YERĠ 2- : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YERĠ 2- : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE"

Transkript

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATIŞ İLANI 1- Satışa esas bedeli en az 2,36. ile en çok ,65. arasında değişen; 25/02/2013 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00., en çok ,00. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen balık yemi,tilki kürkü,bayan ayakkabı,güç kaynağı,muhtelif oto aksam ve parçası,taşlama makinası,matkap,elmas uç,menteşe,rulman,muhtelif marka ve ebatta tır ve oto lastikleri,buğday v.b. cinsi 37 grup eşya açık artırma suretiyle, Arslanlı Dinlenme Tesisleri Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km EDİRNE adresindeki ihale salonunda 26/02/2013 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (284) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3- Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00. bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İLAN OLUNUR.

2 T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TRAKYA GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE AÇIK ARTIRMA SURETĠYLE SATIġA ÇIKARILACAK EġYANIN SATIġ TARĠHĠ, SATIġ YERĠ VE SAATĠNĠ, Ġ, BU SATIġA AĠT DĠĞER HUSUSLARLA ÖZEL HÜKÜMLERĠ VE EġYAYA ĠLĠġKĠN AYRINTILI BĠLGĠLERĠ GÖSTERĠR ġartname EKĠ LĠSTE LİSTE: 6 SAYFA : 1 1- SATIġI YAPAN ĠDARE : EDĠRNE TASFĠYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2- SATIġ YERĠ : ARSLANLI DĠNLENME TESĠSLERĠ KAPIKULE YOLU ÜZERĠ 8. KM EDĠRNE 3- SATIġ TARĠHĠ VE SAATĠ : 26/02/2013 Tarihinde ile saatleri arasında yapılacaktır. 4-GÜVENCENĠN YATIRALACAĞI YER VE SON ÖDEME TARĠHĠ: a) Nakdi olarak ödenecek güvence 25/02/2013 tarih ve saat a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi KAPIKULE/EDĠRNE adresinde bulunan ve satıģı yapan Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer ĠĢletme Müdürlükleri ve ġefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, b)tasfiye Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dıģında kalan diğer değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar ġaģmaz mevkii, Ergazi Tesisleri, Türk KuĢu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir. 5- BU SATIġ ĠÇĠN SÜRÜLECEK EN AZ PEY MĠKTARI: SatıĢ bedeli 'nin altında olanlar 50, ve üstü bedellerde 100 'dir. 6- SATILAN EġYA BEDELĠNĠ ÖDEME SÜRESĠ : SatıĢın tamamlanmasını izleyen 7 (yedi) gün içerisinde 7- SATIN ALINAN EġYANIN TESLĠM ALINARAK GÖTÜRÜLME SÜRESĠ: SatıĢın tamamlanmasını izleyen 10 (on) gün 8- BU SATIġTA TAKSĠENDĠRME YAPILIP YAPILMAYACAĞI YAPILMASI HALĠNDE UYGULANACAK FAĠZ ORANI YILLIK: % EġYANIN ĠN ADRESLERĠ VE GÖRÜLEBĠLECEĞĠ SAAER: a) Görülebileceği Saatler; SatıĢa sunulan eģyalara ait listenin idarenin ilan tahtasına asıldığı günden ihale gününden bir önceki gün mesai saati sonuna kadar görülebilir. b) Bulunduğu yerlerin Adresleri ve EĢyaya ĠliĢkin Bilgiler: 1- Edirne Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı, Tasfiye Ambarı Kapıkule/EDĠRNE 2-Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Kaçak EĢya Ambarı,Liman ĠĢletmesi,Kepez Liman ÇANAKKALE 10- ÖZEL HÜKÜMLER: 1-Tasfiye yönetmeliğinin 12/c maddesine göre; damga vergisi satıģ anında alıcı tarafından ödenir. 2-Tasfiye yönetmeliğinin 16/a maddesine göre; Tasfiye idaresi satıģ öncesinde ve sonrasında satıģı iptal etmeye yetkilidir. 3-Güvence, eģyanın satıģa esas beledilinin en az (%10) oranında alınır. 4-Yatırılan güvenceye istinaden satıģa katılan ve üzerine satıģ yapılan alıcının güvence belgesi aslı satıģ dosyasına konulur. ġartnamenin 8 nci maddesindeki Ģartların yerine getirilmesinden sonra görevlilerce güvencenin iade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır ġerhi düģülen ve imzalanarak alıcıya teslim edilen güvence belgesine istinaden alıcı yapılacak diğer satıģlarda kullanabilir veya çözdürerek parasını geri alabilir. 5-Tasfiye Yönetmeliğinin 28. Maddesine göre; Kanunda öngörülen süreler dıģında bu Yönetmelikte yer alan sürelerle ilgili olarak sürelerin bitiminden önce ilgili mercie baģvurulması Ģartıyla Tasfiye veya Gümrük birimince en çok on güne kadar ek süre verilebilir. Ġhale bedelinin yatırılmasına yönelik verilecek ek sürede her günü için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi alınır. 6-SatıĢ listesi muhteviyatı eģyalar için satıģının yapılarak alıcıya tesliminden sonra piyasaya arz için ilgili kuruluģlardan alınması gereken izin/belgeler alıcıya aittir. 7-SatıĢ faturalarında SatıĢlarımız 4077 sayılı Kanun kapsamında değildir. Alıcılar tarafından garanti belgesi düzenlenemez belirtilecektir. 8-ġartnamenin 13/2. Maddesi uyarınca eģyalar mevcut durumu ile satıģa sunulmakta olup, listenin hasar oranı bölümünde belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcının eģyayı yerinde bizzat görerek satıģa katıldığı kabul edildiğinden, hasar oranları gösterilmiģ olsun veya olmasın belirtilen hususlara hiçbir Ģekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılacak itirazlar idarece ret edilir. 9-SatıĢ ġartnamesi ve eki liste, talepleri halinde isteklilere 10,00 (KDV Dahil) bedel karģılığında verilir. 10- Listenin 11. sırasında kayıtlı eģyadan 51,85 ; 12. sırasında kayıtlı eģyadan 90 olarak spesifik vergi satıģ bedeli haricinde ayrıca tahsil edilecektir. 11-Listenin 10. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için 2,40, 13. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için 33,20, ve 35. sıra numarasında kayıtlı eģyalar için /14193 sayılı BKK gereğince gerçek ve tüzel kiģiler tarafından CĠF kıymeti üzerinden % 0,5 oranında Kültür kesintisi Ziraat Bankası Kızılay ġubesi TR IBAN nolu hesaba yatırılacaktır. 12- SatıĢ listesinde kayıtlı GTĠP numaralı Cep telefonlarının satıģında; ÖTV Kanununun Geçici 6. maddesi gereğince alınacak ÖTV miktarının, adet baģına 100 'nin altında olması durumunda, bu miktar 100 'ye tamamlanarak KDV'si ile birlikte alıcıdan satıģ bedelinin tahsili esnasında ayrıca tahsil edilecektir.

3 1 2013/ /6 Hava kompresörü 5 kg 7204 hurda Çanakkale Güm. Amb. 2,36 5,00 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü / /13 Boş plastik bidon 8 adet 3923 beklemiş Çanakkale Güm. Müd /13 33,00 5,00 Liman İşletmesi / /01 Balık yemi 17 kg 9507 beklemiş Çanakkale Güm. Müd / ,11 63,00 Kepez Liman İşlt /443 Plastik ve metal taklit kol saati 353 adet 9101 beklemiş Edirne Tasiş / /4 Dereceli gözlük 11 adet 9004 beklemiş 442,50 45,00 Tasfiye Ambarı El yordamıyla açılan bıçak 2 adet 8211 beklemiş /85 Spektrometre 1 adet 9027 beklemiş Edirne Tasiş 2011/ /5 HLPC kromotgrafi cihazı 1 adet 9027 beklemiş 5.407,52 541,00 Tasfiye Ambarı Güç kaynağı 1 adet 8504 beklemiş /383 Tilki kürkü 18 adet 4301 beklemiş Edirne Tasiş / / /1874 Sun i deri 15 prç beklemiş Tasfiye Ambarı / /52 Hayvan derisi 16 kg 4107 beklemiş 2.046,98 205, / /1702 Markasız parça halinde napa deri 13 kg 4115 beklemiş / /2018 GRS tekli bayan ayakkabı 24 adet 6402 beklemiş / /836 Markasız bebek arabası 1 adet 8715 kullanılmış Edirne Tasiş / / /2121 AEG Elektrik süpürgesi(hortumları yok) 1 adet 8508 kullanılmış Tasfiye Ambarı / /942 Plastikten çocuk havuzu (demonte vaziyette) 5 parça 1 adet 9506 kullanılmış / /853 Royal kahve makinası üst kapağı yok 1 adet 8516 kullanılmış / /840 AEG Elektrik süpürgesi(hortumu-fişi yok) 1 adet 8508 bozuk / /837 Victoria dikiş makinası alt muhafaza kapağı kırık,ön ayar düğme 1 adet 8452 kullanılmış 560,74 57, /33-49 panosu kırık,elektrik kablosu yok /835 Soehnle kantar 1 adet 8423 kullanılmış / /779 Panasonic klima (demonte vazitette motoru ile beraber iki parçadır 1 adet 8415 kullanılmış / /580 Küçük oto buzdolabı 2 adet 8418 kullanılmış / /812 Markasız oto ön sol çamurluğu 1 adet 8708 yeni Edirne Tasiş / / /1756 Eren firen balatası 8 adet 8708 yeni Tasfiye Ambarı /30-19 Renpar firen balatası (markası kutuda yazıyor) 4 adet yeni /1999 Markasız oto kapı otomat kilidi düğmesi 18 adet 8536 yeni /38-41 Markasız oto cam açma otomatiği düğmesi 20 adet 8301 yeni Markasız oto cam silecek su pompası düğmesi 20 adet 8536 yeni /1998 Markasız oto iç aydınlatma kablosu 50 adet 8544 yeni /38-41 BTC vantilatör kayışı 6 adet 4008 yeni /1997 Markasız oto iç aydınlatma 100 adet 8512 yeni / /1939 Markasız oto radyatörü 1 adet 8708 yeni / /2028 FİL kamyon filitresi 1 adet 8421 yeni / /2000 İPOSAN direksiyon pompası 1 adet 8413 yeni / /1778 BOSCH yağ filitresi 1 adet 8421 yeni /32-11

4 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü /1782 Markasız oto ön farı 1 adet 7014 yeni Edirne Tasiş / / /1869 Markaszı oto stop lambası ampülleri yok 1 adet 8512 yeni Tasfiye Ambarı /32-41 Markasız oto stop lambası 1 adet 8512 kullanılmış SONAR oto farı 2 adet 8512 yeni /1734 STP oto mazot filtresi 18 adet 8421 yeni /29-41 MOTORR RAFT oto mazot filtresi 2 adet çıkma BSG oto mazot filitresi 1 adet çıkma /1433 Markasız oto aks kafası 2 adet 8708 yeni /16-36 Markasız oto kayışı 3 adet 4010 yeni /1462 Markasız oto pistonu kolları yok 4 adet 8409 yeni /17-42 Markasız traktör manifoltu 1 adet 8708 yeni 1.911,22 192,00 Markasız hava filitresi 6 adet 8421 yeni /1510 Steel eksoz parçası 2 adet 8708 yeni / /1469 Markasız küçük eksoz parçası 1 adet 8708 yeni / /714 Elta dvd video 1 adet 8521 kullanılmış Edirne Tasiş / /9 Sigma daktilo makinası 1 adet 8469 kullanılmış Tasfiye Ambarı /470 Tır rüzgarlığı 1 adet 8708 fotokopi makinası 1 adet /347 Hyundaı monitör 1 adet /35 Chery klavye 1 adet Intel P4 bilgisayar kasası 1 adet /1426 Captiva monitör 1 adet 8528 eski /16-26 Markasız bilgisayar kasası 1 adet 8471 eski /648 Casper bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış / /789 HP marka bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış /788 HP marka bilgisayar monitörü 1 adet 8528 kullanılmış /438 Hıghscreeen bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış Yakumo bilgisayar monitörü 1 adet 8528 kullanılmış Markasız klavye 1 adet 8471 kullanılmış HP yazıcı 1 adet 8443 kullanılmış /1987 Brother yazıcı elektrik kabloları yok 2 adet 8443 eski / /1632 Epson yazıcı kartuşu 180 adet / /1710 HP yazıcı kapakları ve elektrik kabloları yok 2 adet 8443 kullanılmış / /290 Cd ram 1 adet 8521 kullanılmış /5-9 Cd room 1 adet 8521 kullanılmış Anakart 1 adet 8471 kullanılmış Power tsupli 2 adet 8471 kullanılmış Hdd 3 adet 8471 kullanılmış Fan 2 adet 8414 kullanılmış Ekran kartı 2 adet 8471 kullanılmış Usb kart 1 adet 8471 kullanılmış Wifi kart 1 adet 8471 kullanılmış Set halinde kablo 1 set 8544 Disket okuyucu 1 adet 8471 kullanılmış Cu 1 adet 8542 kullanılmış

5 Edirne Tasfiye Ġşletme Müdürlüğü /579 Harddisk 2 adet 8471 kullanılmış Edirne Tasiş / /9 Ram bellek 14 adet 8471 kullanılmış Tasfiye Ambarı Kenwoodoto dvd player 1 adet kullanılmış Oto dvd player 1 adet kullanılmış Ekran kartı 4 adet 8471 kullanılmış Canon yazıcı pixma Ip400 1 adet 8443 kullanılmış 5.651,78 566,00 Ana kart 2 adet 8471 kullanılmış İşlemci 7 adet 8471 kullanılmış Adaptör 17 adet 8471 kullanılmış /917 Pırellı marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 Edirne Tasiş / /10 Contınental marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 Tasfiye Ambarı Woosung marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 Mıchelın marka jantsız oto lastiği 10 adet 4012 Sava marka jantsız oto lastiği 4 adet /2067 Semperıt cantsız oto lastiği 2 adet 4012 çıkma / /2179 Goodyear cantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma / /320 Tır lastiği jantsız 4 adet 4012 kullanılmış / /118 Muhtelif tır lastiği 3 adet 4012 kullanılmış /342 Oto lastik jantsız 4 adet 4012 kullanılmış / /346 Oto lastik jantsız 2 adet 4012 kullanılmış / /365 oto lastik jantlı 4 adet 4012 kullanılmış / /758 Tır dış lastiği 1 adet / /757 Oto dış lastiği 8 adet / /235 Tır lastiği jantsız 2 adet 4012 kullanılmış / /722 Jantsız oto lastiği 23 adet 4012 çıkma /723 Jantsız oto lastiği 50 adet 4012 çıkma /2115 Mastercraft cantsız jeep lastiği 4 adet 4012 çıkma / /2054 markasız oto jantı 2 adet 8708 kullanılmış / /1873 Markasız oto distiribütörü 1 adet 8511 kullanılmış / /983 Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /979 Contınental jantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /46-1 Antıre cantsız tır lastiği 1 adet çıkma /990 Markasız oto cantı 4 adet 8708 çıkma / /986 Mıchelın marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /985 Goodyear cantlı tır lastiği 5 adet 8708 çıkma /46-17 Mıchelın cantlı tır lastiği 5 adet çıkma Brıdgestone cantsız tır lastiği 2 adet çıkma /928 Tır dorse lastiği 1 adet 4012 çıkma / /927 Tır lastiği 1 adet 4012 çıkma / /926 Tır lastiği 2 adet 4012 çıkma / /924 Vestlake marka jantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /49-42 Agı marka jantlı oto lastiği 4 adet 4012 çıkma Kleber marka jantlı oto lastiği 4 adet 4012 çıkma Duro marka jantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma /923 Pırellı marka jantlı oto lastiği 2 adet 4012 çıkma /48-46 Goodyear marka jantlı oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /922 Brıdgestone cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /48-26 Fırıstone cantsız tır lastiği 1 adet 4012 çıkma /921 Contınental marka jantsız tır lastiği 3 adet 4012 çıkma /47-50

6 /920 Komoran marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Edirne Tasiş / /10 Fulda marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Tasfiye Ambarı Mıchelın marka jantsız tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Dunlop marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Unıroyal marka jantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış /919 Mıchelın marka jantlı tır lastiği 6 adet 4012 kullanılmış /47-52 Toyo cantsız tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Toyo cantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Teamstar marka jantlı tırı lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Dunlop marka yarım jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Komoron marka yarım jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Goodyear marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Pırellı marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Komoran marka jantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış /918 Vouagel marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /49-42 Dunlop marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Gıslaved marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Ohtsu marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Brıdgestone jantsız oto lastiği 3 adet 4012 çıkma Hankook marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Frestone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Goodyear marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Kormaron marka jantsız oto lastiği 2 adet 4012 çıkma Brıdgestone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Contınental marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma Roadstone marka jantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /978 Matador cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /45-49 Frıstone cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /963 Sumıfomo cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış /45-5 Sava cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Goodyear cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış Matador cantlı tır lastiği 3 adet 4012 kullanılmış Semperıt cantlı tır lastiği 1 adet 4012 kullanılmış Brıdgestone cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış , ,00 Frıstone cantlı tır lastiği 4 adet 4012 kullanılmış Mıchelın cantlı tır lastiği 2 adet 4012 kullanılmış /2190 Semperıt cantsız oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /46-41 Contınental cantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma /2166 Nokıan cantlı oto lastiği 3 adet 4012 çıkma / /2155 Markasız çelik oto cantı 4 adet 8708 kullanılmış / / /396 Taşlama makinası 2 adet 8460 kullanılmış Edirne Tasiş Spiral makinası 4 adet 8467 kullanılmış Tasfiye Ambarı Matkap 3 adet 8467 kullanılmış Şarzlı matkap 1 adet 8467 kullanılmış Mini kompresör 1 adet 8414 kullanılmış Akü şarj aleti 1 adet 8504 kullanılmış Spiral taşı 11 adet 8531 kullanılmış /1434 Markasız ayakkabı tabanı 71 çift 6406 yeni / /1474 Markasız bayan ayakkabı kalıbı 2 adet 6406 kullanılmış / /367 Buzdolabı motoru 7 adet kullanılmış /8-22

7 /292 Menteşe 8 kutu 200 adet 8302 Edirne Tasiş / / /294 Makine dişlisi 4 adet 8466 kullanılmış Tasfiye Ambarı / /720 Punto matkap ucu 100 adet /719 Dairesel metal testere 29 adet /718 Kılavuz uç 20 adet /717 Elmas uç 190 adet /250 Mobilya delme ucu 2 koli 51 kg / /1328 Markasız parça halinde bileme taşı 4 kg / /1484 Boy vinç eşya kaldırmak için 150kp kapasiteli 1 adet 8425 kullanılmış / /1490 Markasız elektrik kablosu 5 rulo 200 metre / /1491 Dübel 2 paket /19-11 Markasız elektrik düğmesi takılan plastik 40 adet /1517 Markasız elektrod hurdası 3 kg / /1724 Einhell ayaklı matkap uçları yok 1 adet 8467 kullanılmış / /1942 Demir kesme testeresi 1 adet 8465 kullanılmış / /2126 Rovexs Supertronıc elektrikli su dinamosu 1 adet 8413 kullanılmış / /2040 Markasız kazıma makinası dişl,i aksam parça 1 adet 8467 kullanılmış / /841 Skıl spıral 1 adet 8467 eski / /1723 Stayer metal kesici alet parçası noksan 1 adet 8458 kullanılmış / /846 Bzerba silindir şeklinde pastırma kesme bıçağı 4 adet 8211 kullanılmış / /848 Modernan taşlama makinası motoru 1 adet 8501 kullanılmış / /847 Bosch spiral taşlama makinası kafası yok 1 adet 8465 kullanılmış /37-10 Bosch zımpara makinası 1 adet 8465 kullanılmış /839 Karcher Oto yıkama makinası 1 adet 8414 eski / /1722 Knuth ayaklı matkap 1 adet 8467 kullanılmış / /2006 Fastovis vida kutular 100 adettir 3 kutu /39-8 Fastovis vida poşetler 100 adettir 3 poşet /1633 Markasız büyük matkap ucu 11 kg /47-22 Markasız küçük matkap ucu 10 kg , ,00 Markasız orta boy matkap ucu 12 kg 8207 Markasız freze ucu küçük boy 5 kg /2107 Markasız matkap aparatı büyük boy 11 adet /43-50 Markasız matkap aparatı küçük boy 9 adet Markasız matkap aparatı orta boy 9 adet /738 Sherwood oto teybi 1 adet 8527 çıkma Edirne Tasiş / /12 Blaupunkt oto teybi 1 adet 8527 çıkma Tasfiye Ambarı Markasız oto teybi 2 adet 8527 çıkma /119 Motor bloğu (silindir kapağı) 1 adet /332 Blok parçası (şanzuman kovanı) 1 adet 8409 Piston kolu 7 adet 8409 Marş dinamosu 2 adet 8511 Eksantrik mili 1 adet 8708 Baskı balata 1 adet 8708 Krang mili 2 adet /360 Motor parçası krank 1 adet 8483 kullanılmış / /263 Oto şanzımanı 1 adet /178 Oto marş dinamosu 1 adet 8511 Oto karbüratörü 1 adet 8409 Oto direksiyon mili 1 adet Oto benzin otomatiği 1 adet /208 Oto motor üst kapağı 2 adet / /264 Metal klips 37,8 gram / /1536 Mazot enjektörü 8 adet / /84 Motor bloğu üst kapağı 14 adet 8708 kullanılmış / /251 Benzin pompa motoru 35 adet 8413 kullanılmış /4-1

8 /257 Marş dinamosu 1 adet 8511 kullanılmış /4-7 Devirdayim aksam parçası 1 adet 8413 kullanılmış Oto parçası 1 adet 8708 kullanılmış /1464 Markasız oto plastik benzin pompası 1 adet 8413 kullanılmış Edirne Tasiş / /12 Markasız oto yağ pompası 1 adet 8413 kullanılmış Tasfiye Ambarı Markasız oto poryası lastik takılan kısım 2 adet 8413 kullanılmış /1313 HMN oto pistonu 2 adet 8409 yeni /14-29 Markasız oto stop lambası 3 adet 8512 çıkma /1424 Markasız oto turbosu 1 adet 8414 çıkma / /1317 Volvo oto teybi 1 adet 8527 eski /14-34 Toyota oto teybi 1 adet eski Mercedes oto teybi 1 adet eski Markasız oto teybi 1 adet eski /1324 Markasız oto aksı 1 adet 8708 çıkma / /1458 Iskra oto aküsü 1 adet 8507 çıkma / /1481 Markasız aırbag aksam parçası 8 adet 8708 çıkma / /653 Markasız oto farı 2 adet 8512 kullanılmış / /776 Markasız oto koltuğu 1 adet 9401 çıkma / /1726 Liters oto motor kayış kasnağı 3 adet 8409 çıkma /29-27 SKF oto motor kayışı 1 adet çıkma Markasız oto motor kayışı 13 adet çıkma /1727 Markasız oto marş dinamosu 1 adet 8511 çıkma / /1728 Muhtelif ebatlarda oto dişli aksam parça 6 adet 8483 çıkma / /1736 Markasız demirden makine aksam parçası 6 adet / /1740 Markasız oto tekli koltuk döşemeleri yırtık 1 adet 9401 eski / /1757 Renpar tır kabin bağlantısı 2 adet / /1766 Markasız oto kapısı 1 adet 8708 çıkma / /1768 Markasız oto yakıt filtresi 1 adet 8421 çıkma / /1872 Markasız oto motor alt karter muhafazası 1 adet kullanılmış /32-50 Markasız oto kayış kasnağı 1 adet kullanılmış Markasız oto kayış muhafazası 3 adet kullanılmış /1945 Markasız amortisör üst parçası 2 adet 8708 çıkma /36-05 Markasız amortisör alt papucu 2 adet çıkma /1954 Markasız oto arka camı 1 adet 7007 çıkma / /1910 Markasız tır motor beyni parçası 1 adet 9032 çıkma / /1963 Markasız kompresör 1 adet 8414 kullanılmış / /1964 Markasız mazot pompası 1 adet 8413 kullanılmış / /1968 Markasız oto direksiyon kutusu 1 adet 8708 çıkma / /1969 MIG motorsiklet eksozu 1 adet 8708 çıkma / /1975 Markasız otobüs şanzuman dişlisi ufak 4 adet 8483 kullanılmış / /1977 Markasız oto vites kutusu 1 adet 8708 kullanılmış / /1980 Markasız oto pompa parçası 1 adet 8413 kullanılmış / /1875 Bosch oto motor parçası 1 adet 8409 kullanılmış /32-50 Bosch plastikten oto parçası 1 adet 8409 kullanılmış /1882 Keıxhın motorsiklet silindir kapağı 1 adet 8409 kullanılmış /33-26 Markasız motorsiklet motorunun parçası 1 adet 8409 kullanılmış /1916 Markasız debriyaj merkezi 1 adet 8708 kullanılmış / /1917 Aypar kamyon farı (far içi aynaları lekeli) 1 adet kullanılmış / /1874 Markasız küçük oto dişlisi 1 adet 8483 kullanılmış / /2059 Garrett oto motor turbosu 1 adet 8414 çıkma / /2055 Markasız far 1 adet 8512 kullanılmış / /2053 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 kullanılmış / /2073 Markasız tekli oto koltuğu 1 adet 8708 kullanılmış / /2062 Markasız sağ ve sol oto kapısı 2 adet 8708 çıkma / /2061 Markasız direksiyon 2 adet 8708 kullanılmış / /2057 Vertex 28v alternatör konjektörü ve diod tab. Komple 6 adet / /2068 Markasız oto amortisör yayı 2 adet 8708 çıkma / /2081 Markasız oto radyatörü 1 adet 8708 kullanılmış /40-49

9 /2118 markasız şarj dinamosu 1 adet 8511 çıkma Edirne Tasiş / / /2106 Honda motorsiklet motoru 498cm3 1 adet 8407 Tasfiye Ambarı / /2102 Markasız oto fren diski 2 adet 8708 çıkma / /984 Bosch tır enjektörü 4 adet 8413 çıkma / /962 Markasız tır balatası 12 adet 6813 kullanılmış / /2185 Bosch oto mazot pompası 1 adet 8413 hurda / /2167 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 çıkma / /2175 Markasız muhtelif oto konjektörü 15 adet 8511 çıkma /45-47 Markasız oto sinyal kolu 11 adet 8536 çıkma Markasız muhtelif oto kontağı 3 adet 8511 çıkma /2035 Sachs audı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmış / /2036 Sachs audı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmış / /2034 Bosch audı farı 1 adet 8512 kullanılmış / /2033 Markasız otobüs klima kompresör gövdesi 1 adet 8415 kullanılmış / /2019 Markasız otobüs için disk 1 adet /39-23 Markasız hava dağıtıcı 1 adet /2010 Renault oto aırbag 1 adet 8708 çıkma / /2001 Hydcats direksiyon kutusu 1 adet / /2009 Markasız oto motor üst bloğu 1 adet 8409 kullanılmış / /2007 Markasız motor (dinamo) 1 adet 8511 kullanılmış / /2002 Adella oto hava filtresi 2 adet / /1712 RDS oto teybi 1 adet 8527 çıkma /28-43 Markasız oto teybi kafası yok 1 adet 8527 çıkma Soundmax oto teybi 2 adet 8527 çıkma Kenwood oto teybi 8 adet 8527 çıkma JVC oto teybi 8 adet 8527 çıkma Panasonic oto teybi 5 adet 8527 çıkma Sony oto teybi 12 adet 8527 çıkma Blaupunkt oto teybi 3 adet 8527 çıkma Goodmans oto teybi 4 adet 8527 çıkma Clarıon oto teybi 2 adet 8527 çıkma Pıoner oto teybi 3 adet 8527 çıkma Alba oto teybi 1 adet 8527 çıkma /830 Markasız tır fren diski 2 adet 8708 çıkma / /832 markasız cam kaldırma krikosu 4 adet / /833 Markasız karbiratör 2 adet 8409 kullanılmış /33-45 Markasız dispiratör 1 adet 8409 kullanılmış /808 Markasız tır filtresi 1 adet 8708 kullanılmış / /761 Markasız elektronik oto aksam parçası 3 adet 8708 çıkma /29-48 Motronic elektronik oto aksam parçası 1 adet 8708 çıkma Ford elektronik oto aksam parçası 1 adet 8708 çıkma /762 Markasız oto karbiratörü 2 adet 8409 çıkma / /775 Markasız oto amortisörü 2 adet 8708 çıkma / /2201 Hidrolik valf 1 adet /56 Hidrolik pompa 1 adet /481 Mercedes otomobil beyni 4 adet /113 BMW AG otomobil tv alıcısı 1 adet 8708 Mercedes otomobil farı 2 adet 8528 Markasız dvd oynatıcı 2 adet , ,00 Oto aynası sağ sol 2 adet 8708 Otomobil far metal aksamı 2 adet 8708 Mercedes navigasyon ve multi medya 1 adet 8526 Mercedes oto radyo cd 1 adet 8527 Oto cam suyu tankı 1 adet 8708 Araç masa düzeneği 1 adet / /120 Alternatör 348 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-a Bağlantı mili 1700 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı

10 / /120-b Elektrik şarj dinamosu 81 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-c Flanş 250 adet 7307 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-d Hidrolik valfı 161 adet 8481 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-e İş makinası güç aktarım organı PTO 276 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-f Klima motoru 69 adet 8511 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı /120-g Akış manometresi 19 adet 9026 kullanılmış Edirne Tasiş 2013/20 Araç ısıtma sistemi ısıtıcı 1 adet 8708 kullanılmış Tasfiye Ambarı Benzin pompası 6 adet 8708 kullanılmış Buji kablosu 15 adet 8709 kullanılmış Cam kriko motoru 5 adet 8511 kullanılmış Cam krikosu aksamı 60 adet 8708 kullanılmış Cam suyu motoru 34 adet 8511 kullanılmış Çiftli otobüs hava beyin van tipi (EBS) 21 adet 8708 kullanılmış Direksiyon hidroliği pompası 13 adet 8708 kullanılmış Dizel yakıt pompası 2 adet 8708 kullanılmış Elektrik marş otomatiği 59 adet 8511 kullanılmış Elektrik motoru 8 adet 8511 kullanılmış Enjektör yağ dağıtıcı 1 adet 8708 kullanılmış Fren hava dağıtım van tini 4 adet 8708 kullanılmış Gaz kelebeği 3 adet 8708 kullanılmış Havalı fren sistemi valfı 17 adet 8481 kullanılmış İmdat fren merkezi 2 adet 8708 kullanılmış İş makinası direksiyon pompası 5 adet 8708 kullanılmış Kamyon marş motoru 5 adet 8511 kullanılmış Kamyon su termostatı 150 adet 9032 kullanılmış , ,00 Kapaklı termostat 68 adet 9032 kullanılmış Klima radyatörü 3 adet 8708 kullanılmış Makine şaftı 3 adet 8708 kullanılmış / /120-h Otobüs hava fren merkezi 81 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-ı Otomobil beyni 30 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-i Otomobil su termostatı 865 adet 9032 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-j Otomobil yakıt ayar sensörü 1520 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-k Pedallı hava fren merkezi 304 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-L Retarder 12 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-m Rulman 1409 adet 8482 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-n Yağ basınç besleme pompası 75 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-o Yakıt seviye müşürü 2780 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-ö Motor üst kapak contası 15 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş Motorlu cam krikosu 6 adet 8708 kullanılmış Tasfiye Ambarı Oto motor klima aksamı 4 adet 8511 kullanılmış Otobüs su termostatı 15 adet 9032 kullanılmış Otomobil fan motoru 2 adet 8511 kullanılmış Otomobil fan ve fan motoru 20 adet 8708 kullanılmış Otomobil ktalizatörü 23 adet 8708 kullanılmış

11 30 Otomobil klima filtresi 5 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş 2013/30 Otomobil marş motoru 53 adet 8511 kullanılmış Tasfiye Ambarı Otomobil su radyatörü 18 adet 8708 kullanılmış Rulman takımı 1 adet 8482 kullanılmış Süspansiyon dengeleyicisi 1 adet 8708 kullanılmış Tekli hava beyin van tini 19 adet 8708 kullanılmış Telli mekanik cam krikosu 4 adet 8708 kullanılmış Tır mazot yakıt pompası 6 adet 8708 kullanılmış Traktör debriyaj ve fren seti (pedallı) 1 adet 8708 kullanılmış Triger gergi makarası ve devidayım motoru 1 adet 8511 kullanılmış Turbo ve emme manifoltu 2 adet 8708 kullanılmış , ,00 Sıcak hava sirkilasyon pompası 1 adet 8708 kullanılmış Yakıt pompası 1 adet 8708 kullanılmış Yakıt seviye sensör kablosu 55 adet 8709 kullanılmış / /120-p Yanda çapraz bilyalı metal aksamı 95 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-r Yuvarlak bağ. Millerinin geçtiği delikli demir 154 adet 8708 kullanılmış Edirne Tasiş , ,00 Tasfiye Ambarı / /120-s Enjektör yakıt dağıtıcısı 7 adet 8708 kullanılmamış Edirne Tasiş Havalı fren sistemi valfı 10 adet 8481 kullanılmamış Tasfiye Ambarı Gazlı amortisörü 1 adet 8708 kullanılmamış Gazlı amortisör üst bağlantı parçası 4 adet 8708 kullanılmamış Havalı fren sistemi parçası 2 adet 8708 kullanılmamış Kalorifer fanı 21 adet 8708 kullanılmamış Hidrolik güç ünitesi (plastik rezervuarlı) 1 adet 8708 kullanılmamış Kampana 13 adet 8708 kullanılmamış , ,00 Enjektör bağlantı parçası 28 adet 8708 kullanılmamış Amortisör 2 adet 8708 kullanılmamış Bağlantı parçası (mafsal küçük boy) 31 adet 8708 kullanılmamış / /2357 Markasız oto arka balata (4 parça) 1 takım 6813 yeni Edirne Tasiş / /2321 ECHSUN ve DANFOSS otobüs klima filtresi 3 adet 8421 yeni / /2265 Markasız oto piston kolu 4 adet 8409 yeni /52-37 Markasız oto piston kolu 3 adet 8409 hurda /2315 Contınental cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /58-40 Barum cantsız oto lastiği 1 adet 4012 çıkma /2248 Ford oto radyo teyp 1 adet 8527 çıkma / /2217 Markasız tır ön rot mili 1 adet 8708 kullanılmış / /2222 Markasız oto sanrufu 1 adet 8707 kullanılmış / /2257 Markasız oto stop lambası (ampülleri yok) 3 adet 8512 çıkma /52-07 Markasız oto gösterge tablosu 1 adet 8708 çıkma Markasız oto ön panjuru 1 adet 8708 çıkma /2249 Markasız oto direksiyon mili parçası 1 adet 8483 çıkma / /2259 Markasız oto silecek motoru 1 adet 8512 çıkma / /2262 Markasız oto direksiyon simidi 7 adet 8708 çıkma /52-37 Markasız oto gösterge tablosu 6 adet 8708 çıkma Markasız oto sinyal kolu 1 adet 8708 çıkma Markasız oto su pompası 1 adet 8512 çıkma /2256 Markasız oto çeki demiri 2 adet 7326 çıkma / /2267 Markasız oto aırbegi 1 adet 8708 kullanılmış / /2264 Markasız oto yağ kartel kapağı 1 adet 8409 çıkma /52-37 Markasız oto turbo aksam parçası 1 adet 8409 hurda Markasız oto şanzuman volant kapağı 1 adet 8483 hurda Markasız oto krankı 1 adet 8483 hurda /2261 Markasız oto stop lambası 9 adet 8512 çıkma /52-37 Markasız oto ön farı 8 adet 8512 çıkma Markasız oto dikiz aynası 7 adet 7009 çıkma Markasız oto sinyal lambası 3 adet 8512 çıkma

12 / /2263 Markasız oto klima motoru 10 adet 8415 hurda Edirne Tasiş /52-37 Markasız oto marş dinamosu (parça noksanı var) 4 adet 8511 çıkma Tasfiye Ambarı Markasız oto şarj dinamosu 2 adet 8511 çıkma Markasız oto karbiratörü (parça noksanı var) 1 adet 8708 çıkma /2332 Markasız akü 2 adet 8507 kullanılmış / /2356 Markasız oto şanzumanı 1 adet 8483 kullanılmış / /2340 Markasız oto mazot deposu koruyucu süngeri yırtık 1 adet 8708 kullanılmış 5.534,74 554, / /2291 Markasız bilgisayar kasası 1 adet 8471 kullanılmış / /2326 Markasız mengene 1 adet 8205 hurda / /2327 Markasız matkap sehpa altlığı 1 adet 8467 hurda /53-37 Markasız matkap sehpa parçası 1 adet 8467 hurda /2221 Olmo dikiş makinası motoru 1 adet 8452 kullanılmış / / /7 Buğday 1060 kap kg 1001 TEKĠRDAĞ GÜM. MD / , ,00 TDĠ LĠMAN KAPALI DEPO / /1183 Unıversıum marka 55 ekran tv 1 adet 8528 kull. EDİRNE TASİŞ / /1184 Phılıps marka 51 ekran lcd renkli tv 1 adet 8528 kull. PERAKENDE AMBARI / /1185 Elsay radyo teyp cd player 1 adet 8527 kull / /1190 Samsung marka 105 ekran plazma tv 1 adet 8528 hasarlı / /1191 Beko marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1192 JVC marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1195 Unıversıum marka 55 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1196 Multıtec marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1197 Loeve marka 66 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1198 Seg marka 105 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1200 Phılıps marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1202 IEC marka 55 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1203 JVC marka video kamera 1 adet 8521 kull / /1208 Phılıps marka 56 ekran lcd renkli tv 1 adet 8528 kull / /1213 Schneider marka 108 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1217 LG marka 106 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1218 Protek marka 106 ekran lcd tv 1 adet 8528 kull / /1226 Phılıps marka 67 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1227 JVC marka dvd player 1 adet 8521 kull / /1228 Cyber Home marka dvd player 1 adet 8528 kull / /1229 Kathreın marka receıver 1 adet 8528 kull / /1231 Redstar dvd player 1 adet 8521 kull / /1233 Roodstar dvd video player 1 adet 8528 kull / /1236 DK marka dvd player 1 adet 8521 kull / /1237 LG marka 110 ekran lcd tv 1 adet 8528 kull / /1238 Karcher marka 52 ekran tv 1 adet 8528 kull ,52 393, / /1239 Phılıps marka 51 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / /1242 LG 93 ekran plazma tv 1 adet 8528 kull / /1246 Toshıba marka 135 ekran tv 1 adet 8528 kull / /1250 JVC marka video kamera 1 adet 8521 kull / /1254 Telefunken marka 69 ekran renkli tv 1 adet 8528 kull / / /1186 Support Plus marka elektrik süpürgesi 1 adet 8508 kull. EDİRNE TASİŞ / /1187 Cep telefonu şarz aleti 40 adet 8504 kull. PERAKENDE AMBARI / /1188 Platoon marka mouse 15 adet 8471 kull / /1189 Cyber marka mouse 6 adet 8471 kull / / gözlü tüp ocağı 5 adet 7321 kull / / gözlü tüp ocağı 2 adet 7321 kull / /1199 LG bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1201 Blomerg elektrikli termosifon 2 adet 8516 kull / /1204 scaleo marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1205 United marka maikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1206 Cep telefonu şarz cihazı 50 adet 8504 kull / /1207 Electroceh marka çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1209 Neff marka fırın 1 adet 8516 kull /2581

13 / /1210 Indesit marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull. EDİRNE TASİŞ / /1211 Afk marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull. PERAKENDE AMBARI / /1212 Yuyve marka steteskop 1 adet / /1214 Weco marka gözlük camı parlatma makinası 1 adet 8479 kull / /1215 LG marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1216 Lıfe mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1219 Bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1220 Alko yaprak süpürme makinası 1 adet 8432 kull / /1221 Daewoo marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1222 Plastik çakmak 3540 adet 9613 kull / /1223 Hitachi marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1224 Aeg marka elektrik süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1225 Hp bilgisayar yazıcısı 1 adet 8443 kull / /1230 Aeg lavamat çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1232 Contınent mini fırın 1 adet 8516 kull / /1234 Harlem marka 3 gözlü ocak 1 adet 7321 kull / /1235 Harlem marka 2 gözlü ocak 2 adet 7321 kull / /1240 Sıemens marka bilgisayar kasası 1 adet 8473 kull / /1242 Asea Skandıa çift kapılı buzdolabı 50 adet 8518 kull / /1243 Aquasave marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull / /1244 Sanyo marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1245 Linga marka elektrık süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1247 Prıvıleg marka buzdolabı 1 adet 8418 kull / /1248 Whırpool marka çamaşır makinası 1 adet 8480 kull / /1249 Husgvarna marka mikrodalga fırın 1 adet 8516 kull / /1251 JVC marka şarj cihazı 1 adet 8504 kull / /1252 Brother marka bilgisayar yazıcı (tarayıcı) 1 adet 8443 kull / /1253 LG marka mikrodalga fırın (ısıtma) 1 adet 8516 kull / /1255 Combi mini fırın 1 adet 8516 kull / /1256 Matsuı marka mikro dalga fırın 1 adet 8516 kull / /1257 Phılıps marka elektrük süpürgesi 1 adet 8508 kull / /1258 Zanussı marka çamaşır makinası 1 adet 8450 kull / /1259 Aeg marka çamaşır kurutma makinası 1 adet 8421 kull / /1260 Elektro Helins marka bulaşık makinası 1 adet 8422 kull / /562 Amd marka tükenmez kalem 45 adet 9608 kırık / /563 Markasız su rezervuarı 1 adet 6810 bozuk / /564 Markasız klozet kapağı 6 adet 3922 kırık / /565 Mikrosoft marka bilgisayar klavyesi ( ) 1 adet 8471 kırık / /566 Trast marka bilgisayar klavyesi (14211) 1 adet 8471 kırık / /567 Brawn marka elektrikli kahve yapma makinesi 1 adet 8516 kırık / /568 Markasız elektrik süpürge çöp poşeti kağıt 150 adet / /569 Markasız elektrikli pizza tavası 1 adet 8516 kırık / /570 Markasız telefon kılıfı 70 adet / /571 Nronic marka mini mikser 22 adet 8509 kırık / /572 Compaq Presaira marka bilgisayar kasası 1 adet 8471 arızalı / /573 Shg marka elektrikli ikili ocak 1 adet 8516 kırık / /574 markasız kalem ucu 18 adet 9609 bozuk / /575 Markasız kalem bıçağı 7 adet kırık / /576 Dıesel marka kol saati 3 adet kırık / /577 Markasız santraç takımı 1 adet 9504 kırık / /578 Lexmark marka bilgisayar yazıcısı ( ) 1 adet 8443 kırık / /579 LG marka laser kalem 6 adet 9608 arızalı / /580 Markasız güneş gözlüğü 3 adet / /581 Rayban marka plastik güneş gözlüğü 6 adet ,13 534, / /582 Markasız kahve makinesi (parçaları noksan) 1 adet 8516 kull / /583 Pirivleg marka çay demelem makinası 1 adet 8516 kırık / /584 Severin marka kahve yapma makinası 1 adet 8516 kırık /1686

14 /585 Acer marka lcd bilgisayar monitörü (Tip:AL506) 1 adet 8528 kırık / /586 Gericom marka laptop ( ) 1 adet 8471 arızalı / /587 Markasız çocuk arabası 1 adet 8715 arızalı / /588 Markasız buzdolabı altlığı 3 adet 8418 kırık / /589 Markasız süs eşyası (yunus) 35 adet / /590 Oto gaz sistemi aksamı 1 adet 8708 kırık /143

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI

1-SATIŞI YAPAN İDARE 2-SATIŞ YERİ 3-SATIŞ TARİHİ VE SAATİ 4-GÜVENCENİN YATIRILACAĞI YER VE SON ÖDEME ZAMANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA/ARAÇ SATIŞ İLANI V. 1- Satışa

Detaylı

HOROZLUHAN MAH.VAKUR SOKAK.NO:33 Tel : 0332 251 32 13 Fax : 0332 251 50 60 oznuroto42@hotmail.com ÜRÜN KODU ÜRÜN RESİM AÇIKLAMA OEM-REF.

HOROZLUHAN MAH.VAKUR SOKAK.NO:33 Tel : 0332 251 32 13 Fax : 0332 251 50 60 oznuroto42@hotmail.com ÜRÜN KODU ÜRÜN RESİM AÇIKLAMA OEM-REF. V-01 001 AKÜ KAPAK LASTİĞİ UZUN Y.M. 309043 V-01 002 AKÜ KAPAK LASTİĞİ 309042 V-01 003 BASKI ARA PLEYT 38 LİK 1655731 F-12 V-01 004 BASKI ARA PLEYT 35 LİK F-10 F-10 V-01 005 BASKI AYAĞI VE ÇATALI 38' 347211

Detaylı

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 001 420 77 20 P026.1 ÖN 115 WVA 20011 15,0 mm 7,43 000 420 68 20 P093.1 ÖN 123 WVA 20392 15,0 mm 11,43 000 420 99 20 P265.1 ÖN 124 WVA 20941 19,3 mm 13,79 001 420 99 20 P186.1 ÖN 126

Detaylı

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 34 11 1 161 347 P289.1 ÖN E30 WVA 21173 17,0 mm 12,07 34 11 1 160 450 P299.2 ÖN E32, E34 WVA 21064 18,0 mm 15,86 34 11 6 761 244 P464.1 ÖN E36, E46 WVA 21925 17,8 mm 14,86 34 11 1

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 2 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 3 1 26,83 31,66 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 2 1 23,00 27,14 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD RTR075 RTR075-36 RTR075 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI Kod No Parça İsmi Fiyat $ B101 Yağ Tıpası B102 Yağ Keçesi B103 Tıpa B104 Dişli Kutusu B105 Dişli Kutsu Contası B106 Dişli Kutusu Kapağı B107 Dişli Kutusu

Detaylı

CG EGZANTRİK DİŞLİSİ SET CG ŞANZUMAN DİŞLİ SET CG ÖN DİŞLİ KT-AGK SMK:004 SMK:009 SMK:020

CG EGZANTRİK DİŞLİSİ SET CG ŞANZUMAN DİŞLİ SET CG ÖN DİŞLİ KT-AGK SMK:004 SMK:009 SMK:020 SAYFA:1 CG 125 MARŞ RUBLESİ CG 125 MARŞ RUBLESİ CG KASNAK DİŞLİSİ SMK:912 SMK:079 SMK:003 CG EGZANTRİK DİŞLİSİ SET CG ŞANZUMAN DİŞLİ SET CG ÖN DİŞLİ KT-AGK 14-15-16 SMK:004 SMK:009 SMK:020 CG (AGK-KT)

Detaylı

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 )

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) PARÇA ADI TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATI (KDV DAHİL) FAN KAPAGI 9,32 UST KAPAK SOGUTMA 7,58 KAPAK CONTASI 2,97 ALT KAPAK SOGUTMA 6,35 KAUCUK

Detaylı

NET OTOMOTİV ÖZÇELİK İŞ MERKEZİ 1170 SOK. NO: 4/14 OSTİM ANKARA TEL: 0 312 354 66 00-FAX: 354 66 84 S.NO: MALZEME ADI ARAÇ TİPİ NET REF. OEM REF.

NET OTOMOTİV ÖZÇELİK İŞ MERKEZİ 1170 SOK. NO: 4/14 OSTİM ANKARA TEL: 0 312 354 66 00-FAX: 354 66 84 S.NO: MALZEME ADI ARAÇ TİPİ NET REF. OEM REF. 1 AĞIR SERİ PİSTON TM TK 124-144-143 S5999 198956 2 AĞIR SERİ TAKVİYE TM TK 124 GR900 S6000 1474732 3 AĞIR SERİ TM.TK. KEÇELİ 112 S6182 368030 4 AĞIR SERİ TM.TK. KEÇESİZ 112 S6183 368030 5 AKİS KAPAK ORING

Detaylı

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır)

MOTOR BĐLGĐLERĐ. *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) MOTOR BĐLGĐLERĐ *Karbüratörde avans, rolanti ayarı (büyük vida ve küçük vida ile yapılır) *Đtici (süpap itici), horoz veya manivela, yarım ay şeklindeki parçalar *Eksantrik kayışı (Triger kayışı) *Üst

Detaylı

MARKA VE OEM NUMARALARI SADECE TANIMLAMA AMAÇLI KULLANILMIŞTIR. SCANIA Sayfa 1

MARKA VE OEM NUMARALARI SADECE TANIMLAMA AMAÇLI KULLANILMIŞTIR. SCANIA Sayfa 1 S-02 001 AMORTİSÖR LASTİĞİ 339188 S-02 002 AKİS CONTA 114-124 S-02 003 AKÜ KAPAK LASTİĞİ 1529552 124 S-02 004 AKARDEON HORTUM 270142 111-112 S-02 005 AĞIR SERİ TAKVİYE TM. TK. BÜYÜK 1474732 124 S-02 006

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI SOMUN ÇEKTİRME 1 1 27,18 32,07

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05011 AKÜ 17 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 17 1 154,45 182,25 YME001L61M62006 AKÜ LASTİĞİ 16 10 4,19 4,94 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı . İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı . İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 0/0/07-506 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 3474560-934.99- Konu : Piyasa Araştırması Hk.. İLGİLİ FİRMALARA Üniversitemiz bünyesinde

Detaylı

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU 683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600232 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642061 Didon flanşı (Ekostar) 1 2 3602346 Didon kilit kolu 19S

Detaylı

AKTARMA GRUBU ASKI BİLYASI HOUSİNG KOMPLE İSTAVROZ ÇATALI ŞAFT GRUBU ROT BAŞLARI ŞAFT HOUSİNG

AKTARMA GRUBU ASKI BİLYASI HOUSİNG KOMPLE İSTAVROZ ÇATALI ŞAFT GRUBU ROT BAŞLARI ŞAFT HOUSİNG 1 AKTARMA GRUBU ASKI BİLYASI ROT BAŞLARI HOUSİNG ŞAFT GRUBU KOMPLE İSTAVROZ ÇATALI ŞAFT HOUSİNG 2 AKTARMA GRUBU 3 ŞAFT KELEPÇE CİVATALARI ŞAFT MAFSALI ŞAFT YOKELERİ TRANSFER HOUSİNG BALATA VE PLATE FREN

Detaylı

GÜMÜŞPAR OTOMOTİV SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ

GÜMÜŞPAR OTOMOTİV SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ GMP CODE: 009 95 200 : PEUGEOT 106,306,405 AL.1202 GMP CODE: 009 95 201 : VALEO MUADİLİ CITROEN, RENAULT 6201 RULMAN 6021 AL.592 GMP CODE: 009 95 202 : BOSCH MUADİLİ AUDİ,ALFA ROMEO,BMW, FIAT,IVECO,MERCEDES,OPEL

Detaylı

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 2 D-SÖKME YMR950177419001 YAĞ POMPASI SOMUN SÖKME APARATI 1 1 7,76 9,16 3 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05023 AKÜ 14 1 45,90

Detaylı

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor

En konforlu yolculuklar. Maksimum konfor TR En konforlu yolculuklar STAR, 31 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesi, geniş ve konforlu koltuk aralıkları ve farklı oturum alternatifleri ile turizm, personel ve şehirler arası taşımacılıktaki ihtiyaçlara

Detaylı

En konforlu yolculuklar

En konforlu yolculuklar TR Maksimum konfor STAR, 31 kişilik yolcu kapasitesi, 4,25 m 3 lük yüksek kapasiteli ve kesintisiz bagajı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru, bağımsız

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 2 1 11,50 13,57 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600265 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642001 Didon flanşı 1 2 3642008 Didon kilit kolu 1 3 0101003 Civata 6Kö.B. M10x50 1 4 0103005 Rondela

Detaylı

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer

Yarışma Sınavı. 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? A ) Pitman kolu B ) Rot C ) A Çatalı D ) Kampana E ) Kremayer 1 Hangisi aydınlatma sistemi ile ilgili değildir? ) Sigorta B ) Zenon C ) Röle D ) Halojen E ) lternatör 5 Hangisi direksiyon sisteminin parçası değildir? ) Pitman kolu B ) Rot C ) Çatalı D ) Kampana E

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 M-ELEKTRİK AKSAMI YME00182A77E002 BOBİN 5 1 12,06 14,23 YME001A17A17016 BUJİ BAŞLIĞI 3 10 0,80 0,94 YME00128K61K001 BUJİ BAŞLIĞI LASTİĞİ 2 5 1,48 1,75 YME00136K71K001 BUJİ KABLOSU

Detaylı

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30412-3600262 Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3612036 Gaz Spirali 36M-45M

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 İlan no: 218701 Mercedes Viano 2.2 CDI V336 Ambiente Activity Orta 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Orta 2012 155.000 TL İlan tarihi: 17 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

İlan no: BMW 3 Serisi 3.16i. Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu. Sahibinden TL. İlan tarihi: 5 Temmuz 2017.

İlan no: BMW 3 Serisi 3.16i. Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu. Sahibinden TL. İlan tarihi: 5 Temmuz 2017. İlan no: 408965 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden Bmw E30 M40 Motor Enjeksiyonlu 10.500 TL İlan tarihi: 5 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Beylikdüzü, Kavaklı, Barış Mah. Model yılı Ocak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE TŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

KAMPANYA FİYAT LİSTESİ 10/2015

KAMPANYA FİYAT LİSTESİ 10/2015 676331 DAF ÖN MOTOR TAKOZU 20,00 TL 633981 DAF KABİN TAKOZU 26,00 TL 512681 295669 DAF ARKA MOTOR TAKOZU 65,00 TL 146526 SCANIA 112 ÖN MOTOR TAKOZU 15,00 TL 138849 SCANIA 111 ARKA MOTOR TAKOZU 50,00 TL

Detaylı

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok

5-Aşağıdakilerden hangisi motorun hareketli parçalarından değildir? a) Eksantrik(Kam) Mili b)biyel Kolu c) Supap d) Blok 1-Yol, inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerinde çeşitli ekipmanlar monte edilmiş motorlu

Detaylı

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte

ÇAPA MAKİNALARI. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw. 52 cc 1.5 Kw Budama Aparatı ile birlikte 203 ÇAPA MAKİNALARI 1125.$ Motor: 6,5 Hp Benzinli / Honda GX200 4 Zamanlı Hava Soğutmalı OHV Motor Hareket Tipi: Şanzıman 2 ileri + 1 geri Şaft Sayısı: 1 Çalışma Genişliği: 80-100 cm Çalışma Derinliği:

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030

32,00 TL 2517 / 2521 / 2622 AKİS DİŞLİSİ (KÜÇÜK DEF. BURÇLU TİP) 11507 317 356 00 80 1,10 TL V8 AKİS KAPAK CONTASI (ARKA) 14030 15701 BPW-93000100 11095 346 353 22 62 11096 308 353 00 62 31,25 TL 15,00 TL 10,00 TL 1935 ABS SENSÖR PARÇASI (SAÇ) AKİS DİŞLİ PULU (BÜYÜK DEFRANSİYEL) AKİS DİŞLİ PULU (KÜÇÜK DEFRANSİYEL) 13720 346 353

Detaylı

ATV250S D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250S D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05019 AKÜ 27 1 355,40

Detaylı

DAF PARÇA LiSTESi- 2014

DAF PARÇA LiSTESi- 2014 PARÇA LiSTESi- 2014 1 AKÜ KAPAĞI 2800-3300 N9299 651491 2 AKÜ KAPAĞI 85 ATİ 85 ATI N9302 088015 3 AKÜ KAPAĞI 95 ATI 95 ATI 430 N9301 287973 4 AKÜ KAPAĞI 95 XF 95 XF 480 N9300 1732653 5 ALT TAKIM CONTA

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ

KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ KULLANIM YERĠ OLMAYIP ĠHTĠYAÇ FAZLASI YEDEK PARÇALAR 1983-1989 MODEL BMC 140 VE 1340 G KAMYONLARA AİT YEDEKLER LİSTESİ KODU PARÇA MALZEMENİN ADI AÇIKLAMA 1 270-010-0001 KOMPLE JANT - - KULLANILMAMIġ AD

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2015/454 TLMT. Örnek No: 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen

Detaylı

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan

Renault Grand Scenic Toyota Verso. Renault Megan Renault Grand Scenic Toyota Verso Renault Megan Ford C MAX diesle tekna Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 sport tourer Titanyum (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 52.350,00 TL 49.000,00

Detaylı

1.İhale Tarihi: 08/04/2015 günü, saat 13:30-13:40 arası. 2.İhale Tarihi: 28/04/2015 günü, saat 13:30-13:40 arası. / null

1.İhale Tarihi: 08/04/2015 günü, saat 13:30-13:40 arası. 2.İhale Tarihi: 28/04/2015 günü, saat 13:30-13:40 arası. / null Örnek : 25* T.C. CEYHAN İCRA DAİRESİ 2015/195 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-AYAR Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR95414F52F001 KAYIŞ GERGİ ÖLÇME APARATI 1 190,93 225,30 YMR95412F50F001 KOMPRESYON ÖLÇME ALETİ 1 255,25 301,20 YMR954445739001 YAĞ

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-323361 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-VT7895 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-323361 Sayfa: 2 / 12 VF1LZBS0550035542 Araç Bilgileri

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 İlan no: 403451 Mercedes Viano 2.2 CDI V533 Trend Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Trend Activity Uzun 2011 137.900 TL İlan tarihi: 3 Mayıs 2017 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-115132 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ6993 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-115132 Sayfa: 2 / 9 VF1BZAL0E49168950 Araç Bilgileri

Detaylı

MOTOR PERFORMANS TESTİ

MOTOR PERFORMANS TESTİ MOTOR PERFORMANS TESTİ - Motor Koruyucu Kapağı - Motor Elektrik Tesisat Ve Kablo Kontrolü - Soğutma Su Hortumları Ve Sızdırmazlık - Klima Boruları - Motor Yağı Kontrolü - Motor Isı Ses Ve İzolasyon Kontrolü

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 Mamül adı : 40M ECO TARAL TİP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEBRİYAJ GRUBU Mamül kodu : 41-3601213 1 3601213 Debriyaj komple 40M-41M-41S 1 2 3611154 Debriyaj kampanası 40M-41S 1 3 0101059 Civata 6Kö.B. M8x30 4 4 0103004 Rondela A8,4 TS 79/2 6 5 0102029 Somun

Detaylı

1B BLOK NO: VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ

1B BLOK NO: VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ 1B BLOK NO: 27-28 VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ 1B BLOK NO: 27-28 VE NO: ZB 25 DEMİRBAŞ LİSTESİ TAŞINIRIN TANIMI Adet Açıklamalar 2 Kapılı Ahşap Dolap 2 Evrak Dolabı 9 Döner Sandalye 12 Ahşap Masa 1 Profil

Detaylı

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma

Zamanlama zinciri - çıkartma/takma Sayfa 1/21 Uyarılar ve öneriler Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Üretici tarafından aksi önerilmedikçe, aşağıdaki işlemler tavsiye edilir: Zamanlama zincirini her

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU Mamül kodu : 40 / 40402-3600362 Mamül adı : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) 1 9000517 Motor 6LD 400 Marşlı Lombardini 1 2 3601214 Debriyaj gövdesi 40M-41M-41S 1 3 3658017

Detaylı

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI

KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI 02.05.2017/58-1 KDV VE ÖTV İNDİRİMLERİNDE SÜRE UZATIMI ÖZET : 2017/9759 sayılı BKK ile - Klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon, elektrikli süpürge ve bazı küçük ev aletlerinden alınan ÖTV, 30/04/2017

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-035504 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PH9427 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-035504 Sayfa: 2 / 9 NM432300006A79836 Araç Bilgileri

Detaylı

Üstyapılar için anahtarlar. Genel

Üstyapılar için anahtarlar. Genel Genel Genel Bu belge, üstyapıcılar tarafından kullanılabilen anahtarların bir özetini içerir. Anahtarlar ve kontak muhafazaları Scania bayilerinden sipariş edilebilir. Ayrıca özel sembollere sahip düğmeler

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 Mamül adı : 483 D TARAL EKOSTAR CF 178FE DİZEL ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641316 22M Alüminyum Gövde burçlu komple 1

Detaylı

PUMA D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

PUMA D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05026 AKÜ 10 1 66,50 78,47 YME001T05T59009 AKÜ KABLOSU 9 1 3,44 4,06 YME001L61M62004 AKÜ

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu : Mamül adı : 22M B&S 6,5HP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu : Mamül adı : 22M B&S 6,5HP ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA Grup : TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu : 40-3600238 SIRA NO PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO KODU 1 3643101 Kilitli mil aks komple 1 1 3643110 Sabit mil aks komple 1 2 3653004 Teker kilit tutamağı 1 3

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 250814 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Uzun 2008 105.000 TL İlan tarihi: 1 Şubat 2016 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1

Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 İlan no: 245730 Mercedes Viano 2.2 CDI V534 Ambiente Activity Uzun 5+1 Sahibinden Mercedes - Benz Viano 2.2 CDI Ambiente Activity Uzun 2008 99.900 TL İlan tarihi: 2 Kasım 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYANIN SATIŞ İLANI T.C. G Ü M RÜ K VE TİC A R ET BAKANLIĞI O RTA ANADO GÜM RÜ K V E T İC A R E T BÖ LG E M ÜDÜRLÜĞÜ ERGAZİ TASFİYE İŞLETM E M ÜDÜRLÜĞÜ 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK

Detaylı

Chevrolet Lacetti V CDX

Chevrolet Lacetti V CDX Chevrolet Lacetti 1.6 16V CDX İlan no: 226364 İlan detayları Sahibinden 23.500 TL 07 Mar 2015 23.500 TL 01 Mar 2015 24.250 TL Chevrolet Lacetti (LPG, Özel Plaka, Döşeme, 4 lastik) İlan tarihi: 1 Mart 2015

Detaylı

4- Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sisteminin parçasıdır? a) Hidrolik pompa b) Kompresör c) Yön kontrol valfı d) Hidrolik motor

4- Aşağıdakilerden hangisi pnömatik sisteminin parçasıdır? a) Hidrolik pompa b) Kompresör c) Yön kontrol valfı d) Hidrolik motor 1- Diferansiyel kilidi hangi durumda kullanılır? a) Lastikler patinaj yapmaya başladığı anda kullanılır. b) Lastikler kaymaya başladığı anda kullanılır c) Araç savrulmaya başlamadan önce kullanılır d)

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET

ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI : STANDART NO ADET Grup :TEKERLEK KOMPLE KİLİTLİ Mamül kodu :40-3600343 Mamül adı :22M ALÜMİNYUM GÖVDE HONDA GX160 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3643101 Kilitli mil aks komple 1 1 3643110

Detaylı

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic

Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic Fiat Bravo 1.6 Mjet Emotion Dualogic Sahibinden Memurdan, temiz, serisinin en dolusu, dizel&otomatik İlan no: 384672 38.250 TL İlan tarihi: 3 Ocak 2017 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı

Detaylı

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP

YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP YENİ BERLINGO PANELVAN X 1.6 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1560 Maksimum güç (Hp.din/dev. dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev. dak.) 185 / 1500 Maksimum hız (km/s) 162 0-100 km/s hızlanma

Detaylı

KAMPANYALI ÜRÜNLER. Referans Ürün Tanımı Marka Araç Tanımı Model OE Referansı Ek Tanım

KAMPANYALI ÜRÜNLER. Referans Ürün Tanımı Marka Araç Tanımı Model OE Referansı Ek Tanım 141.97.001 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler B.P.W Treyler 308834020-60 113,42 TL 141.97.002 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler B.P.W Treyler 308834040 141,16 TL 141.97.004 FREN DİSKİ MONDIAL B.P.W Treyler

Detaylı

2016 ÜRÜN KATALOĞU DAIHATSU

2016 ÜRÜN KATALOĞU DAIHATSU 2016 DAIHATSU ÜRÜN KATALOĞU 303,35,015 450,01,000 450,01,000 450,01,003 DEVIRDAIM YARIS SIRION CUORE 1.0 1KR PISTON STD TRIOS YARIS 04 >> PISTON STD TRIOS YARIS 04 >> PISTON 050 TRIOS YARIS 04 >> 16100

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3691000 Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0108030 Segman delik 37x1,5 DIN472

Detaylı

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık

23.Araçta motor yağı kontrolü hangi bakımda yapılır? a) Günlük b) Haftalık c) Aylık d) Yıllık 1.Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? a) İspirto ve gaz yağı b) Benzin ve LPG c) Gaz yağı motorin d) Motorin ve LPG 2.Endüksiyon bobininin görevi aşağıdakilerden a)

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952183425001 JANT ARKA BURÇ ÇIKARMA APARATI 2 1 60,16 70,99 YMR952Z84001009 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 32,34 38,16 2 M-ELEKTRİK AKSAMI

Detaylı

Hava yastığının kontrol ünitesi ile ateşleme sisteminin, emniyet kemeri ön gergi tertibatının ve sürücü hava yastığı spiral tesisatının kullanım süreleri torpido kapağının içindeki etikette gösterilmiştir.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü

T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü EK 10 T.C. GÜMRÜK ÖZET BEYAN FORMU A. GENEL BİLGİLER 1.Taşıyıcı firma 4.Taşıtın 10.Beyan Türü a. Adı b. Numarası c. Referans numarası d. Ülkesi Tescil No: 2.Beyan sahibi/temsilcisi 5.Yükleme Yeri 6.Boşaltma

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : ŞANZUMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3641000 Mamül adı : 22M LGA 226 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3641001 Şanzuman gövdesi 1 2 3641009 Şanzuman arka kapak contası 1 3 3641039

Detaylı

RENAULT NET OTOMOTİV SAYFA : 1 NEW PREMIUM R AKÜ KAPAĞI PREMIUM R11347 AKÜ KAPAĞI NEW PREMIUM

RENAULT NET OTOMOTİV SAYFA : 1 NEW PREMIUM R AKÜ KAPAĞI PREMIUM R11347 AKÜ KAPAĞI NEW PREMIUM 1 AKÜ KAPAĞI NEW R11310 7420518311 2 AKÜ KAPAĞI R11347 5010269882 5010505041 3 AKÜ KAPAĞI EMNİYET LASTİĞİ NEW R11311 7400309042 4 BASAMAK ARKA DEMİRİ R - L -440- R11015 5010610723 5 BASAMAK BOYNUZU SAĞ

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

SCT EZG.YAPRAK DİŞLİ SCT.EGZ GERGİSİ SCT150 KÜLBÜRATÖR SMK:033 SMK:044 SMK:038 SAYFA:1

SCT EZG.YAPRAK DİŞLİ SCT.EGZ GERGİSİ SCT150 KÜLBÜRATÖR SMK:033 SMK:044 SMK:038 SAYFA:1 SCT 150 AKS DİŞLİSİ SCT.TAHRİK DİŞLİSİ SCT KIRANK DİŞLİSİ SMK:011 SMK:008 SMK:012 SCT MARŞ DİŞLİ YARIM AY SCT UZUN MARŞ DİŞLİ SCT ORTA MARŞ DİŞLİ SMK:013 SMK:014 SMK:015 SCT MARŞ YARIM AY SCT MARŞ DİŞLİSİ

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-223970 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KG4916 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-223970 Sayfa: 2 / 11 VF1LZBL0E50231560 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-037428 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RE6902 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-037428 Sayfa: 2 / 8 VF14SRCL455845287 Araç ilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-025049 Sayfa: 1 / 12 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KN3473 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-025049 Sayfa: 2 / 12 VF14SRA4449434305 Araç ilgileri

Detaylı

İNTER OTOMOTİV SCANIA OCAK 2014

İNTER OTOMOTİV SCANIA OCAK 2014 NO REF NO PARÇA TANIMI RESİM S1228 1865178 1873209 R SERİ TAMPON ORTA PLASTİK YENİ TİP S1730 1865188 IZGARA PLASTİK TAMPON S1229 1923745 R SERİ TAMPON PLASTİĞİ YENİ TİP S1230 1923744 R SERİ TAMPON PLASTİĞİ

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-029649 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KN3477 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-029649 Sayfa: 2 / 9 VF1LZBS0549331770 Araç Bilgileri

Detaylı

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso

Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Nissan Qashqai Renault Grand Scenic Toyota Verso Ford C MAX ecoboss Ford C MAX diesle tekna Markalar Privilege Premium Mitsubishi ASX 2 (Glassroof+NC) Anahtar teslim fiyatları 51.900,00 TL 51.350,00 TL

Detaylı

B i nalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi

B i nalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi ANKET FORMU KONUTLARDA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNDEN KAYNAKLANAN ENERJİ TÜKETİMİNİN İZLENMESİ Sayın Katılımcı; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte

Detaylı

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra)

7-SATIN ALINAN EŞYA BEDELİNİ ÖDEM E SÜRESİ: 7 Gün (Satışın tamamlanmasından sonra) T.C G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B A K A N L IĞ I O R T A A N A D O L U G Ü M R Ü K V E T İC A R E T B Ö L G E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü E R G A Z İ T A S F İY E İŞ L E T M E M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 4458 S A Y IL I

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124349 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PG4536 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124349 Sayfa: 2 / 8 WDD1173121N313607 Araç Bilgileri

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-223513 Sayfa: 1 / 11 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LH3449 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-223513 Sayfa: 2 / 11 YV1FS84ABF1354445 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-024937 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JK0165 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-024937 Sayfa: 2 / 9 WF0JXXWPJJCK87366 Araç Bilgileri

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : 41-3641150 Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO KODU 1 0102039 Somun plastikli M5 6 2 3641105 Debriyaj gövdesi (TARAL R200)

Detaylı

17.01.2014 GENEL OTO Ticaret ve Sanayi. 15'lik Bütün İçi Sac. Lastik 1/127

17.01.2014 GENEL OTO Ticaret ve Sanayi. 15'lik Bütün İçi Sac. Lastik 1/127 1 TANIMSIZ Auto Linea Hava Filitresi Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Blok Tapası evirdaim Ara Boru evirdaim Ara Boru evirdaim Kasnağı evirdaim Kömürü evirdaim Kömürü evirdaim Kömürü evirdaim Tm.Tk.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-125682 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KY8425 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-125682 Sayfa: 2 / 9 WDD2120401B150811 Araç Bilgileri

Detaylı