KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015"

Transkript

1 2015 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ÖZCAN SEVER KLD 01/01/2015

2 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

3 BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 DERNEĞİN ADI Derneğin adı KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ'dir. MADDE 2 DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi İstanbul dur. MADDE 3 DERNEĞİN AMACI VE ETKİNLİKLERİ Derneğin amacı, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nden mezun olmuş olan, öğretim üyeliği ve yöneticilik görevlerinde bulunan, mezunlar ve mensuplar arasında sevgi bağlarını, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek, yardımlaşma olanaklarını hazırlamak, korumak ve sürdürmektir. Bunları gerçekleştirmek için şu etkinliklerde bulunur. a) Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nden mezun olanların, okumuş olanların, öğretim üyeliği yapmış olanların Derneğe ve Lise ye karşı ilgilerini artırmak amacı ile geleneksel toplantılar düzenlemek, dergi, gazete, bülten, yıllık ve kitap yayınlamak, rozet, arma ve plaketler yaptırmak. b) Bilimsel ve kültürel toplantılar yapmak, seminerler, konferanslar, yarışmalar, temsiller ile eğitici ve özendirici şenlikler düzenlemek. c) Yoksul ve hasta öğrencilere, mezunlara, öğretim üyelerine ve emeklilere maddi ve manevi yardımda bulunmak, anma toplantıları düzenlemek, tasada ve kıvançta yanlarında bulunmak. d) Sınıf ve okul birincilerini, çeşitli yarışma ve karşılaşmalarda derece alan öğrenci ve mezunlarımızı armağanlarla ödüllendirmek, yüksek öğrenime devam edenlere yardımcı olmak, mezunlara çalışma hayatında destek olmak. e) Diploma törenleri düzenlemek, geliştirme, yetiştirme ve yabancı dil kursları düzenlemek. f) Kültür, sanat ve sporla ilgili konferanslar, konserler, temsiller, iç ve dış geziler düzenlemek. g) Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin basılmasını, gerçekleşmesini sağlamak. h) Yardım sandığı kurmak. i) Sağlanacak bağışlar ile Lise'mizi kalkındırmak, derslikleri çağdaş eğitime uygun biçimde düzenlemek, laboratuarları günün koşullarına göre donatmak, öğretim personeli kalitesini yükseltmek, yabancı dil öğrenimini geliştirecek önlemler almak, öğrenime maddi ve manevi destek sağlamak için her türlü girişimlerde bulunmak. j) Lokal, spor salonu, öğrenci yurdu gibi dernek amacına uygun birimler kurmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulmuş bulunan kuruluş ve derneklerle işbirliği yapmak.

4 k) Derneğin amacını gerçekleştirmek içip dernekler yasasına ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan etkinliklerde bulunmak. MADDE 4 SİYASETLE UĞRAŞMAK Dernek, hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi, dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. MADDE 5 DERNEK KURUCULARI Demek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları aşağıdadır. ADI SOYADI MESLEĞİ İKAMETGÂHI TABİİYETİ A.Savni HUŞ Prof. Dr. Güvercin Sok. No: LEVENT- İSTANBUL T.C. Şükrü ESEN Dr. Med. Bakla Sok. 19/2 KADİKÖY İSTANBUL T.C. Yavuz YAMAN Tüccar Izzetpaşa Sok. 22/11 ŞİŞLİ İSTANBUL T.C. Yılmaz İSMAİLOĞLU Serbest Yeşilceşme Sok. Kök AP. 28/11 ÇİFTEHAVUZLAR İSTANBUL T.C. Metin AHATOĞLU Avukat Ataköy I. Kısım A2 Blok 87 Ataköy-BAKIRKÖY-İSTANBUL T.C. Fehmi ALTIKULAÇOĞLU Mali Müşavir Tarlacık Sok Suadive-KADIKÖY-İSTANBUL T.C. Nurettin ÖZTÜRK Avukat Kürkçübaşı Mah. Sulubostan Sok. 41/16 FATİH İSTANBUL T.C. BÖLÜM 2 ÜYELİK TÜRLERİ VE KOŞULLARI MADDE 6 DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI Derneğe üye olabilmek için: a Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, b 18 yaşını bitirmiş olmak, c Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi nden mezun ya da okumuş olmak, d Üye giriş formunun aday üye tarafından doldurularak Dernek merkezinde 15 gün asılması ve bu sürede hakkında hiçbir itiraz olması yada doğacak İtirazın Yönetim Kurulu tarafından reddedilmesi,

5 e Miktarı genel kurulca belirlenmiş olan kayıt ücretini ve ödenti ödemeyi yükümlenmek, f Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmek, g Dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak, gereklidir. MADDE 7 ÜYELİK TÜRLERİ Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asıl üye. Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğine ka- rar verilen ve ödentisini düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülüklerini verine getiren üyelerdir. Onursal üyeler, Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde okumamış olmakla beraber, istek üzerine ve Yönetim Kurulu'nca onursal üyeliği kabul olunan üyelerdir. Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde öğretim üyeliği ve yöneticilik görevinde bulunanlar, isterlerse Derneğin onursal üyesi olarak kabul edilirler. MADDE 8 ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa etmek suretiyle dilediği anda dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma, dernekler yasası ve tüzük hükümleri uyarınca yapılır. MADDE 9 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ Dernek üyeliği aşağıdaki nedenlerle sona erer. a İstifa, b Ölüm, c Dernekler yasası gereğince üye olmak hakkını kaybetmek ve dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek nedeniyle dernek üyeliğinden çıkarılmak. MADDE 10 ÜYELERİN HAKLAR! Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve dernek organlarında görev alamazlar. MADDE 11 KAYIT ÜCRETİ VE ÖDENTİ Asli üyeliğe kabul için ilk giriş aidatı ve yıllık aidat alınır. Ödenti miktarları Genel Kurulca belirlenir. Ancak Genel Kurul'un, belirleyeceği ödenti tavanının altında ödenti alınması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Onursal üyeler ödenti ödemekle yükümlü değildirler, ancak dilerlerse ödemede bulunabilirler MADDE 12 ÖDENTİ ÖDEMEYEN ÜYELER İÇİN YAPILACAK İŞLEM Bütçe yılı sonuna kadar ödentisini ödememiş olan üyenin, dernekte yazılı, bilinen son adresine Yönetim kurulu tarafından taahhütlü mektup yazılarak ödenti borcunu ödemesi istenir. Bu tarihten itibaren bir ay içersinde ödenti borcunu ödemeyen üyenin, Sicil Kurulu'nun önerisi ve Yönetim

6 Kurulu'nun kararı ile üyeliği dondurulur. Kaydı dondurulan üyenin yeniden başvurması durumunda, geriye doğru 5 yıllık ödenti borcunu ödemesi koşuluyla üyeliği yeniden başlar. MADDE 13 ŞUBELER Dernek amacının tanınması ve derneğin yaygınlaşması için gerekli görülen yor ve bölgelerde şube açılabilir. Yönetim Kurulunca yetkilendirilecek en az üç kişilik müteşebbis heyetin mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı başvurusu üzerine şube açılabilir. Ancak il ve İlçelerde birden fazla şube açılamaz. MADDE 14 ŞUBE ORGANLARI A. Şube Genel Kurul B. Şube Yönetim Kurulu C. Şube Denetleme Kurulu D. Delegeler A ŞUBE GENEL KURUL Şube Genel Kurulu toplantı şekli ve çalışmaları: Şube Genel Kurulu şubede kayıtlı aidatlarını ödemiş asli üyelerden meydana gelir. Şube olağan genel kurulu her iki yılda bir Aralık ayı içinde yapılır. Olağan genel kurulun, merkez Genel Kurulundan en az bir ay önce bitmesi zorunludur. Genel Kurulun yapılmasına ait usul ve esaslar merkez genel kurulun tabi olduğu usul ve esasların aynısıdır. Ayrıca toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim, denetim ve delegelerin isim ve adres listeleri 7 gün içinde dernek merkezine gönderilir. Görev ve yetkileri: a Yönetim ve denetim kurullarının raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek. b Şubelerin bütçesini inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak c Yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyeleri ile merkez Genel Kurul delegelerini seçmek. d Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek

7 e Şube için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konuşunda karar alarak yönetim kuruluna yetki vermek, f Şubelerin feshine karar vermek g Yürürlükteki yasalarda yapılması gereken görevleri yerine getirmek B ŞUBE YÖNETİM KURULU Şube Yönetim Kurulu Seçimi : Şube yönetim kurulu genel kurulca asli üyeler arasından iki yıl süre ile seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Siyasi partilerde görevli olanlar yönetim kuruluna seçilemezler. Genel Kurulca yapılan seçimi, takibeden yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından kurullarca seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri ile meslek ve adresleri en büyük mülki amirliğe ve merkeze bildirilir. Görev bölümü ve toplantılar : Şube yönetim kurulu seçimden sonraki ilk hafta içinde toplanarak bir başkan, başkan vekili bir genel yazman, bir sayman bir de veznedar seçerek, bu seçimi karar defterine geçirir. En az üç ayda bir kez önceden belirli olan gün ve saatte toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı takdirde başkan vekili onunda yokluğunda genel yazman başkanlık eder. Şube yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve karar toplantıya İştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Görev ve yetkiler: a Şubeyi temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. b Şubeyi yasa ve tüzük hükümlerine göre yönetmek c Alınan kararların bir suretini merkeze göndermek g Genel Kurul kararlarını yerine getirmek e Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemi hazırlamak f Yıllık çalışma ile bilanço ve gelir gider hesabını ve de gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak g Şubelerin defter ve dosyalarını tutmak

8 Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden şube genel kuruluna ve merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur aynen tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur. Şube yönetim kurulu kararlarına karşı merkez yönetim kurulu itiraz edebilir. Merkez yönetim kurulunun vereceği karar kesindir. C ŞUBE DENETLEME KURULU Şube işlem ve hesaplarını denetlemek üzere, genel kurul tarafından asil üyeler arasından İki yıl süre için 3 asil 3 yedek üyeden oluşur ve seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Denetleme Kurulu bu tüzüğün 38.ci maddesindeki yazılı esaslar dahilinde görev yapar. D DELEGELER Şubelerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri merkez genel kurulunun tabii delegeleri olup {asil üyeler), diğer delegeler şubeye kayıtlı asil her 25 üye için bir delege şube genel kurulunda seçilir. Seçilen delege sayısı kadar da yedek delege seçilir. 25 den fazla kesirler delege hesabında dikkate alınmaz. MADDE 15 ŞUBELERİN TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER Dernek şubeleri hakkında da demekler kanunu hükümleri uygulanır ancak; a) Şube genel kuruluna ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlarla da yapılabilir. b) Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az bir ay önce yapmak zorundadır. BÖLÜM 3 DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 16 DERNEĞİN ORGANLARI Derneğin organları şunlardır; A. Genel Kurulu B. Yönetim Kurulu C. Denetleme Kurulu A GENEL KURUL MADDE 17 GENEL KURULUN KURULUŞ BİÇİMİ

9 Derneğin en yüksek karar organı olan merkez genel kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan merkezdeki (İstanbul) Üyeler ile şubelerden seçilen delegelerden oluşur. Ancak o yıla ve geçmiş yıllara ait ödenti borcu bulunan üyeler borçlarını toplantıdan önce ödemeden genel kurula katılamazlar, MADDE 18 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ Genel Kurul'un görev ve yetkileri şunlardır: a Dernek organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek, b Dernek tüzüğünü değiştirmek, c Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek, d Yönetim Kurulu üyelerini yönetim ve mali yönlerden ayrı ayrı aklamak, e Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen yada değiştirerek onaylamak, f Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması yada mevcut taşınmaz malların satılması konusunda karar alarak Yönetim Kurulunda yetki vermek, g Derneğin feshine karar vermek, h Derneğin uluslararası etkinliklerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak yada ayrılmak kararı vermek, ı Yürürlükteki yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek. MADDE 19 GENEL KURUL TOPLANTILARI a Genel Kurul iki yılda bir, Ocak ayı içinde yönetime ilişkin konuları. Yönetim Kurulu'nun çalışma raporunu ve hesaplarını, Denetleme Kurulu raporunu ve gündemindeki öteki maddeleri görüşmek ve organlarına seçimi yapmak için olağan olarak, b Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü durumlarda yada dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, yalnız çağırıya esas gündemi görüşmek için olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulu ya da dernek üyelerinin beşte birinin isteğine karşın Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa. Denetleme Kurulu ya da toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, yerel sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir kurulu. Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. MADDE 20 TOPLANTI YERİ Genel Kurul toplantısı. Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

10 MADDE 21 TOPLANTIYA ÇAĞIRI Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamamasından ötürü toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanlarının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan vererek üyelere duyurulur, ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden İtibaren en geç iki ay İçinde yapılması zorunludur. Üyeler İkinci toplantıya, yukarıdaki esaslara göre yeniden çağırılır ve Genel Kurul toplantısı, bir kereden çok ertelenmez. MADDE 22 TOPLANTI YETER SAYISI Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır, ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. MADDE 23 TOPLANTI YÖNTEMİ Dernek, Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve yerel en büyük mülki amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyelerin sayısı Yönetim Kurulunca düzenlenen listede, tüzüğün 21. Md.'sinde belirtilen, toplantı yeter sayısını sağlamışsa, durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve İki yazman seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Başkan vekili ve yazmanlar tutanağı düzenlerler ve başkan tarafından toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, yeni seçilen Yönetim Kuruluna verilir. MADDE 24 TOPLANTI GÜNDEMİ Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden, en az onda birinin, görüşülmesini istediği konuların da gündeme alınması zorunludur. MADDE 25 OY KULLANMA, KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ Kararlar, toplantıya katılan üyelerin mutlak çoğunluğu İle alınır. Her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Oylar gizil olarak belirlenir. Organların seçiminin, yazılı ve gizli oyla yapılması zorunludur. Genel Kurul, İstek üzerine herhangi bir konuda da yazılı ve gizli oya başvurulmasına karar verebilir. Gizil oylar. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının, mühürlenmiş ve İçi boş bir sandığa atılması İle toplanan ve oylamadan sonra açık

11 sayımı yapılarak belirlenen oylardır. Seçimlerde, oyların sayılması İçin, genel kurulca yeterince sayım kurulları kurulur. Tüzükte aksi belirtilmemişse, geçerli oyların yandan bir fazlasına erişen aday kazanmış ya da görüşülen öneri kararlaştırılmış olur. MADDE 26 TUTANAKLARIN SAKLANMASI Genel Kurul görüşme tutanakları, başkan, başkan vekili ve yazmanları tarafından İmza edilerek saklanmak üzere Dernek Divanına verilir. Kongre Divanınca yazılıp imzalanan genel kurul kararları, ayrıca Yönetim Kurulu'na de verilir. B YÖNETİM KURULU MADDE 27 YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ Yönetim Kurulu, derneğin asıl üyeleri arasından5 asil ve 5 yedek üye olmak üzere, genel kurul tarafından iki yılda bir gizil oyla seçilir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler, derneğin öteki organlarında görev alamazlar. Siyasi partilerde görevli olanlar da, yönetim kuruluna seçilemezler. Yönetim Kuruluna seçildikten sonra, yukarıda yazılı koşullardan herhangi birini İlk toplantıya kadar yerine getirmeyen üye, İstifa etmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer. Asıl üyeliklerin boşalması durumunda, yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur. MADDE 28 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek, b) Bütçeye göre tasarruflar yapmak, c) Derneğin ilerlemesi, gelişmesi, gelirlerinin artması, amacının gerçekleşmesi ve disiplinin sağlanması için gerekli önlemleri almak, d) Yasaya ve bu tüzüğe aykırı olmamak koşuluyla yönetmelikler düzenlemek, e) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemini hazırlamak, f) Derneğin yönetimi için gerekli göreceği ücretlileri atamak ve görevden almak. g) Onursal üye kabulünü yapmak, h) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri ve kesin hesapları yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak. Genel Kurula sunmak, i) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, j) Yıllık çalışma raporunu hazırlamak, k) Tüzükte öngörülen cezaları vermek, l) Derneğin demirbaş, muhasebe, yazışma ve öteki defterlerinin düzenli tutulmasını ve işlenmesini sağlamak, m) Yasa ve bu tüzük gereğince kendisine tanınan başkaca görevleri yapmaktır. MADDE 29 GÖREV BÖLÜMÜ VE TOPLANTILAR

12 Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantısında, kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel yazman bir sayman üye seçerek, bu seçimi karar defterine geçirir ve Dernek merkezinde asmak suretiyle üyelere duyurur. Yönetim Kurulu, bu görev bölümünde değişiklik yapabilir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız olarak toplanır. Toplantıya başkan, bulunmadığı takdirde başkan vekili, onun da yokluğunda genel yazman başkanlık eder. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. MADDE 30 YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMAMASI Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse. Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyesi ya da Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağırının süresi içinde yapılmaması durumunda dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir. MADDE 31 ORGANLARA SEÇİLENLERİN YÖNETİME BİLDİRİLMESİ Genel Kurulca yapılan - seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları İle derneğin öteki organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve İkametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. MADDE 32 DERNEĞİ TEMSİL Derneği Başkan, bulunmadığı durumlarda başkan vekili, başkanvekili de bulunmazsa genel yazman temsil eder. MADDE 33 DERNEĞİ BAĞLAYICI KARARLAR Başkan ya da bulunmadığı zaman başkan vekili, derneği İlgilendiren bir görüşmeye ya da toplantıya, dernek asıl üyelerinden birini görevlendirebilir. Ancak, bu görüşmelerin sonucu, derneği gerek İdari gerekse mali yükümlülük altına sokacaksa, bu yükümlülüğün gerektirdiği konularda, tüzükte ve bütçede yetkili kişilerin imzasını içermesi şarttır. Yönetim Kurulu kararı ile derneği: Mali İşlerde, Başkan ile Sayman üyenin ortak İmzası İle temsil eder ve alınan bu kararlar bağlayıcı olur. MADDE 34 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU Yönetim Kurulu üyeleri derneğin yönetiminden ortak sorumludur. Ancak alınan karara karşıt oy vermiş ve bunu karar defterine yazdırarak imzalanmış ve durumu denetçilere haber vermiş üyeler katılmadıkları karardan sorumlu değildir. '«

13 MADDE 35 KENDİ ÜYELERİNE YETKİ VERMEK Yönetim Kurulu, kendi sorumluluğu altında olmak ve denetlemek koşuluyla, Derneğin İç yönetimine İlişkin İşlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla bir ya da birkaç üyesine yetki verebilir. MADDE 36 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ Başkan: İçeriye ve dışarıya karşı derneğin temsilcisidir. Kendisinden ve yazılı yetki İle görevlendirdiği dernek üyesinden başka hiç kimse, dernek adına her ne şekilde olursa olsun hareket edemez. Başkan, Yönetim Kurulu görüşmelerini yönetir, verilen kararların uygulanmasını izler ve genel yazışmaları inceler ve denetler. İdari işlerde, yazışmaları tek başına, mail İşlerde İse ilgili bütçedeki yetkilere dayanarak sayman İle dernek mühürü altında ortak İmza eder. Başkan Vekili: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır. Genel Yazman: Derneğin yazı İşlerini yönetir. Yönetim Kurulu görüşmelerini ve alınan kararları karar defteri ne kaydeder. Yönetim Kurulu karar defterinin düzgün yazılmasından ve kararların üyelere imzalattırılmasından sorumludur. İdari İşlerde yazışmaları tek olarak İmza eder. Sayman Üye: Derneğin hesap İşlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterleri tutar ya da tutturur. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar. Derneği mail konularda sorumlu kılacak belgeleri başkan ya da başkan bulunmadığı zamanlarda başkanvekili İle birlikte İmza eder. Derneğin parasını ve kıymetli belgeleri saklamakla yükümlüdür. Bütçenin uygulanmasından sorumludur. Veznedar: Derneğin gelirlerinin toplanmasına ilişkin işlemleri İnceleyip, makbuzlarını hazırlayarak başkan ya da başkanvekili İle saymanın İmzası İle birlikte İmzalar. Tahsilât makbuzları kendisinde bulunur. Bunların yanlış düzenlenmesinden ya da kaybından doğrudan sorumludur. Kasada Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği miktardan fazla nakit nara bulundurmayıp fazlasını bir bankaya yatırır. Yönetim Kurulu kararı İle gider ödemelerini yapar. Kasa defterini tutar. C DENETLEME KURULU MADDE 37 DENETLEME KURULU Denetçiler, derneğin asıl üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. Bu kurulda görev alanlar, derneğin, bir başka organında görev alamazlar. Denetçiler, yönetim kurulu üyelerinden birisinin üçüncü dereceye kadar kan ya da sihri hısımı usul ya da füruu olamaz. MADDE 38 GÖREV VE YETKİLERİ Denetçilerin görev ve yetkileri şunlardır:

14 a Derneğin bütün hesaplarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve incelemek, sonuçlarım bir rapor ile Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak, b Hesap defterlerinin düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu denetlemek, c Eksik yada usulsüz görecekleri hesap ve harcamalarda, derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunun dikkatini çekmek, gereğinde durumu genel kurula bildirmek. d Dernek için önemli görecekleri konu ve durumlarda, genel kurulu toplantıya çağırmak, e Devre sonları hazırlayacakları raporu genel kurulun onayına sunmak, f Yasalar ve tüzükle kendilerine tanınan ve yüklenen tüm görevleri yerine getirmek, MADDE 46 VERİLECEK CEZALAR Üyelere verilebilecek cezalar şunlardır: BÖLÜM 4 CEZAİ HÜKÜMLER a) Yazılı uyarı, b) Bir yıldan çok olmamak koşuluyla geçici çıkarma c) Kesin çıkarma. MADDE 47 CEZAYI GEREKTİREN DURUMLAR Cezayı gerektiren eylemler şunlardır: a) Dernek tüzüğü ve Yönetim Kurulu karar ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmek, b) Dernek disiplinin bozmak ve üyeler arası ilişkileri olumsuz etkilemek, c) Dernek içinden ve dışından toplumun törelerine aykırı davranışlarda bulunmak, d) Derneğin saygınlığını zedeleyici eylemlerde bulunmak. MADDE 48 İTİRAZLAR Üyelere, disiplin cezası yalnız Onur Kurulu tarafından verilir. Ancak, uyarı ve bir yıla kadar geçici çıkarma cezaları Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. Bu karar, kesin olup hiçbir itiraz organı yoktur. Geçici çıkarma cezası alan üyeler, ceza süresi içinde, Dernek üyeliğinden doğan hiçbir haktan yararlanamazlar. Kesin çıkarma kararlarına yasal yollar dışında yalnız Genel Kurul'da itiraz edilebilir. Kesin çıkarma kararları. Genel Kurul'un onayı ile kesinleşir. MADDE 49 KARARLARIN DUYURULMASI

15 Yönetim Kurulunca verilen cezalar, ilgili üyeye taahhütlü mektupla bildirildiği gibi, Dernek merkezinde asılmak sureti ile de üyelere duyurulur. MADDE 50 BÜTÇE BÖLÜM 5 MALİ HÜKÜMLER Derneğin mali işleri, genel kurul tarafından onaylanmış bir bütçe ile uygulanır. Bütçenin yürürlük süresi, kabulünden ilk Genel Kurul toplantısı tarihine kadardır. MADDE 51 TAHSİLATIN YAPILMASI Derneğin her türlü para alınılan numaralanmış, dernek mührü ile mühürlü ve parayı alanın imzasını içeren, koçanlı alındı belgesi ile yapılır. Bu alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı işlemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini, yerel en büyük mülki amirliğinde onaylatarak bağış ve ödenti kabul eder. Alındı belgesinde, ödeme yapan ve bağışta bulunan kişinin açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Dernek giderleri için, resmi harcama belgesi sağlandıktan sonra özel harcama belgesi kullanılmaz. Dernek giderleri harcama belgesi ile yapılır. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, beş yıldır. Dernek Yönetim Kurulu, bağış ve ödenti toplayacak kişileri bir kararla belirler ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir MADDE 52 YARDIM KABUL EDİLEMEYECEKLER Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. MADDE 53 BÜTÇENİN UYGULANMASI Bütçenin uygulanmasından Yönetim Kurulu ve denetçiler ortaklaşa sorumludur. MADDE 54 ÖDEMELERİN YAPILMASI Ödemelerin yapılabilmesi için: a) Bütçesinde konuyla ilgili ödenek bulunması, b) Yönetim Kurulunca adı geçen giderin yapılmasına karar bulunması, c) Ödemenin belgeye bağlanması, d) Ödeme fişinde başkan, yokluğunda başkan vekilinin ve sayman üyenin ortak imzaları ile yönetim kurulunun karar tarih ve numarasının bulunması şarttır. Bunun dışında hiçbir

16 ödeme yapılamaz. Yükümlülük taşıyıcı işlemlere girişilemez. Yapanlar, ayrıca kişisel sorumluluk taşırlar ve yükümlü olurlar. Yapılması zorunlu bulunan olağan ödemeler bu hüküm dışındadır. MADDE 55 DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Kanunun ve ana tüzüğün tutulmasını emrettiği tüm kayıt ve belgeler, diledikleri anda incelenmek üzere, denetleme kurulunun incelemesine hazır bulundurulur. Ancak dernek tüzüğünde, "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek etkinliklerinde ve işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla, çalışma birimleri için, tek ya da ayrı ayrı metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konacak yönetmelikler çıkarılabilir. MADDE 56 AKTARMALAR Bütçede maddeler arasındaki aktarmalar Yönetim Kurulunun, fasıllar arasında aktarmalar genel kurulun yetkisindedir. Genel Kurul bu hakkım hiçbir surette önceden kullanamaz. Derneğin taşınmazları, ancak dernek için daha yararlı ve en az eşit ya da daha değerli taşınır ya da taşınmazların satın alınması amacı ile ve bunun satıcı ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapılması ve tapuya tescil edilmesi koşuluyla ve genel kurulda hazır bulunan üye sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alınması ile satılabilir. Genel Kurul başkaca koşul aranmaksızın toplantıda mevcut üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile derneğe ait taşınmazların Kastamonu Özel idaresine satılmasına ya da hibe edilmesine karar verebilir. MADDE 57 DEFTER VE KIYMETLİ BELGELERİN SAKLANMASI Derneğe ait muhasebe ve yazışma defterleri ile öteki defter ve belgeler yasal süresince saklanır. Kıymetli makbuzlar ve çek defterleri, yönetim kurulunun onaylı bir defterine cilt, sıra numarası ve miktarları geçirilir ve bunlar veznedar tarafından saklanır. Sözleşme, vekaletname ve buna benzer belgeler de yine veznedar tarafından ve onun sorumluluğu altında saklanır. MADDE 58 AVANS VE FAZLA NAKİT Yönetim Kurulu, günlük ve zorunlu giderler için dernek kasasında tutulacak nakit miktarlarını belirler. Taşıma ve posta giderleri ve öteki günlük küçük giderler için yeterli miktarda avans verilebilir. Verilen avans kapatılmadan yenisi verilemez. MADDE 59 DERNEĞİN GELİRLERİ Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

17 a) Üye giriş ücreti ve aidat ödentisi, b) Bağışlar ve yardımlar, c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, d) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen çeşitli etkinlikler, balo, eğlence, konser, konferans, spor yarışmaları, piyango, toplantı, gezi gibi etkinliklerden sağlanan gelirlerdir. Derneğin, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ya da öteki kuruluşlardan yardım alabilmesi için, önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir. Şubeler tahsil ettikleri gelirlerinin % 25'ini merkez giderlerine katılma payı olarak üç ayda bir merkeze öderler. BÖLÜM 6 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 60 KURULLARDA ASIL VE YEDEKLER Kurulların seçiminde, sırası ile en çok oy alanlar o kurulun asıl üyesi ve oy sırasına göre onu izleyenler de yedek üye sayılırlar. MADDE 61 KURUL ÜYELERİNİN TOPLANTILARA KATILMAMASI VE İSTİFASI Kurul üyelerinden birinin, herhangi bir nedenle istifa etmesi ya da üst üste üç toplantıya özürsüz katılmaması ve dördüncü toplantıya da gün, saat ve yeri kendisine taahhütlü mektupla bildirildiği halde yine katılmazsa, yerine yedek üye çağırılır. Yedeklerin tümünün katılması durumunda da kurulun, karar alma çoğunluğu sağlanamıyorsa seçim yenilenir. MADDE 62 DEVİR VE TESLİM Kurumların seçim dönemleri sonunda ya da yenilenen seçimlerden sonra her kurulun eski ve yeni üyeleri bir devir ve teslim yapmak zorundadır. Bu durumun bir tutanakla saptanarak karar defterine geçirilmesi zorunludur. MADDE 63 İSTİFA VE ÜYELİK NİTELİĞİNİ YİTİRENLER Dernek üyeliğinden istifa eden ya da çıkarılanların durumu, Yönetim Kurulu kararı ile sicillerine işlenerek kayıtları kapatılır. MADDE 64 TÜZÜK DEĞİŞTİRİLMESİ

18 Olağan ya da olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Görüşmelere başlaması için genel kurul toplantısının yapılabildiğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyudur. MADDE 65 KASTAMONU ABDURRAHMANPAŞA LİSESİ MÜDÜRÜNÜN ÜYELİĞİ Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi Müdürü, derneğin doğal üyesidir. MADDE 66 DERNEĞİN FEDERASYON YA DA KONFEDERASYONA KATILMASI Dernek, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile, amacına uygun bir federasyon ya da konfederasyona katılabilir. MADDE 67 DERNEĞİN FESHİ Dernek, kanunda gösterilen nedenlerle ya da genel kurul kararı ile feshedilebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, tüzüğe uygun şekilde üyeler ikinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin Feshi halinde seçilecek beş kişilik bir kurul aracılığı ile tasfiye işlemleri yapılır. Derneğin feshi 5 gün içinde yerel en büyük mülki amirliğe yazı ile bildirilir. Tasfiye ve intikal yerel en büyük mülki amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır. Tasfiye sonucu kalan taşınır, taşınmaz mallar KALEV e bırakılır. Bu tüzük 67 maddeden ibarettir. Notlar: Devrik cümleler var Net olmayan ifadeler var. Fesih halinde neden Kalev değil? Bitiş maddeleri yok

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Sayfa 1/8 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BÖLÜM - I DERNEĞİN ADI Madde 1 - Derneğin Adı " GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI YELKEN KULÜBÜ" dür. DERNEĞİN MERKEZİ Madde 2 - Derneğin Merkezi Tuzla-İSTANBUL

Detaylı

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ Madde 1 Derneğin adı İZMİR ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI MEZUNLAR DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi İZMİR dir. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı "Fütüristler Derneği" olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul'dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr

Ortadoğu Çamlık sitesi 87/7 Karakusunlar/Ankara Telefon: 312 210 5280 Faks: 312 210 2542 bdmd@biyomalzeme.org.tr BİYOMALZEME VE DOKU MÜHENDİSLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında

Detaylı

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ

YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA DERNEĞİ (YEPUD)TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI: Madde : 1 Derneğin adı: YARATICI ETKİNLİKLER PLANLAMA VE UYGULAMA (YEPUD) DERNEĞİ DERNEĞİN MERKEZİ VE İKAMETGAHI: Madde : 2

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur.

Madde 3. Dernek 2. maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen etkinliklerde bulunur. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Etkinlikleri Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1. Derneğin adı "İş Güvenliği Uzmanları Derneğidir. Derneğin kısa adı İGUD olacaktır.

Detaylı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü. BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği Tüzüğü BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Madde 1- Derneğin Adı Derneğin adı, Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği dir. Kısaltılmış adı

Detaylı

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. PROTEOMİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı Proteomik Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Madde 2- Derneğin Amacı ve Çalışma Koşulları; A- Amaç: Derneğin amacı Türkiye

Detaylı

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ

ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ (YURT-DER) TÜZÜĞÜ Derneğin adı ve merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: ÖZEL YURTLAR DERNEĞİ dir. Derneğin kısa adı YURT-DER dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ

TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ TÜZÜK AKDENĠZ KORUMA DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı: Akdeniz Koruma Derneği dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Yönetim Kurulu, ülke genelinde yasaya uygun olarak temsilcilik açılacaktır.

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ HEMATOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ Derneğin Adı: Madde 1. Derneğin adı Hematoloji Uzmanlık Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/40 Bakanlıklar Ankara dır. Derneğin şubesi yoktur.

Detaylı