OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir."

Transkript

1

2 OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin geliflimini desteklemeyi amaçlayan bu oyuncakla oyuna bafllamadan önce afla daki noktalar göz önünde bulundurunuz. Öncelikle çocu un bellekte tutma ile ilgili beceri düzeyini belirleyiniz. Var olan beceri düzeyine uygun say da kart seçerek oyuna bafllay n z (Bafllang çta az say da ve çocu un tan d kartlar kullan n z.). Oyuna, çocu un bildi i, tan d resimli kartlarla bafllay n z. Sonraki aflamada yeni kartlar ekleyerek oyunlara devam ediniz. Oyunda çocu unuz beklenen becerileri ya da davran fllar gösterdi inde onu ödüllendiriniz. Aferin deme, alk fllama, sar lma gibi maddi olmayan ödülleri kullan n z. Oyun bittikten sonra oyunca küçük yafltaki çocuklarla birlikte toplarken, büyük yafltakileri kendi bafllar na toplamalar için yönlendiriniz. Oyun oynarken çocuklar n sosyal geliflim özelliklerini dikkate al n z. Bunun için küçük yafl grubunda bire bir (bir çocuk, bir yetiflkin) oynarken, 5-6 yafl ndaki çocuklarla, iki-alt çocu un birlikte ya da gerekti inde yetiflkin rehberli inde oynamas n sa lay n z. Küçük çocuklarda az say da kural olan oyunlar tercih ederken, yafl büyüdükçe kural say s n art r n z. Özellikle 6 yafl grubu çocuklar, yetiflkinlerin oynad - tipte kurallar olan oyunlar oynamaktan büyük zevk al rlar. Bu oyuncaklar çocu un geliflim düzeyini dikkate alarak özürlü çocuklarla da oynayabilirsiniz. Bu oyun kartlar n kullanarak, oyunlarda kazan lmas düflünülen amaçlara uygun flekilde farkl oyunlar da oluflturabilirsiniz. Baflarma duygusunu her çocu un tatmas na yard mc olunuz. Bu oyuncaklar n çocuklar n e lenerek ö renmesi amac na hizmet verdi ini unutmay n z. AMAÇLAR Dikkatini toplayabilme Alg lad klar n hat rlayabilme Varl klar çeflitli özelliklerine göre efllefltirebilme Varl klar çeflitli özelliklerine göre gruplayabilme

3 OYUNCA IN ÇER Bu oyun kartlar çocuklar n bellekte tutma, dikkatini toplama, varl klar çeflitli özelliklerine göre efllefltirme ve gruplama becerilerini desteklemek amac ile haz rlanm flt r. Hayvanlar, meyve ve sebzeler ile çiçekleri içeren toplam 240 adet karttan oluflmaktad r. Her bir resimden iki kart mevcuttur. Hayvanlar 2x60 karttan, Sebze ve meyveler 2x40 karttan, Çiçekler 2x20 karttan oluflmufltur. OYUNCA IN DE fi K YAfi GRUPLARI LE OYNANIfiI Bu oyuncak ile yafl grubunun özelli i dikkate al narak; Öncelikle çocu un bildi i, tan d hayvan, sebze, meyve ve çiçek resimleri olan kartlardan bafllanmal d r. Az say da kart kullan lmal d r (örne in; 4 yafl çocu una üç-dört kart çifti ile bafllanmal d r). Hayvan, sebze, meyve ve çiçekler ile ilgili kartlarla ayr ayr oynanmal d r. Oyun baflar ld nda, bilinmeyen yeni kart çiftlerini ilave ederek oyunu gelifltiriniz. Oyun için seçti iniz kart çiftlerini öncelikle çocu a tan tarak onlar hakk nda konuflunuz. Daha sonra kartlar, masan n üzerine resimleri görülmeyecek flekilde ters çevirerek yerlefltiriniz. Çocuklara, s ra ile iki kart açma haklar oldu unu, açt klar iki kart birbirinin ayn ise alabileceklerini söyleyiniz. Aç lan iki kart birbirinin ayn s de- il ise, her iki kart da yerine ters çevirerek koyup yerlerini ak llar nda tutmalar gerekti ini aç klay n z. Ayn zamanda di er oyuncular n açt klar kartlar ve yerlerini de ak llar nda tutmalar gerekti ini belirtiniz. Kendilerine tekrar s ra geldi inde, -hat rlad klar - ayn olan iki kart aç p alabileceklerini vurgulay n z. Ortadaki kartlar bitti inde önünde en çok kart çifti olan çocuk, oyunu birinci olarak tamamlayacakt r. Bu oyunu, 4 yafl çocuklar ile bire bir (bir yetiflkin ve bir çocuk) oynayarak bafllay n z. Daha sonra iki-üç çocuk ile birlikte oynayabilirsiniz. 5-6 yaflta ise, kurallar anlat larak çocuklar n kendi kendilerine oynamas na rehberlik ediniz. Bu oyunu 5-6 yafl çocuklar ile; kart çiftlerini birbirinden ay rarak da oynayabilirsiniz. Bunun için kart çiftlerinin birini masan n sa, di erini sol k sm na iki grup oluflturacak flekilde ayr ayr yerlefltiriniz (Dikkat: lk oyunda kart çiftleri kar fl k olarak yerlefltirilecektir.). Çocuklar n iki gruptan birer kart açarak oynamas n sa lay n z. Bu flekilde oynanacak oyun sayesinde çocu unuz, iki ayr kümeden çekti i kartlar n yerlerini takip ederek bellekte tutma becerisini ilerletmifl olacakt r. Ayr ca bu oyun kartlar ile çocuklara çeflitli gruplamalar yapt rabilirsiniz. Hayvanlar, sebzeleri, meyveleri ve çiçekleri gruplamalar n isteyebilirsiniz. Yafl ilerledikçe ve oyun baflar ld kça, gruplar n içinde daha alt kollar ya da farkl özellikleri belirterek gruplamalar oluflturabilirsiniz.

4 Örne in; Kufllar, bal klar ve böcekler, ki ve dört ayakl lar, Tatl ve ekfli olanlar, Kanatl olanlar ve olmayanlar, gibi. Oyunca toplarken küçük yafllarda çocu unuza siz destek olurken, yafl ilerledikçe oyun bitiminde kutusunu kendisi toplamas konusunda onu cesaretlendiriniz. DESTEKLEY C ETK NL KLER Çocu un görsel bellek geliflimini desteklemek için afla daki çal flmalar yapabilirsiniz. Nesne Saklama Oyunu Bu oyun için bafllang çta çocu un tan d birkaç nesneye ve tepsiye ihtiyac n z olacakt r. Nesneleri tek tek çocuklara tan t n z. Nesneleri daha sonra tepsiye koyunuz. Sonra s ra ile çocuklardan birini ya d flar ç kart n z ya da gözünü kapatmas n sa lay n z. Tepsideki nesnelerden birini al p saklay n z. Ebe olan çocu un eksik olan nesneyi tahmin etmesini isteyiniz. Oyuna ilk bafllad n zda az say da nesne kullan n z, giderek say y art r n z. Ayr ca saklad n z nesne say s n da çocuklar baflard kça art rabilirsiniz. Gör ve Hat rla Oyunu Bu oyun için bafllang çta tek nesne resimleri olan kartlara (meyve, hayvan, çiçek gibi), daha sonra basit ve karmafl k kompozisyonlar n oldu u resim kartlar na ihtiyac n z olacakt r. Çocu un önce gözünü kapatmas n sa lay n z. Daha sonra elinizde tuttu unuz kartlara bakmas için gözünü açmas n isteyiniz. Çocu a, resimli kartlara bakmas için k sa bir süre tan y n z (birkaç saniye) ve kartlar ters yönde kapatarak gördü ü resimlerin neler oldu unu sorunuz. Çocuklar bu oyunu baflard kça kart say s n art rarak oynayabilece iniz gibi, basitten karmafl a do ru çeflitli kompozisyonlar n oldu u resimli kartlarla da oynayabilirsiniz. Çocu un görsel belle ini destekleyici bu tür etkinlikleri siz de gelifltirebilirsiniz. Morpa Kültür Yay nlar

5

6

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

K i z l a r ç n TANRI YA MAN

K i z l a r ç n TANRI YA MAN K i z l a r ç n TANRI YA MAN Tek gerçek, Tanr olan seni ve gönderdi in sa Mesih i tan malar d r. Yuhanna 17:3 Benim ad m BEN TANRI NIN B R ÇOCU UYUM Cennetteki Baba n n beni sevdi ini biliyorum ve ben

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek

Bireysel Ba l l Harekete Geçirmek. Vizyon, Müflteriler, Gelecek Dr. Yeflim Toduk Akifl Sonuç Getiren lik Mütevaz ve Sevilen Yönetici Olmak Bir lidere sayg duyup, hayran olmak yeterli midir? Yoksa kalplere taht kurmas ve sevilmesi mi gereklidir? Bir liderin baflar s

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi

nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi nsan Genetik Verileri Uluslararas Bildirgesi Bu kitapç n çevirisi UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Bioyetik Íhtisas Komitesi taraf ndan yap lm flt r Birleflmifl Milletler Er itim Bilim ve Kültür Kurumu 1,

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı

ZENG N OLMANIN KURALLARI

ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI ZENG N OLMANIN KURALLARI Bolluk çinde Yaflamaya Yönelik Kiflisel Bir Anahtar RICHARD TEMPLAR Çeviren: Ümit fiensoy ISBN 978-9944-186-62-9 The Rules of Wealth Richard Templar 2007

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI MEDYA OKURYAZARLI I DERS Ö RETMEN KILAVUZ K TABI YAZARLAR M. Sadık ARSLAN Emine GENÇ Niyazi KAYA Hikmet AZER DEVLET K TAPLARI B R NC BASKI Devlet Kitaplar Müdürlü ü - Ankara, 2008 M LLÎ E T M BAKANLI I

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Ar c n n cep kitab. Ar n n gerçek dostlar na... Ar c lar m za.

Ar c n n cep kitab. Ar n n gerçek dostlar na... Ar c lar m za. Ar c n n cep kitab Koloni yönetimi Ar hastal klar ve zararl lar ile mücadele Temel petek ve ar l k seçimi G da hijyeni ve güvenli i Bal hasad ve sat fl 2013 Ar c n n cep kitab Bu kitapç k, Balparmak taraf

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı