Gelişim/ Progress İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE/ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE. Attainment A BC D E Progress A B C D E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelişim/ Progress İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE/ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE. Attainment A BC D E Progress A B C D E"

Transkript

1 Puanlama Anahtarı/ Key to gradings Terminoloji/ Terminology A B C D E Well above expected levels Beklenilen seviyenin epeyce üzerinde Above expected levels Beklenilen seviyenin üzerinde In line with expected levels Beklenilen seviyede Below expected levels Beklenilen seviyenin altında Well below expected levels Beklenilen seviyenin epeyce altında Kazanım/ Attainment Gelişim/ Çocuğunuzun belirli bir zamanda ulaştığı seviye. Değerlendirme ile ölçülmüştür. The level your child has reached at a certain time. Measured through assessment. Belirli bir sürede görülen gelişim. A measure of improvement over a given period of time. İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE/ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE A1 Level Dinleme/Listening A1 Attainment A BC D E Sept June 2011 Kısa konuşmalarda tanıdık isim ve sözcükleri anlar. Understands familiar names and words in short dialogues. Kişiler yavaş ve temiz bir şekilde isimlerini kodlayınca ve yaşlarını söyleyince anlar. Understands when people slowly and clearly spell names and say their age. Kendisi ve başkaları ile ilgili çok basit soruları anlar. Understands very simple questions about his/herself and others. Sınıf içersinde kullanılan basit talimatları anlar. Understands simple classroom instructions. Telefon numarası söyleyince anlar. Understands when people give a telephone number. Kişiler yavaş ve temiz bir şekilde kendilerini ya da başkalarını tarif edince anlar. Understands when people slowly and clearly describe their or others appearance. Kişiler kendine yavaş yavaş konuşunca çok basit talimatları anlar. Understands very simple instructions when people talk to him/her slowly. Kişiler yavaş ve temiz bir şekilde cisimlerin pozisyonunu söyleyince anlar. Understands when people slowly and clearly say the position of objects. Kişiler yavaş ve temiz bir şekilde doğum tarihlerini, adreslerini, ve mesleklerini söyleyince anlar. Understands when people slowly and clearly say their date of birth, address, and job. 2

2 Kişiler yavaş ve temiz bir şekilde tanıdık mevzularla ilgili konuşunca anlar. Understands when people talk clearly and slowly about familiar topics. Bir oda veya manzara içerisindeki cisimlerin konumlarını ve renklerini anlar. Understands the colours of objects and their place in a room or a scene. Okuma/Reading A1 Attainment Sept June 2011 Kısa basit metinlerde tanıdık isimler, sözcükleri, ve cümleleri anlar. Understands familiar names, words, and phrases in short simple texts. Fotoğraf ve resim altındaki çok basit açıklamaları anlar. Understands very simple captions under photos or pictures. Fiziksel görünüş ve yerlerle ilgili basit tanımları anlar. Understands simple descriptions of places and physical appearance. Şeylerin nasıl çalıştığına yönelik çok basit talimatları anlar. Understands very simple instructions of how things work. Basit metinlerde fact ve görüş arasındaki farkı anlar. Understands the difference between fact and opinion in a simple text. Özellikle resim var ise, kısa ve basit konuşmalarda, şiirlerde, ve metinlerdeki ana noktaları anlar. Understands the main points in short and simple dialogues, poems, and texts especially if there are pictures. Kısa reklamlarla aktarılan basit bilgileri anlar. Understands simple information in short advertisements. Gündelik meselelerle ilgili basit konuşmaları anlar. Understands simple dialogues about everyday matters. Basit kuralları anlar. Understands simple rules. Çizelgelerde, TV programlarında, ve broşürlerdeki spesifik bilgileri bulur. Finds specific information in timetables, TV programmes, and brochures. Özellikle resim var ise, bir metnin konusunu bulur. Finds the topic of a text, especially if there are pictures. Basit referans sözcüklerini anlar, ör. Mary is twelve and she lives in London. Understands simple reference words, e.g. Mary is twelve and she lives in London. But, because, so, ve and ile bağlanmış cümleler arasındaki ilişkiyi anlar. Understands the relationship between sentences when they are connected with but, because, so, and and. Sözlü İletişim/ Spoken Interaction A1 Attainment Sept June 2011 Merhaba der ve kendini çok basitçe tanıtır. Says hello and introduces him/herself in a very simple way. Basit bir şekilde isimler, milliyetler ve ailelerle ilgili sorular sorar ve sorulanı cevaplar. 3

3 Asks and answers questions about names, nationality, and families in a simple way. Kişi yavaş ve temiz konuşuyorsa, kendisi, ailesi, ve başkaları ile ilgili çok basit soruları cevaplar. Answers very simple questions about him/herself, family, and others, if the person is speaking slowly and clearly. Basit bir şekilde anlamadığını söyler ve birisinden tekrar etmesini ister. Says that he/she doesn t understand and asks someone to repeat in a simple way. Çok basit bir şekilde sözcüklerin anlamlarını sorar. Asks for the meaning of words in a very simple way. Sahip oldukları ile ilgili sorular sorar ve sorulana cevap verir. Asks and answers questions about possessions. İnsanlarla ilgili genel soruları sorar ve cevaplar. Asks and answers general questions about people. Bir objenin pozisyonu ile ilgili çok basit soruları cevaplar. Answers very simple questions about the position of an object. Çok basit bir şekilde birisinden bir şey ister. Asks somebody for something in a very simple way. Yerlerle ilgili sorular sorar ve cevaplar. Asks and answers questions about places. Nazik sorular sorar ve cevaplar. Asks and answers polite questions. En sevdiği spor, müzik, ünlüler ile ilgili sorular sorar, genel sorulara cevap verir. Asks and answers general questions about favourite sports, music, stars etc. Kendi ile ilgili basit konuşmalara eşlik eder. Takes part in a simple conversation about him/herself. Basit rol yapma oyunlarına / doğaçlamalara katılır, rol alır. Takes part in a simple role play/ improvisation and works in role. Günlerle ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Asks and answers questions about days. Hobiler ve boş zamanlarında yaptığı aktivitelerle ilgili sorular sorar, genel sorulara cevap verir. Asks and answers general questions about hobbies and free time activities. Sevdikleri ve sevmedikleri hakkında sorular sorar, sorulara cevap verir. Asks and answers questions about likes and dislikes. Başkaları hakkında kişisel bilgiler almak için sorular sorar. Asks questions to get personal information about others. Kişisel bilgiler hakkında sorular sorar, sorulara cevap verir. Asks and answers questions about personal information. Aile ile ilgili sorular sorar, sorulara cevap verir. Asks and answers questions about families. Kendini iyi hissetmediğinde söyler ve sorunun ne olduğunu anlatır. Says that he doesn t feel well and explains what problem he/she has. 4

4 Sözlü Üretim/ Spoken Production A1 Attainment Çok basit bir şekilde yaşadığı odayı tarif eder. Describes the room where she/he lives, in a very simple way. Çok basit bir şekilde objelerin ve yerlerin nerede olduğunu söyler. Says where objects and places are in a very simple way. Çok basit bir şekilde yaşadığı yerle ilgili bilgi verir. Gives information about his/her home town in a very simple way. Çok basit bir şekilde odaları tarif eder. Describes rooms in a very simple way. Bir resimde gördükleri ile ilgili birkaç basit cümle söyler. Says a few simple sentences about what he/she can see in a picture. Hobileri ve boş zaman aktiviteleri hakkında çok basit bir şekilde konuşur. Talks about hobbies and free time activities in a very simple way. Insanların ve nesnelerin nerede olduklarını basitçe söyler. Says where people and things are in a simple way. En sevdiği nesne / hayvan / insan ile ilgili konuşur, görsel malzemeler ve resimler yardımıyla onu neden sevdiğini söyler. Talks about a favourite object / animal/ person and says why he/she likes him/ her/ it with visual aids and images Sept June 2011 Yazma/Writing A1 Attainment Sept June 2011 Kendi ve başkalarının nereden geldiği, yaşı ve sevdikleri ile ilgili basit cümleler yazar. Writes very simple sentences about where he/she and others are from, their age, and favourites. Gündelik meselerle ilgili çok kısa bir yazar. Writes a very short about everyday matters. Ailesi ve başkaları ile ilgili çok kısa bir paragraf yazar. Writes a very short paragraph about his/her family and others. Kendine tanıdık olan yerleri çok basit bir şekilde tarif eder. Describes places that are familiar to her/him in a very simple way. Çok basit bir şekilde kendini ve başkaları tarif eder. Describes him/herself and others in a very simple way. Sevdikleri ve sevmedikleri ile ilgili basit kısa cümleler yazar. Writes short simple sentences about likes and dislikes. Hayvanlar ve yaşam alanları ile ilgili kısa açıklamalar yazar. Writes short descriptions of animals and their habitats. Basit şekilde resimleri tarif eder. Describes pictures in a simple way. Paragraf içerisindeki cümleleri birleştirmek için and, but, because ve so kullanır. Uses and, but, because, and so to join sentences in a paragraph. 5

5 Özellikle resimlerde insanların ne yaptığını basit bir şekilde anlatır. Describes what people are doing especially with pictures in a simple way. Olayları yazarak çok kısaca anlatmak için firstly / and / then / finally vs kullanır. Writes a very short descriptions of events using firstly/ and / then/finally etc. Şeylerin nasıl çalıştığını firstly / and / then / finally vs. kullanarak basitçe açıklar. Explains simply how things work using firstly/ and / then/finally etc. Başlangıç için ipucu varsa çok kısa şiirler yazar. Writes very short poems if there are prompts. Sözlü anlatımlar kullanarak çok basit hikayeler yazar. Writes very simple stories using narrative tenses. Büyük harfleri doğru kullanır, ve cümle sonuna nokta, soru işareti ya da ünlem koyar. Uses capital letters correctly, and puts a full stop, a question mark or an exclamation mark at the end of a sentence. Tek dilli sözlük ve hata düzeltme sembolleri yardımıyla kendi hatalarını düzeltir. Corrects his/her mistakes with the help of error correction symbols and a monolingual dictionary. Çalışmalarını planlar ve tasarlar. Plans and drafts his/her work. TÜRKÇE/TURKISH Dinleme Kazanımlar Gelişim Dinlemeye hazırlık yapar. Dinleme amacını belirler. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Görgü kurallarına uygun dinler. Dinlerken vurgu,tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediklerinde ne,nerede,ne zaman nasıl,niçin ve kim sorularına cevap arar. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. Dinlediklerinde hikaye unsurları nı belirler. Eğlenmek için masal,hikaye,şarkı,tekerleme,tiyatro vb. Dinler/izler. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Dinlediği kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkisi kurar. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. 6

6 Dinlediği konuya uygun başka başlıklar bulur. Dinlediklerini özetler. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Bilgi edinmek için haber,sunu,belgesel vb.dinler/izler. Konuşma Kazanımlar Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşmalarında söz varlığını kullanır. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Konuşmalarında sebep-sonuç ilşkileri kurar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. Topluluk önünde konuşur. Dinleyicilerle göz teması kurar. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Konu dışına çıkmadan konuşur. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Gelişim Okuma Kazanımlar Gelişim Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. İşitilebilir ses tonuyla okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Kurallarına uygun sessiz okur. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Okuma öncesi,okuma sırası ve okuma sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduğu metnin içeriği ile ilgili düşüncelerini belirtir. Okuduklarında ne, nerede,ne zaman,nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 7

7 Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduklarının konusunu belirler. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. Okuduğunu özetler. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Eğlenmek için fıkra,bilmece,tekerleme vb. okur. Yazma Kazanımlar Harfler,sözcükler,cümleler ve satırlar arasında uygun boşluk bırakır. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. Yazılarında sözlük ve imla kılavuzundan yararlanır. Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. Yazısına uygun başlık belirler. Olayları oluş sırasına göre yazar. Yazılarında ana fikre yer verir. Yazılarında giriş ve sonuç cümlelerini özenle seçer. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. Yazılarında imla kurallarını uygular. İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar. Kendisini tanıtan yazılar yazar. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle açıklayan yazılar yazar. Davetiye,tebrik kartı yazar. Mektup yazar. Hikaye yazar. Planlı yazma yöntemine uygun yazar. Gelişim 8

8 MATEMATİK/MATHEMATICS Rakamlar ve Sayı Sistemi Numbers and the Number System Attainment Sept June 2011 Tam sayıları rakam ve kelime olarak okur ve yazar, her rakamın temsiliyetini bilir Reads and writes whole numbers in figures and words and knows what each digit represents. 10,000e kadarki herhangi bir tam sayıyı 10a ya da 100e çarpar ve böler. Multiples and divides any positive integer up to 10,000 by 10 or 100. <, >, = sembollerini kullanarak sayıları kıyaslar ve sıraya koyar, 1 milyondan küçük tam sayı kümelerini sıralar. Compares and orders numbers using symbols <, >, = and orders a set of integers less than 1 million. Büyük sayılar ve basit orantılar kullanarak tahmin ve yaklaşıklar yürütür. Estimates and approximates using large numbers and simple proportions. 10,000den küçük herhangi bir tam sayıyı en yakın 10, 100 veya 1000e yuvarlar. Rounds any integer up to 10,000 to the nearest 10, 100 or Verilen artı ve eksi tam sayıları sıraya koyar. Orders a given set of positive and negative integers. Sayı dizilerini tanır ve devam ettirir. Recognises and extends number sequences. Tek ve çift sayılarla ilgili genel yorumlar yapabilir. Makes general statements about odd and even numbers. 6, 7, 8 ve 9 un katlarını onuncu katlarına kadar tanır. Recognises multiples of 6, 7, 8 and 9, up to the tenth multiple. 2, 4, 5, 10 ya da 100e bölünebilirlik testlerini bilir. Knows tests of divisibility by 2, 4, 5, 10 or 100. En az 10 x 10a kadarki sayıların karelerini bilir. Knows squares of numbers to at least 10 x e kadarki herhangi bir sayının tüm çarpanlarına ayırır. Finds all pairs of factors of any number up to 100. Karışık sayılar dahil, kesir işaretini kullanır. Uses fraction notation including mixed numbers. Düzensiz bir kesiri karışık sayıya çevirir, eşdeğer kesirlerini bulur. Changes an improper fraction to a mixed number and recognises equivalent fractions. Karışık sayılar dahil, kesirleri sıraya koyar. Orders a set of fractions including mixed numbers. Sayı ve miktarların basit kesirlerini bulmak için bölme işlemi kullanır. Uses division to find simple fractions of numbers and quantities. Basit problemleri oran ve orantı kullanarak çözer. Solves simple problems using ratio and proportion. Onda bir ve yüzde birler için ondalık işaretini kullanır. Use decimal notation for tenths and hundredths. Bir ya da iki ondalığı olan sayıları en yakın tam sayıya yuvarlar. Rounds a number with one or two decimal places to the nearest integer. Kesirleri, eşdeğer ondalıkları ile ilişkilendirir. 9

9 Relates fractions to their decimal equivalents. Yüzdeliklerin her bir yüz içerisinde bulunan sayı parçaları olduğunu anlamaya başladı. Begins to understand percentages as the number of parts in every hundred. Tam sayı toplamlarının basit yüzdeliklerini bulur. Finds simple percentages of whole number quantities. Basit kesirleri yüzdelik olarak gösterir. Expresses simple fractions as percentages. Hesaplamalar/Calculations Attainment Toplamı 1 olan ondalıkları, toplamı 100 olan tüm iki basamaklı çiftleri, toplamı 1,000 olan 50nin tüm çarpım çiftlerini hızlıca hesaplar. Calculates quickly decimals that total 1, all two-digit pairs that total 100, all pairs of multiples of 50 with a total of 1,000. En az 10,000den küçük iki tam sayının kolon toplama/çıkarma işlemi için yazılı yöntemler kullanır. Uses written methods for column addition/subtraction of two integers less than 10, ,000den küçük iki tam sayıdan daha fazlasını toplar. Adds more than two integers of less than 10,000. Bir ya da iki ondalığı olan ondalık kesir çiftlerini toplar/çıkarır. Adds/subtracts a pair of decimal fractions with one or two decimal places. Dört işlem arasındaki ilişkiyi anlar. Understands the relationships between the four operations. Parantez kullanmaya başladı. Begins to use brackets. Bir tam sayıyı 2, 4, 5, ya da 10a bölerken bölümü bir kesir ya da ondalık olarak ifade etmeye başladı. Begins to express a quotient as a fraction or as a decimal when dividing a whole number by 2, 4, 5 or 10. Bölme işlemi sonrasında yukarıya ya da aşağıya yuvarlar. Rounds up or down after division. 10 x 10a kadarki çarpım işlemlerini bilir. Knows multiplication facts up to 10 x x 10a kadarki tablolarda bölme üzerine bilgilerini, 1den 100e kadarki tam sayının iki katlarını, 10dan 1,000e kadarki tam sayının iki katlarını, 100den 10,000e kadarki tam sayının iki katlarını hızlıca hesaplar. Calculates quickly division facts from tables up to 10 x 10, doubles of whole numbers from 1 to 100, doubles of multiples of 10 to 1,000, doubles of multiples of 100 to 10,000. Önce yaklaşık bulur. Approximates first. Extends written methods to three-digit numbers by one digit using short multiplication, two-digit numbers by two-digit numbers using long multiplication and short division of three-digit numbers by one digit with remainder. Hesap makinesini etkin bir şekilde kullanır, hesap makinesini kullanırken ters 10

10 işlem yaparak kontrol eder. Uses a calculator effectively and checks with inverse operation when using a calculator. Pek çok sayının toplamını toplama işlemini ters sırada yaparak ve eşdeğer hesaplama ile kontrol eder. Checks sum of several numbers by adding in reverse order and checks with equivalent calculation. Sonuçlarını yaklaşık değer bularak kontrol eder. Estimates by approximating and checks result. Tek/çift sayılarının toplam ve farklarına yönelik bilgilerini kullanır. Uses knowledge of sums and differences of odd/even numbers. Zihinsel Beceriler/Mental Skills Attainment 10, 100 ya da 1,000 den bir sonraki katlarına doğru sayarken farkları bulur. Finds differences by counting up through next multiple of 10, 100 or 1,000. En yakın 10 ya da 100 katına toplar/çıkarır, sonra cevabı bulur. Adds / subtracts the nearest multiple of 10 or 100, then adjusts. Sayılar ve basamak değeri hakkında bildiklerini kullanarak pek çok sayıyı akıldan toplar ve çıkarır. Adds several numbers using number facts and place value for mental addition and subtraction. Bilinen gerçeklerden yola çıkarak ikiye katlama ve yarılama kullanır. Uses doubling and halving from known facts. Faktörleri ve ilişkin gerçekleri kullanır. Uses factors and closely related facts. Bölünmeler, ör. 47 x 6 = (40 x 6) + 7 x 6. Partitions, e.g. 47 x 6 = (40 x 6) + 7 x 6. Çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiyi ve basamak değeri gerçeklerini kullanarak akıldan çarpma ve bölme yapar. Uses the relationship between multiplication and division and uses facts and place value to multiply and divide mentally. Problem Çözme/Problem Solving Attainment Problemleri çözmek için uygun sayısal işlem ve hesaplama yollarını seçer ve kullanır. Chooses and uses appropriate number operations and ways of calculating to solve problems. Basit problem ve puzzleları çözer, kalıp ve ilişkileri tanır, açıklar, genellemeler yapar ve tahminlerde bulunur. Solves mathematical puzzles or problems, recognises and explains patterns and relationships, generalises and predicts. Tanıdık sayılar ya da şekillerle ilgili bir genel ifadeyi yapmak ve araştırmak için onu sağlayan örneklemeler bulur. Makes and investigates a general statement about familiar numbers or shapes by finding examples that satisfy it. 11

11 Genelleşmiş bir ilişkiyi (formülü) kelimelerle açıklayabilir. Explains a generalised relationship (formula) in words. Yöntem ve düşünceleri sözlü ve yazılı olarak açıklar. Explains methods and reasoning orally and in writing. Basit yüzdelikleri bulmak dahil, bir veya daha fazla basamak kullanarak gerçek hayat ta geçen sayılarla ilgili basit problemleri dört işlemi yaparak çözer. Uses the four operations to solve problems involving numbers in real-life, using one or more steps including finding simple percentages. Cevapların mantıklı olup olmadığını kontrol eder. Checks that answers are reasonable. Organizasyon ve Veri Kullanımı Organising and Using Data Attainment Belli olayların ihtimali üzerine konuşur. Discusses the chance of particular events. Tablo, şema, grafik ve diyagram olarak sunulan verileri kullanarak, bilgisayardan verilenler dahil, problem çözer. Solves a problem by using data in tables, charts, graphs and diagrams including those generated by a computer. Dikey ekseni 2ler, 5ler, 10lar, 20ler ya da 100ler olarak etiketlenmiş çizgi şemaları kullanır. Uses bar line charts, vertical axes labelled in twos, fives, tens, twenties or hundreds. Bir grup verinin modunu hesaplar. Finds the mode of a set of data. Şekil, Uzam ve Ölçüm /Shape, Space and Measures Kalıplar ve Şekil Özellikleri Patterns and Properties of Shape Attainment Dörtgenlere ait özellikleri bilir, üçgenleri gruplandırır. Recognises properties of rectangles and classifies triangles. Şekilleri doğru olarak yapar ve açık bir küp için gerekli netleri belirler. Makes shapes accurately and identifies nets for an open cube. Düzenli çok-genlerdeki yansıtıcı simetriyi ayırdeder. Recognises reflective symmetry in regular polygons. Simetrik desenleri tamamlar ve ayna çizgisinden yansıtıldıktan sonra şekillerin nerede olacağını bilir. Completes symmetrical patterns and recognises where a shape will be after reflection in a mirror line. Nakil sonrasında bir şeklin nerede olacağını bilir. Recognises where a shape will be after translation. Pozisyon ve Hareket Özellikleri 12

12 Properties of Position and Movement Attainment Koordinatları okur ve çemberin ilk dörtte birinde grafik olarak çizer. Reads and plots co-ordinates in the first quadrant. Dikey ve parallel çizgileri bilir. Recognises perpendicular and parallel lines. Açı ölçümlerini derece olarak anlar ve kullanır. Understands and uses angle measures in degrees. Dar ve geniş açıları belirler, tahmin eder ve sıraya koyar. Identifies, estimates and orders acute and obtuse angles. İletki kullanarak dar ve geniş açıları en yakın 5 ye kadar ölçer ve çizer. Uses a protractor to measure and draw acute and obtuse angles to the nearest 5. Açıları düz bir çizgide hesaplar. Calculates angles in a straight line. Ölçümler/Measures Attainment Kısaltmalar dahil, standart metrik birimleri kullanır, okur ve yazar. Uses, reads and writes standard metric units including abbreviations. Büyük birimleri küçüğe çevirir. Converts larger to smaller units. Uzunluk, kütle ve kapasite birimleri arasındaki ilişkileri bilir ve kullanır. Knows and uses the relationships between familiar units of length, mass and capacity. Uzunluk, kütle ve kapasite ölçmek için birimleri ve ekipmanı seçer. Selects units and equipment to measure length, mass, capacity. En yakın milimetreye kadar çizgileri ölçer ve çizer. Measures and draws lines to the nearest millimetre. Yaklaşıkları kaydeder ve ölçeklerden doğru okumalar alır. Records estimates and takes accurate readings from scales. Dörtgen için alanın uzunluk x genişlik olduğunu ve alanın santimetre kare olarak ölçüldüğünü anlar. Understands area measured in square centimetres and length x breadth for area of a rectangle. Dörtgen ve düzenli çok-genlerin çevrelerini anlar, ölçer ve hesaplar. Understands, measures and calculates perimeters of rectangles and regular polygons. Sözlü formülleri anlar ve kullanır. Understands and uses formulae in words. 24-saatlik dijital saatlerde zaman birimlerini kullanır ve zamanı okur, 24- saatlik saat 19:53 gösterim biçimini kullanır. Uses units of time and reads time on a 24-hour digital clock using 24-hour clock notation 19:53. FEN/SCIENCE (Bilimsel İnceleme, Yaşam ve Hayat Süreçleri, Malzemeler, Özellikleri ve Fiziksel Süreçleri dahil) (including: Scientific Enquiry, Life and Living Processes, Materials and their Properties and Physical Processes.) 13

13 Attainment Sept June 2011 Bilim insanlarının fenomenlere yönelik yeni fikir ve açıklamalarda bulunabilmeleri için birleştirilmiş kanıt ve yaratıcı düşünmeye sahip olduklarını bilir. Knows that scientists have combined evidence with creative thinking to suggest new ideas and explanations for phenomena. Bilimsel birikim ve anlayışına dayalı olarak olacaklarla ilgili öngörülerde bulunur, bunları test etmenin yollarını önerir. Makes predictions of what will happen based on scientific knowledge and understanding, and suggests how to test these. Tarafsız bir test yürütmek için gerekli planlamayı yapmak ya da bir fikri test etmek için yeterli kanıt toplamak için birikim ve anlayışını kullanır. Uses knowledge and understanding to plan how to carry out a fair test or how to collect sufficient evidence to test an idea. Farklı ortamlarda hesaba katılması gereken faktörleri belirler. Identifies factors that need to be taken into account in different contexts. Bağlantılı gözlemler yürütür. Makes relevant observations. Hacim, ısı, zaman ve uzunluk ölçümlerini pekiştirir. Consolidates measurement of volume, temperature, time and length. Tekrarlanan gözlemlerin ve ölçümlerin gerekliliği üzerine düşünür. Thinks about the need for repeated observations and measurements. Sonuçlarının tablolar ve çizgi grafiklerle sunar. Presents results in bar charts and line graphs. Sonuçların öngörüleri destekleyip desteklemediğine karar verir. Decides whether results support predictions. Tekrarlanan sonuçları değerlendirmeye başladı. Begins to evaluate repeated results. Bilimsel birikim ve anlayışını kullanarak verilerdeki kalıpları belirler, öngörülerde bulunur ve sebepleri üzerine açıklamalar önerir. Recognises and makes predictions from patterns in data and suggests explanations using scientific knowledge and understanding. Veriyi yorumlar ve sonuç çıkarmak için yeterli olup olmadığı üzerine düşünür. Interprets data and thinks about whether it is sufficient to draw conclusions. Draws conclusions and indicates whether these match any prediction made. Bitkilerin çoğaldığını bilir. Knows that plants reproduce. Tohumların çeşitli şekillerde dağıtılabileceğini bilir. Knows that seeds can be dispersed in a variety of ways. Filizlenme için tohumların su ve ısıya ihtiyaç duyduğunu, ışığa ihtiyaç olmadığını bilir. Knows that seeds need water and warmth for germination, but not light. Bazı çiçeklerin böcekler tarafından tozlandığını bilir. Knows that insects pollinate some flowers. Bitkilerin dişi ve eril organları olan çiçekler ürettiğini; tohumların eril organdan gelen çiçektozunun ovumu (dişi) döllemesi sonucu oluştuğunu bilir. 14

14 15 Knows that plants produce flowers which have male and female organs; seeds are formed when pollen from the male organ fertilises the ovum (female). Çiçeklenen bitkilerin tozlanma, döllenme, tohum üretme, tohum dağıtma ve filizlenmeden oluşan bir yaşam döngüsü olduğunu bilir. Knows that flowering plants have a life cycle including pollination, fertilisation, seed production, seed dispersal and germination. Buharlaşmanın sıvıdan gaza dönüşme olduğunu bilir. Knows that evaporation is when a liquid turns to gas. Malzemelerin ısınma ile değiştiğini ve pek çok malzemelerin soğuma ile değiştiğini bilir. Knows that materials change when they are heated and many materials change when they are cooled. Yoğunlaşmanın gazın sıvıya dönüşü olduğunu ve bunun buharlaşmanın tersi olduğunu bilir. Knows that condensation is when a gas turns to a liquid and is the reverse of evaporation. Hava içerisinde su buharı olduğunu ve soğuk bir yüzeye vurunca sıvı haline gelebileceğini bilir. Knows that air contains water vapour and when this hits a cold surface it may condense. Suyun kaynama ısısının 100 C olduğunu bilir. Knows that the boiling temperature of water is 100 C. Gölgelerin kaynaktan gelen ışığın engellenmesiyle oluştuğunu bilir. Knows that shadows are formed when light travelling from a source is blocked. Gölgenin boyutunun nesnenin konumu ile bağlantılı olduğunu bilir. Knows that the size of a shadow is affected by the position of the object. Gölgelerin gün içerisindeki uzunluğu ve konumunun değişiklik gösterdiğini bilir. Knows that shadows change in length and position throughout the day. Hareketin dünyanın kendi eksenin dönmesiyle oluştuğunu, güneşin hareket etmediğini bilir. Knows that the sun does not move, its apparent movement is caused by the earth spinning on its axis. Dünyanın her 24 saatte kendi ekseni etrafında döndüğünü bilir. Knows that the earth spins on its axis once in every 24 hours. Dünyanın güneş etrafındaki döngüsünü, kendi de dönmeye devam ederek bir yılda tamamladığını bilir. Knows that the earth takes a year to orbit the sun, spinning as it goes. Saydam olmayan nesne/malzemelerin ışık geçirmediğini ve saydam nesne/malzemelerin çok ışık geçirdiğini bilir. Knows that opaque objects / materials do not let light through and transparent objects / materials let lots of light through. Işık kaynaklarını görme nedenimizin kaynaktan gözümüze giren ışıkla gerçekleştiğini bilir. Knows that we see light sources because light from the source enters our eyes. Knows that beams / rays of light can be reflected by a mirror, the reflected light enters our eyes and we see the object. Knows that when a beam of light is reflected from a surface it changes direction.

15 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ/INFORMATION TECHNOLOGY Grafiğe Başlamak-Başlangıç Starting Graphs Initial Steps Attainment Sept June 2011 Bilgiyi tablo ya da şemalarda sunar. Presents information in charts or graphs. Basit soruları cevaplamak için tablo ya da şema kullanır. Uses charts or graphs to answer simple questions. Tablo ya da şemalardan basit sonuçlar çıkarır. Draws simple conclusions from charts or graphs. Dökümanları Keşfetmek-İkinci Aşama Attainment Exploring Documents Next Steps Belirli bir okuyucu kitlesine uygun olarak metni düzenler ve geliştirir. Refines and organises the layout of a document for a specific audience. Bitmiş bir dökümanı değerlendirir. Evaluates a finished document. Bir Amaç için Döküman-Gelişmiş Documents for a Purpose On Track Attainment Belli bir amaca uygun metinleri yaratır ve formatlar. Creates and formats text which is suitable for a particular purpose. Grafik ya da başka objelerin döküman içerisine uygun şekilde sığması için özelliklerini değiştirir. Adjusts properties to allow graphics or other objects to fit well within the document. Görselleri Keşfetmek-İkinci Aşama Exploring Images Next Steps Tasarımının gelişimini gösteren taslaklar kaydeder. Saves drafts showing the development of the design. Çeşitli araçlar ve efektler kullanarak resimler yaratır. Creates pictures using a variety of tools and effects. Uygun objeleri seçer, kopyalar, boyutlarını değiştirir. Selects appropriate objects, copies and resizes them. Tasarımının gelişimini gösteren taslaklar kaydeder. Saves drafts showing the development of the design. Attainment 16

16 Exploring Spread Sheets Next Steps Basit formüllerin girişini yapar ve kopyalar. Enters and copies simple formulae. Grafik oluşturur. Creates a graph. Veriyi değiştirir. Modifies data. Uses a spread sheet to answer a modelled scenario ( what if ). Attainment Bir Amaç için Veritabanları-Gelişmiş Attainment Databases for a Purpose On Track Veritabanının amacını bilir. Identifies a purpose for a database. Belirli bir amaç için veritabanları tasarlar, yaratır ve geliştirir. Designs, creates and develops a database for a specific purpose. Farklı alan türleri kullanır. Utilises different field types. Kontrolü Keşfetmek-İkinci Aşama Attainment Exploring Control Next Steps Basit bir resim ya da tasarım oluşturmak için komutlar listesi yazar. Writes a list of commands to produce a simple picture or design. Tekrarlama komutları kullanır. Uses repeat commands. Değişken açıları olan kompleks şekiller yaratır. Creates complex shapes with varied angles. Bir uygulamayı isimlendirir ve çalıştırır. Names and runs a procedure. İnterneti Keşfetmek İkinci Aşama Attainment Exploring the Internet Next Steps Materyallerin uygunluğunu ve yararlılığını değerlendirir. Evaluates relevance and usefulness of material. Bilgiyi saklar ve yeniden kullanır. Stores and retrieves information. Bir web sitesindeki nesneleri ve URLleri kaydeder. Saves URLs and objects from a website. Keşfetmek-İkinci Aşama Attainment 17

17 Exploring Next Steps leri oluştur, düzenler, yazar ve lere cevap verir. Composes, edits, reads and responds to s. Adresleri adres defterine ekler. Adds addresses to the address book. İletiyi açar. Views an attachment. Multimedya Keşfetmek-İkinci Aşama Exploring Multimedia Next Steps Attainment Etkin sayfa tasarımı kullanır. Uses effective page design. Kullanıcı seçenekleri sunan sayfalar yaratır. Creates pages which offer the user options. Demonstrates how the presentation meets the needs of the intended audience. Bir Amaç için Animasyon ya da Video- Gelişmiş Video or Animation for a purpose On Track Attainment Video ya da animasyon için bir plan oluşturur. Creates a plan for video or animation. Video ya da animasyon için kaynak materyal yaratır. Creates source material for video or animation. Uygun bilgisayar programı ile video ya da animasyon geliştirir. Produces video or animation with appropriate software. Bir video ya da animasyona müzik ya da konuşma ekler. Adds soundtrack or narration to video or animation. 18

18 SOCIAL STUDIES, MUSIC, ART AND PHYSICAL EDUCATION KONULAR/ SUBJECTS: Tarih/ History Coğrafya/ Geography Din Bilgisi/ Religious Education Müzik/ Music Resim/ Art Beden Eğitimi/ Physical education EFOR/EFFORT Herzaman çok çaba sarfeder Always tries hard Çoğu zaman çok çaba sarfeder Tries hard most of the time Bazı aralarla genellikle çok çaba sarfeder Usually tries hard but with some lapses Bazen çaba sarfeder, geliştirmesi gerekir Tries sometimes, room for improvement Yeterince çaba sarfetmez, sürekli ilgi gerektirir Does not try very hard without constant attention Denemekten kaçınır/refuses to try GELİŞİM/ PROGRESS (BAŞARI/ACHIEVEMENT) Olağanüstü gelişim göstermiştir Has made excellent progress Çok iyi gelişim göstermiştir Has made very good progress Istikrarlı gelişim göstermiştir Has made steady progress Düzensiz gelişim göstermiştir Has made erratic progress Çok az gelişim göstermiştir Has made little progress Gelişim göstermemiştir Has made no progress KAZANIM/ATTAINMENT (YAŞA BAĞLI OLARAK/ IN RELATION TO AGE) Beklenilenin epeyce üzerinde Well above expectations Beklenilenin üzerinde Above expectations Beklenilen seviyede In line with expectations Beklenilenin altında Below expectations 19

19 Beklenilenin epeyce altında Well below expectations TEACHER S COMMENTS (Including attitudes, behaviour and disposition) Teacher s Signature Date HEAD TEACHER S SIGNATURE Head Teacher s Signature Date 20

20 Puanlama Anahtarı/ Key to gradings Terminoloji/ Terminology A B C D E Well above expected levels Beklenilen seviyenin epeyce üzerinde Above expected levels Beklenilen seviyenin üzerinde In line with expected levels Beklenilen seviyede Below expected levels Beklenilen seviyenin altında Well below expected levels Beklenilen seviyenin epeyce altında Kazanım/ Attainment Gelişim/ Çocuğunuzun belirli bir zamanda ulaştığı seviye. Değerlendirme ile ölçülmüştür. The level your child has reached at a certain time. Measured through assessment. Belirli bir sürede görülen gelişim. A measure of improvement over a given period of time. İKİNCİ DİL OLARAK İNGİLİZCE/ENGLISH AS AN ADDITIONAL LANGUAGE B1 Level Dinleme/Listening B1 Attainment Temiz konuşulduğu takdirde gündelik konuşmaları takip eder. Follows people talking clearly in everyday conversation. Basit bir mülakatı ya da aşina olduğu konular hakkındaki kısa konuşmaları genellikle takip eder. Generally follows a simple interview or a short talk on familiar topics. İnsanlar aşina olduğu konular üzerine görüşlerini bildirdiklerinde anlar. Understands when people express their opinions on familiar topics. Sosyal meseleler hakkında konuşulunca ana hatları genellikle takip eder. Generally follows main points when people talk about social issues. Bir konu hakkındaki kayıtlı bir konuşma içerisinden ana hatları yakalar. Catches main points in a recorded conversation about a topic. Telefondan yapılan önerilerini anlar. Understands when people make suggestions on the telephone. Aşina olduğu konular hakkındaki belgesellerde ana hatları genellikle takip eder. Generally follows the main points in a documentary on familiar topics. Basit bir şekilde izin istenildiğini, izin verilip, verilmediğini anlar. Understands when people ask for, refuse, or give permission in a simple way. Kayıtlı bir metindeki olaylar dizisini sıraya koyar. Orders a sequence of events from a recorded text. 2

21 Kayıtlı bir metinden belirli bilgileri çıkarır, ilişkin maddelerle eşleştirir. Extracts specific information from a recorded text to match it with a relevant item. Aşina olduğu konular hakkında kayıtlı bir metindeki belirli bilgileri anlar. Understands the specific information in a recorded text of familiar topics. Mesajı anlamak için kayıtlı bir metin içerisindeki anahtar kelimeleri belirler. Identifies the key words from a recorded text to understand the message. Konuşma temiz ise etrafında gerçekleşen bir tartışmayı takip eder. Follows a discussion around them if the speech is clear. Konuşma temiz ise teknik bilgi içeren sunuşları takip eder. Follows presentations with technical information if the speech is clear. Hikaye örgüsünün coğunu görseller ve aksiyonla anlatıldığı filmleri takip eder. Follows many films in which visuals and action carry much of the storyline. Okuma/Reading B1 Attainment Aşina olduğu konularda ve güncel ya da sosyal meseleler üzerine yazılmış kısa makalelerin ana hatlarını anlar. Understands the main points in short articles on familiar topics and current or social issues. Aşina olduğu konularda ve güncel ya da sosyal meseleler üzerine yazılmış kısa makalelerde belirli bilgileri bulur. Finds specific information in short articles on familiar topics and current or social issues. Yeterince ipucu var ise aşina olduğu konulardaki metinler içerisinde bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder. Guesses the meaning of unfamiliar words in texts on familiar topics if there are enough clues. Basit ve bir düzeye kadar karışık referansları anlar. Understands basic and to some extent complex references. Bir metni kişileştirir, hakkındaki düşüncelerini söyler. Reflects on and personalizes a text. İyi yapılandırılmış bir hikayenin olay örgüsünü anlar, önemli bölüm ve olayları belirler. Understands the plot of a clearly constructed story and recognize important episodes and events. Metin içerisinde verilen gerçek bilgileri ve görüşleri ayırdeder. Differentiates between facts and opinions in a text. Olaylar, yerler ve başka tür şeyler üzerine hazırlanmış kısa bir rehber, broşür, değerlendirme ya da ansiklopedi alıntısının ana hatlarını bulur. Finds the main points in a short guide, brochure, review or extract from an encyclopaedia about events, places, and types of things. Sözlü İletişim/Spoken Interaction Attainment Gündelik hayatla ilişkili ya da ilgili (hobiler, iş, seyahat vs.), aşina olduğu konular hakkındaki konuşmalara (hazırlıksız) katılım gösterir. Takes part in a conversation (unprepared) on topics they are familiar with, interested in or pertinent to everyday life (hobbies, work, travel etc.). 3

22 Aşina olduğu konularda kendi görüşünü basitçe söyler, başkalarının görüşünü sorar. Gives own opinion simply and asks for other people s opinions about familiar topics. Katılır ya da nazik bir şekilde katılmaz. Agrees or disagrees in a polite way. Bir arkadaşına tavsiye verir. Gives advice to a friend. Birisini tebrik eder. Congratulates someone. İlgi duyduğu bir konu hakkındaki kısa bir konuşmada şaşkınlık gösterir. Expresses surprise in a short conversation about a topic they are interested in. Kısa konuşmalarda konuşan kişiyi anlamadığı durumlarda söylenilenin tekrarlanmasını ister. Asks for repetition in a short conversation when they don t understand the person talking. Öneriler yapar. Makes suggestions. Birisi ile konuşurken ilgi göstermek ve konuşmanın devamını sağlamak için basit kelimeler ve ifadeler kullanır. Uses simple words and expressions to keep the conversation going and to show interest when talking with someone. İzin ister, verir ya da vermez. Asks for, refuses, or gives permission. Standart lehçe ile konuşulduğunda tartışmaların ana hatlarını anlar. Understands the main points of a discussion if people speak in standard dialect. Kendilerine yöneltilen gündelik konuşmaları temiz söylendiği takdirde takip eder ancak bazen bazı kelimelerin tekrarlanmasını ister. Follows clear speech directed at them in everyday conversation but sometimes has to ask for repetition of some words. Şaşkınlık, mutluluk, üzüntü vs. gibi duyguları gösterir, karşılık verir. Expresses and responds to feelings such as surprise, happiness, sadness etc. Sözlü Üretim/Spoken Production Attainment İnsanlar, deneyimler ve kutlamalar üzerine konuşur. Talks about people, experiences and celebrations. Spor, yetenek ve aktiviteler üzerine konuşur. Talks about sports, talents and activities. Geçmiş yaşam şekilleri üzerine konuşur. Talks about past life styles. Hatıraları ile ilgili konuşur. Talks about their memories. Olayları anlatır. Narrates events. Hayattaki önemli şeyler hakkında konuşur ve basit bir şekilde görüşlerini savunur. Talks about important things in life and justifies their opinions in a simple way. Beğendiği bir film ya da kitap hakkında konuşur. Talks about a book or a film they like. 4

23 Dileklerde bulunur ve pişmanlıkları üzerine konuşur. Makes wishes and talks about regrets. Deneyimlerini anlatır. Describes their experiences. Bir kitap ya da filmdeki olaylar örgüsü hakkında konuşur, reaksiyonlarını anlatır. Speaks about the plot of a book or film and describes their reactions. Yazma/Writing Attainment Özel birisini anlattığı bir paragraf yazar ve okuyucuyu o kişinin gerçekten özel olduğu konusunda ikna eder. Writes a paragraph describing someone special and convinces the reader that the person is really special. Resimleri ipucu olarak kullanarak hikayeyi tamamlar. Completes a story using pictures as prompts. Yetenekli bir kişinin kısa biyografini yazar. Writes a short biography of a talented person. O zaman ve şimdiki durumları kıyaslayan bir paragraf yazar. Writes a paragraph comparing situations then and now. Bir film, kitap ya da televizyon programı ile ilgili değerlendirme yazar. Writes a review of a film, book or a TV programme. Evler ve marifetli aletlerini net bir şekilde anlatır. Clearly explains about gadgets and homes. Cümleleri birleştirmek için both, like, similarly, and unlike, whereas, however, on the other hand, in contrast sözcüklerini kullanır. Uses both, like, similarly, and unlike, whereas, however, on the other hand, in contrast to combine sentences. Tek dilli sözlük ve hata düzeltme sembolleri yardımıyla kendi hatalarını düzeltir. Edits their work with the help of error correction symbols and a monolingual dictionary. Writes well organized paragraphs with a clear topic sentence and supporting ideas, about the advantages and disadvantages of jobs and other things that are on familiar topics. Paragraf içerisinde fikirlerinin akıcı olması için first(ly),second(ly), also, what is more, moreover, additionally, in addition, furthermore, the first/the second/another/one similarity/difference/ cause/ effect is (that), one of the differences/similarities/causes/effects is (that), finally, lastly zincirlerini kullanır. Uses linkers first(ly),second(ly), also, what is more, moreover, additionally, in addition, furthermore, the first/the second/another/one similarity/difference/ cause/ effect is (that), one of the differences/similarities/causes/effects is (that), finally, lastly to make their ideas flow smoothly in a paragraph. Bir konuya açıklık getirir ya da örnek verirken for example / for instance, to illustrate, in other words, that is (to say) gibi sözcükler kullanır. Uses for example / for instance, to illustrate, in other words, that is (to say) when giving examples or clarifying their point. Beklenmedik sonuçları göstermek için cümleleri although sözcüğü ile birleştirir. Combines sentences with although to show unexpected results. 5

24 Bir yarışma için giriş yazısı hazırlar ve okuyucuyu amacı, tercihi vs. konusunda ikna eder. Writes an entry for a competition and convinces the reader about their cause, preference etc. Bir anıyı paragraf içinde anlatır. Describes a memory in a paragraph. Aşina olduğu konularda uygun giriş ve sonuçu olan, iyi organize edilmiş raporlar yazar. Writes a well-organized report on familiar topics with an appropriate introduction and a conclusion. Fikirlerini açıkça ve güçlü olarak sunan makaleler yazar. Writes an article presenting my ideas clearly and strongly. TÜRKÇE/TURKISH Dinleme Kazanımlar Gelişim Dinlemeye hazırlık yapar. Dinleme amacını belirler. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Görgü kurallarına uygun dinler. Dinlerken vurgu,tonlama ve telaffuza dikkat eder. Dinlediklerinde ne,nerede,ne zaman nasıl,niçin ve kim sorularına cevap arar. Dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder. Dinledikleriyle ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. Dinlediklerinde hikaye unsurları nı belirler. Eğlenmek için masal,hikaye,şarkı,tekerleme,tiyatro vb. Dinler/izler. Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. Dinlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Dinlediği kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını ayırt eder. Dinlediklerinde eş sesli kelimeleri ayırt eder. Dinlediklerinde eş ve zıt anlamlı kelimeleri ayırt eder. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkisi kurar. Dinlediği şiirin ana duygusunu belirler. Dinlediklerinin ana fikrini belirler. Dinlediği konuya uygun başka başlıklar bulur. Dinlediklerini özetler. Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Bilgi edinmek için haber,sunu,belgesel vb.dinler/izler. Konuşma Kazanımlar Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 6 Gelişim

25 Kelimeleri doğru telaffuz eder. Konuşmalarında söz varlığını kullanır. Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur. Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Düşüncelerini mantıksal bütünlük içinde sunar. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. Bildiği şiirleri topluluk önünde okur. Konuşmalarında sebep-sonuç ilşkileri kurar. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. Topluluk önünde konuşur. Dinleyicilerle göz teması kurar. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. Konu dışına çıkmadan konuşur. Kendine güvenerek konuşur. Konuşmalarında destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar. Okuma Kazanımlar Gelişim Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. İşitilebilir ses tonuyla okur. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat eder. Kurallarına uygun sessiz okur. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. Okuma öncesi,okuma sırası ve okuma sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. Okuduğu metnin içeriği ile ilgili düşüncelerini belirtir. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Başlıktan hareketle içeriği tahmin eder. Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. Okuduklarının konusunu belirler. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. Okuduğunu özetler. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 7

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org.

BEDAF. European Language Portfolio. Avrupa Dil Portfolyosu. Young Learners (Age 6-12) BRITISH EDUCATIONAL AFFAIRS. www.bedaf.org. I ECL European Language Portfolio vrupa il Portfolyosu Young Learners (ge 6-12) ll rights reserved 2011,2012 European Language Portfolio: registered model o. 2012.R007 warded to: British Educational ffairs

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Yaygın Eğitim İlköğretim Dördüncü Sınıfa Yönelik ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, nisan 2007 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı 2 UNMIK INSTITUCIONET

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Alt seviye ortaöğretim sekizinci sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, şubat 2005 1 Yayın Sorumlusu İsuf Zeneli Yayına Hazırlayanlar: Agim Bërdyna Ramush Lekaj Ilaz

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Üst Seviye Orta Öğretim On Üçüncü Sınıf Genel Lise ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçı Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi

Detaylı

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım?

Neden Atıfta Bulunmak Zorundayım? Sınavı kazandığınız ve Bilkent Üniversitesi nin bir üyesi olduğunuz için sizi tebrik ediyoruz! Bu başarıyı elde etmek için çok çalıştınız ve bununla gurur duymalısınız. Başarılı bir üniversite öğrencisi

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5.

Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. 1128 Dyned; Bilgisayar Destekli İngilizce Programının İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarına Uygunluğu Yönünden İçerik Analizi (5. Sınıf Örneği) Ali DÖNGEL Ankara Eğitim Müfettişi Özet DynEd

Detaylı

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz!

Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Öğretmen El Kitabı Bu kitabı okumaya başlamadan önce English for Success öğrenci el kitaplarını okumanızı öneririz! Bu kitapta, öğrenci el kitaplarında bulunan Nöro-bilimsel Altyapı, Doğru Çalışma Yöntemleri,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB

LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN PLEASE DO NOT DISTURB VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi Sunar: LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN Tatil Kavramı Üzerine Bir Sergi VitrA Contemporary Architecture Series Presents: PLEASE DO NOT DISTURB An Exhibition on the Concept of Holiday

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması

İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna Göre Karşılaştırılması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1691 İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Becerilerinin Okul Öncesi Eğitimi Alma ve Almama Durumuna

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014

TAM METİN KİTABI .«« 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BİLDİRİ 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU HISTORY EDUCATION. ; Efe 3*W 25-27 HAZİRAN 2014 \oxevnat\ooa\ S-jmpoiwm on VWstovv Education VS 3.ULUSLARASI TARİH EGITIMI SEMPOZYUMU 3.INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY EDUCATION 1. 13S* Jr"J v, 17/ ; Efe HI III S.««E HJ» ti 1 jinl mill İ8I SL iibb

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

PROFESSIONAL ACTIVITIES

PROFESSIONAL ACTIVITIES PROFESSIONAL ACTIVITIES Professional 1 Bazı ülkelerde bir işadamının ofisinin büyüklüğü ve bulunduğu yer o kişinin önemi ve makamı hakkında bir çok fikir vermektedir. Sizin ülkenizde bu nasıl karşılanıyor

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİ TEKNOLOJİSİNDEN BEYİN TEKNOLOJİSİNE MOBİL ÖĞRENME ÇALIŞTAY RAPORU 17-18 EKİM 2014 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bartın 2014 İçindekiler Önsöz...1 Çalıştay Bilgileri...2 Çalıştay Programı...

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

Sabri AĞIRMAN (1996)

Sabri AĞIRMAN (1996) 1127 1117 Sabri AĞIRMAN (1996) USE OFUNFOCUSED COMMUNICATION TASKS IN TEACHING OF GRAMMAR: WITH A PARTICULAR REFERENCE TO BY PHRASE IN PASSIVE CONSTRUCTIONS Tez Danışmanı: Doç Dr. İlknur KEÇİK Bu çalışma,

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish

Perceptions of Foreigners about Process of Learning Turkish Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 368-389, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Doi: 10.14686/BUEFAD.201428189 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume

Detaylı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication

Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları The International Hrant Dink Foundation Publication Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamızın temel amacı medyada insan haklarına ve farklı kimliklere saygının güçlendirilmesine ve bu konuda hem medyanın hem de sivil toplumun aktif rol almasını teşvik

Detaylı

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ 22 Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45 E-journal of Intermedia, Fall 2014 1(1) KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ THE CONTENT ANALYSIS OF THE

Detaylı