Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER"

Transkript

1 * Yrd.Doç.Dr.Yosun MATER Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

2 *Evrimsel açıdan genlerin çoğaltılmasının önemi ilk defa Haldane (1932) ve Muller (1935 ) tarafından önerildi ve tanımlandı. *Evrimsel açıdan bir genin yenilenmesi çoğalması aşamasında veya devamındaki süreçlerde ortaya çıkan farklı mutasyonlarla gerçekleşir. *Bir gen çoğaltması ilk defa Bridges (1936) tarafından Drosophila da Bar cisimciği benzeri, Bar yerleşimlerinde gözlemlenmiş ve tanımlanmıştır. *Bu keşfe rağmen, bulunan diğer birkaç gen örneği için, biyokimyasal ve moleküler biyolojik tekniklerde bazı gelişmelerin olması gerekmiştir.

3 *1950'lerde protein dizilenmesi yöntemlerinde olan gelişmeler sayesinde uzun vadeli evrimsel süreçlerin çalışması mümkün olmuştur. *Ancak 1950'lerin sonlarında hemoglobin için α ve β zincirlerinin bulunması ve tanımlanması mümkün olmuştur (Itano 1957; Rhinesmith ve ark. 1958; Braunitzer ve ark. 1961). *Bu bulgudan sonra yapılan sitolojik çalışmalarda evrim sırasında gen çoğaltılması çoğunlukla kanıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

4 *Bu ve benzeri çalışmalarda çeşitli gen verileri kullanılmıştır. *Ohno (1970) buna zıt bir görüş ortaya sürmüştür. *Buna göre Gen çoğaltma tekniği bize aslında sadece oluşabilecek yeni bir geni verebilir fikri idi, bu fikrin doruluğunu günümüzde yapılan çalışmalar ile ancak anlamamıza rağmen, bu görüş o zamanda oldukça geçerli oldu. *Bölünmüş genlerin keşfi Gilbert (1978) tarafından yapıldı. *Buna göre rekombinasyonda DNA üzerinde yer alan exonların (gen veya gen parçalarının) arasında intronların varlığı tespit edildi. *Genler arasında yer alan, bu gen parçalar, ekzonların yer değiştirdiği belirlendi (Exon exchange). *Bu mekanizmanın özelliklen ökaryotik canlıların evrimsel değişiminde ve gelişiminde önemli bir rol oynadığı fikri kabul edildi. *Elbette burada ökaryotik genlerin evrimsel gelişiminde intronlarında rolleri de göz ardı edilmemelidir.

5 *Gen Çoğaltılmasının Çeşitleri *Gen çoğaltılması; bir DNA segmentinin kopya sayısında bir artış meydana getirilmesi olarak tanımlanır. *Gen çoğaltılmasını farklı şekilleri vardır. *Bunlar genellikle genomik bölgenin büyüklüğüne göre sınıflandırılırlar. *Buna göre duplikasyon çeşitleri: (1) Kısmi veya iç gen çoğaltılması, (2) Genin tamamının çoğaltılması, (3) Kısmi kromozomal çoğaltım, (4) Kromozomun tamamının çoğaltılması (5) Poliploidi veya genom çoğaltılması olarak tanımlanır. *Bunlardan ilk dört tanesi haploit bir kromozomda bölgesel olarak çoğaltımdır ve çok da etkili değildir.

6 *Gen Çoğaltılmasının Çeşitleri (devam) *Ohno (1970) genomun çoğaltılmasını irdelemiş ve bölgesel çoğaltılmalardan daha önemli olduğunu idda etmiştir. *Görüşüne göre bölgesel çoğaltımda aynı gen içindeki parçalarda değişiklik olmakta ve sadece bir dengesizliğe yol açmaktadır. *Bu durumun genomun çoğaltılması kadar etkin olamayacağı görüşünü ortaya atmıştır. *Bununla karşın, günümüzde bölgesel duplikasyonların evrimde çok önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.

7 *Gen çoğaltılmasından sorumlu moleküler mekanizma eşit olmayan bir krosignoverla ya da çaprazlama üzerinden gerçekleşir (Şekil 1.15). *Bu aşamada gerçekleşen krosingover miktarının farklığının nedenlerine bakarsak; 1.Karşılıklı gelen kromozomlar üzerindeki sekansların, bir kromozom üzerinde ardışık şekilde kopyalanmış bir bölge meydana getirmesi, 2.Buna karşın diğer kromozomda yer alan tamamlayıcı bölgelerde silinmeler, kaymalar olması ve 3.Bu kaymaların boyutuna bağlı olarak ortaya çıkan farklılıklar diyebiliriz. *Eşit olmayan bu geçişlerde, tekrar dizilerinin varlığı ve büyüklüğü de önemlidir. *Bir DNA sekansında yer alan ardışık dizilerin kopyalanması işlemi bir kere başladığında giderek hızlanan basamakları içeren bir işlemdir. *Böylece eşit olmayan bu çoğaltım devam eder.

8 Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

9 *ÖZETLE; *Uzun DNA ipliklerinin kopyalanması, genom boyutunun evriminde en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir. *Özellikle, tüm genomun çoğaltılmasında (veya büyük bir bölümünün çoğaltılmasında Ör: bir kromozomun tamamının çoğaltılması gibi) bir anda genom boyutunun artmasında önemli bir neden olabilir. *Farklı organizmalar için bu şekilde genom çoğaltma olayları tespit edilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

10 *Domainler ve Ekzonlar *Bir domain (birim), bir protein içinde belli bir yeri olan, iyi tanımlanmış bir bölgedir. *Bu bölge; ya proteinlerin alt birimlerini bağlayan ve fonksiyonun gerçekleştiren bölgelerdir; ya da kararlı, sabit bir yapısı olan, bağımsız katlanabilen, tüm parçaları ayırt edilebilen, kompakt olarak katlanmış bir yapı birimidir. *Domainler eskiden fonksiyonel birim olarak adlandırılırlardı. * Sonrasında yapısal domain (birim) veya modül adını aldılar (Gō ve Nosaka 1987). *Domainlerin fonksiyonel bir etki sınırlarının tanımlanması genellikle zordur. *Bunun nedeni aynı anda bir çok durumda işlevleri olması ve bu işlevleri yapılarında bulunan polipeptit bağları ile bağlı amino asit birimleri vasıtasıyla yapmalarıdır.

11 *Domainler ve Ekzonlar (Devam) *Diğer yandan, bu yapısal modüller aynı zamanda oluşturdukları proteinde yer alan doğrusal amino asit dizilerinin birlikte oluşturduğu bir yapıdır (Ör: bir modül amino asitlerin sürekli bir dizilimini içerir). *Bu ayrım önemlidir. *Olası evrimsel mekanizmalar göz önüne alındığında, multidomain içeren proteinlerin meydana gelmiş olabileceği sonucuna varılır. *Eğer fonksiyonel bir domain nin, bir modüle karşılık geldiğini kabul edersek, çoğaltılması ile fonksiyonel birimlerin, segmentlerinin sayısı artması beklenir.

12 *Bunun aksine, eğer oluşan fonksiyonel birimler, amino asitlerin dağılmasını tetiklediyse, farklı modüllerin oluştuğu ve bunlar arasında fonksiyonel işlevselliklerin oluştuğu düşünülebilir. * Çoğaltılmış fonksiyonel modül iş yapamıyor da olabilirler. *Bu elbette fonksiyonel grup oluşumu için istenmeyen bir durumdur. *Gerçekten de bir çok proteinin çekirdeğinde bulunan tekrarlar ya yapısal modüllere ya da tek bir fonksiyonel modüle karşılık gelirler (Barker ve ark 1978). Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

13 *Proteinlerde modüllerin kimlikleri genellikle Gō dağılımı adını alan grafiksel bir yöntem kullanılarak tanımlanır (Gō 1981). *Bu yöntemde, bir proteine ait amino asit birimleri, iki eksen üzerinde, iki boyutlu olarak arka arkaya sıralanmış matris yapısındadır. *Bu dizilim bize proteinin üçüncül yapısını verir. *Elde edilen veriler ışığında, iki eksen arasındaki mesafenin uygun olması durumunda, artı işareti (+) matrise girilir. *Bu şekilde belirlenen değerler elde edilmiş değerlerden daha büyük olur (Şekil 6.1). *Küresel proteinler için kullanılan değer genellikle küresel proteini oluşturan kürenin yarıçapıdır ve ideal durumda R olarak belirtilir. * İdeal durumlarda, domainler boş, örtüşmeyen, sağa açılı üçgenler, hipotenüsler üzerinde Gō dağılımı yardımıyla artı işaretleri ile tanımlanır (Şekil 6.1a ).

14 Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

15 *Daha az ideal olan durumlarda, birbirleri ile örtüşen ve aralarında mesafeler olan boş üçgenler (Şekil 6.1b ) şeklinde tanımlanır. *Gerçekte bu durum çok daha karmaşık ve kompleks istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenir. *Modüller arasındaki bağlantıları tanımlamak ise çok daha karmaşık bir işlemdir. *Şekil 6.1c de insan hemoglobininin β alt-birimi için oluşturulmuş bir Gō dağılım grafiği görülmektedir. Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

16

17 *Teorik olarak, yapısal domainler arasında birkaç olası ilişki tahmin edilebilir ve böylece genlerdeki ekzonların düzenlenmesine dair yorumlar yapılabilir (Şekil 6.2). *Gō (1981) birçok küresel proteinin, iç bölgesinde, farklı modüler bölümlerin bulunduğunu belirlemiştir. *Böylece genlerde yer alan ekzonların varlığı ve bağlantısı kesin olmasa da gösterilmiştir (Şekil 6.2a ve b). *Sadece birkaç durumda, tek bir modülün tek bir ekzonu kodladığı bulunmuştur (Şekil 6.2d). *Arasında tam bir uyumsuzluk olan modüller içeren proteinlerle yapılan çalışmalarda genlerde bölünen ekzonlarla ilgili çalışmalara rastlanmamıştır (Şekil 6.2e). *Yine çoğu çalışmada bir ekzonun birden fazla modülde (genellikle komşu modüllerde) görev alması veya kodlanması hakkında yapılmıştır (Şekil 6.2c).

18 Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

19 *Vertebrat (omurgalı) hemoglobinlerinde yer alan α ve β zincirlerine bakarsak, bunların dört alt birimden oluştuğunu görürüz. *Aslında üç ekzon ve bir komşu dizi etkisiyle kodlanır. *Gō (1981 ) ekzonlar arasında bir birleşme meydana geldiğinde, bunun merkezi bir intron kaybına sebebiyet verdiğini öne sürmüştür. *Gerçekten de bitkilerde görülen homolog globulin genlerine (leghemoglobins) bakıldığında, birleşmelerin tahmini noktalarına eklenmiş intron bölgelerine rastlanmıştır. *Ve omurgalı globin genlerine benzer yapılar belirlenmiştir (Landsman ve ark. 1986). Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

20 *Benzer bir intron eklenmesi nematod (yassı kurt) Pseudoterranova decipiens in globin genleri arasında bulundu (Dixon ve ark. 1991). *İlginç bir şekilde, serbest yaşayan ve globin geni kodlayan nematod (yuvarlak kurtlar) Caenorhabditis elegans ın globulin genleri arasında yer alan bir intron bölgesine benzeyen merkezi bir intron bölgesine de leghemoglobinlerde rastlanmıştır (Kloek ve ark konumunda 1993). *Bu nedenle, evrim sırasında globin gen ailesinin ata genini oluşturduğu düşünülen dört ekzon arasındaki intron kayıpları ve eklenmeleri, genetik yelpazeyi oluşturduğu ve globulin gen çeşitlerini ortaya çıkardığı düşünülmektedir (Şekil 6.3). Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

21 Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

22 *Olguların çoğunda, protein düzeyinde etki gösteren artış, aslında DNA seviyesinde oluşan bir dizi ekzon çoğaltılmasıdır. *Bu nedenle, ekzonların çoğaltılması, genin çoğaltılması için temeldir. *Ökaryotik genleri genellikle birden çok ekzon ve introndan oluşur (Bölüm 1) ve birbirine komşu ekzonlar genellikle aynı veya birbirine çok benzerdir. *Dahası, günümüz organizmaların çoğunda var olan proteinler içinde, amino asit dizi tekrarları görülür ve bu tekrarlar genellikle oluşturdukları proteinler içinde fonksiyonel ve/veya yapısal bölgeleri etkilerler (Barker ve ark. 1978). *Bu gözlemler birçok proteinleri tanımlayan özel genler olduğunu ve bunların kendilerini çoğalttıklarını göstermektedir.

23 *Bu durum aynı zamanda proteinlerin işlevsel kararlılıklarını arttırmak ve aktif bölgelerini çoğaltmak için sayılarını arttırabildiklerini de göstermektedir. *Protein ve DNA düzeyinde oluşan bu kendi içinde çoğaltılması durumu, gereksiz DNA segmentleri oluşmasına neden olabilir. *Aynı zamanda böyle bölgeler, yeni fonksiyonlar geliştirmek için bir gen oluşumuna da neden olabilir. *Bu durumda, günümüz yaşayan organizmaları oluşturan/yapısında bulunan birçok karmaşık gen, bu şekilde içsel olarak çoğaltılmış küçük, basit, ilkel genlerden evrimleşmiş ve bunu takiben değişime uğramış olabilirler (Li 1983).

24 *KULLANILAN KAYNAKLAR * 1 Fundamentals of Molecular Evolution (2000) Dan Graur and Wen-Hsiung Li Sinauer Associates, Inc.,Publishers. Sunderland, MA, USA. Yrd.Doç.Dr. Yosun MATER

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki

Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki GENDEN PROTEİNE Genler ve proteinler arasındaki temel ilişki İngiliz hekim Archibald Garrod (1909), genlerin, enzimler aracılığı ile fenotipi belirlediğini ilk öne süren kişidir. Garrod, doğuştan metabolizma

Detaylı

TRANSLASYON VE PROTEİNLER

TRANSLASYON VE PROTEİNLER TRANSLASYON VE PROTEİNLER Translasyon ve proteinler Translasyon; mrna, trna, ribozomlar ve polipeptid zincir sentezinin başlaması, uzaması ve sonlanması için gerekli çeşitli translasyon faktörleri arasındaki

Detaylı

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON

GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON GENETİK ŞİFRE VE TRANSKRİPSİYON Giriş Ökaryotlardaki transkripsiyon, prokaryot ve bakteriyofajlara benzer ancak daha karmaşıktır. Transkripsiyon, bir ana polimeraz enzimine ve destekleyici proteinlere

Detaylı

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER ÜNİTE 10:YÖNETİCİ MOLEKÜLLER Nükleik asitler sadece kalıtsal bilgiyi taşıyan moleküller olmayıp bu bilgiyi protein senteziyle birlikte hücre yönetiminde kullanmalarıyla önem kazanmaktadırlar.gelişmiş canlıların

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN

BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI ÖYKÜ EREN YÜKSEK LĐSANS TEZĐ 2008 ALERJEN PROTEĐNLERĐN OTOMATĐK SINIFLANDIRILMASI AUTOMATED CLASSĐFĐCATĐON OF

Detaylı

IARS. 07-18 Temmuz 2008. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik. ( ITAP ) http://www.itap-tthv.org/

IARS. 07-18 Temmuz 2008. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik. ( ITAP ) http://www.itap-tthv.org/ IARS İSTATİSTİKSEL MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ BİYOBİLİŞİM VE POLİMERLERİN İSTATİSTİKSEL FİZİĞİ ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 07-18 Temmuz 2008 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP

Detaylı

Hücre bölünmesinin asal görevleri

Hücre bölünmesinin asal görevleri HÜCRE DÖNGÜSÜ Hücre bölünmesinin asal görevleri Hücre döngüsünü ya da hücre bölünmesini incelemeden önce, hücre çoğalmasının organizmaların yaşamında ne gibi roller oynadığını gözden geçirmek gerekmektedir.

Detaylı

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir.

DNA parmak iziyle karşılaştırılır. DNA kanıtı şüpheliyi suçsuz çıkartabilir veya ilişiği olduğunu gösterir. DNA FINGERPRINTING Aynı zamanda DNA Typing (tiplemesi) olarak da adlandırılan DNA fingerprinting DNA dizilerini izole etme ve görüntüleme metodudur. Teknik 1984 te İngiliz genetikçi Alec Jeffreys in, minisatellitler

Detaylı

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ

KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ KALITIMIN MOLEKÜLER TEMELİ Kalıtsal madde ile ilgili araştırmalar Morgan ve arkadaşları genlerin kromozomlar üzerinde yer aldığını gösterince kromozomların iki kimyasal bileşeni (DNA ve proteinler) kalıtsal

Detaylı

DNA SIRALARINDAKİ TEKRARLI ÖRÜNTÜLERİN VE POTANSİYEL MOTİFLERİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE ÇIKARILMASI

DNA SIRALARINDAKİ TEKRARLI ÖRÜNTÜLERİN VE POTANSİYEL MOTİFLERİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE ÇIKARILMASI T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DNA SIRALARINDAKİ TEKRARLI ÖRÜNTÜLERİN VE POTANSİYEL MOTİFLERİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE ÇIKARILMASI Ulaş Baran BALOĞLU Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI

AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI AKAROLOJİDE MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve PROTEOMİK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Nabi Alper KUMRAL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakultesi, Bitki Koruma Bölümü, Görükle, Bursa, akumral@uludag.edu.tr 1 1. NÜKLOTİDİN

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

ÜNİTE 1: BİYOLOJİYE GİRİŞ

ÜNİTE 1: BİYOLOJİYE GİRİŞ ÜNİTE 1: BİYOLOJİYE GİRİŞ Anahtar kavramlar 1.1 Biyologlar mikroskobik türlerden dev türlere kadar bütün canlıları inceler. 1.2 Biyologlar yaşamdaki çeşitliliği açıklamaya çalışırlar. 1.3 Biyoloji de son

Detaylı

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU

DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU DNA REPLİKASYONU VE REKOMBİNASYONU Replikasyon Watson ve Crick in DNA nın yapısını önermelerinin ardından bilim adamları DNA nın nasıl kopyalandığı üzerinde yoğunlaşmıştır. DNA nın kendini kopyalamasına

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ

PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ PROKARYOTLARDA GEN İFADESİNİN DÜZENLENMESİ Gen ifadesi nasıl kontrol edilir? q Genlerin açılıp kapanabildiğini ifade eden görüşleri destekleyen kuvvetli kanıtlar bulunmaktadır. q Örneğin, E. coli proteinlerinin

Detaylı

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ

KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ KALITIMIN KROMOZOMAL TEMELİ Mendelizmin kromozomlarla bağlantısı Mikroskobi tekniklerinin gelişmesi ile 1875ʼ de mitoz, 1890ʼ da ise mayoz aydınlatılmıştır. 1900ʼ lü yıllarda sitologlar, Mendel faktörlerinin

Detaylı

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ GENETİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Sürüm 1 Eylül 2013 Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiçbir bölümü Türk Hematoloji Derneği nden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz, elektronik ortamda saklanamaz, elektronik

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

GENETİK DERS NOTLARI

GENETİK DERS NOTLARI KAFKAS ÜNİVERSITESİ VETERİNER FAKÜLTESİ GENETİK DERS NOTLARI YRD.DOÇ.DR.ALİ RIZA AKSOY 1998 KARS 1 Genetik sözcüğü gen kökünden gelir. Bilgi ve oluşum anlamını taşır. Genetik biyolojik bilimler içinde

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

MENDEL VE GEN KARAMI

MENDEL VE GEN KARAMI MENDEL VE GEN KARAMI Karakter-Özellik Genetikçiler, bireyler arasında çeşitlilik gösteren çiçek rengi gibi kalıtılabilir özellikleri tanımlamak için karakter terimini kullanırlar. Çiçeklerde mor ya da

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Soru Kitabı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Soru Kitabı T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. Banu KARAAĞAÇ Bilgehan

Detaylı

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169

BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI... 169 2 KALITIMIN BÖLÜM KATILIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.... 07 GENEL İLKELERİ BÖLÜM 2 MODERN GENETİK UYGULAMALARI.... 69 Genetik Nedir?... 07 Olasılık İlkeleri ve Uygulamaları... 08 Mendel İlkeleri ve Uygulamaları...

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT

ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT ÖZEL EGE LİSESİ DNA NIN YAPISI DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ADALET DOĞAROĞLU HAZIRLAYANLAR: NEHİR NİŞANCI SERAP DEMİR ELİF YETKİN AYBARS YOKAŞ OZAN ONAT NİSAN- 2001 Bornova/ İZMİR İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 ÖNSÖZ...2

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı