4,Dönem Ġçinde Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliklerinde Yapılan DeğiĢiklikler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4,Dönem Ġçinde Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliklerinde Yapılan DeğiĢiklikler:"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ DÖNEMĠ SEMAYE PĠYASASI KURULU SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : Ortaklığın Ünvanı : MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 3 Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında tarihi itibariyle aktif olarak görev alan baģkan ve üyelerin, ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (baģlangıç ve bitiģ tarihleriyle): Ġtibariyle Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ayhan KARAK Yönetim Kurulu Bşk Devam Mehmet YAYLA Yön. Kur. Bşk. Vekili Devam Bülent ÖNAL Üye Devam Baki DÜNDAR Bağımsız Üye Devam Mehmet Mirza TAN Bağımsız Üye Devam Mehmet KAHRAMAN Bağımsız Üye Devam Dentimden Sorumlu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komite Baki DÜNDAR Komite Başkanı Devam Mehmet Mirza TAN Komite Üyesi Devam Kurumsal Yönetim Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komitesi Mehmet KAHRAMAN Komite Başkanı Devam Baki DÜNDAR Dentim Komitesi Üye Devam Riskin Erken Saptanması Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komitesi Baki DÜNDAR Komite Başkanı Devam Mehmet Mirza TAN Komite Bşk.Yard Devam Mehmet KAHRAMAN Komite Üyesi Devam Diğer Komiteler ( Aday Belirleme Komitesi, Ücret Komitesi ) görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri tarafından yerine getirilmektedir. 4,Dönem Ġçinde Yönetim Kurulu ve Komite Üyeliklerinde Yapılan DeğiĢiklikler: Şirketin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar, Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve finansal darboğazın aşılması amaçlı, nominal değerin altında pay ihracına yönelik esas sözleşme değişiklikleri nedeniyle gecikmiş, bu erteleme sonrası ilk genel

2 toplantısı tarihinde yapılmış, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için, 25 Mart 2014 tarihinde asgari katılım nisabı gerektirmeyen ikinci toplantı ile olağan genel kurul gerçekleştirilebilmiştir. Bu olağan genel kurul toplantısında Yönetim ve Denetim Kurulları yeniden belirlenmiştir.olağan Genel Kurul Toplantısı ardından yapılan tarih 07 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı ile görev dağılımı ve imza yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 25 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurulda 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımları aşağıdaki gibidir: Ġtibariyle Yönetim Kurulu ve Komite Üyleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Veli Uğur ÇABUK Yönetim Kurulu Bşk Devam Ahan KARAK Yön. Kurulu Eş Başkanı Devam Mehmet YAYLA Yönetim Kurulu Bşk Vk Devam K.Bülent ÖNAL Yönetim Kurulu Üyesi Devam Mehme KAHRAMAN Bağımsız Üye Devam Oğuz ATALAY Bağımsız Üye Devam Hanefi Öztürk AKKARTAL Bağımsız Üye Devam KOMĠTELER Dentimden Sorumlu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komite Mehmet KAHRAMAN Komite Başkanı Devam Oğuz ATALAY Komite Üyesi Devam Hanefi Öztürk AKKARTAL Komite Üyesi Devam Kurumsal Yönetim Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komitesi Hanefi Öztürk AKKARTAL Komite Başkanı Devam Oğuz ATALAY Komitesi Üye Devam Mehmet KAHRAMAN Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Komitesi Oğuz ATALAY Komite Başkanı Devam Hanefi Öztürk AKKARTAL Komite Üyesi Devam Mehmet KAHRAMAN Komite Üyesi Devam DÖNEMDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN DURUM VE DEĞĠġĠKLĠKLER Batu Yatırım Holding ile yapılan sözleşme, Batu Yatırım ın MANGO yönetime katılması hususunda da hükümler içermektedir, 25 Mart 2014 tarihli Genel Kurul öncesinde Batu Yatırım Holding A.Ş ile bu husus karşılliıklı görüşülmüş ve Batu Yatırım Holding tarafından Prof. Dr. Oğuz Atalay ve Doç. Dr. Hanefi Öztürk Akkartal Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine önerilmiş ve Genel Kurulda Yönetim Kuruluna seçilmeleri amacıyla Bağımsızlık Beyanlarını imzalamışlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında da adaylıkları açıklanmıştır. Ancak bu şahıslardan daha sonra Batu Yatırım Holding aracılığı ile yaptığımız çeşitli taleplere rağmen hissedar olmayan üyelerin vermeleri gereken üyelik Kabul beyanlarını vermemişlerletdir. Bu nedenle Genel Kurul Kararlarının tescilinde gecikme yaşanmıştır. Şirketimize 18 Haziran 2014 tarihli olarak noter kanalıyla gönderdikleri ihbarnamede ise;

3 , 25 Mart tarihli toplantıda yönetim kurulu üyeleiğine seçilmeleri için kendilerine bağımsızlık beyanı imzalatıldığını, ancak, genel kurulda seçilip seçilmediklerine dair kendilerine bilgi verilmediğini, ticaret sicili ve TTSG nezdinde yaptıkları araştırmada da tescil ve ilan edilmiş bir karara rastlamadıklarını, dolaysıyla Mango Gıda A.Ş ile herhangi hukuki ve fiili ilişkilerinin doğmamış olduğunu, sorumluluklarının bulunadığığını bildirmişlerdir. Bu durumdan sonra Yine Batu Yatırım Holding kanalıyla kendileri ile beyanları imzalamaları ve tescil ve ilandan sonra istifa edebilecekleri hususunda uzlaşma aranmış ve fakat olumlu sonuç alınamamıştır. Ancak, aşağıda açıklanacak olan İflas (İflasın ERtelenmesi ) davasını yürütebilmek ve Genel Kurulu toplantıya çağırmak amacıyla, 25 Mart 2014 tarihli genel kuruldan once istifa etmiş bulunan üyelikleri, Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş Eski Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Mirza Tan ve Baki Dündar yerine, 25 Mart 2014 tarihli genel kurulda da seçilen eski üyelikleri tescilli Ayhan Karak, Mehmet Yayla ve K.Bülent Önal tarafından Cem Ulaş Altındaş ve Cenk Pekcan yönetim kurulu üyesi olarak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere tarihinde üye olarak atanmışlardır. Daha sonra bu karar Ticaret Sicili Memurluğunun talep ettiği içerik değişikliği ile tarihinde yeniden düzenlenmiş ve tescil edilerek tarih 8632asyılı TTGS de yayınlanmıştır. 25 Mart Tarihli 2012 Yıılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantında alınan kararların, KAP da kamuya açıklanmış bulunan genel kurul tutanağının Yönetim Kurulu Seçmimine ilişkin 6. Maddesi hariç olmak üzere tescil ve ilanı için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne müracaat edilerek genel kurul tutanağını yönetin kurulu oluşumu ve seçimine ilişkin 6. Maddesi hariç kısmi tescili talep edilmiş ve tarihinde Yönetim Kurulu nun görev süresi dolmuş gerekçesiyle iade edilmiştir yılı olağan genel kurul kararları, yukarıda dözü edilen 6.madde ve TTK 456/3 maddeye göre tescil süresi geçtiği için Ana Sözleşme Tadilinin Sermaye başlıklı 7.maddesi hariç, 2013 yılı olağan genel kurul kararlarıyla birlikte tarihinde tescil edilmiş ve tarihli 8700 sayılı TTSG de yayınlanmıştır. Açıklanan bu durum ıģığında tarihinden Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Ayhan KARAK Yönetim Kurulu Bşk Devam Mehmet YAYLA Yön. Kur. Bşk. Vekili Devam K.Bülent ÖNAL Üye Devam Cem Ulaş Altındaş Üye Devam Cenk PEKCAN Üye Devam KAYYIMLAR Ġsmail Hakkı TOPAL Mahkemece atanan denetim kayyımı Nadir ġġmġek Mahkmece atan denetim kayyımı Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Görevi Göreve BaĢlama Tarihi Lütfü ERKİŞİ Yönetim Kurulu Bşk Devam Muhammet Ali ERKİŞİ Yön. Kur. Bşk. Vekili Devam Ayhan KARAK Üye Devam Mehmet YAYLA Üye Devam K.Bülent ÖNAL Bağımsız Üye Devam

4 Mehmet CANAYAKIN Bağımsız Üye Devam Tarihinde Seçilen Komite Üyeleri: K.Bülent Önal Üyesi :Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite Mehmet Canayakın: Riskin Erken Saptanması Komite BĢk.Denetim Koomitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Komite Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları: Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yönetim Kurulunun Bağımsız üyelerinden oluşan Komite Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 5-Dönem içinde esas sözleģmede değiģiklik yapılmıģsa bunun nedenleri ve yapılan değiģikliklerin neler olduğu 25 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ilişkin olağan Genel Kurulda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uyum ve Sermaye başlıklı 7.ini maddenin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmış ve gerkli onay ve izinleri alınmış olan esas sözleşme tadil tasarısı onaylanmış, buna göre esas sözleşmenin 4,5,6,11,12,13,14,15,21 ve 24 maddeleri tadil edilmiş, 9 ve 23. Maddeler esas sözleşmeden çıkarılmış, Esas sözleģmenin Sermaye baģlıklı 7.maddesi de değiştirilerek TL olan kayıtlı sermaye tavanı 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere TL sına çıkartılmış ve Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve nominal değerin altında pay çıkarılması ile pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkili kılınmıştır. Ancak, bu değişikliklere ilişkin tescil işlemi yukarıda da değinildiği üzere, TTK 456/3 maddesi gereği, tescil süresi geçtiği için Ana Sözleşme değişikliğinin sermaye başlıklı 7. Maddesi hariç olarak yapılmıştır. Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 7.maddesinin aynı şekilde yeniden değiştirilmesi için izin süreci yeniden Başlatılarak ve olağanüstü genel kurul yapılarak mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. 6.-Ortaklığın Sermayesi ve Dönem Karı : Ortaklığın çıkarılmış sermayesi TL olup imtiyazlı hisse senedi yoktur. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı tarihi itiariyle TL, raporlama tarihi, itibariyle TL sıdır TL sına çıkartılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tarihinde gerçekleştirilen 2012 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Genel Kurul Sonuçları KAP da yayınlanmış ancak yukarıda açıklandığı üzere tescil işlemi henüz gerçekleşmemiştir döneminde ana ortaklıkta ,14- TL zarar oluşmuştur. ( dönemi ,49 TL zarar) 7-Ortaklığın sermayesinde dönem içinde meydana gelen değiģiklikler, sermaye artırımı yapılmıģsa, hisse senedi dağıtıp dağıtmadığı, dağıtmamıģsa nedenleri, ortak sayısı, hisse senetleri fiyatlarının dönem içinde gösterdiği geliģme, sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olan ortakların adları, paylarının miktarı ve sermayedeki oranları : Dönem içinde sermaye artırımı yapılmamıştır.

5 BİST Göz Altı Pazarında İşlem Gören Şirket Hisse Senetleri dönem içinde en düşük 0,11 TL ile en yüksek 0,49 TL arasında işlem görmüştür. Hisse Senetlerinin işlem sırası tarihli denetlenmiş Finansal tabloların KAP a bildirilememesi nedeniyle tarihinde işlem sırasına kapatılmıştır. Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun Tarihli KAP bildirimi aşağıdadır: Payların İşlem Sıralarının Kapalılık Halinin Devamı 30/06/2014 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarını son yayımlanma tarihinde kamuya duyurmadığı için paylarının işlem sırası kapatılmış olan ve Borsa Yönetim Kurulunun 26/08/2014 tarihli toplantısında, Pay Piyasası Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi gereğince işlem sıralarının kapalılık halinin devam etmesine ve paylarının Borsa dışında alım satıma konu olmamasına karar verilen Ericom Telekomünikasyon ve Enerji Teknolojileri A.Ş., Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayii A.Ş., Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. ve CLK Holding A.Ş.'nin söz konusu finansal tablolarını KAP'ta yayımlamaları veya Sermaye Piyasası Kurulundan ek süre almalarına kadar, Pay Piyasası Yönetmeliği'nin 25'inci maddesi gereğince işlem sıralarının kapalılık halinin 1 ay daha devam etmesi ve paylarının Borsa dışında alım satıma konu olmamasına Borsa Yönetim Kurulunun 16/10/2014 tarihli toplantısında karar verilmiştir TL sermayenin Dağılımı aģağıdaki gibidir Genel Kurul Tarihi Ġtibariyle Ortaklık Pay Dağılımı HİSSEDAR SERMAYE PAYI % Ayhan KARAK ,12 1,56% Mehmet YAYLA ,96 1,86% Nisa Sinem YAYLA ,78 0,55% Özge Nur YAYLA ,78 0,55% Eda YAYLA ,78 0,55% Anıl KARAK ,78 0,55% Hazal KARAK ,78 0,55% Nurhayat KARAK ,78 0,55% KURUCULAR TOPLAM ,75 6,72% İhsan GÜR ,00 6,55% DİĞER (DOLAŞIMDA) ,25 86,73% GENEL TOPLAM ,00 100,00% Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup TL. lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aşağıda verilmiştir. Miktarı/ Sermayeye Hamiline Nom/TL Oranı % Hamiline NOM/TL. 100,00 Toplam ,00 7-Varsa çıkarılmıģ bulunan menkul kıymetlerin (tahvil, kar ve zarar ortaklığı, finansman bonosu, kara iģtirakli tahvil, hisse senetleri ile değiģtirilebilir tahvil, intifa senedi ve benzeri) tutarı, bunların ortaklığa getirdiği yük ve ödeme imkanları:

6 Yoktur. 8-Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: 8.1- Tarihçe ve Dönem Öncesi GerçekleĢen Olaylar ve Son DurumĢları Hakkında Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited şirket nevinden anonim şirket nevine dönüşmüş olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmiştir. Şirket, yaş sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve işleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyetleri içinde, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin yaş sebze ve meyve tedarikine ilave olarak, catering, otel, restaurant zincirlerinin tedarikini sağlamak da bulunmaktadır.2010 yılı son çeyreğinden itibaren de dış satıma da ağırlık vermeye başlamıştır. Şirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aşamasını İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği anlaşmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmıştır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını ise, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karşılamıştır Şirket, tarıma dayalı gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki gelişmeler, iklim koşullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Şirketin % 34 lük hissesi tarihinden itibaren İMKB nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamış, İMKB Yönetim Kurulunun tarihli kararıyla tarihinden itibaren İMKB nin Gözaltı Pazarında işlem görmeye başlamıştır. Ortak satışları nedeniye Şirket in halka açıklık oranı artmıştır. Şirketin Kanuni Merkezi, Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Samandıra-Sancaktepe/ İstanbul/ Türkiye dir. Grup ta, tarihi itibariyle çalışan sayısı 5, bilanço tarihi itibariyle 4 kişidir. ( de 24 kişi) Şirketin tarihi itibariyle Antalya, Yenişehir-Bursa, Ankara ve Adana da şubeleri bulunmaktadır. Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve faaliyet alanı aşağıda açıklanmıştır; Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. ve Tic. A.Ş Yaş sebze ve meyve üretimi ve ticareti alanında faaliyet göstermektedir.tarla ve sera üretimi konusunda uzmanlaşmak ve bu faaliyetleri yaygın şekilde gerçekleştirmek amacıyla grup şirketi olarak elde tutulmuştur. Bayrampaşa halinde Sepken Tarım olarak tarihinden itibaren faaliyete son verilmiş olup Şube kapama işlemi henüz yapılmamıştır. Ayrıca, Antalya Haldeki yazıhane ve ardiyeler devredilmiş olmakla birlikte şube kapama işlemi yapıl-

7 mamıştır. Antalya şubeleri ileride adres değişiklikleri ile faliyetlerine devam edebilecektir. Ankara Halindeki işyerinin tahsisi hakkının iptaline ilişkin Şirket Aleyhine dava açılmış, dava temyiz aşamasında da kaybedilmiştir. Şube kapama işlemi henüz yapılmamıştır. 24 Ocak 2013 tarihinde Kadıköy Haldeki işyerinin tahsis hakkının Atom Tarım Ürünleri Limited Şirketi- İle, finansman sağlamak yükümlülüğü Atom Tarım a ait olmak üzere cirodan % 4 pay almak üzere Hal Devir ve İşbirliği anlaşması imazalanmış, ancak gizlilik kararı alındığı için Özel Durum Açıklaması yapılmamıştır. Atom Tarım a ayrıca 2013 yılında, bir kısım borç ve alacak devirleri de yapılmış olup sonuçları ilgili Mali Tablo dipnotunda açıklanmıştır. Hal Devir işlemi yapılmış, fakat, Batu Yatırım Holding ile yapılan Borç Yapılandırma ve ortaklık Sözleşmesi kapsamında iş yerinin geri alınması için görüşmeler yapılmış, sağlanan sözlü mutabakatlar Henüz yazılı anlaşmaya intikal etmemiştir. Hukuki gerçekleşme olduğunda özel durum açıklaması yapılacaktır. 9- FAALĠYETLER 9.1- GeçmiĢ (Özet) Şirket, alacak tahsilatındaki sorunlar, banka kredileri için teminata verilen müşteri çeklerinin ödenmemesi, yerlerine yeni çekler ikame edilememesi, ipotek teminatsız kredilerde bu nedenle teminat boşluğu oluşması, Şirket tarafından keşide edilen çeklerin aynı nedenlerle karşılıksız kalması/ yazılmazı sonucu 18 Ocak 2013 tarihinden itibaren yoğun haciz ve hukuki takip baskısı altına girmiş, alacaklarına da alacaklılar tarafından blokaj konulması nedeniyle finansal darboğaza girmiş, faaliyetlerine, önemli ölçüde ara vermek zorunda kalmıştır. Şirket bu durumu çözmek, alacaklılarla borç yapılandırmasına gidebilmek ve faaliyetlerine yeniden başlayabilmek gayesiyle bir İyileştirme Projesi hazırlıyarak tarihinde iflas erteleme talebiyle mahkemeye müracaat etmiştir.mahkeme tarihinde ihtiyati tedbir ve muhafaza kararı vererek Şirkete faaliyetlerin, yönetim kurulu karar ve işlemlerinin denetimi için kayyımlar ve varlıklarının satış değerlerinin, borca batıklık durumunun ve iyileştirme projesinin incelenmesi ve mahkemeye rapor vermeleri için teknik ve mali bilirkişiler atamıştır. Şirket ihtiyati tedbir kararı ile rahatlama ve moral kazanmış, eski müşterisi Zincir Marketlerle yeni sipariş sözleşmeleri imzalamış ve fakat uygulama için mahkemenin kesin kararını beklemiştir. Mahkeme 16 Mayıs 2013 tarihli duruşmada, KAP da kamuya açıkladığımız gerekçelerle iflas erteleme talabini reddederek ihtiyati tedbir ve muhafaza kararını kaldırmış ve böylece Şirket eski haline dönmüştür.karardan sonra Şirketin varlıklarına yönelik hukuki takipler yeniden başlamıştır. Şirket bundan sonar, mevcut koşullar içinde faaliyetini sürdürebilme için, borçlarını yeniden yapılandırma, atıl kapasiteleri değerlendirme, özkaynağını güçlendirme çalışmalarını birincil öncelik olarak önüne koymuş, buyönde çalışmalara başlamış,.bu yönde bir takım proje ve model çalışmaları yapılmış olup, bu süreç aşağıda da açıklandığı üzere hala devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar kaydedilen GeliĢmeler

8 Atıl Kapasitelerin Kiralanması, Maddi ve Gayri Maddi Duran Varlık SatıĢları Samandıra tesisinin depo bölümü tarihinden itibaren yıllık KDV dahil TL bedelle kiraya verilmiştir. Yine samandıra Merkez Yönetim Ofisinin 300 m2lik bölümü yıllık KDV dahil TL bedelle Atom Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne kiraya verilmiştir. Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Cunda adası mevkiindeki 2012 yılında TL + KDV bedelle alınan arsa raporlama döneminde *TL+ KDV bedelle satılmıştıtr Antalya Yaş Sebze ve Meyve Halinde bulunan Bağlı Şirketimiz Seğken Tarım ın kiralama hakkına sahip olduğu ardiyeler, Ana Ortaklığa ait bir adet yazıhane( satış noktası) toplam TL bedel ile devredilmiş, karşılığında Antalya yöresindeki Mango nun önemli tedarikçilerine ait, Mango Gıda ve Yamaç Tarım işlemlerinden kaynaklanan borçları kapatılmıştır Bağlı Şirketimiz Sepken Tarım ın kiralama hakkına sahip olduğu Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve halinde bulunan işyeri (satış noktası) Esnur Tarım a devir edilmiş ve alıcının cari he sabına borç olarak kaydedilmiştir. Ankara haldeki işyerinin kullanılmadığı gerekçesiyle belediye tarafından açılan tahsis hakkının iptali davası temyiz aşamasında da kaybedilmiştir. Kadıköy haldeki işyeri Atom Tarım Ürünleri Ticaret Ltd.Şt.ine ticari borç temlikleri karşılığı devir edilmiştir Vazgeçilen Alacaklar Bazı müdtahsillere verilmiş ve ödenmemiş bulunan TL tutarında çekler TL ödeme karşılığında geri alınmış ve alacaklıların vazgeçtikleri TL alacak özel fon hesabına aktarılmıştır ĠliĢkili Taraflardan tahsilat Çeşitli ilişkili taraflardam ( Mono , Hasan İlknur TL ) ve Aydın Gıda satışından alacak ( TL ) toplam TL alacak ortaklara borçlarda mahsup edilmiştir Finansal ve Ticari Borç Yapılandırmaları ve özkaynak teminine yönelik çalıģmalar Yukarıda da değinildiği üzere borç yapılandırma, yeni borç ve özkaynak finansmanına yönelik alternatif proje çalışmaları 2013 yılı içinde başlatılmış KAP ta da duyurulduğu üzere bazı anlaşmalar imzalanmış ( GBA Finansal Danışmanlık Şirketi ve Bicbank ile yapılan anlaşmalar,bu kuruluşların şaibeli hallerinin ortaya çıkması nedeniyle tarihinde feshedilmiştir) imzalanan anlaşmalar dışında da bir takım ilişki, ön görüşme ve proje çalışmaları 2013 yılı içinde ve daha sonra sürdürülmüştür. a) Borç yapılandırmaları /Varlık SatıĢları 2013 yılında, Türkiye Finans Kurumu na olan TL Borç aslı aylık %1 faiz oranıyla,faiz ödemeleri , anapara ödemeleri tarihinde başlamak Üzere 5 yıl (60 ay) vadeyle yapılandırılmıştır.(bu konudaki son duruma aģağıda değinilmilmektedir)

9 Şekerbank A.Ş ile borç tasfiyesi ve yapılandırılmasına ilişkin protokol imzalanmış, Protokol kapsamında 37 ada 35 parselde bulunan tesis TL bedel Karşılığında 5 (beş) yıl süreli vefa hakkı ile Şekerbank a satılmıştır. Ana Para Nakdi ,37 TL Gayri Nakdi ,00 TL Faiz ve BSMV ,63 TL Hukuki Takip Vek.Ücreti TL TOPLAM ,00 TL Borç (+) Satış Masrafları TL olmak üzere; TOPLAM TL sından satış bedeli olan ve diğer mahsuplar yapılarak kalan ,51 TL borç yıllık faiz oranı %10 ile ve tarihlerinde Toplam ,45 TL faiz ödemeleri yapmak, tarihinden itibaren ise aylık ana para Ve faiz ödemeleri ile tarhine kadar faiz ve BSMV dahil ntoplam ,05 TLolarak yapılandırılmıştır. Adana İli Sarıçam İlçesindeki, Paketleme ve Depoolama tesisi olarak kullanılan ve Deniz Finansal Kiralama A.Ş den Finansal Kiralama Sözleşmesi ile iktisap edilen gayrimenkul Deniz Fiansal Kiralama Şirketi tarafından vadesi geçmiş ve vadeli alacaklarına karşılık satılmıştır. Finansal Kiralama Şirketi tarafından ,76 TL vadesi geçmiş borç, ,81 TL vadeli borç, ,34 TL gecikme-temerrüt faizi, ,15 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider vergi etkisi, TL avuklatlık ücreti, ,89 TL masraf olmak toplam , 06 TL borçtan TL mahsup yapıldığı 4.489,06 TL borcumuz kaldığı yönünde bilgi alınmıştır. Konuya ilişkin bilgi elimize geç ( ) geçtiği için tarihli mali tablolarda gerekli düzeltmeler yapılamamıştır. a.b) Batu Yatırım Holding ile Borç Yapılandırma ve Ortaklık SözleĢmesi ve bu kapsamda bugüna kadar ortaya çıkan geliģmeler Borç yapılandırma ve kaynak temini yönündeki çalıģmalar kapsamında Yönetim Kurulunun Tarih, 2014/01 nolu toplantısında Batu Yatırım Holding A.ġ. ile Borç ya pılandırma ve Ortaklık sözleģmesi yapılması yönünde karar alınmıģ ve Özel Durum Açıklaması yapılmıģtır.karar metni aģağdadır: Yönetim Kurulu ġirket merkezinde toplanarak gündemindeki Borç Yapılandırma, Borç Temliki, Mango Gıda San.ve.Tic. A.Ş ( Mango Gıda) ve bağlı ġirketi Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nakliyat San. ve Tic. A.Ş (Sepken Tarım) bünyesinde ortaklık tesisi konularında Batu Yatırım Holding A.Ş ile yapılan müzakereleri değerlendirmiş ve aşağıdaki kararları almımıştır: 1-Mango Gıda ve Bağlı ġirketi Sepken Tarım ın Finansal ve ticari borçlarının yeniden yapılandırılması, ödenmesi ve bu Şirketlere ortak olma konusunda niyet ve kararını belirten Batu Yatırım Holding A.Ş ile bu konulara ilişkin sözleşme imzalanmasına, 2-Yapılandırma çalışmalarının ġirket bilgi ve onayı altında Batu Yatırım Holding A.Ş nezaretinde yürütülmesine, 3- Batu Yatırım Holding A.Ş tarafından yapılandırılan, Batu Yatırım Holdinge temlik edilen, Batu Yatırım Holding tarafından tasfiye edilen ve bu tasfiyeden doğan alacaklarının Bağımsız Denetim ġirketi tarafından yapılacak özel denetim ile nakit olarak ödendiğinin tespitinden sonra Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde bedelli -tahsisili sermaye artırımı yapılarak Mango Gıda ve bağlı ġirket i Sepken

10 Tarım ın tahsisli yeni pay ihraç etmelerine, ihraç edilen payların Batu Yatırım Holding A.Ş. ne tahsis edilmesine, Bu çalışmaları Batu Yatırım Holding A.Ş ile yürütmesi, sözleşmeler imzalaması için Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karak ın, gerekli durumlarda yönetim kurulu ve genel kurulu bilgilendirmesi ve nihai yetkileri alması koşuluyla yetkilendirilmesine, 4-Bundan önce imzalanmıs bulunan tüm, finansal aracılık, finansal yeniden yapılandırma ve barther sözleşmelerinin iptal edilmesine, Karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Batu Yatırım Holding A.ġ ile tarihinde sözleģme imzalanmıģtır. SözleĢme Kapsamında Bugüne Kadar Yapılan ÇalıĢmalar Tarihinde Özel Durum Açıklaması Yapılan, Akbank Bursa YeniĢehir ġubesi ile sözleģme imzalanmıģtır. Buna göre; Ana para TL, Faiz ve Masraflar TL olmak üzere toplam TL kredi borcununun aylık eşit taksitlere 12 ayda ödenmesi, yukarıda değinilen "Borç Yapılandırma ve Ortaklık Sözleşmesi" kapsamında Alacaklı Banka'ya Batu Yatırım Holding tarafından taahhüt edilmiştir Tarihinde Özel Durum Açıklaması yapılan, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ, Mango Gıda San. ve Tic. A.ġ ve Batu Yatırım Holding A.ġ arasında Borç Yapılandırma ve Tasfiyesi konusunda üçlü protokol imzalanmıģtır. Buna göre; Taraflar arasında mutabık kalınan ve hukuki takipteki, faiz ve masraflar dahil ,11 TL Borç, Kuveyt Türk Katılım Bankasına aylık eşit taksitler ile 30 ayda ödenecektir. Banka tarafından taksitler ödendiği sürece daha önce başlatılmış bulunan hukuki takip kapsamında bir işlem yapılmayacak ve yeni hukuki takip açılmayacaktır. Borcun tamamen tasfiyesi halinde Batu Yatırım Holding tarafından ödenen taksitler yazılı talebi üzerine Batu Yatırım Holding A.Ş ne temlik edilecektir Tarhinde KAP açıklaması yapılan, Garanti Bannkası AtaĢehir ġubesine olan ve aģağıda dökümü verilen Mango nun doğrudan Kredi, Çek Yaprağı Sorumlıluk Bedeli, KeĢide Ettiği Çek Borçları ile ve Kefalet borçlarına iliģkin Garanti Bankası ile Batu Yatırım Holding Arasında Temlik Vaadi SözleĢmesi ĠmzalanmıĢtır. Buna göre Batu Yatırım Holding A.Ş ne Temlik edilen borçlar; SözleĢmenin konusu: Madde 2: İşbu sözleşme: T.Garanti Bankası AŞ. Ataşehir Şubesi tarafından, 2.1 Aydın Gıda Ürünleri İmalat Paz.Dağ.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti., Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'nın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile MANGO GIDA SAN. VE TIC.AŞ. lehine tesis edilen ve kullandırılan kredi kartı, kredili mevduat, taksitli oto, destek kredisi, borçlu cari hesap, çek yaprağı sorumluluk bedelleri, nakdi ve gayri nakdi kredikler sebebiyle, Kadıköy n.noterliğinin tarih ve 1675 yevmiye nolu ihtamamesi ve İstanbul 34.İcra Müdürlüğü'nün 2013/3020 ve Esas sayılı icra takiplerine konu banka alacağının ve çek yaprağı sorumluluk bedeli ile birlikte toplam ,00- TL, 2.2 Mango Gıda San. ve Tic.A.Ş., Ayhan Karak ve Mehmet Yayla'mn müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile AYDIN GIDA ÜRüNLERI İMALAT PAZ.DAG.İTH.İHR. SAN.TIC.LTD.ŞTI., lehine tesis edilen ve kullandınlan kredili mevduat sebebiyle, Kadıköy 23.Noterliğinin tarih ve 1676 yevmiye nolu ihtarnamesi ve İstanbul 3.İcra Müd.'nün 2013/25909 E.sayılı icra dosyalanna konu Garanti alacağının ve çek yaprağı sorumluluk bedeli ile birlikte toplam ,00- TL,

11 2.3 Mango Gıda San. ve Tic.A.Ş. ve Ayhan Karak'ın müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti ile SEPKEN TARIM ÜRüNLERi GIDA NAKLİYAT SAN.VE TİC.A.Ş. lehine tesis edilen ve kullandınlan kredili mevduat ve çek yaprağı sorumluluk bedeli birlikte toplam ,00-TL, 2.4 Mango Gıda San. ve TicAŞ., tarafından keşide edilerek, KULA SERA VE ÇİÇEKÇİLİK SANAYİ TiCARET LTD ŞTİ. lehine düzenlenen ve Garanti 'ye temlik cirosu ile devredilen ,00- TL'lık çekıerin bedellerinin, 2.5 Mango Gıda San. ve TicAŞ., tarafından keşide edilerek, KARAKAŞ GIDA İNŞ.EMLAK NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ,00-TL'lık çekierin bedellerinin, 2.6 Mango Gıda San. ve TicAŞ., tarafından keşide edilerek, DOGAL TARIM ÜRüNLERİ ERDAL KARAK VE HÜSEYİN YAYLA ORTAKLlGI lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ,00- TL'lık çekıerin bedellerinin, 2.7 Mango Gıda San. ve Tic.AŞ., ortaklarından AYHAN KARAK lehine tesis edilen ve kullandırılan kredili mevduat hesabı bedeli olan İstanbul 25.icra Müd. 'nün 2013/24496 ve 2013/24676 Esayılı dosylarına konu edilen; ,00- TL, 2.8 Mango Gıda San. ve Tic.AŞ., ortaklarından MEHMET YAYLA lehine tesis edilen ve kullandırılan kredili mevduat hesabı bedeli olan İstanbul 4.icra Müd.'nün 2013/12714, İstanbul 4.İcra Müd.'nün 2013/12717 Esas ve İstanbul 35.İcra Müd.'nün 2013/14439 Esayılı dosyalarına konu edilen ,00- TL. 2.9 Mango Gıda San. ve TicAŞ., tarafından keşide edilerek, BİTEKSİs BİLGİSA YAR ELEKTRONİK DANıŞMANLıK VE İNŞ.MOB.TEK. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. lehine düzenlenen ve Garanti'ye temlik cirosu ile devredilen ve Garanti tarafından İstanbul 4.İcra Müd.'nün 2013/2726 Esas sayılı icra dosyasına konu edilen ,00- TL, Olmak üzere yukarıda belirtilen borçluların alacaklı Garanti 'ye olan ve işbu sözleşmeye konu borçlarının işbu sözleşmede belirtilen şartlarla 3.şahıs Batu Yatırım Holding AŞ.tarafından, Garanti'ye ödenmesi ve ödeme nispetinde alacağın tahsilini garanti etmemek kaydıyla 3.şahıs Batu Yatırım Holding A.Ş.'ne temlik edilemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. TEMLİK BEDELİ : Taraflar, İşbu sözleşmenin 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 ve 2.8 maddesindeki borçluların nakdi, gayri nakdi, destek kedisi, oto kredi, kredili mevduat ve çek yaprağı sorumluluk bedelleri dahil anapara işlemiş faiz, yargılama harç ve masrafları ve avukatlık ücereti ile birlikte ve işbu sözleşmenin 2.4, 2.5, 2.6 ve 2.9. maddesindeki garantiye devredilen çek bedelleri ile birlikte toplam borç miktarının ,00- TL (üçmilyontürklirasl) olduğunu, karşılıklı tam bir mutabakata vardıklarını ve işbu bedelin işbu sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen bedel ve şartlarla 3.şahıs tarafından temlik alınmasını kabul ve beyan etmişlerdir. Bu borç tutarı tarihinden başlamak üzere aylık ödemeler halinde tarihine kadar 16 taksit halinde ödenecektir Tarihinde KAP açıklaması yapılan Türkiye Finans Kurumu Ġle Yapılan AnlaĢma; Yukarıda açıklandığı üzere, TFK ile 2013 yılında yapılan ve ilk faiz ödemesi de başlayan yapılandırma anlaşması kapsamında, Batu Yatırım Holding A.Ş ile yapılan sözleşme çerçevesinde anlaşmanın yenlenmesi amacıyla ödeme yapılmamış, birikmiş faizler dahil TL Borç ilk faiz ödemesi ve ilk ana para ödemsi tarihinde başlamak üzere faiz+bsmv dahil toplam TL olarak aylık ödemelerle tarihine kadar vadelendirilerek yapılandırılmıştır Ticari Borç Temlikleri tarihinde KAP açıklaması yapılan, 8 adet alacaklının TL tutarındaki alacağı Batu Yatırım Holding tarafından temlik alınmıştır.

12 tarihinde KAP açıklması yapılan 3 adet Ticari Alacaklının toplam TL alacağı Batu Yatırım Holding tarafından temlik alınmıştır. Ayrıca, tarihinde KAP da duyurulduğu üzere, Batu Yatırım Holding tarafından 16 Haziran 2014 tarihinden itibaren ticari alacaklılarla mutabakat, uzlaşma ve protocol görüşmeleri yapılmış olup sonuçlara ilişkin Şirkete herhangi bir yazılı bilgi ve yapılmamıştır. AYRICA, yapılan anlaşmalar kapsamında vadesi gelen finansal ve borç yapılandırma taksitlerine ilişkin Batu Yatırım Holding tarafından hiç bir ödeme yapılmamıştır. Batu Yatırım Holding ile tarihli sözleģme ile ilgili yapılan tarihli protokol Protokolün tümü tarihinde KAP da yayınlanmış olup, buna gore tarafların yükümlülükleri yeniden belirlenmiş ve yapılandırmaların tümünün tarihine kadar bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu protokol ile yapılandırma, temlik ve taahhüt kapsamına tüm kamu borçları da dahil edilmiştir. Bunların gerçekleşmesi durumunda Sn.Ayhan Karak, Mehmet Yayla ve aile eve akrabalarına ait hisseler bedelsiz olarak Batu Yatırım Holding e devredileceği taahhüt edilmiştir. Ancak, tarihi ve sonrasında Şirkete sonuçlara ilişkin herhangi bir anlaşma ibraz edilmemiş olduğundan anlaşma geçersiz hale gelmiş ve ayrıca Batu Yatırım Holdinge durum noter marifetiyle ihtaren bildirilmiştir tarihinde imzalanan ve tarihli 2013 yılı genel kurulunda oluşan yönetim kurulu tarafından onaylanarak tarihinde KAP da yayınlanan RBK İnşaat Taahhüt ve Ticaret Şirketi ile yapılan Borç Yapılandırma, Tasfiye ve Ortaklık sözleşmesi ile Batu Yatırım Holfing ile yapılan sözleşme ortadan kalkmıştır. Diğer Olaylar Şirketimiz aleyhine, bir alacaklı tarafından açılan iflas davasının duruşması 21.Asliye Ticaret Mahkemesinde tarihinde yaoılmış, mahkeme tarafından tebliğ tarihinden itibaren 7 gün kesin süreli ödenmek üzere ,74 TL tutarında Depo Kararı verilmiştir. Depo tutarı Batu Yatırım Holding tarafından ödenmiş ve tarihli duruşma olumlu sonuçlanmıştır. 4-Ġflas (Ġflasın Ertelenmesi) Davası Şirketimizin borç yapılandırma, tahsisli sermaye artırım projelerinin mevcut koşullar altında uzaması, bu arada hacze konu Şirket mallarının satışlarının başlatılması, bu durumda Şirket kayıplarının giderek artacağının ortaya çıkması vb.nedenlerle iflasın ertelenmesi konulu dava açılması gereği gündeme gelmiştir.. Borç yapılandırma, ortak girişim, tahsisli sermaye artırımı çalışmalarının daha sağlıklı olarak, hukuki koruma altında yürütülmesi, bunların tamamlanması beklenmeden Şirketin faaliyetlerine başlayabilmesi amaçlarıyla, / 14 tarih ve sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 10 Temmuz 2014 tarihinde İflas (İflasın ertelenmesi) konulu İstanbul Anadolu 6. Asliye Mahkemesi nezdinde dava açılmış olup, mahkeme tarihinde 2014/291 esas sayılı kararı ĠHTĠYATĠ TEDBĠR talebimizi kabul etmiģtir. Mahkeme; İflasın ertelenmesi hakkında bir karar verilinceye kadar; İ.İ.K nın 206. Maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılacak takipler ile, taşınır taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına,

13 Yapılmış takiplerle ilgili muhafaza tedbir yapılmış ise üzerlerindeki hacizler baki kalmak kaydıyla muhafazalarının kaldırılarak davacı şirket yetkililerine yeddi emin olarak teslimine ( İ.İ.K nın 206. maddesinin 1.sırasındaki alacaklar için uygulanamayacaktır) Taşınır-taşınmaz ve ticari işletme rehni ile temin edilen alacaklar nedeniyle yapılacak ya da yapılmış takiplerde ise muhafaza tedbirleri alınmasını ve rehinli malın satışının ihtiyatı tedbir yoluyla önlenmesine Teminat alınmasına yer olmadığına, Şirketimize, TC Kimlik nolu YMM İsmail Hakkı Topal ile TC Kimlik nolu Ziraat mühendisi- Tarım Ekonomisti-Gıda Denetim Nadir Şimşek in denetim kayyımı olarak tayinine,şirketimiz organlarının alacakları kararların uygulanmasını kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyımlarla birlikte ve münferit yetki verilmesine, kayyımların şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi, hakkında aylık rapor tanzim etmek suretiyle mahkemeye sunmalarına karar vermiş ve Kayyımlar tarihinde göreve başlamışlardır. İflasın ertelenmesi davasında esas karar için ilk duruşma 30 Eylül 2014 tarihinde yapılmış, ihtiyatı tedbir kararının devamına karar verilerek esas hakkındaki karar 11/02/2015 tarihine ertelenmiş ve daha sonar tarihine geri çekilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun /15 nolu kararıyla iflas(erteleme) davasının ve sonuçlarının açıklanması bazı şirket menfaatlerinin korunması açısından Gizlilik Kararı na bağlanmış olup, gizlilik şartları ortadan kalktığı zaman açıklanmıştır. 10-Finansal Tablolar Finanal Tablolara ilişkin önemli gelişme ve değişimler konusunda ilgili dipnotlarda açıklamalar yapılmış olmakla birlikte; konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzun tarihi itbariyle aldığı ve KAP da kamuya açıkladığı karar Finansal Tablolar hakkındaki durumu ortaya koymaktadır. Karar metni aşağıdaki gibidir: Gündem: Dönemi Bağımsız Denetim Raporunda, Denetçinin Görüş Bildirmekten Kaçınma ve Dayanağına ilişkin hususlar hakkında Açıklama ve Önlemler KARARLAR Gündem kapsamında aşağıdaki açıklama ve kararların kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin tarihinde bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan tarihli bağımsız denetimi sonucunda açıklanan raporun sonuç kısmında yer alan görüş bildirmekten kaçınma tespitine ilişkin olarak yönetim kurulumuz tarafından, hem TTK md hem de SPK hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme gereği doğmuştur. Bu kapsamda aşağıdaki bilgilendirmeler ile görüş bildirmekten kaçınmanın nedenleri hakkında şirket yönetim kurulu ve ilgili komiteler olarak aşağıda sıralanan görüşlerimizi ve kamuoyu ile paylaşmak gereği doğmuştur.

14 Şirketimizin 2012 yılı içinde başlayan ve 2014 yılı Ocak ayına kadar devam eden bir süreçte daha önce detayları ilgili faaliyet raporları ve kap açıklamalarında verildiği gibi sıkıntılı dönemlerden geçmiştir yılı içerisinde ise şirket hakkında açılan hukuki dava ve takiplerin neticesinde faaliyetler durmuş ve şirket yeni yatırımcı arayışına girmiştir. Şirketin yeni yatırımcı arayışları ve yapılan çalışmalar için kamuoyu sürekli bilgilendirilmiş ve çalışmalar Ocak 2014 yılında Batu Yatırım Holding ile yapılan yapılandırma sözleşmesi ile sonuçlanmıştır. Şirketin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu da bu süreç içinde ancak Mart 2014 yılında yapılabilmiştir. Bu süreçte şirket mali tablolarında yer alan ve alacaklılar ile şirket hakkında yapılan 400 rakamının üzerindeki hukuki takiplerdeki tarafların tespiti yapılmaya başlanmıştır. Şirketin yaşamış olduğu sıkıntılı dönem neticesinde mevcut alacaklılarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin kapsam ve sayı açısından oldukça fazla sayıda olması ve bazı alacaklılarla yapılan görüşmelerin süreç içindeki muhtemel gelişmelere bağlı olarak yapılması nedeni ile planlanan süreden daha fazla süre içinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Şu ana kadar düşük oranda da olsa bazı alacaklılarla henüz borç yapılandırma görüşmeleri sürmektedir. Yeniden yapılandırılan borçlar ile ilgili olarak kamuya açıklamalar yapılmaktadır. Bu yapılandırmalara ilişkin olarak yapılması gereken muhasebe düzeltmeleri ise ancak sürecin bitmesinden sonra yapılabileceği için henüz ilgili muhasebe düzeltmelerine dayanak olacak hukuki rapor ve net muhasebe rakamları tam olarak ortaya çıkmamıştır. Şirketin mevzuu geçen borç yapılandırma süreci yanı sıra alacakları ve duran varlıkları üzerinde yer alan hukuki blokelerinde aynı zaman içinde öncelikle net durumlarının belirlenmesi ve borç yapılandırma ödemeleri ile blokelerin çözülmesi sürecinin de sağlanması gerektiğinden yapılan hukuk çalışmalarında bu hususlarında yer alması nedeni ile ilgili varlık kalemleri üzerinde de denetime elverişli olan bir düzeltilmiş muhasebe kayıtları yapılması şu ana kadar mümkün olmamıştır. Bu süreç içinde şirketin hem merkez hem de şubeleri açısından bilgisayar sistemleri üzerindeki haciz işlemleri ve bazı makine ve ekipmanın şirket dışına çıkarılması nedeni ile şirketin geçmiş dönemlerine ilişkin olarak da muhasebe kayıtlarının toplu halde şirketin bünyesinde olmaması ve şirket yeni yönetimi tarafından da yapılan çalışmalar sonucunda hem eski sistemlerin yeniden toparlanması hem de ilave bilgi sistemleri yapılması sayesinde şirketin mevcut bilgisayar sistemleri yeniden oluşmaktadır. Bu süreçten dolayı şirketin eski kayıtlarının bir kısmına ulaşılamamıştır. Hukuki sürecin mali tabloları oluşturan hem aktif hem de pasif hesaplar yönünden henüz netleşmeye başlaması ile VUK ve TFRS açısından gerekli olan düzeltme kayıtlarının yapılmasına başlanacaktır. Böylece şirketin mali açıdan normal hale gelmesi ve kayıtlarının yeni duruma göre muhasebe ilke ve

15 prensiplerine uygun olarak düzeltilmesi ile bağımsız denetime uygun ve elverişli bir mali kayıt ve tabloların oluşmasına çalışılacaktır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı bağımsız denetim çalışmalarında görüş bildirmekten kaçınmanın nedenlerini oluşturan unsurlar için yönetim kurulumuz olarak TTK 403 md gereği yapmamız gerekenleri aşağıda kısaca kamuoyuna açıklıyoruz; Şirketin alacak ve borç yönünden maruz kaldığı hukuki süreçleri Mayıs ayı sonuna kadar bitirmek Şirketin bilgi sistemlerini yenilediğimiz için kontroller neticesinde sağlıklı çalışmasını sağlamak Şirketin muhasebe kayıtlarında yapması gereken düzeltmeleri sürecin akabinde hemen yapmak Şirketin hukuki süreçlerinin netleşmesi ile gerekli finansal ödemelerin protokollerde belirtilen zamanda yapılmasını sağlamak, Şirketin faaliyet konusu yaş sebze ve meyve üretim ve satımına yönelik olarak yeni projeleri hızla işleme almak ve bunların gerçekleşmesi için gerekli olan çalışma sermayesini ilave olarak şirkete koymak Şirketin mevcut ve gelecek dönemde karşılaşacağı risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar ile risk düzeyini düşürmek Şirketimizin bağımsız denetim raporunda yer alan görüş bildirmekten kaçınmanın nedenlerine yönelik olarak şirket yönetim kurulumuz tarafından yapılan tespit ve alınması gerekli önlemlerle ilgili olarak yukarıda belirlenen hususları kamuoyuna saygı ile bildiririz. Bu karar kapsamında, dönem içinde ve raporlama tarihine kayda değer gelişme olmamıştır. Bir bağımsız dentim şirketi ile sözleşme yapılamadığı için dönemine ilişkin finansal raporlar KAP a iletilemeiş ve BİST tarafından Şirket hisselerinin işlem sırası bu eksiklik tamamlanıncaya kadar kapatışmıştır. Batu Yatırım Holding A.Ş ile tarihinde, tarihli sözleşme ile ilgili protokol kapsamında, tarihinde Mercek Denetimin 2013 yılı ücret alacak bakiyesi kapatılmış ve 2014 yılısözleşmesine mahsuben TL ön ödeme yapılarak Mercek Denetim ile ilk genel kurul onayına sunulmak ve sözleşmeye dönüştürülmek üzere ön protokol imzalanmıştır.ancak, bağımsız denetim Şirketi genel kurul onayı olmadan yürürlükteki mevzuat gereği denetim raporu sürecinin yürütülüp tamamlanamayacağını beyan etmiştir. Bağımsız Denetim Şirketi seçimi, Şirketin tarihli olağan genel kurulunda onaylanmıştır. Aynı dönemde, uğradığı hacizler ve hacizden kurtarmak amacıyla yerinden sökülmesi ve yer değiştirilmesi nedenleriyle hasara uğramış, bilgilere ulaşılamaz hale gelmiştir. Bir taraftan hasarın giderilmesi için çalışma yapılırken diğer taraftan Şirket kayıtları büyük ölçüde yeniden oluşturulmuş ve mali tablolara yansıtılmıştır. 11- ġirketin tarihi itibariyle icrai üst yönetimi Ģöyledir

16 Ayhan KARAK Mehmet YAYLA Mustafa ÇĠMEN Hakan KEPĠR : Yönetim Kurulu BaĢkanı : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili : SPF/ Yatırımcı ĠliĢkileri : Muhasebe Müdürü Şirketin tarihi itibariyle konsolideye dahil edilen Grup şirketleriyle beraber toplam personel sayısı 4 kişidir.( de 24 kişi) SPK'nın sayılı tebliğine göre dönem sonu itibariyle kıdem tazminatı karşılık tutarı ,98 TL dir tarihi itibariyle ,07 TL 12 KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamındaki uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim ilkelerinin bir kısmına aşağıda açıklanacak nedenlerle uyulamamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri tarihindeb isatifa etmişler ve yerlerine yeni bağımzsız üye ikamesi yukarıda da açıklandığı üzere tarihine kadar yapılamamıştır.şirketin içine düşmüş olduğu olağaüstü hal, fianasal darboğaz, haciz ve hukuki takip baskıları ve bunların yarattığı elverişsiz fizjki ve moral çalışma ortamında kurumsal yönetim ilklelerine uyum anlamında Şirket zorluklar ve aksamalar yaşamıştır. Eksiklikler aylık bildirimlerle telafi edilmeye çalışılmıştır PAY SAHĠPLERĠ 1. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi Sn.Kadir Güzeloğlu nun istifası nedeniyle bu göreve Yönetim Kurulu nun tarih 2013/03 sayılı kararı ile Mustafa Çimen getirilmiştir. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde pay sahiplerimizden, telefonla olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ve şirket faaliyetleri ile ilgili çok sayıda bilgi talebi olmuş ve başvuran ortaklar pay sahipleri ilişkileri birimince bilgilendirilmiştir.ayrıca, şirket bilançosu, Şirketin durumu, yaşanan süreç ile ilgili e-posta yoluyla sorulan çeşitli sorular yine e-posta aracaılığı ile cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri, Şirket in internet sitesinden ve KAP da yayınlanan özel durum beyanlarımızdan bilgi edinmişlerdir. Ana sözleşmede özel denetçi atanması yönünde özel bir hüküm bulunmamaktadır. Özel denetçi, TTK başta olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanabilmektedir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. 3. ĠliĢkili Taraflarla Yapılan Yaygın ve Süreklilik Arzeden ĠĢlemler Dönem içinde iliģkili taraflarla yaygın ve süreklilik arzeden iģlemler yapılmamıģtır.

17 14. Genel Kurul Bilgileri Şirketin 2012yılı olağan genel kurul toplantısı, tarihi itibaiyle yapılmış, ancak toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı ertelenmiştir.şirketin ana sözleşmesinin Yeni TTK SPK kanunlarına uyum sağlamak, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek, nominal değerin altında hisse senedi ihracına imkan vermek amaçlarıyla tadiline karar verilmiş olup, SPK ve Gümrük Ticaret Bakanlığı izninden sonra ertelenen genel kurulun ilk toplantısı tarihinde yapılmış ANCAK asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiş ve asgari nisap gerektirmeyen ikinci toplanı tarihinde gerçekleştirilmiştir 15. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket Ana Sözleşmesine göre adet hamiline yazılı pay bulunmakta olup, payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. TTK hükümleri çerçevesinde her ortak genel kurula katılıp, oy kullanabilmektedir. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Şirket yönetiminde azınlık pay sahiplerini temsil eden bir üye bulunmamaktadır. 16. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Şirket kar dağıtım zamanını, yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, yasal süreçler içerisinde, Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır yılı ve sonraki yıllar Karlarının dağıtımına ilişkin tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilen kar dağıtım politikası 2012 ve izleyen yıllar için de tarihli olağan genel kurul toplantısında da onaylanmıştır. Kar dağıtım politikası şirketin internet sitesinde yer almaktadır. 17. Payların Devri Ana sözleşmede hamiline yazılı payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ana sözleşme madde 8: Şirketin paylarının devir ve temliki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. KAMUYU AYDINLATMA VE ġeffaflik 18. ġirket Bilgilendirme Politikası Şirket yönetimi kamuya açıklanacak hususlarda azami özeni göstermekte, yatırımcıların Kararını etkileyebilecek tüm hususları en seri şekilde yatırımcıların bilgisine sunmaktadır. Konu Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliği kapsamında değerlendirilmiş, bu hususta geçmiş dönemde ayrıca bir politika oluşturulması ve bunun kamuya duyurulması şeklinde özel bir uygulama yapılmamıştır yılında uygulanmak üzere hazırlanan Bilgilendirme Politkası Genel tarihli genel kurul toplantısında onaylanmış ve şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.ancak 18 Ocak 2013 tarihinde patlak veren finansal kriz ve hukuki takip ve haciz baskıları altında yaşanan bu süreçte kamunun aydınlatılması bakımından bazı sıkıntılar yaşanmış olmakla birlikte gereken özen gösterilmiştir.

18 19. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri çerçevesinde, bağımsız denetim raporu, mali tablolar, olağandışı fiyat ve miktar hareketi, yetkileri, yaşanan olağanüstü süreç vb. gibi yatırımcıların kararlarına ışık tutabilece konularda kamuya zamanında açıklama yapma ve şeffaf bir yönetim ilkesine uyum için imkan ve kabiliyetler ölçüsünde gayret edilmişitir.özellikle, bilgisayarlarımızın haczedildiği zamanlarda,daha önce, personel çıkarılacağına dair özel durum açıklaması yapıldığı halde, fiili sonuçlara ilişkin açıklama yapılamamış, ancak aylık bildirimlerde personel sayısındaki değişimler gösterilerek bu durum telafi edilmeye çalışılmıştır. 16 Mayıs 2013 tarihli mahkeme kararının açıklanmasına ilişkin ilk açıklamadan sonra Borsa İstanbul tarafından daha açıklayıcı ek Özel durum açıklaması istenmiş ve yerine getirilmiştir. 20. Gerçek KiĢi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Şirketin hakim pay sahipleri Ayhan Karak ve Mehmet Yayla olup, sermaye payları yukarıda madde 5 yer almaktadır. 21. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması (Son Durum) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi SPF/ Yatırımcı İlilşkileri Muhasebe Müdürü :Lütfü REKİŞİ : Muhammet Ali ERKİŞİ : Ayhan KARAK : Mehmet YAYLA : K.Bülent ÖNAL : Mehmet CANAYAKIN : Mustafa ÇİMEN : Hakan KEPİR BÖLÜM III - MENFAAT SAHĠPLERĠ 22. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirketin menfaat sahipleri sadece pay sahipleri olup, pay sahipleri, özel durum açıklamaları, internet sitesi ve kamuyu aydınlatma formu vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Sermaye Piyasası Tebliğ hükümleri uyarınca; bilançolarımız 3 ayda bir açıklanmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların zamanında ve yeterli bir biçimde yapılması için gerekli özeni göstermektedir. 23. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılmaları, Şirket yönetimi genel kurulda ortaklarca basit oy çoğunluğu ile seçilmektedir. Bunun dışında menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrıca bir model oluşturulmamıştır. 24. Ġnsan Kaynakları Politikası Şirket te insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Grup, yürürlükteki iş kanunlarına göre, emeklilik, vefat, iş akdinin feshi, kadın çalışanlar için evlilik hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışanlarına ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011 30.09.2011 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2 Ortaklığın

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2012 31.03.2012 DÖNEMĠ SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU I-GĠRĠġ 1 Raporun Dönemi : 01.01.2012 31.03.2012 2 Ortaklığın

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Haziran 2014 01.01. 30.06.2014 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Ġstanbul, Mayıs 2015 01.01. 31.03.2015 HESAP DÖNEMĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2009-31.12.2009 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.12.2009 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2010-31.03.2010 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 31.03.2010 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I-ŞİRKET PROFİLİ ŞİRKET BİLGİLERİ Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.12..2013 Ortaklığın Unvanı : METAL GAYRİMENKUL A.Ş.. Ticaret Sicil No : İstanbul

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İçindekiler ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 3 ORTAKLIK YAPISI... 3 HİSSE GRUPLARI... 3

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2014 / 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ( Rapor ) Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 01.01.2012 ile 31.12.2012 tarihleri arasındaki

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01.01.2013-31.12.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 01.01.2014 31.03.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Telefon 0212) 354 07 00 Faks 0212) 356 20 76 E_Posta

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-31 Mart 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu Eczacıbaşı

Detaylı

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar.

Ayrıca Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek diğer faaliyet ilkelerine ve sınırlamalara da uyar. I. GENEL BİLGİLER a) Raporun dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 b) Ticaret Ünvanı : Garanti Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000.-TL Çıkarılmış Sermayesi : 32.000.000.-TL Ticaret

Detaylı

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

Faaliyet Raporu. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi Faaliyet Raporu 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I- GİRİŞ 2014 yılının ilk üç çeyreği beklenen den daha iyi geçmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre satış miktarımız %26, ciro ise %38 artmıştır. II- GENEL

Detaylı

CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UVANI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UVANI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU CLK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (ESKİ UVANI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak- 31 Aralık 2013 Hesap Dönemi 1 2 1) RAPORUN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI KĠLER GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI 26.06.2015 TARĠHLĠ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 1. AçılıĢ,

Detaylı

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 INFYO İNFO MENKUL KIYMETLERYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2009/3.DÖNEM

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU 01.01.2015 31.03.2015 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Ticaret Unvanı : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Kuruluş Tescil Tarihi : 14.07.1966 Sermaye : 105.815.808 TL. Ticaret Sicil No: : 13330

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi I- GİRİŞ 2012, önceki yıla göre iyi sonuçlar aldığımız bir yıl oldu. Daha çok sayıdaki müşterimize, daha az çalışanımızla, daha çok ambalaj ürettik ve

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHLĠ ÇALIġMA RAPORU I. GĠRĠġ Raporun Dönemi Bu rapor 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır Ortaklığın Unvanı ve Faaliyet Konusu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı