Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler. Karbonil Bileşikleri. Karbonil Yapısı"

Transkript

1 Bolum 16 Ketonlar ve Aldehitler 1 Karbonil Bileşikleri 2 Karbonil Yapısı Karbon sp 2 melezleşmiştir. = bağı alkenlerin = bağından daha kısa, daha güçlü ve daha polar bir bağdır. 3

2 Ketonların IUPA Adlandırılması Alkan adının sonuna on eklenir. Karbonil pozisyonu sayı ile beliritilir. Zinciri numaralandırırken karbonil grubu en düşük sayıyı alacak şekilde numaralandırın. Siklik ketonlar için karbonil karbonu 1 numara olarak numaralandırılır. 4 H 3 H H 3 H 3 3-metil-2-bütanon 3-metilbütan-2-on H 3 Örnekler H H 2 H Br 3-bromosiklohekzanon H 3 4-hidroksi-3-metil-2-bütanon 4-hidroksi-3-metilbütan-2-on 5 Aldehitlerin Adlandırılması IUPA: Alkan adının sonuna al eki getirilir. Aldehit karbonil karbonuna 1 numara verilir. Eğer -H bir halkaya bağlıysa, karbaldehit son ekini kullanın 6

3 H 3 H 3 H 2 H H 2 H Örnekler 3-metilpentanal H 2-siklopentenkarbaldehit siklopent-2-en-1-karbaldehit 7 Sübstituen larak Daha öncelikli bir fonksiyonel gruba sahip moleküllerde, = için okzo-, -H için formil. Aldehit ketondan daha önceliklidir. H 3 H 3 H H 2 H 3-metil-4-okzopentanal H H 3-formilbenzoik asit 8 Ketonların Yaygın Adları -= grubuna eklenen alkil grupları. Numara yerine Yunanca harfler kullanılır. H 3 H H 3 H 3 H 3 H Br H H 3 H 3 metil izopropil keton α bromoetil izopropyl keton 9

4 Tarihi Yaygın Adları H 3 H 3 aseton asetofenon H3 benzofenon 10 Aldehit Yaygın Adları Karboksilik asidin adını temel olarak alın. Drop -ik asit ekini düşürüp -aldehit son ekini ekleyin 1 : formik asit, formaldehit 2 s: asetik asit, asetaldehit 3 s: propiyonik asit, propion aldehit 4 s: butirik asit, butiraldehit H 3 Br H H 2 H β-bromobutiraldehit 3-bromobutanal 11 Kaynama Noktaları Alkan veya eterden daha polar olduklarından yakın moleküler ağırlığa sahip alkan veya eterlerden daha yüksek kaynama noktasına sahiptirler. Moleküller arası H-bağı yapamadıklarından yakın moleküler ağırlığa sahip alkollere göre daha düşük kaynama noktasına sahiptirler. 12

5 Çözünürlük Alkollerler için iyi çözücüdürler. Karbonil oksijeninin üstündeki bağ yapmamış elektronlar -H veya N-H dan H kabul ederler ve H-bağı yaparlar. Aseton ve asetaldehit suda çözünürler. 13 Formaldehit da sıcaklığında gazdır. Formalin 40% sulu çözeltidir. 14 IR Spektroskopisi 1710 cm -1.civarında kuvvetli = gerilmesi Konjugasyon frekansı düşürür. Halka gerginliği frekansı arttırır. Aldehitin ilave olaral -H gerilmesi : iki absorbsiyon: 2710 cm -1 ve 2810 cm

6 1 H NMR Spektroskopisi NMR Spektroskopisi 17 2-Butanon: Kütle Spektrometrisi 18

7 Butiraldehit: Kütle Spektrometrisi 19 McLafferty Yapı Kayması Alken kopar (bir çift sayı miktarınca kütle kaybı gerçekleşir) γ-hidrojen bulunması gereklidir 20 Sentez Tekrarı Yükseltgenme 2 alkol Na 2 r 2 7 keton 1 alkol P aldehit Alkenlerin zonolizi. 21

8 Sentez Tekrarı(2) Friedel-rafts Açillenmesi asit klorür/all 3 benzen keton Hl All 3 /ul benzen benzaldehit (Gatterman-Koch) Uç alkinlerin hidrasyonu Metil keton eldesi için HgS 4, H 2 S 4, H 2 Aldehit eldesi için önce Sia 2 BH, sonra H 2 2 ve NaH(sulu). 22 1,3-Ditiyan Kullanarak Sentez n-bütillityum ile H.kopar birincil alkil halojenürle alkillenmeden sonra hidroliz. 23 1,3-Ditiyandan Keton Sentezi Đlk alkillenmeden sonra, ikinci H koparılır, sonra başka bir birincil alkil halojenürle tepkime, son olarak hidroliz. BuLi S S H H 2 H 3 S S _ H 2 H 3 H 3 Br S S H 3 H 2 H 3 H, Hgl 2 H 2 H 3 H 2 H 3 24

9 Karboksilatlardan Keton Sentezi rganolityum bileşikleri karbonile saldırarak bir dianyon oluşturur. sulu asit ile nötralizasyon karasız bir hidrat oluşturur, ve bundan su kaybıyla bir keton meydana gelir. 25 Nitrillerden Keton eldesi Bir Grignard veya organolityum reaktifi nitril karbonuna saldırır. Đmin tuzunun hidrolizi bir keton oluşturur. 26 Asit Klorürlerden Aldehit Eldesi Birincil alkole indirgenmeyi önlemek için yeterince zayıf bir indirgen kullanılmalıdır. H 3 H 2 H 2 l LiAlH(-t-Bu) 3 H 3 H 2 H 2 H 27

10 Asit Klorürlerden Keton Eldesi 2 mol R-Li ile bakır(i) iyodürün tepkimesinden elde edilen Lityum dialkilküprat (R 2 uli) kullanılır. 2 H 3 H 2 H 2 Li ui (H 3 H 2 H 2 ) 2 uli (H 3 H 2 H 2 ) 2 uli H 3 H 2 l H 3 H 2 H 2 H 2 H 3 28 Nükleofilik Katılma Kuvvetli bir nükleofil karbonil karbona saldırır ve bir alkoksit iyonu oluşturur, sonra bu protonlanır. Zayıf bir nükleofil ise ancak protonlanmış bir karbonile saldırabilir (protonlanma ile karbonilin reaktifliği arttırılmalıdır). Aldehitler ketonlardan daha reaktiftir. 29 Su Katılması Asit çözeltisinde, su nükleofildir. Bazik çözeltide, hidroksit nükleofildir. Aldehitler daha elektrofiliktir, çünkü daha az e - -verici alkil grubuna sahiptir. H H H 2 H H H H K = 2000 H 3 H 3 H 2 H H H 3 H 3 K =

11 HN Katılması HN çok toksiktir. NaN veya KN in bazik çözeltisini kullanarak siyanür ekleyin, sonra protonlayıp H ekleyin. Reaktiflik: formaldehit > aldehitler > ketonlar >> hacimli ketonlar. H 3 H 2 N H H 3 HN H 3 H 2 H 3 31 Đmin luşumu Amonyağın nükleofilik katılmasıyla birincil amin oluşur, sonra su ayrılması ile imin oluşur. = =N-R RNH 2 H 3 Ph R H 2 N H 3 _ Ph R N H H 3 H Ph H H 3 R 3 R N N H H Ph Ph 32 ph Bağımlılığı Su kaybı asit katalizörlüğünde olur, fakat asit nükleofilleri yok eder. NH 3 H NH 4 (nükleofilik değildir). ptimum ph 4,5. 33

12 Diğer Yoğuşmalar 34 Alkol Katılması 35 Mekanizma Asit-katalizörlüğü olmalıdır. Karbonile H katılması zayıf nükleofil olan RH a karşı reaktifliği arttırır. Önce hemiasetal oluşur, sonra asitkatalizörlü su kaybı, daha sonra ikinci bir RH katılmasıyla asetal oluşur. Bütün basamaklar geri dönebilirdir. 36

13 Hemiasetal luşumu Mekanizması ksijen protonlanır Alkol nükleofildir. H koparılır 37 Hemiasetal dan Asetala H H H 3 H H H3 H 3 HH HH 3 H H 3 H 3 HH 3 H 3 H 3 H 3 38 Siklik Asetallar Bir diolün katılması siklik asetal oluşturur. Şekerler yaygın olarak asetal veya hemiasetal şeklinde bulunurlar. H H 2 2 H 2 H 2 H H 39

14 Koruyucu Grup larak Asetallar Asetallar asit çözeltisinde kolayca hidroliz olurlar, fakat baz çözeltisinde kararlıdırlar. Aldehitler ketonlara göre daha reaktiftirler. H 2 H 2 H H H H 40 Ketonların Seçici Reaksiyonu Kuvvetli nükleofil (baz) ile reaksiyona girerler. Sonra koruyucu grup çıkarılır. H 3 MgBr _ MgBr H3 H H 3 H 3 H 41 Reformatsky Tepkimesi

15 Aldehitlerin Yükseltgenmesi Karboksilik asitlere kolayca yükseltgenirler. 43 Tollen Testi AgN 3 a katı maddenin tümü çözünene kadar amonyak solüsyonu ekleyin. Aldehit ile reaksiyon tüp çeperinde gümüş tabakası birikmesine (gümüş aynadaki gibi). R H 2 Ag(NH 3 ) 2 3 H _ 2 Ag R H 2 _ 4 NH 3 2 H 2 44 Ketonların Yükseltgenmesi Baeyer-Villiger Yüksetgenmesi: Keton Ester

16 Đndirgenler Sodyum borohidrür, NaBH 4, = yu indirger, fakat = indirgemez. Lityum alüminyum hidrür, LiAlH 4, daha kuvvetli bir indirgen olup, çalışılması zor bir maddedir. Hidrojen gazı ve katalizör hem = yu hem de = bağını indirger. 47 Katalitik Hidrojenasyon Endüstride yaygın olarak kullanılan bir metottur. Raney nikel= hidrojen gazıyla doyurulmuş çok ince Ni tozu. Pt ve Rh da katalizör olarak kullanılır. Raney Ni H H 48

17 Deoksijenasyon = nun H 2 ye indirgenmesi Đki metot: lemmensen indirgenmesi (eğer indirgenecek molekül sıcak asit çözeltisinde kararlıysa). Wolff-Kishner indirgenmesi (eğer indirgenecek molekül derişik baz çözeltisinde kararlıysa). 49 lemmensen Đndirgenmesi H 2 H 3 Zn(Hg) H 2 H 2 H 3 Hl, H 2 H 2 H Zn(Hg) Hl, H 2 H 2 H 3 50 Wolff-Kisher Đndirgenmesi Önce hidrazon oluşur, sonra KH veya potasyum t- butoksit gibi kuvvetli bir baz eşliğinde ısıtılır. Yüksek kaynama noktasına sahip bir çözücü (solvent) kullanın: etilen glikol, dietilen glikol, veya DMS. 51

18 Wittig Reaksiyonu Fosfor Yilürlerin nükleofilik katılmasıdır. Ürün alkendir. = =. 52 Fosfor Yilürleri Bir trifenilfosfin ile sterik engelsiz bir alkil halojenürden elde edilir. Bütillityum daha sonra fosfora bağlı karbondan hidrojen koparır. _ Ph 3 P H 3 H 2 Br Ph 3 P H 2 H 3 Br Ph 3 P H 2 H 3 BuLi _ Ph 3 P HH 3 yilür 53 Wittig Mekanizması Yilürün negatif u kısmi positif karbonil a saldırarak bir betain oluşturur. ksijen fosfinle birleşir ve bir fosfin oksit oluşturur. _ Ph 3 P H H 3 H 3 Ph Ph 3 P H H 3 H 3 Ph Ph 3 P H H 3 H 3 Ph 54

19 Mekanizmaları Kitaptan Kendiniz Çalışın 55

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı

Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı Merck Millipore Laboratuvar El Kitabı II. Baskı 2011 Merck Millipore is a division of Anonim, 2011. Merck Laboratuvar El Kitabı. ISBN 978-975-00373-1-3 Bu kitap adına; Orlab Laboratuvar Market ve Merck

Detaylı

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi

IR ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ UYGULAMALAR. IR teorisi, Cihazlar, FTIR. IR Spektra İlişki Çizelgesi 1 I ABSOBSİYON SPEKTOSKOPİSİ UYGULAMALA I teorisi, ihazlar, FTI Organik fonksiyonel grupların ( O,, gibi) I ışını absorbladıkları yaklaşık frekanslar, atomların kütleleri ve aralarındaki bağın sabiti ile

Detaylı

Bolum 11 Soruları. 2) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 3) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin.

Bolum 11 Soruları. 2) Aşağıdaki tepkimenin ana ürününün yapısını çizin. 3) Aşağıdaki tepkimenin organik ana ürününün yapısını çizin. Bolum 11 Soruları 1) Etanoldeki C-O bağını yapmak için hangi iki orbital (atomik ya da melez atomik orbitaller) örtüşür? A) C sp2 + O sp2 B) C sp3 + O sp2 C) C sp3 + O sp3 D) C sp2 + O sp3 E) Hiçbiri 2)

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ BAZ MİKTARI TAYİNİ 524KI0048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

18. ULUSAL KİMYA OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İL : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 S A M S U N ASİT-BAZ EKSTRAKSİYONLARI TEORİ Ekstraksiyon, organik bileşikleri ayırmak için oldukça yaygın kullanılan bir metotdur. Ekstraksiyon, sıvı-sıvı

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 1 H NMR SPEKTRAYA ÇEVRESEL ETKİLER Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Çekirdeklerin bulunduğu kimyasal çevre enstrümanın responsunu etkiler. Bir NMR spektrumdan sinyallerin sayısı, şiddeti, konumu

Detaylı

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar

4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar. Bazı Önemli Fonksiyonel Gruplar 4. Organik Kimyada Fonksiyonel Gruplar Bileşikleri reaktivitelerine göre sınıflandırmaya imkan veren yapısal özelliklere fonksiyonel grup denir. Fonksiyonel grup büyük bir molekülün bir parçasıdır; kendine

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik)

DENEY 4. ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) DENEY 4 ASİT BAZ TİTRASYONLARI (indikatörlü, potansiyometrik) AMAÇ: Asit baz titrasyon işlemini öğrenmek ve asit-baz titrasyonu ile derişimi bilinmeyen bir asit ve/veya bir baz çözeltisinin derişimini

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı

Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1. 4. Açık sistem için, 5. I. İzotermal sistem. 6. I. Mg (k) + 1/2O 2(g) MgO (k) + ısı KİMYA Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji-1 11. SINIF Sayısal 01 1. Enerji alış verişine açık olmakla beraber madde alış verişi olmayan sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevre B) İzole sistem

Detaylı

Tepkimeler ve Mekanizmaları

Tepkimeler ve Mekanizmaları 3. BölümB ORGANĐK K TEPKĐMELERE GĐRĐŞG ĐŞ Tepkimeler ve Mekanizmaları Genel olarak tepkimeler dört sınıfa ayrılabilir: Yer değiştirmeler Katılmalar Ayrılmalar Çevrilmeler MEKANĐZMA: Reaktanların ürünlere

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1

ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 ASİTLER VE BAZLAR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI M.DEMİR ASİT VE BAZ KAVRAMLARI 1 Asit ve baz, değişik zamanlarda değişik şekillerde tanımlanmıştır. Bugün bu tanımların hepsi de kullanılmaktadır. Hangi tanımın

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI

HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI 1 HİDROKARBON PROSES ÖZETLERİ VE AKIM ŞEMALARI (Ref. e_makaleleri) AKRİLONİTRİL (SOHIO PROSESİ, THE BADGER COMPANY, INC.) Absorber Asetonitril Geri Kazanma Kolonu Ürün Kolonu atık gaz ham asetonitril ham

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı