Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu"

Transkript

1 Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3576 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜNEYDE TECELLÝ EDEN ADALET KUZEYDE DE EDECEK MÝ? l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YALANDAN KÝM ÖLDÜ? Ali Osman UYANIK MÝLLET Erdoðan Baybars ETÝKET ÞART... Dolgun Dalgýçoðlu VE AKÇA ELÝNÝ MASAYA VURDU Mehmet Levent Mitoslarla yaþamak Yalçýn Okut Türkiye ye uþaklýk Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu 3 BMW yi ver, krediyi al uþaklýðý daha çok kim *2 milyon sterlinlik kredinin rüþvet dolu hikayesi... yaptý diye kapýþmaya *Müþterisini çek yasaðýna sokmak için bankanýn kurduðu tuzaklar... baþladýlar... Derviþ Eroðlu *Önce 150 bin dolar, daha sonra ise 85 bin sterlin rüþvet talep eden genel müdür... ile Ýrsen Küçük *Kara para komplolarý... arasýndaki çatýþma *Bu iþlere bulaþan ünlü politikacýlar... l Afrika ifþa ediyor... Yakýnda... giderek büyüyor... Çatýþtýlar Derviþ Eroðlu nun erken seçim ve uygulanan ekonomik paketle ilgili sözleri Ýrsen Küçük ü çileden çýkardý... Küçük ü asýl kýzdýran, emekli maaþlarýndan kesintilerle ilgili Eroðlu nun yanlýþ karar diyerek hükümeti suçlamasý oldu... n Eroðlu, kendi baþbakanlýk dönemi devam etse böyle bir karar almayacaðýný söyleyince, Küçük de ona Cemil Çiçek le protokolü onun imzaladýðýný hatýrlattý... n Eroðlu nun erken seçimi gündeme getirerek hükümeti dolaylý bir þekilde suçlamasýna da içerleyen Küçük, Seçime en hazýrlýklý parti her zaman UBP dir dedi... n Küçük, Eroðlu nun baþbakanlýk döneminde CTP den devralýnan enkazý ortadan kaldýrmak için ciddi tedbirler alýnmadýðýný söyledi... n 13. sayfada Sahipsiz okul Larnaka Kaza Mahkemesi ndeki dava sonuçlandý Güray Kafa suçsuz bulundu Güray Kafa mahkemenin kararýndan sonra avukatý Paris Loiziou ile... Dipkarpaz Ortaokulu'na üvey evlat muamelesi... n 3 yýl önce Pile de mülteci kaçakçýlýðýna yardým ettiði gerekçesiyle Ýngiliz üsler polisi tarafýndan tutuklanan, daha sonra ise önce Türk polisine, ardýndan da Rum polisine teslim edilen Güray Kafa Larnaka daki mahkemede dün suçsuz bulundu... n 1,5 yýl süren duruþmalarda savcýlýk mahkemeye hiçbir delil ve þahadet sunamadý ve sürekli erteleme istedi... n Yargýç Ýlias Yeoryiu Güray Kafa yý suçsuz bulduðunu açýkladýktan sonra, 10 bin Euro luk kefaletinin de derhal kendisine iade edilmesi için emir verdi... n Kuzeyde ayný iddialarla yargýlanan Kafa nýn davasý 3 yýldýr hala sonuçlanmadý... n Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada AÇI sütununda n 3. sayfada

2 YOL ÇALIÞMALARI ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝNE NEDEN OLDU Lefkoþa'da, Dr. Fazýl Küçük Bulvarýnda yürütülen yol bariyer çalýþmalarýnda yapýlan bir hata elektrik hatlarýnda arýza ve elektrik kesintisine neden oldu. Yaþanan iþ kazasýnda, bariyer çalýþmalarýný yürüten iþçilerden biri de yaralandý. TAK muhabirinin Elektrik Kurumu'ndan aldýðý bilgiye göre, öðle saatlerinde bariyer çalýþmalarý sýrasýnda kablolarýn kopmasý neticesinde Lefkoþa'nýn bazý bölgelerine elektrik verilemedi. Bu arada yaralanan iþçisinin Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastahanesi'ne kaldýrýldýðý öðrenildi. GÜZELYURT'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Güzelyurt bölgesinde bugün yapýlacak orta gerilim hattý çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintileri olacak. Elektrik Kurumu'ndan yapýlan açýklamaya göre, 09:00-11:00 saatleri arasýnda Güzelyurt Festival Bölgesi, Güzelyurt Mevlevi Yolu, Kalkanlý, Yuvacýk; 12:00-16:00 saatleri arasýnda ise Serhatköy, Þahinler, Mevlevi, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorlarýna elektrik verilemeyecek. PAZAR GÜNÜNDEN ÝTÝBAREN SAÐANAK Bölgede pazar gününden itibaren yaðmur ve fýrtýna bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Ekim tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava pazar günüden itibaren çok bulutlu, saðanak veya gökgürültülü yaðmurlu olacak. Rapora göre bu hava koþullarý çarþamba gününe kadar devam edecek. Hava sýcaklýðý da 30 derece dolaylarýnda seyredecek. Yaðýþlý günlerde güney ve batý yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar da görülecek. ARABANIN CAMINI KIRIP ÇALDILAR Lefkoþa'da, 2 Ekim'de, Osman Sevdalý'nýn sorumluluðundaki arabanýn camýný kýran ve Sinem Yýldýrým'a ait el çantasý ve içerisinde muhafaza edilen adý edilen kimlik kartý, kredi kartý, 10 ABD Dolarý, 10 Ýngiliz Sterlini nakit para ile yüzüðü çalan kiþi polis tarafýndan tespit edilip tutuklandý. Polis basýn bültenine göre, zanlý E.K.'yi (E-25) tutuklayan polis, soruþturmasýna da devam ediyor. ÝLAÇ VE RUJ BORCUNA CEZA Gazimaðusa'da, Nisan ayýnda, "Ada Eczanesi" isimli iþ yerinden daha sonra ödeyeceðini belirterek ilaç ve ruj alan K.S.'nin (K-18), 178 TL deðerindeki borcunu ödemediði ve suçlu duruma düþtüðü belirtildi. Polis, zanlýnýn, benzer suçlardan tutuklu olduðunu ve soruþturmalarýnýn devam ettiðini belirtti. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren "Zeus Casino", "Cratos Casino" ve "Colony Casino"da önceki gece polis tarafýndan yapýlan kontrollerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan toplam dört kiþi tespit edildi. Söz konusu þahýslar ve kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Þener LEVENT Açý Dün Larnaka'daydýk... Kaza Mahkemesi'nde... Arkadaþýmýz Güray Kafa'nýn davasýný izlemek için... Birbuçuk yýldan beri gidip geliyor o mahkemeye Güray... Ama bir türlü sonuç yok... Dün bir karara varýldý nihayet... Kararýn ne olduðunu yazmadan önce özetleyeyim hikayeyi... Olayýn geçmiþini... Neyle itham edildiðini... Üç yýl kadar önce Pile'de mülteci kaçakçýlýðýna yardým ettiði gerekçesiyle Güray Ýngiliz üs polisi tarafýndan tutuklandý. Ve kýsa bir süre üs hücresinde çile çektikten sonra Ýngiliz polisi tarafýndan Türk polisine teslim edildi. Hakkýnda hiçbir delil ve þahadet olmadýðý halde tutuklandý... Sorgulandý... Mahkemeye çýkarýldý... Ve on milyar lira nakdi, dört kefil ile birlikte de seksen milyar lira þahsi kefalete baðlandý... Kendisine dava okundu ve serbest býrakýldý... O günden beri de sürüyor bu dava. Mahkemeye hiçbir delil ve þahadet sunamayan savcýlýk sürekli erteliyor davayý... Güray her hafta polis karakoluna giderek ispat-ý vücut yapýyor Ekim'de bir duruþmasý daha var... Bakalým bu kez yine mi ertelenecek? Köyünde geçimini hayvancýlýkla sürdüren Güray çok maðdur oldu tüm bunlardan... Kendisi tutukluyken hayvanlarý telef oldu. Ancak onu asýl yaralayan uðradýðý haksýzlýk oldu... Ve Ýngiliz üsler polisine dava açarak hakkýný aramaya karar verdi... Avukatý ile birlikte mahkemeye gittiðinde, bu kez hiç beklenmedik baþka bir þey geldi baþýna... Üs mahkemesinde Ýngiliz polisi onu tutukladý ve Rum polisine teslim etti... Orda da mülteci kaçakçýlýðýna yardým ettiði iddiasýyla hücreye atýldý. GÜNEYDE TECELLÝ EDEN ADALET KUZEYDE DE EDECEK MÝ? Sorgulandý... Mahkemeye çýkarýldý... Ve kendisine dava okunarak on bin Euro kefaletle serbest býrakýldý... Nasýl? Tam Kýbrýs'a uygun bir hikaye deðil mi? Ýngiliz önce Türk polisine, sonra da Rum polisine teslim ediyor adamý... Kendisi de rahatýna bakýyor... Larnaka Kaza Mahkemesi'nde Güray Kafa aleyhine ceza davasý açýlmasýnýn üstünden birbuçuk yýl geçti... Paris Loiziou: Anayasanýn 32. maddesi çok önemli Güray Kafa avukatý Paris Loiziou ile mahkemeden sonra Çiziktirdi Kuzeyde üç yýl... Güneyde birbuçuk yýl... Güray 7 kez gidip geldi mahkemeye... Ama týpký kuzeyde olduðu gibi, güneyde de savcýlýk sürekli olarak duruþmanýn ertelenmesini talep etti... Týpký kuzeydeki gibi, güneyde de hiçbir delil ve þahadet gösteremedi savcýlýk... Mahkemeye bir tek tanýk bile getiremedi. Ben çok yazdým bu meseleyi bu sütunlarda, ama gazetede yazmak da çoðu zaman bir iþe yaramaz ki... Dün bunun için mahkemedeydik iþte... Bir de biz gözümüzle görelim, kulaðýmýzla duyalým dedik... Larnaka Mahkemesi'ne ilk kez gittim. Avukat, tanýk, sanýk ve yargýç kürsülerinde mikrofon yoktu... Stenograf kullanýlýyor hala... Oysa bizde mikrofon kayýtlarýna geçildi, stenograflara yol verildi... Acaba böylesi daha mý iyi? Bilmem ki... Zabýtlarý incelemeli... Genç, yakýþýklý bir avukat savunuyor Güray'ý... Paris Loizou yaþýnda henüz... Ama mesleðinin inceliklerine vakýf biri... Yargýç Ýlias Yeoryiu... Bu davaya ilk kez baktýðýný öðrendim... Çevirmenliði Ýbrahim Aziz yapýyor. Daha önce olduðu gibi bu duruþmaya da yine hiçbir tanýk getiremeyen savcýlýk bir kez daha erteleme istedi. Ancak savunma avukatý Paris itiraz etti. Ve anayasanýn 30. maddesinin 2. bendini yargýcýn önüne koydu. Bu madde çok önemli... Yargýlanan zanlýnýn haklarý ile ilgili... Zanlýnýn durumunun bir belirsizliðe itilemeyeceðini vurguluyor... Yargýç Ýlias Yeoryiu savcýlýðýn erteleme talebini reddetti... Hiçbir delil ve þahadet göstermeden kimsenin mahkemeye götürülüp getirilemeyeceðine vurgu yaptý. Ve kararýný okudu... Güray Kafa suçsuz... On bin Euro'luk kefaleti de derhal kendisine iade edilsin... Adil bir karar... Kutlarým mahkemeyi... Karardan sonra deniz kenarýndaki balýkçý lokantasý 'Zefiros'a gittik hep birlikte... Birbuçuk yýllýk çilenin bitiþini kutladýk. Yediðimiz balýklar, þimdiye dek yediðimiz tüm balýklardan daha tatlý geldi... Þimdi gözler kuzeydeki mahkemede... Güneydeki mahkeme hiç deðilse birbuçuk yýlda bitirdi bu iþi ve bir haksýzlýða son verdi... Kuzeyde ise üç yýldýr sürüyor... Anayasanýn zanlý haklarýný koruyan o maddesi çok önemli... Ama kuzeyde de geçerli mi acaba? Avukat Paris Loizou'nun babasý Haralambos Loizou... Dünya tatlýsý bir adam... Oðlunu hiç yalnýz býrakmýyor davalarýnda... Hiçbir davasýný kaçýrmýyor... Ona destek veriyor... Biz, yüreði ayný duygularla çarpan bir topluluktuk dün Larnaka'daki balýkçý lokantasýnda... Liman irili ufaklý yatlarla doluydu... Yaz sonuydu...

3 AFRÝKA dan mektup... SÝYASÝ ÝRADEMÝZ ÇÝÐNENDÝÐÝ ÝÇÝN CTP HAYIR DÝYECEK Gazetemize dün son dakika gelen bir haber var... Geç saatte... Çünkü bu haber dün akþam yapýlan toplantýnýn ardýndan basýna ulaþtýrýlmýþ... Toplantý, CTP Parti Meclisi'nin toplantýsý... Bu toplantýda, TC ile KKTC arasýnda imzalanan kýta sahanlýðý anlaþmasý tartýþýlmýþ... Ve mecliste buna evet mi, hayýr mý denilmesi için oylama yapýlmýþ... Bu oylamadan da 'hayýr' çýkmýþ... Kim evet demiþ, kim hayýr demiþ açýklanmamýþ... Parti genel baþkaný ile genel sekreterinin tutumu da mý bu yönde? Millet en çok bunu merak edecek herhalde... 'Hayýr'ýn gerekçesi þu: Anlaþma imzalanmadan önce Kýbrýs Türk halkýnýn iradesi hiçe sayýlmýþ... Zaten ta baþýndan beri CTP'nin anlaþmaya itirazý buydu... Ýçerik deðil... Þekil meselesi... Bize de danýþýlsa haspasý çýksýn yani... * Hangi gerekçeyle olursa olsun, CTP Parti Meclisi'nin kararý olumlu... Doðrusu, parti Ankara hükümetine o kadar angaje olmuþ ki, kimse buna pek ihtimal vermiyordu... Ankara'nýn yýldýrýmlarýný üzerine çekmekten kaçýnan bir tutumu var çünkü CTP'nin uzun bir zamandan beri... Þimdi bu cesaretli adýmýn nasýl atýldýðý bunun için merak konusu... Ankara ile bozuþmayý göze mi aldý? Aldýysa ne ala! Bu karar pek hoþ karþýlanmayacak çünkü Ankara'da... Tayyip Erdoðan kendi kararlarýna ve yaptýklarýna karþý çýkanlarý sevmez pek... Kinci ve intikamcýdýr üstelik... Yarýn bu konuda yeni bir çýkýþ yapar ve buradaki 'hayýrcý'larý topa tutarsa; topa tutmakla da kalmayýp yine beslemeler falan diye laf sokuþturursa þaþmayýn sakýn... * CTP Parti Meclisi'nin kararýndan sonra TDP'nin de buna 'evet' diyeceðini sanmayýz... Ama tabii ki iki partinin oylarý mecliste bunu engellemeye yetmez... UBP, DP, ÖRP ve DGP oylarýyla onaylanýr anlaþma... Yine de oybirliðiyle deðil, oyçokluðuyla onaylanmýþ olur. KKTC'nin ilanýnda bu baþarýlamamýþ ve tüm eller havaya kalkmýþtý... Coþkulu bir biçimde hem de... * Þunu da vurgulamamýz gerekir ancak... CTP Parti Meclisi irademizin bu anlaþmayla çiðnenmesinden þikayetçi... Ýlahi kardeþ, yani bundan önce siyasi irademiz vardý da þimdi mi çiðnendi? Olmayan bir þey nasýl çiðnenir? Sanal alemde mi yaþýyoruz? 37 yýldýr gaspedilmedi mi siyasi irademiz? Büyükelçiye artýk hem vali diyoruz, hem de siyasi irademizin varlýðýna mý inanýyoruz? Kukla bir meclisin ne iradesi olabilir ki? Bir yol ötedeki elçiliðe sorduktan sonra oylamada parmak kaldýranlar bu meclisten çýkmadý mý sanki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KARPAZ'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Yeþilköy trafo merkezindeki bakým onarým çalýþmalarý nedeni ile Yeþilköy, Yeni Erenköy, Adaçay, Maltepe, Sipahi, Esenköy, Boltaþlý, Derince, Taþlýca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Balalan, Gelincik, Ziyamet, Kumyalý ve Dipkarpazýn bir bölümüne bugün elektrik enerjisi verilemeyecek. Elektrik Kurumu Magosa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamada kesintinin 10:00-17:00 saatleri arasýnda olacaðý kaydedildi. Sahipsiz okul gibi... Dipkarpaz Ortaokulu'na üvey evlat muamelesi (Haber ve fotoðraflar Mustafa Erkan)- 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü çerçevesinde Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Karpaz bölgesi okullarýna bir ziyaret düzenledi. Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'na yapýlan ziyarette çok kötü bir durumla karþýlaþtý. Okulda sadece 2 öðretmen bulunduðunu ve öðrencilerin ders yapmadan bütün günü boþ geçirdiklerini yerinde gözlemledi. Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nu ziyaret eden KTOEÖS üyesi öðretmenleri, okuldaki öðrenciler büyük bir özlem ve sýcaklýkla karþýladýlar. Okulda bulunan öðrenciler yanýsýra veliler de bu ziyaretten dolayý duygularýný dile getirdiler ve sendikaya okulla ilgili þikayetlerini aktardýlar. Öðrenciler hep bir aðýzdan 'Hocamýzý isteriz' diye slogan attýlar. Karpaz bölgesinde bulunan Erenköy Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulu ziyaret edildi... Dipkarpaz ve Mehmetçik'te düzenlenen toplantýlarla bölge halkýnýn sorunlarý dinlendi ve düþünceleri paylaþýldý. Bu arada muhabirimiz Dipkarpaz Rum Ortaokulu'yla ilgili kýsa bir araþtýrma yaptý. Araþtýrmada okuldaki öðrenci sayýsýnýn 13, öðretmen sayýsýnýn ise 17 olduðunu öðrendi... GÖKÇEBEL KTOEÖS, "eðitimde fýrsat eþitsizliðinin en belirgin Gizem Çobanoðlu Dipkarpaz'da öðrenci olmak istiyoruz, boþ gezmek istemiyoruz. Ýmtihanlar geliyor, biz daha kitap açmadýk, çünkü öðretmenimiz yok. Öðretmenlerimizi bize yollasýnlar. Volkan ve Süleyman Öðretmenlerimizi istiyoruz. Biz baþka yerlerde okumak istemiyoruz. örneðinin Karpaz okullarý" olduðunu vurguladý. Sendika baþkaný Tahir Gökçebel yazýlý açýklamasýnda, okullarýn açýlmasýnýn 3. haftasýna girilmesine raðmen en temel okul ihtiyaçlarýnýn henüz giderilemediðini savunarak, "eksikliklerin, terk edilmiþliðin ve eðitimde doðan fýrsat eþitsizliðinin en belirgin örneði Karpaz okullarýdýr" dedi. Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu'nun öðretime halen baþlayamadýðýný; Gökçebel Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu ve bölgedeki ilkokullarýn birçok eksiklikleri yanýnda müdür, müdür muavini, öðretmen, hademe, sekreter, temizlik malzemeleri Aileler, Eðitim Bakanlýðýna soruyor: Ne Yapmalýyýz? Okullar açýldý, hala çocuklara ders verecek öðretmen gönderilmedi. Ýki öðretmen ve müdür istifa ettiler... Bizim çocuklarýmýzýn günahý nedir? Bu iþ nereye kadar gidecek? Üniversiteyi bitirip gelen evlatlarýmýz var, onlar da iþsiz... Bari onlardan atama yapsýnlar... gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduðunu anlattý. DÜNYA ÖÐRETMENLER GÜNÜ 5 Ekim'in Dünya Öðretmenler Günü olduðunu anýmsatan Gökçebel, "Öðretmenin özlük haklarýnýn geriye götürüldüðü, sendikasýnýn saldýrý altýnda olduðu bir dönemden geçmekteyiz. Kamusal eðitim, yok edilmek için, saldýrý bombardýmaný altýna alýnmýþtýr. Devlet okullarý yok edilerek, öðrencilerimizin büyük bir kýsmý özel okullarýn müþterisi yapýlmak istenmektedir" ifadelerini kullandý. Cevdet Dað (Dipkarpaz Sancakpaþa Mahallesi Muhtarý) Köylü ve muhtar olarak soruyoruz... Okulumuzun ismi Recep Tayyip Erdoðan olduðu için mi bizimle ilgilenilmiyor? Müdür sorunu, öðretmen sorunu, taþýt sorunu bizim sýkýntýlarýmýzýn baþýnda geliyor. Yaklaþýk bir aydýr okullar açýldý, ama öðretmen yok. Çocuklar ortaokulu bitiriyorlar ama daha matematiði çözemiyorlar. Basit bir bölmeyi bile yapamayanlar var aralarýnda. Feride Baðlaþ (öðrenci) 3. haftayý da geride býraktýk, hala öðretmen yok. Boþ boþ geziyoruz. Öðretmenlerimizi bekliyoruz.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Çaldýlar 50 yýllýk bisikletini bile Yýllarýn kebapçýsý Saffet Anibal'ýn Kan aðlayan memleket nasýl düþtü bu hale? Acýsý yakýyor bizi kýrýlan her dalýn Kalay DÖRT YANIMIZ RÜÞVET, DÖRT YANIMIZ TEHDÝT Türkiye'de, Kürtlere ve Kürt hareketine yönelik operasyonlarda, 151 kiþi örgüt üyesi olduklarý iddiasýyla gözaltýna alýndý. Ýddiayla gözaltýna alýnanlar ivedilikle AKP yanlýsý medya tarafýndan örgüt üyesi ilan edildi. Türkiye medyasý habercilik dilini çoktan terk etti. Haberler mahkeme kararý gibi, gazeteciler ise ya polis, ya yargýç. Türkiye'de bütün bunlar olurken, Kýbrýs'ýn kuzeyinde menüde yaðma Hasan'ýn böreði var. Adalarýný dört yaný deniz olur, bizim dört yanýmýz rüþvet, þantaj ve tehdit Kalaycý Ali OSMAN Periyodik YALANDAN KÝM ÖLDÜ? CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, çözümden önce bulunacak petrolün kimseye yar olmayacaðýný söyledi... Müneccim mi Yorgancýoðlu? Deðil... Neden sarfetti bu sözleri? Partisinin politikasý gereði... Geçerli olan siyaset nedir bu diyarda? Milliyetçilikle dinciliðin karýþýmýndan oluþan bir siyaset... CTP'nin Tayyip'in kanatlarý altýnda KKTC'de hükümet koltuðuna oturtulduktan sonra uyguladýðý yeþil siyasettir bu... Petrol Kýbrýslýlarýndýr, Kýbrýs Cumhuriyeti'ne aittir de diyemiyor... En marjinal sözü, "Kýbrýs Türk halkýnýn artýk özne olmasý ve kendi kararlarýný kendi vermesi gerekiyor. Birilerinin sýrf siyaseten ürettikleri anlaþmalarýn altýna Kýbrýs Türk halký adýna imza attýðý dönem geride kalmalý" þeklinde oldu. Yorgancýoðlu Tayyip ile Eroðlu arasýnda imzalanan "anlaþma"ya "Uluslararasý anlaþma" diyor. Zaten bir hata da bu... KKTC diye birþey yok ki uluslararasý anlaþma imzalayabilsin... Uluslararasý hukuk kör gözlere sokuyor, bas bas baðýrýyor, "KKTC Türkiye'nin bir alt yönetimidir" diye... Kýbrýs'ýn kuzeyi Türkiye'nin iþgali altýndadýr... Oradaki hukuk iþgal hukukudur, diyor ama bizim aklýevveller hala daha ahaliyi kandýrmanýn ve bundan pay elde etmenin yollarýný arýyor... Eroðlu ile Tayyip'in uluslararasý anlaþma imzalamasý gülünçtür... Yorgancýoðlu gibi buna inananlar da daha komik oluyorlar... Yorgancýoðlu "Biz bu anlaþmayý reddediyoruz" diyerek parti olarak mecliste ret oyu verebilir... Bunun da bir anlamý yoktur... Ama bu anlamý olmayan maskaralýklarý yapmanýn da bir cesaret iþi olduðunu biliyor herkes... Çýkýp cesaretlerini göstersinler... "Kýbrýs Türkleri ayaklarý üzerinde durmalýdýrlar" demek cesaretli olduklarýný göstermez... Burada oynanan oyuna biraz engel koysunlar bakalým, ki iþte o zaman görelim biz de siyasi kahramanlýklarý nereye kadardýr. Gazeteler manþetlerine taþýsýnlar: "KKTC Meclisi Tayyip ve Eroðlu arasýnda yapýlan anlaþmayý reddetti"... KKTC Anayasasý'nda duran geçici 10. maddeyi CTP hükümette olduðu dönemde kaldýrabildi mi? Dahasý böyle bir giriþimde bulunabildi mi? Bulunamadý, basýnda bu konuda yazýlanlarý da geçici 10. maddeyi savunarak cevapladý... Bir Üst Koordinasyon Kurulu, bir de Alt Koordinasyon Kurulu var burada... Üst Koordinasyon Kurulu'nu da laðvedeceklerini söylüyorlardý... Hükümete getirildikten sonra bu kurulun "gerekliliðine" dikkat çekti Talat ve topluma zararlý olmadýðýný vurguladý... Dünyayý kandýrmak için oynanan ve bunda ABD parmaðý da sezilen sözkonusu ikili "anlaþma" bir yalan komedyasýdýr... Bu yalaný topluma açýklayacaklarýna ve karþý çýkacaklarýna... Türkiye'nin hegemonyasýnýn bir parçasý olduðunu vurgulayacaklarýna, ciddiymiþ gibi hareket ediyorlar... Yalandan biri ölmedi de... Yetmedi mi bu topluma söylenen yalanlar?.. Tacizden kapatýldý ngýrne'de BÝR ÝÞ YERÝ ÝNSANLARI TACÝZ ETTÝÐÝ GEREKÇESÝYLE BÝR GÜNLÜÐÜNE KAPATILDI Girne Belediyesi kentteki iþyerlerine yönelik denetimleri çerçevesinde Ramadan Cemil Meydaný'ndaki iþyerlerini mercek altýna aldý. Belediye'den yapýlan açýklamaya göre, Belediye Meclisi tarafýndan hazýrlanan ve yürürlüðe giren tüzük çerçevesinde yapýlan denetimlerde iþyerlerinin "hijyen koþullarý, personel saðlýk karneleri, iþyeri tabelalarý" denetlenirken; Ramadan Cemil Meydanýnda gezinti amacý ile dolaþan veya oturmak için uygun yer arayan turistleri veya halký kendi KIB-TEK ÖZELLEÞTÝRÝLÝRSE... Halký yüksek tarifeler bekliyor El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, UBP'nin halka verdiði sözlerin tam tersini yaptýðýný iddia ederek, Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'nun (KIB-TEK) özelleþtirilmeyeceðini belirten enerjiden sorumlu bakana raðmen, bunun tam tersi uygulamalara devam edildiðini ileri sürdü. Kalyoncu, AKSA A.Þ isimli özel firmanýn 2003'ten beri ülkede yürüttüðü faaliyetlere yönelik eleþtirilerde bulunarak, þimdi de bu özel firmaya, mevcut sözleþme ile verilene ek olarak üreteceði elektrik için yeni alým garantisi verilmeye çalýþýldýðýný savundu. Kalyoncu, KKTC elektrik santrallerinin kurulu gücünün yüzde 32'sine sahip olan ve mevcut alým garantili sözleþme nedeniyle 2010 yýlý itibarý ile tüketilen elektriðin yaklaþýk yüzde 43'ünü karþýlayan özel sektöre ait santrallerde üretilerek KIB-TEK tarafýndan satýn alýnan elektrik fiyatlarýnýn, KIB-TEK'e ait ayný tip santrallerde üretilen elektrik fiyatlarýndan daha pahalý olmasýna raðmen mevcut sözleþmedekine ek alým garantisi verilmeye çalýþýlmasýnýn anlaþýlýr olmadýðýný ifade etti. Kalyoncu, son zamanlarda, baþka alanlarda yapýlmaya çalýþýlan ve emekçilerin kazanýmlarýný geriye götürecek deðiþiklikler için Avrupa Birliði ülkelerindeki yasalarý örnek gösteren ve çaðdaþlýðýn gereði olarak topluma sunmaya çalýþan hükümetin, AB'nin dahi arz güvenliðini olumsuz etkileyeceði ve fiyatlarý yükseltecek olmasý nedeniyle küçük ülkelerde uygulanmasýnda sakýnca gördüðü yöntemleri sürdürmekte ýsrar ettiðini öne sürdü. Kalyoncu þöyle dedi: "AKSA A.Þ. ile KIB-TEK arasýnda yapýlmak istenen ve bu konuda KIB-TEK Yönetim Kurulu'nca 3 Ekim 2011 tarihinde üretilen karara göre; halen yýllýk 650 milyon kwh olan ve 2012 yýlý Haziran ayýnda mevcut sözleþmeye göre 700 milyon kwh olacak olan çalýþtýðý iþyerine, "taciz ederek" yönlendiren ve fiziki bir þekilde zorlayan çalýþanlar da uyarýlýyor. Son günlerde bu tip hoþ olmayan ve insanlarý huzursuz eden davranýþlarýn uyarýlara raðmen arttýðýnýn gözlemlendiði ifade edilen açýklamada, 1-4 Ekim tarihlerinde yoldan geçen insanlarý bu þekilde taciz ettiði belirlenen Ramadan Cemil Meydanýndaki cafebarýn, belediye tarafýndan 1 gün süreyle kapatýldýðý kaydedildi. elektrik alým garantisi, 2012 yýlý için ek 50 milyon kwh, 2013 yýlý için ek 75 milyon kwh ve 2014 yýlý için ek 75 milyon kwh olmak üzere ve sözleþme hitam tarihi olan 2024 yýlý Mart ayý sonuna kadar toplam 200 milyon kwh olmak üzere ek alým garantisi verilecektir. Buna göre söz konusu özel firmaya 2014 yýlýndan itibaren verilen alým garanti miktarý 900 milyon kwh olacaktýr. KIB-Tek'in 2010 yýlýnda faturalandýrdýðý enerji miktarý yaklaþýk 900 milyon kwh'tir. Son iki yýl içerisinde bu oran yaþanan ekonomik kriz nedeniyle neredeyse deðiþmemiþtir. Ülkemizin içinde bulunduðu koþullar nedeniyle de tüketimde ciddi bir talep artýþý beklenmemektedir. Bu durumda 2014 yýlýnda faturalanabilecek elektrik enerjisi kadar üretim miktarýnýn neredeyse tamamý yabancý bir özel firmaya verilmiþ olacaktýr. Bu uygulama üretimin neredeyse tamamýnýn özelleþtirilmesi anlamýný taþýmaktadýr." Kalyoncu, AKSA A.Þ.'nin ek üretim amaçlarý için ülkede kurmayý taahhüt ettiði santrallerin, Türkiye'nin Mardin þehrinden sökülüp getirilecek üç adet 11,25 MW (toplam 33 MW) 2001 model kullanýlmýþ santraller olduðunu ifade ederek, mevcut sözleþmeye göre üretilen enerjinin bedeli söz konusu firmaya ödenirken, diðer yandan ayrýca bu santraller için de kira bedeli ödendiðini öne sürdü. Kalyoncu, halen yürürlükte olan sözleþmeye göre, yýllarý arasýnda, söz konusu firmaya yalnýzca kira bedeli olarak ödenecek rakam 500 milyon TL iken, yapýlmak istenen ek sözleþme ile buna ilave 124 milyon TL'nin daha halktan toplanan elektrik tarife ücretleriyle kira bedeli adý altýnda söz konusu firmaya sermaye olarak aktarýlmýþ olacaðýný savundu. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent VE AKÇA ELÝNÝ MASAYA VURDU Büyükelçi bir toplantýda elini masaya vurmuþ... Ve üstüne basa basa, "2000 kiþi sýrada bekliyor... Yasal hiçbir engel yok. Bunlara vatandaþlýk verilecek" demiþ! Daha doðrusu dememiþ. Emretmiþ! Ýnsan biraz nazik olur... Hiç olmazsa diplomatik bir dil kullanýr. Ama yok... Allahýn "beslemelerine" karþý kibar mý olunurmuþ?! Hem "beslemeler" ne anlar ki kibarlýktan, diplomasiden?! Ensesine tokat gibi yapýþtýracaksýn emri... Da adamýsa yerine getirmesin! Lâmý cimi yok... Yasal engel falan da yok! "2000 kiþiyi derhal vatandaþ yapacaksýnýz"! Anlaþýlmayan birþey var mý baylar? Yok! Toplantý bitmiþtir... Gidebilirsiniz... Ve gittiler... Baþlarý yerde... Bükük boyunlarý kýldan ince... Ve kafalarýnda yýlan gibi kývrýlan bir soru iþareti... "Biz bu günler için mi Rumlarla mücadele ettik yýllarca?" Türkcell KKTC'de 400 bininci abonesine ulaþtýðýný açýkladý geçtiðimiz günlerde. Bunun gururunu yaþýyorlarmýþ. Rakam düþündürücü bin... En az bir o kadar da Telsim abonesi olduðunu düþünün... Ýþte size 1 milyona yakýn abone! Bizim muhteremler, KKTC nüfusunun 285 bin olduðunu söylemiþlerdi! 285 bin nüfusta 1 milyon cep telefonu abonesi! Nüfus sayýmý yapýp da milyonlarca lira harcamaya ne gerek var? Üstelik kuruþa kurþun atýldýðý bir zamanda... Kuzey Kýbrýs'ta yaþanan ekonomik, siyasi, sosyal bütün sorunlarýn kaynaðý, Türkiye'den hukukdýþý olarak pompalanýp sürekli þiþirilen bu nüfustur. Çünkü KKTC'nin en çok 300 bin kiþiyi sýtýr edebilecek ekonomisi, saðlýk ve eðitim hacmi ile enerji kaynaklarý, 1 milyona merdiven dayamýþ bu nüfusu beslemeye yetmiyor. KKTC'de krizde olmayan sektör yok. Tüm kesimler zorda... Öðrencisinden hayvancýsýna, narenciyecisine kadar herkes sokaða dökülmüþ. Hükümet ne emeklilerin maaþýný ödeyebiliyor... Ne sigortalýlarýn... Ne de çalýþanlarýn... Hayat pahalýlýðý derseniz ilk 9 ayda %11'e ulaþtý. Bu gidiþle sene sonuna %15'i bulur. Buna raðmen Ýrsen Küçük sabah akþam "Ekonomi iyiye gidiyor" masalýný anlatmaya devam ediyor. Ersin Tatar daha da ileriye gidiyor Küçük'ten... "Kriz ortamýna raðmen maliye gelirlerini artýrdý" diyor. Bir yandan halkýn gözünü tozpembe bulutlarla boyarken... Diðer yandan da, sigortalýlarýn maaþlarýný 2 gün, kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýný ise 4 gün gecikmeli ödüyorlar! Tabii anayasayý da pervasýzca çiðneyerek. Oysa Ersin Tatar'ýn ifadesiyle maliye gelirlerini artýrdýðýna göre, maaþ ödemelerinde herhangi bir sorun yaþanmamasý gerekmez miydi? Ödemeler 4 gün gecikmesine raðmen çalýþanlar hiçbir tepki göstermedi buna!.. Sanki herkes beklenmedik þekilde bir anlayýþla karþýladý bunu! Eh... Karþýsýnda bu kadar anlayýþlý ve efendi bir kitle varken... Bu hükümetin sýrtý yere gelir mi hiç? Bu ay sonu ne olur bilinmez... Yine bir güçlükle karþýlaþtýklarýný söyleyip, bu kez bir hafta geç öderler olur biter! Hani itiraz eden mi var?

5 6 Ekim 2011 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Piri Reis geldi Binali Yýldýrým da geldi Beþir Atalay haftaya yine geliyor Bu durumda, "batma endiþelerini" bir tarafa býrakýn. Eðer, Çiçek'in dediði gibi batacak olsak bu içerili büyükler gelirler miydi? *28 belediyeden 18 tanesi maaþlarý ödeyememiþ. - Zorlamaya gerek yok.. Hemen hepsini kapatýn. Her kazaya iki belediye çok bile. * Sendikacý Özkardaþ, Maliye Bakaný Tatar'a "Sayýn Tatar sanýrým sizin kantar yanlýþ tartar" demiþ. - "Sanýrým" ne demek yahu Göz göre göre hem yanlýþ tartýyor, hem de darasýný da almýyor. * Dürüst'e göre okullardaki tek eksik hademelermiþ. - Öðrencilere yol parasý vermeyen devlet, niye hademe arýyor ki? Temizliði bir gün öðretmenler, bir gün öðrenciler yapsýn, milyonlarca lira bütçede kalsýn.! * CTP Genel Baþkaný Yorgancýoðlu, "Kýbrýs Türk halký kendi kararlarýný kendisi vermeli" demiþ. - Veriyor vermesine de siyasiler kulak asmýyor ki! * Sendikalar, okullarda öðretmen olmamasýndan yakýnýyormuþ. - Bunnar da yakýnmadan baþka bir þey bilmez zaten. Okullar açýlalý dün bir, bugün iki. Her þeyi hazýr beklerdi bunlar. Bekleyin bakalým okullarýn kapanmasýna zaman çok. Halledilecek, patlamayýn. * Maliye Bakaný Tatar, gidiþattan memnunum demiþ. - Olacak tabii Onun aksona ile dingili birbirine denk, ne dert? Bir de iki yakasý bir araya gelemeyenleri düþünsün *Hayvancýlar eylemi askýya almýþ. - Ýnekler su içsin, sonra devam! "Her taraf çöpten geçilmiyor.." diyenlere inanýp da yolunuzdan dönmeyin. Aldýrmazsýnýz, üstüne basa basa da geçersiniz.. Uyanýk millet 1 Ekim'den itibaren motosiklet sürücülerinin kask takmasý zorunlu hale getirildi. Ýsabetli bir önlem. Aslýnda bu kadar can yitirmemiz beklenmeden halledilmeliydi bu konu. Ama neylersin Bizim adamlar, acele iþe þeytan karýþmasýný istemediklerinden, çok yavaþ çalýþýyorlar. Yine de onca iþ güç arasýnda muhterem vekillerimizin bu konuya eðilmiþ olmalarý bile teþekkürlük! Sürücü arkadaþ Kaský takdýn kafayý kurtardýn Takmadýn yandýn! Bu "yanma" iki þekilde oluyor. 1. Kaza yaparsýn, kafayý çarparsýn, Niyazi olup gidersin. Sadece kendini deðil, düþen ateþle aileni de yakarsýn. 2. Kask takmamanýn cezasý aðýr. Takdýn takdýn, takmadýn da polis yakaladý yandýn! En iyisi takmak.! Boynuz deðil ya, kasktýr takacaðýn. Tak git. Hani "kemer baðlanacak" dediklerinde, baðlamamak için binbir bahane uydurmuþtuk ya; þimdi kask takmak istemeyenler de ayný bahanelerle çýktý ortaya Geçmez.! Sökmez Ya takacaksýn, ya takacaksýn. Baþka seçeneðin yok. Sistemin oturmasý için bundan sonra en büyük görev polise düþüyor. Ýþi sýkar tutar da, kafayý koruma altýna almayanlara göz açtýrmazsa; kask da, kemer gibi rayýna oturur. Polis denetimlere baþladý. Komik bir olaya tanýk oldum. Az ilerimde, kasksýz motosikletliyi durdurdu. Ama belli ki rapor etmeyecek, sadece uyaracak.. Öyle de yaptý, uyardý ve yürüdü. Ama motosikletli, sürüp gideceðine, polisin peþine takýldý, þöyle abiciðim, böyle abiciðim diye diller dökmeye baþladý. Bu arada arkadan gelen ayný þirkete ait 2 kasksýz motosikletli hýzla geçip gitti. Paçayý kurtarmýþken niye polisin peþini býrakmýyor diye merak etmiþtim. Meðer uyanýk milletmiþiz!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ETÝKET ÞART... ÝSTANBUL-Yolda yürürken gözünüze takýlan herhangi bir þey hiç alakasý olmayan bir yerlere götürebilir sizi. Zaten romanlarla hikayeler böyle baþlamýyor mu? Köþede oturmuþ üstü baþý temiz ama aç olduðu her halinden belli bir çocuk.. Elinde mendil, satmaya çalýþan ama sesi çýkmayan yaþlý bir adam Veya kendinden büyük hemcinsleri ganimeti paylaþýrlarken dýþarýda kalmýþ cýlýz hayvan Ya roman olur gördüklerinizden, ya da aðlamak istersiniz kendi geçmiþinizi veya bir tanýdýðýnýzýn evveliyatýný düþünmekten. Böyledir iþte alakasýz bir þeyden bir yerlere gitmek. Unutmuþtum o olayý. Ta ki Saðlýk Bakanlýðý tarihi geçmiþ bozuk gýda maddelerini görünce, perakende veya toptan her türlü gýda maddesinin ambalajlanma ve etiketlenme zorunluluðu olduðunu hatýrlamasýna kadar. Hatýrlamýþlar ki, bozuk ürünler satýlamaz. Ýlle de üzerinde son kullaným tarihi yazan etiket gerekiyormuþ. Belki de beþ bin kiþi yoktuk Baf'ýn Mutallo kýsmýnda. Herkes herkesi tanýyordu Daðýnýk olmasalardý bugün de herkes herkesi tanýyacaktý ama ne yazýk ki baþlarýna iþ açýlmasýn diye daðýttýlar Baflýlarý. Þimdi ara ki bulasýn bilmem ne dayýnýn torununu da senin torununla tanýþtýrasýn. Herkes herkesi adýyla sanýyla, yaptýklarý iþlerle tanýyordu. Hatta araba sayýsý az olduðu için hangi araba kimin biliyorduk. Öyle bir þeydik. Bir sancaktar geldi, nereden geldiði belli. Adýný bilmiyorum çünkü takma isimlerle geliyorlardý aramýza Daðýnýk sokaklarý, toplu insanlarý gören bu adam karar verdi, "Bu insanlarý derleyip toplayacaðým". Oysa ki kimse daðýnýklýktan þikayetçi deðildi çünkü daðýnýk deðildik. Atýf Dayý mesela Onun yaptýðý yoðurtlarýn tadýný hala damaðýmda hissediyorum. Bakmayýn siz, "devamýyýz" diyen oðullarýnýn þimdi çýkardýklarý, uzun ekmeklere O zaman, o fýrýnýn önünden geçmek bile baþka duygular yaþatýrdý bizlere. Hele Pazar günleri açýk tepsilerde götürülen badadez kebaplarýnýn tadý Hiçbir üründe etiket yoktu, son kullanma tarihi de yazmazdý. Üretilir, çarþýya getirilir, doðal olarak satýlýrdý. Bandabuliyanýn kokusunu bir düþünün Lefkoþa'da da vardý bandabuliya bir ara hatýrlayanlar parmak kaldýrsýnlar Ufak ufak orasý da günümüze "benzetilmeye" çalýþýlýyor ne yazýk ki Baf'a gelen ismi takma sancaktar karar verdi, "tüm dükkanlar tabelalý olacak" Ne alakasý vardý tabela ile Baflýlarýn Ýtirazlar kavgalar para etmedi ve herkes tabelasýný astý. Ýyi mi olmuþtu? Hayýr. Çünkü herkes herkesin hem dükkanýný, hem ne iþ yaptýðýný hem de dürüstlüðünü bilirdi. Þimdilerde bakýyorum da, "Sermayemdi, tarihimdi" denilen bisikletler bile çalýnýyor güzelim memleketimde. Nereden nereye geldik deðil mi? Dün akþam Zeytin Festivaline giden arkadaþým MSN'de yazdý: "Zeytinlik köyü çok hoþ, koza iþleri, bizden resim sergileri. Köy meydanýnda yarýsý yabancý seyirciler anlamadýklarý halde coþkuluydular Ama benim de anlamadýðým bir þey vardý -Ne? - Köy her þeyiyle bizdik, köye lahmacun bulaþmamýþtý ama -Ama? -Sahnede afiþler arasýnda asýlan bayraklar bizim deðildi. -Baf'ý düþün, orada da gereksiz neler yaptýrmýþlar bize. Hatýrladýn mý? Limon üreticileri ödenecek n NARENCÝYE ÜRETÝCÝLER BÝRLÝÐÝ: "LÝMON ÜRETÝCÝLERÝNÝN ARÝFE GÜNÜNE KADAR ÖDENECEÐÝ KONUSUNDA BAÞBAKAN SÖZ VERDÝ" Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði, dün gerçekleþtirdikleri toplantýda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün, tüm limon üreticilerinin ürün bedellerinin toplamýnýn arife gününe kadar (5 Kasým) ödeneceði konusunda söz verdiðini belirterek, bu tarihe kadar ürün bedellerinin ödenmemesi halinde yeni eylem türleri gündeme getireceklerini belirtti. Birlikten yapýlan yazýlý açýklamada, þunlar kaydedildi: "Yönetim kurulu Baþkan, As ÝRSEN KÜÇÜK: UBP erken seçime hazýr Baþbakan Ýrsen Küçük, erken seçim için koþullarýn uygun olmasý gerektiðini, þu an için bu koþullarýn oluþmadýðýný belirterek, bir erken seçim olmasý halinde buna en hazýrlýklý partinin her zaman UBP olduðunu söyledi. Bakanlar Kurulu, saat 11.40'da Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda toplandý. Baþbakan Küçük, Bakanlar Kurulu toplantýsýna girmeden önce basýna açýklama yaptý, sorularý yanýtladý. Küçük bir soru üzerine, Türkiye ile KKTC arasýnda ekonomik iþbirliði protokolünün PETROLLERDE ÖZELLEÞTÝRME Dev-Ýþ ile Petrol-Ýþ'ten süresiz grev kararý Kýbrýs Türk Petrolleri (K-Pet)'de örgütlü Dev-Ýþ ile Petrol Ýþ Sendikasý, K-Pet'te yeni bir özelleþtirmeye izin vermeyeceklerini belirterek, "geliþmelere baðlý olarak gerektiði zamanda" süresiz grev kararý alýndýðýný bildirdiler. Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis ile Petrol-Ýþ Baþkaný Levent Þentan'ýn imzasýyla yapýlan açýklamada, K-Pet'in tümüyle özelleþtirileceði ile ilgili Enerji ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun ile Maliye Bakaný Ersin Tatar'ýn dün basýnda açýklamalarý çýktýðý belirtildi. Açýklamada, hükümet yetkililerinin, K-Pet'in yüzde 100 hissesi ile ilgili "birden fazla yerel sermaye grubuyla þaibeli bir þekilde EROÐLU: Baþkan ve yönetim kurulu üyelerinin dün Baþbakanlýkta yapmýþ olduðumuz görüþme sonucu tüm limon üreticilerimizin ürün bedellerinin toplamý Kurban Bayramý'nýn arife gününe kadar ödeneceði konusunda Sayýn Baþbakan Ýrsen Küçük söz vermiþtir. Sayýn Baþbakan'ýn vermiþ olduðu tarihte ürün bedellerinin ödenmemesi halinde Kýbrýs Türk Narenciye Üreticiler Birliði'nin yeni eylem türleri gündeme gelecektir." Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun baþbakanlýðý döneminde imzalandýðýný, kendi dönemlerinde ise uygulanmaya baþlandýðýný ifade etti yýlýnda UBP'nin iktidara gelmesi ve Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun, Baþbakan olmasýnýn ardýndan CTP - BG'den bir enkaz devraldýðýný açýkladýðýný ve bunun bir gerçek olduðunu kaydeden Baþbakan Küçük, "Eroðlu'nun Cumhurbaþkaný olmadan önceki 14 aylýk baþbakanlýk döneminde ise enkazý ortadan kaldýracak ciddi tedbirlerin alýnmadýðýný" söyledi. Müdahale olursa cevapsýz kalmaz Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Kýbrýs Rum Yönetimi'nin AB ve ABD tarafýndan, petrol ve doðal gaz arama konusunda þýmartýldýðýný ifade etti. Derviþ Eroðlu, KKTC ile Türkiye'nin olay çýkarma düþüncesi olmadýðýný ancak Türk gemileri sismik araþtýrma sýrasýnda gerçekleþtirilecek müdahalenin cevapsýz kalmayacaðýný söyledi. Yer altý zenginliklerinin, Rumlarýn hakký olduðu kadar Kýbrýslý Türklerin de hakký olduðuna dikkat çeken Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Bizim hakkýmýz olduðunu söylüyorsa bunu Emekliler yargýya baþvuruyor Emekli Dernekleri Eþgüdüm Komitesi, hükümetin emekli maaþlarýndan yaptýðý beþ aylýk kesintiyi geri ödememesi konusunu yargýya taþýma kararý aldýðýný açýkladý. Komite dönem baþkaný Mustafa Tolga yaptýðý yazýlý açýklamada, Cuma günü saat 10.30'da biri Yüksek Ýdare Mahkemesi, diðeri de Lefkoþa Hayvan üreticilerinin doðrudan gelir desteði miktarlarý yükseltildi Hayvan yetiþtiricilerinin eyleme neden olan taleplerini deðerlendiren Bakanlar Kurulu, doðrudan gelir desteði oranlarýnda yeni bir düzenlemeye giderek üreticilere ödenecek rakamlarý artýrdý. Bakanlar Kurulu, süt üreticilerine verilen desteði de artýrýrken; navlun ücretlerinde indirime gitti. Toplantýda alýnan kararlarý Kurul pazarlýklarý sürdürdükleri" iddiasýnda bulunuldu. Sendikalar, "Bizler, kamu mallarýnýn gerek yerli, gerekse yabancý sermayedarlara peþkeþ çekilmesine karþýyýz ve þiddetle karþý çýkacaðýz" diyerek, konuyu hafta sonu ortak bir toplantý yaparak deðerlendirdiklerini bildirdi. K-Pet'te Ýnkiþaf Sandýðýna ait yüzde 48 hissenin Kýbrýs Türk toplumunun malý olduðu belirtilen açýklamada, bu hissenin özelleþtirilmesi halinde süresiz greve gidileceði belirtildi. Açýklamada, süresiz grev kararýnýn ilgili þirket yanýnda Çalýþma ve Ekonomi bakanlýklarýna yazý ile teblið edildiði de kaydedildi. ertelemeleri ve arama çalýþmalarýna birlikte karar vermemiz gerekirdi" diye konuþtu. Eroðlu, Euronews'a verdiði mülakatta, son günlerin güncel konusu petrol arama çalýþmalarý ve geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Rumlarýn bu arama çalýþmalarýnýn tesadüf olmadýðýný ve bilinçli bir þekilde gerçekleþtirdiðini ifade eden Eroðlu, görüþmelerin yoðunlaþtýrýlmýþ bir þekilde devam ettiði bir dönemde Rum tarafýnýn kazýya baþlamasýnýn hoþ bir þey olmadýðýný söyledi. Kaza Mahkemesi'nde olmak üzere iki emekli üye adýna bireysel dava dosyalanacaðýný belirtti. Tolga, "hükümetin kesintileri makul bir süre içinde emeklilere ödemeyi taahhüt etmesine raðmen tüm yazýlý ve sözlü ikazlarý yanýtsýz býraktýðýný ve ödeme yapmadýðýný" kaydetti. Sözcüsü, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu açýkladý. Hükümetin üretimin devamýna desteðini ifade eden Çavuþoðlu, bu kapsamda hayvan üreticilerinin taleplerini deðerlendirip doðrudan gelir desteði oranlarýný artýrdýklarýný ifade etti. Çavuþoðlu, radyo ve televizyon reklamlarýyla ilgili bir de tüzük onaylandýðýný belirtti. GÜNLÜK TBMM'NÝN BÝTMEYEN TEZKERELERÝ TBMM'den bugüne dek 32 kez sýnýr ötesi operasyon için tezkere alýndý. PKK kamplarýna ilk sýnýr ötesi harekat 1983'te düzenlendi. TSK birlikleri Irak'ýn 5 kilometre içine girdi. 12 Aðustos 1986'daki operasyonda 165 peþmergenin öldüðü açýklandý. 28 Ocak 1994 tarihli saldýrý operasyon tarihe en büyük çaplý hava saldýrýsý olarak geçti. 6 Þubat 1994'teki operasyonda 32 PKK'linin öldüðü açýklandý. Nisan 1994'te 5 bin askerin katýldýðý operasyonda 15 kilometre içeri girildi. 20 Mart 1995'teki operasyona 35 bin asker katýldý. Temmuz 1995'te yapýlan ve 45 gün süren operasyonda, 555 PKK'linin öldüðü açýklandý. 7 yýl aradan sonra, 17 Ekim 2007'de TBMM'nin tezkereyi onaylamasýyla TSK operasyonlara yeniden baþladý. Son sýnýr ötesi operasyon, 17 Aðustos 2011'de yapýldý ve hava saldýrýlarýnda sivillerin de öldüðü ileri sürüldü. Ve þimdi bir kere daha tezkere mecliste. Türkiye bir kere daha ölümlere gebe Barýþ umudu bir kere daha berhava VETO BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Suriye ile ilgili karar tasarýsý Rusya ve Çin tarafýndan veto edilince, ABD ile Avrupa'nýn iþtahý kursaðýnda kaldý. Türkiye de hava aldý... AZ SONRA... "Rüþvet komplosu" baþlýðýyla yayýnladýðýmýz dünkü anonsumuz büyük merak uyandýrdý. Ne kadar rüþvetçi varsa paniðe kapýldý... Yarasý olan gocunur deðil mi? Sabredin... Az sonra... TETÝKÇÝ Bir duyum aldýk... Yine bir tetikçi gelmiþ adaya bizim için Malatya'dan... Felek'lerin yurdundan... Sahte kimlikle giriþ yapmýþ... Umarýz, telefonlarýmýzý dinleyen istihbarat servisi de bunun farkýnda! NEDEN SUSTUNUZ? Savaþ rüzgarlarý dinmedi hala adada. Karþýlýklý sataþmalar devam ediyor. "Kýbrýs'ta barýþ engellenemez" diyenler nerdesiniz? Asýl þimdi haykýrmanýz gerekmez miydi? ÇANGAR DAVASI Gazetemizin Mehmet Çangar'la davasýna devam edilecek bugün... Giriþ serbest... Bayanlara da meccani, baylara da... Týrnak... "Kýbrýs Solu, güneyi ile kuzeyi ile, uzun yýllar verilen mücadelenin, onca fedakârlýðýn, ezilmenin, dýþlanmanýn kazandýrdýðý itibarý, çok cömertçe harcamýþ bulunuyor! Yazýklar olsun " Nazým BERATLI (Haberdar) "Ýngiliz devrinde 2. sýnýf vatandaþ statüsünden çýkamayan bizler, Türkiye'nin, Ada'nýn Kuzey kýsmýna egemen olmasýndan sonra 'Besleme' olmanýn dayanýlmaz hafifliðini de yaþadýk." Taner ULUTAÞ (Star) "Bir ülkenin nüfus artýþý, askeri ve stratejik geliþmeye olan katkýyý mý getirir veya getirecek? Elbette ki nüfusu artan bir toplumun askeri gücü de o nispette büyük olur. Lakin gerçek olan odur ki, 'çocuklar çoðaldýkça, ekmek de küçülür', öyle deðil mi?" Osman GÜVENÝR (Vatan) "Hem Meclis'te vekil olursunuz, hem de iþ adamý, hem Meclis'te vekil olursunuz, hem de klinikte doktor vs. E o zaman da kamu çalýþanýnýn hem devlet memuru hem emlakçý, hem galerici, hem esnaf, hem çiftçi olmasýna þaþýrmamalýyýz. Ya da kamunun iflasýna. Vekillerin isteksizliðine!.." Derviþ DOÐAN (Havadis) Günün Kahramaný ÝRSEN KÜÇÜK Karþýlarýnda ciddi rakip bulamayanlar sonunda birbirleriyle kavga ederler deðil mi? UBP cephesinde de öyle oldu iþte... Eroðlu ile Küçük de kapýþtý nihayet... Ama hakkýný yememek gerek Küçük'ün... Bu tartýþmada haklý olan o... Eroðlu durup dururken bir erken seçim fikri attý ortaya... Ve bu fikrini açýklarken de inanýlmaz bir þey söyledi... Bazý partilerin meclisten çekileceði duyumlarý almýþ... Ne çekilmesi... Onlarý çelik halatlarla ordan çeksek de çekilmezler. Eroðlu nerden icat etti bunu? Nerden icat ettiyse etti ama Küçük'ü çok kýzdýrdý bu... Dolaylý olarak hükümetin baþarýsýzlýðýna gönderme vardý çünkü... Bunun için Küçük de lafýný esirgemedi ve söyleyeceðini söyledi...

7 6 Ekim 2011 Perþembe Düdüklü Tencere Bülent Aykut PÝRÝ REÝS'ÝN TEKNOLOJÝSÝ... Koca Piri Reis gemisi bakým ve yakýt ikmali için Maðusa Limaný'na demir atmýþ. Ben geminin teknolojisi hakkýnda bir þey yazmayacaðým. Piri Reis gemisinin yetkililerinden ricam þu; gemi hazýr Maðusa Limaný'na demir atmýþken, baþ kýsmýndaki paslý yerleri de boyarsanýz hiç fena olmayacak! Bir de güvertede kullanýlamayan halatlar var sanýrým, onlarý da depoya kaldýrsanýz görüntü açýsýndan daha iyi olacak diye düþünüyorum. Televizyon ekranlarýnda; uzak çekim görüntülerde bile gemi "beni boyayýn" diye bas, bas baðýrýyor. Teknolojisi istediði kadar "son sistem" deseniz de pas izlerinin görüntüleri çok çirkin. Gemide "þak" diye göze çarpan ilk görüntü bu. O pas izleri bile þahsen bana; gemiden hiç anlamadýðým halde güven vermez. Piri Reis gemisinin görüntüleri onlarca ülkenin haber bültenlerinde gösteriliyor ve sanýyorum bütün dikkatli izleyicilerin gözüne ilk çarpan; paslý görüntüler oluyordur. Piri Reis gemisinin teknolojisini bize hararetle anlatanlar neden 37 senedir doðru düzgün gemi seferleri yapmayý beceremediklerini de anlatabilirler mi? Çok mu zor, hakkýný vererek insanlara, insanca muamele yaparak gemiye binmelerini saðlamak? Çok mu beceri istiyor acaba? Ýki ay önce,taþucu'na gittim. Hýzlý feribot ne giderken, ne de gelirken vaktinde kalkmadý. Neden? Yolcu gemisini vaktinde kaldýrmak çok mu zor? Geminin içindeki yolcularý adam yerine koyup gecikmenin nedeni ile ilgili bir anons yapamaz mýydýnýz? Girne ve Taþucu'nda yolcu hizmet parasý alýnýyor ama yolculara hala çaðdýþý muamele yapýlýyor. Bavullar önce teslim ediliyor sonra da yolculara anons yapýlýp "bavulunuzu taþýyýn" deniyor. Bavullarý yolcuya taþýtacaksanýz niye teslim alýyorsunuz? 3 metre taþýyýp sonra yolculara "gel al taþý bavulunu" denmesi, çok çirkin deðil mi? Bavullarý taþýdýðýnýz traktör römorkundaki katranýn bavullara bulaþmasýna ne demeli? Girne Limaný ile Lefkoþa Terminali arasýnda çalýþan minibüsler de bir alem... Minibüs en az 20 yýllýk... Klima yok... Döþemeleri yýrtýk... Tavan da döþemeleri de kirden gözükmüyor... Minibüsün içi kokuyor... Deniz yolculuðu kadar minibüs yolculuðu da yorucu... Taþucu'ndaki acenta ise; nasýlsa yolcu bol havasýnda. Kimsenin kimseyi umursadýðý yok. Biletim gidiþ dönüþ. Dönüþ biletimi, telefonla okeyletmek istedim gemi kalkacaðý gün. "Gemi kalkmadan 2 saat önce gelin" dendi. Gittim. Geminin kalkmasýna 10 dakika kala gelenlerin biletlerini de okeylediler. Beni 2 saat diktiler, boþ yere. Gemi de 1 saat geç kalktý. Benim 3 saatim havaya uçtu. Bu kafalarý býrakýn artýk gemi yetkilileri... Býrakýn artýk bu "tekelci" zihniyeti. Yolculara biraz olsun deðer verin. Gemilerinizi vaktinde kaldýrmadýðýnýz için sizi ikaz eden, ceza yazan yok mu? "Yolcu çantada keklik, eli mahkum nasýlsa binecek" diye mi düþünüyorsunuz? Görüntü aynen böyle yýlý bitmek üzere 1950'li yýllarda deðiliz artýk! Lütfen bulunduðumuz çaðýn farkýna varýnýz ve yolculara olan tutumuzu deðiþtiriniz artýk! 37 yýldýr deniz ulaþýmýný iþkenceye çeviren yolcusuna, müþterisine deðer vermeyen bir özel sektör ve yurttaþlarýnýn gemi yolcuðunu azap yolculuðuna çeviren devlet yetkilileri varken þimdi ben Piri Reis gemisinin teknolojisini mi yazayým? Aort'a baþarýlý müdahale n ENDOVASKÜLER AORT ONARIMI'NDA 9. MÜDAHALE DE BAÞARIYLA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde aort anevrizma ve yýrtýklarýnýn (Endovasküler Aort Onarýmý) tedavilerinde dokuzuncu müdahalenin de baþarýyla yapýldýðý bildirildi. Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi'nde, Üstel Ankara'ya gidiyor Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile görüþmek amacýyla bugün Ankara'ya gidecek. Üstel'e Müsteþarý Þahap Aþýkoðlu ve Özel Kalem Müdürü Ýlgen Baðcýer eþlik edecek. Bakanlýk'tan yapýlan açýklamaya göre, Üstel Ertuðrul Günay ile görüþmesinin ardýndan "Türk Dünyasý Ressamlarý ve 2010 yýlýndan bu yana aort anevrizma ve yýrtýk tedavilerinin Evar yöntemiyle tedavisinin baþarýyla yapýldýðý kaydedildi. Ýlk kez, 28 Haziran 2010 tarihinde yapýlmaya baþlanan aort anevrizma ve yýrtýklarýnýn damar içinden girilerek (Evar yöntemiyle) yapýlan tedavilerinde, bugüne kadar toplam 9 hastaya müdahale edildi. Fotoðrafçýlarýnýn Gözüyle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" isimli resim ve fotoðraf sergisinin açýlýþýný yapacak. Bakan Üstel, Türkiye'de 2011 yýlýnýn "Kuzey Kýbrýs Yýlý" ilan edilmesi çerçevesinde, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Fahri Korutürk Sergi Salonu'nda düzenlenecek serginin açýlýþýný Ertuðrul Günay ile birlikte yapacak. TC Ulaþtýrma Bakaný Yýldýrým geldi Türkiye Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, günübirlik ziyaret için KKTC'ye geldi. Yýldýrým'ý taþýyan özel uçak, saat 16.30'da Ercan Havaalaný'na indi. Yýldýrým ve beraberindekileri, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, bazý milletvekilleri ve çok sayýda bürokrat karþýladý. Havaalanýnda basýna herhangi bir açýklama yapmayan Yýldýrým, daha sonra Ercan Devlet Havaalaný'nda kurulacak ILS sistemi temel atma törenine katýldý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ TORPÝLÝN DANÝSKASI Ýsmini vermeyen bir bayan vatandaþýmýz üniversite mezunu olduðunu, iþsiz olduðunu ve girdiði imtihanlarda baþarýlý olmasýna raðmen iþe alýnmadýðýný yazdý þikayet köþemize... Bayan vatandaþýmýz, "CTP döneminde münhal olsun açýlýyordu, ancak UBP döneminde bu bile yapýlmýyor", diyor. Yazdýðý mektubunda partizanlýktan yakýnan bayan vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben 36 yaþýnda yeni evli bir bayaným. Bir buçuk seneden beridir iþsizim. Kamu orta düzey sýnavýný 2005 yýlýnda geçmiþtim. Üniversite mezunuyum yýlýndan beridir hemen hemen birçok münhale baþvurdum. Ýyi de hazýrlandým bir çoðuna. 2 tanesinde mülakatta elendim. Son UBP hükümeti zamaný zaten hiç münhal açýlmadý. Herkesin de bildiði gibi UBP eski alýþkanlýklarýný devam ettirerek geçici memur alýmýný hýzlandýrdý. Sayýlarýný bilmiyorum ama epeyce kiþi bu dönemde iþe alýndý. Özellikle þunu söylemem gerekiyor ki bir gemicilik þirketi sahibinin oðlu ve elektronik maðazasý sahibi iki kiþinin Gümrük Dairesi'ne geçici alýnmasý beni þoke etti. (Diðer alýnanlar da araþtýrýlmalý) Adamýn Göçmenköy'de yýllardýr dükkaný var, þimdi de geçici memur alýnýyor. Olacak iþ deðil. Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný'nýn görev süresinin bitmesinin ardýndan, herhalde tüm alýnanlar kadrolanýr. UBP sistemi ne adaletli deðil mi? CTP'ye sövüp saydý birçok insan, ancak CTP dönemi birçok münhal, birçok sýnav yapýldý. Ve tanýdýðým pek çok UBP'li arkadaþ o sýnavlarla, CTP dönemi iþe girdiler. Ama UBP'nin yaptýðý bu adaletsizlik yenir yutulur lokma deðil. Bizler ne olacaðýz? Göç mü edelim? Yerimize nasýl olsa Anadolu'dan kardeþlerimiz gelir mi diyeceksiniz beyler? Buyurun deyin. Yazýklar olsun hepinize. Ýhtiyaçlý, iþþiz, aç bir sürü Kýbrýslý varken ne diye ayýrýmcýlýk yapýyorsunuz? Yandaþlarýnýzý iþe almaya devam edin. KTHY çalýþanlarýnýn hali ortada. Bu kadar maðdur varken bir daha hükümet yüzü göremeyeceksiniz. Ya da ona da çare bulup Türkiye'den gelenleri bir çýrpýda vatandaþ yapýp, onlarýn oylarýyla baþta kalabilirsiniz. Hile zaten sizin en büyük silahýnýz. Mahvettiniz Kýbrýs'ýmýzý. Bir daha yazýklar olsun size..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR FAÞÝST FAÞÝSTE BAKA BAKA KARARIR Bizim Mandra Emeklilerin, sigortalýlarýn ve kamu çalýþanlarýnýn maaþlarýný bile gününde ve doðru dürüst ödeyemeyen hükümetin, bu gerçekler ortada dururken ikide birde ekonominin iyiye gittiðini açýklamasý mandra halkýnýn öfkeli tepkilerine neden olurken, Ersin Tatar'ýn "Krize raðmen Maliye'nin gelirleri arttý" þeklindeki demeci, "Bu kadarý da olmaz. Madem ki geliriniz arttý, memur maaþlarýný bile neden ödeyemiyor ve kapý kapý dileniyorsunuz?" sorusunun kafalarý kemirmesine neden olur. Sokaktaki adam, "Madem ki geliriniz arttý, paralarý nereye har vurup harman savurduðunuzu da açýklayýn" diye kendi kendine söylenir. Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkaný Çetin Uðural

8 8 6 Ekim 2011 Perþembe Prim borçlarý ve gecikme zamlarý yürürlükte n GECÝKMÝÞ SOSYAL SÝGORTA PRÝM BORÇLARI VE GECÝKME ZAMLARININ ÖDEME PLANI ÝLE ÝLGÝLÝ KURALLARIN DÜZENLENMESÝNE ÝLÝÞKÝN YASA GÜCÜNDE KARARNAME ÝLE YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ... n KARARNAME; GECÝKME ZAMLARININ, TERCÝH EDÝLECEK PLANA VE DÖNEME GÖRE YÜZDE ARASINDA BAÐIÞLANMASINI ÖNGÖRÜYOR n ÜNVERDÝ: "GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝ MALÝ YÖNDEN SÜRDÜRÜLEBÝLÝR BÝR YAPIYA KAVUÞTURUP GELECEK NESÝLLERE GÜÇLÜ TEMELLERÝ OLAN SAÐLAM BÝR SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ MÝRAS BIRAKMAK ANA HEDEF" n ÜNVERDÝ'DEN SOSYAL SÝGORTA PRÝM BORÇLARINI ÖDEMEYENLERE ÇAÐRI: "KARARNAMELERDEN YARARLANMA FIRSATINI KAÇIRMAYIN" n ÝLK ÝKÝ GÜNDE BAÞVURU SAYISI 70 Gecikmiþ Sosyal Sigorta prim borçlarýnýn ve gecikme zamlarýnýn ödeme planýyla ilgili yasa gücünde kararname Pazartesi gününden bu yana yürürlükte. Ödeme güçlüðüne düþmüþ kiþi ve kurumlara, gecikmiþ prim ve gecikme zamlarýný ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planý sunulmasý amacýný taþýyan kararname, iki farklý ödeme planý sunuyor. Kararname çerçevesinde tercih edilecek plana ve dönemine göre gecikme zamlarý yüzde 70 ile 90 arasýnda baðýþlanýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ve bakanlýðýn üst düzey yetkilileri, konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla dün sabah Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon'unda bir basýn toplantýsý düzenledi. Ünverdi, son birkaç yýldýr, gerek dünyada gerekse ülkede yaþanan mali krizin, tüm sektörleri olumsuz etkilediðini, ekonomik krizden dolayý birçok iþletme, esnaf, iþadamý ve çalýþanýn etkilendiðini söyledi. Ünverdi, bu çerçevede, tüm sigortalýlarý rahatlatabilmek adýna bazý tedbirler alýp yaþanan sýkýntýlarýn aþýlmasý yolunda katký yapmak istediklerini ve "Gecikmiþ Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik prim borçlarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna yönelik yasa gücünde kararnameleri" yürürlüðe koyduklarýný açýkladý. Gecikmiþ Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik prim borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna yönelik kararnameleri çýkarýrken temel amaçlarýnýn; ödeme güçlüðüne düþmüþ kiþi ve kurumlara, gecikmiþ prim ve gecikme zamlarýný ödeyebilmeleri için yeni bir ödeme planý sunmak ve kolaylýk saðlamak olduðunu ifade eden Ünverdi, bu kararnameden yararlanacak sigortalýlarýn, hem gecikmiþ primlerini yeniden ödeme imkaný yakalayýp sisteme dahil olacaklarýný hem de sosyal sigorta prim borçlarý nedeniyle yaþamakta olduklarý birçok sýkýntýdan kurtulup rahatlayacaklarýný kaydetti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi þöyle dedi: "Birçok iþletme bugün, Sosyal Sigorta prim borcunu ödeyemediði için yeni eleman istihdamý yapamamakta, devlet ihalelerine girememekte ve daha birçok olanaktan mahrum olmaktadýr. Bu kararnameler ile, iþletmelerimiz yeniden bu fýrsatlardan yararlanma imkaný bulacaktýr. Hazýrlanan kararnamelerin ayrýca iþgücü piyasasýna da katký koyacaðýna inanmaktayýz. Bilindiði üzere bakanlýðýmýzýn yürütmekte olduðu Teþvik Prim Sistemi kapsamýnda birçok sektör Sosyal Sigorta prim borcu olmamasý koþuluyla istihdam teþvik primi almaktadýr. Bu kararnameler sayesinde bu imkan yakalanacaktýr." Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný olarak son dönemde birçok farklý meslek örgütü ve birçok sivil toplum örgütü temsilcileriyle çeþitli vesilelerle biraraya geldiðini belirten Ünverdi, hemen hemen tümünün ortak þikayetinin, Sosyal Sigorta prim borçlarýný ödemede yaþadýðý sýkýntýlar olduðunu vurguladý. Ünverdi, aldýklarý tedbirler sayesinde birçok iþletmenin rahatlayacaðýna inandýðýný söyledi. MUHACERET YASA TASARISI Önümüzdeki haftalarda Muhaceret Yasa Tasarýsý'nýn yürürlüðe girmesiyle, ülkede kaçak duruma düþmüþ birçok kiþinin, bu kararnamelerden faydalanarak yeniden kayýt altýna girme ve Sosyal Güvenlik haklarýna sahip olma imkaný yakalayacaðýný söyleyen Ünverdi, ayrýca, son bir yýldýr üzerinde "titizlikle çalýþtýklarý" Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik yasa tasarýlarý çerçevesinde, son dönemde primlerini ödeyemeyen sigortalýlara eksik yatýrýmlarýný tamamlama ve yeni yasal deðiþiklikler ile emekliliklerini öngörme olanaðý sunulacaðýný belirtti. ÖDEME PLANI Sigortalýlara kararnamelerden yararlanmalarý için iki farklý ödeme planý sunduklarýný belirten Ünverdi þöyle dedi: "Bunlardan birincisi, sigorta primleri ve gecikme zamlarýnýn % 30'unun peþin ve geriye kalan % Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý dün DGP yi ve DP yi de ziyeret etti Esnaf ve Zanaatkarlar memnun deðil n SÝGORTALARLA ÝLGÝLÝ AF GETÝRECEK YASA TASARISI ESNAF VE ZANAATKAR BÝRLÝKLERÝ: "AF YASA TASARISI EKONOMÝYÝ DAHA DA DARALTACAK" Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý çatýsý altýnda faaliyetlerini sürdüren 19 birlik, sigortalarla ilgili "Af Yasa Tasarýsý"nýn kayýt dýþýlýðý yasal hale getireceðini, ön izin sistemini bozacaðýný ve ekonomiyi daha da daraltarak toplumu üretimin dýþýna iteceðini savundu. Birlikler, "kayýt ve denetim ile ilgili mekanizmalar kurulmadýkça, ülkeye giriþ çýkýþlar kontrol altýna alýnmadýkça ve bu konuda irade ortaya konmadýkça, gerek kaçaklar ile sigortalýlara af, gerekse sigortalar yasasýnda yaþ ve primler üzerinde yapýlacak deðiþikliklerin iþe yaramayacaðýný, çözüm getirmeyeceðini ve var olaný daha da bozacaðýný" iddia etti. Odaya baðlý 19 birlik baþkaný ve temsilcisi dün KTEZO Toplantý Salonunda basýn toplantýsý düzenleyerek, Sosyal Sigortalarla ilgili af konusundaki görüþleri ile esnafýn içinde bulunduðu sýkýntýlarý anlattý. 19 birlik adýna, ortak açýklamayý Kýbrýs Türk Taþeronlar Birliði Baþkaný Osman Amca okudu. 70'inin de en çok 36 ay vade ile ödenmesidir. Bu durumda gecikme zamlarýnýn % 70'i baðýþlanmaktadýr. Ýkincisi ise, prim borçlarýnýn tek bir defada ve peþin olarak ödenmesi halinde sigorta primlerinin tümünün ve yýllarý arasýndaki gecikme zammýnýn % 80'inin ve 2010 ile 2011 Haziran ayý arasýndaki gecikme zamlarýnýn % 90'ýnýn baðýþlanmasýdýr." Ünverdi, Sosyal Güvenlik Sistemi'ni mali yönden sürdürülebilir bir yapýya kavuþturup gelecek nesillere güçlü temelleri olan saðlam bir Sosyal Güvenlik Sistemi miras býrakmanýn, ana hedef olduðunu söyledi. Ünverdi, sosyal sigorta prim borçlarýný ödemeyenlere þu çaðrýyý yaptý: "Yürürlüðe koymuþ olduðumuz kararnamelerden yararlanma fýrsatýný kaçýrmayýn. Böylece hem kendinize hem çalýþanlarýnýza Sosyal Güvenlik Sistemi'ne dahil olma imkaný yaratmýþ olacak hem de ülke ekonomisine katma deðer saðlayacaksýnýz." Amca, son günlerde kendini "Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliði" diye adlandýran bir birliðin, yasal olarak kurulmuþ ve yasalarla yönetilen Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'na üyelerini beyan etmeden, kendini "esnaf birliði" olarak sunmaya çalýþtýðýný savunarak, 19 meslek birliði olarak bu durumdan rahatsýzlýk duyduklarýný söyledi. Yasalara göre esnaf ve zanaatkar olan herkesin Odaya kayýt yaptýrmak zorunda olduðunu, Odaya kayýt olmayan kimsenin, "esnafým" diye hiçbir yerde esnafý temsil edemeyeceðini ve beyanat veremeyeceðini belirten Amca, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi'nin "esnaf olmayan bu birliði" ziyaret etmesinin de kendilerini üzdüðünü kaydetti. Amca, "Eðer KKTC bir hukuk devleti ise yasalar uygulanmalý ve yasalar herkes için geçerli olmalýdýr" görüþünü dile getirerek, hükümetten yasalarý uygulamasýný istedi. Kalem Yalçýn Okut Mitoslarla yaþamak Yarým yüzyýlý aþkýn bir zamandýr ki, hep mitlerle yaþadý, yaþatýldý Kýbrýslýtürkler. Sadece Kýbrýslýtürkler mi?.. Kýbrýslýrumlar da öyle Hatta, çok rahatlýkla söylenebilir ve kanýtlanabilir ki, iki "anavatan" Yunanistan ve Türkiye'deki milyonlar da Birinci satýrdaki 'mit' sözcüðünün Türkiye Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) ile alâkasý yoktur. Türkiye'de "komünizme geçit vermeme" adýna solcularýn canýna okuma misyonuyla ideolojik, politik, parasal ve en sofistike dinleme cihazlarý ve öldürme silahlarýyla donanýmlandýrýlan MÝT kadar korkunç bir gücü olmasa da, denebilir ki 'mit'ler, MÝT'ten daha etkilidir. 'Mit' mitologya sözcüðünün Ýngilizce'de kýsaltýlmýþ 'mith'den Türkçeye çevrilmiþ bir sözcüktür. Dil uzmanlarý öyle uygun görmüþler; öyleyse öyledir. Uzmanlarý öyle uygun görmüþlerse bize söz düþmez. Mitolojilerin gerçeklikle baðý ise somut ve sarih deðil, belli belirsizdir. Ama insanlarý yine de yüzyýllar hatta binyýllar boyu etkiler, boyunduruðuna alýr. Ýtalyanlarýn nehre atýlan Romus ve Romulus'u bir kurtun kurtarýp emzirdiði ve büyüttüðü mitolojisi gibi; ya da Orta Asya'da demirden daðlar arasýna sýkýþýp kalmýþ olan Türk Boylarý'nýn bir 'Bozkurt'un kýlavuzluðunda kýsýldýklarý cehennemî ortamdan yol bulup kurtarýldýklarý gibi Kýbrýslýtürklerin birinci 'mit'i: "Kýbrýs Türktür Türk Kalacaktýr" idi. Baktýlar ki, bu olacak iþ deðil, "Ya Taksim Ya Ölüm"e döndüler Antlaþmalarýný kabul etmek durumunda kalýnca da: "Direksiyon onlarýn/rumlarýn elindeyse, stop da bizdedir" demeye baþladýlar. Kýbrýslýrumlarýn ise ilk ve en büyük 'mit'i Enosis idi. Üstelik sadece Kýbrýslýrumlarýn da deðil, "anavatan" bildikleri Yunanistan sýnýrlarý içinde ve dýþýnda yaþayan Greklerin de en büyük mitosu Megalo Ýdea idi. Ege'yi ve Ýstanbul'u geri alýp Pontus Grekleri ile birleþecekler ve Büyük Yunanistan'ý yeniden inþa edeceklerdi! 'Olmayacak duaya âmin demek' der buna Türkçe argosu. Ama, Kiliselerin tarihleri boyunca bütün inanç ve idealleri hep 'olmayacak dualara âmin demek'le geçmedi mi?.. Halen de öyle devam etmiyor mu?.. Bizim kýtipiyoz KaKaTeCe'ye dönersek "Kýbrýs Türktür Türk Kalacaktýr"dan da önce, daha ta 1930'da Kavanin Meclisi'nde, Kýbrýlsýrum üyelerin önde gelenleri Enosis nutkunu irad ettiðinde, Kýbrýslýtürk üyeler de, "Hayýr, Ýngilizler Ada'yý birilerine vereceklerse, Yunanistan'a deðil, Eski Sahibi'ne vermelidirler" diye ses çýkarmaya baþlamýþlardý. Oysa, "Eski Sahip" yoktu artýk "Eski Sahip" Osmanlý Ýmparatorluðu Birinci Paylaþým Savaþý'ndan yenik çýkmýþ, parçalanmýþ, iþgal edilmiþ; ve yerine o iþgalcilere karþý savaþla kurulmuþ, ve de Osmanlý'nýn bütün mirasýný reddetmiþ bir yeni cumhuriyet vardý. Fakat, bütün bu deðiþen þartlara raðmen Kýbrýslýtürkleri yöneten elit tabaka o 'mit'leri tekrarlamaya devam etmiþti: "...eski sahibi'ne verilsin..." Tabii, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle bir politikasý yoktu. Birçok kez, birçok TC yetkilisi "Bizim Kýbrýs Meselesi diye bir meselemiz yoktur" demiþlerdi. Ta ki, TC NATO'ya üye oluncaya dek Ýkinci Büyük Paylaþým Savaþý'ndan sonra dünya þartlarý daha da çok deðiþmesine karþýn, Kýbrýslýrumlar da, Kýbrýslýtürkler de o ayný arkaik 'mit'lerin peþinde koþmaya devam ettiler: Enosis ve Taksim Yukarýda belirtildiði üzre, o mitoslar yüzyýllar boyunca ilgili insan topluluklarýný esir eder, boyunduruðuna alýr. Yine yerimiz doldu; ama söylemek istediklerimi söyleyemedim. Dün yakýn çevremden bir sürü eleþtiri aldým. Çok sevdiðim bir dostum, "Kraldan çok kralcý olma" dedi, örneðin. Diðer birçok sevgili arkadaþlarým da, "Hristofias yargýlansýn, asýlsýn" dediler!.. Yarýna bu konuyu ele almak dileðiyle

9 6 Ekim 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI ÝYÝ KÝ VARSIN YILDIRIM TÜRKER Gerçeðin "ne olduðunu" bilip, toplumun yanýltýldýðýný görmek insana çok acý gelir. Biz insan haklarý savunucularý, yýllarca bu çaresizlik içinde yapmaya çalýþtýk görevimizi. Devlet eli ile iþlenen katliamlarý gözlerimizle gördük. Yakýlan insan bedenlerini, yakýlan köyleri, ordu tarafýndan mayýnlanan arazileri gördük. Gördüklerimizi, raporlara döktük, sokaklara çýktýk. Çoðunluk bize inanmadý, "kocaman medya"ya inanmayý yeðledi. Doðrunun peþinde koþan, pek çok arkadaþýmýz öldürüldü. Bütün bunlar olurken, "namus"un tek karþýlýðýnýn vicdan olduðunu kanýtlayan, dostumuz olan, doðruya ulaþmak için canlarýný ortaya koyan gazeteciler hep yanýmýzda idi. Ýþte bu gazetecilere en güzel örnek Yýldýrým Türker! O benim için, "kýymetli"dir. Güven, vicdan ve namusun temsilcisidir O! Ýyi ki varsýn Yýldýrým Türker! Eren KESKÝN (Özgür Gündem) DÝPNOT Fas'ta 2010 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmaya göre yaþlarý arasýnda deðiþen 9,5 milyon kadýndan 6 milyonu þiddete maruz kaldý. BAZEN GAZ ÇIKARMAK KONUÞMAKTAN ÝYÝDÝR ARÞÝV TARÝH 2 EYLÜL 2010 Sarayda aðýrlanan, Arýnç'la Karpaz sefasýna çýkan, üniversite rektörleriyle müþerref olan, Mehmet Çangar'ýn dükkanýndan çýkmayan ve þu anda eroin kaçakçýlýðýndan yargýlanan Ýsmet Felek'in Kýbrýs'taki karanlýk dosyalarýný silkelemeye devam ediyoruz... Gözden kaçmayanlar... SÝLÝHTAR'A ÇIKANIN MALÛM HAVASI Silihtar'a çýkan kendini ciddi ciddi partiler üstü sanýyor. Talat'ýn da baþýna gelmiþti. Derviþ bey de þimdi o havaya girmiþ olmalý ki, hükümetin yanlýþ kararlarýndan söz ediyor. Bu yanlýþ kararlarýn bir tanesi de emekli maaþlarýndan yapýlan kesintilermiþ ve Derviþ beyin baþbakanlýðý devam etseymiþ, kendisi böyle bir karara imza atmayacakmýþ. Duyan da, Cemil Çiçek elinde dosyayla geldiðinde "imzalamam" deyip Onu geldiði yere postaladýðýný sanacak. 40 Derviþiz de birbirimizi bilmeyiz sanki ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Baþarý ülkeyi batýrmaksa, gerçekten çok baþarýlýsýnýz, UBP hükümetini kutlarýz!" Mehmet ÖZKARDAÞ (Kamu-Sen Genel Baþkaný) VÝRGÜL "ÖRT BENÝ, ÖRTEYÝM SENÝ" SÝYASETÝ Baþbakan Ýrsen Küçük diyor ki: "Eroðlu, Cumhurbaþkaný olmadan önceki 14 aylýk baþbakanlýk döneminde CTP'den devraldýðýmýz enkazý ortadan kaldýracak hiçbir tedbir almadý." Eroðlu gidince siz alsaydýnýz o tedbiri. Nasýlsa enkaz bir yere kaçmadý, deðil mi? Hem siz de kendinizden biliyor olmalýsýnýz ki, gelen gideni örtüyor, sonra giden geri geliyor, diðerini örtüyor. Bu enkaz birbirini örte örte meydana geldi. "Ört beni, örteyim seni" siyaseti bu "Kýbrýs Rum kesimi, Akdeniz'in doðal kaynaklarý gazozmuþ da gazý kaçacakmýþ gibi nereden icap ettiyse petrol aramaya kalktý." Egemen BAÐIÞ (TC Avrupa Birliði Bakaný) ( ) Türkiye'deki televizyon kanallarýna ve gazetelere bakýyorsunuz, sanki Türkiye ile Ýsrail arasýnda savaþ çýkacak. BBC, Euro News, CNN, Al Jazeera gibi uluslararasý kanallara bakýyorsunuz, böyle bir þey gündemde yok. Türkiye-Ýsrail gerginliði dünyanýn umurunda deðil. Konunun temcit pilavý gibi gündemde tutulmasý Türkiye'nin geri kalmýþlýðýna özgü bir durum. Bu gündem AKP'nin gündemidir ve medya bilerek veya bilmeyerek AKP'nin tuzaðýna Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... düþmektedir. Televizyonlarda hayretle izlemeye devam ediyoruz. Dinci ilahiyatçýlarýn ve imamlarýn safsatalarý, yalancý politikacýlarýn beyanatlarý, sonradan görme sosyetiklerin þarlatanlýklarý yetmiyormuþ gibi, bir de Nostrodamus edasýyla kehanette bulunan komplo teorisyenleri türedi. 3. Dünya Savaþý'nýn nerede nasýl çýkacaðý hakkýnda bile bilgi sahibi bu sözde akademisyenler, gazeteciler! Türkiye-Ýsrail gerginliðini, 3. Dünya Savaþý'na kadar getirdiler. Bravo sizlere! Türkler üstün vasýflara sahip KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Türkiye nin yapabileceði en iyi þey, kendi çöplüðünü temizlemektir. insanlarmýþ. Kimsenin göremediðini onlar görmüþ! Bütün bunlarýn arkasýnda kim var? Tabii ki AKP. Tabii ki HAMAS. Tabii ki Müslüman Kardeþler. Tabii ki Hizbullah. Tabii ki Suudi Arabistan. Tabii ki Ýran. Bu odaklar Türkiye'yi Ýsrail ile savaþa sokmaya çalýþýyor. AKP ve Baþbakan ve Cumhurbaþkaný bu odaklarýn can dostu. Türkiye uygar dünyadan kopuyor, ilkel dünyaya kayýyor. Üstelik bunu anti-emperyalist bir politikayla da yapmýyor. Bir yandan da emperyalizmin maþasý. Mustafa Kemal'in yaptýðý gibi, hem uygar dünyanýn parçasý olmak, hem emperyalizme karþý mücadele etmek gibi onurlu, akýllý ve cesur bir politika Türkiye gündeminin dýþýnda. Þu anda yaþadýklarýmýz olabileceklerin en kötüsü: Ne anti-emperyalizm var, ne de çaðdaþ uygarlýk seviyesi!( ) Filistin huzura kavuþursa HAMAS, Hizbullah, Müslüman Kardeþler, Ýran ve Suudi Arabistan ne yapacak? Ýsrail düþmanlýðý olmadan nasýl var olacaklar? Ýsrail düþmanlýðýndan beslenen silah ticareti ne olacak? Ýsrail düþmanlýðý üzerinden siyaset yapanlar iþsiz mi kalacak? Bu durumda AKP ne yapacak? Köktendinci HAMAS ile yýllardýr yakýn iþbirliði içinde olan Erdoðan ve Gül, Ýsrail-Filistin barýþý saðlansa, gerçekten sevinecekler mi? Ýsrail askerlerinin Mavi Marmara'da gerçekleþtirdikleri katliamý savunmak mümkün deðil. Ýsrail özür dilemeli ve yakýnlarýný kaybedenlere tazminat ödemelidir. Bu ayrý bir konudur. Ancak Erdoðan bugüne kadar neden HAMAS'ý savunmuþtur, neden Mavi Marmara gemisinin Gazze'ye doðru yola çýkmasýna engel olmamýþtýr? Asýl sorulmasý gereken sorular bunlardýr.( ) ABD'nin iþgali sonucunda çýkan savaþta Irak'ta bir milyona yakýn insanýn öldürülmesine ses çýkartmayan AKP, Erdoðan ve Gül, Filistin davasýný milli mesele haline getirecek olan son kiþilerdir. Filistin zaten Türkiye'nin milli davasý deðildir. AKP Filistin ile uðraþacaðýna, önce kendi içindeki sorunlarý çözsün. Hem Ýsrail hem de Suriye yönetimleri ile kriz yaþayan Türkiye'nin yapabileceði en iyi ve asgari þey, kendi çöplüðünü temizlemektir. (Bu yazý ÖRSAN ÖYMEN'in t24.com'da yayýmlanan "Türkiye- Ýsrail Ýliþkileri" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 6 Ekim 2011 Perþembe GÜNEYDEN... Piri Reis Akdeniz'de yeni çalýþmalara hazýrlanýyor n KKTC'NÝN GAZÝMAÐUSA LÝMANI'NA YANAÞAN PÝRÝ REÝS GEMÝSÝ, ''G BÖLGESÝ'' OLARAK ADLANDIRILAN ALANDA YAPACAÐI ÝKÝNCÝ ETAP ÇALIÞMALARI ÝÇÝN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR n GEMÝNÝN ÝLK ETAP ÇALIÞMALARINDA, AÇIK DENÝZDE ZAMANLA 3 METREYE ULAÞAN DALGALARLA KARÞILAÞTIÐI, KIBRIS RUM KESÝMÝ ADINA ÇALIÞMA YAPAN PLATFORMA DA 5 MÝL KADAR YAKLAÞTIÐI ÖÐRENÝLDÝ TPAO tarafýndan belirlenen bölgede petrol sondajý için gerekli sismik araþtýrmalarýn ilk etabýný tamamlayan Koca Piri Reis Gemisi, çalýþmalarý sýrasýnda zaman zaman 3 metreye ulaþan dalgalarla karþýlaþtýðý, Kýbrýs Rum kesimi adýna çalýþma yapan platformun 5 mil yakýnýna kadar yaklaþtýðý öðrenildi. Kýbrýs adasýnýn güneyinde ilk etap çalýþmalarýný tamamlayarak KKTC'nin Gazimoðusa Limaný'na yanaþan Piri Reis Gemisi'nin, bakým ve malzeme ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý bildirildi. Gazimaðusa'da 1 hafta kalacak olan geminin, gelecek hafta sismik çalýþmalarýn ikinci etabýný sürdürmek üzere ''G bölgesi'' olarak adlandýrýlan alana hareket edeceði kaydedildi. Gazimaðusa'da dinlenen gemi personeli, ilk etap çalýþmalarýný sürdürdükleri açýk denizde zaman zaman 3 metreyi aþan dalgalarla ve olumsuz hava þartlarýyla karþýlaþtýklarýný anlattý. Dalgalarýn ve hava þartlarýnýn çalýþmalarý zorlaþtýrdýðýný fakat engel olmadýðýný belirten personel, sismik araþtýrmalarý sorunsuz tamamladýklarýný ifade etti. Geminin çalýþmalarý sýrasýnda, Rum kesimi adýna sondaj çalýþmasý yapan platforma da 5 mil kadar yaklaþtýðý öðrenildi. Gemide makinist olarak görev yapan Murat Yavuz da açýk denizde yürütülen ilk etap çalýþmalarýný fotoðrafladý. SONDAJ SÜRÜYOR "KIBRIS AVRUPA'NIN EN ZENGÝN ÜLKESÝ OLACAK" Amerikan Noble þirketinin "Afrodit" olarak isimlendirilen 12. parsel'deki sondaj çalýþmalarýnýn devam ettiði, sondaj makinesini tuz tabakasýna vardýðý ifade edildi. Haravgi gazetesi, "Doðal Gazla Ýlgili Ýlk Bulgular Aralýk Ayý Baþýnda... Noble'nin Sondaj Makinesi Tuz Tabakasýna Ulaþtý" baþlýklarýyla yayýnladýðý habere, 12. parseldeki sondajýn problemsiz bir þekilde devam ettiðini yazdý ve Ticaret, Sanayi, Turizm Bakaný Andoniadu Kiriaku'nun açýklamalarýna yer verdi. Kiriaku dün yaptýðý açýklamada, 12. parselde hidrokarbon yataklarý olup olmadýðýnýn belirlenmesine yönelik ilk bulgularýn aralýk ayý baþýnda ortaya çýkmasýnýn beklendiðini söyledi. Çalýþmalarýn olaðan þekilde devam ettiðini dile getiren Kiriaku, þirketin sondajýn emniyete alýnmasýna yönelik çalýþmalarýndan dolayý küçük bir ara olduðunu, sondaj çalýþmalarýnýn bugünden itibaren devam etmesinin beklendiðini ifade etti. Þu an deniz tabanýnýn bin metre kadar altýnda olduklarýný ancak bunun her gün deðiþtiðini dile getiren Rum bakan, 18 Eylül'de baþlayan sondaj çalýþmalarýnýn ardýndan 73 günün sonunda deniz tabanýnýn 4 bin metre kadar altýna ulaþmalarý gerektiðini belirtti. Aralýk ayý baþýnda ilk bulgulara ulaþacaklarýný yineleyen Kiriaku, olumlu bulgulara ulaþmalarý halinde miktarýn belirlenmesi için deðerlendirme sondajlarý yapýlacaðýný kaydetti. Çalýþmalar sýrasýnda Türkiye tarafýndan taciz olmadýðýna iliþkin soruya karþýlýk ise Kiriaku, ilgili þirketin "çalýþmalarýn engelsiz bir þekilde devam ettiðine" dair ifadesine atýf yaptý. Kiriaku, platformdaki çalýþmalarý olumsuz etkileyecek bir þey olmadýðýný ekledi. KASÝNÝS: "SONDAJ TUZ TABAKASINA ULAÞTI" Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis de gazeteye açýklamasýnda, sondaj çalýþmalarýnýn olaðan þekilde devam ettiðini söyledi. Sondaj makinesinin deniz altýnda tuz tabakasýna ulaþtýðýný dile getiren Kasinis, sondajýn emniyete alýnmasý çalýþmalarýnýn ardýndan kýsa zaman içerisinde daha derine ilerleyeceðini kaydetti. Mevcut aþamada tabakalarýn analiz edilmesi amacýyla numuneler alýndýðýný dile getiren Kasinis, bunun sondaj daha derine ulaþtýðýnda yapýlacaðýný ekledi. ÝKONOMÝDÝS: "KIBRIS AVRUPA'NIN EN ZENGÝN ÜLKESÝ OLACAK" "Denizci Kýbrýs 2011" toplantýsý çerçevesinde açýklamalarda bulunan Houston üniversitesi öðretim üyelerinden Mihalis Ýkonomidis ise, "doðal gazýn tespiti ve bundan ekonomik anlamda yararlanýlmasýndan sonra adanýn Avrupa'nýn en zengin ülkesi olacaðýný" söyledi. Rum haber ajansý KÝPE'ye yaptýðý açýklamada, eldeki tüm bulgularýn, MEB içerisinde büyük miktarda doðal gaz yataklarý olduðu yönünde olduðunu dile getiren Ýkonomidis, sondajýn devam ettiði 12. parseldeki maden yataðýnýn Ýsrail'deki Leviathan parselindeki maden yataðýndan en az 50 kat daha büyük olduðunu anlattý. Hidrokarbonun tespit edilmesinin ardýndan yapýlacaklarla ilgili planlama eksikliði bulunduðundan da söz eden Ýkonomidis, doðal gazdan ekonomik anlamda yararlanýlmasýyla ilgili tüm faaliyetleri koordine edecek bir birim kurulmasý gerektiðini ifade etti. Baþka bir soruya karþýlýk, Kýbrýs'ýn enerji merkezi haline gelebileceðini söyleyen Ikonomidis, Kýbrýs'ýn konumunun Avrupa için çok önemli olacaðýný dile getirdi.

11 6 Ekim 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Türkiye'de "sayýn muhbir vatandaþ" uygulamasý Terörle Mücadele Kanunu'na 2006'daki deðiþiklikle giren ancak bugüne dek uygulanmamýþ olan "muhbir vatandaþlýk" uygulamasý hayata geçiyor. Taslaðýn detaylarýnda anlaþmaya varýlmasý halinde, yönetmelik Resmi Gazete'de yayýnlanmasýnýn ardýndan yürürlüðe girecek. Yönetmelikle, hangi þartlarda kimlere, nasýl para ödülü verileceði kesinlik kazanacak. Þimdiye dek hiç uygulanmayan kanun maddesine göre; "Ýþleniþine katýlmamak þartýyla TMK kapsamýna giren suç faillerinin yakalanabilmesine yardýmcý olanlara ya da yerlerini, kimliklerini bildirenlere para ödülü verilecek." "ASKERÝ CUNTA UYGULAMASI" Çaðdaþ Hukukçular Derneði Genel Baþkaný Selçuk Kozaðaçlý, bunun "sýkýyönetim uygulamasý" olduðunu söyledi ve yasayla ilgili þu yorumu yaptý: "Uygulama; bir süredir devam etmekte olan sürecin bir parçasý, sürpriz bir geliþme deðil. bu iþ "gizli tanýk" sorunuyla baþlamýþtý. Þimdi "muhbir ödülüyle" devam ediyoruz. Hemen Soykýrým yapmakla suçlanan Beþir'in rejiminde 15 yaþýnda bir çocuk idam ediliyor BM'nin en yeni üyesi Güney Sudan'da, Alphonse Kenyi isim bir çocuk idam edilmeyi bekliyor. Bu yýl baðýmsýzlýðýný ilan eden Güney Sudan'ýn baþkenti Juba'da bir hapishanede tutulan Alphonse yalnýzca 15 yaþýnda. Alphonse, Uluslararasý Adalet Divaný tarafýndan soykýrým yapmakla suçlanmýþ olan Ömer El Beþir rejimi tarafýndan cinayet iþlemekle suçlanýyor. 2009'da tutuklandýðýnda 14 yaþýndaydý. Niggers (Zenciler) adlý bir çeteye üye olduðu ve birden fazla cinayete karýþtýðý suçlamasýyla tutuklandý. Þu an, çok kötü þartlar altýnda tutuklu bulunan Alphonse, El Pais gazetesinde yer alan açýklamalarýnda "Polisler karakolda, jiletler ve iðneler kullandý. Benden itiraf etmemi istiyorlardý ama ben hiçbir þey kabul etmedim" diyor. Aðýr iþkencelerden sonra suçu itiraf etmek zorunda kalan Alphonse, ülkedeki en aðýr ceza olan idam cezasýna çarptýrýldý. Alphonse'un tutulduðu hapishanede gardiyan olarak görev yapan Fabian Serit'in açýklamalarýna göre, arkasýndan da "takdir-i delil" gelecektir. Kimliðini bilmediðiniz, sorgulayamadýðýnýz bir tanýk beyanýyla mahkum olmak, bir muhbirin sizin için uydurmuþ da olabileceði bir suçla mücadele etmek derken, bir süre sonra hakimler þöyle demeye baþlayabilir: 'Maddi bir delil yok ama takdir-i delille, senin bu suçu iþlediðine inanýyorum.' Bunlar askeri cunta uygulamalarý. Bütün bir suç politikasýný, Anayasal güvenceyi ortadan kaldýracak þekilde dönüþtürüyorlar." "BEN DEÐÝL KOMÞUM FÝÞLENSÝN" "Sýkýyönetim komutanlýklarý, 'sayýn muhbir vatandaþlar' diye baþlayan bildiriler yayýnlardý, insanlar ya devlete baðlýlýðýn bir göstergesi olarak ya da fiþlenmemek için ihbar mekanizmasýna baþvururdu. Kiþisel husumetlerini bu yolla çözmeye çalýþanlar olmuþtu. ABD'de 11 Eylül sonrasý çýkan benzer yasalarla da binlerce Müslüman sadece komþularý ihbar ettiði için cezaevine konuldu. Amaç toplumu olaðanüstü yöntemlerle kontrol altýnda tutmak." (bianet.org) Alphonse suçsuz. Serit, Alphonse'nin doktorlardan 15 yaþýnda olduðunu kanýtlayan resmi bir belge alýnmasý için uðraþ verenler arasýnda. Ýdam cezasýnýn 18 yaþýn altýndakilere uygulanmasýna imkân veren yasa, Alphonse'nin bu cezaya çarptýrýlmasýndan 4 ay sonra deðiþtirilmiþ. Bu düzenlemeden önce idam cezasý, 15 yaþýn üstündekilere uygulanabiliyordu. Alphonse'yi idamdan kurtarabilecek seçenek, ailesinin 30 bin sterlinlik para cezasý ödemesi. Eðer aile bu parayý ödeyebilecek durumdaysa, idam cezasýnýn para cezasýna dönüþtürülmesini talep edebiliyor. Bu koþullar altýnda bile Alphonse özgür olabilmek için 5 yýl hapis yatmak zorunda. Zira idam cezasýna çarptýrýlmýþ bir kimse, para cezasýný ödedikten sonra reþitse 10 yýl, deðilse 5 yýl hapis yattýktan sonra serbest býrakýlýyor. Alphonse'nin ailesinin 30 bin sterlinlik cezayý ödeyebilmesi mümkün gözükmüyor. (bianet.org) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. PATLAMA RAPORU 14 kiþi suçlanýyor Güney Kýbrýs'ta 13 kiþinin ölümü ve elektrik santralinin aðýr hasar görmesiyle sonuçlanan 11 Temmuz'daki patlamanýn sorumlularýna iliþkin hukukçu Polis Poliviu'nun hazýrladýðý Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a büyük sorumluluk yükleyen raporun ardýndan; Rum polisinin de olaya iliþkin raporunu dün Baþsavcýya sunduðu, raporda aralarýnda eski bakanlarýn da bulunduðu 14 kiþinin suçlandýðý bildirildi. Politis, "14 Kiþilik Liste Polisten Baþsavcýya Cezai Kovuþturma Ýçin Öneriler" baþlýklarý altýnda manþet ve iç sayfalarýndan geniþ yer verdiði haberinde, bizzat Hristofyas tarafýndan araþtýrma yapmakla görevlendirilen hukukçu Polis Poliviu'nun önceki gün açýklanan ve Hristofyas'a aðýr suçlamalar yöneltmesiyle fýrtýnalar koparan raporun ardýndan, Rum polisinin de olaya iliþkin raporunu tamamladýðýný yazdý. Gazete, Rum polisinin gerek patlamadan önceki, gerekse sonraki olaylara iliþkin yürüttüðü cezai soruþturma çerçevesinde hazýrladýðý raporun özet halinin bile bin sayfa civarýnda olduðunu, alýnan ifade ve þahitliklerle diðer belgelerin ise dün baþsavcýlýða 34 dosya (box files) içerisinde getirilebildiklerini belirtti. Polis sorgu müfettiþlerinin hazýrladýklarý raporda, elde edilen bilgiler ve ifadeler doðrultusunda 14 kiþi hakkýnda cezai kovuþturma açýlabileceði belirtilirken, bu kiþiler arasýnda patlamanýn olduðu dönemde dýþiþleri bakaný olan ancak þimdi bu görevinden ayrýlmýþ bulunan Markos Kiprianu'nun da bulunduðu ifade edildi. Eski savunma bakaný Kostas Papakostas, eski RMMO komutaný Petros Çalikidis, komutan yardýmcýsý Savvas Arðiru ve Baþkanlýk Sarayý Diplomatik Büro Þefi Leonidas Pandelidis de söz konusu raporda suçlanabilecekleri belirtilen diðer kiþiler arasýnda yer alýyorlar. Rum polisi raporunda, bu 14 kiþinin cinayet, ölüme sebebiyet verme ve görevi ihmalden suçlanabileceklerini belirtirken; kimin hangi suçtan yargýlanabileceðine iliþkin kararý Baþsavcý Kliridis'in almasý bekleniyor. Baþsavcý Petros Kliridis de konuya iliþkin dün bir açýklamada bulundu ve polisin raporunda belirtilen suçlamalara karþýn kimin hangi suçla suçlanacaðýna kendisinin karar vereceðini söyledi. Polisin raporunun çok geniþ kapsamlý olduðunu, birçok belge bulunduðunu ifade eden Kliridis, incelemesini en kýsa sürede tamamlamak için gerekeni yapacaðýný vurgularken Poliviu'nun raporunu bir kez okuduðunu ancak yeniden gözden geçireceðini belirtti. Kliridis; raporlar doðrultusunda yeniden ifadeler alýnmasý olasýlýðýnýn bulunduðunu da söyledi. Gazete, Kliridis'in polisin raporunu incelemek amacýyla hukukçulardan oluþan bir komite kurmasýnýn beklendiðini de ifade etti. PARTÝLERÝN ÝSTÝFA ET ÇAÐRILARI SÜRÜYOR Öte yandan gazete, Poliviu'nun raporunun açýklamasýnýn ardýndan Rum iç siyasetinde kopan fýrtýnanýn dün de artarak devam ettiðini, partilerin Hristofyas'a yönelik istifa etmesi çaðrýlarýna Hükümet Sözcüsü ve AKEL'den yanýt geldiðini yazdý. Habere göre Hristofyas dünkü açýklamasýnda, Poliviu'nun ve polisin raporlarýný tekrar tekrar inceleyeceðini belirtirken, muhalefetin eleþtirilerine yanýt vermedi. Hristofyas'ýn aksine Stefanu dünkü açýklamasýnda, DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis'in "erken seçim" önerisine yanýt verdi ve DÝSÝ için önceliðin iktidar olduðunun bir kez daha kanýtlandýðýný söyledi. Stefanu, "DÝSÝ liderliðinin, ülkenin içerisinde bulunduðu þu kritik günlerde, Türkiye'nin bölgede gerilim yaratma çabalarý ve tehditlerine göðüs gerilmesi yerine iktidarý tercih ettiði bir kez daha anlaþýlmýþtýr" þeklinde konuþtu. Stefanu, siyasi partilere, þu anda bir erken seçim sürecine girilmesinin Güney Kýbrýs'ýn ulusal çýkarlarýna hizmet edip etmeyeceðini iyi düþünmeleri çaðrýsý yaptý. Fileleftheros gazetesi ise konuya iliþkin haberini, "Cephe Savaþý 14 kiþiye Sorumluluk Baþkan'a Hiç Deðinilmiyor Anayasa Baþkan Ýçin Kalkan Meclis Aracýlýðýyla Hristofyas'a Baský" baþlýklarý altýnda yansýttý. Gazete, Rum siyasilerin dün de yaptýklarý açýklamalarla Hristofyas ve hükümetine yönelik istifa çaðrýlarý ile eleþtirilerine devam ettiklerini belirtirken; AKEL'in ise muhalefeti "siyasi darbe yapmaya çalýþmakla" suçladýðýný yazdý. KONU MECLÝSE TAÞINIYOR Habere göre Rum muhalefet parti baþkanlarý ve özellikle de Anastasiadis'in dünkü eleþtirilerinin ardýndan Anastasiadis ve EURO.KO Baþkaný Dimitris Silluris, konuyu yarýn meclis oturumuna taþýyacaklarýný duyurdular. Anastasiadis dünkü açýklamasýnda, Hristofyas'ýn istifa etmemekte ýsrarcý olmasý durumunda partisinin diðer partilerle diyaloga geçerek "halkýn çýkarýna hizmet edecek parlamenter ve kurumsal yollarýn bulunmasý için giriþime baþlayacaðýný" açýkladý. Silluris de benzer bir açýklamada bulundu ve Hristofyas'ýn istifa etmemesinden kaynaklanan siyasi krizin aþýlmasý için partiler arasý diyaloða geçilmesi gerektiðini söyledi. Gazete, bu açýklamalara sert tepki gösteren AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nýn ise Anastasiadis ve diðer siyasi partileri "siyasi darbe yapmaya hazýrlanmakla" suçladýðýný yazdýlar. Kiprianu ayrýca, dün toplanan AKEL Politbürosu'nun, Poliviu'nun raporunu uzmanlara inceletme kararý aldýðýný da açýkladý. Kiprianu; Poliviu'nun raporunda görev ve yetkilerini aþarak siyasi bir tutum izlediðini, bu yüzden de Hristofyas'ýn kiþisel sorumluluk taþýdýðýný kabul etmediklerini belirtirken; Hristofyas'a raporda yöneltilen suçlamalarýn kanýtlanamadýðýný savundu. KS EDEK Baþkan yardýmcýlarýndan Sofoklis Sofokleus da dünkü açýklamasýnda, Hristofyas'ýn Poliviu'yu görevlendirirken raporda belirtilecek her türlü sorumluluðu üstleneceðini duyurduðunu hatýrlattý. Sofokleus, sorumluluk almak demenin istifa etmek anlamýna geldiðini, bunun dýþýndaki her türlü hareketin bölünmeye ve kutuplaþmaya götüreceðini savundu. DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Foitu da Hristofyas'ýn raporun içeriðine gösterdiði tepkiyi yorumladý ve "ülkedeki siyasi istikrarýn ciddi tehdit adlýnda olduðunu" söyledi. Fotiu; Poliviu'nun raporunda Hristofyas'a yöneltilen sorumluluðun Hristofyas'a istifa etmekten baþka bir þans tanýmadýðýný ileri sürdü. Öte yandan gazete, elde ettiði bilgilere göre, rapordan sonra DÝKO'nun bazý belediyelerde yapýlacak yerel seçimlerde AKEL'le iþbirliði yapýlmasý unsurunu yeniden gözden geçirmekte olduðunu yazdý. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis'ten de Hristofyas'ýn raporu reddetmesine dair ilginç bir yorum geldi. Habere göre Perdikis, geçmiþte hiçbir lider ya da siyasetçinin, hatta "Nixon'un bile" kendi atadýklarý kurum ya da komitelerin raporlarýna Hristofyas gibi karþý çýkmadýklarýný ifade etti. AKEL dýþýnda Hristofyas'a destek veren tek parti ise EDÝ oldu. EDÝ Baþkaný Paraksula Andoniadu, Poliviu'nun raporunun hiçbir kanýta dayanmadýðýný ve siyasi amaç güttüðünü belirterek Hristofyas'a destek belirtti. HRÝSTOFYAS ANAYASANIN KORUMASI ALTINDA Öte yandan gazete, Hristofyas'ýn anayasal koruma altýnda olduðunu, istifa etmemesi durumunda hiçbir þekilde görevinden alýnamayacaðýný yazdý. Gazete, Hristofyas'ýn görev süresini tamamlamasý ya da kendi istifa etmesi durumunda görevinin sona ereceðini, aksi taktirde hiçbir þekilde görevinden alýnamayacaðýný belirtirken; görevi süresince Hristofyas aleyhine hiçbir cezai kovuþturmanýn da açýlamayacaðýný vurguladý. Diðer gazeteler ise konuya iliþkin haberleri þu baþlýklarla yansýttýlar: Haravgi: "Siyasi Darbe Planlýyorlar AKEL Halký Birlik Olmaya Çaðýrýyor Polis Cezai Kovuþturma Önerisinde Bulundu Ýstifada Israr Ediyorlar". Alithi: "Bakanlar Kurulu Parodisi Muhalefet Koordine Oluyor Partiler Hristofyas'ýn Görevden Uzaklaþtýrýlmasýný Araþtýrýyorlar Poliviu AKEL'in Hedef Tahtasýnda Polisten Ýki Bölümlü Yakýcý Öneriler". Simerini: "Polis Raporu Baþsavcýya 14 Kiþi Ýçin Cezai Kovuþturma Öneriyor Kiprianu ve Papakostas Da Listede Tek Çözüm Ýstifasý Rapor Meclise Gidiyor".

12 12 6 Ekim 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Ay doðar aydýnnanýr Su akar durulanýr Yarim orda ben burda Bu can nasýl dayanýr Düþüþ Lauren Kate EPSÝLON YAYINLARI "Yeryüzü, herkesin ihtiyacýný karþýlamaya yeterlidir. Ama oburluðunu karþýlamaya deðil." M. Gandi Ýçmek. Gözlerinde içmek ayýþýðýný Varmak. Gözlerinde varmak can týlsýmýna Gözlerin hani? Ahmed Arif "Unutamadýðým" adlý þiirinden Okur Þiiri "MESELA BEN" Mesela ben Hayalimdeki seni unutmadým Yýldýzýmýza baktýðýmda O sokaktan geçtiðimde Ayný notalarý dinlediðimde Hâlâ belleðimde en uçtasýn Yüreðimin mi belleðime oyunu Yoksa, yoksa belleðimin mi Yüreðime oyunu bilemedim Mesela ben Çocukluðumu hapsettiðim sana Kalanlarý hapsetmekten vazgeçemedim Sahi sen mi vazgeçilmez bir oyuncusun Yoksa yoksa ben mi vazgeçilmeyi beceremedim Bilemedim Yüreðimdeki sen "devrim" gibi vazgeçilmez Bir sosyalistin sistemle kavgasý kadar anlamlý Bir çocuðun bakýþýndaki gerçeklik kadar içten Ýzlem Tarkuç Türk sinemasýnýn ünlü jönü Muzaffer Tema yaþamýný yitirdi 92 yaþýndaki Muzaffer Tema, önceki gün hayatýný kaybetti. Ünlü aktörün evinde huzur içinde yaþama veda ettiðini belirten Ýnci Tema, "Çeþme'de gömülmek istiyordu ve Belediye Baþkaný Faik Tütüncüoðlu'ndan mezar yeri istemiþti. Son dakikalarýnda elimi tuttu ve 'Seni seviyorum' diyerek hayata veda etti. Son ana kadar bilinci yerindeydi" diye konuþtu yýlýnda Ýstanbul'da doðan Muzaffer Tema, Ýstanbul Belediye Konservatuvarý'ndan mezun oldu. Ankara Devlet Konservatuvarý ve Cumhurbaþkanlýðý Filarmoni Orkestrasý'nda görev yapan Tema, 1949 yýlýnda 'Uçuruma Doðru' filmi ile sinema kariyerine baþladý yýlýnda bir süreliðine ABD'ye giden Tema, sinemada yeni yüzlerin ortaya çýkmaya baþlamasýyla karakter rollerinin vazgeçilmez ismi oldu. "Kanun Namýna, Ýngiliz Kemal Lawrence'a karþý, Buruk Acý, Damga, Seninle Düþtüm Dile, Fakir Gencin Romaný, Kahveci Güzeli, Posta Güvercini, Kýrýk Merdiven, Milyonerin Kýzý" onun unutulmaz filmleri arasýnda yer aldý. Tema, dört filmde yapýmcý oldu, bir filmde yönetmenlik, bir filmde de senaristlik yaptý. Tema, toplam 146 filmde rol aldý. Brian O'Nolan 100 yaþýnda n Ýrlanda, dünyaca ünlü yazarlarýndan Brian O'Nolan'ý doðumunun 100. yýlýnda anýyor. DUBLÝN - Ýrlandalý yazar Brian O'Nolan ( ) doðumunun 100. yýlýnda anýlýyor Ýrlanda, dünyaca ünlü yazarlarýndan Brian O'Nolan'ý ( ), doðumunun 100. yýlýnda anýyor. "Flann O'Brien" ya da "Myles na gcopaleen" takma adlarýyla de tanýnan yazarýn doðumunun 100. yýlý þerefine Dublin'de çeþitli etkinlikler düzenlenirken Ýrlanda posta kurumu "An Post" ünlü yazar için pul bastýrdý. Ýrlanda'daki postanelerde dün itibariyle satýþa sunulan pulun üzerinde, Brian O'Nolan'ýn, ressam kardeþi Micheal O'Nolan tarafýndan yapýlmýþ portresi yer alýyor. Ýrlanda'nýn Tyrone bölgesinde 5 Ekim 1911'de dünyaya gelen ünlü yazar, yaþamýnýn büyük kýsmýný Dublin'de geçirdi. Bir süre devlet memurluðu da IV. TÜRK DÜNYASI EDEBÝYAT DERGÝLERÝ KONGRESÝ EKÝM'DE "IV. Türk Dünyasý Edebiyat Dergileri Kongresi," KKTC'de yayýmlanan Turnalar Dergisi ev sahipliðinde Ekim tarihlerinde Yakýn Doðu Üniversitesi Kütüphane Salon I'de toplanacak. Kongre, 12 Ekim Çarþamba günü saat 09.45'te açýlýþ töreni ile baþlayacak ve iki gün boyunca oturumlar halinde sürdürülecek. Açýlýþ töreninde 2010 yýlý için "Türk Dünyasý Edebiyat Adamý" ödül töreni de yer alacak ve sonraki ilk oturumda Kýbrýs Türk Edebiyatý deðiþik açýlardan ele alýnacak. yapan O'Nolan, 1939 yýlýnda yayýmlanan ilk eseri "At Swim-Two-Birds" ile dünya edebiyatýna postmodern romanýn ilk örneklerinden birini kazandýrdý. Türkiye'de daha çok "Flann O'Brien" takma adýyla yazdýðý Üçüncü Polis (Third Police) romanýyla tanýnan O'Nolan, aralarýnda Faustus Kelly, The Hard Life ve The Dalkey Archive'ýn da bulunduðu eserlere imza attý. O'Nolan, "Myles na gcopaleen" adýyla, Ýrlanda'nýn yüksek tirajlý Irish Times gazetesine güçlü mizah duygusuyla renklendirdiði köþe yazýlarý da yazdý. Ýrlanda edebiyatýnda adý James Joyce ve Samuel Beckett ile birlikte anýlan ve yaþadýðý dönemin yazýnsal geleneklerinin dýþýna çýkan Brian O'Nolan, dünya edebiyatýnda da 20. yüzyýlýn önemli yazarlarýndan biri olarak niteleniyor. Harid Fedai'nin baþkanlýðýndaki oturumda þu sunumlar yapýlacak:dr. Erdoðan Saracoðlu "Kýbrýs Türk Aðzý ve Halk Edebiyatý", Ali Nesim "Kýbrýs Türk Edebiyat Dergiciliði", Ýsmail Bozkurt "Kýbrýs Türk Edebiyatý, Evliya Çelebi Ve Kýbrýs." Oturumlarda, edebiyat dergilerinin sorunlarý, iþbirliði olanaklarý ve genel anlamda edebiyat ile çeviri sorunlarý tartýþýlacak. Kongre oturumlarýnýn tüm yazar, edebiyatçý ve edebiyatseverlere açýk olacaðý ve kongrenin ülke yazarlarýnýn dýþa açýlmasý için fýrsatlar yaratmasýnýn beklendiði kaydedildi. Jor-El görücüye çýktý Gelecek yýl gösterime girecek 'Superman: Man of Steel'den yeni bir kare daha yayýnlandý. Zack Snyder'in yönettiði 'Superman: Man of Steel'in çekimleri devam ederken filmden yeni fotoðraflar yayýnlandý. Superman'in babasý Jor-El'i canlandýran Russell Crowe'un yer aldýðý karede kostüm dikkat çekiyor. Merakla beklenen filmde, Clark Kent'i Henry Cavill, biyolojik annesini Julia Ormond, dünyadaki annesi Martha'yý Diane Lane, babasý Jonathan'ý Kevin Costner, Superman'in düþmaný General Zod'u Michael Shannon ve Lois Lane'i Amy Adams canlandýracak. Christopher Nolan ve David S. Goyer'in senaryosunu yazdýðý film 2012 yýlýnda gösterime girecek. Marilyn ile bir açýk artýrma daha Hollywood filmlerinde kullanýlan kostümleri biriktiren oyuncu Debbie Reynolds'ýn koleksiyonundaki Marilyn Monroe kostümleri yine açýk artýrmada satýþa sunulacak. Ýkinci Debbie Reynolds Koleksiyonu Açýk Artýrmasý Beverly Hills'de 3 Aralýk'ta yapýlacak. Müzayedede Hollywood efsanesi Monroe'nun "Erkekler Sarýþýn Sever", "Niagara", "Bus Stop", "Let's Make Love" filmlerinde giydiði kostümler satýlacak. Debbi Reynolds'ýn koleksiyonunun Haziranda yapýlan ilk müzayedesinde, Monroe'nun 1955 yapýmý Yaz Bekarý (The Seven Year Itch) filminde giydiði beyaz elbise 5,52 milyon dolara satýlarak koleksiyonun en pahalý parçasý olmuþ ve en pahalý elbise olarak Guinness Rekorlar Kitabý'na girmiþti. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Aslan Kral ( ) 1. salon Korku Gecesi 1. Salon (20.30-Cuma-Cumartesi23.00 Kara Büyü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Babamýn Penguenleri ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Kovboylar ve Uzaylýlar Cuma-Cumartesi Aslan Kral ( )) 1. salon Korku Gecesi ( Cuma-Cumartesi) 2. salon

13 6 Ekim 2011 Perþembe 13 "Europa Nostra" ödülü, iki toplumlu ekibe törenle verildi Lefkoþa sur içerisinde ara bölgede kalan tarihi binalarýn araþtýrýlmasý çalýþmasýna layýk görülen uluslararasý "Europa Nostra" ödülü, önceki akþam ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de düzenlenen törenle Lefkoþa Türk Belediyesi ve Lefkoþa Rum Belediyesi Lefkoþa Master Planý ekiplerine verildi. Kültürel mirasýn korunmasýna yönelik çalýþmalar çerçevesinde bu yýl araþtýrma kategorisinde "Lefkoþa Sur Ýçindeki Ara Bölgede Kültürel Miras" çalýþmasý "ey iyi çalýþma" olarak ödüllendirilmiþ ve ödüller 7 Nisan'da Brüksel'de açýklanmýþtý yýlýnda baþlatýlan iki toplumlu Lefkoþa Master Planý kapsamýnda yapýlan çalýþma 2001'de baþlatýlmýþtý. Çalýþma, söz konusu dönemde geçiþlerin serbest olmadýðý, bölgenin hassasiyeti ve iki toplum arasýnda yakýnlaþmayý saðlayýcý özelliðinden dolayý da önemli bir proje olarak addediliyor. Çalýþma kapsamýnda söz konusu bölge içerisinde tarihi deðere sahip 250 ev incelenip sýnýflandýrýldý. Bunun yanýnda uzun yolun ara bölgesindeki kýsmýnda bulunan bazý binalarýn kýsmi restorasyonlarý devam ediyor.ledra Palace'daki törene Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Eleni Mavru ve Lefkoþa Master Planýný baþlatan eski LTB Baþkaný Mustafa Akýncý'nýn yanýnda bazý ülkelerin misyon þefleri de katýldý. Etkinliðin baþýnda ünlü Ýspanyol Tenor Europa Nostra Baþkaný Plácido Domingo'nun mesajý okundu. Domingo, "Ara bölgedeki araþtýrma sadece bilimsel bir çalýþma deðil. Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar arasýndaki sýký bir iþbirliðidir. Bu iþbirliðini kolay bir iþ deðil, ancak bunun mümkün olduðunu gösterdiniz. Zorluklarý kültürel mirasa yönelik sevgi ve daha iyi bir gelecek için aþtýnýz" denildi. Gazimaðusa'daki tarihi eserlere de deðinen Domingo, Gaziimaðusa'nýn da geniþ çaplý bir iþbirliðine ihtiyacý olduðunu, tüm Kýbrýs ve Avrupa'ya ait olan Maðusa'nýn kültürel mirasýnýn sadece iþbirliði sayesinde kurtarýlabileceðini kaydetti. BULUTOÐLULARI LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da Europa Nostra ödülünün Lefkoþa Master Planý'na layýk görülen uluslararasý Aða Han Mimarlýk Ödülü'nden sonra ikinci önemli ödül olduðuna iþaret etti ve temennisinin Lefkoþa surlar içerisindeki ara bölgenin yeniden hayat bulmasý olduðunu söyledi. ELENÝ MAVRU Lefkoþa Rum Belediyesi Baþkaný Eleni Mavru da, "Kültürel ve etnik farklýlýklara aldýrmaksýzýn kültürel miras bizi daha yakýnlaþtýrýyor. Geçmiþ, BOÐAZKÖY'DE ASFALT ÇALIÞMASI- Dikmen Belediyesi tarafýndan yürütülen çevre düzenleme çalýþmalarý kapsamýnda Boðazköy bölgesinde Tüfekçi Ömer Usta Caddesinde asfalt bakým onarým ve yama çalýþmasý yapýldý. Dikmen Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, çalýþmalarý yerinde inceleyen Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi kýþ mevsiminin geçen yýl yaðýþlý geçtiðini, bu yüzden de asfalt yollarda bozulmalar olduðunu, vatandaþlarýn saðlýklý þekilde ulaþým saðlamalarý için asfalt yama çalýþmasý yaptýklarýný kaydetti. gelecek ve bugünkü nesiller arasýnda köprüler oluþturur" dedi.kýbrýs'taki kültürel mirasýn Avrupa için önemli bir varlýk, Kýbrýslýlarýn kimliði ve yaþam kalitesi açýsýndan gerekli olduðunu ifade eden Mavru, Lefkoþa Master Planý arkasýndaki felsefenin bu olduðunu belirtti. Lefkoþa surlar içerisini ikiye ayýran BM kontrolündeki bölgede bulunan kültürel mirasýn yapýlaþma nedeniyle deðil, uzun yýllar devam eden ayrýlýktan dolayý yok olma tehlikesi yaþadýðýný ifade eden Mavru, ödülün Lefkoþa surlar içerinin tümüne yeniden hayat verilmesine yol açmasýný temenni etti. Mavru, baþkentin yüzyýllarýn bir birikimi olduðunu ve herhangi bir bölümünün yok edilmesinin Kýbrýslýlarýn fakirleþmesi anlamýna geleceðini söyledi. PERBELLÝNÝ Europa Nostra Bilimsel Konsey Baþkaný Gianni Perbellini ise, Europa Nostra'nýn zengin ancak tehlike altýnda olan adanýn kültürel mirasýnýn korunmasý için iyi iliþkiler geliþtirdiðini söyledi. Perbellini, geçmiþte þehrin kalbini temsil eden ve gelecekte de temsil etme olasýlýðý bulunan ara bölgedeki binalar üzerinde yapýlan çalýþmanýn bilgi toplama açýsýndan çok önemli olduðunu vurguladý. AKINCI Eski LTB Baþkaný Mustafa Akýncý da, belirsizliðin hüküm sürdüðü bir ortamda plan yapmanýn çok zor olduðunu, Lefkoþa Master Planý'nýn ender baþarýlardan bir tanesi olduðunu söyledi. Akýncý, ara bölgedeki tarihi binalarýn restorasyonu ve yeniden hayat verilmesine önem gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Akýncý, Lefkoþa Master Planý'nda belirtilen ikinci bir "hayalin" de engelsiz, bisiklet yollarý olan bir yaya yolunun oluþturulmasý olduðunu ancak bunun için ciddi bir irade gerektiðini belirtti. DAVÝS Projenin sponsorlarýndan Amerika Uluslararasý Kalkýnma Ajansý temsilcisi Alan Davis de kültürel, din, dil, ýrk ayrýmýna raðmen kültürel mirasýn iki toplumu bir araya getirebilecek unsur olduðunu vurguladý.davis, "Kültürel mirasý koruma geçmiþ, mevcut ve gelecek nesiller arasýnda köprüler kurabilir" dedi. GÝRNE ZEYTÝN FESTÝVALÝ BAÞLADI Uluslararasý Girne Zeytin Festivali önceki akþam baþladý. Girne Belediyesi ile Zeytinlik Muhtarlýðý'nýn, zeytin ürününün üretim ve kullanýmýnýn teþvik edilmesi, Girne ile Zeytinlik köyünün turistik tanýtýmýný yapma amacýyla bu yýl 10.'sunu gerçekleþtirdiði festival kültürel, sanatsal, sportif ve çeþitli etkinliklerle 9 Ekim'e kadar sürecek. Zeytinlik köy meydanýnda yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan konuklara zeytin yaðý ikram edilmesiyle baþlayan festivalde, tütsü yakýldý, standlar gezildi, folk, dans ve sanat gösterileri sunuldu, konser verildi. Girne Belediyesi büyükler halk danslarý, Duet Academy dans gösterisi ve Ankara Soðuk Heykel Atölyesi'nin sanat gösterisi sunduðu gecede Sanatçý Umut Albayrak da bir konser verdi.

14 14 6 Ekim 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Suda eriyiði menekþe renginde olan bir mikrop öldürücü. 2-Güzel kadýn. Gerçek. Bir nota. 3-Birinin suçunun baðýþlanmasý veya dileðinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir baþkasý arasýnda yapýlan aracýlýk, özellikle de Tanrý ile kul arasýnda yapýlan aracýlýk. Gelir. 4-Bir þarký için çekilen kýsa video filmi. Aklýný gereði gibi kullanamayan, aptal. 5-Topraðý kazýp kaldýrmak, düzeltmek gibi iþlerde kullanýlan aðaç saplý demir araç. Eksiksiz, bütün. 6-Bir þeyi benzerlerinden ayýran özellik. Bir þeyin özünü oluþturan ana öðe, temel. 7-Ters okunuþu "Yemek yeme ihtiyacý hisseden ve yemesi gereken". Birinin düþündüklerini veya uzakta geçen bir olayý duygusal hiçbir baðlantý olmadan algýlama. 8-Hukukta alacaklýnýn isteyebileceði ve borçlunun yapmak zorunda olduðu davranýþ. Eski dilde "Yerine koyma, yerine kullanma". 9-Söyleyiþ biçimi, söyleme. Ýridyum'un kýsaltmasý. Uzaklýk bildirir. 10-Kendisine inanýlan kimse. Etkilenme, çaðrýþým veya içe doðmayla akla gelen yaratýcý duygu, düþünce, ilham. 11-Bir iþi yapabilme gücü, kudret, iktidar. Bir þeye çok alýþmýþ, vazgeçemeyen kimse için kullanýlýr. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Birgün Eczanesi: 36 Kemal Aksay Cad. Taþkýnköy Tel: Sonuç Eczanesi: Ýnönü Meydaný No:24 Tel: Maðusa Akpýnar Eczanesi: Eþref Bitlis Cad. No:11 Deniz Plaza Yolu-Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Defne Eczanesi: Atatürk Cad. No:20 (Ordu Pazarý Yolu) Tel: Bedeoðlu Eczanesi: Beþparmak Cad. No:77 Lemar Yolu Çatalköy Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Baþkasýnýn malýný birine baðýþlama, verilmemesi gereken bir þeyi uygunsuz bir amaçla veya yersiz olarak birine verme (iki kelime). 2-Hayatýn sonu, ölüm zamaný. Geri verme. 3-Eski dilde "Eþ, karý, zevce". Kemiklerin iç boþluklarýný dolduran yaðlý madde. 4-Birkaç katlý ve her katýnda bir veya birkaç daire bulunan yapý. 5-Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. Satranç oyununda taraflardan birinin yenilgisi. 6-Baþýna sýk sýk kaza gelen kimse için kullanýlýr. Lityum'un kýsaltmasý. 7-Harf okunuþu. Osmanlý sarayýnda esir veya satýn alýnan kýzlar arasýndan seçilen padiþah gözdesi. 8-Bilim adamý. Çeþitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz. 9-Ters okunuþu "Sývacý ve duvarcýlarýn cetvel gibi kullandýðý uzun, ensiz ve düz tahta". Vurgusuz þart eki. 10-Ýlgi. Ateþli silahlarý ateþlemek için çekilen küçük manivela. 11-Halk dilinde "Dilsiz". Eski dilde "Mavi". Ansýzýn, birdenbire. TV'DE BU AKÞAM Son Armaðan TV 8 / Saat: 16:00 Red Stevens, kendi çabasýyla büyük baþarýlar ve zenginlik elde etmiþ bir adamdýr. Ailesini de zenginliðinden yoksun býrakmaz. Ancak, onlara her þeyi vererek aslýnda yaþamla göðüs göðse gelme þanslarýný da ellerinden almýþtýr. Ölümüne çok az kala bu hatasýnýn bilincine varýr ama aile bireylerinden pek çoðu için artýk çok geçtir.torunu Jason hariç...kendisini hayatta bu kadar baþarýlý kýlan cevheri, kývýlcýmý yeðeninde de gördüðü için vasiyetinde ona Son bir Armaðan hazýrlar. Jason bunun ne olduðunu bir yýllýk bir keþif yolculuðuna baþarýyla tamamlayabilirse öðrenecektir. Kanaltürk Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Geride Kalanlar KANALTÜRK / Saat: 19: yýlýndan bugüne kadar yaþanan süreçte Ýsrail devletinin nasýl kurulduðunu gözler önüne seren politik bir komedi. Film, Suleiman'ýn babasýnýn, bir direniþ savaþçýsý olduðu dönemden itibaren tuttuðu günlüklerinden ve annesinin sürgündeki aile üyelerine yazdýðý mektuplardan esinleniyor. Geride Kalan yönetmenin tabiriyle, "topraklarýnda kalan ve Ýsrailli Araplar' diye etiketlenen, kendi vatanlarýnda bir azýnlýk gibi yaþayan Filistinlilerin günlük yaþamýný gözler önüne sermeye çalýþýyor. Palyaço KANALTÜRK / Saat: 21:45 Yönetmen: SEBASTIAN VIGG Oyuncular: SVEN MARTINEK, EVA HABERMANN, THOMAS ANTZENHOFER Kýz arkadaþýnýn ölümüne sebep olan bir grup hokey maskeli hýrsýzýn peþine, onlar gibi kimliðini gizleyip palyaço maskesiyle düþen bir polis memurunun eþi benzeri olmayan intikam hikayesi Bu öfkeli palyaçonun planý þehrin altýný üstüne getirecek. Zafer Vuruþu CNBC-E / Saat: 22:00 Yönetmen: MICHAEL CORRENTE Oyuncular: ROBERT DUVALL, ALLY MCCOIST, BRIAN COX, KIRSTY MITCHELL Yapým Yýlý: 2000 A Shot at Glory, futbol dünyasýnýn sivri çarklarý arasýnda ayakta kalmaya çalýþan bir takýmýn öyküsü. A Shot at Glory, kurmaca Ýskoç futbol takýmý Kilnockie'nin kupa yolunda verdiði büyük mücadeleyi konu alýyor. Filmde Robert Duvall, takýmýn azimli koçunu canlandýrýrken, bir dönemin ünlü Ýskoç futbolcusu Ally McCoist ise canla baþla takýmýný kupaya taþýmaya çalýþan futbolcu Jackie McQuillan olarak çýkýyor karþýmýza. McQuillan ve koçu arasýnda bir de kayýnpederdamat iliþkisi var. ABD'DEKÝ LÝSTERA SALGINI: 18 ÖLÜ ABD'de Kolorado eyaletinden gelen bir kavun türünün yol açtýðý listeria salgýnýnda ölenlerin sayýsý 18'e çýktý. ABD Hastalýk Kontrol ve Önleme Merkezleri, 20 eyalette yayýlan hastalýktan 100 kiþinin de mustarip olduðunu bildirdi. Ölenlerin 5'inin New Mexico, 5'inin Kolorado, 2'sinin Teksas, 2'sinin Kansas'tan olduðu, Maryland, Missouri, Nebraska ve Oklahoma'da da birer kiþinin hastalýktan yaþamýný yitirdiði belirtildi. KUZEY KUTBU'NDA UÇAK KAYBOLDU Kanada'nýn, büyük bölümü buzlarla kaplý kuzey eyaleti Northwest Territories'de (NWT) içerisinde pilot dahil 4 kiþi bulunan uçaktan saatlerdir haber alýnamýyor. NWT;in baþkenti Yellowknife;dan kýrsaldaki Lutselk kasabasýna gitmek üzere sabah saatlerinde havalanan Cessna Caravan 208 tipi uçaðýn, kasaba yakýnlarýnda düþtüðü sanýlýyor. RUSYA VE ÇÝN SURÝYE KARAR TASARISINI VETO ETTÝ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki rejimi kýnayan ve rejime karþý çeþitli önlemler alýnmasýný isteyen karar tasarýsýnýn reddedilmesinden ABD yönetiminin kýzgýn olduðunu söyledi. Suriye'ye yönelik karar tasarýsýnýn Konsey'de Rusya ve Çin tarafýndan veto edilmesinin ardýndan söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, ''Suriye'deki kriz Güvenlik Konseyi'nin önünde durmaya devam edecek ve bu Konsey bu konudaki sorumluluðunu yerine getirene kadar bu iþin peþini býrakmayacaðýz'' dedi. HAÝTÝ'DE KOLERADAN ÖLENLERÝN SAYISI ARTIYOR Haiti'de bu yýl koleradan ölenlerin sayýsý yaklaþýk 6500'e ulaþtý. Haiti Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, 25 Eylül'e kadar kolera 6477 insanýn hayatýna mal oldu. Her gün ortalama üç kiþinin koleradan öldüðü bildirildi. Kolera salgýnýnýn baþladýðý Ekim 2010'dan beri 460 bin kiþi koleraya yakalanýrken, günde yaklaþýk 400 yeni vaka kaydediliyor. Ocak 2010'da 7 büyüklüðündeki depremin yaklaþýk 220 bin kiþinin ölümüne neden olduðu ülkede tam anlamýyla iþleyen bir hükümetin bulunmamasý saðlýk sistemini de olumsuz etkiliyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 6 Ekim 2011 Perþembe 15 ÇÝN-KIBRIS TÜRK MEDYA KONFERANSI Kýbrýs Türk medya pratikleri ile Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki medya pratiklerinin karþýlaþtýrmalý olarak tartýþýlacaðý "Çin-Kýbrýs Türk Medya Konferansý", bugün Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde baþlayacak. DAÜ Ýletiþim Fakültesi, Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn-Sen) ile Çin'in Tsinghua Üniversitesi Gazetecilik ve Ýletiþim Fakültesi'yle organizasyonuyla gerçekleþtirilecek konferans için Adaya gelen Çinli akademisyenlerden oluþan heyet medya organlarýný ziyaret ediyor. GAÜ AKADEMÝK YILI BAÞLADI- Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) akademik yýlý dün düzenlenen törenle baþladý. GAÜ Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'da saygý duruþu, Ýstiklal Marþý ve açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan törende, Uzak Asya, Hong - Kong ve Çin'de hemþirelik ile hemþirelik eðitimi üzerine önemli çalýþmalar yapan Uluslararasý Kýzýlhaç Florence Nightingale Ödülü sahibi hemþire Prof. Dr. Yuk Kuen Sylvia Fung yeni akademik yýlýn açýlýþ dersini verdi. Saðlýk yönetimi ve saðlýk eðitimi konusunda bilgi ve tecrübelerini anlattýðý AV VE AVCILIK FESTÝVALÝ CUMA GÜNÜ BAÞLAYACAK Av ve Avcýlýk Festivali düzenleniyor. Lefkoþa Fuar Alaný'nda cuma günü saat 18.00'de baþlayacak festival, hafta sonu da devam edecek ve saat 24.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý Merkezi Av Komisyonu himayesinde Lefkoþa Türk Belediyesi, Yaban Tv, Avcý Co, KKTCELL, Fellahoðlu Cep Shop, APNEA ve Deniz Plaza sponsorluðunda düzenlenecek festivalde kara ve deniz av malzemelerinin yaný sýra 4X4 jeep ve deniz taþýtlarý da yer alacak. MECLÝS TOPLANACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama yýlýnýn ikinci toplantýsýný bugün yapacak. Meclis'in bugünkü toplantýsýnda denetleme iþlevi yerine getirilecek ve talep eden milletvekilleri gündem dýþý konuþmalar yapacak. Toplantýnýn gündeminde sorular da yer alýyor. HASPOLAT'TA AÇIK ARTIRMAYLA SATIÞ Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, 11 Ekim Salý günü, Haspolat Sanayi Bölgesi'ndeki açýk ambar alanýnda araç ve hek araç satýþý yapacak. Hek araç satýþý, lotlar halinde, açýk artýrma ve peþin parayla yapýlacak ve saat 09.30'da baþlayacak. Araç satýþý ise, tek tek ve peþin para ile yapýlacak ve saat 10.30'da baþlayacak. Açýk artýrmaya 50 bin TL teminat mektubu ve devlete borcu olmadýðýna dair Gelir ve Vergi Dairesi'nden belge getirenler katýlabilecek. Daha fazla bilgi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nden alýnabilecek. açýlýþ dersinin ardýndan Prof. Dr. Yuk Kuen Sylvia Fung'a onursal doktora payesi takdim edildi. Bunu, GAÜ Hong Kong Kampüsü'nün kuruluþunda yaptýðý katkýlar nedeniyle Dr. Wong Yee - hing Easter'e teþekkür plaketi sunulmasý izledi. Tören, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliði'nin katkýlarý ile GAÜ Techno - Park bünyesinde mühendislik eðitiminin hizmetine sunulmak ve ileri mühendislik eðitimi verilmek üzere kurulan 6 yeni mühendislik laboratuarý ile altyapýlarý yenilenen 8 mühendislik laboratuarýnýn açýlýþýnýn gerçekleþtirilmesinin ardýndan kokteylle sona erdi. AVCI EÐÝTÝMÝ EKÝM'DE- Av ve Yaban Hayatý Yasasý kapsamýnda ava yeni baþlayacak olan avcý adaylarý ve öðrenci avcý adaylarý için KKTC Avcýlýk Federasyonu tarafýndan Ekim tarihlerinde avcý eðitimi düzenleniyor. Avcýlýk Federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamada, avcý adayýnýn; 21 yaþýný doldurmuþ ve av ruhsatý almaya engeli bulunmayan KKTC vatandaþlarýný, öðrenci avcý adayýnýn ise; 18 yaþýný tamamlamýþ 21 yaþýndan gün almamýþ ve av ruhsatý almaya engeli bulunmayan KKTC vatandaþlarýný anlattýðý kaydedildi. Açýklamada, eðitimler için son baþvuru tarihinin Cuma günü mesai bitimi olduðu belirtildi. DÝN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ ETKÝNLÝK DÜZENLÝYOR KKTC Din Görevlileri Sendikasý ve Din Ýþleri Dairesi 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftasý münasebeti ile ortaklaþa etkinlik düzenliyor. Atatürk Kültür Merkezinde bugün saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek etkinlik çerçevesinde 'Camiler ve Din Görevlilerinin sosyal hayatýmýza etkileri' konulu panel de düzenlenecek. Panelde Doç. Dr Ýrfan Baþkurt ve Dr Yusuf Acar sunum yapacak. Din Görevlileri Sendikasý açýklamasýna göre, etkinlikte, slayt gösterisi, Kur'aný Kerim Tilaveti, ezanlar, din görevlileri korosu tarafýndan ilahiler okunacak. AMCAOÐLU ÝSTANBUL'A GÝTTÝ Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Gýda Güvenliði ve Tarýmsal Kalkýnma 6. Bakanlar Konferansý'na katýlmak üzere Ýstanbul'a gitti. Bakanlýk açýklamasýna göre, "ÝÝT Ülkelerinde Gýda Güvenliði: Tarýmsal Kalkýnma, Gýda ve Yeterli Beslenme" konularý görüþülecek olan 6. Bakanlar Konferansý'nda, KKTC heyet baþkanlýðýný, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu yaparken, heyette ayrýca Özel Kalem Müdürü Atýnç Keskin, Bakanlýk Müdürü Emirali Deveci ve Dýþiþleri Bakanlýðý 3. sekreteri Hasan Varoðlu da bulunuyor. SAÐLIK-SEN HEMÞÝREYE SALDIRIYI KINADI Saðlýk-Sen, Akçiçek Hastanesinde görevi baþýnda darp edilen Gülfer hemþireyi, darp edenleri þiddetle kýnadý. Saðlýk-Sen Baþkaný Kemal Oktar yaptýðý açýklamada, saldýrýyý kýnadýklarýný ve bu iþin peþinin diðer meslek örgütleriyle birlikte takip edileceðini söyleyerek, yapýlan kabadayýlýðýn yapanlarýn yanýna býrakmayacaklarýný kaydetti. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin boyutlarýnýn bu hale gelmesinin kabul edilebilir olmadýðýný ifade eden Oktar, saðlýk çalýþanlarýnýn meslei saygýlarýnýn korunmasý gerektiðini söyledi. EROÐLU-KÜÇÜK ÇATIÞMASI Ýrsen Küçük de Eroðlu'na yüklendi Baþbakan Ýrsen Küçük, dün, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun bir basýn organýnda yer alan açýklamalarý ve erken seçim konusundaki soru üzerine, "Ben de basýnda okudum. Konuyu Cumhurbaþkaný'ndan dinlemedim, ama kendisi ile yapýlan röportajda özellikle ekonomik konularda kendisine bazý þikayetlerin iletildiðinden söz etti ve hükümetin bazý yanlýþ kararlarýndan bahsetti" dedi. EMEKLÝ MAAÞLARINDAN KESÝNTÝ "Eroðlu'nun bahsettiði bu yanlýþ kararlarýn bir tanesinin emekli maaþlarýndan yapýlan kesintiler olduðunu" ifade eden Ýrsen Küçük, Eroðlu'nun kendi baþbakanlýk dönemi devam etse böyle bir karar almayacaðýný kaydettiðini söyledi. Baþbakan Küçük þöyle devam etti: "Cumhurbaþkaný'nýn konuþmasýnda bahsettiði ekonomik protokol, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun baþbakanlýk döneminde TC yetkilisi Cemil Çiçek ile imzalandý. Basýna açýklandý ve imza tarihi 'dur. Cumhurbaþkaný bu protokolün hazýrlanmasýna 11 müsteþarýn görev aldýðýndan bahsetti ve uygun olmayan taraflarýn çýkarýldýðýndan bahsetti. Ancak protokolün 19'uncuý sayfasýnda þöyle bir hüküm vardýr; 'Vergilendirilmemiþ alanlarýn tespit edilmesi' baþlýðý altýnda 'Vergilendirilmeye konu olabilecek ama halihazýrda vergilenmemiþ olan alanlarýn yapýlacak çalýþma neticesinde tespit edilerek ilgili alanlarýn vergilendirilmesine iliþkin mevzuat düzenlemelerinin yapýlmasý, bu kapsamda vergi kanunlarýnda mükelleflere saðlanmýþ olan muafiyetler ve istisna tutulan konular gözden geçirilerek reel sektöre ciddi katký saðlamayý gereksiz vergi kayýplarýna neden olan muafiyet ve istisnalarýn kaldýrýlmasýna yönelik çalýþmalarýn yapýlmasý' þeklinde kural getirildi. Burada muhatap da TC hükümetidir... Bunun yorumu gayet de açýk, ancak TC kanadýnýn da buna iliþkin yorumu emeklilerin bu kapsama girdiði yönünde oldu. Bu zaten kendiliðinden ortaya çýkýyor. Biz de bunu gerçekleþtirdik. Bu Anayasa Mahkemesi'nden döndü ve uygulanmadý. Ama bu da özellikle, Kamunun Etkinliðinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Programý'nda mevcuttur. Bu program da Eroðlu'nun baþbakanlýðý döneminde ifade edildi." EKONOMÝK SIKINTILAR Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, bazý ekonomik konularda sýkýntýlardan ve bazý tedbirlerin geç alýndýðýndan da bahsettiðine dikkat çeken Baþbakan Ýrsen Küçük, Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun 2009 yýlýnda UBP'nin iktidara gelmesiyle baþbakan olduðunu ve iktidarý CTP - BG'den devraldýðýný hatýrlattý. Eroðlu'nun o zaman CTP - BG'den enkaz devraldýðýný açýkladýðýný ve bu ifadenin doðru olduðunu belirten Ýrsen Küçük, "Sayýn Eroðlu, Cumhurbaþkaný seçilene kadar 14 aylýk baþbakanlýk dönemi var. Bu baþbakanlýk süresi içerisinde de bu enkazýn ortadan kaldýrýlmasý için herhangi bir tedbir veya ciddi bir tedbirin alýnmadýðýný gördük" dedi. 13'ÜNCÜ MAAÞ KONUSU 13'üncü maaþ konusuna da deðinen Ýrsen Küçük, "Bugün nasýl sonunda 13'üncü maaþýn sýkýntýda olduðu söyleniyorsa, 2010 yýlýnda da biz, Mayýs 2010'da göreve geldiðimizde de ayný sýkýntýlar devam ediyordu sonunda verilecek 13'üncü maaþý bir ay gecikmeli verdik çünkü biz de tedbir bulmadýk. Bu konuda da bizim aldýðýmýz tedbirler vardýr" ifadelerini kullandý. Küçük, Eroðlu ve Çiçek arasýnda imzalanan protokolün uygulanmasýný kendi dönemlerinde baþlattýklarýna da dikkat çekti. KURUM ÇALIÞANLARININ MAAÞLARI Baþbakan Küçük, maaþ almayan kamu kurum ve kuruluþlarýyla ilgili bir soru üzerine de, Maliye Bakanlýðý'nýn bu konuda çalýþmasý bulunduðunu ve en geç bugün maaþlarýnýn ödeneceðini söyledi.

16 16 6 Ekim 2011 Perþembe

17

18 18 6 Ekim 2011 Perþembe

19 6 Ekim 2011 Perþembe 19 SERDAR DENKTAÞ: Devletin tepesinde atýþma ve kriz var ÇOCUK BAKILIR Zümrütköy deki kendi evimde çocuk bakarým Kýrtasiye Malzemeleri Ýçin Teklif Kabul Edilmektedir Doðu Akdeniz Üniversitesi ne çeþitli kýrtasiye malzemeleri satýnalýnacaktýr. 1. Ýhale ile ilgili belgeler DAÜ Satýnalma ve Envanter Kontrol Müdürlüðü nden 50 TL karþýlýðýnda temin edilebilir. 2. Ýhalede Geçici Teminat en az % 5 olup teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Teminat olarak 20/01/2012 tarihine kadar geçerli banka teminat mektubu kabul edilmektedir. 3. Teklifler en geç 21/10/2011 tarihinde Cuma günü saat 10:00 a kadar üzerinde DAÜ KIRTASÝYE MALZEMELERÝ TEMÝNÝ ÝHALESÝ (ÝHALE NO:3301) yazýlý kapalý zarf içinde Üniversite Yönetsel Hizmetler Binasýndaki Ýhale Kutusuna atýlmýþ olmalýdýr. SATILIK ARABA Honda CRV 2005 MODEL JEEP 13500STG SUNROOF Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Cumhurbaþkaný Eroðlu ile Hükümet arasýnda geçtiðimiz haftalarda 'özel temsilci' konusu ile su yüzüne çýkan, dünkü açýklamalar ile de alevlenen tartýþma bulunduðunu savunup "devletin tepesinde atýþma ve kriz var" dedi. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, "böylesi çatýþmalý ve krizli bir ortamda istikrardan bahsetmek mümkün deðildir" ifadesini kullandý. Denktaþ, yazýlý açýklamasýnda, "Ülkede bir seçime ihtiyaç olduðu gerçeði muhalefet partileri yanýnda þimdi de Cumhurbaþkaný tarafýndan seslendirildi. Erken seçime ihtiyaç olmadýðýný savunan tek kesim hükümetin kendisi olarak yalnýz kalmýþtýr. Devletin tepesinde yaþanmakta olan atýþma ve kriz zaten tek baþýna seçim ihtiyacýný ortaya koymaktadýr. Böylesi bir ortamda istikrardan bahsetmek mümkün deðildir" görüþlerini savundu. OMORFO KÖKENLÝ RUMLARDAN "ANTÝ - ÝÞGAL ETKÝNLÝÐÝ" Omorfo kökenli Rumlarýn, her yýl düzenledikleri "Omorfo'yu ve Omorfo'ya Baðlý Bölgeleri Anma Günleri" kapsamýnda bir dizi "anti - iþgal etkinliði" gerçekleþtireceði ve 9 Ekim'de "Astromerit"ten (Bostancý) Güzelyurt'a doðru yürüyecekleri bildirildi. Haravgi gazetesi, yürüyüþ için saat 10:00'da "Astromerit Kültür Merkezi"nde, filarmoni orkestrasýnýn marþlarý eþliðinde toplanýlacaðýný ve saat 10:45'te "Astromerit" (Bostancý) Kapýsý'nda bulunan "Omorfo Kahramanlar Anýtý"na doðru yürünerek buraya çelenk býrakýlacaðýný yazdý. Haberde, sýnýr kapýsýnda muhtýra verileceði (kime verileceði belirtilmiyor) ve marþlar söyleneceði kaydedildi. KAYIP DÝPLOMA Haydarpaþa Ticaret Lisesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Güner Tilki KAYIP BELGE Ustalýk denklik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Geçgel "BU NASIL HÜKÜMET ANLAMAK MÜMKÜN DEÐÝL" Denktaþ, hükümetin Cumhurbaþkaný özel temsilcisini 'yetkisiz' ilan ettiðini, alýnan ekonomik tedbirlerde ise 'Türkiye istedi, biz deðil' þeklinde yaklaþýmda bulunduðunu ileri sürdü. DP Genel Baþkaný Denktaþ, "Cumhurbaþkanlýðý özel danýþmanýnýn yetkisiz olduðunu açýkca ilan eden, emekliden yapýlan kesintileri kendi üzerine almayan 'Türkiye istedi, yaptýk' diyen bir hükümet var ortada. Bu durumda söyleyecek çok birþey kalmýyor. Bu nasýl hükümet anlamak mümkün deðil. Bir erken genel seçim bu karýþýklýðý ortadan kaldýrabilecek tek enstrüman olarak önümüzde duruyor ve bu kaçýnýlmaz birþeydir" iddiasýnda bulundu. Denktaþ, erken seçime herzaman en hazýr partinin UBP olduðunu söyleyen Ýrsen Küçük'e hitaben de, "Halep ordaysa arþýnda burada" dedi. DEVREN ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik'te devren satýlýk müstakil, bahçeli iþyeri/ofis ELEMAN ARANIYOR Ev iþlerinde yardýmcý olabilecek part-time bayan eleman alýnacaktýr. Tel: YUNANCA KURSLARI KTÖS ve KTOEÖS her yýl düzenlemiþ olduðu Yunanca dil kurslarý 17 Ekim tarihinden itibaren Lefkoþa, Maðusa, Girne ve Güzelyurt ta yapýlmaya baþlanacaktýr. Müracaat Telefonlarý: KTÖS: KTOEÖS: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ VE MALZEMELER Kesin dönüþ nedeniyle Ýþ Bankasý yaný satýlýk iþyeri. 5 adet playstation plazma TV li ve son model 42 adet bilgisayar. Tel: Kiralýk iþyeri Lefkoþa Organize Sanayi bölgesinde 32 metrekare ofis metrekare ticari ambar kiralýktýr Dolar Tel:

20 Alagadi "Off Road" tutkunlarýný aðýrlayacak Kuzey Kýbrýs Off Road Derneði ve Tiger Organization iþbirliðinde 16 Ekim Pazar günü "Tango to Budha Alagadi Off Road Yarýþý" düzenleniyor. Girne'deki Tango to Budha önünden verilecek sembolik start ile araçlar, Alagadi'deki yarýþ parkuruna hareket edecekler ve start anýný beklemeye baþlayacaklar. Yarýþmada dereceye giren yarýþmacýlarada para ödülleri verilecek. Çetinkaya'da Mehmet Bolkan'dan sonra Fatih Sonkaya dönemi de bitti 2 haftada 2 kayýp! n Þampiyonluðun güçlü adaylarýndan Çetinkaya'da önce Teknik Direktör Mehmet Bolkan ardýndan da TC uyruklu futbolcu Fatih Sonkaya ayrýldý. Çetinkaya'da Fatih Sonkaya'nýn ayrýlmasý ile takýmda yabancý futbolcu sadece Cedric ve Batsi kaldý. (Necati Özsoy) Baþkent'in sarý-kýrmýzýlý ekibi Çetinkaya'da 2 haftada 2 önemli kayýp yaþandý. Sezona þampiyonluk parolasý le giren ve büyük transferler yapan Çetinkaya'da ara transfer dönemine kadar TC uyruklu futbolcu olmayacak. Önce Bolkan sonra Fatih Cihangir karþýsýnda alýnan beraberlikten sonra Teknik Direktör Mehmet Bolkan'ýn bazý konularda yanlýþ yaptýðý gerekçesi ile görevden alýndýðý açýklanmýþtý. Çetinkaya yönetmi ayný gün geçmiþ yýllarda takýmda görev yapan Turan Altay'ý göreve getirmiþt. Turan Altay ile takým ilk antrenmana çýkarken bu kez Türkiye'den transfer edilen Fatih Sonkaya'nýn ayrýlmasý gündeme damgasýný vurdu. Yönetim Fatih'in bekleneni verememesinden yakýnýrken, MTG ve Göçmenköy'e ihtar Gazi Maðusa Dr.Fazýl Küçük Stadý'nda, Maðusa Türk Gücü Göçmenköy arasýnda oynanan Telsim Super Lig "A" Takýmlar müsabakasýnda, her iki takým taraftarlarýnýn birbirlerine sarf ettikleri çirkin ve kötü tezahürat ve münferit atýlan yabancý maddeler nedeni ile yapýlan davranýþlarýn ilk defa olmasý da dikkate alýnarak,her iki kulübe de, Disiplin Talimatýnýn 50. ve 51. maddelerinin ihlalinden dolayý yine ayni talimatýn 19.maddesi uyarýnca "ÝHTAR" cezasý verildi. Fatih kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediðini ve bu þartlarda Çetinkaya'da kalmak istemediðini söyleyerek adadan ayrýldý. Cedric ve Batsi Çetinkaya 2 haftalýk süreçten sonra Yenicami'ye 2 yerden destek geldi Yenicami Baþkaný Kaan Kaner, Golden Tulip Hotel Sahibi ve Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Erbaþ ve Saydam Müþavirlik direktörü Mehmet Saydam basketbol takýmýnýn sponsorluðu konusunda el sýkýþtýlar. Yenicami Spor Kulübü'nün düzenlediði geceye katýlan ve spor kulüplerine sponsorluk konusunda çok duyarlý bir kiþiliðe sahip olan Golden Tulip Hotel Sahibi Vedat Erbaþ ile basketbola olan ilgisi Turan Altay yönetiminde yola devam edecek. Takýmýn kadrosunda ise 2 yabancý yer alacak. Geçen sezondan kalan Cedric ve bu sene transfer edilen Batsi. Yönetim TC uyruklu bir futbolcudan boþalan yeri ara transfer döneminde doldurmayý düþünüyor. ve sevgisiyle bilinen Saydam Müþavirlik Þirktetinin direktörü Mehmet Saydam, Kulüp Baþkaný Kaan Kaner'in sponsorluk teklifine olumlu yaklaþtýlar. Taraflar 20 Bin Türk Liralýk bir rakam üzerinde prensip anlaþmasýna vardýlar. Yenicami Kulübü Baþkaný Kaan Kaner "Bizim için çok sevindirici bir geliþme oldu. Detaylarý önümüzdeki günlerde bir araya gelerek netleþtireceðiz" diye konuþtu. Ocak, cezalarý kaldýrdý n Kulüp yönetimini boykot edip ilk hafta karþýlaþmasýna çýkmadýklarý nedeniyle kadro dýþý býrakýlan futbolculardan dördü, antrenman devamý ve istekli çalýþmalarý nedeniyle Türk Ocaðý Limasol Kulübü Yönetim Kurulu tarafýndan affedildi Türk Ocaðý Limasol Kulübü Yönetim Kurulu, önceki akþam gerçekleþtirilen toplantýsýnda 4 cezalý futbolcusunu affetti. Kulüp yönetimini boykot edip ilk hafta karþýlaþmasýna çýkmadýklarý nedeniyle kadro dýþý býrakýlan futbolculardan dördü Aksel, Bayram, Talat ve Deniz, antrenman devamý ve istekli çalýþmalarý nedeniyle Türk Ocaðý Limasol Kulübü Yönetim Kurulu tarafýndan affedildi. TOL Basýn Sözcüsü Ahmet Arslan tarafýndan yapýlan açýklamada, "Takýmlarýnda yer alabileceklerinin doðru olacaðýna karar vererek, cezalarýný kaldýrma kararý almýþtýr" dendi. Türk Ocaðý, 21 Ekim tarihinde Malpas Hotel'de üyeleriyle birlikte geniþ katýlýmlý bir tanýþma ve dayanýþma amaçlý olarak "Tanýtým Gecesi" düzenleme kararý aldý. Gecenin amacý kulüp üyeleriyle buluþma ve kendi amaçlarýný anlatma olarak açýklandý. Kaleci Ali, Davut, Yunus, Beyhan, Ahmet, Emrah ve Sesay'ýn Tatlýsu maçýnda sakatlanmalarý TOL'u sýkýntýya soktu. Takýmýn antrenmanlarýný eksik oyuncularla yapmak durumunda kalýndýðýný belirten Arslan, "Tedavilerine devam ediliyor. Futbolcularýnýn hafta sonuna kadar iyi olmamalarý halinde kadro kurmakta zorlanacaðýmýzý bildiririz" dedi. Daireler sahaya iniyor Ülkemizdeki müesseseler arasý futbol turnuvasýný baþlatan, daha sonra halý saha turnuvalarýný baþarý ile organize eden deneyimli spor yazarý Ýbrahim Özsoy, gelen istek üzerine Devlet Daireleri Arasý Halý Saha Futbol Turnuvasý düzenliyor. Turnuvada maçlar haftada en az 2 veya programa göre 3 gün oynanacak. Karþýlaþmalarýn Þehit Hüseyin Ruso Stadý arkasýndaki Küçük Kaymaklý Muhtar Yusuf Halý Sahasý'nda yapýlmasý planlanmýþtýr ve içinde bulunduðumuz futbol sezonu için Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nda lisansý vizelenmiþ veya iki sezon dahil, 18 kiþilik takým kadrolarýnda ismi bulunmuþ (maç oynasýn/ oynamasýn), futbolcularýn yer alamayacaðý daireler arasý halý saha futbol turnuvasý için ilk toplantý 7 Ekim Cuma günü yapýlacak. Atatürk Stadyumu altýnda bulunan Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Ýletiþim Merkezi lokalinde yapýlacak toplantý 7 Ekim Cuma saat 16.00'da baþlayacaktýr. Turnuvaya katýlmak isteyenler daireler, ilgili daire müdüründen imzalý ve mühürlü yetki kaðýdý (orjinal hali) ile toplantýya temsilci göndermeleri gerekmektedir. Detaylý bilgi için veya numaralý telefonlardan organizasyon sorumlusu Ýbrahim Özsoy'a ulaþýlmalýdýr. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini!

hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! Bir vatandaþa Eroðlu-Küçük kapýþmasýný sorduk... Sen bu kapýþma hakkýnda ne düþünüyorsun diye... Ne dedi bilir misiniz? Yesinler birbirlerini! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Ekim 2011 Cumartesi YIL:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3584 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DUYGULAR SIRILSIKLAM.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3584 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DUYGULAR SIRILSIKLAM. 2 milyon TL bugünkü kurla 705 bin sterlin ediyor. 20 yýllýk bir doktor ve 36 yýllýk bir politikacý için çok mu? Keþke bir de oto kralýmýza sorsalardý... 20 yýlda milyonlarca sterlini nasýl kazandý? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği

SIRA SAYISI: 379 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel

SIRA SAYISI: 587 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 587 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının

Detaylı

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok!

Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! Dýþtan gelen nüfusu kamufle etmek için nüfus sayýmý yapacaklarmýþ! Göz boyayacaklarmýþ yani... Üzülme kardeþ... Kaþlarý aldýrmazlarsa mesele yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Aðustos 2011 Cumartesi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada ÖRP'nin kapýsýna siyah çelenk býrakan sendikacýlar "AKP'nin memuru Turgay Avcý" diye yazmýþlar... Avcý için bir hakaret deðil, bir iltifat sayýlýr herhalde bu da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı