Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,"

Transkript

1 29 Mart 2011tarihinde Atılım Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezince gerçekleştirilecek Konferans ta Sayın Gülsün BÜKER in Yapacağı Konuşmanın Metni Çok Değerli Öğrenciler, Türkiye de kadının statüsü ve kadın erkek eşitliğinin ele alınacağı bu konferansta siz gençlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Ülkemizde kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere ulusal mekanizma olarak 1990 yılında kurulan ve 2004 yılında yeniden yapılandırılan Genel Müdürlüğümüz, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında konumlarının güçlendirilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin kamu plan ve politikalarına yansıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz, bugüne kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere, görev alanı kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde çok sayıda çalışmalar yapmış, kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık, duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim oluşturmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla projeler yürütülmüştür. Sizlere son zamanlarda sıkça söz edilen bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını daha önce duymuş olanlar var mı? Toplumsal cinsiyet eşitliği, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadın ve erkeğin kamusal ve özel alanın her düzeyinde eşit haklar, eşit 1

2 fırsatlar ve eşit sorumluluklara sahip olması anlamına gelmektedir. Günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi demokrasinin olmazsa olmaz bir kuralı olarak kabul görmektedir. Ülkemiz Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini 1985 yılında imzalayarak taraf olmuş ve Sözleşme 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Kadın Hakları Bildirgesi olarak tanımlanan, aynı zamanda tüm dünya Kadınlarının Anayasası olarak nitelendirilen bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sözleşme, taraf olan devletlere tüm alanlarda kadın erkek eşitliğini yasal anlamda ve fiili yaşamda sağlama yükümlülüğünü getirmektedir. Bu sözleşmenin ışığında başta anayasamız olmak üzere ulusal mevzuatımızda kadın-erkek eşitliğini garanti altına almak ve hiçbir alanda kadına karşı ayrımcılık yapılmamasını sağlamak üzere reform niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır. Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur. Başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Anayasamızın 10 uncu, 41 inci, ve 90 ıncı maddelerinde 2001, 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle kadın erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiştir. Anayasa nın Kanun önünde eşitlik başlıklı 10 uncu maddesine; 2

3 2004 yılında: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. ibaresi ile 2010 yılında da " Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." ibaresi eklenmiştir. Anayasamızın Ailenin Korunması başlıklı 41 inci maddesine; Aile Türk toplumunun temelidir ifadesinden sonra gelmek üzere ve eşler arasında eşitliğe dayanır. hükmü eklenmiş, Yine, Anayasamızın 90 ıncı maddesine; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağına ilişkin hüküm eklenmiştir. Bu madde bahsetmiş olduğum CEDAW Sözleşmesini ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirmiştir yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile aile reisliği kaldırılmış, yasal mal rejimi değiştirilerek edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiş, evlilik yaşı kadın ve erkek için eşit hale getirilmiş, eşlerin evlilik birliğini birlikte yöneteceği, evlilik birliğini temsil yetkisinin her iki eşe birlikte tanındığı ve eşlerin oturacakları evi birlikte seçecekleri hükme bağlanmıştır. Ayrıca eşlerin velayeti birlikte kullanacağı, anlaşmazlık halinde ise hakimin karar vereceği, eşlerden birinin meslek ve iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda olmadığı gibi hükümlere de yer verilmiştir yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanununda kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar kapsamından 3

4 çıkarılarak kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınarak cezaları ağırlaştırılmıştır. Ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen 2003 tarihli Yeni İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş ve işçi işveren ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağı hususuna yer verilmiştir. Bu temel Kanunların yanı sıra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun alanı olan aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile aile içi şiddet, Ceza Kanunu dışında özel tedbirler içerecek şekilde ilk kez ele alınmıştır. Aile içi şiddetin vuku bulduğu durumlarda mağdurun şikayeti olmaksızın (üçüncü şahısların komşu, öğretmen vb. bildirimiyle de) polis ve adalet mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır yılında Kanunun kapsamının genişletilmesine yönelik değişiklik yapılarak şiddet uygulayan eş dışında kayın, kayınpeder, kayınvalide gibi diğer aile bireylerinin uyguladıkları şiddet de yasa kapsamına alınmış ve kanun kapsamında yapılan başvuru ve kararın infazı için yapılacak icrai işlemlerden harç alınmayacağı hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon çıkarılacak kanunların kadın erkek eşitliği çerçevesinde 4

5 değerlendirilmesinde ve ulusal, uluslararası alanda kadın erkek eşitliğine ilişkin çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Yasalarımızdaki tüm eşitlikçi düzenlemeler ve kaydedilen gelişmelere rağmen uygulamadan kaynaklanan sorun alanlarının mevcudiyeti bizleri üzmektedir. Kadınlarımızın siyasal hayata katılımı ve temsili, çalışma hayatına katılımları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda yaşadıkları eşitsizliklerin yanı sıra kadına yönelik şiddetin varlığı başlıca sorun alanlarını oluşturmaktadır. Biliyoruz ki; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren; kız ve erkek çocuklarımız eğitimin her düzeyine erişim açısından yasalar önünde eşit konuma sahiptirler ve kız ve erkek çocuklarımız için temel eğitim zorunludur. Ülkemizin dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı nda 2013 yılına kadar kız çocuklarının okullaşma oranının %100 e ulaşması hedefidir. Temel eğitimde okullulaşma oranı yüzde 98 lere ulaşmakla birlikte, orta ve yükseköğretimde bu oran özellikle kız çocukları aleyhine düşmektedir. Bugün ülkemiz genelinde kadınlar için okuma yazma bilmeme oranı % 12.3 erkeklerde % 3.1 düzeyindedir.(2008 TÜİK Verileri) ADNKS 2009 sonuçlarına göre halen 4 milyon civarında kadınımız okuma yazma bilmemektedir. 5

6 Son yıllarda eğitim konusunda toplumun tüm kesimlerinde büyük bir duyarlılık oluşmuş ve bu duyarlılık medyanın da içinde yer aldığı ulusal kampanyalara dönüşmüştür. Ulusal Eğitime Destek Haydi Kızlar Okula ve Baba Beni Okula Gönder Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanya larını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. MEB tarafından kız öğrencilerin ağırlıklı olarak okula devam etmedikleri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YIBO) sayısı ve bu okullardaki kız öğrenci kontenjanı artırılmıştır. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında yürütülen Şartlı Nakit Transferi uygulaması ile, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel eğitime katılımlarının artırılması amacıyla karşılıksız eğitim yardımları yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmada en önemli engellerden biri de kadına yönelik şiddettir. Günümüzde tüm uluslararası belgelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının teminat altına alınması devletlerin sorumluluğunda kabul edilmektedir. Bu kapsamda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek ulusal düzeyde alınan tedbirler, gerekse uluslararası yükümlülüklere rağmen, kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun ve halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Kadına Yönelik Şiddet olaylarına toplumsal yaşamın her alanında rastlıyoruz. Ama ne yazık ki kadınlarımızın kendilerini en çok güvende 6

7 hissettikleri yer olarak düşünülen aile içinde eşleri tarafından şiddete maruz kalmalarının temelinde kadının fiziksel zayıflığı değil toplumsal ve ekonomik anlamda güçsüzlüğü vardır. Erkeğin ataerkil geleneklerden kaynaklanan aile içindeki üstün konumu şiddeti besleyen önemli etkendir. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinden biridir. Kadına yönelik şiddeti, kadının ekonomik, fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketler olarak tanımlıyoruz. Şiddetin ekonomik, sosyal, coğrafi sınırı bulunmamakta toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hem yansıtmakta hem de desteklemektedir. Şiddet mağduru kadınlarda özgüven eksikliği, kimlik sorunu ve toplumsal yaşama katılımda ve kendini ifade etmede sorunların yaşandığını gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, çocuklar, aile içi şiddete maruz kalmasalar, tanık olsalar dahi tüm yaşamları olumsuz etkilenmekte, okulda başarısız olmakta, davranış bozuklukları sergilemekte ve şiddet uygulamaya eğilimli birey haline gelmektedirler. Şiddet öğrenilen bir olgu olup çocuğun annesinin şiddete maruz kaldığını izlemesi, şiddeti normal bir davranış olarak algılamasına ve gelecekte bu davranışı sergilemesine neden olabilmektedir. Görüyoruz ki, yasal düzenlemeler elbette çok önemli ancak tek başına yeterli değildir. Kadına karşı şiddetle mücadele edilmesini sağlayacak toplumsal bilincin oluşması ve kurumsal yapıların nitelik ve sayısal olarak yeterliliği için çabalarımızı artırmamız gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi ve kadının yaşam hakkının ihlali olan töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak en köklü değişiklikler ise Yeni Türk Ceza Kanunu ile yapılmıştır. Töre 7

8 cinayetleri faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza olan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmü getirilmiştir. Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır. Başbakanlık Genelgesi, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri ile mücadele konusunda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü, koordinatör kurum olarak belirlemiştir. Genel Müdürlük, Genelgede yer alan sorumlu ve işbirliği kuruluşları tarafından Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gönderilen üçer aylık faaliyet raporlarına dayalı on sekiz dönemsel raporu hazırlamıştır ve bu raporlar Başbakanlık Makamına sunulmanın yanı sıra Genel Müdürlüğün web sayfasında da yayınlanmaktadır. Yine Genelge nin kapsamında Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi oluşturulmuş ve bugüne kadar 4 değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu çerçevede, Kadının Statüsü Genel Müdürlü koordinasyonunda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmış olup Plan, dönemi için güncellenmektedir. Ayrıca dönemini kapsayan Toplumsal 8

9 Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı da Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili tüm tarafların katkı ve katılımıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalık sağlanması büyük önem arz etmektedir. Eğitimin farkındalık yaratma ve bilinçlendirmedeki dönüştürücü gücünün öneminden hareketle eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında Eğitim Protokolleri imzalanmıştır. Bu protokollerden 2006 yılında, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü 2008 yılında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü ve 2009 yılında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan bahse konu protokoller çerçevesinde kolluk kuvveti, sağlık personeli, 168 Aile Mahkemesi Hakimi ve 158 Cumhuriyet Savcısının eğitimi tamamlanmıştır. Bu konuda din görevlilerinin de çok önemli olduğu bilinci ile tarihinde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik olarak da eğitimlere başlanılmıştır. 9

10 Bu çalışmaların yanı sıra; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce ülke genelinde İlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile İlçe Tarım Müdürlerine yönelik olarak Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri düzenlenmektedir yılından bugüne kadar 1055 kamu görevlisine ulaşılmıştır. Diğer yandan; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, iletişim fakülteleri öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölye Çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ile TRT arasında imzalanan protokoller aracılığıyla belgesel filmler hazırlanarak gösterimi sağlanmakta, spot filmler hazırlanarak ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmakta, ücretsiz hazırlanan el broşürleri, afiş ve kitapların dağıtımı yapılmaktadır. Şimdi sizlere Genel Müdürlüğümüz tarafından kadına yönelik şiddet konusunda yaptırılan spot filmlerimizi göstermek istiyorum yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsüne Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması yaptırılmıştır. Sonuçları TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında resmi veri olarak değerlendirilen Araştırma ya ilişkin bazı çarpıcı veriler şu şekildedir: 10

11 Ülkemiz genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı % 39 dur. Sadece cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3 tür. Kentte fiziksel şiddet oranı % 38 iken kırda % 43 tür. Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı % 25 tir. En az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlardan Eğitimi olmayanların oranı % 55,7, Lise ve üzeri düzeyde eğitim alanların oranı ise % 27 dir. Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı % 48,5 tir. Kadınlarımızın yarısı yaşadıkları şiddeti ilk kez anlattıklarını ifade etmişlerdir. Şiddet yaşayan kadınların sağlık sorunları yaşama, intihar etmeyi düşünme ya da deneme olasılıkları en az iki kat artmaktadır. Şiddetle mücadelede kurumsal yapılardan bahsedersek ücretsiz 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 183 hattı bulunmaktadır. Barolarda Kadın Hukuku Komisyonları ücretsiz hukuki hizmet sunmakta, Üniversitelerimizde Kadın Sorunları Araştırma Merkezlerimiz bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak 44 sivil toplum kuruluşlarına bağlı olarak 22 Kadın Sığınmaevimiz bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, SHÇEK e bağlı 40 adet Aile Danışma Merkezi nde ve 80 adet Toplum Merkezi nde de şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, 11

12 hukuksal danışmanlık ve ekonomik yardımlar yapılmakta, kadın konuk evlerinde kalma talebi olan kadınlar değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara verilen Yurttaşlık Sevgisi eğitim programına; kız çocuklarının okullaşması, kadınerkek eşitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin konular dahil edilmiştir. Her celp döneminde yaklaşık 450 bin erkeğin bilinçlendirilmektedir. Değerli Öğrenciler, Çalışma Yaşamına Baktığımızda; Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları da oldukça düşüktür. Kadınlarımızın çalışma hayatına katılımlarının önündeki en büyük engelleri; eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamaları, gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olamamaları, aynı zamanda aile ve çocuk bakım sorumluluklarının kadınlarımızın üzerinde olması, geleneksel bakış açısı gibi sosyal ve kültürel nedenlerle açıklamamız mümkündür. Türkiye genelinde kadınların istihdam oranı % 26 dır. İstihdamda yer alan her dört kişiden yalnızca biri kadındır. Erkeklerde istihdam oranı ise % 60,7 dir. Avrupa Birliğinde kadınların istihdam oranı % 59,1 iken erkeklerin istihdam oranı % 72,8 dir. Özellikle kadın istihdamı konusunda AB nin çok gerisinde olduğumuz ne yazık ki rakamlarla da açıkça görülmektedir. 12

13 Kadınların eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranları artmakta ve nitelikli işgücü olarak vasıflı işlerde, yüksek ücretlerle istihdam edilmektedirler. Kadınların işgücüne katılım oranı lise mezunlarında % 33,7, yükseköğretim mezunlarında ise % 70,8 dir. Kadınların işgücüne katılım oranlarını artırmak üzere işgücü piyasasına girişlerini destekleyici politikalar oluşturulmakta ve çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu amaçla; ilgili kamu kuruluşları(işkur, KOSGEB),meslek kuruluşları, konfederasyonlar (TOBB, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) ve kadın sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Halk Bankası ve Garanti Bankası Kadın Girişimci Destek Paketi kapsamında, kadın girişimcilere KOBİ proje kredisinin yanı sıra, yatırım kredileri, nakit krediler ve işyeri kredileri verilmektedirler. Ayrıca İl Özel İdareleri yoksullukla mücadele kapsamında mikro kredi çalışmaları yapmaktadır. Kadınların sağlık hizmetlerinden eksiksiz, eşit ve mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanabilmelerinin sağlanması, kadınların insan haklarından tam olarak yararlanabilmesinin de önkoşuludur. Türkiye nüfusunun ortalama yaşı 28,3 (kadınlarda 28,8, erkeklerde 27,7) olarak belirlenmiştir. Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye de 1963 yılından bu yana ülkeyi temsil eden örneklem üzerinde her 5 yılda bir, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuncusu 2008 yılında yapılmıştır. Araştırmalar ile gebelik, doğum, doğum sonrası dönemlerde kadınlara 13

14 verilen hizmetler, aile planlaması hizmetleri, bebek ve çocuk sağlığı hizmetlerindeki durum hakkında veriler elde edilmekte, eksiklikler ve alınan mesafeler bu yolla görülebilmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Sonuçlarına göre, Türkiye de 1970 lerin sonunda 4 çocuğun üzerinde olan toplam doğurganlık hızı, 2000 li yıllarda azalma eğilimine girerek 2.14 düzeyine kadar gerilemiştir. Toplam doğurganlık hızı eğitim düzeyiyle ters orantılıdır. Eğitim düzeyinin artmasıyla Toplam Doğurganlık Hızı hızla düşmektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal verisine göre 2009 yılı anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 18,4 dür yılları arasında anne ölümlerinde büyük bir oranda düşme eğilimi görülmekle birlikte çok acı olan bir gerçek her 5 anne ölümünden dördünün önlenebilir nedenlerden dolayı gerçekleşmekte olduğunu biliyoruz.(ulusal Anne Ölümleri Araştırması) Kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanmaları anne ölümlerinin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır yılı öncesindeki beş yıllık dönemde doğum yapan annelerin yüzde 92 sinin bir sağlık personelinden doğum öncesi bakım hizmeti aldığı görülmektedir. (TNSA 2008 Raporunda) Doğum sonrasına bakılacak olduğunda ise, Türkiye de annelerin yüzde 85 inin,bebeklerin ise yüzde 90 ının doğum sonrası bakım hizmeti aldığı görülmektedir. Kırsal yerleşim yerlerinde, Doğu da, eğitimsiz anneler arasında yüzde 70 e gerileyen doğum sonrası bakım hizmetlerinden yararlanma oranı, Batı da, İstanbul da ve özellikle eğitimli anneler arasında hızla artmakta ve yüzde 95 in üzerine çıkmaktadır (TNSA,2008). 14

15 Ülkemizde, anne ve çocuk sağlığı konuları halen üzerinde önemle durduğumuz bir sorundur. Anne-çocuk sağlığı konuları ve aile planlaması hizmetleri devletin önceliği olmuş ve gelişmekte olan illeri, büyükşehirlerdeki gecekonduları, kırsal kesimi ve belirli risk gruplarını hedef alan Türkiye Üreme Sağlığı Programı gibi çeşitli politika programları ve projeler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, ailelerin çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürme koşuluyla ailelere Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımları yapılmaktadır. Karar Alma Mekanizmalarına baktığımızda; Kadınların Karar Alma Mekanizmalarındaki durumlarına baktığımızda; Ülkemizde kadınlar genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında kazandığını 1935 yılında yapılan seçimlerde ilk kez seçilme hakkını kullanan Türk kadınının, TBMM'ne 18 milletvekili ile girdiğini görmekteyiz. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kadınlar siyasal hayata katılım konusunda talepkar olmuşlar ve 50 kadın milletvekili TBMM de yer almıştır. Bildiğiniz üzere TBMM de Başkan Vekilliği görevinde 2 kadın milletvekilimiz (Sn. Meral AKŞENER- Sn.Güldal MUMCU) ve iki kadın Bakanımız bulunmaktadır. Haziranda yapılacak seçimlerde kaç kadın milletvekilimizin görev yapacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticiliklerde, kurul, komisyon ve komitelerde de kadınların temsil düzeyinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bürokraside üst düzey yöneticilerin % 93 ü erkek, % 7 si kadındır. (Devlet Personel Başkanlığı, Haziran 2010) Ancak bu tür görevlere gelen kadınların çok başarılı oldukları da bir gerçektir. Ülkemizde kadın Vali 15

16 bulunmamaktadır. 464 Vali Yardımcısından 10 u kadındır (İçişleri Bakanlığı Personel Genel Md., Kasım 2010). 801 Kaymakam ın ise 13 ü kadındır (İçişleri Bakanlığı Personel Genel Md. Kasım 2010). Ülkemizde savcıların % 5,2 si, hâkimlerin ise % 28 i kadındır. (TUİK, 2008 yılı verisi) Ancak, Türkiye de uzmanlık gerektiren mesleklerdeki kadın oranları oldukça yüksek düzeydedir. Bugün ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık % 41.5 tir. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın oranı % 27,4, doçentler içerisinde kadın oranı % 31,6, öğretim görevlileri içerisinde kadın oranı % 38,5 tir.(tuik, ). Mimarların yüzde 39 u (Mimarlar Odası, Haziran 2010), avukatların ise yüzde 36 sı, ve bankacıların % 50,2 si, polislerin % 5,6 sı (TUİK,2008) kadındır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi ve hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanabilmesi çok taraflı ve uzun soluklu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini biliyoruz. Ancak, önümüzde daha yapılması gereken çok işimizin olduğunun da bilincinde olarak çalışmalarımızı yine çok taraflı ve çok sektörlü olarak büyük bir azimle yürüteceğimizi belirtmek isterim. Siz gençlerinde bu konuda bilinçli bireyler olarak önümüzdeki dönemlerde büyük katkılarınızın olacağına da inanıyorum. 16

17 Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade eder, bu konferansı düzenleyen Sayın Doç. Dr. Azade Lerzan GÜLTEKİN hocamıza teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. Şimdi Genel Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan Eşitlik Güçlendirir isimli filmi hep birlikte izleyelim ve daha sonra varsa sorularınızı almak isterim. 17

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan,

01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni. Değerli Katılımcılar, Sayın Bakan, 01-03 Aralık 2008 Kadın ve Yönetişim Uluslararası Kongresi Hilton İstanbul Leyla COŞKUN Konuşma Metni Sayın Bakan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen Kadın ve Yönetişim Uluslar

Detaylı

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT Ekim 20, 2010-11:37:39 AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı Fatma ŞAHİN, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'nun AK PARTİ ve AK PARTİli kadınlarla ilgili gerçeği

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Değerli Katılımcılar,

Değerli Katılımcılar, Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül CİVELEK in Türkiye-AB KİK Toplantısında Yapacakları Konuşma Metni- Aralık 2009 Sayın Başkan Değerli Komite Üyeleri Değerli Katılımcılar Kadın haklarının ele alınacağı

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR

E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR E İTLİK VE ÇALI MA YA AMINDA KADINLAR Prof. Dr. Yıldız Ecevit ODTÜ Kadın Çalışmaları ABD Başkanı ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Denizli Sanayi Odası,D&S for DWE AB Hibe Projesi Meslek Sahibi kadınlar

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 16 HAZİRAN 2009 VİYANA

DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 16 HAZİRAN 2009 VİYANA DEVLET BAKANI SAYIN SELMA ALİYE KAVAF IN AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLARI KONFERANSI NDA YAPACAĞI KONUŞMA 6 HAZİRAN 2009 VİYANA Sayın Başkan, Değerli meslektaşlarım, Sözlerime başlamadan önce hepinizi

Detaylı

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler

Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Erken Yaşlardaki Evlilikler ve Gebelikler Banu Akadlı Ergöçmen, Prof.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç.Dr. 20 Mart 2015 Erken Evlilik/Çocuk Yaşta Evlilik Çocuk yaşta evlilik, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

T.C. BAŞBAKANLIK. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010 T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

AKDENİZ KONFERANSI/BODRUM TEBLİĞ KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Ln.AV.M.NALAN AŞKIN. 118-Y Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu

AKDENİZ KONFERANSI/BODRUM TEBLİĞ KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Ln.AV.M.NALAN AŞKIN. 118-Y Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu AKDENİZ KONFERANSI/BODRUM TEBLİĞ KADINA YÖNELİK ŞİDDET Ln.AV.M.NALAN AŞKIN 118-Y Yönetim Çevresi İstanbul Anadolu Yakası Federasyonu 2010 BODRUM/TÜRKİYE Tebliğ Konusu: Kadın Hakları Bağlamında Kadına Yönelik

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG GAZİANTEP HAK-İŞ,DİSK,TÜRK-İŞ,TİSK ve SOSYAL ORTAKLAR KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELEDE SOSYAL DİYALOG BUGÜN 1,5 MİLYON NÜFUSA YAKLAŞAN GAZİANTEP, 2.3 MİLYAR

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR 1.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN BEŞİNCİ ÜÇ AYLIK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yrd.Doç.Dr.Ebru Z.BOYACIOĞLU Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın erkek eşit haklara sahiptir. Devlet,kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesinde yükümlüdür. kadın ve erkeğe yüklenen

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan

Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu. 24-25 Mayıs 2010. Bakü/Azerbaycan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu 7. Bakanlar Konferansı Raporu Katılımcılar: 24-25 Mayıs 2010 Bakü/Azerbaycan Leyla COŞKUN (Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı) Şengül ALTAN ARSLAN (Dış

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ALTINCI ÜÇ AYLIK

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ

2011 KADIN İSTATİSTİKLERİ 2011 İSTATİSTİKLERİ PARLAMENTO SEÇİM YILI PARLAMENTODAKİ MİLLETVEKİLİ MİLLETVEKİLİ İÇİNDEKİ PAY ( ) 1935 395 18 4.6 1943 435 16 3.7 1950 487 3 0.6 1957 610 8 1.3 1965 450 8 1.8 1973 450 6 1.3 1991 450

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN YEDİNCİ ÜÇ AYLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Avrupa Eşit Fırsatlar Yılı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cafer YILMAZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkan v. Giriş Cinsiyet eşitliği konusu, Avrupa

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA KAYA YBO EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE OKUL EYLEM PLANI S.N FAALİYETİN KONUSU TARİH GÖREVLİLER İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 1 Eğitim ortamında ortamlarında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılık ile mücadele okul komisyonun kurulması EKİM AYININ İKİNCİ

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. KAYAMAKAMLIGINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)...İLK/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü. KAYAMAKAMLIGINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)...İLK/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE UŞAK VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 48684385/604/3312208 Konu: "BirSen Daha Var" iletişim Kampanyası 12/11/2013 KAYAMAKAMLIGINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)...İLK/ORTAOKUL MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı