E Dil (2) Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E Dil (2) 2014. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği"

Transkript

1 E Dil (2) 2014 Burak TÜFEKÇİOĞLU 1 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği Yazının bilimsel içeriğinden yazarı sorumludur. Bu çalışma referans gösterilmeden kullanılamaz. Referans için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz: Tüfekçioğlu, B. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği E-Dil Dergisi, Sayı 2, dil.net dil.net 1 Okutman Tüfekçioğlu, Burak. Çukurova Üniversitesi

2 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği A Study On Teaching Vocabulary With Listening Activities in Teaching Turkish as a Foreign Language: An Example of Cukurova University, TÖMER Özet Sözcük öğretimi, dil öğretiminin başarısını belirleyen oldukça önemli bir konumdadır. Buna rağmen Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi setlerinin çoğunda ayrı bir alan olarak yer almamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde düzeylere göre belirlenmiş bir sözcük öğretimi listesi de bulunmamaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan sözcük öğretimi yöntemlerinin de öğrenicilerin düzeylerine göre farklılık göstermediği bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında araştırmanın amacı, sözcük öğretiminde kullanılan dinleme etkinliklerinin başarısının saptanması ve bu başarının öğrenici düzeylerine (B1/B2) göre değişim gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Çukurova TÖMER de öğrenim gören 17 B1 ve 16 B2 öğrenicisi oluşturmaktadır. Çalışma ilişkisel araştırma düzeneğindedir. Araştırmada geliştirilen dinleme becerisi etkinliklerinin sözcük öğretimi ile ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda Audiocity ve Hotpotatoes programlarından yararlanılarak öğretimi amaçlanan sözcüklere uygun alıştırmalar ses dosyası ve yazılı metin olarak geliştirilmiş ve iki hafta süreyle öğrenicilere uygulanmıştır. Sonuçlar frekans tablosu ile gösterilmiş ve öğretilen sözcüklerin öğrenici düzeylerine göre farklılığı Ki-Kare uygunluk testi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda ses dosyası ve Hotpotatoes boşluk doldurma alıştırması ile geliştirilen sözcük öğretimi tekniğinin sözcük öğretimi başarısını arttırdığı ve bu başarının da öğrenici düzeylerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak eğitiminde dinleme becerisi aracılığı ile sözcük öğretimi yapılmasının, sözcük öğretiminde başarı sağladığı belirlenmiştir. Dinleme becerisi kapsamında yapılan sözcük öğretiminin, öğrenicilerin Türkçe dil becerilerine önemli katkılar yaptığı gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Dinleme Becerisi, Sözcük Öğretimi

3 Abstract Vocabulary teaching has an important role to play in determining the success of language teaching. In spite of this situation, it does not take a separate part in most of the textbooks of teaching Turkish as a foreign language. In addition, there is not any vocabulary teaching list that is adjusted according to levels in teaching Turkish as a foreign language. It is also known that the vocabulary teaching methods utilized in teaching Turkish as a foreign language do not differentiate according to different levels. Taking all these into account, the study aims to determine the effect of listening activities on teaching vocabulary and whether there is a significant difference between the students at two different language levels (B1/B2) in terms of the proficieny of vocabulary they reach. The participants of the study consist of 17 B1 and 16 B2 students studying Turkish at Çukurova University, TOMER. In this method, the results cannot be generalized since the probablity of being sample is not the same across the units. The study is designed as a correlational research and search for the relation between the listening skill activity and vocabulary teaching. In this sense, taking into consideration the vocabulary aimed to be taught, suitable exercises were prepared as audio file and written text making use of the Audiocity and Hotpotatoes programmes, and these were applied in the class for two weeks. As a result, the vocabulary teaching technique that was developed with audio file and Hotpotatoes fill in the blanks exercise increased the success of teaching vocabulary and this differentiates with respect to the students language proficiency levels. These findings indicate that teaching vocabulary through the use of listening skills in teaching Turkish as a foreign language has important contributions to success in learning vocabulary. Key Words: Teachıng Turkısh As A Foreıgn Language, Listening Skills, Vocabulary Teaching

4 Giriş Dinleme becerisi işitme organları ile duyulan seslerin beyinde anlamlandırılma süreci olarak tanımlanabilir. Ana dili eğitiminde, öğrenicilerin öğretime belli bir dinleme edimi ile başlaması ana dili eğitimcilerine önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak yabancı dil eğitiminde öğreniciler ana dili konuşucularını anlamada ve hedef dilin vurgu ve sesletimlerini ayırt etmede zorlanmalarından dolayı dinleme becerisi, geliştirilmesi en zor beceri olarak düşünülmektedir (Nachoua, 2012). En sık kullandığımız beceri olması açısından da dinleme becerisinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Dinleme becerisi kişisel bir yeti olmakla birlikte dinleme eğitimi niteliğinin ilişkili olduğu fiziksel nedenler, dinleme konusu, duygusal (dinleyici için özel olan bir konuyu hedef alan söylemler) ve psikolojik (düşünme ve anlamlandırma süreci) etkenler bulunmaktadır (Aytan ve Güney, 2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin gerçekleştiği çok kültürlü sınıflarda her öğrenicinin geldiği ülkenin ve aile yapısının farklı yaşanmışlıkları (savaş, doğal afet v.b.) olduğundan dinleme konusu seçimine özen gösterilmelidir. Öğrenicilerin kültürel yapıları ile birlikte dinleme etkinliklerinin oluşumunda dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası etkinliklerin düzenlenmesi gerekmektedir. Dinleme öncesi etkinliklerde dinleme amacını belirleme, dinleme ortamını hazırlama, dinleme yöntemini ve biçimini belirleme; dinleme sırası etkinliklerde açıklayıcı noktaları not alma, anlaşılmayan yerleri belirleme, dinleme metninin bağlamından bilinmeyen sözcükleri tahmin etme; dinleme sonrası etkinliklerde ise verilen bilgileri değerlendirme, içeriği değerlendirme, amaca ulaşma durumunu değerlendirme bölümleri yer almaktadır (Güneş, 2007). Ana dili eğitiminde kullanılan bu etkinlikler Türkçenin yabancı dil olarak eğitiminde de kullanılabilir. Dinleme becerisini geliştirmede dinleme öncesi, sırası ve sonrasındaki etkinliklerin önceden düzenlenmesi ile birlikte farklı strateji, yöntem ve teknikler kullanılarak hem öğrenicilerin derse karşı istek ve tutumları geliştirilmeli hem de dinleme metinlerinin anlaşılırlığı arttırılmalıdır. Dinleme becerisini geliştirmede çözümleyici (Ana fikir için dinleme, tahmin etme, özetleme), bütünleştirici (Belirli detayları dinleme, aynı kökleri tanıma, sözcük dizilişini tanıma) stratejiler bulunmaktadır (Beyreli ve Başoğul, 2013). Dinleme metinlerinden önce dinleme konusuyla uyumlu görsellerden yararlanılması, işlenen metnin anlaşılırlığını arttırmaktadır. Bu stratejilerle birlikte, öğretmenin kendi sesinden metin okuması ve metni açıklaması, görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiş uygulamalar, dil kalıplarını (ne ne, hem hem gibi) içeren metinlerin dinletilmesi ile ilgili uygulamalar, kulaktan kulağa gibi oyunlaştırılmış uygulamalar, eksik veya hatalı bilgiler

5 içeren metinlerin düzeltilmesine yönelik etkinlikler gibi farklı yöntem ve teknikler de bulunmaktadır (Özbay, 2007). Dinleme becerisi yabancı dil öğretimi sürecinde en çok zorlanılan dil becerilerinden biridir. Özellikle hedef dili, farklı ülkelerde öğrenen öğreniciler için dinleme etkinlikleri daha da sınırlı olabilmektedir. Bu durumdan hareketle alanyazında dinleme becerisi etkinliklerine yönelik öğrenici kaygısının üst seviyelerde olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır (bkz.: Aydın ve Zengin, 2008; Baş, 2013). Dinleme eğitimi kapsamında Özbay ın (2007) belirttiği gibi farklı uygulamaların yapılması sınıf içi motivasyonu arttırmakla birlikte öğrenicilerdeki dinleme becerisine yönelik kaygıların da giderilmesine yardımcı olmaktadır. Sözcük Öğretimi Ana dili öğretiminde olduğu gibi yabancı dil öğretiminin başarıya ulaşması için öğrenicilerin temel dil becerilerindeki (okuma, konuşma, dinleme, yazma) başarılarının arttırılması ile birlikte sözvarlıklarının da geliştirilmesi, öğrenicilerin ifade güçlerinin arttırılması açısından önem taşımaktadır. Bir bütünlük oluşturan sözlükbirim ve/veya biçimbirim topluluğu (Günay, 2007) olarak adlandırılan sözcüklerin öğretimi ile genel dil başarısı arasında yakından ilişki olduğu bilinmektedir (Topkaraoğlu ve Dilman, 2013). Ana dili ve yabancı dil eğitiminde oldukça önemli bir noktada olan sözcük öğretimi, yabancı dil öğretiminde sözcük listesinden anlamların öğrenilmesi ve dil bilgisi ile ilişkili tümce yapılarından anlamın öğrenilmesi olmak üzere iki şekilde yapılırken öğretilecek sözcüklerin bağlam içerisinde anlamlarının sezdirilerek yapılması da yararlı olmaktadır (Katwibun, 2013). Bu bilgiler ışığında sözcük öğretiminin belli yöntem ve aşamalarla yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sözcük Öğretimi Aşamaları Okuma becerisi kapsamında kullanılan metinler, sözcük öğretim aşamalarında yararlı olabilirken sözcük öğretiminin beş temel basamakta yapılması gerektiği Hatch ve Brown (1995) tarafından belirtilmiştir. 1.Öğretilecek Sözcüklerin Seçimi Yabancı dilde sözcük öğretiminin başlangıcında, Hangi sözcükleri hangi düzeyde öğretmeliyiz? sorusuna yanıt verilmelidir. Yabancı dil eğitiminde dil becerisi genel olarak düzeylere (başlangıç, orta, yüksek veya A1/2, B1/2, C1/2 gibi) ayrılmaktadır. Dil kullanımı için gerekli sözcük sayısı düzeylere göre değişkenlik gösterir (Yıldız, 2013). Nation ve

6 Newton a (1997) göre bu noktada, düzeylere göre öğretilecek sözcüklere karar verilirken sıklık çalışmalarının önemli yardımları olabilmektedir ve sıklığı en yüksek 2000 sözcük, herhangi kitap ya da gazetedeki sözcüklerin %85 ini oluşturmaktadır. Ancak bu sözcükler gündelik dili ve gündelik dil kullanımlarını kapsamaktadır. Ayrıca konuşma dilindeki en sık kullanımlara sahip sözcükler çıkarılmalı, bu bütüncedeki sözcüklerle öğretime başlanmalıdır. 2.Öğretilecek Sözcüklerin Sıralanması Nation ve Newton (1997), sözcük öğretim aşamalarını öğretilecek sözcüklerin sıralanması ve düzenlenmesi olmak üzere iki kategoriye ayırarak İngilizce için bir tablo vermişlerdir. Tablo 1. Nation ve Newton (1997) İngilizce Sözcüklerin Kullanımdaki Dağılımı Tablosu Düzey Sözcük Sayısı Metinlerdeki Ortalaması % Yüksek Sıklıktaki Sözcükler Akademik Söz Varlığı Teknik Söz Varlığı Düşük Sıklıktaki Söz Varlığı Toplam Tablo 1 e göre, taranan İngilizce metinlerin %87 si 2000 sözcük ile oluşturulmaktadır. Bu 2000 sözcük, metinlerin büyük çoğunluğunu kapsadığından anlamın gerçekleşmesi için gerekli olan sözcüklerdir. Akademik sözcükler ise akademik metinler, lise ve üniversite ders kitapları ve dergilerinden oluşmaktadır. Bu sözcüklerin sayısı 800 olup oluşturulan bütüncedeki oranı ise %8 dir. Teknik sözcükler ise hukuk, matematik, kimya ve felsefe gibi alanlarda kullanılan terimleri oluşturmaktadır. Bu sözcüklerin toplam sayısının 2000 olmasına rağmen bütüncede kullanılma oranı %3 tür. Düşük sıklıktaki sözcükler ise bütüncede çok az sıklıkta yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında dil ile ilgili çalışmalarda bütünceden yararlanmak, çalışmaların bulgularına ve sonuçlarına nitel ve nicel açıdan daha güvenilir şekilde ulaşmayı sağlar (Yıldız, Yıldız ve Günay, 2014). Bu nedenle sözcük öğretiminde de bütünce temelli çalışmak gerekmektedir. 3.Öğretilecek Sözcüklerin Sunumu Sözcük öğretimine iletişimde kullanılabilen yüksek sıklıktaki sözcüklerden başlanılması gerekmektedir. Çünkü öğreniciler bu sayede basit diyaloglar kurabilir ve dili kullandıkça da kendilerine güvenleri artabilmektedir. Ayrıca yüksek sıklıktaki sözcüklerin öğretimi diğer düzeylerde, farklı alanlardaki sözcüklerin öğretiminde de kolaylıklar sağlayabilir (Hatch ve Brown 1995). Akademik sözcüklerin öğretimi ise daha çok kitap ve dergi gibi hedef dildeki

7 genel kültür konularının işlenmesine katkı sağlamaktadır. Akademik sözcüklerin öğretimi, hedef dildeki terim kullanımları ve kültürel sözcüklerin öğretilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle sözcük öğretiminin sunumunda ve sıralanmasında ikinci sırada yer alması yararlı olacaktır. Teknik söz varlığı ise daha çok amaçlanan dilde eğitim almak isteyen öğreniciler açısından yararlı olmaktadır. Özellikle eğitim amaçlı öğrenilen dillerde bu sözcüklerin farklı bağlamlarda alıştırmalarla kullanılması dil eğitimine katkı sağlayacaktır. Düşük sıklıktaki sözcükler ise sayısal olarak çok geniş bir alanda yer aldığından öğreniciler bu sözcüklerle karşılaştıkça sözlük yardımıyla veya bağlamdan hareketle bu sözcüklerin anlamlarını bulabilirler. 4.Yeni Sözcük Edinmek İçin Materyal Toplama Öncelikle alınan dil eğitiminin amacına uygun olarak (gündelik dil, akademik dil, ticaret dili vb.) o alanda kullanılma sıklığı yüksek sözcükler belirlenmeli ve o sözcüklerin sıklıkla kullanıldığı kitap, gazete, dergi, televizyon, radyo gibi dil kullanım materyallerinden yararlanılmalıdır. Bu noktada öğretmen de öncelikli sözcük listeleri hazırlayabilir ve sözcük öğretimini bu listeler kapsamında yapılandırabilir. Kitap, gazete ve dergilerde okuma metinleri aracılığı ile sözcük öğretimi yapılması ve öğrenilmesi amaçlanan sözcüklerin yazılı olarak öğrenicilerin önünde bulunması nedeniyle ilk etapta sözcük öğrenimi için bu materyallerin kullanımı yararlı olacaktır. Televizyon ve radyonun dinleme becerisi ile ilişkili olması ve bu materyallerle öğretimi yapılan sözcüklerin hızla geçmesi nedeniyle ilk basamaktaki dil öğrenicileri tarafından sözcüklerin algılanmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Ayrıca bu materyaller seçilirken öğrenicilerin ilgileri de dikkate alınmalıdır. Örneğin, müziğe yatkın olan öğreniciler için dinleme metinlerinde müzik parçaları; okuma metinlerinin konusunun seçiminde de öğrenicilerin uygun gördüğü konudaki metinler seçilebilir. Videolar da hem görsel hem de işitsel olduğu için sözcük öğretimde yararlı olabilmektedir. Diğer önemli bir nokta da öğrenilen sözcüklerin öğrenicideki kalıcılığıdır. Öğrenilen sözcüklerin kalıcılığının sağlanması için, öğrenicinin yeni öğrendiği sözcüklerle bağlam içerisinde karşılaşma sıklığı önemlidir. Dil öğretiminde bir sözcüğün kalıcılığının sağlanması için öğrenicilerin farklı bağlamlar içerisinde o sözcüklerle 2 ile 60 arasında karşılaşması gerekmektedir (Hatch ve Brown, 1995: 375). Bunun için sözcük öğretiminde sadece metin okumak yeterli değildir. Metin okumanın yanı sıra televizyon ve video izlenmesi, radyo dinlenmesi ve öğrenilen dilin ana dili konuşucuları ile karşılaşılması gereklidir. Ayrıca sözlük kullanımı da hem yeni sözcükler kazanılması hem de öğrenilen sözlüklerin kalıcılığının arttırılması açısından önem taşımaktadır.

8 5.Sözcük Kalıplarını Kazanma Sözcükler, tek bir sözcükbirimden oluşabileceği gibi, anlam bütünlüğüne sahip birden çok sözcüksel yapıdan oluşan sözcükler de vardır. Tek bir sözcüksel yapıdan oluşan sözcüklerin öğretimi kolay olabilirken, deyim, ad tamlaması, birleşik eylemler gibi birden çok sözcüksel yapıdan oluşan söz öbeklerinin öğretiminde güçlükler yaşanabilmektedir. Bu tip sözcüklerin öğretiminde, öğrenici tarafından önceden bilinen sözcüklerden ve ana dildeki benzer sözcüklerle bağlantılardan (anlamsal, yapısal) yararlanılması kolaylıklar sağlayacaktır (Hatch ve Brown, 1995: 378). Ancak bu durumda da ana dildeki benzer sözcüklerle karıştırma olabilmektedir. Bu tip sözcükler, karıştırıcı sözcükler (confusing words) olarak saptanıp öğreniciler uyarılmalı ve farklı tip alıştırmalarla bu durum önlenmelidir. Sözcük Anlamının Kazanılması Sözcük öğretiminde öğrenici düzeyi oldukça önemlidir. İlk düzeylerde sözcüğün ilk anlamı ve kolay kavranabilen anlamları ile yetinilirken sonraki aşamalarda diğer anlamları (ikinci, üçüncü, yan, mecaz) da verilmelidir. Dil öğretiminde öğreniciler tarafından çeviriler yapılması çoğu zaman yanlış aktarımlara neden olabilmektedir. Bu nedenle öğrenilen dil kendi mantığında ve olabildiğince karşılaştırmalardan uzak yapılmalıdır. Sözcüklerin anlamlarının kazanılmasında da sözlüklerin önemli bir işlevi vardır. Sözlük kullanımında önce resimli ve iki dilli sözlüklerden başlanılmalı ve sonrasında tek dilli sözlüklere geçilmelidir (Hatch ve Brown, 1995: 380). Sözcük öğretiminde öğreniciler metinden okumalar yaparken sözcükleri durum ve bağlamlarına göre tahmin etmektedirler. Bu nedenle boşluk doldurma gibi sözcük alıştırmaları sözcük öğretimine önemli katkılar sağlamaktadır. Sözcüğün Yapısı ve Anlamını Hafızada Güçlendirme Öğrenilen sözcüklerin kalıcılığının sağlanması sözcük öğretiminde en önemli konudur. Karşılaşılan sözcükler öncelikle tanınır; ancak öğrenilme çoğu zaman daha geç gerçekleşmektedir. Bu nedenle sözcük öğretiminde ezberden olabildiğince kaçınma ve öğrenilen sözcüklerin birtakım uygulamalarla kalıcılığının sağlanması gereklidir. Bu süreç Nation ve Newton a (1997) göre 4 şekilde gerçekleşmektedir. 1.Anlamla Düşünsel Bağlantı Kurmak: Bazı sözcüklerin anlamları ile ana dildeki benzer sözcüklerle veya işaret ettiği gönderge ile benzerlikler kurulması kalıcılığının arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada dil öğrenicilerinin sözcük öğrenimi sırasında, öğrenilen sözcüklerin ana diliyle benzerlik kurmasında yarar vardır.

9 2.Ses ve Görüntü ile Uygulama: Eğitimde başarıya ulaşmanın en önemli noktası, kullanılan etkinliklerin olabildiğince fazla duyuya hitap etmesidir. Ne kadar fazla duyu, çalışmalar sırasında aktif olarak yer alırsa öğretimdeki başarının da o derece arttığı bilinmektedir. Bu düşünceden hareketle sözcük öğretiminin ses ve görüntü içerisinde girişik olarak verilmesi başarıyı arttıracaktır. 3.Gözden Geçirme ve Tekrar: Yabancı dil öğretiminde uygulamaların ve dil kullanımının çok önemli olduğu, kullanılmayan dilin zaman içerisinde unutulduğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle öğretilen sözcüklerin ve sözcüksel yapıların kısa sürelerde tekrar edilmesi ve okuma/dinleme alıştırmaları ile önceki bilgilerin bir çeşit gözden geçirilmesi dil öğretiminde kalıcılığın sağlanması açısından önem taşımaktadır. 4.Kullanım Uygulamaları: Edinilen sözcükler ders içerisinde veya ders dışı dil uygulamalarında kullanılmalıdır. Bu noktada öğrenilen sözcüğün cümle içerisinde kullanılması, okuma materyallerindeki bağlamları içerisinde okunup anlamlandırılması, eş anlamlı, yakın anlamlı sözcüklerin bulunup haritalandırılması öğrenime katkı sağlayacak uygulamalardandır. Hatch ve Brown a (1995) göre bu tekniklerin dışında anahtar sözcük yöntemi (keyword method) de bulunmaktadır. Bu yöntem ile sözcüğün bağlam içerisinde anlamına uygun olarak sözcük öğrenilir. İki adımı vardır, sesletimleri ve yazılışları benzeyen, anlamları farklı iki sözcük seçilir. Sonrasında bir cümlede iki sözcük de kullanılır. Sözcükler ve anlamlarının eşleştirildiği listeler de bu yöntem kapsamında kullanılabilir. Sözcüklerin Kullanımı Yeni öğrenilen sözcüklerin edinilmesi için o sözcükler, mutlaka dil uygulamalarında kullanılmalıdır. Bu sayede sözcüğün kazanılma süreci tamamlanmış olacaktır. Öğrenilen sözcüklerin dil uygulamalarında başarı ile kullanılması öğrenicilerin güvenlerini de arttırmaktadır. Sözcüklerin kullanımlarında anlamları dikkate alınarak bağlama uygun kullanılması ile birlikte, sesletimlerine de dikkat edilmelidir. Dil öğretiminde iletişimsel yeti ile birlikte hedef dilin standart düzeyinde bir kullanıcı olmak da diğer önemli bir amaçtır. Yukarıda bahsedilen strateji, yöntem ve teknikler kullanılarak geliştirilen dinleme becerisi ile sözcük öğretimi yabancı dil öğretimine önemli katkılar sağlayabilmektedir. Dil öğretiminde anlama becerisi kapsamında yer alan dinleme eğitiminde sözcük öğretimi de amaç edinilebilir. Dinleme becerisi ile sözcük öğretimi kişinin sahip olduğu en geniş söz varlığı olan alıcı söz varlığına (Karadağ, 2013) katkı sağlayabilir.

10 Amaç ve Önem: Araştırmada dinleme becerisi kapsamında uygulanan sözcük öğretimi tekniklerinin başarısı ve öğrenici düzeylerine göre (B1/B2) farklılığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sözcük öğretiminin dinleme becerisi kapsamında gerçekleştirildiğinde ne derece başarılı olduğu ve bu başarının düzeylere göre değişim gösterip göstermediğinin saptanması açısından önemlidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitapları genel olarak temel dil becerilerinden oluşmakta ancak bu alanlarda sözcük öğretimi kısmı ayrı bir bölüm olarak bulunmamakta ve öğrenicilerin sözvarlıkları daha çok okuma metinleri ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çalışma ile sözcük öğretiminin yalnızca okuma ile sınırlandırılamayacağı, anlatma becerilerinden olan dinleme ile de sözcük öğretiminin yapılabileceği belirtilmek istenmiştir. Bu amaçla çalışmada örnek bir uygulamanın sonuçları rapor edilmiştir. Yöntem Evren ve Örneklem: Çalışmada Çukurova TÖMER de öğrenim gören B1 düzeyinde 17, B2 düzeyinde 16 katılımcı ile çalışılmıştır. Araştırmada olasılığı bilinmeyen örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu tip örneklemede birimlerin örnekleme girme olasılıkları aynı değildir o nedenle evrene genelleme yapılamaz (Erkuş, 2009). Araştırmanın örneklemini 33 öğrenici oluşturmakta ve herhangi bir evrene genelleme yapılamamaktadır. Veri Toplama Araçları: Araştırma öncesinde öğretimi yapılacak sözcük listesi belirlenmiş ve bu sözcük listeleri ile anlamları ayrı bölümler olarak öğrenicilere sunulmuştur. Öğrenicilerden bu sözcük listeleri ile anlamlarını eşleştirmeleri istenmiş ve böylece öğrenicilerin, öğretimi amaçlanan sözcükleri önceden bilip bilmedikleri saptanmıştır. Yapılan hata analizi sonucunda öğretimi yapılacak 35 sözcük ve 6 deyim belirlenmiştir. Bu sözcük ve deyimler Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B2/C1 ders kitaplarından derlenmiştir. Dinleme becerisi etkinliklerinde uygulamaların hızlı gerçekleşmesi ve bu etkinliklerin anlaşılırlığının daha zor olmasından dolayı B1 ve B2 düzeyindeki öğrenicilere, A1 ders kitabından ve öğrenicilerin bilmedikleri sözcüklerin daha fazla yer aldığı B2/C1 ders kitaplarındaki metinler sadeleştirilerek kullanılmıştır. Uygulanan öğretim etkinliklerinden sonra da boşluk doldurma ve anlam eşleştirme soru tiplerini içeren bir test uygulanmış ve o testin sonucunda da öğrenicilerin hedeflenen sözcükleri öğrenip öğrenmedikleri belirlenmiştir. İşlem: Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1 ve Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe B2/C1 ders kitaplarından yararlanılarak yabancı öğreniciler için uygun sadelikte ve açıklıkta metinlere ulaşılmıştır. Bu metinlerde geçen sözcükler listelenmiş ve öğrenicilere test uygulanarak anlamları bilinmeyen 41 sözcük ve deyim saptanmıştır. Araştırmada kullanılan metinler

11 Audacity programı aracılığı ile araştırmacı tarafından seslendirilmiş ve her metin mp3 ses dosyasına dönüştürülmüştür. Sonrasında öğretimi amaçlanan sözcüklerin anlamları Türkçe olarak seslendirilerek farklı bir mp3 dosyası oluşturulmuştur. Bu sözcüklerin anlamlarını belirlemede Cambridge Lerner Dictionary den yararlanılmış ancak anlamlar kullanılan mp3 dosyasına Türkçe olarak kaydedilmiştir. Türkçenin tek dilli bir öğrenici sözlüğünün olmaması, sözcüklerin Türkçe karşılıklarının verilmesi sırasında İngilizcedeki tek dilli bir öğrenici sözlüğünden (Cambridge Lerner Dictionary) yararlanılmayı gerekli kılmıştır. Ardından ses hâlindeki metinler Hotpotatoes (bkz. Resim 1) yazılım programında boşluk doldurma tipi alıştırmalara dönüştürülerek, öğretilmesi amaçlanan sözcükleri, öğrenicilerin duyarak doldurmaları istenmiştir. Bu esnada Hotpotatoes programı kullanılarak öğrenicilere eşanlamlı, küçük açıklama niteliğinde ipuçları da verilmiştir. Öncelikle öğrenicilere hazırlanan ses dosyalarından metinler 2 defa dinletilmiş ve öğretilmesi amaçlanan sözcüklerin yerleri boş bırakılarak uygun sözcüklerle doldurmaları istenmiştir. Ardından sınıfta öğretmen tarafından metin tekrar dinletilerek boşluklar doğru şekilde doldurulmuştur. Ardından boşluklara gelmesi gereken sözcükler alt alta yazılarak anlamları, dinledikleri metine göre, sınıfça tahmin ettirilmiştir. Sonrasında öğretilmesi amaçlanan sözcüklerin anlamlarını içeren ses dosyası öğrenicilere dinlettirilmiş ve anlamını dinledikleri sözcük nedir? sorusu yöneltilerek dinledikleri anlam ile önlerinde yazılı sözcüklerin anlamlarının eşleştirilmesi istenmiştir. İki hafta süren etkinlik çalışmaları sonucunda öğrenicilere anlam eşleştirme ve bağlama uygun boşluk doldurma tipi alıştırmalarla bir test uygulanmış ve sonuçları rapor edilmiştir. Resim 1. Hotpotatoes uygulaması ekran görüntüsü Resim 1 de, araştırmada kullanılan hotpotatoes görüntüsü yer almaktadır. Öğrenicilerden boşluklara uygun sözcükler işaretlemeleri istenmiş ve? işareti kısmına tıklandığında ise sözcüklere ait ipuçları verilmiştir. Hotpoatatoes dil öğretimine yönelik ücretsiz bir yazılım programı olup bu program ile cloze test, match, quiz, cross, mix başlıkları

12 altında farklı alıştırma tipleri (Türk alfabesi için de uygun) yapılabilmektedir. Ayrıca bu alıştırmalara ses dosyaları ve resimler de eklenebilmektedir. Bulgular ve Sonuçlar Çalışma kapsamında 2 hafta boyunca toplam 35 sözcük ve 6 deyimin öğretim etkinlikleri yapılmıştır. Tablo 1 de öğretilen sözcüklere, öğrenicilerin düzeylere göre verdikleri toplam doğru ve yanlış sayıları gösterilmektedir. Tablo 2 Sözcüklere göre doğru ve yanlış yanıt veren öğrenici sayısını gösteren son test tablosu sözcükler B1 B2 doğru yanlış doğru yanlış özgürlük mum önlük yüzü kızar oyuncak Simge Zarf kurdele dili dolan Kase Maske Posa ez Leke pamuk Çözüm ayrılık acısı tartış kimi zaman ne yazık ki Anket Akarsu Lav Yapıt barınak görkemli çömlek yansıtıcı Fuar Buluş Sunum etkinlik yer çekimi broşür yabani Toplam 35 sözcük 17 öğrenici 16 öğrenici Tablo 2 incelendiğinde B1 düzeyindeki 17 öğrenicinin oyuncak, akarsu, lav, broşür sözcüklerini hatasız olarak yaptıkları görülmektedir. B2 düzeyindeki 16 öğrenicinin ise özgürlük, mum, önlük, oyuncak, zarf, pamuk, çözüm, lav, yansıtıcı, fuar, buluş, sunum, broşür

13 sözcüklerini hatasız olarak yaptıkları görülmektedir. B1 düzeyinde en az sayıda öğrenicinin doğru yaptığı sözcük fuar, posa; B2 düzeyinde ise dili dolan- ve çömlek sözcükleri oluşturmaktadır. Tablo 3. B2 düzeyinde öğretimi yapılan deyimlere doğru ve yanlış yanıt veren öğrenici sayısını gösteren frekans tablosu deyim B2 doğru yanlış ağza alınma kaşlarını çat nutku tutul aklı erme laf işit- 8 8 havaya gir Toplam 6 (sözcük) 16 (kişi) Tablo 3 incelendiğinde öğreniciler en fazla nutku tutul- ve aklı ermeme- deyimine doğru yanıt verdikleri görülmektedir. En az sayıda öğrenici ise laf işit- deyimine doğru yanıt vermiştir. Tablo 4. Öğretilen sözcüklerin düzeyler arasındaki farklılığı gösteren Ki-Kare tablosu Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) Pearson Chi-Square 588,000 a 156,000 Likelihood Ratio 211, ,002 Linear-by-Linear Association 47,886 1,000 Tablo 4 te öğrenicilerin düzeyleri arasında (B1 ve B2) öğretilen sözcüklere göre farklılığını gösteren Ki-Kare tablosu yer almaktadır. Yukarıdaki tabloya göre %0,5 güven aralığına göre, öğrenicilerin sözcük öğrenimi başarı durumları, öğrenicilerin düzeylerine göre istatistiksel olarak farklılık göstermektedir (p,000<0,05). Tartışma ve Öneriler Sözcük öğretimi yabancı dil öğretiminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ders kitaplarında bu konunun göz ardı edildiği görülmektedir. Sözcük öğretiminde düzeylere göre hangi sözcüklerin, hangi yöntemle öğretilmesi gerektiği hâlâ netleşmiş bir konu değildir. Türkçe öğretimi yapılan dil merkezleri ve TÖMER lerde sözcük öğretimlerinin daha çok işlenen metne bağlı olarak yapıldığı söylenebilir. Ancak sözcük öğretiminde belli yöntem ve teknikler kullanılarak sözcüklerin kullanım sıklıkları ve yapıları (sözcük, kavram, söz grubu v.b.) dikkate alınıp öğretilmesi

14 yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin başarısını arttıracaktır. Ayrıca bilgisayar teknolojisinin eğitim alanına girmesi ile birlikte, sözcük öğretimi alanında bilgisayar teknolojisinin getirileri üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları sözcük öğretiminde bilgisayar desteğinin katkısını kanıtlayan uygulamalı çalışmalarken bir kısmı da geleneksel yöntemle bilgisayar destekli eğitim arasında fark ortaya çıkarılamamış istatistiksel çalışmalardır. Ancak teknolojik gelişmelerin artık takibi zor bir hızla gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. Her alanda kullanılan bilgisayar ve yazılım desteğinin dil öğretimine de getirdiği kolaylıklar açısından katkısı büyüktür. Bilgisayar destekli uygulamalar ile geleneksel uygulamalar arasında fark bulamayan (Aldera ve Mohsen, 2013) veya geleneksel yöntemlerle öğretilen sözcüklerin daha uzun süreli kalıcılığa sahip olduğunu gösteren (Gorjean, 2011) çalışmaların olmasına rağmen bu durum öğrenicilerin bilgisayar kullanma becerileri ile de ilişkilidir. Her ne kadar bilgisayar destekli sözcük öğretimi çalışmaları üzerine farklı sonuçlar veren çalışmalar olsa da bilgisayar destekli çalışmaların etkililiğini gösteren çalışmalar vardır (bkz. Hirschel ve Fritz, 2013; Kalyuga, Mantai, Marrone, 2013; Juffs ve Friedline, 2014). Her gelen kuşak bilgisayar ve yazılım uygulamalarına yatkın bir şekilde yetişmektedir. Bu da eğitim ve öğretim uygulamalarında gün geçtikçe daha çok bilgisayar desteğinden yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. Araştırma kapsamında dinleme becerisi altında Audacity ve Hotpotatoes programları kullanılarak sözcük öğretimi uygulaması yapılmıştır. Sonuç olarak bu tekniklerle öğretimi yapılan 41 sözcük ve söz grubunun genel olarak başarılı bir şekilde öğreniciler tarafından öğrenildikleri görülmektedir. Ayrıca çalışma kapsamında öğrenicilerden olumlu dönütler de alınmıştır. Bu tip uygulamaların hem derse olan ilgiyi arttıracağı hem de sözcük öğretimi ile birlikte dil öğretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

15 Kaynakça Aldera, A. S., Mohsen, M. A. (2013). Annotations In Captioned Animation: Effects On Vocabulary Learning And Listening Skills. Computers &Education. (68) Aydın, S. & Zengin, B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal Of Language and Linguistic Studies. Vol.4 No Aytan, T. & Güney, N. (2012). Türkçe Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları Dinleme Becerisi. Ankara: Nobel Yay. Baş, G. (2013). Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı: 172, Beyreli, L. & Başoğul, D. A. (2013). İkinci Dil Öğretim Kaynaklarında Yer Alan Anlama Etkinliklerinin Karşılaştırılması (Yeni Hitit ve New Headway Örneklemi). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Özel Sayısı. Yıl: 6, Sayı: 11, Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin yay. Gorjean, B. (2011). Teaching Vocabulary Through Web-Based Language Learning Approach. Procedia Tecnology. (1) Günay, V.D. (2007). Sözcükbilime Giriş. İstanbul: Multilingual yay. Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yay. Hatch, B. & Brown, C. (1995). Vocabulary, Semantics and Language Education. Cambridge University Press. New York, ABD. Hirschel, R. & Fritz, E. (2013). Learning Vocabulary: CALL Program Versus Vocabulary Notebook. System 41, Juffs, A. & Friedline, B. E. (2014). Sociocultural Influences On The Use Of A web-based Tool For Learning English Vocabulary. System 42, Kalyuga, M., Mantai, L. & Marrone, M. (2013). Efficient Vocabulary Learning Through Online Activities. 2nd World Conference on Educational Tecnology Research (83), Karadağ, Ö. (2013). Kelime Öğretimi. İstanbul: Kriter yay.

16 Katwibun, H. (2013). Using An Interactive Whiteboard In Vocabulary Teaching. 5 th World Conference On Educational Science Uzun, N. E. (Eds.). (2009). Yeni Hitit 3 Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Kurt, M. &Temur, N. (Eds.) (2013). Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe A2 Temel Düzey. Ankara: Özel Matbaası. Nachoua, H. (2012). Computer Assisted Language Learning For Improving Students Listening Skill. International Conference On Education and Educational Psychology Nation & Newton (1997). Second Language Vocabulary Acquisition. Coady, H. (Eds.) USA: Cambridge University Press Özbay, M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi. Ankara: Akçağ Yay. Topkaraoğlu, M. & Dilman, H. (2013). Sözcük Geliştirme Aktivitelerinin Öğrencilerin Sahip Oldukları Genel Dil Seviyeleri Üzerindeki Etkisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt: 04 Sayı: 08, Yıldız, F., U., Yıldız, İ. & Günay, V.D. (2014). Biçimbirimler Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İstanbul: Papatya yay. Yıldız, F. U. (2013). Yabancılara Türkçe El Kitabı. Durmuş, M. & Okur, A. (Eds.), Ankara: Grafiker yay.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Template. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması WINTER Template Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Teknoloji Temelli Müdahale Yöntemleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması Doç.Dr.Serhat ODLUYURT Arş.Gör. Melih ÇATTIK Anadolu Üniversitesi Engelliler

Detaylı

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH PLACEMENT TEST Uzunluğu değişken, bilgisayar kontrollü olan bu Yerleştirme Sınavı kullanıcıları DynEd eğitim yazılımlarında düzeylerine uygun olan başlangıç noktasına yerleştirir. Bu sınav düzey olarak

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu

GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU. 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu GENEL İNGİLİZCE KULLANIM KILAVUZU 1. Seviyeler 2. Genel İngilizce Kurslarının Yapısı 3. Rehber Öğretmenin Rolü 4. Sanal Dil Okulu Net Languages Portal Eğitim Platformu ; Web Adresi Kullanıcı Adı Şifresi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 237-244 AN EVALUATION OF TURKISH AS A FOREIN LANGUAGE COURSEBOOK IN VIEW OF METHODS YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA YÖNTEM KULLANIMI 1 Aysel DEREGÖZÜ

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ

TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ TÜRKÇEYİ İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRENEN TÜRKİ ÖĞRENCİLERİN GÜDÜ VE TUTUMLARININ BAŞARIYA ETKİSİ Arif SARIÇOBAN * Özet: Bu çalışma öğrencilerin tutum ve motivasyonlarının ikinci dil öğrenimindeki önemini açıklamaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 1 5 2 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 2.yarıyıl Lisans Zorunlu 1 h/ 30 s Teorik: 1h/30s

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU BİREYSELLEŞMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA :07.10.2011 BEP Birimi Üyeleri: - ÖĞRENCİNİN ŞU ANKİ PERFORMANS DÜZEYİ:.. öz bakım becerilerini yerine getirir... okuma yazmayı

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ

Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi - ASSURE Modelİ Bir dersin hazırlığına nereden ve nasıl başlarsınız? Ne öğretmek istiyorum? Hangi hedefe ulaşmak istiyorum? Sınıfın konu hakkında ön öğrenmeleri nedir?

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 7. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY FİİL FİİL Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. Kip ve çekimli fiili kavrar. Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme İLETİŞİM Yrd.Doç.Dr. Gülçin Tan Şişman Eğitim Programları ve Öğretim İletişim "Ne kadar çok bilirsen bil, söylediklerin karsındakinin anlayacagı kadardır."

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı DAYANAK 29/08/2014 İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE I DERS PROGRAMI 2011-2012 Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: ENG 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 1.yarıyıl Lisans Zorunlu 14h/ 30s Teorik: 14h/30s Dersin dili:

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR?

TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? TÜRKÇE DERSĠ NASIL ÇALIġILIR? Türkçe dersi, dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluģur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleriyle Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Toplum Çevirmenliği 222000000001207 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : None c) Yok: Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA ÖĞRENME TARZLARI VE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Şengül Özdemir¹Esma Iravul¹,Ayşegül Temizkan Kırkayak¹,Fatma Kaban²,Filiz Akdeniz ²,Tevfik Ecder²,Asiye Akyol³ 1-Diaverum

Detaylı