HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!"

Transkript

1 insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! Sayfa : 6 SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Sadaka Ücretini Bile Yüksek Buldular! Sayfa : 4 EMEKÇÝLERÝ ELEKTRÝK ÇARPTI Sayfa : 13 KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: AKP iktidarý IMF den aldýðý emirleri yerine getirmeye devam ediyor. Seçimler sýrasýnda birazcýk hýz kesen neo-liberal adýmlar þimdi yeniden baþladý. Bu kez hedef saðlýðýmýz! Uzun süredir yapýlan sosyal güvence sisteminde kara delik var edebiyatý, þimdi meyvelerini veriyor. Bin türlü dalavere ile halký kandýrýp sosyal devlet olgusuna ait en ufak bir kýrýntýyý bile temizlemek istiyorlar. Bir yandan zamlar, bir yandan sadaka gibi gýda paketleri Bir yandan paramparça hayatlarýmýz, diðer yandan yardýmlaþma edebiyatý. En vahþi sömürü düzeni böyle örülüyor. Þimdi sýra saðlýkta! AKP hükümeti IMF ye verdiði sözü yerine getiriyor ve reform adý altýnda bize yutturmaya çalýþtýðý bir paketle saðlýðý tamamen paralý hale getiriyor. Aylardýr tartýþma konusu olan Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, yeni bir giriþim deðildir. 31 Mayýs 2006 tarihinde Resmi Gazete de yayýnlanan kanun, dönemin cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer tarafýndan iptal edilmiþti. Son olarak, iþbirlikçi AKP hükümeti Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý 27 Kasým 2007 günü Meclise sunulmuþ ve yasalaþmasýna çalýþýlmaktadýr.. Bu konuda neden bu kadar ýsrar ediyorlar? Gerçekten söylendiði gibi IMF-AKP paketi bize canýmýzýn istediði hastanede ca- 1 nýmýzýn istediði gibi tedavi olma hakký mý veriyor? Ýþbirlikçi medyada yazýlanlar doðru mudur gerçekten? Yalan söylüyorlar! Gözümüzün içine baka baka yalan sosyalist barikat 25

2 sosyalist barikat 26 söylüyorlar! Yeni yasayla yapýlmak istenen þey, iþçi sýnýfýnýn ve halkýn bütün kazanýlmýþ haklarýnýn gasp edilmesidir! Yeni yasanýn neler getirdiði son derece açýk: Bu yasayla kadýnlar için 58 olan emeklilik yaþý, hem kadýnlar için hem de erkekler için 68 e çýkacak. Emekli olmak için daha önce 7000 güne çýkarýlan prim ödemesi, bu yasayla 9000 e çýkacak. Emekli maaþlarý %23 ile %33 düþecek. Aylýk geliri YTL den fazla olanlar, her ay 73 ile 475 YTL GSS primi ödeyecek. Yasaya göre kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yatmak gerektiðinde de katýlým payý ödenecek. Bu katýlým payý gerektiðinde beþ kat artýrýlacak. Katýlým payý gerektiðinde beþ katýna kadar arttýrýlacak. Bütün saðlýk hizmetleri paralý olacak. Saðlýk hizmeti alabilmek için bu ülkenin vatandaþý olmak, üstelik vergi ödemek, dahasý Genel Saðlýk Sigortasý primi yatýrmak, hatta bir de katýlým payý ödemek yetmeyecek. Þimdi bir de ilâve ücret adý altýnda para ödemek gerekecek. Bütün dünyada anne sütünün önemi yeniden anlaþýlýr ve emzirme teþvik edilirken Türkiye de sigortalýnýn çocuðuna bir ay anne sütü yeter mantýðý geçerli olacak. Daha önce doðum yapan sigortalýlara altý ay süreyle verilmesi öngörülen emzirme yardýmý bir aya düþürülecek. Hastalanan sigortalýlara verilen iþ göremezlik ödeneði % 16 azalacak. Emekli Bað-Kurlularýnýn maaþýndan 10 yýl süreyle % 10 oranýnda Genel Saðlýk Sigortasý primi kesilecek. Primini ödeyemeyen vatandaþlar saðlýk hizmeti alamayacak, hastane kapýlarýndan geri dönecek. Primini ödeyemeyen çiftçilerin pamuðuna, buðdayýna, üzümüne, tütününe el konulacak. Görüldüðü gibi yasa tam anlamýyla halk düþmaný bir yasadýr. IMF, SSK açýklarýný kapatýn diye emir vermiþtir ve bu emir yerine getirilmektedir. Sanki prim borçlarýnýn sorumlusu emekçilermiþ gibi bizim haklarýmýz elimizden alýnmaktadýr. Son on yýlda 200 milyarý soygunculara kaptýran ve hala iç borç adý altýnda büyük patronlarýn kasalarýna para akýtanlar, gözlerini bizim saðlýðýmýza ve emekli maaþlarýmýza dikmiþlerdir. Ellerinden gelse, bütün devlet hastanelerini kapatýp e- mekliliði de tümden ortadan kaldýracaklar. Üstelik bunu milyonlarca insanýn tamamen güvencesiz çalýþtýðý bir ülkede yapýyorlar! Paran yoksa öl! Yeni yasanýn özeti budur! Eðitimde zengin çocuklarý özel okullara gitsin diyerek soruna çözüm (!) bulanlar, saðlýkta da parasý olanlar tedavi olsun deyip iþin içinden çýkýyorlar. Böylece saflar bir kez daha keskinleþiyor: Bir yanda emekçiler, alýn teriyle geçinen yoksul insanlar Diðer yanda, emperyalizm ve iþbirlikçileri! Ya bütün bunlara razý olacaðýz; ya da direnip onlara geri adým attýracaðýz! Bunu yapabiliriz! Eðer istersek, eðer direnirsek onlara geri adým attýrabiliriz! Bu, dünyada ve ülkemizde yüzlerce kez yapýldý, bir kez daha yapýlabilir! 2 Herkese Saðlýk, Güvenli Gelecek Ýçin Mücadeleye Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý meclisten geçirilmeyi beklerken, 13 Ocak 2008 Pazar günü Kadýköy Ýskelesi nde yapýlan eylemle protesto edildi. Halk Kültür Merkezleri'nin de dövizlerle katýldýðý eylemde, "Herkese Saðlýk, Güvenli Gelecek Platformu" tarafýndan yapýlan eylemde kitlenin yürüyüþü polis tarafýndan engellendi. Emekçiler burada "Emekçiye Deðil Çetelere Barikat!", "Kahrolsun IMF Ýþbirlikçi AKP!", "Faþizme Karþý Omuz Omuza!", "Baskýlar Bizi Yýldýramaz!" sloganlarýný attý. Altýyoldan Kadýköy Ýskelesi'ne giden yolu tutan polisle yapýlan görüþmelerden sonra, ara sokaklardan yürünerek meydana varýldý. "Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek Ýçin Birleþik Mücadeleye!" ana pankartýnýn açýldýðý eylemde platform adýna basýn açýklamasýný Ýstanbul Tabip Odasý Yöneticisi Nazmi Irgat okudu. Irgat, yasa tasarýsýyla beraber milyonlarca insana 'paran kadar saðlýk' anlayýþýnýn dayatýlmak istendiðini belirtti ve yasa tasarýsýna karþý daha güçlü bir tepkinin örgütlenmesi ihtiyacýna vurgu yaptý. Eylem boyunca "Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek!", "Saðlýk haktýr satýlamaz!", "Hükümet yasaný al baþýna çal!", "Genel grev genel direniþ!", "Faþizme karþý omuz omuza!", "Emekçiye deðil çetelere barikat!", "Savaþa deðil saðlýða bütçe!", "Zafer direnen emekçinin olacak!", "Katil ABD iþbirlikçi AKP!" sloganlarý atýldý. ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 Saðlýk sisteminin týkandýðý yalandýr. Saðlýk sistemini týkayan, bu alaný tümüyle özelleþtirmek hayaliyle yanýp tutuþan AKP hükümetidir. Bu ülkede onurlu ve akýllý hekimler, saðlýk çalýþanlarý vardýr ve saðlýk sistemi sadece onlara býrakýlsa bile týkanmaz. Ülkenin kaynaklarýný sýnýrlý olduðu da yalandýr! Bütün kaynaklarý holdinglerin kasalarýna aktaranlar iðrenç bir yalan söylüyorlar. Hatta býrakýn bunlarý, sadece çaldýklarýný gýrtlaklarýndan söküp alsak bu ülkenin saðlýk sistemi muazzam geliþir. Artýk yalanlara son! Artýk saðlýðýmýza, çocuklarýmýzýn geleceðine sahip çýkmanýn zamanýdýr. Özgür bir ülkede insanca bir yaþam düþ deðildir! Yeter ki biz örgütlenelim! Yeter ki biz kaderimizi kendi ellerimize alalým! Bize güçleri yetmez! Çünkü biz halkýz ve örgütlü halk yenilmez! HERKESE SAÐLIK HERKESE GÜVENLÝ GELECEK HAKKI Tekelci sermayenin saðlýk hakkýna yönelik özelleþtirme uygulamalarýna karþý ülke genelinde örgütlenen toplumsal muhalefet Salihli'de basýn açýklamasý, bildiri daðýtýmý ve bir dizi eylemle yerini buldu. 23 Ocak 2008 Çarþamba günü saat da ilçe kent meydanýnda yapýlan basýn açýklamasýna yaklaþýk 250 kiþi katýldý. Basýn açýklamasýnda"herkese Saðlýk Güvenli Gelecek", "IMF ve Kölelik Yasalarýna Hayýr", "Saðlýk Haktýr Satýlamaz", "Ýnsanca Yaþam Ýçin Geleceðimize Sahip Çýkalým" dövizleri açýldý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan pazaryeri, mahalleler ve sanayi bölgesinde gruplar halinde 5000 bildiri daðýtýldý. Bu kolektif çalýþmaya ÖDP, TKP, EMEP, DÝSK, TÜM- BEL-SEN, SES, GENÇ-SEN, EMEKLÝ-SEN, EÐÝTÝM-SEN VE HKM emekçileri katýldý. Küba Dostluk Derneði: SAÐLIK BAKANI KÜBA HALKINDAN ÖZÜR DÝLEMELÝDÝR! Adana da GSS ye Hayýr! Halka karþý giriþilen GSS saldýrýsýný protesto etmek amacýyla 10 Ocak 2008 Perþembe günü Adana'da bir yürüyüþ gerçekleþtirildi. KESK, DÝSK, TMMOB, ATO ve Türk-Ýþ'in düzenleyicisi olduðu yürüyüþ, tüm demokratik kitle örgütleriyle birlikte düzenlenen toplantýda AKP Ýl Binasý önünde bitecek þekilde planlanmýþtý. Ancak polisin dayatmalarý sonucu Türk-Ýþ Bölge'nin önünde baþlayan yürüyüþ, Ýnönü Parký'nda bitirildi. Burada yapýlan basýn açýklamasý ile devletin halka yönelik, halkýn zaten iyi durumda olmayan saðlýk hizmetlerini daha da kýsýtlamaya yönelik yeni saldýrý dalgasý protesto edildi. Yürüyüþ ve basýn açýklamasý sýrasýnda "Saðlýk Haktýr Satýlamaz", "Saðlýkta Tasarruf Ölüm Demektir", "Kurtuluþ Yok Tek Baþýna Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz", "Susma Sustukça Sýra Sana Gelecek, Hasta Hastane Kapýsýnda Ölecek", "Ýnsanca Yaþamak Ýstiyoruz" sloganlarý atýldý. Basýn açýklamasýnýn ardýndan kurum temsilcilerinden oluþan bir heyet AKP Ýl Binasýnýn önüne siyah çelenk býrakmak üzere kitleden ayrýldý. Fakat geri dönen heyetten binaya yaklaþmalarýna dahi polisin izin vermediðini öðrendik. Bunun üzerine kitle "Baskýlar Bizi Yýldýramaz" sloganýný attý. Diðer sloganlarýn da yinelenmesi ile basýn açýklamasý sona erdirilirken, ayýn 27'sinde yapýlacak olan mitinge çaðrý da yapýldý. Yürüyüþe düzenleyici konfederasyonlara baðlý sendikalarýn yaný sýra ÇHKM, Halkevleri, Alýnteri, BDSP, DÝP-Giriþimi, ESP, ÝHD, SDP, ÖDP, EMEP de katýlým saðladý. AKP li Saðlýk Bakaný Recep Akdað, ülkemizin saðlýk sisteminin içinde bulunduðu karanlýk durumu örtbas etmek için baþka ülkelere dair mesnetsiz ithamlara sýðýnmýþtýr. Türk Eczacýlarý Birliði nin Dedeman Otel deki 36. Kongresi nde konuþan Saðlýk Bakaný Akdað, Küba daki saðlýk sistemini karalayýcý ifadelerde bulunmuþtur. Dünya Saðlýk Örgütü nden her yýl ödüller alan Küba için o ülkede sözde ücretsiz saðlýk hizmeti veriliyor demiþtir. Vazifesi ülkemizdeki saðlýk hizmetlerinin kalitesini yükseltmek olan bir Bakan ýn kendi baþarýsýzlýðýný baþka ülkelere kara çalarak kapatma giriþimi utanç verici bir durum oluþturmuþtur. Anadolu Ajansý nýn haberine göre Akdað konuþmasýnda az geliþmiþ, ekonomisi dýþa açýlmamýþ, fakir ülkelerde saðlýk hizmetlerinin ücretsiz olduðunun söylendiðini, ancak bu ülkelerde hekimlerin masa altýndan ücret aldýðýný ve sadece belli baþlý ilaçlarýn ödendiðini söylemiþtir. (...) Recep Akdað ýn onurlu bir insan olarak yapmasý gereken bu onurlu insanlardan özür dilemesidir. Kendisinden bunu talep ediyoruz. Saygýlarýmýzla kamuoyuna duyururuz. José Marti Küba Dostluk Derneði Yönetim Kurulu Kalan Halk Kültür Merkezi Tel: sosyalist barikat 27

4 sosyalist barikat 28 IMF Uþaklarý Gözlerini Ücretlerimize Dikti Sadaka Ücretini Bile Yüksek Buldular! Her asgari ücret belirleme döneminde IMF den ya da yerli malý uþaklardan birinin çýkýp yoksulluðumuzla alay etmesi artýk gelenek haline geldi. Biri Bizi Delirtmek Ýstiyor diye bir program baþladý herhalde, bizim haberimiz yok! Geçen yýl herkes hatýrlar IMF nin zamanki Baþkan Yardýmcýsý Anne Krueger baþçavuþ olarak geldiðinde Türkiye de asgari ücret çok yüksek diye bir inci yumurtlamýþtý. Bu yýlýn Haziran ayýnda da bu kez IMF Türkiye Temsilcisi Hugh Bredenkamp ülkemize taþrif etmiþ ve Türkiye de asgari ücret ve kýdem tazminatýnýn çok yüksek olduðunu söylemiþti. Hatta Bredenkamp daha da ileri gitmiþ ve Türkiyede kýdem tazminatý yeni personel almak konusunda adeta bir vergi gibi. Yüksek SSK primleri nedeniyle Türkiye deki brüt ücretler de OECD ülkeleri içindeki en yüksek seviyelerde. diye buyurmuþtu. Yani daha Türkçesi adamýn söylediði þuydu: Ýþten atmanýn bu kadar çok sýkýntýsý olmamalý; insan isteyince istediði iþçiyi kapýnýn önüne rahatça koyabilmeli. Ayrýca sosyal güvence sistemi de ona göre çok pahalý bir sistemdi; ölen ölsün, kalanlarý çalýþtýrýn diyordu kýsaca. Sonunda, geçtiðimiz günlerde yerli uþaklar da iþin içine karýþtý. Þu ana kadarki en büyük siyasi baþarýsý IMF temsilcilerine Antep Baklavasý yedirmek olan Ýþbirlikçilikten Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet Þimþek de asgari ücretin çok yüksek olduðuna hükmetti. Aynen þöyle söyledi Þimþek: Diyorlar ki ücretler çok düþük. Türkiye de ortalama ücreti alýn, kiþi baþýna milli gelire bölün. OECD ülkeleri ile karþýlaþtýrdýðýnýzda, ücrette en yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Yani yorganýna göre imkanlar, aslýnda son derece iyi. Ýki þeyden biri: Ya bu adamlarýn hayattan haberi yok ya da bizimle açýkça dalga geçiyorlar! Birinci olasýlýk oldukça zayýf olduðuna göre, ikincisinin geçerli olduðunu kabul etmemiz gerekiyor. Daha üç gün önce elektriðe yüzde yirmi zam bindiren, doðalgazý, suyu, petrolü zamlandýran bunlar deðil miydi? Bu nasýl bir hesaplama yöntemidir böyle? Þunu þuna bölüyorlar, onu bundan çýkarýyorlar, sonuçta dönüp bize iyisiniz iyisiniz diyorlar... Peki bu arada nasýl oluyor da biz karnýmýzý doyuramýyoruz?ýþin sýrrý belki de yorganda! Yorganý iyice küçültürseniz, ayaklarýnýzý iyice toplarsanýz, yani daha Türkçesi hayattan elinizi ayaðýnýzý çekerseniz, sonuç böyle o- luyor. Türkiye de açlýk sýnýrý bile bugünkü asgari ücretin iki-üç katý. Yoksulluk sýnýrý ise dört-beþ katý. Kim yalan söylüyor o zaman? Sendikalar mý? Baklavacý Bakan mý? Aslýnda yalanýn ötesinde asýl mesele þu: Bu kadar þýmarýklýk ve küstahlýk bizden, emekçilerden kaynaklanýyor. Biz onlarýn tepesine yumruðumuzu indirmediðimiz için, gökkubbeyi baþlarýna yýkmadýðýmýz için, örgütlenip sokaklarda hesap sormadýðýmýz için bu kadar þýmarýk olabiliyorlar. Yoksulluðumuzun þiddetini evin içinde ya da üçüncü sayfa cinayetlerinde harcadýðýmýz için, düzenin üzerine bir kabus gibi çökmediðimiz için bu kadar rahat davranýyorlar. Biz örgütlenirsek eðer, sokaklara çýkarsak hizaya gelirler. Biz örgütlenirsek eðer, asgari ücret görüþmelerinde süs çiçeði gibi oturup her söylenene kafa sallayan sendikacýlarý baþýmýzdan defedersek aðýzlarýndan çýkaný kulaklarý duyar. Biz örgütlenirsek eðer, IMF çavuþlarý bu ülkeye canlarý istediði gibi girip çýkamazlar, gelip bizimle alay edemezler. Çünkü biz halkýz. Biz emekçileriz. IMF ile yapýlan anlaþmalarýn imzalandýðý kalemleri bile biz üretiyoruz. Ýstersek yapabiliriz. Örgütlenirsek yapabiliriz. En azýndan bizimle alay etmemeyi öðretebiliriz onlara... 4 MALTEPE Halk Kültür Merkezi Tel:

5 Ne Çekip Gideceðiz Artýk gelenekselleþti... Alýþtýk, Ne de Bu Deveyi hatta býktýk. Yaklaþýk iki ayda bir ülkemizin "laikler-þeriatçýlar" komedi tiyatrosunda yeni bir oyun oynanýyor. Her seferinde önce biraz ilgi görüyor oyun, sonra Güdeceðiz! reytingi düþünce gösterimden kaldýrýlýyor. Geçen ayýn oyununun adý: "Çeker giderim ha!" ismini taþýyordu. Piyanist Fazýl Say'dan söz ediyoruz. Hatýrlanacaðý gibi Say, bir açýklama yapýp "Cumhuriyet karþýtý geliþmelere" dikkat çekerek, "Türkiye'yi terk edebileceðini" söylemiþti. Hükümet cephesinden yanýt gecikmedi: "Gitmezsen hatýrým kalýr!" Çukurova Halk Kültür Merkezi Tel: Peki biz nereye gideceðiz? Bizim gidecek yerimiz var mý? Þimdi, Diyarbakýrlý Þaban Kardeþoðlu'nu hatýrlayan var mý? 18 yaþýndaydý. Esenyurt'ta iþçi barakalarýnda yaþardý. Artýk yaþamýyor. Onun 19 yaþý hiç olmayacak. Yeni yýla da giremedi o; havai fiþeklerin ýþýðý altýnda büyük otellerde þampanyalar da patlatamadý. Yýlbaþýndan iki gün önce, barakalarýna gelen bir su borusunu tamir etmek isterken, toprak üzerine göçtü ve Þaban'ýn kýsacýk ömrü bitip tükendi. Yerinden yurdundan topraðýndan kopup geldiði Ýstanbul macerasý böyle sona erdi. Peki biz nereye gideceðiz? Biz, Davutpaþa'nýn köle çocuklarý, kayýtsýz-kuyutsuz, üç kuruþ uðruna can verenler, biz nereye gideceðiz? Þehrin ortasýnda patlayýcý atölyelerinin kurulmasýna izin verenler, þimdi bir bir televizyonlara çýkýp ölen emekçileri suçluyorlar. Ellerinden gelse parçalanmýþ gövdelerimizi mezardan çýkarýp hesap soracaklar! 17 yaþýndaydýk biz, 30 yaþýndaydýk, 40 yaþýndaydýk Kimimiz çocuktuk, kimimizin kundakta bebesi vardý. Ne sigorta, ne güvence Üç kuruþ nafaka uðruna daracýk atölyelerde ölümle burun buruna çalýþmakla suçlanýyoruz þimdi. Tam da hükümetin ve IMF'nin "þu kýdem tazminatýný kaldýralým" dediði günlerde parçalandý gövdelerimiz. "Patronlarý rahatlatalým ki daha çok insana iþ versinler" diye konuþuluyordu meclis koridorlarýnda Biz artýk bir yere gidemiyoruz Fazýl Bey Sana mübarek olsun bu dünya! Sana ve bir gün olsun bizim için kýlýný kýpýrdatmayan tatlý su ilericilerine Senin gidecek yerin var Fazýl bey, ne mutlu! Bizim gidecek yerimiz de yok! Biz nereye gitsek yoksulluk ve zulüm peþimizden gelir, biliriz. Ölüm gelir bizi çürük teknelerde bile bulur. Biz ya bu sömürü ve zulmü sona erdirmek için savaþacaðýz; ya da ömrümüz beton yýðýnlarýnýn altýnda tükenip gidecek. Baþka þansýmýz yok! Ama haberiniz olsun; biz bu deveyi de gütmeyeceðiz Bir gün mutlaka ama mutlaka, kendi kaderimize el koyacaðýz. Haberiniz olsun! 5 sosyalist barikat 29

6 sosyalist barikat 30 Bugünlerde düzen cephesinde "açýk sözlülük" daha doðrusu halkla alay etme þýmarýklýðý moda oldu. Bakanlar, sonradan görme neoliberal zenginler, YÖK baþkanlarý artýk alavere-dalavere çevirmeden, sözlerini sakýnmadan açýkça bizimle dalga geçiyorlar, bunu da marifet sayýyorlar. Geçtiðimiz ay gazetelerde "Doða Okullarý" isimli özel okullar dizisinin sahibi Fethi Þimþek'in sözlerini okuduk. Dersanecilikten iþe baþlayýp yükünü tutan Þimþek þöyle diyordu: "Türkiye'de eðitimden kâr etmek hep ayýpmýþ gibi görülür. Oysa eðitim de bir sektör. Öyleyse kâr da etmeli." Kulaða hoþ geliyor deðil mi? Eðitim, bir maldýr; öyleyse mal satan kâr da etmeli! Bu kadarla yetinmiyor neoliberalizmin þýmarýk patronu ve þöyle devam ediyor: "Bugün yoksul aileler de zengin aileler de ayný okullara çocuðunu gönderiyor (ne ayýp!!!). Devlet yoksulun, gelir düzeyi ortanýn üzerine çýkmayan ailelerin çocuðunu ücretsiz olarak okutsun. Zenginler ise parasýný ödeyip, çocuðunu özel okula göndersin." Ýþte bu kadar! Herkes haddini bilsin! Yoksullarýn "kýt zekalý" çocuklarý ile ayný sýralarda oturmaya mecbur muyuz biz? Doðrusu bu kadarý da fazla diyeceksiniz ama Fethi Þimþek hýzýný alamayýp daha da ileri gidiyor: "Bugün Türkiye'de hisselerini halka açmýþ bir eðitim kurumu neden yok, bunu sorgulamak gerek. Eðitim kurumlarýný hep sosyal sorumluluk projesi gibi algýlýyoruz. (ne ayýp, ne ayýp!!!) Evet, vakýflara baðlý okullar olabilir, sosyal sorumluluk çerçevesinde iþletilebilir. Ancak, ayný zamanda tümüyle anonim þirket þeklinde iþletilen eðitim kurumlarýna da ihtiyaç var. Türkiye eðitim sektörünü bir türlü tam anlamýyla liberalleþtiremedi. Bunu gerçekleþtirmek gerek." Yani bu kadarý yetmiyor eðitim patronlarýna; "sosyal" olan her þeyden, hatta "s" harfi ile baþlayan her þeyden kurtulmak istiyorlar! Daha sonra Milli Eðitim Bakaný Þeyhülislam Hüseyin Çelik Hocaefendi hazretleri de Özel Okullar Sempozyumu'nda buyurdular: "Hali vakti yerinde olanlar, çocuklarýný özel okullara gönderirse, Türkiye'de derslik sorunu da, eðitim sorunu da ortadan kalkar. Özel okullara daha fazla öðrencinin gitmesine ve özel eðitim kurumlarýna destek verilmesine Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! 6 KASABA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Altay Mahallesi Tütüncüler Sokak No:20 Turgutlu/Manisa

7 sosyalistlik adýna karþý çýkanlar, fakir çocuklara da haksýzlýk ediyorlar." Kesin ve net çözüm! Evli evine köylü köyüne, herkes dengi dengine! Hatta yoksullarýn üremesini yasaklasak hiç problem kalmayacak! Ayrýca, bugünkü durumun sorumlusu da sosyalistler! Çünkü onlar özel okullarýn derhal kapatýlmasýný ve bütün kaynaklarýn eðitime aktarýlmasýný istiyorlar! Eh, bu kadar etkili ve yetkili kiþi konuþur da YÖK monarþisinin yeni padiþahý Yusuf Ziya Özcan durur mu? O da konuþuyor: "Üniversiteler paralý olmalýdýr, bedava okul hiçbir yerde görülmemiþtir." O da hýzýný alamýyor ve devam ediyor: "Herkes üniversite mezunu olmalý mý?" sorusunu "Hayýr olmamalý" diye yanýtlýyor: "Üniversite kapýsýndaki yýðýlmanýn nedenlerinden biri okullarýn bedava olmasý. Hiçbir yerde görülmemiþtir. Bunun yerine öðrencilere paralý yapsak, isteyene 8-10 milyar kredi versek. Sonra bunu bize geri ödese. Daha iyi deðil mi? Böyle bir üniversitede okumak istemez misiniz? Neyse borcun, Amerika'da olduðu gibi mezuniyetten sonra ödeyebilirsin." Ne güzel deðil mi? Amerika görmüþ adamýn hali baþka oluyor! Ve iþin en ilginci bütün bunlarýn medyada "açýksözlülük" olarak gösterilmesi Tam bir iðrençlik gösterisi bize "cesaret" gibi sunuluyor! Tam bir yalanlar dizisi bize "gerçekçilik" diye yutturuluyor! *** Hem þýmarýklýk hem de yalan! Hem de düpedüz yalan! "Bedava okul hiçbir yerde görülmemiþtir" öyle mi? Kuyruklu yalan! Bugün beðenmediðimiz o eski sosyalist ülkelerin tümünde eðitim 70 yýl boyunca parasýzdý. Þu anda da Küba'da eðitim tümüyle parasýzdýr. Ýnsan Amerikan uþaðý olunca gözü Amerika'dan baþkasýný görmüyor! *** Hem þýmarýklýk hem de yalan! "Eðitimden kâr etmek" ayýp mýdýr? Evet, ayýptýr, hem de tiksinti vericidir. Evet, ayýptýr, ahlaksýzlýktýr; hatta eðitim ve saðlýktan kâr etmek, ciddi bir insanlýk suçudur. *** Hem þýmarýklýk hem de yalan! "Zenginler çocuklarýný özel okullara gönderirse eðitim sorunu çözülür" diyen kiþi ya cahildir ya da ruhunu patronlara satmýþ bir uþaktýr. Bunu söylemek, halkla alay etmek, çetelerin, uyuþturucunun pençesinde sürünen emekçi çocuklarýna küfür etmektir! *** Fazla söze gerek yok Söylenecek olanlarý onlar söylüyor zaten, her þey ortada! Sorun þu: Biz emekçiler ne yapacaðýz? Bizimle alay edilmesine daha fazla katlanacak mýyýz? Hakkýmýz olaný isteyecek miyiz; yoksa çocuklarýmýzý sokaða iten bugünkü soygun düzenine razý mý olacaðýz? Asýl mesele budur! Asýl mesele, örgütlenmek, örgütlenmek ve yine örgütlenmektir! KÖLN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ tel: sosyalist barikat 31

8 sosyalist barikat 32 Halk Kültür Merkezleri Kadýn Komisyonu Kurultayýndan... Halk Kültür Merkezleri kadýn komisyonu 26 Ocak 2008 Cumartesi günü bir kurultay düzenledi. Kurultayla bugüne kadar yapýlan çalýþmalarýn deðerlendirilmesi ve bundan sonra yapýlacak açýlýmlarýn tartýþýlmasý amaçlanmýþtý. Toplantýya Ýstanbul'dan bugüne kadar HKM kadýn çalýþmalarýna katýlmýþ olan kadýnlar ve Adana'dan gelen HKM'li iki kadýn arkadaþ katýldý. Sabah saat 11:00'de insanlýk tarihi boyunca mücadele eden ve devrim þehidi olan kadýnlar anýsýna yapýlan saygý duruþunun ardýndan açýlýþ yapýldý. Kurultay, HKM'li bir kadýn arkadaþýmýzýn Fransýz ozan Louis Aragon'un, Basel Çanlarý romanýnda Clara Zetkin'in toplum karþýsýna çýkýþýný -baþlangýçta topluluk karþýsýnda konuþmak zorunda kalmaktan korktuðu kadar hiçbir þeyden korkmamýþ olan bir kadýnýn konuþma tarzýný- anlattýðý alýntýyla açýldý: "Evet, korkmaktadýr. Kadýnlarýn ve genç kýzlarýn çoðunun tanýdýðý bir korku. Toplum önünde sesini yükselterek konuþmak: Ýþte bu olmamalýdýr. Bir keresinde halka açýk bir toplantýda konuþma sýrasý kendisine geldiðinde, o kadar dolu olmasýna raðmen, sesini hafifçe yükselterek, konuþmaktan vazgeçtiðini söyler. Fakat bu kez, Paris'te 1889'da II. Enternasyonal'in kuruluþ kongresinde ismi okunduðunda bu korkuyu yener, "Söz sýrasý yurttaþ Zetkin'in!". Baþlangýçta tutuk, sonra gittikçe kendisinden daha emin ve daha akýcý bir dille, 32 yaþýndaki Clara Zetkin ilk büyük konuþmasýnda kýzlarýn ve kadýnlarýn davasýný temsil eder. Konuþma metninin baþlýðý, 'kadýnýn kurtuluþu için'dir. "Konuþuyor... Tek baþýna bir kadýn gibi deðil, kendisi için büyük bir gerçeði bulmuþ bir kadýn gibi... Daha çok, bir sýnýfa ait tüm kadýnlarýn ne düþündüðünü ifade etmek için, tüm diðer kadýnlar için varolan bir kadýn gibi konuþuyor Düþünceleri baský altýnda tutulan bir sýnýfýn ortasýnda, düþüncesi baskýya raðmen geliþmiþ bir kadýn gibi konuþuyor. Binlerce ve milyonlarca kadýn onunla ayný þeyi söyledikleri için, ne söylüyorsa doðru. O yarýnlarýn kadýný ya da ifade etme yürekliliðini gösterirsek, O bugünün kadýný." HKM lerin Ýstanbul'un çeþitli bölgelerinde yaptýðý kadýn çalýþmalarýnýn sunulmasýnýn ardýndan kurultay'a davet edilen bir kadýn KADINLARIN KURTULUÞU avukat arkadaþýmýz, medeni hukukta SOKAKTA ÖRGÜTLENMEDE 8

9 kadýn, þiddete uðrayan kadýnlarýn haklarý ve alabilecekleri hizmetler, Baro nun bu konuda yürüttüðü çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Sorulan sorular cevaplandýrýldý. Bu noktada kadýnlar için oluþturulabilecek alternatif evler, hukukun týkandýðý noktalar ve devletin bu konuda kamusal bir yaklaþýmýnýn ya da sosyal devletin çökmesiyle birlikte güncelde yaþanan sýkýntýlar paylaþýldý. Kurultayda yapýlan ilk sunum "Aile Ýçi Þiddet"ti. Kadýn çalýþmalarý sýrasýnda ele alýnan konulardan biri olan þiddet ve özelde aile içi þiddet baþlýðýnda, kapitalizmin modern bir þiddet toplumu yarattýðý, sistemin tüm örgütlenmelerini þiddet üzerine kurduðu ve aslýnda þiddetin devletin ana temasý ve varlýk sebebi olduðuna dikkat çekildi. Kurulu sistemin en küçük birimi olan ailede yaþanan þiddet olaylarýnýn, münferit vaka olarak deðerlendirildiði, kadýný mutfakla yatak odasý arasýna sýkýþtýran sistemin, kadýnlarý gelenek ve toplumsal ahlak kurallarý içerisine hapsettiði dile getirildi. Bununla birlikte insanlýk tarihinin kendi geliþimini kadýnlar olmadan sürdüremediði, evlerinden çýkýp emek gücünü satacak kadar özgürleþen kadýnlarýn bir adým daha atarak kendilerine dayatýlanlarý kabul etmedikleri ve ellerine mücadele silahýný aldýklarý anlatýldý. Öðleden sonraki ilk oturumda Adana'dan katýlan HKMli kadýnlarýn faaliyet sunumunun ardýndan "Çalýþma Yaþamý" baþlýklý sunum yapýldý. Bu sunumda özellikle kadýn istihdam alanlarý, ücretsiz ev iþçisi olarak ya da ev eksenli çalýþan kadýnlar, esnek üretim, enformel sektör baþlýklarýyla kadýnlarýn çalýþma yaþamý gözden geçirildi. Asýl rolleri eþ ya da anne olmak olarak algýlanan kadýnlarýn, ucuz iþ gücü olarak görüldüðü, kazançlarýnýn aile bütçesine katký olarak kabul edildiði, sigortasýz çalýþtýrýldýklarý dile getirildi. Kadýnlarýn kendi çalýþma yaþamý deneyimlerini aktardýklarý oturumda kadýnýn özgürlüðünün, tüm insanoðlunun özgürlüðü gibi, emeðin sermayenin boyunduruðundan kurtulmasýyla olacaðý belirtildi. Ýki yýl önce Bursa'da yanarak ölen tekstil iþçisi kadýnlarý anlatan bir makalenin okunmasýnýn ardýndan "Ýþsizlik ve Yoksulluk" baþlýklý sunuma geçildi. Bugün tüm dünyayý kasýp kavuran yoksulluðun ve açlýðýn tek sorumlusunun kapitalist sistem olduðu, kadýnlarýn yoksulluktan en çok zarar gören toplumsal grup olduðu, iþsizlik ve açlýk/ yoksulluk sýnýrlarý anlatýldý. Burjuvazinin, yoksulluk sýnýrlarýný "sürdürülebilir bir düzeyde" tutmayý hedeflediði, yoksullarýn ihtiyacýnýn, burjuvazinin þefkati ve sadakasý olmadýðý dile getirildi. Yoksulluðun kapitalist birikimin genel yasasýndan kaynaklandýðý, kapitalizm ortadan kaldýrýlmadýkça yoksulluðun derinleþerek artacaðý anlatýldý. Kapitalizmin insanlýðýn nihai yazgýsý olmadýðý, bu yazgýyý deðiþtirmenin iþçi sýnýfýnýn ve emekçilerin ellerinde olduðu belirtilen konuþmada kadýnlar, HKMde iþsizlik ve yoksulluða karþý birlik, dayanýþma ve mücadele için örgütlenmeye davet edildiler. Þiirlerin ve Rosa Lüksemburg'un hapishane mektuplarýndan birinin okunmasýnýn ardýndan son oturum olan "Saðlýk, Eðitim ve Barýnma Hakký" sunumuna geçildi. Yapýlan sunumda eðitim, saðlýk, barýnma için kaynak sorununun, kaynak kýtlýðýndan çok, kaynaklar üzerinde söz hakkýný tekelinde tutan toplumsal kesimlerin ve onlarýn siyasal temsilcilerinin tercih farklýlýðýndan ortaya çýktýðý dile getirildi. Bu tip hizmetlerin piyasa eline býrakýlamayacaðý, son zamanlarda ülkemizde uygulanan neo-liberal politikalarýn kadýnlar baþta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin saðlýk, eðitim, barýnma hakkýna saldýrdýðýný, emekçilerin ihtiyaçlarýný önceleyen planlý politikalarla bunlarýn aþýlabileceði dile getirildi. Kadýnlarýn eðitim ve saðlýk hizmetlerinden daha az faydalanabildiði, bunun uygulanacak pozitif ayrýmcý politikalarla aþýlabileceði belirtildi. Parasýz, bilimsel, demokratik, anadilde eðitim talebi dile getirildi. Saðlýk ve sosyal güvenlik alanýnda yaþanan yýkým, buna karþý mücadele, eþit, ulaþýlabilir saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýnýn altý çizildi. Emekçilerin moral ve fiziki açýdan kendilerini yeniden üretecekleri, insanca ve saðlýklý konutlarda yaþama hakkýna sahip olduklarý, Ýstanbul'- da yaþanan yýkýmlar ve HKM'lerin de içinde bulunduðu direniþ deneyimleri paylaþýldý. Parçalanmaya karþý bütünleþme, bireysel kurtuluþa karþý toplumsal hareket, yabancýlaþmaya karþý dayanýþma çaðrýsý yapýldý. Birkaç defa verilen aralarla saat 17:00'ye kadar süren kurultayýn son oturumu kurultay deðerlendirmesi ve bundan sonra yapýlacak kadýn çalýþmalarýnýn zenginleþtirilmesine ayrýldý. 8 Mart a Hazýrlanmak ÝÇÝN HAREKETE GEÇELÝM 9 Berlin de düzen hüküm sürüyor sizi budala zaptiyeler Kum üzerine kurulu düzeniniz Devrim daha yarýn olmadan, Zincir þakýrtýsý içinde yeniden doðacaktýr Ve sizleri dehþet içinde býrakýp Tranpet sesleri arasýnda þunu bildirecektir: Vardým, Varým, Varolacaðým! Karl Liebknecht Rosa Luxemburg ANILARI SOSYALÝZM DAVASINA IÞIK OLMAYA DEVAM EDÝYOR... sosyalist barikat 33

10 Özgür Bir Dünya, Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Yaþam Yolunda Bir Adým Daha... KÖLN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ AÇILDI sosyalist barikat baharýndan bu yana çeþitli faaliyetler yürüten Köln Halk Kültür Merkezi Giriþimi, 8 Aralýk 2007 de kurumlaþarak açýlýþýný yaptý. Köln HKM özgür bir dünya, özgür bir ülke ve insanca yaþam mücadelesini, politik-kültürel odaklar yaratarak büyütme perspektifiyle yürüten Halk Kültür Merkezlerinin Avrupa daki (Almanya) bileþeni olarak mücadeleyi enternasyonal temelde büyütmeyi hedefliyor. Köln Halk Kültür Merkezi Türkiyeli ve Kürdistanlý göçmenler ile bulunulan ülkelerdeki devrimci ve demokratik mücadeleler arasýnda enternasyonalist köprü olmayý, ülkede yürütülen mücadeleyle göçmen emekçileri buluþturmayý amaçlýyor. Köln HKM henüz çok küçük ve sýnýrlý olan olanaklarla kalýcý mevziler yaratarak ilerleyecek. Köln HKM adýna yapýlan açýlýþ etkinliði konuþmasýnda, kurumun hedefleri özetle þöyle ifade e- dildi; Dünya kapitalist sisteminin yaþamýn tüm alanlarýnda uyguladýðý bu politikalar karþýsýnda, emeðimizi, ulusal, toplumsal, kültürel kimliðimizi ve özgür bir dünyada insanca yaþama umutlarýmýzý korumak ve büyütmek için ellerimizi, gücümüzü birleþtirmek zorundayýz. Çoðalarak, umutlarýmýzý birlikte ifade etmeliyiz. Tüm dünyayý vahþi sömürüyle, savaþlarla, iþgallerle, ýrkçýlýkla, ekolojik ve kültürel yýkýmla cehenneme çevirmeye çalýþan emperyalist-kapitalist sisteme karþý haklarýmýzý ve kardeþliði savumak için, sýnýrlarýn olmadýðý, sömürüsüz ve özgür bir dünya yaratmak için,her türden yabancýlaþmaya, yanlýzlaþtýrmaya, uyuþturucuya, alkolizme, fuhuþa, KASABA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ AÇILDI Devrimci Sosyalistlerin Ege Halk Kültür Merkezleri çalýþmasýnýn ilk evresi Manisa nýn Turgutlu ilçesinde Kasaba Halk Kültür Merkezi nin açýlýmýyla noktalandý. Açýlýþýný 22 Aralýk ta yapýlan 2. Dostluk Yemeði ile duyuran Kasaba Halk Kültür Merkezi toplumsal ve kültürel dönüþüm projesi kapsamýnda Altay Mahallesi Tütüncüler Sokak No:20 Turgutlu/Manisa adresinde faaliyet göstermeye baþladý. Yapýlan yemekte yerel çalýþmalarýn önemi vurgulandý. Kasaba HKM adýna bir yoldaþýn Turgutlu siyasal yaþamýndan ve bu uðurda yaþamýný yitiren devrimciler hakkýnda bir konuþma yapmasýnýn ardýndan yine Kasabada yaþanan süreçle ve ayrýca HKM lerin genel süreci ile ilgili iki ayrý sinevizyon gösterimi yapýldý. Yemekte Nurettin Gürateþ yoldaþýn annesine yitirilen Kasabalý devrim þehitleri adýna bir plaket verilirken, sanatçý Cevdet Baðca ve Grup Berfin ezgileriyle geceye destek verdi. Ýstanbul HKM temsilcisi yoldaþýn yaptýðý konuþmada ise HKM lerin kitle hareketindeki rolü vurgulandý. Gece þiirler ve halaylar ile sona erdi. KHKM, önümüzdeki süreçte kültürel etkinliklerle yoluna devam edecek. 10 çeteleþmeye ve temel insani deðerlerin yýkýmýna karþý mücadele etmek için, kuþaklar arasý kopuþmaya karþý durmak, gençliðin çürüyüp, yozlaþarak kayýp kuþaklar haline gelmesini engellemek, sömürüsüz özgür bir dünyanýn öncüleri haline gelmelerini saðlamak için, göçmenlere karþý uygulanan asimilasyon ve ayrýmcýlýk politikalarýna karþý, iþçilerin, emekçilerin birliði temelinde, demokratik tarzda bulunulan ülkelerin hayatýna entegrasyonu saðlamak için, insanlýðýn tarih boyunca yarattýðý tüm ilerici, demokratik deðerleri, kültürel ve sanatsal ürünleri paylaþmak ve yeniden üretmek için,acýlarý paylaþarak azaltmak, güzellikleri paylaþarak çoðaltmak için, Anka kuþlarý gibi kendi küllerinden ve insanlýðýn sömürüsüz özgür bir dünya için mücadelesinde yarattýðý deðerlerden yeniden ve yeniden kendimizi var etmek için, birikimlerimizi, emeðimizi Köln Halk Kültür Merkezinde birleþtirelim... Köln Halk Kültür Merkezi bu amaçlar, bu umutlar için; - Türkiye de yürütülen mücadeleyle, göçmen iþçi ve e- mekçiler arasýnda köprü olmayý, - bu umutlarý göçmen iþçiler ve emekçiler arasýnda büyütmeyi, bulunduðumuz her yerdeki yerli iþçilerin, emekçilerin, halklarýn benzer mücadeleleriyle birleþtirmeyi, - iþçilerin, emekçilerin, ezilen halklarýn enternasyonal kardeþliði ve birliðini saðlayan faaliyetler yürütmeyi, - bu amaçlar doðrultusunda her türlü mücadeleleri, kültürel, sanatsal, sosyal, eðitsel, sportif çalýþmalarý yürütmeyi hedefliyor. Ýþçiler, emekçiler, gençler, kadýnlar! Köln Halk Kültür Merkezi özgür bir dünyada, insanca yaþam umutlarýmýzýn bir parçasýdýr. Köln Halk Kültür Merkezi hepimizindir. Katkýyla, katýlýmla, dayanýþmayla hep birlikte büyütelim... Altmýþ civarýnda katýlýmýn olduðu açýlýþ etkinliðinde a- çýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Türkiye den etkinliðe katýlan HKM dönem sözcüsü Ümit Efe kýsa bir konuþma yaptý, etkinlik HKM tanýtým filminin gösterilmesi ve bir dostumuzun müzik dinletisi ile devam etti. Ayrýca Bir-Kar lý dostlarýmýzýn gönderdiði mesaj okundu. Köln HKM, Halk Kültür Merkezleri nin Avrupa daki enternasyonal yüzü olarak devrimci yenilenme ve iþçilerin e- mekçilerin kurtuluþ mücadelesini bulunduðu alanda yeþertme ve büyütme kararlýlýðýyla yürüyecek. HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝNDE BÝRLEÞELÝM ÖRGÜTLENELÝM

11 Arçelik-Yýldýran Ýþçileri Direniþte; Bu olay çözüme ulaþýncaya kadar direnmeye yemin ettik. Onurlu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceðiz. Kapitalist sistem kendi çarkýný döndürmeye devam ediyor. Bu arada elbette önüne çýkýp bunun böyle gitmeyeceðini söyleyenler de oluyor. Ýþte o zaman çarklar yavaþlýyor çünkü çarký döndürenler çarkýn altýndan çýkmýþ ve hayatý görmüþ oluyorlar. Hayat gerçektir, bugün varsýndýr yarýn yoksun, varolduðumuz müddetçe yaþamayý ön planda tutmalýyýz, çünkü bizler birer insanýz. Ýnsanýn en temel ihtiyacý insanca yaþamdýr. Victor Hugo'nun sorusunu yanýtlama zamaný geldi; "Biz insanlar dünyaya çalýþmaya mý, yoksa yaþamaya mý geldik?" Bugünlerde bu soruyu soranlar sokaklarda, iþyerlerinin önlerinde bu sorunun yanýtýný vermeye çalýþýyorlar. Bunlardan biri de KOÇ HOLDÝNG bünyesi altýnda Arçelik fabrikasýnda taþeron firma olan Yýldýran'a baðlý iþçiler. Onlar insanca bir yaþam istedikleri için iþten çýkarýlan iþçiler. Ýþçilerle yaptýðýmýz röportajdan aldýðýmýz bilgileri ve mücadeleyi size taþýma görevini üstlendik. Arçelik Tuzla fabrikasý iþçileri uzun bir zamandýr direniþteler. Patron sendikasýndan bir baþka sendikaya geçiþ yapmak isteyen Arçelik iþçileri, Koç'un hazmedememesi sonucu iþten çýkarýldý. Bunun üzerine direniþ kararý alan sendika ve iþçiler bir ayý aþkýn bir süredir fabrika kapýsý önündeler. Kurduklarý naylon çadýrlarda soðuk kýþ þartlarýnda inatla direnen iþçileri Barikat okurlarý olarak 27 Ocak'ta ziyaret ettik. Ziyaretimiz iþçilerin fabrikadan ayrýlmasýyla son buldu. Direniþteki iþçilerle "Ýþçilerin Birliði Sermayeyi Yenecek, Yaþasýn Direniþimiz" vb. sloganlarla hep beraber fabrikadan ayrýldýk. Daha sonra iþçilerle bir de direniþle ilgili bir röportaj gerçekleþtirdik. Siz bu mücadeleye katýldýnýz, destek verdiniz? Bize mücadelenin baþlangýcý ve neler talep ettiðiniz hakkýnda bilgi verir misiniz? 2001 yýlýnda Arçelik alt iþverende (taþeron) iþe baþladýk. O günkü þartlarda asgari ücretin iki katý fazla maaþ alýyorduk krizinde maaþlarýn içinde olan ikramiyeler, artý yakacak ücretlerimiz, haklarýmýz kriz gerekçe gösterilerek kesildi. Tabii ileride ödenmek üzere kesildi ama gel gör ki aradan 7 yýl geçmesine raðmen hala ödenmedi ve ödeneceðini de pek sanmýyorum. Ýþverene bunu sorduðumuzda cevabý "Ýþinize gelirse bu, YAÞASIN ÝÞÇÝ SINIFININ BÝRLÝÐÝ HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ 11 sosyalist barikat 35

12 sosyalist barikat 36 yok iþinize gelmiyorsa kapý orada" oldu. Biz de 7 yýl boyunca verdiðimiz emeðin karþýlýðýnda çýkýp gitmeyi deðil örgütlenmeyi doðru bulduk. Peki örgütlenme konusunda ne yaptýnýz? Nasýl bir yol izlediniz? 14 Þubat 2007"de DÝSK'e baðlý Nakliyat-Ýþ Sendikasý'nda örgütlenmeye baþladýk. Bu mücadelemizden sonra iþveren Yýldýran'a baðlý olduðumuz için bizden Nakliyat-Ýþ'ten istifa etmemizi istedi. Bizler istifa etmeyeceðimizi, sendikamýza sahip çýkacaðýmýzý ve bu sendika ile çalýþacaðýmýzý bildirdik. 15 Mart itibariyle de çoðunluk tespitini yapýp, bunu bakanlýða bildirdik. Bu süre içerisinde birçok arkadaþýmýz iþten atýldý. Ama bunlar bizi yýldýrmadý, hatta daha kararlý bir þekilde davamýza sarýldýk. Ýþverenin çoðunluk tespitine itirazý ile mahkemeye intikal edilmiþtir. Daha sonra alt iþveren Yýldýran Ýnþ. Ltd. itirazýný geri çekmiþtir. Ýtirazýný geri çekmekle birlikte toplu iþ sözleþmesini Nakliyat-Ýþ ile imzalamýþtýr. Koç Holding yasalarý görmezden gelerek alt iþverenin yapmýþ olduðu sözleþmeyi hiçe saymýþtýr. Ve kendine göre bir plan yaparak alt iþverenin sözleþmesini feshetmiþtir. Ve bizlere Arçelik Kampüsü içerisinde alt iþ verenin sözleþmesinin feshedildiðini ve iþçilerin kendi bünyesine alýndýðýný açýklamýþtýr. Ancak bizlere bir þart koymuþtur; Nakliyat-Ýþ'ten ayrýlýp Türk Metal-Ýþ Sendikasý'na üye olmamýz dahilinde iþe alýnacaðýmýz söylendi. Biz de kendilerine bizim zaten bir sendikamýzýn olduðunu ve bu sendika ile birlikte çalýþacaðýmýzý söyledik. Garip bir durum, öyle bir ülkede yaþýyoruz ki, sendikalar iþçinin deðil patronlarýn çýkarlarý için çalýþýyor ve böylece patron kendi sendikasýný dayatabiliyor ve benim sendikam diyerek bizi bu sendikaya yönlendiriyor. Sendikal mücadele iþçinin en temel hakkýdýr ve hiç kimse bu hakký gasp edemez. Sendikayý onlar deðil biz seçeriz ve böyle de olmalý. Direniþiniz ne zaman baþladý ve kaç kiþi ile bu direniþe baþladýnýz? Ve burada günlük hayat nasýl geçiyor? 160 iþçi arkadaþýmýzla birlikte, 2 Ocak 2007 itibariyle kar, kýþ, soðuk demeden sabah 8.00 gibi, servisler iþyerine girmeden önce burada olmaya çalýþýyoruz. Akþam da servisler ayrýldýktan sonra buradan ayrýlýyoruz. Servisler her girip çýktýðýnda, burada dimdik ayakta duruyor ve sloganlarýmýzý olanca coþkumuzla atýyoruz. Bu olay çözüme ulaþýncaya kadar direnmeye yemin ettik. Onurlu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceðiz. Yemek, ulaþým, tuvalet gibi ihtiyaçlarýnýzý nasýl karþýlýyorsunuz? Buraya geliþ ve gidiþimizi bireysel çabalarýmýzla gidermeye çalýþýyoruz. Basýn açýklamalarýna gittiðimizde bunu sendika karþýlýyor. Yemeðimizi de sendika karþýlýyor. Çayýmýzý kendimiz yapýyoruz. Tuvalet ve lavabo için de Arçelik Kampüsü'ne yakýn olan OPET istasyonunu kullanýyorduk ama onlar da Koç Holding'e baðlý olduklarý için bizlere karþý 'önlemler' aldýlar. Bizi tuvalete ve lavabolarýna sokmamaya baþladýlar. Biz de baþýmýzýn çaresine bakýyoruz ne yapalým. Bugüne kadar sesinizi, haklýlýðýnýzý duyurmak için neler yaptýnýz? Taksim Meydaný'na gittik, orada bir basýn açýklamasý yaptýk. Ýki defa da Koç Holding merkez binasý önünde basýn açýklamasý yaptýk. Ýþin bir de garip yaný yaptýðýmýz basýn açýklamalarý hiçbir medya kuruluþunda haber niteliði kazanmadý. Birçok insan bu eylemi duymamýþ ve bilmiyor bu yüzden. Peki son bir soru, talepleriniz nelerdir? Talebimiz Nakliyat-Ýþ Sendikasý ile iþe geri alýnmayý talep ediyoruz. Engellere ve baskýlara raðmen ekmeðimize ve geleceðimize sahip çýkýyoruz ve çýkacaðýz. Son bir sözüm olacak; örgütsüz iþçi köledir, örgütlü iþçi köle deðildir, o yenilmezdir. Direniþ hemen E-5'in kenarýnda yapýlýyordu, bu yüzden oradan geçenler direniþi görebiliyordu. Görenler, destek amaçlý uzun kornalar çalýyor ve buna karþýlýk iþçiler de ýslýk ve alkýþlarýyla desteði kabul ediyorlardý, direniþi örgütlüyorlardý. Biz oradan ayrýlýrken de ziyaretimizden dolayý bizi alkýþlarla uðurluyorlardý. Mücadele sýcaklýðýný koruyordu ve koruyacak. Herkese Saðlýk Güvenli Gelecek Platformu Ýstanbul da çalýþmalarýna devam ediyor. Ocak ayý boyunca aralarýnda HKM nin de bulunduðu Platform, Avcýlar dan Bakýrköy e Ýstanbul un birçok bölgesinde, bidiri daðýtý ve halk toplantýlarý yaptý. 12 ÝÞÇÝ SINIFININ BÝRLÝÐÝ SERMAYEYÝ YENECEK

13 Yüzde Yirmi Zam Yetmedi Þimdi de Otomatiðe Baðladýlar Emekçileri Elektrik Çarptý! Seçimlerde AKP nin kullandýðý en gösteriþli slogan neydi hatýrlýyor muyuz? Dev panolarda þöyle yazýyordu: Elektriðe 4 yýlda sýfýr zam! Þimdi, önce yüzde 15 ile açýlan kapý, sonradan iyi saatte olsunlar ýn eli deðmiþ olacak ki yüzde 20 i- le kapandý. Daha doðrusu aslýnda kapanmadý, aralýk býrakýldý; yani elektrik zammý otomatiðe baðlanarak zamana yayýldý. Artýk önümüzdeki süreçte haberimiz bile olmadan zamlanmýþ fiyatlarý ödeyeceðiz. Üstelik, bütün enerji ürünlerinde olduðu gibi elektrik zammý da bütün diðer nesnelerin fiyatlarýna yansýyacak. *** Zammýn en önemli nedeni her þeyden önce IMF nin direktifleridir. Bayramda yapýlan 7. gözden geçirme (yani azarlama!) görüþmelerinde IMF nin yeni kredi dilimleri için e- lektriðe zammý þart koþtuðu ve hükümetin de baþ üstüne deyip selam çaktýðý biliniyor. Açýkçasý IMF, seçim sürecinde AKP yi desteklemek için göz yumduðu bir durumun þimdi diyetini istemiþ ve almýþtýr. Öte yandan bu zam, özel elektrik þirketlerinin de emirlerinin yerine getirilmesi anlamýna geliyor. Elektrik üretimini özelleþtirmeye baþlayan ve yakýnda daðýtýmý da tümüyle özel þirketlere devretmeyi planlayan hükümet, bu santrallerden pahalý elektrik alýmýný sürdürmekte ve özel sektörün kamu alanýna yüksek fiyatla kamuya elektrik satýþýna olanak saðlamaktadýr. Dolayýsýyla, bazen siyasi ihtiyaçlardan ötürü bir süreliðine fatura fiyatlarý dondurulsa da sonuçta büyük zam dalgalarý kaçýnýlmaz olmaktadýr. Hükümetin þimdi uygulamaya baþlayacaðý otomatik yansýma politikasý da zaten zamlarýn artýk vatandaþý uyandýrmadan sessizce yapýlmasý anlamýna geliyor. Önümüzdeki süreçte ise pahalý elektrik alýmýna neden olacak yeni sözleþmeler ve doðalgaza dayalý yeni santraller gündemdedir. Bu, kaçýnýlmaz olarak fiyatlarýn daha da artýþý demek olacaktýr. Çünkü, daha en baþtan IMF ye elektrik alanýna yatýrým yapmama sözü veren hükümet, enerji alanýnda çivi bile çakmamakta, yalnýzca soyguncu þirketlerin iþ takipçiliðini yapmaktadýr. Yani elektriðe yapýlan yüzde yirmilik zammýn yeni yatýrýmlar anlamýna gelmeyeceði açýktýr. Bu zam, yalnýzca özel þirketlerin kâr oranlarýnýn yükseltilmesi amacýný gütmektedir. Sonuçta Türkiye bugün, konutlar bakýmýndan Avrupa da en pahalý elektrik satan ülkelerden biridir. Sanayide ise Türkiye, 22 OECD ülkesi içinde Avustralya, Ýtalya ve Japonya dan sonra en pahalý elektrik hizmeti sunan 4. ülke konumunda bulunmaktadýr. Yüzde yirmilik zammýn emekçilerin aile bütçesi için ne anlama geldiðini ise kuþkusuz en iyi biz biliyoruz. Bu, ekmeðimizin biraz daha küçülmesi ve zaten yerlerde sürünen harcamalarýmýzýn biraz daha daralmasý anlamýna gelmektedir. Ayný süreçte doðalgaz ve suya yapýlan zamlar da düþünüldüðünde, durumun nasýl bir felaket olduðu gözler önüne serilmektedir. Üstelik bütün bunlarýn yakýn dönemde düzelmesi, zamlarýn hýzýnýn kesilmesi ihtimali de yoktur. Çünkü, iþin en baþýndan emperyalist direktiflerle çizilen bu çerçeve, her gün daha pahalý elektrik üretimine neden olacaktýr. Bütün bunlarý bahane ederek meþrulaþtýrýlmak istenen nükleer santraller ise daha derin çýkar iliþkilerinin bir ürünü olarak gündeme gelmektedir. Emekçiler olarak artýk öðrenmemiz gereken þey þudur: Hükümetler cephesinde her büyük zam dalgasý hazýrlanýrken, kitlelerin muhtemel tepkisi üzerine de bir deðerlendirme yapýlýr. Ve öyle görünüyor ki, hükümet, yaptýðý bu deðerlendirmede bizim tepkilerimizin zayýf olacaðý kanaatine varmýþtýr. Ýþte iþin püf noktasý da budur. Hayatýmýzý ve ekmeðimizi korumak için yapmamýz gereken þeyin anahtarý da tam buradadýr. Sokaða çýktýðýmýzda, ancak o zaman, iþbirlikçi uþaklar bir ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN HKM LERDE ÖRGÜTLENELÝM 13 karar alýrken daha derin düþünecek ve istedikleri gibi davranamayacaklardýr. Ekmeðimizi koruyabileceðimiz tek yer, sokaktýr! 37 sosyalist barikat

14 sosyalist barikat 38 Filistin Ýçin Çarpan Bir Yürek Durdu George Habbaþ ýn Anýsý Yüzyýllarca Yaþayacak! Ortadoðu ve dünya halklarý, bütün dünya devrimcileri, geçen cumartesi akþamý derin bir acýyla sarsýldýlar: George Habbaþ öldü! Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi nin kurucu önderi, Ortadoðu ve dünya emekçi halklarýnýn yürekli oðlu George Habbaþ, uzun süredir direndiði hastalýða bu kez yenik düþtü ve aramýzdan ayrýldý. George Habbaþ, bir ömür boyu sürdürülen özgürlük ve direniþ aþkýnýn adýydý. 81 yýllýk ömrünün neredeyse tümünü Filistin davasýna vermiþ olan Habbaþ, Arap Ulusal Birliði zamanlarýndan bu yana halkýnýn acýlý ya da sevinçli her anýnda bulunmuþ, bütün trajik dönemeçlerde dimdik a- yakta durmuþtur. George Habbaþ, durduðu yerden bir adým geriye gitmeyen, Filistin halkýnýn özgürlük isteðinin capcanlý i- fadesi olan bir önderlik biçimi olarak yaþamýþtýr. George Habbaþ adý, her zaman devrimcilikte, Marksizm-Leninizm yolunda ýsrar ve kararlý yürüyüþ anlamýna anlamýna gelmiþ ve bu nedenle bütün dünya devrimcilerinin gönlünde haklý bir yer edinmiþtir. Üstelik George Habbaþ, gerektiði zaman kendi isteðiyle geri çekilmesini bilen bir devrimci önder olarak alçakgönüllülüðün ve devrimci olgunluðun da parlak bir ifadesidir. Onu ve Che Guevara, Fidel gibi diðer devrimci önderleri idealist bir kuþaðýn tükenen son kalýntýlarý gibi görmek ve göstermek isteyenler boþuna çabalýyorlar. George Habbaþ, þu ya da bu kuþaðýn temsilcisi deðildir. Devrimci harekete bu kuþak ahmaklýðýný bulaþtýrmak isteyenlerin görmedikleri gerçek, dünyayý deðiþtirme mücadelesinin akýp giden bir ýrmak olduðudur. Bu, büyük ve zengin bir ýrmaktýr. Bu ýrmaðýn içinde daha milyonlarca Habbaþ, Che ve Fidel vardýr. Bu süreçte yitirilen her yoldaþýn yeri doldurulacak, yere düþen her silah hemen yeni eller tarafýndan kavranacaktýr. Kahraman Filistin halký baþta olmak üzere bütün dünya halklarýnýn baþý sað olsun! Selam olsun George Habbaþ a! Selam olsun emeðini, kanýný, canýný, ömrünü özgürlük uðruna ortaya koyanlara! Onunla ayný çaðda yaþamýþ olmak, büyük bir onurdur! Onu yetiþtiren kahraman Filistin halký bununla yüzyýllarca övünebilir! Devrimci sosyalist hareketimizin komutanlar listesinde Che ve Mahir ile birlikte onun adý hep vardý. Bundan sonra da komutan George Habbaþ, her nerede savaþýyorsak orada bizimle birlikte, omuz baþýmýzda olacaktýr! Kahrolsun emperyalizm ve Siyonizm! Yaþasýn Ortadoðu Halklarýnýn Devrimci Mücadelesi ve Dayanýþmasý! Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm! 14 GEORGE HABBAÞ ÖLÜMSÜZDÜR YAÞASIN DEVRÝM VE SOSYALÝZM

15 DÜNYA HALKLARINDAN... 7 Ocak 2008 Pazartesi gününün sabahý, FHKC Merkez Komite üyesi komutan yoldaþ Dr. Ahmad Maslamani, geçirdiði kalp krizi sonrasý Ramallah'ta kaldýrýldýðý bir hastanede aramýzdan ayrýldý. FHKC, çok erken yaþlardan itibaren halkýnýn ve yoldaþlarýnýn bir hizmetçisi olmuþ olan gerçek bir lideri kaybetmenin acýsýný yaþamaktadýr. Ahmad Yoldaþ, Batý Þeria'daki saðlýk iþleri komitelerinin kurucularýndan biridir. Olumu, özellikle saðlýk ve sosyal hizmetler alanýnda olmak üzere, Filistin ulusal hareketi için çok büyük bir kayýptýr. Ahmad Yoldaþ, iþgal güçleri tarafýnda defalarca tutuklanmýþ, Ýsrail cezaevlerinde ve gözaltýlarýnda yedi yýl geçirmiþtir ve bu sure boyunca düþmana direnmede gerçek bir baðlýlýk ve adanmýþlýk göstermiþtir. Yoldaþ Ahmad Maslamani, Kudüs'te Filistin Halkýnýn özgürlüðü için gösterdikleri fedakarlýklar sayesinde çok iyi tanýnan Maslamani Ailesi'nden gelmektedir. 1958'de Kudüs'te doðan Ahmet Yoldaþ el-umma okullarýnda okumuþ daha sonra da Romanya'ya gidip tip eðitimini tamamlamýþtýr. 80'lerin ortalarýnda Filistin'e dönmüþ ve hemen tutuklanmýþtýr. Birinci ve ikinci intifada sýrasýnda belirgin bir role sahiptir. Bu sýralarda yaralýlarýn tedavisiyle bizzat ilgilenmiþ, baþta mülteci kamplarý olmak üzere yoksul bölgelerde saðlýk kliniklerinin kurulmasýnda çalýþmýþtýr. Son tutuklanmasý 9 Eylül 2005 tarihinde olmuþ ve bu tarihten 14 Mart 2006'ya kadar gözaltýnda tutulmuþtur. Uzun yýllar süren cezaevi ve gözaltý tecrübeleri süresinde gördüðü kötü muamele ve iþkenceler saðlýðýnda uzun sureli etkiler býrakmýþtýr. FHKC, eþi Dr. Nufuz Maslamani'ye ve Ahmad'in yoldaþlarý ve ailesine taziyelerini sunar ve kendisinin yoluna ve direniþine Filistin'in özgürlük gününe kadar sadýk kalacaðýna and içer. Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi FHKC Komutanlarýndan Mu in Al-Masri Þehit Düþtü; Filistin Halkýnýn Baþý Saðolsun... Elveda, Yoldaþ Dr. Ahmad Maslamani Filistin Halkýnýn Acýsýný Paylaþýyoruz Dr. Ahmad Maslamani Ölümsüzdür Yoldaþlar, Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi Merkez Komite üyesi ve Saðlýk Çalýþmasý Birliði yöneticisi Dr. Ahmad Maslamani'nin ölümünü üzüntüyle öðrendik. Filistin halkýnýn her þehidi bizim de þenidimizdir; Filistin halkýnýn acýsý bizim de acýmýzdýr. Kardeþ Filistin halkýnýn ve Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi savaþçýlarýnýn acýlarýný paylaþýyor, ailesine ve tüm Filistin halkýna saygýlarýmýzý sunuyoruz. Yoldaþça Selamlarýmýzla! Halk Kültür Merkezleri Sosyalist Barikat Dergisi FHKC Ebu Ali Mustafa Tugaylarý Komutaný Mu in Al-Masri, 22 Aralýk ta þehit düþmüþtür. Bu ölüm baþta Filistin halký olmak üzere, yüreði halklarýn kurtuluþudan yana atan herkesi üzmüþtür. Filistin halkýnýn acýsý bizim acýmýzdýr. Halk Kültür Merkezleri ve Sosyalist Barikat olarak, bu acýyý paylaþýyor, Siyonist Ýsrail in döktüðü kanýn yanýna kâr kalmayacaðýný haykýrýyoruz... Devrim Þehitleri Ölümsüzdür! Yaþasýn Ortadoðu Devrimci Çemberi Halk Kültür HALKLARIN KURTULUÞU ÝÇÝN Merkezleri Sosyalist Barikat EMPERYALÝZME KARÞI SAVAÞ sosyalist barikat

16 dünden yarýna mektuplar... sosyalist barikat 40 Türküm, doðruyum, kompleksliyim Türküm, doðruyum, çalýþkaným, kompleksliyim Gerçekten de dostum, Türkiye Cumhuriyeti kadar saplantýlý ve kompleksli bir baþka ülke var mýdýr dünyada? Geçen gün Abdullah Gül ün Bush görüþmesini izledin mi televizyonlarda? Bush un Abdullah Gül ün sýrtýný piþpiþlemesi ne kadar da ö- nemliymiþ meðer? Geçen sefer Tayyip gittiðinde de Bush yine AKP nin þaibeli vekillerinden. elense çekmiþti, hatýrlarsýn. Gerçi o çocuk Bush ailesinden sayýlýr ama neyse Bu nasýl bir ülke hakikaten? Bir zamanlar Ýstanbul boðazýna ilk Amerikan savaþ gemisi Missouri geldiðinde, hatýra pulu bile bastýrýlmýþtý biliyor musun? Sonra þu Kore zamanlarýný düþün Amerikan çýkarlarý uðruna binlerce yoksul insaný tanýmadýðý bilmediði ormanlara, üstelik baðýmsýzlýk savaþý veren bir halkýn karþýsýna sürmek, nasýl da hala bir kahramanlýk gibi gösteriliyor? Neyin kahramanlýðýymýþ bu gerçekten? Asýl komedi ise son yýllarda birdenbire hatýrlanýp anýlmaya baþlanan þu Sarýkamýþ þehitleri hikayesi deðil mi? 90 bin askerin bir maceracý paþanýn hatýrýna soðuktan kýrdýrýldýðý bu olay, dünya askerlik tarihinin herhalde en büyük skandalýdýr. Ama bir gürültü þimdi, bir kýyamet Maksat milliyetçilik olsun! Böyle bir curcunadýr gidiyor. Hep ezik, hep kompleksli, hep saðda solda kendine hem kahramanlýk hikayesi hem de düþman arayan, yoksa da yaratan, hiçbir þey bulamazsa üzerinde keçilerin bile yaþamadýðý Kardak kayalýðýnda fýrtýnalar koparan bir paranoya Her taraf düþman, hem içte hem dýþta! Bu memleket üç satýr þiir yazdýðý için yýllarýný hapiste geçirmiþ þairleriyle ünlü deðil mi? Rýfat Ilgaz ýn Hababam Sýnýfý için verilen mahkumiyet kararýný bir okusan gülmekten yerlere yatarsýn. Her ne kadar sanýk sýnýf derken okul sýnýflarýný kastettiðini iddia etse de aslýnda böylece sýnýf farklarýný ima ettiði Türk hukuk tarihinde her ne kadar sanýk.. demekteyse de diye baþlayan iddianameler bir klasiktir. Þimdilerde hatýrlamaya utanýyorlar ama bu memleket yan yatan vapuru, elektrik kontaðýndan yanan Kültür Sarayý ný bir komünist komplosunun bir parçasý olarak deðerlendirip önüne gelen yazarý, çizeri iþkencelerden geçiren sýkýyönetim komutanlarýný hala unutmuþ deðil. Þimdilerde hatýrlamaya utanýyorlar a- ma bu memleket birinci sigarasý paketinin üzerinde Lenin resmini keþfeden sivri zekalýlarý da gördü, Atatürk ün 16 rozetini Stalin e benzetip sopayla adam kovalayan zehir hafiyeleri de Þimdilerde hatýrlamaktan þüphesiz utanmazlar; bu memleketin gazetelerinde solculara Moskova dan her ay baþý bavul bavul Ruble geldiði ciddi ciddi yazýldý, çizildi. Benim babam bile ne zaman cimriliði tutsa sizde çil çil Rubleler var, oradan harca derdi; o kadar yani! Her taraf düþman, hem içte hem dýþta! Avrupalý dostlarýmýz diye baþlayan Kenan Evren konuþmalarýný hatýrlarsýn belki; ne zaman söze böyle baþlasa ardýndan mutlaka paranoya fýrtýnalarý gelirdi. Fonda da zaten kahraman ýrkýma sýzmýþ ihanet þarkýsý; her þey komplo ve uydurmadýr o konuþmalarda, ne iþkence vardýr Türkiye de, ne de sokak baþlarýnda devrimci avlanmaktadýr. Bu arada Diyarbakýr Cezaevi ni de Esat Oktay deðil, Mahatma Gandi yönetmektedir! Türküm, doðruyum, çalýþkaným, kompleksliyim, her tarafta düþmanlarým var, herkes son Türk devletini yýkmak istiyor, herkes bizi kýskanýyor, vs. vs Hýrant Dink in cesedi daha kaldýrýmda yatarken bu iþi Türkiye nin imajýný zedelemek isteyen yabancý güçler tezgahlamýþtýr diye fetva verenleri hatýrlamýyor musun? Daha sonra bu büyük kahramanlýðý (!) öz be öz Türk çocuklarýnýn yaptýðý ortaya çýktý da sesleri biraz kesildi. Kýbrýs meselesini ise hiç açmayalým. Ne çözülür ne biter bir meseledir Kýbrýs ve uyuþturucu kumar mafyasýnýn iþgali altýndaki Kuzey Kýbrýs her zaman milli sorun dur. Arjantin, Papua Yeni Gine ve Myanmar dahil bütün yabancý devletlerin Kýbrýs ta fena halde gözü vardýr! Dünyanýn derdi biter, Türkiye nin düþmaný bitmez. Eurovizyon da az puan alsak Türk düþmanlarýnýn iþidir; konuk milli takýmý bir güzel dövüp gönderdikten sonra uyduruk bir cezaya çarptýrýlsak Türk düþmanlarýna sövmek adettir; hatta Orhan Pamuk a verilen Nobel bile þeytani bir komplodan baþka bir þey deðildir! Türküm, doðruyum, çalýþkaným, kompleksliyim, önüm arkam saðým solum düþman dolu! Komik gibi görünüyor ama aslýnda yüz kýzartýcý deðil mi dostum? Bir zamanlar Halikarnas Balýkçýsý on altý Türk devleti efsanesiyle dalga geçerken bunda övünülecek ne var diyordu: demek ki on beþ tanesini yýkmýþsýn! Doðru söze ne denir? Kendine iyi bak dostum, umudunu diri tut. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek! Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Sayý:57/ Ocak-Þubat 2008 Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:Evrim Opuz Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax: Baský: Ser Matbaacýlýk Fazýlpaþa cad. 4.Zer sanayi sitesi 16/26 Topkapý/ÝST. Tel:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz!

Merhaba. Arkadaþlar, çoðu iþyerinde yýllýk izin hakký yok! Sigorta ve fiþ parasý bizim hakkýmýz! Cumartesi gününün de tatil olmasý hakkýmýz! Temmuz 2012 Sayý:2 Merhaba Bu bülten biz tekstil iþçilerinin EZÝLÝYORUZ, TALEPLERÝMÝZÝ NEDEN DAHA GÜR SESLE HAYKIRAMIYORUZ? diyerek çýkarmaya karar verdikleri bir yayýndýr. Ýþçi kardeþlerimiz; biz günün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? 19 Haziran günü Maltepe de 15-16 Haziran olaylarýný anmak için Bugün 15-16 Haziranlar Neden Güncel ve Nasýl Mümkündür? adlý yaklaþýk yüz kiþinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için Gündem ve Politika syf. 3-4/16-17 Emek Hareketi syf. 5-10 AB nin yalanlarýna deðil, sýnýfýnýn gücüne inan Cezaevleri burjuva düzenin aynasý Ukrayna

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni

kamu amu emekçileri mekçileri bülteni KURTULUÞ YOK TEK BAÞINA YA HEP BERABER YA HÝÇBÝRÝMÝZ! ülteni kamu amu emekçileri mekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Mayýs 2006 * Sayý 14 * Fiyatý 0.5 YTL Haklarýmýzý, geleceðimizi ve onurumuzu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ ALP ATA AKÇAYÖZ OMUZBAÞIMIZDA Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Hayatýmýzý Zehirlemelerine Ýzin Verecek

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

ÖZEL SAYI DEVRİMCİ EMEKÇİ KOMİTELERİ 1. KONFERANSI SUNU

ÖZEL SAYI DEVRİMCİ EMEKÇİ KOMİTELERİ 1. KONFERANSI SUNU FRANSA SUNU 78 gün boyunca ülkenin tam kalbinde, Ankara da tüm iþçi ve emekçilerin yüreði olan, bugünlerde de Ýstanbul soðuðunu eylemleriyle ýsýtan TEKEL Ýþçilerine selam olsun... Yaþamlarý pahasýna yaþamlarýmýzý

Detaylı