T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nin önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2-(1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nin yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu yönerge, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6287 sayılı Kanun unun 14/f maddesi uyarınca Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar a dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen; a) Üniversite : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ni, b) Rektör : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü nü, c) Senato : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu nu, d) Fakülte : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ne bağlı fakülteleri, e) Meslek Yüksek Okulu: Fatih Sulta Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki meslek yüksek okullarını, f) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nı, g) Yönetmelik : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, h) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, i) YÖK : Yükseköğretim Kurulu nu, j) Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulu nu, k) ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ni, l) Program : Ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki diploma programını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Şartlar, Başvuru, Başvuru İçin Gerekli Belgeler Kontenjan MADDE 5- (1) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin tüm önlisans ve lisans düzeyindeki programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir. (2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM ne bildirilir. 1

2 (3) Yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. Genel Şartlar MADDE 6-(1) Lise son sınıfta olmaları veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilir: a) Yabancı uyruklu olanlar, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, d) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, a. KKTC uyruklu olup KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların, başvurularının kabul edilmesine. (2) Aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez: a) T.C. uyruklu olanlar, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç b) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyruklular, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), e) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C de tamamlayanlar, f) Türkiye de veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlar. Öğrenim Ücreti MADDE 7-(1) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yükseköğretim programlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücreti ve verilecek burslar her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetince belirlenir. Başvuru MADDE 8-(1) Başvurulara ilişkin açıklamalar üniversitenin internet adresinden duyurulur. Başvurular, rektörlükçe belirlenen tarihler arasında Dış İlişkiler Müdürlüğü ne posta ile elektronik başvuru yolu ile veya kişisel olarak yapılır. İnternet üzerinden yapılan başvurular gerekli belgelerin zamanında ulaştırılması halinde geçerli olacaktır. (2) Başvuru tarihleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversitenin internet adresinde ilan edilir. (3) Adaylar birden fazla programa başvursalar bile yalnızca bir Başvuru Formu doldururlar. Başvuru Formuna üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilir. Başvuru İçin Gerekli Belgeler MADDE 9-(1) Adayların aşağıda sıralanan belgeleri Dış İlişkiler Müdürlüğüne posta veya elektronik posta yoluyla iletmeleri gerekir: a) Başvuru Formu b) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi (Diplomanın aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir), 2

3 c) Not Belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya konsolosluktan onaylanmış belge), d) Varsa uluslararası geçerliliği olan ve son iki yıl içerisinde alınmış bir İngilizce sınav sonuç belgesi, e) Varsa Türkçe dil yeterliliğini gösteren belge, f) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının sureti (2) Varsa aşağıda sıralanan sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin onaylı örneği; a) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, YÖS, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi, b) Yönergenin sonunda belirtilen ilgili sınavlar dışında, öğrenci adayının geldiği ülkedeki lise diploma notu veya üniversite giriş sınavı belgesi de Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından uygun görüldüğünde değerlendirmeye alınabilir. c) Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar (SAT I ve ACT) ile YÖS sonuçları iki yıl için geçerlidir. d) ÖSYS ye başvurarak elinde sonuç belgesi olan yabancı uyruklu adayların başvuruları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından değerlendirmeye alınabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı, Başvuruların Değerlendirilmesi, İngilizce Hazırlık Sınıfı Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavı MADDE 10-(1) Başvuru için geçerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlardan herhangi birisine sahip olmayan adaylar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nin ilgili birimlerinde düzenlenen Yurtdışı Öğrenci Kabul Sınavına girmek zorundadırlar. Adaylar bu sınavdan en az 70/100 almalıdırlar. Başvuruların Değerlendirilmesi MADDE 10- (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Senatonun oluşturacağı bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. (2) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Üniversite dolmayan kontenjanları başka programlara aktarabilir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. (3) Başvuru için geçerli olan sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (4) Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. (5) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı ölçütlerine göre yapılır. (6) Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından resmi kabul yazısı gönderilir. 3

4 Öğretim Dili ve İngilizce Hazırlık Sınıfı Madde 11 (1) a) Yurtdışı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversiteleri Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılacak sınavla belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen öğrenciler, en fazla bir akademik yıl süresince devam edebilecekleri Türkçe hazırlık öğrenimine başlarlar ve bitirme sınavında başarılı olduktan sonra öğrenimlerine başlarlar. b) Türkçe düzeyi yeterli görülenler İngilizce hazırlık öğrenimine; İngilizce hazırlık yeterlik sınavında başarılı olunmuş ya da eşdeğer sınav belgesine sahip olanlar önlisans, lisans veya yüksek lisans öğrenimlerine başlayabilirler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuçların Duyurulması, Kayıt İşlemleri, Eğitim-Öğretim Sonuçların Duyurulması MADDE 12- (1) Başvuru sonuçları üniversitenin internet sitesinde ilan edilir ve adaylara yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen adaylara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından bir kabul mektubu gönderilir. Adayların kabul mektubu ve diğer gerekli belgelerle birlikte ülkelerindeki T.C. temsilciliklerinden vize almaları gerekir. Kayıt İşlemleri MADDE 13- (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. (2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği, b) Yabancı ülkelerden alınan lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden alınan belge, c) Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği, d) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir) e) Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve suretleri, f) Ülkelerindeki T.C. Temsilciliğinden alacakları öğrenci vizesi, g) 6 adet vesikalık fotoğraf. h) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden almaları zorunlu olan İkamet Tezkeresi. Eğitim-Öğretim MADDE 14- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu yönergede yer almayan konularda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın hükümlerine tâbi olurlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük, Yürütme Yürürlük MADDE 15- (1) Bu yönerge, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu yönergeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür. 4

5 BAŞVURU İÇİN GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE BU SINAVLARDAN ALINMASI GEREKEN ASGARİ PUANLAR ÜLKE SINAV ADI EN DÜŞÜK PUAN 1 Uluslararası SAT Uluslararası GCE (General Certificate Examination) A Level Biri başvurulan bölümle ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi 3 Uluslararası ACT (American College Test) 21 4 Uluslararası International Baccalaureate 28 5 Genel Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip Olmak 6 ABD Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 7 Afganistan Konkurs General State Examination Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate Almanya Almanya Abitur Almanya Abschlusszeugnis der... (Completion Certificate) / Zeugnis der Fachhochschulreife (Certificate of University of Applied Sciences Maturity) / Zeugnis der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife (Certificate of General/Subject Specific University Maturity En az : 4 9 Angola Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diplomaya Sahip olmak 10 Arnavutluk Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak 11 Arjantin Arjantin Bachillerato 50% 12 Avusturalya Avustralya Lise Diploması Diplomaya Sahip olmak 13 Avusturya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak 14 Azerbaycan Azerbeycan Lise Diploması Diplomaya Sahip olmak 15 Bahreyn Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate) Lise Diplomasında %60 Başarı 16 Bangladeş Bangladeş Lise Bitirme Diploması 60% 17 Belçika Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 18 Benin Benin Baccalauréat / Relevé de notes 19 Beyaz Rusya Beyaz Rusya Svidetel stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary Beyaz Rusya Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed. Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10) veya Lise Diplomasında %50 Başarı 20 Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate 50% 5

6 21 Bolivya 22 Bosna-Hersek Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios 50% Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Report Cards Diplomaya Sahip olmak Botswana Botswana General Certificate of 23 Botswana Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı 24 Brezilya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 25 Burundi Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes 26 Bulgaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 27 Burkina Faso Baccalaureate 28 Cezayir Algerian Baccalaureate Asgari puan: 11 / Çad Baccalaureate 30 Çad Baccalaureate Gaoka - Asgari puan: 450 / 750 veya 31 Çin Halk Cumhuriyeti Gaokao 32 Çek Cumhuriyeti Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak 33 Danimarka Danimarka Bevis / Diploma Diplomaya Sahip olmak Demokratik Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen 34 Kongo D'etat 50 Dominik 35 Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti Bachillerato 50% 36 Ekvator Ekvator Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios Asgari puan: 12/ Eritre Eritre Eritrean Secondary Education Certificate 38 Endonezya Ujian Akhir Naitonal Ermenistan 40 Estonya Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education) Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate Akadeemiline / Academic Record Diplomaya Sahip Olmak Diplomaya Sahip Olmak 41 Etiyopya Etiyopya - Ethiopian Higher Education Entrance Examination 42 Fas Baccalaureat Filipinler Kativayan (Lise Bitirme Diploması) Diplomaya Sahip olmak 44 Filistin Tawjihi 45 Finlandiya Matriculation Sınavı / Ylioppilastutkintotodistus 46 Fransa French Baccalaureate 10 6

7 47 Gana Waec En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak Gine Baccalaureat 50% 50 Güney Kore CSAT 51 Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Senior Certificate, Matrix Test En az 400 / 800 puan veya 7 konudan en az 6 sını geçmek 52 Gürcistan Gürcistan Ulusal Sınavı Asgari puan: 6 / Haiti Baccalaureat 50% 54 Hindistan Hindistan Lise Bitirme Diploması 60% 55 Hollanda Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 56 Hong Kong 57 İngiltere 58 Irak Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority General Certificate of Education Advanced Level Irak Baccalauréat examination results veya Al Edadiyah sınavı 59 İran Diploma Debirestan ve Pişdaneşgahi 15/20 60 İsrail Teudat Bagrut 50% 61 İspanya İspanya Bakaluryası 50% En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı Diplomaya Sahip olmak veya 100 üzerinden en az İsviçre İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione) 63 İsviçre Matura Diploma 50% 64 İsveç İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate Irlanda Leaving Certificate (Ordinary and 65 Irlanda Higher Level) 66 İzlanda İzlanda Studentsprof Asgari puan: 5 / 10 7

8 67 İtalya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak 68 Jamaika Jamaika CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body GCE A 2 Konuları A seviyesi 69 Japonya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 70 Kamboçya Kamboya Baccalaureate 50% 71 Kamerun Baccalaureate Kanada Lise Bitirme Diploması 60% 73 Karadağ Karadağ Diploma Record of Study Diplomaya Sahip olmak 74 Katar Al-Thanawiya Aama Qatari 60% 75 Kazakistan Kazakistan Ulusal Üniversite Testi Attestat / Certificate of Secondary Education 76 Kenya Kenya Certificate of Education C+ 77 Kırgızistan (KCS) Kırgızistan Ulusal Üniversite Testi 120 Asgari puan: 60 3/5 78 Kongo Kongo Demokratik Cumhuriyeti Examen d etat / Diplôme d Etat de l Enseignement Secondaire / Diplôme d Etat d Études Secondaires du Cycle Long / Relevé de notes Asgari puan: 10 / Kongo Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat / Relevé de notes 80 Kolombiya Kolombiya - Bachillerato 50% 81 Kosova Kosova Üniversite Giriş(Olgunluk) sınavı 40% 82 Kuveyt Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate Lise Diplomasında %60 Başarı 83 Kosta Rika Kosta Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios 84 Küba Diploma de Técnico de Segundo Grau 50% 85 Letonya Lise Bitirme Diploması 6 Mühendislik bölümleri için 86 Libya Libya Al-Shahada-Al-Thanawiyya Sınavı 180 diğer bölümler için Litvanya Brandos Atestatas Lüksemburg Lüksemburg Diplôme de Fin d'etudes SecondairesRelevé de notes 89 Lübnan Baccalaureate Libanals Madagaskar Madagaskar Bakaluryası Macaristan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 92 Makedonya Makedonya Üniversite Giriş (Olgunluk) Sınavı 50% 93 Mali Mali Bakaluryası 94 Malavi School Certificate of Education Exam. (MSCE) 8

9 95 Malezya Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate En az 2 dersten A ile geçmek ve 96 Malta Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate 97 Meksika Meksika - Bachillerato 50% 98 Mısır Thanaweya Amma General Public Examination Moğolistan Konkurs General State Examination Moldova Moldova Bakalorya Sınavı Moritanya Lise Bitirme Diploması 50% 102 Mozambik Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 103 Myanmar Basic Education Standart Exam. (Matriculation) 60% 104 Nepal Lise Bitirme Diploması 60% 105 Nijer Nijer Bakaloryası Nijerya Waec En az 6 dersten başarılı olmak ve en az 3 kredi (C) almak 107 Nijerya Jamb Nikaragua Nikaragua Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios 109 Norveç Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education Asgari puan: 3 / 6 Orta Afrika 110 Cumhuriyeti Baccalaureate 111 Özbekistan Certificate of secondary education Pakistan Lise Bitirme Diploması Başvurulan programla ilgili dalda en az % Panama Panama Bakaluryası 50% 114 Paraguay Paraguay Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios 115 Papua Yeni Gine Lise Bitirme Diploması 50% 116 Peru Bachillerato / Técnico 50% 117 Polonya Matura Diploma Diplomaya Sahip olmak 118 Portekiz Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 119 Porto Rico Porto Rico High School Diploma / Transcript of study 120 Romanya Diploma de bacalaureat Ruanda Lise Bitirme Diploması 60% 122 Rusya Russian National Final School Exam EGE Rusya Lise Bitirme Diploması (GOS) 5 üzerinden 3 9

10 124 Ruanda Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'etudes Secondaires Relevé de notes Lise Diplomasında %60 Başarı 125 Senegal Baccalaureate Sırbistan Sırbistan Diploma / Record of study 5 üzerinden Singapur Singapur Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı Şili Licencia de Educación Media / Técnico 128 Şili Medio / Certificado de Estudios Asgari puan: 5 / Slovakya Lise Bitirme Diploması 50% 130 Slovenya Slovenya Matura / Secondary School-Leaving Diploma Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı 131 Somali Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 132 Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level Diplomaya Sahip olmak 133 Sudan School Certificate 60% 134 Surinam School Certificate 135 Suriye Al-Shahada-Al-Thanawiyya 136 Suudi Arabistan Tawjihiya 137 Tacikistan Lise Bitirme Diploması 138 Tanzanya Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 139 Tayvan Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 140 Tayland Lise Bitirme Diploması Diplomaya Sahip olmak 141 Togo Baccalaureate 142 Tunus Tunisia Baccalauréat Türkmenistan Lise Bitirme Diploması 144 Uganda UCE (Uganda Certificate of Education) Matematik ve İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan en az 8 not 145 Umman Tawjihi Ukrayna ZNO (External Independent Testing) Ürdün Tawjihi Venezuella Venezuela Bachillerato Vietnam Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat) Yemen Yemen deki İhtibar Vizari Sanevi Sınavı Yunanistan Yunanistan'daki Üniversite Giriş Sınavı 20 üzerinden Zimbabve Lise Bitirme Diploması 50% 10

11 153 Zambiya Zambia School Certificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan "satisfactory" ve en az 1 konudan "credit" almak; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan "satisfactory" ve en az 2 konudan "credit" almak 154 TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı en az 50 puan Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye deki 155 liselerden mezun Diploma not ortalaması en az %55 11

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesine yurt dışından öğrenci kabulüne

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Şah Üniversitesi lisans programlarına, yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESĠ Dayanak MADDE 1-(1) 2010-2011 Eğitim-öğretim yılından itibaren, yabancı uyruklu öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi ne ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Fakülte ve Yüksekokulların

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak Madde 1 - Bu yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 11.04.2012

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu na yurtdışından

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06)

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 30.05.2014; Senato Sayısı: 2014-06) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu yönergenin amacı ve kapsamı Düzce Üniversitesi fakülte, yüksekokul,

Detaylı

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: 08.11.2012 Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik

Detaylı

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova Üniversitesi'nin ön lisans ve lisans rına

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yalova si'nin ön lisans ve lisans rına yurt dışından

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖCRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Gedik Üniversitesi'ne yurt dışından öğrenci

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜNE ĠLĠġKĠN BAġVURU VE KAYIT- KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Toros Üniversitesine bağlı

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ VE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Erzurum Teknik Üniversitesine

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ ALIMI, BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesine

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönerge, Osmaniye

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1:

Detaylı

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ T.C. SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı, SANKO Üniversitesi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS

FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS FÜYÖS 2015 FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI FÜYÖS 2015 FIRAT UNIVERSITY EXAMINATION FOR INTERNATIONAL STUDENTS SINAV KILAVUZU / EXAMINATION GUIDE 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dumlupınar Üniversitesi önlisans ve lisans

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge'nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi'ne yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kurallarını

Detaylı