Okunabilirlik Kavramına Yönelik Bir Derleme Çalışması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Okunabilirlik Kavramına Yönelik Bir Derleme Çalışması"

Transkript

1 Okunabilirlik Kavramına Yönelik Bir Derleme Çalışması Araş. Gör. Abdullah Çoban Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Özet Okunabilirlik, son zamanlarda farklı disiplinlerden birçok çalışmaya konu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de okunabilirlik ile ilgili farklı disiplinlerde yapılan çalışmaları derlemektir. Bir derleme denemesi olan bu çalışmayla okunabilirlik ile ilgilenen araştırmacılara bir kaynakça sunmak hedeflenmiştir. Bu derleme sayesinde yapılan çalışmalar araştırmacılar tarafından gözlemlenerek konuyla ilgili gelişmeler takip edilebilecek, okunabilirliğin hangi açılardan ele alındığı görülecek ve bu çalışmalar ışığında okunabilirlik konusu bütüncül bir bakış açısıyla ele alınabilecektir. Çalışmada okunabilirlik ile ilgili yapılan doktora ve yüksek lisans tezlerinden oluşan altı tez ve on dokuz bilimsel makale ele alınarak değerlendirilmiştir. İncelenen bu çalışmalar ilk etapta tek tek özetlenmiş daha sonra bu çalışmaların kim tarafından yapıldığı, tipi, alanı, örneklem düzeyi, yayınlandığı yer ve çalışmada kullanılan okunabilirlik formülü kategorileştirilerek tablolaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Okunabilirlik, okunabilirlik formülleri, Türkiye de okunabilirlik. The Review towards the Consept of Redeability Abstract Recentlythe readability has been subjected todifferent studies. The purpose of this study is to review studies related withthe readability in Turkey. And also providing a bibliography to researchers interested in readability with this study was aimed.in this way, considering the studies of readability can be followed developments on the issue discussed ways in which to be seen and be able to be discussed in the light of this study. In this study, sixdissertations including doctoral and master s thesis and nineteen articles published before about readability were evaluated. Firstly, they are summarized one by one, and then the information was given in terms of the author of the study, study field, study sample, readability formulas used in them and the where study published. Keywords: Readebility, readebility formula, readeblity in Turkey. GİRİŞ Çok yönlü ve çok katmanlı bir anlama becerisi olan okuma (Tüzel, 2013), çeşitli materyallerde yer alan basılı ve yazılı simgelerden anlam çıkarma, verilen mesajı kavrama ve yorumlama çabasıdır (Özdemir,2011). Akyol (2003) okumayı metinlerden anlam kurma süreci

2 olarak belirtirken; Coşkun (2002; 231) okumanın, görme, dikkat, algılama, hatırlama, seslendirme, anlamlandırma, sentezleme, çözümleme ve yorumlama gibi farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan görsel ve yazılı metinler, karmaşık bir zihinsel süreç olduğunu belirtir. Okuma eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde yapılan tanımlarda kısmen farklılıklar görülürken genel olarak okumanın bir anlam kurma etkinliği olduğu konusunda görüş birliği vardır (Temur, 2003; Güneş, 2004; Kurudayıoğlu ve Tüzel, 2010; Tosunoğlu ve Özlük, 2011; Elbir ve Bağcı, 2013). Anlama, anlam kurma kendi içinde düzenli ve sistemli bir süreçten geçen çeşitli aşamalardan oluşur. Güneş in (2004; 60) aktardığına göre bu aşamalar; anlamı bulma, anlamı kavrama, anlamı değerlendirme (Staiger,1976;11-12) şeklindedir. Dil eğitiminde anlama becerisine yönelik derslerde bu anlam kurma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde edinilmesi amaçlanarak bireyden de bu kazanımları hayatın her döneminde kullanılabilmesi beklenir. Anlama eğitimi etkinlikleri gerçekleştirilirken genel olarak metinden yararlanılır. Her metin, yazarının aktarmak istediği duygu, düşünce amaç ve mesajlar belli ölçütler gözetilerek oluşturulur. Anlama sürecinin tamamlanması için yazar ve metin ikilisine eklenmesi gereken bir diğer halka da okurdur. Yazar metni oluşturduktan sonra halkadan kısmen ayrılır ve oluşturulan metin okuyucusuyla iletişim kurar. Okuyucu ve metin arasındaki iletişimin niteliği ölçüsünde metin anlam kazanır. Okuyucunun metni anlamlandırabilmesi için metni yapısal ve anlamsal boyutlarıyla ele alabilmesi, bu boyutları oluşturan somut ve soyut kodları çözümlemesi gerekir. Bu açıdan bir okuma metninin yapısal ve anlamsal olarak okuyucusunun seviyesine uygunluğu önem arz etmektedir. Bu nedenle okuyucunun hazır bulunuşluğu, yaşı, okuma motivasyonu, fiziksel engelinin olup olmaması; metnin türü, akıcılığı, anlaşılırlığı, sözcük sayısı, imla ve noktalama kurallarına uygun yazılıp yazılmadığı, cümlelerinin uzunluğu ve okunduğu ortam anlamayı etkiler. Okuyucunun anlamlandırmakta zorlandığı veya anlamlandıramadığı metinler ile yapılan eğitici etkinlikler, öğrencinin motivasyonunu kıracak ve bu etkinliklerle ulaşılmak istenen amaçlara ulaşılamayacaktır. Bu tür etkinliklerde harcanan zamanın karşılığı olan verim elde edilemediği için eğiticiler açısından da olumsuz bir durum oluşacaktır. Hem eğiticilerin hem de öğrencilerin anlama eğitimi sürecinden olumsuz etkilenmemesi, yapılan etkinliklerin amacına ulaşması ve harcanan zamana karşılık en üst verimin elde edilebilmesi için seçilen okuma materyallerinin hedef kitlenin seviyesine uygun olması gerekir. Bu uygunluğu tespit edilebilmek için araştırmacılar metnin okunabilirliğine dair çeşitli çalışmalar yapmıştır. OKUNABİLİRLİK VE OKUNABİLİRLİK FORMÜLLERİ Okunabilirlik, genel manasıyla bir metnin okuyucu seviyesine uygunluğuyla ilgilidir. Ülkemizde okunabilirlik ile ilgili ilk çalışmayı yapan Ateşman (1997) okunabilirliği, okunan metnin okuyucuya göre anlaşılma kolaylığı ve güçlüğü (s. 71)şeklinde belirtir. Metinlerin okuyucu seviyelerine uygunluğunu tespit edebilmek için metnin okunabilirliğine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu kavramın geçmişini araştırmacılar (Okur ve Arı, 2013; Güyer, vd., 2009 ; Erdem, 2012; Temur, 2002; Yazıcı ve Temur, 2007) Aristo ve Platon dönemine kadar uzatmaktadır. Literatür tarandığında okunabilirlik araştırmalarının hangi çalışmayla başlatılacağında belirsizlik olmakla birlikte metnin okuyucu seviyesine uygunluğunun 19. yy. da sorgulanmaya başlandığı görülmektedir. Yapılan bu sorgulamalar neticesinde bir metnin okunabilirliğini ölçmek için çeşitli matematiksel formüller geliştirilmiştir. Bu formüller 1920 li 97

3 yıllarda ders kitaplarının öğrencilerin sınıf ve yaş düzeylerine uygunluğunu tespit etmek amacıyla oluşturuldu (Stephenes, 2000). Geliştirilen bu matematiksel denklemler kelime sıklığı üzerinde kurgulandı ve okunabilirliğe ilişkin çalışmaları daha çok bu formüller şekillendirdi. Ateşman (1997), kelime sıklıkları ile ilgili ilk çalışmalar olarak F.W. Kaeding (1898) ve N.A. Rubakin (1889) tarafından yapılan çalışmaları göstermesine rağmen Dubay (2004), okunabilirlik formüllerine dayanak olarak E.L. Thorndike nin (1921) yaptığı Öğretmen Kelime Kitabı çalışmasını gösterir (2006, s. 4). Thorndike Öğretmen Kelime Kitabı çocuk edebiyatı eserlerinden , İncil ve İngilizce klâsiklerden , ilkokul kitaplarından , yemek (aşçılık), dikiş, çiftçilik, ticaret vb. konularla ilgili , günlük gazetelerden 90 bin, haberleşme ve yazışma alanıyla ilgili kelimeyi içeren 41 farklı kaynağı taranarak bu kaynaklarda en sık geçen kelimeyi derlenerek oluşturmuştur (1921,3). İngilizce kelimelerin kapsamlı sıralı bir listesini oluşturan bu eser kelime ve metinlerin zorluklarını nesnel olarak ölçebilmek için öğretmenlere kaynak sağlamıştır (Dubay,2004). Eğitimciler yaygın kullanılan kelimeler sayesinde, bu kelimelerden oluşan cümle ve bu cümlelerden oluşan metinlerin zorluk kolaylığına dair fikirler yürüttüler. Okunabilirliği ölçen ilk formül Bertha Lively S. L. Pressey (1923) nin Thorndike (1921) in oluşturduğu kelime listesinden faydalanılarak oluşturuldu (Dubay,2004).Geliştirilen bu formül ile açılan formül geliştirme çalışmaları artarak ve bu formüllerde göz önünde bulundurulan değişken sayısı artarak devam etti. Bu formüller daha çok örgün eğitim kurumlarında kullanılmakla birlikte hukuk, endüstri, gazetecilik ve haberleşme, sağlık ve sigortacılık gibi birçok alanda da kullanılmıştır li yıllara gelindiğinde okunabilirlik ile ilişkilendirebileceğimiz 1000 in üzerinde çalışma yayınlanmış, istatistiki olarak güvenirlik ve geçerliği teyit edilmiş 200 tane okunabilirlik formülü geliştirilmiştir (Dubay, 2004, s. 1). Okunabilirlik formüllerinin kullanımı, nüfusun artması, şehir ve kasaba gibi çeşitli yerleşim birimlerinde öğrenci profilinin farklılaşmasından dolayı artmıştır. Teknolojinin gelişmesi ve bilgisayarın kullanımıyla birlikte okunabilirlik formülleri bilgisayar ortamına da aktarılarak 1963 yılında ilk formül geliştirilmiştir (Stephens, 2000). Geliştirilen bu formüllerden ön plana çıkanlar Dale-Chall, Flesch, Robert Gunning Fog İndex, Harry McLaughlin Smog Formülü şeklindedir. Geliştirilen okunabilirlik formüllerine yönelik çeşitli eleştiriler yapılmaya devam edilse de bu formüller birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmada ülkemizde okunabilirlik ile ilgili yapılan çalışmaların geçmişten günümüze nasıl şekillendiği, hangi bakış açılarıyla ele alındığı, okunabilirlik formüllerinden nasıl yararlandığı ve daha çok hangi alana odaklandığı tespit edilmeye çalışılarak bu alanda çalışacak olan araştırmacılara bütüncül bir veri sunmayı amaçlamaktadır. ÜLKEMİZDE OKUNABİLİRLİK Okunabilirlik kavramı ekseninde yapılan çalışmalar incelendiğinde bu çalışmalar yurt dışında 1920 li yıllarda başlasa da ülkemizde metinlerin okunabilirlik çalışmalarının ilki Ateşman ın Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi çalışmasıdır. Ateşman da bu çalışmasının konuyla ilgili yapılan ilk çalışma olduğunu belirtir (1997; 71). Ateşma nın çalışmasından sonra 98

4 okunabilirlik ile ilgili yapılan bir diğer önemli çalışma Güneş in (2000) 1. Ulusal Çock Kitapları Sempozyum unda sunduğu Çocuk Kitaplarının Okunabilirlik Ölçütleri Açısından İncelenmesi adlı bildirisidir. Güneş (2000) bu çalışmada MEB tarafından 1996 yılında Çocuk Kitapları Dizisi çerçevesinde yayımlana 52 çocuk kitabını (2000; 334) okunabilirlik ölçütlerine (kelimelerdeki hece sayısı, cümlelerde ortalama kelime sayısına) göre incelemiştir. Konu ile ilgili Türkiye de yapılan ilk çalışmalar olarak ele alabileceğimiz bu çalışmalar dışında okunabilirlik metinlerin anlaşılabilirliğiyle de ilgili olduğu için disiplinler arası tez, makale, bildiri gibi çeşitli bilimsel faaliyetlere konu olmuştur. Ülkemizde bu konu ile ilgili yazılan makale ve tezler şu şekildedir: Okunabilirlik İle İlgili Yapılan Makale Çalışmaları Ateşman ın (1997) Dil Dergisinde yayımlanan Türkçede Okunabilirliğin Ölçülmesi adlı çalışması Türkçe metinlerin okunabilirliği üzerine ve Türkçe yapılan ilk çalışmadır. Bu çalışmada Ateşman Okunabilirlik nedir?, Okunabilirlik ölçüsü nerede kullanılır? sorularını cevaplar arar ve çalışmasında Okunabilirlikle İlgili Araştırmalar, Okunabilirliğin Ölçülmesinde Kullanılan Değişkenler, Türkçenin Farklılığı ve Okunabilirlik Formülünün Geliştirilmesi başlıklarına yer verir. Flesch in geliştirdiği formülün Türkçenin kendine has yapısına en uygun formül olduğunu iddia eden Ateşman, bu formülün İngilizce metinler için oluşturulduğunu belirterek cümle uzunluğu ve sözcük uzunluğu değişkenleri üzerine şekillenen formülün uyarlanması gerektiğini belirtir. Ateşman yaptığı çeşitli uygulama ve hesaplamalar sonucunda Flesch in formülünü Türkçeye uyarlar. Formül şu şekildedir: Okunabilirlik sayısı= 198,825 40,175. X1 2,610. X2 X1= Hece olarak ortalama kelime uzunluğu X2= Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu (Ateşman,1997; 74) Bu formülde okunabilirlik sayısını bulmak için incelenen metinde yer alan ilk 100 sözcük değerlendirmeye alınır. Değerlendirmeye alınan bu 100 sözcüğün toplamda hece uzunluğu 100 e bölünerek X1, 100 sözcüğün oluşturduğu cümle sayısına bölünmesiyle de X2 değerleri bulunur. Bu değerler formüldeki yerlerine yazılarak metnin okunabilirlik sayısı elde edilir. Bu formül sonucunda elde edilen verileri Ateşman (1997; 74) şu şekilde sınıflamıştır: Düzey Okunabilirlik Sayısı Çok Kolay Kolay Orta Güçlükte Zor Çok Zor 1-29 Bu çalışma kendisinden sonra yapılan çalışmalara bazı çalışmalara kaynaklık etmiştir. Ateşman okunabilirlik formüllerinin öğrenci kompozisyon ödevlerinin değerlendirilmesinde, yazın yapıtlarına ait üslup özelliklerinin çözümlenmesinde, Türkçeyi 99

5 yabancı dil olarak öğrenen kişilerin dil düzeylerinin belirlenmesinde ve metin üretiminde (1997; 72) kullanılabileceğini belirtmiştir. Temur (2003) Okunabilirlik (Readability) Kavramı adlı kuramsal çalışmasında okunabilirlik kavramı hakkında kuramsal bir çerçeve oluşturarak okunabilirlik formüllerinin geliştirilme süreçleri ve okunabilirliğin ölçülmesi ilkelerini ortaya koyar ve bu alanda ön plana çıkan formüllerle ilgili bilgi verir. Temur (2003) çalışmasında Dale Cale formülü ve bu formüle göre okunabilirlik düzeyi tablosu, Gunning Fog Index, Flesch-Kincaid Okunabilirlik formülü ve bu formüle göre okunabilirlik düzeyi tablosu, Fry okunabilirlik grafiği, Ateşman tarafından uyarlanan okunabilirlik formülü ve okunabilirlik düzeyi tablosu hakkında bilgi verir. Budak (2005) Metinlerin Okunabilirlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Eleştirel Bir Bakış adlı çalışmasında okunabilirlik düzeyini kelime ve cümle uzunluklarından ziyade metinde anlamı bilinen veya bilinmeyen kelimelerce belirlenebileceğini belirtir. Bir metinde anlamı bilinmeyen kelime sayısı arttıkça o metnin zorlaşacağını ifade eder. Budak, (2005, s. 76) metinde anlamı bilinmeyen öğeleri temele alan okunabilirlik oranı hesaplamaları daha güvenilir sonuç verdiği için bu özelliği ön plana çıkaran formüllerin tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Tekbıyık (2006) Lise Fizik I Ders Kitabının Okunabilirliği Ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu çalışmasında yılları arasında okutulması kararlaştırılan Fizik Dersi kitaplarının hedef yaş grubuna uygunluğu Cloze ve Fog testleri kullanılarak tespit edilmiştir. Bu formüllerin nasıl uygulanacağına dair bilgilerin yer aldığı çalışma verilerine göre incelenen kitapların öğrenci seviyelerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Çiftçi, Çeçen ve Melanlıoğlu (2007) Altıncı sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi isimli çalışmalarında araştırmacılar okutulacak olan 3 tane ders kitabından bilgilendirici 17, öyküleyici 29 metin olmak üzere toplamda 46 metni Ateşman (1997) nin uyarladığı formülü kullanarak incelemişlerdir. Araştırmanın verilerine göre kitaplardaki metinler arasında okunabilirlik açısından bir uyum söz konusu değildir. Yazıcı ve Temur (2007) Okunabilirlik formüllerinin Kullanımına Yönelik Yapılan Bazı Eleştiriler adlı çalışmada araştırmacılar okunabilirlik kavramını ve okunabilirlik formülleri ile ilgili kuramsal bilgiler verdikten sonra bu formüllerin kullanımına yönelik yapılan eleştirilere değinmişlerdir. Okuyucudan kaynaklanan faktörler ve metinden kaynaklanan faktörler şeklinde iki kategoride ele alınan eleştirileri; Nicel verilere dayalı olması, Okuyucudan kaynaklanan faktörlerin dikkate alınmaması, Okunabilirlik seviyesi konusunda ihtilaflı görüşlerin olması, Her metin türüne uygulanamaması, Görsel ögeleri formül dışında tutması, Bir formülün aynı kitapta farklı sonuçlar vermesi Farklı formüllerin aynı kitapta farklı sonuçlar vermesi, Metnin genel ahenginin bozulmasına sebep olması, Evrensel olmamaları (Yazıcı ve Temur, 2007; 322) şeklinde ifade ederler. Zorbaz (2007) Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme adlı çalışmasında Ateşman (1997) 100

6 geliştirdiği formül kullanılarak farklı sınıf düzeylerine göre hazırlanan ders kitaplarındaki metinler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen verilere göre ders kitaplarının kolay olduğu sonucuna ulaşılmış, metinlerin sınıflar arasında anlamlı bir fark oluşturmadığı belirtilmiştir. Yapılan t-testi sonucunda cümle uzunluğu ve okunabilirlik yönüyle, yalnızca kademeler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Köse (2009) nin Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre İle İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeyleri çalışmasında 2008 yılında MEB tarafından okutulması kararlaştırılan Biyoloji Ders Kitabından 100 kelimelik 5 metin rastgele seçilerek Flesch Kincaid Formülü, Gunning Fog İndeks, Sönmez Formülü,Cloze Test Yöntemi, Ateşman formüllerine göre incelenmiştir. Araştırma verilerine göre incelenen metinler Flesh - Kincaid formülü ve Gunning Fog İndekse göre öğrenci düzeylerine göre zor olduğu sonucuna ulaşılırken diğer formüllere göre metinlerin öğrenci seviyelerine uygun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışmasında Köse (2009; 149)Gunning Fog indeks ve Flesh-Kincaid formüllerinin Türkçeye uygun olmadığını belirtir. Güyer, Temur ve Solmaz (2009) un Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği adlı makale çalışmasında Etma adlı Türkçe metin analizi yapan yazılım programının geliştirilme sürecine değinilmiştir. Araştırmacılar okunabilirlik ile ilgili yapılacak deneysel çalışmaların güçlüğüne dikkat çekerek özellikle kapsamlı metinler ele alınırken bilgisayar desteği almanın gerekliliğini ifade etmiştir. Bu tarz çalışmaların disiplinler arası yapılan araştırmalarda ölçme aracı olarak kullanılması ve bu ölçme aracının araştırmacılara sağlayacağı kullanım kolaylığı açısından desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ulusoy (2009) Boşluk Tamamlama Testinin Okuma Düzeyini ve Okunabilirliği Ölçmede Kullanılması çalışmasında boşluk tamamlama testini kullanarak 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi ders kitaplarından seçilen metinlerin okuma seviyelerini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın verileri öğrencilere ders kitabından seçilen metinlerin her 5. kelimesi boş bırakılarak farklı sınıflardan toplam 237 öğrenciden toplanmıştır. Öğrencilerin doldurdukları boşluklar çeşitli hata analizlerinden geçirilerek uzman görüşleri çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin boşluk doldurmak için metindeki ipuçlarından yeterince faydalanamadıkları sonucuna varılmıştır. Bezirci ve Yılmaz (2010) Metinlerin Okunabilirliğinin Ölçülmesi Üzerine Bir Yazılım Kütüphanesi ve Türkçe İçin Yeni Bir Okunabilirlik Ölçütü adlı çalışmasında araştırmacılar Smog-Simple Ölçümü, Gunning-Fog Değeri, ARI-Otomatik Okunabilirlik İndeksi, Fresch Reading Ease Score, Flesch-Kincaid Değeri, Ateşman Okunabilirlik Formülleri hakkında bilgi vererek felsefe, roman, Türk klâsikleri, dünya klâsiklerinden toplamda 11 kitabın bu formüllere göre okunabilirlik değerini bulmuştur. Ayrıca çalışmada Türkçe için şu aşamalar takip edilerek yeni bir yazılım geliştirilmiştir. Eserlerdeki toplam cümle sayısı, kelime sayısı, harf sayısı, karakter sayısı, hece sayısı, çok heceli kelime sayısı (4 heceli veya daha fazlası için) hesaplanmıştır. İngilizce için tanımlanmış olan 5 önemli okunabilirlik formülü (SMOG, Gunning-Fog, ARI, FRES ve Flesch-Kincaid) Türkçe için geliştirilmeye çalışılmış ve çıkan değerler karşılaştırılmıştır (Bezirci ve Yılmaz, 2010; 56). Geçit (2010) İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Okunabilirlik Derecesinin Türkçeye Uyarlanmış Flesh Formülüne Göre Değerlendirilmesi adlı çalışmasında ilköğretim 5. sınıf Sosyal bilgiler ders kitabının baş orta ve son kısmında yer alan 101

7 metinlerden 100 er kelimelik birer paragraf seçilerek Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formüle göre bu metinler incelenmiştir. Temizyürek (2010) Türkiye de Okuma Seferberliği Çerçevesinde Seçilen Kitapların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Açısından İncelenmesi çalışmasında MEB tarafından belirlenen ve ilköğretim için tavsiye edilen 100 temel eser içerisinden 10 kitap seçilerek Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formül ile incelenmiştir. İncelenen kitapların zor, orta güçlükte ve kolay düzeyde oldukları sonucuna varılmıştır. Çeçen ve Aydemir (2011) Okul Öncesi Hikâye Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi adlı çalışmada okul öncesine yönelik 50 hikâye kitabından oluşan set Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formül ile değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda incelenen kitapların çok kolay, kolay ve orta güçlükte oldukları sonucuna varılmıştır. Tosunoğlu ve Özlük (2011) Okunabilirlik ve İlköğretim 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Düz Yazı Metinlerinin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi çalışmasında ön plana çıkan okunabilirlik formülleri ve Türkiye de yapılan okunabilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilerek 1. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan 9 metin Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formül ile değerlendirilmiştir. Kurnaz ve Erdem (2012) Dil ve Anlatım Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kelime Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri adlı makale çalışması Dil ve Anlatım Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kelime Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Üzerine Bir Değerlendirme adlı tez çalışmasının verilerinden faydalanılarak kaleme alınmıştır. Çalışmada 9, 10, 11, 12. sınıf ders kitaplarındaki 145 metin Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formül değerlendirilmiştir. Elde ettiği verileri sınıf ve kitap düzeyi olarak farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için t-testi ve varyans analizi ile değerlendirmeler yapmıştır. Karatay, Bolat ve Güngör (2013) Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik ve Anlaşılabilirliği tarafından kaleme alınan çalışma aynı zamanda V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayında (2012) sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bu çalışmada araştırmacılar, 6,7 ve 8. Sınıflarda okutulan Türkçe ders kitabındaki metinlerin düzeylerini 12 Türkçe öğretmeni sorarak zor, orta güçlükte ve kolay şeklinde belirlemiştir. Daha sonra seçkisiz atama yöntemiyle seçilen metinler çıkartmalı okunabilirlik usulüyle çocuklara uygulanmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler öğretmen görüşleriyle kıyaslanmış ve bu sonuçlar arasında anlamlı fark olup olmadığı SPSS paket programıyla sorgulanmıştır. Okur ve Arı (2013) 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirliği adlı çalışmalarında araştırmacılar yılında okutulmakta olan 15 farklı Türkçe ders kitabında yer alan 298 farklı metni Ateşman (1997) ve Çetinkaya-Uzun (2010) formülüne göre incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilere göre, değerlendirilen öyküleyici metinlerin okunabilirlik açısından bilgilendirici metinlere nazaran daha kolay olduğu gözlenmiştir. Ayrıca incelenen metinlerin sınıf seviyesi yükseldikçe metinlerin okunabilirlik seviyesinin de yükseldiği tespit edilmiştir. Bağcı ve Ünal (2013) İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeyi adlı çalışmalarında 2 farklı yayın evine ait 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan 56 metin Ateşman (1997) ve Çetinkaya Uzun (2010) formülüne göre değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda metinlerin çoğunun orta güçlükte olduğu belirtilmiştir. 102

8 Tablo 1: Okunabilirlik İle İlgili Yapılan Makale Çalışmaları Yazar(lar) Yıl Çalışma Tipi 1-Ateşman 1997 Formül Geliştirme Çalışma Alanı Örneklem Düzeyi Kullanılan Formül Çalışmanın Yayımlandığı Dergi Dil Eğitimi Genel - TÖMER Dil Dergisi 2-Temur 2003 Kuramsal Dil Eğitimi Genel - TUBAR 3-Budak 2005 Deneysel Dil Eğitimi Genel Fog İndeks EJER 4-Tekbıyık 2006 Uygulamalı Disiplinler arası 9.Sınıf Cloze test, FOG Kastamonu Eğitim 5-Çiftçi, 2007 Uygulamalı Dil eğitimi 6. Sınıf Ateşman ESOSDER Çeçen, Melanlıoğlu 6-Yazıcı, Temur 2007 Kuramsal Dil Eğitimi Genel - EKEV Akademi 7-Zorbaz 2007 Uygulamalı Dil eğitimi 1,2,3,4,5,6, 7,8. Sınıf Ateşman EKU 8-Köse 2009 Uygulamalı Disiplinler arası 9.Sınıf Flesch- JAS 9-Güyer, Temur, Solmaz 2009 Yazılım Geliştirme Kincaid, Gunning Fog, Sönmez, Cloze Test, Ateşman Disiplinler arası Genel - TEBD 10-Ulusoy 2009 Uygulamalı Disiplinler arası 6,7,8. Sınıf Cloze Test TEBD 11-Bezirci, 2010 Uygulama- Disiplinler arası Genel Smog, DEÜ Fen Yılmaz Formül Gunning Bilimleri Geliştirme Fog,ARI,Fle Dergisi sch- Kincaid,Free s, Ateşman 103

9 12-Geçit 2010 Uygulamalı Disiplinler arası 5. Sınıf Sosyal Bilgisi Ders Kitabı Ateşman NWSA Uygulamalı Dil Eğitimi İlköğretim Ateşman TUBAR Temizyürek Düzeyi 100 Temel Eserden 10 kitap 14-Çeçen, 2011 Uygulamalı Dil Eğitimi Okul Ateşman MKÜ Sosyal Aydemir öncesi 50 Bilimler hikâye Uygulamalı Dil Eğitimi 1.Sınıf Ateşman Milli Eğitim Tosunoğlu, Türkçe Özlük Ders Kitabı 16-Kurnaz, 2012 Uygulamalı Dil Eğitimi 9,10,11,12 Ateşman TED Erdem Dil ve Anlatım Ders Kitabı 17-Karatay, 2013 Uygulamalı Dil Eğitimi 6,7,8. Sınıf Cloze Test JASS Bolat, Türkçe Güngör Ders Kitabı 18-Okur, Arı 2013 Uygulamalı Dil Eğitimi 6,7,8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ateşman, Çetinkaya- Uzun İlköğretim Online 19-Bağcı, 2013 Uygulamalı Dil Eğitimi 8. Sınıf Ateşman, ADED Ünal Türkçe Çetinkaya- Ders Uzun Kitabı 104

10 Yukarıdaki tabloda ilk sütunda başlayarak sırasıyla çalışmayı gerçekleştirilen kişi ve kişilere, çalışma yılına ve tipine yer verilmiştir. Bu kategoride geliştirilen formüllerin ders kitabı, hikâye ve diğer kitaplardaki metinlere uygulanması uygulamalı çalışma diye belirtilirken, okunabilirliğe dair bilgi verilen çalışmalar kuramsal çalışma şeklinde ifade edilmiştir. Okunabilirlik İle İlgili Yapılan Tez Çalışmaları Temur (2002) un İlköğretim 5.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarda Bulunan Metinler İle Öğrenci Kompozisyonlarının Okunabilirlik Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması adlı yüksek lisans tez çalışmasını Ateşman ın (1997) geliştirdiği formülü kullanarak gerçekleştirmiştir. Bu formülü de Türkçe Derslerinde okutulan farklı yayın evlerine ait 10 ar metinden toplam 50 metin ve farklı okullardan 10 ar öğrenci olmak üzere toplam 50 öğrencinin oluşturduğu yazılı kompozisyonlara uygulamıştır. Ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik değerleri ile öğrenci kompozisyonlarının sahip olduğu değerler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına yönelik SPSS programı kullanılarak t-testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda öğrenci kompozisyonları ile ders kitaplarında yer alan metinler arasında anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma kapsamında değerlendirilen metinlerden yola çıkarak Türkçe ders kitaplarından ikisinin orta güçlükte bir tanesinin de kolay düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Sönmez (2003) Kitap Tipografisinde Okunabilirlik ve Görsel Kaliteyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi adlı yüksek lisans tez çalışmasını görsel kalitesi ve okunabilirliği yüksek bir kitap oluşturmak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair gereken verilerin bulunduğu bir kaynak çalışması olarak değerlendirir. Eraslan (2008) Eğitsel İçerikli Web Sitelerinin Okunabilirlik Açısından İncelenmesi adlı yüksek lisans tez çalışmasında Web okunabilirliği denildiğinde metnin yapısal analizi fiziksel özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek (2008; 2) bu değişkenlerden metinlerin okunabilirlik düzeylerini Ateşman ın (1997) Türkçeye uyarladığı formülü kullanarak tespit etmeye çalışmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinde Flesch Okunabilirlik Formülü, Fry okunabilirlik grafiği, Spache okunabilirlik formülü, Ateşman tarafından Türkçeye uyarlanan formül hakkında bilgi verilerek Dale - Chall okunabilirlik düzey formülü, Dale-Chall Formülüne Göre Okunabilirlik Düzeyleri, Flesch Reading Ease Okunabilirlik Formülü, Flesch Formülüne Göre Okunabilirlik Düzeyleri, Fry Okunabilirlik Verileri, Türkçe Okunabilirlik Aralıkları ile ilgili bilgiler tablolar şeklinde verilmiştir. Solmaz (2009) İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Düzeylerindeki Türkçe Metinlerde Cümle Uzunluğu Kelime Uzunluğu ve Kelime Hazinesinin Okunabilirlik Üzerine Etkisi adlı yüksek lisans tez çalışmasını 2 aşamada modellemiştir. Araştırmanın 1. aşamasında katılımcıların okudukları 30 metin ile ilgili açık uçlu sorulara yazılı olarak cevaplar verilmiş, 2. aşamada ise 1. aşamada elde edilen okunabilirlik puanları ile 2. aşamada elde edilen puanların regresyon analizi yapılmıştır. Etma adlı metin analiz programının da kullanıldığı çalışmada okunabilirlik puanları bağımlı değişken, ortalama kelime, cümle ve kelime hazinesi kullanım sıklığının bağımsız değişken olarak ele alındığı verilere göre bağımsız değişkenlerin bir arada metnin okunabilirliğini % 22 yordayabildiği sonucuna varılmıştır. Yine verilere göre kelime hazinesinin kullanım sıklığının diğer verilere göre metnin okunabilirliğini daha iyi yordadığı sonucuna varılmıştır. 105

11 Çetinkaya (2010) Türkçe Metinlerin Düzeylerinin Tanımlanması ve Sınıflandırılması adlı doktora tez çalışmasında Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerini tanımlamayı ve sınıflandırmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Belirtilen amaç çerçevesinde araştırmada yanıt aranan sorular şunlardır: 1. Dört ve üzeri heceli sözcük oranı, ortalama sözcük uzunluğu, tekrarlanan sözcük gövde oranı, ortalama tümce uzunluğu ile çıkartma puanı arasında ve yordayıcı değişkenlerin kendi aralarında anlamlı bir ilişki var mıdır? 2. Türkçe metinler için okunabilirlik puanı hesaplayan bir denklem geliştirilebilir mi? 3. İlköğretim 4., 5., 6., 7., 8., ortaöğretim 9., 10., 11., 12. sınıfların ortalama çıkartma puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Araştırmacı alan yazında ön plana çıkan okunabilirlik formülleri ile ilgili detaylı ilgi vererek bu formüllerin oluşturulması açısından önemli değişkenlere de değinmiştir. Mevcut formüller de gözetilerek Türkçe metinlerin niceliksel özellikleri çerçevesinde ele alınarak bunlara yönelik formül geliştirilmiştir. Çeşitli istatistiki analizden sonra çıkartma puanı şu şekilde formülleştirilmiştir: ÇP = 118,823 25,987 x OSU 0,971 x OTU (Çetinkaya, 2010). Çalışmada geliştirilen formül ve formülün kullanım aşamalarını araştırmacı şu şekilde vermiştir: OP= 118,823 25,987 x OSU 0,971x OTU OP= Okunabilirlik Puanı OTU= Ortalama tümce uzunluğu OSU= Ortalama sözcük uzunluğu 1-Sözcükleri sayın 2- Tümceleri sayın 3- Heceleri sayın 4-Ortalama tümce uzunluğunu bulun 5- Ortalama sözcük uzunluğunu bulun 6- Formülü hesaplayın (Çetinkaya, 2010; 93-94). Bu formül sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki tabloda verilen düzeylere göre kategorilerde değerlendirilmiştir. Okunabilirlik Puanı Okunabilirlik Düzeyi Eğitim Düzeyi 0-34 Engelli Düzey 10., 11., 12. Sınıf Eğitsel Okuma 8., 9. Sınıf 51+ Bağımsız Okuma 5., 6., 7. Sınıf Erdem (2011) Dil ve Anlatım Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kelime Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Üzerine Bir Değerlendirme yüksek lisans tez çalışmasında MEB tarafından belirlenen ve liselerde okutulmasını kararlaştırılan Dil ve Anlatım 9, 10, 11, 12. sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliğini tespit etmeyi amaçlamıştır. Çalışmasında yer verdiği 77 bilgilendirici 68 hikâye edici metnin ilk ve son 100 kelimesini Ateşman (1997) tarafından geliştirilen formül ile inceleyen araştırmacı, elde ettiği verileri sınıf ve kitap düzeyi olarak farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için t-testi ve varyans analizi ile değerlendirmeler yapmıştır. 106

12 Tablo 2: Okunabilir İle İlgili Yapılan Tez Çalışmaları Yazar / Danışman 1-Temur / Akyol 2-Sönmez / Erden 3- Eraslan / Karataş 4- Solmaz / Güyer 5- Çetinkaya / Uzun 6- Erdem / Kurnaz Yıl Tez Tipi Bilim Dalı Örneklem Düzeyi 2002 Yüksek Lisans 2003 Yüksek Lisans 2008 Yüksek Lisans 2009 Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenliği Matbaa Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 2010 Doktora Dilbilim Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi 2011 Yüksek Lisans Sosyal Alanlar Eğitimi Türk Dili Edebiyatı Öğretmenliği İlköğretim 5. Sınıf Kullanılan Formül Ateşman Tezin Hazırlandığı Enstitü Gazi Eğitim Genel - Marmara Fen Bilimleri Genel Ateşman Gazi Eğitim Bilimleri 4 ve 5. Sınıf Ateşman Gazi Eğitim Bilimleri 5,6,7,8,9,10,11,12 Sınıf Çetinkaya- Uzun, Çıkartmalı Ankara Sosyal Bilimler 9,10,11,12 Ateşman Gazi Eğitim bilimleri Tablo 2 de görüldüğü gibi okunabilirlik ile ilgili farklı alanlarda ve farklı enstitülerde tez çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi doktora, diğer beş tanesi yüksek lisans tez çalışmasıdır. Sonuç, Tartışma ve Öneriler Okunabilirlik kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar yurt dışında 1920 li yıllarda başlamasına rağmen ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma 1997 de yapılmıştır. Bu tarihten itibaren konu ile ilgili artan çalışmalar genel olarak dil eğitimi alanında yoğunlaşsa da disiplinler arası çalışmalara da rastlanmaktadır. Alan yazında ön plana çıkan ve bu araştırmada üzerinde durulan çalışmalar ele alındığında bu çalışmalardan 13 ü dil eğitimi 6 sı disiplinler arası 19 makale, 5 i yüksek lisans 1 i doktora olmak üzere farklı alanlardan toplamda 6 tane de tez çalışmasından oluşmaktadır. Bu çalışmalarda genel olarak mevcut formüllerin ders kitaplarına uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmaların genel olarak metnin anlaşılabilirlik oranının tespiti (Budak, 2005) ve metinlerle ilgili eğitimci, yayıncı, kütüphaneci, kitap satışı ve alımı yapanlara(stephens, 2010) fikir vermesi hedeflenmiştir. İsabetli tespitin yapılabilmesi için gerçekleştirilen kuramsal ve deneysel çalışmalarda belirtildiğine göre metnin okunabilirliğiyle ilgili metnin nicel verilerinden faydalanılmıştır (Ateşman, 1997; Temur, 2003; Budak, 2005; Stephens, 2010; Çeçen ve Aydemir, 2011). Bazı araştırmacılara göre nicel verilerden faydalanılarak yapılan bu değerlendirmelerin metnin okunabilirlik düzeyi ile ilgili tek başına sağlıklı sonuç veremeyeceği ifade edilmiştir (Temur, 2002; Budak; 2005; Yazıcı ve Temur, 2007). Genelde kelime ve cümle uzunluklarını bâz alan bu formüllere göre bir cümleyi oluşturan kelime 107

13 sayısının uzunluğu ve kelimelerin hece sayısının çokluğu o metni; cümleyi oluşturan kelime sayısının azlığı ve kelimelerin hece sayısının az olduğu bir başka cümleye göre okunabilirlik açısından daha zor olduğunu belirtmektedir. Yani bu mantığa göre; Ben, annem ve babam pazartesi günü Kahramanmaraş a uzun süredir görüşemediğimiz abimi ziyarete gideceğiz cümlesinin anlaşılabilirliği Galat-ı meşhur fasih-i mehcurdan evladır cümlesinin anlaşılabilirliğinden zor olması gerekir. Oysa 1. cümle 2. cümleden uzun olduğu halde anlaşılabilirliğinin daha kolay olması bir metnin okunabilirliğinin sadece nicel verilerle ölçülemeyeceğini, metni oluşturan kelime anlamlarının bilinip bilinmemesi okunabilirlik üzerinde etkilidir düşüncesini belirginleştirmiştir. Zaten Dubay(2004) okunabilirlik ile ilgili ilk çalışmaları Thorndike (1921) 41 farklı kaynaktan faydalanarak oluşturduğu İngilizcede yaygın olarak kullanılan kelimenin kullanım sıklığına dayanan çalışmasına dayandırmaktadır. Ülkemizde böyle bir çalışmanın yapılmamış olması önemli bir eksiklik oluşturmaktadır. Okunabilirlik ile ilgili bir diğer ölçme kriteri çıkartmalı veya cloze test dediğimiz formüldür. Bu formül ile sistematik olarak metin içerisinde yer alan sözcükler çıkartılarak cümle bağlamından okuyucudan boş bırakılan kelimenin bulunması beklenmektedir. Bu çeşitli eksiklikleri içerisinde barındırmaktadır. Örneğin: Köy ve köy yaşam ile şehir ve şehir yaşantısını konu alan bir metinde geçen kavramlar ile ilgili her okuyucu aynı hazır bulunuşluğa sahip değildir. Okuyucunun düzeyi aynı olmasına rağmen yaşantısına paralel olarak okuyucuya bir metin diğer metinden daha anlaşılır gelebilir. Çıkartmalı formül veya cloze testler ile ilgili bir diğer eksiklik ise sistematik olarak boş bırakılan bir metinin anlaşılmasında her boşluğun aynı etkiyi oluşturmaması. Metni bir puzzle benzetirsek o puzzle oluşturan her bir parça resmin netleşmesi için farklı öneme sahiptir. Bunun gibi metnin anlaşılması içinde her bir kelime farklı bir öneme sahiptir. Dün pazara Ali, Ayşe Mustafa birlikte gitmiş cümlesindeki boşluğun bağlamdan tahmini ile Dilin etkili ifade edilmesine denir cümlesindeki boşluğun tahmini aynı güçlükte değildir. Ancak Karatay vd. (2013) yaptıkları çalışmada çıkartmalı formülü uygulayacakları metinlerin düzeylerine dair öğretmen görüşü ile çıkartmalı puanları kıyaslayarak tutarlı bir sonuç elde etmişlerdir. Kelime, cümle uzunlukları ve çıkarmalı testler usul üzerine temellenen okunabilirlik düzey mantığı okuma zevkine dair herhangi bir dönüt verememesi, farklı diller için geliştirilen formüllerin başka diller için uygulanması, okuyucu ilgi ve motivasyonlarına dair değişkenleri hesaba katamaması, metnin nitelik yönünün ihmal edilerek biçim ve nicelik açısından ön plana çıkartılması gibi eleştirilere maruz kalmasına rağmen bu çalışmalar metinlerin niceliksel olarak ele alınmasında ciddi bir kolaylık sağlıyor. Öneriler Okunabilirlik ile amaçlanan okuyucu seviyesine uygun olan metinlerle okuyucuya okumayı sevdirmek ve okumaya ayırdığı zamanın verimli geçmesini sağlamaktır. Bu açıdan Türkçenin dil yapısını da göz önünde bulunduran çok yönlü bir formülün geliştirilmesi gerekmektedir. Bu formülün gelişim aşamaları şu şekilde olabilir. Okunabilirliğe dair yapılan çalışmalar Thorndike (1921) tarafından yapılan kelime sıklığına dayanan çalışmaya dayandırılmaktadır. Thorndike (1921) bu çalışmasını farklı birçok kaynaktan kelime derleyerek gerçekleştirmiştir. Türkçeye has okunabilirlik formülünün bir proje ekibi tarafından benzer bir yöntemle oluşturulması gerekir. Bu ekip tarafından mümkün mertebe; dini, askeri, ekonomik, 108

14 siyasal, sosyal, folklor, sağlık, spor, psikoloji, teknoloji, bilim, sanat vb. alanları kapsayan sıklık çalışması yapılarak tespit edilen kelime listesinden oluşturulmalıdır. Geliştirilecek formüllerin metnin niteliğini de göz önünde bulundurabilmesi için istatistiki hesaplamaları yapacak uzman ve dilbilimcilerin yanında geliştirilen bu formüllerin bilgisayar yazılımı için bilgisayar teknolojileri uzmanlarıyla da koordineli çalışılmalıdır. Bu formüllerin pilot uygulamaları beşeri, coğrafi ve sosyo-ekonomik açıdan farklılaşan bölgelerde yapılmalı ve bu uygulamalara dair orada görev yapan öğretmen ve öğrencilerden yoruma dayalı dönütler alınmalıdır. Kaynakça AKYOL, H. (2003). Metinlerden anlam kurma. TÜBAR, 13, ATEŞMAN, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi.ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 58, BAĞCI, H. & ÜNAL, Y. (2013). İlköğretim 8. sınıf ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik düzeyi. Ana dili eğitimi dergisi, 1 (3), BEZİRCİ, B. & YILMAZ, A.E. (2010). Metinlerin okunabilirliğin ölçülmesi üzerine bir yazılım kütüphanesi ve Türkçe için yeni bir okunabilirlik ölçütü. DEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 12 (3), BUDAK, Y. (2005). Metinlerin okunabilirlik düzeyinin saptanmasına yönelik eleştirel bir bakış.eğitim Araştırmaları, 21, COŞKUN, E. (2002). Okumanın hayatımızdaki yeri ve okuma sürecinin oluşumu. TÜBAR, 11, ÇEÇEN, M. A. ve AYDEMİR, F. (2011). Okul öncesi hikâye kitaplarının okunabilirlik açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ÇETİNKAYA, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. ÇİFTÇİ, Ö., ÇEÇEN, M.A. &MELANLIOĞLU, D. (2009). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, DUBAY, William H. (2004). The principles of readability. (E. T: ) ELBİR, B. & BAĞCI, H. (2013). Birinci ve ikinci kademe okuma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirimesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, 6 (11), ERASLAN, F. (2008). Eğitseliçerikli web sitelerinin okunabilirlik açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. ERDEM, C. (2011). Dil ve anlatım ders kitaplarındaki metinlerin kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 109

15 ERDEM, C. (2011). Dil ve anlatım ders kitaplarındaki metinlerin kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. GEÇİT, Y. (2010). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının okunabilirlik derecesinin Türkçeye uyarlanmış flesh formülüne göre değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (3), GÜNEŞ, F. (2004). Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi (3. Baskı), Ocak Yayınları, Ankara. GÜYER T., TEMUR T. & SOLMAZ E. (2009). Bilgisayar Destekli Metin Okunabilirliği Analizi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7(4), KARATAY, H., BOLAT, K.K. & GÜNGÖR, H. (2013). Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik ve anlaşılabilirliği. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), KÖSE, E. A., (2009). Biyoloji 9 ders kitabında hücre ile ilgili metinlerin okunabilirlik düzeyleri. Journal of Arts and Sciences, 12, KURNAZ, C. & ERDEM, C. (2012). Dil ve anlatım ders kitaplarındaki metinlerin kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2 (4). KURUDAYIOĞLU, M., & TÜZEL, S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR, 15 (28), OKUR, A. & ARI, G. (2013). 6, 7, 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirliği. İlköğretim Online12(1), ÖZDEMİR, E. (2011). Eleştirel Okuma (8. Baskı), Bilgi Yayınevi, Ankara. SOLMAZ, E. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf düzeylerindeki Türkçe metinlerde cümle uzunluğu, kelime uzunluğu ve kelime hazinesinin okunabilirlik üzerine etkisi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü SÖNMEZ, S. (2003). Kitap tipografisinde okunabilirlik ve görsel kaliteyi etkileyen faktörlerin incelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul. STEPHENS, C. (2000). All About Readability, T ) TEKBIYIK, A. (2006). Lise fizik I ders kitabının okunabilirliği ve hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu.Kastamonu Eğitim Dergisi 2 (14), TEMİZYÜREK, F. (2010). Türkiye'de okuma seferberliği çerçevesinde seçilen kitapların kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik açısından incelenmesi, TÜBAR, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı, 27, TEMUR, T. (2002). İlköğretim 5.sınıf Türkçe ders kitaplarında bulunan metinler ile öğrenci kompozisyonlarının okunabilirlik düzeyleri açısından karsılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 110

16 TEMUR, T. (2003). Okunabilirlik (Readability) Kavramı, TÜBAR, Türkçenin Öğretimi Özel Sayısı,13, THORNDİKE, E.L. (1921).The Teacher s Word Book Teacher Collage, Columbia Universty. TOSUNOĞLU, M & ÖZLÜK, Y.Ö. (2011). Okunabilirlik ve ilköğretim 1. sınıf Türkçe ders kitabındaki düz yazı metinlerinin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 189, TÜZEL, S. (2013). Çok katmanlı okuryazarlık öğretimine ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama,9 (2), ULUSOY, M. (2009). Boşluk tamamlama testinin okuma düzeyini ve okunabilirliği ölçmede kullanılması, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (1), YAZICI, K. & TEMUR, T. (2007). Okunabilirlik formüllerinin kullanımına ilişkin yapılan bazı eleştiriler. EKEV Akademi Dergisi, 11 (31), ZORBAZ, K. Z. (2007). Türkçe Ders Kitaplarındaki Masalların Kelime-Cümle Uzunlukları ve Okunabilirlik Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1),

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

OKUNABİLİRLİK (READABİLİTY) KAVRAMI

OKUNABİLİRLİK (READABİLİTY) KAVRAMI OKUNABİLİRLİK (READABİLİTY) KAVRAMI Özet Arş. Gör. Turan TEMUR Okunabilirlik, son zamanlarda popüler olsa da çalışmaları eskiye dayanan temel bir kavramdır. Okunabilirlik, metinlerle ilgili nicel bazı

Detaylı

Yelkin Diker Coşkun 1

Yelkin Diker Coşkun 1 Türkçe Ders Kitaplarının Pısa Sınavı Okuma Ölçütleri Açısından İncelenmesi * Examination of the Turkish Textbooks In Terms of PISA Reading Skills Criterias Yelkin Diker Coşkun 1 Alındığı Tarih:03.04.2013,

Detaylı

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE AÇIK UÇLU YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet TEMİZKAN 1 M. Eyyup SALLABAŞ 2 Özet: Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK SINIFI İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Bülent İnal Çankaya Üniversitesi Ankara inal@cankaya.edu.tr Dr. Erdem Aksoy Çankaya Üniversitesi Ankara erdem@cankaya.edu.tr

Detaylı

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği

İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği NK! SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği İsmail GÜLEÇ * Tuğba DEMİRTAŞ ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu

Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 12,Sayı 1, Nisan 2011,Sayfa 111-132 Türkçe Dersinde Öğrenilen Yeni Sözcüklerin Yazılı Anlatımlarda Kullanım Durumu Hüseyin ANILAN 1, Berrin GENÇ 2 ÖZET

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri

Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Ölçme Araçları: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 311-334 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eğitim Bilimleri Doktora

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı, (8), (-6) İlköğretim Birinci Sını Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI Yrd. Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal Dumlupınar Üniversitesi Kütahya fulyatopcuoglu@gmail.com Fatih Özer Dumlupınar Üniversitesi Kütahya

Detaylı

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi International Journal of Language and Literature Education

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi International Journal of Language and Literature Education Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi International Journal of Language and Literature Education BAHAR 2013 / SPRING 2013 CİLT 2 / VOLUME 2 SAYI 6/ ISSUE 6 Sahibi / Owner Doç. Dr. Adnan KARADÜZ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TURKISH TEXTBOOK

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TURKISH TEXTBOOK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2413-2429, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ Alpaslan OKUR *

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY

THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 152/169 THE EFFECTS OF CREATIVE WRITING ACTIVITIES ON 8TH GRADE STUDENTS' WRITING DISPOSITIONS AND THEIR WRITING ANXIETY Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Sekizinci

Detaylı

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ*

ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN 2011 TÜRK EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İNCELENMESİ* The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1425 Volume 6 Issue 6, p. 667-687, June 2013 ÖĞRETİM İLKELERİ AÇISINDAN

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue: 3 Sayfalar/Pages: 36-52 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Özetleme Stratejilerini Kullanım Tercihleri ve Metin Dil Bilimsel Bir Özetleme Çalışması Öz

Detaylı