Þizofreninin Genetiði

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þizofreninin Genetiði"

Transkript

1 Þizofreninin Genetiði Ýbrahim ATEÞ*, Ercan ABAY** ÖZET Þizofreni ailesel kümelenme göseteren bir hastalýktýr. Aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarý þizofreni giriþiminde kalýtsal genetik etkenlerin önemli olduðunu göstermiþtir. Buna raðmen, kalýtým þekli karmaþýktýr ve þizofrenide görülen ailesel kümelenmenin tek bir gene mi, birçok gene mi baðlý olduðu açýklýða kavuþmamýþtýr. Þizofrenideki katýlým þeklini araþtýrmak için, baðlantý ve iliþki çalýþmalarý gibi genetik çalýþmalar yürütülmektedir. Moleküler genetik yöntemlerindeki önemli ilerlemeler, araþtýrmacýlarýn genetik çalýþmalara yoðunlaþmalarýný saðlamýþtýr. Bu nedenle, þizofreninin genetik temeli önümüzdeki yüzyýlda daha iyi anlaþýlacaktýr. Bu yazýda, öncelikle klasik çalýþma yöntemlerinden aile, ikiz evlat edinme çalýþmalarý gözden geçirilmiþtir. Geçiþ þekli ile ilgili kuramlar tartýþýlmýþ ve baðlantý ve iliþki çalýþmalarý anlatýlmýþtýr. Genetik danýþma konusundaki deneyimler ve yaklaþým ilkeleri sunulmuþtur. Anahtar Sözcükler: Þizofreni, genetik, aile çalýþmalarý, ikiz çalýþmalarý, evlat edinme çalýþmalarý, baðlantý çalýþmalarý, iliþki çalýþmalarý, genetik danýþma. SUMMARY Genetics of Schizophrenia Schizophrenia is a disorder which runs in families. Family, twins and adoption studies have demonstrated that inherited genetic factors are important in the development of schizophrenia. * Dr., **Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, EDÝRNE However, the pattern of inheritance is complex and it is not clear whether familial clustering in schizophrenia is due to one gene, a few genes or many genes. Genetic studies such as linkage and association studies are being carried out to explore the pattern of inheritance in schizophrenia. Great progress achieved in molecular genetic methods have motivated the researchers to engage in genetic studies. Therefore, genetic basis of schizophrenia will be better understood in the following century. In this article, first of all family, twins and adoption studies which are the classic methods of study have been reviewed. Theories about the mode of transmission is discussed and linkage and association studies are discussed. Experiences in genetic counselling and the principal approaches are presented. Key Words: Schizophrenia, genetics, family studies, twin studies, adoption studies, linkage studies, association studies, genetic counselling. GÝRÝÞ Þizofreninin ailesel kümelenme gösteren bir hastalýk olduðu uzun zamandan beri bilinmektedir. Bu hastalýða bazý ailelerde normal populasyondan daha fazla rastlanmasýnýn yetiþtirme þeklinden mi, yoksa genetik geçiþten mi kaynaklandýðý uzun süre tartýþýlmýþtýr. Aile çalýþmalarý sonrasýnda yapýlan ikiz ve evlat edinme çalýþmalarý sonucu þizofrenide genetik geçiþ kesinleþmiþ gibidir (McGue ve Gottesman 1991). Konu üzerinde çalýþan araþtýrmacýlar önceleri aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarý yapmýþlardýr, ancak 1980'li yýllarda moleküler genetik alanýnda gerçekleþen ilerlemeler sonrasýnda çalýþmalar bu yöne kaymýþtýr. Þizofreninin genetik temellerini belirlemek için, halen 53

2 ATEÞ Ý, ABAY E. çok sayýda araþtýrmacý yoðun bir þekilde moleküler genetik çalýþmalarý yürütmektedir. AÝLE ÇALIÞMALARI Ýlk sistematik aile çalýþmasý 1916 yýlýnda Rudin tarafýndan yapýlmýþtýr. Rudin, probandlarýn kardeþleri arasýnda demans prekoks yaygýnlýðýný genel populasyona göre daha yüksek oranda bulmuþtur. Bunu izleyen çalýþmalarda da (Kallman 1938, Baron ve ark. 1985, Gershon ve ark. 1988) þizofren hastalarýn akrabalarýnda þizofreni sýklýðý genel populasyona göre daha yüksek oranda bulunmuþtur. Tablo 1'de þizofren hastalarýn akrabalarýnda bu hastalýðýn görülme sýklýklarý özetlenmiþtir. Þizofren hastalarýn birinci derece akrabalarýnda þizotipal kiþilik bozukluðu yüksek oranda bulunurken (Baron ve ark. 1985, Kendler ve ark. 1993), þizoid kiþilik bozukluðu ile þizofreni arasýnda anlamlý bir iliþki kurulamamýþtýr (Fulton ve Winokur 1993). Benzer þekilde sanrýsal bozukluk ile þizofreni arasýnda da iliþki gösterilememiþtir. Ayrýca þizofren hastalarýn akrabalarýnda anksiyete bozukluklarý, alkol baðýmlýlýðý ya da psikotik olmayan duygudurum bozukluklarýnda artma saptanmamýþtýr (Kendler ve ark. 1993). Yapýlan bazý aile çalýþmalarýnda, þizofren hastalarýn birinci derece akrabalarýnda, özellikle deprese tip olmak üzere, þizoaffektif bozukluk sýklýðý genel populasyonun üzerinde bulunmuþtur (McGlashan ve Williams 1987). Tablo 1. Þizofren hastalarýn akrabalarýnda bu hastalýðýn görülme sýklýklarý (Gottesman 1991) Genel Toplum %1 Hasta Eþleri %2 Üçüncü derece akrabalar Ýlk kuzenler %2 Ýkinci derece akrabalar Amca-teyze %2 Yeðenler %4 Torunlar %5 Anne ya da babadan birisi ayný olan kardeþ %6 Birinci derece akrabalar Anne-baba %6 Kardeþler %9 Bir ebeveyni þizofren olan çocuklar %17 Ýki ebeveyni de þizofren olan çocuklar %46 Çift yumurta ikizi %17 Tek yumurta ikizi %48 ÝKÝZ ÇALIÞMALARI Bu çalýþmalarda, monozigotik ikiz çiftleri ile dizigotik ikiz çiftleri arasýndaki hastalýk konkordansý kýyaslanmaktadýr. Monozigotik ikizler ayný genleri taþýrken, dizigotik ikizler genlerin yarýsýný paylaþtýklarý için, monozigotik konkordansýn dizigotik konkordanstan yüksek olmasý genetik etkiyi yansýtmaktadýr. Yapýlan ikiz çalýþmalarýnda, monozigotik ikizlerde dizigotik ikizlere göre þizofreni konkordansý yüksek olarak bulunmuþtur (Kendler 1983, Gottesman 1991). Konkordans oranlarý monozigotik ikizlerde ortalama %48 iken, dizigotik ikizlerde %17 bulunmaktadýr. Monozigotik ikizlerin ve dizigotik ikizlerin yaþam koþullarýnýn farklý olmasýnýn, monozigotik ikizler arasýndaki konkordans oranýnýn artmasýna neden olabileceði þeklinde bir varsayým ortaya atýlmýþtýr. Bu varsayýmý destekleyen kanýtlar bulunmamakla beraber, karþýt kanýtlar ortaya atýlmýþtýr: Gottesman ve Shields (1982), tüm ikiz çalýþmalarýný gözden geçirerek, ayrý büyütülen 12 monozigotik ikiz bulmuþlardýr. Yedi tanesi (%58), beraber büyütülen monozigotik ikizlere benzer þekilde bozukluk için konkordan bulunmuþtur; bu sonuç paylaþýlmýþ çevrenin bozukluðun geliþimi için oldukça az bir katkýsýnýn bulunduðunu göstermektedir. EVLAT EDÝNME ÇALIÞMALARI Evlat edinme çalýþmalarý þizofrenide genetik ve çevresel etkenlerin etkisini ortaya çýkarmada önemlidir. Ýlk önemli evlat edinme çalýþmasý 1966'da Heston tarafýndan yürütülmüþtür. Heston, 47 þizofren anne ve ayný yaþ ve sayýdaki saðlýklý anne ile çalýþmýþ ve þizofren annelerin biyolojik çocuklarýnda þizofreni riskini artmýþ olarak bulmuþtur. Kety ve arkadaþlarý (1968) ile Tienari ve arkadaþlarý (1987) tarafýndan yapýlan çalýþmalarda da benzer sonuçlar bulunmuþtur. Þizofren olmayan biyolojik anne-babasý bulunan, ancak evlat edinilerek þizofren anne ya da baba tarafýndan büyütülen çocuklar, Wender ve arkadaþlarý (1974) tarafýndan incelenmiþlerdir: Bu çocuklarda þizofreni riskinde artma saptanmamýþtýr. Kety'nin yürüttüðü bir çalýþma, 1968 yýlýndan bugüne kadar halen devam etmektedir. Bu çalýþmaya göre, biyolojik anne ya da babada þizofreni bulunuyorsa, evlatlýk verilen çocukta þizofreni görülme riski artmaktadýr. Son yürütülen çalýþmalardan biri olan Tienari'nin (1990) çalýþmasýnda, þizofren anne ya da babadan olma evlatlýk çocuklarda %9.4 olan þizofreni oraný, %1.2 olan 54

3 ÞÝZOFRENÝNÝN GENETÝÐÝ kontrol grubundaki orana göre oldukça yüksek bulunmuþtur. Sonuç olarak, bugüne kadar yapýlmýþ olan evlat edinme çalýþmalarý, þizofrenide genetik geçiþ bulunduðu görüþünü desteklemektedir. GEÇÝÞ ÞEKLÝ Aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarýnýn þizofrenide genetik geçiþin bulunduðunu göstermesinden sonra, çalýþmalar ve tartýþmalar bu geçiþin ne tipte olduðunu saptama konusuna odaklanmýþtýr. Yapýlan çalýþmalardan þizofrenide basit bir Mendelian geçiþ þeklinin olamayacaðý açýkça anlaþýlmaktadýr. Þizofrenide kalýtým þekli karmaþýk ve düzensizdir ve tek bir genin mi, birkaç genin mi, yoksa pek çok genin mi sorumlu olduðu halen bilinmemektedir. a. Tek Gen Geçiþi: En basit geçiþ þekli olan tek gen geçiþine göre, hastalýðýn kalýtýmýndan tek gen sorumludur. Eðer þizofrenide böyle bir genetik geçiþ sözkonusu ise, karmaþýk ve düzensiz geçiþ nasýl açýklanabilir? Deðiþken görünüm nedeniyle böyle bir durumun ortaya çýktýðý söylenebilir. Örneðin, tuberoz sklerozda, etkilenen bireyde gizli cilt lezyonlarýndan çoklu cilt tümörlerine kadar deðiþebilen derecede cilt tutulumu olabilmektedir. Tek gen geçiþli bir bozuklukta düzensiz geçiþin bir baþka nedeni de, azalmýþ penetransýn bulunmasý olabilir. Diskordan monozigotik ikiz çalýþmalarýnýn sonuçlarý böyle bir durumun olabileceðini göstermektedir, çünkü etkilenmeyen ikiz çiftinin nesillerinde de risk, etkilenen ikiz çiftinin nesilleri kadar yüksek bulunmaktadýr (Gottesman ve Bertelsen 1989). McGue ve arkadaþlarý (1985), tek gen geçiþinin matematiksel olarak yeterli bir açýklamasýnýn yapýlamadýðýna ve istatistiksel olarak reddedilebileceðine iþaret etmiþlerdir. Sonuç olarak, yapýlan son çalýþmalar ve tartýþmalar ýþýðýnda þizofrenide tek gen geçiþi gibi basit bir genetik geçiþ þeklinin olamayacaðý düþünülmektedir. b. Çoklu Gen Geçiþi: Bu geçiþ þekline göre, birden fazla genin herbirisi küçük bir etki ile additif etki yaratarak, çevresel etkenlerin de etkisi ile þizofreni tablosunu ortaya çýkarabilir. Konu ile ilgili ilk ortaya atýlan kuram "kesintisiz fenotipik deðiþim kuramý"dýr. Bu kurama göre; çok sayýda gen toplam etki ile þizofreni tablosunu ortaya çýkarýr ve tablonun aðýrlýðý katýlan gen sayýsý ile orantýlýdýr. Ýkinci olarak ortaya atýlan kuram "yarý kesintili deðiþim kuramý"dýr. Bu kurama göre; tek baþlarýna etki gösteremeyen genler, toplam etki ve belli bir eþiðin üzerinde etki ile çevresel etkilerin de katkýsýyla þizofreni tablosunu ortaya çýkarýrlar. "Ýki eþikli model"e göre ise, ilk eþiði aþanlar orta derecede, ikinci eþiði aþanlar ise þiddetli derecede klinik tablo ortaya çýkarýrlar. Çok farklý klinik þekli ve þiddeti bulunan þizofreni için "iki eþikli model" daha uygun görünmektedir. Ýlk kez Meehl (1973) tarafýndan ortaya atýlan ve sonradan "karýþýk model" (Morton ve Macclean, 1974) olarak adlandýrýlan modele göre; þizofreni tablosu bir tek ana gen ve tek baþýna sadece küçük bir etki gösteren bir dizi genin beraber etkisi ile ortaya çýkmaktadýr. c. Etiyolojik Heterojenite: Þizofreniyi açýklayabilen bir genetik model halen bulunamamýþtýr. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalarda þizofreni tek bir hastalýk olarak kabul edilerek genetik geçiþ þekli açýklanmaya çalýþýlmýþtýr, ancak birçok genetik hastalýkta olduðu gibi þizofrenide de genetik heterojeniteden söz edilmektedir. Etiyolojik heterojenite sonucunda bu hastalýðýn deðiþik formlarý, karýþýk genetik ve çevresel etkiler sonucunda ortaya çýkabilir. Örneðin, bazý soyaðaçlarýnda etkilenen bireylerin sayýsý oldukça fazladýr ve baskýn geçiþ benzeri bir geçiþten sözedilebilir. Þizofreniden sorumlu genleri belirlemek için baðlantý ve iliþki çalýþmalarý yapýlmaktadýr: BAÐLANTI ÇALIÞMALARI Bu çalýþmalar en azýndan iki þizofreni olgusu bulunan soyaðaçlarýnda yapýlabilmektedir. Baðlantý analizlerinde bir hastalýðýn bilinen bir genetik belirleyiciye baðlý olup olmadýðý araþtýrýlmaktadýr (Ott 1991). Bir hastalýk geni ile bir genetik belirleyici birbirine ne kadar yakýnsa, sonraki nesillere birlikte aktarýlma olasýlýðý da o kadar yüksek olur yýlýndan önce eritrosit antijenleri (ABO, MNS ve rhesus) ve insan lökosit antijenleri (HLA) gibi belirleyiciler kullanýlýrken (McGuffin 1991); moleküler genetik alanýndaki ilerlemeler sonucunda, genomik DNA içerisindeki varyasyonlarý ölçen tekniklerin bulunmasý ile, hastalýk genlerini lokalize etmede DNA belirleyicileri kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Restriksiyon parça uzunluk polimorfizmleri (=restriction fragment length polymorphisms) ve 1980'li yýllarýn sonlarýna doðru polimeraz zincir reaksiyonunun (=polymerase chain reaction) kullanýma girmesi ile DNA belirleyicilerinin sayýsý ve niteliði hýzla artmýþtýr. Son yýllarda insan genomunun her bölgesi için DNA belirleyicileri geliþtirilmiþtir. 55

4 ATEÞ Ý, ABAY E. Basset ve arkadaþlarýnýn (1988) bir bildirisi ile, DNA belirleyicileri ile yapýlan çalýþmalar hýz kazanmýþtýr. Yazarlar, Kanadalý bir ailede þizofren bir genç ve onun þizofren dayýsýnda dengesiz translokasyona baðlý 5. kromozomun uzun kolunda parsiyel trizomi saptamýþlardýr. Sherrington ve arkadaþlarýnýn (1988) çalýþmasýnda da, 5. kromozom üzerinde þizofreniye yatkýnlýk saðlayan baskýn bir genin varlýðý konusunda önemli deliller ortaya çýkarýlmýþtýr. Ancak bunu izleyen çalýþmalarda bu baðlantý doðrulanamamýþtýr (Kennedy ve ark. 1988, McGuffin ve ark. 1990). Psikotik hastalýðý bulunan üç ailede yapýlan baðýmsýz çalýþmalarda, 11. kromozomun uzun kolunda dengeli bir translokasyonun varlýðýndan bahsedilmiþtir (Smith ve ark. 1989, Holland ve Gosden 1990, St Clair ve ark. 1990). D 2 reseptör geninin bu bölgeye yakýn yerleþtiði saptanmýþtýr (Grandy ve ark. 1989). Bunu izleyen çalýþmalarda ise herhangi bir baðlantýya rastlanmamýþtýr (Moises ve ark. 1991, Wang ve ark. 1993a). Þizofreninin ailesel geçiþinde ayný cinsiyetten kardeþlerin daha sýk etkilenmesi gözlemi, X kromozomunun psödootozomal bölgesinin sorumlu tutulmasýna neden olmuþtur (Crow 1988). Ancak bunu izleyen çalýþmalarda (d'amato ve ark. 1992, Wang ve ark. 1993b) bu olasýlýðýn zayýf olduðu anlaþýlmýþtýr. Fensiklidinin þizofreni benzeri psikotik tablo ortaya çýkarmasý nedeniyle, fensiklidinin baðlandýðý glutamat reseptör alttipi olan N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör genleri üzerinde çalýþýlmýþtýr. Beþ farklý NMDA reseptör geni tanýmlanmasýna karþýn (Seeburg 1993), baðlantý kurulamamýþtýr (Chen ve ark. 1996). Dopamin nörotransmitter sistemi ile þizofreni arasýndaki baðlantý bilinmektedir. Bu güne kadar yapýlan çalýþmalarda 5q34-35 noktasýna lokalize olmuþ D 1 reseptör geni ve 11q'ya lokalize olmuþ D 2 ve D 4 reseptör genleri ile þizofreni arasýnda baðlantý saptanmýþtýr. Ancak böyle bir baðlantýnýn bulunduðunu gösteremeyen çalýþmalar da bulunmaktadýr (Kendler 1983). Kalsi ve arkadaþlarýnýn (1993) çalýþmasýnda, D 5 reseptör geni ile þizofreni arasýnda herhangi bir bað kurulamamýþtýr. Benzer þekilde, Hallmayer (1992) tarafýndan yapýlan bir çalýþmada da, 5-HT 2 reseptör geninin lokalize olduðu 13. kromozom ile þizofreni arasýnda baðlantýya rastlanmamýþtýr. Birçok psikotik bozuklukta 18 ile 1, 11 ile 1, 2 ile 18, 6 ile 11 ve 9 ile 11 no'lu kromozomlar arasýnda translokasyonlar bulunmuþtur (Arveiler ve ark. 1997). Farklý kromozomlar arasýndaki translokasyonlarýn þizofreni alt tiplerine neden olabileceði düþünülmektedir. 21. kromozomun özellikle uzun kolu üzerinde çalýþýlmýþtýr, ancak þizofreni ile baðlantý konusunda herhangi bir kanýta rastlanmamýþtýr (Asherson ve ark. 1993). ÝLÝÞKÝ ÇALIÞMALARI 1950'li yýllarda "O kan grubu" ile "duodenal ülser" arasýnda iliþki bildirilmesinden sonra (Aird ve ark. 1954), iliþki çalýþmalarý þizofreni konusunda da kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ýliþki çalýþmalarý baðlantý çalýþmalarýndan daha kolaydýr: Araþtýrmacý basit bir þekilde baðýmsýz 100 þizofren hasta ve 100 kiþilik kontrol grubu üzerinde çalýþýr ve her bir grupta genetik belirleyici sýklýðýný kýyaslar. Örneðin; kontrol grubunun %10'unda O kan grubu bulunurken, þizofren grubun %50'sinde O kan grubu saptanýrsa, oldukça anlamlý bir sonuç elde edilmiþ olur ve 9. kromozom üzerindeki ABO lokusuna yakýn bir þizofreni geninin varlýðýndan sözedilebilir. Yapýlan birçok çalýþmada, paranoid þizofreni ile HLA A9 arasýnda iliþki saptanmýþtýr: Bazý çalýþmalarda HLA A9'un paranoid þizofrenide azaldýðý (Miyanga ve ark. 1984), bazý çalýþmalarda ise arttýðý saptanmýþtýr (Eberhard ve ark. 1975, Asaka ve ark. 1981). Fransa'da yapýlan bir çalýþmada ise, HLA ile þizofrenik fenotip arasýnda herhangi bir baðlantýya rastlanmamýþtýr (Campion ve ark. 1992). Sanders ve arkadaþlarý (1991) 11. kromozomun uzun kolunda yer alan D 2 reseptör genine yakýn bulunan porfobilinojen deaminaz geni ile þizofreni iliþkisini göstermiþlerdir. Bu gen þizofreni için potansiyel bir yatkýnlýk bölgesi olarak kabul edilebilir, çünkü porfobilinojen deaminaz eksikliðinde, puberte sonrasý baþlayan ve psikotik bir tablo ile ortaya çýkabilen bir hastalýk olan "akut intermitan porfiri" görülmektedir ve bu hastalýða psikiyatrik hastalýk grubunda daha sýk rastlanmaktadýr. Þizofreniden sorumlu tutulan limbik bölgelerde yoðun olarak bulunduðundan, D 3 reseptörleri üzerinde de çalýþýlmýþtýr. D 3 reseptörleri hem tipik, hem de atipik antipsikotiklerin kullanýmý ile artmaktadýr (Buckland ve ark. 1993). D 3 reseptör geni 3. kromozomun uzun kolunda yerleþmiþtir. Galler ve Fransa'dan iki baðýmsýz grubun yaptýðý çalýþmada D 3 reseptör geni ile þizofreni arasýnda anlamlý bir iliþki saptanmýþtýr (Crocq ve ark. 1992). 56

5 ÞÝZOFRENÝNÝN GENETÝÐÝ Ýlaç tedavisine yanýtla iliþkili olabilecek gen içindeki varyasyonlar da araþtýrýlmaktadýr. Klasik antipsikotik ilaç tedavisine yanýt alýnamayan olgularda etkili olduðu bilinen klozapin adlý ilacýn bazý olgularda etkisiz kalabilmesinin, D 4 reseptör geni içindeki varyasyonlardan kaynaklanabileceði ileri sürülmektedir. Çünkü klozapinin D 4 reseptörlerine oldukça yüksek affinitesi bulunmaktadýr ve D 4 reseptörleri yüksek derecede varyasyon göstermektedir (Van Tol ve ark. 1992). Þizofreni ile romatoid artrit arasýnda negatif bir korelasyon bulunmaktadýr (Eaton ve ark. 1992). Romatoid artrit HLA-DR 4 ile iliþkilidir. DR 4 'ün þizofreni için koruyucu olabileceði düþünülmüþ ve Wright ve arkadaþlarý'nýn (1996) çalýþmasýnda þizofrenlerde DR 4 normal populasyona göre yarý yarýya az olarak bulunmuþtur. Pulver ve arkadaþlarýnýn (1995) çalýþmasýnda, 8. kromozomun p21-22 bölgesinde þizofreni ile ilgili bir lokus saptanmýþtýr ve sonra yapýlan bir çalýþmada da benzer bir sonuç bulunmuþtur. Genetik Danýþma Eldeki verilerle, bir bireyde þizofreni geliþme riskini belirlemek olasý deðildir. Þizofrenide karmaþýk bir geçiþ þeklinin bulunmasý nedeniyle, danýþma amacýyla baþvuran aile üyelerine, aile çalýþmalarýndan elde edilen veriler doðrultusunda bilgi verilebilir. Genetik danýþmanlýk konusundaki önemli deneyimler sonrasýnda, çoðu danýþman yönlendirici olmayan eðitsel bir yaklaþýmý benimsemiþtir. Amaç, sözkonusu hastalýkla ilgili doðru bilgiyi vermek, danýþanýn hastalýðýn geliþme riskini ve olasý sonuçlarýný anlamasýna yardýmcý olarak, bilgilendirilmiþ bir durumda karar vermesini saðlamaktýr. En son kararý danýþanýn vermesi gerektiði özellikle vurgulanmalýdýr. Danýþma için baþvuranlarýn çoðu, çocuklarýnda ya da etkilenmemiþ birey iseler kendilerinde hastalýðýn geliþme riskini öðrenmek istemektedirler. Aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarýndan edinilen bilgilerin danýþmanlýk hizmeti için kullanýlmasý uygundur. Örneðin, çocuk sahibi olmayý planlayan, ancak eþlerden birinin anne ya da babasýnda þizofreni bulunan çifte, çocuklarýnýn her birinde %3 ya da genel populasyonun üç katý kadar þizofreni geliþme riskinin bulunduðu bilgisi verilmelidir. Þizofreni tablosunun ortaya çýkmasýnda kalýtsal etkenler yanýnda, kalýtsal olmayan nedensel etkenlerin de etkili olduðu bilinmektedir. Bunlarýn bazýlarýndan korunmak bireylerin elindedir. Akrabalarý arasýnda þizofreni bulunan bireyler, LSD, kokain ve amfetamin gibi ilaçlarýn deneysel kullanýmýndan kaçýnmalarý konusunda uyarýlmalýdýrlar, çünkü bu bireyler ilaçlara baðlý ortaya çýkan psikozlara duyarlýdýrlar. Þizofreninin moleküler temellerinin daha iyi anlaþýlmasý ile, gelecekte prenatal ve presemptomatik testler kullanýma girecektir. Þizofreninin karmaþýk yapýsý nedeniyle, tek gen kalýtýmý bulunan nadir aileler dýþýnda, eldeki olanaklarla doðru tahminlerde bulunmak güçtür. Teknolojik geliþmelerle prenatal ve presemptomatik testler kullanýma girse de, danýþmanlýk hizmetinin ilkeleri deðiþmeyecektir. Danýþan en son kararý vermeden önce bilgilendirilecektir. SONUÇ Aile, ikiz ve evlat edinme çalýþmalarý þizofreninin önemli bir genetik komponentinin bulunduðunu göstermektedir. Ancak Mendelian benzeri bir geçiþin gözlendiði istisnai durumlar dýþýnda, karmaþýk bir ailesel geçiþ þekli izlenmektedir. Þizofreninin geçiþinden orta derecede etkili birkaç gen ya da sadece küçük etkiler gösteren birçok gen sorumlu olabilir. Major etki gösteren genler varsa, bunlar yakýn gelecekte baðlantý çalýþmalarý ile saptanacaklardýr. Bugüne kadar yapýlan çalýþmalarda, birbirini destekleyen sonuçlarýn sayýsý fazla deðildir, bu doðal bir sonuç olarak kabul edilmelidir, çünkü merkezi sinir sistemi ile ilgili onbinlerce genden þu ana kadar sadece küçük bir kýsmý tanýmlanmýþ ve üzerinde çalýþýlmýþtýr. DNA belirleyicileri ve aday genlerle ilgili çalýþmalar, matematiksel teknikte geliþmeler ve moleküler genetik alanýndaki ilerlemeler sayesinde, 21. yüzyýlýn ilk yarýsýnda büyük olasýlýkla þizofreninin genetiði konusunda çok daha kesin bilgiler elde edilecektir. Aird I, Bengal HH, Mehigan JA ve ark. (1954) The blood groups in relation to peptic ulceration and carcinoma of colon, rectum, breast and bronchus. BMJ, 2: Arveiler B, Boisseau P, Petit J ve ark. (1997) Gene mapping in region 1q42.1 around a translocation breakpoint associated with schizophrenia. Neuropsychiatry Genet, 74:560. KAYNAKLAR Asaka A, Okazaki Y, Namura I ve ark. (1981) Study of HLA antigens among Japanese schizophrenics. Br J Psychiatry, 138: Asherson P, Mant R, Taylor C ve ark. (1993) Failure to find linkage between schizophrenia and genetic markers on chromosome 21. Am J Med Genet, 48:

6 ATEÞ Ý, ABAY E. Baron M, Gruen R, Rainer JD ve ark. (1985) A family study of schizophrenia and normal control probands: implications for the spectrum concept of schizophrenia. Am J Psychiatry, 142: Basset AS, Jones BD, McGillivray BC ve ark. (1988) Partial trisomy chromosome 5 cosegregating with schizophrenia. Lancet, 1: Buckland PR, O'Donovan MC, McGuffin P (1993) Clozapine and sulpiride up-regulate dopamine D 3 receptor mrna levels. Neuropharmacology, 32: Campion D, Leboyer M, Hillaire D ve ark. (1992) Relationship of HLA to schizophrenia not supported in multiplex families. Psychiatry Res, 41: Chen AC, Kalsi G, Brynjofsson J ve ark. (1996) Lack of evidence for close linkage of the glutamate GluR6 receptor gene with schizophrenia. Am J Psychiatry, 153: Crocq MA, Mant R, Asherson P ve ark. (1992) Association between schizophrenia and homozygosity at the dopamine D3 receptor gene. J Med Genet, 29: Crow TJ (1988) Sex chromosomes and psychosis. The case for a pseudoautosomal locus. Br J Psychiatry, 153: d'amato T, Campion D, Gorwood P ve ark. (1992) Evidence for a pseudoautosomal locus for schizophrenia. Br J Psychiatry, 161: Eaton WW, Hayward C, Ram R (1992) Schizophrenia and rheumatoid arthritis: a review. Schizophr Res, 6: Eberhard G, Franzen G, Low B (1975) Schizophrenia susceptibility and HLA antigens. Neuropsychobiology, 1: Fulton M, Winokur G (1993) A comparative study of paranoid and schizoid personality disorders. Am J Psychiatry, 150: Gershon ES, DeLisi LE, Hamovit J ve ark. (1988) A controlled family study of chronic psychosis. Arch Gen Psychiatry, 45: Gottesman II (1991) Schizophrenia Genesis: Origins of Madness: San Francisco, W. H. Freeman. Gottesman II, Bertelsen A (1989) Confirming unexpressed genotypes for schizophrenia-risks in the offspring of Fischer's Danish identical and fraternal discordant twins. Arch Gen Psychiatry, 46: Gottesman II, Shields J (1982) Schizophrenia: The Epigenetic Puzzle. Cambridge University Press, Cambridge. Grandy DK, Litt M, Allen N ve ark. (1989) The human dopamine D 2 receptor gene is located on chromosome 11 at q22-q23 and identifies a Taq I RFLP. Am J Hum Genet, 45: Hallmayer J, Kennedy JL, Wetterberg L ve ark. (1992) Exclusion of linkage between the serotonin 2 receptor and schizophrenia in a large Swedish kindred. Arch Gen Psychiatry, 49: Heston LL (1966) Psychiatric disorders in foster home reared children of schizophrenic mothers. Br J Psychiatry, 112: Holland A, Gosden C (1990) A balanced translocation partially co-segregating with psychotic illness in a family. Psychiatry Res, 32: 1-8. Kallman FJ (1938) The Genetics of Schizophrenia. New York, Augustin. Kalsi G, Sherrington R, Mankoo B ve ark. (1993) Genomic cloning, localization and identification of a highly polymorphic microsatellite sequence for the D5 dopamine neuroreceptor gene locus (DRD5) on chromosome 4p which shows no linkage to schizophrenia, manic depression and Tourette syndrome. Am J Hum Genet, 53(Suppl): Kendler KS (1983) Overview: A current perspective on twin studies of schizophrenia. Am J Psychiatry, 140: Kendler KS, McGuire M, Gruenberg AM ve ark. (1993) The Roscommon family study I: Methods, diagnosis of proband and risk of schizophrenia in relatives. Arch Gen Psychiatry, 50: Kennedy JL, Giuffra LA, Moises HW ve ark. (1988) Evidence against linkage of schizophrenia to markers on chromosome 5 in a Northern Swedish pedigree. Nature, 336: Kety SS, Rosenthal D, Wender PH ve ark. (1968) The types and prevalence of mental illness in the biological and adoptive families of adopted schizophrenics, in the transmission of schizophrenia. Oxford, England, Pergamon, s McGlashan TH, Williams PV (1987) Schizoaffective psychosis, II: manic, bipolar and depressive subtypes. Arch Gen Pschiatry, 44: McGue M, Gottesman II, Rao DC ve ark. (1985) Resolving genetic models for the transmission of schizophrenia. Genet Epidemiol, 2: McGue M, Gottesman II (1991) The genetic epidemiology of schizophrenia and the design of linkage studies. Eur Arch Clin Psychiatry, 240: McGuffin P, Sargeant MP, Hett G ve ark. (1990) Exclusion of a schizophrenia susceptibility gene from the chromosome 5q11- q13 region: new data and a reanalysis of previous reports. Am J Hum Genet, 47: McGuffin P (1991) Genetic Models of Madness. The New Genetics of Mental Illness, Butterworth-Heinemann, Oxford: Meehl PE (1973) Pychodiagnosis: selected papers. Minneapolis, University of Minnesota Press. Miyanga K, Machiymaya Y, Juji T (1984) Schizophrenic disorders and HLA-DR antigens. Biol Psychiatry, 19: Moises HW, Gelernter J, Giuffra L ve ark. (1991) No linkage between D2 dopamine receptor gene region and schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 48: Morton NE, Macclean CJ (1974) Analysis of family resemblance III, complex segregation of quantitative traits. Am J Hum Genet, 26: Ott J (1991) Analysis of Human Genetic Linkage. Baltimore, John Hopkins University Press. Pulver AE, Lasseter VK, Kasch L ve ark. (1995) Schizophrenia: A genome scan targets chromosomes 3p and 8p as potential sites of susceptibility genes. Am J Med Genet, 60:

7 ÞÝZOFRENÝNÝN GENETÝÐÝ Sanders AR, Hamilton JD, Fann WE ve ark. (1991) Association of genetic variation at the porfobilinogen deaminase gene with schizophrenia. Am J Hum Genet, 49(Suppl): 358. Seeburg PH (1993) The molecular biology of mammalian glutamate receptor channels. Trends Neurosci, 16: Sherrington R, Brynjolffson J, Petersson H ve ark. (1988) Localization of a susceptibility locus for schizophrenia on chromosome 5. Nature, 336: Smith M, Wasmuth J, McPherson JD ve ark. (1989) Cosegregation of an 11q22-9p22 translocation with affective disorder: proximity of the dopamine D 2 receptor gene relative to the translocation breakpoint. Am J Hum Genet, 45: 220. St Clair D, Blackwood D, Muir W ve ark. (1990) Association within a family of a balanced autosomal translocation with major mental illness. Lancet, 336: Tienari P, Sorri A, Lahti I ve ark. (1987) Genetic and psychosocial factors in schizophrenia: The Finnish adoptive family study. Schizophr Bull, 13: Tienari P (1990) Gene-environment interaction in adoptive families. H Hafner, W Gattaz (Ed), Search for the causes of schizophrenia. Berlin, Springer-Verlag, s Van Tol HH, Wu CM, Guan HC ve ark. (1992) Multiple D4 receptor variants in the human population. Nature, 358: Wang ZW, Black D, Andreasen N ve ark. (1993a) A linkage study of chromosome 11q in schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 50: Wang ZW, Black D, Andreasen N ve ark. (1993b) Pseudoautosomal locus for schizophrenia is excluded in 12 pedigrees. Arch Gen Psychiatry, 50: Wender PH, Rosenthal D, Kety D ve ark. (1974) Cross-fostering: a research strategy for clarifying the role of genetic and experiential factors in the etiology of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 30: Wright P, Donaldson PT, Underhill JA ve ark. (1996) Genetic association of the HLA DRB1 gene locus on chromosome 6p21.3 with schizophrenia. Am J Psychiatry, 153:

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným

Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Þizofreni: Klinik Özellikler Doç. Dr. Selahattin ÞENOL* Þizofreni özellikle düþünce, algý ve duygulaným alanlarýnda bozulmayla seyreden ciddi bir ruhsal hastalýktýr. Ýlk

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm

Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm DERLEME Temporomandibuler Bozukluklarýn Psikiyatrik Yönü ve Bruksizm Nurper Erberk Özen 1 1 Yard.Doç.Dr., Kýrýkkale Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Kýrýkkale ÖZET Temporomandibular

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý

Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Psikiyatrik Bozukluklarda Valproat Kullanýmý Ý. Tuncer OKAY*, Cebrail KISA**, Nesrin DÝLBAZ*** ÖZET Keþfedilmesinden yýllar sonra antikonvülzan olarak kullanýlmaya baþlanýlan valproat, ayný dönemde bipolar

Detaylı

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi

Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi DERLEME Þizofreni Tedavisinde Yeni Bir Hedef Agmatin ve Beyin Poliamin Sistemi Tayfun Uzbay 1 1 Prof.Dr., Gülhane Askeri Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Þizofreni ve benzeri

Detaylı

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme

Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme ARAÞTIRMA Þizofrenide Cinsel Ýþlev Bozukluklarý: Kesitsel Bir Deðerlendirme Sexual Dysfunction in Schizophrenia: A Cross-Sectional Evaluation Soner Çakmak 1, Gonca Karakuþ 2, Yunus Emre Evlice 3 1 Uz.Dr.,

Detaylı

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51

KONUÞMACI SUNUMLARI. Epilepsi 2008;14(1): 17-51 Epilepsi 2008;14(1): 1751 KONUÞMACI SUNUMLARI K1 PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLARLAFORA HASTALIÐI...18 K2 DÝÐER PROGRESÝF MÝYOKLONÝK HASTALIKLAR...18 K3 SÝKLÝK ALTERNAN PATTERN VE EPÝLEPSÝ ÝLÝÞKÝSÝ...19

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

ORJÝNAL ARAÞTIRMA Týpta moleküler genetik taný ve klinik uygulamalar Molecular genetic diagnosis and clinical applications in medicine Sacide pehlivan 1 1 Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji

Detaylı

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði

Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Uçucu Baðýmlýlýðý ve Kötüye Kullanýmý: Epidemiyoloji, Risk Gruplarý ve Önleme Programlarýnýn Gerekliliði Burhanettin KAYA*, M. Erkan ÖZCAN* ÖZET Uçucularýn günlük yaþamda sýk kullanýlan birçok maddenin

Detaylı

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi

Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi OLGU SUNUMU Çok Geç Baþlangýçlý Bir Þizofreni Olgusunun Beþ Yýllýk Ýzlemi Very Late Onset Schizophrenia a Five Years Follow up of a Case Oya Güçlü 1, Gizem Hanzade Kýlýç 2, Ramazan Konkan 1, Ömer Þenormancý

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan

Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik ilaç olan Antipsikotiklere Baðlý Metabolik Yan Etkiler Nevzat Yüksel 1, Aslýhan Sayýn 2 1 Prof.Dr., 2 Uz.Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ankara Bilindiði gibi ilk atipik antipsikotik

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi

Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi ARAÞTIRMA Klinik ve Subklinik Hipotiroidide Psikiyatrik Belirti Düzeyi ve Psikiyatrik Belirtilerin Tiroid Hormon Düzeyleri Ýle Ýliþkisi Ýbrahim Eren 1, Erkan Cüre 2, Ýkbal Çivi Ýnanlý 3, Ali Kutlucan 2,

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde A Tipi Davranýþ Örüntüsü ile Öfke Ýfadesi Arasýndaki Ýliþkinin Analizi ve Cinsiyetler Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý A. Þebnem Soysal 1, Handan Can 2, Kýzbes Meral Kýlýç

Detaylı

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks

Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks Sosyal Anksiyete Bozukluðu: Taný, Epidemiyoloji, Etiyoloji, Klinik ve Ayýrýcý Taný Doç. Dr. Nesrin DÝLBAZ* Sosyal anksiyete bozukluðu, ilk kez 1966'da Marks ve Gelder tarafýndan tanýmlanmasýna karþýn ayrý

Detaylı

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri

Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Retinitis Pigmentozada Geliþtirilmekte Olan Tedavi Seçenekleri Developing Treatment Modalities in Retinitis Pigmentosa M. Alper ERDÝNÇ 1, Gökhan GÜRELÝK 2 ÖZET SUMMARY Retinitis pigmentosa, fotoreseptör

Detaylı

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews

Bir asırdan daha uzun zaman önce ünlü Alman bilim. Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011;24:321-330 DOI: 10.5350/DAJPN2011240408 Kraepelin Bugün Yaşasaydı Dikotomi Varlığını Sürdürüyor Olur muydu? Derlemeler / Reviews Kürşat Altınbaş

Detaylı

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar

D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar D Vitamini, Kalsiyum, Kemik Metabolizmasý ve Psikiyatrik Bozukluklar Þakir ÖZEN*, Kenan HASPOLAT** ÖZET Daha önceki yýllarda, kýþýn doðanlarda þizofreninin sýk görülmesi, depresyona kýþ aylarýnda sýk rastlanmasý

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme

Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme DERLEME Yetiþkinlerde Obezite: Biyolojik ve Psikolojik Tedaviler için Genel Bir Gözden Geçirme Adulthood Obesity: A General Review for Biological and Psychological Treatment Melis Sedef Kahraman 1, Seher

Detaylı

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ

OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ OLUMLU ERGEN GELÝÞÝMÝNDE EBEVEYN/AKRAN ÝLÝÞKÝLERÝNÝN ÖNEMÝ Fatih Bayraktar* ÖZET Amaç: Psikoloji yazýný incelendiðinde, ergen davranýþlarýyla ilgili araþtýrmalarýn çoðunlukla olumsuz sosyal davranýþlara

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler

Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler Þizofreni: Damga, Mitler ve Gerçekler Doç. Dr. Alp ÜÇOK* Özet Þizofreni kavramýyla ilgili önyargýlar ve bunlarýn neden olduðu damga yalnýzca hastalarý deðil yakýnlarýný ve tedaviyi üstlenen profesyonelleri

Detaylı