Sesiz dillerin sesi olacaklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sesiz dillerin sesi olacaklar"

Transkript

1 Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek... SAYFA 7 DE 40 KURUÞ TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu 5. Km. Çorum Tel: (0364) pbx Fax: (0364) Sesiz dillerin sesi olacaklar "Çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale geldi" 3 TE Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda çiftçilerle sohbet ettiklerini ve gelecekten umudu kesmiþ bir halkla karþýlaþtýklarýný söyledi. Tarlasýný ekmediði zaman en azýndan zarar etmediðini düþünen çiftçilerin olduðu bir ülkenin kalkýnmayý býrakýn aç kalmaya mahkum olacaðýný belirten Atlas, "Hükümet 11 yýldýr tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla çiftçimizin üzerine adeta karabulut gibi çökmüþtür. Mürsel Barýldar Çorum HEM "Yabancý Dil Laboratuarý" kuruyor Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen programa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu ile çok sayýda davetli katýldý. SAYFA 5 TE Sait Topoðlu Çorum Halk Eðitim Merkezi düzenlediði yabancý dil kurslarýnýn niteliðini arttýrmak ayný zamanda kursiyerlere daha kaliteli yabancý dil eðitimi sunabilmek amacýyla merkez binasýna "Yabancý Dil Laboratuarý" açýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý konu hakkýnda verdiði bilgi de Halk Eðitim Merkezi olarak düzenledikleri kurs faaliyetlerinin niteliðini arttýrmak amacý ile bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný dile getirerek, Yabancý Dil Laboratuarýnýn da bu çalýþmalarýn bir ürünü olduðunu belirtti. SAYFA 3 TE Girgin'den okul kayýt uyarýsý! 6 DA Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin eðitim öðretim dönemi okul kayýtlarý hakkýnda açýklama yaptý eðitim-öðretim yýlýnda sýnavsýz öðrenci alan Meslekî ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý okul/kurumlarýn bünyesindeki ortaöðretim kurumlarýnýn "meslek lisesi" ile... Çevreyi rahatsýz eden K A R Ý K A T Ü R MYO'ya üç yeni bölüme YÖK onayý SAYFA 2 DE sürücülere sýký denetim Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri denetimlere hýz kesmeden devam ediyor.polis ekipleri yoðun ihbar gelen çevreyi rahatsýz eden ve trafiði tehlikeye düþüren sürücülere yönelik denetimler yaptý. Denetimler de özellikle çevreyi rahatsýz eden düðün konvoylarý, motosikletler ve motorlu bisikletlere aðýrlýk veriliyor. Otistik Çocuklar 7 Eðitim Merkezinde çalýþmalar tam gaz SAYFA 5 TE Ýskilip'te, 4 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 2 kiþi öldü. Kaza, Ýskilip - Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Münir Görümcü (47) yönetimindeki traktöre, Mürsel Sözer'in (43) kullandýðý otomobil, arkadan çarptý. 3 SAYFA SAYFA SAYFA 3 Özel Ýdare'den modern meyveciliðe destek Ýskilip'te feci kaza: 2 ölü 4 yaralý 4/C'lilerden Memur Sen'e teþekkür 5 TE DE TE TE

2 Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: ELEMAN ARANIYOR yaþ arasý maaþ + sigorta ile yýkama bölümünde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli eleman alýnacaktýr. Müracaat: Kültür Otopark Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: HABER MYO'ya üç yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna üç yeni bölüm daha kurulacak. Açýlacak olan bu bölümlerle birlikte MYO'da program sayýsý 63'e çýktý. Hitit Üniversitesi, MYO bünyesinde Çevre Koruma ve Kontrol, Yerel Yönetimler ve Sosyal Güvenlik Programlarýnýn açýlmasý için YÖK'e baþvuruda bulunmuþtu. Yükseköðretim Yürütme Kurulu yaptýðý toplantýda Hitit Üniversitesinin talebini kabul etti.üniversite bünyesinde 2010 yýlýnda 4 Meslek Yüksekokulunda 38 program bulunurken, Alaca Meslek Yüksekokulunun açýlmasý ile Meslek Yüksekokulu sayýsý 5'e, YÖK tarafýndan onaylananlarla birlikte programlarýn sayýsý yüzde 66 oranýnda bir artýþla 63'e ulaþtý. Fatih AKBAÞ Þoför köye emaneti almak için gitmiþ Halk Bankasý Ýl Müdürü Cemal Kaçay, dün gazetemizde de yayýnlan "Þoför, genel müdürünü unutursa" baþlýklý haber ile ilgili açýklama yaptý. Halk Bankasý Genel Müdürü hemþerimiz Süleyman Aslan'ýn Osmancýk'ta katýldýðý bir iftar sonrasýnda, köyüne gitmek üzereyken þoförünün unutarak almadan gittiði þeklinde ki bilginin gerçekleri yansýtmadýðýný dile getirerek, "Ýftar sonrasý Sayýn Genel Müdürümüz, Sayýn Osmancýk Belediye Baþkanýný ve Osmancýklý diðer misafirlerle geç saatlere kadar Seyir Tepede sohbet ettiler. Sohbet uzayýnca, daha çok Çorum'a geç kalmayým diye köyden gelmesi gereken bir emanet vardý onu getirmesi için þubemiz personelini görevlendirdim. O da köye gidip emaneti getirdi. Biz diðer aracýmýzla Sayýn Genel Müdürümüzü sohbet bittikten sonra köye gönderdik" dedi. ÇESÝAD'dan Timuçin Baþar'a hayýrlý olsun ziyareti Ýmsâk : 04:14 Güneþ : 05:49 Öðle : 12:50 Ýkindi : 16:34 Akþam : 19:39 Yatsý : 21:06 Yüz yýlýn en büyük felaketi, Yasa boðmuþtu tüm memleketi. Güya bilinçlendirecektik herkesi Ovalarý hala iþgal ediyorsak, Hem ekmek teknemizi tepiyor, Hem de felakete gidiyorsak. Denizden alýp sahil yapýyorsak, K?rý görünce hemen kapýyorsak, Görevimizi savsaklýyorsak, Mimar Sinan'ý örnek almadýkça, Mevlana'nýn hoþgörüsüne sýðýnmadýkça, Ýþimizi en güzel þekilde yapmadýkça Kanunlara, kurallara tam uymadýkça, Vicdanýmýzýn sesini, içten duymadýkça, Temelden afet eðitimi almadýkça, Depremleri hafýzamýza yazmadýkça Doðruyu tutup, eðriye kýzmadýkça, Kutlamalarda klasik söylemler oldukça, Topyekün afet kültürü oluþmadýkça, Eðitimler, yaptýrýmlarla buluþmadýkça, Sorumlular karýnca misali çalýþmadýkça 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 34. Hafta Kýyâmet günü, þehidlerin kanýný, âlimlerin mürekkebi ile tartarlar. Mürekkep aðýr gelir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri 17 AÐUSTOS'U UNUTTUK BÝLE Televizyonlarda haberlere baktýkça, Basit tedbirsizlikler, hala can yaktýkça, Sorunlar yerinde badanaj yaptýkça, Ne olur kimse darýlmasýn bu sözüme, Ýçimden gelenleri sadece söyledim size, Derseniz sorunlar eskiden kaldý bize, Mahir der doðrudur sözüm, Afetlerde olur toplu hüzün, Memleketi þöyle bir gezin HAVA DURUMU (Mahir Odabaþý /gece: 04.45) Mahir Odabaþý Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Ataþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne atanan Timuçin Baþar'ý makamýnda ziyaret etti. Hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Yargýtay üyesi Zihni Doðan, ÇESÝAD yönetiminden Ýbrahim Sezikli, Mehmet Yýldýrým, Hayrettin Özkaya, Tahsin Özcan, Ýstanbul Mobil Saðlýk A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Gürsoy katýldý. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,941 1,951 EUR 2,596 2,611 STERLiN 3,025 3,075 JPY YENi 0,0197 0,0202 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL: MEHMET AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ELÝF ECZANESÝ TEL: Müracaat: GAZÝ CAD. 11/B - BELEDÝYE KARÞISI -Önemli Telefonlar- Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2558 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Çorum HEM "Yabancý Dil Laboratuarý" kuruyor Özel Ýdare'den modern meyveciliðe destek Ýl Özel Ýdaresi modern meyve bahçelerinin kurulmasýna destek olacak. Özel Ýdare tarafýndan hayata geçirilen proje kapsamýnda proje teflileri alýnarak deðerlendirildi ve þartlarý uyan baþvuru sahiplerine bilgilendirme yapýldý. Modern meyveciliðin yaygýnlaþtýrýlýp çiftçilerin daha kaliteli ve geliri yüksek ürünler elde etmesi amacýyla hazýrlanan proje, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü'nce baþlatýldý. Proje kapsamýnda ilk olarak Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðü'ne baþvurular yapýldý. Burada gerçekleþtirilen ön elemeler sonucunda 92 baþvuru dosyasý, Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü'nde oluþturulan proje deðerlendirme komisyonuna gönderildi. Deðerlendirme komisyonu tarafýndan kriterlere uygun bir þekilde puanlama yöntemiyle yapýlan çalýþmalar sonrasýnda 13 asil ve 7 yedek olmak üzere toplam 20 aday belirlendi. Ceviz, Elma, Bað, Kiraz ve Ayva olmak üzere toplam beþ ürünün destekleneceði projeyle ilgili olarak Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri'nde bir toplantý yapýldý. Toplantýya katýlan çiftçilere projenin amacý ve bundan sonraki süreçte izlenecek yöntemler hakkýnda bilgi verildi. Projede fidan dikimi, damla sulama sistemi ve tel çit yapýmýnýn yer aldýðý belirtilirken, kurulacak her bahçeye Ýl Özel Ýdaresi'nin yüzde 80 oranýnda destek vereceði, kalan yüzde 20'lik bölümün ise bahçe sahipleri tarafýndan karþýlanacaðý aktarýldý. Yine projeyle birlikte kurulmasý planlanan bahçelerin ihale usulü ile yüklenici firma tarafýndan yapýlarak, meyve bahçesi sahiplerine teslim edilip üretime baþlanýlacaðý da ifade edildi. Fatih AKBAÞ Çorum Halk Eðitim Merkezi düzenlediði yabancý dil kurslarýnýn niteliðini arttýrmak ayný zamanda kursiyerlere daha kaliteli yabancý dil eðitimi sunabilmek amacýyla merkez binasýna "Yabancý Dil Laboratuarý" açýyor. Merkez Müdürü Fatih Þanlý konu hakkýnda verdiði bilgi de Halk Eðitim Merkezi olarak düzenledikleri kurs faaliyetlerinin niteliðini arttýrmak amacý ile bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný dile getirerek, Yabancý Dil Laboratuarýnýn da bu çalýþmalarýn bir ürünü olduðunu belirtti. Yýl içersinde Halk Eðitim Merkezi olarak Yabancý Dil Kurslarý verdiklerini ve yeni sezonda bu kurslarý çok daha donanýmlý bir ortamda, dil eðitimine uygun olarak düzenlenmiþ Yabancý Dil Laboratuarýnda vereceklerini kaydeden Þanlý, eðitim de kaliteyi yakalamanýn gereklerinden birinin de teknolojik geliþmelere uygun olarak dizayn edilmiþ mekanlarda eðitim faaliyetleri gerçekleþtirmek olduðunu söyledi. Genel olarak bakýldýðýnda yabancý dil eðitimi noktasýnda istenilen baþarýnýn saðlanamadýðýnýn altýný çizen Þanlý, Halk Eðitim Merkezi olarak gerçekleþtirecekleri bu çalýþma ile Çorum'da yabancý dil eðitimine olumlu katký saðlayacaklarýný belirtti. Þanlý açýklamasýnda Halk Eðitim Merkezi hakkýnda genel bir deðerlendirme de yaptý. Halk Eðitim Merkezinde, öðretim yýlý içersinde 68 ayrý alanda 700'ü aþkýn kurs faaliyetinin gerçekleþtirildiðini dile getiren Þanlý, bu kurslarda toplam 14 bin 374 kursiyere hizmet verildiði açýkladý. Bir önceki dönemde Halk Eðitim Merkezinde 555 adet kurs faaliyetinin gerçekleþtirildiðini ifade eden Þanlý, bu kurslarda 10 bin 586 kursiyere hizmet verildiðini kaydetti. Çorum Halk Eðitim Merkezi personelinin özverili, gayretli ekip ruhu ile çalýþmasý ile merkezden hizmet alan kursiyer sayýsýnýn önceki döneme göre yüzde 40 oranýnda artýþ saðlandýðý bilgisini veren Þanlý, merkez binada bulunan derslik ve iþliklerin gerek tefriþ gerekse eðitim materyalleri anlamýnda yenileyip, takviye yaparak buralarda gerçekleþtirecekleri kurs faaliyetlerini daha kaliteli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fatih AKBAÞ 4/C'lilerden Memur Sen'e teþekkür Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþmeyle ilgili rakip sendikalarýn eleþtirilerine inat 4/Clilerin teþekkür mektubu gönderdiklerini ifade ederek, "4/C'liler Memur Sen'e, Toplu Sözleþme masasýnda 4/C'liler adýna elde ettiði baþarýlarýndan dolayý ve kadro taleplerini dile getirdiði için 81 ili temsilen 81 gül ile teþekkür mektubu gönderdiler" dedi. 4/C'lilere biraz daha rahat nefes aldýrdýklarýný aldýklarýný ifade eden Saatçi, "4/C'liler toplu sözleþmede kadro alamasalar da yapýlan maaþlarla biraz daha rahat nefes aldýklarýný belirterek bu kazanýmlar için Baþbakan, Bakan, Bakan Yardýmcýsý, Devlet Personel Baþkaný ve Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyet Baþkanýna teþekkürlerini ifade ettikleri bir mektup yazdýlar. Kadro taleplerini bir kez daha ifade ederek, mektuplarý ''81 adet gül'' ile birlikte gönderdiler. Yüzde 35-yüzde 40 oranýnda maaþ artýþlarýnýn ve aile yardýmýnýn kendilerine bayram hediyesi olarak aldýklarýndan bahsettikleri mektuplarýnda ki en dikkat çekici ifadeleri desteðinizi her daim hissettik dedikleri Memur-Sen'e kullandýlar" þeklinde kaydetti. 4/C'liler tarafýndan gönderilen mektubun içeriði hakkýnda bilgi veren Saatçi, "Toplu sözleþme sürecinde ve öncesinde sendika hakkýný aldýðýmýz 4 yýldan buyana bizlere olan desteðinizi her daim hissettik. Bizi dinlediniz her platformda, 4/C'li çalýþanlarýn haklarýný korumaya kollamaya çalýþtýnýz. Biz size inandýk ve güvendik her geçen yýl özlük haklarýmýz bir parça daha iyileþti. Bu yýl yapýlan toplu sözleþme ile 4/C'li personelin maaþlarýnda yaklaþýk olarak yüzde 35-yüzde 40 oranýnda artýþ ile aile yardýmý bizlere çifte bayram yaþattý. Yapýlan eleþtirilere kulaklarýnýzý týkayarak bizlerin her daim yanýmýzda oldunuz. Bu mücadelede kadromuzu almamýzý saðlayacaðýnýzdan eminiz. Vermiþ olduðunuz desteklerden dolayý teþekkür eder, saygýlarýmýzý sunarýz" ifadelerinin yer aldýðýný söyledi. Saatçi, hizmet vermek, kazaným elde etmek kadar verilen mücadelenin, elde edilen kazanýmlarýn görülmesi ve takdir edilmesinin motivasyonu ve kazanýmlarý daha da artýracaðýný dile getirdi. Yasin YÜCEL "Çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale geldi" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda çiftçilerle sohbet ettiklerini ve gelecekten umudu kesmiþ bir halkla karþýlaþtýklarýný söyledi. Tarlasýný ekmediði zaman en azýndan zarar etmediðini düþünen çiftçilerin olduðu bir ülkenin kalkýnmayý býrakýn aç kalmaya mahkum olacaðýný belirten Atlas, "Hükümet 11 yýldýr tarým ve hayvancýlýk politikalarýyla çiftçimizin üzerine adeta karabulut gibi çökmüþtür. Çekirge sürüsünden bile insafsýzca çiftçiyi bitirmiþtir. Verdiði zararýn düzeltilmesi yýllar alacaktýr. Sadece tarým ve hayvancýlýkla geçimini saðlayan milyonlar deðil bütün ülke zarardan fazlasýyla etkilenmiþtir" dedi. CHP Ýl Baþkaný Atlas Mecitözü ziyaretleri sýrasýnda þunlarý söyledi: "Kurulduðundan bu tarafa hayvancýlýk ve tarým anlamýnda kendinden söz ettiren Mecitözü ve Alaca'da bugün çiftçilerimiz ne yapacaðýný bilemez hale gelmiþtir. Ayçiçeði üreticisi maliyetler Türk Yýldýzlarýndan önce motorlu yamaç paraþütü gösterisi Türk Yýldýzlarý tarafýndan 24 Aðustos'ta Çorum'da yapýlacak gösteri öncesinde farklý bir etkinlik daha olacak. Cumartesi günü yapýlacak olan Türk Yýldýzlarý Akrobasi Timi gösteri öncesinde Türk Hava Kurumu motorlu yamaç paraþütü ile uçuþ gösterisi yapacak. Valilikten konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Türk Yýldýzlarý Akrobasi Timi tarafýndan 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü Ýlimizde icra edilecek "Hava Gösterisi" etkinlikleri çerçevesinde, Türk Hava Kurumu Genel Baþkanlýðý tarafýndan da motorlu yamaç paraþütüyle bir uçuþ gösterisi yapýlacak.motorlu yamaç paraþütü uçuþ gösterisinin, meteorolojik koþullarýn da uçuþ için uygun olmasý halinde 24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saat arasýnda gerçekleþtirilecek." Haber Servisi yüzde 40 artarken geçen yýla göre yüzde 40 fiyatý düþen ürünüyle baþ baþa kalmýþtýr. Buðday ve arpanýn tadý kaçmýþtýr. Pancar üreticisi niþasta bazlý þeker ithalatçýsýnýn insafýna terk edilmiþtir. Samaný bile ithal eder hale gelen ülkemizde hayvan yetiþtiricilerinin durumu içler acýsýdýr. Bütün bunlarýn sorumlusu ise ülkenin tüm kazanýmlarýný peþkeþ çeken doðrudan AK Parti iktidarýdýr. Ýlk fýrsatta da halkýmýz ülkemizi karanlýða sürükleyen bu iktidarý deliðe süpürecektir." Haber Servisi

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM OLURKEN UYUMAYA DEVAM EDEBÝLMEK ÝÇÝN Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yýllar önce bir çiftçi, fýrtýnasý bol olan bir tepede bir çiftlik satýn almýþtý. Çiftliðe yerleþtikten sonra ilk iþi yardýmcý aramak oldu. Ama ne yakýn nede uzak köylerden bir yardýmcý bulamadý. Çiftliðin yerini görünce çalýþmaktan vazgeçtiði gibi, çiftlik sahibini de vaz geçirmeye çalýþýyorlardý. Çiftlik sahibi pes etmeyip yardýmcý aramaya devam etti. Nihayet çelimsiz, orta yaþlý bir adam çalýþmayý kabul etti. Adamýn haline bakýp 'sen çiftlik iþlerinden anlar mýsýn?' diye sormadan edemedi çiftlik sahibi. Adam sakince 'Sayýlýr' ama 'fýrtýna çýktýðýnda uyuyabilirim.' Dedi. Çiftlik sahibi bu ilgisiz sözü biraz düþündü. Sonra boþverip çaresiz iþe aldý. Zaman geçtikçe adamýn çiftlik iþlerini düzenli yürüttüðünü görünce içi biraz rahatladý. Ta ki o fýrtýnaya kadar: Gece yarýsý, o fýrtýnanýn müthiþ uðultusuyla uyandý. Öyle ki, bina çatýrdýyordu. Yataðýndan fýrladý!, hemen adamýn odasýna koþtu. 'Kalk, kalk! Fýrtýna çýktý. Her þeyi uçurmadan yapabileceklerimizi yapalým. 'Adam yataðýndan bile doðrulmadan mýrýldandý: 'Boþverin efendim, gidin yatýn. Ýþe girerken ben size fýrtýna çýktýðýnda uyuyabilirim demiþtim ya.' Çiftçi adamýn rahatlýðýna çýldýrdý. Ertesi sabah ilk iþi onu kovmak olacaktý ama en azýndan þimdi fýrtýnaya bir çare bulunmasý gerekiyordu. Dýþarý çýktý, saman balyalarýna koþtu: A- aa! Saman balyalarý birleþtirilmiþ, üzeri muþamba ile örtülmüþ sýkýca baðlanmýþtý. Ahýra koþtu. Ýneklerin tamamý bahçeden ahýra sokulmuþ, ahýrýn kapýsý iyice desteklenmiþti. Tekrar evine yöneldi. Evin kepenklerinin tamamý kapatýlmýþtý. Çiftçi rahatlamýþ bir þekilde odasýna döndü, yataðýna yattý. Fýrtýna uðuldamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve gözlerini kapatýrken mýrýldandý: fýrtýna ile yaþamak zorundayým ama 'FIRTINA ÇIKTIÐINDA UYUYABÝ- LÝRÝM.' Efendim ülkemiz deprem bölgesi, nüfusun % 90 küsuru buralarda yaþýyor. Zemin olarak genelde alüvyonlu bir zemine sahibiz. Ýrili ufaklý fay hatlarýnýn ya üzerinde ya da yakýnlarýnda ikamet ediyoruz. Dünden bugüne büyük depremler yaþamýþýz, yaþýyoruz ve muhtemel ki gelecekte de yaþayacaðýz. Ýkinci bir güvenli ülkemiz olmadýðýna göre, mevcut imkânlarý en güzel þekilde deðerlendirmemiz gerekmez mi? Ama gelin görün ki bu nokta da maalesef ve maalesef toplum olarak sýnýfta kalýyoruz. Bir boþ vermiþlik, aman sendecilik, duyarsýzlýk almýþ yürümüþ.17 Aðustos depreminin yýl dönümünde tüm basýnda irili ufaklý haberler yer aldý. Þöyle ki; bir ilimizde yýkýlmasý gereken 2500 tane tehlikeli bina var. Orta hasarlý binalarda tehlikeyi hiçe sayýp, hala oturmaya devam edenler var. Belediye elektriðini, suyunu, doðalgazýný kesti ama vatandaþ boþaltmamak için hala direniyor.(bu arada kentsel dönüþüm- güvenli yaþam çalýþmalarýný takdirle karþýladýðýmý belirtmek istiyorum) Rektör öðrencileri uyardý: 'Güçlendirilmesi yapýlmamýþ hasarlý evleri kiralamayýn. Bunun için listeye bakýn. Çünkü: 'Orta hasarlý binalar bir boya, bir badana ile öðrencilere kiraya veriliyor. Ucuz olduðu içinde raðbet görüyor. Dolaysýyla betondan tabutlar hazýrlanýyor ' Diðer taraftan basýnda kiminin ilginç hayat hikâyesi, kiminin acýsý gündeme tekrar geldi. Ama muhtemel ki 18 Aðustosta unutuluverdi Bu nokta da yazan çizenlere de adamýn iþi gücü yok durmadan bunlarla uðraþýyor deliniverdi ÖZETÝN ÖZETÝ: Olasý depremlere afiyette iken zihnen (bilgi-plan), manen (dua-sabýr), maddeten ( tedbir, sivil savunmayý ve savunmacýyý önemseme, ilgi, bilgi - planýn icraatta aksatýlmadan uygulanmasý. Baþka bir ifade ile devlet, özel sektör veya vatandaþýn iþini gereði gibi yapmasý.) hazýrsanýz, fýrtýna çýktýðýnda DEPREM OLMAYA BAÞLADIÐINDA uyumaya devam edebilirsiniz. Týpký Japonlar gibi otellerin, okullarýn kapýsýnýn arkasýna: 'deprem olurken sakýn kaçmayýn, en güvenli yer burasýdýr' yazabilirsiniz. Yoksa ara sýra tatbikatlarda görüldüðü gibi, bilinçli tahliye yerine çocuklara Kaç! Kaç! diye baðýrýrsýnýz bazen onu da beceremez çocuklarýn ezilmesine sebep olursunuz Vesselam ''Çançeneçonçeneçinçiniçonçene''(Konfüçyüs) Ayçiçeði fiyatlarý çiftçiyi kara kara düþündürüyor Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz düþen ayçiçeði fiyatlarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, ayçiçeðinin geçen seneye oranla maliyetinin yüzde 40 artmasýna raðmen, fiyatýn düþük olmasýnýn çiftçiyi zor duruma düþürdüðünü belirtti. Alaca'da ekim alaný artan ayçiçeði fiyatýndaki yüzde 30-35'lere varan düþüþün, bu ürüne bel baðlayan çiftçiyi büyük sýkýntýya soktuðunun altýný çizen Yýlmaz, "Bu yýlki fiyatlar geçen senenin altýnda seyrediyor. Ayçiçeði hasadý temmuz ayýnýn ortalarýnda baþlayýp aðustosun sonuna kadar devam ediyor. Ýlk hasat döneminde kilosu 1 lira 25 kuruþ iken son haftalarda kuruþa indi. Bu fiyatýn en az 1 lira kuruþ olmasý gerekiyor. Geçen yýl ayný dönemde 1 lira 25 kuruþtan talep edilen ayçiçeði 1 lira 60 kuruþa kadar alýcý bulmuþtu. Ayçiçeði üretimi geçtiðimiz yýllarda 73 bin dekar ekilirken bu yýl 95 bin dekara çýktý. Yaklaþýk yüzde 30'lara varan bir artýþ gerçekleþti. Ayrýca dönümde kilo arasýnda ürün alýnýyor" dedi. Fiyatlarýn bu kadar düþmesinin sebebinin 'ayçiçeði çekirdeði ve ham yað ithalatýndaki kotanýn kalkmasý' olduðunu dile getiren Yýlmaz, "Hükümetten destek bekliyoruz.ya bu kotayý tekrar geri getirsinler ya da destekleme miktarýný artýrsýnlar. Bu þekilde devam edecek olursa üreticilerimiz önümüzdeki seneye ekim yapmayý düþünmüyor. Çünkü maliyetimizi kurtarmýyor" ifadelerini kullandý.ayçiçeði fiyatlarýndaki aþýrý düþüþün Alaca ve köylerindeki üreticileri mutsuz ettiðini vurgulayan Yýlmaz, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu durumda üreticilerimizin çok büyük zararlarý olacaktýr. Çiftçimiz aldýðý gübrenin mazotun borcunu ödeyemeyecek duruma gelecektir. Bu durum çiftçimizi üretimden vazgeçme noktasýna getirecektir. Biz üretici örgütü olarak bu durumun deðerli milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve tarým bakanlýðýmýz tarafýndan ele alýnmasý gerektiðini ve ayçiçeði üreticilerimizin maðduriyetten kurtarýlarak ayçiçeði fiyatlarýnýn zarar etmeyecek seviyeye çýkarýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bu konuda bizlere desteklerini esirgemeyecek olan deðerli milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve tarým Bakanlýðýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz." Fatih AKBAÞ Elmalar kapýþ kapýþ Kazanlý mevkiinde bulunan Ýskilip Belediyesi meyve bahçesinde üretilen ürünler toplanmaya baþlandý. 10 dönümlük meyve bahçesinde toplanan yaklaþýk 2 ton elma ikindi namazý çýkýþýnda Ýskiliplilere ücretsiz olarak daðýtýldý. Yýl boyunca ýslah, budama, aþýlama ve her türlü bakýmý Ýskilip Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü tarafýndan aksaksýz olarak yapýlan bahçede elma, erik, þeftali, kiraz türü meyveler üretiliyor. Belediye Baþkaný Numan Sezer Ýskilip Belediyesi Meyve Bahçesinde üretilen ürünlerin, kolaylýkla temin edebilmesi için benzer yöntemlerin uygulanmasýna devam edileceðini açýkladý. Haber Servisi MAMUL YEMEK ALIMI, DAÐITIMI VE SERVÝS HÝZMETÝ HÝZMET ALIMI (TABÝLDOT 4 ÇEÞÝT ÖÐLE YEMEÐÝ) SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Mamul Yemek Alýmý, Daðýtýmý ve Servis Hizmeti Hizmet Alýmý(Tabildot 4 çeþit öðle yemeði) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ l-idarenin a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elek tronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi (Sungurlu, Ýskilip ve Alaca Meslek Yüksekokulu) c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 4(dört) aydýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULVARI NO. 10 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, ÝÞLETME KAYIT BELGESÝ Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, Ýhale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinde'n vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý Ýle bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu Ýhalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: 900 Resmi ilanlar de ÝÞKUR Alaca'da "Konfeksiyon Ýþçisi" kursu açacak UMEM Projesi kapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Can Tekstil Konfeksiyon Ýmalat ve Toptan Satýþ iþbirliðinde "Konfeksiyon Ýþçisi" mesleðinde 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kursa baþlayan kursiyerlerin en az yüzde 90'ý iþyerinde en az 120 gün istihdam edilecek. Kursiyerlerin, istihdamý reddetme durumlarý ise yok tarihleri arasýnda Alaca Can Tekstil'te yapýlacak olan kursa katýlým þatlarý ise þunlar: "ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16 yaþ ve üzeri olmak, en az ilköðretim (ilkokul) mezunu olmak, Alaca'da ikamet etmek, açýk öðretim hariç öðrenci olmamak, son 24 ay içerisinde kurslardan en fazla 75 fiili gün faydalanmýþ olmak veya hiç faydalanmamýþ olmak, ÝÞKUR'un TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Mülakat Pazartesi günü saat 10.00'da Can Tekstilde yapýlacak. OSB Yönetimi toplandý Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu aðustos ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya, Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri'nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve yönetim kurulu üyesi Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda, OS- BÜK'ün, XI. Genel Kurul Toplantýsý sonrasý yapýlan Bölge Müdürleri Komisyonu Üyelerinin belirlendiði ve Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin'in Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeliðine seçilmesi görüþüldü. Toplantýda ayrýca tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. Haber Servisi

5 HABER 5 "Ýþitme engellilerin kamu kurumlarýnda yaþadýklarý sorunlar çözülecek" Sesiz dillerin sesi olacaklar Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsý yapýldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Mürsel Barýldar Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonunda dün gerçekleþtirilen programa Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Çorum Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç Dr. Musa Zorlu ile çok sayýda davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Baþkaný Mürsel Barýldar yaptý. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda iþitme engellilerin yeterli hizmet alamadýðýný ifade eden Barýlar, "Köylerde Türk Ýþaret Dilini bilmeyen iþitme engellilerimiz var. Onlarýn Türk Ýþaret Dili eðitimini almasý gerekmektedir. Bu proje biz iþitme engellilerin günlük hayatýný kolaylaþtýracaktýr. Bu projeyi hayata geçirmekte emeði geçenlere þükranlarýmýzý sunuyor, Ýþitme Engelli kardeþlerimize de hayýrlý olsun diyorum" dedi. Proje Koordinatörü Diþ Teknisyeni Hatice Terlemez ise yaptýðý konuþmada proje hakkýnda bilgi verdi. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ise yaptýðý konuþmada "Ýþitme engelli kardeþlerimizin Sait Topoðlu dertlerini anlamamýz için onlarýn dilini öðrenmeliyiz. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda dertlerini anlatamýyorlardý. Bu proje kapsamýnda verilecek eðitimler kamu görevlilerinin iþitme engelli vatandaþlar ile daha iyi iletiþim kurmalarýný saðlayacaktýr. OKA bu projeye TL destek verdi. Hizmet amaçlý ve vatandaþ odaklý bir projedir. Eylül ayýnda uygulamaya geçtiðinde 200 iþitme engelli kardeþimiz bu projenin hedef grubu olacaktýr" dedi. "Sessiz Dil Projesi" Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn dezavantajlý guruplara yönelik sosyal içerikli mali destek programý kapsamýnda proje hazýrlandý. Bu proje tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnda eylül ayýndan itibaren uygulanmaya baþlanacak. Yine proje kapsamýnda, proje ekibinin de oluþturulmasý, görünürlülük faaliyetleri iþaret dili eðitimi, gezi ve spor müsabakasý faaliyetleri ve deðerlendirme faaliyetleri düzenlenecek. Bunlardan en önemli olaný ise iþaret dili eðitimi. Kamu kurumlarýndan 50 kiþi ve iþitme engelli bireylerin eþ ve yakýnlarýndan olmak üzere toplam 60 kiþi 3 guruba ayrýlarak 20'þer kiþilik ekiple 5 gün günlük 6 saat toplam 120 saat olmak üzere eðitim alacak. Baþarýlý olanlara eðitim sertifikasý verilecek. Kubilay Kaan YÜCEL Çevreyi rahatsýz eden sürücülere sýký denetim Hatice Terlemez Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan desteklenen, Çorum Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülen, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Çorum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin de ortaðý olduðu "Sessiz Dil Projesi"nin açýlýþ toplantýsýnda yaptýðý konuþmada proje kapsamýnda bir dizi etkinlik yapýlacaðýný söyledi.engelli bireylerin kamusal fýrsatlara ve kaynaklara eþit eriþimini sað- Ýsmail Yücel Her gruptaki katýlýmcýlar 4 hafta boyunca haftada 5 gün 6 saat toplam 120'þer saat eðitim alacak ve baþarý ile tamamlayanlara eðitim sertifikasý verilecektir. Eðitime katýlacak bireyler, kiþiler arasý iletiþimi iyi, özellikle danýþma ve yönlendirme birimlerinde görev alan, iþaret dili eðitimi konusunda istekli ve gönüllü bireylerden, kendi kurum amirlerince seçilecektir. Ýþaret Dili Eðitimi sonrasý Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði ile iþaret dili eðitimi alan ki- Ýskilip'te feci kaza: 2 ölü 4 yaralý Ýskilip'te, 4 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 2 kiþi öldü. Kaza, Ýskilip - Çorum karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Münir Görümcü (47) yönetimindeki traktöre, Mürsel Sözer'in (43) kullandýðý otomobil, arkadan çarptý. Mürsel Sözer'in aracýna da Seyhan Kayýþ (44) yönetimindeki kamyonet çarptý. Ayný yönde seyir halinde olan Erdal Koca'nýn (36) kullandýðý otomobil de diðer araçlara çarptý. Seyhan Kayýþ (44) ve kamyonet sürücüsü ile yolculuk yapan Cafer Akdaþ (46) olay yerinde öldü. Yaralanan Mürsel Sözer, Münir Görümcü, Erdal Koca ve traktörde bulunan Mustafa Sever (26), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ölen Cafer Akdaþ'ýn Ýskilip Devlet Hastanesinde ambulans þoförü olduðu kaydedildi. Kazanýn meydana geldiði karayolu ise bir saatten fazla trafiðe kapatýldý. Çorum Valisi Sabri Baþköy, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gelerek, yaralýlarýn saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi aldý. Burada konuþan Vali Baþköy, ölen vatandaþlara Allah'tan rahmet diledi. Yasin YÜCEL Ýl Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri denetimlere hýz kesmeden devam ediyor.polis ekipleri yoðun ihbar gelen çevreyi rahatsýz eden ve trafiði tehlikeye düþüren sürücülere yönelik denetimler yaptý. Denetimler de özellikle çevreyi rahatsýz eden düðün konvoylarý, motosikletler ve motorlu bisikletlere aðýrlýk veriliyor.edinilen bilgiye göre 1-20 Aðustos tarihleri arasýnda yapýlan denetim ve uygulamalarda çevreyi rahatsýz eden ve diðer eksiklikleri bulunan toplam 712 araç sürücüsüne 106 bin 924 TL ceza kesildi.ayrýca sürücü belgesiz araç kullandýðý tespit edilen 17 sürücü hakkýnda toplam 23 bin 919 TL trafik ceza tutanaðý tanzim edildi. Denetimlerde 79 motosiklet ve otomobil ise trafikten men edildi. Kubilay Kaan YÜCEL lamak yoluyla, toplumsal bütünleþmenin gerçekleþtirilmesine ve yaþam kalitesinin artýrýlmasýna katkýda bulunmak ve kamu kurumlarýnda iþitme engellilerin karþýlaþtýklarý iletiþim sorunlarýnýn çözülmesini saðlamak amacý ile projenin hayata geçirildiðini dile getirerek, "Proje kapsamýnda, proje ekibinin ve proje bürosunun oluþturulmasý, görünürlük faaliyetleri Ýþaret Dili Eðitimi, kaynaþtýrma (gezi ve spor müsabakasý) faaliyetleri ve deðerlendirme faaliyetleri düzenlenecektir. Ýþaret Dili Eðitimi, kamu kurumlarýndan 50 kiþi ve iþitme engelli bireylerin eþ ve yakýnlarýndan 10 kiþi olmak üzere toplam 60 kiþi 20'þer kiþilik 3 grup halinde iþaret dili eðitimi alacaktýr. þiler arasýnda gezi ve spor müsabakasý düzenlenecek, kiþiler arasý iletiþim kurularak öðrenilenlerin pratiði yapýlacak ve sosyal kaynaþma saðlanacaktýr. Projemiz sonunda, iþitme engelli bireylerin kamu kurumlarýndaki iletiþim sorununun çözülmesine katkýda bulunmak, proje hedef grubunun iþaret dili eðitimi almasý engelliler bireyler ile toplumsal bütünleþme saðlanmasý ve iþitme engellilik konusunda farkýndalýk kazanýlmasý amaçlanmýþtýr. Projemize destek veren baþta Valiliðimiz olmak üzere tüm kurum amirlerine ve tüm katýlýmcýlara teþekkürlerimizi sunuyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

6 HABER TEK 6 Girgin'den okul kayýt uyarýsý! Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin eðitim öðretim dönemi okul kayýtlarý hakkýnda açýklama yaptý eðitim-öðretim yýlýnda sýnavsýz öðrenci alan Meslekî ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðüne baðlý okul/kurumlarýn bünyesindeki ortaöðretim kurumlarýnýn "meslek lisesi" ile çok programlý liselerin bünyesindeki "genel lise", "meslek lisesi" ve "imaný hatip lisesi" programlarý ile Din Öðretimi Genel Müdürlüðüne baðlý okullarýn "imam hatip lisesi" programlarýnýn 9'uncu sýnýflarýna öðrenci kayýtlarý, e-kayýt sistemi ile elektronik ortamda gerçekleþtirileceðini belirten Girgin, "Sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnýn 9'uncu sýnýflarýna, ortaokullarýn 8'inci sýnýfýný tamamlayan, daha önceki öðretim yýllarýnda tamamlamýþ ve herhangi bir ortaöðretim kurumunda kaydý olmayanlar ile örgün ortaöðretim kurumlarýna kayýt-kabul þartlarýný taþýyanlarýn eðitim-öðretim yýlýnda yapýlacak yeni kayýt iþlemleri, belirtilen açýklamalar doðrultusunda yürütülecektir" dedi. Girgin yeni kayýt iþlemleri hakkýnda ise þu bilgileri verdi: "Ýlgililer kayýt-kabul þartlarýný tanýmalarý kaydýyla e-kayýt baþvurularýný https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. ÝI/ÝIçe millî eðitim müdürlüklerinde il millî eðitim müdür yardýmcýsý/þube müdürü baþkanlýðýnda "Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý" kurulacaktýr.uygulama, tüm il merkezleri ile Genelge kapsamýnda kayýt yapýlacak birden fazla ortaöðretim kurumunun bulunduðu ilçelerde gerçekleþtirilecektir. e-kayýttan sorumlu il millî eðitim müdür yardýmcýsýnýn/þube müdürünün baþkanlýðýnda, ilçe millî eðitim þube müdürleri ve ortaöðretim kurumu müdürleri ile bilgilendirme toplantýlarý yapýlarak, baþvuru ve kayýtlarda uygulanacak esaslar açýklanacaktýr. Ýl/Ýlçe millî eðitim müdürlükleri, basýn yayýn organlarý aracýlýðýyla ilgili Genel Müdürlüklerin web sayfalarýndaki bilgilerden de yararlanarak sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnda uygulanan program/alan/dallar ile e-kayýt iþlemlerinin tanýtýmýný saðlayarak kamuoyunu bilgilendireceklerdir. Ayrýca, okul tanýtým bilgileri il/ýlçe millî eðitim müdürlükleri ile okullarýn web sayfalarýnda yayýmlanacak ve okullarda velilerin görebilecekleri yerlerde ilan edilecektir. Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý, okullarýn kayýt bölgeleri ile öðrenci kontenjanlarýný, ilgili okul müdürlükleri ile koordineli olarak belirleyerek ortaöðretim kurumu müdürlüklerine duyuracaklardýr. Okullar, komisyonca belirlenen kontenjanlarýný https://e-okul.meb.gov.tr Ýnternet adresinden 12 Aðustos 2013 tarihine kadar kaydedeceklerdir. Öðrenciler, Aðustos 2013 tarihleri arasýnda bölge sýnýrlamasý olmaksýzýn 10 adet okul tercihini e-okul sistemi üzerinden yapabilecektir. "Genel lise" program türünde öðrenim görmek Ýsteyen öðrenciler, bünyesinde "genel lise" bulunan çok programlý liseleri tercih edebilecektir. Yerleþtirilen öðrencilerin ortak 9'uncu sýnýfa kayýtlan yapýlacak, 10'uncu sýnýftan itibaren "genel lise" program türünde öðrenim göreceklerdir. Çok programlý liselerde adaylar meslek liselerini, imam hatip liselerini veya genel lise program türünü tercih edebilecekler ancak yalnýz bir okul türünde öðrenim göreceklerdir. Yerleþtirme iþlemleri aday baþvurularýnýn, belirlenen kontenjandan fazla olmasý durumunda; Yerleþtirme iþlemleri, ortaokul sýnýflarýnýn yýl sonu baþarý puaný ortalamasý, eþitlik halinde tercih önceliði, yine de eþitlik halinde yasý küçük olan adaya öncelik verilmek suretiyle yapýlacaktýr. Herhangi bir okula yerleþtirilemeyen öðrencilerin söz konusu okullarýn ikili öðretime geçiþleri yapýlarak öðrenim görmeleri saðlanacaktýr. 12) Ýl/ilçe Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarý, internet sayfalarýnda okul müdürlüklerinin ve velilerin bilgi almak üzere ulaþabilecekleri kiþileri ve irtibat telefonlarýný ilan edeceklerdir. Öðrencilerin tercih baþvurulan tamamlandýktan sonra sonuçlar 02 Eylül 2013 tarihinde internet adresinden ilan edilecektir. Ýlan edilen sonuçlara göre kesin kayýt Ýþlemleri okul müdürlüklerince Eylül 2013 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. "2013 Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý" esaslarý ile yatýlý bölge ortaokulu mezunlarýndan söz konusu ortaöðretim kurumlarýný yatýlý olarak kazanan/yerleþtirilen öðrencilerin kesin kayýtlarýnda e- kayýt baþvurusu þartý aranmayacaktýr. Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca, sýnavsýz öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýnda görev yapmakta olan yönetici, Öðretmen ve diðer personelin çocuklarýnýn yeni kayýtlarý, istemeleri hâlinde görevli olduklarý okullara yapýlabilecektir. Kontenjan açýðý bulunmasý hâlinde; öðrencisini, kardeþinin öðrenim gördüðü veya anne-babanýn çalýþtýðý iþyerinin bulunduðu alanýn dâhil olduðu okula kayýt yaptýrmak isteyen veli talepleri de Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca deðerlendirilecektir. Terör saldýrýlarý sonucu þehit olan ya da malul duruma düþen öðretmenlerimizin çocuklarý, þehit, malul ve muharip gazi çocuklarý ile özel eðitime ihtiyacý olan öðrenciler, durumlarýný belgelendirmeleri ve istemeleri hâlinde, istedikleri mesleki ve teknik eðitim okullarý ile imam hatip liselerine kayýt yaptýrabileceklerdir. Mazeretleri nedeniyle, 29 Aðustos 2013 tarihine kadar aday kayýtlarýný yaptýramayan öðrencilerin maðduriyetine sebebiyet verilmemesi bakýmýndan, yeni eðitim-öðretim yýlý baþlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde, yukarýda belirtilen esaslar doðrultusunda Öðrenci Yerleþtirme Komisyonlarýnca ilgili müdürlükleri ile koordine saðlanarak kayýt ve yerleþtirme iþlemleri sürdürülecektir." Yasin YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Samsun, Çorum'dan daha çok öne çýktýðý için yatýrým yaptýk" Samsun'un ilk büyük alýþveriþ merkezi yatýrýmý olan Lovelet AVM, açýlýþýndan kýsa bir süre sonra yaþadýðý sel felaketinde büyük zarar görmesine raðmen yaralarý kýsa sürede sarmaya baþardý. Yatýrýmcý þirket Ýdol Ýnþaat A.Þ Yönetim Kurulu Eþ Baþkaný Yalçýn Sabýrlý, çakýlmýþ her çivinin þehrin deðeri olduðunun altýný çizdi. Misyon olarak satýn aldýklarý mülkün deðil verdikleri hizmetin karþýlýðýný almaya çalýþtýklarýný dile getiren Sabýrlý, Samsunlularýn Lovelet'i çok sevdiðini, beðendiðini ve yaptýðý alýþveriþten memnuniyet duyduklarýný gözlemlediklerini belirtti. Özel sektör yatýrýmlarýna deðer noktasýnda halkýn, kamu ve yerel yönetimlerin bir adým önünde yürüdüðünü vurgulayan Sabýrlý, yatýrýmlara sahip çýkýlmasýnýn þehirlerin geliþmesine önemli yararlar saðlayacaðýný vurguladý. MESELE SAMSUN'A YAPILMIÞ YATIRIMDIR Özel sektör yatýrýmlarýnýn baþarýlý olmasýnýn diðer sektörlerdeki yatýrýmcýlarý da harekete geçireceðini ifade eden Yalçýn Sabýrlý, "Yatýrýmýn þekli cinsi çok geniþtir. Yatýrým sadece hastane, AVM ve otelden ibaret deðil. Bunlar hep birbirine baðlýdýr. Yatýrýmcý buradaki hareketliliði görürse þehrin yarýn sanayisini de geliþtirir. Sanayide de insanlar çalýþmaya baþlarlar. Þehir böyle geliþecek, ilerleyecek. Yoksa bu mesele Lovelet, Bulvar veya Piazza AVM meselesi deðil. Mesele Samsun'a yapýlmýþ yatýrým meselesidir. Geliþmiþ bütün þehirler hadiseye bu þekilde bakýyor. Çakýlmýþ her çivi þu þehrin deðeridir. Her anlamda sahip çýkmak lazým." deðerlendirmesinde bulundu. LOVELET'E HALKIN TEVECCÜHÜ YÜKSEK Samsun halkýnýn baþta Lovelet olmak üzere tüm yatýrýmlara sahip çýktýðýný gözlemlediðine dikkat çeken Sabýrlý, "Bu, bugün ciroya yansýr veya yansýmaz. Bu alým gücüyle ilgili bir konudur. Biz hadisenin para karþýlýðýndan bahsetmiyoruz. Burada mülkün karþýlýðýný deðil, verdiðimiz hizmetin karþýlýðýný almaya çalýþýyoruz. O yüzden Samsun halkýnýn teveccühü yüksek. Halkýn alým gücü arttýkça alýþveriþ merkezlerinin cirolarýna olan katkýlarý da o aranda artacak. Bu sabýr iþidir. Yatýrýmlar daha da artacak." þeklinde konuþtu. SAMSUN'DA TÝCARÝ POTANSÝYEL YÜKSEK Özel sektörün Samsun'un ticari potansiyelinin yüksekliðine inanarak yatýrým yaptýðýna da deðinen Ýdol Ýnþaat Yönetim Kurulu Eþ Baþkaný Sabýrlý, "Sabýrlý olmak lazým. Gereksiz ümit kýrýcý konuþmalarýn kimseye faydasý yok. Burada önemli olan ileriye dönük tespitleri iyi yapabilmek, bu þehrin potansiyelinin farkýna varmak lazým. Falancý iþ yapmýþ yapamamýþ diye bakmamalý. Bunlar günlük meseleler. Bugün böyle olur, yarýn baþka türlü. Hadiseye böyle bakmak lazým. Yatýrýmcý olarak böyle bakýyoruz. Samsun'un potansiyeline inanan yatýrýmcý buraya yatýrým yaptý. Yoksa Çorum'a da yapýlabilirdi Sivas'a da. Ama Samsun öne çýktý. Bunun yanýnda Karadeniz ülkelerinde insanlarýn alým gücü artýnca gelip Samsun'dan alýþveriþ yapacaklar. Olaya böyle bakmak herkesin yararýna olacaktýr." ifadelerini kullandý. Ýkbalevler Anaokulu yeni dönemde açýlacak Ýkbalevler semtinde inþaatý tamamlanan ve geçici kabul aþamasýnda olan Ýkbalevler Anaokulu'nda Vali Sabri Baþköy incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç da hazýr bulundu. Okul müdür yardýmcýsý ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Vali Baþköy, 4 derslikten oluþan ve 100 öðrenci kapasitesine sahip olan okulun Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilmesi ile Ýkbalevler semtinde anaokulu ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný belirtti.

7 HABER 7 Otistik Çocuklar Eðitim Merkezinde çalýþmalar tam gaz Türkiye'de toplam 12 tane bulunan ve 13.sü Çorum'a açýlacak olan Özel Eðitim Uygulama Merkezi (Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi) eðitim öðretim yýlýna yetiþecek. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, tadilatýna devam edilen Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin özel öðrencilere layýk bir eðitim kurumu haline getirmek için çalýþmalarýn süratle devam ettiðini ifade eden Vali Baþköy, bu merkez ile otistik öðrencilerin Çorum'da özel bir yerinin olacaðýný belirtti. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ve Özel Eðitim Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü Ferhat Sarý da hazýr bulundu. Haber Servisi Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek 9.90 TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün yeni binasýnýn hizmete girmesi ile daha kaliteli hizmet sunulacaðýný vurguladý.ýncelemeler sýrasýnda Vali Baþköy ayrýca Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'dan binanýn yerleþim planý hakkýnda bilgi aldý. Haber Servisi Buhara KML yarýlyýl tatilinden önce bitecek Valisi Sabri Baþköy, eðitim öðretim yýlýnýn yaklaþmasý sebebiyle Ýl Milli Eðitim bünyesinde yaptýrýlan okul inþaatlarýnda incelemelerde bulundu. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç da hazýr bulundu. Buharaevler Mahallesi'nde TOKÝ tarafýndan ihale edilen ve 16 derslikten oluþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde yapýmýna devam edilen Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýnda incelemelerde bulunan Vali Baþköy, inþaat hakkýnda müteahhit firma sahibi Zafer Dilman'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý eðitim öðretim yýlý itibari ile geçilen yeni eðitim sistemi ile meslek liselerine olan talebin, dolayýsýyla ihtiyacýn arttýðýna ve bu okul ile derslik sorunun önemli oranda azalacaðýna dikkat çeken Vali Baþköy, firma sahibi Zafer Dilman'dan okul inþaatýnýn kaliteli ve güvenli bir þekilde yarýyýl tatil öncesinde teslim edilmesini istedi. Haber Servisi Bahçelievler Ortaokulu kasýma tamam Vali Sabri Baþköy, eðitim öðretim yýlý öncesinde devam eden okul inþaatlarýnda yaþanan sorunlarý yerinde görerek, bu sorunlarýn giderilmesi amacýyla incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilen ve toplam 16 derslikten oluþan Bahçelievler Ortaokulu inþaatýný inceleyerek denetimlerde bulunan Vali Baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda müteahhit firma yetkilisi Ýsmail Özdemir'den bilgi aldý ve Bahçelievler Ortaokulu'nda yaþanan elektrik trafosu sorununun çözümü için Çalýk YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'a talimat verdi. Sözleþmeye göre nisan ayýnda bitecek olan okulun kasým ayýnda tamamlanarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edileceðini ifade eden Vali Baþköy, il devam eden okul inþaatlarýnýn tamamlanmasý ile derslik sorununun hemen hemen ortadan kalkacaðýný belirtti. Haber Servisi

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

sýfýr bina yapýlýyor

sýfýr bina yapýlýyor Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek: 'Alternatif arayanlarýn tercihiyim' Aday ve Listeler ile ilgili olarak son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Teröre karþý tek yürek

Teröre karþý tek yürek "UNESCO'nun 30. yýlýnda Hattuþa" çalýþtayý yapýlacak "UNESCO Dünya Miras Alaný Hattuþa" etkinlikleri 19 Eylül'de Boðazkale'de yapýlacak. Boðazkale'de 19 Eylül 2015 tarihinde Dulkadiroðullarý Konaðýnda

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı