Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK"

Transkript

1 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

2 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir. 2

3 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ İslam dini, insan hayatına anlam kazandıran, birey ve toplumun mutluluğunu amaç edinen ilahi kurallar bütünüdür. İslam dininin, temel kaynaklarından yalın ve doğru biçimde öğrenilmesi, toplumun inanç ve ibadet birlikteliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek, İslam ın inanç, ibadet ve toplum hayatını ilgilendiren esaslarını bir bütün olarak öğrenip buna uygun bir hayat sürmeye bağlıdır. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi, öğrencilerin İslam dininin esaslarının temel kaynaklarından doğru öğrenmelerini ve İslam dini hakkında genel bilgiler edinmelerini, uygulama ile ilgili eksikliklerini tamamlamalarını hedef alır. Kur an-ı Kerim ve hadislerden iman ilkeleri, ibadet esasları ve genel ahlak kuralları, sorumluluklar, güncel dinî meseleler gibi konular hakkında elde ettiği bilgilerle öğrencilerin kendilerine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. 1. PROGRAMIN AMAÇLARI Ortaöğretimde Din, Ahlak ve Değerler alanında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı ile öğrencilerin, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ne uygun olarak; 1. Dinin temel özelliklerini kavrayarak, İslam ın hayata bakışı hakkında bilgi sahibi olmaları, 2. İslam dininin temel iman esaslarını kavramaları, 3. İslam dininin temel ibadetleri ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, 4. Temel ahlak konuları ve toplumsal sorumluluklarını bilmeleri, 5. Toplumu oluşturan ve toplumun devamını sağlayan temel ilkeleri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 2. PROGRAMIN VİZYONU Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programının Vizyonu; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren, Kur an-ı Kerim i rehber edinen Hz. Muhammed i (s.a.v.) örnek alan, araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında meselelere çözüm üretebilen, dini, ahlaki ve insani değerleri özümseyen, ibadetlerle ilgili temel uygulama becerisine sahip olan, dünya ahiret dengesini kurabilen, İslam ın temel kavram ve kaynaklarını tanıyan bireyler yetiştirmektir. 3

4 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı çeşitli sorunlar, insanlar arası ilişkiler, ahlaki ve dinî değerlerin öğretiminde yeni yaklaşımların benimsenmesi ve eğitim öğretime uygulanması açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal boyutları olan zihinsel bir süreç olduğu düşüncesini vurgulayan yeni kuramlar ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde öğretim programlarında öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme esas alınmıştır. Buna göre öğretim programları, kazanımlar ve açıklamalar hazırlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel ihtiyaçları, öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuş, araştırma ve sorgulamayı esas alan, öğrencilerin yeni öğrendikleri ile geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgileri bütünleştirmelerine ve öğrendikleri ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarına olanak sağlayan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımlarla hazırlanan Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) öğretim programı; öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Derslerin işlenişinde öğretmenler tartışma, münazara, simülasyonlar, proje-tabanlı öğrenme ve rol oynama gibi aktif stratejiler kullanarak öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve derse katılımlarını teşvik edecektir. Öğretmen, öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle ve okul dışındaki yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine olanak sağlayan çalışmalar ve görevler vererek öğrencileri hayat boyu öğrenenler olmaları konusunda teşvik etmelidir. Ortaöğretim Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı hazırlanırken öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını esas alan aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 1. Her öğrenci özgün bir birey olarak kabul edilmiştir. 2. Dinî ve ahlaki kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme ön planda tutulmuştur. 3. Öğrencilerin dini, ahlaki ve insani değerleri özümseme, ibadetlerle ilgili temel uygulamaları yapabilme, dünya ahiret dengesini kurabilme, İslam ın temel kavram ve kaynaklarını tanıma becerisine sahip olan bireylerin olarak yetişmesine öncelik verilmiştir. 4. Öğrenci başarısını artırmak için öğrenme-öğretme yöntemlerinde çeşitliliğe vurgu yapılmıştır. 5. Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme, görüş alışverişinde bulunma ve gerektiğinde işbirliği yapabilmeye özendirilmesi öngörülmüştür. 6. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 4

5 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. Geleneğe saygı yanında, onu akıl, bilim ekseninde sorgulama ve güncel meseleleri çözümleme özendirilmiştir. 4. PROGRAMIN YAPISI Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı; Üniteler, Konular, Kazanımlar, Açıklamalar, Beceri ve Değerler şeklinde yapılandırılmıştır. Programda, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanında ait temel konular tematik olarak üniteler içerisinde dört yıla yayılmıştır. Böylece her bir sınıf seviyesinde öğrencilerin İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmeleri hedeflenmiştir Üniteler Üniteler, dersin içeriği ve diğer derslerle ilgisi ve öğretim hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yeni öğrenme yaklaşımlarında esas olarak öğretimin içeriğini kazanımlar belirlemektedir. Öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulama hedefini iyi kavramaları için ünite konuları da yapılandırılmıştır Konular Konular, öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulayabilmelerine yardımcı olmak için ünitenin ve temanın özelliğine göre, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psiko motor gelişimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Ayrıca konuların oluşturulmasında, öğrencilerin İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmelerine ve dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak alanlara öncelik verilmiştir Kazanımlar Kazanımlar, eğitim süreci sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte olup öğrenme alanlarının özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programların en önemli unsuru kazanımlardır. Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Öğretmenin görevi de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere gerekli ortam ve imkânları sunarak rehberlik etmesidir. Kazanımlar sıralanırken; Bu ünite sonunda öğrenciler, tanır., açıklar., karşılaştırır., örnekler verir., fark eder., gibi ifadeler kullanılarak konuların işlenişinde öğrenciden beklenen davranışlara işaret edilmiştir. 5

6 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğü yanında kavramlar, değerler ve beceriler dikkate alınmıştır. Programda yer alan kazanımlar öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla elde edilecektir Açıklamalar Açıklamalar kısmında ise, ünite içinde özellikle vurgulanması veya sınırlandırılması gereken konulara, diğer ders veya ünitelerle ilişkilendirmelere işaret edilmiştir Beceriler Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Bunlar Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı ile liselerde öğrencilerin gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 12. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı, içerdiği kazanımlarla öğrencilerde bu temel becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu beceriler, Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programı ünite konuları ve kazanımları göz önünde bulundurularak diğer derslerle beraber öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerdir. Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programıyla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: Araştırma ve Sorgulama Becerisi Araştırma ve sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. Bireyin kendi kendine yetebilmesi bu becerilerini geliştirme düzeyine bağlıdır. Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programının öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı temel becerilerden biri de araştırma ve sorgulama becerisidir. Dinî ve ahlaki alanla ilgili konularda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması derslerin en önemli amaçlarındandır. Bu programda araştırma ve sorgulama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak aşağıdaki alt becerileri kazandıracak etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma, 6

7 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme, dipnot kullanma, rapor yazma), Güncel gelişmeleri takip etme. Kitabın farklı bölümlerini kullanma (Dizin, içindekiler ) Okuduğu kaynağı yorumlama, Sorular sorma ve delile-dayalı sonuç çıkarma, Uygun bilgi kaynağı kullanma, Yararlandığı kaynakları Kaynakça da titizlikle gösterme, Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. Her alanda olduğu gibi Temel Dini Bilgiler Dersi (İslam 1-2) Öğretim Programında öğrencilerde geliştirmeyi amaçlanan temel becerilerden biri de bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir. Hem dinî ve ahlaki alanla ilgili bilgilere ulaşma hem de bunları en uygun şekilde kullanabilme açısından önemlidir. Bu derste öğretmenler, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmaya yönelik aşağıdaki alt becerileri destekleyecek etkinlik ve çalışmalar yapmalıdır. Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda doğru karar verme ve planlama, Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi bilgisayar ortamında kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma ve sunma, Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu ortamda rapor hazırlama, İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma, Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yenilik/buluşu desteklemek için bilgi çağı teknolojilerini kullanma, Bilgi çağı teknolojilerini kültürel, sosyal ve mesleki amaçlarla kullanma, Sosyal medyada yer alan bilgilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulama. 7

8 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bireysel Farkındalık Becerisi Bireysel farkındalık becerisi; sosyal ilişkilerde, iletişimde ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak ve hizmeti daha iyi yerine getirebilmek için gerekli olan becerilerdir. Bireyin kişisel özelliklerini geliştirmesi, farkındalıklarının artması, ikna gücünün yükselmesi, plan yapma, empati kurma ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine kaynak oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu sınıf, okul ve aile ortamında fark ettiği sorunların üzerine giderek, çözüm için sorumluluk alması, belli imkânları fırsatlara dönüştürmesi toplum için önemlidir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bireysel farkındalık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim, rehberlik, danışmanlık fırsatlarını araştırma, Empati kurma, Engel ya da değişikliklerle baş edebilme, Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma, Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve değerlendirme, Kendi öğrenmesini düzenleme, kendi çalışmasını değerlendirme, Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma, Öğrendiklerini çeşitli yaşam durumlarında uygulama, Öğrenmenin amacı hakkında eleştirel düşünme, Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma, Öz-disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme, Plan yapma, planlarını uygulayabilme, Stresten ve çatışmalardan kaçınma, Zamanı yönetme. doğru 8

9 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi İslam dininin doğru anlaşılması için ayet ve hadislerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması gereklidir. Kur an ayetlerini ve hadisleri anlama ve yorumlama bireyin hayatını anlamlandıracak ve ona rehberlik yapacak ilke ve değerler üretme açısından önemlidir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, dini metinleri anlama ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayet ve hadisleri anlama ve yorumlayabilme, Ayet ve hadislerden ilke ve değerler çıkarabilme, Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma, Kur an-ı Kerim deki ayet mealleri arasında ilişki kurabilme, İletişim Becerisi İletişim becerisi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi becerileri etkili kullanmadır. İletişim becerisi birtakım alt beceriler içerir. Bu alt beceriler iletişim eğitiminin omurgasını oluşturur. Öğretmenlerin bu becerileri geliştirmeye yönelik hazırlayacağı etkinlikler, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğrencilerde geliştirmesi gereken en önemli becerilerden biri de iletişim becerisidir. Çünkü dersin genel amaçları ve kazanımları incelendiği zaman görülecektir ki; din, insanın hem kendi hem evren hem de Yaratıcısıyla olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasını amaçlamaktadır. Temel Dini Bilgiler dersinde öğretmenler aşağıdaki alt becerileri kazandırarak öğrencilerde iletişim becerisini geliştirebilmelidir. Bulunduğu ortama uygun üslup belirleyebilme, Dinî terim ve kavramların yazım ve telaffuzunu doğru kullanabilme, Dinleme, Empati kurabilme, Farklı perspektiften bakabilme, Görüşlerini gerekçelendirebilme, 9

10 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İletişim sırasında karşısındakinin beden dilini anlayabilme, Kabul ve saygıyı iletebilme, Olumlu ve olumsuz duygularını ben dili kullanarak ifade edebilme, Öfkeyi kontrol edebilme, Selamlaşma, Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade edebilme, Tanışma, Tartışma. Kültürel Farkındalık Becerisi Kültürlerarası farkındalık becerisi; kendi kültürünü tanıma, benimseme, diğer kültürden olan kişilerle empati kurma, o kişilerin davranış ve düşüncelerini eleştirmeden anlamaya çalışma, kişileri farklılıkları ve benzerlikleri ile kabul etmeyi içerir. Bir diğer ifade ile empatiyi merkeze alarak açık bir dünya görüşüne sahip olmayı ve farklı kültürlerden kişilerle iletişim kurmada başarılı olmayı işaret etmektedir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bu becerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Coğrafi ve kültürel farklılıkların dini anlama ve yaşama biçimleri üzerinde etkilerini irdeleme, Diğer toplum ve kültürle ilgili temel kavramların farkında olma, Dinî ve millî değerlerin yaşatılmasına yönelik bir dünya görüşüne sahip olma Dinin, milli kültürü oluşturan unsurların başında geldiğinin bilincinde olma Farklı din ve inanç gruplarının bir arada yaşama tecrübelerini örneklendirme, Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama Sosyal ilişkileri güçlendirmede ve barış kültürünü yaygınlaştırmada sorumluluklar üstlenme, Toplumsal gelenekleri, kültürel öğeleri ve dil çeşitliliğini tanıma 10

11 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi Dinî ve mesleki alanla ilgili konuların iyi anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve değerlendirebilmesi için öğrencinin mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesi gerekir. Zaman ve mekânı doğru anlamak, hem bilimsel hem de dinî açıdan önem arz etmektedir. Öğrencilerde bu becerinin gelişmesi diğer becerilerin de olumlu gelişmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bazı mekân ve zamanların niçin önemli olduğunu algılama, Harita, plan, kroki, grafik ve diyagram yorumlayabilma, İslamiyet te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama, Kronolojik sıralama yapabilme, Zaman ifadelerini doğru kullanma, Zaman ve mekân farklılıklarının dini anlama ve yaşama üzerindeki etkilerini yorumlama. Problem Çözme Becerisi Problem çözme becerisi, öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirmek ve hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneğini kazandırmaktır. Problem çözme becerisiyle öğrencilerin din ve ahlak konularını üst düzeyde öğrenmeleri ve hayatlarında karşılaştıkları dinî ve ahlaki alanla ilgili problemleri üst düzey bilişsel fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmeleri amaçlanır. Problem çözme yeteneği yaşanılan deneyimler, alıştırmalarla geliştirilebilir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere problemi hissettirme, buldurma ve çözüm üretme alışkanlığı kazandırılabilir. Akıl yürütme sürecini takip edebilme ve değerlendirme, Dinî ve ahlaki meselelerde sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak çıkarımlarda bulunma, Karşılaştığı problemlerin çözümünde Temel Dini Bilgiler dersinde elde ettiği kazanımlardan yararlanma, 11

12 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Problemi fark edebilme, Problemle uygun çözüm önerileri sunma, Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme. Sosyal Beceri Sosyal beceri; başkaları ile iletişimi mümkün kılacak, sosyal açıdan kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. Kişi sosyal ilişkilere kurarak çevresiyle etkileşim içinde bulunur. Bu etkileşim sürecinde sağlıklı ilişkiler kurabilmek ancak yeterli sosyal becerileri kazanmakla gerçekleşebilir. Bireyin aile okul ve iş yaşamındaki başarısında da sosyal beceriler önemli bir etkendir. Eğitimin en önemli amaçlarından biri kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve dünyanın bir parçası olarak kendisine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Dinin amaçlarından biri de bireyin çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesidir. Öğrenciler, toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendisi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları, sosyal katılımı etkileyen faktörlerdir. Öğrenci, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı olmalı ve çözümüne yönelik sürece katılımda istekli olmalıdır. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere sosyal becerilerini geliştirebilecekleri bazı alt beceriler kazandırılabilir. Bilgi ve tecrübe paylaşımının gerekliliğine inanma, Bireylerin inanma ve inancına uygun yaşama özgürlüğüne ilişkin bilinç kazanma, Dinî ve ahlaki değerler ışığında çevre bilincine sahip olma Dini ve ahlaki değerleri benimseme, İşbirliği yapma, uyumlu olma, kararlı ve dürüst olma katılma, Millî ve dinî değer taşıyan kurumlarımızın ve eserlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılma, Önyargıların üstesinden gelme, uzlaşmacı bir tutum sergileme, Sosyal sorumluluk bilincini geliştirme, 12

13 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Toplumda millî, dinî ve ahlaki değerlerin kalıcılığı için projeler üretme, Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama. Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Kur an-ı Kerim, bazı hadis ve fıkıh kaynakları öğrencinin bu derste İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmek için kullanabileceği kaynaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğrencilerimizin başta Kur an-ı Kerim meali olmak üzere anılan kaynakları tanıma ve kullanmalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler yapılmalıdır. Hadis kaynaklarından yararlanabilme, Temel kaynaklarının özelliklerini kavrama, Kur an-ı Kerim mealini kullanma, Fıkıh kaynaklarını tanıma ve kullanma, Tematik olarak ayetler ve hadisler çerçevesinde bir konuyu inceleme, Değişim ve Sürekliliği Algılama Din evrenseldir ancak dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle öğrencinin dinî alanla ilgili konularda değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanması önemlidir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi, değişim ve sürekliliği geçmişteki ve günümüzdeki farklı örneklerle öğrencilerin karşılaştırmalarına imkân sağlayan örnek olay incelemeleri, metin (mektuplar, gazete haberleri, biyografiler vb.), görsel (fotoğraf, film, resim vb.) analizleri gibi etkinlikler ile değişim ve sürekliliği algılama becerisi ve aşağıdaki alt becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Benzerlik ve farklılıkları bulma, Dinin sabiteleri ile değişken unsurlarını birbirinden ayırt edebilme, Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma, Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, Zamanla oluşan değişimi algılama. 13

14 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4.6. Değerler Adalet Nezaket Allah sevgisi Peygamber sevgisi Diğerkâmlık Saygı Dinî değerlere saygı Sevgi Furkan Sorumluluk Güvenilirlik Tevazu İhlas Vatan sevgisi Kanaatkârlık Yardımlaşma ve dayanışma Kanaatkârlık Kültürel mirasa duyarlılık Kur an-ı Kerim sevgisi 5. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 1. Dersin üniteleri birbirleriyle ilişkili olarak işlenmelidir. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitele rin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir. 2. Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler dersi (İslam 1-2) öğretim programı beceri temelli olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede ka-zanımların işlenilmesinde öğretim programında yer alan temel becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir. 3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde sevgi temelli bir yaklaşımla, öğrenci düzeyine, eğitim ortamına, genel kültür ve dinî bilgi seviyelerine, çevre faktörlerine göre öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmalıdır. 4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımlara uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılmalıdır. 5. Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler, konularda geçen ayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır. 14

15 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, öğrencilerin hedeflenen kazanımları elde edip etmediği öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlen dirme yoluyla tespit edilir. Temel Dini Bilgiler dersine yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetleri süreç odaklı olarak yürütül melidir. Öğretmen sürecin değerlendirmesini yaparken ortama, ilgi ve ihtiyaçlara uygun ölçme yöntem ve tek nikleri geliştirebilir. Temel Dini Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenci merkezli ele alınır. Öğrencilerin gelişim süreci, edindiği kazanımların birbirinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı süreç ve sonuçtaki düzeylerinin farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Ortaöğretim Seçmeli Temel Dini Bilgiler dersinde kullanılacak ölçme değerlendirme etkinlikleri; 1. Amaç ve kazanımlarla uyumlu olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sureciyle bütünlük (süreci değerlendirme) arz etmelidir. 3. Öğrenim süreci sonunda kazanılması planlanan yeterlikler; bilgi, beceri ve tutumları ölçmelidir. 4. Öz değerlendirmeye imkân tanımalıdır. 5. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini izleyebilecek (dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi, öz ve akran değerlendirme formları ve gözlem formu gibi) uygun ölçme araçları kullanılmalı ve mümkün olduğunca ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanmalıdır. 6. Temel Dini Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme yapılırken her bir öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 15

16 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. İslam İnancı İbadet Hayatı Din Ahlak İlişkisi İslam da Helaller ve Haramlar 4 16 TOPLAM

17 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV İslam İnancı İbadet Hayatı Din Ahlak İlişkisi İslam da Helaller ve Haramlar 1. İman ve İslam Kavramları 1. İnsanın Yaratılış Amacı İbadet 1. Ahlakın Tanımı ve Önemi 1. Helal ve Haram Kavramları 2. İslam İnancının Kaynakları 1.1. İbadet Kavramı ve Amacı 2. Ahlaki Görevlerimiz 2. Helal Kazancın Önemi 1.2. İbadetlerin Geçerli Olma Şartları 2.1. Kitap 2.1. Allah a Karşı Ahlaki Görevlerimiz Niyet 3. Günlük Hayatta Haramlar 2.2. Sünnet İhlas 3.1. Kul Hakkı 3. İman ve İmanın Mahiyeti Sünnete Uygunluk 2.2. Kur an a Karşı Ahlaki Görevlerimiz 3.2. Hırsızlık 1.3. İbadetin Bireysel ve Toplumsal Yönü 3.1. İcmali İman 1.4. Hz. Peygamberin ibadet hayatından Örnekler 2.3. Peygambere Karşı Ahlaki 3.3. Faiz 3.2. Tafsili İman 2. Namazın Önemi Görevlerimiz 3.4. Rüşvet 4. İmanın Geçerli Olmasının 2.1. Cemaatle Namazın Önemi 2.4. Topluma Karşı Ahlaki Görevlerimiz 3.5. Hileli Satışlar Şartları 2.2. Cuma Namazı ve Önemi 5. İnanç Bakımından İnsanlar Cuma Namazının Kılınışı 2.5. Çevreye Karşı Ahlaki Görevlerimiz 3.6. Kumar ve Şans Oyunları 5.1. Mü min 2.3. Bayram Namazları ve Önemi 3.7. Büyü ve Fal Bayram Namazlarının Kılınışı 5.2. Münafık 3. İman, İbadet ve Ahlâk İlişkisi 3.8. İçki ve Uyuşturucu 2.4. Cenaze Namazı ve Kılınışı 5.3. Kafir 2.5. Kaza Namazları 3.1. Karakter Gelişiminde 3.9. Sağlığa Zararlı Yiyecekler 2.6. Nafile Namazlar Ahlâkın Önemi Emek Sömürüsü 3. Sabır ve İrade Eğitimi Oruç 3.2. Toplum Hayatında Ahlâkın Önemi Yapay Olarak Fiat Yükseltme 3.1. Kur an Ayı Ramazan 3.2. Orucun Önemi 3.3. İslâm Ahlâkında Övülen Lüks ve İsraf 3.3. Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Tutum ve Davranışlar 3.4 Orucun Kazası ve Kefareti 6

18 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I İSLAM İNANCI 1. İman ve İslam Kavramları 2. İslam İnancının Kaynakları 2.1. Kitap 2.2. Sünnet 3. İman ve İmanın Mahiyeti 3.1. İcmali İman 3.2. Tafsili İman 4. İmanın Geçerli Olmasının Şartları 5. İnanç Bakımından İnsanlar 5.1. Mü min 5.2. Münafık 5.3. Kafir Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İman ve İslam kavramlarını açıklar. 2. İslam inancının temel kaynaklarını tanır. 3. İmanın mahiyetini kavrar. 4. İmanın geçerli olması için gerekli şartları açıklar. 5. İnanç bakımından insanları sınıflandırır. 2. kazanım işlenirken ayetlerin yanı sıra mütevatir ve sahih hadislerin de temel bilgi kaynakları içerisinde olduğu vurgulanacaktır. 4. kazanım işlenirken imanın geçerli olması için klasik akaid alimlerinin öngördüğü şartlara da değinilecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî metinleri anlama ve yorumlama Problem çözme becerisi Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sorumluluk, ihlas. 7

19 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II İBADET HayaTI 1. İnsanın Yaratılış Amacı İbadet 1.1. İbadet Kavramı ve Amacı 1.2. İbadetlerin Geçerli Olma Şartları Niyet İhlas Sünnete Uygunluk 1.3. İbadetin Bireysel ve Toplumsal Yönü 1.4. Hz. Peygamberin İbadet Hayatından Örnekler 2. Namazın Önemi 2.1. Cemaatle Namazın Önemi 2.2. Cuma Namazı ve Önemi Cuma Namazının Kılınışı 2.3. Bayram Namazları ve Önemi Bayram Namazlarının Kılınışı 2.4. Cenaze Namazı ve Kılınışı 2.5. Kaza Namazları 2.6. Nafile Namazlar 3. Sabır ve İrade Eğitimi Oruç 3.1. Kur an Ayı Ramazan 3.2. Orucun Önemi 3.3. Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 3.4 Orucun Kazası ve Kefareti Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İbadetlerin niçin yapıldığını kavrar. 2. İbadetlerin geçerli olma şartlarını açıklar. 3. İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarının farkında olur. 4. Hz. Peygamberin ibadet hayatından örnekler verir. 5. Namazın önemini ayet ve hadislerle açıklar 6. Namazın Allah a kulluğun en önemli göstergelerinden biri olduğunu fark eder. 7. Cuma, bayram ve cenaze namazlarının kılınışını açıklar. 8. Oruç ve Ramazın ayının Müslümanların hayatındaki yeri ve önemini kavrar. 9. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken hususları kavrar. 10. Oruçla ilgili hükümleri açıklar. Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulama ile ilgili konularda Şafi mezhebinin farklı görüşlerine de yer verilecektir. Ayrıca ünite genelinde terğib hadislerine yer verilecek ve teşvik dili kullanılacaktır. 7. kazanım işlenirken cuma ve bayram namazlarının önemi açıklanacak, ayrıca kaza namazının kılınışı ile nafile namazlara değinilecektir.. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Sosyal beceri Değerler: Allah sevgisi, ihlas, sabır, sorumluluk. 8

20 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III DİN AHLAK İLİŞKİSİ 1. Ahlakın Tanımı ve Önemi 2. Ahlaki Görevlerimiz 2.1. Allah a Karşı Ahlaki Görevlerimiz 2.2. Kur an a Karşı Ahlaki Görevlerimiz 2.3. Peygambere Karşı Ahlaki Görevlerimiz 2.4. Topluma Karşı Ahlaki Görevlerimiz 2.5. Çevreye Karşı Ahlaki Görevlerimiz 3. İman, İbadet ve Ahlâk İlişkisi 3.1. Karakter Gelişiminde Ahlâkın Önemi 3.2. Toplum Hayatında Ahlâkın Önemi Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Ahlakın tanımını ve önemini kavrar. 2. Başlıca ahlaki görevlerimizi açıklar. 3. İman, ibadet ve ahlak ilişkisini kavrar. 4. Ahlaki değerlerin karakter gelişimindeki yerini fark eder. 5. Toplumsal gelişimde ahlaki değerlerin gerekliliğini savunur. 6. İslam ahlakında övülen tutum ve davranışları açıklar. Ünite konuları ayet ve hadislerle işlenecek ayrıca konular somut deneyimlerden örnekler verilerek güncel hayatla ilişkilendirilecektir. 1. kazanım işlenirken ahlak kavramı tanımlanacak ve İslam ahlakının kaynağı açıklanacaktır. 3. kazanım işlenirken ahlak iman ilişkisi ve ahlak ibadet ilişkisine de değinilecektir. 5. kazanım işlenirken ahlaki değerlerin toplumsal huzur ve refahı sağlamadaki etkisine vurgu yapılacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Bireysel farkındalık becerisi Sosyal beceri Değerler: Doğruluk, güvenilirlilik, saygı, adalet, tevazu İslâm Ahlâkında Övülen Tutum ve Davranışlar 9

21 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV İSLAMDA HELALLER VE HARAMLAR 1. Helal ve Haram Kavramları 2. Helal Kazancın Önemi 3. Günlük Hayatta Haramlar 3.1. Kul Hakkı 3.2. Hırsızlık 3.3. Faiz 3.4. Rüşvet 3.5. Hileli Satışlar 3.6. Kumar ve Şans Oyunları 3.7. Büyü ve Fal 3.8. İçki ve Uyuşturucu 3.9. Sağlığa Zararlı Yiyecekler Emek Sömürüsü Yapay Olarak Fiat Yükseltme Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Helal haram kavramlarını tanımlar. 2. Helal kazancın önemini kavrar. Ünite genelinde İslami ölçülere uymaya teşvik eden ayet ve hadislere yer verilecektir. 1.kazanım işlenirken sevap 3. Günlük hayatla ilgili İslami ölçüleri ve günah kavramlarına da yer açıklar. verilecektir. İslam da haramların sınırlı olduğu helal dairesinin 4. Günlük hayatla ilgili İslami ölçülere ise geniş olduğu ile helal uymaya özen gösterir.. ve haram koyma yetkisinin Allah ve Resulüne ait olduğu vurgulanacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma Bireysel farkındalık becerisi Değerler: Sorumluluk, doğruluk, güvenilirlilik Lüks ve İsraf ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ 10

22 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER KAZANIM sayilari DERS SAATİ 1. İnanç Problemleri İbadet Hayatı Millî ve Manevi Değerlerimiz Güncel Dinî Meseleler 7 16 TOPLAM

23 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV İnanç Problemleri İbadet Hayatı MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ Güncel Dinî Meseleler 1. İnanç Problemlerinin Ortaya Çıkış 1. Zekât 1. Vatana ve Millete Karşı Görev ve Sorumluluklarımız 1. Evlilik ve Önemi Nedenleri 1.1. Zekâtın Anlamı ve Önemi 1.1.Nikah 1.1. Cehalet 1.1. Vatan 1.2. Kur an ve Sünnette Zekât 1.2. Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları 1.2. Siyasi Sebepler 1.2. Cihad 1.3. Zekâta Tabi Mallar 2. Boşanma 1.3. Batıni Yorumlar 1.4. Farklı Kültürlerden Etkilenme 1.5. Taassup 2. Bazı İnanç Problemleri 2.1. Deizm 2.2. Agnostisizm 2.3. Pozitivizm 2.4. Ateizm 2.5. Nihilizm 2.6. Sekülarizm 2.7. Satanizm 2.8. Tenasüh ve Reenkarnasyon 2.9. Sahte Peygamberlik 1.4. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 2. Sadaka 3. Hac 3.1. Kâbe ve Haccın Tarihi 3.2. Haccın Önemi 3.3. Hac ile İlgili Kavramlar 3.4. Haccın Yapılışı 3.5. Ahlaki Dönüşüm ve Hac 4. Umre 4.1. Umrenin Önemi ve Yapılışı 5. Kurban 5.1. Kurban ile İlgili Kavramlar 5.2. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Faydaları 1.3. Şehitlik 1.4. Gazilik 1.5.Kamu Hakkı 1.6. Kul Hakkı 1.7. Liyakat ve Ehliyeti Gözetmek 2. Mübarek Gün ve Geceler 2.1. Mevlit Kandili 2.2. Regaib Kandili 2.3. Miraç Kandili 2.4. Berat Kandili 2.5. Kadir Gecesi 2.6. Hicret 1. Boşanmanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri 3. Günah 3.1. Günahın Tanımı 3.2. Günahla İlgili Kavramlar 3.3. Günahların Tasnifi 3.4 Günlük Hayatta Yapılan Hataların Telafisi Tevbe ve istiğfar Tevbenin Şartları Hz. Peygamber ve İstiğfar 12

24 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I İNANÇ PROBLEMLERİ 1. İnanç Problemlerinin Ortaya Çıkış Nedenleri 1.1. Cehalet 1.2. Siyasi Sebepler 1.3. Batıni Yorumlar 1.4. Farklı Kültürlerden Etkilenme 1.5. Taassup 2. Bazı İnanç Problemleri 2.1. Deizm 2.2. Agnostisizm 2.3. Pozitivizm 2.4. Ateizm 2.5. Nihilizm 2.6. Sekülarizm 2.7. Satanizm 2.8. Tenasüh ve Reenkarnasyon Bu ünite sonunda öğrenciler: Ünite genelinde konular ayet ve hadislerin ışığında açıklanacak ve 1. İnanç problemlerinin ortaya çıkış inanç problemleriyle ilgili İslam ın nedenlerini yorumlar. bakış açısına değinilecektir.. 2. Bazı inanç problemlerini açıklar. 3. Günümüz bazı inanç problemlerinin bireysel ve sosyal hayattaki olumsuz yansımalarını fark eder. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dini metinleri anlama ve yorumlama Problem çözme becerisi Değerler: Allah sevgisi, ihlas, sorumluluk 2.9. Sahte Peygamberlik 13

25 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II İBADET HayaTI 1. Zekât 1.1. Zekâtın Anlamı ve Önemi 1.2. Kur an ve Sünnette Zekât 1.3. Zekâta Tabi Mallar 1.4. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 2. İnfak ve Sadaka 3. Hac 3.1. Kâbe ve Haccın Tarihi 3.2. Haccın Önemi 3.3. Hac ile İlgili Kavramlar 3.4. Haccın Yapılışı 3.5. Ahlaki Dönüşüm ve Hac 4. Umre 4.1. Umrenin Önemi ve Yapılışı 5. Kurban 5.1. Kurban ile İlgili Kavramlar 5.2. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Faydaları Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Zekât ibadetinin anlam ve önemini ayet ve hadislerle açıklar. 2. Zekâtla ilgili hükümleri açıklar. 3. Zekât ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarını kavrar 4. İnfak ve sadakanın bireysel ve toplumsal işlevini fark eder. 5. Kabe ve haccın tarihi sürecini açıklar. 6. Hacla ilgili hükümleri açıklar. 7. Hac ibadetinin birey ve toplum hayatı üzerindeki etkilerini kavrar. 8. Haccın yapılışını açıklar. 9. Umre ile hac arasındaki farkı ayırt eder. 10. Kurbanla ile ilgili hükümleri açıklar. 11. Kurban ibadetini ve yapılış amacını kavrar. Bu ünite işlenirken ibadetlerdeki uygulama ile ilgili konularda Şafi mezhebinin farklı görüşlerine de yer verilecektir. 1. kazanım işlenirken İslam ın zekât ibadeti ile toplumsal bir gerçeklik olan fakirlik problemine çözüm getirdiği vurgulanacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Sosyal beceri Değerler: Allah sevgisi, yardımlaşma ve dayanışma, sorumluluk, sabır, ihlas. 14

26 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III MİLLÎ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ 1. Vatana ve Millete Karşı Görev ve Sorumluluklarımız 1.1. Vatan 1.2. Cihad 1.3. Şehitlik 1.4. Gazilik 1.5.Kamu Hakkı 1.6. Kul Hakkı 1.7. Liyakat ve Ehliyeti Gözetmek 2. Mübarek Gün ve Geceler 2.1. Mevlit Kandili 2.2. Regaib Kandili 2.3. Miraç Kandili 2.4. Berat Kandili Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Vatana ve millete karşı görev ve sorumluluklarına ayet ve hadislerden örnekler verir. 2. Vatana ve millete karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir. 3. Mübarek gün ve geceleri tanır. 4. Kadir gecesinin önemini açıklar. 5. Hicretin İslam tarihi açısından önemini kavrar. 1 ve 2. kazanımlar işlenirken 15 Temmuz a atıf yapılacaktır. 3 ve 4. kazanımlar işlenirken Peygamberimiz in mübarek gün ve geceler ile ilgili uygulamalarına yer verilecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Bireysel farkındalık becerisi Sosyal beceri Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sorumluluk, vatan sevgisi, saygı, güvenilirlilik Kadir Gecesi 2.6. Hicret 15

27 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1. Evlilik ve Önemi 1.1.Nikah 1.2. Eşlerin Karşılıklı Sorumlulukları 2. Boşanma 2.1. Boşanmanın Bireysel ve Toplumsal Etkileri 3. Günah 3.1. Günahın Tanımı 3.2. Günahla İlgili Kavramlar 3.3. Günahların Tasnifi 3.4 Günlük Hayatta Yapılan Hataların Telafisi Tevbe ve İstiğfar Tevbenin Şartları Hz. Peygamber ve İstiğfar Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. İslam dininin evliliğe verdiği önemi ayet ve hadislerle açıklar. 2. Nikah ve boşanma ile ilgili hükümleri açıklar. 3. Eşlerin karşılıklı sorumluluklarını kavrar. 4. Boşanmanın bireysel ve toplumsal yönünü açıklar. 5. Günah kavramını ve çeşitlerini açıklar. 6. Tevbe ve istiğfar kavramlarını açıklar. 7. Günlük hayatta yaptığı hataları telafi etmeye istekli olur. 3. kazanım işlenirken Peygamberimiz in hayatından örnekler verilecektir. 4. kazanım işlenirken İslam ın boşanma konusuna bakışına yer verilecektir. 6. kazanım işlenirken Peygamberimiz den dua ve istiğfar örneklerine yer verilecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Bireysel farkındalık becerisi Dinî metinleri anlama ve yorumlama Problem çözme becerisi Sosyal beceri Değerler: Sorumluluk, kanaatkârlık, doğruluk. 16

28 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir. 17

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRETİM PROGAMININ TEMEL FELSEFESİ... 2 2. PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 3. PROGRAMIN VİZYONU... 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ

BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR LİSESİ BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 YÜZME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI...4 YÜZME

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı (4-8; Sınıflar)

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı (4-8; Sınıflar) DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taslak Öğretim Programı (4-8; 9-12. Sınıflar) TEMMUZ, 2017 Taslak Öğretim Programı (4-8;-9-12) GİRİŞ Eğitim, bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Yaşam boyunca hepimiz eğitiyor

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ DERS PLANI Genel Amaçlar Programın genel amacı çocuklarda trafik güvenliği bilinci ni oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü METAL TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE KALİTE KONTROL ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazınbilim I BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazınbilim I BİS 303 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Almanca Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAHLİSİYE VE GAZ ÖLÇÜM CİHAZLARI BAKIMCISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı