Sesiz dillerin sesi olacaklar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesiz dillerin sesi olacaklar"

Transkript

1 Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek... SAYFA 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Sesiz dillerin sesi olacaklar "Çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale geldi" 3 TE Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda çiftçilerle sohbet ettiklerini ve gelecekten umudu kesmiþ bir halkla karþýlaþtýklarýný söyledi. Tarlasýný ekmediði zaman en azýndan zarar etmediðini düþünen çiftçilerin olduðu bir ülkenin kalkýnmayý býrakýn aç kalmaya mahkum olacaðýný belirten Atlas, "Hükümet 11 yýldýr tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla çiftçimizin üzerine adeta karabulut gibi çökmüþtür. Mürsel Barýldar Çorum HEM "Yabancý Dil Laboratuarý" kuruyor Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen programa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu ile çok sayýda davetli katýldý. SAYFA 5 TE Sait Topoðlu Çorum Halk Eðitim Merkezi düzenlediði yabancý dil kurslarýnýn niteliðini arttýrmak ayný zamanda kursiyerlere daha kaliteli yabancý dil eðitimi sunabilmek amacýyla merkez binasýna "Yabancý Dil Laboratuarý" açýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý konu hakkýnda verdiði bilgi de Halk Eðitim Merkezi olarak düzenledikleri kurs faaliyetlerinin niteliðini arttýrmak amacý ile bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný dile getirerek, Yabancý Dil Laboratuarýnýn da bu çalýþmalarýn bir ürünü olduðunu belirtti. SAYFA 3 TE Girgin'den okul kayýt uyarýsý! 6 DA Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin eðitim öðretim dönemi okul kayýtlarý hakkýnda açýklama yaptý eðitim-öðretim yýlýnda sýnavsýz öðrenci alan Meslekî ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý okul/kurumlarýn bünyesindeki ortaöðretim kurumlarýnýn "meslek lisesi" ile... Çevreyi rahatsýz eden K A R Ý K A T Ü R MYO'ya üç yeni bölüme YÖK onayý SAYFA 2 DE sürücülere sýký denetim Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri denetimlere hýz kesmeden devam ediyor.polis ekipleri yoðun ihbar gelen çevreyi rahatsýz eden ve trafiði tehlikeye düþüren sürücülere yönelik denetimler yaptý. Denetimler de özellikle çevreyi rahatsýz eden düðün konvoylarý, motosikletler ve motorlu bisikletlere aðýrlýk veriliyor. Otistik Çocuklar 7 Eðitim Merkezinde çalýþmalar tam gaz SAYFA 5 TE Ýskilip'te, 4 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 2 kiþi öldü. Kaza, Ýskilip - Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Münir Görümcü (47) yönetimindeki traktöre, Mürsel Sözer'in (43) kullandýðý otomobil, arkadan çarptý. 3 SAYFA SAYFA SAYFA 3 Özel Ýdare'den modern meyveciliðe destek Ýskilip'te feci kaza: 2 ölü 4 yaralý 4/C'lilerden Memur Sen'e teþekkür 5 TE DE TE TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR yaþ arasý maaþ + sigorta ile yýkama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli eleman alýnacaktýr. Müracaat: Kültür Otopark Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: HABER MYO'ya üç yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna üç yeni bölüm daha kurulacak. Açýlacak olan bu bölümlerle birlikte MYO'da program sayýsý 63'e çýktý. Hitit Üniversitesi, MYO bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol, Yerel Yönetimler ve Sosyal Güvenlik Programlarýnýn açýlmasý için YÖK'e baþvuruda bulunmuþtu. Yükseköðretim Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda Hitit Üniversitesinin talebini kabul etti.üniversite bünyesinde 2010 yýlýnda 4 Meslek Yüksekokulunda 38 program bulunurken, Alaca Meslek Yüksekokulunun açýlmasý ile Meslek Yüksekokulu sayýsý 5'e, YÖK tarafýndan onaylananlarla birlikte programlarýn sayýsý yüzde 66 oranýnda bir artýþla 63'e ulaþtý. Fatih AKBAÞ Þoför köye emaneti almak için gitmiþ Halk Bankasý Ýl Müdürü Cemal Kaçay, dün gazetemizde de yayýnlan "Þoför, genel müdürünü unutursa" baþlýklý haber ile ilgili açýklama yaptý. Halk Bankasý Genel Müdürü hemþerimiz Süleyman Aslan'ýn Osmancýk'ta katýldýðý bir iftar sonrasýnda, köyüne gitmek üzereyken þoförünün unutarak almadan gittiði þeklinde ki bilginin gerçekleri yansýtmadýðýný dile getirerek, "Ýftar sonrasý Sayýn Genel Müdürümüz, Sayýn Osmancýk Belediye Baþkanýný ve Osmancýklý diðer misafirlerle geç saatlere kadar Seyir Tepede sohbet ettiler. Sohbet uzayýnca, daha çok Çorum'a geç kalmayým diye köyden gelmesi gereken bir emanet vardý onu getirmesi için þubemiz personelini görevlendirdim. O da köye gidip emaneti getirdi. Biz diðer aracýmýzla Sayýn Genel Müdürümüzü sohbet bittikten sonra köye gönderdik" dedi. ÇESÝAD'dan Timuçin Baþar'a hayýrlý olsun ziyareti Ýmsâk : 04:14 Güneþ : 05:49 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:34 Akþam : 19:39 Yatsý : 21:06 Yüz yýlýn en büyük felaketi, Yasa boðmuþtu tüm memleketi. Güya bilinçlendirecektik herkesi Ovalarý hala iþgal ediyorsak, Hem ekmek teknemizi tepiyor, Hem de felakete gidiyorsak. Denizden alýp sahil yapýyorsak, K?rý görünce hemen kapýyorsak, Görevimizi savsaklýyorsak, Mimar Sinan'ý örnek almadýkça, Mevlana'nýn hoþgörüsüne sýðýnmadýkça, Ýþimizi en güzel þekilde yapmadýkça Kanunlara, kurallara tam uymadýkça, Vicdanýmýzýn sesini, içten duymadýkça, Temelden afet eðitimi almadýkça, Depremleri hafýzamýza yazmadýkça Doðruyu tutup, eðriye kýzmadýkça, Kutlamalarda klasik söylemler oldukça, Topyekün afet kültürü oluþmadýkça, Eðitimler, yaptýrýmlarla buluþmadýkça, Sorumlular karýnca misali çalýþmadýkça 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 34. Hafta Kýyâmet günü, þehidlerin kanýný, âlimlerin mürekkebi ile tartarlar. Mürekkep aðýr gelir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri 17 AÐUSTOS'U UNUTTUK BÝLE Televizyonlarda haberlere baktýkça, Basit tedbirsizlikler, hala can yaktýkça, Sorunlar yerinde badanaj yaptýkça, Ne olur kimse darýlmasýn bu sözüme, Ýçimden gelenleri sadece söyledim size, Derseniz sorunlar eskiden kaldý bize, Mahir der doðrudur sözüm, Afetlerde olur toplu hüzün, Memleketi þöyle bir gezin HAVA DURUMU (Mahir Odabaþý /gece: 04.45) Mahir Odabaþý Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Ataþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne atanan Timuçin Baþar'ý makamýnda ziyaret etti. Hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Yargýtay üyesi Zihni Doðan, ÇESÝAD yönetiminden Ýbrahim Sezikli, Mehmet Yýldýrým, Hayrettin Özkaya, Tahsin Özcan, Ýstanbul Mobil Saðlýk A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Gürsoy katýldý. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,941 1,951 EUR 2,596 2,611 STERLiN 3,025 3,075 JPY YENi 0,0197 0,0202 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ELÝF ECZANESÝ TEL: Müracaat: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI -Önemli Telefonlar- Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2558 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum HEM "Yabancý Dil Laboratuarý" kuruyor Özel Ýdare'den modern meyveciliðe destek Ýl Özel Ýdaresi modern meyve bahçelerinin kurulmasýna destek olacak. Özel Ýdare tarafýndan hayata geçirilen proje kapsamýnda proje teflileri alýnarak deðerlendirildi ve þartlarý uyan baþvuru sahiplerine bilgilendirme yapýldý. Modern meyveciliðin yaygýnlaþtýrýlýp çiftçilerin daha kaliteli ve geliri yüksek ürünler elde etmesi amacýyla hazýrlanan proje, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü'nce baþlatýldý. Proje kapsamýnda ilk olarak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðü'ne baþvurular yapýldý. Burada gerçekleþtirilen ön elemeler sonucunda 92 baþvuru dosyasý, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü'nde oluþturulan proje deðerlendirme komisyonuna gönderildi. Deðerlendirme komisyonu tarafýndan kriterlere uygun bir þekilde puanlama yöntemiyle yapýlan çalýþmalar sonrasýnda 13 asil ve 7 yedek olmak üzere toplam 20 aday belirlendi. Ceviz, Elma, Bað, Kiraz ve Ayva olmak üzere toplam beþ ürünün destekleneceði projeyle ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri'nde bir toplantý yapýldý. Toplantýya katýlan çiftçilere projenin amacý ve bundan sonraki süreçte izlenecek yöntemler hakkýnda bilgi verildi. Projede fidan dikimi, damla sulama sistemi ve tel çit yapýmýnýn yer aldýðý belirtilirken, kurulacak her bahçeye Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 80 oranýnda destek vereceði, kalan yüzde 20'lik bölümün ise bahçe sahipleri tarafýndan karþýlanacaðý aktarýldý. Yine projeyle birlikte kurulmasý planlanan bahçelerin ihale usulü ile yüklenici firma tarafýndan yapýlarak, meyve bahçesi sahiplerine teslim edilip üretime baþlanýlacaðý da ifade edildi. Fatih AKBAÞ Çorum Halk Eðitim Merkezi düzenlediði yabancý dil kurslarýnýn niteliðini arttýrmak ayný zamanda kursiyerlere daha kaliteli yabancý dil eðitimi sunabilmek amacýyla merkez binasýna "Yabancý Dil Laboratuarý" açýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý konu hakkýnda verdiði bilgi de Halk Eðitim Merkezi olarak düzenledikleri kurs faaliyetlerinin niteliðini arttýrmak amacý ile bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný dile getirerek, Yabancý Dil Laboratuarýnýn da bu çalýþmalarýn bir ürünü olduðunu belirtti. Yýl içersinde Halk Eðitim Merkezi olarak Yabancý Dil Kurslarý verdiklerini ve yeni sezonda bu kurslarý çok daha donanýmlý bir ortamda, dil eðitimine uygun olarak düzenlenmiþ Yabancý Dil Laboratuarýnda vereceklerini kaydeden Þanlý, eðitim de kaliteyi yakalamanýn gereklerinden birinin de teknolojik geliþmelere uygun olarak dizayn edilmiþ mekanlarda eðitim faaliyetleri gerçekleþtirmek olduðunu söyledi. Genel olarak bakýldýðýnda yabancý dil eðitimi noktasýnda istenilen baþarýnýn saðlanamadýðýnýn altýný çizen Þanlý, Halk Eðitim Merkezi olarak gerçekleþtirecekleri bu çalýþma ile Çorum'da yabancý dil eðitimine olumlu katký saðlayacaklarýný belirtti. Þanlý açýklamasýnda Halk Eðitim Merkezi hakkýnda genel bir deðerlendirme de yaptý. Halk Eðitim Merkezinde, öðretim yýlý içersinde 68 ayrý alanda 700'ü aþkýn kurs faaliyetinin gerçekleþtirildiðini dile getiren Þanlý, bu kurslarda toplam 14 bin 374 kursiyere hizmet verildiði açýkladý. Bir önceki dönemde Halk Eðitim Merkezinde 555 adet kurs faaliyetinin gerçekleþtirildiðini ifade eden Þanlý, bu kurslarda 10 bin 586 kursiyere hizmet verildiðini kaydetti. Çorum Halk Eðitim Merkezi personelinin özverili, gayretli ekip ruhu ile çalýþmasý ile merkezden hizmet alan kursiyer sayýsýnýn önceki döneme göre yüzde 40 oranýnda artýþ saðlandýðý bilgisini veren Þanlý, merkez binada bulunan derslik ve iþliklerin gerek tefriþ gerekse eðitim materyalleri anlamýnda yenileyip, takviye yaparak buralarda gerçekleþtirecekleri kurs faaliyetlerini daha kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fatih AKBAÞ 4/C'lilerden Memur Sen'e teþekkür Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili rakip sendikalarýn eleþtirilerine inat 4/Clilerin teþekkür mektubu gönderdiklerini ifade ederek, "4/C'liler Memur Sen'e, Toplu Sözleþme masasýnda 4/C'liler adýna elde ettiði baþarýlarýndan dolayý ve kadro taleplerini dile getirdiði için 81 ili temsilen 81 gül ile teþekkür mektubu gönderdiler" dedi. 4/C'lilere biraz daha rahat nefes aldýrdýklarýný aldýklarýný ifade eden Saatçi, "4/C'liler toplu sözleþmede kadro alamasalar da yapýlan maaþlarla biraz daha rahat nefes aldýklarýný belirterek bu kazanýmlar için Baþbakan, Bakan, Bakan Yardýmcýsý, Devlet Personel Baþkaný ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkanýna teþekkürlerini ifade ettikleri bir mektup yazdýlar. Kadro taleplerini bir kez daha ifade ederek, mektuplarý ''81 adet gül'' ile birlikte gönderdiler. Yüzde 35-yüzde 40 oranýnda maaþ artýþlarýnýn ve aile yardýmýnýn kendilerine bayram hediyesi olarak aldýklarýndan bahsettikleri mektuplarýnda ki en dikkat çekici ifadeleri desteðinizi her daim hissettik dedikleri Memur-Sen'e kullandýlar" þeklinde kaydetti. 4/C'liler tarafýndan gönderilen mektubun içeriði hakkýnda bilgi veren Saatçi, "Toplu sözleþme sürecinde ve öncesinde sendika hakkýný aldýðýmýz 4 yýldan buyana bizlere olan desteðinizi her daim hissettik. Bizi dinlediniz her platformda, 4/C'li çalýþanlarýn haklarýný korumaya kollamaya çalýþtýnýz. Biz size inandýk ve güvendik her geçen yýl özlük haklarýmýz bir parça daha iyileþti. Bu yýl yapýlan toplu sözleþme ile 4/C'li personelin maaþlarýnda yaklaþýk olarak yüzde 35-yüzde 40 oranýnda artýþ ile aile yardýmý bizlere çifte bayram yaþattý. Yapýlan eleþtirilere kulaklarýnýzý týkayarak bizlerin her daim yanýmýzda oldunuz. Bu mücadelede kadromuzu almamýzý saðlayacaðýnýzdan eminiz. Vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý teþekkür eder, saygýlarýmýzý sunarýz" ifadelerinin yer aldýðýný söyledi. Saatçi, hizmet vermek, kazaným elde etmek kadar verilen mücadelenin, elde edilen kazanýmlarýn görülmesi ve takdir edilmesinin motivasyonu ve kazanýmlarý daha da artýracaðýný dile getirdi. Yasin YÜCEL "Çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale geldi" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda çiftçilerle sohbet ettiklerini ve gelecekten umudu kesmiþ bir halkla karþýlaþtýklarýný söyledi. Tarlasýný ekmediði zaman en azýndan zarar etmediðini düþünen çiftçilerin olduðu bir ülkenin kalkýnmayý býrakýn aç kalmaya mahkum olacaðýný belirten Atlas, "Hükümet 11 yýldýr tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla çiftçimizin üzerine adeta karabulut gibi çökmüþtür. Çekirge sürüsünden bile insafsýzca çiftçiyi bitirmiþtir. Verdiði zararýn düzeltilmesi yýllar alacaktýr. Sadece tarým ve hayvancýlýkla geçimini saðlayan milyonlar deðil bütün ülke zarardan fazlasýyla etkilenmiþtir" dedi. CHP Ýl Baþkaný Atlas Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda þunlarý söyledi: "Kurulduðundan bu tarafa hayvancýlýk ve tarým anlamýnda kendinden söz ettiren Mecitözü ve Alaca'da bugün çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale gelmiþtir. Ayçiçeði üreticisi maliyetler Türk Yýldýzlarýndan önce motorlu yamaç paraþütü gösterisi Türk Yýldýzlarý tarafýndan 24 Aðustos'ta Çorum'da yapýlacak gösteri öncesinde farklý bir etkinlik daha olacak. Cumartesi günü yapýlacak olan Türk Yýldýzlarý Akrobasi Timi gösteri öncesinde Türk Hava Kurumu motorlu yamaç paraþütü ile uçuþ gösterisi yapacak. Valilikten konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Türk Yýldýzlarý Akrobasi Timi tarafýndan 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü Ýlimizde icra edilecek "Hava Gösterisi" etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kurumu Genel Baþkanlýðý tarafýndan da motorlu yamaç paraþütüyle bir uçuþ gösterisi yapýlacak.motorlu yamaç paraþütü uçuþ gösterisinin, meteorolojik koþullarýn da uçuþ için uygun olmasý halinde 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saat arasýnda gerçekleþtirilecek." Haber Servisi yüzde 40 artarken geçen yýla göre yüzde 40 fiyatý düþen ürünüyle baþ baþa kalmýþtýr. Buðday ve arpanýn tadý kaçmýþtýr. Pancar üreticisi niþasta bazlý þeker ithalatçýsýnýn insafýna terk edilmiþtir. Samaný bile ithal eder hale gelen ülkemizde hayvan yetiþtiricilerinin durumu içler acýsýdýr. Bütün bunlarýn sorumlusu ise ülkenin tüm kazanýmlarýný peþkeþ çeken doðrudan AK Parti iktidarýdýr. Ýlk fýrsatta da halkýmýz ülkemizi karanlýða sürükleyen bu iktidarý deliðe süpürecektir." Haber Servisi

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM OLURKEN UYUMAYA DEVAM EDEBÝLMEK ÝÇÝN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yýllar önce bir çiftçi, fýrtýnasý bol olan bir tepede bir çiftlik satýn almýþtý. Çiftliðe yerleþtikten sonra ilk iþi yardýmcý aramak oldu. Ama ne yakýn nede uzak köylerden bir yardýmcý bulamadý. Çiftliðin yerini görünce çalýþmaktan vazgeçtiði gibi, çiftlik sahibini de vaz geçirmeye çalýþýyorlardý. Çiftlik sahibi pes etmeyip yardýmcý aramaya devam etti. Nihayet çelimsiz, orta yaþlý bir adam çalýþmayý kabul etti. Adamýn haline bakýp 'sen çiftlik iþlerinden anlar mýsýn?' diye sormadan edemedi çiftlik sahibi. Adam sakince 'Sayýlýr' ama 'fýrtýna çýktýðýnda uyuyabilirim.' Dedi. Çiftlik sahibi bu ilgisiz sözü biraz düþündü. Sonra boþverip çaresiz iþe aldý. Zaman geçtikçe adamýn çiftlik iþlerini düzenli yürüttüðünü görünce içi biraz rahatladý. Ta ki o fýrtýnaya kadar: Gece yarýsý, o fýrtýnanýn müthiþ uðultusuyla uyandý. Öyle ki, bina çatýrdýyordu. Yataðýndan fýrladý!, hemen adamýn odasýna koþtu. 'Kalk, kalk! Fýrtýna çýktý. Her þeyi uçurmadan yapabileceklerimizi yapalým. 'Adam yataðýndan bile doðrulmadan mýrýldandý: 'Boþverin efendim, gidin yatýn. Ýþe girerken ben size fýrtýna çýktýðýnda uyuyabilirim demiþtim ya.' Çiftçi adamýn rahatlýðýna çýldýrdý. Ertesi sabah ilk iþi onu kovmak olacaktý ama en azýndan þimdi fýrtýnaya bir çare bulunmasý gerekiyordu. Dýþarý çýktý, saman balyalarýna koþtu: A- aa! Saman balyalarý birleþtirilmiþ, üzeri muþamba ile örtülmüþ sýkýca baðlanmýþtý. Ahýra koþtu. Ýneklerin tamamý bahçeden ahýra sokulmuþ, ahýrýn kapýsý iyice desteklenmiþti. Tekrar evine yöneldi. Evin kepenklerinin tamamý kapatýlmýþtý. Çiftçi rahatlamýþ bir þekilde odasýna döndü, yataðýna yattý. Fýrtýna uðuldamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve gözlerini kapatýrken mýrýldandý: fýrtýna ile yaþamak zorundayým ama 'FIRTINA ÇIKTIÐINDA UYUYABÝ- LÝRÝM.' Efendim ülkemiz deprem bölgesi, nüfusun % 90 küsuru buralarda yaþýyor. Zemin olarak genelde alüvyonlu bir zemine sahibiz. Ýrili ufaklý fay hatlarýnýn ya üzerinde ya da yakýnlarýnda ikamet ediyoruz. Dünden bugüne büyük depremler yaþamýþýz, yaþýyoruz ve muhtemel ki gelecekte de yaþayacaðýz. Ýkinci bir güvenli ülkemiz olmadýðýna göre, mevcut imkânlarý en güzel þekilde deðerlendirmemiz gerekmez mi? Ama gelin görün ki bu nokta da maalesef ve maalesef toplum olarak sýnýfta kalýyoruz. Bir boþ vermiþlik, aman sendecilik, duyarsýzlýk almýþ yürümüþ.17 Aðustos depreminin yýl dönümünde tüm basýnda irili ufaklý haberler yer aldý. Þöyle ki; bir ilimizde yýkýlmasý gereken 2500 tane tehlikeli bina var. Orta hasarlý binalarda tehlikeyi hiçe sayýp, hala oturmaya devam edenler var. Belediye elektriðini, suyunu, doðalgazýný kesti ama vatandaþ boþaltmamak için hala direniyor.(bu arada kentsel dönüþüm- güvenli yaþam çalýþmalarýný takdirle karþýladýðýmý belirtmek istiyorum) Rektör öðrencileri uyardý: 'Güçlendirilmesi yapýlmamýþ hasarlý evleri kiralamayýn. Bunun için listeye bakýn. Çünkü: 'Orta hasarlý binalar bir boya, bir badana ile öðrencilere kiraya veriliyor. Ucuz olduðu içinde raðbet görüyor. Dolaysýyla betondan tabutlar hazýrlanýyor ' Diðer taraftan basýnda kiminin ilginç hayat hikâyesi, kiminin acýsý gündeme tekrar geldi. Ama muhtemel ki 18 Aðustosta unutuluverdi Bu nokta da yazan çizenlere de adamýn iþi gücü yok durmadan bunlarla uðraþýyor deliniverdi ÖZETÝN ÖZETÝ: Olasý depremlere afiyette iken zihnen (bilgi-plan), manen (dua-sabýr), maddeten ( tedbir, sivil savunmayý ve savunmacýyý önemseme, ilgi, bilgi - planýn icraatta aksatýlmadan uygulanmasý. Baþka bir ifade ile devlet, özel sektör veya vatandaþýn iþini gereði gibi yapmasý.) hazýrsanýz, fýrtýna çýktýðýnda DEPREM OLMAYA BAÞLADIÐINDA uyumaya devam edebilirsiniz. Týpký Japonlar gibi otellerin, okullarýn kapýsýnýn arkasýna: 'deprem olurken sakýn kaçmayýn, en güvenli yer burasýdýr' yazabilirsiniz. Yoksa ara sýra tatbikatlarda görüldüðü gibi, bilinçli tahliye yerine çocuklara Kaç! Kaç! diye baðýrýrsýnýz bazen onu da beceremez çocuklarýn ezilmesine sebep olursunuz Vesselam ''Çançeneçonçeneçinçiniçonçene''(Konfüçyüs) Ayçiçeði fiyatlarý çiftçiyi kara kara düþündürüyor Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz düþen ayçiçeði fiyatlarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, ayçiçeðinin geçen seneye oranla maliyetinin yüzde 40 artmasýna raðmen, fiyatýn düþük olmasýnýn çiftçiyi zor duruma düþürdüðünü belirtti. Alaca'da ekim alaný artan ayçiçeði fiyatýndaki yüzde 30-35'lere varan düþüþün, bu ürüne bel baðlayan çiftçiyi büyük sýkýntýya soktuðunun altýný çizen Yýlmaz, "Bu yýlki fiyatlar geçen senenin altýnda seyrediyor. Ayçiçeði hasadý temmuz ayýnýn ortalarýnda baþlayýp aðustosun sonuna kadar devam ediyor. Ýlk hasat döneminde kilosu 1 lira 25 kuruþ iken son haftalarda kuruþa indi. Bu fiyatýn en az 1 lira kuruþ olmasý gerekiyor. Geçen yýl ayný dönemde 1 lira 25 kuruþtan talep edilen ayçiçeði 1 lira 60 kuruþa kadar alýcý bulmuþtu. Ayçiçeði üretimi geçtiðimiz yýllarda 73 bin dekar ekilirken bu yýl 95 bin dekara çýktý. Yaklaþýk yüzde 30'lara varan bir artýþ gerçekleþti. Ayrýca dönümde kilo arasýnda ürün alýnýyor" dedi. Fiyatlarýn bu kadar düþmesinin sebebinin 'ayçiçeði çekirdeði ve ham yað ithalatýndaki kotanýn kalkmasý' olduðunu dile getiren Yýlmaz, "Hükümetten destek bekliyoruz.ya bu kotayý tekrar geri getirsinler ya da destekleme miktarýný artýrsýnlar. Bu þekilde devam edecek olursa üreticilerimiz önümüzdeki seneye ekim yapmayý düþünmüyor. Çünkü maliyetimizi kurtarmýyor" ifadelerini kullandý.ayçiçeði fiyatlarýndaki aþýrý düþüþün Alaca ve köylerindeki üreticileri mutsuz ettiðini vurgulayan Yýlmaz, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu durumda üreticilerimizin çok büyük zararlarý olacaktýr. Çiftçimiz aldýðý gübrenin mazotun borcunu ödeyemeyecek duruma gelecektir. Bu durum çiftçimizi üretimden vazgeçme noktasýna getirecektir. Biz üretici örgütü olarak bu durumun deðerli milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve tarým bakanlýðýmýz tarafýndan ele alýnmasý gerektiðini ve ayçiçeði üreticilerimizin maðduriyetten kurtarýlarak ayçiçeði fiyatlarýnýn zarar etmeyecek seviyeye çýkarýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyecek olan deðerli milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve tarým Bakanlýðýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz." Fatih AKBAÞ Elmalar kapýþ kapýþ Kazanlý mevkiinde bulunan Ýskilip Belediyesi meyve bahçesinde üretilen ürünler toplanmaya baþlandý. 10 dönümlük meyve bahçesinde toplanan yaklaþýk 2 ton elma ikindi namazý çýkýþýnda Ýskiliplilere ücretsiz olarak daðýtýldý. Yýl boyunca ýslah, budama, aþýlama ve her türlü bakýmý Ýskilip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan aksaksýz olarak yapýlan bahçede elma, erik, þeftali, kiraz türü meyveler üretiliyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer Ýskilip Belediyesi Meyve Bahçesinde üretilen ürünlerin, kolaylýkla temin edebilmesi için benzer yöntemlerin uygulanmasýna devam edileceðini açýkladý. Haber Servisi MAMUL YEMEK ALIMI, DAÐITIMI VE SERVÝS HÝZMETÝ HÝZMET ALIMI (TABÝLDOT 4 ÇEÞÝT ÖÐLE YEMEÐÝ) SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Mamul Yemek Alýmý, Daðýtýmý ve Servis Hizmeti Hizmet Alýmý(Tabildot 4 çeþit öðle yemeði) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ l-idarenin a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi (Sungurlu, Ýskilip ve Alaca Meslek Yüksekokulu) c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 4(dört) aydýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULVARI NO. 10 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, ÝÞLETME KAYIT BELGESÝ Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, Ýhale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinde'n vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý Ýle bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu Ýhalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 900 Resmi ilanlar de ÝÞKUR Alaca'da "Konfeksiyon Ýþçisi" kursu açacak UMEM Projesi kapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Can Tekstil Konfeksiyon Ýmalat ve Toptan Satýþ iþbirliðinde "Konfeksiyon Ýþçisi" mesleðinde 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az yüzde 90'ý iþyerinde en az 120 gün istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý ise yok tarihleri arasýnda Alaca Can Tekstil'te yapýlacak olan kursa katýlým þatlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþ ve üzeri olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak, Alaca'da ikamet etmek, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 75 fiili gün faydalanmýþ olmak veya hiç faydalanmamýþ olmak, ÝÞKUR'un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Mülakat Pazartesi günü saat 10.00'da Can Tekstilde yapýlacak. OSB Yönetimi toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aðustos ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve yönetim kurulu üyesi Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda, OS- BÜK'ün, XI. Genel Kurul Toplantýsý sonrasý yapýlan Bölge Müdürleri Komisyonu Üyelerinin belirlendiði ve Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin'in Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeliðine seçilmesi görüþüldü. Toplantýda ayrýca tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Haber Servisi

5 HABER 5 "Ýþitme engellilerin kamu kurumlarýnda yaþadýklarý sorunlar çözülecek" Sesiz dillerin sesi olacaklar Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Mürsel Barýldar Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen programa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu ile çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar yaptý. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþitme engellilerin yeterli hizmet alamadýðýný ifade eden Barýlar, "Köylerde Türk Ýþaret Dilini bilmeyen iþitme engellilerimiz var. Onlarýn Türk Ýþaret Dili eðitimini almasý gerekmektedir. Bu proje biz iþitme engellilerin günlük hayatýný kolaylaþtýracaktýr. Bu projeyi hayata geçirmekte emeði geçenlere þükranlarýmýzý sunuyor, Ýþitme Engelli kardeþlerimize de hayýrlý olsun diyorum" dedi. Proje Koordinatörü Diþ Teknisyeni Hatice Terlemez ise yaptýðý konuþmada proje hakkýnda bilgi verdi. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ise yaptýðý konuþmada "Ýþitme engelli kardeþlerimizin Sait Topoðlu dertlerini anlamamýz için onlarýn dilini öðrenmeliyiz. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda dertlerini anlatamýyorlardý. Bu proje kapsamýnda verilecek eðitimler kamu görevlilerinin iþitme engelli vatandaþlar ile daha iyi iletiþim kurmalarýný saðlayacaktýr. OKA bu projeye TL destek verdi. Hizmet amaçlý ve vatandaþ odaklý bir projedir. Eylül ayýnda uygulamaya geçtiðinde 200 iþitme engelli kardeþimiz bu projenin hedef grubu olacaktýr" dedi. "Sessiz Dil Projesi" Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn dezavantajlý guruplara yönelik sosyal içerikli mali destek programý kapsamýnda proje hazýrlandý. Bu proje tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda eylül ayýndan itibaren uygulanmaya baþlanacak. Yine proje kapsamýnda, proje ekibinin de oluþturulmasý, görünürlülük faaliyetleri iþaret dili eðitimi, gezi ve spor müsabakasý faaliyetleri ve deðerlendirme faaliyetleri düzenlenecek. Bunlardan en önemli olaný ise iþaret dili eðitimi. Kamu kurumlarýndan 50 kiþi ve iþitme engelli bireylerin eþ ve yakýnlarýndan olmak üzere toplam 60 kiþi 3 guruba ayrýlarak 20'þer kiþilik ekiple 5 gün günlük 6 saat toplam 120 saat olmak üzere eðitim alacak. Baþarýlý olanlara eðitim sertifikasý verilecek. Kubilay Kaan YÜCEL Çevreyi rahatsýz eden sürücülere sýký denetim Hatice Terlemez Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsýnda yaptýðý konuþmada proje kapsamýnda bir dizi etkinlik yapýlacaðýný söyledi.engelli bireylerin kamusal fýrsatlara ve kaynaklara eþit eriþimini sað- Ýsmail Yücel Her gruptaki katýlýmcýlar 4 hafta boyunca haftada 5 gün 6 saat toplam 120'þer saat eðitim alacak ve baþarý ile tamamlayanlara eðitim sertifikasý verilecektir. Eðitime katýlacak bireyler, kiþiler arasý iletiþimi iyi, özellikle danýþma ve yönlendirme birimlerinde görev alan, iþaret dili eðitimi konusunda istekli ve gönüllü bireylerden, kendi kurum amirlerince seçilecektir. Ýþaret Dili Eðitimi sonrasý Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði ile iþaret dili eðitimi alan ki- Ýskilip'te feci kaza: 2 ölü 4 yaralý Ýskilip'te, 4 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 2 kiþi öldü. Kaza, Ýskilip - Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Münir Görümcü (47) yönetimindeki traktöre, Mürsel Sözer'in (43) kullandýðý otomobil, arkadan çarptý. Mürsel Sözer'in aracýna da Seyhan Kayýþ (44) yönetimindeki kamyonet çarptý. Ayný yönde seyir halinde olan Erdal Koca'nýn (36) kullandýðý otomobil de diðer araçlara çarptý. Seyhan Kayýþ (44) ve kamyonet sürücüsü ile yolculuk yapan Cafer Akdaþ (46) olay yerinde öldü. Yaralanan Mürsel Sözer, Münir Görümcü, Erdal Koca ve traktörde bulunan Mustafa Sever (26), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ölen Cafer Akdaþ'ýn Ýskilip Devlet Hastanesinde ambulans þoförü olduðu kaydedildi. Kazanýn meydana geldiði karayolu ise bir saatten fazla trafiðe kapatýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gelerek, yaralýlarýn saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Burada konuþan Vali Baþköy, ölen vatandaþlara Allah'tan rahmet diledi. Yasin YÜCEL Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri denetimlere hýz kesmeden devam ediyor.polis ekipleri yoðun ihbar gelen çevreyi rahatsýz eden ve trafiði tehlikeye düþüren sürücülere yönelik denetimler yaptý. Denetimler de özellikle çevreyi rahatsýz eden düðün konvoylarý, motosikletler ve motorlu bisikletlere aðýrlýk veriliyor.edinilen bilgiye göre 1-20 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlan denetim ve uygulamalarda çevreyi rahatsýz eden ve diðer eksiklikleri bulunan toplam 712 araç sürücüsüne 106 bin 924 TL ceza kesildi.ayrýca sürücü belgesiz araç kullandýðý tespit edilen 17 sürücü hakkýnda toplam 23 bin 919 TL trafik ceza tutanaðý tanzim edildi. Denetimlerde 79 motosiklet ve otomobil ise trafikten men edildi. Kubilay Kaan YÜCEL lamak yoluyla, toplumsal bütünleþmenin gerçekleþtirilmesine ve yaþam kalitesinin artýrýlmasýna katkýda bulunmak ve kamu kurumlarýnda iþitme engellilerin karþýlaþtýklarý iletiþim sorunlarýnýn çözülmesini saðlamak amacý ile projenin hayata geçirildiðini dile getirerek, "Proje kapsamýnda, proje ekibinin ve proje bürosunun oluþturulmasý, görünürlük faaliyetleri Ýþaret Dili Eðitimi, kaynaþtýrma (gezi ve spor müsabakasý) faaliyetleri ve deðerlendirme faaliyetleri düzenlenecektir. Ýþaret Dili Eðitimi, kamu kurumlarýndan 50 kiþi ve iþitme engelli bireylerin eþ ve yakýnlarýndan 10 kiþi olmak üzere toplam 60 kiþi 20'þer kiþilik 3 grup halinde iþaret dili eðitimi alacaktýr. þiler arasýnda gezi ve spor müsabakasý düzenlenecek, kiþiler arasý iletiþim kurularak öðrenilenlerin pratiði yapýlacak ve sosyal kaynaþma saðlanacaktýr. Projemiz sonunda, iþitme engelli bireylerin kamu kurumlarýndaki iletiþim sorununun çözülmesine katkýda bulunmak, proje hedef grubunun iþaret dili eðitimi almasý engelliler bireyler ile toplumsal bütünleþme saðlanmasý ve iþitme engellilik konusunda farkýndalýk kazanýlmasý amaçlanmýþtýr. Projemize destek veren baþta Valiliðimiz olmak üzere tüm kurum amirlerine ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 Girgin'den okul kayýt uyarýsý! Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin eðitim öðretim dönemi okul kayýtlarý hakkýnda açýklama yaptý eðitim-öðretim yýlýnda sýnavsýz öðrenci alan Meslekî ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý okul/kurumlarýn bünyesindeki ortaöðretim kurumlarýnýn "meslek lisesi" ile çok programlý liselerin bünyesindeki "genel lise", "meslek lisesi" ve "imaný hatip lisesi" programlarý ile Din Öðretimi Genel Müdürlüðüne baðlý okullarýn "imam hatip lisesi" programlarýnýn 9'uncu sýnýflarýna öðrenci kayýtlarý, e-kayýt sistemi ile elektronik ortamda gerçekleþtirileceðini belirten Girgin, "Sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnýn 9'uncu sýnýflarýna, ortaokullarýn 8'inci sýnýfýný tamamlayan, daha önceki öðretim yýllarýnda tamamlamýþ ve herhangi bir ortaöðretim kurumunda kaydý olmayanlar ile örgün ortaöðretim kurumlarýna kayýt-kabul þartlarýný taþýyanlarýn eðitim-öðretim yýlýnda yapýlacak yeni kayýt iþlemleri, belirtilen açýklamalar doðrultusunda yürütülecektir" dedi. Girgin yeni kayýt iþlemleri hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Ýlgililer kayýt-kabul þartlarýný tanýmalarý kaydýyla e-kayýt baþvurularýný https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. ÝI/ÝIçe millî eðitim müdürlüklerinde il millî eðitim müdür yardýmcýsý/þube müdürü baþkanlýðýnda "Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý" kurulacaktýr.uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamýnda kayýt yapýlacak birden fazla ortaöðretim kurumunun bulunduðu ilçelerde gerçekleþtirilecektir. e-kayýttan sorumlu il millî eðitim müdür yardýmcýsýnýn/þube müdürünün baþkanlýðýnda, ilçe millî eðitim þube müdürleri ve ortaöðretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantýlarý yapýlarak, baþvuru ve kayýtlarda uygulanacak esaslar açýklanacaktýr. Ýl/Ýlçe millî eðitim müdürlükleri, basýn yayýn organlarý aracýlýðýyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarýndaki bilgilerden de yararlanarak sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnda uygulanan program/alan/dallar ile e-kayýt iþlemlerinin tanýtýmýný saðlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Ayrýca, okul tanýtým bilgileri il/ýlçe millî eðitim müdürlükleri ile okullarýn web sayfalarýnda yayýmlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir. Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý, okullarýn kayýt bölgeleri ile öðrenci kontenjanlarýný, ilgili okul müdürlükleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöðretim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardýr. Okullar, komisyonca belirlenen kontenjanlarýný https://e-okul.meb.gov.tr Ýnternet adresinden 12 Aðustos 2013 tarihine kadar kaydedeceklerdir. Öðrenciler, Aðustos 2013 tarihleri arasýnda bölge sýnýrlamasý olmaksýzýn 10 adet okul tercihini e-okul sistemi üzerinden yapabilecektir. "Genel lise" program türünde öðrenim görmek Ýsteyen öðrenciler, bünyesinde "genel lise" bulunan çok programlý liseleri tercih edebilecektir. Yerleþtirilen öðrencilerin ortak 9'uncu sýnýfa kayýtlan yapýlacak, 10'uncu sýnýftan itibaren "genel lise" program türünde öðrenim göreceklerdir. Çok programlý liselerde adaylar meslek liselerini, imam hatip liselerini veya genel lise program türünü tercih edebilecekler ancak yalnýz bir okul türünde öðrenim göreceklerdir. Yerleþtirme iþlemleri aday baþvurularýnýn, belirlenen kontenjandan fazla olmasý durumunda; Yerleþtirme iþlemleri, ortaokul sýnýflarýnýn yýl sonu baþarý puaný ortalamasý, eþitlik halinde tercih önceliði, yine de eþitlik halinde yasý küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapýlacaktýr. Herhangi bir okula yerleþtirilemeyen öðrencilerin söz konusu okullarýn ikili öðretime geçiþleri yapýlarak öðrenim görmeleri saðlanacaktýr. 12) Ýl/ilçe Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý, internet sayfalarýnda okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaþabilecekleri kiþileri ve irtibat telefonlarýný ilan edeceklerdir. Öðrencilerin tercih baþvurulan tamamlandýktan sonra sonuçlar 02 Eylül 2013 tarihinde internet adresinden ilan edilecektir. Ýlan edilen sonuçlara göre kesin kayýt Ýþlemleri okul müdürlüklerince Eylül 2013 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. "2013 Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý" esaslarý ile yatýlý bölge ortaokulu mezunlarýndan söz konusu ortaöðretim kurumlarýný yatýlý olarak kazanan/yerleþtirilen öðrencilerin kesin kayýtlarýnda e- kayýt baþvurusu þartý aranmayacaktýr. Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca, sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnda görev yapmakta olan yönetici, Öðretmen ve diðer personelin çocuklarýnýn yeni kayýtlarý, istemeleri hâlinde görevli olduklarý okullara yapýlabilecektir. Kontenjan açýðý bulunmasý hâlinde; öðrencisini, kardeþinin öðrenim gördüðü veya anne-babanýn çalýþtýðý iþyerinin bulunduðu alanýn dâhil olduðu okula kayýt yaptýrmak isteyen veli talepleri de Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca deðerlendirilecektir. Terör saldýrýlarý sonucu þehit olan ya da malul duruma düþen öðretmenlerimizin çocuklarý, þehit, malul ve muharip gazi çocuklarý ile özel eðitime ihtiyacý olan öðrenciler, durumlarýný belgelendirmeleri ve istemeleri hâlinde, istedikleri mesleki ve teknik eðitim okullarý ile imam hatip liselerine kayýt yaptýrabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle, 29 Aðustos 2013 tarihine kadar aday kayýtlarýný yaptýramayan öðrencilerin maðduriyetine sebebiyet verilmemesi bakýmýndan, yeni eðitim-öðretim yýlý baþlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarýda belirtilen esaslar doðrultusunda Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca ilgili müdürlükleri ile koordine saðlanarak kayýt ve yerleþtirme iþlemleri sürdürülecektir." Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Samsun, Çorum'dan daha çok öne çýktýðý için yatýrým yaptýk" Samsun'un ilk büyük alýþveriþ merkezi yatýrýmý olan Lovelet AVM, açýlýþýndan kýsa bir süre sonra yaþadýðý sel felaketinde büyük zarar görmesine raðmen yaralarý kýsa sürede sarmaya baþardý. Yatýrýmcý þirket Ýdol Ýnþaat A.Þ Yönetim Kurulu Eþ Baþkaný Yalçýn Sabýrlý, çakýlmýþ her çivinin þehrin deðeri olduðunun altýný çizdi. Misyon olarak satýn aldýklarý mülkün deðil verdikleri hizmetin karþýlýðýný almaya çalýþtýklarýný dile getiren Sabýrlý, Samsunlularýn Lovelet'i çok sevdiðini, beðendiðini ve yaptýðý alýþveriþten memnuniyet duyduklarýný gözlemlediklerini belirtti. Özel sektör yatýrýmlarýna deðer noktasýnda halkýn, kamu ve yerel yönetimlerin bir adým önünde yürüdüðünü vurgulayan Sabýrlý, yatýrýmlara sahip çýkýlmasýnýn þehirlerin geliþmesine önemli yararlar saðlayacaðýný vurguladý. MESELE SAMSUN'A YAPILMIÞ YATIRIMDIR Özel sektör yatýrýmlarýnýn baþarýlý olmasýnýn diðer sektörlerdeki yatýrýmcýlarý da harekete geçireceðini ifade eden Yalçýn Sabýrlý, "Yatýrýmýn þekli cinsi çok geniþtir. Yatýrým sadece hastane, AVM ve otelden ibaret deðil. Bunlar hep birbirine baðlýdýr. Yatýrýmcý buradaki hareketliliði görürse þehrin yarýn sanayisini de geliþtirir. Sanayide de insanlar çalýþmaya baþlarlar. Þehir böyle geliþecek, ilerleyecek. Yoksa bu mesele Lovelet, Bulvar veya Piazza AVM meselesi deðil. Mesele Samsun'a yapýlmýþ yatýrým meselesidir. Geliþmiþ bütün þehirler hadiseye bu þekilde bakýyor. Çakýlmýþ her çivi þu þehrin deðeridir. Her anlamda sahip çýkmak lazým." deðerlendirmesinde bulundu. LOVELET'E HALKIN TEVECCÜHÜ YÜKSEK Samsun halkýnýn baþta Lovelet olmak üzere tüm yatýrýmlara sahip çýktýðýný gözlemlediðine dikkat çeken Sabýrlý, "Bu, bugün ciroya yansýr veya yansýmaz. Bu alým gücüyle ilgili bir konudur. Biz hadisenin para karþýlýðýndan bahsetmiyoruz. Burada mülkün karþýlýðýný deðil, verdiðimiz hizmetin karþýlýðýný almaya çalýþýyoruz. O yüzden Samsun halkýnýn teveccühü yüksek. Halkýn alým gücü arttýkça alýþveriþ merkezlerinin cirolarýna olan katkýlarý da o aranda artacak. Bu sabýr iþidir. Yatýrýmlar daha da artacak." þeklinde konuþtu. SAMSUN'DA TÝCARÝ POTANSÝYEL YÜKSEK Özel sektörün Samsun'un ticari potansiyelinin yüksekliðine inanarak yatýrým yaptýðýna da deðinen Ýdol Ýnþaat Yönetim Kurulu Eþ Baþkaný Sabýrlý, "Sabýrlý olmak lazým. Gereksiz ümit kýrýcý konuþmalarýn kimseye faydasý yok. Burada önemli olan ileriye dönük tespitleri iyi yapabilmek, bu þehrin potansiyelinin farkýna varmak lazým. Falancý iþ yapmýþ yapamamýþ diye bakmamalý. Bunlar günlük meseleler. Bugün böyle olur, yarýn baþka türlü. Hadiseye böyle bakmak lazým. Yatýrýmcý olarak böyle bakýyoruz. Samsun'un potansiyeline inanan yatýrýmcý buraya yatýrým yaptý. Yoksa Çorum'a da yapýlabilirdi Sivas'a da. Ama Samsun öne çýktý. Bunun yanýnda Karadeniz ülkelerinde insanlarýn alým gücü artýnca gelip Samsun'dan alýþveriþ yapacaklar. Olaya böyle bakmak herkesin yararýna olacaktýr." ifadelerini kullandý. Ýkbalevler Anaokulu yeni dönemde açýlacak Ýkbalevler semtinde inþaatý tamamlanan ve geçici kabul aþamasýnda olan Ýkbalevler Anaokulu'nda Vali Sabri Baþköy incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç da hazýr bulundu. Okul müdür yardýmcýsý ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Vali Baþköy, 4 derslikten oluþan ve 100 öðrenci kapasitesine sahip olan okulun Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilmesi ile Ýkbalevler semtinde anaokulu ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný belirtti.

7 HABER 7 Otistik Çocuklar Eðitim Merkezinde çalýþmalar tam gaz Türkiye'de toplam 12 tane bulunan ve 13.sü Çorum'a açýlacak olan Özel Eðitim Uygulama Merkezi (Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi) eðitim öðretim yýlýna yetiþecek. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, tadilatýna devam edilen Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin özel öðrencilere layýk bir eðitim kurumu haline getirmek için çalýþmalarýn süratle devam ettiðini ifade eden Vali Baþköy, bu merkez ile otistik öðrencilerin Çorum'da özel bir yerinin olacaðýný belirtti. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ve Özel Eðitim Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü Ferhat Sarý da hazýr bulundu. Haber Servisi Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün yeni binasýnýn hizmete girmesi ile daha kaliteli hizmet sunulacaðýný vurguladý.ýncelemeler sýrasýnda Vali Baþköy ayrýca Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'dan binanýn yerleþim planý hakkýnda bilgi aldý. Haber Servisi Buhara KML yarýlyýl tatilinden önce bitecek Valisi Sabri Baþköy, eðitim öðretim yýlýnýn yaklaþmasý sebebiyle Ýl Milli Eðitim bünyesinde yaptýrýlan okul inþaatlarýnda incelemelerde bulundu. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç da hazýr bulundu. Buharaevler Mahallesi'nde TOKÝ tarafýndan ihale edilen ve 16 derslikten oluþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde yapýmýna devam edilen Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Baþköy, inþaat hakkýnda müteahhit firma sahibi Zafer Dilman'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý eðitim öðretim yýlý itibari ile geçilen yeni eðitim sistemi ile meslek liselerine olan talebin, dolayýsýyla ihtiyacýn arttýðýna ve bu okul ile derslik sorunun önemli oranda azalacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, firma sahibi Zafer Dilman'dan okul inþaatýnýn kaliteli ve güvenli bir þekilde yarýyýl tatil öncesinde teslim edilmesini istedi. Haber Servisi Bahçelievler Ortaokulu kasýma tamam Vali Sabri Baþköy, eðitim öðretim yýlý öncesinde devam eden okul inþaatlarýnda yaþanan sorunlarý yerinde görerek, bu sorunlarýn giderilmesi amacýyla incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilen ve toplam 16 derslikten oluþan Bahçelievler Ortaokulu inþaatýný inceleyerek denetimlerde bulunan Vali Baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda müteahhit firma yetkilisi Ýsmail Özdemir'den bilgi aldý ve Bahçelievler Ortaokulu'nda yaþanan elektrik trafosu sorununun çözümü için Çalýk YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'a talimat verdi. Sözleþmeye göre nisan ayýnda bitecek olan okulun kasým ayýnda tamamlanarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edileceðini ifade eden Vali Baþköy, il devam eden okul inþaatlarýnýn tamamlanmasý ile derslik sorununun hemen hemen ortadan kalkacaðýný belirtti. Haber Servisi

8 YAÞAM 8 Kelime Avý Akraba Bir çift hiç konuþmadan arabayla yolda gitmekteydi. Daha önceki bir tartýþma münakaþaya dönüþmüþtü ve hiçbiri teslim olmak istemiyordu. Keçi, katýr ve domuzlarla dolu bir çiftliðin yanýndan geçerken koca, alaycý bir biçimde sorar: -Akrabalarýn mý? Karýsý: - Evet, diye cevap verir ve ekler, senin taraftan akrabalarým... Çocuklarý için boþanmayan eþler Gönül birliðini ihmal etmemeli Boþanmalarýn en büyük maðdurlarý þüphesiz çocuklar. Bunun farkýnda olan bazý eþler, boþanmanýn eþiðine gelmelerine raðmen çocuklarý için vazgeçiyor. Fakat daha sonraki süreci iyi yönetemedikleri için çocuklarýnda, boþanmýþ ailelerin çocuklarýna benzer sorunlar çýkýyor.aile yapýsý en güçlü ülkelerden biri olmamýza raðmen boþanmalar son yýllarda ülkemizde de artmaya baþladý. Eþler boþandýktan sonra bir þekilde hayatlarýný yeniden düzenlemeyi baþarsalar da boþanmalarýn en büyük maðduru çocuklar oluyor. Boþanmalarýn; ekonomik sýkýntýlar, mizaç uyumsuzluðu, iletiþim çatýþmalarý, kumar, alkol ve madde baðýmlýlýðý gibi pek çok nedeni var. Mutlu giden bir evlilikte de krizler ortaya çýkabildiði gibi daha önce yaþanan sorunlar yeni sorunlarla birleþip büyük alevlenmelere yol açabiliyor. Eþler sadece çocuklarý için evliliði devam ettirdiklerini söyleseler de aslýnda evliliði yürütülebilir olarak gördüklerinden ve duygusal bað devam ettiðinden böyle bir karar almýþ oluyor. Fakat bu gerçek doðru ifade edilmiyor ve karþýlýklý kýrgýnlýklar ortaya çýkýyor. Evliliði bitirme noktasýna geldiðini söyleyen eþ, daha sonra bundan çocuklarý için vazgeçtiðini söylediðinde bu durum, evlilikte belirsizliðe yol açýyor. Çünkü diðer eþ kendisini duygusal olarak terk edilmiþ hissediyor. Bu da zamanla saðlýklý bir evlilikte olmasý gereken baðlýlýðýn azalmasýna ve eþlerde birbirinin ihtiyaçlarýna duyarsýzlaþmaya yol açýyor. Eþlerin karþýlýklý karþýlanmayan ihtiyaçlarý ruhsal ve bedensel sorunlara yol açtýðýndan anne-babalýk sorumluluklarýný yerine getirmeleri de zorlaþýyor. Çocuklarýnda ise kiþilik geliþimi için çok önemli olan anne-baba modeli eksik oluyor. Yani týpký boþanmýþ annebabalarýn çocuklarýnda görülen problemlere benzer sýkýntýlar görülüyor. Eþler çocuklarýný düþünerek evliliði sürdürme kararý aldýklarýnda; evliliðin sadece anne-babalýktan ibaret olmadýðýnýn bilincinde olmalý, birbirlerine gönüllerini açmalý, olumlu özelliklerini her fýrsatta takdir etmelidir. Birbirlerini deðiþtirmeye uðraþmadan, empati gösterebilmek ve öfke patlamalarý yaþamamak için duygusal yönden de kendilerini geliþtirmeliler. Evlilik krizleri, küçük sorunlarý büyütmeden aþýlýr. Birkaç ana sorunu acele etmeden zaman içinde çözme gayreti içinde olmalý. Böylelikle eþler birbirini tamamlar ve geliþtirir.geçimsiz ailelerin çocuklarýnda görülen problemlerboþanmýþ ve geçimsiz anne-babalarýn çocuklarýnda ortak sorunlar görülüyor. Bunlar, küçük çocuklarda saðlýk sorunlarý, kaygý bozukluklarý, þiddetli korkular, týrnak yeme, alt ýslatma, uyku bozukluklarý, okul dersleri ve arkadaþlarla ilgili sorunlar, ruhsal ve davranýþ bozukluklarý olabilir. Daha büyük çocuklarda ise ön ergenlik ve ergenlik dönemi özelliklerine de baðlý olarak okuldan, evden kaçma, izinsiz para alma, geç saatlerde dýþarýda kalma gibi sorunlara alkol ve madde baðýmlýlýðý, öfke kontrol sorunlarý, arkadaþlýk ve karþý cinsle ilgili sorunlar eþlik ediyor. Çocuk anne veya babayý yahut her ikisini suçlama eðiliminde olduðu gibi, olumsuz duygu ve düþünceleri; hayata, insanlara, evliliðe bakýþ açýsýný da olumsuz etkiliyor. Sinema 20:30 21:00 Superman Dönüyor Superman'in beþ yýl önce gizemli bir þekilde ortadan kaybolmasýndan bu yana geçen uzun sürede dünyanýn krizlerine cevap verecek kimse olmamýþtýr. Onun yokluðunda, Metropolis þehri ve ötesinde suç oraný artmýþtýr; üstelik buna Superman'in baþ düþmaný Lex Luthor'ýn ileride yapacaðý yýkým dahil deðildir. Hapisten çýkan Lex Luthor'ýn niyeti Superman'in teknolojik sýrlarýný kendi kiþisel kazaným ve zaferleri için kullanmaktýr. Daily Planet'in yýldýz muhabiri ve Superman'in hayatýnýn aþký Lois Lane, Superman'in tek söz etmeden çekip gitmesinin acýsýný çoktan atlatmýþtýr. Superman'in evrendeki yerini uzun süren arayýþý, Kent çiftliðinde, bildiði tek ailenin yanýnda son bulur. Kaderi Metropolis'tedir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Dilimlenerek tüketilen Ekmek, tazeliðini koruyor Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu verilerine göre, Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Katký maddesi kullanýlmadan üretilen bir ekmeðin normal koþullarda taze kalma süresinin yaklaþýk 36 saat olduðunu belirten uzmanlar ise ekmeðin dilimlenerek tüketilmesinin bayatlamayý geciktirdiðini dile getiriyor.bursa Büyükþehir Belediyesi'nin halk ekmek fabrikasý olan Bursa Ekmek ve Besin Sanayi A.Þ (BESAÞ) Mustafa Bektaþ, Cihan Haber Ajansý muhabirine ekmeðin tazeliðini korumanýn tüyolarýný açýkladý. Ekmeðin yeterince soðuduktan sonra aþýrý nem kaybýna meydan verilmeden ambalaj yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Bektaþ, ekmeðin küflenmemesi için buharlaþtýrýlmamasý gerektiði kaydetti. Ekmeðin dilimlenerek tüketilmesinin bayatlamayý geciktirici bir etken olmasýnýn yaný sýra, ekmek israfýný azaltmada iyi bir alýþkanlýk olduðunu anlatan Mustafa Bektaþ, soðuk ekmeðin de 'bayat ekmek' anlamýna gelmediði, ýsýtýldýðýnda tekrar yumuþaklýðýný ve lezzetini kazanacaðý hatýrlattý. "KURUMUÞ EKMEÐÝ BUHARLA TAZELEÞTÝREBÝLÝRSÝNÝZ" Kuruyan ekmeðin, nemini kaybeden ekmek olduðuna iþaret eden Bektaþ ev hanýmlarýna taze ekmeðin nasýl muhafaza edilmesi konusunda þu tüyolara sýraladý: "Kuruyan ekmeði canlandýrmak için bir tencereye az miktar su koyun ve kaynatýn. Su buharý çýkmaya baþladýðýnda tencerenin üzerine bir süzgeç yerleþtirin ve kuru ekmekleri koyun. Buhar ekmeðe yavaþ yavaþ nüfuz ettikçe ekmek kaybettiði nemi alacak ve yenilecek kývama gelecektir. Katký maddesi kullanýlmadan üretilen bir ekmeðin normal koþullarda taze kalma süresi, yaklaþýk 36 saattir. Ekmek kesinlikle açýkta býrakýlmamalýdýr. Sýcak ekmekler soðuduktan sonra naylon torba içinde kapamalý bir kapta saklanabilir. Ekmek yeterince soðumadan konursa buhar nedeniyle küflenir. Ekmek tüketilirken, bazý kiþiler kabuðunu sevdikleri için veya ekmek içi sýcakken hamur olduðundan önce ekmeðin kabuðunu koparýp yerler, bu durumda ekmek daha kolay bayatlar. Çünkü su kaybý kolaylaþýr, kurur, kolayca ufalanýr. Ekmeði bozulmadan buzdolabýnda saklayabiliriz. Böylece küflenmesini önlemiþ oluruz. Ancak tazeliði doðal olarak azalacaktýr. Bu ekmekler yine kýzartýlarak veya ýsýtýlarak rahatlýkla yenebilir. Eðer derin dondurucumuz varsa ekmeði -21 derecede taze olarak uzun süre saklayabiliriz." "ÝYÝ EKMEÐÝN ÜST KABUÐU KIZARMIÞ, ALT KABUÐU ÝSE DÜZ VE AÇIK RENKTEDÝR" Türkiye'de oldukça fazla tüketilen ekmeði alýrken bazý özellikleri göz önünde bulundurulmasý gerektiðine iþaret eden BESAÞ Genel Müdürü Mustafa Bektaþ, bir ekmeðin iyi olup olmadýðýný anlamanýn kolay olduðunu söyledi. Bektaþ þöyle devam etti: "Ýyi ekmeðin üst kabuðu kýzarmýþ, alt kabuðu ise düz ve açýk renktedir. Ekmek kabuðunun üstünde kabarcýklar ve þiþlikler bulunmamalýdýr. Bütün yüzeyin görünümü ayný olmalý ve kabuðunun kesinlikle yanmamýþ olmasý gerekmektedir. Çünkü ekmeðin üstünün yanýk olmasý, fazla ýsýya maruz kalýp çok çabuk kýzardýðýný, içinin ise hamur kaldýðýný gösterir. Ayrýca tadýnýn ekþi ve yapýsýnýn esnek olmasý gerekir. Ekmeklerde en yaygýn görülen bozulmalarýn baþýnda küflenme gelmektedir. Piþirme esnasýnda oluþan sýcaklýk derecesi, ekmeðin içinde ve dýþýnda bulunan küf sporlarýný öldürmeye etkili olsa da piþen ekmeklere sonradan bulaþmalar olabilmektedir. Ekmeklerde küflerin geliþmesini; piþirme iþleminden sonra ekmeklere yoðun küf sporlarýnýn bulaþmasý, ekmeklerin dilimlenmesi. Ekmeklerin özellikle ýlýk iken paketlenmesi ve ekmeklerin ýlýk ve nemli ortamda saklanmasý etkiliyor. Ekmeðin kabuk kýsmýnda baðýl nem yüzde 90'ýn altýnda kaldýðý takdirde küflenme olayý büyük ölçüde azalýr. Küflenmenin belirli bir süre önlenebilmesi için; ekmeklere küf sporlarýnýn bulaþmasýnýn mümkün olduðu kadar önüne geçilmesi, paket içine konulacak ekmeklerin süratle ve yeterli ölçüde soðutulmasý, yüzeydeki küflerin elektronik ýsýtma ile yok edilmesi gerekir." Pis Yedili Esma Sultan balayý için yurt dýþýna gitmek ister fakat Dizel buna karþýdýr. Aralarýnda atýþsalar da Dizel bir sürprizle Esma Sultan ýn gönlünü alacaktýr. Trafo, Sevil e bir kolye hediye eder. Annesi görmesin diye boynundan kolyeyi çýkaran Sevil, baþýna iþ açar. Fatih, Cimbom un peþini býrakmaya niyetli deðildir. Rüzgar ý Cimbom un sevgilisi sandýðý için konuþmaya giden Fatih, adamlarýyla birlikte Rüzgar ý hastanelik eder.oyuncular : Ayþegül Aldinç, Asuman Dabak, Turan Özdemir, Bükre Atala Yönetmen : Doðan Ümit Karaca 20:00 Doksanlar Ek iþ olarak taksi þoförlüðü yapan Bekir in eve gelmemesi, baþta ailesine olmak üzere, mahalleliye de panik yaþatýr. Bekir in kaçýrýldýðýný düþünen mahalleli, arabasýndan hiç inmeyen gizemli þahýs CTV Ýsmail den þüphelenir. CTV Ýsmail in peþine düþen mahalleli, onu arabadan indirmeye çalýþýr. Öte yandan gizemli kýz olarak Atilla yla telefonda konuþan Özlem, köþeye sýkýþýr. Atilla, Özlem ile telefonda konuþtuðu gizemli kýzý tanýþtýrmak ister. Özlem için çember daralmýþtýr.oyuncular : Arif Erkin, Renan Bilek, Sinem Yener Ekþioðlu, Esra Dermancýoðlu AKDENÝZ Murat Boz Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk þarkýcý, þarký sözü yazarý, besteci ve prodüktör. Zonguldak'ýn Ereðli ilçesinde doðdu, ilköðrenimini burada tamamladýktan sonra Ýstanbul'a yerleþti. 1999'da Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'nü kazandý ve 2003 senesinde Ýstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziði Devlet Konservatuvarý Temel Bilimler Bölümü'nde eðitimine devam etti. Ayný yýllarda baþta Tarkan olmak üzere, birçok þarkýcýya albüm ve konserlerinde vokallik yaptý.boz, 2006 yýlýnda yayýmladýðý ilk single çalýþmasý "Aþký Bulamam Ben" ile çýkýþ yaptý. Ardýndan 2007 yýlýnýn baþýnda ilk stüdyo albümü Maximum'u satýþa sundu. Ayný yýl farklý müzik ödüllerinden En Ýyi Çýkýþ Yapan Erkek Sanatçý dalýnda ödüller aldý yýlýnda ilk EP çalýþmasý olan Uçurum'u, bir yýl sonra ikinci stüdyo albümü olan Þans'ý yayýmladý. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Þeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" þarkýlarýný kliplendirdi, "Ýki Medeni Ýnsan" þarkýsýnýn klip versiyonunda Soner Sarýkabadayý ile düet yaptý. Kliplenen þarkýlardan neredeyse tamamý, Türkçe Top 20 listesine giriþ yaptý. Mart 2010'da ikinci single çalýþmasý olan "Hayat Sana Güzel"'i, Mayýs 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aþklarým Büyük Benden'i piyasaya sürdü. Albümdeki "Geri Dönüþ Olsa" ve "Kalamam Arkadaþ", Türkçe Top 20'nin zirvesine yükselmeyi baþardý.[1] Aðustos 2012'de ilk remix albümü olan Dance Mix'i piyasaya sürdü, 2013'te "Olmuyor" þarkýsýnda Oðuz Berkay Fidan ile düet yaptý. Ayný yýl, "Vazgeçmem" adýný verdiði single çalýþmasýný yayýmladý.piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yaný sýra çeþitli firmalarýn reklam yüzüdür. O Ses Türkiye programýnýn yýllarýnda yayýmlanan ilk iki sezonunun dört jüri üyesinden biridir ve yarýþmanýn ilk sezonunun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasýnda iki Altýn Kelebek Ödülü ve iki Kral TV Video Müzik Ödülü bulunmaktadýr.murat Boz, 7 Mart 1980'de Nedret ve Cafer Boz adlý bir çiftin iki erkek çocuðunun küçüðü olarak Zonguldak'ýn Karadeniz Ereðli olarak da bilinen Ereðli ilçesinde dünyaya geldi.[2] Ýlk ve orta öðrenimini bu ilçede tamamladý, annesinin yönlendirmeleri sayesinde müziðe ilgi duymaya baþladý.[3] 1995 yýlýnda Ýstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanarak Ýstanbul'a yerleþti.[2] Bu yýllarda, Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Reþit Rey Konser Salonu gibi alanlarda çeþitli vokallikler yaptý. USULÜ KÖFTE Malzemeler Kereviz Yapraðý 1 Adet Kereviz 100 gr Körpe Havuç 2 Kutu Soyulmuþ Domates Konservesi (800 gr) 7 Yemek Kaþýðý Zeytinyaðý 200 gr Arpacýk Soðaný 4 Diþ Sarmýsak Tuz, Karabiber 80 gr Ceviz Ýçi 80 gr Kurutulmuþ Domates 2 Dilim Tost Ekmeði 1/2 Demet Maydanoz 1 Küçük Demet Fesleðen 4 Adet Ançuez Fileto 500 gr Dana Kýyma 1 Adet Yumurta 5 Yemek Kaþýðý Sývýyað Yemeðin Tarifi Kereviz yapraklarýný yýkayýn, kurulayýn ve incecik doðrayýn. Havuç ve kerevizi ayýklayýp mutfak robotunda kýyýn. Soyulmuþ domatesleri süzüp Bir haksýzlýk gördüðünüzde müdahale etmezseniz; Önce hakkýnýzý, arkasýndan da þerefinizi kaybedersiniz... (Hz. Ali (r.a.)) suyunu bir kaba toplayýn ve doðrayýn. Soðanlarý kýyýn. Soðanlarýn yarýsýný, 2 diþ ezilmiþ sarmýsaðý, havucu, kerevizi ve domates parçalarýný 4 yemek kaþýðý zeytinyaðýnda kavurun. Domates suyunu ilave edin, toz ve karabiber koyup 30 dakika hafif ateþte piþirin. Cevizleri ince doðrayýn, kurutulmuþ domatesleri kýyýn. Kalan soðan, sarmýsak ve cevizleri 3 yemek kaþýðý zeytinyaðýnda çevirin. Tost ekmeðini doðrayýn ve mutfak robotunda ufalayýn. Maydanoz, fesleðen ve ançuezleri de incecik kýyýn. Kýymayý yumurta, tost ekmeði, kurutulmuþ domates, cevizli karýþým, maydanoz, fesleðen ve ançuezleri yoðurun, yoðururken tuz ve karabiber ilave edin. Kýymalý karýþýmdan 16 köfte hazýrlayýn. Kýzgýn yaðda ve orta ateþte kýzartýn. Köfteleri sýcak domates sosunun üzerine koyun, üstlerine kereviz yapraklarý serpiþtirip servis yapýn. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:40 Harry Yarýþma Programý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 17:50 Yasemince 19:00 Þaban Pabucu Yarým 22:00 Japon Ýþi Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Yarýþma Spor Sayfasý 21:00 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Süper Türk 22:00 Ýkili Oyun 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Bekir Develi 20:30 Superman Dönüyor Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:55 Þefkat Tepe 23:00 Ejderhalar Lordu Sinema

9 HABER 9 Erdoðan: Darbenin arkasýnda Ýsrail var Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýsrail'i Mýsýr'da darbe yapmakla suçlayarak, "Biz diyoruz ki demokrasinin yolu sandýktan geçer, sandýk milli iradenin ta kendisidir. Þu anda iþte Mýsýr'da uygulanan da budur. Mýsýr'da ne diyorlar 'demokrasi sandýk deðildir', arkasýnda neresi var, Ýsrail var" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý"na katýldý. AK Parti'nin 12 yýllýk geçmiþini anlatan Erdoðan, yola belli makamlara ulaþma hýrsý ile çýkmadýklarýný belirtti. Fýrsatçý bir yaklaþým sergilemediklerini, hiç bir zaman her yol mubah demediklerini ifade eden Erdoðan, sabreden için zaferin mukadder olduðunu belirtti. "Biz ne yapsalar boþ dedik. Göklerden gelen bir kara vardýr dedik" diyen Baþbakan Erdoðan, tarih boyunca bir çok engellerle karþýlaþtýklarýný ancak hiç bir zaman vazgeçmediklerini anlattý. Kendilerinin eline silah alarak þiddeti bir metot olarak görenlerden olmadýðýný ifade eden Erdoðan, "Bizi þiddete sevk etmek için tuzak kuranlar, tahrik edenler, provokasyonlara baþvuranlar her zaman oldu. Bizi ezmek, silmek için kendilerine gerekçe arayanlar oldu, Allah'a hamdolsun hiç birine bu gerekçeyi vermedik. Siyah ve þiddet davasýnýn haklýlýðýndan kuþu duyanlarýn yöntemidir, silah ve þiddet arkasýna halk desteðini alamayanlarýn yöntemidir. Biz davamýzýn haklýlýðýna, halkýn hissiyatýna güvendik ve gayrimeþru yollara hiç bir zaman tevessül etmedik. Ýçinde siyaset yaptýðýmýz partimizin nasýl kapatýldýðýný bugün lütfen tekrar inceleyin Hatta 2007 yýlýnda AK Partiye açýlan kapatma davasýný bugün yeniden inceleyin. Bizde inceliyoruz biz de üzerinde çalýþýyoruz, o davalarda silah, þiddet, demokrasi, hukuk ve meþruiyet dýþý hiç bir hareket, giriþim bulamazsýnýz. O davalarda bulabileceðiniz tek þey ýsmarlama ile emir komuta zinciri dahilinde hazýrlanmýþ gazete kupürleridir. O davalarda bulamayacaðýnýz tek þey de hukuktur, adalettir. Apaçýk hukuksuzluklara, adaletsizliklere maruz kaldýk" dedi. -MISIR'DA 'DEMOKRASÝ SANDIK DEÐÝLDÝR' DÝYORLAR, ARKASINDA NERESÝ VAR, ÝSRAÝL VAR- Erdoðan, AK Parti'nin, sýrtýný statükoya dayamýþ bir parti olmadýðýný, gücünü ve yetkisini belli güç odaklarýndan, belli çevrelerden devþirmiþ bir parti olmadýðýný belirterek, zafer yerine zafere giden yola inanan bir kadro olduklarýný ifade etti. Ýsrail'i Mýsýr'da darbe yapmakla suçlayan Baþbakan Erdoðan, Türkiye'de darbe giriþimleri ve demokrasi dýþý uygulamalarý hatýrlatarak, "Ýþte þu anda Batý'nýn demokrasi sandýk deðildir veya demokrasi sadece sandýk deðildir mantýðý o zaman da iþlendi ve þimdi bunu yine iþlemek isteyenler var. Ama biz diyoruz ki demokrasinin yolu sandýktan geçer, sandýk milli iradenin ta kendisidir. Þu anda iþte Mýsýr'da uygulanan da budur. Mýsýr'da ne diyorlar 'demokrasi sandýk deðildir', arkasýnda neresi var, Ýsrail var" dedi. Erdoðan, "2011 seçimleri öncesinde Fransa'da yapýlan bir oturumda, Adalet Bakanýyla Fransa'dan bir entelektüel o da Yahudi, orada aynen þu ifadeyi kullanýyorlar, 'Mýsýr'da Müslüman Kardeþler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktýr, çünkü demokrasi Her yer R4BÝA... Bu iþaret, Mýsýr'daki darbe karþýtlarýnýn toplandýðý Rabiatul Adeviye Meydaný'ný sembolize ediyor. Rabia, Arapça'da dördüncü anlamýna geliyor. Ayrýca, 4 rakamýna vurgu yapýlarak R4BIA olarak da kullanlýyor. Hayatýn her alanýnda karþýmýza çýkan RABÝA fotoðraflarýný sizin için derledik. seçim deðildir.' Ayný, uygulama bu. O zaman Batý, demokraside tanýmý yakalamasý, öðrenmesi lazým. Bu yakalanmaz, öðrenilemezse demokrasinin tanýmýndaki bu çeliþkiler, bu çatýþmalar dünyayý bir baþka yere doðru taþýyacaktýr" diye konuþtu. -KURDA KUÞA YEM EDERÝZ- Halkýn iradesinin egemen olduðu bir dünya isteniyorsa, halkýn iradesinin tecelli ettiði sandýklara saygý gösterilmesi gerektiðini dile getiren Erdoðan, "Onca acýyý yaþadýktan sonra bugün ulaþtýðýmýz seviyeleri muhafaza edemezsek, bu tarih, bu millet karþýsýnda mahcup oluruz. Demokrasiyi çok meþakkatli çabalar sonucunda bu seviyelere taþýdýk, Türkiye olarak biz dünyaya bir demokrasi dersi vermeliyiz, demokrasinin nasýl yaþandýðýný nasýl uygulandýðýný en güzeli ile ortaya koymalýyýz" dedi. Gezi Parký protestolarýný anýmsatan Erdoðan, sözlerine þöyle devam etti: "Gezi olaylarýnda benim milletim iradesine sahip çýktý, gereken dersi, gerekenlere, gerektiði þekilde verdi. Cam-çerçeve indirerek, molotof kokteyli kullanarak deðil, yasalar içeresinde meydanlarda ne söylenmesi gerekiyorsa bunu söyleyerek bu dersi verdi. Milli iradeyi çok çetin bir mücadelenin sonucunda bu noktalara taþýdýk, burayý muhafaza etmek, çok daha yükseklere taþýmak zorundayýz. Biz artýk menziline ulaþmýþ bir parti deðiliz, yapacaðýmýz çok iþ var atacaðýmýz çok adýmlar var. Bir adým dahi geriye gitmeden önümüzdeki hedeflere koþmak zorundayýz. 10 yýllar boyunca sabýrla, ilmek ilmek dokuduðumuz bu kumaþý kendi haline terk edersek emin olun onu kurda kuþa yem ederiz." -DÝKTATÖR DÝYENLERE BURADAN HODRÝ MEYDAN DÝYORUM- Ýl baþkanlarýna, büyük Türkiye davasýna kastedenler karþýsýnda bir lider þuuru ile demokrasinin önünde siper olmak zorunda olduklarýný söyleyen Erdoðan, davanýn hedeflerine ulaþamadan akamete uðramasýnýn vebalinin kendi üzerilerinde olacaðýný vurguladý. Mart ayýnýn seçim dönemi olduðunu anýmsatan Erdoðan, "Bu davaya ben deðil biz diyerek devam edeceðiz. Bize saldýranlar kadar, bizim üzerimizden milletin deðerlerine saldýranlar kadar bizi bir birimize düþürmeye çalýþanlara her saniye uyanýk alacaðýz, her tuzaða, senaryoya karþý müteyakkýz (uyanýk) olacaðýz. Sabýrdan, tahhamülden ve meþruiyetten taviz vermeyeceðiz. Mart ayýndaki seçimler çok büyük önem arz ediyor. Bu seçimin farký var, yüzde 76'yý oluþturuyor. Buradan hareketle bu 30 büyükþehirden bizim alacaðýmýz oy ne denli önemli bunu görmek durumundayýz. Bunu görmemezlikten gelemeyiz utanmadan sýkýlmadan diktatörlük türküleri söyleyenlere Mart ayýnda gereken en çarpýcý cevabý hep birlikte vermek zorundayýz. Son derece yakýþýksýz þekilde diktatör diyenlere buradan hodri meydan diyorum. Mart ayýnda seçim var, demokratik, özgür, þeffaf bir þekilde millet sandýk baþýna gidecek, kimin demokrat kimin de diktatörlük özlemi içinde olduðunu o gün millet net bir þekilde ortaya koyacak. Son sözü millet söyleyecek, eðer diktatör görmek istiyorsanýz, buyurun Mýsýr'a bakýn orada görürsünüz" þeklinde konuþtu. ÝÞKUR'dan engellilere 4.2 milyon TL destek Türkiye Ýþ Kurumu(ÝÞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazýcý, engelli bireylerin mesleki eðitimi ve rehabilitasyonu için 4.2 milyon TL destek saðlandýðýný belirterek, komisyon tarafýndan tahsis edilen kaynakla bin 600 engellinin mesleki eðitim alacaðýnýn istihdam edileceðini vurguladý. ÝÞKUR tarafýndan yapýlan açýklamada, engelli bireyleri toplumsal hayata kazandýrmak ve istihdam edilmesine katký saðlamak amacýyla sivil toplum kuruluþlarýnýn sunduklarý projelerden kabul edilenlere destek verileceði belirtildi.açýklamada uygun þartlarý taþýyan 92 projeyi destekleme kararý alýnarak, engellilerin mesleki eðitimi ve rehabilitasyonu ile istihdamlarý için 4.2 milyon TL kaynak tahsis edileceði kaydedildi. Konuyla ilgili açýklama yapan ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý, en önemli sorunlardan biri olan mesleksizliðin çözümü noktasýnda önemli çalýþmalar yapýlacaðýný belirterek açýklamada, "ÝÞKUR'un baþkanlýðýnda ilgili kamu kurumlarý ve sosyal taraflarýn bir araya gelmesiyle oluþan Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayanlardan Kesilen Ceza Paralarýný Kullanmaya Yetkili Komisyon, kendisine sunulan projeleri deðerlendirerek 92 tanesine 4.2 milyon TL kaynak tahsis etti. Bu kaynakla engelli bireylerin iþgücü piyasasýnda karþýlaþtýklarý en önemli sorunlardan biri olan mesleksizliðin çözümü noktasýnda önemli çalýþmalar yapýlacak" ifadelerine yer verdi.yazýcý, komisyon tarafýndan tahsis edilen kaynakla bin 600 engellinin mesleki eðitim alacaðýný ve daha sonrada uygun olanlarýn istihdam edileceðine dikkat çekerek, eðitim süresince kursiyerlerin günlük 20 TL zaruri giderlerinin yaný sýra sigorta primlerinin de ÝÞKUR tarafýndan karþýlanacaðýný vurguladý. Eðitimin ardýndan baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verileceðini ifade eden Yazýcý þunlarý kaydetti: "Biz bu tür projeleri 2004 yýlýndan bu yana destekliyoruz. 9 yýllýk sürede sivil toplum kuruluþlarýndan Komisyona sunulan projelere yaklaþýk 120 milyon TL kaynak tahsis edildi. 30 bin engelli birey mesleki eðitim aldý. Söz konusu projelerin nitelik itibari ile geliþtirilmesi için baþta mevzuat çalýþmasý olmak üzere çalýþmalarýmýz artarak devam edecek. Komisyonda bizimle birlikte özverili þekilde çalýþan tüm taraflara katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyorum." Gül: Mýsýr'ý demokrasi dýþý tutamazsýnýz Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Slovakya Cumhurbaþkaný Ivan Gasparoviç'le görüþmesinin ardýndan ortak basýn toplantýsý düzenledi. Mýsýr'daki geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Gül, "Bir can kaybý daha olmasýn diye neler yapýlýr, þu anda herkesin bu seferberlik içine girmesi gerekir. Þu da bir gerçek ki Mýsýr bir kere demokrasiyi tanýmýþtýr. Uzun bir otoriter yönetimden sonra çok partili bir siteme geçmiþtir, seçimler yapýlmýþtýr, insanlar oy vermiþtir. Böyle bir ülkeyi uzun süre demokrasi dýþý tutamazsýnýz. Mýsýr'da yapýlmasý gereken; çok süratli bir þekilde kimsenin dýþlanmadan seçimlere girebileceði bir ortamý kýsa süre içinde saðlayýp, Mýsýr halkýnýn özgür iradesiyle temsilcilerinin seçilmesini temin etmek ve Mýsýr'daki bu kanlý ortamý sona erdirmek, tutuklamalarý hemen sona erdirmek, bu çýkmazdan çýkmanýn yolu olduðu kanaatindeyim" dedi. Kýlýçdaroðlu: O adamdan hükümet sözcüsü olmaz Kaðýttaki Ýngilizce not güldürdü Muðla'da polis tarafýndan sokakta uyuþturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 4 þüphelinin üzerinden çýkan notlarda yazanlar þaþýrttý. Ýngilizce bilmeyen ve turistlerle irtibat kurmaya çalýþan þüphelilerin kaðýtlarýn üzerine, 'Half a gram fifly lira. One gram face hundred lira. Helf= Yarým, hundred= lira' diye yanlýþ kelimelerle yazdýðý notlar, polisleri güldürdü. Muðla Emniyeti Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, özellikle turistlerin yoðun olduðu bölgelerde, sokak satýcýlarýna yönelik takip baþlattý. Marmaris Ýlçesi'nde, Doðu ve Güneydoðu'daki illerden getirilen uyuþturucuyu sattýðý belirlenen 4 kiþiyi takibe alan polis, geçen cuma ve dün Marmaris Grup Amirliði ekiplerinin desteðiyle operasyon düzenledi. Operasyonda, satýþa hazýr 11 paket halinde 41 gram esrar ele geçirildi. KAÐITTAKÝ NOT GÜLDÜRDÜ Gözaltýna alýnan þüphelilerin üst aramasýný yapan polisler, bulduklarý notlarý görünce þaþýrdý. Ýngilizce bilmeyen þüphelilerin, uyuþturucuyu satmak istedikleri yabancý turistlerle iletiþim kurma biçimleri polisi güldürdü. Þüphelilerin ceplerinden çýkan kaðýtlara, 'Half a gram fifly (doðrusu fifty) lira. One gram face hundred lira. Helf= Yarým, hundred= lira' notlarýný yazdýðý ortaya çýktý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden Ethem Arslan ile Cihan Altýndaþ tutuklandý, diðer ikisi ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn uyarýlarýna raðmen Irak'a giden CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ziyaretinin amacýný "Türkiye - Irak iliþkilerinin her alanda önünü açmak rahatlatmak ve geliþmesine katkýda bulunmaktýr. Özetle Türkiye'nin çýkarýný korumak için Irak'a gidiyoruz" þeklinde açýkladý. Ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Kýlýçdaroðlu, "Güvenlik adýna kaygýlarýnýz var mý helalik istiyor musunuz?" sorusuna "Takdir-i Ýlahi'ye ne söylenebilir ki. Dýþiþleri Bakanlýðý bu tür açýlamalar yapabilir ama ben kaygý hissetmiyorum. Güven içinde gidip, güven içinde geleceðim" þeklinde yanýt verdi. Bozdað'a yapýlan saldýrý hakkýnda da konuþan Kýlýçdaroðlu, Sayýn Bozdað konuþmasý sýrasýnda protesto edildiði zaman bunu nasýl durdurabiliriz diye konuþtuk ama durmadý protestolar. Daha sonra ben kürsüye çýktýðýmda kendi konuþmama "Ýncinsende incitme" sözüyle baþladým. Ve Hacý Bektaþ Veli etkinliðinin olduðu meydanýn barýþ, dostluk ve kardeþlik meydaný olmasý gerektiðnini altýný çizdim.bozdað'ýn þiddete maruz kaldýðýný öðrendim ve gazeteci arkadaþlarýma bunu kýnadýðýmý ifade ettim. Hem gazeteler yazdý hem televizyonlar gösterdi" dedi. Bülent Arnç'ýn açýklamalarýný eleþtiren CHP lideri, "Dün Bülent Arýnç'ý anlamakta gerçekten zorluk çektim. Bir insanýn gözü var görmüyorsa, kulaðý var duymuyorsa ve sadece dilleriyle konuþuyorsa o adamdan hükümet sözcüsü olmaz. Benim ne söylediðimi bilmiyor. Kýnadýðýmý da bilmiyor. Kýnamayý da sadece Hacý Bektaþ'ta deðil bir politikacýya þiddet uygulanmasýnýn doðru olmadýðýný söyledim" dedi. Arýnç, dün yaptýðý açýklamada "Maalesef geçmiþten bu yana orada baþta CHP olmak üzere birtakým kuruluþlar gösteri yapmaktadýr. Oraya hükümetimizden veya partimizden kim giderse yuhalamayý da iþ edinmiþlerdir" demiþti.

10 HABER 10 Sahte týk la video izlenme sayýlarýný þiþirmiþler Kamu Denetçiliði: 'Görev mahallinde baþ daima açýk' ifadesi çýkarýlsýn Kamu Denetçiliði Kurumu, baþörtüsüyle çalýþanlara yönelik önemli bir tavsiye kararýna daha imza attý. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliði'ndeki çalýþan kadýn memurun baþvurusunu deðerlendiren Kamu Denetçiliði Kurumu, anayasaya ve uluslararasý sözleþmelere aykýrýlýk teþkil eden baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasýný istedi. Ýnsanlarýn din ve vicdan hürriyeti kapsamýnda serbestçe kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn olanaklý kýlýnmasý için Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 5'inci maddesinde deðiþiklik yapýlarak 'görev mahallinde baþ daima açýk' ifadesinin madde metninden çýkarýlmasý talep edildi. Þikâyetin esas yönünden incelenmesi için Kamu Baþdenetçisi'ne gönderilmesine karar verildi. Görevli olarak çalýþan kadýn memur, mesai saatleri içerisinde baþý kapalý bir vaziyette görev yaptýðýndan dolayý Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði'ne uygun hareket etmediði gerekçesiyle kurum müdürlük tarafýndan yazý ile ikaz edildi. Bunun üzerine kadýn memur tarafýndan "Ýnancýmdan ötürü kullandýðým baþörtülü olarak görevimi yapabilmem anayasal hakkýmdýr. Bu çerçevede idarenin aldýðý tasarrufun yanlýþlýðýnýn tespiti, idaremin bu konuda bilgilendirilmesi, hukuksuz kararýndan vazgeçmesinin saðlanmasý'' konulu talebiyle Kamu Denetçiliði Kurumu'na baþvuruda bulundu. Þikâyet baþvurusu ise 22 Nisan 2013 tarihinde posta yoluyla yapýldý. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliði'nde çalýþan kadýn memura, 'bu ve buna benzer olumsuz hareketlerinin tekerrürü halinde hakkýnda disiplin soruþturmasý açýlacaðý' ifade edildi. Konuyu görüþen Kamu Denetçiliði Kurumu, düþünce, din ve vicdan özgürlüðü, çalýþma hakký ve eþitliðe iliþkin olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de taraf olduðu uluslararasý sözleþme ve bildirilerde yer alan hüküm ve ifadeleri hatýrlattý. Hiç kimsenin kendi seçtiði bir din ya da inanca sahip olma ya da bunu benimseme özgürlüðünü zedeleyecek bir baskýya maruz býrakýlamayacaðý vurgulandý. HOÞGÖRÜSÜZLÜKLE MÜCADELE MÜCADELE Ayrýca, Birleþmiþ Milletler Din veya Ýnanca Dayanan Her Türlü Hoþgörüsüzlüðün ve Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri'nin 4'üncü maddesindeki, ''Bütün Devletler, kiþisel, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel yaþamýn her alanýnda insan haklarýnýn ve temel özgürlüklerinin tanýnmasý, kullanýlmasý ve bunlardan yararlanýlmasý sýrasýnda din ve inanca dayanan ayrýmcýlýðý önlemek ve tasfiye etmek için etkili tedbirler alýr. Bütün devletler, bu tür ayrýmcýlýðý yasaklamak için gerektiði takdirde mevzuat çýkarmak veya deðiþtirmek de dâhil, din veya bu konudaki diðer inançlara dayanan hoþgörüsüzlükle mücadele etmek üzere gerekli bütün tedbirleri almak için her türlü çabayý gösterir.'' hükmü hatýrlatýldý. Avrupa ülkelerinde bu konuda genel ve yaygýn bir kýsýtlamanýn olmadýðý aksine nadiren ortaya çýkan problemlerinde mahallinde çözümlendiðine dikkat çekildi. Ayrýca, Leyla Þahin kararýna da atýfta bulunuldu. Danýþtay 12. Dairesini Kýlýk Kýyafet Yönetmeliði'ne aykýrý hareket ettiðinden dolayý kamu hizmetinden sürekli olarak uzaklaþtýrýlan bir kamu görevlisinin itirazý üzerine verdiði 21 Kasým 2012 tarih ve 2012/3480 esas ve 2012/9158 sayýlý kararý da anlatan Kamu Denetçiliði Kurumu, "Uyuþmazlýkta, davacýnýn derslere baþörtülü olarak girmek þeklindeki fiili, çalýþtýðý kurumun huzur, sükûn ve çalýþma düzenini bozucu nitelikte bulunmadýðý gibi, ideolojik ve siyasi amaçlarla yapýldýðý da ortaya konulamamýþtýr." dendiðini aktardý. Ýncelenen konuyla ilgili olarak Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmýþ'ýn yaptýðý çalýþmalar detaylý olarak raporun ilgili bölümlerinde yer aldý. Anayasanýn 48 ve 70'inci maddeleri ile kamuda çalýþanlarýn hak ve ödevlerini düzenleyen temel kanun olan 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu birlikte deðerlendirildiðinde kamu hizmetlerine girmede ve görevi sürdürme konusunda liyakatten baþka hiçbir kriteri öngörmediði gibi din ve inanç hürriyetini kýsýtlama anlamýna gelebilecek herhangi bir hükmede yer verildiðinin altý çizildi. Kamu hizmetlerinde çalýþanlara din ve inanç hürriyeti konusunda getirilecek bir sýnýrlamanýn bu madde hükümlerine ve temel kanunun ruhuna aykýrý olmamasý gerektiði belirtildi. ÇALIÞAN BÝR KADININ BAÞINI ÖRTMESÝ Çalýþan bir kadýnýn baþýný örtmesi, kendi gibi düþünmeyen insanlarýn haklarýna herhangi bir tecavüz olarak düþünülemeyeceði gibi; bu durumun kamu ve çalýþma düzenini bozucu hareket olarak da algýlanmamasý gerektiði ifade edildi. Zira kiþinin baþýnýn açýk yada kapalý olmasýnýn çalýþma verimliliði üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olduðunun da düþünülemeyeceði vurgulandý: "Aksine mevcut yasak, nüfusun çalýþma niyetinde olan eðitimli, dinamik, üretken ve nitelikli bir kýsmýnýn üretim potansiyeli dýþýnda tutularak katma deðer üretmesi engellenmek suretiyle toplumun geliþmiþ toplumlar seviyesine ulaþmasýnda deðerlendirilememiþ ve atýl býrakýlmýþ olmaktadýr ki bu durum ülkeye yapýlan en büyük kötülüktür. Kaldý ki ülkemizde baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerini koruma amacýný meþru gösterebilecek, din ve inanç hürriyetini kýsýtlamayý haklý çýkarabilecek hiçbir veri ve olaya rastlanmamýþtýr. Bu nedenle yapýlacak kýsýtlamalar, varsayýmlara dayanan muhtemel bir tehlike için temel bir hak olan din ve inanç özgürlüðünün tamamen kullanýlmaz hale gelmesine izin vermek demek olacaktýr. Hâlbuki demokratik ve çoðulcu bir toplumda temel hak ve özgürlükler korkulara dayalý varsayýmlarla kýsýtlanamamalýdýr." görüþlerine yer verildi. Anayasa Mahkemesi'nin 5 Temmuz /1989 tarih ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýnýn karþý oy yazýsý bölümünde üye Mehmet Çýnarlý'nýn görüþleri hatýrlatýldý. "Din Ýþleri Yüksek Kurulu 30 Aralýk 1980 tarihili ve 77 sayýlý kararýnda yer verilen 'Müslüman hanýmlarýn baþlarýný örtmeleri, vücutlarýnýn el, yüz ve ayaklarý dýþýnda kalan kýsýmlarýný, aralarýnda dinen evlenme caiz olan yabancý erkekler yanýnda açýk bulundurmamalarý, bazý çevrelerde sanýldýðý gibi belli bir zümrenin sonradan ortaya çýkardýðý bir adet veya iþaret deðil, Ýslam dininin bir hükmüdür' þeklindeki ifadesi, tarafýmýzdan incelemesi yapýlan þikâyet baþvurusu kapsamýnda deðerlendirildiðinde, kadýn memurun baþörtüsü taktýðý halde göreve devam etmek istemesinin, inandýðý dinin emredici bir kuralýný yerine getirme kaygýsý olduðu, bunun dinini açýklama özgürlüðü olarak dahi deðerlendirilemeyeceði, kadýn memurun talebinin anayasamýzýn 15'inci maddesi kapsamýnda olaðanüstü hallerde dahi kýsmen veya tamamen kýsýtlanamayan temel hak ve hürriyetlerden olan din, vicdan, düþünce ve kanaatlerinden dolayý suçlanamaz ifadesi kapsamýnda olduðu anlaþýlmalýdýr." Ýncelenen þikâyet baþvurusunda, din iþleri yüksek kurulunun söz konusu kararý ile þikâyetçinin baþvuru dilekçesindeki ifadeleri birlikte ele alýndýðýnda, kadýn memurun dinini açýklamak gibi bir niyetinin olmadýðý sadece dinin gereðini yerine getirme gayreti içinde olduðunun anlaþýldýðý kaydedildi. MEHMET ELKATMIÞ'IN TAVSÝYE KARARI Kamu Denetçisi Mehmet Elkatmýþ'ýn hazýrladýðý tavsiye kararýnda, "Açýklanan gerekçelerle; þikâyetin kabulü ile Ýnsan haklarýna, eþitlik ilkesine, din ve vicdan hürriyetine, çalýþma ve sözleþme hürriyetine, adalet anlayýþýna, hukuka ve hakkaniyete, iyi yönetim ilkelerine ve ayný zamanda anayasaya ve uluslararasý sözleþmelere aykýrýlýk teþkil eden baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý ve insanlarýn din ve vicdan hürriyeti kapsamýnda serbestçe kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmalarýnýn olanaklý kýlýnmasý için Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetlerine Dair Yönetmelik'in 5'inci maddesinde deðiþiklik yapýlarak 'görev mahallinde baþ daima açýk' ifadesinin madde metninden çýkarýlmasý hususunda TC Baþbakanlýðý'na ayrýca, XXX Müdürlüðü'nün XXX sayýlý 'Ýkaz' konulu yazýsýnýn iptali ve kadýn memurun baþörtülü olarak göreve devamýnýn saðlanmasý hususunda TC Ýçiþleri Bakanlýðý'na, Genel Müdürlüðü'ne ve XXX Müdürlüðü'ne, tavsiyede bulunulmasý gerektiðine karar verilmiþtir." denildi. Hazýrlanan tavsiye kararýnýn ardýndan þikâyetin esas yönünden incelenmesi için Kamu Baþdenetçisi'ne gönderilmesine karar verildi. Sektörde deprem etkisi yapan iddianýn sahibi ise Milliyet Gazetesi köþe yazarý Ali Eyüpoðlu. Müzik sektöründe büyük sahtekârlýk baþlýðýyla konuyu gündeme getiren Eyüpoðlu, þarkýlarýn görüntülenme sayýlarýnýn manipüle edildiðine dair söylentiler olduðunu; ancak Youtube un tespitiyle müzik dünyasýnda büyük sahtekârlýðýn ortaya çýktýðýný ifade etti. Bu hileyi kimlerin yaptýðý bilinmiyor. Fakat þarkýcýlarýn bizzat kendileri, menajerleri ya da fanlarýnýn olabileceði öne sürülüyor. Eyüpoðlu na göre, haksýz rekabetten öte haksýz kazanç da söz konusu.müyap: Youtube dan sahtekarlarýn listesini istedik Gözler korsanla mücadele eden ama korsanlýkla suçlanan Müzik Yapýmcýlarý Meslek Birliði ne (MÜYAP) çevrildi. Çünkü MÜYAP sitenin reklam gelirlerini týklanma sayýlarýna göre yapýmcýlara daðýtýyor. Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Forta, MÜYAP ýn maðdur edildiðini söylüyor. Ýnternet sayfalarýnýn manipüle edildiðini belirten Forta, Youtube ile yazýþma halindeyiz. Listeleri bize en kýsa zamanda geçecekler ve biz de bu sahtekarlýðýn kimler tarafýndan yapýlmýþ olduðunu öðreneceðiz. Net bir sonuç alýr almaz sahte rakamlarý açýklayacaðýz. Olayda sorumluluðu olanlarla ilgili maddi-manevi yaptýrým uygulayacaðýz. diyor. Youtube un þarký görüntüleme trafiðini düzenli olarak aylýk yayýnlayan tubefilter.com adlý site, Top 100 de 2 ncilikle 20 ncilik arasýnda gidip gelen MÜYAP ýn Temmuz 2013 te ilk 100 e bile giremediðini bildirdi. Çünkü Youtube, yaptýðý denetim sonunda MÜYAP ýn 261 milyon videosunu gerçek indirme ya da görüntüleme olmadýðý gerekçesiyle sildi. Forta ya göre bu manipülasyonun arkasýnda kimler olduðunu bulmak çok zor. Ancak en azýndan hangi þarkýcýlarýn videolarý üzerinde böyle bir hile gerçekleþtirildiðini tespit etmek bile önemli. Forta, dünyanýn farklý ülkelerinde de buna benzer olaylar yaþandýðýný aktarýyor. Oradaki faillerin reklam ajanslarý bile çýkabildiðini kaydeden Forta, Rihanna, Justin Bieber ya da Beyonce Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, iktidarlarýnýn ilk döneminde kendilerine ulaþtýrýlan ihbar mektuplarýný, Bu devirde darbe olmaz düþüncesiyle önemsemediklerini ifade etti. Yazýcý, 2003 yýlý baþlarýnda bir ihbar mektubunu ciddiye almayýp kenara koyduðunu söyledi te de kendisine bir darbe toplantýsý tutanaðý ulaþtýrýldýðýný ve bunu Baþbakan Tayyip Erdoðan a verdiðini anlattý. 27 Mayýs ve 12 Eylül öncesindeki ihbar mektuplarýnýn da dikkate alýnmadýðý hatýrlatýlarak Biraz ucuz atlatmýþsýnýz. denilmesi üzerine ise Biraz deðil, biraz deðil, çok ucuz atlattýk. þeklinde konuþtu. Bakan Hayati Yazýcý, 2003 yýlý baþlarýnda kendisine ulaþan ihbar mektubunu ciddiye almayýp bir kenara koyduðunu, 2005 yýlýnda da bir darbe toplantýsý tutanaðý ulaþtýrýldýðýný, bu tutanaklarý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a verdiðini anlatýyor. 27 Mayýs ve 12 Eylül öncesindeki ihbar mektuplarýnýn da önemsenmediði ancak gibi dünyaca ünlü þarkýcýlarýn sayfasýna daha fazla reklam alabilmek için bu yönteme baþvurulduðunu anlatýyor. Ýskender Ulus: Hilekârlar bulunup, deþifre edilmeli Ulus Müzik in sahibi Ýskender Ulus, olayý esefle kýnadýðýný dile getiriyor. Þarkýcýlarýn ya da bu iþten para kazanan insanlarýn, mallarýna hile katýp ailelerine haram lokma yedirmeleri ile internet ortamýnda gayri meþru bir yolla ekonomik katký saðlamalarý ayný þey. diyen Ulus, bunun ahlaki bir sorun olduðu kanaatinde. Ahlaki problemlerin olduðu yerde ekonominin düzelemeyeceðine, telif haklarý gibi sorunlarýn çözülemeyeceðine iþaret eden müzik yapýmcýsý, bu hileyi yapanlarýn, yaptýranlarýn bulunup, deþifre edilmeleri gerektiðini kaydediyor. Seyhan Müzik in yapýmcýsý Bülent Seyhan ise twitter dan yaptýðý açýklamada her zaman haksýzlýðýn karþýsýnda olduklarýný ve sektör içindeki pisliklerin temizleneceðini ifade etti. Naim Dilmener: Falanca albüm Þu kadar bin sattý haberleri doðru deðil Müzik eleþtirmeni Naim Dilmener de dijital zaman diliminde yaþadýðýmýz için rakamlarýn üzerinde oynanmasýnýn, tahrif edilmesinin çok þaþýrtýcý olmadýðýný belirtiyor. Hem albümlerin satýþ rakamlarý hem de týklanmasý konusunda buna benzer iddialarýn her zaman olduðundan söz eden Dilmener, Düþünsenize, bir albüm çýkýyor ve hemen ertesi gün gazetelerde Þu kadar bin sattý haberleri; bu mümkün deðil. Bunun altýný çizen çok fazla insan oldu ama ciddiye alýnmadýk. Fakat bu sefer YouTube un kendisi söylüyor ki bunu ciddiye almak zorundalar. diye konuþuyor. Yargýtay aþamasý bir geçsin Baþbuð hakkýnda söyleyecek çok þey var darbelerden sonra bunlarýn nasýl bir ibret vesikasýna dönüþtüðü hatýrlatýlarak, Biraz ucuz atlatmýþsýnýz. denilmesi üzerine, Biraz deðil, biraz deðil, çok ucuz atlattýk. ifadelerini kullanýyor. Ayný zamanda hukukçu kimliði bulunan Hayati Yazýcý nýn baþlangýçta dikkate almadýklarý darbe ihbarlarýyla ilgili fikrini ilk deðiþtiren, 2006 yýlýnda Nokta dergisinde yayýmlanan darbe günlükleri olmuþ. Hemen geri dönüp, 2003 yýlýnda eline ulaþan mektubu okumuþ. Günlüklerin oradaki darbe planlarý ile birebir örtüþtüðünü fark ediyor. Çok ince puntolarla ismine hitaben yazýlan bu 2,5 sayfalýk mektup, Ayýþýðý, Yakamoz, Sarýkýz darbe planlarýný tarif etmektedir. Yazýcý, 2005 te Erdoðan a sunduðu tutanaklarýn birer örneðini almadýðýna piþman olduðunu da ifade ediyor. O tutanaklarýn geliþini ise þöyle anlatýyor: Bir gün bir arkadaþým elinde bir tomar evrakla geldi. Orada komutanlarýn kendi aralarýnda yaptýklarý konuþmalarýn tutanaklarý vardý. Ýrticanýn cesaret aldýðý, Cumhuriyet in en önemli vazgeçilmez ilkesi olan laikliðe aykýrý eylem biçimlerinin çoðaldýðý, bunun sürdürülemez olduðu belirtiliyordu. Bunu bana veren kiþi biraz da korkmuþtu. Sýký sýký tembih etti beni, sakýn bundan örnek alma, Baþbakan a ver dedi. Ben de örneðini almadan bir uçak yolculuðunda Sayýn Baþbakan a sundum.

11 SPOR 11 Alt Minikler Þampiyonasý Burdur'da yapýldý Hakem ve Gözlemciler teste girdi Belediyespor boks takýmýndan 2 bronz madalya Çorum Belediyespor Boks takýmý, Alt Minikler Türkiye Boks Þampiyonasý'nda iki sýklette bronz madalya kazandý. Burdur'da yapýlan Alt Minikler Türkiye Boks Þampiyonasý'nda Çorum Belediyespor'dan Serkan Çýnar ve Hilmi Can Çankaya sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldular. Burdur'da hafta sonunda yapýlan Türkiye Boks Þampiyonasý'nda 47 ilden 362 sporcu mücadele etti. Çorum Belediyespor ise þampiyonada antrenör Ziyaettin Türkoðlu yönetiminde dört sporcu ile þampiyonada Çorum'u temsil etti. Çorum Belediyespor adýna ringe çýkan sporculardan 37 Kg'da Serkan Çýnar 27 sporcu arasýnda madalya mücadelesi verdi.ýlk turda Kýrklareli'li rakibini nakavtla yenen Çýnar ikinci turda Ankaralý üçüncü turda ise Siirtli rakibini yenerek madalyayý garantiledi. Ýkincilik maçýnda Sakarya'lý rakibine 12-8 yenilen Serkan Çýnar sýkletinde üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldu Kg'da ringe Çorum Belediyespor adýna çýkan Hilmi Can Çankaya ise dokuz sporcu ile madalya için mücadele etti. Birinci turu bay geçen Çankaya ikinci turda da rakibi ringe çýkmadýðý için hükmen galip sayýldý ve madalyayý garantiledi. Finale yükselme maçýnda karþýlaþtýðý Vanlý rakibine yenildi ve bronz madalyada kaldý. Þampiyonada ringe çýkan diðer Belediyespor'lu boksörlerden 32,5 Kg'da Hamza Kaynar ilk turda yenilerek elenirken 35.5 K'da Sinan Güler ise madalya maçýnda þanssýz kürsüye çýkmayý kaçýrdý. Ýlk turda Karabük'lü rakibini yenen Güler ikinci turda Kayseri'liyi yenerek madalya maçýnda Kars'lý sporcu ile yaptýðý maçtan maðlup ayrýlan Güler kürsüye çýkamadý ve beþincilikte kaldý. Çorum Belediyespor Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu üst miniklerin ardýndan alt miniklerde de madalya kazandýklarýný, bu branþýn çok efor istediðini belirterek 'Sporcularýmýz ilk turlarda baþarýlý oluyor ancak finale yaklaþtýkça güçlerini kaybedince istediðimiz sonuçlarý alamýyoruz. Bu minik sporcularýmýza gereken destek verildiði zaman kürsünün en üst basamaklarýna çýkacaðýna inandýðýný söyledi. SPOR SERVÝSÝ Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Futbol Sezonu Sezon baþý Hakem ve Gözlemcilere yönelik Eðitim Semineri ve Atletik Testi geçtiðimiz gün Samsun'da gerçekleþtirildi. Ýlk olarak Samsun Anadolu Kýz Teknik Olgunlaþma Lisesi Toplantý Salonunda Merkez Hakem Kurulu Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan'ýn verdiði Eðitim seminerinde yeni sezon öncesi deðiþen oyun kurallarý hakkýnda hakem ve gözlemcilere teorik bilgiler verildi. Ýlimizden Eðitim Seminerine ve Atletik Teste Bölgesel Hakem Kurulu Baþkaný ve Bölgesel Gözlemci Kahraman Ölçer, TFFHGD Çorum Þube Baþkaný, Ýl Eðitimcisi ve Bölgesel Gözlemci Mustafa Alagöz, Bölgesel Gözlemci Mustafa Býçakcý, Ulusal Yardýmcý Hakemler Özcan Genel, Gökhan Yumlu, Bölgesel Hakemler Mehmet Ali Cýrýl, Celal Bayraklý, Bölgesel Yardýmcý Hakemler Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Emrah Okan ve Ahmet Ecevit katýldý. 12. Bölgeye baðlý Çorum, Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Tokat illeri Hakem ve Gözlemcilerinin katýldýðý seminerin son bölümünde Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve 12. Bölge Sorumlusu Turgay Güdü Hakem ve Gözlemcilere Yeni Sezonda MHK'nýn Hakem ve Gözlemcilere yönelik talimatlarýný aktardý. Turgay Güdü, sezonunda 12. Bölge Hakemlerinin çok baþarýlý maçlar çýkarttýðýný dile getirerek görev alan tüm hakemlere teþekkürlerini iletti ve bu baþarýnýn sezonunda da devam etmesi temennisinde bulundu. OÐUZ SARVAN VE TURGAY GÜDÜ KOÞULARI ÝZLEDÝ Samsun Ýlk Adým Atletizm Sahasýnda hakemlere sezon öncesi atletik test gerçekleþtirilirken testi Merkez Hakem Kurulu da takip etti. Atletik Testi Merkez Hakem Kurulu Eðitim Direktörü Oðuz Sarvan, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve 2. Bölge Sorumlusu Turgay Güdü, Bölgesel Hakem Kurulu Baþkaný Kahraman Ölçer, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Necati Gündoðdu birlikte izleyerek hakemlerin son durumlarýný gözlemlediler. SPOR SERVÝSÝ Balçova Belediyespor, çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor Tarihinde ilk defa 3. Lig'de mücadele edecek olan Balçova Belediyespor, Belediye'nin tesislerinde çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor.geçtiðimiz yýl elde ettiði þampiyonluk ile Ýzmir'i profesyonel liglerde temsil edecek 8. Takým olan Balçova Belediye Spor hazýrlýklara hýzlý baþladý. 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Balçova Belediye Spor kadrosuna dahil ettiði yeni futbolcular ile Ödemiþ'te 10 günlük kamptan sonra Ýzmir'e döndü. Yeni sezon hazýrlýklarýna Balçova'da devam eden Balçova Belediye Spor, günde 2 antrenman yaparak eksikliklerini tespit ediyor.teknik Direktör Vedat Akbuðday yönetiminde sabah ve akþam yapýlan çift antrenmanda futbolcular, kondisyon ve þut çalýþmalarý yaptýktan sonra çift kale maç yapýyor. Yeni sezona Ankara'da yapacaklarý Hacettepe Spor maçý ile baþlayacaklarýný ifade eden Teknik Direktör Akbuðday "Çok yetenekli gençlerden oluþan bir ekibimiz var. Kamp süresince ve günlük antrenmanlarla bazý ufak tefek eksikliklerimizi gideriyoruz. Sezon baþlamadan kýsa bir kamp daha yapacaðýz. Ancak takýmýmýz þu anda bile zorlu lig maratonuna hazýr" diye konuþtu. BALÇOVA HAZIRLIK MAÇLARINDA UMUT SAÇTI Spor Toto 3. Lig'in yeni takýmý Balçova Belediyespor, sezon öncesi umut saçýyor. Ýlk hazýrlýk maçýnda Seferihisar'ý tek golle geçen kýrmýzý-lacivertliler, özel maçta Muðlaspor'u da 3-1'lik net skorla yenerek lig öncesi rakiplerine gözdaðý verdi. Kadrosunda çok önemli deðiþiklikler yapan Balçova Belediyespor, Muðlaspor karþýsýnda ilk yarýda Çaðrý (2) ve Emrah'ýn attýðý gollerle, hazýrlýk maçýný 3-1 kazanýrken, sergilediði futbolla da gözdoldurdu. Bu arada yönetim kurulu, Göztepe'nin efsane futbolcularýndan Fevzi Zemzem'i Futbol Þube Sorumlusu olarak göreve getirdi. Özel maçý kazanmaktan çok, sergilenen futbolun önemli olduðunu vurgulayan Zemzem, "Eksikliklerimizi görmemiz açýsýndan çok olumluydu. Takým olarak ligde çok önemli baþarýlara imza atacaðýmýza inanýyoruz. Futbolcularýmý da baþarýlý oyunlarýndan dolayý kutluyorum" diye konuþtu. SPOR SERVÝSÝ Futbol köyüne Çorum'dan 3 isim Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Sinop'ta düzenlenen Futbol köyüne Çorum'dan 2 sporcunun yaný sýra Teknik Direktör olarak Alpay Ardýk davet edildi. Bugün Sinop'ta baþlayacak olan ve 8 gün sürecek olan Futbol Köyü etkinliðine Çorum'dan kaleci olarak Bedirhan Aktý, futbolcu olarak ise Emre Okutan yer alacak. Konu ile ilgili açýklama yapan Alpay Ardýk Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölgesinden 40 sporcunun katýlacaðý futbol köyünde Çorum'dan ise 2 sporcunun yer alacaðýný belirtti. Kendisinin 3. defa antrenör olarak katýldýðý Futbol köyü etkinliðinin tüm masraflarýnýn TFF tarafýndan karþýlandýðýný belirten Ardýk " Çorum'dan biri kaleci olmak üzere bizden 2 sporcu istediler. Bizde 3-4 antrenör bir araya gelerek en iyi sporcularý bulmaya çalýþtýk. Yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda ise bu 2 futbolcunun gitmesine karar verdik. Sinop'ta bugün baþlayacak ve 8 gün sürecek olan Futbol Köyü etkinliðinde sporculara sadece futbol deðil beslenme, oyun kurallarý, futsal, ilk yardým, çevre bilinci, satranç, yaratýcý drama ve diþ saðlýðý eðitimleri gibi bilgilerde aktarýlýyor. Öte yandan 2 psikolojik danýþmanda Futbol Köyü'nde sporcularla sürekli ilgileniyor. TFF tarafýndan 4 antrenör çaðrýldý. Bunlardan birisi olarak da ben görev alacaðým. Sporcularýmýzýn geliþimi açýsýnda bu tür etkinlikler oldukça önemli" ifadelerini kullandý. SPOR SERVÝSÝ

12 Belediyespor'un kampý sona erdi Çorum Belediyespor'un Düzce Topuk Yaylasý'nda yaptýðý hazýrlýk kampý sona erdi. 11 Aðustos'ta baþlayan hazýrlýk kampýnda ekibimiz 5 hazýrlýk maçý oynarken, dün Göztepe ile yapýlan hazýrlýk maçý ile kamp çalýþmalarý tamamlandý. Yapýlan açýklamaya göre 1 gün izin verilecek futbolcular yarýn Çorum'da toplanarak lig hazýrlýklarýna Çorum'da yapýlacak çalýþmalar devam edilecek. Belediyespor'un, Göztepe'ye gücü yetmedi ÇORUM BELEDÝYESPOR: 1 GÖZTEPE: 3 SAHA: Topuk Yaylasý FenerbahçeTesisleri ÇORUM BELEDÝYESPOR (1. YARI): Çaðrý, Eray, Yakup, Ýmam, Macit, Nedim, Okan, Buðra, Vedat, Oðuzhan Yalçýn Ýbrahim Selen ÇORUM BELEDÝYESPOR (2.YARI):Utku, Eray, Ýmam, Osman Bodur, Emre, Mehmet Akif, Furkan, Mehmet Keleþ(Aydýn), Bilal,Oðuzhan Yalçýn, Kývanç GÖZTEPE: Yavuz(Egemen), Volkan(Adem), Osman(Mehmet), Sabutay(Mesut), Aytek, Fatih(Mithat), Onur(Ramazan), Tolga(Berkay), Halil, Furkan(Ýsmailcan), Þaban(Enes)(Tuncay) GOLLER: Dk 8 Fatih, Dk 60 penaltýdan Þaban,Dk 75 Ýlyas (Göztepe, Dk 70 penaltýdan Oðuzhan Yalçýn(Belediyespor) 1-3 Belediyespor Topuk Yaylasý Fenerbahçe Tesisleri'ndeki son hazýrlýk maçýný Göztepe ile oynayarak kamp çalýþmalarýný tamamladý. Belediyespor Düzce Topuk Yaylasý'nda oynadýðý ilk hazýrlýk maçýnda Güngören Belediyespor'a 0-1 maðlup olmuþ, ikinci hazýrlýk maçýnda ise BAL takýmý Ýstanbul ekibi BeyköyBelediyespor'u 4-2 maðlup etmiþti. Temsilcimizin Çankýrýspor ile oynadýðý üçüncü hazýrlýk maçý sis nedeniyle yarýda kalmýþ dördüncü hazýrlýk maçýnda ise ekibimiz Alanayaspor ile 3-3 berabere kalmýþtý. Dün oynanan kampýn son hazýrlýk maçýnda Ýzmir'in sarý kýrmýzýlý ekibi Göztepe ile karþýlaþan Çorum Belediyespor bu karþýlaþmayý ise 3-1 kaybetti. Göztepe ile oynanan hazýrlýk maçý iki teknik patronun anlaþmasý ile devreler 55 dakika oynandý. Karþýlaþmanýn diðer bir özelliði ise Ýzmir ekibinde eski Çorumsporlu Tuncay Kýlýç ile Þaban'ýnda yer almasý oldu. Þaban sahaya ilk 11'de çýkarken genç Tuncay oyuna ikinci yarýda girdi. Karþýlaþmaya erken yediði golle 1-0 yenik baþlayan Çorum Belediyespor güçlü rakibine ilk yarýda baþka gol þansý vermezken rakibi ile zaman zaman baþa baþ bir oyun sergiledi. Ýlk yarýda savunma kurgusunu Eray, Macit, Ýmam ve Yakup ile kuran teknik direktör Halit Kýlýç orta alanda ise Buðra, Okan, Nedim ve Vedat dörtlüsünü kullandý. Oðuzhan Yalçýn'ý bu dörtlünün hemen önüne koyan teknik patron Ýbrahim Selen'i tek forvet olarak denedi. Ýlk yarýda gol þansý bulamayan ekibimizde ikinci yarýda ise kalede Utku, Osman Bodur, Emre, Nedim, Mehmet Keleþ, Furkan, Ender, Mehmet Akif, Kadir, Kývanç ve Erol'u mücadele etti. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýna da golle baþlayan Göztepe durumu 2-0 yaparken, oyuna ikinci yarý dahil olan Kývanç kazanýlan penaltýdan durumu 2-1 yaptý. Oyuncu deðiþikliklerinin bolca yapýldýðý karþýlaþmada Göztepe 3. Golünü 75. Dakikada Ýlyas'ýn kafasýndan buldu. Belediyespor'da merakla beklenen yeni transfer Mehmet Akif Tatlý'nýnda oynadýðý ikinci yarýda rakip kaleye gidildiðinde gole buluþmakta zorlanan ekibimiz Düzce kampýný Göztepe'ye 3-1 maðlup olarak tamamladý. MAÇTAN DAKÝKALAR Karþýlaþma Göztepe'invuruþu baþladý. Dk. 7: Göztepe'nin ilk ataðýnda Volkan'ýn sað kanattan yaptýðý ortayý Çorum Belediyespordefansý kornere çeldi. Dk. 8: Osman'ýn kullandýðýkornerde Aytek'in kafasýndan seken top Fatih'e geldi. Fatih'in kafa vuruþunda top kaleci Çaðrý'nýn saðýndan aðlara gitti. 1-0 Dk. 15: Göztepe'nin kazandýðý serbest vuruþta Tolga'nýn vuruþu kaleci Çaðrý'nýn ellerinde kaldý. Dk. 23: Çorum Belediyespor ataðýnda ceza alaný civarýnda topla buluþan Oðuzhan Yalçýn sert vurdu top savunmadan döndü. Dk. 33: Göztepe ataðýnda Halil'in sol kanattan yaptýðý ortada top kaleci Çaðrý'da kaldý. Dk. 40: Etkili geliþen Göztepe ataðýnda Þaban'ýn ceza sahasý içine girerek yaptýðý vuruþta top direðin dibinden auta gitti. Dk. 49: Ýzmir ekibinin ani geliþen ataðýnda Þaban'ýn göðsünde yumuþatarak yaptýðý vuruþta top kaleci Çaðrý'da kaldý. Dk. 51: Çorum Belediyespor'un kazandýðý serbest vuruþta topun baþýna geçen Yakup'un vuruþunu Fatih kafa ile uzaklaþtýrdý. 55 dakika üzerinden oynanan ilk yarý sona erdi. ÝKÝNCÝ YARI Dk. 46: Ýkinci yarý Çorum Belediyespor'un vuruþu ile baþladý. Dk. 60: Karþýlaþmanýn bu dakikasýnda ani organize bir atak sonunda Ýmam, Göztepeli Berkay'ý üþürdü penaltý. Dk. 60: Penaltýyý kullanan Þaban topu Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi. 2-0 Dk. 65: Golden sonra orta alanda topla buluþan Furkan uzaktan vurdu kaleci Egemen topu kornere çeldi. Çorum Belediyespor kullandýðý kornerden sonuç alamadý. Dk. 68: Yine geliþen bir atakta kazanýlan çift vuruþta Osman'ýn kullandý top auta gitti. Dk. 70: Çorum Belediyespor ataðýnda Oðuzhan Yalçýn'ýn pasýnda Mehmet Keleþ ceza alaný içinde yere indirildi. Kazanýlan penaltýyý Oðuzhan yalçýn kullandý top aðlarda 2-1 Dk. 75:Belediyespor'un golünün ardýndan Göztepe tekrar yüklenmeye baþladý. Bu dakikadaadem'in sað kanattan yaptýðý ortaya Ýlyas yükseldi. Ýlyas'ýn kafa vuruþunda top aðlarda. 3-1 Dk. 80: Belediyespor ataðýnda kazanýlan faul atýþýnda Kývanç'ýn kullandýðý serbest vuruþta top auta gitti. Dk. 87: Adem'in kullandýðý kornerde ön direkte mesut topla buluþtu. Mesut'un kafa vuruþunda top auta gitti. Dk. 90: Belediyespor'da Mehmet Akif'in kullandýðý serbest vuruþta top auta gitti. Dk. 95: Yine faulle durdurulan ataðýmýzda Mehmet Akif'in kullandýðý serbest vuruþu kaleci Egemen çift yumrukla uzaklaþtýrdý. Çorumspor'da hazýrlýklar ve transfer çalýþmalarý devam ediyor Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çorumspor'da bir yandan hazýrlýklar devam ederken diðer yandan yönetim transfer çalýþmalarýnda transfer görüþmelerini sürdürüyor. Dün sabah saat 10.00'da Yunus Emre Parký'nda günün ilk çalýþmasýný gerçekleþtiren Çorumspor bu çalýþmada koþu aðýrlýklý kondisyon çalýþmasý yaptý. Teknik Direktör Sunay Güneþ çalýþmalardan memnun olduðunu belirtirken, yönetimin büyük gayretleri sonunda yapýlacak takviyelerle sezona güçlü bir kadro ile girmek istediklerini söyledi. Günün ikinci çalýþmasýnda topla teknik ve yüklemeler yapan kýrmýzý siyahlý futbolcularýn özellikle antrenman sonunda yarý sahada yapýlan çift kalelerde teknik patronun gözüne girmek için hýrslý olduklarý gözlendi. ATAK: AZERÝ FUTBOLCULAR ÝÇÝN ÇALIÞMALARIMIZ SÜRÜYOR Çorumspor yöneticisi Güngör Atak gelecek sezona Çorum'a yakýþýr bir Çorumspor takýmý ile lige girmek istediklerini bunu baþarmak içinde yönetim olarak ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Özellikle BESYO Bölümünü tercih ederek Çorum'a gelen futbolcularla görüþmeler yaptýklarýný dile getiren Atak, Azerbaycan'dan gelen futbolcular içinde federasyona 6 bin lira bir meblað yatýrmalarý gerektiðini bu parayý saðlamak için çalýþmalarýný yürüttüklerini kaydetti. ADNAN YALÇIN Güngör Atak

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı