Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Scak suyun boåaltlmas dikkatli olunuz. çalåtrmadan önce bu direktifleri dikkatlice okuyunuz. Direktifler, makinenin kurulmas, kullanm ve güvenliine iliåkin önemli bilgiler ve tavsiyeler içermektedir. Kullanm klavuzunu, ileride referans almak ve / veya makinenin el deiåtirmesi durumunda makinenin yeni sahibinin okuyabilmesine olanak tanmak üzere saklaynz. Makineyi, montaj direktiflerine uygun åekilde kurunuz. Nakliye emniyet parçalarn sökünüz ve saklaynz. Makinede görünür hasar olmas ya da åebeke sorunlar tespit edilmesi durumunda makinenin balantlarn yapmaynz. Çamaår makinesinin üzerine çkmaynz. esnasnda Nakliye emniyet parçalarn ait olduklar ksmlara sabitleyiniz. Makinenin içerisinde kalan suyun tamamn boåaltnz. Makinenin nakledilmesi esnasnda oldukça dikkatli olunuz. Makinenin ön ksmnda bulunan kumanda donanmn ya da parçalar, makineyi tutmak veya kaldrmak maksadyla kullanmaynz.! Makinenin ambalajndan çkarlmas ve ambalajn atlmas Yeni çamaår makinenizin ambalajndan çkarlmas ve ambalajn atlmas Kullanlan bütün malzemeler çevre dostu olup, yeniden dönüåtürme iålemine tabi tutulabilirler ve tekrar kullanlabilirler. çevre koruma uygulamalarna aktif åekilde katkda bulununuz. Eski çamaår makinesinin atlmas Eski makineler, resmi atk dönüåtürme merkezlerine braklmalar durumunda tekrar kullanlabilmeleri mümkün olan deerli malzemeleri bünyelerinde bulundurmaktadrlar. Eski çamaår makinenizi, çevreci bir åekilde kullanm dåna çkartmak suretiyle Bu makine, kullanlmå elektrik ve elektronik cihazlarna (atk elektrik ve elektronik donanm WEEE) iliåkin "2002/96/EC" Avrupa Birlii Direktifine göre etiketlenmiåtir. Kullanm klavuzunda yer alan direktifler, tüm Avrupa Birlii (EU) ülkelerinde geçerli, kullanlmå cihazlarn geri döndürülmesi ve geri dönüåümüne iliåkin temel hususlar belirlemektedir. ó 4 tr Çevre koruma / Enerji tasarrufu hususlar m Çevreci bir bakå açsyla deerlendirildiinde, makinenin en ekonomik ve en az zarar görecek åekilde kullanlabilmesi ancak seçilen program için öngörülen en fazla çamaår makineye yerleåtirmekle salanabilir. Makinenin kurulmas! Makinenin kurulmas, su ve elektrik balantlarnn yaplmas esnasnda yerel su ve elektrik åirketleri tarafndan öngörülen genel hususlar, düzenlemeler ve koåullarn yan sra makinenin kullanmna iliåkin hususlara ve uyarlara titizlikle uyulmaldr. Makineyi kaldrrken dikkatli Yaralanma riski vardr! olunuz.! Gerektii takdirde, makineyi zemin üzerine yerleåtirirken makinenin ayaklarna taklan (özellikle ykama ve kurulama üniteleri bir arada monte edilirken) tespit kulakçklarn kullannz (Teknik Servisten temin edilebilir). Makinenin, bir sehpa ya da yüksek bir taban üzerine yerleåtirilmesi söz konusu olduunda tambur dönerken makinenin kontrol då hareket etmesini önlemek üzere makine ayaklarnn kulakçklarla sabitlenmesi gerekir.!!! Makineyi kaldrrken, çknt yapan parçalarndan ya da kumanda donanmndan tutmaynz! Tereddüde düåtüünüz takdirde makinenin su ve elektrik balantlarn yapmas için uzman bir teknisyenden yardm alnz.! Tespit kulakçklarnn, yedek bir takm ile birlikte datc bayi kanal ile temin edilebilmesi mümkündür. Makinenin yerleåtirilmesi Tambur dönerken makinenin emniyetli ve güvenilir bir konumda bulunmasnn garanti edilebilmesi için makine, düz ve salam bir zemin üzerine yerleåtirilmelidir. Döåeme hallar ve alt köpük maddesi ihtiva eden yumuåak kaplama türü yüzeylerin üzerine makinenin yerleåtirilmesi uygun deildir. Cihazn bir tezgah altna veya dolap içine (ankastre) kurulmas Cihaznz bir tezgah altna kurulacaksa, kir, su vb. gibi maddelerin makinenin içine girmesini önlemek ve makinenin kullanm ömrünü arttrmak için bir servis eleman tarafndan makineye koruyucu bir sac plaka monte ettiriniz. Bu parça yetkili servisten temin edilebilir. Nakliye emniyet parçalarnn sökülmesi (åekil 1, 2)! Makineyi ilk kez kullanmadan önce cihazn arka ksmnda bulunan nakliye emniyet parçalarnn uygun bir anahtar yardm ile sökülmesi gereklidir. Uyar! Anahtar kayd takdirde yaralanma riski vardr! m Dokümanlarla birlikte çantann içerisinde bulunan koruyucu kapaklar "B", taknz.! Nakliye emniyet parçalarn, ileride yapacanz nakil iålemlerinde kullanmak üzere saklaynz.! m 4 adet balant vidasn"a", gevåetiniz ve yuvalarndan çkarnz. Makine yerinden hareket ettirilecei zaman nakliye emniyet parçalar kesinlikle yuvalarna takl durumda olmaldr. Bu parçalar takmak için arka panoyu "C", sökünüz ve yukarda anlatlan iålemleri ters srada uygulaynz. tr 5 Makinenin sabitlenmesi! Çamaår makinesi, sallanmayacak bir åekilde dört aya üzerine yerleåtirilip skca sabitlenmelidir. m Ayaklarn yüksekliini düzgün åekilde ayarlaynz. m Tespit somunlarn, makine ayak ayarlarnn kazara deiåmesini önleyecek åekilde skca sknz. Gerektii takdirde ayarlanabilir ayaklar kullanmak suretiyle makineyi düz bir konuma ayarlayp dengeleyiniz. m Ayaklarn üzerinde bulunan tespit somunlarn gevåetiniz. Su giriåi balants (åekil 3) Su giriåi için, en az 1 bar basnca dayankl, evlerde yaygn olarak kullanlan tipte bir souk su giriå hortumu (makineyle birlikte verilmektedir; scak su giriåi olan modellerde iki adettir.) gereklidir. Su basncnn 10 barn üzerinde olmas durumunda çamaår makinesi ile su balants arasna bir basnç düåürücü vana taklmaldr.! Makine, su giriå hattna balanrken yeni su hortumlar kullanlmaldr. Eski su hortumlarnn kullanlmas sakncaldr. Makineyi, tazyiksiz bir scak su hazrlama cihaznn karåtrma bataryasna balamaynz (termosifon, elektrikli su stclar,...vb.). Emin olamadnz durumlarda makinenin montaj ile su giriå ve çkå balantlarn uzman bir servis elemanna yaptrnz.!! Uyar! Makine ile su giriåi arasndaki balantlar ya da balant elemanlar, maksimum basnca dayankldr. Musluu sonuna kadar açmak suretiyle devrede su sznts olmadndan emin olunuz! Temizlemek gerektiinde bir pense ile su giriå ksmnda bulunan süzgeci çkarnz ("Temizleme / Bakm / Donmaya Karå Koruma" ksmna baknz).

3 Muslua takl olan dier süzgeç, hortumun üzerinde temizlenmelidir (süzgecin sökülmesi mümkün deildir). Su sznts ya da su taåmasnn neden olabilecei hasarlarn önlenebilmesi için ykama iålemi tamamlandnda ya da makinenin uzun süre kullanlmamas söz konusu olduunda musluk daima kapal konumda tutulmaldr. Hortum balantlarna ait plastik tespit somunlarn sadece elinizle sknz.!!! 6 tr Pis su tahliyesi (åekil 4)! Çamaår makinesinin su çkå balantsn yaparken su hortumunun katlanmamasna ve bükülmemesine dikkat ediniz. Hortumu çekmeyiniz!! Su çkå bir lavaboya yönlendirildii takdirde su çkå hortumunun, bulunduu yerden düåmeyecek ve lavabodan kolayca ayrlmayacak åekilde yerleåtirildiinden emin olunuz. Tapann lavaboyu tkamamasna dikkat ediniz. Suyun taåma riski vardr! Elektrik balants! Makine, sadece uygun åekilde monte edilmiå, toprak hattna sahip bir priz üzerinden alternatif elektrik akmna balanmaldr. Makinenin plaket etiketi üzerinde belirtilen gerilim deeri ile balantnn yapld yerdeki åebeke gerilimi ayn deerde olmaldr. Balant deerleri ile öngörülen sigorta deerleri, makinenin plaket etiketinde belirtilmiåtir. Makinenin elektrik fiåinin ve balanaca prizin birbirlerine uygun olmasna ve fiåin uygun åekilde topraklanmasna dikkat ediniz.!!! Çok prizli kutu, kablolar ve uzatma kablolar kullanmaynz. Hatal akm deerlerine karå koruyan bir åalterin kullanlmas durumunda, sadece åu iåareti taåyan tipte bir åalter kullanlmaldr: 7 Yalnzca bu iåareti taåyan koruyucu åalterler, åu anda geçerli olan kurallara uygunluu garanti etmektedir. Elektrik fiåini, åebeke prizinden çkarrken yalnzca fiåin üzerinden tutmak suretiyle çekip çkarnz. Elektrik fiåini, prize takarken ya da prizden çkarrken ellerinizin slak olmamasna dikkat ediniz.!!!! tr 7 Çamaår Makinenizi Tanyn 1. Koruyucu plaka (kapak) 2. Deterjan ve ek temizlik maddesi çekmecesi 3. Kumanda panosu 4. Etiket plakas 5. Kapak 6. Kapak açma tutama 7. Boåaltma pompas 8. Makine meyil ayar için ayarlanabilir ön ayaklar 9. Su giriå hortumu 10. Elektrik fiåi 11. Gösterge ve gösterge tuålar: 12. Skma Is ayar Start- zaman «Baålat beklet» tuåu 13. «Ek durulama» tuåu 14. Çamaår makinesi durum gösterge lambalar 15. Program seçme dümesi 15 8 tr Program seçme dümesi Program seçme dümesini kullanarak program seçilmesi ve ayarlanmas. Program seçme dümesi program süresince dönmez. Program seçme dümesi geri çekilebilir: Program seçme dümesini geri çekme; yavaåça basn ve brakn; program seçme dümesi farkedilecek ve istediiniz programa ayaralayabilieceksiniz. Program seçme dümesini yerine sokmak için: "Durdurma" konumuna getirin ve basn. "Mix" Pamuklu ve hassas çamaårlar; farkl tiplerdeki giysilerin bir arada ykanabilmeleri mümkündür. "Hassas/Ipek" Ykama programlar (modele göre farkllk gösterir): "Beyazlar/Renkliler" normal: renkli dayankl, pdurmaya, scaklk istenilen seviyeye ulaåtnda yeni deerin etkisi olmayacaktr). start- zaman: baålatma zaman 0 ve 24 saat arasinda ayarlanabilir. Tuåa bir kez basldnda zaman Programlanan zaman çalåmaya baålar. iptal edilebilir. otomatik olarak kalan zaman Program ayarlandnda yaklaåk olan süre göstergede gösterilir. m Istediiniz programa program seçme dümesini ayarlaynz. Ikaz å «hazrykama» yanp söner. Göstergede kalan zaman gösterilir. (program süresi) örnein: 1:18 = 1 saat 18 dakika. Program sonunda göstergede "End" görünür. "---" (Suda bekletme) seçildiyse, program bittii zaman "---" göstergede görünür.! Program akå esnasnda program süresi aåadaki nedenlerden dolay uzayabilir ve ya ksalabilir. Sürenin uzamasnn sebepleri: - Çamaår ykanrken çok fazla köpük oluåmas durumunda ek bir durulama iåleminin devreye sokulmas. stma süresi uzun, örn. su çok souk olduu zaman. Su basnc çok düåük. Ek bir fonksiyon seçilmesi. stma süresi ksa, örn. su çok scak olduu zaman. 10 tr Start zamanuygun standart (matik) tipteki bütün deterjanlar kullanlabilir.! riski vardr! "Baålat Beklet" tuåuna basnz. seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. Çamaårlarn ykamaya hazrlanmas Çamaårlarn tasnif edilmesi m Çamaårlar, etiketlerinde yer alan sembollere göre tasnif ediniz.! Çamaårlar, renklerine göre ayrnz. Beyazlar ve renklileri ayr ayr ykaynz. Yeni alnmå renkli giysiler ayrca ykanmaldr. sert bir åekilde ovalamaynz. takdirde patlama riski vardr! Bölme I: Ön ykama iålemi için deterjan. fonksiyona ait gösterge lambas yanar. m Gerekirse devir ayarn ve ya "---" (Suda bekletme), s ayarn ve start zamann ayarlayn. m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. "hazr ykama" gösterge lambas yanar. Ykama program baålar (start zaman seçilmiåse, ayaralanan zamanda baålayacaktr). Seçilmiå olan bir programn deiåtirilmesi! Çocuk emniyet sistemini seçili ise geçici olarak deaktifleåtiriniz. m Program seçme dümesini istediiniz programa ayarlaynz. "Baålat Beklet " tuåuna basnz. "hazr ykama" gösterge lambas yanar. Seçilen program çalåmaya baålar. Seçilmiå olan bir programn deiåtirilmesi! Çocuk emniyet sistemini seçili ise geçici olarak deaktifleåtiriniz. Bir ykama programnn baålatlmas m Program seçme dümesini, "Boåaltma " ya da "Skma" konumuna getiriniz. "Baålat Beklet" tuåuna basnz. "Skma - Durma" gösterge lambas kesintisiz åekilde yanar. Bir ykama programnn yarda kesilmesi (modele göre farkllk gösterir) m Ykama esnasnda "baålat beklet" tuåuna basnz. Göstergede ó" görünür ve "Baålat Beklet" ikaz åklar yanp söner.

4 Programa ara verilir.! ykamaya ara verildiinde çamaår eklemek ve ya çkarmak mümkün deildir. Güvenlik nedenlerinden dolay kap kilitlidir. m bir kez daha "Baålat Beklet" tuåuna basnz. Program devam eder, "Baålat Beklet" ikaz åklar sürekli yanar ve çamaår makinesi yarda kesilmiå programdan devam eder. 14 tr Programn sona ermesi / Çamaårlarn Çkarlmas "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönmeye baålar ve göstergede ö görünür. m Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. "---" (Suda bekletme) program seçilmiå ise, göstergede "---" görünür. - Devam eden program sürdürmek için: m Skma tuåuna basarak bir devir ayarn seçin ("---" (Suda bekletme) hariç). m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. m Seçmiå olduunuz ilave program sona erdikten sonra program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. - suyu boåaltmak için: m ilave bir program seçiniz ("Boåaltma" ya da "Skma" programlar). m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. m Seçili eksra program bittikten sonra, Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. Çamaårlarn makineden çkarlmas m Su musluunu/musluklarn kapatnz. m Çamaår doldurma kapan açnz.! Çamaår makinesinin kapa, ykama iålemi esnasnda açlamaz. Kapa açmak için "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönünceye kadar ya da ö" görününceye kadar bekleyiniz ya da program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz ve en az 2 dakika bekleyiniz. Tamburun içerisinde ve lastik contann üzerinde yabanc cisimler ve metal nesneler (örnein, bozuk para, ataç...) varsa bunlar alnz. Paslanma tehlikesi! m Çamaårlar makineden çkarnz.! Çamaår makinesinin iç ksmnda hava dolaåmnn salanabilmesi ve makinenin kuruyabilmesi için çamaår doldurma kapan açk konumda braknz. tr 15 Temizleme / Bakm / Donmaya karå koruma (åekil 12-16)! Çamaår makinesinde herhangi bir bakm iålemi yaplmadan önce makinenin elektrik fiåi prizden çekilmeli ve su musluu kapatlmaldr. Pis su pompasnn temizlenmesi Aåada belirtilen durumlarda temizlenmesi gerekir: pompann Makinenin då gövdesinin temizlenmesi! Eritici türü temizleyiciler kullanmaynz! Bu ürünler, çamaår makinesi parçalarnn hasar görmesine, zehirli buharlarn oluåmasna neden olabilir ve salnz açsndan sakncal sonuçlar dourabilir. Ayrca, patlama riski de söz konusudur. Tiftikli tekstiller ykandktan sonra. Haålanma tehlikesi! Ykama suyunun soumasn bekleyiniz. tamamen dolduunda pis su pompasnn kapan kapatnz. Suyun tamam boåaltlncaya kadar bu iålemi tekrarlaynz. Pis su pompasnn kapan tamamen gevåetiniz. m Bu ksmda biriken yabanc cisimleri ve tekstil tiftiklerini alnz. Pompann iç ksmn siliniz. Pompa kanatçklar serbestçe hareket edebilmelidir. m Pis su pompasnn kapan tekrar yerine taknz. Filtre kapan yerine taknz. ya da ovalama gerektiren ürünleri kullanmaynz. Yumuåak bir bez ile kurulaynz. Deterjan çekmecesinin temizlenmesi m Deterjan çekmecesini, hareketli parçay aåaya doru basl konumda tutmak suretiyle sonuna kadar çekip makineden ayrnz. m Bütün parçalar ve elemanlar, akan su altnda temizleyiniz. m Çekmeceyi, tekrar makine üzerindeki yerine taknz. Makinenin kireçten arndrlmas! Kireçten arndrma maddeleri, makinenin parçalarna zarar verebilir ya da çamaårlarda renk deiåikliklerine neden olabilirler. Üretici firmann direktiflerine titizlikle uyunuz. Tamburun temizlenmesi Metal cisimlerin neden olduu pas lekeleri klor içermeyen deterjanlar yardmyla temizlenmelidir (deterjan kabnn üzerindeki etikette belirtilen kullanlan maddeler listesini okuyunuz). Çelik temizleme teli / pamuu kullanmaynz! 16 tr Su giriå hattndaki süzgeçlerin temizlenmesi Su musluu/musluklar açk konumda olmasna ramen makineye su giriåi olmazsa ya da çok az miktarda su giriåi olursa, su giriå hattnda bulunan süzgeçlerin temizlenmeleri gerekir. Süzgeçler, su giriåi hortumunu ana devre musluuna balayan hortum balantsnda ve makinenin arka ksmnda bulunan solenoid valf balantsnda bulunmaktadr. Temizleme yöntemi m Önce su giriå hortumundaki/ hortumlarndaki su basncn ortadan kaldrnz: 1. Su musluunu/musluklarn kapatnz 2. Program seçme dümesini herhangi bir programa ("Skma / Boåaltma" programlar hariç) ayarlaynz. 3. "baålat beklet" tuåuna basnz ve ayarlamå olduunuz program en az 1 dakika çalåtrnz. 4. Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. m Su giriå hortumunu/hortumlarn musluktan/musluklardan ayrnz. Süzgeci/süzgeçleri akan su altnda temizleyiniz. m Su hortumunu/hortumlarn tekrar muslua taknz. m Su giriå hortumunu,hortumlarn makinenin arka ksmnda bulunan balantsndan/balantlarndan ayrnz. m Düz burunlu pense kullanmak suretiyle süzgeci/süzgeçleri çkarnz; süzgeci temizledikten sonra tekrar yerine taknz. m Su hortumunu/hortumlarn balant noktasna taknz. m Su musluunu/musluklarn açnz ve su sznts olmadndan emin olunuz. m Su musluunu/musluklarn kapatnz. Donmaya karå koruma Pompadaki suyu boåaltnz: "Pis su pompasnn temizlenmesi" ksmna baknz. Su giriå hortumundaki suyu boåaltnz: m Su musluunu/musluklarn kapatnz. m Su giriå hortumunu/hortumlarn musluktan/musluklardan ayrnz. Su hortumunun/hortumlarnn ucunu bir kabn içine koyunuz. m 40 saniyelik süre zarfnda herhangi bir program seçiniz ("Skma / Boåaltma" programlar hariç). Hortumdaki su boåaltlacaktr. m Su hortumunu/hortumlarn tekrar kapal olan muslua/musluklara taknz. tr 17 Küçük arzalarn giderilmesi! Elektrik donanmlarnda yaplmas gereken tüm onarmlar, elektrik teknisyenleri ya da uzman teknisyenler tarafndan yaplmaldr. Hatal åekilde yaplan onarmlar, oldukça ciddi tehlikelere yol açabilir ve kullancnn ciddi åekilde yaralanmasna neden olabilir. Arza Muhtemel sebepleri / Çözüm yöntemi Fonksiyon gösterge lambas Makinenin elektrik fiåi, elektrik prizine taklmamåtr ya da uygun åekilde taklmamåtr.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sigorta atmåtr. Elektrik yanmyor kesilmiåtir. Elektrik kesintisi Bir elektrik kesintisi ya da makine arzas durumunda acil boåaltma iåleminin yaplabilmesi mümkündür. Böylece, çamaårlar makineden çkarlabilir; "Pis su pompasnn temizlenmesi" ksmna baknz. Ykama iålemi baålamyor "Baålat Beklet" tuåuna baslmamåtr. Çamaår doldurma kapa tam olarak kapatlmamåtr (göstergede "E3" gör ünür). Ykama esnasnda tamburun Bu bir arza deildir. Su, makinenin alt bölümünde, içerisinde su görülmüyor görünmeyen ksmndadr. Elektronik kumanda donanm, bütün fonksiyonlar uygulamakla birlikte tüketim seviyesini en alt düzeyde tutar. Ykama iåleminin sonucu iyi Çamaårlar aår miktarda kirlenmiåtir. Kullanlan deterjan deil miktar yetersizdir. Üretici firma tarafndan öngörülen miktarda deterjan koyunuz. Çamaårlar için en uygun ykama programn seçiniz. durulamadan sonra Durulama iåleminin sonucunu etkilememesine ramen baz köpük görülüyor deterjanlar yüksek oranda köpük üretmektedirler. Motordan anormal sesler Bu bir arza deildir. Motor, stma aåamasnda çalåmadan geliyor kaynaklanan sesler çkarmaktadr. Pompadan ses geliyor Bu bir arza deildir. Bu sesler, makinenin çalåmas ve pompann su boåaltmas esnasnda duyulur. Ykama ya da skma iålemi Nakliye emniyet parçalar sökülmemiåtir. doldurma kapa Güvenlik fonksiyonu devrededir. "---" (Suda bekletme) açlmyor seçenei seçilmiåtir. Çamaår makinesine su giriåi Su musluu/musluklarl kapaldr. Su giriå süzgeçleri tkaldr yok (her iki durumda göstergede "E5" görünür); "Su giriå hattndaki süzgeçlerin temizlenmesi" ksmna baknz. Kalan sürede deiåiklikler var Bu bir arza deildir. Kalan süre, müåteri ve ya otamatik yaplan ayarlara bal olarak, ykama devri boyunca ksalmå veya uzamå olabilir (baknz "gösterge" alanna). Göstergede "E2" görünüyor Motor arzas. Yetkili servisinizi çarnz. 18 tr Teknik bilgiler Geniålik 60,0 cm Yükseklik 84,7 cm Derinlik 59,0 cm Arlk kg (cihaza bal olarak deiåebilir). Tambur kapasitesi Åebeke gerilimi Sigorta Su giriå basnc Teknik özellik plakasna göre 1-10 bar Yetkili Servis m Yetkili Servisi çarmadan önce arzay kendinizin giderip gideremeyeceinizden lütfen emin olunuz ("Küçük arzalarn giderilmesi" ksmna baknz). Bir arza olmamas ya da Yetkili Servisin sadece danåma maksadyla çarlmas durumunda dahi (bu durumlar garanti kapsamnda deildir) servis görevlilerinin masraflarnn karålanmas gerekeceinden bu yöntem sayesinde gereksiz ödemelerden kurtulabilirsiniz.! Bu belirtilere ramen bir arza ortaya çktnda, yetkili servisi çarmadan önce makinenin elektrik beslemesini kesiniz, elektrik fiåini prizden çekiniz ve su musluunu kapatnz. Size en yakn yetkili servisin adresini ve telefon numarasn ekteki listede bulabilirsiniz. Çamaår doldurma kapann çerçevesi üzerindeki tip plakasnda bulunan ürün numaras (E-Nr.) ile seri numarasn (FD) belirtmeyi unutmaynz. Buraya makinenizin numaralarn yaznz. E-Nr. Ürün numaras FD Seri numaras Doru ürün ve seri numaralarn belirtmek ve makinenin sorununu mümkün olduunca doru åekilde anlatmak suretiyle teknik servis elemanlarmzn gereksiz gidip gelme sürelerini önleyiniz. Bu åekilde, gereksiz masraflardan da kurtulmuå olursunuz. Sarfiyat deerleri Program Doldurma miktar 6.00 kg* 6.00 kg 6.00 kg* 6.00 kg 3.00 kg* 3.00 kg* 2.00 kg 2.00 kg* Sarfiyat bilgileri ** Elektrik Kwh 1.40 Kwh 1.02 Kwh 2.10 Kwh 0.55 Kwh Kwh 0.28 Kwh 0.20 Kwh Su 58 l 57 l 47 l 62 l 48 l 48 l 48 l 32 l Süre (saat) 1:50 2:05 2:15 2:05 0:59 0:52 0:44 0:53 Renkliler Lekeler 40 C Renkliler Lekeler 60 C Renkliler Eco 60 C Beyazlar Lekeler 90 C Sentetikler 40 C Mix 30 C Hassas/Ipek 30 C Yünlüler 30 C * Kontrol programlar, EN ve IEC 456 normlarna göre hazrlanmaktadr. ** Sarfiyat deerleri, yaklaåk deerler olarak verilmiå olup, su basncna, su sertliine, su giriå scaklna, oda scaklna, çamaårn türüne, çamaår miktarna, kullanlan deterjana, åebeke gerilimindeki dalgalanmalara ve seçilmiå olan ek programlara göre deiåmektedir. tr 19 Sarfiyat deerleri Program (makineniz scak sulu ise) Doldurma miktar kg* 6.00 kg 6.00 kg* 6.00 kg 3.00 kg* 3.00 kg* 2.00 kg 2.00 kg* Sarfiyat bilgileri ** Elektrik souk scak sulu 0.35 Kwh 0.40 Kwh Kwh 1.10 Kwh 0.18 Kwh 0.35 Kwh 0.28 Kwh 0.20 Kwh Su 58 l 57 l 47 l 62 l 48 l 48 l 48 l 32 l Süre (saat) souk scak sulu 2:01 2:16 2:15 2:16 0:51 0:52 0:44 0:53 Renkliler Lekeler 40 C Renkliler Lekeler 60 C Renkliler Eco 60 C Beyazlar Lekeler 90 C Sentetikler 40 C Mix 30 C Hassas/Ipek 30 C Yünlüler 30 C * Kontrol programlar, EN ve IEC 456 normlarna göre hazrlanmaktadr. ** Sarfiyat deerleri, yaklaåk deerler olarak verilmiå olup, su basncna, su sertliine, su giriå scaklna, oda scaklna, çamaårn türüne, çamaår miktarna, kullanlan deterjana, åebeke gerilimindeki dalgalanmalara ve seçilmiå olan ek programlara göre deiåmektedir. 20 tr Scak sulu cihaza balantlarn yaplmas! Cihaznz sadece souk A ve scak B içme suyuna balaynz Cihazn balantlarn doru yapabilmeniz için, bir scak B su giriåinin olup olmadndan emin olunuz. Emin olmadnz durumlarda balama iålerini yetkili servisimize yaptrnz. Cihaznza uygun borular temin ediniz (åekile baknz):! m Azami 70 C scak su için, B ye balaynz. m Souk su için A ya balaynz. Ôrnek 1 Ôrnek 2 tr 21 SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Å Fevzi Paåa Mah. Batur Sokak Çerkezköy-Tekirda/Istanbul 0209 tr

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RB272370 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3560666 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM1020CTR

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM1020CTR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU DI291130 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653456 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CG463J9 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569116 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139

Kullanım kılavuzunuz PROFILO BM4001E http://tr.yourpdfguides.com/dref/3544139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CN12550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569376 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RY491200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549981 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WVTI2840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567022 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRT4011G http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570387 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E462TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CF330250 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828

Kullanım kılavuzunuz CONSTRUCTA CH230220 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3567828 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RF471200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874

Kullanım kılavuzunuz BOSCH FID18P30 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3554874 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377

Kullanım kılavuzunuz PROFILO FRS4011ESL http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570377 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI İNKÜBATÖR MODEL: H90S / H130S / H200S KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HEV3541 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653869 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS FRM5000 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564177 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU

SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU SOĞUTMALI ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR MODEL: H200SH KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO ACM2090TR

Kullanım kılavuzunuz PROFILO ACM2090TR Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HC854280 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564491 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı El Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095

Kullanım kılavuzunuz GIGABYTE BLUE EYE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3949095 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya GIGABYTE BLUE EYE için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki GIGABYTE BLUE EYE tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt

Uygulama Küçük modern gazl kazanlara veya gazl s tma cihazlar na montaj için kompakt 7 668 Gaz vanalar VGU7xS... VGU8xS VGU gaz vanalar otomatik ateleme tertibatl ve Premix brülörlü gazl stma kazanlarnda ve su stma cihazlarnda kullanm için gelitirildi. Catering, scak hava ve back tipi

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU BL253110 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3568679 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER

YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER YANGIN ÖNLEME VE YANGINDAN KORUNMA HDROFOR SETLER ANADOLU FLYGT yangn önleme ve yangndan korunma amaçl hidrofor ve pompa gruplar, güvenilir, etkin, tesisata balanmaya hazr hale getirilmi, kompakt ünitelerdir.

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE

COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE A B C D E 3 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HV23AB510 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3571337 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek tuşu Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu talimat

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514

Kullanım kılavuzunuz BOSCH HBB33C550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3570514 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı