Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Katılımcılar, Çok Değerli Öğrenciler,"

Transkript

1 29 Mart 2011tarihinde Atılım Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezince gerçekleştirilecek Konferans ta Sayın Gülsün BÜKER in Yapacağı Konuşmanın Metni Çok Değerli Öğrenciler, Türkiye de kadının statüsü ve kadın erkek eşitliğinin ele alınacağı bu konferansta siz gençlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Ülkemizde kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere ulusal mekanizma olarak 1990 yılında kurulan ve 2004 yılında yeniden yapılandırılan Genel Müdürlüğümüz, kadının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kadınların toplumsal yaşamın her alanında konumlarının güçlendirilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin kamu plan ve politikalarına yansıtılması amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Genel Müdürlüğümüz, bugüne kadar başta yasal çalışmalar olmak üzere, görev alanı kapsamında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde çok sayıda çalışmalar yapmış, kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık, duyarlılık artırmaya yönelik önemli bir bilgi birikimi ve deneyim oluşturmuştur. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynaklarla projeler yürütülmüştür. Sizlere son zamanlarda sıkça söz edilen bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını daha önce duymuş olanlar var mı? Toplumsal cinsiyet eşitliği, biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadın ve erkeğin kamusal ve özel alanın her düzeyinde eşit haklar, eşit 1

2 fırsatlar ve eşit sorumluluklara sahip olması anlamına gelmektedir. Günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının benimsenmesi ve hayata geçirilmesi demokrasinin olmazsa olmaz bir kuralı olarak kabul görmektedir. Ülkemiz Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesini 1985 yılında imzalayarak taraf olmuş ve Sözleşme 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Kadın Hakları Bildirgesi olarak tanımlanan, aynı zamanda tüm dünya Kadınlarının Anayasası olarak nitelendirilen bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ülkemiz açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sözleşme, taraf olan devletlere tüm alanlarda kadın erkek eşitliğini yasal anlamda ve fiili yaşamda sağlama yükümlülüğünü getirmektedir. Bu sözleşmenin ışığında başta anayasamız olmak üzere ulusal mevzuatımızda kadın-erkek eşitliğini garanti altına almak ve hiçbir alanda kadına karşı ayrımcılık yapılmamasını sağlamak üzere reform niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır. Kadına yönelik politikalarda yaşanan değişimin en önemli yansıması yasal alanda olmuştur. Başta Anayasa olmak üzere Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda düzenlemeler yapılmıştır. Anayasamızın 10 uncu, 41 inci, ve 90 ıncı maddelerinde 2001, 2004 ve 2010 yıllarında yapılan değişikliklerle kadın erkek eşitliği ilkesi güçlendirilmiştir. Anayasa nın Kanun önünde eşitlik başlıklı 10 uncu maddesine; 2

3 2004 yılında: Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. ibaresi ile 2010 yılında da " Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz." ibaresi eklenmiştir. Anayasamızın Ailenin Korunması başlıklı 41 inci maddesine; Aile Türk toplumunun temelidir ifadesinden sonra gelmek üzere ve eşler arasında eşitliğe dayanır. hükmü eklenmiş, Yine, Anayasamızın 90 ıncı maddesine; Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümlerinin esas alınacağına ilişkin hüküm eklenmiştir. Bu madde bahsetmiş olduğum CEDAW Sözleşmesini ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirmiştir yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun ile aile reisliği kaldırılmış, yasal mal rejimi değiştirilerek edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiş, evlilik yaşı kadın ve erkek için eşit hale getirilmiş, eşlerin evlilik birliğini birlikte yöneteceği, evlilik birliğini temsil yetkisinin her iki eşe birlikte tanındığı ve eşlerin oturacakları evi birlikte seçecekleri hükme bağlanmıştır. Ayrıca eşlerin velayeti birlikte kullanacağı, anlaşmazlık halinde ise hakimin karar vereceği, eşlerden birinin meslek ve iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda olmadığı gibi hükümlere de yer verilmiştir yılında yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanununda kadının mağdur olduğu birçok suç topluma karşı işlenen suçlar kapsamından 3

4 çıkarılarak kişilere karşı işlenen suçlar kapsamına alınarak cezaları ağırlaştırılmıştır. Ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen 2003 tarihli Yeni İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş ve işçi işveren ilişkisinde cinsiyet dahil hiçbir nedenle temel insan hakları bakımından ayrım yapılamayacağı hususuna yer verilmiştir. Bu temel Kanunların yanı sıra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun alanı olan aile içindeki şiddetin önlenmesi amacıyla 1998 yılında 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile aile içi şiddet, Ceza Kanunu dışında özel tedbirler içerecek şekilde ilk kez ele alınmıştır. Aile içi şiddetin vuku bulduğu durumlarda mağdurun şikayeti olmaksızın (üçüncü şahısların komşu, öğretmen vb. bildirimiyle de) polis ve adalet mekanizmasının harekete geçmesi sağlanmıştır yılında Kanunun kapsamının genişletilmesine yönelik değişiklik yapılarak şiddet uygulayan eş dışında kayın, kayınpeder, kayınvalide gibi diğer aile bireylerinin uyguladıkları şiddet de yasa kapsamına alınmış ve kanun kapsamında yapılan başvuru ve kararın infazı için yapılacak icrai işlemlerden harç alınmayacağı hususlarına yer verilmiştir. Diğer taraftan, 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon çıkarılacak kanunların kadın erkek eşitliği çerçevesinde 4

5 değerlendirilmesinde ve ulusal, uluslararası alanda kadın erkek eşitliğine ilişkin çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Yasalarımızdaki tüm eşitlikçi düzenlemeler ve kaydedilen gelişmelere rağmen uygulamadan kaynaklanan sorun alanlarının mevcudiyeti bizleri üzmektedir. Kadınlarımızın siyasal hayata katılımı ve temsili, çalışma hayatına katılımları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda yaşadıkları eşitsizliklerin yanı sıra kadına yönelik şiddetin varlığı başlıca sorun alanlarını oluşturmaktadır. Biliyoruz ki; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren; kız ve erkek çocuklarımız eğitimin her düzeyine erişim açısından yasalar önünde eşit konuma sahiptirler ve kız ve erkek çocuklarımız için temel eğitim zorunludur. Ülkemizin dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı nda 2013 yılına kadar kız çocuklarının okullaşma oranının %100 e ulaşması hedefidir. Temel eğitimde okullulaşma oranı yüzde 98 lere ulaşmakla birlikte, orta ve yükseköğretimde bu oran özellikle kız çocukları aleyhine düşmektedir. Bugün ülkemiz genelinde kadınlar için okuma yazma bilmeme oranı % 12.3 erkeklerde % 3.1 düzeyindedir.(2008 TÜİK Verileri) ADNKS 2009 sonuçlarına göre halen 4 milyon civarında kadınımız okuma yazma bilmemektedir. 5

6 Son yıllarda eğitim konusunda toplumun tüm kesimlerinde büyük bir duyarlılık oluşmuş ve bu duyarlılık medyanın da içinde yer aldığı ulusal kampanyalara dönüşmüştür. Ulusal Eğitime Destek Haydi Kızlar Okula ve Baba Beni Okula Gönder Ana Kız Okuldayız Okuma Yazma Kampanya larını hepimiz çok iyi bilmekteyiz. MEB tarafından kız öğrencilerin ağırlıklı olarak okula devam etmedikleri Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde, Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının (YIBO) sayısı ve bu okullardaki kız öğrenci kontenjanı artırılmıştır. Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında yürütülen Şartlı Nakit Transferi uygulaması ile, nüfusun en muhtaç kesimine dahil olan ailelerin çocuklarının temel eğitime katılımlarının artırılması amacıyla karşılıksız eğitim yardımları yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmada en önemli engellerden biri de kadına yönelik şiddettir. Günümüzde tüm uluslararası belgelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının teminat altına alınması devletlerin sorumluluğunda kabul edilmektedir. Bu kapsamda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gerek ulusal düzeyde alınan tedbirler, gerekse uluslararası yükümlülüklere rağmen, kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorun ve halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir. Kadına Yönelik Şiddet olaylarına toplumsal yaşamın her alanında rastlıyoruz. Ama ne yazık ki kadınlarımızın kendilerini en çok güvende 6

7 hissettikleri yer olarak düşünülen aile içinde eşleri tarafından şiddete maruz kalmalarının temelinde kadının fiziksel zayıflığı değil toplumsal ve ekonomik anlamda güçsüzlüğü vardır. Erkeğin ataerkil geleneklerden kaynaklanan aile içindeki üstün konumu şiddeti besleyen önemli etkendir. Kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsiz güç ilişkileri yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinden biridir. Kadına yönelik şiddeti, kadının ekonomik, fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketler olarak tanımlıyoruz. Şiddetin ekonomik, sosyal, coğrafi sınırı bulunmamakta toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hem yansıtmakta hem de desteklemektedir. Şiddet mağduru kadınlarda özgüven eksikliği, kimlik sorunu ve toplumsal yaşama katılımda ve kendini ifade etmede sorunların yaşandığını gözlemlemekteyiz. Diğer taraftan, çocuklar, aile içi şiddete maruz kalmasalar, tanık olsalar dahi tüm yaşamları olumsuz etkilenmekte, okulda başarısız olmakta, davranış bozuklukları sergilemekte ve şiddet uygulamaya eğilimli birey haline gelmektedirler. Şiddet öğrenilen bir olgu olup çocuğun annesinin şiddete maruz kaldığını izlemesi, şiddeti normal bir davranış olarak algılamasına ve gelecekte bu davranışı sergilemesine neden olabilmektedir. Görüyoruz ki, yasal düzenlemeler elbette çok önemli ancak tek başına yeterli değildir. Kadına karşı şiddetle mücadele edilmesini sağlayacak toplumsal bilincin oluşması ve kurumsal yapıların nitelik ve sayısal olarak yeterliliği için çabalarımızı artırmamız gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi ve kadının yaşam hakkının ihlali olan töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine yönelik olarak en köklü değişiklikler ise Yeni Türk Ceza Kanunu ile yapılmıştır. Töre 7

8 cinayetleri faillerinin yasada öngörülen en ağır ceza olan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması hükmü getirilmiştir. Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konulu 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi bulunmaktadır. Başbakanlık Genelgesi, kadına yönelik şiddet ve töre/namus cinayetleri ile mücadele konusunda Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünü, koordinatör kurum olarak belirlemiştir. Genel Müdürlük, Genelgede yer alan sorumlu ve işbirliği kuruluşları tarafından Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gönderilen üçer aylık faaliyet raporlarına dayalı on sekiz dönemsel raporu hazırlamıştır ve bu raporlar Başbakanlık Makamına sunulmanın yanı sıra Genel Müdürlüğün web sayfasında da yayınlanmaktadır. Yine Genelge nin kapsamında Genel Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi oluşturulmuş ve bugüne kadar 4 değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Bu çerçevede, Kadının Statüsü Genel Müdürlü koordinasyonunda Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve uygulanmış olup Plan, dönemi için güncellenmektedir. Ayrıca dönemini kapsayan Toplumsal 8

9 Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı da Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ilgili tüm tarafların katkı ve katılımıyla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalık sağlanması büyük önem arz etmektedir. Eğitimin farkındalık yaratma ve bilinçlendirmedeki dönüştürücü gücünün öneminden hareketle eğitim çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklar arasında Eğitim Protokolleri imzalanmıştır. Bu protokollerden 2006 yılında, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi Protokolü 2008 yılında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadelede Sağlık Personelinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Protokolü ve 2009 yılında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Yargı Mensuplarının Rolü Projesi Protokolü imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İmzalanan bahse konu protokoller çerçevesinde kolluk kuvveti, sağlık personeli, 168 Aile Mahkemesi Hakimi ve 158 Cumhuriyet Savcısının eğitimi tamamlanmıştır. Bu konuda din görevlilerinin de çok önemli olduğu bilinci ile tarihinde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğitimi Projesi adı altında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline yönelik olarak da eğitimlere başlanılmıştır. 9

10 Bu çalışmaların yanı sıra; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce ülke genelinde İlçe Halk Eğitim Müdür/Müdür Yardımcıları ile İlçe Tarım Müdürlerine yönelik olarak Kadın Erkek Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri düzenlenmektedir yılından bugüne kadar 1055 kamu görevlisine ulaşılmıştır. Diğer yandan; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, iletişim fakülteleri öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölye Çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ile TRT arasında imzalanan protokoller aracılığıyla belgesel filmler hazırlanarak gösterimi sağlanmakta, spot filmler hazırlanarak ulusal ve yerel televizyon kanallarında yayınlanması sağlanmakta, ücretsiz hazırlanan el broşürleri, afiş ve kitapların dağıtımı yapılmaktadır. Şimdi sizlere Genel Müdürlüğümüz tarafından kadına yönelik şiddet konusunda yaptırılan spot filmlerimizi göstermek istiyorum yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsüne Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması yaptırılmıştır. Sonuçları TÜİK Resmi İstatistik Programı kapsamında resmi veri olarak değerlendirilen Araştırma ya ilişkin bazı çarpıcı veriler şu şekildedir: 10

11 Ülkemiz genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı % 39 dur. Sadece cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3 tür. Kentte fiziksel şiddet oranı % 38 iken kırda % 43 tür. Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınların oranı % 25 tir. En az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınlardan Eğitimi olmayanların oranı % 55,7, Lise ve üzeri düzeyde eğitim alanların oranı ise % 27 dir. Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı % 48,5 tir. Kadınlarımızın yarısı yaşadıkları şiddeti ilk kez anlattıklarını ifade etmişlerdir. Şiddet yaşayan kadınların sağlık sorunları yaşama, intihar etmeyi düşünme ya da deneme olasılıkları en az iki kat artmaktadır. Şiddetle mücadelede kurumsal yapılardan bahsedersek ücretsiz 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 183 hattı bulunmaktadır. Barolarda Kadın Hukuku Komisyonları ücretsiz hukuki hizmet sunmakta, Üniversitelerimizde Kadın Sorunları Araştırma Merkezlerimiz bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı olarak 44 sivil toplum kuruluşlarına bağlı olarak 22 Kadın Sığınmaevimiz bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, SHÇEK e bağlı 40 adet Aile Danışma Merkezi nde ve 80 adet Toplum Merkezi nde de şiddete uğrayan kadınlara psikolojik, 11

12 hukuksal danışmanlık ve ekonomik yardımlar yapılmakta, kadın konuk evlerinde kalma talebi olan kadınlar değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendirilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında erkeklerin bilinçlendirilmeleri ve sürece dâhil edilmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla Vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlara verilen Yurttaşlık Sevgisi eğitim programına; kız çocuklarının okullaşması, kadınerkek eşitliği, kadının insan hakları, kadına yönelik şiddet, töre ve namus cinayetlerinin önlenmesine ilişkin konular dahil edilmiştir. Her celp döneminde yaklaşık 450 bin erkeğin bilinçlendirilmektedir. Değerli Öğrenciler, Çalışma Yaşamına Baktığımızda; Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranları da oldukça düşüktür. Kadınlarımızın çalışma hayatına katılımlarının önündeki en büyük engelleri; eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamaları, gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip olamamaları, aynı zamanda aile ve çocuk bakım sorumluluklarının kadınlarımızın üzerinde olması, geleneksel bakış açısı gibi sosyal ve kültürel nedenlerle açıklamamız mümkündür. Türkiye genelinde kadınların istihdam oranı % 26 dır. İstihdamda yer alan her dört kişiden yalnızca biri kadındır. Erkeklerde istihdam oranı ise % 60,7 dir. Avrupa Birliğinde kadınların istihdam oranı % 59,1 iken erkeklerin istihdam oranı % 72,8 dir. Özellikle kadın istihdamı konusunda AB nin çok gerisinde olduğumuz ne yazık ki rakamlarla da açıkça görülmektedir. 12

13 Kadınların eğitim düzeyi arttıkça işgücüne katılım oranları artmakta ve nitelikli işgücü olarak vasıflı işlerde, yüksek ücretlerle istihdam edilmektedirler. Kadınların işgücüne katılım oranı lise mezunlarında % 33,7, yükseköğretim mezunlarında ise % 70,8 dir. Kadınların işgücüne katılım oranlarını artırmak üzere işgücü piyasasına girişlerini destekleyici politikalar oluşturulmakta ve çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu amaçla; ilgili kamu kuruluşları(işkur, KOSGEB),meslek kuruluşları, konfederasyonlar (TOBB, TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu) ve kadın sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli çalışmalar yapılmakta ve projeler yürütülmektedir. Halk Bankası ve Garanti Bankası Kadın Girişimci Destek Paketi kapsamında, kadın girişimcilere KOBİ proje kredisinin yanı sıra, yatırım kredileri, nakit krediler ve işyeri kredileri verilmektedirler. Ayrıca İl Özel İdareleri yoksullukla mücadele kapsamında mikro kredi çalışmaları yapmaktadır. Kadınların sağlık hizmetlerinden eksiksiz, eşit ve mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanabilmelerinin sağlanması, kadınların insan haklarından tam olarak yararlanabilmesinin de önkoşuludur. Türkiye nüfusunun ortalama yaşı 28,3 (kadınlarda 28,8, erkeklerde 27,7) olarak belirlenmiştir. Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Türkiye de 1963 yılından bu yana ülkeyi temsil eden örneklem üzerinde her 5 yılda bir, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları yapılmaktadır. Bu araştırmaların sonuncusu 2008 yılında yapılmıştır. Araştırmalar ile gebelik, doğum, doğum sonrası dönemlerde kadınlara 13

14 verilen hizmetler, aile planlaması hizmetleri, bebek ve çocuk sağlığı hizmetlerindeki durum hakkında veriler elde edilmekte, eksiklikler ve alınan mesafeler bu yolla görülebilmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008 Sonuçlarına göre, Türkiye de 1970 lerin sonunda 4 çocuğun üzerinde olan toplam doğurganlık hızı, 2000 li yıllarda azalma eğilimine girerek 2.14 düzeyine kadar gerilemiştir. Toplam doğurganlık hızı eğitim düzeyiyle ters orantılıdır. Eğitim düzeyinin artmasıyla Toplam Doğurganlık Hızı hızla düşmektedir. Sağlık Bakanlığı Ulusal verisine göre 2009 yılı anne ölüm oranı ise yüz bin canlı doğumda 18,4 dür yılları arasında anne ölümlerinde büyük bir oranda düşme eğilimi görülmekle birlikte çok acı olan bir gerçek her 5 anne ölümünden dördünün önlenebilir nedenlerden dolayı gerçekleşmekte olduğunu biliyoruz.(ulusal Anne Ölümleri Araştırması) Kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden yararlanmaları anne ölümlerinin önlenmesinde büyük önem taşımaktadır yılı öncesindeki beş yıllık dönemde doğum yapan annelerin yüzde 92 sinin bir sağlık personelinden doğum öncesi bakım hizmeti aldığı görülmektedir. (TNSA 2008 Raporunda) Doğum sonrasına bakılacak olduğunda ise, Türkiye de annelerin yüzde 85 inin,bebeklerin ise yüzde 90 ının doğum sonrası bakım hizmeti aldığı görülmektedir. Kırsal yerleşim yerlerinde, Doğu da, eğitimsiz anneler arasında yüzde 70 e gerileyen doğum sonrası bakım hizmetlerinden yararlanma oranı, Batı da, İstanbul da ve özellikle eğitimli anneler arasında hızla artmakta ve yüzde 95 in üzerine çıkmaktadır (TNSA,2008). 14

15 Ülkemizde, anne ve çocuk sağlığı konuları halen üzerinde önemle durduğumuz bir sorundur. Anne-çocuk sağlığı konuları ve aile planlaması hizmetleri devletin önceliği olmuş ve gelişmekte olan illeri, büyükşehirlerdeki gecekonduları, kırsal kesimi ve belirli risk gruplarını hedef alan Türkiye Üreme Sağlığı Programı gibi çeşitli politika programları ve projeler gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, ailelerin çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürme koşuluyla ailelere Şartlı Nakit Transferi Sağlık Yardımları yapılmaktadır. Karar Alma Mekanizmalarına baktığımızda; Kadınların Karar Alma Mekanizmalarındaki durumlarına baktığımızda; Ülkemizde kadınlar genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını 1934 yılında kazandığını 1935 yılında yapılan seçimlerde ilk kez seçilme hakkını kullanan Türk kadınının, TBMM'ne 18 milletvekili ile girdiğini görmekteyiz. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde kadınlar siyasal hayata katılım konusunda talepkar olmuşlar ve 50 kadın milletvekili TBMM de yer almıştır. Bildiğiniz üzere TBMM de Başkan Vekilliği görevinde 2 kadın milletvekilimiz (Sn. Meral AKŞENER- Sn.Güldal MUMCU) ve iki kadın Bakanımız bulunmaktadır. Haziranda yapılacak seçimlerde kaç kadın milletvekilimizin görev yapacağını hep birlikte göreceğiz. Türkiye de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yöneticiliklerde, kurul, komisyon ve komitelerde de kadınların temsil düzeyinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bürokraside üst düzey yöneticilerin % 93 ü erkek, % 7 si kadındır. (Devlet Personel Başkanlığı, Haziran 2010) Ancak bu tür görevlere gelen kadınların çok başarılı oldukları da bir gerçektir. Ülkemizde kadın Vali 15

16 bulunmamaktadır. 464 Vali Yardımcısından 10 u kadındır (İçişleri Bakanlığı Personel Genel Md., Kasım 2010). 801 Kaymakam ın ise 13 ü kadındır (İçişleri Bakanlığı Personel Genel Md. Kasım 2010). Ülkemizde savcıların % 5,2 si, hâkimlerin ise % 28 i kadındır. (TUİK, 2008 yılı verisi) Ancak, Türkiye de uzmanlık gerektiren mesleklerdeki kadın oranları oldukça yüksek düzeydedir. Bugün ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık % 41.5 tir. Bu kapsamda, profesörler içerisinde kadın oranı % 27,4, doçentler içerisinde kadın oranı % 31,6, öğretim görevlileri içerisinde kadın oranı % 38,5 tir.(tuik, ). Mimarların yüzde 39 u (Mimarlar Odası, Haziran 2010), avukatların ise yüzde 36 sı, ve bankacıların % 50,2 si, polislerin % 5,6 sı (TUİK,2008) kadındır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadının güçlendirilmesi ve hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanabilmesi çok taraflı ve uzun soluklu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle çok önemli gelişmelerin kaydedildiğini biliyoruz. Ancak, önümüzde daha yapılması gereken çok işimizin olduğunun da bilincinde olarak çalışmalarımızı yine çok taraflı ve çok sektörlü olarak büyük bir azimle yürüteceğimizi belirtmek isterim. Siz gençlerinde bu konuda bilinçli bireyler olarak önümüzdeki dönemlerde büyük katkılarınızın olacağına da inanıyorum. 16

17 Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade eder, bu konferansı düzenleyen Sayın Doç. Dr. Azade Lerzan GÜLTEKİN hocamıza teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım. Şimdi Genel Müdürlüğümüz tarafından yaptırılan Eşitlik Güçlendirir isimli filmi hep birlikte izleyelim ve daha sonra varsa sorularınızı almak isterim. 17

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi

BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi CEDAW/C/TUR/Q/6/Add.1 BirleĢmiĢ Milletler Kadınlara KarĢı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi SözleĢmesi Dağıtım: Genel 21 Ocak 2010 Orijinal Dili: Ġngilizce Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önleme

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22

Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi nin Türkiye Üzerine Sonuç Gözlemleri (2005) 21,22 Orijinali: İngilizce CEDAW/C/TUR/CC/4-5 15 Şubat 2005 Kadınlara Karşı Ayrımcılığın

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu

Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu Türkiye nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor için STK Gölge Raporu CEDAW Komitesi nin 46. Oturumu için Temmuz 2010 CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu ve TCK Kadın

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İLK İLERLEME RAPORUNUN EK RAPORU TÜRKİYE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ULUSAL İLK

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER KADININ STATÜSÜ VE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GERÇEKLER Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ayşe Akın Öğr. Gör. Dr. Sarp Üner Uzm. Psk. Şengül Altan arslan Naci Yıldırım Doç. Dr. Dilek Aslan Uzm. Psk. Türküler Erdost Yrd.

Detaylı

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir.

Sağlık, bütün insanların doğuştan sahip oldukları insan hakkıdır, sağlık hizmetleri bu hakkın verilmesini sağlama anlayışı ile verilmelidir. TÜRKİYE DE KADIN SAĞLIĞININ DURUMU SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (2011) 1.GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, bireyin bedenen, zihnen ve sosyal

Detaylı

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ

I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ I. METODOLOJİ VE DANIŞMA SÜRECİ Bu raporun hazırlıkları İnsan Hakları Konseyi nin yayınladığı rehber ilkeler esas alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmiştir. Hazırlık sürecinde

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu

Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu 24. Dönem 2. Yasama Yılı 2011 Rapor, Komisyonun tarihli toplantısında kabul edilmiştir. KADIN VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK ŞİDDET İNCELEME RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ

TÜRKİYE DE ÇOCUK HAKLARININ HUKUKİ-ÖRGÜTSEL YÖNLERİ: GİRİŞ Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye-1999 Ankara İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR TÜRKİYE: PROFİL 1.Coğrafya 2.Tarih 3.İdari Yapı 4.Ekonomik Yapı 5.Demografik Yapı 6.İşçi-İşveren

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR Türkiye de Çalışma Hayatında TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE AÇILAN KAPILAR AB EŞLEŞTİRME PROJESİ AB Eşleştirme Projesi TR 08 IB SO 01 AB Eşleştirme Siyasi Proje Liderleri: Namık ATA ÇSGB Markus LOEBBERT

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010

Dağıtım: Sınırlı. Orijinali: İngilizce. 15 Şubat 2010 Dağıtım: Sınırlı.. Orijinali: İngilizce 15 Şubat 2010 Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Yönetim Kurulu 2010 Yıllık Toplantısı 1-4 Haziran 2010 Geçici Gündemin..Maddesi Taslak Ülke Programı Dokümanı**** Türkiye

Detaylı

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ

8 Mart'ın Tarihçesi. Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi HABER BÜLTENİ BİR KONU BİR GÖRÜŞ 8 Mart'ın Tarihçesi Serap DURMAZ JMO Sosyal İlişkiler Üyesi Clara Zetkin Neden 8 Martları Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutluyoruz. 8 Mart çok anlamlı ve çok özel bir gündür. Çünkü kadınların insanlık

Detaylı

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA

Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Sığınaklar ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı SIĞINAKSIZ BİR DÜNYA Mor Çatı Yayınları Kapak Tasarım Nursun Karaburun Basım

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 6 Kasım 2007 SEC (2007) 1436 TÜRKİYE 2007 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 663) 1. Giriş 3 1.1 Önsöz 3 1.2 Çerçeve 3 1.3 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler 3 2.

Detaylı