BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oruç Ali UĞUR Fatih YENEL ** Özet: Bu araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak ortaöğretimde beden eğitimi spor ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. Araştırma için ayrıca ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anketten elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Araştırmanın evrenini, öğretim yılı Ankara ili merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, örneklemini ise araştırmanın grubundan tesadüfî örneklem metodu ile seçilen 190 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş, çıkan sonuçlar tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak; beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi modellerinden, tepkisel yöntemi kullandıkları ve dersin işlenmesi için gerekli tesis, araç-gereç, fiziksel mekan, idare ve diğer branş öğretmenlerinden destek alamamak, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaştıkları ve beden eğitimi müfredat programlarının tam olarak uygulamasının yapılamadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Sorun Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara ** Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Ankara

2 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL A Study on the Classroom Management Approaches and Faced Problems of Physical Education Teachers Abstract: The aim of this research is to find out the problems and classroom management approaches of physical education teachers work in secondary education in Ankara. Study includes a descriptive method. Searching related literature, Information was given related to classroom management and physical education and sport in secondary education and this information has been supported with some other studies and statistical data. A questionnaire has been applied for teachers in secondary education. A solution has been sought out data gathered from the questionnaire. The universe of the research constitutes that randomly selected 190 physical education teacher samples that Works in secondary education schools in city center of Ankara bounded to Ministry of National Education in academic year. Using data gathered with questionnaire, frequency and percentage distributions have been found out and results put into tables. Consequently, physical education teachers use reaction method among the classroom management models. It can be claimed that the exact application of programs of physical education curriculum cannot be committed due to the establishments, materials, physical ground, administration, inadequate support from other branch teachers, lack of family interest, problems of student wear. Keywords: Physical Education Teachers, Classroom Management, Problem 1. GİRİŞ Eğitim, bireyleri hayata hazırlama süreci olmasının ötesinde, hayatın da kendisidir. Bu sebeple, eğitim ortamlarının hayatla iç içe olması göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Eğitim ortamlarının gerçek hayatla benzerlik göstermesi ve tutarlı olması; diğer bir deyişle öğrenci için somutlaştırılması ve anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısını arttırmada en önemli etkenlerin başında gelmektedir. O halde Milletler eğitim sistemlerini nasıl tanzim etmelidirler? Bu soruyu cevaplandırmak için çok sayıda bağımsız değişkenin dikkate alınması gerekir. Bugünün eğitim sistemi oluşturulurken, eği- 150 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

3 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... timin geçmişi, eğitim tecrübeleri ve teamüller dikkate alınmalıdır. Çünkü eğitim, bir anlamda tarihi sürecin de bir neticesidir. Eğitim bir milletin yüzyıllar boyu süren kültürünün ürünüdür. Bu anlamda eğitim, sosyal bir müessesedir. Tıpkı din, töre, siyaset ve benzerleri gibi, eğitim kavramı da bir sosyal kurumu anlatır (Halis, 2002:1). Toplumlar sağlıklı kuşaklar yaratmak için beden eğitimi ve sporu genel eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olarak görmektedirler. Onun içinde olayı bir devlet politikası olarak benimseyip insan yaşamının her devresini kapsayacak biçimde yürütürler. Özellikle okullar beden eğitimi spor etkinliklerinin sevdirilmesinde ve uygulatılmasında önemli yer tutarlar. Bunu da ancak bu işten bilimsel olarak anlayan eğitimcilerin olmasıyla yani beden eğitimi öğretmenleriyle sağlamaktadırlar (Bilge, 1989:3). Eğitim bütünlüğü içinde bireyi ve toplumu eğitmede beden eğitimi ve spor araç ve amaç olarak da kullanılmaktadır amaç olarak da yapılmaktadır. Beden eğitimi ve spor öz varlığımız olan bedensel ve ruhsal sağlığımızı doğrudan etkiler. Zihinsel olarak daha uyanık, disiplinli ve bilinçli olmamızı sağlar. Bedensel olarak daha güçlü, kuvvetli ve dayanıklı, iş verimi daha yüksek, becerili, yaratıcı ve üretken olmamıza yardım eder. Toplumsal olarak kurallara ve yasalara uyan yandaşına ve karşıtına saygı duyan, güzeli doğruyu alkışlayan, başarısızlığı araştıran bilinçli bir toplum oluşturur (Yolcu, 1991:69). Günümüzde her alanda meydana gelen hızlı değişme ve gelişmeler, beden eğitimi ve spor alanında da kendisini göstermektedir. Beden eğitimi spora, birçok yönden faydalarından dolayı insanlar veya ülkeler büyük önem vermektedirler. Beden eğitimi spora elit sporcu yetiştirmek, kitle sporu oluşturmak ve genel eğitime katkılar sağlamak açılarından büyük menfaatler sağlamayı planlayan ülkeler büyük yatırımlar ve bilimsel araştırmalar yapmaktadırlar. Önemli mesafeler de almaktadırlar. Bu alanda, öğretim yöntemleri ve uygulamaları da hızla değişmekte ve gelişme kaydetmektedir (Karaküçük, 1989:5-6). Eğitim etkinliklerinde, beklenen başarıyı elde etmenin birinci koşulu etkili bir sınıf yönetimi olarak görülmektedir (Aytekin, TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

4 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL 2000:71). Lemlech, sınıf yönetimini sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi olarak tanımlar (Başar, 1999:13). Sınıf yönetiminin iki amacı vardır. Birincisi, sınıfta öğrenci güdülenmesini artıracak düzenli ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. İkincisi ise, öğrenci sorumluluğunu geliştirmek ve öğrencilere kendi davranışlarını düzenleyebilmelerini öğretmektir (Karip, 2002:2). Sınıf yönetimi büyük ölçüde, öğrencilerin kişisel ve psikolojik ihtiyaçlarına dayandırarak, iyi bir sınıf yönetimi sağlamak için öğretmenlerin, ilk önce öğrenci ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarla ilintili olan davranışların ilişkisini anlamaları, sonra da sınıfta öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlemeler yapmaları gerektiğini belirtmektedir (Celep, 2001:6). Bu bilgilerden hareketle, araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları saptamaktır. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak ortaöğretimde beden eğitimi spor ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. Araştırma için ayrıca ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anket ile elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ankara da eğitim öğretim döneminde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 190 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. 190 anket araştırmacı tarafından elden dağıtılmıştır. Geriye dönen 183 anket tekrar kontrol edilerek hatalı doldurulan 8 anket değerlendirme dışı bırakılarak, 175 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere uygulanan anketler yoluyla toplanmıştır. Bunun için önce alan ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bu konuda yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir. Veri toplamak için Anket 152 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

5 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Survey tekniği kullanılmıştır. Uzmanların görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Anket araştırmacı tarafından ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine bizzat uygulanmıştır. Araştırma içinde yer alan beden eğitimi öğretmenlerine toplam 28 soru sorulmuştur. Kişisel bilgiler hariç diğer bölümlerin hepsinde sorulara evet (1), kısmen (2), hayır (3), şeklinde cevaplar verilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı kişisel bilgiler dahil 3 bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının kişisel bilgiler bölümünde 8 demografik soru bulunmaktadır. 2. bölüm olan beden eğitimi öğretmeninin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerine dair 10 soru sorulmuştur. 3. bölüm olan beden eğitimi öğretmeninin okul ortamına ilişkin görüşleri 10 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek tablolaştırılmış ve yorumları yapılmıştır. Araştırmada, anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları bulunmuştur. BULGULAR Tablo 1. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri Değişkenler Alt Kategoriler F % bay ,6 Cinsiyet bayan 62 35,4 Toplam , yaş 38 21, yaş 35 20,0 Yaş yaş 47 26, yaş 35 20, yaş 20 11,4 Toplam ,0 1-5 yıl 52 29, yıl 43 24,6 Meslekteki Kıdem yıl 38 21, yıl 26 14, yıl 16 9,1 Toplam ,0 lisans ,3 Eğitim Durumu yüksek lisans 16 9,1 doktora 1,6 Toplam ,0 1 yıldan az 16 9,1 Görev Yaptığınız Okuldaki 1-3 yıl 55 31,4 Hizmet Süreniz 4-6 yıl 33 18,9 7-9 yıl 38 21, yıl 33 18,9 Toplam ,0 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

6 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL İdarecilik Göreviniz Var mı? B.E İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Aldınız mı? Uzman Olduğunuz Spor Branşı evet 9 5,1 hayır ,9 Toplam ,0 evet ,0 hayır 63 36,0 Toplam ,0 bireysel sporlar 72 41,1 takım sporları ,9 Toplam ,0 Tablo 1 e bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin %64,6 sının bay, %26,9 nun yaş gurubunda, %29,7 sinin 1-5 yıl mesleki kıdemlerinin olduğu, %90,3 ünün lisans mezunu, %31,4 ünün 1-3yıl görev yaptığı okulda hizmet süresinin olduğu, %94,97unun idareci olmadığı, %64,0 ünün hizmet içi eğitim alamadığı ve %58,9 unun ise uzman olduğu spor branşının takım sporları olduğu görülmektedir. Tablo.2. Alt Değişkenlere İlişkin Yüzde Frekans Dağılımları Maddeler Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) Yapıyor musunuz? Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? Beden eğitim derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gereklimidir? Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? Ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerinizi yeterince kullanıyor musunuz? Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da onlara yardımcı oluyor musunuz? Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz? Evet Kısmen Hayır f % f % f % , ,0 11 6,3 7 4, , ,0 9 5, , , , , , , , ,0 11 6, , , , , , , , , , , ,7 9 5, , ,1 154 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

7 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı? Fiziksel ortam (ısı, ışık gürültü vb.) Beden eğitimi dersini işlemeniz için elverişlimi? Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort spor çorabı vb.) Konusunda sorun yaşıyor musunuz? Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda b.e dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? 56 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? sorusuna ilişkin %69.7 sinin evet, %24 ünün kısmen, %6.3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Araştırma grubunun derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz? sorusuna ilişkin %68,0 inin hayır, %28,0 inin kısmen ve %4,0 ünün ise evet şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %5,1 i evet, %25,1 i kısmen, %69,7 si hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gereklimidir? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %12,6 sı evet, %36 sı kısmen, %51,4 ü hayır seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

8 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? sorusuna ilişkin %10,9 unun evet, %21,1 inin kısmen, %68 inin ise hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerinizi yeterince kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %6,3 ü evet seçeneğini, %29,1 i kısmen seçeneği derken, %64,6 sının ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna ilişkin cevapların dağılımı incelendiğinde ise beden eğitimi öğretmenlerinin %25,1 i evet, %24 ü kısmen, %50,9 u hayır şeklinde görüş bildirmişlerdir. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde %12 si evet yönünde görüş bildirirken, %37,7 si kısmen seçeneğini, %50,3 ü de hayır şeklinde görüş bildirmiştir. Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da onlara yardımcı oluyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde %14.3 ünün evet yönünde görüş bildirirken, %34,9 unun kısmen seçeneğini, %50,9 unun ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz? sorusuna ilişkin, verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %5,1 i evet yönünde cevap verirken, %37,7 si kısmen yönünde, %57,1 i esi hayır şeklinde görüş bildirmiştir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? sorusuna ilişkin %32 sinin evet, %21,7 sinin kısmen, %46,3 ünün ise hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araçgereç var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde 156 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

9 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... %24,6 sı evet, %30,9 u kısmen, %44,6 sının ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Fiziksel ortam (ısı, ışık gürültü vb.) Beden eğitimi dersini işlemeniz için elverişlimi? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde ise beden eğitimi öğretmenlerinin %21,7 si evet derken, %33,1 i kısmen, %45,1 inin de hayır yönünde cevap verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort spor çorabı vb.) Konusunda sorun yaşıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %19,4 ü evet yönünde görüş bildirirken, %42,9 u kısmen seçeneğini, %37,7 si ise hayır seçeneğini işaretledikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? sorusuna ilişkin %30,9 unun evet, %38,9 unun kısmen, %30,3 ünün hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %22,9 unun evet, %40 ının kısmen, %37,1 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %43,4 ünün evet yönünde görüş bildirirken, %33,7 si kısmen seçeneğini, %22,9 u hayır yönünde görüş belirtmiştir. Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %49,1 i evet, %29,7 si kısmen, %21,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %21,1 inin evet, %25,7 sinin kısmen, %53,1 inin hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

10 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda b.e dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorusuna ilişkin cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %12,6 sı evet, %16 sı kısmen, %71,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel özelliklerine bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin %64,6 sının bay, %26,9 nun yaş gurubunda, %29,7 sinin 1-5 yıl mesleki kıdemlerinin olduğu, %90,3 ünün lisans mezunu, %31,4 ünün 1-3yıl görev yaptığı okulda hizmet süresinin olduğu, %94,97unun idareci olmadığı, %64,0 ünün hizmet içi eğitim alamadığı ve %58,9 unun ise uzman olduğu spor branşının takım sporları olduğu görülmektedir. Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %69.7 sinin evet şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Ancak, Tepkisel model, istenmeyen bir düzenleniş sonucuna veya bir davranışa tepki olan sınıf yönetimi modelidir; amacı, istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu modele sık başvurmak zorunda kalan öğretmenin, sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadığı söylenebilir (Başar, 2004:9). Bu bilgilerden hareketle çalışma kapsamına alınan beden eğitimi öğretmenlerinden elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadığı görülmektedir. Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %68 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Ancak, Önlemsel model, planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yöne- 158 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

11 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... limlidir. Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleniş ve işleyiş oluşturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır (Başar, 2004:9). Dolayısıyla çalışma kapsamındaki öğretmenlerin böyle bir yaklaşım içerisinde olmadıkları söylenebilir. Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %69,7 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Ancak öğrenmede amaca uygun birden çok öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Beden eğitimi derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gerekli midir? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %51,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Fakat, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz olumlu bir davranışınızdan dolayı sizi ne derece takdir etmektedir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yarıdan fazlasının (toplam % 53,1) bu konuda olumlu bir görüşe sahip oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin kendilerini ara sıra takdir ettiğini söyleyenlerin oranı ise % 23,3 olarak çıkmıştır (Akdağ ve Güneş, 2003:69). Akdağ ve Güneş in yapmış olduğu araştırma ile bizim araştırmamız karşılaştırıldığında öğretmenler ile öğrencilerin farklı düşündükleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin güdülenmesi amacı ile olumlu ve olumsuz davranışlara ödül ve ceza uygulamasının eğitim açısından önemli bir araç olduğu gerçeği göz önüne alınarak öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin yanlış olduğu söylenebilir. Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %68 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

12 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Fakat, Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde her öğrenci kendi fiziki yapısı ve yeteneklerine, ilgi, çaba ve çalışmalara katılma durumuna göre değerlendirilmelidir görüşüne öğrencilerin %86 sı olumlu görüş bildirirken (Çumralıgil, 1995); yine, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz aranızdaki bireysel farklılıklara ne derece tahammül etmektedir? sorusuna öğrencilerin % 22.4 ü Hiçbir zaman, % 20.4 ü ise Çok seyrek cevabını vermişlerdir. Ara sıra diyenlerin oranı da % 23.9 dur. (Akdağ ve Güneş, 2003:66). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencileri bütün gelişim boyutlarında (fiziksel, ruhsal ve zihinsel) farklı aşamalardan geçerler. Her bireyin kendi büyüme şekline göre geliştiği, fakat genelde dönemlerin belli yaşlarda belirginleştiği bilinmelidir. (Tamer ve Pulur, 2001:3). Beden eğitimi dersleri uygulama ağırlıklı müfredat programına sahip bir ders olması nedeni ile öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel farklılıklarını dikkate almalarının önemini kavramaları için lisans eğitiminden ele alınarak hizmet içi eğitim programlarının içeriğinde bu konuya önem verilmelidir. Öğretmenlerce öğrenciler arasındaki farklılıklara önem vermek, bu duruma göre öğretim yöntemleri ve planlama yapmak, eğitimin ve etkili öğretim ortamının ön koşullarından birisidir. Fakat Çumralıgil in yaptığı araştırma öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınması yönünde iken, Akdağ ve Güneş in araştırmalarında öğretmenlerin öğrenci farklılıklarına yeterince önem vermedikleri sonucu çıkmaktadır. Yine bizim araştırmamızın sonuçlarında da öğretmenlerin bu konuya yeterince önem vermedikleri sonucu çıkmaktadır. Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %50,9 unun hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit görülmektedir. 160 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

13 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi dersinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ders öncesi (kıyafet değiştirme, araç-gereç hazırlığı gibi) yapılan hazırlıklara ayrılan sürenin dersin başlamasını ve derse ayrılan zamanı engellemeyecek şekilde olması gerekir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında ilköğretim okullarında uygulanan beden eğitimi ders saatinin yeterli olup olmadığı sorusuna, öğretmenlerin %97.1 gibi bir çoğunluğu ders saatlerinin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir (Aras, 2000:57). Yine, Sönmez ve Sunay ın Ankara daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir inceleme isimli çalışmalarında beden eğitimi ve spor dersi, ders saati açısından yeterlidir sorusunda ( Χ =1,829) katılmıyorum, sonucu çıkmıştır. Devlet ve özel okullardaki öğretmenlerin çoğunluğu ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersi saatlerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (Sönmez ve Sunay, 2004:271). Diğer bir çalışma ise, Çolakoğlu nun 2004 yılında sporun toplumda yaygınlaştırılması açısından okul sporları (beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma) konulu doktora tezinde, Okullardaki beden eğitimi ders saatlerinin yeterli olduğu görüşüne katılıyor musunuz sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %52.7 si katılmıyorum yönünde görüş bildirirken, %20.7 si hiç katılmıyorum seçeneğini, %16.7 si katılıyorum seçeneğini, %7.5 i kararsızım seçeneğini, %2.3 ünün ise tamamen katılıyorum seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. Bu maddeye ilişkin genel ortalama değer x=2.27 olmuştur. Başka bir ifade ile, bu maddeye ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri Katılmıyorum düzeyinde olmuştur (Çolakoğlu, 2004). Beden eğitim dersi uygulamaya dayalı bir ders olması nedeniyle uygun kıyafetler gerektirmektedir. Öğrencilerin derse hazırlanmaları ayrıca bir zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu durum dersin işlenmesi için gerekli zamanın kaybına yol açmakta ve der- TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

14 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL sin amacına uygun işlenmesine engel teşkil edebilmektedir. Yapılan araştırmalar da bizim çalışmamızla paralel olarak göstermektedir ki, beden eğitimi ders saatleri mevcut durumu itibariyle yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı nın üniversiteler ile ortak yapacağı bir müfredat çalışması ile bu sorunun giderilmesi faydalı olacaktır. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %50,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Yine, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz, sınıf içi etkinliklerin belirlenmesinde sizin görüşlerinize ne derece başvuruyor? sorusuna öğrencilerin % 23 ü Hiçbir zaman, % 17.5 i Çok seyrek, % 22.2 si de Ara sıra cevabını vermişlerdir. Geriye kalan öğrenciler (toplam % 37.3) ise, Her zaman ya da Sık sık cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerin belirlenmesinde öğrenci görüşlerine yeterince başvurmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. (Akdağ ve Güneş, 2003:61). Demokratik bir lider olarak öğretmen, öğrencilerin görüşlerini alır, yapılacak işler konusunda onlarla uzlaşır, çalışma düzenlerini seçme hakkı tanır. Sınıf etkinliklerinden, kendilerinin ve başkalarının davranışlarından sorumlu olan öğrenciler, daha dikkatli davranacaklardır (Başar, 2004:79). Fakat araştırmamızda beden eğitimi öğretmenlerinin verdikleri cevapların sonuçları ile Akdağ ve Güneş in araştırmasının sonuçlarında öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin görüşlerine başvurmadıkları sonuçları ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %57,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %46,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. 162 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

15 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Beden eğitimi dersinin işlenmesi için gerekli tesis yeterliliği ile ilgili, Topkaya nın 1995 yılında ortaöğretimde beden eğitimi ve spor müfredatı sorunları ve yeni yaklaşımlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, ortaöğretimde beden eğitimi ve spor sorunlarının sanıldığı kadar araç, gereç, malzeme ve tesis eksikliğine bağlı olmadığı, temeldeki sorunun, öğretim programından kaynaklanan ve eğitim sistemi yapısına değin uzanan bir yapılaşma eksikliğine bağlı olduğu ifade edilmektedir (Topkaya, 1995). Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde öğretmenler, spor tesisleri, araç ve gereçler yetersiz sorusuna ilişkin %78 i katılıyorum, %16 sı kısmen katılıyorum, %6 sı ise katılmıyorum diye görüş bildirirken, okullarda spor tesislerinin yetersiz olduğu görülmüştür. (Çumralıgil, 1995). Yine Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında, devlet okullarında spor salonu bulunma durumlarına ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri şu şekildedir: %74,1 inde salon bulunmazken, %26,1 i salonun olduğunu, özel okullarda ise %98,2 si salon bakımından yeterli, %1,8 i ise salon olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. (Aydın, 2002). Baykoçak ın ise 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %30,8 inin her zaman tesis bulamadığı, %14,6 sının çoğu zaman tesis bulamadığı, %22,3 ünün bazen gerekli spor tesisini bulamadığı, %13,1 inin çok nadir seçeneğini ifade ettikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerini mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %91 i okullarda spor saha ve tesislerinin yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. (Çalgın, 2003). Diğer bir çalışma olan Çolakoğlu nun 2004 yılında sporun top- TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

16 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL luma yaygınlaştırılması açısından okul sporları (beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma) konulu doktora tezinde, Okulunuzdaki spor araç gereç ve malzemelerinizin yeterli olduğu görüşüne katılıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %45.5 i katılmıyorum yönünde görüş belirtirken, %21.0 ı katılıyorum seçeneğini, %19.0 ı hiç katılmıyorum seçeneğini, %8.6 sı tamamen katılıyorum seçeneğini, %5.8 i ise kararsızım şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu maddeye ilişkin genel ortalama değer x=2.55 olmuştur. Başka bir ifade ile, bu maddeye ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri Katılmıyorum düzeyinde olmuştur (Çolakoğlu, 2004). Yapılan çalışmalarda göstermektedir ki, beden eğitimi öğretmenleri okullardaki tesislerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Beden eğitimi dersleri uygulama ağırlıklı bir ders olması nedeniyle, tesis yetersizliği dersin işlenişini olumsuz etkileyecektir. Yeni yapılacak okulların projelerinde spor tesislerinin mutlak suretle olması gerektiği yönünde politikalar yürütülmelidir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %24,6 sı evet, %30,9 u kısmen, %44,6 sının hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, öğretmenlerin beden eğitimi dersi için araç-gereç sıkıntısı çekip çekmediğine ilişkin soruya verdikleri cevaplarda, %35.7 si sıkıntı çektiklerini, %14,3 ü kısmen sıkıntı çektiklerini, %25.7 si böyle bir problem yaşamadıklarını ve %24,3 ü ise kısmen böyle bir problem yaşamadığını belirtmişlerdir (Aras, 2000). Diğer çalışmalarda ise, Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında, devlet okullarının %22,2 sında çok az, %44,4 ünde az ve %33,3 ünde ise yeterli olduğu durumu tespit edilmişken, özel okulların %96,1 inde yeterli, %3,9 unda ise az olduğu sonuçları tes- 164 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

17 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... pit edilmiştir. Devlet okullarının malzeme yönünden yetersiz, özel okulların ise yeterli olduğu sonucu çıkmıştır (Aydın, 2002). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %13,1 inin her zaman malzeme bulduğu, %24,6 sının çoğu zaman, %18,5 inin çok nadir, %27,7 sinin bazen ve %16,2 sinin her zaman spor malzemesi bulamadığını belirtikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %73,37 si malzeme yetersizliğinin olduğu tespit edilmiştir (Çalgın, 2003). Bu bulgulara göre, beden eğitimi öğretmenlerinin okuldaki spor araç ve gereçlerinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Spor malzemelerinin yetersizliği ise yeterli ödenek ayrılmadığı, okul spor kollarınca toplanan paranın yetersizliği, okul idaresinin ilgisizliği, yerel yönetimlerin ve öğrenci velilerinin duyarsızlığı şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort, spor çorabı vb.) konusunda sorun yaşıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %42,9 unun kısmen şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili olarak öğretmenler genel anlamı ile sorun yaşadıklarını belirtirken, bunun nedenleri öğrenci velilerinin derse olan ilgisizliği, idare ve diğer branş öğretmenleri tarafından önemsenmemesi gibi faktörler olabilir. Çalgın ın 2003 yılında yaptığı araştırmada ise, öğrencilerin beden eğitimi dersine spor malzemelerini her ne olursa olsun düzenli getirmeleri gerekir yönündeki sorusuna beden eğitimi öğretmenlerinin %100 ü tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %30,9 u evet, %38,9 u kısmen, %30,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

18 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Yapılan araştırmalarda ise Sönmez ve Sunay ın öğretim yılında Ankara daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir inceleme isimli çalışmalarında, beden eğitimi dersine olan ilginin özel okullardaki öğrenci velilerinin (x=3,32), devlet okullarındaki öğrenci velilerine (x=2,82) oranla daha olumlu düzeyde olduğu ifade edilmektedir (Sönmez ve Sunay, 2004:275). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenleri öğrenci ailelerinin %16,9 unun beden eğitimi dersine karşı her zaman ilgisiz olduğunu, %34.6 sının çoğu zaman ilgisiz, %21,5 inin bazen ilgisiz olduğunu, %16,2 sinin çok nadir ilgisiz davranışlar gösterdikleri yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir (Baykoçak, 2002). Baykoçak ın çalışmalarında öğrenci ailelerinin beden eğitimi dersine olan ilgilerinin yetersiz olduğu görüşü çıkarken, Sönmez ve Sunay ın çalışmasında özel okullardaki öğrenci velilerinin beden eğitimi dersine olan ilginin devlet okullarındaki ailelere göre daha olumlu olduğu ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalardaki sonuçlar ile araştırmanın sonuçları paralellik göstermektedir ki, öğrenci velileri genel anlamı ile beden eğitim dersine ilgisizler. Beden eğitimi dersine öğrenci velilerinin ilgisiz olma nedenleri, günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin üniversiteye hazırlık için ilköğretim çağından itibaren ÖSS ye yönelik dershaneler ve özel derslere yönlendirilmeleri olabilir. Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %22,9 u evet, %40 ı kısmen, %37,1 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine gerekli ilgiyi göstermedikleri sonucu çıkmaktadır. Yine yapılan araştırmalar ise şu şekilde sonuçlar vermektedir. Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde, okul idaresinden destek görüyorum sorusuna iliş- 166 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

19 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... kin, beden eğitimi öğretmenlerinin %55 inin katıldıkları, %34 ünün kısmen katıldıkları, %11 inin ise katılmadığı sonucu çıkmaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin okul idaresinden destek görmedikleri görüşü çıkmıştır (Çumralıgil, 1995). Altuğ un 1998 yılında Elazığ il merkezinde bulunan orta dereceli okul müdürlerinin beden eğitimi dersinin amacına ve eğitsel önemine dair görüşleri isimli yüksek lisans tez çalışmasında, beden eğitimi dersinin amaçlarını okul müdürlerinin çoğunluğu önemli bulurken, okul müdürlerinin %41.8 i beden eğitimi dersinin ders programından tamamen kaldırılmasını istemiş, %52.2 si bugünkü uygulamadan daha yoğun bir uygulamanın gerekli olduğunu ifade etmiştir (Altuğ, 1998). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %36 sı okul yönetiminin beden eğitimi derslerine ve sportif faaliyetlere yeterince önem vermediğini düşünürken, %58.7 si bu konuda olumlu görüş belirtmiştir (Çalgın, 2003). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde, okul idaresi ile ilgili problemlere baktığımızda beden eğitimi öğretmenlerinin %34.2 sinin bazen idareden yeterli desteği aldıklarını, %7.7 sinin destek almadıklarını belirtikleri, %46.2 sinin okuldaki yöneticilerin yetersizliğinin çalışmalarına engel olmadığını, %17.7 sinin çok nadir ve %16.9 unun bazen engel olduğunu belirtikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çumralıgil in çalışması araştırmanın sonuçlarını desteklerken, Baykoçak, Çalgın ın çalışmaları ile ters görüş ortaya koymuştur. Altuğ un çalışmasında ise okul müdürlerinin %41.8 i beden eğitimi dersinin ders programından tamamen kaldırılmasını isterken, %52.2 si bugünkü uygulamadan daha yoğun bir uygulamanın gerekli olduğunu ifade etmişler ve tezat bir sonuç ortaya çıkarmışlardır. Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %43,4 ü evet, TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

20 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL %33,7 si kısmen, %22,9 unun hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde, beden eğitimi öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden destek görmüyorum sorusuna %23 ü katılıyorum, %45 i kısmen katılıyorum derken, %32 sinden katılmıyorum şeklinde bulgular elde edilmiştir.(çumralıgil, 1995). Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, ilköğretim okullarında uygulanan beden eğitimi dersi için diğer branş öğretmenlerinin beden eğitimi öğretmeni ve dersine olumsuz bakış açıları dersin verimini olumsuz yönde etkilediğine ilişkin soruya verilen cevaplarda, %55.7 gibi bir çoğunluğu diğer branş öğretmenlerinin olumsuz bakış açıları doğrultusunda dersin verimini de olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler (Aras, 2000). Çumralıgil ve Aras ın çalışmalarında da araştırmanın sonuçları ile paralel bir sonuç ortaya çıkmıştır. Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %49,1 i evet, %29,7 si kısmen, %21,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında ise, beden eğitimi öğretmenlerinin %64.3 ü bayram ve törenlerdeki görevlendirmelerin yoğunluğu nedeniyle beden eğitimi dersinin olumsuz etkilendiğini ifade etmektedirler (Aras, 2000). Yine Çalgın tarafından 2003 yılında yapılan bir başka araştırmada bayram çalışmaları ve faaliyetleri derslerin işlenmesinde herhangi bir sıkıntıya sebep olmamaktadır şeklindeki soruya, öğretmenlerin %5,3 ü tamamen katılıyorum, %18,7 si katılıyorum, %2,7 si kararsızım derken, %56 sı katılmıyorum ve %17,3 üde hiç katılmıyorum şeklinde görüş belirtikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile araştırmamızın bulguları benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için okullar- 168 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

21 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... daki spor alanını seçen öğrencilerden okulların resmi törenlerde ve faaliyetlerde temsilini sağlayacak sınıflar oluşturulabilir. Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğtimi öğretmenlerinin %46 sı evet, %53,1 inin ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, beden eğitimi öğretmeni okulda disiplin sağlayıcı otoriter bir öğretmen niteliği taşımalıdır düşüncesine beden eğitimi öğretmenleri %31.4 oranında olumlu cevap verirken, %38.6 oranında olumsuz görüş bildirmişlerdir (Aras, 2000). Araştırmamız ile Aras ın beden eğitimi öğretmenlerinin okul ortamında kendilerini disiplin sağlayıcı konumdaki görüşleri her iki çalışmada da olumsuz yönde paralellik göstermektedir. Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %12,6 sı evet, %16 sı kısmen, %71,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, Anadolu liseleri ve fen liselerine giriş sınavlarında beden eğitimi ile ilgili soru sorulmayışı beden eğitimi dersinin hafife alınmasına neden olmaktadır şeklindeki soruya %54.3 ü katılıyorum, %11.4 oranında kısmen katılıyorum ve %27.1 i katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir (Aras, 2000). Aras ın çalışmasında, orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? yönündeki görüşe ilgiyi azaltıyor yönünde sonuçlar çıkarken araştırmamızda tam tersi bir sonuç çıkmıştır. Beden eğitimi dersinin ÖSS sınavına engel gibi görülmesi beden eğitimi ile ilgili öğrenci ve velilere gerekli bilgilerin verilmediği ve beden eğitiminin genel faydalarının tam olarak algılanmadığı söylenebilir. Çünkü beden TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

22 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL eğitimi dersi öğrencinin fiziksel gelişimi yanında ruhsal ve sosyal gelişiminde de etkili olmasından dolayı öğrencinin üzerindeki stersi azaltacağı için öğrencinin sınavlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Araştırmada, hizmet içi eğitim alan beden eğitimi öğretmenlerinin sınavda soru çıkmaması öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgilerini azaltıyor görüşü, hizmet içi eğitim almayan öğretmenlere oranla daha fazla çıkmaktadır. Yapılan araştırmaların bazılarında hizmet içi eğitim programları ile ilgili şu şekilde sonuçlar çıkmıştır. Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında beden eğitimi öğretmenlerinin genel toplamda %51 i hizmet içi eğitim programlarına katıldığını belirtirken, %49 u hizmet içi eğitim programlarına katılmadığı yönünde görüş bildirmiştir (Aydın, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %90.7 si hizmet içi eğitim kurslarının faydalı olduğunu belirtmişlerdir (Çalgın. 2003). Yalın ın 2001 yılında Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi isimli, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve başarısını geliştirmek ve/veya bir üst göreve hazırlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda da şu sonuçlar çıkmıştır: % 40 ı, katıldıkları programların amaçları, eğitim ihtiyaçları ve öğretim faaliyetleri arasında hiç, çok az ya da kısmen tutarlılık olduğunu; % 67 si, derslerde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini program ve konuların amaçlarına oldukça ve kesinlikle uygun olduğunu; %60 ı, derslerde kendilerine yeterli düzeyde uygulama fırsatı verildiğini; %65 i, öğrendikleri bilgi ve becerileri nerede ve nasıl kullanabilecekleri ile var olan ya da olabilecek problemlerin çözümünde nasıl kullanabileceklerine yönelik kendilerine yeterli rehberliğin 170 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

23 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... sağlandığını; % 60 ı, eğitim faaliyetlerine karşı motivasyonlarının yeterince sağlandığını; % 70 i programda amaçlanan bilgi ve becerileri yeterince kazandıklarını; % 70 i katıldıkları programın genel olarak iyi ya da çok iyi kalitede olduğunu belirlemişlerdir (Yalın, 2001). Araştırmada, Beden eğitimi öğretmenlerinin, Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz?, Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz?, Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı?, Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz?, Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorularına hizmet içi eğitim kursu almış olan beden eğitimi öğretmenlerinin yanıtları daha olumlu düzeyde gerçekleşirken; Çalgın ve Aydın ın çalışmalarında beden eğitimi öğretmeninin hizmet içi eğitim kurslarına katılma düzeyleri araştırma ile paralellik arz etmekte, Yalın ın yapmış olduğu çalışma ise Özdemir in çalışmasının tersine hizmet içi eğitim programının olumlu düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi modellerinden, tepkisel yöntemi kullandıkları ve dersin işlenmesi için gerekli tesis, araç-gereç, fiziksel mekan, idare ve diğer branş öğretmenlerinden destek alamamak, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaştıkları ve beden eğitimi müfredat programlarının tam olarak uygulamasının yapılamadığı söylenebilir. KAYNAKLAR AKDAĞ, Mustafa. ve GÜNEŞ, Hasan. (2003). Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmadaki Önemi, Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 159, 60-73, Ankara. ALTUĞ, Hakverdi. (1998). Elazığ il merkezinde bulunan orta dereceli okul müdürlerinin beden eğitimi dersinin amacına ve eğitsel önemine dair görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

24 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL ARAS, A. Erhan. (2000). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir. AYDIN, N. Asuman. (2002). Ankara daki Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bazı Mesleki Niteliklerinin ve Ders Dışı Çalışmalara Katılmalarının Karşılaştırılması. (Yüksek Lisan Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara. AYTEKİN, Halil. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama. Leyla Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık BAŞAR, Hüseyin. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. BAYKOÇAK, Canan. (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Ve Tükenmişlik Düzeyleri Bursa İli Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Sakarya. BİLGE, Nalan. (1989). Türkiye de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. CELEP, Cevat. (2001). Sınıf Yönetiminde Öğretmen- Öğrenci İlişkisi. Çağdaş Eğitim, Ankara: Ocak Baskısı,1-12. ÇALGIN. E. Ragıp. (2003) Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi ve Meslek Sorunlarının Tespiti. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Niğde. ÇOLAKOĞLU, Tekin. (2004). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Açısından Okul Sporları (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara. ÇUMRALIGİL, Burhan. (1995). Seçilmiş Bazı İllerdeki Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Öğretiminin Yapısı ve So- 172 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ

SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ SINIF YÖNETĠMĠNĠN TEMELLERĠ Sınıf yönetimi kavramı Sınıf yapısının özellikleri Sınıf yönetiminin kendine özgü yönleri Sınıf yönetiminin boyutları Sınıf yönetimi modelleri Mükemmel sınıf yönetiminin hedefleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği)

İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) 660 İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Derslerdeki Başarısızlık Nedenleri (Malatya İli Örneği) Hikmet ZELYURT, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, hikmetzelyurt@hotmail.com Özet Bu araştırmanın

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

(The Models of Eskişehir-Sivas)

(The Models of Eskişehir-Sivas) Orta Öğretim Kurumlarında Spor Alanı Uygulaması (Eskişehir-Sivas Örneği) 1 Tuna YILMAZ 2 Hayri DEMİR 2 ÖZET Araştırmada, spor alanında öğrenci yetiştiren ortaöğretim kurumlarındaki uygulamaların değerlendirilip,

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ A.B.D. KLASİK GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGI (KLASİK GİTAR) EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü.A.K.E.F. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konya h_onur_k@hotmail.com

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI

KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI KÖY VE ŞEHİR YERLEŞİM YERLERİNDEKİ AİLELERİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATILIMI Denizhan KARACA, Hülya GÜR Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü, BALIKESİR ÖZET: Okulda verilen eğitim

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin, matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları, öğretimi sağlama davranışları hakkındaki algıları ile matematikdersi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK) LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları Hazırlayan: Uğur KILIÇ - Z. Efşan BAŞER Danışman:

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Ezlam Pepeler İnönü Üniversitesi, Malatya ezlam.susam@inonu.edu.tr Ahmet Keskin MEB, Adıyaman

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

OKUL ORTAMININ GÜVEN VE SAĞLIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ

OKUL ORTAMININ GÜVEN VE SAĞLIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ OKUL ORTAMININ GÜVEN VE SAĞLIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ Toplumların, okul ortamının güvenliği ve sağlığı konularındaki duyarlılığı son yıllarda giderek artmakta ve bu alanda ortaya çıkan sorunlar

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ Birinci dönem 14 EYLÜL 2015 günü başladı ve 22 Ocak 2016 tarihinde sona erdi. Tatillerin normalden fazla olduğu birinci dönemin öğrenci ve

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?...

2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri? 3. En başarısız olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?... ANKET-1 (LİSE) Türk İşaret Dilinde izlemek için tıklayınız. Ad Soyad:. Okul -Sınıfı:. 1. Okul başarınızı nasıl yorumluyorsunuz? Kötü Orta İyi Çok iyi 2. En başarılı olduğunuzu düşündüğünüz dersler hangileri?

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI. 2 Sınıf Rehber Öğretmeni. 6 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5-A SINIFI SENE SONU ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI Toplantı Tarihi : Toplantıda Bulunanlar : SIRA NO TOPLANTIYA KATILAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI BRANŞI 1 Müdür Yardımcısı

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ*

Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Balıkesir Üniversitesi Sayı:6 Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2001 SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN BİLİMSEL DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA YÖNÜNDEN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ* Arş. Gör. Hasan H. SAHAN**

Detaylı

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri.

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Mustafa Atli, Ersin Arslan, Zekiye Özkan Giriş Futbol; nereye gideceği tahmin edilen, kontrol edilebilen yuvarlak

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE TEKNİK LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS BAŞARISINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ ANKARA 2008 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-1222-330b-9b07-d4e1 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8d28-222-330b-9b07-d4e kodu ile teyit edilebilir. EK - MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din

Detaylı

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012

2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU. Mart, 2012 2012 İŞ YERİNDE KADIN ARAŞTIRMASI RAPORU Mart, 2012 ARAŞTIRMA HAKKINDA 2012 Şubat ayında PERYÖN web sayfasında yer alan İş Yerinde Kadın Araştırması, Dernek üyeleri ve iletişim veri tabanında bulunan yaklaşık

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN MÜZİK DERS KİTAPLARININ UYGULAMADAKİ İŞLEVSELLİĞİ Feyzan

Detaylı

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM 4 BULGULAR VE YORUMLAR 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İlköğretim Dairesi ne bağlı İlkokul birinci devre de görev yapan sınıf

Detaylı

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE TEKSTİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) TÜRK TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSANGÜCÜ İHTİYACI VE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLGİSAYAR II Ders No : 0310500022 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları

2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları 2005 Dil Anlatım Dersi Kapsamı İle Genel ve Özel Hedelerinin Değerlendirilmesi ve Öğretmen Tutumları Aziz KILINÇ Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Filiz TURAN Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Giriş

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Okl. Yavuz Tanyeri" The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools.

Okl. Yavuz Tanyeri The Effect of the Gender of the Teachers on the Success of the Physical Educetion Courses in Primary Schools. Atatürk Üniversitesi BESYO, Beden EOitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 56 ilkögretimde IŞLENEN BEDEN EGiliMi DERSiNiN VERiMLi YAPılıP YAPıLMAMASıNIN ÖGRETMENiN CiNSiYETiYLE ilişkisi Okl. Yavuz Tanyeri" ÖZET

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Ders No : 0310400058 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi 23 AYSEL OREL ZAHİDE ZEREY GÖKHAN TÖRET Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2004, 5 () 2333 ÖZEL EĞİTİMDE FOKUS GRUP ARAŞTIRMALARI Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırmaya

Detaylı

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle /

Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi Sokak No: 28 Yenimahalle / Baskı Pelin Ofset Tipo Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Matbaacılar Sitesi 1514. Sokak No: 28 Yenimahalle / ANKARA Tel: (0.312) 395 25 80 Fa: (0.312) 395 25 84 www.pelinofset.com.tr

Detaylı

MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ

MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ MATBAA EĞİTİMİ LİSANS MEZUNLARININ SEKTÖREL TECRÜBELERİ SONRASI MESLEKİ DEĞERLENDİRMELERİ INVESTIGATION OF PRINTING EDUCATION GRADUATES AFTER SECTOR EXPERIENCES Zafer ÖZOMAY Arş.Gör., ozomay@marmara.edu.tr,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA

ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI DRAMA ETKİN ÖĞRENCİ REHBER ÖĞRETMEN AKADEMİK BAŞARI ARS TRAINING OLARAK AMACIMIZ; MİLLİ EĞİTİM MÜFREDATINA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN YARATICI DRAMA PROGRAMINI, UYGUN ÖĞRENME YAŞANTILARI

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Erzurum Örneği)

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Erzurum Örneği) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (2): 321-335 İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Öğretmen Ahmet NALÇACI (*) Özet: Bu araştırmada ilköğretim 5. sınıf sosyal

Detaylı

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı?

Yüksek lisans ve Doktora Tez Konusu. Bilgisayar var mı? T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARI İÇİN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILSONU ÇALIŞMA RAPORU Okulunuzda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında yürütülen

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ, İÇERİKLE İLGİLİ GÜÇLÜKLERİ VE EĞİTİM GEREKSİNMELERİ * Figen Yünlü İzmit Kazım Karabekir İlköğretim Okulu Dr. Mustafa Sağlam Anadolu Üniversitesi Özet

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMLERİNDE ALDIKLARI TOPLU SES EĞİTİMİ İLE KORO EĞİTİMİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI

YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİ ARAŞTIRMASI Dil öğretimi her dönemde önemini korumuştur. Dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler geçmişte olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumakta ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı