projenin sunumu ile ba lad. Kat l mc lar n n kendilerini ve çalmalar n anlatmas n n ard ndan dernek temsilcisi Esma Sherifi, derne i tan tarak çalmalar ndan bahsetti. 10 y l boyunca gençlik alan nda çalmalar yapan ekip, 2011 y l nda kad n alan nda çalmalar n devam ettirme karar ald. G KAP kat l mc s UKAD ile ileti im halinde olarak çalmalar n bizlerle payla ma imkân bulacak olan derne e TÜRAP a kat l m için sözlü davette bulunarak, ileti- im bilgilerine kat l m için gerekli dokümanlar gönderildi. Bu tanma toplant s n n ard ndan Makedonya Kad n lerleme Derne i TÜRAP kat l mc s oldu.

8 Sayfa 8 TÜRAP BÜLTEN H KMET KOCAMANER LE AKADEM K GÖRÜ ME 7 Kas m 2012 tarihinde Arizona Üniversitesi nden Hikmet Kocamaner ile TÜRAP Kat l mc lar ndan Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul ev sahipli inde Dr. Gülsen Ataseven (Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul), Piyale Çitil (Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul) ve Funda Akyol ( stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ stanbul) un da kat l m ile bir toplant gerçekle tirildi. Kurulu lar n k sa tan t mlar n n ard ndan, Hikmet Kocamaner aile çalmalar üzerine tez haz rlad n bu kapsamda bir seneyi a k n Türkiye de bulunarak aile üzerine çalmalar yapan kurulu larla görü tü ünü belirtti. Kendisine TÜRAP kapsam nda yap lan çalmalar, yap lanmas ve projeleriyle ilgili bilgi aktar ld. Siyasal kurum ve kadrolar kars nda bams z bir duru göstererek, tüm siyasal yap lara e it mesafede durmak PROF. DR. NEVZAT TARHAN I Z YARET TÜRAP Kat l mc lar ndan G KAP ad na Dr. Gülsen Ataseven, KADDER ad na Funda Akyol, Genç Diyalog Grubu ad na Firdevs Tavukçu, OKEP ad na Sevgi ahbaz, 22 ubat 2013 tarihinde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ziyaret etti. Platformumuz ve kat l mc lar m z n çalmalar hakk nda bilgi aktar ld. Ailemiz-P, Toplumsal Cinsiyet ve e cinselli in yayg nla mas n önlemek konusunda ortak çalma teklifinde bulunuldu. Rektör Tarhan, kad n STK lar destekleme ve verimlili i art rmaya yönelik proje ve programlar geli tiren çalmalar yak ndan takip etti ini belirterek çalmalar m za destek sözü verdi. E cinsellik konusunun disiplinler aras ele al nmas için bir çaltay düzenlenmesine, program n organizasyonunun Üsküdar Üniversitesi taraf ndan yap lmas na karar verildi.

9 SAYI 2 Sayfa 9 II. ULUSLARARASI DE ERLER VE ET M SEMPOZYUMU Kas m 2012 tarihlerinde Ensar Vakf taraf ndan Bahariye Mevlevihanesi nde II. Uluslararas De erler ve E itimi Sempozyumu gerçekle tirildi. Türkiye den ve Dünya dan 100 e yak n akademisyenin kat ld programda Ahlak ve De erler Politikas ile De erler e itimi modelleri, de erlerde iyi örnekler, ö retmen yeterlilikleri, yöntem ve stratejiler, aile ve kültürler aras farkl l klar konusu, toplumsal de i im, medya, sosyal çevre gibi ba l klar tart ld. Programa kat l mc lar m zdan Özlenen Çocuk Derne i temsilcisi Hülya Azakl TÜRAP gözlemcisi olarak i tirak etti. YERYÜZÜNÜN DÂH LER N ARIYORUZ BA LIKLI SEMPOZYUM Marmara E itim Gönüllüleri Derne i taraf ndan 29 Aral k 2012 tarihinde Ba larba Kültür Merkezi nde düzenlenen programa TÜRAP Kat l mc lar ndan Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul, Han mlar E itim ve Kültür Vakf / stanbul ve Aile de erlerimizi muhafaza etmek, konuyla ilgili savunuculuk yapmak Genç Diyalog Grubu/ stanbul temsilcileri TÜRAP gözlemcisi olarak i tirak ettiler. Programda TBMM Üstün Yetenekliler Komisyonu Ba kan Halide ncekara komisyon çalmalar hakk nda bilgi verdi. Üstün yeteneklilerde e itim konusu ve devletin rolü çok yönlü olarak ele al nd. Konu mac lar taraf ndan ülkemizde 6500 dahi oldu u, Rusya n n üstün yetenekli çocuklar n yeti tirilmesinde Osmanl n n Enderun E itim Sistemini kulland klar ifade edildi. air, yazar ve radyocu brahim Sadri: Bir Yetene in Ortaya Ç k - ba l kl sunumda kendi hayat hikâyesini payla t. Program üstün yetenekli iki çocu- un e itim ve sosyal hayatta ya ad klar yla ilgili sunumlar ile sona erdi.

10 Sayfa 10 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER ERDEM KÜLTÜR VE AHLAK DAYANI MA DERNE/ STANBUL ÇEY Z N Z HAZIR MI? EVL LE HAZIRLIK ET M PROGRAMI Erdem Kültür ve Ahlak Dayanma Derne i nin bilginin ayd nl nda erdemli olman n yüceli iyle, huzurlu, mutlu ve sa l kl aileler kurulmas na öncülük ederek, aile kurumunun güçlenmesini sa lamak için evlilik çana gelmi ya da evlilik haz rl içinde olan genç k zlar ve evli han mlara yönelik Çeyiziniz Haz r m Projesi 2004 y l ndan itibaren her y l, 3 bloktan olu an bir tam günlük e itimle 8-12 hafta aras de i en sürelerde uygulanmaktad r. Projenin amac ; mutlu aileler kurmalar ve evliliklerini ba ar yla yürütmeleri için gerekli olan ileti im, sa l k, temel ilmihal bilgileri, ev ekonomisi, ev dekorasyonu, ev idaresi gibi çe itli konularda e itimli, bilinçli, öz güvenini kazanm, çözüm üretebilen, hak ve sorumluluklar n n fark nda han mefendiler yeti tirmektir. Evrensel de erleri içinde bar nd ran kültürel kimli imiz ve öz de erlerimizin, aile aile kurumunda da ya anmas ve ya at lmas için ulusal ve uluslararas platformlarda çalmalar yapmak E itimlerin kat l mc lara kazan mlar n ölçmek amac ile ön test-son test uygulamas yap larak program sonunda kat l mc lara Çeyiziniz Haz r sertifikas verilmektedir. KIR Ç ÇE A LE DERNE FAAL YETLER 2007 y l nda faaliyetlerine ba layan K r Çiçe i Aile Derne i özellikle dezavantajl kesim olarak kabul edilen k zlar ve kad nlar için e itimini öncelikle tirmektedir. lkokuldan ba layarak üniversite ö rencileri de dâhil olmak üzere k zlar için bilgilendirme ve rehberlik etkinlikleri düzenlemektedir. Hafta sonu cumartesi günleri kad nlara Baciyan Seminerleri ad alt nda de i ik konularda seminer çalmalar ve evlilere yönelik aile içi mutlulu un sa lanmas amac yla zaman zaman bilgilendirme çalmalar yapmaktad r. Ekonomik olarak zorda olan insanlara ayni yard mlarda bulunmak, geliri hay rl çalmalarda kullan lmak üzere y lda bir kez kermes düzenlemek, geziler piknikler gibi sosyal etkinlikler tertip etmektedir.

11 SAYI 2 Sayfa 11 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER KADIN LERLEME DERNE/MAKEDONYA KADINA YÖNEL K DDET KONFERANSI Kad na Yönelik iddete Kar Uluslararas Mücadele Günü vesilesiyle, Kad n Beyan Derne i Kicevo ve Kumanovo SUT içerisinde farkl fakültelerin kat l m yla bir konferans düzenledi Kas m 2012 tarihlerinde düzenlenen konferans n amac aile bireylerini bilinçlendirmek. Konferansa kat lan Psikolog Aaliyah Alimi konu mas nda ailenin öneminden bahsederek kad na kar iddetin ailenin y k lmas na sebep oldu una de indi. Kad na yönelik iddet ve iddet unsurlar n vurgulayarak bu durumun nedenlerine dikkat çekti. Al nmas gereken tedbirler hakk nda bilgi verdi. Konu mas nda bu konferanslar n kad nlar n toplumdaki konumunu art rmaya yönelik oldu unu belirterek ayr ca AAG dernek faaliyetlerinin artacana de indi. DOST EL DERNE/KONYA TOPLUMDAK YER M PROJES Dost Eli Derne i 2012 y l içerisinde yürütmeye ba latt çi leri Bakanl onay yla yap lan Toplumda ki Yerim projesi ile Konya da ya ayan ve çe itli nedenlerden dolay bo anmak zorunda kalm 200 kad n ile 100 çocu a sosyal, ekonomik ve psikolojik destek vererek topluma kazand r lmalar sa lanacakt r. Proje süreci içerisinde bo anm E itlik ad na modernizmin, din ad na çarp k töre ve gelneklerin aile içinde kad na, erke e ve çocu a biçti i rollere, aile fertlerini ve aile kurumunu olumsuz olarak etkileyecek her türlü fikir, eylem ve ayr mc la kar ç kmak, hurafe ve yanl geleneklerle mücadele etmek kad nlara mesleki beceri kazanmalar yönünde KOSGEB arac l ile giri imcilik e itimi de verilecektir. Ayr ca; çocuklarla anneleri aras nda ya anan çatmalar n giderilmesi için e itici programlar gerçekle tirilecek ve bu annelerin çocuklar na el becerisi kazand rmaya yönelik çalmalar da yap lacakt r. Bu kapsamda çocuklarda öz güven duygusu ve ba arabilmenin fark ndal n olu turmak için ne Deli inden Foto raf Çekme e itimi verilecektir. Ayr ca çocuklar n akademik ba ar lar de erlendirilerek derslerinde sorun ya ayan çocuklara derslerinde ba ar lar n art rmalar için gerekli e itim deste i sa lanacakt r. Çocuklara yönelik yap lacak çalmalarla, toplumda örneklerine s kça rastlad m z parçalanm aile çocuklar n n suça meyli önlenecektir. Dost Eli Derne i nin 2012 Temmuz ay bandan itibaren çalmalar na ba lad bo anm kad nlar n toplumdaki statülerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayatta ya am becerilerinin art r lmas na yönelik proje 2013 y l n n Haziran ay sonunda tamamlanacakt r.

12 Sayfa 12 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER II.ULUSLARARASI A LE KONFERANSI:A LE VE DDET TÜRAP Kat l mc lar ndan Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu, Kas m 2012 tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde 2. Uluslararas Aile Konferans : Aile ve iddet konulu bir program gerçekle tirdi. TÜRAP, program n tüm görsel materyallerinde logosuyla yer ald. 14 ülkeden 50 konu mac n n kat ld konferansta aile ve iddet tart ld. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma ahin, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve 14 ülkeden kat l mc lar n yan s ra çok say da akademisyen kat ld. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Aile kurumunu etkileyen tüm faaliyetleri aile odakl olarak izlemek, aile kurumuna olumlu etkisi olan çalmalar desteklemek ve ödüllendirmek. TÜRAP ad na programa Dr. Gülsen Ataseven (Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ stanbul), Firdevs Tavukçu (Genç Diyalog Grubu/ stanbul), Müleyke Leman ( stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ stanbul) gözlemci olarak i tirak etti. Konferansta ele al nan konular: Aile ve iddet Uluslararas Yaklamlar, Modernite Sürecinde Kad n, Aile ve iddet, Aile içi iddet ve Hukuki Boyutu, Çocu a Kar iddet ve Sonuçlar, Aile ve iddet: Dini Perspektifler, Aile içi iddet ve Toplumsal Boyutu. Aile ve iddet Konferans Sonuç Bildirgesi Kas m 2012, stanbul Sosyal hayat n her alan nda yayg nla an iddetin aileyi de ciddi ekilde etkiledi i bir dönemde stanbul'da Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu taraf ndan düzenlenen ve 14 ülkeden 30 konu mac n n kat ld Aile ve iddet konferans n n sonuç bildirgesidir: 1. Aile toplumun en önemli kurumudur. Toplumda yayg nla an iddet aileyi de tehdit etmektedir. Biz ailenin iddeti en aza indirecek ilk kurum oldu una ve iddetle mücadelede aile kurumunun güçlendirilmesi gerekti ine, 2. Aile birli inin korunmas ve kendisinden beklenen fonksiyonu yerine getirmesi için iddet konusunda devletin aktif görev üstlenerek cayd r c ve önleyici her türlü tedbiri ivedilikle almas gerekti ine, 3. Bu tedbirler aras nda örne in iddet uygulayan failin psikolojik destek almas, özel ya da devlet çat s alt nda danmanl k ve terapi merkezlerinin aç lmas, aile ombudsmanl k sisteminin yayg nla t r lmas ; kolluk birimlerinde, topluma en yak n ilk müracaat yeri olan polis ve jandarma karakollar nda aile ve iddet konular nda e itim alm, tercihen bayan uzman personel görevlendirilmesi gerekti ine, çalmalara destek verilmesi gerekti ine inan yor ve kamuoyuyla sayg yla paylayoruz.

13 SAYI 2 Sayfa 13 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER 4. Bu konuda sivil toplum kurulu lar n n duyarl l k ve çalmalar n destekledi imize, hem birbirleriyle hem de devletin ilgili kurumlar yla i birli ine gitmelerinin bizi sonuca götürmede daha etkin olaca- na, 5. Aileyi bir bütün olarak kabul etmekle birlikte, ailedeki her bir bireyin haklar oldu una ve korunmas gerekti ine, 6. Aile içi iddetin örtülü yap s, daha sürekli, sistematik ve bireyin ahsiyeti üzerindeki y k c etkisinden ötürü özel olarak ele al nmas gerekti ine, 7. iddetin yayg nla mas nda ve s radanla mas nda medyan n büyük etkisi oldu una, oysa toplumu en çok etkileyen medyan n iddetin önlenmesinde aktif rol almas gerekti ine, 8. E itimin her a amas nda, özellikle erken dönem e itim sürecinde iddetin toplumsal yay l m n n önlenmesi ve barç l çözüm alkanl klar n n kazand r lmas konusunun müfredat programlar nda yer almas gerekti ine, 9. Töre cinayetlerinin 'cinayet' oldu una, örf, adet ve dini inançlar n iddetin gerekçesi olmad na; aksine örf, adet ve dinî inançlar n toplumsal bar sa lamada olumlu rolünün olup bunun ön plana ç kar lmas gerekti ine, 10. Bir insan haklar ihlali ve haysiyet sorunu olan iddet ve istismar konusunda toplumun duyarl olup bu duyarl l n zihniyet de i imine sebebiyet vermesi için yap lacak çalmalara destek verilmesi gerekti ine inan yor ve kamuoyuyla sayg yla paylayoruz. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Aile kurumuna zarar veren faaliyet ve yay nlara bildiri, bas n toplant s vb. etkinliklerle tepki göstermek, savunuculuk yapmak.

14 Sayfa 14 TÜRAP BÜLTEN KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER YUVA KURMA VE A LEY KORUMA DERNE/ADANA A LEDE MUTLULUK SANATI KONFERANSI Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derne i (Yuva-Kur) ile Çukurova lçe Müftülü ü i birli- iyle 18 Ocak 2013 tarihinde Ailede Mutluluk Sanat konulu konferans düzenlendi. Yuva-Kur'un E itim Danman E itimci Yazar Ali Erkan Kavakl taraf ndan verilen konferansta Kavakl, e lerin birbirlerinden beklentilerinin artt, ancak sorumluluk yüklenme ve fedakârl kta bulunmalar n n azald bir devirde ya ad m z belirterek aile ve aile ba lar n y pratmakta olan etkenler ve bunlar n çözüm yollar üzerinde durdu. Bir milletin mutlu ve huzurlu olmas, ileriye yönelik at l mlar yapmas n n ailelerin sa laml na ba l oldu unu, evlilikte mutlulu u yakalamak için her eyden önce kad n ve erke e sorumluluklar dü tü ünü, çözülmesi zor zannedilen problemlerin sevgi ve kar- l kl ho görü ile çözülebilece ini belirtti. TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Kat l mc kurulu lardan gelen talep ve tavsiyeler do rultusunda, ana konu ba l klar yla çalan Birimlerden, ulusal düzeyde platformlar n olu mas na zemin haz rlamak. Bo anman n, toplumumuzu içten kemiren felaketlerden biri oldu unu ifade eden Kavakl, ülkemizde bo anma oranlar n n giderek artt n bunun nedeninin de yuvalar kurulurken daha zay f temeller üzerine kuruldu unu, maddi bir tak m ç karlar n ön planda tutuldu unu bu yüzden de y k lmas daha kolay oldu unu ifade etti. HANIMLAR L M VE KÜLTÜR DERNE (H KDE) 40. YIL KUTLAMA PROGRAMI Han mlar lim ve Kültür Derne i (H KDE) nin 40. y l münasebetiyle May s 2013 tarihleri aras nda bir kutlama program düzenlenecektir. Program detaylar a ada sunulmaktad r: PROGRAM 27 May s 2013 Pazartesi günü H KDE de; Kahvalt l Tanma Toplant s, Panorama 1453 Gezisi ve Sosyal Tesislerde Yemek, Eyüp Sultan Gezisi ve Eyüp Sosyal Tesislerinde Ak am Yeme i. 28 May s 2013 Sal günü Eyüp Belediyesi Nikah Saray nda; Dünden Bugüne Türkiye de Kad n STK lar Paneli, Ö le Yeme i, H KDE nin 40. Y l ile ilgili Sunumlar, Ak am Yeme i, Gala Program ve Konser. 29 May s 2013 Çar amba günü H KDE de; Brunch, Derne e Emek Veren Büyükleri Anma Program, Ö le Yeme i, Serbest Zaman, Bo azda Ak am Yeme i ve stanbul un Fethi Ik Gösterileri.

15 SAYI 2 Sayfa 15 KATILIMCILARIMIZDAN HABERLER OKUL ÖNCES ET M PLATFORMU/ STANBUL ET C ET MLER Okul Öncesi E itim Platformu (OKEP) ülkemizin gelece ine yön verecek olan çocuklar m z n daha iyi yeti tirilebilmesi amac yla platform bünyesinde her ay e itici e itimleri düzenlemektedir. Kat l mc lardan gelen talep ve ihtiyaç do rultusunda Çocuk stismar, Sa l kl Anne ve Çocuk, Ailede leti im, E itim Kurumlar nda Kalite, Aile Danmanl ve Temel lkeleri ba l klar nda e itimler düzenlenmi tir. OKEP ocak ay nda Sosyal Hizmet Uzman Fatih K l çaslan taraf ndan Aile Danmanl ve Temel lkeleri e itimi düzenlemi tir. 35 ki ilik bir kat l mla gerçekle en e itim program nda ailenin önemi, güçlendirme politikalar, aile bireylerinde sa l kl uyum, toplumsal geli imimizde ailenin i levi konular i lenmi tir. Al nan e itimlerin, e itim kurumlar yöneticileri ve e itimcileri üzerinde görülen olumlu etkisi hedef kitle olan veli ve çocuklara da iyile tirici bir katk olarak geri dönmektedir. Tekrarlanan e itimler ile hem platform sinerjisi güçlendirilmekte hem de ülkemizin temel e itim ayan te kil eden okul öncesi e itim kurumlar nda kalite artt r lmas hedeflenmektedir. SAMSUN HANIMLAR YARDIMLA MA VE KÜLTÜR DERNE KADIN SA LI I ET M POJES Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i'nde Kad n Sa l E itim Projesi bilgilendirme TÜRAP FAAL YET ALANINDAN Çe itli sebeplerle aile kurumunun d nda (huzurevi kre, yeti tirme yurdu, s nma evi vb.) kalm bireylerin ya am ko ullar n iyile tirecek, onlara aile ortam n n s cakl n ve güvenini temin edecek çalmalar te vik etmek toplant s gerçekle tirildi. Toplant ya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy un e i proje koordinatörü Hülya Aksoy, Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i Ba kan Selma Ayd n ve vatanda lar kat ld. Hülya Aksoy, yapt konu mada, meme kanseri, menopoz, cinsel yolla bula an hastal klar gibi kad n sa l n ilgilendiren konularda bilgilendirme yapt klar n belirtti. Toplant larda verilen bilgilerin kad nlar taraf ndan uygulanmas gerekti ini ifade eden Aksoy, " Biz Samsun da kad nlar m z kad n sa l konusunda bilgilendirmek için bir proje ba latt k. Lütfen burada ö retilen burada kalmas n, kendinize uygulay n ve bildiklerinizi etraf n zda bu e itimi almam olanlarla paylan. Size datacam z bro ürleri etraf n zdaki kad nlarla paylarsan z onlar n da bilgilenmesine yard mc olmu olursunuz. Sa l kla ilgili hiçbir konuda kendinizi ihmal etmeyin" dedi. Konu man n ard ndan Halk Sa l Uzman Dr. Ayça Eser taraf ndan meme kanseri ve kad n sa l yla ilgili sunum gerçekle tirildi.

16 MART 2013 T BAR YLE KARAR ORGANIMIZ VE HABER A I GRUBUMUZ 1.Yuva Kurma ve Aileyi Koruma Derne i /YUVA-KUR- ADANA 2.Ankara STK Platformu-ANKARA 3.Görmeyenler Kültür ve Yard mla ma Derne i/ GÖRB R-ANKARA 4. lke lim Kültür ve Dayanma Derne i / LKDER- ANKARA 5.Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yard m Vakf - ANKARA 6.Türkiye lahiyatç lar Birli i Vakf -ANKARA 7.Türkiye Kad nlar Kültür Dayanma Birli i T.KAD- B R ANKARA 8.Nilüfer Hatun Aile Kültür Sanat E itim Derne i-bursa 9.Han mlar Kültür Yard mla ma ve Dayanma Vakf - D YARBAKIR 10.Erzurumlar Giri imci Kad nlar Derne i /ER-KADIN- ERZURUM 11.Mahya Han mlar Derne i-hakkar 12.Aileyi Koruma ve Destekleme Derne i/akoder- STANBUL 13.Erdem Kültür Ahlak ve Dayanma Derne i/erdem -DER- STANBUL 14.Felakette Acil Yard m Derne i/fayder- STANBUL 15.Gazeteciler ve Yazarlar Vakf Kad n Platformu- STANBUL 16.Genç Diyalog Grubu/D YALOG-G STANBUL 17.Gülen Çocuk ve Gençlik Derne i/gülder- STANBUL 18.Gökku a stanbul Kad n Kurulu lar Platformu/ G KAP- STANBUL 19.Han mlar E itim ve Kültür Vakf /HEKVA- STANBUL 20.Han mlar lim ve Kültür Derne i/h KDE- STANBUL 21.Hayat Sa l k ve Sosyal Hizmetler Vakf STANBUL 22. stanbul Aile Ara t rmalar E itimi ve Danmanl Derne i/a LE-DER- STANBUL 23. stanbul Fatihleri zci Kulübü Derne i ( F K)- S- TANBUL 24. stanbul Kad n ve Kad n Kurulu lar Derne i/ KADDER- STANBUL 25.Kad n Sa l kc lar Dayanma Derne i/kasad- STANBUL 26.Mavi Haliç Gençlik ve Spor Kulübü Derne i- STANBUL 27.Okul Öncesi E itim Kurumlar Platformu/OKEP- STANBUL 28.Özlenen Çocuk Derne i/özlender- STANBUL 29.S cak Yuva Vakf - STANBUL 30.STK Çocuk ve Gençlik Platformu- STANBUL 31.Uluslararas Kad n ve Aile Diyalog Grubu/UKAD- STANBUL 32. mam Hatipliler Gençlik ve Spor Kulubü Derne i- ZM R 33. zmir Yard mla ma Derne i/ ZYAD- ZM R 34.Kardelen E itim ve Yard mla ma Derne i- KARAMAN 35.Ça da Aile Derne i-konya 36.Dost Eli Konya G da Bankas Yard mla ma ve Dayanma Derne i-konya 37. ehbal Malatya Kültür ve Sanat Derne i-malatya 38.K rçiçe i Aile Derne i-nev EH R 39.Dost E itim Kültür ve Sosyal Yard mla ma Derne i SAMSUN 40.Han mlar Yard mla ma ve Kültür Derne i-samsun 41.Do u ve G.Do u Bölgesinde E. ve Sosyal Yard mla. Seven Kad n Derne i-srt 42.El Birli i Derne i ANLIURFA 43. lk Öncüler E itim Kültür Sosyal Sa l k Yard mla ma ve Dayanma Derne i/öncü-der - ANLIURFA 44. nsan Geli imi ve Toplumsal E itim Vakf / GETEV- STANBUL El Birli i Derne i- ANLIURFA 45.Lider Kad nlar ctimayi Birli i-azerbaycan 46.Makedonya Kad n lerleme Derne i/kid- MAKEDONYA STK TÜRK YE A LE PLATFORMU- TÜRAP Web:

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI TÜRKİYE AİLE PLATFORMU TÜRAP Neden TÜRAP Toplumsal değişim süreci çerçevesinde ülkemizde ve dünyada aile kurumu derinden sarsılmakta, ciddi problemler yaşanmaktadır. Çözülen aile ortamında veya sosyal hizmet veren kurumlarda

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2014 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2014 yılı sonuna kadar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002

ÖZGEÇMİŞ - CV ANADOLU ÜNİVERSİTESİ-İŞLETME FAKÜLTESİ-2015 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-BİLGİSAYAR DONANIMI-2002 SÜREYYA KUMRU ÖZGEÇMİŞ - CV T.C. Kimlik No : 10982374778 Doğum Tarihi : 18/06/1979 Uyruğu : T.C. Cinsiyeti : Bayan Medeni Durumu : Bekar Sürücü Belgesi : B sınıfı Cep Telefonu : 0 530 224 17 92 sureyyakumru79@gmail.com

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ

MUĞLA GENÇLİK PROJESİ T.C MUĞLA VALİLİĞİ İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü MUĞLA GENÇLİK PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ ŞUBAT 2013 1 / 13 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar Madde 1- Amaç

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU MEDİKO-SOSYAL ve GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversite öğrencilerimize sağlık danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Biriminde personel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU HEYETİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 57. OTURUMUNA KATILIMI (3-7 Mart 2013)

TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU HEYETİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 57. OTURUMUNA KATILIMI (3-7 Mart 2013) TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU HEYETİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ STATÜSÜ KOMİSYONU 57. OTURUMUNA KATILIMI (3-7 Mart 2013) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK), 21 Haziran 1946 yılında, Birleşmiş

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir engelli kadın gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz. Önce haber başlıkları.

Değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir engelli kadın gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz. Önce haber başlıkları. ENGELLĠ KADIN GÜNDEMĠ HAZIRLAYAN: ġule SEPĠN Değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir engelli kadın gündemiyle daha sizlerle birlikteyiz. Önce haber başlıkları. - ULUSLARARASI TOPLUMSAL CĠNSĠYET VE SPOR SEMPOZYUMU.

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı