Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÖSYM SINAVLARINDAN DERLENMİŞ KELİME LİSTESİ 1 recast= yeni şekil,yeni hesap 2 alfalfa= yonca 3 babble= çocuk konuşması,boş söz 4 draw attention= ilgi çekmek 5 profound= derin,engin,geniş 6 affair= event= olay 7 maize= mısır 8 outstanding rominent= distinguished= göze çarpan 9 considerable= hayli çok 10 appreciation= an expression of gratitude= takdir,minnettarlık 11 contestant= yarışmacı 12 contamination= kirlenme 13 infinitely= sonsuza değin 14 subjugate= kontrolü altına almak, boyun eğdirmek 15 acquire= kazanmak, edinmek 16 confine= kapatma,hapse atma 17 occasionally= bazen 18 fate= kader 19 burrow= yuvalanmak 20 observation= gözlem 21 opium poppies= afyon çiçeği 22 specimen= örnek 23 scream= çığlık atmak 24 dissipate= dağıtmak,yok etmek (olmak) 25 laborious= yorucu,zahmetli,çalışkan 26 frigid= soğuk,cansız,resmi 27 give rise to= cause= induce= bring about= neden olmak,yol açmak 28 enhance= güçlendirmek 29 racial discrimination= ırk ayrımı 30 deciduous= yapraklarını döken 31 magnify= büyütmek 32 fragment arça 33 melt= erimek 34 bourgeois= burjuva 35 extract= (yağ, su)çıkarma 36 trigger= başlatmak,tetiklemek 37 bear out rtaya çıkmak,doğurmak 38 preeminence= üstünlük,seçkinlik 39 bring off= accomplish= başarmak 1

2 40 elapse= geçen zaman, (süre)geçmek 41 crash= uçağın çakılması 42 attempt= çabalamak,girişmek,teşebbüs etmek 43 essentially= basically= fundamentally= in essence= esas itibarıyla 44 put through= bring to a successful end= bir işi başarıyla tamamlamak,gerçekleşmesine sebep olmak 45 derive from= -den türemek, -den elde etmek 46 tremendous= çok büyük 47 annually= yıllık olarak 48 hijack= uçak, gemi kaçırma 49 deposit= tortu,birikinti 50 ignition= ateşlenme 51 trial= celse,yargılama 52 precast concrete= hazır beton 53 tradition= gelenek 54 horticulture= bahçıvanlık 55 legislation= yasama 56 complacency= contentment= memnuniyet 57 discourage= cesaretini kırmak 58 come across= meet or find by chance= tesadüfen karşılaşmak 59 gesture= jest,mimik 60 relativity= görecelik 61 linger= kalmak, ayrılmamak 62 shrink= çekmek,kısalmak 63 award= ödül 64 break through= çığır açmak,ortaya çıkmak,görünmek 65 by-product= yan ürün 66 weave= örmek 67 strike= çarpmak,vurmak 68 be famed for= be popular for= ünlü olmak 69 belligerent= hostile= war monger= savaşçı 70 requirement= gereksinim,ihtiyaç,talep 71 application= uygulama 72 livestock= çiftlik hayvanları 73 prolific= verimli,üretken 74 pebble= small stone= çakıl 75 find out= discover= detect= bulmak,keşfetmek 76 amendment= düzeltme, ıslah 77 stimulate= uyarmak 78 chain store= mağaza zinciri 79 avalanche= çığ 80 emission= yayma,yayılım 2

3 81 vivid= lively= canlı,hayat dolu 82 nutrient= besin, gıda, besleyici 83 explicitly= açık bir şekilde 84 ambition= hırs 85 tentative= kesin olmayan, deneysel, kararsız 86 make do with= ile yetinmek 87 rumor= söylenti 88 accumulate ile up= amass= gather= toplanmak,çoğalmak 89 complete= finish= wind up= fulfill= accomplish= tamamlamak,bütünlemek 90 charge with= bir şeyle suçlamak 91 primitive= ilkel 92 knot= düğüm, güçlük 93 limb rgan,uzuv,geniş ağaç dalı 94 soybean= soya fasulyesi 95 domestic= iç,yerli 96 engage in= uğraşmak 97 outweigh= ağır gelmek 98 permanent= kalıcı,sürekli 99 reluctant= unwilling to do sth= isteksiz 100 whereby= aracılığıyla, yardımıyla 101 trek= çekmek 102 set out/ set off= yola çıkmak 103 profitable= kazançlı,karlı 104 terrain= arazi 105 cast= fırlatmak,dağıtmak 106 highlight= dikkati çekmek 107 reinstate= eski haline getirmek 108 ascendancy= üstünlük,hakimiyet 109 proceeds= gelir, hasılat 110 integer= tam sayı,bütün 111 residue= kalıntı 112 flavorful= kokulu,aromatik 113 catastrophe= büyük felaket 114 settle= start to live in a place= yerleşmek 115 veterinary surgeon= veteriner cerrah 116 embed= içine geçirilmiş 117 supplement= ilave,ek 118 deliver= convey= transport= taşımak,dağıtmak,iletmek 119 invaluable= çok değerli 120 fund= fon 121 get on with= have good relationship with sb= biriyle iyi geçinmek 3

4 122 sediment= tortu, çökelti 123 nominate= aday göstermek 124 sentiment= duygu,his 125 primeval= very ancient= çok eski 126 fuse= kaynaştırmak 127 come up with = arise resent rtaya atmak 128 oscillation= tereddüt etme, kararsız olma 129 drift= sürüklenme 130 unsanitary= sıhhi olmayan 131 fodder= yem,gıda 132 deal with= treat= handle= ilgilenmek,ele almak 133 enviable= kıskanılabilir 134 shrine= türbe,kabir 135 displace= yerini değiştirmek 136 customary= alışıla gelmiş 137 disposal= atık 138 inundation= sel,tufan 139 process= süreç 140 segment arça 141 sweep away = yok etmek 142 draught= geminin çektiği su 143 curb= engellemek, durdurmak 144 keep off= stay clear= keep away= avoid= uzak durmak 145 interfere/ intervene= araya girmek, müdahale etmek 146 scope= saha,alan 147 close in= surround= seige= etrafını çevirmek 148 adversely lumsuz olarak 149 munch its way= yol kat etmek 150 inlet= koy,küçük körfez 151 circumstance= condition= situation= koşul,durum 152 persistancy= direnme,ısrar 153 fatal= ölümcül 154 complicated= karmaşık 155 garbage service= çöp hizmetleri 156 rule out= yok saymak 157 instinct= iç güdü 158 outwards= dışa doğru 159 lubricant= yağlayıcı 160 severe= şiddetli,sert 161 survey= enquiry= investigation= araştırma,anket 162 native= bir yerin yerlisi 4

5 163 trade barrier= ticari engel 164 fertile= fruitful= arable= verimli 165 installment= taksit 166 aviation= havacılık 167 looting= yağma 168 sake= hatır 169 urban= şehre ait 170 vicinity= etraf, çevre 171 devoid of= -den yoksun,mahrum olmak 172 penetrate= nüfuz etmek.içine işlemek 173 formerly reviously= daha önceden,eskiden 174 excuse= defend= relieve of ardon= forgive= affetmek 175 comparably= relatively aralelly= karşılaştırmalı olarak 176 longrange= uzun vadeli 177 thrive= büyümek,gelişmek 178 acute= keskin, ciddi 179 recede= geri çekilmek 180 hard facts= açık gerçekler 181 dilute= sulandırmak, hafifletmek 182 umbilical cord= göbek bağı,astronotu uzay gemisine bağlayan kordon 183 lightening= yıldırım 184 redate= yeniden tarih belirlemek 185 donation= bağış 186 sloth= tembellik 187 prevalent lagelen,yaygın 188 carry on= keep on= go on= continue= devam etmek 189 asset= değer,varlık, servet 190 go along with= kabullenmek 191 obscure= unclear= vague= indistinct= gizli,belirsiz 192 upwards= yukarı doğru 193 venture= riskli girişim 194 consternation= dehşet,korku,şaşkınlık 195 chiefly= mainly= basically= başlıca,özellikle 196 versatility= çeşitlilik,çok yönlülük 197 capture= get hold of= seize= yakalamak 198 annihilate= yok etme, imha etme 199 pure= saf,katkısız 200 court= mahkeme 201 swarm= crowd= heap= yığın,sürü,kalabalık 202 menace= tehdit, gözdağı vermek 203 look for= search= examine= scrutinize= araştırmak 5

6 204 extremism= aşırıcılık 205 simultaneous= eş zamanlı 206 optimal= en uygun 207 exceed= aşmak,geçmek 208 large-scale= büyük ölçüde 209 account for= nedeni olmak,açıklaması olmak 210 recovery= getting better= iyileşme,kurtulma 211 concerned with= ilgili,alakadar olmak,meşgul olmak 212 stutter= kekeleme 213 show up= çıkagelmek, görünmek 214 impair= damage= cripple= harm= sakatlamak 215 tenacious= azimli,vazgeçmeyen 216 meager= yetersiz,zayıf 217 realm= ülke, krallık, alan, alem 218 quintessence= öz,özet 219 absorb= emmek 220 vibration= titreşim 221 prophecy= kehanet 222 dehumanize= insanlıktan çıkarmak 223 yield= ürün, gelir, boyun eğme 224 devastate= yıkmak,mahvetmek 225 boulder= large rock= büyük taş kütlesi 226 ubiquitious= heryerde 227 participant= katılımcı 228 bonfire= large outdoor fire= büyük kamp ateşi 229 take to= kapılmak,müptelası olmak 230 shuttle= uzay mekiği 231 sustainability= sürdürülebilirlik 232 enforce= compel= zorlamak 233 competitive= rekabetçi 234 hostile= düşmanca 235 monitor= izlemek 236 be worthy of= deserving= -ye değer,hak eden 237 current= güncel 238 violent criticism= sert eleştiri 239 sanctuary= tapınak, mabet 240 infanticide= bebek/çocuk öldürme 241 commemorate= reminisce= yad etmek 242 nightmare= kabus 243 let go of= release= serbest bırakmak 244 mammals= memeliler 6

7 245 contribution= katkı 246 carrot= havuç 247 motion= hareket 248 fan ervane 249 awkward= hantal,sakar 250 stuff= şey, madde 251 carve= oymak 252 fair= adil 253 hatch= uzay gemisinin kapağı 254 pick up= collect= acquire= toplamak,edinmek,kazanmak 255 legend= efsane 256 various= çeşitli 257 spin= döndürmek,çevirmek 258 advance= ileri,ilerlemek,gelişmek 259 domed= kubbeli 260 taxation= vergilendirme 261 tortured= eziyet çeken 262 illegitimate= kanunsuz 263 somewhat= biraz 264 divine= ilahi 265 airliner= ticari uçak 266 culmination= toplanma 267 configure= düzenlemek, biçim vermek 268 abortion= kürtaj 269 facade= bina cephesi 270 thaw= erime,çözülme 271 set aside= kenara (para) ayırmak 272 controversial= disputatious= tartışmalı 273 be short of= (para)sıkıntısı olmak 274 nutritious= besleyici 275 evidence roof= kanıt 276 waterfowl= su kuşu 277 manufacture= üretmek,üretim 278 survive= hayatta kalmak 279 plant= santral,fabrika 280 quarters= çevreler 281 take into account= take into consideration= göz önünde bulundurmak 282 largely= başlıca,çoğunlukla 283 aloft= yukarı(da) 284 ultimately= at last= in the end= eventually= en sonunda 285 dare to= cesaret etmek 7

8 286 compelling argument= sağlam iddia 287 gravity= yerçekimi, bir şeyin ciddi oluşu 288 rot= çürümek 289 enormous= çok büyük,muazzam 290 footprint= ayak izi 291 matriculate= kaydetmek 292 engage= employ= keep busy= retain.occupy= meşgul etmek,görevlendirmek 293 grenade= el bombası 294 unobtrusive leasantly noticeable= itici olmayan 295 rivalry= rekabet 296 clue= ip ucu 297 disproportionate= orantısız 298 spark off= ateşlemek, -e yol açmak 299 discredit= gözden düşürme, güvenini sarsmak 300 annex= ek bina, katmak, eklemek 301 sculpt= heykel yapmak 302 incentive= teşvik edici 303 globalization= küreselleşme 304 magnitude= büyüklük 305 scheme lan,proje 306 epitomize= özetlemek 307 put off= delay ostpone= ertelemek 308 precision= kesinlik 309 orbit= yörünge 310 deficiency= eksiklik 311 in excess of= -den yukarı,-den fazla 312 attribute= atfetmek,hitap etmek 313 keep pace with= ayak uydurmak 314 diversity= çeşitlilik 315 estimate= guess redict= tahmin etmek 316 afterwards= daha sonra 317 mutual= karşılıklı 318 govern= hakim olmak,yönetmek 319 drawbridge= katlanır asma köprü 320 stimulator= uyarıcı 321 fib= küçük yalan söylemek 322 life-span= yaşam süresi 323 bring about= reveal rtaya çıkarmak, 324 patern= model= structure= model,yapı 325 shear= kırpmak 326 compact= yoğunlaştırmak,anlaşmak 8

9 327 commonplace= sıradan, basmakalıp 328 intertwine= -e sarılmak, -e dolamak 329 toxic= zehirli 330 canopy= gölgelik,kanopi 331 measure= önlem 332 foundation= kurum,tesis,vakıf 333 comply with= uyumlu olmak 334 indispensable= inevitable= kaçınılmaz 335 make over= transfer= convey= hand over= aktarmak 336 vegetation= bitki örtüsü 337 treatment= tedavi 338 handle= ele almak 339 damp= nemli 340 constantly= continuously= continually= sürekli olarak 341 confront= karşılaşmak,yüzleşmek 342 vineyard= asma bahçesi 343 soluble= çözülebilir 344 brake= fren 345 expand= büyüme,genişleme 346 exhaustion= tükenme,bitme 347 radical= köklü,esaslı 348 renovate= yenilemek 349 downfall= çöküş 350 renewable= geri dönüştürülebilir, yenilenebilir 351 random= rastgele,gelişigüzel 352 fraud= sahtekarlık 353 mock= alay etmek 354 lunar base= ay üssü 355 pave the way for...= yolunu açmak,zemin hazırlamak 356 regrettably= ne yazık ki,üzücü biçimde 357 reinforced concrete= betonarme 358 compress= sıkıştırmak 359 councilor= encümen üyesi 360 complaint= şikayet 361 credit= mal etmek,atfetmek 362 encounter= karşılaşmak,yüzleşmek 363 engulf= yutmak,içine almak 364 dispose of= get rid of= kurtulmak 365 descend= inmek, alçalmak,güneşin batması 366 harbor= barındırmak,korumak,liman 367 incorporate= embody= include= içermek 9

10 368 excavation= kazı 369 genius= deha 370 takeover= devralma 371 anomalous= kural dışı,anormal 372 assert= iddia etmek 373 try out= denemek 374 apparatus= cihaz 375 carry out= fulfill= icra etmek,yapmak 376 wholesale= toptan 377 legal case= hukuk davası 378 impressively= etkileyici bir şekilde 379 weed= yabani ot 380 poultry= kümes hayvanları 381 opportunity= fırsat 382 shedding leaves= yaprak dökme 383 iil-paid= düşük ücretli 384 on the rise= yükselişte 385 ecclesiastical= clerical= spritual= manevi, dini 386 plume= kuş tüyü 387 striking= çarpıcı 388 disaster= felaket 389 refitted= tamir edilmiş,düzenlenmiş 390 sole= yalnız, sadece 391 considerable= hayli,çok 392 turn away= send off= geri çevirmek 393 conservative= tutucu 394 imperial= imparatorlukla ilgili 395 stiff= katı,sert 396 horrify= ürkütmek 397 timber= kereste 398 intensive= yoğun,derin 399 solar= güneşle ilgili 400 algae= su yosunu 401 worship= tapınmak, ibadet etmek 402 crudely= roughly= rudely= kabaca,kabataslak 403 proposition= teklif,girişim 404 solution= resolution= çözülme,solüsyon 405 domain= etki alanı,saha 406 predator= yırtıcı hayvan 407 elective= seçmeli ders 408 deliberation= müzakere 10

11 409 drop out= üyelikten/ okuldan ayrılmak 410 compel= zorlamak,mecbur bırakmak 411 efficiency= etkinlik, verimlilik 412 wreck= yıkmak,mahvetmek 413 expedition= yolculuk 414 srtict building codes= katı inşaat kanunları 415 object to= -e karşı çıkmak 416 trailblazing= yankı uyandıran,çarpıcı 417 propel= itmek, sevketmek 418 establish= set up= kurmak 419 sewage system= kanalizasyon sistemi 420 stereotype= klişe,basmakalıp 421 worship= tapınmak, ibadet etmek 422 inmate= hasta,mahkum 423 come from= derive from= -den kaynaklanmak 424 luminescence= ışıldama,parıldama 425 inverted= ters yüz olmuş 426 perpetual= sürekli,ebedi 427 reserve= ayırtmak, ertelemek 428 triumph= zafer 429 greenhouse gases= sera etkisi yapan gazlar 430 spectacular= müthiş,harikulade 431 evolve= evrim geçirmek 432 tranquilty= sükunet 433 in competition with= rekabet halinde 434 phenomenon lgu,olay 435 on the verge of= -ın kenarında, eşiğinde 436 die out= soyu tükenmek 437 inadmissable= kabul edilemez 438 write off= kayda almamak,önemsiz görmek,borç silmek 439 spark= harekete geçirmek 440 set about= bir işe canla başla girişmek 441 borehole= sondaj deliği,matkap deliği 442 stoke= yığmak,depolmak 443 belligerent= saldırgan 444 overfed= fazla besili 445 hangover= kalıntı,artık 446 anticonstitutional= anayasaya aykırı 447 diverge= ayrılmak, birbirinden uzaklaşmak 448 eager= willing= volunteer= ardent= istekli,gönüllü 449 admission= kabul 11

12 450 overwhelmingly= baskın bir şekilde 451 breadth= en,genişlik 452 velocity= hız 453 in favor of= lehine 454 rebound= yansıma,sekme,geri tepme 455 obstinately= stubbornly ersistently= ısrarla, inatla 456 port= liman 457 take precedent over= üstünlük açısından başta gelmek 458 seize= kavramak,sıkıca tutmak 459 sequence= ardışıklık,düzen,sıra 460 adjacent= bitişik olan 461 marine= denizle ilgili 462 wastefully= extravagantly= savurganca 463 shrinkage= daralma,çekme 464 impact= etki 465 ore= (maden)filiz,cevher 466 additive= katkı maddesi 467 sane= aklı başında,halim selim 468 associate= ilişkilendirmek 469 dormant state= uyku durumu 470 suitably= appropriately= conveniently= uygun bir şekilde 471 creativity= yaratıcılık 472 wise= akıllı,bilge 473 drive through ass through= geçmek,kat etmek 474 starve= açlıktan ölmek 475 unprescribed= reçetesiz 476 participate= join= take part in= katılmak 477 baton= cop,asa 478 partly= kısmen 479 towards= -e doğru 480 respiration= solunum 481 navigation= seyrüsefer 482 vine-ripe= iyice olmuş 483 longtitude= boylam,meridyen 484 coincidence= raslantı, tesadüf 485 convey= iletmek,taşımak,nakletmek 486 on the grounds that= gerekçesiyle 487 consequently= as a result= sonuç olarak 488 slide= kayma, kaydırma 489 attendance= katılım 490 turn up= appear= come up= arise= yukarı çevirmek,ortaya çıkmak 12

13 491 fingerprint armak izi 492 coral reef= mercan kayalığı 493 persuasion= ikna 494 manure= gübre 495 stretch= uzantı,germe,gerilme,uzama 496 gradient= eğim,meğil 497 retail arakende 498 comprehensibly= intelligibly= anlaşılabilir şekilde 499 agricultural= rural= tarımsal 500 hurricane= kasırga 501 evaporate= buharlaşmak 502 disprove= confute= refute= rebut= aksini ispat etmek,yalanlamak 503 life span= yaşam süresi 504 abuse= kötüye kullanmak 505 wisdom= bilgelik 506 threefold= üç kat 507 subsistence= geçinme,mevcudiyet 508 trophy= sth.kept ad a reminder= hatıra eşya 509 reliable= dependable= trustable= güvenilir,sağlam 510 trick= hile, marifet,ustalık 511 stalk= sap 512 warp= eğilmek,dönmek,bükülmek 513 hold up= support= desteklemek 514 call on= uğramak 515 terrestrial= yeryüzüne ait,karaya ait 516 alternating current= alternatif akım 517 feat= başarı 518 improvise= doğaçlamak,o anda uydurmak 519 absorption= soaking= sucking= emme 520 far-flung= çok yaygın 521 detection= algılama,tespit 522 procedural= dava usulüne ait 523 underestimate= hafife almak 524 deputy= vekil, yardımcı 525 plentiful= bol,bereketli 526 sandstone= kum taşı 527 outdoor grill= açık hava mangalı 528 refrigerant= soğutucu 529 sunbeam= güneş ışını 530 sovereignity= egemenlik 531 ham= abartılı oyuncu,amatör 13

14 532 renown= ünlü 533 swift= hızlı 534 manually= el ile 535 depicition= show= display= gösterim 536 yeast= maya 537 loosely= öylesine,gelişigüzel 538 bottled gas= tüp gaz 539 complained about= şikayet etmek 540 put pressure on= birine baskı yapmak 541 grant= bağış,hibe 542 exploit= yaralanmak,sömürmek 543 be made up of= -den meydana gelmek, oluşmak 544 plausibly= credibly= feasibly= akla yatkın bir şekilde,inandırıcı bir şekilde 545 in fulfillment of= -nın tamamlanmasıyla,gerçekleşmesiyle 546 trait= özellik 547 judiciary= adlı,hukuki 548 demonstrate= show= illustrate= göstermek,kanıtlamak 549 riot= isyan 550 gift= doğuştan gelen kabiliyet 551 unrest= discomfort= rahatsızlık,kargaşa 552 capital= sermaye 553 keep reserve rotect= retain= save= korumak,muhafaza etmek,devam ettirmek 554 alleviate= hafifletmek, azaltmak 555 membrane= zar 556 prevention= hindrance bstruction= engelleme 557 surpass= geçmek, geride bırakmak 558 pauper-school= yoksullar okulu 559 shoplifting= mağaza hırsızlığı 560 vulnerable= hassas 561 ripen= olgunlaşmak, olgun 562 acronym= sözcüklerin ilk harflerinden oluşan yeni sözcük (NATO) 563 vest= yelek 564 lighting fixtures= aydınlanma aksesuarları 565 aerial parts= havayla temas eden bölümler 566 leap= sıçrama 567 dismissal= işten çıkarma, red 568 turboprop= turbo desteği 569 conclusive= kesin,son,nihai 570 get over vercome= recover= recuperate= iyileşmek 571 embrace= kucaklamak 572 persist= ısrar etmek,ayak diremek 14

15 573 intracoastal= iki karşı kıyı arasında 574 ballot= oy pusulası 575 distort= dikkatini dağıtmak 576 plenty= çok 577 exert= güç kullanmak, gayret göstermek 578 rattle= çıngırak 579 engulf= içine çekmek, yutmak 580 facial expression= yüz ifadesi 581 fungus= mantar 582 abundance= bolluk 583 script= yazı 584 uniformly= invariably= aynı tarzda 585 remnant= kalıntı, artık, geri kalan 586 improvement rogress= development= advance= ilerleme,gelişme 587 circumnavigate= go around= etrafında dolaşmak 588 upbringing= yetiştirme 589 intense= dense= yoğun 590 seek= look for= survey= investigate= araştırmak 591 plunge= ani düşüş 592 steadily= durağan bir şekilde 593 applaud= alkışlamak 594 nausea= mide bulantısı 595 capitalize= sermayeye katmak 596 scouring yma,erozyon 597 informed= bilgili,haberdar 598 innovation= yenilik,icat 599 treacherous= disloyal= deceitful= sadakatsiz,hain 600 get in= enter enetrate= içine girmek,nüfuz etmek 601 abrubtly= aniden 602 testify= şahitlik etmek, ispatlamak 603 load= yük 604 disguise= gizlemek 605 ingeniously= dahice 606 instructional= eğitsel 607 crop= ürün 608 ban= yasaklamak 609 flap= flapa= uçak kanadında yön vermeyi sağlayan oynar parça 610 constructive= yapıcı 611 spark an outbreak= bir patlamayı ateşlemek 612 hardware= madeni eşya,hırdavat,donanım 613 undergo= -e maruz kalmak 15

16 614 insulate= izole etmek 615 uphold= confirm naylamak,tasdik ettirmek 616 principally= esasında,çoğunlukla 617 ommission= ihmal, boşlama, atlama 618 steer= yön vermek 619 supreme court= anayasa mahkemesi 620 merely nly 621 link= connect= attach= bağlantı oluşturmak 622 recovery= iyileşme 623 accordingly= dolayısıyla 624 preface= özsöz 625 override= aldırış etmemek 626 drill= matkap,sonda 627 superconductivity= super iletkenlik 628 disperse= dağıtmak, yaymak 629 selective= seçici,ayırt edici 630 glacier= buzul 631 conductivity= iletkenlik 632 crack= çatlak,çatlamak 633 indulgently= hoşgörülü bir şekilde 634 recognition= tanıma 635 medication= ilaç tedavisi 636 comet= kuyruklu yıldız 637 vague= belirsiz 638 dramatic= köklü,derin 639 dispersal= yayma,dağıtma 640 backpack= sırt çantası 641 eligible= -e uygun 642 substantial= büyük, sağlam, önemli 643 pervade= yayılmak 644 lose ground= gerilemek 645 adjoining= bordering= annexed= bitişik 646 find= bulgu 647 misplaced= yanlış yerleştirilmiş 648 torrid= yakıcı,kızgın güneşten kavrulan 649 skylight= aydınlatma penceresi 650 entire= bütün,tam 651 accelerate= hızlandırmak 652 conventional= geleneksel 653 pulley= makara 654 layer= katman 16

17 655 current= akım 656 scarcely= hardly= barely= neredeyse hiç 657 complexity= intricacy= karmaşa,karışıklık 658 spinning= dönme,savurma 659 notable= göze çarpan 660 reject= refuse= turn down= reddetmek 661 devise= düzenlemek,oluşturmak 662 whatsoever= herne, ne, hangi, herhengi bir 663 contemporary= çağdaş 664 earplug= kulak tıkacı 665 excessively= extremely= largely= aşırı ölçüde,abartılı bir şekilde 666 facility= tesis,bina 667 mainstream= ana görüş 668 vast= geniş 669 overrun= invade= istila etmek 670 unrequited= karşılıksız 671 head for= bir yönde ilerlemek 672 outcome= sonuç 673 conspicuous= göze çarpan,açık 674 toe= ayak parmağı 675 convert= dönüştürmek 676 dispair= ümitsizlik 677 compulsive= zorunlu 678 disgraced= shameful= utanç verici 679 put down= write down= jot down= yazıya dökmek 680 tally= hesap, çetele 681 repository= havuz,ambar,depo 682 sullenly= asık suratlı bir şekilde 683 verify= doğrulamak 684 acqusition= edinim,kazanım 685 quote= alıntı yapmak 686 bring up= raise= rear= yetiştirmek,büyütmek(çocuk) 687 extinction= total destruction of a species= soy tükenmesi 688 threshold oint of beginning= eşik noktası 689 emit= yaymak 690 convention= âdet 691 collapse= çökmek 692 compose luşmak,meydana gelmek 693 six-finger income= 6 basamaklı rakam 694 query= soru, kuşku 695 furnace cak,fırın 17

18 696 assembly= toplantı, meclis, kongre 697 remarkably= dikkat çekecek derecede 698 domestic= iç, ev, iç ile ilgili 699 worsen= kötüleşmek 700 force out= depose= give the sack= drive out= dışarı çıkmaya zorlamak,zorla görevden uzaklaştırmak 701 hemisphere= yarım küre 702 breeding= üremek, yol açmak, yetiştirme, terbiye etme 703 turn into= transform= -e dönüştürmek 704 rapidly= quickly= swiftly= hızlıca,çabucak 705 decline= decrease= diminish= azalma,küçülme 706 crevice= yarık,çatlak 707 pressurize= basınç yapmak 708 explosion= patlama 709 celebrated= ünlü,şöhretli 710 account for= hesap vermek,açıklamak 711 plant= bitki,fabrika 712 settle= düzene sokmak, yerleşmek 713 join= combine= unite= attach= birleşmek,katılmak 714 embargo= ambargo 715 far and wide= her yerde 716 legislator= kanun yapıcı 717 enhance= değer, fiyat artırma 718 basin= havuz, havza 719 idiosyncracy= tuhaflık 720 fungicide= mantar öldürücü ilaç 721 legion= lejyon 722 oppressed= baskı altında olan,sıkılmış 723 aspect= özellik,çehre,durum 724 limelight= ilginin odak noktası 725 magnetostriction= manyetik uzayıp kısalma 726 spin= turn around= etrafında dönmek 727 inflate= havayla şişirmek,fiyatı artırmak 728 silt= alüvyon 729 ultimate= en son 730 transmit= aktarım 731 resistant= resisting= = dayanıklı,dirençli 732 in place of= -nın yerinde 733 energy dissipation= enerji kaybı 734 copper= bakır 735 impose= dayatmak,yüklemek,etkilemek 736 anonymity= anonimlik 18

19 737 long for= özlemek 738 imperial= imparatorlukla ilgili 739 break out of= escape= kaçmak,sıvışmak 740 unwillingly= isteksizce,gönülsüzce 741 erode= aşındırmak, aşınmak 742 perplexed= şaşırmış 743 permit= izin vermek 744 expedition= excursion= journey= gezi,tur 745 velocity= hızi sürat 746 scepticism= şüphecilik 747 solid= katı,sert 748 stockbroker= borsacı 749 apathy= ilgisizlik 750 virtue= erdem,doğruluk 751 paramount= üstün 752 traction= çekme,çekilme 753 eyeball= göz bebeği 754 axiom= kabul edilmiş gerçek 755 contrive= kurmak,tertiplemek 756 starvation= açlık 757 precede= önceden vuku bulmak 758 texture= doku,dokunuş 759 irresistable= karşı konmaz 760 have on hand= elinde mevcut olmak 761 arid= kuru,kıraç,sıkı 762 stance= duruş,tutum 763 worrisome= yorucu 764 grain= tane,zerre 765 distinguish= ayırt etmek 766 vulnerable= hassas,zayıf 767 determine= belirlemek 768 imported= ithal edilmiş 769 whereby= ile, vasıtasıyla, 770 instantly= immediately= suddenly= hemen 771 occupation= işgal 772 immigrant= göçmen 773 disparity= ayrılık,farklılık 774 dynasty= hanedan 775 witness= tanık 776 affliction= acı,sıkıntı 777 satisfactorily= tatmin edici bir şekilde 19

20 778 break away from= -den kaçmak, uzaklaşmak 779 bid= teklif 780 foreseen redicted= estimated= öngörülen,tahmin edilen 781 on display= gösterimde 782 reject= turn down= reddetmek 783 intricate= karmaşık 784 prevention= önleme 785 suggestive= anlamlı,hatırlatan 786 conduct= manage= direct= control= yönetmek,çekip çevirmek 787 stagnant= durgun,akmaz 788 invest= yatırım yapmak 789 innate= doğuştan gelen 790 seal= mühürlemek 791 suspicious= şüpheli 792 disruptive= yıkıcı,bölücü 793 arch= kemer 794 put up with= tolerate= endure= tahammül etmek 795 diffuse= (kötü atmosferi)yumuşatmak 796 ally= müttefik 797 lethal= öldürücü 798 bug= virüs 799 playwright yuncu yazarı 800 bipolar= 2 kutuplu 801 pond= gölcük, gölet 802 crew= tayfa,ekip,tim 803 respectability= saygınlık 804 treaty= anlaşma,sözleşme 805 based on= being founded on= bir temele dayalı olmak 806 in conjunction with= bağlantılı olarak 807 prophesy= kehanette bulunmak 808 deterioration= bozulma,yozlaşma 809 cut down on= azaltmak 810 conditionally= şartlı olarak 811 justify= haklı çıkarmak 812 pretentiously= yapmacık bir şekilde 813 fall back on= yardım veya destek için birine/ birşeye başvurmak 814 embeded= içine gömülü durumda 815 species= canlı türleri 816 hatchway= (gemilerde)ambar ağzı,lombar ağzı 817 ward= koğuş 818 supply= an amount of sth that is available for use= tedarik 20

21 819 friction= sürtünme 820 lettuce= marul 821 ritual= ritüel 822 latch= mandallamak,sürgülemek,kavramak 823 spoil= bozmak,çürütmek 824 entrepreneurial= girişimsel 825 impose= zorla kabul ettirmek 826 equation= denklik 827 predominant= üstün, hakim 828 approach= yaklaşmak 829 hum= vızıldamak 830 coal-fired power stations= termik santraller 831 dubbed= dublajlı,lakaplı 832 devastate= yıkmak 833 equally= to the same degree= eşit bir şekilde 834 checkers= dama,dama taşı 835 patch= yama,parça 836 hint= ima etmek 837 beam= ışın 838 distract= dikkatini dağıtmak/başka yöne çekmek 839 run out of= tükenmek,bitmek 840 by instinct= iç güdüsel olarak 841 wipe out= silip süpürmek,yok etmek 842 tireless= yorulmak bilmez 843 commentator= yorumcu eleştirmen 844 day-care= gündüz bakımı 845 diminsh= azalmak 846 corresponding; bir şeye karşılık olan, aynı 847 novelty= yenilik 848 fracture= kırma, kırılma 849 mud= çamur 850 deterrent= caydırıcı 851 relevance= uygunluk,ilişki 852 compensate= telafi etmek 853 flare up= parlamak, alevlenmek, öfkelenmek 854 cut free from= release sb= birini bağlı olduğu yerden kurtarmak 855 in accordance with= -e göre,bakarak,uygun olarak 856 calm= soothe= solace= sakinleşmek 857 tar= katran 858 deicing system= buz çözücü sistem 859 formation luşum 21

22 860 citadel= hisar, kale 861 conduct= yürütmek,idare etmek 862 with reference of/to= -e göre,-ye atfen 863 crucial= can alıcı, çok gerekli 864 unadied= yardımsız 865 prone to= eğilimli 866 back up= destekleme 867 bring about= cause= generate= neden olmak 868 comprehensively= inclusively= extensively= thoroughly= kapsamlı olarak,geniş ölçüde 869 acknowledge= kabul etmek 870 inborn= ırsi, kalıtsal 871 improve= make better= geliştirmek 872 expose= maruz bırakmak,açığa çıkarmak 873 flood= huge uncontrolled water= sel 874 substantially ldukça 875 suspense= geciktirme, erteleme 876 pioneer= öncü 877 via= by way of= aracılığıyla,yoluyla 878 lay down= belirlemek,yere bırakmak 879 cipher= şifre 880 vegetative= bitkisel 881 sufficiency= adequacy= efficiency= yeterlilik 882 subsequent= sonraki 883 end up= sonuçlanmak,bitirmek 884 budgetary= bütçeye ait 885 assiduously= gayretle 886 mat-like aspasa benzeyen 887 dictate= dikte etmek 888 embarrass= utanmak,utandırmak 889 indefinite= vague= uncertain= unlimited= belirsiz 890 sizeable= fairly large= iri,oldukça büyük 891 suspect= = şüphelenmek 892 apply ut to use= uygulamak 893 defendant= davalı 894 apprentice= çırak 895 restrict= sınırlamak 896 harness= dizginlemek 897 bet= bahis 898 fertilize= gübre 899 magistrate= hakim 900 raise ara toplamak,üretmek,yükseltmek 22

23 901 persecution= dini yada politik düşüncesi yüzünden eziyet etme 902 pursue= follow= chase= go after= takip etmek 903 accurately= strictly= correctly= doğru olarak 904 Tv commercial= TV reklamı 905 decade= 10 yıl 906 exploitation= using up sb/sth unfairly= sömürme,kendi çıkarına kullanma 907 glimpse= short look= kısa bakış 908 expect= = anticipate= ummak 909 leave out= exclude= hariç bırakmak 910 ingredient= içindeki şey 911 move off with= leave with= ile uzaklaşmak 912 precipitation= çökelme, yere düşme, yağma 913 prose ficiton= düzyazı hikaye 914 preservation= koruma 915 impact= etki,darbe 916 volatile= değişken 917 weave= twist= wind= form threads= eğmek,bükmek,dokumak 918 endeavor= girişimde bulunmak 919 exclusive= tek,müstesna 920 bulldoze= buldozer ile yıkmak 921 declaration= announcement= ilan 922 loam= gelişmek, büyümek 923 set off= start on a journey= yola çıkmak 924 urgently= vitally= çok önemli,çok zaruri olarak 925 monopoly= tekel 926 gap= boşluk 927 truncheon= cop 928 sensibly= makul ölçüde 929 ensure= emin olmak 930 permanently= sürekli,düzenli olarak 931 devote= kendini adamak 932 eloquence= belagat,güzel söz söyleme sanatı 933 arboriculture= ağaç dikimi 934 departure from= exit= = ayrılma,terk etme 935 emblem= simge 936 proceeding= ilerleme 937 forerunner= öncü,lider,haberci 938 dormancy= uyku hali 939 supress= bastırmak 940 habitat= doğal çevre 941 the dawn of modern science= modern bilimin doğuşu 23

24 942 nuance= küçük fark 943 stud= saplama,iribaşlı çivi 944 considerably= significantly= large in amount ldukça,çok 945 value= değer vermek,önemli görmek 946 stock market= borsa 947 sample= numune 948 extraction= removal= cutting off ulling out= çıkarma, sökme 949 likeminded= hemfikir 950 cliff= steep rock face= uçurum 951 range= dolaşma,yayılma,uzanma 952 proposal ffer= öneri 953 attune= akort etmek 954 unearth= toprağı kazıp çıkarmak 955 currently resently= şu anda 956 pre-eminence= öncelikli önem 957 ungainly= kaba,hantal,beceriksiz 958 summon= çağırmak 959 insert= içine sokmak 960 in the grip of= tesirinde,pençesinde 961 intriguing= ilginç 962 get off= leave= depart= make a start= ayrılmak,başlangıç yapmak 963 verify= doğrulamak 964 component= bileşke,bileşen,parça 965 harvest= hasat etme 966 cutting-edge= uç,sınır 967 toddler= yeni yürümeye başlayan çocuk 968 trafficking= kaçakçılık 969 subtle= anlaşılması güç 970 valve= vana 971 admiralty= deniz hukuku,bahriye nezareti 972 stationary= sabit,durağan 973 feature= özellik 974 submerge= sular altında kalma, suya batma 975 gigantic= devasa, çok büyük 976 welfare= refah,huzur ve mutluluk 977 verdict= hüküm,karar 978 somehow= her nasılsa 979 vessel= tekne,gemi 980 mentally= in one s mind= zihnen,aklen 981 cure= tedavi 982 expenditure= masraf 24

25 983 chestnut= kestane ağac,kestane 984 urge= strong desire= güçlü istek 985 pipeline= boru hattı 986 posterity= yeni nesil 987 conclude= sonuçlanmak 988 expenditure= masraf 989 bush= çalı 990 foreshadow= önceden ima etmek 991 conserve= korumak,muhafaza etmek 992 buildup luşum,büyüme,artış 993 bystander= seyirci,olaya karışmayan 994 render= göstermek,anlatmak 995 belie= yalanlamak 996 launch= fırlatmak,atmak 997 insecticide= böcek ilacı 998 accelerate= ivme kazandırmak 999 appliance= alet, araç 1000 chronicle= tarih, kayıt 1001 manifest= açığa çıkarmak 1002 sort out= classify= arrange= ayırmak,düzene koymak 1003 vomit= kusmak 1004 ancestry= soy,ecdat 1005 rhetoric= söz sanatı 1006 residence= dwelling= lodging= yerleşke 1007 discomfort= rahatsızılık 1008 wonder= be filled with doubt or curiosity= merak etmek 1009 prolong= uzatmak,sürdürmek 1010 flee= escape= run away= kaçmak 1011 assume= varsaymak 1012 geodetic survey= arazi ölçümü 1013 thanks to= sayesinde 1014 carry away= inspire= götürmek,büyülemek 1015 far-reaching= geniş kapsamlı,yaygın 1016 reverberate= yansımak,aksetmek 1017 vast= broad= wide= çok geniş 1018 representative= temsilci 1019 capsule= uzay kapsülü 1020 arctic= kuzey kutbu ve ona ait 1021 indifferent= having or showing no partialty,bias or preference= kayıtsız, ilgisiz infer= deduce= conclude= çıkarım yapmak,sonuç çıkarmak 1022 fairy tale= peri masalı 1023 exertion= çaba,gayret,tazyik 25

26 1024 outnumber= sayıca üstün gelmek 1025 erupt= explode= burst= blow up atlamak,püskürmek (yanardağ) 1026 achievement= başarı 1027 ignore= görmezden gelmek 1028 deliberately= bilerek,kasten 1029 amplification= yükseltme 1030 acoustic= akustik 1031 ground-hugging= yeri sıkıca kavrayan 1032 on account of= -den dolayı 1033 local government= yerel hükümet 1034 confrontation= ile karşı karşıya gelmek 1035 dwell on= odaklanmak 1036 as regards= hakkında 1037 scatter= dağıtmak, saçmak 1038 pillar= sütun,kolon 1039 confidentially= gizlice 1040 numerous= çok sayıda 1041 head towards= -e yönelmek 1042 mak up for= compensate= telafi etmek 1043 exposure= -e maruz kalma 1044 murder= öldürmek 1045 deception= yanıltma,aldatma 1046 D-Day= (II.Dünya Savaşı)savaşın başlaması için planlanan gün 1047 handful= avuç dolusu 1048 take off= remove= çıkarmak 1049 discredited= değerini,önemini yitirmek 1050 leak= sızdırmak 1051 illuminate= aydınlatmak 1052 exhausting= yıpratıcı,yorucu 1053 acclimatization= yeni bir iklime uyum 1054 superstitious= batıl 1055 elaborate= karmaşık 1056 telling= etkili,belirgin 1057 proactive= yapıcı 1058 in view of= karşısında,durumunda 1059 glossy arlak,yaldızlı 1060 vote y kullanmak 1061 hail= dolu 1062 unprecedented= önceden görülmemiş 1063 outright= tamamen büsbütün 1064 lever= kaldıraç 26

27 1065 bury= gömmek 1066 challenge= zorluk,meydan okumak 1067 manuscript= el yazması 1068 standstill= durgunluk 1069 fleet= filo, donanma 1070 constable= polis memuru 1071 slot= yiv ya da delik açmak 1072 conveniently= uygun ve elverişli olarak 1073 attribute to = atfetmek 1074 adopt= benimsemek 1075 decay= rot= decomposition= spoil= çürüme,bozulma 1076 crusading= mücadele eden 1077 row= sıra 1078 boom= patlama 1079 reassemble= yeniden bir araya gelmek 1080 collision= çarpışma 1081 convenient= easily accessible= uygun 1082 deluge= sel felaketi 1083 tide= gel-git 1084 switch off= cihazı kapatmak 1085 basilica ublic hall= dini kültür merkezi 1086 time warp= zaman sapması 1087 scheme lan 1088 revere= saymak, saygı göstermek 1089 infrastructure= altyapı 1090 widowed mother= dul anne 1091 pasture= hububat.tahıl 1092 boulder= large rock= büyük taş kütlesi 1093 perishable= kolay bozulur,dayanıksız 1094 commendable= övülmeye değer 1095 speed up= accelerate= hızlandırmak 1096 implement= yerine getirme, yürütme, yürürlüğe koyma 1097 get in= girmek 1098 spur= teşvik etmek 1099 lavish= savurgan 1100 on account of= -den dolayı 1101 polar region= kutup bölgesi 1102 afford= gücü yetmek 1103 disorientation= uyum sağlayamama 1104 fierce= sert,şiddetli 1105 recite= ezberden okumak, anlatmak 27

28 1106 back and forth= iler geri 1107 onwards= -den sonra,sonrasında 1108 resume= yeniden devam etmek 1109 feedlot= besi alanı 1110 soil= toprak 1111 grapple= yakalamak,sıkıca tutmak 1112 fragrant= güzel kokulu 1113 in the manner of= -nın tarzında,şeklinde 1114 combustion= yanma,tutuşma 1115 wrap= sarmak,paketlemek 1116 code-breaking= şifre kırma 1117 declare war on= savaş ilan etmek 1118 exemption= muafiyet 1119 shift= vardiya 1120 detention= gecikme,alıkoyma 1121 escalate= yükselmek 1122 insight= anlayış 1123 sheer= yalnız, sadece 1124 reinforce= strengthen= bolster= support= güçlendirmek,pekiştirmek 1125 blurred vision= bulanık görünüş 1126 painstaking= titiz, özenli, zahmetli 1127 unyielding= boyun eğmez 1128 smoke-free= dumansız 1129 landscape= manzara 1130 run out= bitme,tükenme 1131 groove= kanal 1132 vigorously= canlı ve gayretli bir şekilde 1133 do with= concern with= ile ilgili olmak 1134 curve= eğim, kavis, viraj 1135 get through= succeed in= complete= fulfill= başarmak,sonuçlandırmak 1136 ascribe to= atfetmek 1137 avoid= shun= keep away= stay away= uzak durmak,sakınmak,kaçınmak 1138 suit= hukuk davası 1139 perception= algılama 1140 register= kaydetmek 1141 emigration= göç 1142 harness= çalışacak duruma getirmek,kullanmak 1143 tail= kuyruk 1144 acre= hectar 1145 cluster= küme,demet 1146 scheme= plan, proje 28

29 1147 cheat= aldatmak 1148 spectator= seyirci 1149 interfere= karışmak,bozmak 1150 zenith= zirve,doruk 1151 interject= içine almak 1152 make up= tamamlamak,makyaj yapmak,uydurmak 1153 consumption= tüketim 1154 grip= attention= understanding= ilgi,anlayış 1155 infirm= weak in body and mind= vücutça ya da akılca zayıf 1156 cut back down= azaltmak 1157 boundary= sınır 1158 stifling= boğucu,sıkıcı 1159 reconcile= settle= resolve,compromise= uzlaştırmak 1160 maintain= korumak,sürdürmek 1161 applicable= suitable roper= appropriate= uygun,uygulanabilir 1162 property.özellik,nitelik 1163 incapable= yeteneksiz 1164 consistent= tutarlı 1165 coherent= uyumlu,tutarlı 1166 bountiful= bol,bereketli 1167 fill= doldurmak 1168 illegally built= kanunsuz bir şekilde inşa edilen 1169 expressive= anlamlı,etkili 1170 spy= casus 1171 susceptible= vulnerable= narin, kırılgan,dayanıksız 1172 tempt= baştan çıkarmak,ayartmak 1173 rebound= esneklik,geri tepme 1174 grain-fed= tahılla beslenen 1175 seismic= sismik 1176 stimulate= uyarmak, teşvik etmek 1177 facility= kolaylık,imkan,tesis 1178 reduce= azaltmak 1179 attempt= girişim 1180 empirical= deneysel 1181 cultivate= yetiştirmek 1182 savagery= vahşilik 1183 virtually= gerçekten 1184 flourish= gelişmek, büyümek 1185 intonation= tonlama,vurgulama 1186 make out= understand= figure out= anlamak,çözmek 1187 derive from= çıkarım yapmak 29

30 1188 piecemeal= yavaş yavaş, parça parça 1189 reliance= bağımlılık 1190 substitute= yerini almak 1191 send out for= istemek,getirtmek,sipariş vermek 1192 spouse= eş,karı-koca 1193 put out= extinguish=,söndürmek 1194 human genome= insan genleri 1195 elimination mission= extraction= eleme 1196 radicalism= köktencilik 1197 disorder= hastalık,bozukluk 1198 tract= alan,saha 1199 owe= borçlu olmak 1200 take care of= look after= care for= ilgilenmek,göz kulak olmak 1201 heighten= yükseltmek 1202 pull through= recover= iyileşmek 1203 formidable= korkunç 1204 stricture= expression of blame= suçlama 1205 sick leave= hastalık izni 1206 pump ompa 1207 acceleration= hızlanma 1208 conception= gebe kalma 1209 leading= önde gelen 1210 conflicting= çelişkili 1211 overcome= üstesinden gelme 1212 overhaul= revize etmek 1213 embrace= kucaklamak, kabul etmek, kapsamak 1214 mortgage= ipotek etmek 30

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME

YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME YDS İÇİN EN ÖNEMLİ 160 KELİME 1 reluctantly gönülsüz bir şekilde (unwillingly) 2 ultimate nihai, en son (final) 3 respectively sırasıyla (successively) 4 recurrent yeniden olan, nükseden 5 intention niyet

Detaylı

PARAGRAF SORULARINDA TEHLİKELİ YAPILAR

PARAGRAF SORULARINDA TEHLİKELİ YAPILAR PARAGRAF SORULARINDA TEHLİKELİ YAPILAR as to ile ilgili the only tek involve içermek gerektirmek related to ile ilgili only sadece include içermek concerning ile ilgili merely sadece exclude hariç tutmak

Detaylı

ÇADEM YETKİLİ TOEFL SINAV MERKEZİDİR ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER

ÇADEM YETKİLİ TOEFL SINAV MERKEZİDİR ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER ÜDS'DE YAYGIN KULLANILAN FİİLER 1 abolish yürürlükten kaldırmak 2 accomplish başarmak 3 achieve başarmak 4 acguire kazanmak 5 activate harekete geçirmek 6 administer yönetmek 7 advance ilerlmek 8 allocate

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 164 Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır: a) Okulu, okul eşyasını

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1

TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012. +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TERRACYCLE IN TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 +90 850 252 6369 www.terracycle.com.tr 1 TOPLAMA, DEPOLAMA VE NAKLİYE KILAVUZU 2012 TerraCycle, size toplama, depolama ve nakliye konularında yardımcı

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş

YDS PHRASAL VERBS. Dr. Cahit Karakuş YDS PHRASAL VERBS Dr. Cahit Karakuş abstain from pv sakınmak (alkol, ilaç vb); uzak durmak (avoid from)! account for pv açıklamak, izah etmek, hesap vermek act for pv birinin yerine bakmak, temsil etmek.

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI

İHTİYAÇ TESLİM PROGRAMI 001 5340994837606 BRACKET MOUNTING 23085-500 KCTV0 EA 1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ 002 168027HD13882 COMPACT FLASH SOLID STATE DRIVE 003 951527HD18547 SHEET METAL AMS6385 0.190X36X72" SSD-C02GI-4300

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer.

Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME - NT4 bağlantısına çok benzer. Seri kablo bağlantısında Windows95/98/ME'ten Windows 2000'e bağlantı Windows95/98/ME NT4 bağlantısına çok benzer. Direkt Kablo desteğini Windows95/98'e yükledikten sonra, Windows95 for Direct Cable Client

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye

Toki Anadolu Lisesi Müdürlüğü Karaman, Türkiye 1. Respect local inhabitants, their customs and traditions; attempt to become acquainted with their culture, enrich your travel experience. As a result, it is more likely that local people will treat you

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E

SİSTEM 03 SYSTEM 03. Havuz Kontrol Sistemi 3 / Pool Control System 3. Havuz Kontrol Sistemi 3 E / Pool Control System 3 E SİSTEMLER / Systems SİSTEM 03 SYSTEM 03 45x60 panel üzerinde bağlantı elemanları monte edilmiş halde Poolsaver 1320 2 Adet 5L/5B Nano Dozaj Pompası Elektrot akış hücresi Kalibrasyon rafı ph ve ORP elektrodu

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar TC. KAPAKLI BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı,kapaklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

Ürün Çeşitleri / Product Range

Ürün Çeşitleri / Product Range HAKKIMIZDA 1995 yılında asansör kabini üretimi ile faaliyet hayatına başlayan Hüras, başarılı geçmişi ve yükselen trendiyle otomatik asansör kapıları üretiminde, sektörde bir değer olarak ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile

ile -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE -DE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- -E -E -DEn ile -İ -İ -İ -İ ile ile ile -E -E -DEn -DEn -DEn -DEn -DEn -E -E -E ile ile ile 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- VERBS Ø Acc. Abl. Da. Loc. A açmak (to open) ağlamak (to cry) almak (to take, to buy) alışmak (to get used to) anlamak (to understand) aramak

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

How to make a complaint or provide feedback Family Tax Benefit Part A (FTB Part A)

How to make a complaint or provide feedback Family Tax Benefit Part A (FTB Part A) TURKISH How to make a complaint or provide feedback Family Tax Benefit Part A (FTB Part A) Uygun Olmak Family Tax Benefit Part A, çocuk büyütme giderlerinin karşılanmasına yardımcı olan bir ödemedir. Family

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm.

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm. ABOUT US Taylan Çiçek successfully graduated from Department of Civil Engineering, Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ), at 2002, and get his MS degree at 2004 from same university and department. He

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Big Data (Buyuk Veri) Kamu ve Ozel Sektore Etkileri

Big Data (Buyuk Veri) Kamu ve Ozel Sektore Etkileri Big Data (Buyuk Veri) Kamu ve Ozel Sektore Etkileri 27 Subat 2013 Muhammed Akif AGCA Msc Computer Engineering BİL 588 1 Akış Big Data (Buyuk Veri) Nedir? Bilim ve Araştırmada Big Data ve Kullanimlari Özel

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

MOTHERHOOD IN A CHANGING WORLD: WOMEN IN GHANA

MOTHERHOOD IN A CHANGING WORLD: WOMEN IN GHANA MOTHERHOOD IN A CHANGING WORLD: WOMEN IN GHANA Most women in Ghana - the educated and illiterate, the urban and rural, the young and old - work to earn an income in addition to maintaining their roles

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN

UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar. Celalettin GÖÇKEN UTERUS TRANSPLANTASYONU Etik ve Yasal Zorluklar Celalettin GÖÇKEN Uterus Transplantasyonu Bağışlayanlar Açısından Risk Alıcılar Açısından Risk Doğacak Çocuklar Mevzuata Dair Zorluklar SONUÇ Uterus Transplantasyonu

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Su Yapıları II Dolgu Barajlarda Sızma Analizi

Su Yapıları II Dolgu Barajlarda Sızma Analizi 015-016 aar Su Yapıları II Dolgu arajlarda Sızma Analizi Yrd. Doç. Dr. uran ÜNAL ozok Üniversitesi Müendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müendisliği ölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. uran ÜNAL ozok Üniversitesi

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Main operator targets in Waste Water Treatment Plants Atıksu arıtma tesislerinde

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT

BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT BULUMOUNT-3 AUTOMATIC ELECTRO HYDRAULIC SPECIMEN MOUNTING EQUIPMENT OPERATIONAL MANUAL BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9

Detaylı

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com

LIGHTING BALLOONS AYDINLATMA BALONLARI LIGHTING. info@stratejim.com - www.stratejim.com EN Lighting Balloons are practical and efficient light source for construction sites, special events or rescue operations. Lighting Balloons provide a powerful source of light with absolutely no glare.

Detaylı

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006

ĞİŞİKLİĞİ. Yeni Mücadele ile Yüzleşmek. Kasım 2006 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ Yeni Mücadele ile Yüzleşmek Kasım 2006 WWF Kimdir? WWF 5 kıtada, 50 den fazla ülkede temsilciliği bulunan dünyanın en büyük ve saygın doğa kuruluşlarındandır. 100 den fazla ülkede

Detaylı

Bitkiler genel olarak 4 temel kategoride incelenir.

Bitkiler genel olarak 4 temel kategoride incelenir. Bitkiler -Herbs- Bitkiler - Herbs Bitkiler doğanın insanlığa bahşettiği en önemli kaynaklardan biridir. İnsanlar bu doğal kaynaklar sayesinde besin ihtiyaçlarını karşılayabilir, hastalıklar ve yaralanmalar

Detaylı

Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs)

Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs) Technical Requirements for Large Combustion Plants (LCPs) By Pat Swords Content of the Presentation Goals and Principles Control Technologies for NOx Control Technologies for SO 2 Control Technologies

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles

Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles Nisan 2013 İstiklal İlkokulu Etkili Okuma Yöntemleri Efficient Reading Styles 1. Etkili okuma için öğrencinin okumanın önemi ve gerekliliğini kavramış olması

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ

Global Risk. Management. Survey DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Global Risk DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN RİSKLER Management AON 2013 GLOBAL RİSK YÖNETİM ANKETİ Survey 2013 Sunan: Presenter: Selda Peter Oknas Mullen Türkiye Özel Risklerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Causes of Head and Ear Pain

Causes of Head and Ear Pain Causes of Head and Ear Pain Causes of Head and Ear Pain There are so many potential causes of head and ear pain that it is almost impossible to determine the reason without a medical examination.common

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler

4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5. Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 4.1.8t Pol Tampon Bölgeler Politikası 09.05.2014 1 / 5 CERES Politikası Organik ve Konvansiyonel Araziler Arasındaki Tampon Bölgeler 1 Amaçlar Organik gıdalardaki pestisit kalıntılarını azaltmak ve tüketici

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4)

REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550-4 / RGM 3050-4) REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS ( MANYETİK FRENLİ ) GUILLOTINE SHEARS WITH REDUCER ( MAGNETIC BRAKE ) ( RGM 2550- / RGM 3050-) GENEL ÖZELLİKLER * RGM tipi redüktörlü giyotun makaslar saç, metal ve plasti mesmek

Detaylı

Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı. 25 Aralık 2013

Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı. 25 Aralık 2013 Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Çalıştayı 25 Aralık 2013 İçerik Katılımcı Profili Çalıştayın Gerekçesi Çalıştayda görüşülen konular Gıda ve Tarım Sektöründe Uzun Vadeli Senaryolar Katılımcı

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı

BÖLÜM 14. Kaynak Tasarım Ortamı BÖLÜM 14 Kaynak Tasarım Ortamı Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Kaynak Tasarım Ortamı Kaynak tasarım ortamı, montaj tasarımının bir parçası. Kaynaklı parçaları kaynak

Detaylı

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE

ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE ASSESSMENT OF SUDAN-NYALA City s WATER HEALTH IN UNUSUAL LIFE *Hasan Hüseyin EKER *Sanaa İSHAG **Eyup DEBİK **Ahmet DOGAN * Ceyda ACAR *** Ahmed Beraka *Bezmialem Vakİf University - School of Medicine

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Sampling Considerations - Numbers of Samples Örnekleme - Numune Sayısı Matrix Eggs-Yumurta Salmon-Somon Milk-Süt Red meat (pigs) UK Production (tonnes) Üretim - UK (ton) Sampling Rate Örnekleme Oranı No

Detaylı