SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi nde önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek üzere yurtdışından öğrenci kabul koşullarına ve söz konusu öğrencilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 (1) Bu Yönerge, yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirmede uygulanacak şartları kapsar. Dayanak Madde 3 (1) Bu Yönerge, a. Yükseköğretim Genel Kurulu nun 21/01/2010 tarihli ve çeşitli tarihlerde Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararları, b sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 (1) Bu Yönerge de geçen: a) Burs Yönergesi: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Burs Yönergesi ni, b) Komisyon: Yurtdışından Öğrenci Kabul Komisyonu nu, c) Mütevelli Heyet: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Mütevelli Heyetini, ç) Öğrenci: 13/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde Selahaddin Eyyubi Üniversitesi nde birinci sınıfa kayıt yaptıracak olan/öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan öğrenciyi, d) Rektör: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü nü, e) Senato: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosu nu, f) Üniversite: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi ni, g) Üniversite Yönetim Kurulu: Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, ifade eder. Öğrenci kabul işlemleri İKİNCİ BÖLÜM Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Temel Esaslar Madde 5 (1) Kontenjanlar ile başvuru ve kabul koşullarının ilan edilmesi, öğrencilerin başvurularının alınması, kayıtların yapılması Üniversite nin yıllık akademik takviminde belirtilir. Kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilir. Uluslararası Öğrenci Ofisi Madde 6 (1) Uluslararası Öğrenci Ofisi, yurtdışından öğrenci başvurularını Yönerge hükümleri çerçevesinde değerlendirir, tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, yurtdışı eğitim fuarlarına katılım ve başvuran öğrencilere yardımcı olma gibi çalışmalar yapar. 1

2 Kontenjanlar Madde 7 (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki öğretim, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir. (2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar Yükseköğretim Kurulu na bildirilir. (3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması ya da kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan veya başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. Öğretim ücreti ve güvence bedeli Madde 8 (1) Yurt dışından kabul edilecek veya yabancı uyruklu öğrencilerden her yıl üniversite tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarda öğrenim ücreti alınır. (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin maddi imkânlarının ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarı üniversite tarafından belirlenir. Öğrencinin geçimini üstlenen kişinin, söz konusu güvence bedelini sahip olduğunu bir banka hesabı ile belgelemesi zorunludur. Burs koşulları Madde 9 (1) 16 ncı maddeye göre Üniversite ye kayıt hakkı kazanan öğrencilere Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından uygun görülen sayı, miktar, şekil ve koşullarda burs verilebilir. (2) Öğrenciler, ayrıca Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde Akademik Başarı Bursu ve Sporcu Bursu ndan da yararlanabilir. Öğrencilerin yükümlülükleri Madde 10 (1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim görecekleri ve ikamet edecekleri kurum ve kuruluşların ilgili mevzuatına, 5682 sayılı Pasaport Kanununa, 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ve bu Yönerge nin dayanağını oluşturan mevzuat ve esaslar ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle uğrayacakları hak kayıplarından Üniversite sorumlu tutulamaz. Başvuru yapabilecek adaylar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvuru ve Kabul Koşulları ile Değerlendirme Madde 11 (1) Lise son sınıfta olmaları veya mezun durumda olmaları koşuluyla, a) Yabancı uyruklu olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı ergin olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlıkla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyruklular, 2

3 d) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup, ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olup, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ortaöğretimini tamamlayanlar GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, başvuruda bulunabilirler. (2) Aşağıda sayılan statülerde bulunanların başvuruları kabul edilmez; a) Türkiye cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde tamamlayanlar, b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) Birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olan veya birinci fıkranın (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklular. Başvuru için önkoşullar Madde 12 (1) Başvuruda bulunacak adaylar için aşağıdaki hususlar önkoşuldur. a) 11 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları taşımak, b) Bulunduğu ülkede orta eğitimden mezun ya da Üniversite ye kabul sırasında mezun olabilecek durumda lise son sınıf öğrencisi olmak, c) Yönerge ekinde listelenen sınavlardan belirtilen asgari puanları almış olmak. d) Disiplin suçu nedeniyle Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almamış olmak. Puanların geçerliliği Madde 13 (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) sınavların geçerlilik sürelerinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. (2) Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri puanın alındığı tarihten itibaren en çok iki yıldır. Başvuruların değerlendirilmesi Madde 14 (1) 11 inci ve 12 inci maddeye göre başvuru koşullarına sahip olmayanların başvuruları reddedilir. 3

4 (2) Başvurular, Üniversitenin web sayfasında ilan edilen bölüm ve programlar için belirtilen sınavların birinden asgari puanı sağlayan adaylar tarafından, başvuru tarihleri arasında başvuru yoluyla en fazla üç tercih olarak yapılabilir. Başvurular için gerekli belgeler, varsa özel koşul ve açıklamalar Üniversitenin web sayfasında ilan edilir. Başvuru için aranan asgari belgeler şunlardır: a) Aday tarafından doldurulmuş Başvuru Formu, b) Lise Diplomasının (başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesi, ç) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği, d) Vesikalık fotoğraf (Fotoğraf son 6 ay içinde, önden, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). (3) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Yönerge ekinde listelenen sınavlar esas alınarak yapılır. Kontenjanlar ile taban puanlar ile varsa ilgili birimler tarafından önerilen özel koşullar Senato tarafından belirlenir; Senato kararıyla yeni sınavlar ve kabul esasları öngörülebilir. (4) Başvurular, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yoluyla ya da kişisel olarak yapılır. Asıl kazanan öğrenciler yanında, her bir bölüm ve programın kontenjanı kadar yedek kazanan öğrenci belirlenebilir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, Üniversiteye yerleştirilme için hak oluşturmaz. Yabancı dil koşulu Madde 15 (1) Üniversite nin tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapılan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden anadili İngilizce olanlar hariç tüm öğrencilerin yabancı dil bilgileri, yapılacak bir yeterlik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. Zorunlu yabancı dil yeterlik ve düzey belirleme sınavı ve hazırlık sınıfı eğitimi Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Hazırlık Bölümü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Türkçe dil yeterliliği Madde 16 (Değişik: 31/08/ /73 S.K.) (1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.) alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belge ile belirlenir. (2) Düzeyler: 1. (C) ve (B) Düzeyleri: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 2. (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini bir üst düzeye yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. Kabul mektubu gönderilmesi Madde 17 (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, yaptığı değerlendirmeler sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan ve gerekli yükümlülükleri yerine getirerek kayıt yaptıran öğrenciler için Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri amacıyla kabul mektubu düzenler. Bu belge Rektörlük tarafından ilgili öğrencilere gönderilir. 4

5 Kayıt hakkının kaybedilmesi Madde 18 (1) Öğrenci, bu Yönerge hükümlerine ve Üniversitenin ilan edeceği diğer esaslara uymaması veya bunun sonradan anlaşılması halinde kayıt hakkını kaybeder veya kaydı silinir. Hüküm bulunmayan haller DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler MADDE 19 (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim, Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönerge MADDE 20 (1) Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosu nun 14/05/2014 tarih ve 2014/18 numaralı kararıyla kabul edilen Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 21 (1) Bu yönerge Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. Yürütme Madde 22 (1) Bu Yönerge hükümlerini Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörü yürütür. EK : Başvuru İçin Sınav veya Diplomalar ve Asgari Başarı Şartları Listesi SINAV VEYA DİPLOMA ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI SAT Reasoning Test (SAT I) Her bölümden en az 500 ve toplam 1000 puan SAT Subject Tests (SAT II) En az 500 matematik veya fizik puanı IGCSE(International General Certificate of Secondary Education) 5 IGCSE sınavından en az C almak GCE (General Certificate Examination)(A Level Certificate) ACT (American College Test) International Baccalaureate (I.B.) Uluslararası Bakalorya Diploması ULUSLARARASI BİLİM OLİMPİYATLARI (TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı) TCS Sınavı (Türk Cumhuriyetlerinden ve Türki Ülkelerden gelen öğrenciler) Diğer Ülkeler 1- Biri başvurulan programla ilgili olmak kaydıyla en az 2 konuda A Level (seviye) olmak 2- Bu konulardan aldıkları notların ortalaması en az C olmak Fen (science reasoning), Matematik (math) ve gireceği bölümle ilgili alanda en az 21 toplam puan Diploma notu en az 26 olan Katılmış ve ödül almış veya dereceye girmiş olmak En az 50 puan Bu tabloda belirtilen uluslararası veya bölgesel sınavlardan herhangi birinden istenen başarıyı elde edemeyen diğer ülkelerin vatandaşı adayların ortaöğretim mezuniyet notunun en az 5

6 100 üzerinden 60 not eşdeğeri başarı ile mezun olmaları gerekir. ABD Lise Bitirme Diploması Afganistan Konkurs General State Examination 350 üzerinden en az 265 almış olmak Almanya Abitur Asgari 4 puan Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Arnavutluk Matura Diploma Arjantin Bachillerato 50% Avustralya Lise Diploması Avusturya Matura Diploma Azerbeycan Ulusal Üniversite Testi (TQDK) 200 Azerbaycan Certificate of Complete Secondary Education 5 üzerinden 3 Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate) Bangladeş Lise Bitirme Diploması Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60 Belçika Lise Bitirme Diploması Benin Baccalaureate 11 Beyaz Rusya Svidetel stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / En az 6 Diploma of Specialized Secondary Ed. Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / GCE A 2 konudan A seviyesi Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios Bosna-Hersek Lise Bitirme Diploması Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate Brezilya Lise Bitirme Diploması Bulgaristan Lise Bitirme Diploması Burkina Faso Baccalaureate 11 Burundi Diplôme des Humanites Complètes / Relevé de notes Cezayir (Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire général) 10 Cibuti Baccalauréat / Relevé de notes Çad Baccalaureate 11 Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao 480 Çin Halk Cumhuriyeti (Lise Bitirme Sınavları) (Senior Secondary School Certificate) Notu en az %85 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Danimarka Bevis / Diploma Dominik Cumhuriyeti Bachillerato 50% 6

7 Ekvator Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios Endonezya Ujian Akhir Naitonal 60 Eritrean Secondary Education Certificate Estonya Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate En az 3 Akadeemiline / Academic Record Etiyopya - Ethiopian Higher Education Entrance 60% Examination Fas (Baccalauréat de l'enseignement Secondaire) 12 Filipinler Kativayan (Lise Bitirme Diploması) Filistin Tawjihi 70 Finlandiya Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg (Matriculation Examination Certificate) French Baccalaureate 10 Gabon Baccalauréat / Relevé de notes Gambiya Senior Secondary School Leaving Certificate issued by the West African Examinations Council En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi Gana Waec (C) almak Gine Baccalaureat 50% Güney Kore CSAT 500 Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test 7 konudan en az 6 sını geçmek Gürcistan Ulusal Sınavı 250 Haiti Baccalaureat 50% Hırvatistan Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate Indeks / Uvjerenje Hindistan Lise Bitirme Diploması(All India 60% Senior School Certificate) (AISSC) and ISC Hollanda Lise Bitirme Diploması Hong Kong Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority İngiltere General Certificate of Education Advanced Level Irak Lise Diplomasına sahip olmak İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 15 Irlanda Leaving Certificate (Ordinary and Higher Level) İsrail Teudat Bagrut 50% İspanya Bakaluryası 50% İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från 7

8 Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate İsviçre Matura Diploma 50% İtalya Matura Diploma İzlanda Studentsprof Jamaika CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the GCE A 2 Konuları A seviyesi examination body Japonya Lise Bitirme Diploması Kamboya-Baccalaureate 50% Kamerun Baccalaureate 11 Kamerun (GCE Level Examination) 4 Dersten - 4 üzerinden en az 2 Kanada Lise Bitirme Diploması 60% Karadağ Diploma Record of study Katar Al-Thanawiya Aama Qatari 50% Kazakistan Ulusal Üniversite Testi 60 Kenya Certificate of Education En az C+ (KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi 120 Kolombiya - Bachillerato 50% Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat / Relevé de notes Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen d etat Diplôme d Etat de l Enseignement Secondaire / Diplôme d Etat d Études Secondaires du Cycle Long Relevé de notes En az 50 Korea High School Diploma / Transcript of study Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı 40% Kosta Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios Kuveyt (Shahadat-al-thanawia-al-a'ama) 7/10 Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau 50% Letonya Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı En az 6 Libya (General Secondary Education 70/100 Certificate) Litvanya Brandos Atestatas 70 Lübnan (Baccalauréate Libenais) Bakalorya Sınavı Lüksemburg Diplôme de Fin d'etudes Secondaires / Relevé de notes Madagaskar Bakaluryası 11 Macaristan Lise Bitirme Diploması Makedonya Üniversite Giriş(Olgunluk) Sınavı 50% Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Mühendislik bölümleri : fen dalından (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler (Soc/Art Stream): en az 170 puan Fen dalında (Scientific Stream) en az 13 diğer ilgili alanlarda en az 13 8

9 Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate Mali Bakaluryası 11 Malavi School Certificate of Education Exam. C (MSCE) Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate Meksika - Bachillerato 50% Mısır Thanaweya Amma General Public 50 Examination Moğolistan Konkurs General State Examination 650 Moğolistan National Examination (Gerchilgee) En az 75% veya 5 üzerinden 3 Moldova Bakalorya Sınavı 7 Mongolya National Examination (Gerchilgee) En az 75% veya 5 üzerinden 3 Moritanya Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat Relevé de notes Mozambik Lise Bitirme Diploması Myanmar Basic Education Standart Exam. 60% (Matriculation) Namibya General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate Nepal Lise Bitirme Diploması 60% Nijer Bakaloryası 11 Nijerya Waec Nijerya Jamb 185 Nikaragua Bachillerato / Técnico Certificado de estudios Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education Orta Afrika Baccalaureate 11 Özbekistan Certificate of secondary education 5 üzerinden 3 Pakistan Lise Bitirme Diploması Panama Bakaluryası 50% Paraguay Bachillerato / Técnico Certificado de estudios Peru Bachillerato / Técnico 50% Polonya Matura Diploma Portekiz Lise Bitirme Diploması Porto Riko High School Diploma / Transcript of study Romanya Diploma de bacalaureat 6 Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'etudes Secondaires En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak Notu başvurulan programla ilgili dalda en az % 60 1 sene Universite Hazırlık FSc 9

10 Relevé de notes Russian National Final School Exam EGE 42 Senegal Baccalaureate 10 Sırbistan Diploma / Record of study Singapur Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level Slovakya Maturitná skúška / Maturita Annual grade report Slovenya Matura / Secondary School-Leaving Diploma Somali Lise Bitirme Diploması Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level Sudan School Certificate 60% Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya Suudi Arabistan Tawjihiya 60 Swaziland Cambridge Overseas School Certificate Cambridge Overseas Higher School Certificate Şili Licencia de Educación Media / Técnico Medio Certificado de Estudios Tacikistan Lise Bitirme Diploması 5 üzerinden 3 Tanzanya Lise Bitirme Diploması Tayvan Lise Bitirme Diploması Tayland Lise Bitirme Diploması Togo Baccalaureate 11 Tunisia Baccalauréat 11 Türkmenistan Lise Bitirme Diploması 5 üzerinden 3 (UACE)-(UCE)(Uganda Certificate of Education) Umman Tawjihi 80 Mühendislik bölümleri : fen dalından (Scientific Stream) 240 üzerinden en az 180, diğer bölümler (Soc/Art Stream): en az 170 puan UCE sınavında 6 dersten en az 8 ve UACE sınavında en az 2 dersten başarı notu E (Matematik ve İngilizce derslerinden başarılı olmak zorunludur) Ukrayna ZNO (External Independent Testing) Üç sınavdan 150 üzerinden en az 120 (En az iki sınav başvuracağı programla ilgili olmalıdır) Uruguay Bachillerato Certificado de estudios Ürdün Tawjihi 70 Venezuela Bachillerato 14 Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) 6 Yemen deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı 70 Yeni Zelanda National Certificate / Sixth Form 10

11 Certificate / School Certificate / Higher School Certificate Yugoslavya Lise Bitirme Diploması Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı 20 üzerinden 8 Zambia School Certificate Zimbabwe General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate Belirtilmemiş Diğer Sınavlar T.C üniversitelerinin yaptığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Giriş Sınavı Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı YÖKS en az 40 İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak Üniversite Senatosunca Değerlendirilir İlgili üniversitenin kabul ettiği taban puan Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarihi Sayısı 25/08/ Yönergede Değişiklik Yapan Senato Kararının Tarihi Sayısı 1. 31/08/

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Dayanak MADDE 1-(1) 2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Fakülte ve Yüksekokulların

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı nda kabul edilen Yurtdışından

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nin önlisans

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ 14.02.2011 SENATO 2011/2-IV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi

Detaylı