LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Selçuk Üiversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühedisliği Öğretimide 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ LOKAL ALANLARDA JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Cevat İNAL, Bayram TURGUT, Cemal Özer YİĞİT Selçuk Üiversitesi Mühedislik Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü,42031 Kampüs KONYA, Özet : Güümüzde, jeodezik çalõşmalarda, GPS(Global Positioig System) yaygõ olarak kullaõlmaktadõr. Acak GPS ile belirlee yükseklikler elipsoidal yükseklikler olup, pratik haritacõlõkta kullaõla yüksekliklerde farklõdõr. Bu edele GPS ile belirlee elipsoidal yükseklikleri, pratik haritacõlõkta kullaõla, ortometrik yüksekliğe döüştürülmesi gerekmektedir.döüşüm farklõ şekillerde yapõlabilir. Bu çalõşmada 400 km 2 lik bir alada GPS/Nivelma kombiasyou ile belirlemiş jeoit yükseklikleride yararlaarak, 4 modelleme tekiği ve 14 alt varyasyo kullaõlarak döüşüm yapõlmõştõr. 1. GİRİŞ Çalõşma alaõda elipsoidal ve ortometrik yüksekliği bilie 74 okta bulumaktadõr.bu oktalarõ, uygu dağõlõmda bulua, 21 taesi dayaak oktasõ olarak seçilmiş ve 53 okta ise eterpolasyo yötemlerii karşõlaştõrõlmasõda kullaõlmõştõr. Güümüzde GPS ile, referas sistemi ola WGS-84(World Geodetic System-84) de, üç boyutlu koum belirleebilmekte ve çok duyarlõ souçlar elde edilmektedir.elde edile koum ve yükseklik değerlerii kullaõlmasõ içi ülke koordiat ve kot sistemie döüştürülmesi gerekmektedir. Çükü GPS i kedie özgü bir referas sistemi vardõr. Buu edei uluslararasõ Jeodezi ve Jeofizik Birliği(IUGG) i, bu sistemi tüm düyada ortak kullaõmõõ sağlamasõ amacõyla fiziksel yeryüzü, referas yüzeyi elipsoit ve eş potasiyelli yüzey jeoit gibi yer biçimleri arasõda bir ilişkii kurulabilmesi gerekliliğide kayaklamaktadõr[akçi,1998]. GPS ile belirlee elipsoidal yükseklik ile ivelma ile belirlee ortometrik yükseklik arasõda; H= h N (1) İlişkisi vardõr[liddle,1989]. Burada H; Ortometrik yükseklik, h; elipsoidal yükseklik, N; jeoit odülasyoudur(şekil 1). 97

2 Lok. Al. Jeoit Od. Bel. Kul. Eterpolasyo. Yötemlerii Karşõlaştõrõlmasõ Şekil 1: Elipsoidal yükseklik(h), ortometrik yükseklik(h) ve jeoit Odülasyou(N) arasõdaki ilişki Görüldüğü gibi ortometrik yükseklikleri hesabõ içi jeoit odülasyouu bilimesi gerekmektedir.bu çalõşmada dayaak oktalarõa bağlõ olarak farklõ eterpolasyo yötemleriyle jeoit odülasyolarõõ belirlemesie çalõşõlmõş ve elde edile souçlar karşõlaştõrõlmõştõr. 2. JEOİT ONDÜLASYONLARININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİ Jeoit odülasyolarõõ belirleme tekikleri içeriside e yaygõ olarak kullaõlaõ, bölgede elipsoidal ve ortometrik yüksekliği bilie ve bölgeyi e iyi temsil ede oktalarda yararlaarak, aalitik bir yüzey geçirmektir. Yüzey geçirilmesi ile elde edile matematiksel model, GPS ölçüsü yapõla oktalardaki jeoit odülasyolarõõ başka bir deyişle ortometrik yükseklikleri belirlemeside kullaõlõr. Bu yötem astrojeodezik yöteme bezer. Her iki yötemde de e yüksek hassasiyet, jeoidi düzgü olduğu alalarda bulua birbirie çok yakõ istasyolar arasõda yapõla uygulamalarda elde edilir[kig ve diğ.,1985]. Belirli bir ortogoal koordiat sistemide, uygu dağõlõmda x,y koordiatlarõ bilie herhagi bir oktadaki jeoit odülasyou hesaplaabilir. Problemi çözülmeside farklõ ve çok çeşitli eterpolasyo yötemleri kullaõlabilir. Bu yötemleri bir bölümüde dayaak oktalarõdaki yükseklikler hatasõz kabül edilir, bir kõsmõda belirli bir degeleme ya da düzesiz hatalarõ filtrelemesi yapõlõr. Duruma göre o bölge içi seçilmiş ola eterpolasyo yötemi e kadar uygusa, jeoit odülasyouu hesaplaa değeri ile gerçek değeri arasõdaki fark o deli küçük olur. Matematiksel N = N gerçek olmasõ isteir. Pratikte buu gerçekleşmesi zordur. Eterpolasyo problemlerii çözümüde; olarak E{ } hesap Noktasal eterpolasyo Tüm bölgeyi kapsaya tek bir foksiyola eterpolasyo, Yerel olarak taõmlamõş parça parça foksiyolarla eterpolasyo olmak üzere üç yaklaşõm vardõr[güler,1978]. Noktasal eterpolasyoda oktayõ çevreleye taõmlõ bir daire, kare veya elips içie düşe dayaak oktalarõa göre çözüm üretilir. 98

3 İal,Turgut,Yiğit Tüm bölgeyi kapsaya tek bir foksiyola eterpolasyoda, tüm dayaak oktalarõ bir foksiyo içeriside kullaõlõr. Yerel olarak taõmlamõş parça parça eterpolasyoda ise, jeoit yüzeyi daha çok parçalara bölümektedir. Buu edei, jeoit yüzeyii arazi yüzeyie bağlõ olarak tüm ala içeriside homoje bir yapõ göstermemeside kayaklaõr[akçi,1998]. Lokal alalarda, yeterli hassasiyeti sağlaya, jeoit odülasyolarõõ belirlemeside kullaõla eterpolasyo yötemleriyle ilgili araştõrmalar Avrupa ve Amerika da devam etmektedir.bu çalõşmada ağõrlõklõ aritmetik ortalama ile eterpolasyo, poliomlarla eterpolasyo, multikuadratik eterpolasyo ve Krigig yötemleriyle eterpolasyo kullaõlmõştõr. 2.1 Ağõrlõklõ Aritmetik Ortalama İle Eterpolasyo Noktasal eterpolasyo metodlarõ arasõda e yaygõ ve e sõk kullaõlaõdõr. Belli bir bölgede, jeoit odülasyou GPS/Nivelma ile belirlemiş sayõda dayaak oktasõ olduğuu varsayalõm. Bu durumda diğer oktalardaki jeoit odülasyou; P İ 1 = (2) k D olmak üzere; N i= 0 = N i= 0 İ P P i İ (3) eşitliği ile hesaplaõr[zha-ji, 1998]. D i ; Jeoit odülasyou belirleecek okta ile i dayaak oktasõ arasõdaki uzuluk, k ise tamsayõdõr. Bu yötemde akla gelebilecek ilk soru k õ seçimidir. k değeri büyüdükçe yei oktadaki jeoit odülasyou, komşu oktalarõ jeoit odülasyouda daha fazla etkileir. Başka bir deyişle, ağõrlõklõ aritmetik ortalama ile eterpolasyo, e yakõ komşuluklu eterpolasyo problemie döüşür. Odülasyo değerleride ai değişimler söz kousu ise k õ etkisi daha fazladõr. 2.2 Poliomlarla Eterpolasyo Poliomlarla eterpolasyo tekiği yüzey modellemede e yaygõ kullaõla tekiklerde biridir. Bu tekiği amacõ çalõşõla bölgei tek bir foksiyola ifade edilmesidir. Bu amaçla dayaak oktalarõõ x i,y i koordiatlarõ ve N i jeoit odülasyouda yararlaarak foksiyo katsayõlarõ belirleir.yüzey geellikle iki değişkeli yüksek derecede poliomlarla taõmlaõr. Ortogoal poliomlarla eterpolasyoda; 99

4 Lok. Al. Jeoit Od. Bel. Kul. Eterpolasyo. Yötemlerii Karşõlaştõrõlmasõ k i j N( x, y) = a x y (4) ij k = 0 j i= = k i 0 Ortogoal olmaya poliomlarla eterpolasyoda ise, i j N( x, y) = a x y (5) i= 0 j= 0 ij eşitlikleride yararlaõlõr. Burada; a ij : Poliomu bilimeye katsayõlarõ x,y : Noktalarõ düzlem koordiatlarõ : Yüzeyi derecesi (1,2,3) dir. Dayaak oktasõ sayõsõ bilimeye sayõsõda fazla ise a ij katsayõlarõ e küçük kareler yötemie göre degeleme ile hesaplaõr. A; Katsayõlar matrisi, L T = [ N 1 N 2...N ] olmak üzere, N= A T A = A T l (6) x= N -1 eşitlikleri yazõlabilir.ortogoal poliomlarla eterpolasyoda yüzeyi derecesie bağlõ olarak; N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x (=1) (7) N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x +a 3 x 2 +a 4 xy+a 5 y 2 (=2) (8) N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x +a 3 x 2 +a 4 xy+a 5 y 2 +a 6 x 3 +a 7 x 2 y+a 8 xy 2 +a 9 y 3 (=3) (9) foksiyolarõ yazõlõr. Bu yötemle eterpolasyoda yüzeyi derecesi 1 ise e az 3, yüzeyi derecesi 2 ise e az 6, yüzeyi derecesi 3 ise e az 10 dayaak oktasõ gereklidir. Ortogoal olmaya poliomlarla eterpolasyoda ise yüzeyi derecesie bağlõ olarak ; N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x+a 3 xy (=1) (10) N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x +a 3 xy+a 4 y 2 +a 5 xy 2 +a 6 x 2 +a 7 x 2 y+a 8 x 2 y 2 ( =2) (11) N(x, y) = a 0 +a 1 y+a 2 x +a 3 xy+a 4 y 2 +a 5 xy 2 +a 6 x 2 +a 7 xy 2 +a 8 x 2 y 2 +a 9 y 3 +a 10 xy

5 İal,Turgut,Yiğit a 11 x 2 y 3 +a 12 x 3 +a 13 x 3 y+a 14 x 3 y 2 +a 15 x 3 y 3 (=3) (12) foksiyolarõ yazõlõr. Ortogoal olmaya poliomlarla eterpolasyoda yüzeyi derecesi 1 ise e az 4, yüzeyi derecesi 2 ise e az 9, yüzeyi derecesi 3 ise e az 16 dayaak oktasõ gereklidir[ial,1996]. Poliomlarla eterpolasyoda poliomu derecesii artmasõ elde edilecek doğruluğu artacağõ alamõa gelmez. Derecei artmasõyla yüzeyde gereksiz salõõmlar oluşur.yüzeyde oluşa ai iip çõkmalar gerçeğe uygu olmaya yükseklik değişimlerie ede olur. 2.3 Multikuadratik Eterpolasyo Bu güe kadar çeşitli jeodezik ve fotogrametrik problemleri çözümüde kullaõla yötem Hardy(1971) tarafõda öerilmiştir. Bu eterpolasyo tekiğii amacõ çalõşma alaõda bilie tüm dayaak oktalarõ kullaõlarak tek bir foksiyo ile yüzeyi taõmlamaktõr. Aalitik bir çözümleme tekiğidir.tekiği uygulaabilmesi içi öce bir tred yüzey geçirilir.tred yüzeyi olarak birici ya da ikici derecede poliom kullamak uygudur[leberl,1973]. Multikuadratik eterpolasyo tekiğide, bir oktadaki jeoit odülasyou bu oktaõ x,y düzlem koordiatlarõ kullaõlarak; i= [( x x) + ( y y) + ] 2 N( x, y) = Ntred + Cİ i i δ (13) eşitliği ile hesaplaõr.(13) eşitliğide; 1 : dayaak oktalarõõ sayõsõ C İ : dayaak oktalarõõ bilie N (x,y) değerleride yararlaarak hesaplaa katsayõlar δ : geometrik parametredir. δ değerii büyüklüğü kousuda bir çok araştõrma yapõlmõştõr[ Fogel ve Tiy,1996] 2 2 [ ( X i X J ) + (Yi YJ ) ] 2 i= 1 J = 1 δ = (14) ( 1) C i katsayõlarõõ hesaplamak içi aşağõdaki yol izleir. C 1.a 11 +C 2.a C.a 1 = N 1 C 1.a 21 +C 2.a C.a 2 = N 2 (15)... C 1.a 1 +C 2.a C.a = N 101

6 Lok. Al. Jeoit Od. Bel. Kul. Eterpolasyo. Yötemlerii Karşõlaştõrõlmasõ Matris gösterimi ile bilimeye C i katsayõlarõ ; C İ = A 1 N (16) olur.(15) eşitliğideki a ij katsayõlarõ dayaak oktalarõõ koordiatlarõda yararlaarak; [( x x ) + ( y y ) + δ ] 2 a (17) ij = j i j i eşitliği hesaplaõr. N İ ; i oktasõda geçirile tred yüzeyi ile odülasyo değeri arasõdaki farktõr. Multikuadratik yötemi avatajlarõ aşağõdaki gibi sõralaabilir[uluğteki,1994]. Dayaak oktalarõ homoje dağõlmamõş olsalar bile yüzey modellemesii souçlarõ çok az etkilemektedir. Dayaak oktalarõõ hesaplaa oktaya ola mesafesii artmasõ durumuda yüzey modellemesie ola katkõsõda o orada azalmaktadõr. Dayaak oktalarõ içi hiçbir çakõştõrma artõğõ kalmamaktadõr. 2.4 Krigig Eterpolasyo Yötemi Krigig eterpolasyo yötemi, made cevherlerii daha kesi biçimde kestirilmesi amacõyla bu tekiği geliştire D.G.Krige isimli Güey Afrikalõ bir made mühediside adõõ almaktadõr. Bu eterpolasyo yötemi iki boyutlu ve üç boyutlu olarak kullaõlabilir. Krigig eterpolasyo yötemi bilie yakõ oktalarda alõa verileri kullaarak diğer oktalardaki verileri optimum değerlerii kestire bir eterpolasyo metodudur. Krigig daha öcede taõmlamõş bir kovaryas modelide hesap varyasõõ miimize ede lieer regresyo setidir. Krigig eterpolasyo yötemide bir bölgede eterpole edilecek ola parametreleri bölgesel bir değişke olduğu kabül edilir. Birbirie yakõ oktalardaki veri değerlerii daha korelasyolu olmasõ içi bölgesel değişke koumsal olarak sürekli bir çeşitlilik gösterir. Krigig eterpolasyo yötemi, ağõrlõklõ ortalama yötemie bezer bir şekilde bilimeye bölgeler içi eterpolasyo değerleride e yakõ dayaak oktalarõda daha fazla etkilemeyi sağlaya bir ağõrlõk modeli kullaõr. Krigig eterpolasyo yötemi simple krigig, ordiary krigig ve uiversal krigig olarak üç gruba ayrõlabilir. Her bir krigig yötemi matematiksel algoritma ve hesaplama tekiği açõsõda farklõlõklar gösterir. Detaylõ bilgi içi [Nielse,1997] ye bakõlabilir. 3. SAYISAL UYGULAMA Çalõşma alaõdaki oktalar Akara/Gölbaşõ jeodezik ağõa aittir. Ölçüler K-MAP Mühedislik Müşavirlik Ticaret ve Taahhüt Ltd.Şti. tarafõda yapõlmõştõr.çalõşma alaõ kuzey-güey yöüde 26 km, doğu-batõ yöüde 17 km dir. Bölge içide Gauss Krüger projeksiyo koordiatlarõ ve jeoit odülasyou bilie 74 okta bulumaktadõr. Jeoit odülasyolarõ N mi = m ile N maks = m arasõdadõr. Uygu 102

7 İal,Turgut,Yiğit dağõlõmdaki 21 okta dayaak oktasõ olarak alõmõştõr. Dayaak oktalarõdaki jeoit odülasyou Şekil 2 de verilmektedir. 33,30 Odülasyo Değerleri (m) 33,20 33,10 33,00 32,90 32,80 32, Nokta No Şekil 2: Dayaak oktalarõdaki jeoit odülasyolarõ Çalõşma alaõda dayaak oktalarõ dõşõda kala 53 oktadaki jeoit odülasyolarõ farklõ eterpolasyo yötemleri ile hesaplamõştõr. Krigig yötemi ile hesaplamalarda [Golde software, 1995] kullaõlmõştõr. Hesaplaa jeoit odülasyolarõ ile GPS/Nivelma ile belirlee odülasyolar arasõdaki fark ( ε) Tablo 1 de verilmektedir. Tablo 1 deki farklar kullaõlarak her eterpolasyo yötemi içi stadart sapma; [ εε ] m = ± (18) eşitliği ile hesaplamõştõr(tablo 2). Hesaplaa stadart sapmalar grafik olarak Şekil 3 de gösterilmiştir. 103

8 Lok. Al. Jeoit Od. Bel. Kul. Eterpolasyo. Yötemlerii Karşõlaştõrõlmasõ Tablo 1: Eterpolasyo yötemleriyle hesaplaa jeoit odülasyolarõ ile GPS/Nivelma ile belirlee jeoit odülasyolarõ arasõdaki farklar (cm) Ortogoal olmaya Nokta Ortogoal poliom poliom Ters Uzaklõklõ Ağõrlõklõ Ortalama Multikuadratik Krigig No 1.der. 2.der. 3.der. 1.der. 2.der. 3.der. 1/D 1/D 2 1/D 3 1/D 4 δ 2 =0 δ 2 =1, Ordiary Uiversal ,3-9,4-5,9-9,0-4,7-4,9-12,6-4,7-3,4-3,2-5,5-6,2-5,3-5, ,8 0,6-3,2-3,8-4,9-8,6-9,7-7,3-6,4-6,2-5,6-4,9-4,2-3, ,9 6,9 3,5 2,9 1,8-1,0-2,6-0,3 0,4 0,6 1,2 1,3 2,3 2, ,7 1,0-2,0-2,7-3,6-5,7-7,7-5,5-4,9-4,8-4,3-4,5-3,4-3, ,5 0,8-1,7-2,5-3,2-4,8-7,2-5,0-4,3-4,1-3,9-4,5-3,3-3, ,3 0,1-2,3-2,5-3,4-3,1-4,6-3,2-2,9-2,9-3,1-2,9-3,0-3, ,0 2,1-0,2-0,1-1,0-0,4-2,0-0,7-0,6-0,6-0,5-0,2-0,4-0, ,8 2,7 0,9 1,6 1,0 1,8 0,6 1,8 2,0 2,0 1,7 1,9 1,8 1, ,4 1,5-0,2 1,1 0,6 1,6 0,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1, ,3-0,8-1,3 0,0 0,0 0,1-0,1 1,2 1,3 1,3 0,5-0,3 0,4 0, ,1-1,5-1,0-0,4-0,2-0,6-0,5 0,8 1,2 1,4-0,1-1,6-0,3-0, ,4 0,7 2,1 2,2 2,6 1,7 2,3 3,2 3,5 3,6 2,1 0,3 1,9 1, ,4 1,6 3,3 3,2 3,7 2,6 3,3 4,1 4,1 3,9 3,0 1,2 2,8 2, ,3-0,7 1,7 1,1 1,7 0,3 1,3 1,3 0,5-0,2 0,5-1,1 0,4 0, ,0 0,2 2,9 1,8 2,7 1,0 2,0 1,4 0,4-0,2 1,1-0,3 1,0 0, ,0-0,1 3,1 1,8 2,8 1,0 1,9 0,7 0,1 0,0 0,9 0,0 0,8 0, ,5-3,8 0,2-1,7-0,4-2,2-0,9-2,0-2,3-2,4-2,3-2,1-2,3-2, ,3 0,9 5,2 3,2 4,5 2,8 4,6 4,0 3,3 3,1 3,0 3,5 3,0 2, ,5-3,8 0,6-1,6-0,1-1,7 0,2-0,1-0,6-0,9-1,2-0,4-1,2-1, ,5-5,5-1,2-3,6-1,8-3,5-1,7-1,9-2,2-2,5-2,7-1,9-2,8-2, ,3-9,4-5,1-7,4-5,7-7,1-5,2-5,5-5,7-6,0-6,2-5,3-6,3-6, ,5-7,4-3,1-5,6-3,7-4,8-3,2-3,6-3,8-4,0-3,8-2,9-3,8-3, ,1-9,0-4,7-7,2-5,3-6,3-4,6-5,1-5,3-5,4-5,2-4,4-5,3-5, ,4-8,1-4,0-6,4-4,5-5,3-3,8-4,2-4,4-4,4-4,2-3,6-4,2-4, ,8-5,4-1,4-3,8-1,8-2,5-1,2-1,6-1,6-1,6-1,4-1,0-1,4-1, ,7-2,8 0,8-1,7 0,5 0,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,0 0,9 0,7 0, ,5-2,4 1,0-1,5 0,7 0,8 1,8 1,3 1,6 1,8 1,0 0,8 0,7 0, ,0-4,7-1,6-3,9-2,0-1,4-0,6-1,9-2,2-2,3-1,9-2,3-2,3-2, ,8 2,2 5,0 2,8 4,6 5,5 6,2 4,3 3,6 3,4 4,3 3,7 3,9 4, ,2-4,3-1,9-4,1-2,3-1,0-1,2-3,1-3,3-3,3-2,9-3,3-3,1-3, ,5-0,7 1,4-0,4 0,8 2,2 3,2 1,3 1,2 1,2 0,2-0,9-0,2-0, ,8-1,6 0,3-0,7-0,5 0,9 3,4 1,1 0,9 1,1-0,9-2,6-1,5-1, ,7 0,2 2,1 1,8 1,0 2,4 6,0 2,9 1,9 2,0 0,9-1,2 0,1 0, ,7-1,0 0,5 1,8-0,8 0,3 5,6 0,3-2,3-3,4-0,5-2,6-1,3-1, ,9 1,5 2,6 5,0 1,2 2,0 8,1 1,7-0,2-0,7 1,7 0,0 1,0 1, ,1 0,7 1,5 5,3 0,0 0,7 5,8 0,2-0,3-0,3 0,8-0,1 0,5 0, ,3-1,4 0,5-2,2 0,5 1,9 0,9-1,1-1,4-1,5 0,1 0,4-0,1-0, ,0-1,8-0,1-2,9 0,3 1,5 0,4-1,3-2,1-2,4 0,4 0,9-0,1 0, ,1 0,5-1,6 2,1-0,5 1,4 0,2 1,5 1,9 2,0 0,5 0,4 1,3 1, ,2 0,5-0,5 1,3-1,6 1,2-2,0 0,8 1,4 1,5 0,8 1,4 0,8 0, ,0-0,4-1,1 1,1-2,7 0,1-3,1-0,9-0,5-0,6-0,5 0,2-0,5-0, ,6 0,3 0,1 2,7-2,1 0,3-2,0-0,7-0,8-0,9-0,1 0,3-0,2-0, ,1 3,2 3,7-2,1 0,0-1,3 2,2 0,1-0,5-0,6-0,9-3,6-0,3-0, ,7 2,3 2,3-2,7-0,2-1,2 1,6-0,2-0,7-0,9-1,0-2,2-0,8-1, ,6 2,9 3,2-2,6-0,2-1,4 2,0 0,0-0,6-0,8-1,1-3,6-0,6-0, ,4-1,9-0,3-1,3-1,1 0,4 3,1 0,7 0,5 0,7-1,4-3,3-2,1-2, ,4 5,1 2,6 8,2 4,1 1,3 7,4 4,0 1,5 0,2 2,8 4,0 2,4 2, ,7 3,5 0,0 7,6 1,1-1,6 4,4-0,3-2,6-3,3-0,8-3,0-1,0-1, ,5-0,8 2,3-0,5 2,8 1,9 2,0 1,8 1,6 1,5 3,3 3,6 2,9 2, ,7-3,4-1,2-3,7 0,0-1,2-1,6-0,1 1,1 1,5 0,7 0,9 0,2 0, ,8-2,7 0,6-1,9 0,5-2,0-1,0-1,0-1,5-2,0-0,7-1,0-1,3-1, ,9 1,3 0,0 1,9 0,4 3,1-0,7 1,1 2,0 2,3 2,0 4,2 2,0 2, ,6 0,8 2,6 0,5 2,5 0,1 0,1 0,7 0,8 0,8 0,5-0,5 0,1 0,1 104

9 İal,Turgut,Yiğit Tablo 2: Eterpolasyo yötemlerii karşõlaştõrõlmasõda kullaõla kriterler Eterpolasyo Miimum Maximum ε < Mutlak Stadart ±5cm Yötemi Hata Hata Ortalama sapma Nokta (cm) (cm) (cm) (cm) sayõsõ Ortogoal 1.derece 0,04 9,26 2,88 ± 3,58 45 Poliom 2.derece 0,11 9,41 2,62 ± 3, derece 0,03 5,94 1,92 ± 2,44 49 Ortogoal 1.derece 0,02 8,96 2,86 ± 3,56 44 olmaya 2.derece 0,03 5,71 1,90 ± 2,50 51 Poliom 3.derece 0,06 8,58 2,17 ± 2,90 47 Ters 1/D 0,09 12,55 3,05 ± 4,06 42 uzaklõklõ 1/D 2 0,02 7,27 2,00 ± 2,64 48 ağõrlõklõ 1/D 3 0,14 6,42 2,02 ± 2,53 50 ortalama 1/D 4 0,02 6,24 2,10 ± 2,59 50 Multiqu- δ 2 =0 0,13 6,23 1,87 ± 2,45 49 adratik δ 2 =1, ,01 6,20 2,08 ± 2,63 50 Krigig Ordiary 0,06 6,25 1,80 ± 2,35 50 Uiversal 0,01 6,34 1,81 ± 2,34 50 Şekil 3: Farklõ eterpolasyo yötemlerie göre hesaplaa stadart sapmalar 105

10 Lok. Al. Jeoit Od. Bel. Kul. Eterpolasyo. Yötemlerii Karşõlaştõrõlmasõ 4. SONUÇ GPS ile belirlee elipsoidal yükseklikleri pratik haritacõlõkta kullaõla ortometrik yüksekliğe döüşümü içi 4 eterpolasyo yötemi ve 14 alt varyasyo kullaõlmõştõr. Eterpolasyo yötemleri ile bulua jeoit odülasyolarõ ile GPS/Nivelma ile belirlee jeoit odülasyolarõ arasõdaki farklarda stadat sapmalar hesaplamõştõr. Hesaplaa stadart sapmalar ve farklar dikkate alõdõğõda, çalõşma bölgesi içi; ortogoal poliomlarla eterpolasyoda 3.derece yüzey, ortogoal olmaya poliomlarla eterpolasyoda 2.derece yüzey, ağõrlõklõ ortalama ile eterpolasyoda ağõrlõk 1/ D 3, multikuadratik eterpolasyoda δ 2 =0, Krigig yötemiyle eterpolasyoda ise ordiary ve üiversal krigig yötemleri e iyi soucu vermektedir. Çalõşma alaõda kullaõla eterpolasyo yötemleri birlikte değerledirildiğide, e iyi soucu ortogoal olmaya poliomda 2.derece yüzeyi verdiği söyleebilir. 5. KAYNAKLAR Akçi,H., GPS Ölçüleride Pratik Yükseklikleri Elde Edilmesi Üzerie Bir Araştõrma,Doktora Tezi,YTÜ,İstabul, Fogel,D.N.,Tõey,L.R., Image Registratio Usig Multiquadratic Fuctios,The Fiite Elemet Method, Bivariate Mappig Polyomials Ad Thi Plate Splie, Techical Report, SataBarbara,1996. Golde Software, Surfer(Wi 32) Versio 6.01, Help Meu, Colorado, Güler,A., Sayõsal Arazi Modelleride Iterpolasyo Yötemi, Harita Dergisi, Sayõ 85,Akara, Hardy R.L., Multiquadratic Equatio Of Topography Ad Other Irregular Surface, Joural Of Geophysical Research,Vol.76,No8, İal,C., Yerel Jeoit Geçirilerek GPS Souçlarõda Yükseklikleri Belirlemesi,S.Ü Müh.Mim.Fak. Dergisi,11.Cilt,2.Sayõ,S.15-21,Koya,1996. Leberl, F., Iterpolatio İ A Square Grid DTM, ITC Joural, ,1973. Liddle,D.A., Orthometric Height Determiatio By GPS. Surveyig Ad Mappig, Vol. 49,No:1,1989. Nielse,A.A., Krigig, Departemet Of Mathematical Modellig, Techical Uiversity Of Demark, Demark, Uluğteki, N., Sayõsallaştõrõlmõş Kadastro Paftalarõõ Geometrik Niteliğii Yükseltilmesi, İTÜ Dergisi, Cilt 52, Sayõ1-2, İstabul, Zha-Jõ.Y., Precise Determiatio Of Local Geoid Ad İts Geophysical Iterpretatio, Doktora Tezi, Hog Kog Polytechich Uiversity,Hog Kog,

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI ULAŞTIRMA GENEL POLİTİKALARI VE PLANLARI SORUNU, ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Sadetti ÖZEN 1, Dr. Birse KOLDEMİR 2 SUMMARY Trasportatio is a itegrated process i the form of precautios ad approaches that covers geeral

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Doç. Dr. Cihat ARSLANTÜRK Doç. Dr. Yusuf Ali KARA ERZURUM BÖLÜM MATEMATİKSEL TEMELLER ve HATA ANALİZİ..

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method

MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Marble Extraction Methods By Using Fuzzy Topsis Method Madecilik, Cilt 46, Sayı 3, Sayfa 9-, Eylül 007 Vol.46, No.3, pp 9-, September 007 MERMER BLOK KESİM YÖNTEMLERİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluatio of Marble Extractio Methods By Usig

Detaylı

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER POLİGON NOKTALARININ GPS İLE ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Metin SOYCAN,

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ *

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Temmuz-Eylül 02 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI; AÇIK VE POLAT 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ * Yasemi AÇIK, S. Aytaç

Detaylı

ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü. ARMAX Models and Forcasting Water Level of Porsuk Dam

ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesinin Öngörüsü. ARMAX Models and Forcasting Water Level of Porsuk Dam ARMAX Modelleri ve Porsuk Barajı Su Seviyesii Ögörüsü Hülya Şe a ve Özer Özaydı a a Eskişehir Osmagazi Üiversiesi, Fe-Edebiya Fakülesi, İsaisik Böl., 26480, Eskişehir e-posa: hse@ogu.edu.r, oozaydi@ogu.edu.r

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012

ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Journal of Social Sciences, Volume 8, Number 15, 2012 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2012 ZKU Joural of Social Scieces, Volume 8, Number 15, 2012 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular:

BÖLÜM 8 ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖRLER (JFET) Konular: ALAN ETKİLİ TRANİTÖRLER (JFET) BÖLÜM 8 8 Koular: 8.1 Ala Etkili Joksiyo Trasistör (JFET) 8. JFET Karakteristikleri ve Parametreleri 8.3 JFET i Polarmaladırılması 8.4 MOFET 8.5 MOFET i Karakteristikleri

Detaylı

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1.

Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerinin MS-Windows Tabanlı Bilgisayar Programıyla Hesaplanması Üzerine Bir Çalışma (BBP Sürüm: 1. Research Article Araştırma Makalesi Su Ürüleri Dergisi Cilt No: 16 Sayı:3-4 45-56 İzmir-Borova 1999 Balıklarda Bazı Büyüme Parametrelerii MS-Widows Tabalı Bilgisayar Programıyla Hesaplaması Üzerie Bir

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ 4575 BÜYÜK ÖLEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/6/2005 o : 2005/9070 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22/4/1925 o : 657 26/9/1984 o : 3045 3/5/1985 o : 3194

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı