TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü"

Transkript

1 TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 14 ġubat 2012

2 ATIK YÖNETĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK tarih ve sayılı Resmi Gazete Amaç: Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik, genel esasların belirlenmesidir.

3 ATIK YÖNETĠMĠ HĠYERARġĠSĠ En son seçenek En öncelikli seçenek

4 HEDEFLENEN ATIK YÖNETĠMĠ HĠYERARġĠSĠ

5 ATIK YÖNETĠMĠ GENEL ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ATIK LİSTESİ EK-IV de verilmektedir. Atık Listesi atıkların kaynağı, oluşumları ve özelliklerine göre bir sınıflandırmadır. Atıklar 20 bölüm altında toplanarak birbirinden ayrılmıştır. 839 atık türü 405 tehlikeli atık 434 tehlikesiz atık

6 ATIK LĠSTESĠ 839 Atık Muallaklı Atıklar Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık

7

8 GERĠ DÖNÜġÜM NEDĠR? Teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla devam ettiği günümüzde, çevre teknoloji uyumunu sağlamak, yaşanılabilir bir dünya için, son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle katı atıklar içinde değerlendirilebilir olanların, ayrı toplanması, cinslerine göre ayrılması, fiziksel, kimyasal yada biyolojik işlemlerle ikincil hammaddeye veya tarım girdisine dönüştürülmesi gerekmekte olup bu şekildeki faaliyetlerin tümü geri dönüģüm olarak adlandırılmaktadır.

9 1.Doğal kaynaklarımızın korunmasını sağlar. 2.Enerji tasarrufu sağlamamıza yardım eder. 3.Atık miktarını azaltarak katı atık işlemlerinde kolaylık sağlar. 4.Geri dönüşüm geleceğe ve ekonomiye yatırım yapmamıza yardımcı olur. GERĠ DÖNÜġÜMÜN ÖNEMĠ

10 1. Kaynakta Ayırma; Değerlendirilebilir nitelikli atıkları değerlendirilemeyen katı atıkla karışmadan oluştukları kaynakta ayırarak biriktirme. 2. Değerlendirilebilir Atıkları Ayrı Toplama; Bu işlem değerlendirilebilir atıkların değerlendirilemeyen katı atıkla karışmadan temiz bir şekilde ayrı toplanmasını sağlar. 3.Sınıflama; Kaynağında ayrı toplanan malzemelerin cam, metal, plastik ve kağıt bazında sınıflara ayrılmasını sağlar. 4.Değerlendirme; Temiz ayrılmış kullanılmış malzemelerin ekonomiye katılması işlemidir. Bu işlemde malzeme kimyasal ve fiziksel olarak değişime uğrayarak yeni bir malzeme olarak ekonomiye geri döner.

11 5.Yeni Ürünü Ekonomiye Kazandırma; Geri dönüştürülen ürünün yeniden kullanıma sunulmasıdır. Bu sistemde değerlendirme basamağı her malzeme için farklılık göstermektedir. Örnek vermek gerekirse aşağıdaki sistemler sıralanabilir: - Plastik kırma makineleri, - Hurda kablo geri dönüşüm sistemleri, - Oto lastiği geri dönüşüm sistemleri, - Pet şişe geri dönüşüm sistemleri, - Plastik atık geri dönüşüm sistemleri

12 - Atık Aküler - Atık Lastikler - Atık Plastikler - Elektronik Atıklar -Atık Camlar - Atık Kablolar - Atık Kağıt ve Kartonlar - Tekstil Atıkları - Beton Atıkları - Bitkisel Atık Yağlar - Deri Endüstrisi Atıkları - Arıtma Çamurları - Metal Atıklar - Atık Motor Yağları - Peynir Altı Suları - Mezbaha Atıkları

13

14 Atık Pil ve Aküler; kağıt, metal ve cam gibi atıklara göre daha az hacme sahip olmalarına rağmen, onlardan binlerce kat fazla doğal yaşama ve insanlığa zararlı ağır metaller içerirler. Atık pillerin çöpe, toprağa, denizler ve akarsular gibi alıcı ortamlara atılması veya yakılması durumunda içerdikleri ağır metaller çevrenin kirlenmesine yol açabilmektedir.

15 Kullanım ömrünü tamamlamıģ piller, bataryalar ve akümülatörler tüketici tarafından ayrı kaplarda biriktirilmeli ve pil toplama noktalarına bırakılmalıdır. Pil toplama noktalarında toplanan atık piller yetkili kiģiler tarafından türlerine göre ayrıģtırılmalı, bünyelerindeki bazı değerli maddelerin geri kazanımı sağlanmalı ve uygun koģullarda bertaraf edilmelidir. Pil ya da bataryaların yakılarak bertaraf edilmeleri çözüm değildir. Çünkü yanma sonucunda kurģun, cıva ve kadmiyumun daha da zehirli olan oksitleri havaya karıģmaktadır.

16 Atık Aküler KurĢun Asit Plastik

17 Araçlardan söküldükten sonra gerek fiziksel özellikleri, gerekse kalite sorunları nedeniyle tekrar kullanılamayacak durumdaki lastiklere Ömrünü Tamamlamış Lastik denir. Çevrede zor ayrışır olmaları ve üretilen atık lastiklerin çok önemli miktarlarda olması atık lastiklerin önemli bir çevre problemi olmalarına neden olmaktadır. Ömrünü tamamlamış lastikler granül haline getirilip, spor sahalarında yumuşatıcı zemin olarak, peyzaj veya çocuk oyun sahası uygulamalarında kullanılabilmektedir.

18 Karbon karası PĠROLĠZ Yeni ürünler Çelik tel Sanayi uygulamaları Sızdırmazlık uygulamaları Rıhtım, iskele benzeri gemi yanaşma alanları Parklar, koşu pistleri, kaldırım kaplamaları Asfalt katkı maddesi Yalıtım uygulamaları

19 Bir plastik şişe doğada 3 bin yıl süreyle yok olmamaktadır. Bu kadar uzun sürede yok olan plastik geri kazanıldığı takdirde; Petrol kaynakları daha az tüketilir, Evsel atık depolama tesislerinin işletim süresi uzar, 1 ton plastik geri kazanıldığında 14 bin kw/sa enerji tasarrufu yapılmış olur.

20 Deterjan kutusu, temizlik malzemesi ve Ģampuan ambalajları gibi pek çok ambalaj Polietilen (PE) den üretilir. PE nin geri dönüģümünden yine bu malzemeler elde edilir. PVC malzemelerin geri dönüģümünden ise su boruları, zemin kaplama ve çeģitli inģaat dolgu malzemeleri üretilir. Atık plastikler Plastik ara ürünler Yeni ürünler

21 Genellikle su, meşrubat ve sıvı yağların ambalajlanmasında kullanılan PET şişeler, geri dönüştürülerek sentetik elyaf ve dolgu malzemesi haline gelmekte, tekstil ve mobilya sektörlerinde kullanılmaktadır. Atık pet ĢiĢeler Ara Ürünler Elyaf

22 Atık camın geri kazanımıyla sağlanan tasarruf : Enerji tüketiminde azalma %25 Hava Kirliliğinde azalma %20 Maden atığında azalma %80 Su Tüketiminde azalma %50 Geri dönen her 1 ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilmektedir.

23 Atık camlar Kullanıldıktan sonra ambalaj atığı haline gelen cam ambalajlar geri kazandırılarak cam kırığı haline getirilir ve işlenerek yeniden cam ürünler elde edilir. Cam ürünler

24 Elektrikli ve elektronik cihazların vazgeçilmez bir öğesi olan kablolar bünyelerinde plastik, bakır ve alüminyum barındırırlar. Kablolar kullanım ömrünü tamamladıktan sonra üzerindeki plastiği, bakır ve alüminyumu birbirinden ayrılarak ikincil hammadde olarak ekonomiye sunulabilmektedir.

25 Atık kablolar Bakır Alüminyum Plastik Yeni ürünler

26 Atık karton ve kağıtlar; yeni kağıt üretiminde kullanılmaktadır. Kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74 - % 94, su kirliliğini %35 su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

27 Atık kağıt ve karton Kağıt ve karton ambalajlar, gıdadan tekstile, kozmetikten elektroniğe birçok sektörde kullanılmaktadır. Kağıt ve kartonların geri kazanımı ile yeniden kağıt ve karton üretilir. Yeni ürünler

28 Yeniden kullanım Beton parçalar, yıkım alanlarından toplanarak kırma makinelerinin bulunduğu yerlere getirilir. Kırma iģleminden sonra ufak parçalar, yeni iģlerde çakıl olarak kullanılır. ParçalanmıĢ beton, eğer içeriğinde katkı maddeleri yoksa yeni beton için kuru harç olarak da kullanılabilir. Beton Atıkları Ara ürünler

29 Lokanta, fastfood, yemekhane, hazır yemek fabrikaları, otel, hastane, gıda endüstrisi ve evlerde bitkisel yağların kullanılması sonucu bitkisel atık yağlar oluģmaktadır. Bu yağlar ekotoksik özellik göstermekte, denizlere, göllere, akarsulara döküldüğünde balıklar ve diğer canlıların ölümüne neden olmaktadır. Lavaboya dökülen kızartmalık yağlar, evsel atıksu kirliliğinin %25 ini oluģturmaktadır

30 Atık kızartmalık yağlar lavaboya, çöpe, suya ve toprağa dökülmemelidir. Bu yağlar sızdırmaz kaplarda ayrı olarak biriktirilmeli, lisanslı firmalara teslim edilerek taşınması ve geri kazanımı sağlanmalıdır. Bitkisel atık yağ Ayrı toplama Biyodizel

31 1 kilogram atık motor yağının kontrolsüz bir biçimde doğaya verilmesi durumunda 1 milyon ton suyu kullanılmaz hale getirir. 1 varil geri kazanım motor yağı, 10 varil ham petrol ithalinden tasarruf sağlar. Atık yağlardan kullanım amacına uygun yağ elde edilir. Atık Motor Yağı ĠĢleme Yeni Ürün

32 Elektronik atıklar malzeme kazanma tesislerinde önce tekrar kullanım veya satılabilir parçalar için test edilir ve sınıflandırılır. Elektronik atıkların birçok kısmı ikincil malzeme olarak satılmak veya nihai yok edilmek için iģlemlerden geçer. Elektronik atıklar içerdikleri metal, cam, plastik ve yeniden kullanılabilinen diğer malzemelerden dolayı değer taģırlar.

33 Elektronik Atık Geri dönüģüm Plastik Yeniden değerlendirilebilir parçalar Cam

34 Hayvanların kemiklerinden bıçak sapı ve düğme gibi çeşitli kullanım eşyaları yapılır. Ayrıca bazı kimyasal işlemlerden geçirilerek yapay gübre, jelatin, tutkal ve kemik külü gibi değişik ürünler elde edilir Öğütülmüş ve asitle işlenerek yağlarından arındırılmış kemikler fosfat içerdiği için yapay gübre olarak değerlidir. İnce toz halinde öğütülmüş kemik unu kümes hayvanlarının yemlerine katılır. Kemiklerin yakılmasıyla elde edilen kemik kömürü ise siyah vernik ve cila yapımında, çeşitli ürünlerden istenmeyen kokuların giderilmesinde, kesme ve tozşekerin arıtılıp beyazlaştırılmasında kullanılır.

35 Gübre Mezbaha, balık ve tavuk çiftliklerinden kaynaklanan atıklar Kemik tozu Yem

36 Atık tahta ve ahģap Odun talaģı Sunta

37 Süt endüstrisinden kaynaklanan atık sularda, en büyük kirletici kaynağı, peynir üretimi sonucu oluşan ve kirletici vasfı yüksek olan peynir altı suları oluşturmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse peynir için işlenen 100 kg sütün, yaklaşık 90 kg ı peynir altı suyu olarak oluşmaktadır. Ülkemizde yılda ton peynir üretiminin bulunduğu göz ününe alınırsa ton peynir altı suyu oluşmaktadır. Bu durumda hem önemli ölçüde besin israfına hem de arıtılmadan alıcı ortamlara verilebilen bu tür atık sular çevre kirliliğine neden olmaktadır.

38 Gıdaların besin değerini (özellikle protein) zenginleştirmek amacı ile içecek ve yiyecek sanayisinde PAST katkı maddesi olarak kullanılır. Şekercilik, fırıncılık, bisküvi, çikolata, süt ürünleri sektörleri peynir altı suyu tozu kullanan sektörlerdir. Bisküvi Peynir altı suyu Peynir altı suyu tozu Çikolata

39 Alüminyum hurda ve cürufları NaCl, NaCl + KCl karışımı ve bunlara ilave edilen % 5 oranındaki florürlerin varlığı altında döner ocaklarda ergitilerek metalik alüminyum geri kazanılmaktadır. Alüminyum cüruf Döner ocaklarda ĠĢleme Alüminyum

40 Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara "organik atık" adı verilir. Evlerden ve işyerlerinden toplanarak çöp alanlarına taşınan atıkların önemli bir bölümü organik atıklardır. Organik atıklar, doğada mikroorganizmalar yardımıyla kolayca bozunarak temel bileşenlerine ayrılır. Organik atıkların biriktirilip kontrollü olarak bozunmaları sağlandığında, bitkiler için çok zengin bir gübre elde edilebilir Organik atıklar Gübre

41 Derinin yüzümü sırasında üzerinde kalan et ve yağın, üretim aşamalarında makine ile sıyrılarak uzaklaştırılması sonucu ortaya çıkan önemli bir atıktır. - Tutkal - Jelatin - Yağ ürerimi - Yem - Gübre - Suni deri - Krem, losyon imalatı - Yakma ile enerji kazanma

42 Deri üretim süreci sırasında oluşan etleme ve budama atıklarının kozmetik sanayisinde krem üretiminde kullanılabilirliği ve cilt üzerindeki etkileri araştırılmaktadır

43 Ekonomik değeri en yüksek olan geri dönüşümlü malzemelerdir. Ülkemizde her yıl ton civarında metal geri kazanımı sağlanmaktadır. Metallerin geri dönüşümü ile; Enerji tüketiminin %70 i Su kirliliğinin %60 ı Hava kirliliğinin %30 u önlenir. Atık alüminyum Alüminyum ara ürünler Alüminyumun çeģitli kullanım alanları

44 Parça kumaş, ilmar (iplik atıkları), şilte (pamuk balyalarında kullanılan kaneviçe), elyaf atığı, pamuk tozu, üstübü ve kadife tozu gibi endüstriyel katı atıklar oluşmaktadır. Kumaş üretim tesislerinde yırtık, sökük veya kullanılamayacak halde olan diğer kumaş parçaları keçe üretimi için geri dönüştürülür. Büyük miktarlardaki bu kumaş parçaları bambaşka bir üretim tesisi olan keçe üretim tesislerinde bir takım işlemlerden geçirilip preslendikten sonra çok iyi bir yatırım malzemesi olarak ya da sertlikleri ayarlanıp yatak vs. dolgu malzemesi olarak kullanılır. Tekstil atıkları AyrıĢtırma Yeni ürünler (Keçe, Ġplik)

45 TEġEKKÜRLER.. Tekirdağ Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi ġubesi Atık Birimi ĠletiĢim :

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik

Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Cam geri kazanımı hem ekolojik hem de ekonomik Çok yönlü bir madde olan cam, şeffaflığı, şeklinin bozulmaması, koku ve tat vermemesi nedeniyle birçok ürünün ambalajlanmasında kullanılmaktadır. Cam üretiminde

Detaylı

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI

ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI ÇÖPÜNE SAHİP ÇIK VAKFI MİSYONUMUZ Vakfın amacı, içinde yaşadığımız ortamda, teknolojinin ve endüstrinin sağlamış olduğu olanakların yanı sıra çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak amacıyla, çöp yönetimine

Detaylı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde atık ekonomisi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde atık ekonomisi Küçük ve orta ölçekli işletmelerde atık ekonomisi Sıraya uygun olarak toplama, ayırma ve atık maddelerin depolanması, uygun değerlendirme ve bertaraf yöntemleri, kaçınma potansiyeli, bütün yasal yönetmeliklerin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29186 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. 3 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28784 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRM ESİ YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TERMİK SANTRALLERLE NÜKLEER SANTRALLERİN ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Bülent İlhan GONCALOGLU - Ferruh ERTURK - Alpaslan EKDAL Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. 1 2 15 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ( ÇED ) YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 03.10.2013

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge

AVRUPA KOMİSYONU. Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü. Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge AVRUPA KOMİSYONU Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü Demirhane ve Dökümhane Endüstrisinde Mevcut En İyi Tekniklere Dair Referans Belge Mayıs 2005 Bu belge, aşağıdaki EIPPCB çalışma planı dahilinde

Detaylı

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER

EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER EK- 1 ATIĞI ÜRÜNDEN AYIRAN KRİTERLER a) Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları, b) Standart dışı ürünler, c) Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler, d) Dökülmüş, niteliği bozulmuş

Detaylı

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları,

b) Madenlerin aranması,çıkarılması, iģletilmesi, fiziki ve kimyasal iģleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, BAZI TEHLĠKESĠZ ATIKLARIN GERĠ KAZANIMI TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan bazıtehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1586 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ANEL DOĞA ENTEGRE GERİ DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ A.Ş. BAĞDAT CADDESİ UZAY ÇIKMAZI KARTEPE / KOCAELİ KARTEPE / KOCAELİ İlgi:

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI

KISITLAMAYA TABİ MADDE VE MADDE GRUPLARI İLE BUNLARIN KISITLAMA ŞARTLARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BAZI TEHLİKELİ MADDELERİN, MÜSTAHZARLARIN VE EŞYALARIN ÜRETİMİNE, PİYASAYA ARZINA VE KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA İLİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU BURSA-2013 I İçindekiler A- HAVA... 3-14 A.1. Hava Kalitesi... 3 A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar... 3-6 A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar...

Detaylı