İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL"

Transkript

1 İLETİŞİM BİLİMLERİ VE MEDYA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve ilkeleri kavratmak. Analitik düşünme, yargılama ve olaylar arasında karşılaştırma yapma yeteneğini kazandırmak. Bu derste, Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişimindeki önemi vurgulanmaktadır. İlk bölümde, Kurtuluş Savaşı'ndan önceki dönem ele alınarak Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma ve yıkılma nedenleri incelenmekte, I. Dünya Savaşı ve Anadolu' nun işgali dönemleri anlatılmakta, Kuvayı Milliye hareketi ve Misakı Milli anlayışı kavramsal ve tarihsel yönleri ile açıklanmaktadır. Dersin ikinci bölümünde ise, Cumhuriyet' in kuruluşu ile birlikte başta eğitim, ekonomi, siyaset ve kültür olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilen devrimler üzerinde durularak Atatürkçü düşünce sistemi, Atatürk ilke ve inkılapları ve özellikle laiklik ilkesi anlatılmakta COM 103 Türk Dili I (3+0)3 ECTS:5 Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama. COM 105 İletişim Fakültesi için İngilizce I (3,0)3 ECTS:5 Bu ders öğrencilerin İngilizcelerini geliştirmek ve ilerleterek bireyler arası iletişim becerileri kazandırmak amaçlıdır. İngilizcelerini geliştirmeleri yöntemi olarak dil bilimcilerin "içine girmek" diye adlandırdıkları İngilizceyi gramerle sınırlamayan, konuşma ve dinleme deneyimleri yaratılacaktır. Paralel olarak yazma becerileri üzerinde durularak kariyerlerinde mutlak kullanacakları özgeçmiş, iş başvurma ve iş mektupları, iletişimlerini geliştirmek için çeşitli formatlar ve içerikleri üzerinde durulacaktır. COM 107 Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri (3+0)3 ECTS:5 Enformasyon Teknolojileri programının amacı, yaşamın her yanına bilgisayar ve enformasyon sistemlerinin hızla artan bir şekilde entegre olması ile bu konuda yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli eleman yetiştirmektir. COM 109 İletişim ve Kitle İletişim Araçları (3,0)3 ECTS:5 Kitle iletişimi, kitle toplumu, kitle kültürü, popüler kültür, popüler ve kitle davranışı kavramları, tanımları, tarihsel sosyolojik gelişimleri, kitle iletişim araçları, yapıları, organizasyonu ve etkileri. Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan her türlü teknik iletişim araçlarının kullanımı.

2 FEL 111 Sosyoloji (3+0)3 ECTS:5 İçerik: Tarihsel, ampirik ve analitik yaklaşımlarla sosyolojinin tanımı, konusunun belirlenmesi, sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri; sosyolojide metodoloji hakkında genel ve özlü bilgi; kişilerarası ilişkiler, toplumlar ve grupların yapısal özelliklerini açıklayan temel kavramlar; sosyal sistem; sosyal yapı; sosyal rol; sosyal statü; sosyal organizasyon; sosyal kurum; sosyal tabakalaşma; sosyal değişme; sosyal çözülme; sosyal bütünleşme; kültür, değer, norm, sosyalizasyon ve kişilik. BİRİNCİ SINIF II. YARIYIL COM 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (3+0)3 ECTS:5 Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; girişgelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler. COM 104 Türk Dili II (3,0)3 ECTS:5 Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; girişgelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler. COM 106 İletişim Fakültesi için İngilizce II (3+0)3 ECTS:5 Yabancı Dil dersinin amacı; hedef dilin yapısını ve genel ifadeleri öğretme, edat, fiil vb. kavranması, öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirme ve alanlarına yönelik metinleri anlama. COM 108 Medya Endüstrisi (3+0)3 ECTS:5 Bu ders, öğrencilerin medyayı bir bütün olarak anlamaları için çerçeveler sunmaktadır. Öğrenciler tarihi ve güncel terimlerle medya endüstrisinin nasıl yapılandığını, ulusal ekonomiye katkılarını, pazar ekonomisindeki rolünü, değişen medya endüstrisini ve nedenlerini öğreneceklerdir. COM 110 İletişim Teorileri (3+0)3 ECTS:5 Bu ders öğrencilere güncel medyayı analiz etmek için gerekli olan temel kuramsal bakış açılarını tanıştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır. Eleştirel kuram, kültür araştırmaları, izleyici araştırmaları, feminist kuram ve siyasal ekonomi gibi belli başlı yönelimler kendi dönemleri içerisinde incelenecektir. FEL 112 Siyaset Bilimi: Kavramlar, Fikirler, Kurumlar (3+0)3 ECTS:5 Dersin amacı siyaset biliminin temel konu ve kavramlarını anlatıp, tartıştırmaktır. Bu bağlamda, siyaset, siyasi teoriler, devlet, egemenlik, demokrasi gibi kuramlarla siyasal partiler, baskı grupları ve seçim sistemleri incelenecektir.

3 İKİNCİ SINIF III. YARIYIL COM 201 İletişim Hukuku (3+0)3 ECTS:5 İletişim Hukuku dersi medyayı ilgilendiren önemli yasal düzenlemeleri ve kuralları inceler. Bu kapsamda; sansür, medya ile devletin ezeli savaşı, toplum değerlerinin nasıl ve kimler tarafından tanımlandığı, devlet ile sanatçıların ve gazetecilerin ilişkileri, medya hukukunun ticari hakları koruması ve internetteki yasal düzenlemeler gibi Medya nın hem sosyal, hem ticari hem de siyasi değeri saptanır ve tartışılır. COM 203 Türkiye de Medyanın Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Bu dersin amacı öğrencilere Türk siyaseti bağlamında Türk basınının tarihini öğretmektir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren basının gelişimi Türk modernleşme hareketi paralelinde incelenmektedir. Basın ve siyasi iktidarlar arasındaki ilişki tek parti döneminden başlayarak medya holdinglerinin oluşumuna kadarki süreçte kronolojik olarak ele alınmaktadır. Bu ders, Türkiye deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişim ve değişimleri anlamayı amaçlar. COM 205 İletişim Araçları ve Kitlesel Medya (3+0)3 ECTS:5 Bu derste; kitle iletişim araçlarının özellikleri, kitle iletişim kuramları incelenir. İletişim kuramları açısından kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ele alınır. Kitle iletişimi ile toplumsal, siyasal, kültürel yapı arasındaki etkileşimin boyutları, kitleler psikolojisi, tüketim toplumu, popular kültür, kitle kültürü kavramları üzerinde durulur. Ayrıca, kitle iletişim modelleri, kitle iletişim mesajlarının oluşturulması bu dersin konuları arasındadır. COM 207 Sosyal Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Üretim (3+0)3 ECTS:5 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlandırılması. COM 209 Düşünce ve Uygarlık Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Ders, insanlığın tarihsel süreklilikte bir kuşaktan diğerine aktardığı yapıp - etmeler bütünü olarak uygarlık sürecini oluşturan toplumsal, kültürel ve siyasi gelişmeleri genel bir çerçeveyle ele almaktadır. Uygarlık tarihi dersinin amacı, tarih boyunca iz bırakmış kimi uygarlıkların kaynaklarını, düşünce, değer ve inanç sistemlerini, ortaya koydukları çeşitli kurumları değerlendirerek bu uygarlıkların benzeştiği ve farklılaştığı alanlara yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. FEL 211 Türkiye de Kamu Yönetimi ve Politikaları (3+0)3 ECTS:5 Bu ders Türk kamu yönetimi yapılanması ve kurumları üzerinden incelenecektir. Merkezi idare kurumlarının yanı sıra belediyeler, anakent belediyeleri, il genel meclisi ve köy yönetimlerinden ibaret olan yerel yönetimler de bu dersin kapsamında inceleneceklerdir.

4 İKİNCİ SINIF IV.YARIYIL COM 202 İletişim Etiği (3+0)3 ECTS:5 İletişimin temel öğeleri, işleyiş açısından iletişim, örgüt ve grup içinde iletişim kurma becerileri, iletişimi engelleyen ya da aksatan statü farklılıkları dil ve anlatım güçlüklerinden kaynaklanan kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar, yazılı, sözlü ve sözsüz iletişimin önemi ve kullanılan teknikler. Bu derste ahlak, etik kavramlarını tarihsel, kuramsal ve kurumsal arka planlarıyla ortaya koymak, medyada karşılaşılan etik sorunları güncel örnekler üzerinden tartışmak ve meslek içi denetim mekanizmalarını öğrenciye tanıtmak amaçlanmaktadır. COM 204 Sosyal Medya ve Yeni İletişim Teknolojileri (3+0)3 ECTS:5 İletişim eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere, bu sektördeki son gelişmeler hakkında ipuçlarının verilmesi, iletişim kavramı ve iletişim modelleri, teknolojik gelişmelerin temel dinamiklerinden hareketle teknolojinin toplumsal yapıya etkileri, iletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. COM 206 Etkili ve Yaratıcı İletişim Teknikleri (3+0)3 ECTS:5 Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. COM 208 Uluslararası ilişkiler ve Uluslararası Kuruluşlar (3+0)3 ECTS:5 Bu derste, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişimine dair çeşitli yaklaşım ve bakış açıları (idealizm, realizm, davranışçılık, çoğulculuk, merkez-çevre/bağımlılık yaklaşımları ile yeni gelişmeler), tarihsel süreç, başlıca uluslararası sorunlar (küresel sorunlar, bölgesel sorunlar) ve uluslararası kuruluşlar (genel, türler, bazı hükümetler arası örgütler, bazı hükümet-dışı örgütler) hakkında genel bilgi verilecektir COM 210 Türk Siyasi Tarihi (3+0)3 ECTS:5 Dersin amacı, öğrencilere Türk siyasal hayatı hakkında kapsamlı bilgi vermektir. Dersin kapsamı arasındaki dönem ile sınırlı tutulmakla birlikte, Osmanlı geçmişi, kopuş ve devamlılık tartışmalarını irdelemek amacıyla Osmanlı-Türk tarihindeki belirli köşe taşlarına referansla dâhil edilir. Ders boyunca Türk siyasal hayatındaki gelişmeler modernleşme projesi ve/veya süreci açısından da incelenir. Türk siyasal hayatında 1960`dan itibaren günümüze kadar meydana gelen gelişmeler dersin kapsamını oluşturur. Dersin arka planını SİBU 313 dersinin konuları oluşturur. Dersin temel sorusu son otuz yıla odaklanarak Türk siyasetinin

5 evirilişinde bir gelenek saptanıp saptanamayacağıdır. Bu açıdan Türkiye`de toplum, devlet, siyasal partiler, siyasal ideolojiler, anayasalar ve asker üzerine olan gözlemler tarihsel bir bakış açısı ile dersin merkezine oturtulur. FEL 212 Semiyoloji (Gösterge Bilim) (3+0)3 ECTS:5 Dilbilim ve göstergebilimin temel kavramlarını ele alarak göstergebilim-iletişim ilişkisini, gösterge türlerini irdelemek, çağcıl göstergebilimciler ve göstergebilim kuramlarını tartışmak ve tüm bu incelemeler doğrultusunda öğrencinin çevresindeki göstergeleri açılımlayarak doğru iletişim kurmasını sağlamaktır. Bu ders öncelikle, gösterge, ikon, belirti, simge, dizi, dizim, eğretileme, düz değişmece, mit, kod gibi göstergebilimin temel kavramlarını ve Ferdinand de Saussure, Charles Sander Pierce ve Roland Barthes gibi önemli kuramcıların görüşlerini ele alır. Daha sonra göstergebilimin sinema ile ilişkisini ortaya koyan Christian Metz in görüşleri üzerinde durulur. Sinemadaki görsel kodların ve alt kodların anlamları, sinemasal anlatı dili ile diğer diller arasındaki farklılıklar da sinema göstergebilimi alanında tartışılan konulardandır. ÜÇÜNCÜ SINIF V. YARIYIL MEDCOM 301 Temel Gazetecilik (3+0)3 ECTS:5 Gazetecilikle ilgili temel kavramları öğretmek, öğrencinin gazetecilik hakkında genel anlamda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Temel Gazetecilik dersi, gazetecilik konusuna giriş niteliğindedir. Öğrenciye haber toplama ve yazma tekniklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Öğrencinin olayı haberleştirme, analiz etme konusunda farkındalığı artırılarak, açık, doğru haber yazma becerisi kazandırılacaktır. MEDCOM 303 Fotoğrafçılık ve Gazetecilik (3+0)3 ECTS:5 Bilimsel yöntemler ışığında, yeni teknoloji ve güncel gelişmelere hâkim, fotoğrafçılık ve gazetecilik hizmetlerini gerçekleştirecek nitelikte, etik değerlere sahip elemanları yetiştirmektir. Ders programı öğrencilere kuramsal bilgilerin yanı sıra teknik ve pratik beceriler kazandırılması amacıyla fotoğraf tarihinden, görsel kültüre uzanan geniş bir yelpaze sunulmaktadır. MEDCOM 305 Medyanın Ekonomi-Politiği (3+0)3 ECTS:5 Bu ders, medya yapılanmalarının toplumdaki rolünü ve önemini inceler. Eleştirel okulun bir ayağı olan ekonomi politik yaklaşımı günümüz dünyasında farklı örneklerle irdelenir. Medya içeriğinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi hakkında ekonomi politik bir perspektif kazandırmak, ekonomi politiğin Marxist yorumunu ve bu yorumun medya çalışmalarına nasıl uygulandığını anlatmak. MEDCOM 307 Medya Üretim Teknikleri (3+0)3 ECTS:5 Medya üretimi eğitimi, öncelikle fotoğraf ve videoya odaklanıyor. En temel görsel sanatları olan fotoğraf, film, video ve televizyon dersi içeriğini kapsıyor.

6 ÜÇÜNCÜ SINIF VI. YARIYIL MEDCOM 302 Gazete Yazı Türleri (3+0)3 ECTS:5 Gazete yazı türleri hakkında genel bilgiler vermek, gazete yazı türlerinin genel özelliklerini ele almak, Deneme, Fıkra, Makale, Eleştiri, Gezi Yazısı, Portre Yazısı, Röportaj gibi türleri inceleyip örnekler yazmak. MEDCOM 304 Haber Yazma Teknikleri (3+0)3 ECTS:5 Konuşur Tarzda Haber Yazma Tekniği, Story Haber Yazma Tekniği, Haber Analizleri yapma, Haber Yorum, Haber İzlenimi, Basın Bülteni, Tablo, Grafik Ve İstatistiki Verilerden Yararlanarak Haber Yazma, İnfografik Haber, Foto Haber, Dergi Haberi Yazım Teknikleri, Basın Kuruluşlarında Haber Denetim Mekanizması ve çalışma yöntemleri. MEDCOM 306 Dijital İletişim (3+0)3 ECTS:5 Pazarlama iletişimi kapsamında dijital iletişim kampanya geliştirme sürecinin her aşamasını öğrencilere hem teorik olarak aktarmak hem de uygulamalar üzerinden tanıtmak ve dijital pazarlama iletişiminin geleneksel pazarlama iletişiminden farklarını mecra üzerinden kavramalarını sağlamak. MEDCOM 308 Röportaj Teknikleri (3+0)3 ECTS:5 Röportaj, gazetecilikte kullanılan bir yazı türüdür. Günümüzde röportaj, medyanın tüm dallarında yer bulmaya başladı. Röportaj, bir tanıklıktır. Bu nedenle, röportaj hazırlanırken olay bölgesine gidilir, gözlemler ve izlenimler belirlendikten sonra okuyucuya ve izleyiciye aktarılır. Röportaj Teknikleri dersinde, teorik bilgilerin yanı sıra gazetecilik mesleği sırasında üretilmiş röportajlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilmekte, bir gazetecinin hangi koşullarda röportaj yaptığı anlatılmakta, röportaj yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar öğretilmektedir. DÖRDÜNCÜ SINIF VII. YARIYIL MEDCOM 401 Televizyon Gazeteciliği (3+0)3 ECTS:5 Öğrencilere, Radyo ve TV de haberin ne olduğunu, nasıl hazırlandığını, nasıl yapıldığını, neyin haber olduğunu teorik ve pratik uygulamalar ışığında öğretmek. Habercilik kriterlerinin ne olduğunu uygulamalı olarak göstermek. Bununla birlikte haber ve kam-spiker yazım tekniklerini ve röportaj tekniklerini kullanarak gündem belirleyecek iletişim unsurları oluşturmak. Yapılacak derslerin içinde, beden dilini kullanarak haber sunumu, haber seslendirme, doğaçlama eğitimi gerçekleştirmek. MEDCOM 403 İnternet Gazeteciliği (3+0)3 ECTS:5 Klasik gazeteciliğin, yeni bir medya türü olarak ortaya çıkıp kısa sürede büyük bir yaygınlık kazanan internete nasıl uyarlanacağını ele alan bu ders, öğrencilerde içerik ve teknik bakımından internet gazeteciliği konusunda belirli bir birikim oluşturmayı hedeflemektedir.

7 MEDCOM 405 Araştırmacı Gazetecilik (3+0)3 ECTS:5 Bu ders ile gazeteciliğin son noktası olan, ürünlerinin en nadir bulunduğu, tüm meslek üyelerinin çalışmak istediği araştırmacı gazeteciliğin temel eğitiminin verilmesi amaçlanmaktadır. MEDCOM 407 Yaratıcı Yazarlık (3+0)3 ECTS:5 Yaratıcı yazarlık dersinin temel ilkeleri, yaratıcılık, yenilik, özgünlüktür. Dersin yoğunlaşacağı yaratıcı yazarlık alanları, edebiyat, tiyatro, reklam, radyo, televizyon ve sinemadır. Yaratıcı yazarlık, malzeme toplama, gözlem yapma ve kurgulamadan yararlanarak, öz ve biçim ilişkisi, anlatı üzerinde durur. Ders, kişiler, zaman, uzam, olaylar, söylem yaratma ve yapıt oluşturma ile ilgilidir. MEDCOM 409 Bitirme projesi I (6,0)6 ECTS:5 DÖRDÜNCÜ SINIF VIII. YARIYIL MEDCOM 402 Medya Eleştirisi (3+0)3 ECTS:5 Medya eleştirisi dersi medya kavramına ilişkin bir girişle başlayacak ve televizyon programları, dizileri ve reklamlarının örneklenerek teknik ve görsel özelliklerine dayalı analizler, seçilen gazete ve dergi örneklerinin ayrıntılı bir biçimde irdelenmesi, film örneklerinin izlenerek sanatsal ve toplumsal anlamda tartışılmasıyla sürecektir. MEDCOM 404 Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya (3+0)3 ECTS:5 İletişim eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere, bu sektördeki son gelişmeler hakkında ipuçlarının verilmesi, iletişim kavramı ve iletişim modelleri, teknolojik gelişmelerin temel dinamiklerinden hareketle teknolojinin toplumsal yapıya etkileri, iletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri; bluetooth, GPRS, LAN, WLAN, WAP vb, televizyon yayıncılık teknolojileri, uydu teknolojisi, video konferans sistemi, uzaktan eğitim, sayısal yayıncılık, sayısal yayıncılık ve ürünleri (CD, VCD, DAT, MD, DVD, Blue-ray, eğitimde bilişim teknolojileri, hologram (üç boyutlu görüntü tekniği), iletişim ve nano teknoloji, iletişim ve geleceğin teknolojileri gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. MEDCOM 406 Basın İşletmeciliği (3+0)3 ECTS:5 Basın işletmeciliğinde meydana gelen gelişmeler, basın işletmelerinin temel özellikleri ve günümüzdeki basın işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunlar ele alınacaktır. MEDCOM 408 Ekonomi ve Finans Gazeteciliği (3+0)3 ECTS:5 Dersin amacı, temel gazetecilik bilgileri edinmiş öğrencilere, belli bir alanda uzmanlaşmanın önemini göstermek, giderek önemini artıran ekonomi gazeteciliği konusunda temel kavram ve bilgileri kullanarak haber hazırlamalarına, yazmalarına yardımcı olmak, ulusal basında ekonomi gazeteciliği pratiğini gözlemelerini ve

8 ekonomi alanında uzman gazetecilerin deneyimlerini paylaşmalarını sağlamaktır. MEDCOM 410 Bitirme Projesi II Kredi: (6,0)6 ECTS:5 TÜM SEÇMELİ DERSLER FEL Çağdaş Yönetim Teknikleri Öğrencilerin günümüzde hemen hemen her alanda kullanılan modern yönetim tekniklerini öğrenmeleri, bunları çalışacakları kurumlarda uygulama yeteneğini kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu derste, Toplam Kalite Yönetimi başta olmak üzere, çağdaş yönetim tekniklerinden Öğrenen Organizasyonlar, Sanal Organizasyonlar, Balanced Scorecard, Benchmarking, Değişim Mühendisliği, 6 Sigma dersin içeriğini oluşturmaktadır. FEL Perakende Yönetimi Perakende yönetimi ile ilgili temel kavramların verilmesi. Perakende pazarı temel kavramları, perakende pazarı yönetimi konuları işlenecektir. FEL Tartışma Kültürü Dersin amacı; öğrencinin farklı görüşleri dinleme, anlama ve tartışma becerilerini geliştirmek ve düşüncelerini ön yargılardan bağımsız olarak ifade edebilmesini sağlamaktır. FEL Girişimcilik Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri FEL Gazete Hazırlama Teknikleri Dersin genel amacı gazetecilik yapacak ya da iletişim alanında çalışacak öğrencilerin profesyonel hayata atılmadan önce daha küçük ölçekte pratik yapmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin bir gazete çıkarma sürecinin başından sonuna kadar tüm evreleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Haber toplama ve yazma, editörlük, fotoğraf çekme gibi temel gazetecilik pratiklerini tartışılmakta ve öğrenciler kendi çıkaracakları gazete ile gazetecilik alanında bir gazete çıkarma sürecinin nasıl yaşandığı görmektedirler. FEL Spor Gazeteciliği Muhabirlerin uzmanlaşma alanları bağlamında en çok dikkat çeken alanların başında spor gazeteciliği gelmektedir. Dünyanın küreselleşmesi, spor organizasyonlarının her geçen gün daha fazla talep ediliyor oluşu ve yeni iletişim teknolojilerinin spor alanında da kullanılıyor oluşu gibi özellikler, sporu ve spor muhabirliğini her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Spor muhabirliğinin temel özelliklerinin anlatıldığı bu dersin amacı, öğrencilere spor basını olgusunun özelliklerini ve gazetecilik alanındaki yerini örneklerle aktarmak, spor basınının işleyişini, spor muhabirliğinin mesleki inceliklerini öğrencilere sunmaktır.

9 FEL Yerel Gazetecilik Yerel Gazetecilik dersinde; küreselleşmeye paralel gelişen yeni yerelleşme kavramını irdelemek, küresel medyayı ve yerel medya ilişkisini sorgulamak, Türkiye?deki yerel yönetimler ve özellikle İstanbul?daki yerel gazeteler hakkında öğrencileri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Ders kapsamında yerel gazeteciliği ulusal ve hatta küresel gazetecilikten ayıran belli başlı konular ve özellikler üzerinde durulmaktadır. FEL Sağlık İletişimi Ülkemizde hızla gelişen ve temel pazarlardan biri olan sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan, nitelikli iletişim uzmanlarının sahip olması gereken, temel teorik ve pratik bilgilerin aktarılması dersin amacıdır. FEL Magazin Gazeteciliği Batılı toplumlarda sanayi devrimini takip eden süreçte yerleşen temel üretim tarzı ve ilişkileri, aynı zamanda tüketim kültürünün ve popüler kültürün yükselişine taban sağlamıştır. Yeni ilişkiler ağı ve kültürel tüketimin seri üretimi ise ortaya magazin gazeteciliği olgusunu çıkarmıştır. Bu ders, günümüz gazeteciliğinin de en çok ilgi çeken alanlarından biri olan magazin gazeteciliği ile ilgili kuramsal eğitimi amaçlamaktadır. Magazin gazeteciliğinin tarihsel olarak ortaya çıkışı, magazin basının ilk dönemlerdeki özellikleri, Türkiye'de Osmanlı dönemi ve magazin gazeteciliğinin ortaya çıkışı, küreselleşme hareketleri ve yeni magazin basını gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. FEL Örgütsel İletişim İletişim süreci; İletişim öğelerinin taşıması gereken özellikler; Etkin iletişimi engelleyen faktörler; Örgütsel iletişimde yöneticinin konumu; İletişimin boyutları; Biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim; İletişim ağları; Örgütsel iletişimde yöntem ve araçlar; Örgütlerde iletişimin iyileştirilmesi; Örgütsel iletişimde etkililik değerlendirmesini amaçlar. FEL Dünya Tarihi Dünya tarihi dersi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların yüzyıllar boyunca geliştirdikleri uygarlıklarını, çeşitli madde başlıkları altında anlatmaktadır. Dünya tarihine ilişkin bilgiler, ayrıca ülkelere ilişkin maddelerin tarih bölümlerinde, ünlü kişilerin yaşam öykülerinde, savaşlar, çarpışmalar, keşifler, siyasal ve toplumsal hareketler, dinler gibi tarihsel olaylarla ilgili maddeler konu almaktadır. Hititler, Asurlar, Aztekler ve Inkalar gibi başka bazı halkların belirli dönemlerde egemen oldukları, bir süre sonra ise yok olmaları dünya tarihinin belli başlı konularıdır. FEL Temel İktisat Bu dersin başlıca amacı öğrenciyi iktisadi analizin temel kavramlarıyla tanıştırmaktır. Dersin başında nedret iktisadi sorunun temeli olarak vurgulanacak, iktisadi sistemin çözmek zorunda olduğu sorunların dökümü yapılacak ve piyasa sisteminin bu sorunların çözümünde oynadığı rol incelenecektir. Bunu takiben fırsat maliyeti kavramı ve üretim olanakları eğrisi irdelenecektir. Marjinal maliyet ve marjinal fayda kavramlarının vurgulanmasından sonra sıra mikroiktisadın standart konularına gelecektir. Bunlar şöyle sıralanabilir: arz ve talep yasaları, arz ve talep esnekliği, tüketici teorisi, üretim ve maliyet teorileri. Dersin son bölümünde tam

10 rekabet şartlarında kar maksimizasyonu varsayımı altında çalışan firma ile tekel tezat teşkil eden piyasa türleri olarak incelenecek ve bu piyasa türlerinin iktisadi refah bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığı belirtilecektir. FEL Psikoloji Güdülenme, duygular, öğrenme, bellek, dil ve düşünce, gelişim, kişilik ve sosyal ilişkiler gibi temel psikolojik süreçleri inceler. Algı, algılamanın duyumsal temelleri, görme duyumu, işitme duyumu ve diğer duyumlar, objeleri algılama, algılamada organizasyon, algılamada öğrenmenin rolü, algılamayı etkileyen faktörler, duyumlar ötesi algılama, bilişsel psikoloji ve öğrenme. FEL Sivil Toplum Örgütleri ve Medya Yapıları ve kuruluş amaçları farklı olmakla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın işleyiş ve işlevinde ortak bir payda bulunmaktadır. Bu toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ya da daha geniş tanımıyla kamuoyu oluşturma şeklinde tanımlanabilir. İşleyiş ve işlevdeki bu ortak payda aynı zamanda ortak bir sorumluluğu da gerekli kılmaktadır. Sivil toplum örgütleri, topluma mesaj verebilmek noktasında medyadan destek beklentisi içindedir. Bu derste bu medya ve sivil toplum arasındaki bu önemli ilişki ampirik gözlem yoluyla incelenecektir. FEL Temel Hukuk Bilgisi Toplum hayatı, hukukun toplumdaki fonksiyonu, toplum hayatını düzenleyen kurallar, hukuk kurallarının sınıflandırılması, hukuk, ahlak, hukuki değerler, hukukun bilimselliği, hukuk düzeni, pozitif tabii hukuk, değişik hukuk tanımları, hukukta yaptırım sorunları, hak kavramı, hukuk normları hiyerarşisi, hukukta yorum metodları, kanun yapmada metodlar, yargı kararları, mahkemeler, hukukta savurma, Kamu-Özel Hukuk ayrımı, değişik hukuk dallarına ilişkin açıklamalar hukukun temel kavram ve kurumları, hukuk akımları bu dersin konularını oluşturmaktadır. FEL Günce Siyasal ve Toplumsal Olaylar-1 Siyasal kurumların ve siyasal davranışın toplumsal boyutlar ile olan ilişkisini konu edinir. Ders olaylar, örnekler üzerinden ilerler. FEL Günce Siyasal ve Toplumsal Olaylar-2 Daha çok ana kavramlar ve temel kurumlar açısından ele alınan ders, toplumsal ve siyasal arasındaki etki-tepki ilişkisini irdeler. FEL Kültür Yönetimi Kültür Yönetimi kavramının temel unsurlarını tartışır ve işletme alanıyla kesişen konuları derinlemesine inceler. Kültür yönetimi ve kültür işletmeciliğinin temel prensipleri, kültür ekonomisi, kültür politikaları ve analizi, kültür ve sanatın pazarlanması, kültür politikaları, Avrupa Birliği ve benzeri alanlarda dersler sunulur. Bu derste edinilen bilgiler ışığında öğrencilerin varolan kültür yapıları üzerine yenilikçi ve yaratıcı öneriler geliştirmeleri önerilir. Türkiye nin ve başta uluslararası kültür sahnesinin güncel kültür ortamı üzerine çalışma yapmaları beklenir.

11 FEL Kültür Ürünlerinin Pazarlanması Bu ders, kültür piyasasının yapısını ve aktörlerinin davranış biçimini sunar. Ayrıca sanat ve kültürün büyümekte olan uluslararası kültür piyasasında nasıl iletişiminin yapıldığını analiz eder. Türkiye ve dünyada pazarlama alanındaki temel kavramların tartışılmasından sonra kültür- sanat ürünlerinin diğer tüketim ürünlerinden farkını ortaya koyan akışta yaratıcı örneklerle pazarlama ve kültür- sanat dünyasının ilişkisi keşfedilir. FEL Tipografi Tipografik yapılar, metodlar ve kavramların tanıtımı. Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin prensiplerine giriş. Yazı karakterlerinin görsel sunumdaki rolü uygulamalı olarak çalışılacaktır. Tipografi ile ilgili ileri seviyede (hareketli tipografi gibi) becerilerin edinilmesi. Karmaşık kavramların çeşitli mesajlara uygun olarak görselleştirilmesi. Tipografi ve diğer görsel formların etkin iletişim üretiminde nasıl birlikte kullanılacağı konusunda tecrübe edinilmesi. FEL Mitoloji Sanat üretiminde erken dönemlerden itibaren dinsel imgenin kullanımı insanlık kadar eski bir uygulamadır. Bu nedenle sanat eserlerinde tanımlanması zorunlu olan ve sanat eserinin içeriğini doğrudan etkileyen dinsel ve/veya mitolojik konulu imgelerin tanımlanması zorunlu olmaktadır. Bu nedenle mitoloji dersi kapsamında sanat eserlerinde kullanılan mitolojik ve dinsel kimliklerin ve olayların hikayeleri ve sembollerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. FEL Ambalaj Tasarımı Bu derslerde çeşitli boyut, şekil ve biçimlerdeki tüketim maddelerinin pazarlama koşulları içerisinde kullanılan çeşitli ambalajlarının tasarımına ilişkin uygulamalar yaptırılır. Yapılan uygulamalar üzerinde değerlendirmeler yapılır. FEL Oyun Tasarımı Ders boyunca, oyun tasarımında temel kavramlar incelenecektir. Oyunlar, algoritma, storyboardlar hakkındaki örnekler incelenecek ve tartışılacaktır. Bilgisayar ile tasarım geliştirme, çoklu ortamlarda oyun için arayüz geliştirme üzerine atölye çalışmaları uygulanacaktır. FEL Reklam Fotoğrafçılığı Ders reklam fotoğrafçılığın ana noktalarını içermektedir. Öğrencilere reklam fotoğrafinın sanatsal yaratımını gösterecek pek çok örnek gösterilecek ve temel görsel kaliteyi yaratan etkenler ortaya konacak ve fotoğrafın çeşitli amaçlarla kullanımı öğretilecektir. FEL Banner Design Banner tasarımı web sitelerinin daha fazla tanınması ve ziyaretçi çekmesi için en önemli reklam uygulamalarından biridir. Bannerlar küçük ama son derece etkili spot reklamlardır. Bu ders banner tasarlama sürecinden başlar ve işleyişini, kullanışını, avantaj ve markaya (firmaya) yönelik faydalarını içermektedir.

12 Öğrencilerin, bannerların tasarımı ve işleyişi ile ilgili, hem tasarlama hem de yorumlama yetenekleri kuvvetlendirmeyi amaçlar. FEL Sanat ve Medya Ders kapsamında, iç ve dış politika ağırlıklı köşe yazarlığının temel ilkeleri, meslek ve araştırma yazıları, röportaj teknikleri, dizi yazılar ve bilim haberciliği gibi birbirinden çok farklı disiplinlerle ilgili olarak teorik bilgiler aktarılmakta ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir. FEL Görsel Kültür Görsel Kültür, kültürel araştırmalar, sanat tarihi, eleştirel teori, felsefe ve antropoloji dallarının bileşiminden oluşarak kültürel bakışını görsel imgeler üzerine odaklayan bir çalışma alanıdır. Son yirmi yıldır görsel kültürün güncel analizinde, 'görsel' olanı üretim, dağıtım ve tüketimi ile bağlantılı olarak, kültürel, sosyal ve tarihsel bağlamında inceleyen bir kavramsal yaklaşım söz konusudur. Bu ders görsel imgeyi Antik Çağ'dan Modernizm ve Postmodernizm'e kadar, 1990'larda Yeni Medya'nın kullanımına kadar olan dönemde ele alır ve kültürel alanda analiz eder. Temel amaçlar: (1) Görsel kültür araştırmalarının eleştirel kuramları ve ana konseptleri hakkında bilgi sahibi olmak (2) Görsel kültürü tarihsel süreç içinde sosyal ve kültürel hareketler ile bağlantılı olarak değerlendirmek (3) 'Görsel' olanı analiz etmek için gerekli kavramsal beceriyi geliştirmektir. FEL Kampanya Reklam Tasarımı Kampanya reklam tasarım dersi, reklam kampanyasının evrelerini, kampanya konularının belirlenmesini, reklam amaçlarının saptanmasını, ürün ve hizmet analizinin yapılmasını, hedef kitlenin belirlenmesini içermektedir. FEL Sanat Kültür ve Toplum Bu dersin içeriği, günümüzün küreselleşen dünyasına entegre olmanın öneminin bilincinde, kültür ve sanat alanlarında donanımlı gençler yetiştirmeye yönelik olarak, kamu ve özel sektörde yatırımların giderek arttığı bu alanlarda çok yönlü bakış açısına sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla hazırlanmaktadır. FEL Popüler Kültür ve Medya Bu dersin amacı Atatürk İlke ve İnkılâpları dersinin kapsadığı yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmek, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlamak ve disiplinler arası bir yaklaşım etrafında, öğrencileri, başta tarih olmak üzere farklı Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri ile tanıştırmaktır. FEL Gazetecilik Uygulamaları Bu derste, öğrencilerin; gazetecilik mesleğinin icrasının önemli bir parçası olan Türkçe yazma yeteneklerini geliştirmek ve ayrıca bir gazetecinin ihtiyaç duyabileceği dilbilgisi kurallarıyla donatmak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin, farklı yazım biçimlerinin temel özelliklerini öğrenebilecekleri uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

13 FEL Medya Okuryazarlığı Medyanın ideolojik ve mülkiyet yapısının olduğunu öğrenir, medyanın işleyişinin ve gramerinin farkına varır. Bilinçli bir medya okuryazarı olur, Medya Okuryazarlığı alanındaki kuramcıları bilir, Medya Okuryazarlığı nın bilinçli medya izleri yaratmadaki önemini kavrar, medyanın yapısını yakından tanır, medya-iktidar ilişkisini öğrenir, medyada manipülasyon, propaganda ve dezenformasyonun niçin yapıldığını bilir, medyanın yapısına ilişkin farkındalık geliştirir, Türkiye'nin medya okuryazarlığı alanında geldiği noktayı öğrenir. FEL Estetik Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında) FEL Reklam ve Tanıtım Reklam ve Tanıtım, reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır. FEL Reklam Tasarımı, Grafiği ve Üretimi Bu ders kapsamında reklam grafik tasarım disiplininin temel unsurları, renk, çizgi, ton ve şekil gibi konular söz konusudur. Bu bağlamda logo tasarımı, görsel imge ve grafik tasarımının temel unsurlarının reklam içindeki yeri konu edilecektir. FEL Medya Yönetimi Bu dersin amacı, medyanın temel yönetim biçimlerini irdelemek ve tartışmaktır. Radyo, televizyon, digital platform, yazılı basın ve elektronik gazeteciliğin temel yönetim stratejileri, örnekleriyle birlikte öğrencilere sunulacak ve tartışılacaktır. Ders, medyada sahiplik ve dağıtım sistemleri, seyirci, dinleyici, okur araştırması, reklam ve satış gibi temel medya yönetimi kavramlarını kapsamaktadır.

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL COM 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (3+0)3 ECTS:5 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu, dayandığı temelleri ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM İletişim Bilimi HİT 101 Bu derste iletişim biliminin temel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER HIR1001 GENEL İKTİSAT (2 0) AKTS:3 Zorunlu Öğrenciler, günlük hayatta üretim

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) VCDS 103 Görsel Tasarım Programları I (2-2) 5 AKTS Adobe

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ GAZETECĐLĐK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ [ I. SINIF ] GAZ 117 Đletişim Bilimine Giriş Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, iletişim süreci çözümlenmekte, kişilerarası, küçük grup, kurum içi iletişim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bu derste Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde yapılan ıslahatların başarısızlığının nedenleri ve bunların Atatürk dönemindeki inkılaplara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER

BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER BÖLÜMÜMÜZDE ANLATILAN DERSLER - Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi - I: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili kavramları, Osmanlı yenileşme sürecini, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini, buna paralel

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ. I. Yarıyıl T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl 2903141 TÜRK DİLİ (4+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu. Dil duygu düşünce bağlantısı. Dil kültür

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında iletişimin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSY 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI BUS 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I ( 3-0-3) AKTS 7 Ders, işletmelerde

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı