BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Oruç Ali UĞUR Fatih YENEL ** Özet: Bu araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları saptamaktır. Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak ortaöğretimde beden eğitimi spor ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. Araştırma için ayrıca ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anketten elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Araştırmanın evrenini, öğretim yılı Ankara ili merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı ortaöğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenleri, örneklemini ise araştırmanın grubundan tesadüfî örneklem metodu ile seçilen 190 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları bulunmuş, çıkan sonuçlar tablolaştırılmıştır. Sonuç olarak; beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi modellerinden, tepkisel yöntemi kullandıkları ve dersin işlenmesi için gerekli tesis, araç-gereç, fiziksel mekan, idare ve diğer branş öğretmenlerinden destek alamamak, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaştıkları ve beden eğitimi müfredat programlarının tam olarak uygulamasının yapılamadığı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Sorun Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara ** Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, Ankara

2 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL A Study on the Classroom Management Approaches and Faced Problems of Physical Education Teachers Abstract: The aim of this research is to find out the problems and classroom management approaches of physical education teachers work in secondary education in Ankara. Study includes a descriptive method. Searching related literature, Information was given related to classroom management and physical education and sport in secondary education and this information has been supported with some other studies and statistical data. A questionnaire has been applied for teachers in secondary education. A solution has been sought out data gathered from the questionnaire. The universe of the research constitutes that randomly selected 190 physical education teacher samples that Works in secondary education schools in city center of Ankara bounded to Ministry of National Education in academic year. Using data gathered with questionnaire, frequency and percentage distributions have been found out and results put into tables. Consequently, physical education teachers use reaction method among the classroom management models. It can be claimed that the exact application of programs of physical education curriculum cannot be committed due to the establishments, materials, physical ground, administration, inadequate support from other branch teachers, lack of family interest, problems of student wear. Keywords: Physical Education Teachers, Classroom Management, Problem 1. GİRİŞ Eğitim, bireyleri hayata hazırlama süreci olmasının ötesinde, hayatın da kendisidir. Bu sebeple, eğitim ortamlarının hayatla iç içe olması göz ardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Eğitim ortamlarının gerçek hayatla benzerlik göstermesi ve tutarlı olması; diğer bir deyişle öğrenci için somutlaştırılması ve anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısını arttırmada en önemli etkenlerin başında gelmektedir. O halde Milletler eğitim sistemlerini nasıl tanzim etmelidirler? Bu soruyu cevaplandırmak için çok sayıda bağımsız değişkenin dikkate alınması gerekir. Bugünün eğitim sistemi oluşturulurken, eği- 150 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

3 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... timin geçmişi, eğitim tecrübeleri ve teamüller dikkate alınmalıdır. Çünkü eğitim, bir anlamda tarihi sürecin de bir neticesidir. Eğitim bir milletin yüzyıllar boyu süren kültürünün ürünüdür. Bu anlamda eğitim, sosyal bir müessesedir. Tıpkı din, töre, siyaset ve benzerleri gibi, eğitim kavramı da bir sosyal kurumu anlatır (Halis, 2002:1). Toplumlar sağlıklı kuşaklar yaratmak için beden eğitimi ve sporu genel eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçası olarak görmektedirler. Onun içinde olayı bir devlet politikası olarak benimseyip insan yaşamının her devresini kapsayacak biçimde yürütürler. Özellikle okullar beden eğitimi spor etkinliklerinin sevdirilmesinde ve uygulatılmasında önemli yer tutarlar. Bunu da ancak bu işten bilimsel olarak anlayan eğitimcilerin olmasıyla yani beden eğitimi öğretmenleriyle sağlamaktadırlar (Bilge, 1989:3). Eğitim bütünlüğü içinde bireyi ve toplumu eğitmede beden eğitimi ve spor araç ve amaç olarak da kullanılmaktadır amaç olarak da yapılmaktadır. Beden eğitimi ve spor öz varlığımız olan bedensel ve ruhsal sağlığımızı doğrudan etkiler. Zihinsel olarak daha uyanık, disiplinli ve bilinçli olmamızı sağlar. Bedensel olarak daha güçlü, kuvvetli ve dayanıklı, iş verimi daha yüksek, becerili, yaratıcı ve üretken olmamıza yardım eder. Toplumsal olarak kurallara ve yasalara uyan yandaşına ve karşıtına saygı duyan, güzeli doğruyu alkışlayan, başarısızlığı araştıran bilinçli bir toplum oluşturur (Yolcu, 1991:69). Günümüzde her alanda meydana gelen hızlı değişme ve gelişmeler, beden eğitimi ve spor alanında da kendisini göstermektedir. Beden eğitimi spora, birçok yönden faydalarından dolayı insanlar veya ülkeler büyük önem vermektedirler. Beden eğitimi spora elit sporcu yetiştirmek, kitle sporu oluşturmak ve genel eğitime katkılar sağlamak açılarından büyük menfaatler sağlamayı planlayan ülkeler büyük yatırımlar ve bilimsel araştırmalar yapmaktadırlar. Önemli mesafeler de almaktadırlar. Bu alanda, öğretim yöntemleri ve uygulamaları da hızla değişmekte ve gelişme kaydetmektedir (Karaküçük, 1989:5-6). Eğitim etkinliklerinde, beklenen başarıyı elde etmenin birinci koşulu etkili bir sınıf yönetimi olarak görülmektedir (Aytekin, TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

4 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL 2000:71). Lemlech, sınıf yönetimini sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesi olarak tanımlar (Başar, 1999:13). Sınıf yönetiminin iki amacı vardır. Birincisi, sınıfta öğrenci güdülenmesini artıracak düzenli ve güvenli bir ortam oluşturmaktır. İkincisi ise, öğrenci sorumluluğunu geliştirmek ve öğrencilere kendi davranışlarını düzenleyebilmelerini öğretmektir (Karip, 2002:2). Sınıf yönetimi büyük ölçüde, öğrencilerin kişisel ve psikolojik ihtiyaçlarına dayandırarak, iyi bir sınıf yönetimi sağlamak için öğretmenlerin, ilk önce öğrenci ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlarla ilintili olan davranışların ilişkisini anlamaları, sonra da sınıfta öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlemeler yapmaları gerektiğini belirtmektedir (Celep, 2001:6). Bu bilgilerden hareketle, araştırmanın amacı; Ankara ilinde ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin sınıf yönetimi yaklaşımları ve karşılaştıkları sorunları saptamaktır. MATERYAL VE YÖNTEM Araştırma betimsel bir yöntem içermektedir. İlgili literatür taranarak ortaöğretimde beden eğitimi spor ve sınıf yönetimi ile ilgili bilgiler verilip, bu bilgiler diğer çalışmalarla ve bazı sayısal verilerle desteklenmiştir. Araştırma için ayrıca ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere bir anket uygulanmıştır. Bu anket ile elde edilen verilerle araştırmanın problemine çözüm aranmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Ankara da eğitim öğretim döneminde görev yapan beden eğitimi öğretmenleri arasından tesadüfi yöntemle seçilmiş 190 beden eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. 190 anket araştırmacı tarafından elden dağıtılmıştır. Geriye dönen 183 anket tekrar kontrol edilerek hatalı doldurulan 8 anket değerlendirme dışı bırakılarak, 175 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere uygulanan anketler yoluyla toplanmıştır. Bunun için önce alan ile ilgili literatür taraması yapılmış ve bu konuda yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir. Veri toplamak için Anket 152 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

5 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Survey tekniği kullanılmıştır. Uzmanların görüşleri alınarak son şekli verilmiştir. Anket araştırmacı tarafından ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine bizzat uygulanmıştır. Araştırma içinde yer alan beden eğitimi öğretmenlerine toplam 28 soru sorulmuştur. Kişisel bilgiler hariç diğer bölümlerin hepsinde sorulara evet (1), kısmen (2), hayır (3), şeklinde cevaplar verilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı kişisel bilgiler dahil 3 bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracının kişisel bilgiler bölümünde 8 demografik soru bulunmaktadır. 2. bölüm olan beden eğitimi öğretmeninin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerine dair 10 soru sorulmuştur. 3. bölüm olan beden eğitimi öğretmeninin okul ortamına ilişkin görüşleri 10 soru sorulmuştur. Elde edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek tablolaştırılmış ve yorumları yapılmıştır. Araştırmada, anket yoluyla toplanan veriler kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları bulunmuştur. BULGULAR Tablo 1. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel Özellikleri Değişkenler Alt Kategoriler F % bay ,6 Cinsiyet bayan 62 35,4 Toplam , yaş 38 21, yaş 35 20,0 Yaş yaş 47 26, yaş 35 20, yaş 20 11,4 Toplam ,0 1-5 yıl 52 29, yıl 43 24,6 Meslekteki Kıdem yıl 38 21, yıl 26 14, yıl 16 9,1 Toplam ,0 lisans ,3 Eğitim Durumu yüksek lisans 16 9,1 doktora 1,6 Toplam ,0 1 yıldan az 16 9,1 Görev Yaptığınız Okuldaki 1-3 yıl 55 31,4 Hizmet Süreniz 4-6 yıl 33 18,9 7-9 yıl 38 21, yıl 33 18,9 Toplam ,0 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

6 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL İdarecilik Göreviniz Var mı? B.E İle İlgili Hizmet İçi Eğitim Aldınız mı? Uzman Olduğunuz Spor Branşı evet 9 5,1 hayır ,9 Toplam ,0 evet ,0 hayır 63 36,0 Toplam ,0 bireysel sporlar 72 41,1 takım sporları ,9 Toplam ,0 Tablo 1 e bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin %64,6 sının bay, %26,9 nun yaş gurubunda, %29,7 sinin 1-5 yıl mesleki kıdemlerinin olduğu, %90,3 ünün lisans mezunu, %31,4 ünün 1-3yıl görev yaptığı okulda hizmet süresinin olduğu, %94,97unun idareci olmadığı, %64,0 ünün hizmet içi eğitim alamadığı ve %58,9 unun ise uzman olduğu spor branşının takım sporları olduğu görülmektedir. Tablo.2. Alt Değişkenlere İlişkin Yüzde Frekans Dağılımları Maddeler Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) Yapıyor musunuz? Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? Beden eğitim derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gereklimidir? Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? Ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerinizi yeterince kullanıyor musunuz? Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da onlara yardımcı oluyor musunuz? Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz? Evet Kısmen Hayır f % f % f % , ,0 11 6,3 7 4, , ,0 9 5, , , , , , , , ,0 11 6, , , , , , , , , , , ,7 9 5, , ,1 154 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

7 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı? Fiziksel ortam (ısı, ışık gürültü vb.) Beden eğitimi dersini işlemeniz için elverişlimi? Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort spor çorabı vb.) Konusunda sorun yaşıyor musunuz? Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda b.e dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? 56 32, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? sorusuna ilişkin %69.7 sinin evet, %24 ünün kısmen, %6.3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Araştırma grubunun derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz? sorusuna ilişkin %68,0 inin hayır, %28,0 inin kısmen ve %4,0 ünün ise evet şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %5,1 i evet, %25,1 i kısmen, %69,7 si hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gereklimidir? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %12,6 sı evet, %36 sı kısmen, %51,4 ü hayır seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

8 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? sorusuna ilişkin %10,9 unun evet, %21,1 inin kısmen, %68 inin ise hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Ders işlerken beden dili, ses tonu, jest ve mimiklerinizi yeterince kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %6,3 ü evet seçeneğini, %29,1 i kısmen seçeneği derken, %64,6 sının ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna ilişkin cevapların dağılımı incelendiğinde ise beden eğitimi öğretmenlerinin %25,1 i evet, %24 ü kısmen, %50,9 u hayır şeklinde görüş bildirmişlerdir. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde %12 si evet yönünde görüş bildirirken, %37,7 si kısmen seçeneğini, %50,3 ü de hayır şeklinde görüş bildirmiştir. Öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki eksikliklerini gidermeleri için ders dışında da onlara yardımcı oluyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde %14.3 ünün evet yönünde görüş bildirirken, %34,9 unun kısmen seçeneğini, %50,9 unun ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz? sorusuna ilişkin, verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %5,1 i evet yönünde cevap verirken, %37,7 si kısmen yönünde, %57,1 i esi hayır şeklinde görüş bildirmiştir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? sorusuna ilişkin %32 sinin evet, %21,7 sinin kısmen, %46,3 ünün ise hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araçgereç var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde 156 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

9 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... %24,6 sı evet, %30,9 u kısmen, %44,6 sının ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Fiziksel ortam (ısı, ışık gürültü vb.) Beden eğitimi dersini işlemeniz için elverişlimi? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde ise beden eğitimi öğretmenlerinin %21,7 si evet derken, %33,1 i kısmen, %45,1 inin de hayır yönünde cevap verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort spor çorabı vb.) Konusunda sorun yaşıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %19,4 ü evet yönünde görüş bildirirken, %42,9 u kısmen seçeneğini, %37,7 si ise hayır seçeneğini işaretledikleri tespit edilmiştir. Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? sorusuna ilişkin %30,9 unun evet, %38,9 unun kısmen, %30,3 ünün hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %22,9 unun evet, %40 ının kısmen, %37,1 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %43,4 ünün evet yönünde görüş bildirirken, %33,7 si kısmen seçeneğini, %22,9 u hayır yönünde görüş belirtmiştir. Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %49,1 i evet, %29,7 si kısmen, %21,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %21,1 inin evet, %25,7 sinin kısmen, %53,1 inin hayır şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

10 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda b.e dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorusuna ilişkin cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %12,6 sı evet, %16 sı kısmen, %71,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel özelliklerine bakıldığında, beden eğitimi öğretmenlerinin %64,6 sının bay, %26,9 nun yaş gurubunda, %29,7 sinin 1-5 yıl mesleki kıdemlerinin olduğu, %90,3 ünün lisans mezunu, %31,4 ünün 1-3yıl görev yaptığı okulda hizmet süresinin olduğu, %94,97unun idareci olmadığı, %64,0 ünün hizmet içi eğitim alamadığı ve %58,9 unun ise uzman olduğu spor branşının takım sporları olduğu görülmektedir. Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %69.7 sinin evet şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Ancak, Tepkisel model, istenmeyen bir düzenleniş sonucuna veya bir davranışa tepki olan sınıf yönetimi modelidir; amacı, istenmeyen durum veya davranışın değiştirilmesidir. Bu modele sık başvurmak zorunda kalan öğretmenin, sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadığı söylenebilir (Başar, 2004:9). Bu bilgilerden hareketle çalışma kapsamına alınan beden eğitimi öğretmenlerinden elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin yüksek olmadığı görülmektedir. Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %68 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Ancak, Önlemsel model, planlama düşüncesine bağlı, geleceği kestirme, istenmeyen davranış ve sonucu, olmadan önleme yöne- 158 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

11 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... limlidir. Amacı, sınıf sorunlarının ortaya çıkmasına olanak vermeyici bir düzenleniş ve işleyiş oluşturarak, tepkisel modele gereksinimi azaltmaktır (Başar, 2004:9). Dolayısıyla çalışma kapsamındaki öğretmenlerin böyle bir yaklaşım içerisinde olmadıkları söylenebilir. Beden eğitimi dersine öğrencilerin katılımını sağlamak için öğrenmelere uygun değişik öğretim yöntemleri kullanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %69,7 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Ancak öğrenmede amaca uygun birden çok öğretim yöntemlerinin bir arada kullanılması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Beden eğitimi derslerindeki olumlu ve olumsuz davranışlar için ödül ve ceza uygulaması gerekli midir? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %51,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Fakat, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz olumlu bir davranışınızdan dolayı sizi ne derece takdir etmektedir? sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin yarıdan fazlasının (toplam % 53,1) bu konuda olumlu bir görüşe sahip oldukları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin kendilerini ara sıra takdir ettiğini söyleyenlerin oranı ise % 23,3 olarak çıkmıştır (Akdağ ve Güneş, 2003:69). Akdağ ve Güneş in yapmış olduğu araştırma ile bizim araştırmamız karşılaştırıldığında öğretmenler ile öğrencilerin farklı düşündükleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin güdülenmesi amacı ile olumlu ve olumsuz davranışlara ödül ve ceza uygulamasının eğitim açısından önemli bir araç olduğu gerçeği göz önüne alınarak öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin yanlış olduğu söylenebilir. Ders işlerken öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerini dikkate alıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %68 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

12 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Fakat, Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde her öğrenci kendi fiziki yapısı ve yeteneklerine, ilgi, çaba ve çalışmalara katılma durumuna göre değerlendirilmelidir görüşüne öğrencilerin %86 sı olumlu görüş bildirirken (Çumralıgil, 1995); yine, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz aranızdaki bireysel farklılıklara ne derece tahammül etmektedir? sorusuna öğrencilerin % 22.4 ü Hiçbir zaman, % 20.4 ü ise Çok seyrek cevabını vermişlerdir. Ara sıra diyenlerin oranı da % 23.9 dur. (Akdağ ve Güneş, 2003:66). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencileri bütün gelişim boyutlarında (fiziksel, ruhsal ve zihinsel) farklı aşamalardan geçerler. Her bireyin kendi büyüme şekline göre geliştiği, fakat genelde dönemlerin belli yaşlarda belirginleştiği bilinmelidir. (Tamer ve Pulur, 2001:3). Beden eğitimi dersleri uygulama ağırlıklı müfredat programına sahip bir ders olması nedeni ile öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin dikkate alınması önem arz etmektedir. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel farklılıklarını dikkate almalarının önemini kavramaları için lisans eğitiminden ele alınarak hizmet içi eğitim programlarının içeriğinde bu konuya önem verilmelidir. Öğretmenlerce öğrenciler arasındaki farklılıklara önem vermek, bu duruma göre öğretim yöntemleri ve planlama yapmak, eğitimin ve etkili öğretim ortamının ön koşullarından birisidir. Fakat Çumralıgil in yaptığı araştırma öğrencilerin görüşlerinin dikkate alınması yönünde iken, Akdağ ve Güneş in araştırmalarında öğretmenlerin öğrenci farklılıklarına yeterince önem vermedikleri sonucu çıkmaktadır. Yine bizim araştırmamızın sonuçlarında da öğretmenlerin bu konuya yeterince önem vermedikleri sonucu çıkmaktadır. Beden eğitimi dersine ayrılan süre içerisinde işlediğiniz dersin verimli olduğuna inanıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %50,9 unun hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit görülmektedir. 160 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

13 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi dersinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ders öncesi (kıyafet değiştirme, araç-gereç hazırlığı gibi) yapılan hazırlıklara ayrılan sürenin dersin başlamasını ve derse ayrılan zamanı engellemeyecek şekilde olması gerekir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında ilköğretim okullarında uygulanan beden eğitimi ders saatinin yeterli olup olmadığı sorusuna, öğretmenlerin %97.1 gibi bir çoğunluğu ders saatlerinin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir (Aras, 2000:57). Yine, Sönmez ve Sunay ın Ankara daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir inceleme isimli çalışmalarında beden eğitimi ve spor dersi, ders saati açısından yeterlidir sorusunda ( Χ =1,829) katılmıyorum, sonucu çıkmıştır. Devlet ve özel okullardaki öğretmenlerin çoğunluğu ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersi saatlerinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir (Sönmez ve Sunay, 2004:271). Diğer bir çalışma ise, Çolakoğlu nun 2004 yılında sporun toplumda yaygınlaştırılması açısından okul sporları (beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma) konulu doktora tezinde, Okullardaki beden eğitimi ders saatlerinin yeterli olduğu görüşüne katılıyor musunuz sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %52.7 si katılmıyorum yönünde görüş bildirirken, %20.7 si hiç katılmıyorum seçeneğini, %16.7 si katılıyorum seçeneğini, %7.5 i kararsızım seçeneğini, %2.3 ünün ise tamamen katılıyorum seçeneğini tercih ettikleri görülmüştür. Bu maddeye ilişkin genel ortalama değer x=2.27 olmuştur. Başka bir ifade ile, bu maddeye ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri Katılmıyorum düzeyinde olmuştur (Çolakoğlu, 2004). Beden eğitim dersi uygulamaya dayalı bir ders olması nedeniyle uygun kıyafetler gerektirmektedir. Öğrencilerin derse hazırlanmaları ayrıca bir zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu durum dersin işlenmesi için gerekli zamanın kaybına yol açmakta ve der- TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

14 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL sin amacına uygun işlenmesine engel teşkil edebilmektedir. Yapılan araştırmalar da bizim çalışmamızla paralel olarak göstermektedir ki, beden eğitimi ders saatleri mevcut durumu itibariyle yeterli değildir. Milli Eğitim Bakanlığı nın üniversiteler ile ortak yapacağı bir müfredat çalışması ile bu sorunun giderilmesi faydalı olacaktır. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerin önerilerini değerlendiriyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %50,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Yine, Akdağ ve Güneş in yılında Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmasındaki Önemi isimli çalışmalarında öğrencilere yöneltilen Öğretmenleriniz, sınıf içi etkinliklerin belirlenmesinde sizin görüşlerinize ne derece başvuruyor? sorusuna öğrencilerin % 23 ü Hiçbir zaman, % 17.5 i Çok seyrek, % 22.2 si de Ara sıra cevabını vermişlerdir. Geriye kalan öğrenciler (toplam % 37.3) ise, Her zaman ya da Sık sık cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerin belirlenmesinde öğrenci görüşlerine yeterince başvurmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. (Akdağ ve Güneş, 2003:61). Demokratik bir lider olarak öğretmen, öğrencilerin görüşlerini alır, yapılacak işler konusunda onlarla uzlaşır, çalışma düzenlerini seçme hakkı tanır. Sınıf etkinliklerinden, kendilerinin ve başkalarının davranışlarından sorumlu olan öğrenciler, daha dikkatli davranacaklardır (Başar, 2004:79). Fakat araştırmamızda beden eğitimi öğretmenlerinin verdikleri cevapların sonuçları ile Akdağ ve Güneş in araştırmasının sonuçlarında öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin görüşlerine başvurmadıkları sonuçları ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin ilgilerini planlanan aktivite üzerine çekebiliyor musunuz sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %57,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli tesis var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %46,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. 162 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

15 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... Beden eğitimi dersinin işlenmesi için gerekli tesis yeterliliği ile ilgili, Topkaya nın 1995 yılında ortaöğretimde beden eğitimi ve spor müfredatı sorunları ve yeni yaklaşımlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, ortaöğretimde beden eğitimi ve spor sorunlarının sanıldığı kadar araç, gereç, malzeme ve tesis eksikliğine bağlı olmadığı, temeldeki sorunun, öğretim programından kaynaklanan ve eğitim sistemi yapısına değin uzanan bir yapılaşma eksikliğine bağlı olduğu ifade edilmektedir (Topkaya, 1995). Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde öğretmenler, spor tesisleri, araç ve gereçler yetersiz sorusuna ilişkin %78 i katılıyorum, %16 sı kısmen katılıyorum, %6 sı ise katılmıyorum diye görüş bildirirken, okullarda spor tesislerinin yetersiz olduğu görülmüştür. (Çumralıgil, 1995). Yine Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında, devlet okullarında spor salonu bulunma durumlarına ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri şu şekildedir: %74,1 inde salon bulunmazken, %26,1 i salonun olduğunu, özel okullarda ise %98,2 si salon bakımından yeterli, %1,8 i ise salon olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. (Aydın, 2002). Baykoçak ın ise 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %30,8 inin her zaman tesis bulamadığı, %14,6 sının çoğu zaman tesis bulamadığı, %22,3 ünün bazen gerekli spor tesisini bulamadığı, %13,1 inin çok nadir seçeneğini ifade ettikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerini mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %91 i okullarda spor saha ve tesislerinin yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. (Çalgın, 2003). Diğer bir çalışma olan Çolakoğlu nun 2004 yılında sporun top- TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

16 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL luma yaygınlaştırılması açısından okul sporları (beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri üzerine bir araştırma) konulu doktora tezinde, Okulunuzdaki spor araç gereç ve malzemelerinizin yeterli olduğu görüşüne katılıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin %45.5 i katılmıyorum yönünde görüş belirtirken, %21.0 ı katılıyorum seçeneğini, %19.0 ı hiç katılmıyorum seçeneğini, %8.6 sı tamamen katılıyorum seçeneğini, %5.8 i ise kararsızım şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. Bu maddeye ilişkin genel ortalama değer x=2.55 olmuştur. Başka bir ifade ile, bu maddeye ilişkin beden eğitimi öğretmenlerinin görüşleri Katılmıyorum düzeyinde olmuştur (Çolakoğlu, 2004). Yapılan çalışmalarda göstermektedir ki, beden eğitimi öğretmenleri okullardaki tesislerin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Beden eğitimi dersleri uygulama ağırlıklı bir ders olması nedeniyle, tesis yetersizliği dersin işlenişini olumsuz etkileyecektir. Yeni yapılacak okulların projelerinde spor tesislerinin mutlak suretle olması gerektiği yönünde politikalar yürütülmelidir. Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %24,6 sı evet, %30,9 u kısmen, %44,6 sının hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, öğretmenlerin beden eğitimi dersi için araç-gereç sıkıntısı çekip çekmediğine ilişkin soruya verdikleri cevaplarda, %35.7 si sıkıntı çektiklerini, %14,3 ü kısmen sıkıntı çektiklerini, %25.7 si böyle bir problem yaşamadıklarını ve %24,3 ü ise kısmen böyle bir problem yaşamadığını belirtmişlerdir (Aras, 2000). Diğer çalışmalarda ise, Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında, devlet okullarının %22,2 sında çok az, %44,4 ünde az ve %33,3 ünde ise yeterli olduğu durumu tespit edilmişken, özel okulların %96,1 inde yeterli, %3,9 unda ise az olduğu sonuçları tes- 164 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

17 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... pit edilmiştir. Devlet okullarının malzeme yönünden yetersiz, özel okulların ise yeterli olduğu sonucu çıkmıştır (Aydın, 2002). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %13,1 inin her zaman malzeme bulduğu, %24,6 sının çoğu zaman, %18,5 inin çok nadir, %27,7 sinin bazen ve %16,2 sinin her zaman spor malzemesi bulamadığını belirtikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %73,37 si malzeme yetersizliğinin olduğu tespit edilmiştir (Çalgın, 2003). Bu bulgulara göre, beden eğitimi öğretmenlerinin okuldaki spor araç ve gereçlerinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Spor malzemelerinin yetersizliği ise yeterli ödenek ayrılmadığı, okul spor kollarınca toplanan paranın yetersizliği, okul idaresinin ilgisizliği, yerel yönetimlerin ve öğrenci velilerinin duyarsızlığı şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerinizle kılık-kıyafet (eşofman, ayakkabı, thişort, spor çorabı vb.) konusunda sorun yaşıyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %42,9 unun kısmen şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Öğrencilerin kıyafetleri ile ilgili olarak öğretmenler genel anlamı ile sorun yaşadıklarını belirtirken, bunun nedenleri öğrenci velilerinin derse olan ilgisizliği, idare ve diğer branş öğretmenleri tarafından önemsenmemesi gibi faktörler olabilir. Çalgın ın 2003 yılında yaptığı araştırmada ise, öğrencilerin beden eğitimi dersine spor malzemelerini her ne olursa olsun düzenli getirmeleri gerekir yönündeki sorusuna beden eğitimi öğretmenlerinin %100 ü tamamen katılıyorum şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler beden eğitimi dersi için aileleri tarafından destekleniyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %30,9 u evet, %38,9 u kısmen, %30,3 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

18 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL Yapılan araştırmalarda ise Sönmez ve Sunay ın öğretim yılında Ankara daki ortaöğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi ve spor dersinin sorunlarına ilişkin bir inceleme isimli çalışmalarında, beden eğitimi dersine olan ilginin özel okullardaki öğrenci velilerinin (x=3,32), devlet okullarındaki öğrenci velilerine (x=2,82) oranla daha olumlu düzeyde olduğu ifade edilmektedir (Sönmez ve Sunay, 2004:275). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenleri öğrenci ailelerinin %16,9 unun beden eğitimi dersine karşı her zaman ilgisiz olduğunu, %34.6 sının çoğu zaman ilgisiz, %21,5 inin bazen ilgisiz olduğunu, %16,2 sinin çok nadir ilgisiz davranışlar gösterdikleri yönünde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir (Baykoçak, 2002). Baykoçak ın çalışmalarında öğrenci ailelerinin beden eğitimi dersine olan ilgilerinin yetersiz olduğu görüşü çıkarken, Sönmez ve Sunay ın çalışmasında özel okullardaki öğrenci velilerinin beden eğitimi dersine olan ilginin devlet okullarındaki ailelere göre daha olumlu olduğu ifade edilmiştir. Yapılan araştırmalardaki sonuçlar ile araştırmanın sonuçları paralellik göstermektedir ki, öğrenci velileri genel anlamı ile beden eğitim dersine ilgisizler. Beden eğitimi dersine öğrenci velilerinin ilgisiz olma nedenleri, günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin üniversiteye hazırlık için ilköğretim çağından itibaren ÖSS ye yönelik dershaneler ve özel derslere yönlendirilmeleri olabilir. Okul yönetimi beden eğitimi dersi için gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %22,9 u evet, %40 ı kısmen, %37,1 sinin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, okul yöneticilerinin beden eğitimi dersine gerekli ilgiyi göstermedikleri sonucu çıkmaktadır. Yine yapılan araştırmalar ise şu şekilde sonuçlar vermektedir. Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde, okul idaresinden destek görüyorum sorusuna iliş- 166 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

19 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... kin, beden eğitimi öğretmenlerinin %55 inin katıldıkları, %34 ünün kısmen katıldıkları, %11 inin ise katılmadığı sonucu çıkmaktadır. Beden eğitimi öğretmenlerinin okul idaresinden destek görmedikleri görüşü çıkmıştır (Çumralıgil, 1995). Altuğ un 1998 yılında Elazığ il merkezinde bulunan orta dereceli okul müdürlerinin beden eğitimi dersinin amacına ve eğitsel önemine dair görüşleri isimli yüksek lisans tez çalışmasında, beden eğitimi dersinin amaçlarını okul müdürlerinin çoğunluğu önemli bulurken, okul müdürlerinin %41.8 i beden eğitimi dersinin ders programından tamamen kaldırılmasını istemiş, %52.2 si bugünkü uygulamadan daha yoğun bir uygulamanın gerekli olduğunu ifade etmiştir (Altuğ, 1998). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde, beden eğitimi öğretmenlerinin %36 sı okul yönetiminin beden eğitimi derslerine ve sportif faaliyetlere yeterince önem vermediğini düşünürken, %58.7 si bu konuda olumlu görüş belirtmiştir (Çalgın, 2003). Baykoçak ın 2002 yılında beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve tükenmişlik düzeyleri (Bursa ili uygulaması) isimli yüksek lisans tezinde, okul idaresi ile ilgili problemlere baktığımızda beden eğitimi öğretmenlerinin %34.2 sinin bazen idareden yeterli desteği aldıklarını, %7.7 sinin destek almadıklarını belirtikleri, %46.2 sinin okuldaki yöneticilerin yetersizliğinin çalışmalarına engel olmadığını, %17.7 sinin çok nadir ve %16.9 unun bazen engel olduğunu belirtikleri görülmektedir (Baykoçak, 2002). Çumralıgil in çalışması araştırmanın sonuçlarını desteklerken, Baykoçak, Çalgın ın çalışmaları ile ters görüş ortaya koymuştur. Altuğ un çalışmasında ise okul müdürlerinin %41.8 i beden eğitimi dersinin ders programından tamamen kaldırılmasını isterken, %52.2 si bugünkü uygulamadan daha yoğun bir uygulamanın gerekli olduğunu ifade etmişler ve tezat bir sonuç ortaya çıkarmışlardır. Diğer branş öğretmenleri beden eğitimi dersi için size gerekli desteği sağlıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğitimi öğretmenlerinin %43,4 ü evet, TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

20 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL %33,7 si kısmen, %22,9 unun hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Çumralıgil in 1995 yılında seçilmiş bazı illerdeki ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi öğretiminin yapısı ve sorunları isimli doktora tezinde, beden eğitimi öğretmenleri diğer branş öğretmenlerinden destek görmüyorum sorusuna %23 ü katılıyorum, %45 i kısmen katılıyorum derken, %32 sinden katılmıyorum şeklinde bulgular elde edilmiştir.(çumralıgil, 1995). Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, ilköğretim okullarında uygulanan beden eğitimi dersi için diğer branş öğretmenlerinin beden eğitimi öğretmeni ve dersine olumsuz bakış açıları dersin verimini olumsuz yönde etkilediğine ilişkin soruya verilen cevaplarda, %55.7 gibi bir çoğunluğu diğer branş öğretmenlerinin olumsuz bakış açıları doğrultusunda dersin verimini de olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler (Aras, 2000). Çumralıgil ve Aras ın çalışmalarında da araştırmanın sonuçları ile paralel bir sonuç ortaya çıkmıştır. Resmi törenlerin yapılması beden eğitimi derslerinin işlenişini engelliyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde araştırma gurubunun %49,1 i evet, %29,7 si kısmen, %21,1 inin hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında ise, beden eğitimi öğretmenlerinin %64.3 ü bayram ve törenlerdeki görevlendirmelerin yoğunluğu nedeniyle beden eğitimi dersinin olumsuz etkilendiğini ifade etmektedirler (Aras, 2000). Yine Çalgın tarafından 2003 yılında yapılan bir başka araştırmada bayram çalışmaları ve faaliyetleri derslerin işlenmesinde herhangi bir sıkıntıya sebep olmamaktadır şeklindeki soruya, öğretmenlerin %5,3 ü tamamen katılıyorum, %18,7 si katılıyorum, %2,7 si kararsızım derken, %56 sı katılmıyorum ve %17,3 üde hiç katılmıyorum şeklinde görüş belirtikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar ile araştırmamızın bulguları benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu durumun ortadan kalkması için okullar- 168 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

21 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... daki spor alanını seçen öğrencilerden okulların resmi törenlerde ve faaliyetlerde temsilini sağlayacak sınıflar oluşturulabilir. Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde beden eğtimi öğretmenlerinin %46 sı evet, %53,1 inin ise hayır şeklinde görüş belirttikleri tespit edilmiştir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, beden eğitimi öğretmeni okulda disiplin sağlayıcı otoriter bir öğretmen niteliği taşımalıdır düşüncesine beden eğitimi öğretmenleri %31.4 oranında olumlu cevap verirken, %38.6 oranında olumsuz görüş bildirmişlerdir (Aras, 2000). Araştırmamız ile Aras ın beden eğitimi öğretmenlerinin okul ortamında kendilerini disiplin sağlayıcı konumdaki görüşleri her iki çalışmada da olumsuz yönde paralellik göstermektedir. Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorusuna verilen cevapların dağılımı incelendiğinde, araştırma gurubunun %12,6 sı evet, %16 sı kısmen, %71,4 ünün hayır şeklinde görüş belirttikleri görülmektedir. Aras ın 2000 yılında ilköğretim okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar isimli yüksek lisans tez çalışmasında, Anadolu liseleri ve fen liselerine giriş sınavlarında beden eğitimi ile ilgili soru sorulmayışı beden eğitimi dersinin hafife alınmasına neden olmaktadır şeklindeki soruya %54.3 ü katılıyorum, %11.4 oranında kısmen katılıyorum ve %27.1 i katılmıyorum şeklinde cevap vermiştir (Aras, 2000). Aras ın çalışmasında, orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? yönündeki görüşe ilgiyi azaltıyor yönünde sonuçlar çıkarken araştırmamızda tam tersi bir sonuç çıkmıştır. Beden eğitimi dersinin ÖSS sınavına engel gibi görülmesi beden eğitimi ile ilgili öğrenci ve velilere gerekli bilgilerin verilmediği ve beden eğitiminin genel faydalarının tam olarak algılanmadığı söylenebilir. Çünkü beden TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

22 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL eğitimi dersi öğrencinin fiziksel gelişimi yanında ruhsal ve sosyal gelişiminde de etkili olmasından dolayı öğrencinin üzerindeki stersi azaltacağı için öğrencinin sınavlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır. Araştırmada, hizmet içi eğitim alan beden eğitimi öğretmenlerinin sınavda soru çıkmaması öğrencilerin beden eğitimi dersine olan ilgilerini azaltıyor görüşü, hizmet içi eğitim almayan öğretmenlere oranla daha fazla çıkmaktadır. Yapılan araştırmaların bazılarında hizmet içi eğitim programları ile ilgili şu şekilde sonuçlar çıkmıştır. Aydın ın 2002 yılında Ankara daki özel ve resmi ortaöğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin bazı mesleki niteliklerinin ve ders dışı çalışmalara katılmalarının karşılaştırılması isimli yüksek lisans tez çalışmasında beden eğitimi öğretmenlerinin genel toplamda %51 i hizmet içi eğitim programlarına katıldığını belirtirken, %49 u hizmet içi eğitim programlarına katılmadığı yönünde görüş bildirmiştir (Aydın, 2002). Çalgın ın 2003 yılında Niğde ilinde görev yapmakta olan beden eğitimi öğretmenlerinin mevcut durumlarının değerlendirilmesi ve meslek sorunlarının tespiti isimli yüksek lisans tezinde beden eğitimi öğretmenlerinin %90.7 si hizmet içi eğitim kurslarının faydalı olduğunu belirtmişlerdir (Çalgın. 2003). Yalın ın 2001 yılında Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi isimli, Milli Eğitim Bakanlığı personelinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve başarısını geliştirmek ve/veya bir üst göreve hazırlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı nca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonucunda da şu sonuçlar çıkmıştır: % 40 ı, katıldıkları programların amaçları, eğitim ihtiyaçları ve öğretim faaliyetleri arasında hiç, çok az ya da kısmen tutarlılık olduğunu; % 67 si, derslerde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerini program ve konuların amaçlarına oldukça ve kesinlikle uygun olduğunu; %60 ı, derslerde kendilerine yeterli düzeyde uygulama fırsatı verildiğini; %65 i, öğrendikleri bilgi ve becerileri nerede ve nasıl kullanabilecekleri ile var olan ya da olabilecek problemlerin çözümünde nasıl kullanabileceklerine yönelik kendilerine yeterli rehberliğin 170 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

23 Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları ve... sağlandığını; % 60 ı, eğitim faaliyetlerine karşı motivasyonlarının yeterince sağlandığını; % 70 i programda amaçlanan bilgi ve becerileri yeterince kazandıklarını; % 70 i katıldıkları programın genel olarak iyi ya da çok iyi kalitede olduğunu belirlemişlerdir (Yalın, 2001). Araştırmada, Beden eğitimi öğretmenlerinin, Sınıf içinde istenmeyen bir davranışa karşı tepki gösteriyor musunuz?, Derse girmeden önce dersle ilgili ön hazırlık (plan, program vb.) yapıyor musunuz?, Okulunuzda beden eğitimi dersini işlemek için yeterli araç-gereç var mı?, Okul ortamında kendinizi disiplin sağlayıcı bir konumda hissediyor musunuz?, Orta öğretim son sınıfta okuyan öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları ve bu sınavda beden eğitimi dersiyle ilgili soruların çıkmaması dersinize olan ilgiyi azaltıyor mu? sorularına hizmet içi eğitim kursu almış olan beden eğitimi öğretmenlerinin yanıtları daha olumlu düzeyde gerçekleşirken; Çalgın ve Aydın ın çalışmalarında beden eğitimi öğretmeninin hizmet içi eğitim kurslarına katılma düzeyleri araştırma ile paralellik arz etmekte, Yalın ın yapmış olduğu çalışma ise Özdemir in çalışmasının tersine hizmet içi eğitim programının olumlu düzeyde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; beden eğitim öğretmenlerinin sınıf yönetimi modellerinden, tepkisel yöntemi kullandıkları ve dersin işlenmesi için gerekli tesis, araç-gereç, fiziksel mekan, idare ve diğer branş öğretmenlerinden destek alamamak, ailelerin ilgisizliği, öğrencilerin kıyafet sorunları ile karşılaştıkları ve beden eğitimi müfredat programlarının tam olarak uygulamasının yapılamadığı söylenebilir. KAYNAKLAR AKDAĞ, Mustafa. ve GÜNEŞ, Hasan. (2003). Öğretmen Rolünün Yaratıcı Bir Sınıf Ortamı Oluşturmadaki Önemi, Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 159, 60-73, Ankara. ALTUĞ, Hakverdi. (1998). Elazığ il merkezinde bulunan orta dereceli okul müdürlerinin beden eğitimi dersinin amacına ve eğitsel önemine dair görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan

24 Oruç Ali UĞUR / Fatih YENEL ARAS, A. Erhan. (2000). İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar. (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Eskişehir. AYDIN, N. Asuman. (2002). Ankara daki Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Bazı Mesleki Niteliklerinin ve Ders Dışı Çalışmalara Katılmalarının Karşılaştırılması. (Yüksek Lisan Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara. AYTEKİN, Halil. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama. Leyla Küçükahmet (Ed.). Sınıf Yönetimi, Ankara: Nobel Yayıncılık BAŞAR, Hüseyin. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. BAYKOÇAK, Canan. (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları Ve Tükenmişlik Düzeyleri Bursa İli Uygulaması. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı. Sakarya. BİLGE, Nalan. (1989). Türkiye de Beden Eğitimi Öğretmeninin Yetiştirilmesi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. CELEP, Cevat. (2001). Sınıf Yönetiminde Öğretmen- Öğrenci İlişkisi. Çağdaş Eğitim, Ankara: Ocak Baskısı,1-12. ÇALGIN. E. Ragıp. (2003) Niğde İlinde Görev Yapmakta Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi ve Meslek Sorunlarının Tespiti. (Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Niğde. ÇOLAKOĞLU, Tekin. (2004). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Açısından Okul Sporları (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Ankara. ÇUMRALIGİL, Burhan. (1995). Seçilmiş Bazı İllerdeki Ortaöğretim Kurumlarında Beden Eğitimi Öğretiminin Yapısı ve So- 172 TSA / Yıl: 11, S: 1, Nisan 2007

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON

OPINIONS OF MATHEMATIC TEACHERS REGARDING CURRICULUM OF FIFTH GRADE MATHEMATIC LESSON Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM

Detaylı

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir

Doç. Dr. Melek Gökay Şazimet Selcen Özdemir Doç. Dr. ÖZET: Bu araştırmayla Görsel Sanatlar öğretmenlerinin motivasyonunu etkileyen faktörler tespit edilmeye çalışılarak, hangi faktörlerin motivasyonu artırdığı, hangilerinin düşürdüğü ortaya konulacaktır.

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Galip BERK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MAYIS 2008 ANKARA ii Galip BERK

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya İlleri Örneği 1

Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya İlleri Örneği 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 40 Kimya Öğretmenlerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2005(2) 18.Sayı 1 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ THE LEVEL OF PRESCHOOL TEACHERS

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği)

ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Fırat Üniversitesi Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 1, Sayfa: 143-158, ELAZIĞ-2002 ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SİNAN UĞRAŞ BEDEN EĞİTİMİ VE

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Management Problems in Preschool Educational Institutions

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları. Management Problems in Preschool Educational Institutions 32 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim Sorunları Management Problems in Preschool Educational Institutions Şükrü Ada Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi sukruada@atauni.edu.tr Rıdvan

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications

The Opinions Of Teachers And Administrators In The Primary Schools About The Total Quality Management Applications Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 128-142 128 İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN ALGILARI 1 The Opinions

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program

Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program İLKÖĞRETİMİN İKİNCİ KADEMESI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS PROGRAMINDAKİ AMAÇ VE KONULARIN PROGRAM GELİŞTİRME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Doç.Dr. Mehmet Zeki Aydın 2 Bu çalışma, eğitimde program

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 1 12 ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE

Detaylı

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ REHBER ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hazırlayan : Serkan AKTEN Danışman: Yrd. Doç.Dr. Birol YİĞİT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

İLKOKULLARDAKİ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DAĞDELEN * İlker KÖSTERELİOĞLU **

İLKOKULLARDAKİ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DAĞDELEN * İlker KÖSTERELİOĞLU ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 08.11.2014 Yayına Kabul Tarihi: 09.03.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.35272

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı