SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR"

Transkript

1

2

3 SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn ve sýnýf partisinin birbiri karþýsýndaki tavrý gerçek anlamda, bu dönemde ortaya çýkar. Daha önce yan yana bulunan partiler, bu dönemde kýyasýya bir çatýþmaya girerler. Her sýnýf ve sýnýf partisi, yeni dönemi kendi lehine çevirmek için mevzilenir. Daha önceleri, gerçek konumlarýnýn üstünü örtenler, durumu idare edenler, devrim dönemlerinde, ne düþünüyorlarsa, her þeyi açýk-seçik ortaya koymak zorunda kalýrlar. Sýnýflý toplumlarda, tarihin harekete geçirici gücü, sýnýf savaþýmýdýr. Devrim ise, sýnýf savaþýmýnýn en yoðun olduðu, en keskin ve þiddetli olduðu bir geliþme aþamasýdýr. Devrim, devrimci sýnýfýn kendi iradesini diðer sýnýfa zorla kabul ettirdiði bir aþamadaki sýnýf eylemidir. Savaþ iki dünya arasýndadýr. Kapitalist toplumun devamýndan yana mý olunacak, yoksa komünist topluma geçiþten yana mý olunacak; her þey bu denli saflaþmýþtýr; her þey bu denli açýktýr. Bu duruma aykýrý olarak, savaþan sýnýflarý uzlaþtýrmaya kalkan, küçük-burjuvazinin bu yöndeki tüm çabalarý boþa gider ve küçük-burjuvazinin kendisi de o tarihi çözüme doðru sürüklenir. Sýnýflar savaþýmý kaçýnýlmaz olarak proletaryayý egemen sýnýf olmaya götürecektir. Proletarya bu egemenliðe (proletarya diktatörlüðüne) dayanarak sýnýflarý ortadan kaldýracaktýr. Sýnýflar mücadelesinin kabulünün, kaçýnýlmaz sonuçlarýna dek vardýrýlmasý gerekiyor. Marksist olmak bunu gerektiriyor. Marksist olmak dünyayý yorumlamak (sýnýflarýn varlýðýný kabul etmek) deðil; dünyayý deðiþtirmektir (sýnýflarýn kaldýrýlmasýný kabul etmektir). Marksist olmak, sýnýflarýn kaldýrýlmasýnýn, bir politik biçim olarak proletaryanýn devrimci diktatörlüðüyle olacaðýný benimsemek demektir. Marksist parti, sýnýflar savaþýmýna dayanarak, proletaryanýn egemenliðinin politik biçimlenmesi için mücadele eden bir güçtür. Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçi sýnýfýnýn eseri olacaktýr sözü, kapitalizme karþý savaþ çýðlýðý olarak ileri atýldý. O güne kadar, iþçi sýnýfý burjuvazinin peþinden gidiyordu. Bu anlamda, ortaya a- týlan bu görüþ, sýnýf mücadelesinde yeni bir dönemi baþlatmayý amaçlamýþtýr. Bu anlayýþýn yaþama geçmesiyle, iþçi sýnýfý her yönden, kapitalist sýnýfýn karþýsýna dikildi. I. Enternasyonal den itibaren her ülkede iþçi partileri ortaya çýktý. II. Enternasyonal, bu partilerle kuruldu. III. Enternasyonal ise komünist bir programa ve komünist partilere dayanarak kuruldu. Böylece Marx ýn sözleri, her yerde iþçi sýnýfýnýn burjuvaziden ayrý ve ona karþý örgütlenmesinin ve ayrý hareket etmesinin temel ilkesi oldu. Ýþçi sýnýfýnýn burjuvaziden ayrý örgütlenmesi, bu sýnýfýn baðýmsýz bir çizgi izlemesi için yeterli olabilir mi? Bu sorunun yanýtý pratik alanda verilebilir. Marx ýn sözünün üstünden uzun zaman geçti ve bu süre içinde iþçi sýnýfý ayrý örgütlenmeyi sürdürdü. Ama gördük ki, ayrý örgütlenme, tek baþýna burjuvaziden baðýmsýz bir çizgi izlemenin güvencesi olamaz. Ayrý örgütlenmiþ sayýsýz iþçi partisi nin, politik olarak sýnýf iþbirliði çizgisi izlediðini ve izlemekte olduðunu sýnýf savaþýmýnýn zengin tarihinden ve 39. Sayý / Nisan 2005 güncel olarak biliyoruz. Bir iþçi partisi örgütsel olarak, burjuvaziden ayrý olabiliyor; ama politik olarak onun ardýndan gidebiliyor. O halde Marx ýn söylediði bütünlüklü ve iç-tutarlýlýðý o- lan bir ilke olarak anlaþýlmalý; iþçi sýnýfý örgütsel olarak da, ideolojik-politik olarak da, burjuvaziden ayrý ve ona karþý hareket etmelidir. Ýþçi sýnýfý ancak bu temelde hareket ederse kurtulabilir. Çünkü iþçi sýnýfýnýn kurtuluþu, iþçi sýnýfýnýn kendi eseri olacaktýr ilkesi; bir taraftan kapitalist toplumun (sýnýflý toplumun) yýkýlmasýný, diðer taraftan komünist toplumun (sýnýfsýz toplumun) kurulmasýný hedefliyor. Böylesi bir hedefe ulaþmak için, iþçi sýnýfýnýn devrimci bir sýnýf olarak hareket etmesi, devrimci sýnýf partisi biçiminde örgütlenmiþ olmasý gerekiyor. Kapitalist toplumda, sýnýf mücadelesi, kapitalist üretimin geliþimine baðlý o- larak deðiþim gösterir. Kapitalist üretimin henüz sýnýrlý olduðu, genelleþmediði, tüm üretim dallarýna egemen olmadýðý, koþullarda, sýnýf çeliþkileri de pek geliþmemiþtir ve açýða çýkmamýþtýr. Kapitalist üretimin egemenliði ve yoðunluðuna baðlý olarak uzlaþmaz sýnýf çeliþkileri de olgunlaþýr; bu temel üzerinde meydana gelen sýnýf savaþýmý da keskinlik ve yoðunluk kazanýr. Kapitalist üretim tüm dünyaya doðru yayýlýp, derinleþtikçe; sýnýf çeliþkileri de tüm yeryüzünde olgunlaþtý. Bu maddi temele baðlý olarak, sýnýf savaþýmýnýn alaný tüm yerküre oldu. Ýþçi sýnýfý, kapitalizme karþý tüm dünyada savaþacak bir olgunluk düzeyine kavuþtu. Ýþçi sýnýfý her zaman, kapitalizmi yýkacak kadar geliþkin olmamýþtýr, üretici güçler, kapitalist üretimi aþacak kadar her zaman olgun olmamýþtýr. Ýþçi sýnýfýnýn militan bir sýnýf durumuna gelmesi, kapitalist üretimin geliþmesine eþlik e- der. Proletaryayý militan bir sýnýf yapan maddi koþullardýr. Kapitalist üretimin sýnýrlý olduðu koþullarda, proletaryanýn militanlýðý sözkonusu deðildir. Kapitalist üretimin geliþimine baðlý olarak maddi þartlar, proletaryanýn militanlaþmasý için olgunlaþýr. Maddi koþullarýn olgunlaþmasýndan anlaþýlmasý gereken; üretici güçlerin devasa geliþmesi, kapitalist üretimin genellik kazanmasý ve egemen olmasý; emeksermaye çeliþkisinin olgunlaþmasý ve keskinleþmesidir. Tüm bu olgular kapitalizmin üst aþamasý olan tekelci kapita- 3

4 lizm (emperyalizm) aþamasýnda, her bakýmdan geliþti ve olgunlaþtý. Üretici güçler öylesine büyüdü ki, kapitalizmin çitlerine sýðamaz hale geldi. Maddi koþullar öylesine olgunlaþtý ki, daha bir üst toplum biçimine geçiþ kaçýnýlmaz oldu. Ýþçi sýnýfýný militanlaþtýran, temel o- larak maddi koþullar olmakla birlikte; teori ve politikada, proletarya hareketinin geliþiminde olumlu bir rol oynamýþtýr. Bilimsel komünizmin ortaya çýkýþýyla proletarya, güçlü bir silaha, saðlam bir dünya görüþüne kavuþtu. Sýnýf savaþýmýna bu silahlarla katýldý. Sýnýf savaþýmýnýn çetin tarihi boyunca, savaþým kapasitesi yetkinleþti, burjuvaziyi yenecek bir konuma geldi. Sosyalizme geçilen ülkelerde toplumun yönetici ve yönlendirici gücü oldu. Proletarya, ideolojik-politik yeteneði, savaþým kapasitesi ve sýnýfsal-tarihsel konumuyla, insanlýðý kurtaracak biricik sýnýftýr. Küçük-burjuva sosyal-reformizmin, oportünizmin politik çizgisi, iþçi sýnýfýnýn tarihi misyonuna aykýrýdýr. Reformizmin ve oportünizmin politikasý sýnýf mücadelesini deðil, sýnýf iþbirliðini esas alýyor. Proletarya ile burjuvazi arasýnda uzlaþmacýlýk ise, küçük-burjuvazinin hayalidir. Böylece her iki sýnýfý, toplumu yýkýma sürükleyecek aþýrýlýklar dan u- zak tutmuþ olacak. Küçük-burjuvazinin bu konudaki düþünceleri, kapitalist toplumun doðasýna terstir. Sýnýf mücadelesinin olduðu sýnýflý bir toplumda, sýnýf mücadelesi bütün katýlýðýyla kaçýnýlmaz sonuçlarýna doðru ilerler. Küçük-burjuvazi, hiçbir yerde baþaramamakla birlikte, yine de, sýnýf mücadelesinin kaçýnýlmaz ilerleyiþini önlemek için çaba harcamaktan geri durmadý. Sýnýf mücadelesinin hýzlanmasý ve yoðunlaþmasý, küçük-burjuva sol hareketin yýkýmýný da hýzlandýrýyor. Kapitalist ülkelerin ekonomik geliþimleri birbirinden farklý olmakla birlikte, emek-sermaye iliþkisi, evrensel bir i- liþki olarak hepsinde aynýdýr. Dolayýsýyla bu iliþkinin çözüm anlayýþý da ayný olacaktýr. Türkiye durumundaki emperyalizme baðýmlý ülkelerin ekonomik baðýmlýlýðý, emek-sermaye çeliþkisinin çözüm ilkelerini farklý yapmaz. Baðýmlý ülkelerde devrimler farklý yollar izlese de, sýnýf mücadelesi, emperyalist-ülkelerde olduðu gibi, kaçýnýlmaz sonucuna doðru ilerler. Proletaryanýn politik hareketi, tarihin akýþýna uygun davranýr: sýnýf iþbirliðine deðil, sýnýf mücadelesine dayanýr; proletaryanýn egemenliðini hedefler; demokrasi ve sosyalizm mücadelesini bu mücadele temelinde yürüterek zafere ulaþtýrýr. Bu topraklarda sýnýf mücadelesi hep sert geçmiþtir. Sýnýf mücadelesinin serpilip-geliþtiði yakýn tarihte, mücadele en þiddetli dönemini yaþadý. Son 35 yýllýk tarih ya iç savaþ biçiminde, ya da iç savaþa yakýn bir çizgide geçti. Süreç, yoðun-devrimci tarih olarak biçimlendi. Böylesine sert, kýyasýya bir çatýþma sürecinde bile, sürecin karakterine aykýrý davranan, tarihin akýþýna ters hareket e- den sol hareketler oldu. Oportünizm ve reformizm bu koþullarda bile yeþerebildi. Reformizm ve oportünizm, tarih olarak devrimci marksist-leninist hareketten daha eskidir. Sýnýf mücadelesine dayanmak yerine, sýnýf iþbirliðinde ýsrarlý ve i- natçý olmuþtur. Hiç þüphesiz, bu, küçükburjuva bir anlayýþ ve davranýþtýr. Fakat küçük-burjuva gibi düþünmek için, illa küçük-burjuva olmak gerekmiyor; küçük-burjuva sýnýrlýlýða ikircikliðe, tutarsýzlýða sahip olmak da yeterlidir. Oportünistler ve reformistler sosyalizm adýna davranmakla birlikte, iþçi sýnýfý hareketinde küçük-burjuva görüþlerin temsilcisi olmuþlardýr. Sýnýf savaþýmý, bir savaþým olarak þiddetlendikçe, kaçýnýlmaz sonucuna doðru ilerledikçe, küçük-burjuva tutarsýzlýklarý daha bir açýða çýkar. Sosyal-reformizmin ve oportünizmin tüm toplumsal-barýþ çaðrýlarýna raðmen, sýnýf savaþýmý en yoðun devrimci dönemine girdi. Yaþamýn kendisi halk kitlelerine, en temel gereksinmeleri ancak devrimci mücadeleyle, proleter iç savaþla karþýlanabileceðini öðretiyor. Halk kitleleri, teorinin etkisiyle deðil, yaþamýn öðrettikleriyle hareket eder. Yaþamdan çýkarýlan en büyük ders; en yaþamsal gereksinmelerin ancak devrimci yöntemlerle saðlanabileceðidir. Bu anlamda ortalama sol, yaþama da, kitlelerin devrimci yönelimine de aykýrý davranýyor. Emekçi kitlelere güven vermeyen durumu, her geçen gün biraz daha açýða çýkýyor. Buna karþýn devrimci marksizm gün be gün daha bir güçleniyor. Proletarya, sýnýf savaþýmýna dayanan ve bu savaþýmý kaçýnýlmaz sonucuna dek götürmeye kararlý olan proletaryanýn devrimci sýnýf partisi öncülüðünde zafere ulaþacaktýr. C.DAÐLI Sýnýflar savaþýmý kaçýnýlmaz olarak proletaryayý egemen sýnýf olmaya götürecektir. Proletarya bu egemenliðe (proletarya diktatörlüðüne) dayanarak sýnýflarý ortadan kaldýracaktýr. Sýnýflar mücadelesinin kabulünün, kaçýnýlmaz sonuçlarýna dek vardýrýlmasý gerekiyor. Marksist olmak bunu gerektiriyor. Marksist olmak dünyayý yorumlamak (sýnýflarýn varlýðýný kabul etmek) deðil; dünyayý deðiþtirmektir (sýnýflarýn kaldýrýlmasýný kabul etmektir). Marksist olmak, sýnýflarýn kaldýrýlmasýnýn, bir politik biçim olarak proletaryanýn devrimci diktatörlüðüyle olacaðýný benimsemek demektir. Marksist parti, sýnýflar savaþýmýna dayanarak, proletaryanýn egemenliðinin politik biçimlenmesi için mücadele eden bir güçtür Sayý / Nisan 2005

5 Çöküþü Derinleþtikçe ABD nin Tehditleri de Saldýrganlýðý da Artýyor ABD, dünyaya yeni bir tahditte daha bulundu: Anti-Amerikancýlýk terk edilsin. Her zaman olduðu gibi, bu defa da tutumu, son derece saldýrgan. Kullandýðý dil, büyük devletin, dünyanýn egemen ve emperyalist bir devletin o hükmedici karakterini taþýyor. Ancak bu kez, yükselen deðil, çökmekte olan dev bir ekonomik ve politik gücün genel durumunu yansýtýyor. Anti-Amerikancýlýk, Amerika nýn yeni-sömürgecilik ve dünyaya egemen olma dönemine kadar gider. Giderek, emperyalist yayýlmacýlýða baðlý olarak týrmanýþ gösterir. En üst noktaya, 11 Eylül den sonra, bütün dünyaya karþý 3. Dünya Savaþý baþlatmasýndan sonra çýkmýþtýr. Anti-Amerikancýlýk, 11 Eylül ün, bu devletin kendisi tarafýndan yapýldýðý iyice ortaya çýkýnca; Irak iþgali, Afganistan iþgali gerçekleþince; Küba, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ne karþý abluka ve saldýrganlýðýný artýrýnca, Rusya ve Çin i yeniden tehdit etmeye baþlayýnca; Avrupa ya baskýlar artýnca; hepsinde daha önde ve önemli olarak da, dünya iþçi hareketlerine, ilerici ve komünist harekete yönelik baský ve saldýrganlýðý boyutlanýnca, bir çýð gibi büyüdü. ABD, þimdi; Anti-Amerikancýlýk ý bahane ederek dünyaya karþý baþlattýðý savaþý haklý bir zemine; bir savunma temeline oturtmaya çalýþýyor. Uluslararasý terörizme karþý savaþ adý altýnda baþlattýðý 3. Dünya Savaþý ný, þimdi özgürlük savaþý adý altýnda geniþletiyor. Bu defa, Çin, Rusya, daha açýk olarak bu hedefe dahil edildi. Bu sefer, anti- Amerikancýlýk ý kendi elleriyle en geniþ alanlara yaymýþ o- luyor. Proletaryanýn, komünistlerin mücadelesi, Amerikan emperyalizmine karþý yürütülmesiyle sýnýrlý deðildir; emperyalist kapitalist sistemin kendisini hedeflemektedir. ABD nin bu hareketi; Anti- Amerikancýlýk olarak göstermesinin nedeni, kapitalist dünya nezdinde inisiyatifi elinde tutma isteðinden ileri geliyor. Yoksa emekçilerin, komünistlerin ve ilerici güçlerin mücadelesi, Amerikan emperyalizmine olduðu kadar, Avrupa emperyalizmine ve Japon emperyalizmine karþý da sürdürülüyor. Bu nedenle, antiemperyalist hareket; tüm emperyalist güçlerin ittifak halindeki baský ve saldýrýsýna uðruyor. Yukarýda belirttiðimiz çerçevede, dünyada Anti-Amerikan cephe yoktur ve olamaz. Böyle bir cephenin olduðunu i- leri sürmek, bir Amerikan propagandasýdýr. Amaç, en yakýn müttefiklerini bile baský altýnda tutmak. Egemen olan burjuvazinin, kendisine muhalefet eden burjuva kesimleri baský altýnda tutmak için, onlarý komünist olmakla ya da komünistlerle iþbirliði yapmakla suçlamak, çok eski bir taktiktir. Hele ABD gibi çökmekte olan bir dünya devi, bu taktiðe çok daha gözü kara baþvuruyor. Çok açýktýr, ABD, Anti-Amerikancýlýk ý, kendi çöküþünü durdurmak, dünya egemenliðini korumak için bir baský ve saldýrý aracý olarak kullanýyor. Yoksa böyle bir cephe olduðundan deðil. Þu Anti-Amerikancýlýk ýn gerçek çerçevesini çözümlemek gerekiyor. Burjuvazinin AB nin tavrýný ele alalým. Avrupa ile Amerika arasýnda dünya pazarlarý, dünya egemenliði üzerine, aralarýnda bir çeliþki, rekabet ve çatýþmanýn olduðu bilinen bir gerçek. Bu iki merkez güç arasýndaki rekabet, çeliþki ve çatýþma, ABD nin 3. Dünya Savaþý yla birlikte þiddetlendi. ABD, dünya pazarýndaki egemen konumunu korumaya çalýþýrken, Avrupa da, dünya pazarlarýnda daha güçlü konum saðlamak i- çin, ABD egemenliðine karþý bir politika geliþtirdi. Bu geliþme karþýsýnda bir çatýþma kaçýnýlmazdý. Avrupa, Amerika nýn Irak iþgalini bahane ederek, baþka bir politika i- le Ortadoðu da etkinliðini artýrmayý hedefliyor. Ama, aralarýndaki kapýþma, Ortadoðu ile sýnýrlý deðil, tüm yeryüzünü kapsýyor. Hele A- merika nýn böyle tepetaklak olduðu bir süreçte, Avrupa burjuvazisi, tavrýný iyice sertleþtirir. ABD nasýl, bir zamanlar Avrupa kendisini savaþlarla yeyip bitirirken, onun pazarlarýný elinden aldýysa, Avrupa da bugün, Amerika güç kaybederken ayný þeyi yapmak istiyor. Aralarýndaki çeliþkilerin kýzýþmasý, Ýttifak ý daðýlma noktasýna getirdi. Bush un Avrupa ya gidiþi hem baský,hem ikna amaçlý. Dünya savaþý ile Avrupa yý baský altýnda tutmak istedi; ama sonuç alamadý; bu defa baskýyý, ikna ile birleþtirmek istedi yine sonuç yok. Amerika ile Avrupa arasýndaki çeliþki, sürtüþme, kapýþma NATO yu da daðýlma 39. Sayý / Nisan

6 noktasýna getirmiþtir. Zaten bu denli çeliþki ve sürtüþme içinde ortak bir askeri örgüt ayakta kalmaz. NATO nun daðýlma süreci çoktan baþlamýþtý; iç kavganýn þiddetlenmesiyle hýzlanýyor. Baðýmlý ülke burjuvalarýnýn Amerika ile çeliþkileri var ve zaman zaman þiddetleniyor. Bu çeliþkiye raðmen, baðýmlý ülkelerin iþbirlikçi burjuvalarý, her zaman, emperyalist burjuvazi ile uzlaþmaya hazýrlar. Buralardaki Anti-Amerikancýlýk doðasý gereði, anti-emperyalizme varamýyor. ABD, baðýmlý ülke halklarý arasýnda yaygýn olan Anti-Amerikancýlýk ý gerekçe gösterip, burjuvaziyi daha fala baský ve denetim altýna almak istiyor. Bu durumu kullanýp, saldýrýlarýný ve ekonomik ilhakýný sonuna kadar geliþtirmeyi amaçlýyor. Uluslararasý proletarya ve komünist güçlerin Anti-Amerikancýlýk ý, anti-emperyalist ve anti kapitalisttir. Amerika ya karþý mücadele verdikleri nokta, onun anti-emperyalist oluþundadýr. ABD, kapitalist sistemin en güçlü ve en saðlam kalesidir. Bu niteliðe, uluslararasý karþý-devrimin de en önemli mevzisidir. Bu nedenle kitlelerin, emperyalist-kapitalist dünyanýn egemen ve lider gücüne karþý mücadeleyi öne çýkarmasý doðaldýr. Yine amerikan emperyalizmine karþý, proletaryanýn, komünist ve ilerici hareketlerin kavga vermesi de iþin doðasý gereðidir. ABD, Anti-Amerikancýlýk ý gerekçe göstererek, baskýlarýný ve saldýrganlýðýný týrmandýrmasýnýn asýl hedefi de, bu güçlerdir. Bugüne dek, Amerikan emperyalizmini teþhir eden ve ona karþý savaþ yürüten gerçek güçler, bu güçler olmuþtur. ABD nin baþlattýðý 3. Dünya Savaþý na karþý mücadele eden anti-emperyalist hareketin eylemlerinde açýk bir yükseliþ ortaya çýktý. Bu hareket, tüm dünyada milyonlarý kendine çekti. Amerika ve Avrupa, tarihinde pek sýk görülmeyen büyük kitle eylemleriyle sarsýldý. Hareketin tüm dünyayý sarmasý ve emperyalist-kapitalist sistem için gerçek tehlike oluþturmasý, emperyalist güçlerin daha bir tehditkar, küstah ve saldýrganlaþmasýný getirdi. Proletaryanýn, komünistlerin mücadelesi, Amerikan emperyalizmine karþý yürütülmesiyle sýnýrlý deðildir; emperyalist kapitalist sistemin kendisini hedeflemektedir. ABD nin bu hareketi; Anti-Amerikancýlýk olarak göstermesinin nedeni, kapitalist dünya nezdinde inisiyatifi elinde tutma isteðinden ileri geliyor. Yoksa emekçilerin, komünistlerin ve ilerici güçlerin mücadelesi, Amerikan emperyalizmine olduðu kadar, Avrupa emperyalizmine ve Japon emperyalizmine karþý da sürdürülüyor. Bu nedenle, anti-emperyalist hareket; tüm emperyalist güçlerin ittifak halindeki baský ve saldýrýsýna uðruyor. Dünyadaki anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadele, A- merika da da karþýlýðýný buluyor. Birbirini karþýlýklý etkileyerek büyüyen ve güçlenen enternasyonalist bir hareketin Amerika a- yaðý, militan ve kararlý bir tutum içinde. Þimdilik toplumun en ileri kesimlerini kapsasa da, hareketin kýsa sürede toplumun geride duranlarýný da kapsayacaðý da açýk. ABD nin dünyadaki konumunu kaybetmeye baþlamasý ve ekonomik çöküþ içinde olmasý, ekonomik durumlarýný sarsacaðý için, geniþ bir emekçi ve orta-sýnýf kitlesinin harekete geçmesini kesinlikle getirecektir. Þimdiye kadar belli bir yaþam seviyesini tutturmuþ olan geniþ yýðýnlar, bunun altýna düþmeyi kabul etmeyeceðinden, kendi istekleriyle mücadeleye atýlacaktýr. Fakat, bugünden harekete geçen iþçi sýnýfýdýr. Durumu sürekli kötüleþen ve daha da kötüleþecek olan da iþçi sýnýfýdýr. Bütün hareketin baþýný çekecek o- lan ve belirleyici savaþý verecek olan da iþçi sýnýfýdýr. Amerikan egemen güçleri, iþçi sýnýfý hareketini kýrmak, parçalamak, etkisizleþtirip, denetim altýna almak için, dünyadaki Anti-Amerikancýlýk kampanyasýný ileriye sürüyorlar. Bir kere daha emekçilerin dikkatini dýþarý çekerek, onlarý þovenizm silahýyla sersemletmeye çalýþýyorlar. Ama bunu artýk baþaramazlar. Ýþçi sýnýfý bu noktaya gitmeyecek kadar ileride bulunuyor. Bunun en büyük kanýtý, 11 Eylül den hemen sonra, New York baþta olmak üzere, tüm Amerika da büyük kitlelerin A- merikan egemenliklerine karþý eyleme geçmesiydi. Vietnam savaþý sýrasýndaki enternasyonalist anlayýþ tüm canlýlýðýyla ayaktadýr. Amerika iþçi sýnýfý, enternasyonalizmle zafere ulaþacaktýr. C.DAÐLI TÜM BEL-SEN 2. KONGRESÝ GERÇEKLEÞTÝ Üç yýlda bir yapýlan 2.Olaðan Tüm Bel-Sen Genel Kurulu Çaðlayan da Mart tarihlerinde gerçekleþti. Ýl dýþýndaki delegelerin de katýldýðý kongreye, beþ yüz kadar kiþi katýldý. Ýlk gün çalýþma raporlarý deðerlendirildi. Bu bölümde yapýlan, karþýlýklý eleþtiriler güne hakimdi. Ýlk gün konuþanlardan Diyarbakýr Þube Baþkaný Edip Yaþar, son süreçteki devlet infazlarýna deðinirken, bu devletin demokrasi anlayýþýnýn bu olduðunu söyledi. Newroz dan sonraki provokasyonlara da deðinen Yaþar, ýrkçý, milliyetçi, faþist saldýrýlara karþý halkýn tuzaða düþmemesi gerektiðini vurguladý. Kongrede 40 ayrý maddede deðiþikliðe gidildi. Ayrýca merkezin Ankara ya taþýnma kararý çýktý. Kongrede ÖDP li Vicdan Baykara ile daha çok yurtseverlerin desteklediði Hüseyin Ayyýldýz baþkanlýk için yarýþtý. Taraflar son süreçte sermayenin saldýrýlarýnýn arttýðýný, SEKA ve SSK da amacýna ulaþtýðýný, bu nedenle 1 Mayýs a kitlesel katýlýp burjuvaziye göz daðý vermeleri gerektiðini söylediler. 3. gün oylarýn kullanýldýðý kongrede Vicdan BAYKARA yeniden baþkan seçildi. Biz Mücadele Birliði okurlarý olarak kongre salonunda standýmýzý açtýk, dergimizi daðýttýk. Devrimci Ýþçi Komiteleri(DÝK) in emekçilere sesleniþ bildirileri daðýttýðý kongrede, bire bir sohbetlerde delegelere, burjuvaziye boþ bir göz daðý vermek yerine, kavga günü 1 Mayýs ta kavgayý yükseltmek için TAKSÝM de olmalarý doðrultusunda çaðrýda bulunduktan sonra ayrýldýk Sayý / Nisan 2005

7 SAHÝPSÝZ GÖLGELERÝN ÝSYANI Marx, kapitalizme iliþkin þu ifadeyi kullanýyor: Mevcut maddi zenginliðin emekçinin gereksinmelerini karþýlayacak yerde, tam tersine, emekçinin, yalnýzca mevcut deðerlerin kendisini geniþletmesi gereksinimini karþýlamak üzere varolduðu bir üretim tarzý (Kapital, I. Cilt) Ýþçinin emeði burada, kendisi için deðil, sermaye için vardýr. Sermaye birikimini tehlikeye düþürdüðünde, emek feda edilir. Böylece, hammadde ve makinelerden kopan, dýþtalanan iþçi, artýk kendi e- meðine bile sahip deðildir. Ýnsaný toplumsallaþtýran emek olmuþtur. Sermaye birikimi ilerledikçe, insan ile emek arasýndaki baðý kopartýyor ve insanlýðýn önüne artýk þu iki seçeneði koyuyor: Ya vahþi hayvanlar gibi yaþamak, ya da sosyalizm. Türkiye de tekelci kapitalist devlet, þimdi mal ve hizmet üreten bütün kuruluþlarýný, fabrikalarýný ardý ardýna satýþa çýkartýyor ya da kapatýyor. Bunlar, sermaye birikiminin önünde bir engel teþkil ediyorlar. Emperyalist sermayenin ve iþbirlikçi tekellerin elinde, üretim dýþý kalan muazzam bir sermaye fazlasý var. Olasý bir krizde, bu sermaye fazlalarý büyük oranda deðer yitirecek. Bu yüzden devlet, belli bir pazar payý bulunan tüm mal ve hizmet üretiminden çekilip, sermaye birikiminin önünü açmak istiyor. Çoðu fabrikayý kapatýyor, bir kýsmýný da oldukça ucuza, tekelcilere devrediyor. Sermayenin ve o- nun devletinin acelesi var. Tam bu dönemde SEKA iþçileri, fabrikanýn kapanmasýna neden olacak bir anlaþmaya imza attýlar. Onlar, kendi mülkleri olmayan makinelerden koparýlmayý, zorla da olsa kabul ettiler. Tek amaçlarý, kendi malý saydýklarý emeklerine sahip çýkabilmekti. Ama makineler olmadan, bunu baþaramazlar. Kendi emeklerinin gerçekleþmesini saðlayan makinelerden ayrýlan iþçileri bekleyen tek þey, vasýfsýzlýk ve iþsizliktir. Oysa yýllar boyunca o makinelerle üretim yapmak için eðitildiler, SEKA okulunda kaðýtçýlýðýn inceliklerini öðrendiler. Ama, ne bu bilgi, ne de el hünerleri, o makineler olmadan hiçbir iþe yaramýyor. Belediyedeki yeni iþlerinde, ücretlerini korumalarý imkansýz. Yani, sonuç deðiþmiyor. Üretimin araçlarýndan kopartýlan iþçi, emeðine de sahip çýkamýyor. SEKA iþçilerinin fabrikanýn kapanmamasýný istemeleri, sermaye birikiminin bugünkü koþullarýnda telafisi mümkün olmayan bir istemdi. Ýþçiler bu istemlerine ancak iki yoldan varabilirdi. Birincisi, makinelere, emek araçlarýna ve ürünlerine sahip çýkacaklardý, ki bu sahip çýkýþ, siyasi iktidar kavgasýndan ayrý düþünülemezdi. Ýkincisi, devlet, bu iþletmeyi -kendi içinde karlý bir duruma getirse bile- sermaye birikiminin zararýna çalýþtýrýrdý. Ve bu da, elbette, sýrada bekleyen daha büyük iþletmeler için kötü bir örnek olurdu. SEKA üzerindeki çatýþmanýn bu denli keskin oluþu, iþte bu nedenlerledir. Ýþçi Kendi Emeðine Sahip Deðildir Uzun süre ayný iþ kolunda, ayný fabrikada çalýþan iþçilerin, o fabrikayý kendi evi gibi görmesi, o makineyi kendisinin bir parçasý saymasý, anormal bir durum deðil. Ýþçinin sahip olduðu tek þey e- mek-gücüdür, bir makine ya da diðer üretim araçlarý olmadan, hiçbir 39. Sayý / Nisan 2005 zaman bir emeðe dönüþemeyecek olan emek-gücü. Ýþçinin makinelere ve fabrikaya olan bu zorunlu baðý, aslýnda derin bir çeliþkiden, o- nun bu makinelere ve kendi ürünlerine sahip olamamasýndan kaynaklanýyor. Ýþçi, emeðinin üzerinde hiçbir hakka sahip deðildir. Bu hak, ücret karþýlýðýnda tümüyle kapitaliste devredilmiþtir. Ücret, bu emekgücünü her gün yeniden üretebilsin ve yine her gün kapitaliste emeðini devredebilsin diye iþçiye verilir. Ücret, iþçinin kendi emeði üzerinde bir hak elde etmesini deðil, tersine, o hakký kapitaliste devretmesini ifade eder. Her þey görünüþte gönüllü bir alýþveriþ gibi görünse de, iþçi, emeðini gerçekleþtirecek üretim araçlarýndan yoksun olduðu i- çin, onun kapitalistle iliþkisi, bir zorunluluk üzerine kurulmuþtur. Ücretli-kölelik, bu iliþkiyi ifade eden bir kavramdýr. Sermaye birikimi ilerledikçe, her tür zenginliði, üretim araçlarýný, topraðý ve diðer yaþam kaynaklarýný, bir sermaye niteliðine büründürür. Bunun anlamý, üretimin bütün alanlarýnda emekçi ile üretim a- raçlarý arasýnda, kapitalistin denetimi dýþýnda bir iliþkinin kalmamasýdýr. Tekelci sermayeden baðýmsýz bir üretici ve üretim alaný kalmaz. Emekçi artýk burada, kelimenin tam anlamýyla bir köledir. Birikimin artmasýyla atbaþý giden iþsizlik, belli bir evreden sonra geri dönülmez bir hal alýr; iþsizlik geçici olmaktan çýkar, kalýcýlaþýr. Eðer toplumda bütün üretim alanlarý ve araçlarý sermaye niteliðine sahipse, bu durumda bir emekçi kendi emeðini ne ile gerçekleþtirebilir? Burada artýk sermaye dolaþýmýnýn dýþýna çýkmak, yaþamýn dýþýna çýkmak, yaþamdan kovulmak demektir. Emekçi, emek faaliyetini kaybetmiþ, sahipsiz bir gölge gibidir. Kapitalizmin daha az geliþmiþ olduðu aþamalarda, bu iþsizlik geçici bir nitelik taþýyordu. Yeni üretim alanlarý, yeni iþ bölümünün ortaya çýkardýðý yeni sanayi dallarý, bu yedek orduyu az ya da çok o- randa, iþe koþmak için hazýr bekletiyordu. Ayrýca yedek sanayi ordusu, çalýþan iþçiyi minimum ihtiyaçlarýný karþýlayacak düzeyde bir ücrete razý etmeye yarayacak bir orandan yukarý pek çýkmazdý. Birikimin bu geri dönemlerinde, baðýmsýzlýðýný henüz yitirmemiþ bir tarým ve küçük üreticilikle küçük ticaret, iþsiz kalan emekçiye geçici bir süre destek sunabiliyordu. Köyüne dönebilir, oradan gelen yiyeceklerle idare edebilir ya da hiç olmadý, pazarda limon satabilirdi. Günümüzde, bir iþsiz için, bu yollar artýk eskisi gibi destek vaat etmiyor. Geriye kalan tek yol, servete karþý isyandýr. Çürüten Ýsyan ve Devrimci Ýsyan Þu an emeðine ve esasýnda hiçbir þeye sahip olmayan emekçiler, bu isyaný iki türlü örgütlüyorlar. Birinci yol, sýnýf mücadelesinin yoludur. Ýkincisi, bireysel kurtuluþ yolu; adli suçlar, hýrsýzlýk, gasp ve dolandýrýcýlýk biçimine bürünen, servete karþý saldýrýdýr. Sýnýf savaþýmý, kaçýnýlmaz olarak devrime ve sosyalizme yürüyor. Diðeri ise bireysel kurtuluþu, yine bireysel þiddetle topluma dayatan yoldur; suç örgütleri, çeteleþme, küçük zorbalýk dükalýklarýyla, emeðin gücünü tüketen bir þiddete doðru sürüklenir. Þu an, yaþadýðýmýz topraklarda, servete karþý isyanýn her iki yolu da kendine güç buluyor. Kendini 7

8 bekleyen bu yozlaþmýþ, çürütücü ve vahþi sonu gören her dürüst e- mekçi, iþte bu nedenle daha büyük bir öfkeyle sýnýf savaþýmýnda yerini alýyor ve almaya devam edecek. Ýþsizlik, dile gelmez boyutlarda bir felakettir; toplumun tüm gelecek umutlarýný karartýr, onu güvensizlik ve gerginlik içinde tutar. Çalýþanlar da bu büyük güvensizlik ortamýnda bulur kendilerini. Dahasý, toplumun en aþaðý tabakalarýndan yükselen o dehþet verici servet düþmanlýðý, özellikle mülk sahibi kesimlerde dehþet yaratýr krizinde bu dehþet duygusunu somut olarak yaþayan mülk sahibi sýnýflar, yoksullardan gelen baskýyý biraz olsun hafifletir düþüncesiyle AKP yi sandýkta desteklediler. Benzer sýnýf dinamikleri, Brezilya da Ýþçi Partili Lula yý baþkanlýk koltuðuna taþýdý. Ama burjuva toplum bir kez, yoksulluðun denetimini ekonomik temelden çýkartýp, siyasi temele oturtursa, o temelin her siyasi çalkantýda çökmesinin önünü açmýþ olur. Burjuva toplum, emekçileri kendisine baðlayan ekonomik zemine dayalý iç baðlantýlarýný hýzla yitiriyor. Gençliðin çok önemli bir bölümü, son araþtýrmalara göre lise mezunlarýnýn %90 ý, üniversitelilerin yarýsýndan fazlasýnýn bir iþ bulma olanaðý kalmadý. Burada her þey þansa ve vahþi emek rekabetine baðlý. Gençliðin çoðunluðu herhangi bir iþte çalýþma þansý bulamadan, sefaletin ortasýna itiliyorlar. Geleceðe dair bir özlemi olmayan, bu özlemleri çalýnanlar, kapitalist toplumun onlara sunduðu tek seçeneðe doðru yöneliyorlar: Adli suçlar, çeteleþme ve bununla paralel giden çürüme, yozlaþma. Kimi çevreler bu yozlaþmanýn devlet tarafýndan özel bir yönlendirmeyle yaratýldýðýný düþünüyorlar ve yozlaþmaya karþý mücadelede hedef þaþýrýyorlar. Oysa, yozlaþmanýn temelinde umutsuz bir sefalet vardýr. Yozlaþmaya karþý mücadele, yoksullarla karþý mücadeleye dönüþmemelidir. Emekçilere ve dürüst bir yaþam özlemini yitirmemiþ olanlara, eðer kapitalizmi yýkmak için hemen harekete geçmezlerse, kendilerini ve çocuklarýný bekleyen geleceðin, tam da bu çürüme olduðu söylenmelidir. Adli suçlarýn ve yozlaþmanýn emekçiler arasýnda yarattýðý öfke, ancak bu þekilde devrimci bir bilince kavuþur. Burjuva Toplumu Parçalayan Girdap Adli suçlardaki artýþ, yalnýzca iþsizlerden kaynaklanmýyor, aþýrý düþük ücretler de bu yönelimi güçlendiriyor. Açlýk sýnýrý 500 YTL ü- zerindeyken, 200 YTL ücretle ve üstelik günde 15 saat insaný canýndan bezdiren bir acýmasýzlýkta çalýþan milyonlar var. Bu milyonlarýn ÜÇ KOMÜNÝST ÝÞÇÝ KAVGAMIZDA YAÞIYOR Seyit Konuk, Ýbrahim Ethem Coþkun, Necati Vardar. Üç iþçi, üç komünist devrime yürüyen insanlarýn en önünde yerlerini alan, onlara yön veren önder yoldaþlar Bu üç yoldaþýn ölümsüzleþtiði anlarda kapitalizm yerle bir olabilirdi. Burjuvazi biletlerini hazýrlamýþtý kaçmak için. Burjuvalar son çýrpýnýþlarýný yaþarken milyonlarca iþçi ve emekçi yoksul halka iþkence yapmaktan, onlarý katletmekten geri durmuyordu. Katliamlarla, iþkence tezgahlarý hazýrlayarak ve uygulayarak iktidarýný bir müddet daha uzatmaktý düþünceleri. Bu üç iþçi önderini idam sehpalarýna götürürlerken amaçlarý, yýðýnlarý harekete geçirenlerin öncülerini asarak onlara korku ve sindirme yaþatmak, bastýrmaktý. Ama gördüler ki katletmek yetmiyormuþ. Gidenlerin bayraðýný yüzler, binler sahipleniyor ve onlarýn adlarýna yaraþýr bir þekilde taþýyorlar. Onlar üç komünist iþçiydiler. Mücadeleye önderlik ettiler. Þimdi sayýlarý binleri aþtý. Ve onlar bize þunu gösterdiler Ya Kanlý Kavgalý Savaþ, Ya Yok Oluþ. Onlar kanlý kavgalý savaþ içinde ölümsüzleþirken sloganlarýný haykýrdýlar. Bizler o þiarlarý bayraklaþtýrýp devrime götürecek olanlarýz. Ve mücadele de zafer tarihte her zaman adýmlarýný saðlam temellerde atanlarýn olmuþtur. Çünkü kapitalizm miadýný doldurmuþtur. Yeni toplum saðlam adým atarak ilerler sosyalizme. Bizler bu büyük mücadelenin içindeki kiþiler olarak birer Seyit, birer Necati, birer Ýbrahim olmalýyýz. Adlarý Onur Adlarý Adýmýz Yoldaþlarýmýz Ayýþýðý Sanat Merkezi nde Geb-Der tarafýndan anýldýlar anlatýldýlar. Artýk onlar ve niceleri dilden dile dolaþmalý eylemleri devam ettirilmeli. Devrim için savaþýlmalý. Ýnsanlýðý yok etmeye çalýþan bu yoz, çürümüþ sistemi yok etmeli. Yoksul emekçi halklar üzerine düþen Sayý / Nisan 2005 içinde, elbette bu bezdirici ve insanlýktan çýkarýcý çalýþmaya razý olmayanlar çýkýyor. Genç, tecrübesiz ve örgütsüz olanlarýn, kendilerine ne bir gelecek, ne de bir ekmek vadeden çalýþmaya boyun eðmektense, daha garantili gördükleri adli suçlara yönelmelerinde þaþýlacak hiçbir þey yok. Serveti kuþatmaya alan bu girdap, sermayenin doymak bilmez bir kâr arayýþý tarafýndan hazýrlanýyor. Toplumun en alt kesimlerindeki iþsizlerden, örgütlü ve birikimli iþçi kesimlerine kadar geniþ bir kitle, emekçinin kendi emeðine hiçbir þekilde sahip olamadýðýný, onun üzerinde hiçbir hakkýnýn bulunmadýðýný daha iyi anlýyor. Son zamanlarda, daha iyi bir ücret için deðil, a- ma iþsiz kalmamak hedefine odaklayan sýnýf mücadelesi, iþçiler içinde böylesi bir bilincin tohumlarýný attý. Artýk emeðin dünyasýnda hiçbir kesimin, deðil yarýný, bugünü bile güvencede deðil. En vasýflý ve en örgütlü kesimler bile, bu düzen içinde en iyi ihtimalle, sermaye birikimi karþýsýnda ezilmeye ve bir köle gibi oradan oraya savrulmaya mahkum olduklarýný görüyorlar. Düzenin üzerinde yükseldiði sömürü, vahþet ve yozlaþmanýn üzerindeki bütün perdeleri yýrtan, emek ile sermayeyi vahþi bir boðazlaþmaya doðru götüren bir dönemdeyiz artýk. Burjuva toplum, emekçileri düzen içinde tutan tüm geleneksel baðlarýnýn, özel mülkiyetin kutsallýðýna gelip dayanan tüm o ikiyüzlü ahlaki baðlarýn hýzla çözüldüðüne tanýk oluyor. Bir ülkede camiler bile güvenlik kameralarýyla donatýlýyorsa, artýk o ülkede yoksullukla servetin bir arada yaþayacaðý hiçbir burjuva deðeri ve ikiyüzlü ahlaki ölçütler kalmamýþ demektir. Emek ile sermaye arasýnda, bu tür ideolojik yanýlsamalarýn yanýnda, haklar temelinde kurulan tüm iliþkiler birbiri ardýna kopuyor ve hak lardan geriye, çýplak bir kölelik profili kalýyor. Bütün bu çözüþme ve yoksulluðun doðurduðu þiddet karþýsýnda burjuvazi, tek bir çözüm öngörüyor: Sefalete karþý silah. Devletle birlikte, servet de silahlanýyor. Özel koruma ordularý, güvenlik donanýmlarý, mala karþý iþlenen suçlarda meþru-müdafaayý vahþi bir ava dönüþtürme hazýrlýklarý, varolan iç savaþa yeni bir boyut ekliyor: Çok daha derine inen bir boyut. Nasýl ki sermaye, devlet ile birlikte sefalete karþý savaþýyorsa, ayný þekilde emekçiler açýsýndan, sermaye niteliðindeki servet de dolaysýz savaþýmýn açýk hedefi haline geliyor. Burjuvazi nihayet devrime, onun en öz ve temel hedefinin ne olmasý gerektiðini, bizzat kendisi belletiyor; bu hedefi ideolojik kalkanlarýndan arýndýrýyor ve emekle sermayeyi çýplak bir iç savaþýn ortasýna býrakýyor. görevi artýk gerçekleþtirmeli. Tarihsel süreci iyi deðerlendirerek faþizmin vahþetini tanýyarak, ölümsüzleþenlerin devrettikleri bayraklarý devrime, zafere taþýmalý. Bunun için onlarýn adlarý her yerde her yeni eylemde sloganlaþtýrýlmalý. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, her yeni eylemle kapitalizm ve onun bütün saldýrganlýklarýný yok ederek ilerlemelidir devrime. YA DEVRÝM YA ÖLÜM! Mücadele Birliði Okuru Bir Ýþçi/ Ýzmir

9 MAYIS TARTIÞMALARI Hem Aðlarým Hem Giderim Konfederasyonlarýn bu yýl 1 Mayýs ý Kadýköy de kutlayacaklarýný a- çýklamasýndan sonra, kendisine Devrimci 1 Mayýs Platformu adýný veren 10 siyasi yapýnýn bir araya gelmesiyle oluþturulmuþ bir platform, kendi dýþýndaki kurumlara da açýk, bir toplantý düzenledi. Devrimci 1 Mayýs Platformu, Mart ayý içerisinde DÝSK Genel-Ýþ in çaðrýsýný yaptýðý toplantýlar sonucu oluþturulmuþ bir platform. Mücadele Birliði, bu toplantýlardan ilkine katýldý ve daha öncesinden yaptýðý, bu yýl 1 Mayýs ý 1 Mayýs Alaný nda, Taksim de birlikte kutlama çaðrýsýný burada da yineledi. Bu ilk toplantýda söz alan siyasi yapýlarýn hemen hemen tümü, Taksim in 1 Mayýs Alaný olduðu konusunda hemfikir olduklarýný dile getirdiler ve hatta denilebilir ki, bu konuda mangalda kül býrakmadýlar; gelin görün ki, oportünizme özgü genel doðrularý dile getirdikten sonra ve asýl düþüncelerini dile getirmeden önce kullandýklarý o uðursuz ama sözcüðünü sarf etmekten geri durmadýlar. Taksim 1 Mayýs Alaný dýr; ama güç dengeleri buna izin vermiyor, Taksim e çýkýlmalýdýr; ama Kadýköy alternatifi de düþünülmelidir, Taksim olgunlaþmýþtýr; Taksim e çýkýlmalýdýr; ama olmazsa olmaz da deðildir, Taksim zorlanmalýdýr; ama sendikalarýn tavrýný da göz önünde bulundurmak gerekir. Kitlelerden kopuk, sadece devrimcilerin kutlayacaklarý, bir Taksim de 1 Mayýs da olmamalýdýr Ve daha bunun gibi bir sürü laf kalabalýðý. Mücadele Birliði, geçen sene de ayný þeyleri tecrübe ettiði için bu ilk toplantýnýn sonuna kadar beklemeyi, zaman ve enerji kaybý olarak gördü ve oradan eðer Taksim yönünde bir görüþ çýkarsa yeniden görüþebileceklerini söyleyerek, toplantýdan ayrýldý. O toplantýda bir çok siyasi yapýnýn Mayýs ý için samimi bir þekilde biz geçen yýl sendikacýlarýn peþine takýldýk, bu sene Taksim in önü Kadýköy le kesilmek isteniyor. Buna izin vermemeliyiz, Kadýköy yeni bir Abide-i Hürriyet tir demelerini dikkate alan Mücadele Birliði, Devrimci 1 Mayýs Platformu nun, konfederasyonlarýn bu 1 Mayýs ý Kadýköy de kutlayacaklarýna dair açýklamasýndan sonra, ne dediðini öðrenmek için 8 Nisan tarihinde DÝSK Nakliyat-Ýþ te yapýlan toplantýya katýldý. Bu toplantýya bazý sendika temsilcileri de katýlmýþtý. Gelin görün ki, Devrimci 1 Mayýs Platformu nun söylediði yeni bir þey yoktu. Konfederasyonlarýn Kadýköy kararýný aceleyle alýnmýþ ve kendilerine dayatma olarak getirilen bir karar olduðunu ileri sürüyorlardý. Kadýköy için, Alan, valiliðin alaný; kroki, valiliðin krokisi diyorlar ve konfederasyonlarýn zýmnen valilikle anlaþtýðýný ima ediyorlardý; ama bir soru hala orta yerde duruyordu: Bu dayatmaya karþý platform ne yapacaktý? Daha önce söyledikleri gibi 1 Mayýs Alaný olduðu konusunda hemfikir olduklarý Taksim i zorlama ya devam mý edeceklerdi, yoksa yine sýnýftan (siz bunu sendikacýlardan diye okuyun-bn) ayrý düþmemek adýna bu kez de Kadýköy e mi gideceklerdi. Gönüllerinde yatanýn ikincisi olduðu kýsa sürede anlaþýldý. Devrimci 1 Mayýs Platformu, reformistlerin 1 Mayýs ý devrimcilerden ayrý kutlamak oyununa gelmeyecektir. Nasýl mý? Elbette Kadýköy e giderek ve konfederasyonlardan kürsüde konuþma hakký isteyerek. Deðim yerindeyse hem aðlarým hem giderim Taksim e çýkma konusu, artýk onlar için oluþturduklarý 10 maddelik bir etkinlik programýnýn sadece bir parçasýydý. Taksim, propaganda düzeyinde ele alýnacak ve yine reformistlerin oyununa gelmemek adýna sendikalarýn peþinden sürüklenilecektir. Devrimi bir propaganda konusu olarak düþünmenin ötesinde somut olarak düþünemeyen ortalama solun, devrimi temsil eden Taksim konusunda propaganda dýþýnda somut bir þey söyleyeceðini beklemenin, doðru olmadýðýný bir kez daha gördük. Onlar, sendikalarýn dayatmasýna karþý bu dayatmayý kabul edip sendikalarýn peþine takýlmayý zaten kafalarýnda netleþtirmiþler. Eðer çok olaðanüstü bir þey olmazsa, örneðin reformizmden ayrýþmanýn devrimcileri güçlendireceðini mucize kabilinden keþfetmek gibi, bu sene Kadýköy de olacaklar. Mücadele Birliði ise, bu kadar çok sesli türküde yüreðin sesini temsil etmeye devam edecek. Ýþçi sýnýfý ve emekçilere önderlik etmenin gereði o- larak, onlara Taksim hedefini gösterme ýsrarýndan vazgeçmeyecek ve proletaryanýn kýzýl bayraðýný onurla o alanda dalgalandýracak. 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANI NA TAKSÝM E! 1 MAYIS TA TAKSÝM E TOPLANTILARI BAÞLADI Mücadele Birliði ve Devrimci Ýþçi Komiteleri(DÝK) nin 1 Mayýsla ilgili toplantýlarýnýn ilki Taksim Ayýþýðý Sanat Merkezi nde yapýldý.. Devrimci Ýþçi Komiteleri adýna konuþan Yýlmaz Ekþi; sendikalara da çaðrý yaptýklarýný ancak onlarýn kafasýnda Taksim e çýkmak þeklinde bir düþünce olmadýðýný, toplantýya gelseler bile söyleyecek bir þeyleri olmayacaðýndan gelmemeyi yeðlediklerini söyledi. Yýlmaz Ekþi konuþmasýna 1Mayýs ýn tarihçesini anlatarak baþladý. Taksim, onurdur, özgürlüktür, devrimdir. O meydanda iþçilerin kaný akmýþtýr. Bu yüzden orasý kýzýl meydan dýr. Ýstanbul un merkezi olduðu için stratejik önemi de farklýdýr Mayýsý ný MÝT ve CIA kana bulamýþtýr Mayýs ýndan birkaç gün önce, vali ve emniyet müdürü televizyonlarda 1 Mayýs ý Taksim Meydaný nda kutlamayý düþünenleri tehdit etiler. Bunun üzerine Mayýsý ný Taksim de kutlamak için karar almýþ olan KESK ve DÝSK Taksim e çýkmaktan vazgeçti; a- ma bizi korkutamayacaklarýný o alana çýkmamýzý engelleyemeyeceklerini biliyor olmalýydýlar dedi. Mücadele Birliði adýna konuþan Vefa Serdar ise küçük burjuva sol hareketin 90 1 Mayýs ýndan bu yana girdiði yönelimi anlattý. Özellikle 92 1 Mayýs ýnýn ayrýþtýrýcý olduðunu vurgulayan Vefa Serdar, bu tarihte Leninistler dýþýnda herkesin ajan-provokatör Perinçek in Sosyalist Parti sinin peþinden Gaziosmanpaþa ya gittiðini ve Taksim e sýrtlarýný döndüklerini söyledi. O gün bu gündür proletaryanýn kýzýl bayraðýný o kýzýl meydanda dalgalandýrmak onuru yalnýz bize ait oldu diyen Vefa Serdar, bu sene 1 Mayýs toplantýlarý baþladý. Toplantýlarda görünen geçen seneki filmin aynýsý. Engels in dediði gibi göðüslerini yumrukluyor, üstlerini baþlarýný yýrtýyor lar; Taksim in 1 Mayýs alaný olduðuna yemin billah ediyorlar. Taksime çýkmak gerektiði konusunda mangalda kül býrakmýyorlar ama somut olarak Taksim deyiz demiyorlar sözleriyle konuþmasýný bitirdi. Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK) ve Mücadele Birliði toplantý sonunda toplantýya katýlanlara, bu 1 Mayýs ta Taksim de kitlesel olarak bulunmak için daha çok çalýþma çaðrýsýnda bulundular. 1 Mayýs la ilgili ikinci toplantý ise, 2 Nisan 2005 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odasý nda yapýldý. Çaðrýlý olduklarý halde, toplantýya Enerji Yapý Yol Sen den Fikret Çolakoðullarý ve Ýsmail Kaya dýþýnda sendikacýlardan katýlan olmadý. Taksim konusunda söyleyecek bir þeyi olmayanlar yine gelmemiþlerdi. Toplantýyý yöneten Þafak Gümüþsoy, bir açýlýþ konuþmasý yaptý. Þafak Gümüþsoy konuþmasýnda bu 1 Mayýs ýn çok önemli bir konjonktüre denk geldiðini söyledi. Bütün dünya üzerinde emperyalist-kapitalist sistemin saldýrýlarýnýn arttýðýna, buna karþýlýk iþçi ve emekçilerin mücadelesinin de geliþtiðine dikkat çeken 39 Sayý / Nisan 2005 Þafak Gümüþsoy, tüm dünyada 1 Mayýs ýn kapitalizme karþý savaþ günü olarak kutlanacaðýný ü- zerinde yaþadýðýmýz topraklarda da 1 Mayýs ýn anlamýna uygun þekilde 1 Mayýs Alaný nda, Taksim de kutlanýlmasý gerektiðini vurguladý. Ve sözü daha sonra katýlýmcýlara býraktý. DÖB adýna konuþan Feyzullah Eraslan 1 Mayýs ýn iþçiler ve emekçiler için taþýdýðý anlamýn altýný birkez daha çizerken, öðrenciler için de 1 Mayýs ýn ne kadar önemli olduðunu vurguladý ve devrimci öðrencilerin, iþçi sýnýfý önderliðinde bu 1 Mayýs ta da 1 Mayýs Alaný nda yani Taksimde olacaðýný vurguladý. Daha sonra söz alan Mücadele Birliði Muhabiri Nevzat Demir geçen sene DÝSK ve KESK in Taksime çýkma konusunda çaðrý yapmýþ olmalarýnýn Mücadele Birliði nin politikalarýný doðruladýðýný söyledi. Mücadele Birliði adýna konuþan Vefa Serdar ise 1 Mayýs politikasýnýn devrimcilikle reformizm arasýnda bir turnusol iþlevi gördüðünü, herkesin rengini ortaya çýkardýðýný bu nedenle çok önemli olduðunu söyledi. Bugün Taksim Alaný na çýkmaktan bahseden bazý sol çevrelerin ne söylediklerinden çok ne yaptýklarýna bakacaklarýný, onlarý Taksim Meydaný nda görmedikçe inanmayacaklarýný söyledi. Daha sonra söz alan Enerji Yapý Yol Sen den Fikret Çolakoðullarý, geçmiþ 1 Mayýs lara deðindi. Taksim in önemini dile getirdi ve baþarýlar diledi. Devrimci Ýþçi Komiteleri adýna konuþan Yýlmaz Ekþi ise, hem 1 Mayýs ýn tarihçesini hem Taksim Meydaný nýn nasýl 1 Mayýs Alaný olduðunu hem de 1 Mayýs ta Taksimde olmanýn neden bir onur sorunu olduðunu anlattý. 9

10 Öncü militan iþçiler,* 1 Mayýs yaklaþýyor. Uluslararasý proletaryanýn birlik, dayanýþma, mücadele ve kapitalizme karþý savaþ günü 1 Mayýs ta, 1 Mayýs Alaný nda Leninist Parti nin öncülüðünde savaþa hazýrlanalým. Öncü militan iþçiler, Burjuvazi azami kar için iþçi sýnýfýmýzý, emekçileri açlýða, iþsizliðe ve sosyal yýkýma uðratýyor. Bizleri kitleler halinde yaþamdan kovuyor. Türkiye ve Kürdistan da analar çocuklarýna süt alamadýklarý için çocuklarý açlýktan ölüyor. Oysa burjuva sýnýfa mensup olanlar, 300 litre sütle güzellik banyosu yapýyor, aksýrana, týksýrana kadar yiyorlar Öncü militan iþçiler, Emekle sermayenin uzlaþmaz çeliþkisi öyle bir düzeye yükseldi ki, artýk tüm dünyada küresel iç savaþ yaþanýyor. Açlýðýn, iþsizliðin ve yaþamdan kovulanlarýn sayýsý milyarlarla ölçülürken, bazýlarý bayram dan, barýþ tan söz edebiliyor. Onlar ya sýnýf savaþýnýn doðasýný bilmiyorlar ya da bizi ahmak sanýyorlar Öncü militan iþçiler, En küçük ekonomik, demokratik istemimiz, Kürt ulusuna özgürlük talebimiz, bir çakýltaþý bile vermeyiz le, topyekün savaþ sloganýyla karþýlanýyor. Barýþ ýn, bayram ýn kazanýlmasý, sýnýfsýz, sömürüsüz bir toplum için savaþmaktan geçiyor. Ýþte bu nedenle, öncü militan iþçiler, bu 1 Mayýs ta komitelerde, konseylerde örgütlenerek, 1 Mayýs Aslaný na, TAK- SÝM e hazýrlanýyor. Çünkü Taksim, devrimdir, özgürlüktür. Genç militan öncü iþçiler, yüzünü devrime ve özgürlüðe, kýzýl meydana çevirmelidir. Öncü militan iþçiler, Sizleri burjuva sendikacýlarýn arkasýna takarak, burjuva sýnýrlar içinde güçten takatten düþürmek isteyenler, sosyal reformistler, oportünistlerdir; burjuva iþbirlikçilerdir. Onlarýn önünüze korku duvarlarý örmelerine izin vermeyin. Burjuva yasallýða, burjuva köleliðe boyun bükmeyin; çünkü korku köleliðin dostu, özgürlüðün en büyük düþmanýdýr. Siz, cesaret, cesaret ve daha fazla cesaret þiarýyla en öne, en ileri atýlýn. Çünkü, devrim ve özgürlük, barýþ ve bayram, savaþan iþçilerin eseri o- lacaktýr. Bir devrimi, sadece iþçi sýnýfý sonuna kadar tutarlý bir biçimde sürdürebilir; sadece iþçi sýnýfý kendisiyle birlikte tüm toplumu kurtuluþa götürebilir. Kurtuluþun yolu devrimden, devrimin yolu Leninist Parti den geçiyor. Ve Leninist Parti, tüm iþçi ve emekçi gençliði 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alaný na, Taksime, devrime, özgürleþmeye çaðýrýyor YAÞASIN 1 MAYIS! 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANI NA TAKSÝM E! YAÞASIN ÝÞÇÝ SINIFININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! YAÞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALÝZMÝ! *Y.E. Mücadele Birliði Dergisi nin 1 Mayýs a iliþkin çýkartmýþ olduðu özel sayýdýr. GAZÝ DEN 1 MAYIS ALANI NA ÇAÐRI Merhaba Mücadele Birliði Okurlarý, Devrimci Ýþçi Komiteleri nin Gazi Mahallesi nde hazýrladýðý Emekçiler, Genç Ýþçiler, Ýþçiler, Ýþsizler Sorunlarýný Tartýþýyor, Çözüm Arýyorlar, Sesimizi Yükseltelim adý altýnda 2 Nisan da yaptýðýmýz etkinliði, 3 Nisan 2005 Pazar günü, Gazi halkýyla birlikte deðerlendirdik. Duyurularýný 28 Mart ta baþlayarak, emekçi halka ulaþtýrabilmek için, kýraathanelere, ÝETT duraklarýna vb yerlere astýðýmýz etkinlik, 65 kiþinin katýlýmýyla Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi nde yapýlmýþtý. Konuþmacý Yýlmaz EKÞÝ nin iþçi sýnýfýnýn üye olduklarý sendikalarda yaþadýklarý sorunlarý dile getirdiði etkinlikte, iþçi sýnýfýnýn sendikalarda kendilerinin oluþturduðu iþçi komitelerinde mücadeleyi büyüterek sonuç alabileceklerini vurgulandý. Konuþmaya katýlan iþçilerin bir çoðu, sendikalý deðillerdi a- ma bilgileri olduðu için konuþmaya büyük katýlým saðlandý. Konuþmadan önce, Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi bir þiir dinletisi sundu. Bu dinleti, büyük bir ilgiyle dinlendi. Konuþmanýn ikinci bölümünde 1 Mayýs la ilgili konuþma yer aldý. Konuþmacý Yýlmaz EKÞÝ nin ilk katýldýðý 1 Mayýs ý anlatmasý hoþ bir ortam yarattý. Bir iþçinin asgari bir bilinç aldýðýnda, kendi haklarý ve kendi sýnýfý için mücadeleye atýlabilmesinin mümkün olabileceði açýkça ortaya çýkýyordu Mayýs ý anlatýlýrken, emekçi halkýmýzýn biriken öfkesini fark ettik. Ve konuþmaya katýlan Gazi iþçileri, Taksim e çýkmanýn onur, iþçi sýnýfýnýn tarihsel zorunluluðu olduðunu dile getirdiler. Konuþmalarda 1 Mayýs ýn Ýþçi Bayramý deðil, mücadele ve savaþ günü olduðu vurgulandý. Ve bizler de tekrar, Taksim e çýkmanýn onur olduðunu söylüyoruz, iþçi sýnýfýnýn mücadele birliðini saðlamak için, bütün iþçileri Taksim Meydaný na çaðýrýyoruz. Taksim Meydaný nda katledilen 34 iþçinin kanýyla kýzýllaþmýþ bayraklarýmýzý Taksim de dalgalandýracaðýz. YAÞASIN 1 MAYIS! 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANI NA TAKSÝM E! Gazi DÝK Sayý / Nisan 2005

11 KIRGIZÝSTAN: BÝR DÖNEMÝN SONU MU? Ýlk adým Yugoslavya da atýldý. Kosova savaþýnýn peþinden, ciddi bir hazýrlýk ve emperyalist askeri-maliteknik yardým eþliðinde Miloseviç devrildi. Yugoslavya daki dramatik geliþmeleri Sovyet coðrafyasýndaki parodiler izledi. Burjuva basýnda bile alay konusu olan, inandýrýcýlýktan uzak, bir dizi ucube darbeler gerçekleþmeye baþladý. Gürcistan, Acarya, Abhazya, Ukrayna, Moldova Bu parodinin son duraðý, Akayev in dört milyonluk Kýrgýzistan ý oldu. On-onbeþ bin kiþinin yürüyüþü, çeþitli kuruluþlarý iþgali, Akayev iktidarýný devirmek için yeterli oldu. Darbeyi yapanlar, seçimlere hile karýþtýðý bilinen söylemiyle yola çýkmýþlardý. Ama kendi elleriyle bu hileli seçim de kazanan vekilleri parlamentoya kendileri taþýdýlar. Hiçbiri ne olduðunu, neden darbe yaptýklarýný anlayamaz hale gelmiþti. Sadece A- kayev istifa etmiþ, ama her þey yerli yerinde kalmýþtý. Tabii bu arada çok ciddi boyutlarda yaðmalama olaylarý oldu. Olaylarýn ilk günlerinde burjuva basýn, biraz da sýnýf içgüdüsüyle muhalefet denen çapulcularý ayakta alkýþlýyor, iþin arkasýnda Washington ýn siluetini gördükleri için sevinç naralarýný tutamýyordu. Öte yandan, bir avuç çapulcunun, parayla kiralanmýþ sözde muhalefetin böylesine kolay iktidar devirmesinin sýrrý neydi? Bu karþý-devrimler, Yugoslavya hariç, her biri azýlý karþý-devrimci iktidarlarýn bulunduðu ülkelerde gerçekleþti. Devrilenler, SSCB nin yasadýþý bir þekilde daðýtýlmasýnýn suç ortaklarý olan, anti-komünist yöneticiler deðil miydi? Tüm bu darbelerin tek merkezli bir planlama ile gerçekleþtiði biliniyor. Darbeler adeta birbirlerinin fotokopisi. ABD patentli darbeler bunlar. Rusya nýn kuþatýlmasý stratejisine, bir de Çin in kuþatýlmasý, Þanghay Ýþbirliði Örgütü nün altýnýn oyulmasý eklenmiþ durumda. Peki ABD bu ülkelerde nasýl böylesine kolay sonuç alabiliyor? Bu sorunun yanýtý gerçekleþen darbelerin ortak özelliklerinde gizli. Birinci adým, muhalefet denen, çoðunluðu emperyalistler tarafýnda bizzat satýn alýnan kesimleri birleþtirmek. Bu, emperyalistlerin Yugoslavya deneyiminden çýkardýklarý bir sonuç. Zira Yugoslavya da muhalefet girdiði tüm seçimleri kaybetmiþ, Miloseviç tarafýndan yenilgiye uðratýlmýþtý. O dönemin ABD li yöneticileri bu gerçeði açýktan teslim etmiþler ve en önemli adýmýn muhalefeti birleþtirmek olduðunu belirtmiþlerdi. Ýkinci adým, seçimlerden önce seçimlerde hile olacak kampanyasý. Bu yolla geniþ bir kamuoyu yaratýlmaya çalýþýlýyor. Bu arada, tek merkezde toplanan çapulcular, bizzat emperyalistlerin direktifleriyle kitle çalýþmalarýna baþlýyorlar. Tabii bu arada milyonlarca dolarla besleniyorlar. Bu mali destek, teknolojik destekle güçlendiriliyor. Radyo yayýnlarý, televizyon desteði, basýn desteði Seçimlerden hemen sonra, daha sonuçlar beklenmeksizin hile yapýldý söylemiyle, kiralýk kitle nin harekete geçirilmesi, protesto gösterileri Bu aþamada gösteriler barýþçýldýr. Þiddetten özenle kaçýnýlýr. Bu yolla iktidarýn zor kullanmasýnýn önü alýnmak istenir. Çünkü gösteriler emperyalist merkezler tarafýndan açýktan desteklenmekte, iktidarlar üzerinde baský kurulmakta. Üçüncü adým, gösterilerin belli bir yaygýnlýk ve doygunluða ulaþmasýndan sonra baþkente akýn. Ýktidardakilerin istifasý temelinde baþkentte gösteriler düzenleme. Ýktidar kurumlarýný kuþatma, baskýn ve talan. Bu süre zarfýnda kýsa süreli çatýþmalar görülüyor. Dördüncü adým, emperyalistlerin yoðun zor kullanýlmamasý baskýlarý. Ýktidarlar, göstericilere karþý zor kullanmýyorlar. Ýki temel sebep var bunda. Birincisi konjonktürel durum. Emperyalist baskýlara raðmen böyle bir uygulamayý göze alamýyorlar. Ýkincisi, söz konusu ülkelerde askeri kuvvetler, sosyalist dönemin yetiþtirilme ö- zelliklerini hala barýndýrýyorlar ve halka karþý zor kullanmamak gibi bir zaaflarý var. (Kuþkusuz bu gösteriler sosyalizm için olsa, bir devrimci çýkýþ olsa, emperyalistlerin desteðiyle iktidarlar, iç savaþ ateþini yükseltmekten çekinmeyecekler. Ama ellerindeki genel askeri birliklerle bu iþi yapabilmeleri çok zor. Daha ziyade Rus Omon birliklerine benzeyen özel birlikleri kullanacaklardýr.) Söz konusu ülkelerin bir baþka temel ö- zelliði daha var. Yugoslavya hariç tümü, köksüz, kitlelerden kopuk, belli bir kitle gücüne ve desteðine sahip olmayan iktidarlar tarafýndan yönetiliyor. Aslýnda bu durum, Rusya dahil hemen tüm Sovyet ülkeleri için geçerli. Anti-komünist, karþý-devrimci iktidarlar iþbaþýnda. (Burada belki Tacikistan ýn 39. Sayý / Nisan 2005 Rahmanov unu ve Beyaz Rusya nýn Lukaþenko sunu ayrý tutmak daha doðru olur.) Sovyet döneminin birbirine baðýmlý iktisadi þekilleniþi, ülkelerin birbirinden ayrý bir ekonomi oluþturmalarýný engelliyor. Haliyle pek çok iþletme, bu ülkelerde atýl durumda. Çalýþtýrýlamýyor. Üretim sürekli düþüyor. Ýþsizlik ve sefalet büyüyor. Kýrgýzistan da nüfusun %50 si yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyordu. Ýktidarý destekleyen neredeyse kimse yok. Böylece bir avuç çapulcunun emperyalist destekli hareketi kolayca baþarýya u- laþtý. Aksar Akayev e gelince O, 1998 de özel mülkiyete izin vermekle, Sovyet coðrafyasýnda bu cesur adýmý atan ilk liderdi. Bu yönüyle emperyalistlerin en çok deðer verdikleri liderlerden biriydi. Ama ülke i- çindeki köksüz konumu, emperyalist yönelimle baðdaþmayan tutumu (özellikle Þanghay Ýþbirliði Örgütü üyesi oluþu ve Rusya ve Çin ile olan yakýn iliþkisi) ve Sovyet coðrafyasýnýn bir türlü dünya kapitalizmine entegre olamayýþý, ipinin çekilmesi için yetti. Öte yandan, diðer Sovyet ülkelerinde olduðu gibi sonradan türeyen yeni-zenginlerin, anlaþýlan o ki, çýkarlarý batý emperyalistleri ile sýký bir iþbirliðinde yatýyor. Yani, bu ülkelerde deðiþimin iç dinamiði gittikçe güçleniyor karþý-devrimleriyle girilen süreç, sermaye cephesi açýsýndan doðal sonucuna evriliyor. Sosyalizmin kazanýmlarýnýn hýzla tahrip edilmesi yýðýnlardaki hoþnutsuzluðu artýrýrken, yeni-zenginlerin iktisadi çýkarlarý da emperyalist dünyayla birleþmeyi zorunlu kýlýyor. Yýkýmýn boyutlarý artýyor. Sovyet coðrafyasýnda köklü bir hesaplaþma için alan temizleniyor. Miadýný dolduran karþý-devrimci iktidarlar þimdi alaþaðý ediliyorlar. Tarihin ironisine bakýn ki, bugün devrilenler, dün emperyalizmle birlikte proleter iktidarýný yýkarak tarihe karþý suç iþlemiþ olanlardýr. Proletaryanýn, yýkýlýp giden bu iktidarlar için dökecek tek damla gözyaþý yoktur. Yeni gelenleri alaþaðý etmekse proletaryanýn görevi olacaktýr. 11

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý

DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý DEVRÝMÝN GELÝÞÝMÝ ve Küçük-Burjuva Hareketin Yalpalamasý 38. Sayý / 30 Mart-13 Nisan 2005 Devrimci dönemlerin kitle örgütlenme araçlarý genel olarak komitelerdir. Komiteler, komiteleþme üzerine düþünen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik

V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Ýki Taktik V. Ý. LENÝN DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 BEÞÝNCÝ BASKI DEMOKRATÝK DEVRÝMDE SOSYAL-DEMOKRASÝNÝN ÝKÝ TAKTÝÐÝ V. Ý. LENÝN Haziran-Temmiz 1905 [Türkçesi:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Tehdit Altýnda Türkiye. Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý. Türkiye Laik Kalacak Ama Nasýl? Laikliðin Tarihsel Evrimi ve Þeriatçýlýk

KURTULUÞ CEPHESÝ. Tehdit Altýnda Türkiye. Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý. Türkiye Laik Kalacak Ama Nasýl? Laikliðin Tarihsel Evrimi ve Þeriatçýlýk H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 17 SAYI: 94 Kasým-Aralýk 2006 Tehdit Altýnda Türkiye Ýç Pazarýn Yeniden Paylaþýmý

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU

Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU Marks-Engels KOMÜNÝST PARTÝ MAN- ÝFESTOSU 1 Yeni Evre Kitaplığı Kitabın Adı: Marks Engels Komünist Parti Manifestosu Yayına Hazırlayan:Yeni Dönem Yayıncılık Birinci Basım: Mart 2015 Yeni Dönem Yayıncılık

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:16 Mayýs 2005 http://iscicephesi.org iþçi sýnýfýnýn ve dünyadaki yoksullarýn temel düþmaný emperyalizm yenilgiye

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar

MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI. Mao Çe-tung Askeri Yazýlar MAO ÇE-TUNG ASKERÝ YAZILAR ERÝÞ YAYINLARI Mao Çe-tung 1 ASKERÝ YAZILAR MAO ÇE-TUNG Mao Çe-tung, Çin Devrimci Savaþýnda Strateji Sorunlarý, Aralýk 1936 [Bu metin, Mao Zedung un Selected Military Writing

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine

KURTULUÞ CEPHESÝ KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI. Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine KURTULUÞ CEPHESÝ LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE ERÝÞ YAYINLARI Laiklik ve Þeriatçýlýk Üzerine 1 BÝRÝNCÝ BASKI LAÝKLÝK VE ÞERÝATÇILIK ÜZERÝNE [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist

Detaylı

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN

DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN DEVLET VE DEVRÝM V. Ý. LENÝN ÝÇÝNDEKÝLER 7 Birinci Baskýya Önsöz 9 Ýkinci Baskýya Önsöz 13 BÖLÜM I SINI LI TOPLUM VE DEVLET 13 1. Uzlaþmaz Sýnýf Çeliþkilerinin Ürünü Olarak Devlet 16 2. Özel Silahlý Adam

Detaylı

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý

'Ýnsan doðasý'nýn dönüþüme uðratýlmasý 5. Kapitalizmden Sosyalizme Geçiþ Lenin, Brest-Litovsk barýþ anlaþmasýnýn imzalanmasýndan sonra bir soluk alma fýrsatýnýn doðacaðý umudundaydý. 23 Nisan 1918 de Moskova Sovyeti ne yaptýðý bir konuþmada

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir?

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir? OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI 1 BÝRÝNCÝ BASKI OLÝGARÞÝ NEDÝR? , 1976 yýlýnda kitle içi eðitim çalýþmalarýnda iþlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri tarafýndan

Detaylı

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik

NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI. Nikitin Ekonomi Politik NÝKÝTÝN EKONOMÝ POLÝTÝK ERÝÞ YAYINLARI Nikitin 1 SEKÝZÝNCÝ BASKI EKONOMÝ POLÝTÝK NÝKÝTÝN , P. Nikitin in Principes d Economie Politique (Editions du Progres, Moscou, 1962) adlý yapýtýnýn Le Mode de Production

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI. Marks-Engels Gotha ve Erfurt Programlarýnýn Eleþtirisi KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ ERÝÞ YAYINLARI Marks-Engels 1 GOTHA VE ER URT PROGRAMLARININ ELEÞTÝRÝSÝ KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marks, Gotha Programýnýn

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki

9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki 9 Savaþ Komünizmi Koþullarýnda Proleterya Sanayinin çöküþü iþçilerin sayýsýnda olaðanüstü bir düþüþe neden oldu. Bu durum, iþ savaþ sýrasýndaki kýrým, þehirlerden köylere toplu göç, sýnýfýn siyasi olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks

V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Karl Marks V. Ý. LENÝN KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 ÝKÝNCÝ BASKI KARL MARKS MARKSÝZMÝN BÝR AÇIKLAMASI VE KISA BÝR BÝYOGRA ÝK ÖZETÝ V. Ý. LENÝN Viladimir

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı