!"# %&'('!)*++!,+-#./ 5B;!"*+#<.$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "!"# %&'('!)*++!,+-#./ 5B;!"*+#<.$"

Transkript

1 !"# $ / $ 3/ $ 5/ B $ %&'('!)*++!,+-#./ )&'!)001)2"!)3 )&''!'0'2"%!)4())!0#)3 )''!'0'3 ),4!()!0#)5 &+0'(6"1""# 5 ""!+0'(!5 7"!&("!"8 +0'(9"1""# "!" : ;!"*+#<."# = (*7"."# 6( +#*"%""&!"."# > "&!9"1""# "!" $ 5B;!"*+#<.$ 5B$= (*7".$ $3

2 $C="!"3 $$"D 4&"!"3 $/<)!5 $36"(E!"*#<)#! 4!"01!".5 $5+06!"-<)!B $B;+&# <+!F / /G /( #!" 0"&G /$( #!"="!"0!$: //""!( #!"$ /3( #!"="4!"0!"$$ /3( #!" #6+7'$$ /3$( #!"="+6!02";&4!"0!" $/ /3/( #!" 6)!0#)$3 /33( #!" E!0"# $5 /35( #!" &'22"(!0 4!"0 $B /3B #!" #("!;+&# <+!)$B /3F( #!" "#!0$F 3 3;$G 3$+<'(!'*$.C &!"$G 3$C &;+&# <+!)$G 3$ 6!+('+!'4(''!0#)/5 3/C & 70 =" 7H (!" I4"(!"2""&!"/B 33( #!" 7=!0"# /F 3$/+<'(!'*/.C &!"/F 3$/C &;+&# <+!)/8 3$$/J+<'(!' C D"&)4%)#)3

3 5 5K KA33 5 0'! &"H 433 5$ 0'! &!+&!)33 5/ 0'! &+="!"!'4(''!0#)2"!)4())!0#)35 53=)0=)0E"&, 0+="! +!'4(''!0#)2"%!)4())!0#)3B A5: L&+0'(!)5 5B

4 '%!)40=IE7"! &!"("& &!!= 0("0( &2"M"#6!0!H+ (0H"! ="!1! &I,"7"( 02"6+(+( 6 2"! 7 I4()02"1!=)0,! 0#"!2"0M"= #! &HC &!" '<H'!0H"! 4 0 IHC &#"!&'!)1), 0 <6)#) H, (#)02"2" %E70!"0"!" <6! % E"0!, &<&("4&!"="1"& 4"&!="H""!2"E7, 4"&!="!()!0)4() "7,"4,E!0 %"# =" )&'!)0)I("0"! 4!"0!" I 0( #'<H'!0!)I 4(!) ="< 0!"I HC & 2" K 4!"0!" %6)1) E"&!"!",! &(""!"!)0)4()'=& 4!"0!"="("7=" #( C=""(0"& #("<"!" % #)&)1)+!0<2"=""%+& M( <%='<'!("0"!&+'! ="<!0 4(

5 (M #?+&"#6"1!< ("1M 1!"# (M=1+06'(( +!H+ (M0="2"!+60"( +="! HI# 0'!( +I=6+(+(<6 H (!<# #I"-6!+( +I=2 #'! 7( + 1 "( C 1="H "" HH6M 1# 66! 1( +="2"!+60"(I 1!'= H6M 1!K#"("C1",'!= H (M"+"#?M+"0& H="# H==(!<# #I(M #M#,"", "C!< =H""!<"-6! "=#+#(+1+#( ('("# H C 1(#+'1" (M"C 2"#"1( ++C(M"(M"# #I(M"'#"+CI,# 1+6"( +# 1+= ( +"="-6"## +#I H6M 1 = K +6( +# M2","""-6! "=?(M#6!"= ="-06!"#(M"#"+6"( +#(M"+"#?M+?((+0&"'#"+C (M #(M"# #I(M"0+#(""="=,# 1#',N"1(#M2",""(+!= +J,+ H?<

6 "&!J(!,!"# $ "&!$J(!,+0'(9"1""# 5 "&!3J6!+(C+&# <+', E"&/: "&!3$J!+H!+HC+&# <+', E"&/ "&!3/J#"0!+HFC+&# <+', E"&/$ "&!33J( (!"C+&# <+', E"&// "&!35J("-(C+&# <+', E"&/3 "&!3BJ 0( # % 70 /F "&!3FJ6!+(/C+&# <+', E"&/8 "&!38J0"#M1C+&# <+', E"&/G "&!3GJ0"#M7C+&# <+', E"&3: "&!3:J#'C1"C+&# <+', E"&3 "&!3J/,+<'(!', HC D",&)4%)#)3$ "&!3$J/,+<'(!', HC D +0!HE03$ "&!3/J<)HC D C&!), <E="HE03/ "&!33J<)HC D C&!), <E="HE03/ "&!35J<)HC D C&!), <E="HE03/ "&!5J 0'! &!+&!)33 "&!5$JA", # 0'! &%!)406"1""# 35 "&!5/A", # 0'! &%!)406"1""# %)!0#)3B "&!53J "!"0&0"# 3B "&!55J!"0!)(4)0#)3F "&!5BJ!"0!)(4)0)4M! 3F "&!5FJ'!( 6!"- )<&#<)#))<!0#)3F "&!58JD!()<6)0)38 "&!5GJD!()!)<6)!0#)38 "&!5:J 0+="! (00!0)4M! 38 "&!5J 0+="! #1+6"%)&)#)3G

7 ,!+8,!+$8,!+/$,!+$5,!+$$B,!+$/8,!+/$,!+/$$F,!+//$F,!+3/5,!+3$/B

8 O* - +(+<.O!& ="C G85=" +!"(C)= 0("0( &2"E7"! &!"="0( #"##!)0("0( &+(0)=&'!)!0& 7"" H"! 4(!0 4"(&!"4 0!, 6&"( 6+H0!0 =! =!&#0!" ; =! <!" <7)!0)4 +!0&!,"," #+ #0!" *$::: <)!) (, <!" 5 =. =! =" M7)!0)4() 0M"= #!&!)=O #<)#! M"#6!0I 2" %E70!" 2" HC & 4!"0!" ="&'!)!,!"1"& H""!0%!), 6+H0+!0&!,","E7"!0%!)0+=!"6&"(!"" =" #M 6( +(+! ++!,+-I H! ++!,+- H, 6&"( 6+H0! *,!H #<="#("&! =""( 0# #("0 (#)0).6&"(!"+!'6,'!=""( 0 ##("0!" (#)0)=%+&"(&! %!=)<)1>>+(0)= %!)4 KI"(&!"4 0!,"7"( 0 6+H0!)) M7)!0#) 2" %!)4())!0#)=,<&&+!<!)&!#D!0&(=) 'H*$::: <)!) (, <!". 5$#0"'!4 ) ="D 4 &,!H #<# #("0!" ="%!)4%+&%"4 (! #0!" 2=),# ( D"1 #0 +!'6,'#0 9+C"#<+"!,"7" E7"! &!"" #M 6( A!)7,7)#))!0!2=)! ",( 0(M?+&#!" %,!<6)=) ( I&'!)0)&+!< +!("&, +(0=#<)#! M"#6!0 I $J= 2"/J= HC &!" 2" =! <"(""&!",!"4(!0 4( "&!"(!" I(H"! 4(!" ##("0!" H"%"&!"4( 0"# ="#("&!"<"#"% 0! %!=)! #$%&%'I

9 E7"!#+'!)%E70 % '<! 4!"2!", ( & (6!)&!)=) % &'('!)I %)& 2" "&!"",! +!'6O &"=!H+ (0!))2""& HE",! # 7 (%$"!+& = <H0 <7!" =+D'#! +!0<# 0'!#<+' 2" P1!)Q # 0'!#<+ <"(""&!" <!" E7 #<)!)I ) HC &!" 2" =! C+&# <+!)),!"4( ", # #("0= )* ) Simulink Eklentileri Simulink Accelerator Real-Time Workshop Stateflow Blocksetler DSP Fixed-Point Nonlinear Control Design Communications (%$ $ & " # 0'! &("H"! 4(!"# #("0!" H"%"&!"4( 0"# ="#("&!"<"#"% 0" =<!)%!=) MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System Communications Financial Frequency Domain System Identification Fuzzy Logic Higher-Order Spectral Analysis Image Processing LMI Control Model Predictive Control m-analysis and Synthesis NAG Foundation Neural Network Optimization Partial Differential Equation QFT Control Design Robust Control Signal Processing Spline Statistics Symbolic Math System Identification Wavelet

10 +$! & " E7H!'<H'!0!!)=&'!)0 % (#!0)4#)0'! &,!+D'' (+6!0!)=), #$%&%'-++.+/!0 )&'!)!)!)D) 2"%+& <E!!DI'<H'!0! E7H%"4 (! %J&'('!)"&!"0"&!"H"! 4(!",! %&'('!)I%"4 (!,! 0#"!!2" &+'!= <7)! C+&# <+ =+#<!)= +!'4'! 4D)= &)#1 %)&!I ="D 4 &,! 0 =!)!"!H! +!& <7)!0)4 M7) %J &'('!)<"!0&(=) !!2 ++.+/-5 6 ( # $%&%!%0 J,+<'(!' 2" $J,+<'(!'#<)#!# <! 4!"0"*70#"!"! 7.!"!H! C+&# <+!= +!'40&(=) <)1I#<)#! C!("!" % H"! 4(!"! 7 2" (#)0 C+&# <+!)!" H% #6"&('0'! 7 "! 4& C+&# <+!)= %"0"&("= 1 +&+ 5!& (! ++.+/-+&+!& ( # $%&%!%0 ''0'7<)("& &!" &'!&&+(+! 0M"= #! D 2"# #("0!" ("+ #!"!H! C+&# <+!=+!'40&(=) 1 5!& ( )7 784&+ ++.+/ -!& ( '(( # $%&%!%0 90"( & 0+="!"0" 2" ##("0 ()0!0!"!H! C+&# <+!=+!'40&(=) 1 % &9+$++.+/-:;5<'#$%&%!%0 A6< # D!) % (#)0 2","7"( 0 *# 0!#<+. C+&# <+!)= +!'40&(=) ' C+&# <+!, &% &("H+ <" <)!)!'!O.D,"7"( 0 % (#C"C+&# <+!)),"! (!0"# I $.D60"("!" H1"!"4( 0"& % R&'!),"! (!0"# I/.2"!" 7" =" D) 4!"0 <6,!0"# % C+&# <+!),"! (!0"# 7)

11 C+&# <+!I! "" D!)) =+D'= (#)0) % &'!)!,!!" 1 ; ++.+/-%6%( # $%&%!%0!'4'0!!"!H! J =+#<!)= +!'40&(=)!'4'0 % &'('#' C+&# <+"! 0+="!"0"="&'!)!0&(=) D!" 0+="!"0"# I 2"!"" HE""D '<=''!0#)I C+&# <+"! ="&!"0!" %E7!0"# 2, % +!='&% &'!)4!)=) 1 +.%!&=+&+ ++.+/-+.+& +&+ # $%&%!%0 +,+( &+(+!# #("0!" (#)0)!"!H! C+&# <+!=+!'40&(=) 1 µ=5!! 7 5&>!! &? # $%&%!%0 µj! 72"#"("7("& &!" &'!)!&+,+(2"! "" &+(+! ##("0!" 1"!"0"# 2" (#!0#) % <7)!0)4 C+&# <+!=+!'40&(=) A ' (0 0M"= #!&!)=I #<)#! M"#6!0!I 2" %E70!"0"# 2"HC & 4!"0!" ="&+!<!)&!&'!)!,!", 6+H0 =! = ;2"=! H, <&#"&#"2 <"! 6+H0=!!"<6)!,!" M"#6!0!)6"&%+D''!"<60&00&=<)1,'' <)= = D" 6+H0!0 =!" " HE" ( =M 7#<)= &+0'(!%E70 "(0"& 00&= "%"&(" I J=+#<!)*J ;!"#. +!&,! " 6"& %+& #<)= C+&# <+ =+#<!)=I!( =4!", 6+H0 % =" J =+#<!)) &'!0& #'"( <!" &+0'( #<)#)) %+& &)# ('(0& 00&= "&!"0 (&)0!)) %E70I =+D'#! 2" =+D'#! +!0< = C"# <"!="&!" %E70I ("H!M"#,)H, #<)#!M"#6!0!

12 " %E70!"0" 4!"0!" #(( &#"!M"#6!0!2"%E70!"0"!" C &% 70 2"%E70!"0"!"!H #<="#("&! =""( 0# ("0 (#)0) "2"! 7 ="=D0&+!="&!"0!" %E70 B #'6&''(!' B '%%%(% I H""&! &<& 6+H0),'!'='D' = #&"(!" < = 7" =" K =+#<#)%!)4())!&%+& M(, 4"&!="# #("0" &''!,! ''!'0 40#)= &'!)1)< %"4 (! 0"( 2" = D" '<)1)!!"<=)0"=!""&&''!'0(00!) B, '.6&'(!' ) & 4"&!=",4!(0&00&= L) =+D'= 6+H0<E"( 1 # "(&!"4(!= &("#+"&=HE"<7)!) # 0H"<"% C(()&!<&,4!(,! 7 ' )%!)4()&&+0'( 6"1""# "&H"( &+0'(#())= ) %!)4()0& %!( = 7 " H"%0"&"'<H''=' ' =''0= ="1" <70& <"("! +!1&() '&+0'( E1" > =+?#' =)=),4!() BA $+(%&; 4! %)!=)D)=&4)0)7H"!"6"1""*"&!.)&+0'( 6"1""# = +0'( 6"1""# &'!)1)!" &+0'( <+'0!<)1)#) #)=!"( 40 #D!<,( <7= A+'0!<)1) M7) M!"

13 H"!= D ="*SS.!"( # &4)0)7 H"! '!"( &+0'( < = &+0'(= 7!" H!",!"1"D HE#(" BB +(%& (+ $+(%&%-demo0 D"!& ="C&'!)!)<+ < =,"!!" # &+0'(!)%!)40#)) 0"&"=! <+# demo&+0'('!" ="0+#(#<+!#("# HE(!"",! #("=" <61D))7, #"% 0!" #"%( D 07 4!"2 1(!))=)0=)0 7!"0" 0&),'!,! # 7 2 #<'($+(%&'-save-load0!h #<))7=!" %!)4)&",!H #<))7) &6(0<) 7'!<,! # 7 M #+ H" =E""& &!=)D))7 <"=" "(0"& #("<",! # 7 4(",'',40& % &'!)<+ +!='D''7,( ="D 4&"!" <" ="<!0=,!H #<))7)&6(0=E1" >>save &+0'(''&'!) '&+0'(&'!)0= +! =+#<#))!( = 7 =" 2"< =+#<)7= 0( = <" <6 2"< #(" <7 + 0( = <"! %!)40!)) <" =" %D)0 M( <1) ='<='D''7= >>load

14 &+0'(''H 0"! # 7 0( M 1 =",4&, # 0!" =" ="D 4&"!" #&!<,! # 7 "D >>save dosyam ''<)= >>load dosyam &+0'('!"="#&!0)4+!='D''7="D 4&"!" H" %D),! # 7 #$>87%5''<'-casesen off,casesen0,<&2"&%&mc&&("!" "='(!), =!= A <) # 0! 2"!0 4 C&(&&("!" =''0',&)0)= C&!)!)& 7"=" # 0!" C&!)<0)4 H,!H)!) "D =#1 ("I 2" #1 (" (0!) C&!) 4"&!="!H)!) ' =''0=, #0", =" C7! ="D" (0& 00&= D" #(" #" casesen off&+0'('!",' =''0 #+"=!",! E<!"1",<&J&%&MC='<!)D)+(=&!0)4+!' &! 7%%(%-who, whos, what, size) =O &'!)1) (C)= 6+H0 % =" ()0! ="D 4&"!" 2" 0( #!" =''0'' HE7=" H"% 0"& % who,whos,what,size H, &'!)4!)&+0'(!,'!'0&(=) whoo&+0'('&'!)1)(c)=()0! ="D 4&"!"!# ("# HE(!"I whos;&+0'(',' ="D 4&"!",+<'(!)!",! &(" 2",' ="D 4&"!" #)C)+!0<#!&)#)0!)+!'6+!0=)D))=HE(!"I what;&+0'(' &'!)1) = #& M! M7) = 7 =" 0"21'( J =+#<!)! #("# 2" :7'( +(%&%-help0 A=)0 0&) (" E"0!, &<&()!)40 +(0)= help &+0'('!" <=)0!),!"1"& =+#<!),'!'='D'= 7!"2"#+=<=)0!),!"1"&&+0'(!

15 HE(!" =)= help&+0'('' =) <=)0 #("= D &+'<' 6"4 #)<7& #("= D &+'=<=)0!,! "&+!& >>help sin &+0'('H!""& SIN SIN(X) is the sine of the elements of X 4"&! ="# #!"!H!, <=)0!),! :?'(-type0 type &+0'('!", =+#<) %" D HE(!" J =+#<!)) HE(!"0"# =" =+#< =)= #+ '7()#)) <7)!0#) H""& <+&(' "D type device &+0'(' device.m =+#<#)= <7)!) +!(0#()!) HE(!" '&4)!)&(<6" device.m &+0'(' #"device=+#<#)=<"!t 4"(!","!!"0 4 %)&!0#()!)HE(!" )#1 H""! &+0'(!) # 0!" 2" %)&!0!),!+ =" 2"!0 4( $% Komut lev help MATLAB'ın operatör ve fonksiyonlarını tanımlar who Deikelerin isimlerini listeler whos Deikenlerin simlerini ve boyularını listeler what Diskinizdeki M-dosyalarını listeler size Argümanların boyutlarını verir lenght Argümanların maksimum boyutlarını verir clear Çalıma ortamındaki tüm deikenleri temizler quit MATLAB ortamını sona erdirir save MATLAB çaıma ortamında bir MAT-dosyasını saklar BC? $& = C="!"C+0'=2"<&+(+!&'!,!0" 7 % E7"!&&("!""#M 6(,!+ $=",'&&("!", E7"( 2"!0 4(!" #

16 D EE4"! 6("7!"I 2"&(E!" 2" 0( #!", % 0!"= 0"& % &'!)!)"D U535G/#V(*JB.W"!"0!),+4!'&!!<)!0)4 $% Karakter Fonksiyon [ ] Matris ve vektörleri tanımlar ( ) Kontrol ilemi üstünlüü Matris indislerini ve fonksiyon argümanlarını ayırmak için kullanılır ; Matislere ait saırları sona erdirir % Açıklama eklemek için kullanılır : Sütun iareti veya vektör! Sistem fonksitonlarını yerine getirir(ms-dos)) %"!"0!), 2"&(E=''<)=U5B35O$G$WI%#()2"% #('=,"(/-/! &, 0( # HE#(" '= +&(!) 2 H!*O. 0( # +!'4(''!0#)=, #()) #+ "= 6,'' 7!"<" #()) +!'40#))#D!XUW, % 0 =",,!= 0,+4, 0( # ="D 4" " ( - 0 = +0! 6("7%"4 (! %!)40!!%"4 (! <"!"=" &'!)!)E"0! # O (0"( &="< 0!" #(!D,"! 0"&2" C+&# <+H0!))&6(0& % &'!)!)D"2"A, 2"&(E #" *A.=", 2"&(E=2"U*A*..I*A*$..II*A*..W4"&! =" C=""=! L"# <)0 4"( = 35$Y:I 35$ 2" 35$" <)!0 H"! ' 4"(<)70="!"0""!"0%602",E!0" 4!"0 =" ="&'!)!,! 'HE"&'!)4, % 0!" FIGIHII2"< 4"&! ="= L ("&#()#)D0< C="!" ="20"( D,"! 0"& % &'!)!) JL' 4"(,,!= 0=""!=""=!"#+'%!) 6+H0) 1#) #+'=&=HE(!"0"# "H"!"0"& % &'!)!)

17 K L%)&!0 <6)!1D) 70!H! #()!,' 4"(!",4!& <6)!) T 4"(!",4!< (C)= = &&("!)07 2" 1<=#+&'!07 <7) 4!"0 HEE<!"1" %" # =" &" &+0'(!)!"%!)4)!,! L4"(#(' 4"( +!&&'!)!) 2" M" <"="&'!)!,! "D OZL=,4!<&"!"<&=(, = 7 +!'4(''2" UZIZ[IIW!"<)!0H"! ML)& 4"( 0( #!" (#6+7''!)0#))#D! I 0( # &04)& "%!" & (#6+7+' #" "4!" & +!0< (#6+7''#+'%!=))"20 2 $ 4D)=& ="< 0!""HE" syms a b c d; A = [a b; c d]; A*A/A A*A-A^2 ("",#()D)0)7= [ a, b] [ c, d] #+'1'!)) 4D)=& ="< 0!""HE" syms a11 a12 a21 a22 b1 b2; A = [a11 a12; a21 a22]; B = [b1 b2]; X = B/A; x1 = X(1) x2 = X(2)

18 ("",#()D)0)7= x1 = (a21*b2-b1*a22)/(-a11*a22+a12*a21) x2 = (-a11*b2+a12*b1)/(-a11*a22+a12*a21) #+'1'!)) C +(%&3 4! %+& 6+H0= +!='D' H, = = &+0'( 6"1""# 0"!",<&&+!<!)&!#D! ' HE" =& 0"!" 2" 4!"2!" 4'4"&!="= CN -+!50! ;!" 0"# =+#< 2"< =+#<!) +!'4(''!0#) 2" <7=)0 4!"0 <!0!))+!='D'&+0'(!) %" 9'&+0'(4'#"%""&!" %" J;!"I<" J=+#<#)+!'4('0& %,+4, 6"1""% ; H'"I<", 4"&!6"1""# +!'4('' +="!I<?, (K6"1""# +!'4('' ; =N =+#<#"%",!"D 7 6"1"""& H"( ""& =+#< =)H!0"# 2"<H""&"=+#<)#"%!0"# #("2"=)=#"%!" <= #0 <7)!=+#<0"( =7"!"< 1 6+H0)%!)4())!&%)!) ; 4& 7+0'( 6"1""# =" #"%!""&,"! (!", J =+#<#))2#<)!=7"!"< 1 < O +$!;4!!)40!))&<="(0"& %,!"( 40 &'('#'HE(!" I<", =+#<=)H 0" 7H""&0"&("= % =N +#< AE"( 1 #!)4()&+0'(',"7" J =+#<#)=)H 0" 72"<#"%0" 7 %,!"( 40&'('#'HE(!" 2","! (!"J=+#<#))%!)4()) ++$ 8+ 4& 7 lookfor &+0'('' %!)4()) 0 <+!'=,'!'(0 J=+#<!)) % ="& <=)0

19 0"(!"!& %)&!0#()!))(<&&+0'( 6"1""# % =" #"%!"&()4())2"#+'1'"&=HE(!" 3&+0'(9"1""# ="#"%!"0"( + %<&!,'!', <7)1)< =E&" D"#"%!" 0"( <+&#I(0 +(''0',+<'1 H!"0"( <7=)) 3& &%;=& <7)1)<!))2"#"%""&!" *"&(+' H,.="D 4( 0"& %,!"( 40&'('#''HE(!" /& +(''0''&6() C,7&-? 0! = (*7". 0"#&+0'(!)&'!)1)< =7"!"0" C+&# <+!)) '<H'!0& %,<&&+!<!)&!#D!! %&+0'(9"1""# ="#"%!"0"( R&"#"2"+(0=#&! +;5 +0'( 9"1""# =" #"%!" 0"( R&+6<! 2" +(0= #&! 3!& =& 6+ %" D &+0'(#())<6)4())!!+L +0'( 6"1""# %" D #!" '&+0'(I clc &+0'('!"<)HE"2 1"=" CA;&+!- # $ 0! ' 0"O = 6"1""#"%""&!" <!0&I 2#<)! =7"!"0"6+H0))#"%0"&2" format2"echo&+0'(!)) 4!"2!" ="D 4( 0"& % &'!)!) %( 4 N+(& &%)&(), % 0!" ="D 4( 0"& %,'&+0'(' &'!,! # 7'&+0'(4'#"%""&!"="+!'40&(=) % 4>+ H88-:!'( #'$H;'0 A#)0 =''0' % %)& 2"&6!) #)= H"% 4 <6 Echo on #" 2"!", &+0'(' #+'1'"&=HE(!"0"# #D!. H!. 4$2+%7 3+4!! (! 4!"0!" +!'6 +!00#)#)=H"% 4 #D!

20 N+& A7) C+(!)!"( 4 0 &'('#'' %&,'= &+0'( 6"1""# ="&'!)!C+(2"(!"H #"%",! 7 $% Komut Etki Short S abit-noktalı sayıları 5 haneli olarak gösterir (varsayılan). Long S abit-noktalı sayıları 15 haneli olarak gösterir. Hex Onaltılı gösterim biçim ini seçer. Bank Dolar ve sent (Lira ve Kuru) gösterim biçim lerini seçer. S ayıların önüne pozitif, negatif veya sıfır olm a durum larına göre +, veya boluk koyar. K om pleks sayılarda sanal kısım Plus dikkate alınm az. Short e Kayan-noktalı sayıları 5 haneli olarak yazar. Long e K ayan-noktalı sayıları 15 haneli olarak yazar. Rational Gerçel sayıları, tam sayıların oranı olarak verir. K atsayıları, m atrisin önünde satır-atla karakteri ile birlikte Loose görüntüler. K atsayıları, m atrisin önünde satır-atla karakteri olm adan Com pact görüntüler. 7& "( =7"!"0" &+0'(' 4!"(!0"& #("= D =" H""&" 0"( =7"!"< 1 6+H0) 2#<)! +!&,"! (0"0 7 #D! CBO 7+9!! > =+?#*9"1""!".0"#I&+0'(6"1""# 2"= D"4"&! 6"1""!"! #("!"'0"=", ED" #"%!0"# I+ED" "(& +!0#))#D! CCP 0"#I " ("(&!"4 0! <=)0 6+H0) " 4 0 #D!'0"I4D)=& &+0'(!=+!'40&(=). +8+& &!-#7 $.+!%0

21 % <=)0!0&00&+!&+'!)! #("# HE(!" )7 /-?0 A=)0!0& 00& +! C+&# <+!))!C,"( &,! #(" +!&HE(!" P ; 4& 7- # #:7'(0 +0'(6"1""# ="#"%!", ED" % <=)04()).+%&-P$$'70 % ()()1),!H!" CQ $3 4! I(0 HC &%)&()!)) R4"&! 6"1""# +!& =!=))! <) HC & 6"1""!" =" HE(!" ' 6"1""!" E7"! &!" I &+0'( 2" C+&# <+!)!" &+(+! "(0"& 00&= I &'!)1)!)I #("= &!" &=*# #("0&<&!)!"#))!)+!,!.4"&! 6"1""!" +!'4('0!) 2"&+0'( 6"1""# =" 4!"(!"&+0'(!! HC &!",'6"1""!" % ="% 7=!0"!" #D! CQN -+!50 "&!6"1""!" %)!0#)I&6()!0#)I+!'4(''!0#)2"<7)1)%)&J ()!))!)0#)&+0'(!)) %" +0'(!)&'!)0!)<'&)=2"!0 4( CQ,7&-? 0 '0"4D)=& #"%""&!"="+!'4' +;5&+ &8 "&!6"1""# %" D 9+<> =+?#0"(C!"*?0C.,% 0 ="&+6<! +;5&+&(; "&! 6"1""# %" D 9+< > =+?#, (06*,06., % 0 =" &+6<! N2% "&!6"1""# %" D #!"'&+0'(I1!C&+0'('!""4="D"=

22 ,

23 ,,87 = D" 6+H0!0 =!" " HE" =M 2(N!)=) %+& 6+H0!0=! ="C&!)0("0( &#"! C="!"#'2",' C="!",(0( #!" %"!"C="!" ("0"!,!+&!) "D 4&"!" <)! 6"(E!" ;+&# <+!=),, <6$ =I M"MH, ( 6()0!0#) 2"<,+<'( C="# " H""& <+&(' I <", ="D 4&" #0!" &4)!4()D)=I +(+0( & +!&ans #0 =", ="D 4&"+!'4(''2"'<H',,"!"&0 &() <)) D" ="D 4&" 7(" 2#I H""&!,,"!"& <)=)D)= %" D ="D 4 "D I +H"1 \#<)X5 +H"1 \#<)= <" # 0!"=!"-0( # +!'4('2"$ <&!" "D 4&" # 0!" O, MC="I#<)=2"<!(% 7H ="+!'4' #<)#))(C)= (& 6"=!" MC( +!'4'! I#="1" ="D 4&" #0!&/&&(" &'!) I,<& 2"&%& MC"='<!)=)I,<&MC!"&%&MC <)="="2"="D 4&"!" <)="D!=,A5' = #<)! <<H) +!& &'!)! +!'& (,= C=" "=!!" '' <)#) +!'&(,= #("! +!& 2"< 2"< Z +!& &+06!"&##<), % 0!" ="=" C=""=!",!!""&+!&I

24 e e23 1i j 3e5i #<)!)HE#("!",! <)!)='<!)!)D)),"! (0"& % &'!)! eps sayısı onluk tabanda 16 basamaklı olarak gösterilmekte ve yaklaık olarak den "&=+!(0#<)!)&6#<,!0"&("=,B; &R -!5'!6 (4 0 ("0( &#"! C="!" +!'4('0& % +6"(E!" 2" E1"=" ()0!0)4#"0,+!" &'!,! # 76"(E!"E7"(!"4'!=)L $% $% lem Cebirsel Biçimi MATLAB Karılıı Toplama a + b a+b Çıkarma a - b a-b Çarpma a x b a*b Bölme a / b a/b Sola Bölme b / a a\b Üs Alma % a^b & =7 *#&!". #<) (#)=& (0"( &#"! 4!"0!",!+$=" HE#("!0 4( ="< 04D)=+!='D'H, ="D"(&,"!, ="D" % ="#&!,! x=a + b ' C="="2", (+6!=)D)2"-="D 4&" % ="#&!=)D),"! (!0"&("= '(0 4!"0 O % ="&, ="D", % ="&, ="D"!" (+6!&,' (+6!0) - ="D 4&" " (1D) 4"&! =" <+'0!0&00&=D",I(0 4!"0,'4"&!="<+'0!1& +!'#I4D)=2"!",,!= 0 ="H"%"! +!'

25 say = say + 1; %)&, 4"&!=",',!= 0H"%"!, 1", #"!,!= 0+!07IC&( % ="& say % ="&, ="D""!2""=!"1"D 2"#+'1' ("&say % ="#&!1D)),"! ( +'%(say % ="& ="D" M" #"C" ="(1D)),"! (!0"# "="&( "!, ="D 4&"()0!0=H!"="< 0!" 1#)=ans # 0!, ="D 4&" % =" +(+0( & ="C#)= ans % ="& ="D", E1"& <"!)'=ans H! 71"1"26!0)H"!" #?"&"! 0"# &)#!()!0)44"&! = ( #!"!" <6)! 4!"0!"=",E!0" 4!"0 % & C&!) #"0,+! &'!)!0&(=)''<)="D"#<)!#&!" #" &,E!0" 4!"0 #+'1' = <) ="D" HE#(""1"&( "D /Y$!" $]/ C="!" #+'%!)<)+!'65= "&, (0"( &#"! =''0 % =", ="C7!=''0, =,'!',!= D "HE"MH 4!"0 E1"! & M&&)#M 6 +!'='D'',! 0"# <" =" +!1&() 4D)= = &'!)! 4!"0!"=" 4!"0!" E1"! &! #("# 2"!0 4( $% Öncelik lem 1 Parantez 2 Üs alma, soldan saa doru 3 Çarpma ve blme, soldan saa doru 4 Toplama ve Çıkarma, soldan saa doru,c+(; /5' =&+06!"&##<)!I(0 4!"0!"="2"C+&# <+!=i2"j E7"!C+&# <+!)!" C=""=! "D O

26 z=2+5i, z=1+1.83j, z=1+3j +06!"&#0( #!" H "&"= &&("=!0"# H""&"+&(="D"!" #)=,)&)!1&,+4!'D' <" = "D 3+ 4i C="# I & C&!) ="D""(,QN+$!5+ )%+& H%! 2"%+&&6#0!), C+&# <+ <6)#) 2=) =,7) C+&# <+! =M E1"=" <"!"4(!0 4,7)!) #" #+= =)4)= <"!"4(!0 4 J=+#<!)= +!'4 &(6M"!" ="()0!0)4!=) '' <)= E7"!'<H'!0! % &'!)1)!) &"= C+&# <+!)) <7& &"= &(6M"!" +!'4('0#) 00&= '!)1) ()0!) C+&# <+! = = D" C+&# <+!H, &'!)!,!!"=0"21'(! (&C+&# <+!) H""!+!&4D)=& &("H+!""<),! 7 "0"!0("0( &#"!C+&# <+! $ 7"!C+&# <+! / "0"!0( #!"2"0( # 4!"0!" 3 ( #!" %6!)<)0 5 "! 7!" B 9+! +0! F C"# <"!="&!"0%E70!" 8 ""+!0<="&!"0!"2"+6( 07#<+ G <)#! ("H!M"#6!0!) : <! 4!"0" ( C+&# <+!) HE"2 <70&,'("7 #))!)) 41D)=,'= #="1",7) ("0"! 0("0( &#"! C+&# <+!) %)&!0!) 2"!"1"&( <)1 = D" E"0! C+&# <+! =("7 #+'=& "&!"=" 2"!0 4(

27 $% Fonksiyon Açıklama abs Mutlak deer hesaplar ve karekterleri sayıya dönütür. angle faz açısını radyan cinsinden hesaplar sqrt sayıların karekökünü hesaplar real bir karmaık sayının gerçek kısmını hesaplar imag bir karmaık sayının sanal kısmını hesaplar conj karmaık elenik sayıyı hesaplar round en yakın tamsayıya tamamlar fix en yakın tamsayıyı sıfıra dorı yuvarlar floor en yakın tamsayıyı eksi sonsuza doru yuvarlar ceil en yakın tamsayıyı artı sonsuza kadar yuvarlar sign bir sayı veya matris elemanlarının sıfırdan büyük veya küçük olup olmadıını tespit eder rem bir bölme ileminde kalanı hesaplar I#(=(,# (0("0( &#"!C+&# <+!=,#I#V(I"-6 2"# H, #<)! %"0"&("= "&E&2"<"H( C#<))!+H (0#))!& M(#)7I'<H'&04)&#+'1' +(+0( & +!& "( I %+&H"! 40 40("0( &#"!C+&# <+!)&6#<,"##"!<)70= #D! 2" H0 C+&# <+'' <" " H"(,' C+&# <+!) %+D' &04)&(()40!) &,'!"="!" "0"! C+&# <+! E"& 2"!"1"& +!'#L SS"0*$IF. #X5 SS"-6*. #X$F8/ SSC -*/5. #X/ SS1"!*/5. #X3 SS+'=*/5. #X3

28 A A S

29 @""&=32"# <+= (,"M"<0,+! 1++!,+-!2""=!""&#"0,+! &0("0( &#"! 4!"0<60+!&!)#D!0)4 #" =""!"0!)&+06!"&#+!,!"=E(H"#"!,+<'(!'#<)#! 0( #!"!"%!)4, 6+H0=) 7) =''0!= E7"! +!&,' 0( # -,+<'('=+!,! "7"4"&!="("&#()2"<("&#('=+!'4 2"&(E!" +!,!!" ) 0( #!"!"%!)40#) ="0"&O 2"!" 0( #!", % 0 =" ="D"!"= 0"# 2"%E70!" 0( #"##) HE" <60#)2"#+'%!)=0( #,% 0 ="=7"!"0"# ="0"&( A&! ( $ ( #!" H! &"&E4"! 6("7&'!)!&*U W. 2" 4D)=& <+!=, &'!)!&H! J!"0!), (0! #("+!&H 0"& JA"!"4 &="< 02"C+&# <+!)&'!&0( #!""(0"& - J=+#<!))&'!&0( #!"+!'4('0& - )42" =+#<!)=0( #!" <&!"0"& '!) #)="&+!< +!)(0! #(" +!& <70&() ' HE", 0( # H "&"I!"0!I,4(2"#+=&E4"! 6("7!"!"&6()!) $!"0!)#),+4!'&2"<2 H!&+'!' /( ##()!))<)0& % ="+&(!)2 H!&'!)!) &'!)= &&("!)0!)=)"D I A = [1 2 3; 4 5 6]; A = "&! =" 2"!" 0( #!",% 0 =" ()0!) =M #+ &'!)!0&7""2"!" 0( # ="#&!

30 <& 0( #!" H "&" +&(!) 2 H! <" "#() (!0&&(" &'!)!,! A'&)=0( # C&!), 4"&!="4D)=HE#("!= D H, ="H!",! A =[ ] +'%+!&<)="D"!""!=""=! A,&! 7 ( ( #"!"0!) #H"!" &0!= +!'4,!"1"D H, ) ="< 0!" ="="+!'4,! "D I a=[-1.3 sqrt(3) (1+2+3)*475] a= %& 0( #!" "!"0 +!& &'!)6 =M,<& 0( #!" +!'4('0&00&="D I =[ ] 0( # "4D)=HE#("!= D 4"&!=", #()"&!"0"# <6,! M=[M;[ ]] '=''0=0( # M=[ ] =''0''!) ''<)= & +&(#(#("*L.&'!&,<&0( #!","!, &)#0))&'!,! 7<== D" C="!",'0( # &%!(",! 7 "D I

31 M=M(1:2,:),!= 0 0( #!& & #()))!&0( # +!&#&!E<!"1",4(& + N!0( # "!=""=!0 4+!' AA &! = &'!)1) 2"!" &"= +!'4('1D) 0( #!"!" ()0!<,!"1"D H, )&"= E7"! 0( #!" =" =" #( C=" "=!",! '!) E"0!!" +"#I"<"I 7"+#I 0H 1I =I = +!'6 4!"2!" 4'4"&!="=!"L $% zeros Tüm elemanları sıfır olan bir matris oluturur Ones Tüm elemanları 1 olan bir matris oluturur Rand randn Eye Magic Düzgün daılımlı rasgele sayılar veya matrisler oluturur Normal daılımlı rasgele sayılar veya matrisler oluturur Bir birim matris oluturur Sihirli kare matris oluturur )=E(("0"!0( #!"!H!, &%E"&L "&L Z = zeros(2,4);% 2 satırdan oluan ve bütün elemanları 0 olan bir matris üretir Z = "&L$ F = 5*ones(3,3);%3x3 lük oluacak tüm elemanları 1 olan matris 5 ile çarpılmıtır

32 F = "&L/ N = fix(10*rand(1,10)); N = "&L3 R = randn(4,4); R = AB&! 7 6 ( )("0"! 0( # 4!"0!"+!'4(''( # 4!"0!" (0('<H'!0&00&=A!)71,7)&&("!"=" &)#)(!0#E7&+'#'+!,! AB&!!;+?% 0( # (#6+7'#()!!#('!) <" ="D 4( = D,4&, 0( #( ""!="(6+7#( = #+!&+!& C=""=! "D, 0( # I XU$/O35BOBF8W4"&! ="()0!#&,'0( # (#6+7'+! I XU3FO$58O/BGW4"&! ="=

33 '=& <6)! 4!"0* IN.&+'0'=, ="D" *NI.&+'0 &()!0#)=) =, 0( # (#6+7'*R. #((" 2 H!&&("!" C=" "=! A 0( # (#6+7'HE#("! &"4"&! ="<7)!)! = D 7""&" 0( # =)4)=& 0( #!" (#6+7"# C&!),+<'(#M 6 <", 0( #( D" 0( # &04)&#<)!= +!'4'<+# =&04)&"4!" & (#6+7"= 4!" & +!0<, (#6+7""!=""(0"& % < < = conj(a )&+0'(!)&'!)!0!)=) "&!"L "&L X = Y = X' Y = "&L$ z = [1+2i 3+4i] z'= 1 2i 3 4i z.'= 1+2i 3+4i

34 AB,&! 7 N$6 ( =(+6!0 2"%)&0 4!"0!" % [ 2" ^#"0,+!" &'!)!) ' 4!"0!" 1&,+<'(!) <) +! 4!"0!" % ()0!)=) "D 2"H, C&!),+<'( & 0( #HE7E"!)#&I K+L +6!0)M(#+'1''2" &0( #!",+<'(!)C&!)=);&( 2"H, "4 (,+<'(!'0( #!" C=A+B "&! ="(+6!#&#+'%( M( +!07I 2" 0( #!" (+6!) 2",' ="D"<"()"D I A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] ve B=[1 4 7; 2 5 8; 3 6 0] matrisleri için C=A+B toplamının sonucu C=[2 6 10; ; ] olur. +6!0 2"%)&0 4!"0!" 4!""!"=", #&!" +!='D'= = H"%"! = &!" -,+<'('=, 0(# +!& =4",! 7 ' =''0=#&!"="D"I 0( #!"="& (0 ="D"!"!" <) <)2"("&("& 4!"0"(_, ('('!' "&!"L A = B = ( #!" % X = A + B X =

35 Y = X A Y = #+'%!)!)) ABA&! ;'(!' ( #!"="%60 4!"0 % `#"0,+!&'!)!) ' 4!"0 4!"" 0( #!"=" M" & # %,+<'!)) <) +!='D' =''0!= H"%"! = A I `%6)0)= )#('#<)#)!" #()#<)#)"4 ( #" M"#6!0<6)!)&# (&( ="M(#+'1'%)& <)1 0( #%6)0) 0( #!" &4)!)& H"!""!"0!))%6)0 <+!'!"M"#6!07E<!", =''0="D"=X`&+0'(' 2"!"1"&+!'#I C does not exist *0"21'(="D!=. "&! ="&, '<)0"#N)!)) 2"4"&! =" & 0( # 0( #%6)0))#+'1'+!0( # * IN.&+'0'=& ="D" 4D)= HE#("!"(+6!0 ="&!"0 =" C=" "=!= D H,, 1 0( # 1 #())!" & 1 0( # Z 1 #('' +&(%6)0)=) INX &, N& &X "&!"L "&L A = [1 2; 3 4]; B = [5 6; 7 8]; C = A * B C =

36 ABB&! R(! (=ME1"%)&!=)D)H,,E!0" 4!"0 % & C&!)*Y2"].,E!0" 4!"01 # 2=)D"="D" I("&!+!0<, &"0( ##"] 2"Y C="!" 0( #!"0( # #+!=1"#D=%6)0!)< I 2*.`2"` 2*.!0) H"! '' < " =#+'1' =+D'="!=""(0"& 00&='HE"O X]0( #="&!"0 X%E70HE#(" XY0( #="&!"0 X%E70HE#(" IYO0( #!"0( # #()#<)!)<) #" ()0!)=) D", &" 0( ##"I Y C="# '##"! 0#<+' <=)0)<! C&(E!""<)!)'C&(E!"I *LIN.X*LIN. ="&!"0!" %E70="&'!)!)'=& *LIN. C="# 0( # N #('''HE#("0"&("= '!'0( #!"<),+<'(+!, 0( #+!' D", &" 0( # ="D!#" ] +(+H+"!"4(!0"# &'!)!& C&(E!"" <)!) ' C&(E!" " &%&&"!"<E("0 ="M"#6!1&="&!"0!"!()=&'!)!) +'% 0-,+<'(!', 0( #( '= 0O 0( # #(' #<)#))2"O0( # #('#<)#)) C="# =! " YO YX*]. 4"&! =" #+!=,E!0"=" &'!)!(" 0!"!"()0!,! ABC&! &(6 (

37 0( # &'22"(!0& % a6 ="< 0 &'!0& <"("! = ' 4!"00( # % ="& M", "!"0)("&"("&"6 &'22"(!)'=, &"0( #I6 #", #&!"#<)=) &"0( # &"# *a$.` 4!"0 "="&( "7"4"&!=" a3="< 0 ="``` 4!"0 "="&( '&4)!)&a$5H, &"#! #(!0 4!"0 E7 ="D"!" 2" E7 2"&(E!" =" % "! =M&04)&, 4!"0H""&( & 0( #%6)0)) <6)!,!0"# %, 1 0( #(",'!'#() #<)#)) & 1 0( # #('#<)#)"4 ( +!0#) H""&( D " HE"I, 0( # &'22"(!),!0"# % ="#()#<))#('#<)#)"4 ( +!0#)=+!<)#)<!&"0( #+!0#)H""& ABQ!!& N+$!5+' 0( # #("!C+&# <+'" 4"&! =" C=""=! 2"%"4 (! M"#6!0!= E"0! <"('( (,' C+&# <+! exp(a) 4"&! =", &+0'(! M"#6!) '&+0'( ) M", "!"0) 7" =" "!"0"!"0 4!"0 " 1"=" '&4)!)& ) 0( # 4"&! =" #("! C="# #"expm(a)&+0'('!"m"#6!()!)(& ("0"!0( # C+&# <+!)4'!=)L $% 9+!< E&!","! ("&&(" #(&, 6+! +0+!'4('' "( 0( # ="("0 ())M"#6! 1" 0( # 7 M"#6!() + +"1("%6)0))M"#6! <) 70=!" =7"< 0( # C+&# <+!)) = %"0"&("= "D 0( ##"! # 2" 0( ##"!!+H (0 M"#6!0!) H, "-60*.2"#V(0*.C+&# <+!)=+!='D'H, C+&# <+=!))

38 #+'= 0 MC,'!' C+&# <+!!" 0( # C+&# <+!) +!& M"#6!) (()0!),7)<"!"4 &!" 0( #C+&# <+!)L $% "-60 "(,)HE", 0( # ##M"#6!!+H0 0( # =+D!!+H (0#))M"#6! #V(0 0( # &"&E&M"#6! ABT&!!( )0 HE", &" 0( # +! ) J +!'6 J 2" J %6)0!)M" & # =", 00( #""4 (+!0#)H""& A I J X J X= +0!=", 0( # ("#!0 4!"0!" +!='&%#)&)1) +!0&!,"," =,' 4!"0("&, &+0'(!* 2.%E70!" 4D)= 2"!"E"&!", 0( # ("#!)0#)2",'0( # ("#!" %6)0)#)!, 00( #""4 (+!='D'HE#("!0 4( A=[2 3;4 1] A= B=inv(A) B= A*B ans= B*A ans=

39 B

40 B N HC &# #("0 I 2"!" M7)!0#)= 2" HE#"!"4(!0"J # ="%+& ="D 4 & 2"&"= " M# E7"! &!" <!", &'!)1)!,<& &+!<!)&#D!0&(=) /5 2" =M!()=& #0!" ="O-J< HC &!" I&'('6#! HC &!"I%','&HC &!"I<7"<HC &!" /J<7"<"(?+&0"#M +!'4('0& 00&= '' <)= 3: 2" =M <'&) #0!" =" HC &#"! E7"! &!"%+& =M C7! ())!0)4 2" <'&)=&,M#"=!" E7"! &!""!2"("-J<J7 HC &!" =" =M! +!0& 7"" M" (! /,+<'(!' % 7H 2" <7"< HC &!" +!'4('0& 00& M!" H"!0 4( B,+5%&%-,08$ ( 2"!" $,+<'(!' +!&% 7=!0"# 2",' HC &!" =7"!"0"#!"!H!, (&)0 M7) C+&# <+! 0"21'(' 4D)=,' C+&# <+!%)&!&E"&!"2"!0 4( B,8$N+$!5+' -J< =7!"0 =" +!'4(''! 6"&%+& HC &("- 2" <"&#"!" "4 (!)&!!,E!=D 2#<)!) ",'( HC &!"="! "" HC & =))!) 7) #(# =''0!= <("&"&#" 7" =" < = M" & "&#" *-I<.7" ="="!+H (0 &E!%"&!"= 0"&'!)!,! - 2" < 2"&(E!"! "" 2"!+H (0 & C+&# <+!) 4D)= 2"!0 4( *"&#"!"2" #<)#)HE"E!%"&!"=!!". 3+& (#$J! ""% 70 $%'( plot(y)

41 plot(x1,y1,...) plot(x1,y1,çizgitürü,...) plot(...,'özellikismi,özellikdeeri,...) h = plot(...) #'$( -2"<"&#"!"! ""+!&E!%"&!"= 2"2"!" HC D % 7" '=-!",D)0#)7="D 4&"<!" #",D)0!)="D 4&" HE#("0"&("= $ X = 0:pi/15:4*pi; Y = exp(2*cos(x)); plot(x,y,'b+') M", 2" +&(#) 02 () 4"( &+<&% 7" (#+HJ!+HE!%"D % 70"& $%'( loglog(y) loglog(x1,y1,...) loglog(x1,y1,çizgitürü,...) loglog(...,'özellikismi', ÖzellikDeeri,...) h = loglog(...)plot(y) #'$(

42 @"0-"&#" M"0="<"&#" %!+H (0 &E!%"&!"= 0"&'!&- 2"<="D"!" HC D +!'4('' $ " 4"(!"!",# (,!+H!+H% 70 +!'4('!)0 x = logspace(-1,2); loglog(x,exp(x),'-s') grid on (+25 (#"0 J!+H (0 &HC &% 70"& $%'( semilogx(y) semilogx(x1,y1,...) semilogx(x1,y1, ÇizgiTürü,...) semilogx(...,'özelliksmi',özellikdeeri,...) h = semilogx(...) semilogy(...) h = semilogy(...) #'$(

43 !(+2/"-"&#"!+H (0 &<"&#"! ""+!&E!%"&!"= 2" 2"!" HC D % 7"!(+25"-"&#"! ""<"&#" =+D'#!+!&E!%"&!"= 2" 2"!" HC D % 7" $ "&, #"0!+H<6!+('L x = 0:.1:10; semilogy(x,10.^x) =HC &C+&# <+!))<)=% 7!"HC &!" 7" " <7) <7=),!"1"D 07 "(&"( &+0'(! = 2=)"!,4!) "(&"( &+0'(!)2"%)&!0!)4D)=2"!0 4( & M7)=& HC D",4!)&"&!"0"& $%'( title('balıkyazısı') title(fismi) title(...,'özelliksmi',özellikdeeri,...) h = title(...) #'$(

44 @! M7)=& HC D "#(&)#0)0"&"7!"<""&()& % ="& &"! 0" <=&"! 0"H',''<7=)) $ $ 6"<+(!', # ## <! % 7= ""&7" "R# ## <! = <" <7)!0#)L t = 0:pi/100:2*pi; y = sin(t); plot(t,y) 1 sinüs sinyali (#-2"<"&#"!" % "( &"(()0!0& $%'( xlabel('yazı') xlabel(fismi) xlabel(...,'özelliksmi',özellikdeeri,...) h = xlabel(...) ylabel(...) h = ylabel(...)

45 #'$( /. M7)=& HC D -"&#" % "( &"(<7=)) 5. M7)=& HC D <"&#" % "( &"(<7=)) /& (#-2"<"&#"!" % "( &"(()0!0& $%'( text(x,y,'yazı') text(...'özelliksmi',özellikdeeri...) h = text(...) M7) HC &("!)"&#"!" &'!&*-I<.&++= (!) <+!'!","!!""HC &"&#" 7" ", "( &"(<7=)) $ plot(0:pi/20:2*pi,sin(0:pi/20:2*pi)) text(pi,0,' \leftarrow sin(\pi)','fontsize',18) sin(π) & /& (#;"<=)0)<!HC &7" "0"( <"!"4( 0" $%'(

46 gtext('metin') h = gtext('metin') #'$( '&+0'(HC &"&7" ="C"2"<+&('4!)!"HE#("!"+&(=, 0"( 2"<0"(!"<7 $ gtext('bu nota dikkat et!') 7 (#7H% 7H!" HE#("0" $%'( grid on grid off grid #'$( '&+0'(7" ="%!)4)!HC & % <(<J= &"<E!%"&!"= 0" % 7H!" *H =X)7H.% 7= H =+I7" ="%!)4)!!=)7H!)&( CM!"H"( H =+ CI&( C+!)7H!)H" &!=)) B,;+&%+%6&%%(!' D" <, 2"&(E #" 6!+(*<. C+&# <+' < "!"0!)) = #!" " HE"! ""+!&% 7= H0 +!& & 2"&(E,"! (! #" 6!+(*-I<. C+&# <+'-"HE"<! ""C+&# <+''% 7" 'C+&# <+!"%+&!'2" &0"!" % 70 E7"! &!","! (""& % 7= 0"&00&= 6!+(+!'4(''!'&" 7!""1"&=)0!2"!H! E"&!"L $%

47 =)0!!H! "& " M7)!0#) $9"1""< 2" % 7=!"1"& 6+7 #<+'' #"%!0"# -X:L$L$O <X,"##"!*I-.O <$X,"##"!*$I-.O </X,"##"!*/I-.O C H'"*. #',6!+(*$I$I. / 7 0C+&# <+''H!0"# MX6!+(*-I<I-I<$I-I</.O 3 7H 2" 4"(E7"! &!" #"%!0"# #"(*MIb 7H H" 4! D bi$icb 7#(! bdicberoblb ObJbd. #"(*MIcb"&bdIcbbObHbOb,bd. 5&#" #))!)I ( 1& 7!" 2" )7H % 7H!","!!"0"# B&#""( &"( I%)&!<)1),!H 2"("-(!" HC D"+(!)=4!0"# FC &%)&()#)! - #*U:$J:5W. H =+ -!,"!*b0b. <!,"!*ba&#"!0"b.!"h"=*mib 1 bib& 1 Ib%1b. ( (!"*b"##"!;+&# <+!b. U<I -WX0 *<.O ("-(*-* -.I<Ib; #( ] HM(+?bI 7+(!! H0"(bIb HM(b. 6 (J=6#$ BA8$?(7?2& "6 $ 6!+(*-I<.&+0'('- 2" < 2"&(E!"!"("0#!"=!" +&(!)% 7H =! 0!"!",!"4( ""&, % 7H HC D +!'4(''"# &! I+&(!)I +&(!)J&"# &! H, = D"% 7H (!" ="#"%0"&00&= D" (C(, % 7H HC D <" ", +&(HC D ="% 7= 0"&00&= 4D)=& (,!+=% 7H 2" 4"(( 6!",! #("# 2"!0 4( $% "0,+! "&*. 7H #(! "0,+! +&(#(! A #)*:. +&( J 7H 0H"(*: <'2!& L +&(!) 1 <*:. %6) 4"( J % 7H! 2"+&(!) &)0)7)*::. [ () 4"( JJ &"# &% 7H! <"4!*::. ` <)!=)7

48 02 *::. &"&E& >,"<7*.,&!2 # <M*:::. %H"*4D). a %H"*<'&). f %H"*#+!. S %H"*#D. 9 M"-H0 "&L 6!+(*-I<I`.C+&# <+'H!= D ="% 7!"HC &&)0)7)"&("*.2"<)!=)7 *`. 4"(!" <!"% 7!0 4+!' BB&!?7(! 6!+(C+# <+'H0+!&("&, 0( #!)# plot(y) <0( # M", # <)<)% 7=! J"&#" #"IL0"&=+! *0L#()#<)#). = #2"&(E!""( &"(!"=! "D 7X6"&# & ="D 4&"! C+&# <+' ="D"!"= ""& 3G-3G!'& 0( #(" +!'4 HC D % 7"

49 B,A+5%&%-A08$ ( 2"!" /,+<'(!' +!&% 7=!0"# 2",' HC &!" =7"!"0"#!"!H!, (&)0 M7) C+&# <+! 0"21'(' '!I <7"<!" 2"&C"#%"%"2"# 4"&! ="& DHC &!" % 7=!0"# =" &'!)!0&(=) 4D)=,7)("0"!/ HC & C+&# <+! %)&!& E"&!" 2"!0 4( *= D" HC & C+&# <+!) ("7 #+'=& "&(" 2"!0 4(. B,A8$N+$!5+' ;+&A (#/J! ""% 70 $%'( plot3(x1,y1,z1,...) plot3(x1,y1,z1, Çizgitürü,...) plot3(...,'özellikismi',özellikdeeri,...) h = plot3(...) #'$( /,+<'!''7<= +&(!) 2"% 7H!" HC D +!'4('' 6!+(*-I<I7. &+0'('/,+<'(!''7<=&++= (!)-I7 2" 7 "!"0!) +!

50 +&(!=H"%"("&, % 7H HC D +!'4('''=-I<2"7 <),+<'(2"&(E!"+!0#)H""& % 7" $ %,+<'(!'M"!"7+'% 7!0"# L t = 0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) grid on; axis square !>"(!>4"(!>? (#D% 70!" +!'4('0& $%'( mesh(x,y,z) mesh(z) mesh(...,c) meshc(...) meshz(...) h = mesh(...) h = meshc(...) h = meshz(...) #'$( 0"#M I 0"#M1 2" 0"#M7 I 0( #"!"0!))/,+<'!' +!&,4 6"#6"&( C % 7=!" $!"40"D))"(2"("6"+&(!)&"% 70 <6)!0#)

51 U-I<WX0"#MH =*J/L$5L/.O &' ()*+,-.)*++&,- /) , $, "6"+&(!C+&# <+' % 6"="% 70 "(!0"# [X,Y] = meshgrid(-3:.125:3); Z = peaks(x,y); meshz(x,y,z)

52 34++ (# "&!" 0( #"!"0!)<! M"#6!, =E(H"#"! M1" = 7 # % 7=!0"& $%'( pcolor(c) pcolor(x,y,c) h = pcolor(...) #'$( 6#"'=+1+!+% 70 IR(C)=,"!!"0 4"&!"!"M1"!" = &=E(H", % 0 ="#)!0#)=) %84 (#A7"<"#"# +!'4('0& $%'( surface(z) surface(z,c) surface(x,y,z)

53 surface(x,y,z,c) surface(...'propertyname',propertyvalue,...) h = surface(...) #'$( #'C1"I <7"< "#"# +!'4('0& % =4& #"2 <"!, HC & C+&# <+'=' $ load clown surface(peaks,flipud(x),... 'FaceColor','texturemap',... 'EdgeColor','none',... 'CDataMapping','direct') colormap(map) view(-35,45) B,,A=+5%&%8< $'6#'!' IHC D <E&+(+!"(0" 7="&+!<!)&#D!), HC & % HE4 %)#)),"! (",! I <E 2" HE4 7=40 4"&!6"1""# ="HE",! # 77"! &!" HE""&,'!), (&)0HC & C+&# <+!)<+!'<!&+(+!"=",! # 7 view C+&# <+',&"#"!&++= (!="&#"!" 0"&"7 "HE" *+N ".%)!)&2"<&#"!( %)!),"! (!""&,&)4+&(#))<!

54 %)&!)&I-J<=7!"0 ="#(<E="6+7 ( C="D"! &'('6#!%)=) A&#"!( #",&)4 +&(#))-J< =7!"0 7" ="*6+7 ( C. 2"<!()=*"H( C.+!0#)),"!!"<"=""1"1 # =", %)=) 4D)=& % 70I&++= (# #("0 HE#(" &!I6+7 ( C<E!" C=" "(0"&("= &)4 +&(#) C & 0"&"7 A&#"!( %)&!)& I$J2"</J% 70!","!!"0 4HE4%)#)) +(+0( &+!&#"%"'HE" $J% 70!" % I%)&!)&X: + 2"<&#"!( XG: + /J=% 70!" % I%)&!)&XJ/F5 + 2"<&#"!( X/: + "&L4D)= 6"&# 0( # % 7=!0"# =""!=""=!" HC D =E( C&!)HE0<"!0&(=) %)&!)&XJ/F5 + 2"<&#"!( X/: + % HC D % 70 L [X,Y] = meshgrid([-2:.25:2]); Z = X.*exp(-X.^2 -Y.^2); surf(x,y,z)

55 $%)&!)&X8: + I<&#"!( X: + 2"7X: % HC D % 7 0 L view[180,0] /%)&!)&XJ/F5 + I<&#"!( X/: + % HC D % 70 L view([ ]) %)&!)&XJG: + I<&#"!( X: + % HC D % 70 L view([ ])

56 C C)* )S)* : C(%$ 26 0'! &I0+="!1!&I# 0'!""(0"2"%E70!"< 4= 0 &# #("0!" % <7)!)0 6&"( = "&! 70= 0+="!"!" =+D'#! 2" =+D'#! +!0< ##("0!" ="#("&!" #("0!"I<) 70= %+& =""1"! +!,!!"I C&!) =""1"! ="!" 2"< H1"!"4(!" C&!) 6%! #M 6+!,!!" +="!1!& % I# 0'! &I,!+&% 70!" I&'!0()&! 2"(4) C" +6"#<+!)!" 0+="!" 4"(0"& % HC &#"!&'!)1), 0 #D! 0'! & 0+="!","7"( 0 = C"# <"! ="&!"0 (&)0!)) #<)#! ("H#<+'!"!H! = 0'! & % =",'( ="&!"0!" # 0'!#<+'= &'!)! %"4 (! ("H#<+ <+=0!) 0"21'(' 4D)=# 0'! &,!+&!) 2"!0 4( *'!)0!) 2" E7"! &!" % &7 C,(%$+$'

57 +'1"#,!+1&#*&<&!,!+&!). $ &#,!+1&# /#1(",!+1&# 3 ",!+1&# 5+! ",!+1&# B+"1( +#,!+1&# CA(%$+7 '6&''(!' 0'! &I, = 0 &# #("0 0+="!"0"# %,!+&4"0!#' ##("0 0+="!"0"# =" &'!)!,!+& "!"0!) =+D'= # 0'! &,!+& &(6M"!" =" #"%! '' % %!)40 +(0)= >>simulink &+0'('H 0"&<"("! = '=''0=!&&4)0)7%)&%"4 (!,!+& &(6M"!" ("0#!"="&'(' 4"&! ="& 4"0!=)*"&! 5. M #+# 0'! &;!"=""?#"%!""&<" 2",+4, # ("06"1""# %)!)*"&! 5$. ' 6"1""# 0'! &%!)40 2" 2" = 0 & 0+="! +!'4('0 +(0)=) 2" <) 70= # 0!"=!0"0 4*'( (!"=., =+#<=) +="! 07 % H""&!,!+&!I,!+&&(6M"!" ="#&!"J,)&<=&+6<!0!"(4))!34 5!,!+&&(6M"# =" "(=",!+&"!"0!) +!='D''!0& % C"!"% C(()&!0&#'"(!",'&(6M"< %0& <"("! = '

58 "!0!= 0+="! 07 % H""&! +!! C"!"#&!"""&%!)40 +(0)(4))!)40 +(0) <6)!0& #("" 0+="! % H""&! "!"0! (4)=)&( #+,' "!"0! '<H',% 0=",D!() <"!" =",,!" ",D!) 4"( 2" 1 &<&*#+'1".,!+&! <!)71%)&)4,D!()'1'I 4"( HE#(" 1,!+&! <!)71 H 4,D!()'1' 2" = D",!+&! #"M"0H 4M"0="%)&)4,D!()'1'#M 6( 7'"=!", % 0="0+="!+!'4(''!='&(#+0'7()!), # 0 2"!""&*E"D modelim.m.'<h', = 7!()=#&!,! +="! +!'4('0 6"1""# ="& 0"=" simulation/start&+0'('#"%!0"& #'"( <!"0+="! # 0'!#<+'%!)4())!)1+6"H, 4"(!)1),!+&!) &'!0&#'"(!"#+'%! )=!),! <)1%E70#+'%!), =+#<=#&!&+(0)=HC &!" "!=""=!",! CB 7'( 7'( R $. (+7 #'6&''(!' 7'(A", %!)40+(0)<'&)=!()!=)D)H, +!'4(''!',7'(+="! 07=" &'!1D)0)7 "!"0!!H!,!+&!=,'!''

59 ekil 5.3 A7'(!"0I,'!'='D' 6"1""="%!)40 +(0) C"!" #&!"""&<"!"4(! B7'("<)0"(+(!0+="! = D""!"0!)=%!)40+(0) (4))

60 C7'(+="!=",'!' 0'!( 6!"- H 4'%!)=#="1" $# &'!1D)0)7=%H 4 & <" = ",!0"& % '-7" "% C( ()&!<&60"(""6"1""# "" 40"! < 7",'6"1""="& / ="D" $<60!)<)7 Q7'(()&,D!() 4!"0 " H"%""& '<H' 4"&!=" 4D)= HE#("!= D H, =)0=)0,D!()!<6)!)

61 T7'("#+ 4!"0 0+="! %!)4()0&() '' % 6"1""="& 0"=",'!'# 0'!#<+Y#(( 2"0"! < 7 D"#1+6" 7" "% C( ()&!)#0+="! #+'1''HE",!0"& %, 6"1""!"&4)!4))7

MATLAB A GİRİŞ

MATLAB A GİRİŞ MATLAB A GİRİŞ MATLAB; (MATrix LABoratuvary); ilk defa 1985 de C.B. Moler tarafından geliştirilmiş ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılabilen etkileşimli bir paket programlama dilidir.

Detaylı

2.3. MATRİSLER Matris Tanımlama

2.3. MATRİSLER Matris Tanımlama 2.3. MATRİSLER 2.3.1. Matris Tanımlama Matrisler girilirken köşeli parantez kullanılarak ( [ ] ) ve aşağıdaki yollardan biri kullanılarak girilir: 1. Elemanları bir tam liste olarak girmek Buna göre matris

Detaylı

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir.

k ise bir gerçek sayı olsun. Buna göre aşağıdaki işlemler Matlab da yapılabilir. MATRİS TRANSPOZU: Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarınıda satır yaparak elde edilen matrise transpoz matris denilir. Diğer bir değişle, eğer A matrisi aşağıdaki gibi tanımlandıysa bu matrisin transpoz

Detaylı

MATLAB. Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB. Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB Grafikler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Matlab yüksek seviyede grafik oluşturulabilir. Matlab ile çizilebilecek grafikler; Dikdörtgen (x-y) ve 3 boyutlu çizgi grafikleri Ağ (mesh) ve yüzey grafikleri Çubuk

Detaylı

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications GİRİŞ MATLAB; (MATrix LABoratuvary); ilk defa 1985 de C.B. Moler tarafından geliştirilmiş ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılabilen etkileşimli bir paket programlama dili olarak

Detaylı

MATLAB Temelleri. EEM104 - Bilgisayar Programlama. Matlab ın Açılış Ekranı. Dr. Mehmet Siraç Özerdem EEM Dicle Üniversitesi. Launch Pad.

MATLAB Temelleri. EEM104 - Bilgisayar Programlama. Matlab ın Açılış Ekranı. Dr. Mehmet Siraç Özerdem EEM Dicle Üniversitesi. Launch Pad. MATLAB Temelleri EEM104 - Bilgisayar Programlama EEM Dicle Üniversitesi Matlab ın Açılış Ekranı Launch Pad Komut geçmişi penceresi Komut penceresi 1 Matlab ın Açılış Ekranı Çalışma alan penceresi Geçerli

Detaylı

MATLAB Semineri. EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. 30 Nisan / 1 Mayıs 2007

MATLAB Semineri. EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. 30 Nisan / 1 Mayıs 2007 MATLAB Semineri EM 314 Kontrol Sistemleri 1 GÜMMF Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü 30 Nisan / 1 Mayıs 2007 İçerik MATLAB Ekranı Değişkenler Operatörler Akış Kontrolü.m Dosyaları Çizim Komutları Yardım Kontrol

Detaylı

>> 5*3-4+6/2^0 ans = 17 ( Matlab da sayılar arası işlemler [ +, -, /, *, ^ ] bu şekilde ifade edilmektedir.)

>> 5*3-4+6/2^0 ans = 17 ( Matlab da sayılar arası işlemler [ +, -, /, *, ^ ] bu şekilde ifade edilmektedir.) 7. Diferensiyel Denklemlerin Çözümünde Matlab Uygulamaları MATLAB, Matrislere dayanan ve problemlerin çözümlerinde kullanılan Matematik metotların bilgisayar ortamında kullanılmasını sağlayan yazılım paketidir.

Detaylı

CONTROL LAB1 MATLAB GİRİŞ

CONTROL LAB1 MATLAB GİRİŞ MATLAB GİRİŞ CONTROL LAB1 MATLAB ORTAMI Komut Penceresi Yardım Alma: e.g help sin, lookfor cos Değişkenler Vektörler, Matrisler ve Lineer Cebir (det, inv ) Grafik çizme, plot(x,y, r ), hist (colormap([0

Detaylı

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 28.5.23 MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Grafik çiziminde kullanılacak verilerin hazırlanması: Bunu için veriler ya MATLAB ortamında vektörleştirme kuralına göre ya da el ile tek tek girilerek

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB ler Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What is a computer??? MATLAB de GRAFİK İŞLEMLERİ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB Bilgisayar Programlama MATLAB Grafik İşlemleri Doç. Dr. İrfan KAYMAZ MATLAB Ders Notları MATLAB de GRAFİK İŞLEMLERİ MATLAB diğer programlama dillerine nazaran oldukça güçlü bir grafik araçkutusuna (toolbox)

Detaylı

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri

Grafik Komutları. Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Matlab Grafikler Grafik Türleri Grafik Komutları Grafik Türleri plot: çizgisel grafikler bar: sütun bar şeklindeki grafikler stem: sütun çizgisel grafikler pie: pasta grafikleri Yardımcı Komutlar hold

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB. Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB Temel işlemler, Vektörler, Matrisler DOÇ. DR. ERSAN KABALCI İçerik Matlab Nedir? Matlab ın Kullanım Alanları Matlab Açılış Ekranı Matlab Programı İle Temel İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Vektör İşlemleri

Detaylı

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi,

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi, İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB Irfan Turk Fatih Üniversitesi, 2013-14 MATLAB Nedir? MATLAB ın açılımı MATrix LABoratory dir. MATLAB yüksek performanslı tekniksel bir programlama dilidir. Matematik,

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DERSİ 3. DERS NOTU Konu: MATLAB de Temel İşlemler Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU 1 MATLAB (Matrix Laboratory) sayısal hesaplama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştirilmiş

Detaylı

Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı

Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı Ders 1 : MATLAB Programlama Ortamı Kapsam MATLAB Kullanıcı Arayüzü : Menüler ve Pencereler Gelişmiş Bir Hesap Makinesi Olarak MATLAB Temel Matematiksel Fonksiyonlar M-Dosyaları : Scriptler ve Fonksiyonlar

Detaylı

MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ MATLAB PROGRAMLAMAYA GİRİŞ MATLAB, MATrix LABoratory sözcüklerinden gelir ve temelde sayısal ve analitik olarak matematiksel fonksiyonların ifadelerinin kullanıldığı başta mühendislik alanında olmak üzere

Detaylı

Ders 5 : MATLAB ile Grafik Uygulamaları

Ders 5 : MATLAB ile Grafik Uygulamaları Ders 5 : MATLAB ile Grafik Uygulamaları Kapsam Polinomlar Enterpolasyon Grafikler 5.1. Polinomlar 5.1.1. Polinom Girişi Matlab de polinomlar katsayılarının vektörü ile tanımlanır. Örnek: P(x) = -6x 5 +4x

Detaylı

MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş

MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş MATLAB ve Simulink Kullanımına Giriş Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Hazırlayan: Arş.Gör. Barış DOĞAN baris@marmara.edu.tr MATLAB Nedir? MATLAB, bilim ve mühendislik

Detaylı

MATLAB MATLAB MAT LAB MAT LAB MATLAB

MATLAB MATLAB MAT LAB MAT LAB MATLAB MATLAB 1.DERS MATLAB MATLAB, bilim adamları ve mühendislere, Fortran ve C gibi gelenekselleşmiş dillerde program yazmaksızın, matrislere dayalı problemleri çözmede kullanılmak üzere bir sayısal hesaplama

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. DERS - 4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SERBES

Algoritmalar ve Programlama. DERS - 4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SERBES Algoritmalar ve Programlama DERS - 4 Yrd. Doç. Dr. Ahmet SERBES Geçen Derste Değişken oluşturma Skaler Diziler, vektörler Matrisler Aritmetik işlemler Bazı fonksiyonların kullanımı Operatörler İlk değer

Detaylı

6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır.

6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır. 6. ÇİZİM İŞLEMLERİ 3 6.1. 2 Boyutlu Eğri Çizimi x ve y vektörleri ayni boyutta ise bu vektörleri ekrana çizdirmek için plot(x,y) komutu kullanılır. A =[ 7 2 5 ]; B =[ 5 4 8 ]; plot(a,b); İstenildigi takdirde

Detaylı

Matlab. Vektör ve Matris İşlemleri

Matlab. Vektör ve Matris İşlemleri Matlab Vektör ve Matris İşlemleri Konu Özeti Bir Matrisin Elemanlarının Bir Vektörün Elemanlarına Atanması Matrislerin Boyutunun Değiştirilmesi Matrislerin Genişletilmesi Matrislere Satır veya Sütun Eklenmesi

Detaylı

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır.

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. M-Dosyaları Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. 1 M-Dosyasının Kullanımı İki çeşit M-dosyası vardır Scripts, Düz metin dosyalarıdır. Giriş ve çıkış argümanları içermeyen

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

MATLAB a GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet İTİK. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü MATLAB a GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet İTİK Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik: MATLAB nedir? MATLAB arayüzü ve Bileşenleri (Toolbox) Değişkenler, Matris ve Vektörler Aritmetik işlemler

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı fprintf komutu Clc, clear ve help komutları Koşullu ve Döngü ifadeleri Matlab da Fonksiyonlar Sorular Ekran

Detaylı

Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayı Yaratma

Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayı Yaratma 10 Karmaşık Sayılar Matematik derslerinden bilindiği gibi a ile b iki gerçel (real) sayı ve i = 1 olmak üzere z= a +bi sayısı karmaşık (complex) bir sayıdır. (Bazı yerde i yerine j yazılır.) i sayısı sanal

Detaylı

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi,

İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB. Irfan Turk Fatih Üniversitesi, İM 205-İnşaat Mühendisleri için MATLAB Irfan Turk Fatih Üniversitesi, 2013-14 Kütüphane fonksiyonlarını kullanma Mühendislikteki birçok hesaplama matematiksel fonksiyonları kullanmayı gerektirir. Matlab

Detaylı

MATLAB GRAFİK. Matlab, 2D ve 3D başta olmak üzere çok gelişmiş grafik araçları sunar:

MATLAB GRAFİK. Matlab, 2D ve 3D başta olmak üzere çok gelişmiş grafik araçları sunar: Matlab Grafikler-2 MATLAB GRAFİK Matlab, 2D ve 3D başta olmak üzere çok gelişmiş grafik araçları sunar: Çizgi (line) grafikler (plot, plot3, polar) Çubuk (bar), pasta (pie) vb özel grafikler (bar, bar3,

Detaylı

MATLAB Giriş MATLAB TANITIM. Mehmet Siraç ÖZERDEM EEM - Dicle Üniversitesi. Bilgisayar Programlama

MATLAB Giriş MATLAB TANITIM. Mehmet Siraç ÖZERDEM EEM - Dicle Üniversitesi. Bilgisayar Programlama MATLAB Giriş Mehmet Siraç ÖZERDEM EEM - Dicle Üniversitesi Bilgisayar Programlama MATLAB TANITIM MATLAB NEDİR? MATLAB (MATrix LABoratory Matris Laboratuarı), temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar

Detaylı

1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ 1.2. KULLANICI ARAYÜZÜ

1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ 1.2. KULLANICI ARAYÜZÜ 1. GİRİŞ 1.1. GENEL BAKIŞ MATLAB (MATrix LABoratory) sayısal hesaplama ve dördüncü nesil programlama dilidir. MathWorks firması tarafından geliştiriliyor. MATLAB; - matris işlenmesine, - fonksiyonlar ve

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz.

ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz. ÖRNEK: Ax+B=0 şeklinde 1. derece denklemin çözümünü veren programa ait akış diyagramını çiziniz. BAŞLA ALGORĐTMA OKU A, B X=-B/A Adım1: Gir A, B Adım 2: X (-B)/A Adım 3: Yazdır X YAZ X DUR ÖRNEK: Ax2+Bx+C=0

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek :

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : scanf() Fonksiyonu Birçok programda ekrana verilerin yazdırılması yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak

Detaylı

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir.

AB yönlü doğru parçası belirtilmiş olur. Doğrultusu, uzunluğu ve yönünden söz edilebilir. HAZİNE-1 HAZİNE-2 Doğrunun A ve B noktaları ile bunların arasında kalan bütün noktalarından oluşan kümeye [AB] DOĞRU PARÇASI denir. Doğrultusu (üzerinde bulunduğu doğru) ve uzunluğundan söz edilebilir.

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Yukarıdaki program çalıştırıldığında aşağıdaki sonucu elde ederiz.

Yukarıdaki program çalıştırıldığında aşağıdaki sonucu elde ederiz. HIZLI ÇALIŞAN ve AZ HAFIZA KULLANAN MATLAB PROGRAMI YAZMA: Matlab programlarında eğer döngüler kullanılıyor bunların içlerindeki komutların yapılması belirli bir süre alır. Matlab programlarının hızını

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK KAYNAKLAR 1- MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi,

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi TUĞBA DENEME SINAVI 10.01.2014-17.01.2014 2 1. Tuğba üç test yapar. İlkinde, 25 sorudan %60 ını, ikinci de 30 sorudan ve %70 ini ve son olarak 45 sorudan

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA MATLAB Arş. Gör. Ahmet ARDAHANLI Kafkas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bu hafta? 1. Matlab ve Programlama Ortamı 2. Matlab Komut Penceresi 3. Matlab de değişken tanımlama 4.

Detaylı

http://alikoker.name.tr MATLAB

http://alikoker.name.tr MATLAB MATLAB MATLAB; (MATrix LABoratory); ilk defa 1985'de C.B Moler tarafından matematik ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılmak üzere geliştirilmiş etkileşimli bir paket programlama dilidir.

Detaylı

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

SAYISAL ANALİZ. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ. Sayısal Analiz. Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ SAYISAL ANALİZ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analiz 1 SAYISAL ANALİZ 2. Hafta MATLAB İLE GRAFİK ÇİZİMLERİ Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Sayısal Analiz 2 İÇİNDEKİLER 1. plot Komutu İle

Detaylı

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak

18 Sağ son örnek x 3 yerine 3 x yazılacak 20 5 Soru denkleminin reel köklerinin olacak MAT 1 Hata 73 1 C 135 8 A 137 7 D şıkkına parantez konacak 143 Sol üst örnek Sıkça yapılan yanlış ün son cümlesi O halde. 144 Son örnek tam yerine doğal 208 9 18 yerine 18 8 5 225 2 A 246 6 Doğru cevap:

Detaylı

MATLAB. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Yapay Sinir Ağları Ders Notları

MATLAB. Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Yapay Sinir Ağları Ders Notları MATLAB Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Yapay Sinir Ağları Ders Notları MATLAB Nedir? MATLAB, Mathworks firmasının geliştirdiği teknik bir programlama dilidir. (www.mathworks.com) MATLAB, teknik hesaplamalar ve

Detaylı

BÖLÜM 4 MATLAB ORTAMINDA VEKTÖR VE MATRİS GÖSTERİMİ

BÖLÜM 4 MATLAB ORTAMINDA VEKTÖR VE MATRİS GÖSTERİMİ 4.1.1. Vektörel sıralama BÖLÜM 4 MATLAB ORTAMINDA VEKTÖR VE MATRİS GÖSTERİMİ Öncelikle bir boyutlu sıralamaya örnek teşkil eden satır ve sütun vektörler incelenebilir. y=sin(x); 0 5 x πt ifadesini tüm

Detaylı

STEM komutu ayrık zamanlı sinyalleri veya fonksiyonları çizmek amacı ile kullanılır. Bu komutun en basit kullanım şekli şöyledir: stem(x,y).

STEM komutu ayrık zamanlı sinyalleri veya fonksiyonları çizmek amacı ile kullanılır. Bu komutun en basit kullanım şekli şöyledir: stem(x,y). STEM Komutu: STEM komutu ayrık zamanlı sinyalleri veya fonksiyonları çizmek amacı ile kullanılır. Bu komutun en basit kullanım şekli şöyledir: stem(x,y). Bu komutta X vektörünün ve Y vektörünün elemanları

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB Bilgisayar Programlama MATLAB Doç. Dr. Ġrfan KAYMAZ Matlab Ders Notları Konular: MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi c) Başlatma penceresi

Detaylı

7) >> >>a=1, b=2??? >>a=1, b=2 I. MATLAB TANITIMI. 1- MATLAB programını başlatın.

7) >> >>a=1, b=2??? >>a=1, b=2 I. MATLAB TANITIMI. 1- MATLAB programını başlatın. I. MATLAB TANITIMI - MATLAB programını aşlatın. - Basit Hesapları asağıdaki şekilde yapailirsiniz. >>a=5, >> =6 >>c=a+, >>d=a* 3-İşlemleri aynı satıra yazmak isterseniz araya mutlaka virgül veya noktalı

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

4. M ATL AB D A GR AFĞ K L E R : Boyutlu(2D ) Grafi kl: er D Grafi k Fonksi yonlarú: Plot am aç: 2-D lne ie rçzi im kulanúm : plot(y)

4. M ATL AB D A GR AFĞ K L E R : Boyutlu(2D ) Grafi kl: er D Grafi k Fonksi yonlarú: Plot am aç: 2-D lne ie rçzi im kulanúm : plot(y) 4 4. M ATL AB D A GR AFĞ K L E R : MATLAB gri afk sie stmivrei, lrn hazr ÚanmasÚd l na ve göseeti r liil rme- sid ne çok d İi eik ve knie edn has öeilryl zlkeie bir kuancúar l Úla büyük kolaylksa amakadr

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

MATLAB Ek Ders 1: Temel işlemler, vektörler, matrisler, basit grafikler ve dosyalar

MATLAB Ek Ders 1: Temel işlemler, vektörler, matrisler, basit grafikler ve dosyalar MATLAB Ek Ders 1: Temel işlemler, vektörler, matrisler, basit grafikler ve dosyalar Kitabımız: MATLAB ile Uygulamaları (Ahmet Altıntaş) Yrd. Doç. Dr. Sevgi Zübeyde GÜRBÜZ Yrd. Doç. Dr. İsrafil BAHÇECİ

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

BÖLÜM 1 : MATLAB KULLANIMI ve MATR S LEMLER

BÖLÜM 1 : MATLAB KULLANIMI ve MATR S LEMLER BÖLÜM 1 : MATLAB KULLANIMI ve MATR S LEMLER Matlab program ( MATrix LABoratory 'nin ilk üç harfleri al narak isimlendirilmi tir.) mühendislik uygulamalar n n, hesaplamalar n n ve simülasyonlar n n ço unun

Detaylı

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

MatLab. Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar MatLab Mustafa Coşar mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Sunum Planı MatLab Hakkında Ekran Yapısı Programlama Yapısı Matlab da Programlamaya Giriş Sorular MatLab Hakkında MatLab;

Detaylı

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Konu Başlıkları Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İntegral ve Türev İntegral (Alan) Türev (Sayısal Fark ) Diferansiyel Denklem çözümleri Denetim Sistemlerinin

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem TAM SAYILAR Tam Sayılarda Dört İşlem Pozitif ve negatif tam sayılar konu anlatımı ve örnekler içermektedir. Tam sayılarda dört işlem ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Grup_09 29.11.2011

Detaylı

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir.

MATLABA GİRİŞ 1. MATLAB. Komut penceresi. MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. 1. MATLAB MATLAB adı, MATrix LABoratory (Matrix Laboratuarı) kelimelerinden gelir. Matlab, komut temelli bir programdır. Command Window penceresinde» işareti Matlab'ın komut prompt'unu gösterir ve bu işaret

Detaylı

Bölüm: Matlab e Giriş.

Bölüm: Matlab e Giriş. 1.Bölüm: Matlab e Giriş. Aşağıdaki problemleri MATLAB komut penceresinde komut yazarak çözünüz. Aşağıdaki formüllerde (.) ondalıklı sayı için, ( ) çarpma işlemi için kullanılmıştır. 1.. 8.5 3 3 1500 7

Detaylı

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI

GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI GNUPLOT ÇİZİM PROGRAMI İlkay TÜRK ÇAKIR SANAEM- TAEK HPFBO-Çukurova Üniversitesi GENEL ÖZELLİKLER -I Taşınabilir bilimsel bir görselleştirme programıdır. Gnuplot fonksiyonların ve verilerin grafigini komut

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI. Mehmet ÖZKAN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE FİZİKTE PROGRAMLAMA DERSLERİ İÇİN MATLAB ÇALIŞMA NOTLARI Mehmet ÖZKAN input:bu komut kullanıcıdan veri girişi istiğinde kullanılır. Etkin ve etkileşimli bir program yazımında

Detaylı

ELN3052 OTOMATİK KONTROL MATLAB ÖRNEKLERİ - 2 TRANSFER FONKSİYONU, BLOK ŞEMA VE SİSTEM BENZETİMİ UYGULAMALARI:

ELN3052 OTOMATİK KONTROL MATLAB ÖRNEKLERİ - 2 TRANSFER FONKSİYONU, BLOK ŞEMA VE SİSTEM BENZETİMİ UYGULAMALARI: ELN35 OTOMATİK KONTROL MATLAB ÖRNEKLERİ - TRANSFER FONKSİYONU, BLOK ŞEMA VE SİSTEM BENZETİMİ UYGULAMALARI: Control System Toolbox içinde dinamik sistemlerin transfer fonksiyonlarını tanımlamak için tf,

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ. >> x = [ ; ; ];

SİSTEM ANALİZİ. >> x = [ ; ; ]; SİSTEM ANALİZİ Ders otları yaıda yardımcı referas kayaklar: System Aalysis ad Sigal Processig, 1998, Philip Debigh A Itrductio to Radom Vibratios, Spectral & Wavelet Aalysis, 3 rd ed., 1993 Logma Scietific

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept.

Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE TASARIMI EEM122 Ref. Morris MANO & Michael D. CILETTI SAYISAL TASARIM 4. Baskı Fatih University- Faculty of Engineering- Electric and Electronic Dept. SAYISAL DEVRE NEDİR? Mühendisler, elektronik

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ

MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ MATLAB 8.DERS MATLAB DE 2 BOYUTLU GRAFİK TÜRLERİ 1. Bir grafik penceresinde tek bir grafik (plot komutuyla) 2. Bir grafik penceresinde birden fazla grafik (Grafik elemanlarını plot komutu içinde virgülle

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

Son yıllarda mühendislik alanlarında kullanımı oldukça yoğunlaşan bir bilgisayar destekli sayısal analiz, dizayn, hesaplama aracı MATLAB.

Son yıllarda mühendislik alanlarında kullanımı oldukça yoğunlaşan bir bilgisayar destekli sayısal analiz, dizayn, hesaplama aracı MATLAB. .. Son yıllarda mühendislik alanlarında kullanımı oldukça yoğunlaşan bir bilgisayar destekli sayısal analiz, dizayn, hesaplama aracı MATLAB. En son Matlab Versiyon 6.5 çıktı. Bizim tutorialda kullanacağımız

Detaylı

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB

Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Fen ve Mühendislik Uygulamaları ile MATLAB Doç. Dr. M. Akif CEVİZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Bu hafta Ders giriş bilgileri Algoritma geliştirme MATLAB a giriş

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

MATLAB Programlama Notları

MATLAB Programlama Notları MATLAB Programlama Notları v 0.1 İsmail Arı 1 Nisan 2008 1 Matlab Programlamaya Giriş Görüntü işleme kodlarını anlamak için öncelikle MATLAB bilmek gerekiyor. Biraz baktım da, internette derli toplu Türkçe

Detaylı

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur

Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Python büyük-küçük harf ayrımı yapar. Pythonda kod yazarken girintiler kullanılır Pythonda değişkenlerin türlerini tanımlamaya gerek yoktur Klavyeden girilen bir değeri okumak ad=input("adınızı giriniz")

Detaylı

plot Nokta grafiği >> X = 0:100; >> Y1 = X +7.9; >> Y2 = (X * 4) -Y1;

plot Nokta grafiği >> X = 0:100; >> Y1 = X +7.9; >> Y2 = (X * 4) -Y1; GRAFİKLER Nokta grafiği >> X = 0:100; >> Y1 = X +7.9; >> Y2 = (X * 4) -Y1; plot % X, Y1, ve Y2nin boyutlarının aynı olduğuna dikkat edin. % Boyutlar eşit olmadığında matlab bir uyarı mesajı verecektir.

Detaylı

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK MATLAB de Karakter Tipinde Değişken Girişi: k=input( Açıklama: kl '); Komutu ile

Detaylı

MATLAB de. Programlama. akifceviz/matlab/ Doç. Dr. M. Akif CEVĠZ. Matlab Ders Notları

MATLAB de. Programlama.  akifceviz/matlab/ Doç. Dr. M. Akif CEVĠZ. Matlab Ders Notları MATLAB de Programlama http://194.27.49.11/makine/ akifceviz/matlab/ Doç. Dr. M. Akif CEVĠZ Matlab Ders Notları KAYNAKLAR 1. * MATLAB, Ömer Gündoğdu, Osman Kopmaz, M. Akif Ceviz, Paradigma Akademi, 2003.

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI 1 SIKÇA KULLANILAN EXCEL FORMÜLLERİ 1 AŞAĞI YUVARLAMA =aşağıyuvarla(c7;2) 2 YUKARI YUVARLAMA =yukarıyuvarla(c7;2) 3 YUVARLAMA =yuvarla(c7;2) 4 TAVANA YUVARLAMA =tavanayuvarla(c7;5) 5 TABANA YUVARLAMA =TABANAYUVARLA(E2;5)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Uzaktan Algılama Teknolojileri

Uzaktan Algılama Teknolojileri Uzaktan Algılama Teknolojileri Ders 2 MATLAB ve Görüntü İşleme Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr MATLAB Matrix Laboratory nin kısaltmasıdır Bir çok uygulamada kolaylık sağlayacak özelleşmiş parçaları

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1

BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta. Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 BMT 101 Algoritma ve Programlama I 11. Hafta Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 1 C++ Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 2 C++ Hazır Fonksiyonlar Yük. Müh. Köksal Gündoğdu 3 C++ Hazır Fonksiyonlar 1. Matematiksel

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 10. ders notu DİZİLER (devam) Kaynak: Dr.Deniz DAL kitabı ve ders sunumları BİR SATIR VEKTÖRÜNÜN BİLGİ DEPOLAMAK AMACIYLA KULLANILMASI A=[ ]; %Başlangıçta Boş 1. METOD A=[A

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Diziler Vektörler Matrisler Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Diz kavramı is a computer??? Bir değişken içerisinde birden çok veri numaralandırılarak tek bir

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s

PROGRAMLAMA TEMELLER. C Program Yap s PROGRAMLAMA TEMELLER 1 C Program Yap s 2 Aç klama sat r Program kodlar n makine diline çeviren C dili derleyicisi /* ve */ karakterleri aras nda kalan bölümleri ihmal eder. /* Aç klama Sat r */ Sadece

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı