TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. )"

Transkript

1 (Eski Ünvanõ ile Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. ) 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOLARI... 2 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU... 3 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI NOTLAR DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 4 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI DİPNOT 4 HAZIR DEĞERLER DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR DİPNOT 7 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI DİPNOT 9 İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR DİPNOT 12 STOKLAR DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 15 DİĞER CARİ / CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER.. 25 DİPNOT 16 FİNANSAL VARLIKLAR DİPNOT 17 POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR DİPNOT 20 MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR DİPNOT 25 SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ DİPNOT 26 SERMAYE YEDEKLERİ DİPNOT 27 KAR YEDEKLERİ DİPNOT 28 GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI DİPNOT 29 YABANCI PARA POZİSYONU DİPNOT 30 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI DİPNOT 31 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DİPNOT 32 İŞLETME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 33 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DİPNOT 34 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR DİPNOT 35 DURDURULAN FAALİYETLER DİPNOT 36 ESAS FAALİYET GELİRLERİ DİPNOT 37 FAALİYET GİDERLERİ DİPNOT 38 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR DİPNOT 39 FİNANSMAN GİDERLERİ DİPNOT 40 NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI DİPNOT 41 VERGİLER DİPNOT 42 HİSSE BAŞINA KAZANÇ DİPNOT 43 NAKİT AKIM TABLOSU DİPNOT 44 MALİ TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR

3 DİPNOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Türkiye de kurulmuş olan ve faaliyet gösteren Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. nin ( Şirket ) faaliyet konusu her türlü kablo, iletken, makina, aparat, alet ve edavat ile bunlarõn yedek parça ve teferruatõnõn üretim, ithalat, ihracat ve ticareti dir. Şirket 1964 yõlõnda kurulmuş olup halihazõrda Prysmian Cable Holding B.V (%83,75) ve Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Emekli ve Yardõm Sandõğõ Vakfõ (%5,54) ortaklõğõ olarak faaliyetine anonim şirket statüsünde devam etmektedir. Halka açõk olan Şirket in hisselerinin %15,55 i İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nda işlem görmektedir. Şirket in 26 Eylül 2005 tarihinde yapõlan Olağanüstü Genel Kurul Toplantõsõ nda alõnan karar gereği Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. olan ünvanõ 27 Eylül 2005 tarihinde T.C. Bursa Ticaret Sicili Memurluğu nda tescil edilerek Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket bir iş kolunda (kablo üretim ve satõşõ) ve bir coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir. Şirket in ürün yelpazesi kapsamõnda 220 kvolt a kadar olan tüm enerji kablolarõ, 3600 çift e kadar bakõr iletkenli haberleşme kablolarõ ile fiber optik kablolarõ bulunmaktadõr. Şirket in fabrikasõ Bursa Mudanya da olup, bu fabrika kablo sektöründeki yüksek teknolojik düzey ile TSE yeterliliği olan termik, mekanik, kimya ve elektrik bilimsel araştõrma ve test laboratuvarlarõnõ da bünyesinde bulundurmaktadõr. Şirket in ticari sicile kayõtlõ adresi Bursa Yolu No: Mudanya, Bursa olup Entek Elektrik Üretimi A.Ş. de %3,81 oranõnda iştiraki bulunmaktadõr (Dipnot 16) ve 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle ortalama çalõşan sayõsõ 362 dir (31 Aralõk 2004: 315). DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1 Uygulanan Muhasebe Standartlarõ: Şirket muhasebe kayõtlarõnõ ve yasal mali tablolarõnõ Yeni Türk Lirasõ cinsinden, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasõ Kurulu nun ( SPK ) yayõnlamõş olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu na uygun olarak hazõrlamaktadõr. SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ i ( Tebliğ ) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ e göre dileyen işletmeler, 31 Aralõk 2003 tarihinde veya daha sonra sona eren yõllõk veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu Tebliğ hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Buna bağlõ olarak, Şirket, mali tablolarõnõ 31 Aralõk 2004 tarihine kadar SPK nõn Seri XI, No:20 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ( Enflasyon Tebliği ) hakkõnda tebliğine uygun olarak düzenlemeyi seçmiş, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra gelen ilk ara mali tablo ve raporlarõnõ SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ ine göre düzenlemeye başlamõştõr. Bu mali tablolar tarihi maliyet esasõna göre tutulan yasal kayõtlarõn, SPK nõn, 15 Kasõm 2003 tarihli Seri: XI, No: 25 sayõlõ Sermaye Piyasasõnda Muhasebe Standartlarõ Hakkõnda Tebliğ ine uygunluk açõsõndan gerekli düzeltme ve sõnõflandõrmalar yansõtõlarak düzenlenmiştir. Mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafõndan 20 Aralõk 2004 tarihli duyuru ile uygulanmasõ zorunlu kõlõnan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 4

4 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamõ) Şirket, ara dönem mali tablolarõnõ ilk kez 2005 yõlõnda hazõrlamaya başladõğõndan dolayõ 31 Aralõk 2005 tarihinde sona eren yõla ait gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akõm tablosu ve ilgili dipnotlar karşõlaştõrmalõ olarak sunulmamõştõr. 2.2 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi: Tebliğ nin 15. Kõsmõ, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolarõn Düzeltilmesi, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanõldõğõ durumlarda, SPK tarafõndan yayõmlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazõrlanan mali tablolarõn, bilançolarõn düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirasõ nõn cari satõn alma gücünü esas alarak hazõrlanmasõnõ ve önceki dönem mali tablolarõn da karşõlaştõrma amacõyla aynõ değer ölçüleri kullanõlarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Sözkonusu tebliğe göre yüksek enflasyon dönemi, yõllõk bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başõndaki fiyat endeksi rakamõnõn iki katõnõ aşmasõ ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamõnõn hesap döneminin başõna göre %10 veya daha fazla bir oranda artmasõ halinde, içinde bulunulan yõllõk hesap döneminden itibaren başlar. Ayrõca fiyat endekslerinde yukarõda belirtilen düzeyde artõş olmamakla beraber, halkõn tasarruflarõnõ yabancõ para cinsinden tutmasõ, mal ve hizmet fiyatlarõnõn yabancõ para birimi üzerinden belirlenmesi gibi yüksek enflasyon emarelerinin mevcut bulunmasõ halinde de 15. Kõsmõn uygulanmasõna karar verilebilir. 31 Aralõk 2004 tarihli mali tablolar, Yeni Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüyle ifade edilmiştir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almõş olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlarõ na uygun mali tablo hazõrlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasõnõn gerekli olmadõğõnõ ilan etmiştir. Karşõlaştõrma amacõyla sunulan 31 Aralõk 2004 mali tablolarõ, Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüyle Yeni Türk Lirasõ olarak ifade edilmiştir. 31 Aralõk 2004 tarihli açõlõş bilançosunun enflasyona göre düzeltilmesi için kullanõlan endeks ve dönüşüm faktörleri aşağõda açõklanmõştõr: Düzeltme Üç yõllõk kümüle Yõllõk Tarihler Endeks Katsayõsõ enflasyon enflasyon 31 Aralõk ,8 1,000 %69,7 %13,8 31 Aralõk ,1 1,138 %181,1 %13,9 31 Aralõk ,8 1,297 %227,3 %30,8 5

5 DİPNOT 2 MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamõ) Yukarõda bahsi geçen düzeltme işlemine ait ana hatlar aşağõda belirtilmiştir: - Mevcut parasal varlõk ve borçlar, paranõn değerindeki değişmeler karşõsõnda nominal değerlerini aynen koruyan ancak satõn alma güçleri düşen kalemler olduğu için ve bilanço tarihinde geçerli olan birimden belirtilmiş olduğu için ayrõca düzeltme işlemine tabi tutulmamõştõr. - Parasal olmayan varlõk ve borçlar ile özsermaye kalemleri, bilanço tarihinde geçerli bakiyelerden oluşmadõklarõ için, uygun düzeltme katsayõsõ kullanõlarak çevrilmektedirler. Sabit kõymet alõmlarõ, satõn alma senesine ait, uygun düzeltme katsayõsõ ile çevrilmektedirler. 2.3 Konsolidasyon Esaslarõ: Şirket in konsolide ettiği finansal varlõğõ bulunmamaktadõr. 2.4 Karşõlaştõrmalõ Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarõn Düzeltilmesi: Cari dönem mali tablolarõn sunumu ile uygunluk sağlanmasõ açõsõndan karşõlaştõrmalõ bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sõnõflandõrõlmõştõr. 2.5 Netleştirme / Mahsup: Finansal varlõk ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkõn bulunmasõ, söz konusu varlõk ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olmasõ veya varlõklarõn elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler. 2.6 Para Birimi: 30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete de yayõnlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin Para Birimi Hakkõndaki 5083 sayõlõ kanun uyarõnca, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Lirasõ ( YTL ) ve Yeni Kuruş ( YKr ), Türkiye Cumhuriyeti nin yeni para birimi olmuştur. Yeni Türk Lirasõ nõn alt birimi Yeni Kuruştur (1 YTL = 100 YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Lirasõ değerleri YTL ye dönüştürülürken 1 milyon Türk Lirasõ, 1 YTL ye eşit tutulmaktadõr. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti nin para birimi Türk Lirasõ ndan altõ sõfõr atõlarak sadeleştirilmiştir. Hukuki sonuç doğuran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki işlem, mahkeme kararõ, kõymetli evrak ve her türlü belgenin yanõ sõra ödeme ve değişim araçlarõnda, Türk Lirasõ na yapõlan referanslar, yukarõda belirtilen dönüşüm oranõ ile YTL cinsinden yapõlmõş sayõlmaktadõr. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kayõtlarõn tutulmasõ ve gösterimi açõsõndan Türk Lirasõ nõn yerini almõş bulunmaktadõr. Sermaye Piyasasõ Kurulu nun 30 Kasõm 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aralõk 2004 ve 31 Aralõk 2005 tarihlerinde sona eren döneme ilişkin mali tablolar YTL cinsinden gösterilmiştir. 6

6 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI Mali tablolarõn hazõrlanmasõnda izlenen önemli muhasebe politikalarõ aşağõda özetlenmiştir: 3.1 Hasõlat: Gelir, mal ve hizmet satõşlarõnõn faturalanmõş değerlerini içerir. Satõşlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydalarõn transferlerin yapõlmõş olmasõ, gelir tutarõnõn güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydalarõn Şirket e akmasõnõn muhtemel olmasõ üzerine alõnan veya alõnabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasõna göre kayõtlara alõnõr. Satõşlarõn içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunmasõ durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatlarõn, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranõ ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasõndaki fark tahakkuk esasõna göre faiz geliri olarak değerlendirilir (Dipnot 36). 3.2 Stoklar: Stoklar, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanõ ile mali tablolarda yansõtõlõr. Üretim maliyeti sistemi safha maliyeti olup, ilk giren ilk çõkar (FIFO) maliyet yöntemi uygulanmaktadõr. Mamul ve yarõ mamul maliyeti hammadde, doğrudan işçilik, diğer doğrudan giderler ve ilgili genel üretim giderlerini içerirken borçlanma maliyetlerini içermez. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akõşõ içinde tahmini satõş fiyatõndan tahmini tamamlama maliyeti ve satõşõ gerçekleştirmek için gerekli tahmini satõş maliyeti toplamõnõn indirilmesi ile elde edilen tutardõr (Dipnot 12). Fiili stok sayõmlarõ aylõk olarak dönem sonlarõnda yapõlmaktadõr. Maliyetler, stoklarõ mevcut durumuna getirmek için yapõlan tüm masraflarõ içermektedir. 3.3 Maddi Varlõklar: Maddi duran varlõklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile gösterilmektedir (Dipnot 19). Amortisman, maddi duran varlõklarõn faydalõ ömürleri baz alõnarak doğrusal amortisman yöntemi kullanõlarak ayrõlmaktadõr. Sözkonusu varlõklarõn tahmin edilen faydalõ ömürleri aşağõda belirtilmiştir. Ekonomik Ömür Yöntem Binalar yõl Doğrusal Amortisman Makina, tesis ve cihazlar 5-15 yõl Doğrusal Amortisman Taşõt araç ve gereçleri 5 yõl Doğrusal Amortisman Döşeme ve demirbaşlar 2-5 yõl Doğrusal Amortisman Özel maliyet bedelleri 5-10 yõl Doğrusal Amortisman Haklar 8-20 yõl Doğrusal Amortisman Arazi ve arsalar için sõnõrsõz ömürleri olmasõ sebebiyle amortisman ayrõlmamaktadõr. Bir maddi duran varlõğõn kayõtlõ değeri, varlõğõn tahmini geri kazanõlabilir değerinden daha yüksek ise, kayõtlõ değer geri kazanõlabilir değerine indirilir. 7

7 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) Maddi duran varlõklarõn satõşõ dolayõsõyla oluşan kar ve zarar, düzeltilmiş tutarlar ile tahsil olunan tutarlarõn karşõlaştõrõlmasõ sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarõna yansõtõlõr. Bakõm ve onarõm giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazõlõr. Eğer bakõm ve onarõm gideri ilgili aktifte genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlõyorsa aktifleştirilir. 3.4 Maddi Olmayan Varlõklar: Maddi olmayan duran varlõklar bilgisayar programlarõnõ ve geliştirme giderlerini içermektedir. Maddi olmayan duran varlõklar maliyetten itfa ve tükenme paylarõnõn düşülmesiyle ifade edilir. İtfa ve tükenme paylarõ beş yõlõ aşmayan bir sürede normal amortisman yöntemiyle hesaplanõr. Değer düşüklüğünün olmasõ durumunda maddi olmayan duran varlõklarõn kayõtlõ değeri geri kazanõlabilir değerine indirilir (Dipnot 20). 3.5 Varlõklarda Değer Düşüklüğü: Maddi duran varlõklar ile maddi olmayan duran varlõklarõ da içeren diğer duran varlõklarõn kayõtlõ değerlerinin herhangi bir olay ve değişiklik sonucunda geri kazanõm tutarlarõnõn altõnda kalõp kalmadõğõ incelenir. Net satõş fiyatõ ile kullanõm değerinin yüksek olanõ olarak belirlenen geri kazanõm tutarõnõn, kayõtlõ değerin altõnda kalmasõ durumunda, kayõtlõ değeri geri kazanõm tutarõna getirecek değer düşüklüğü mali tablolara dahil edilir. 3.6 Ticari Alacaklar Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklõ vadeli satõşlardan kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanõlarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranõ bulunmayan kõsa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmasõ durumunda fatura tutarõ baz alõnarak değerlendirilmiştir. Şirket in, ödenmesi gereken meblağlarõ tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olmasõ halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşõlõğõ oluşturulur. Söz konusu bu karşõlõğõn tutarõ, alacağõn kayõtlõ değeri ile tahsili mümkün tutar arasõndaki farktõr. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akõşlarõnõn, oluşan ticari alacağõn orijinal etkin faiz oranõ esas alõnarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarõ, zarar yazõlmasõndan sonra oluşacak bir durum dolayõsõyla azalõrsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansõtõlõr. 3.7 Borçlanma Maliyetleri: Banka kredileri, alõndõklarõ tarihlerdeki anapara borç değeri ve masraf kayõtlarõ ayrõ ayrõ muhasebeleştirilir. Dönem sonu brüt kredi oranõ üzerinden faiz tahakkuk esasõna göre finansal gider kaydedilip kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti oluştuğunda gelir tablosuna yansõtõlõr. 8

8 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.8 Finansal Araçlar: a) Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi Kredi riski Finansal varlõklarõn sahipliği karşõ tarafõn sözleşmeyi yerine getirememe riskini beraberinde getirir. Ticari alacaklarõn önemli bir kõsmõ bayilerden ve ilişkili şirketlerdendir. Şirket, bayileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuş olup bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler sõnõrlandõrõlmõştõr. Bayilerden yeterli teminat alõnmasõ kredi riskinin yönetiminde kullanõlan diğer bir yöntemdir. Fonlama riski Varolan ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanõ yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanmasõ yoluyla yönetilmektedir. Faiz oranı riski Şirket, faiz oranlarõndaki değişmelerin faiz getiren varlõk ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayõ faiz oranõ riskine maruz kalmaktadõr. Söz konusu faiz oranõ riski, faiz oranõ duyarlõlõğõ olan varlõk ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Döviz kuru riski Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklõ bulunulan meblağlarõn Türk Lirasõ na çevrilmesinden dolayõ kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadõr. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun günlük analiz edilmesi ile takip edilmekte, birebir kontrol altõnda ve dengede tutulmaktadõr. b) Finansal araçlarõn makul değeri Makul değer, zorunlu satõş veya tasfiye dõşõnda taraflarõn rõzasõ dahilindeki bir işlemde, bir finansal aracõn alõm satõmõnõn yapõlabileceği tutardõr. Mevcut olmasõ durumunda kote edilmiş piyasa fiyatõ makul değeri en iyi biçimde yansõtõr. Finansal araçlarõn makul değerinin tahmini için kullanõlan yöntem ve varsayõmlar aşağõdaki gibidir: 9

9 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) Parasal varlıklar Yabancõ para cinsinden bakiyeler dönem sonunda Merkez Bankasõ Döviz alõş kuru ile değerlenmektedir. Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlõklar Merkez Bankasõ döviz alõş kuru ile değerlenmektedir. Ticari alacaklarõn kayõtlõ değerleri aynõ şekilde dönem sonu Merkez Bankasõ Döviz Alõş Kuru ile değerlenmekte ve ilgili şüpheli alacak karşõlõklarõyla beraber makul değeri yansõttõğõ öngörülmektedir. Parasal yükümlülükler Kõsa vadeli olmalarõ sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçlarõn kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine yaklaştõğõ varsayõlmaktadõr. Ticari borçlarõn kayõtlõ değerleri ve krediler dönem sonu Merkez Bankasõ Döviz Satõş Kuru ile değerlenmektedir. Uzun vadeli döviz kredileri yõl sonunda yürürlükte olan döviz kurundan çevrildiği için kayõtlõ değerlerinin makul değerlerine yaklaştõğõ varsayõlmaktadõr. 3.9 İşletme Birleşmeleri: Yoktur Kur Değişiminin Etkileri: Dönem içerisinde, yabancõ para ile temsil edilen işlemler işlem tarihinde geçerli olan kurdan, bilançoda yer alan yabancõ para ile temsil edilen varlõklar bilanço tarihindeki TCMB döviz alõş kurlarõ ile, borçlar ise bilanço tarihindeki TCMB döviz satõş kurlarõ esas alõnarak Türk Lirasõ na çevrilmiştir. Bu işlemler sonucunda oluşan kur farkõ gelir ve giderleri dönem karõnõn belirlenmesinde hesaba alõnmõştõr Hisse Başõna Kazanç: Gelir tablosunda belirtilen hisse başõna kazanç, dönem net karõnõn, dönem boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağõrlõklõ ortalama sayõsõna bölünmesi ile bulunmuştur. Türkiye de şirketler, sermayelerini halihazõrda bulunan hissedarlarõna, geçmiş yõl kazançlarõndan ve yeniden değerleme fonlarõndan dağõttõklarõ bedelsiz hisse yolu ile artõrabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağõtõmlarõ, hisse başõna kazanç hesaplamalarõnda, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanõlan ağõrlõklõ ortalama hisse sayõsõ, hisse senedi dağõtõmlarõnõn geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunmuştur Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: Bilanço tarihinden sonraki olaylardan mali tablolarda düzeltme gerektiren ve mali tablolarda açõklanmasõ gereken hususlar bulunmamaktadõr. 10

10 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.13 Karşõlõklar, Şarta Bağlõ Yükümlülükler ve Şarta Bağlõ Varlõklar: Karşõlõklar, Şirket in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptõrõcõ bir yükümlülüğün mevcut bulunmasõ ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacõyla geleceğe yönelik bir kaynak çõkõşõnõn muhtemel olduğu, ayrõca ödenecek miktarõn güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrõlmaktadõr. Garanti giderleri, geçmiş dönemde gerçekleşen giderler esas alõnarak tahmin edilen tutarlarõn tahakkuku esasõna göre mali tablolara yansõtõlõr. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayõn gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlõklar mali tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlõ yükümlülükler ve varlõklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 31) Muhasebe Politikalarõ, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar: Yoktur Kiralama İşlemleri: Yoktur İlişkili Taraflar: Bu mali tablolar açõsõndan, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve bunlar tarafõndan kontrol edilen veya onlara bağlõ şirketler, personel, grup şirketleri, iştirak ve ortaklõklar ilişkili taraflar olarak kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 9) Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmasõ: Yoktur İnşaat Sözleşmeleri: Yõllara sair projelere ilişkin hasõlat ve maliyetler bilanço tarihi itibariyle sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma düzeyi esas alõnarak gelir ve gider olarak mali tablolara alõnõr Durdurulan Faaliyetler: Yoktur Devlet Teşvik ve Yardõmlarõ: Şirket makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartlarõn Şirket tarafõndan yerine getirileceğine ve teşviğin işletme tarafõndan elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alõnõr. Devlet teşvikleri nakden veya devlete karşõ olan bir yükümlülüğün azaltõlmasõ şeklinde elde edilmiş olsa dahi aynõ şekilde mali tablolarda gösterilir. 11

11 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.21 Yatõrõm Amaçlõ Gayrimenkuller: Yoktur Kurum Kazancõ Üzerinden Hesaplanan Vergiler: Türkiye de, kurumlar vergisi oranõ 2005 yõlõ için %30 tür (2004: %33). Bu oran, kurumlarõn ticari kazancõna vergi yasalarõ gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarõnda yer alan istisna (iştirak kazançlarõ istisnasõ gibi) ve indirimlerin (yatõrõm indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahõna uygulanõr. Kar dağõtõlmadõğõ takdirde başka bir vergi ödenmemektedir Ertelenen Vergiler: Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanõlarak, varlõklarõn ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kayõtlõ değerleri ile vergi değerleri arasõndaki geçici farklar üzerinden hesaplanõr. Ertelenen vergi hesaplanmasõnda, yürürlükteki vergi mevzuatõ uyarõnca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlarõ kullanõlõr. Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farklarõn tümü için hesaplanõrken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlõklarõ, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanõn kuvvetle muhtemel olmasõ göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadõr. Aynõ ülkenin vergi mevzuatõna tabi olmak şartõyla ve cari vergi varlõklarõnõn cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkõn bulunmasõ durumunda, ertelenen vergi varlõklarõ ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşõlõklõ olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 14) Çalõşanlara Sağlanan Faydalar / Kõdem Tazminatlarõ: Kõdem tazminatõ karşõlõğõ, Şirket in, personelin Türk İş Kanunu uyarõnca emekliye ayrõlmasõndan doğacak gelecekteki olasõ yükümlülüklerinin tahmini toplam karşõlõğõnõn şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder (Dipnot 23) Hazõr Değerler: Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansõtõlmaktadõrlar. Nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatlarõ ile tutarõ belirli, nakde kolayca çevrilebilen kõsa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki kur farkõ harici değişim riski olmayan ve vadesi altõ ay veya daha kõsa olan yatõrõmlarõ içermektedir (Dipnot 4) Sermaye ve Temettüler: Adi hisseler özsermaye olarak sõnõflandõrõlõr. Adi hisseler üzerinden dağõtõlan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş karlardan mahsup edilmek suretiyle kaydedilir. Alõnacak temettüler ise ilan edildikleri dönemde gelir olarak kaydedilir (Dipnot 25). 12

12 DİPNOT 3 UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamõ) 3.27 Finansal Yatõrõmlar: Tüm finansal yatõrõmlar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatõrõmla ilgili satõn alma masraflarõ da dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket in %20 nin altõnda sermaye payõna sahip olduğu finansal yatõrõmlarõ borsaya kayõtlõ herhangi bir makul değerlerinin olmadõğõ, makul değerin hesaplanmasõnda kullanõlan diğer yöntemlerin uygun olmamasõ veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapõlamamasõ ve makul değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlõğõn kayõtlõ değeri paranõn 31 Aralõk 2004 tarihindeki satõn alma gücüne göre düzeltilmiş elde etme maliyeti tutarõndan şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşõlõğõnõn çõkarõlmasõ suretiyle değerlenmiştir. Satõlmaya hazõr finansal varlõklarõn makul değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve kayõplar dönem sonuçlarõna yansõtõlõr (Dipnot 16) Nakit Akõm Tablosu: Nakit akõm tablosunun hazõrlanmasõ amacõyla nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatlarõ ve vadesine üç aydan az kalmõş, satõş fiyatõ ve vadesi önceden belirlenmiş ters repo sözleşmeleri çerçevesinde bankalara doğrudan kullandõrõlan kredileri içerir. DİPNOT 4 - HAZIR DEĞERLER 31 Aralõk Aralõk 2004 Nakit - YTL Nakit Döviz Banka - Vadesiz Mevduat Banka YTL Vadeli Mevduat YTL Vadeli Mevduatlar 1 AY 3 AY 17, YP Vadeli Mevduatlar USD Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (4.550) Banka İhracat Dövizleri Banka Döviz Tevdiat Hesaplarõ AY - 6 AY Banka - USD - Vadeli Mevduat ,75 5 YP Vadeli Mevduatlar USD 4 AY 4, YP Vadeli Mevduatlar EUR O/N 2,5 O/N ( ) Banka EUR Vadeli Mevduat Alõnan Çekler TOPLAM Vadeli mevduatlarõn vade tarihleri ve faiz oranlarõ aşağõdaki gibidir: 31 Aralõk Aralõk 2004 Vade Faiz Oranõ (%) Vade Faiz Oranõ (%) YTL Vadeli Mevduatlar O/N 15,65 O/N 24,5 O/N 13 2,5

13 DİPNOT 5 MENKUL KIYMETLER Yoktur (2004: Yoktur). DİPNOT 6 FİNANSAL BORÇLAR Şirket in 31 Aralõk 2005 ve 31 Aralõk 2004 tarihleri itibariyle alõnan uzun ve kõsa vadeli kredisi bulunmamaktadõr. DİPNOT 7 TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar: 31 Aralõk Aralõk 2004 Müşteri Cari Hesaplarõ Çek ve Senetli Alacaklar Verilen Depozito ve Garantiler Şüpheli Alacaklar Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ ( ) ( ) Vadeli Satõşlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri ( ) TOPLAM Şirket, yargõya intikal etmiş alacaklarõnõn tamamõ için karşõlõk ayõrmõştõr. Dövizli şüpheli alacaklar için tahakkuk etmiş kur farklarõ karşõlõklara dahil edilmiş, aynõ tutar kur farkõ gelirlerine de yansõtõlmõştõr. Kõsa Vadeli Ticari Borçlar: 31 Aralõk Aralõk 2004 Satõcõlar Borç Senetleri Vadeli Alõşlardan Kaynaklanan Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri ( ) (80.667) TOPLAM DİPNOT 8 FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI Yoktur (2004: Yoktur). ( )

14 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR Dönem sonlarõ itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem içlerinde ilişkili taraflarla yapõlan işlemlerin özeti aşağõda sunulmuştur: 31 Aralõk Aralõk 2004 Grup şirketlerinden ticari alacaklar Personelden alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar Grup şirketinden alõnan dava teminatlarõ (Dipnot 44) Grup şirketlerine ticari borçlar Ortaklara borçlar İlişkili taraflara borçlar a) Grup Şirketlerinden Ticari Alacaklar: 31 Aralõk 2005: Grup Şirketleri Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) Prysmian Cabluri si Sisteme SA EUR 9.000,00 1, Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia Srl EUR ,36 1, Prysmian Kabel und Systeme GmbH Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia Srl EUR ,43 1, EUR ,16 1, USD ,00 1, Prysmian Telekom Kabel und System Deutschland GmbH EUR ,63 1, ,00 1, Prysmian Telecom Cables & Systems UK Ltd. EUR ,60 1, Prysmian MKM Magyar Kabel Muvek RT Prysmian Telecom Cables y Sistemas Espana S.L ,37 1, EUR 604,30 1, Prysmian Cavi e Sistemi Enegia Srl EUR ,52 1, Pirelli Telecom Cables CO. Ltd Wuxi EUR 914,07 1, Prysmian Telecom Cables et Systemes France SA TOPLAM USD EUR USD 305,00 1, EUR ,50 1,

15 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) 31 Aralõk 2004: Grup Şirketleri Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) Pirelli Cables and Systems SA EURO , Pirelli Kabel und Systeme GmbH.&CO. EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Energia Italia S.P.A. USD , Pirelli Cables Ltd. EURO , USD , Kablo Bratislava Spool EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Energia S.P.A. Pirelli Romania Cabluri SA EURO , EURO , USD , Pirelli OekW GmbH EURO , Pirelli Cavi E Sistemi Telecom S.P.A. EURO , Pirelli Telecomunicaçoes Brasil USD , Pirelli Telecom Kabel und System GmbH EURO , Pirelli Telecom Cables&Systems Uk Ltd. EURO ,8268 Pirelli Telecom Cables y Systemas EURO ,8268 USD , Pirelli Telecom Cables CO. Ltd Wuxi EURO 914 1, TOPLAM USD 305 1,

16 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) b) Grup Şirketlerine Ticari Borçlar: 31 Aralõk 2005: Grup Şirketleri Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) Prysmian Kabel und System GmbH EUR , Prysmian Metals Ltd. EUR Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l. EUR ,5952 YTL ,0000 Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l. EUR ,5952 Prysmian Cable Systems PTE LTD. EUR ,5952 Prysiman Telekom Kabel und Systeme Deutchland GmbH. EUR , Eurelectric SA EUR , Prysmian Cabluri Si Sisteme S.A. USD , TOPLAM 1, Aralõk 2004: Grup Şirketleri Para Birimi Anapara Değerleme Kuru Anapara (YTL) Pirelli Kabel Und Systeme GmbH & Co EURO , Pirelli Metals Ltd. Pirelli Cavi e Sistemi Energia S.P.A. Pirelli Cavi e Sistemi Energia Italia S.P.A. Pirelli Cables Systems Pte Ltd. EURO , , EURO , , , USD , EURO ,8356 Pirelli Cavi e Sistemi Telecom S.P.A. YTL ,0000 Pirelli Romania Cabluri SA EURO , USD , Fibre Ottiche Fos S.P.A. EURO , Pirelli Telecom Cables Uk Ltd. Türk Pirelli Lastikleri A.Ş EURO , USD , GBP , YTL , TOPLAM YTL EURO EURO Pirelli Telecom Kabel Und System GmbH EURO 78 1, Pirelli Cavi e Sistemi Telecom Italia S.P.A

17 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) c) Grup Şirketlerine Yapõlan Satõşlar: Ünvanõ 1 Ocak 31 Aralõk 2005 Prysmian Cabluri si Sisteme S.A Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia S.r.l Prysmian Cables and Systems B.V Prysmian Kabel und Systeme GmbH Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l Prysmian Telekom Kabel und System Deutschland GmbH Prysmian Telecom Cables & Systems UK Ltd Prysmian MKM Magyar Kabel Müvek RT Prysmian Cables & Systems İnternational Ltd Prysmian Cables and Systems OY Prysmian Telecom Cables y Sistemas Espana SL Prysmian Kablo SRO Prysmian Cables y Sistemas S.L Prysmian Telecom Cables et Systemes France SA Prysmian OekW GmbH TOPLAM d) Grup Şirketlerinden Yapõlan Malzeme, Hizmet ve Sabit Kõymet Alõmlarõ: Yurtiçi Alõmlar: Çelikord A.Ş. (*) 1 Ocak 31 Aralõk Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. (*) TOPLAM (*) 28 Temmuz 2005 tarihinde Pirelli Grubu ile Goldman Sachs Capital Partners (GSCP S.r.l.) arasõnda imzalanan hisse devir anlaşmasõ sonucunda Türk Pirelli Lastikleri A.Ş. ve Çelikord A.Ş. grup şirketi niteliğinden söz konusu tarih itibariyle çõkarõlmõştõr (Dipnot 25). 18

18 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) Yurtdõşõ Alõmlar: (1 Ocak - 31 Aralõk 2005) Ünvanõ Malzeme+Tic.Mal Hizmet Sabit Kõymet Toplam Fibre Ottiche Sud - F.O.S. S.r.l Prysmian Cavi e Sistemi Telecom Italia Srl Prysmian Telecom Cables et Systemes France S.A Prysmian Telecom Cables & Systems Australia PTY Limited Prysmian Cables and Systems Limited Prysmian Kabel und Systeme GmbH Pirelli Societe Per Azioni Prysmian Cavi e Sistemi Energia Italia S.r.l Prysmian Metals Limited Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl Prysmian Cabluri si Sisteme SA Prysmian Energie Cables Et Systemes France S.A Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A Prysmian Cable Systems Pte Ltd Prysmian Telekom Kabel und System Deutschland GmbH Prysmian Cavi E Sistemi Telecom S.r.l TOPLAM

19 DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) e) Grup Şirketlerine Ödenen Lisans Bedelleri Toplamõ: 1 Ocak 31 Aralõk 2005 Prysmian Cavi e Sistemi Telecom S.r.l Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.l TOPLAM f) Temettü geliri: Ocak 31 Aralõk 2005 Entek Elektrik Üretim A.Ş TOPLAM g) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 1 Ocak 31 Aralõk 2005 Faydalar Toplamõ TOPLAM DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR a) Diğer Alacaklar (Cari / Dönen Varlõklar): 31 Aralõk 2005 Dava Alacaklarõ (Dipnot 44) Şüpheli Alacaklar Şüpheli Alacak Karşõlõğõ ( ) ( ) İndirilecek KDV Peşin Ödenen Vergiler İhraç Kayõtlõ Satõşlardan KDV Alacağõ Direkt İhracat Üzerinden Yüklenilen KDV Alacağõ Diğer Çeşitli Alacaklar İş Avanslarõ Personel Avanslarõ 31 Aralõk TOPLAM

20 DİPNOT 10 DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamõ) b) Diğer Alacaklar (Cari Olmayan / Duran Varlõklar): Gelecek Yõllara Ait Giderler TOPLAM c) Diğer Yükümlülükler: 31 Aralõk Aralõk Aralõk Aralõk 2004 Ertelenmiş Gelirler Gider Tahakkuklarõ Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler Personele Borçlar Kõsa Vadeli Diğer Borçlar TOPLAM Gider tahakkuklarõ yõllara yaygõn projelerle ilgili YTL lik tutarõ içermektedir (31 Aralõk 2004: YTL). DİPNOT 11 CANLI VARLIKLAR Şirket in esas faaliyet konusu içerisinde canlõ varlõklar yer almamaktadõr (2004: Yoktur). DİPNOT 12 STOKLAR 31 Aralõk Aralõk 2004 İlk Madde ve Malzeme Yarõ Mamüller Mamüller Emtia Diğer Stoklar Stok Değer Düşüklüğü ( ) ( ) Verilen Sipariş Avanslarõ TOPLAM

21 DİPNOT 13 DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ Şirket in halen Türkiye Elektrik İletim Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ile imzalamõş olduğu dört ayrõ sözleşme mevcuttur. a) Hisar - Hasköy 89/154 kv Anahtar Teslimi Yeraltõ Kablo Bağlantõsõ Projesi : Sözleşme Tarihi : 17 Haziran 2004 Sözleşme Tutarõ : YTL Tahmini Teslim Tarihi : Haziran 2006 Şirket, 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle bu sözleşme kapsamõnda 4 adet hakediş düzenlemiştir. Şirket, sözkonusu inşaat işine ait gelir ve giderlerin mali tablolara intikalinde sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma yüzdesini esas almaktadõr. Buna göre ilgili işin 2004 yõlõ sonu itibariyle %84 ü cari dönem itibariyle de sözleşmenin %97 si tamamlanmõş olup gelir ve giderler bu oran kapsamõnda mali tablolara yansõtõlmõşlardõr. Cari döneme intikal eden ve satõş hasõlatõna eklenen gelir tutarõ YTL olup maliyet hesaplarõna ise YTL ilave pay gelmiştir. Şirket in cari dönem itibariyle alõkonulan hakediş tutarlarõ kesin kabul kesintileri ile ilgili olup, YTL dir. Şirket in cari dönem itibariyle hakediş bedellerine ilişkin tüm alacaklarõ tahsil edilmiş olup alõnan bir avans vb. bulunmamaktadõr. Şirket in 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle bu proje kapsamõnda net borç tutarõ YTL dir. b) Balgat TM Gölbaşõ TM ve Hasköy GIS TM Mamak TM 89/154 kv Yeraltõ Kablo Bağlantõsõ Anahtar Teslim Tesis / Yapõm İşleri Projeleri Sözleşme Tarihi : 13 Mayõs 2005 Sözleşme Tutarõ : YTL Tahmini Teslim Tarihi : Mayõs 2006 Şirket 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle sözleşme kapsamõnda 3 adet hakediş düzenlemiştir. Şirket in sözleşmeler kapsamõndaki sorumluluğu malzeme ve tesis yapõmõnõ içermekte olup, sözkonusu inşaat işine ait gelir ve giderlerin mali tablolara intikalinde sözleşme faaliyetlerinin tamamlanma yüzdesini esas almaktadõr. Buna göre ilgili işin cari dönem itibariyle %67 si tamamlanmõş olup gelir ve giderler bu oran kapsamõnda mali tablolara yansõtõlmõşlardõr. Cari döneme intikal eden ve satõş hasõlatõna eklenen gelir tutarõ YTL olup maliyet hesaplarõna ise YTL ilave pay gelmiştir. Şirket in cari dönem itibariyle alõkonulan hakediş tutarlarõ geçici ve kesin kabul kesintileri ile ilgili olup YTL dir. Şirket in cari dönem itibariyle hakediş bedellerine ilişkin tüm alacaklarõ tahsil edilmiş olup alõnan bir avans vb. bulunmamaktadõr. Şirket in 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle bu proje kapsamõnda net borç tutarõ YTL dir. 22

22 c) Davutpaşa - İkitelli 380kV Anahtar Teslimi Yeraltõ Kablo Bağlantõsõ Projesi Sözleşme Tarihi : 09 Kasõm 2005 Sözleşme Tutarõ : EURO YTL Tahmini Teslim Tarihi : Nisan 2007 Şirket, sözkonusu inşaat işi ile ilgili sözleşmeyi imzalanmõş ancak 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle projenin henüz inşaat ve montajõ başlamamõştõr. d) Alibeyköy TM Etiler TM 89/154 kv Yeraltõ Kablo Bağlantõsõ Projesi Sözleşme Tarihi : 27 Aralõk 2005 Sözleşme Tutarõ : YTL Tahmini Teslim Tarihi : Aralõk 2006 Şirket, sözkonusu inşaat işi ile ilgili sözleşmeyi imzalanmõş ancak 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle projenin henüz inşaat ve montajõ başlamamõştõr. 23

23 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Şirket ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerini, SPK Seri XI No: 25 Tebliği uyarõnca belirlenen varlõk ve yükümlülükler ile ilgili varlõk ve yükümlülüklerin vergi bazlarõ arasõndaki farklõ değerlendirmelerin sonucunda ortaya çõkan geçici farklarõn etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadõr. İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlõklarõ ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %30 dur. 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlõk ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranõ kullanõlarak hazõrlanan dökümü aşağõdaki gibidir: Birikmiş Geçici Farklar Ertelenen Vergi Varlõğõ /(Yükümlülüğü) Ertelenen Vergi Varlõklarõ 31 Aralõk 31 Aralõk 31 Aralõk Aralõk 2004 Stoklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark ( ) ( ) Şüpheli alacak karşõlõğõ Tahakkuk etmemiş finansman gideri Borç karşõlõklarõ Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Maddi duran varlõklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark Yõllara yaygõn inşaat gelir tahakkuklarõ Diğer gelir tahakkuklarõ Net Ertelenen Vergi Yükümlülüğü ( ) ( ) ( ) ( ) 24

24 DİPNOT 14 ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamõ) 1 Ocak 2005 Gelir Tablosuna Yazõlan Gelir/(Gider) 31 Aralõk 2005 Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Stoklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark ( ) ( ) Şüpheli alacak karşõlõğõ (49.358) Tahakkuk etmemiş finansman gideri (26.982) Borç karşõlõklarõ Ertelenen Vergi Varlõklarõ Maddi duran varlõklarõn kayõtlõ değerleri ile vergi matrahlarõ arasõndaki net fark ( ) Yõllara yaygõn inşaat gelir tahakkuklarõ Diğer gelir tahakkuklarõ Net Ertelenen Vergi Yükümlülükleri ( ) ( ) ( ) DİPNOT 15 DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Cari / Dönen Varlõklar: 31 Aralõk Aralõk 2004 Gelecek Aylara Ait Giderler Diğer Dönen Varlõklar TOPLAM DİPNOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR 31 Aralõk Aralõk 2004 İştirak Tutar İştirak Tutar Oranõ % Oranõ % Entek Elektrik Üretimi A.Ş. 3, , DİPNOT 17 POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE Yoktur (2004: Yoktur). DİPNOT 18 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Şirket in bilanço tarihi itibariyle yatõrõm amaçlõ gayrimenkulü bulunmamaktadõr (2004: Yoktur). 25

25 DİPNOT 19 MADDİ VARLIKLAR İlaveler Çõkõşlar Transferler Maliyet Arazi ve arsalar Binalar ( ) Makine, tesis ve cihazlar Taşõt araçlarõ, döşeme ve demirbaşlar ( ) Özel maliyetler Toplam ( ) Birikmiş Amortisman Binalar ( ) ( ) ( ) Makine, tesis ve cihazlar ( ) ( ) - - ( ) Taşõt araçlarõ, döşeme ve demirbaşlar ( ) ( ) ( ) Özel maliyetler (77.527) (77.527) Toplam ( ) ( ) ( ) Verilen avanslar ( ) - - Net Kayõtlõ Değer ( ) ( ) Şirket 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle kayõtlõ aktifleri üzerinde aktif değer düşüklüğü testi yapmõştõr. Test neticesinde arsa, araziler ve binalarõn dõşõnda kalan tüm maddi ve maddi olmayan duran varlõklarõ üzerinden YTL değer düşüklüğü hesaplanmõş ve bu değer düşüklükleri ilgili maddi varlõklar üzerine yansõtõlarak yukarõdaki tabloda gösterilmiştir. Şirket in 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle Maddi Duran Varlõklar için YTL ve Maddi Olmayan Duran Varlõklar için ise YTL olmak üzere toplam YTL tutarõnda amortisman giderleri mevcuttur. Sözkonusu cari dönem amortisman giderlerinin YTL si üretim maliyetlerine, YTL si faaliyet giderlerine yansõtõlmõştõr. 31 Aralõk 2005 tarihinde maddi duran varlõklar üzerinde ipotek bulunmamaktadõr (2004: Yoktur). DİPNOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR İlaveler Çõkõşlar Maliyet Birikmiş İtfa Paylarõ ( ) (21.885) - ( ) Net Kayõtlõ Değer (20.673) Şirket 31 Aralõk 2005 tarihi itibariyle sona eren dönem içinde şerefiye hesaplamasõna konu olacak iktisap yapmamõştõr. 26

26 DİPNOT 21 ALINAN AVANSLAR 31 Aralõk Aralõk 2004 Alõnan Sipariş Avanslarõ (Yurt İçi) Alõnan Sipariş Avanslarõ (Yurt Dõşõ) TOPLAM DİPNOT 22 EMEKLİLİK PLANLARI Borç karşõlõklarõ nda (Dipnot 23) açõklanan kõdem tazminatõ karşõlõğõ dõşõnda herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaşmasõ yoktur. DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI 31 Aralõk Aralõk 2004 Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ Garanti Gider Karşõlõklarõ Sakat ve Eski Hükümlü Çalõştõrma Yükümlülüğü Karşõlõğõ Anadolu Bakõr Hisse Devri Dava Karşõlõğõ (Dipnot 31) Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ TOPLAM Kõdem Tazminatõ Karşõlõğõ: Türk İş Kanunu na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket le ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadõnlarda 20) yõlõnõ dolduran ve emekliliğini kazanan (kadõnlar için 58 yaşõnda, erkekler için 60 yaşõnda), askere çağrõlan veya vefat eden personeli için kõdem tazminatõ ödemekle mükelleftir. 23 Mayõs 2002 deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazõ geçiş süreci maddeleri çõkartõlmõştõr. Ödenecek tazminat her hizmet yõlõ için bir aylõk maaş kadardõr ve bu tutar 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle 1.770,62 YTL (31 Aralõk 2004: 1.574,74 YTL) ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Kõdem tazminatõ yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartõ bulunmamaktadõr. Kõdem tazminatõ karşõlõğõ çalõşanlarõn emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanõr. 27

27 DİPNOT 23 BORÇ KARŞILIKLARI (Devamõ) Tebliğ, Şirket in kõdem tazminatõ karşõlõğõnõ tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün hesaplanmasõnda aşağõda yer alan aktüer öngörüler kullanõlmõştõr: 31 Aralõk Aralõk 2004 İskonto oranõ (%) 5,49 5,45 Emeklilik olasõlõğõna ilişkin sirkülasyon oranõ (%) 97,30 97,10 Temel varsayõm, her yõllõk hizmet için belirlenen tavan karşõlõğõnõn enflasyon ile orantõlõ olarak artmasõdõr. Böylece uygulanan iskonto oranõ enflasyonun beklenen etkilerinden arõndõrõlmõş gerçek oranõ gösterir. Şirket in kõdem tazminatõ karşõlõğõ, kõdem tazminatõ tavanõ her altõ ayda bir ayarlandõğõ için, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olan 1.770,62 YTL (31 Aralõk 2004: 1.574,74 YTL) üzerinden hesaplanmaktadõr. Kõdem tazminatõ karşõlõğõnõn dönem içindeki hareketleri aşağõdaki gibidir: 31 Aralõk 2005 DÖNEM BAŞI ( ) Yõl içinde ödenen ( ) Yõl içindeki artõş DÖNEM SONU ( ) Kategorileri itibariyle dönem içinde çalõşan personelin ortalama sayõsõ: 31 Aralõk 2005 Personel Türü Sendikalõ Bağlõ Olduğu Sendika Sendikasõz Mavi Yaka 240 Birleşik Metal İş Sendikasõ 43 Beyaz Yaka TOPLAM Aralõk 2004 Personel Türü Sendikalõ Bağlõ Olduğu Sendika Sendikasõz Mavi Yaka 224 Birleşik Metal İş Sendikasõ 16 Beyaz Yaka TOPLAM DİPNOT 24 ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR Yoktur (2004: Yoktur). 28

28 DİPNOT 25 SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ Şirket in 31 Aralõk 2005 ve 31 Aralõk 2004 tarihlerindeki hissedarlarõ ve sermaye içindeki paylarõ tarihi değerlerle aşağõdaki gibidir: 31 Aralõk 2005 Adõ Soyadõ/Ticaret Ünvanõ Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ ( YTL) Prysmian Cable Holding B.V. 83, Siemens San. ve Tic. A.Ş. Emekli ve Yard. Sand. Vakfõ 5, Diğer 10, , Enflasyon düzeltme farkõ TOPLAM Aralõk 2004 Adõ Soyadõ/Ticaret Ünvanõ Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ ( YTL) Pirelli Cable Holding N.V. 83, Siemens San. ve Tic. A.Ş. Emekli ve Yard. Sand. Vakfõ 5, Diğer 10, , Enflasyon düzeltme farkõ TOPLAM Pirelli Grubu'nun dünya çapõndaki Enerji ve Telekom Kablo ve Sistemleri faaliyetlerini (Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. de dahil olmak üzere) Goldman Sachs Capital Partners'a (GSCP S.r.l.) satõlmasõna dair iki firma arasõndaki hisse devir anlaşmasõ 28 Temmuz 2005 tarihinde tamamlanmõştõr. Sermaye düzeltmesi, ödenmiş sermayeye yapõlan nakit ilavelerin Türk Lirasõ nõn 31 Aralõk 2004 tarihi itibariyle satõn alma gücüne göre enflasyon düzeltme işlemi etkisini ifade eder. Nominal değeri TL (31 Aralõk 2004: TL) olan adet (31 Aralõk 2004: ) hisse senedi mevcuttur. Şirket, 2004 yõlõ içinde YTL olan sermayesini % 300 oranõnda bedelsiz artõrarak YTL ye yükseltmiştir. Sermaye tutarõndaki bu artõş, yeniden değerleme değer artõş fonu ve maliyet artõş fonundan sağlanmasõ nedeni ile enflasyon muhasebesi uygulamasõnda sermaye enflasyon düzeltme farkõ kaleminden indirilmiştir. Artõrõm tutarõnõn detaylarõ aşağõdaki gibidir; Emisyon Maliyet Artõrõm Tarihi Artõrõm Tutarõ (YTL) Nakit YDDAF Diğer Primi Artõş Fonu 17 Eylül

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR...

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR 1-2 GELİR TABLOSU 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU 4 MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI

Detaylı

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş 2007 FAALİYET RAPORU 1111 Ön Bilgiler Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporları İlkeler TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2008 İçindekiler ÖN BİLGİLER

Detaylı

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU... 3 ÖZSERMAYE

Detaylı

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BEKO ELEKTRONİK A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK- 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 -

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 84.602 16.199 Ticari Alacaklar (Net) Not:7 55 - VARLIKLAR AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.)

Detaylı

31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu

31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu vision creativity logic 2 İçindekiler ÖN BİLGİLER Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş....3-4 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu...5 Şirket

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2005 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU TASSDSDSDSD Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 31 MART 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2007 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR 1-2

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 2005 YILI ÇALIŞMA RAPORU I) GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, İntema kuruluşunun 1.Ocak 2005 31 Aralık 2005 çalışma dönemini kapsamaktadır.

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİA.Ş. 1 OCAK-31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman

Detaylı

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR

PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK- 30 EYLÜL 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4-5 ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR...

Detaylı

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU nin 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİTABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu

30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 30 Haziran 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu vision creativity logic 2 İçindekiler ÖN BİLGİLER Kısaca Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş....3-4 Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Denetleme Kurulu...5

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOSU...

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu na DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr Telephone

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı