YERĠ 2- : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERĠ 2- : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI 1- Satışa esas bedeli en az 2,36. ile en çok ,65. arasında değişen; 25/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00., en çok ,00. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen balık yemi,tilki kürkü,bayan ayakkabı,güç kaynağı,muhtelif oto aksam ve parçası,taşlama makinası,matkap,elmas uç,menteşe,rulman,muhtelif marka ve ebatta tır ve oto lastikleri,buğday v.b. cinsi 37 grup eşya açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 26/02/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (284) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00. bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İLAN OLUNUR.

2 T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TRAKYA GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETĠYLE SATIġA ÇIKARILACAK EġYANIN SATIġ TARĠHĠ, SATIġ YERĠ VE SAATĠNĠ, Ġ, BU SATIġA AĠT DĠĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERĠ VE EġYAYA ĠLĠġKĠN AYRINTILI BĠLGĠLERĠ GÖSTERĠR ġartname EKĠ LĠSTE LİSTE: 6 SAYFA : 1 1- SATIġI YAPAN ĠDARE : EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2- SATIġ YERĠ : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE 3- SATIġ TARĠHĠ VE SAATĠ : 26/02/2013 Tarihinde ile saatleri arasında yapılacaktır. 4-GÜVENCENĠN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARĠHĠ: a) Nakdi olarak ödenecek güvence 25/02/2013 tarih ve saat a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDĠRNE adresinde bulunan ve satıģı yapan Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer ĠĢletme Müdürlükleri ve ġefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, b)tasfiye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dıģında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar ġaģmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk KuĢu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir. 5- BU SATIġ ĠÇĠN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MĠKTARI: SatıĢ bedeli 'nin altında olanlar 50, ve üstü bedellerde 100 'dir. 6- SATILAN EġYA BEDELĠNĠ ÖDEME SÜRESĠ : SatıĢın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 7- SATIN ALINAN EġYANIN TESLĠM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESĠ: SatıĢın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün 8- BU SATIġTA TAKSĠENDĠRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALĠNDE UYGULANACAK FAĠZ ORANI YILLIK: % EġYANIN ĠN ADRESLERĠ VE GÖRÜLEBĠLECEĞĠ SAAER: a) Görülebileceği Saatler; SatıĢa sunulan eģyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve EĢyaya ĠliĢkin Bilgiler: 1- Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı, Tasfiye Ambarı Kapıkule/EDĠRNE 2-Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı,Liman ĠĢletmesi,Kepez Liman ÇANAKKALE 10- ÖZEL HÜKÜMLER: 1-Tasfiye yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satıģ anında alıcı tarafından ödenir. 2-Tasfiye yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi satıģ öncesinde ve sonrasında satıģı iptal etmeye yetkilidir. 3-Güvence, eģyanın satıģa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır. 4-Yatırılan güvenceye istinaden satıģa katılan ve üzerine satıģ yapılan alıcının güvence belgesi aslı satıģ dosyasına konulur. ġartnamenin 8 nci maddesindeki Ģartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır ġerhi düģülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satıģlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir. 5-Tasfiye Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dıģında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak sürelerin bitiminden önce ilgili mercie baģvurulması Ģartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre verilebilir. Ġhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede her günü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. 6-SatıĢ listesi muhteviyatı eģyalar için satıģının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluģlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 7-SatıĢ faturalarında SatıĢlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez belirtilecektir. 8-ġartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eģyalar mevcut durumu ile satıģa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eģyayı yerinde bizzat görerek satıģa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiģ olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir Ģekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir. 9-SatıĢ ġartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 (KDV Dahil) bedel karģılığında verilir. 10- Listenin 11. sırasında kayıtlı eģyadan 51,85 ; 12. sırasında kayıtlı eģyadan 90 olarak spesifik vergi satıģ bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir. 11-Listenin 10. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için 2,40, 13. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için 33,20, ve 35. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için /14193 sayılı BKK gereğince gerçek ve tüzel kiģiler tarafından CĠF kıymeti üzerinden % 0,5 oranında Kültür kesintisi Ziraat Bankası Kızılay ġubesi TR IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. 12- SatıĢ listesinde kayıtlı GTĠP numaralı Cep telefonlarının satıģında; ÖTV Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, adet baģına 100 'nin altında olması durumunda, bu miktar 100 'ye tamamlanarak KDV'si ile birlikte alıcıdan satıģ bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

3 1 2013/ /6 Hava kompresörü 5 kg 7204 hurda Çanakkale Güm. Amb. 2,36 5,00 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü / /13 Boş plastik bidon 8 adet 3923 beklemiş Çanakkale Güm. Müd /13 33,00 5,00 Liman İşletmesi / /01 Balık yemi 17 kg 9507 beklemiş Çanakkale Güm. Müd / ,11 63,00 Kepez Liman İşlt /443 Plastik ve metal taklit kol saati 353 adet 9101 beklemiş Edirne Tasiş / /4 Dereceli gözlük 11 adet 9004 beklemiş 442,50 45,00 Tasfiye Ambarı El yordamıyla açılan bıçak 2 adet 8211 beklemiş /85 Spektrometre 1 adet 9027 beklemiş Edirne Tasiş 2011/ /5 HLPC kromotgrafi cihazı 1 adet 9027 beklemiş 5.407,52 541,00 Tasfiye Ambarı Güç kaynağı 1 adet 8504 beklemiş /383 Tilki kürkü 18 adet 4301 beklemiş Edirne Tasiş / / /1874 Sun i deri 15 prç beklemiş Tasfiye Ambarı / /52 Hayvan derisi 16 kg 4107 beklemiş 2.046,98 205, / /1702 Markasız parça halinde napa deri 13 kg 4115 beklemiş / /2018 GRS tekli bayan ayakkabı 24 adet 6402 beklemiş / /836 Markasız bebek arabası 1 adet 8715 kullanılmış Edirne Tasiş / / /2121 AEG Elektrik süpürgesi(hortumları yok) 1 adet 8508 kullanılmış Tasfiye Ambarı / /942 Plastikten çocuk havuzu (demonte vaziyette) 5 parça 1 adet 9506 kullanılmış / /853 Royal kahve makinası üst kapağı yok 1 adet 8516 kullanılmış / /840 AEG Elektrik süpürgesi(hortumu-fişi yok) 1 adet 8508 bozuk / /837 Victoria dikiş makinası alt muhafaza kapağı kırık,ön ayar düğme 1 adet 8452 kullanılmış 560,74 57, /33-49 panosu kırık,elektrik kablosu yok /835 Soehnle kantar 1 adet 8423 kullanılmış / /779 Panasonic klima (demonte vazitette motoru ile beraber iki parçadır 1 adet 8415 kullanılmış / /580 Küçük oto buzdolabı 2 adet 8418 kullanılmış / /812 Markasız oto ön sol çamurluğu 1 adet 8708 yeni Edirne Tasiş / / /1756 Eren firen balatası 8 adet 8708 yeni Tasfiye Ambarı /30-19 Renpar firen balatası (markası kutuda yazıyor) 4 adet yeni /1999 Markasız oto kapı otomat kilidi düğmesi 18 adet 8536 yeni /38-41 Markasız oto cam açma otomatiği düğmesi 20 adet 8301 yeni Markasız oto cam silecek su pompası düğmesi 20 adet 8536 yeni /1998 Markasız oto iç aydınlatma kablosu 50 adet 8544 yeni /38-41 BTC vantilatör kayışı 6 adet 4008 yeni /1997 Markasız oto iç aydınlatma 100 adet 8512 yeni / /1939 Markasız oto radyatörü 1 adet 8708 yeni / /2028 FİL kamyon filitresi 1 adet 8421 yeni / /2000 İPOSAN direksiyon pompası 1 adet 8413 yeni / /1778 BOSCH yağ filitresi 1 adet 8421 yeni /32-11

4 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü /1782 Markasız oto ön farı 1 adet 7014 yeni Edirne Tasiş / / /1869 Markaszı oto stop lambası ampülleri yok 1 adet 8512 yeni Tasfiye Ambarı /32-41 Markasız oto stop lambası 1 adet 8512 kullanılmış SONAR oto farı 2 adet 8512 yeni /1734 STP oto mazot filtresi 18 adet 8421 yeni /29-41 MOTORR RAFT oto mazot filtresi 2 adet çıkma BSG oto mazot filitresi 1 adet çıkma /1433 Markasız oto aks kafası 2 adet 8708 yeni /16-36 Markasız oto kayışı 3 adet 4010 yeni /1462 Markasız oto pistonu kolları yok 4 adet 8409 yeni /17-42 Markasız traktör manifoltu 1 adet 8708 yeni 1.911,22 192,00 Markasız hava filitresi 6 adet 8421 yeni /1510 Steel eksoz parçası 2 adet 8708 yeni / /1469 Markasız küçük eksoz parçası 1 adet 8708 yeni / /714 Elta dvd video 1 adet 8521 kullanılmış Edirne Tasiş / /9 Sigma daktilo makinası 1 adet 8469 kullanılmış Tasfiye Ambarı /470 Tır rüzgarlığı 1 adet 8708 fotokopi makinası 1 adet /347 Hyundaı monitör 1 adet /35 Chery klavye 1 adet Intel P4 bilgisayar kasası 1 adet /1426 Captiva monitör 1 adet 8528 eski /16-26 Markasız bilgisayar kasası 1 adet 8471 eski /648 Casper bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış / /789 HP marka bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış /788 HP marka bilgisayar monitörü 1 adet 8528 kullanılmış /438 Hıghscreeen bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış Yakumo bilgisayar monitörü 1 adet 8528 kullanılmış Markasız klavye 1 adet 8471 kullanılmış HP yazıcı 1 adet 8443 kullanılmış /1987 Brother yazıcı elektrik kabloları yok 2 adet 8443 eski / /1632 Epson yazıcı kartuşu 180 adet / /1710 HP yazıcı kapakları ve elektrik kabloları yok 2 adet 8443 kullanılmış / /290 Cd ram 1 adet 8521 kullanılmış /5-9 Cd room 1 adet 8521 kullanılmış Anakart 1 adet 8471 kullanılmış Power tsupli 2 adet 8471 kullanılmış Hdd 3 adet 8471 kullanılmış Fan 2 adet 8414 kullanılmış Ekran kartı 2 adet 8471 kullanılmış Usb kart 1 adet 8471 kullanılmış Wifi kart 1 adet 8471 kullanılmış Set halinde kablo 1 set 8544 Disket okuyucu 1 adet 8471 kullanılmış Cu 1 adet 8542 kullanılmış

5 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü /579 Harddisk 2 adet 8471 kullanılmış Edirne Tasiş / /9 Ram bellek 14 adet 8471 kullanılmış Tasfiye Ambarı Kenwoodoto dvd player 1 adet kullanılmış Oto dvd player 1 adet kullanılmış Ekran kartı 4 adet 8471 kullanılmış Canon yazıcı pixma Ip400 1 adet 8443 kullanılmış 5.651,78 566,00 Ana kart 2 adet 8471 kullanılmış İşlemci 7 adet 8471 kullanılmış Adaptör 17 adet 8471 kullanılmış /917 Pırellı marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 Edirne Tasiş / /10 Contınental marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 Tasfiye Ambarı Woosung marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 Mıchelın marka jantsız oto lastiği 10 adet 4012 Sava marka jantsız oto lastiği 4 adet /2067 Semperıt cantsız oto lastiği 2 adet 4012 çıkma / /2179 Goodyear cantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma / /320 Tır lastiği jantsız 4 adet 4012 kullanılmış / /118 Muhtelif tır lastiği 3 adet 4012 kullanılmış /342 Oto lastik jantsız 4 adet 4012 kullanılmış / /346 Oto lastik jantsız 2 adet 4012 kullanılmış / /365 oto lastik jantlı 4 adet 4012 kullanılmış / /758 Tır dış lastiği 1 adet / /757 Oto dış lastiği 8 adet / /235 Tır lastiği jantsız 2 adet 4012 kullanılmış / /722 Jantsız oto lastiği 23 adet 4012 çıkma /723 Jantsız oto lastiği 50 adet 4012 çıkma /2115 Mastercraft cantsız jeep lastiği 4 adet 4012 çıkma / /2054 markasız oto jantı 2 adet 8708 kullanılmış / /1873 Markasız oto distiribütörü 1 adet 8511 kullanılmış / /983 Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /979 Contınental jantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /46-1 Antıre cantsız tır lastiği 1 adet çıkma /990 Markasız oto cantı 4 adet 8708 çıkma / /986 Mıchelın marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /985 Goodyear cantlı tır lastiği 5 adet 8708 çıkma /46-17 Mıchelın cantlı tır lastiği 5 adet çıkma Brıdgestone cantsız tır lastiği 2 adet çıkma /928 Tır dorse lastiği 1 adet 4012 çıkma / /927 Tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /926 Tır lastiği 2 adet 4012 çıkma / /924 Vestlake marka jantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /49-42 Agı marka jantlı oto lastiği 4 adet 4012 çıkma Kleber marka jantlı oto lastiği 4 adet 4012 çıkma Duro marka jantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma /923 Pırellı marka jantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma /48-46 Goodyear marka jantlı oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /922 Brıdgestone cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /48-26 Fırıstone cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /921 Contınental marka jantsız tır lastiği 3 adet 4012 çıkma /47-50

6 /920 Komoran marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Edirne Tasiş / /10 Fulda marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Tasfiye Ambarı Mıchelın marka jantsız tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Dunlop marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Unıroyal marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış /919 Mıchelın marka jantlı tır lastiği 6 adet 4012 kullanılmış /47-52 Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Toyo cantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Teamstar marka jantlı tırı lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Dunlop marka yarım jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Komoron marka yarım jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Goodyear marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Pırellı marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Komoran marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış /918 Vouagel marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /49-42 Dunlop marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Gıslaved marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Ohtsu marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Brıdgestone jantsız oto lastiği 3 adet 4012 çıkma Hankook marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Frestone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Goodyear marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Kormaron marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 çıkma Brıdgestone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Contınental marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Roadstone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /978 Matador cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /45-49 Frıstone cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /963 Sumıfomo cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış /45-5 Sava cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Goodyear cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Matador cantlı tır lastiği 3 adet 4012 kullanılmış Semperıt cantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Brıdgestone cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış , ,00 Frıstone cantlı tır lastiği 4 adet 4012 kullanılmış Mıchelın cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış /2190 Semperıt cantsız oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /46-41 Contınental cantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /2166 Nokıan cantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma / /2155 Markasız çelik oto cantı 4 adet 8708 kullanılmış / / /396 Taşlama makinası 2 adet 8460 kullanılmış Edirne Tasiş Spiral makinası 4 adet 8467 kullanılmış Tasfiye Ambarı Matkap 3 adet 8467 kullanılmış Şarzlı matkap 1 adet 8467 kullanılmış Mini kompresör 1 adet 8414 kullanılmış Akü şarj aleti 1 adet 8504 kullanılmış Spiral taşı 11 adet 8531 kullanılmış /1434 Markasız ayakkabı tabanı 71 çift 6406 yeni / /1474 Markasız bayan ayakkabı kalıbı 2 adet 6406 kullanılmış / /367 Buzdolabı motoru 7 adet kullanılmış /8-22

7 /292 Menteşe 8 kutu 200 adet 8302 Edirne Tasiş / / /294 Makine dişlisi 4 adet 8466 kullanılmış Tasfiye Ambarı / /720 Punto matkap ucu 100 adet /719 Dairesel metal testere 29 adet /718 Kılavuz uç 20 adet /717 Elmas uç 190 adet /250 Mobilya delme ucu 2 koli 51 kg / /1328 Markasız parça halinde bileme taşı 4 kg / /1484 Boy vinç eşya kaldırmak için 150kp kapasiteli 1 adet 8425 kullanılmış / /1490 Markasız elektrik kablosu 5 rulo 200 metre / /1491 Dübel 2 paket /19-11 Markasız elektrik düğmesi takılan plastik 40 adet /1517 Markasız elektrod hurdası 3 kg / /1724 Einhell ayaklı matkap uçları yok 1 adet 8467 kullanılmış / /1942 Demir kesme testeresi 1 adet 8465 kullanılmış / /2126 Rovexs Supertronıc elektrikli su dinamosu 1 adet 8413 kullanılmış / /2040 Markasız kazıma makinası dişl,i aksam parça 1 adet 8467 kullanılmış / /841 Skıl spıral 1 adet 8467 eski / /1723 Stayer metal kesici alet parçası noksan 1 adet 8458 kullanılmış / /846 Bzerba silindir şeklinde pastırma kesme bıçağı 4 adet 8211 kullanılmış / /848 Modernan taşlama makinası motoru 1 adet 8501 kullanılmış / /847 Bosch spiral taşlama makinası kafası yok 1 adet 8465 kullanılmış /37-10 Bosch zımpara makinası 1 adet 8465 kullanılmış /839 Karcher Oto yıkama makinası 1 adet 8414 eski / /1722 Knuth ayaklı matkap 1 adet 8467 kullanılmış / /2006 Fastovis vida kutular 100 adettir 3 kutu /39-8 Fastovis vida poşetler 100 adettir 3 poşet /1633 Markasız büyük matkap ucu 11 kg /47-22 Markasız küçük matkap ucu 10 kg , ,00 Markasız orta boy matkap ucu 12 kg 8207 Markasız freze ucu küçük boy 5 kg /2107 Markasız matkap aparatı büyük boy 11 adet /43-50 Markasız matkap aparatı küçük boy 9 adet Markasız matkap aparatı orta boy 9 adet /738 Sherwood oto teybi 1 adet 8527 çıkma Edirne Tasiş / /12 Blaupunkt oto teybi 1 adet 8527 çıkma Tasfiye Ambarı Markasız oto teybi 2 adet 8527 çıkma /119 Motor bloğu (silindir kapağı) 1 adet /332 Blok parçası (şanzuman kovanı) 1 adet 8409 Piston kolu 7 adet 8409 Marş dinamosu 2 adet 8511 Eksantrik mili 1 adet 8708 Baskı balata 1 adet 8708 Krang mili 2 adet /360 Motor parçası krank 1 adet 8483 kullanılmış / /263 Oto şanzımanı 1 adet /178 Oto marş dinamosu 1 adet 8511 Oto karbüratörü 1 adet 8409 Oto direksiyon mili 1 adet Oto benzin otomatiği 1 adet /208 Oto motor üst kapağı 2 adet / /264 Metal klips 37,8 gram / /1536 Mazot enjektörü 8 adet / /84 Motor bloğu üst kapağı 14 adet 8708 kullanılmış / /251 Benzin pompa motoru 35 adet 8413 kullanılmış /4-1

8 /257 Marş dinamosu 1 adet 8511 kullanılmış /4-7 Devirdayim aksam parçası 1 adet 8413 kullanılmış Oto parçası 1 adet 8708 kullanılmış /1464 Markasız oto plastik benzin pompası 1 adet 8413 kullanılmış Edirne Tasiş / /12 Markasız oto yağ pompası 1 adet 8413 kullanılmış Tasfiye Ambarı Markasız oto poryası lastik takılan kısım 2 adet 8413 kullanılmış /1313 HMN oto pistonu 2 adet 8409 yeni /14-29 Markasız oto stop lambası 3 adet 8512 çıkma /1424 Markasız oto turbosu 1 adet 8414 çıkma / /1317 Volvo oto teybi 1 adet 8527 eski /14-34 Toyota oto teybi 1 adet eski Mercedes oto teybi 1 adet eski Markasız oto teybi 1 adet eski /1324 Markasız oto aksı 1 adet 8708 çıkma / /1458 Iskra oto aküsü 1 adet 8507 çıkma / /1481 Markasız aırbag aksam parçası 8 adet 8708 çıkma / /653 Markasız oto farı 2 adet 8512 kullanılmış / /776 Markasız oto koltuğu 1 adet 9401 çıkma / /1726 Liters oto motor kayış kasnağı 3 adet 8409 çıkma /29-27 SKF oto motor kayışı 1 adet çıkma Markasız oto motor kayışı 13 adet çıkma /1727 Markasız oto marş dinamosu 1 adet 8511 çıkma / /1728 Muhtelif ebatlarda oto dişli aksam parça 6 adet 8483 çıkma / /1736 Markasız demirden makine aksam parçası 6 adet / /1740 Markasız oto tekli koltuk döşemeleri yırtık 1 adet 9401 eski / /1757 Renpar tır kabin bağlantısı 2 adet / /1766 Markasız oto kapısı 1 adet 8708 çıkma / /1768 Markasız oto yakıt filtresi 1 adet 8421 çıkma / /1872 Markasız oto motor alt karter muhafazası 1 adet kullanılmış /32-50 Markasız oto kayış kasnağı 1 adet kullanılmış Markasız oto kayış muhafazası 3 adet kullanılmış /1945 Markasız amortisör üst parçası 2 adet 8708 çıkma /36-05 Markasız amortisör alt papucu 2 adet çıkma /1954 Markasız oto arka camı 1 adet 7007 çıkma / /1910 Markasız tır motor beyni parçası 1 adet 9032 çıkma / /1963 Markasız kompresör 1 adet 8414 kullanılmış / /1964 Markasız mazot pompası 1 adet 8413 kullanılmış / /1968 Markasız oto direksiyon kutusu 1 adet 8708 çıkma / /1969 MIG motorsiklet eksozu 1 adet 8708 çıkma / /1975 Markasız otobüs şanzuman dişlisi ufak 4 adet 8483 kullanılmış / /1977 Markasız oto vites kutusu 1 adet 8708 kullanılmış / /1980 Markasız oto pompa parçası 1 adet 8413 kullanılmış / /1875 Bosch oto motor parçası 1 adet 8409 kullanılmış /32-50 Bosch plastikten oto parçası 1 adet 8409 kullanılmış /1882 Keıxhın motorsiklet silindir kapağı 1 adet 8409 kullanılmış /33-26 Markasız motorsiklet motorunun parçası 1 adet 8409 kullanılmış /1916 Markasız debriyaj merkezi 1 adet 8708 kullanılmış / /1917 Aypar kamyon farı (far içi aynaları lekeli) 1 adet kullanılmış / /1874 Markasız küçük oto dişlisi 1 adet 8483 kullanılmış / /2059 Garrett oto motor turbosu 1 adet 8414 çıkma / /2055 Markasız far 1 adet 8512 kullanılmış / /2053 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 kullanılmış / /2073 Markasız tekli oto koltuğu 1 adet 8708 kullanılmış / /2062 Markasız sağ ve sol oto kapısı 2 adet 8708 çıkma / /2061 Markasız direksiyon 2 adet 8708 kullanılmış / /2057 Vertex 28v alternatör konjektörü ve diod tab. Komple 6 adet / /2068 Markasız oto amortisör yayı 2 adet 8708 çıkma / /2081 Markasız oto radyatörü 1 adet 8708 kullanılmış /40-49

9 /2118 markasız şarj dinamosu 1 adet 8511 çıkma Edirne Tasiş / / /2106 Honda motorsiklet motoru 498cm3 1 adet 8407 Tasfiye Ambarı / /2102 Markasız oto fren diski 2 adet 8708 çıkma / /984 Bosch tır enjektörü 4 adet 8413 çıkma / /962 Markasız tır balatası 12 adet 6813 kullanılmış / /2185 Bosch oto mazot pompası 1 adet 8413 hurda / /2167 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 çıkma / /2175 Markasız muhtelif oto konjektörü 15 adet 8511 çıkma /45-47 Markasız oto sinyal kolu 11 adet 8536 çıkma Markasız muhtelif oto kontağı 3 adet 8511 çıkma /2035 Sachs audı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmış / /2036 Sachs audı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmış / /2034 Bosch audı farı 1 adet 8512 kullanılmış / /2033 Markasız otobüs klima kompresör gövdesi 1 adet 8415 kullanılmış / /2019 Markasız otobüs için disk 1 adet /39-23 Markasız hava dağıtıcı 1 adet /2010 Renault oto aırbag 1 adet 8708 çıkma / /2001 Hydcats direksiyon kutusu 1 adet / /2009 Markasız oto motor üst bloğu 1 adet 8409 kullanılmış / /2007 Markasız motor (dinamo) 1 adet 8511 kullanılmış / /2002 Adella oto hava filtresi 2 adet / /1712 RDS oto teybi 1 adet 8527 çıkma /28-43 Markasız oto teybi kafası yok 1 adet 8527 çıkma Soundmax oto teybi 2 adet 8527 çıkma Kenwood oto teybi 8 adet 8527 çıkma JVC oto teybi 8 adet 8527 çıkma Panasonic oto teybi 5 adet 8527 çıkma Sony oto teybi 12 adet 8527 çıkma Blaupunkt oto teybi 3 adet 8527 çıkma Goodmans oto teybi 4 adet 8527 çıkma Clarıon oto teybi 2 adet 8527 çıkma Pıoner oto teybi 3 adet 8527 çıkma Alba oto teybi 1 adet 8527 çıkma /830 Markasız tır fren diski 2 adet 8708 çıkma / /832 markasız cam kaldırma krikosu 4 adet / /833 Markasız karbiratör 2 adet 8409 kullanılmış /33-45 Markasız dispiratör 1 adet 8409 kullanılmış /808 Markasız tır filtresi 1 adet 8708 kullanılmış / /761 Markasız elektronik oto aksam parçası 3 adet 8708 çıkma /29-48 Motronic elektronik oto aksam parçası 1 adet 8708 çıkma Ford elektronik oto aksam parçası 1 adet 8708 çıkma /762 Markasız oto karbiratörü 2 adet 8409 çıkma / /775 Markasız oto amortisörü 2 adet 8708 çıkma / /2201 Hidrolik valf 1 adet /56 Hidrolik pompa 1 adet /481 Mercedes otomobil beyni 4 adet /113 BMW AG otomobil tv alıcısı 1 adet 8708 Mercedes otomobil farı 2 adet 8528 Markasız dvd oynatıcı 2 adet , ,00 Oto aynası sağ sol 2 adet 8708 Otomobil far metal aksamı 2 adet 8708 Mercedes navigasyon ve multi medya 1 adet 8526 Mercedes oto radyo cd 1 adet 8527 Oto cam suyu tankı 1 adet 8708 Araç masa düzeneği 1 adet / /120 Alternatör 348 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-a Bağlantı mili 1700 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı

10 / /120-b Elektrik şarj dinamosu 81 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-c Flanş 250 adet 7307 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-d Hidrolik valfı 161 adet 8481 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-e İş makinası güç aktarım organı PTO 276 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-f Klima motoru 69 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı /120-g Akış manometresi 19 adet 9026 kullanılmış Edirne Tasiş 2013/20 Araç ısıtma sistemi ısıtıcı 1 adet 8708 kullanılmış Tasfiye Ambarı Benzin pompası 6 adet 8708 kullanılmış Buji kablosu 15 adet 8709 kullanılmış Cam kriko motoru 5 adet 8511 kullanılmış Cam krikosu aksamı 60 adet 8708 kullanılmış Cam suyu motoru 34 adet 8511 kullanılmış Çiftli otobüs hava beyin van tipi (EBS) 21 adet 8708 kullanılmış Direksiyon hidroliği pompası 13 adet 8708 kullanılmış Dizel yakıt pompası 2 adet 8708 kullanılmış Elektrik marş otomatiği 59 adet 8511 kullanılmış Elektrik motoru 8 adet 8511 kullanılmış Enjektör yağ dağıtıcı 1 adet 8708 kullanılmış Fren hava dağıtım van tini 4 adet 8708 kullanılmış Gaz kelebeği 3 adet 8708 kullanılmış Havalı fren sistemi valfı 17 adet 8481 kullanılmış İmdat fren merkezi 2 adet 8708 kullanılmış İş makinası direksiyon pompası 5 adet 8708 kullanılmış Kamyon marş motoru 5 adet 8511 kullanılmış Kamyon su termostatı 150 adet 9032 kullanılmış , ,00 Kapaklı termostat 68 adet 9032 kullanılmış Klima radyatörü 3 adet 8708 kullanılmış Makine şaftı 3 adet 8708 kullanılmış / /120-h Otobüs hava fren merkezi 81 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-ı Otomobil beyni 30 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-i Otomobil su termostatı 865 adet 9032 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-j Otomobil yakıt ayar sensörü 1520 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-k Pedallı hava fren merkezi 304 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-L Retarder 12 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-m Rulman 1409 adet 8482 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-n Yağ basınç besleme pompası 75 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-o Yakıt seviye müşürü 2780 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-ö Motor üst kapak contası 15 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş Motorlu cam krikosu 6 adet 8708 kullanılmış Tasfiye Ambarı Oto motor klima aksamı 4 adet 8511 kullanılmış Otobüs su termostatı 15 adet 9032 kullanılmış Otomobil fan motoru 2 adet 8511 kullanılmış Otomobil fan ve fan motoru 20 adet 8708 kullanılmış Otomobil ktalizatörü 23 adet 8708 kullanılmış

11 30 Otomobil klima filtresi 5 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş 2013/30 Otomobil marş motoru 53 adet 8511 kullanılmış Tasfiye Ambarı Otomobil su radyatörü 18 adet 8708 kullanılmış Rulman takımı 1 adet 8482 kullanılmış Süspansiyon dengeleyicisi 1 adet 8708 kullanılmış Tekli hava beyin van tini 19 adet 8708 kullanılmış Telli mekanik cam krikosu 4 adet 8708 kullanılmış Tır mazot yakıt pompası 6 adet 8708 kullanılmış Traktör debriyaj ve fren seti (pedallı) 1 adet 8708 kullanılmış Triger gergi makarası ve devidayım motoru 1 adet 8511 kullanılmış Turbo ve emme manifoltu 2 adet 8708 kullanılmış , ,00 Sıcak hava sirkilasyon pompası 1 adet 8708 kullanılmış Yakıt pompası 1 adet 8708 kullanılmış Yakıt seviye sensör kablosu 55 adet 8709 kullanılmış / /120-p Yanda çapraz bilyalı metal aksamı 95 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-r Yuvarlak bağ. Millerinin geçtiği delikli demir 154 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-s Enjektör yakıt dağıtıcısı 7 adet 8708 kullanılmamış Edirne Tasiş Havalı fren sistemi valfı 10 adet 8481 kullanılmamış Tasfiye Ambarı Gazlı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmamış Gazlı amortisör üst bağlantı parçası 4 adet 8708 kullanılmamış Havalı fren sistemi parçası 2 adet 8708 kullanılmamış Kalorifer fanı 21 adet 8708 kullanılmamış Hidrolik güç ünitesi (plastik rezervuarlı) 1 adet 8708 kullanılmamış Kampana 13 adet 8708 kullanılmamış , ,00 Enjektör bağlantı parçası 28 adet 8708 kullanılmamış Amortisör 2 adet 8708 kullanılmamış Bağlantı parçası (mafsal küçük boy) 31 adet 8708 kullanılmamış / /2357 Markasız oto arka balata (4 parça) 1 takım 6813 yeni Edirne Tasiş / /2321 ECHSUN ve DANFOSS otobüs klima filtresi 3 adet 8421 yeni / /2265 Markasız oto piston kolu 4 adet 8409 yeni /52-37 Markasız oto piston kolu 3 adet 8409 hurda /2315 Contınental cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /58-40 Barum cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /2248 Ford oto radyo teyp 1 adet 8527 çıkma / /2217 Markasız tır ön rot mili 1 adet 8708 kullanılmış / /2222 Markasız oto sanrufu 1 adet 8707 kullanılmış / /2257 Markasız oto stop lambası (ampülleri yok) 3 adet 8512 çıkma /52-07 Markasız oto gösterge tablosu 1 adet 8708 çıkma Markasız oto ön panjuru 1 adet 8708 çıkma /2249 Markasız oto direksiyon mili parçası 1 adet 8483 çıkma / /2259 Markasız oto silecek motoru 1 adet 8512 çıkma / /2262 Markasız oto direksiyon simidi 7 adet 8708 çıkma /52-37 Markasız oto gösterge tablosu 6 adet 8708 çıkma Markasız oto sinyal kolu 1 adet 8708 çıkma Markasız oto su pompası 1 adet 8512 çıkma /2256 Markasız oto çeki demiri 2 adet 7326 çıkma / /2267 Markasız oto aırbegi 1 adet 8708 kullanılmış / /2264 Markasız oto yağ kartel kapağı 1 adet 8409 çıkma /52-37 Markasız oto turbo aksam parçası 1 adet 8409 hurda Markasız oto şanzuman volant kapağı 1 adet 8483 hurda Markasız oto krankı 1 adet 8483 hurda /2261 Markasız oto stop lambası 9 adet 8512 çıkma /52-37 Markasız oto ön farı 8 adet 8512 çıkma Markasız oto dikiz aynası 7 adet 7009 çıkma Markasız oto sinyal lambası 3 adet 8512 çıkma

12 / /2263 Markasız oto klima motoru 10 adet 8415 hurda Edirne Tasiş /52-37 Markasız oto marş dinamosu (parça noksanı var) 4 adet 8511 çıkma Tasfiye Ambarı Markasız oto şarj dinamosu 2 adet 8511 çıkma Markasız oto karbiratörü (parça noksanı var) 1 adet 8708 çıkma /2332 Markasız akü 2 adet 8507 kullanılmış / /2356 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 kullanılmış / /2340 Markasız oto mazot deposu koruyucu süngeri yırtık 1 adet 8708 kullanılmış 5.534,74 554, / /2291 Markasız bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış / /2326 Markasız mengene 1 adet 8205 hurda / /2327 Markasız matkap sehpa altlığı 1 adet 8467 hurda /53-37 Markasız matkap sehpa parçası 1 adet 8467 hurda /2221 Olmo dikiş makinası motoru 1 adet 8452 kullanılmış / / /7 Buğday 1060 kap kg 1001 TEKĠRDAĞ GÜM. MD / , ,00 TDĠ LĠMAN KAPALI DEPO / /1183 Unıversıum marka 55 ekran tv 1 adet 8528 kull. EDİRNE TASİŞ / /1184 Phılıps marka 51 ekran lcd renkli tv 1 adet 8528 kull. PERAKENDE AMBARI / /1185 Elsay radyo teyp cd player 1 adet 8527 kull / /1190 Samsung marka 105 ekran plazma tv 1 adet 8528 hasarlı / /1191 Beko marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1192 JVC marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1195 Unıversıum marka 55 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1196 Multıtec marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1197 Loeve marka 66 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1198 Seg marka 105 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1200 Phılıps marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1202 IEC marka 55 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1203 JVC marka video kamera 1 adet 8521 kull / /1208 Phılıps marka 56 ekran lcd renkli tv 1 adet 8528 kull / /1213 Schneider marka 108 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1217 LG marka 106 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1218 Protek marka 106 ekran lcd tv 1 adet 8528 kull / /1226 Phılıps marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1227 JVC marka dvd player 1 adet 8521 kull / /1228 Cyber Home marka dvd player 1 adet 8528 kull / /1229 Kathreın marka receıver 1 adet 8528 kull / /1231 Redstar dvd player 1 adet 8521 kull / /1233 Roodstar dvd video player 1 adet 8528 kull / /1236 DK marka dvd player 1 adet 8521 kull / /1237 LG marka 110 ekran lcd tv 1 adet 8528 kull / /1238 Karcher marka 52 ekran tv 1 adet 8528 kull ,52 393, / /1239 Phılıps marka 51 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1242 LG 93 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1246 Toshıba marka 135 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1250 JVC marka video kamera 1 adet 8521 kull / /1254 Telefunken marka 69 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / / /1186 Support Plus marka elektrik süpürgesi 1 adet 8508 kull. EDİRNE TASİŞ / /1187 Cep telefonu şarz aleti 40 adet 8504 kull. PERAKENDE AMBARI / /1188 Platoon marka mouse 15 adet 8471 kull / /1189 Cyber marka mouse 6 adet 8471 kull / / gözlü tüp ocağı 5 adet 7321 kull / / gözlü tüp ocağı 2 adet 7321 kull / /1199 LG bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1201 Blomerg elektrikli termosifon 2 adet 8516 kull / /1204 scaleo marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1205 United marka maikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1206 Cep telefonu şarz cihazı 50 adet 8504 kull / /1207 Electroceh marka çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1209 Neff marka fırın 1 adet 8516 kull /2581

13 / /1210 Indesit marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull. EDİRNE TASİŞ / /1211 Afk marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull. PERAKENDE AMBARI / /1212 Yuyve marka steteskop 1 adet / /1214 Weco marka gözlük camı parlatma makinası 1 adet 8479 kull / /1215 LG marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1216 Lıfe mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1219 Bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1220 Alko yaprak süpürme makinası 1 adet 8432 kull / /1221 Daewoo marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1222 Plastik çakmak 3540 adet 9613 kull / /1223 Hitachi marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1224 Aeg marka elektrik süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1225 Hp bilgisayar yazıcısı 1 adet 8443 kull / /1230 Aeg lavamat çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1232 Contınent mini fırın 1 adet 8516 kull / /1234 Harlem marka 3 gözlü ocak 1 adet 7321 kull / /1235 Harlem marka 2 gözlü ocak 2 adet 7321 kull / /1240 Sıemens marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1242 Asea Skandıa çift kapılı buzdolabı 50 adet 8518 kull / /1243 Aquasave marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull / /1244 Sanyo marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1245 Linga marka elektrık süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1247 Prıvıleg marka buzdolabı 1 adet 8418 kull / /1248 Whırpool marka çamaşır makinası 1 adet 8480 kull / /1249 Husgvarna marka mikrodalga fırın 1 adet 8516 kull / /1251 JVC marka şarj cihazı 1 adet 8504 kull / /1252 Brother marka bilgisayar yazıcı (tarayıcı) 1 adet 8443 kull / /1253 LG marka mikrodalga fırın (ısıtma) 1 adet 8516 kull / /1255 Combi mini fırın 1 adet 8516 kull / /1256 Matsuı marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1257 Phılıps marka elektrük süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1258 Zanussı marka çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1259 Aeg marka çamaşır kurutma makinası 1 adet 8421 kull / /1260 Elektro Helins marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull / /562 Amd marka tükenmez kalem 45 adet 9608 kırık / /563 Markasız su rezervuarı 1 adet 6810 bozuk / /564 Markasız klozet kapağı 6 adet 3922 kırık / /565 Mikrosoft marka bilgisayar klavyesi ( ) 1 adet 8471 kırık / /566 Trast marka bilgisayar klavyesi (14211) 1 adet 8471 kırık / /567 Brawn marka elektrikli kahve yapma makinesi 1 adet 8516 kırık / /568 Markasız elektrik süpürge çöp poşeti kağıt 150 adet / /569 Markasız elektrikli pizza tavası 1 adet 8516 kırık / /570 Markasız telefon kılıfı 70 adet / /571 Nronic marka mini mikser 22 adet 8509 kırık / /572 Compaq Presaira marka bilgisayar kasası 1 adet 8471 arızalı / /573 Shg marka elektrikli ikili ocak 1 adet 8516 kırık / /574 markasız kalem ucu 18 adet 9609 bozuk / /575 Markasız kalem bıçağı 7 adet kırık / /576 Dıesel marka kol saati 3 adet kırık / /577 Markasız santraç takımı 1 adet 9504 kırık / /578 Lexmark marka bilgisayar yazıcısı ( ) 1 adet 8443 kırık / /579 LG marka laser kalem 6 adet 9608 arızalı / /580 Markasız güneş gözlüğü 3 adet / /581 Rayban marka plastik güneş gözlüğü 6 adet ,13 534, / /582 Markasız kahve makinesi (parçaları noksan) 1 adet 8516 kull / /583 Pirivleg marka çay demelem makinası 1 adet 8516 kırık / /584 Severin marka kahve yapma makinası 1 adet 8516 kırık /1686

14 /585 Acer marka lcd bilgisayar monitörü (Tip:AL506) 1 adet 8528 kırık / /586 Gericom marka laptop ( ) 1 adet 8471 arızalı / /587 Markasız çocuk arabası 1 adet 8715 arızalı / /588 Markasız buzdolabı altlığı 3 adet 8418 kırık / /589 Markasız süs eşyası (yunus) 35 adet / /590 Oto gaz sistemi aksamı 1 adet 8708 kırık /143

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ:

YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARİHİ: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Detaylı

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ

3- SATIŞ TARİHİ VE SAATİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAK

Detaylı

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ:

11-EŞYANIN BULUNDUĞU YER VE EŞYAYA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLERİ: G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I T A S F İY E H İZ M E T L E R İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü İS T A N B U L G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R E N K Ö Y T A S F İY

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ _ EK-18/B İSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERENKÖY TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA

Detaylı

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428

10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 10 EYLÜL 2009 Sayı 1428 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/73921 4 X 4 Turbo Dizel Kar Paletli Ambulans Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/128538

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHÎ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI 2 - \ & t 5-7 : T.C! GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLĞ ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ! 4458 SAYL GÜMRÜK MEVZUATNA GÖRE AÇK ARTRMA SURETİYLE SATLACAK EŞYANN/AfACN

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

01.01-30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2011 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-30.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2011 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 KASA HESABI 35.779.972,80 35.779.972,80 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 437.630.395,68 415.680.164,19 21.950.231,49 0,00 102 01 Vadesiz lar 437.512.772,43 415.678.898,72 21.833.873,71 0,00 102 01 03 Ziraat

Detaylı

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2013 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 100 KASA HESABI 19.501.404,63 19.501.404,63 0,00 0,00 102 BANKA HESABI 905.218.920,46 875.194.414,96 30.024.505,50 0,00 102 01 Vadesiz lar 724.976.322,15 699.203.669,51 25.772.652,64 0,00 102 01 03

Detaylı

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ HURDA SEVK EKİP PERSONELİ GÖREVLENDİRME VE GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,

YÖNETMELİK. a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri, 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 16 13.6.14 13 Haziran 14 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile

Detaylı

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ HACETTEPE TEKNOKENT YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1. YÖNETİM ve İŞLETİM HİZMETLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1. ŞARTNAMENİN

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1

GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1 GARANTİ SÜRELERİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ Birim Yıl 1.1 Anestezi, solunum ve reanimasyon cihaz ve ekipmanları 1.2 Tıbbi laboratuvar cihazları 1.3 Röntgen, EMC tomoğraf, ultrason, Radyografik ve diğer teşhis cihazları

Detaylı

: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Sirküler No : 2015/39 Sirküler Tarihi : 24.04.2015 Konu : Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği Kara, deniz ve hava taşıtlarından oluşan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Oto Elektrik Malzemeleri Satın Alınacaktır. ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 103 KALEM OTO ELEKTRĠK MALZEMELERĠ alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan malları kapsar. 13 Haziran 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29029 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TASFİYE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak. Amaç

TASFİYE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak. Amaç TASFİYE YÖNETMELİĞİ Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 07.10.2009 tarihli, 27369 (Mükerrer) Sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 27/10/1999 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı