Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Scak suyun boåaltlmas dikkatli olunuz. çalåtrmadan önce bu direktifleri dikkatlice okuyunuz. Direktifler, makinenin kurulmas, kullanm ve güvenliine iliåkin önemli bilgiler ve tavsiyeler içermektedir. Kullanm klavuzunu, ileride referans almak ve / veya makinenin el deiåtirmesi durumunda makinenin yeni sahibinin okuyabilmesine olanak tanmak üzere saklaynz. Makineyi, montaj direktiflerine uygun åekilde kurunuz. Nakliye emniyet parçalarn sökünüz ve saklaynz. Makinede görünür hasar olmas ya da åebeke sorunlar tespit edilmesi durumunda makinenin balantlarn yapmaynz. Çamaår makinesinin üzerine çkmaynz. esnasnda Nakliye emniyet parçalarn ait olduklar ksmlara sabitleyiniz. Makinenin içerisinde kalan suyun tamamn boåaltnz. Makinenin nakledilmesi esnasnda oldukça dikkatli olunuz. Makinenin ön ksmnda bulunan kumanda donanmn ya da parçalar, makineyi tutmak veya kaldrmak maksadyla kullanmaynz.! Makinenin ambalajndan çkarlmas ve ambalajn atlmas Yeni çamaår makinenizin ambalajndan çkarlmas ve ambalajn atlmas Kullanlan bütün malzemeler çevre dostu olup, yeniden dönüåtürme iålemine tabi tutulabilirler ve tekrar kullanlabilirler. çevre koruma uygulamalarna aktif åekilde katkda bulununuz. Eski çamaår makinesinin atlmas Eski makineler, resmi atk dönüåtürme merkezlerine braklmalar durumunda tekrar kullanlabilmeleri mümkün olan deerli malzemeleri bünyelerinde bulundurmaktadrlar. Eski çamaår makinenizi, çevreci bir åekilde kullanm dåna çkartmak suretiyle Bu makine, kullanlmå elektrik ve elektronik cihazlarna (atk elektrik ve elektronik donanm WEEE) iliåkin "2002/96/EC" Avrupa Birlii Direktifine göre etiketlenmiåtir. Kullanm klavuzunda yer alan direktifler, tüm Avrupa Birlii (EU) ülkelerinde geçerli, kullanlmå cihazlarn geri döndürülmesi ve geri dönüåümüne iliåkin temel hususlar belirlemektedir. ó 4 tr Çevre koruma / Enerji tasarrufu hususlar m Çevreci bir bakå açsyla deerlendirildiinde, makinenin en ekonomik ve en az zarar görecek åekilde kullanlabilmesi ancak seçilen program için öngörülen en fazla çamaår makineye yerleåtirmekle salanabilir. Makinenin kurulmas! Makinenin kurulmas, su ve elektrik balantlarnn yaplmas esnasnda yerel su ve elektrik åirketleri tarafndan öngörülen genel hususlar, düzenlemeler ve koåullarn yan sra makinenin kullanmna iliåkin hususlara ve uyarlara titizlikle uyulmaldr. Makineyi kaldrrken dikkatli Yaralanma riski vardr! olunuz.! Gerektii takdirde, makineyi zemin üzerine yerleåtirirken makinenin ayaklarna taklan (özellikle ykama ve kurulama üniteleri bir arada monte edilirken) tespit kulakçklarn kullannz (Teknik Servisten temin edilebilir). Makinenin, bir sehpa ya da yüksek bir taban üzerine yerleåtirilmesi söz konusu olduunda tambur dönerken makinenin kontrol då hareket etmesini önlemek üzere makine ayaklarnn kulakçklarla sabitlenmesi gerekir.!!! Makineyi kaldrrken, çknt yapan parçalarndan ya da kumanda donanmndan tutmaynz! Tereddüde düåtüünüz takdirde makinenin su ve elektrik balantlarn yapmas için uzman bir teknisyenden yardm alnz.! Tespit kulakçklarnn, yedek bir takm ile birlikte datc bayi kanal ile temin edilebilmesi mümkündür. Makinenin yerleåtirilmesi Tambur dönerken makinenin emniyetli ve güvenilir bir konumda bulunmasnn garanti edilebilmesi için makine, düz ve salam bir zemin üzerine yerleåtirilmelidir. Döåeme hallar ve alt köpük maddesi ihtiva eden yumuåak kaplama türü yüzeylerin üzerine makinenin yerleåtirilmesi uygun deildir. Cihazn bir tezgah altna veya dolap içine (ankastre) kurulmas Cihaznz bir tezgah altna kurulacaksa, kir, su vb. gibi maddelerin makinenin içine girmesini önlemek ve makinenin kullanm ömrünü arttrmak için bir servis eleman tarafndan makineye koruyucu bir sac plaka monte ettiriniz. Bu parça yetkili servisten temin edilebilir. Nakliye emniyet parçalarnn sökülmesi (åekil 1, 2)! Makineyi ilk kez kullanmadan önce cihazn arka ksmnda bulunan nakliye emniyet parçalarnn uygun bir anahtar yardm ile sökülmesi gereklidir. Uyar! Anahtar kayd takdirde yaralanma riski vardr! m Dokümanlarla birlikte çantann içerisinde bulunan koruyucu kapaklar "B", taknz.! Nakliye emniyet parçalarn, ileride yapacanz nakil iålemlerinde kullanmak üzere saklaynz.! m 4 adet balant vidasn"a", gevåetiniz ve yuvalarndan çkarnz. Makine yerinden hareket ettirilecei zaman nakliye emniyet parçalar kesinlikle yuvalarna takl durumda olmaldr. Bu parçalar takmak için arka panoyu "C", sökünüz ve yukarda anlatlan iålemleri ters srada uygulaynz. tr 5 Makinenin sabitlenmesi! Çamaår makinesi, sallanmayacak bir åekilde dört aya üzerine yerleåtirilip skca sabitlenmelidir. m Ayaklarn yüksekliini düzgün åekilde ayarlaynz. m Tespit somunlarn, makine ayak ayarlarnn kazara deiåmesini önleyecek åekilde skca sknz. Gerektii takdirde ayarlanabilir ayaklar kullanmak suretiyle makineyi düz bir konuma ayarlayp dengeleyiniz. m Ayaklarn üzerinde bulunan tespit somunlarn gevåetiniz. Su giriåi balants (åekil 3) Su giriåi için, en az 1 bar basnca dayankl, evlerde yaygn olarak kullanlan tipte bir souk su giriå hortumu (makineyle birlikte verilmektedir; scak su giriåi olan modellerde iki adettir.) gereklidir. Su basncnn 10 barn üzerinde olmas durumunda çamaår makinesi ile su balants arasna bir basnç düåürücü vana taklmaldr.! Makine, su giriå hattna balanrken yeni su hortumlar kullanlmaldr. Eski su hortumlarnn kullanlmas sakncaldr. Makineyi, tazyiksiz bir scak su hazrlama cihaznn karåtrma bataryasna balamaynz (termosifon, elektrikli su stclar,...vb.). Emin olamadnz durumlarda makinenin montaj ile su giriå ve çkå balantlarn uzman bir servis elemanna yaptrnz.!! Uyar! Makine ile su giriåi arasndaki balantlar ya da balant elemanlar, maksimum basnca dayankldr. Musluu sonuna kadar açmak suretiyle devrede su sznts olmadndan emin olunuz! Temizlemek gerektiinde bir pense ile su giriå ksmnda bulunan süzgeci çkarnz ("Temizleme / Bakm / Donmaya Karå Koruma" ksmna baknz).

3 Muslua takl olan dier süzgeç, hortumun üzerinde temizlenmelidir (süzgecin sökülmesi mümkün deildir). Su sznts ya da su taåmasnn neden olabilecei hasarlarn önlenebilmesi için ykama iålemi tamamlandnda ya da makinenin uzun süre kullanlmamas söz konusu olduunda musluk daima kapal konumda tutulmaldr. Hortum balantlarna ait plastik tespit somunlarn sadece elinizle sknz.!!! 6 tr Pis su tahliyesi (åekil 4)! Çamaår makinesinin su çkå balantsn yaparken su hortumunun katlanmamasna ve bükülmemesine dikkat ediniz. Hortumu çekmeyiniz!! Su çkå bir lavaboya yönlendirildii takdirde su çkå hortumunun, bulunduu yerden düåmeyecek ve lavabodan kolayca ayrlmayacak åekilde yerleåtirildiinden emin olunuz. Tapann lavaboyu tkamamasna dikkat ediniz. Suyun taåma riski vardr! Elektrik balants! Makine, sadece uygun åekilde monte edilmiå, toprak hattna sahip bir priz üzerinden alternatif elektrik akmna balanmaldr. Makinenin plaket etiketi üzerinde belirtilen gerilim deeri ile balantnn yapld yerdeki åebeke gerilimi ayn deerde olmaldr. Balant deerleri ile öngörülen sigorta deerleri, makinenin plaket etiketinde belirtilmiåtir. Makinenin elektrik fiåinin ve balanaca prizin birbirlerine uygun olmasna ve fiåin uygun åekilde topraklanmasna dikkat ediniz.!!! Çok prizli kutu, kablolar ve uzatma kablolar kullanmaynz. Hatal akm deerlerine karå koruyan bir åalterin kullanlmas durumunda, sadece åu iåareti taåyan tipte bir åalter kullanlmaldr: 7 Yalnzca bu iåareti taåyan koruyucu åalterler, åu anda geçerli olan kurallara uygunluu garanti etmektedir. Elektrik fiåini, åebeke prizinden çkarrken yalnzca fiåin üzerinden tutmak suretiyle çekip çkarnz. Elektrik fiåini, prize takarken ya da prizden çkarrken ellerinizin slak olmamasna dikkat ediniz.!!!! tr 7 Çamaår Makinenizi Tanyn 1. Koruyucu plaka (kapak) 2. Deterjan ve ek temizlik maddesi çekmecesi 3. Kumanda panosu 4. Etiket plakas 5. Kapak 6. Kapak açma tutama 7. Boåaltma pompas 8. Makine meyil ayar için ayarlanabilir ön ayaklar 9. Su giriå hortumu 10. Elektrik fiåi 11. Gösterge ve gösterge tuålar: 12. Skma Is ayar Start- zaman «Baålat beklet» tuåu 13. «Ek durulama» tuåu 14. Çamaår makinesi durum gösterge lambalar 15. Program seçme dümesi 15 8 tr Program seçme dümesi Program seçme dümesini kullanarak program seçilmesi ve ayarlanmas. Program seçme dümesi program süresince dönmez. Program seçme dümesi geri çekilebilir: Program seçme dümesini geri çekme; yavaåça basn ve brakn; program seçme dümesi farkedilecek ve istediiniz programa ayaralayabilieceksiniz. Program seçme dümesini yerine sokmak için: "Durdurma" konumuna getirin ve basn. "Mix" Pamuklu ve hassas çamaårlar; farkl tiplerdeki giysilerin bir arada ykanabilmeleri mümkündür. "Hassas/Ipek" Ykama programlar (modele göre farkllk gösterir): "Beyazlar/Renkliler" normal: renkli dayankl, pdurmaya, scaklk istenilen seviyeye ulaåtnda yeni deerin etkisi olmayacaktr). start- zaman: baålatma zaman 0 ve 24 saat arasinda ayarlanabilir. Tuåa bir kez basldnda zaman Programlanan zaman çalåmaya baålar. iptal edilebilir. otomatik olarak kalan zaman Program ayarlandnda yaklaåk olan süre göstergede gösterilir. m Istediiniz programa program seçme dümesini ayarlaynz. Ikaz å «hazrykama» yanp söner. Göstergede kalan zaman gösterilir. (program süresi) örnein: 1:18 = 1 saat 18 dakika. Program sonunda göstergede "End" görünür. "---" (Suda bekletme) seçildiyse, program bittii zaman "---" göstergede görünür.! Program akå esnasnda program süresi aåadaki nedenlerden dolay uzayabilir ve ya ksalabilir. Sürenin uzamasnn sebepleri: - Çamaår ykanrken çok fazla köpük oluåmas durumunda ek bir durulama iåleminin devreye sokulmas. stma süresi uzun, örn. su çok souk olduu zaman. Su basnc çok düåük. Ek bir fonksiyon seçilmesi. stma süresi ksa, örn. su çok scak olduu zaman. 10 tr Start zamanuygun standart (matik) tipteki bütün deterjanlar kullanlabilir.! riski vardr! "Baålat Beklet" tuåuna basnz. seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. Çamaårlarn ykamaya hazrlanmas Çamaårlarn tasnif edilmesi m Çamaårlar, etiketlerinde yer alan sembollere göre tasnif ediniz.! Çamaårlar, renklerine göre ayrnz. Beyazlar ve renklileri ayr ayr ykaynz. Yeni alnmå renkli giysiler ayrca ykanmaldr. sert bir åekilde ovalamaynz. takdirde patlama riski vardr! Bölme I: Ön ykama iålemi için deterjan. fonksiyona ait gösterge lambas yanar. m Gerekirse devir ayarn ve ya "---" (Suda bekletme), s ayarn ve start zamann ayarlayn. m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. "hazr ykama" gösterge lambas yanar. Ykama program baålar (start zaman seçilmiåse, ayaralanan zamanda baålayacaktr). Seçilmiå olan bir programn deiåtirilmesi! Çocuk emniyet sistemini seçili ise geçici olarak deaktifleåtiriniz. m Program seçme dümesini istediiniz programa ayarlaynz. "Baålat Beklet " tuåuna basnz. "hazr ykama" gösterge lambas yanar. Seçilen program çalåmaya baålar. Seçilmiå olan bir programn deiåtirilmesi! Çocuk emniyet sistemini seçili ise geçici olarak deaktifleåtiriniz. Bir ykama programnn baålatlmas m Program seçme dümesini, "Boåaltma " ya da "Skma" konumuna getiriniz. "Baålat Beklet" tuåuna basnz. "Skma - Durma" gösterge lambas kesintisiz åekilde yanar. Bir ykama programnn yarda kesilmesi (modele göre farkllk gösterir) m Ykama esnasnda "baålat beklet" tuåuna basnz. Göstergede ó" görünür ve "Baålat Beklet" ikaz åklar yanp söner.

4 Programa ara verilir.! ykamaya ara verildiinde çamaår eklemek ve ya çkarmak mümkün deildir. Güvenlik nedenlerinden dolay kap kilitlidir. m bir kez daha "Baålat Beklet" tuåuna basnz. Program devam eder, "Baålat Beklet" ikaz åklar sürekli yanar ve çamaår makinesi yarda kesilmiå programdan devam eder. 14 tr Programn sona ermesi / Çamaårlarn Çkarlmas "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönmeye baålar ve göstergede ö görünür. m Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. "---" (Suda bekletme) program seçilmiå ise, göstergede "---" görünür. - Devam eden program sürdürmek için: m Skma tuåuna basarak bir devir ayarn seçin ("---" (Suda bekletme) hariç). m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. m Seçmiå olduunuz ilave program sona erdikten sonra program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. - suyu boåaltmak için: m ilave bir program seçiniz ("Boåaltma" ya da "Skma" programlar). m "Baålat Beklet" tuåuna basnz. m Seçili eksra program bittikten sonra, Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. Çamaårlarn makineden çkarlmas m Su musluunu/musluklarn kapatnz. m Çamaår doldurma kapan açnz.! Çamaår makinesinin kapa, ykama iålemi esnasnda açlamaz. Kapa açmak için "Skma - Durma" gösterge lambas yanp sönünceye kadar ya da ö" görününceye kadar bekleyiniz ya da program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz ve en az 2 dakika bekleyiniz. Tamburun içerisinde ve lastik contann üzerinde yabanc cisimler ve metal nesneler (örnein, bozuk para, ataç...) varsa bunlar alnz. Paslanma tehlikesi! m Çamaårlar makineden çkarnz.! Çamaår makinesinin iç ksmnda hava dolaåmnn salanabilmesi ve makinenin kuruyabilmesi için çamaår doldurma kapan açk konumda braknz. tr 15 Temizleme / Bakm / Donmaya karå koruma (åekil 12-16)! Çamaår makinesinde herhangi bir bakm iålemi yaplmadan önce makinenin elektrik fiåi prizden çekilmeli ve su musluu kapatlmaldr. Pis su pompasnn temizlenmesi Aåada belirtilen durumlarda temizlenmesi gerekir: pompann Makinenin då gövdesinin temizlenmesi! Eritici türü temizleyiciler kullanmaynz! Bu ürünler, çamaår makinesi parçalarnn hasar görmesine, zehirli buharlarn oluåmasna neden olabilir ve salnz açsndan sakncal sonuçlar dourabilir. Ayrca, patlama riski de söz konusudur. Tiftikli tekstiller ykandktan sonra. Haålanma tehlikesi! Ykama suyunun soumasn bekleyiniz. tamamen dolduunda pis su pompasnn kapan kapatnz. Suyun tamam boåaltlncaya kadar bu iålemi tekrarlaynz. Pis su pompasnn kapan tamamen gevåetiniz. m Bu ksmda biriken yabanc cisimleri ve tekstil tiftiklerini alnz. Pompann iç ksmn siliniz. Pompa kanatçklar serbestçe hareket edebilmelidir. m Pis su pompasnn kapan tekrar yerine taknz. Filtre kapan yerine taknz. ya da ovalama gerektiren ürünleri kullanmaynz. Yumuåak bir bez ile kurulaynz. Deterjan çekmecesinin temizlenmesi m Deterjan çekmecesini, hareketli parçay aåaya doru basl konumda tutmak suretiyle sonuna kadar çekip makineden ayrnz. m Bütün parçalar ve elemanlar, akan su altnda temizleyiniz. m Çekmeceyi, tekrar makine üzerindeki yerine taknz. Makinenin kireçten arndrlmas! Kireçten arndrma maddeleri, makinenin parçalarna zarar verebilir ya da çamaårlarda renk deiåikliklerine neden olabilirler. Üretici firmann direktiflerine titizlikle uyunuz. Tamburun temizlenmesi Metal cisimlerin neden olduu pas lekeleri klor içermeyen deterjanlar yardmyla temizlenmelidir (deterjan kabnn üzerindeki etikette belirtilen kullanlan maddeler listesini okuyunuz). Çelik temizleme teli / pamuu kullanmaynz! 16 tr Su giriå hattndaki süzgeçlerin temizlenmesi Su musluu/musluklar açk konumda olmasna ramen makineye su giriåi olmazsa ya da çok az miktarda su giriåi olursa, su giriå hattnda bulunan süzgeçlerin temizlenmeleri gerekir. Süzgeçler, su giriåi hortumunu ana devre musluuna balayan hortum balantsnda ve makinenin arka ksmnda bulunan solenoid valf balantsnda bulunmaktadr. Temizleme yöntemi m Önce su giriå hortumundaki/ hortumlarndaki su basncn ortadan kaldrnz: 1. Su musluunu/musluklarn kapatnz 2. Program seçme dümesini herhangi bir programa ("Skma / Boåaltma" programlar hariç) ayarlaynz. 3. "baålat beklet" tuåuna basnz ve ayarlamå olduunuz program en az 1 dakika çalåtrnz. 4. Program seçme dümesini «Durdurma» konumuna getiriniz. m Su giriå hortumunu/hortumlarn musluktan/musluklardan ayrnz. Süzgeci/süzgeçleri akan su altnda temizleyiniz. m Su hortumunu/hortumlarn tekrar muslua taknz. m Su giriå hortumunu,hortumlarn makinenin arka ksmnda bulunan balantsndan/balantlarndan ayrnz. m Düz burunlu pense kullanmak suretiyle süzgeci/süzgeçleri çkarnz; süzgeci temizledikten sonra tekrar yerine taknz. m Su hortumunu/hortumlarn balant noktasna taknz. m Su musluunu/musluklarn açnz ve su sznts olmadndan emin olunuz. m Su musluunu/musluklarn kapatnz. Donmaya karå koruma Pompadaki suyu boåaltnz: "Pis su pompasnn temizlenmesi" ksmna baknz. Su giriå hortumundaki suyu boåaltnz: m Su musluunu/musluklarn kapatnz. m Su giriå hortumunu/hortumlarn musluktan/musluklardan ayrnz. Su hortumunun/hortumlarnn ucunu bir kabn içine koyunuz. m 40 saniyelik süre zarfnda herhangi bir program seçiniz ("Skma / Boåaltma" programlar hariç). Hortumdaki su boåaltlacaktr. m Su hortumunu/hortumlarn tekrar kapal olan muslua/musluklara taknz. tr 17 Küçük arzalarn giderilmesi! Elektrik donanmlarnda yaplmas gereken tüm onarmlar, elektrik teknisyenleri ya da uzman teknisyenler tarafndan yaplmaldr. Hatal åekilde yaplan onarmlar, oldukça ciddi tehlikelere yol açabilir ve kullancnn ciddi åekilde yaralanmasna neden olabilir. Arza Muhtemel sebepleri / Çözüm yöntemi Fonksiyon gösterge lambas Makinenin elektrik fiåi, elektrik prizine taklmamåtr ya da uygun åekilde taklmamåtr.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sigorta atmåtr. Elektrik yanmyor kesilmiåtir. Elektrik kesintisi Bir elektrik kesintisi ya da makine arzas durumunda acil boåaltma iåleminin yaplabilmesi mümkündür. Böylece, çamaårlar makineden çkarlabilir; "Pis su pompasnn temizlenmesi" ksmna baknz. Ykama iålemi baålamyor "Baålat Beklet" tuåuna baslmamåtr. Çamaår doldurma kapa tam olarak kapatlmamåtr (göstergede "E3" gör ünür). Ykama esnasnda tamburun Bu bir arza deildir. Su, makinenin alt bölümünde, içerisinde su görülmüyor görünmeyen ksmndadr. Elektronik kumanda donanm, bütün fonksiyonlar uygulamakla birlikte tüketim seviyesini en alt düzeyde tutar. Ykama iåleminin sonucu iyi Çamaårlar aår miktarda kirlenmiåtir. Kullanlan deterjan deil miktar yetersizdir. Üretici firma tarafndan öngörülen miktarda deterjan koyunuz. Çamaårlar için en uygun ykama programn seçiniz. durulamadan sonra Durulama iåleminin sonucunu etkilememesine ramen baz köpük görülüyor deterjanlar yüksek oranda köpük üretmektedirler. Motordan anormal sesler Bu bir arza deildir. Motor, stma aåamasnda çalåmadan geliyor kaynaklanan sesler çkarmaktadr. Pompadan ses geliyor Bu bir arza deildir. Bu sesler, makinenin çalåmas ve pompann su boåaltmas esnasnda duyulur. Ykama ya da skma iålemi Nakliye emniyet parçalar sökülmemiåtir. doldurma kapa Güvenlik fonksiyonu devrededir. "---" (Suda bekletme) açlmyor seçenei seçilmiåtir. Çamaår makinesine su giriåi Su musluu/musluklarl kapaldr. Su giriå süzgeçleri tkaldr yok (her iki durumda göstergede "E5" görünür); "Su giriå hattndaki süzgeçlerin temizlenmesi" ksmna baknz. Kalan sürede deiåiklikler var Bu bir arza deildir. Kalan süre, müåteri ve ya otamatik yaplan ayarlara bal olarak, ykama devri boyunca ksalmå veya uzamå olabilir (baknz "gösterge" alanna). Göstergede "E2" görünüyor Motor arzas. Yetkili servisinizi çarnz. 18 tr Teknik bilgiler Geniålik 60,0 cm Yükseklik 84,7 cm Derinlik 59,0 cm Arlk kg (cihaza bal olarak deiåebilir). Tambur kapasitesi Åebeke gerilimi Sigorta Su giriå basnc Teknik özellik plakasna göre 1-10 bar Yetkili Servis m Yetkili Servisi çarmadan önce arzay kendinizin giderip gideremeyeceinizden lütfen emin olunuz ("Küçük arzalarn giderilmesi" ksmna baknz). Bir arza olmamas ya da Yetkili Servisin sadece danåma maksadyla çarlmas durumunda dahi (bu durumlar garanti kapsamnda deildir) servis görevlilerinin masraflarnn karålanmas gerekeceinden bu yöntem sayesinde gereksiz ödemelerden kurtulabilirsiniz.! Bu belirtilere ramen bir arza ortaya çktnda, yetkili servisi çarmadan önce makinenin elektrik beslemesini kesiniz, elektrik fiåini prizden çekiniz ve su musluunu kapatnz. Size en yakn yetkili servisin adresini ve telefon numarasn ekteki listede bulabilirsiniz. Çamaår doldurma kapann çerçevesi üzerindeki tip plakasnda bulunan ürün numaras (E-Nr.) ile seri numarasn (FD) belirtmeyi unutmaynz. Buraya makinenizin numaralarn yaznz. E-Nr. Ürün numaras FD Seri numaras Doru ürün ve seri numaralarn belirtmek ve makinenin sorununu mümkün olduunca doru åekilde anlatmak suretiyle teknik servis elemanlarmzn gereksiz gidip gelme sürelerini önleyiniz. Bu åekilde, gereksiz masraflardan da kurtulmuå olursunuz. Sarfiyat deerleri Program Doldurma miktar 6.00 kg* 6.00 kg 6.00 kg* 6.00 kg 3.00 kg* 3.00 kg* 2.00 kg 2.00 kg* Sarfiyat bilgileri ** Elektrik Kwh 1.40 Kwh 1.02 Kwh 2.10 Kwh 0.55 Kwh Kwh 0.28 Kwh 0.20 Kwh Su 58 l 57 l 47 l 62 l 48 l 48 l 48 l 32 l Süre (saat) 1:50 2:05 2:15 2:05 0:59 0:52 0:44 0:53 Renkliler Lekeler 40 C Renkliler Lekeler 60 C Renkliler Eco 60 C Beyazlar Lekeler 90 C Sentetikler 40 C Mix 30 C Hassas/Ipek 30 C Yünlüler 30 C * Kontrol programlar, EN ve IEC 456 normlarna göre hazrlanmaktadr. ** Sarfiyat deerleri, yaklaåk deerler olarak verilmiå olup, su basncna, su sertliine, su giriå scaklna, oda scaklna, çamaårn türüne, çamaår miktarna, kullanlan deterjana, åebeke gerilimindeki dalgalanmalara ve seçilmiå olan ek programlara göre deiåmektedir. tr 19 Sarfiyat deerleri Program (makineniz scak sulu ise) Doldurma miktar kg* 6.00 kg 6.00 kg* 6.00 kg 3.00 kg* 3.00 kg* 2.00 kg 2.00 kg* Sarfiyat bilgileri ** Elektrik souk scak sulu 0.35 Kwh 0.40 Kwh Kwh 1.10 Kwh 0.18 Kwh 0.35 Kwh 0.28 Kwh 0.20 Kwh Su 58 l 57 l 47 l 62 l 48 l 48 l 48 l 32 l Süre (saat) souk scak sulu 2:01 2:16 2:15 2:16 0:51 0:52 0:44 0:53 Renkliler Lekeler 40 C Renkliler Lekeler 60 C Renkliler Eco 60 C Beyazlar Lekeler 90 C Sentetikler 40 C Mix 30 C Hassas/Ipek 30 C Yünlüler 30 C * Kontrol programlar, EN ve IEC 456 normlarna göre hazrlanmaktadr. ** Sarfiyat deerleri, yaklaåk deerler olarak verilmiå olup, su basncna, su sertliine, su giriå scaklna, oda scaklna, çamaårn türüne, çamaår miktarna, kullanlan deterjana, åebeke gerilimindeki dalgalanmalara ve seçilmiå olan ek programlara göre deiåmektedir. 20 tr Scak sulu cihaza balantlarn yaplmas! Cihaznz sadece souk A ve scak B içme suyuna balaynz Cihazn balantlarn doru yapabilmeniz için, bir scak B su giriåinin olup olmadndan emin olunuz. Emin olmadnz durumlarda balama iålerini yetkili servisimize yaptrnz. Cihaznza uygun borular temin ediniz (åekile baknz):! m Azami 70 C scak su için, B ye balaynz. m Souk su için A ya balaynz. Ôrnek 1 Ôrnek 2 tr 21 SIEMENS ELECTROGERÄTE GMBH BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Å Fevzi Paåa Mah. Batur Sokak Çerkezköy-Tekirda/Istanbul 0209 tr

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HL424200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3657184 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk

Detaylı

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin

çindekiler kapatılması... 8 Parlatıcı %... 8 Parlatıcı miktarının ayarlanması... 8 Parlatıcı ilave göstergesinin çindekiler Güvenlik bilgileri.................. 4 Cihaz teslim edilince.............. 4 Kurma ileminde................. 4 Günlük kullanımda............... 4 Evde çocuk varsa................ 4 Kapak kilidi.....................

Detaylı

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi SIEMENS Kullanım ve kurulum kılavuzu tr Kurutmalı çamaşır makinesi Lütfen kullanım kılavuzunu ve kurulum kılavuzunu ve ayrıca ekteki tüm diğer bilgileri okuyunuz ve ona göre hareket ediniz. Tüm dokümanları

Detaylı

Kurutmalı çamaşır makinesi. tr Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kurutmalı çamaşır makinesi. tr Kullanım ve kurulum kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi tr Kullanım ve kurulum kılavuzu Ýçindekiler Kullanum kılavuzu Kurulum kılavuzu Ek Genel güvenlik uyarıları... 3 Çevre koruma / Tasarruf bilgileri... 4 Kurutmalı çamaşır makineniz...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WMG 823 C TK.C http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437591 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22

. Temizleme... 18. / Programlara genel bakı... 20. 1 Cihazın kullanılması... 22 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma...

- Bula ık... 14. 8 Amacına uygun kullanım... 4 ( Güvenlik bilgileri... 4. 7 Çevrenin korunması... 9. . Temizleme... 18. * Cihazı tanıma... SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23

. Temizleme... 19. / Programlara genel bakı... 21. 1 Cihazın kullanılması... 23 çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük kullanımda...............

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21

. Temizleme... 17. / Programlara genel bakı... 19. 1 Cihazın kullanılması... 21 SM SB çindekiler 8 Amacına uygun kullanım..... 4 ( Güvenlik bilgileri............ 4 Cihazı çalıtırmadan önce.......... 5 Cihaz teslim edilince.............. 5 Kurma ileminde................. 5 Günlük

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu ALM 701 2820522102/110711.1111 1 Önemli güvenlik talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu BK 7101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523996/ 25-04-14.(10:48) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 900

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 8101 E D4 8101 ES Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 6082 E D3 6101 E D3 6102 E D3 6101 ES D3 6081 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Bu kullanma kılavuzu. Semboller ve açıklamaları 5063 F 5063 FY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun

Detaylı